Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kluczowe Informacje dla Inwestorów"

Transkrypt

1 Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. Kategoria jednostki: A MetLife Subfundusz Akcji (Subfundusz) Subfundusz działa w ramach MetLife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy (Fundusz) z wydzielonymi subfunduszami. Numer w rejestrze funduszy inwestycyjnych - RFi 515. Fundusz zarządzany jest przez MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo). MetLife TFI S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc. Cele i polityka inwestycyjna Cel inwestycyjny Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, poprzez inwestowanie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje w akcje polskich spółek. Inwestycje w akcje zagraniczne mogą stanowić maksymalnie 30% zgromadzonych aktywów. Zaangażowanie Subfunduszu w akcje może wahać się od 66% do 100% wartości aktywów. Pozostałe aktywa mogą być lokowane w dłużne papiery wartościowe Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego, dłużne papiery wartościowe posiadające gwarancję Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego, obligacje przedsiębiorstw oraz depozyty. Subfundusz zawiera umowy na instrumentach pochodnych. Umowy te zawierane są w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą notowań składników portfela. Inwestycje Subfunduszu nie są w szczególny sposób ukierunkowane na określone przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku. Częstotliwość transakcji Inwestorzy mogą w każdym dniu wyceny składać zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu z wyjątkiem sytuacji, gdy nabycie lub odkupienie jest zawieszone w wyniku nadzwyczajnych okoliczności. Transakcje nabycia i odkupienia są realizowane najpóźniej w terminie 7 dni. Poziom referencyjny Poziomem referencyjnym (benchmark), do którego porównywane są wyniki inwestycyjne Subfunduszu, jest stopa zwrotu z portfela, w skład którego wchodzi w 70% indeks WIG20 oraz w 30% indeks mwig40. Dywidenda Subfundusz nie wypłaca dywidendy, a osiągnięte dochody są reinwestowane. Zalecany okres inwestycji Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat. Profil ryzyka i zysku Niskie ryzyko Potencjalnie niższy zysk Wysokie ryzyko Potencjalnie wyższy zysk Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka Subfunduszu. Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria profilu ryzyka i zysku pozostanie niezmienna. Przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Najniższa kategoria ryzyka nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka. Aktywa Subfunduszu lokowane są głównie w akcje polskich spółek notowanych na GPW. Oznacza to, że inwestycja obarczona jest wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz dużą zmiennością wartości jednostki uczestnictwa. Na tej podstawie Subfundusz został przypisany do kategorii 6. Ze względu na swoją konstrukcję syntetyczny wskaźnik ryzyka nie obejmuje następujących ryzyk występujących w Subfunduszu: Ryzyko kredytowe to możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania przez emitenta zobowiązań z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, jak również możliwość obniżenia ratingu emitenta. W razie wystąpienia, ryzyko to może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko płynności to brak możliwości zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych bez znaczącego wpływania na poziom ich cen, ze względu na rozszerzenie się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności. Jego wystąpienie może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko kontrahenta to sytuacja, gdy druga strona transakcji lub emitent papieru wartościowego nie działa zgodnie z warunkami umowy. Ryzyko operacyjne to możliwość poniesienia przez Subfundusz strat w wyniku niewłaściwych lub zawodnych procesów wewnętrznych, oszustw, błędów systemowych, czy błędów ludzkich, a także zdarzeń wewnętrznych. Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów to możliwość nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków określonych w umowie przez Depozytariusza Funduszu.

2 Opłaty Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji Opłata dystrybucyjna 4,50% Opłata umorzeniowa brak Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku Opłaty i koszty bieżące 4,24% Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych Opłata za wyniki brak Opłaty ponoszone przez inwestorów służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów wprowadzania jednostek do obrotu oraz dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji. Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa podana została w wysokości maksymalnej, ponieważ w określonych przypadkach inwestorzy mogą zapłacić mniej. Dla roku kończącego się w grudniu 2013 wartość liczbowa określająca wysokość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach z roku poprzedniego i w związku z tym wysokość opłat i kosztów bieżących może co roku ulegać zmianie. Za dokonanie zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami może zostać pobrana opłata za zamianę nie wyższa niż 4,50%. Informacje dotyczące bieżącej wysokości pobieranych przez Subfundusz opłat za nabycie, zamianę i umorzenie zawarte są w Tabeli Opłat, dostępnej w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz na stronie Wyniki osiągnięte w przeszłości 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Subfundusz Benchmark ,8% 30,8% ,0% 37,8% ,5% 9,9% ,9% -45,3% ,2% 42,6% ,2% 17,3% ,2% -18,3% ,3% 24,1% ,10% 4,38% Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych stóp zwrotu w przyszłości. W prezentowanym okresie stosowane były różne benchmarki dla porównania stopy zwrotu z portfela. Historyczne wyniki inwestycyjne przedstawione zostały po uwzględnieniu opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat i kosztów bieżących obciążających aktywa Subfunduszu, z wyłączeniem opłaty dystrybucyjnej. Fundusz został utworzony w 2010 roku. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu prezentowane są od roku 2005, ponieważ w 2004 roku powstał AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji, który w wyniku przekształcenia stał się MetLife Subfunduszem Akcji. Historyczne wyniki inwestycyjne obliczono w złotych polskich. Informacje praktyczne Bank Depozytariusz Bankiem Depozytariuszem jest Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna. Informacje dodatkowe o Subfunduszu Dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów został przygotowany dla MetLife Subfunduszu Akcji. Szczegółowe informacje na temat Subfunduszu dostępne są w Prospekcie Informacyjnym. Prospekt Informacyjny, półroczne i roczne sprawozdania finansowe są przygotowywane również dla całego Funduszu. Prospekt Informacyjny Funduszu oraz półroczne i roczne sprawozdania finansowe Funduszu i Subfunduszu dostępne są bezpłatnie, w języku polskim w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów oraz na stronie internetowej Aktualna wycena jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz inne praktyczne informacje na temat Subfunduszu dostępne są na stronie internetowej Opodatkowanie Przepisy podatkowe obowiązujące w Polsce mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestorów Subfunduszu. Oświadczenie o odpowiedzialności Towarzystwo może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami Prospektu Informacyjnego Funduszu. Ewidencja aktywów Aktywa Subfunduszu są ewidencjonowane oddzielnie od aktywów pozostałych subfunduszy w ramach Funduszu. Oznacza to, że zobowiązania wynikające z działalności Subfunduszu obciążają jedynie aktywa tego Subfunduszu, a egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają te zobowiązania. Kategoria jednostki Prezentowana jednostka uczestnictwa kategorii A została wybrana jako jednostka reprezentatywna dla Subfunduszu. W ramach Subfunduszu oferowane są również inne kategorie jednostek uczestnictwa. Kategoria I przypisana jest dla produktu Indywidualne Konto Emerytalne MetLife. Kategoria E przypisana jest dla produktu Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego MetLife Fundusze Inwestycyjne. Informacje o kategoriach jednostek uczestnictwa I i E znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Funduszu w Rozdziale III w pkt Zamiana jednostek uczestnictwa Inwestorzy składając zlecenie zamiany mają prawo dokonać zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu w ramach Funduszu. Informacje na temat zamiany podane są w Prospekcie Informacyjnym w Rozdziale III w pkt oraz w pkt Zezwolenie na prowadzenie działalności Subfundusz został utworzony w ramach MetLife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Polsce i podlega jej nadzorowi. MetLife TFI S.A. otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności w Polsce w dniu roku i podlega nadzorowi KNF. Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów zostały zaktualizowane na dzień roku.

3 Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. Kategoria jednostki: A MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek (Subfundusz) Subfundusz działa w ramach MetLife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy (Fundusz) z wydzielonymi subfunduszami. Numer w rejestrze funduszy inwestycyjnych - RFi 515. Fundusz zarządzany jest przez MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo). MetLife TFI S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc. Cele i polityka inwestycyjna Cel inwestycyjny Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, poprzez inwestowanie w akcje średnich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje w akcje nie mniej niż 70% wartości zgromadzonych aktywów, z czego wartość inwestycji w akcje zagraniczne nie może przekraczać 30% aktywów. Akcje średnich spółek, wchodzące w skład indeksu mwig40, stanowią nie mniej niż 55% wartości części akcyjnej portfela Subfunduszu. Wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe, emitowane głównie przez Skarb Państwa, nie może przekroczyć 30% wartości aktywów. Subfundusz zawiera umowy na instrumentach pochodnych. Umowy te zawierane są w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą notowań składników portfela. Inwestycje Subfunduszu nie są w szczególny sposób ukierunkowane na określone przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku. Częstotliwość transakcji Inwestorzy mogą w każdym dniu wyceny składać zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu z wyjątkiem sytuacji, gdy nabycie lub odkupienie jest zawieszone w wyniku nadzwyczajnych okoliczności. Transakcje nabycia i odkupienia są realizowane najpóźniej w terminie 7 dni. Poziom referencyjny Poziomem referencyjnym (benchmark), do którego porównywane są wyniki inwestycyjne Subfunduszu, jest stopa zwrotu z portfela, w skład którego wchodzi w 90% indeks mwig40 oraz w 10% 1-miesięczny WIBID. Dywidenda Subfundusz nie wypłaca dywidendy, a osiągnięte dochody są reinwestowane. Zalecany okres inwestycji Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat. Profil ryzyka i zysku Niskie ryzyko Potencjalnie niższy zysk Wysokie ryzyko Potencjalnie wyższy zysk Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka Subfunduszu. Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria profilu ryzyka i zysku pozostanie niezmienna. Przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Najniższa kategoria ryzyka nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka. Inwestycja w Subfundusz obarczona jest wysokim ryzykiem inwestycyjnym, z uwagi na przeważający udział w portfelu akcji średnich spółek. Oznacza to, że w średnim i krótkim okresie cena jednostki uczestnictwa może podlegać dużym wahaniom. Na tej podstawie Subfundusz został przypisany do kategorii 5. Ze względu na swoją konstrukcję syntetyczny wskaźnik ryzyka nie obejmuje następujących ryzyk występujących w Subfunduszu: Ryzyko kredytowe to możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania przez emitenta zobowiązań z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, jak również możliwość obniżenia ratingu emitenta. W razie wystąpienia, ryzyko to może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko płynności to brak możliwości zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych bez znaczącego wpływania na poziom ich cen, ze względu na rozszerzenie się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności. Jego wystąpienie może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko kontrahenta to sytuacja, gdy druga strona transakcji lub emitent papieru wartościowego nie działa zgodnie z warunkami umowy. Ryzyko operacyjne to możliwość poniesienia przez Subfundusz strat w wyniku niewłaściwych lub zawodnych procesów wewnętrznych, oszustw, błędów systemowych, czy błędów ludzkich, a także zdarzeń wewnętrznych. Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów to możliwość nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków określonych w umowie przez Depozytariusza Funduszu.

4 Opłaty Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji Opłata dystrybucyjna 4,50% Opłata umorzeniowa brak Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku Opłaty i koszty bieżące 4,26% Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych Opłata za wyniki brak Opłaty ponoszone przez inwestorów służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów wprowadzania jednostek do obrotu oraz dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji. Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa podana została w wysokości maksymalnej, ponieważ w określonych przypadkach inwestorzy mogą zapłacić mniej. Dla roku kończącego się w grudniu 2013 wartość liczbowa określająca wysokość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach z roku poprzedniego i w związku z tym wysokość opłat i kosztów bieżących może co roku ulegać zmianie. Za dokonanie zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami może zostać pobrana opłata za zamianę nie wyższa niż 4,50%. Informacje dotyczące bieżącej wysokości pobieranych przez Subfundusz opłat za nabycie, zamianę i umorzenie zawarte są w Tabeli Opłat, dostępnej w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz na stronie Wyniki osiągnięte w przeszłości 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Subfundusz Benchmark ,8% 9,9% ,9% -45,3% ,5% 43,9% ,2% 18,0% ,5% -19,8% ,6% 16,1% ,63% 28,25% Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych stóp zwrotu w przyszłości. W prezentowanym okresie stosowane były różne benchmarki dla porównania stopy zwrotu z portfela. Historyczne wyniki inwestycyjne przedstawione zostały po uwzględnieniu opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat i kosztów bieżących obciążających aktywa Subfunduszu, z wyłączeniem opłaty dystrybucyjnej. Fundusz został utworzony w 2010 roku. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu prezentowane są od roku 2007, ponieważ w 2006 roku powstał AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Małych i Średnich Spółek, który w wyniku przekształcenia stał się MetLife Subfunduszem Małych i Średnich Spółek. Historyczne wyniki inwestycyjne obliczono w złotych polskich. Informacje praktyczne Bank Depozytariusz Bankiem Depozytariuszem jest Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna. Informacje dodatkowe o Subfunduszu Dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów został przygotowany dla MetLife Subfunduszu Akcji Średnich Spółek. Szczegółowe informacje na temat Subfunduszu dostępne są w Prospekcie Informacyjnym. Prospekt Informacyjny, półroczne i roczne sprawozdania finansowe są przygotowywane również dla całego Funduszu. Prospekt Informacyjny Funduszu oraz półroczne i roczne sprawozdania finansowe Funduszu i Subfunduszu dostępne są bezpłatnie, w języku polskim w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów oraz na stronie internetowej Aktualna wycena jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz inne praktyczne informacje na temat Subfunduszu dostępne są na stronie internetowej Opodatkowanie Przepisy podatkowe obowiązujące w Polsce mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestorów Subfunduszu. Oświadczenie o odpowiedzialności Towarzystwo może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami Prospektu Informacyjnego Funduszu. Ewidencja aktywów Aktywa Subfunduszu są ewidencjonowane oddzielnie od aktywów pozostałych subfunduszy w ramach Funduszu. Oznacza to, że zobowiązania wynikające z działalności Subfunduszu obciążają jedynie aktywa tego Subfunduszu, a egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają te zobowiązania. Kategoria jednostki Prezentowana jednostka uczestnictwa kategorii A została wybrana jako jednostka reprezentatywna dla Subfunduszu. W ramach Subfunduszu oferowane są również inne kategorie jednostek uczestnictwa. Kategoria I przypisana jest dla produktu Indywidualne Konto Emerytalne MetLife. Kategoria E przypisana jest dla produktu Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego MetLife Fundusze Inwestycyjne. Informacje o kategoriach jednostek uczestnictwa I i E znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Funduszu w Rozdziale III w pkt Zamiana jednostek uczestnictwa Inwestorzy składając zlecenie zamiany mają prawo dokonać zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu w ramach Funduszu. Informacje na temat zamiany podane są w Prospekcie Informacyjnym w Rozdziale III w pkt oraz w pkt Zezwolenie na prowadzenie działalności Subfundusz został utworzony w ramach MetLife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Polsce i podlega jej nadzorowi. MetLife TFI S.A. otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności w Polsce w dniu roku i podlega nadzorowi KNF. Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów zostały zaktualizowane na dzień roku.

5 Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. Kategoria jednostki: A MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji (Subfundusz) Subfundusz działa w ramach MetLife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy (Fundusz) z wydzielonymi subfunduszami. Numer w rejestrze funduszy inwestycyjnych - RFi 515. Fundusz zarządzany jest przez MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo). MetLife TFI S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc. Cele i polityka inwestycyjna Cel inwestycyjny Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, poprzez inwestowanie w akcje oraz dłużne papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje średnio 50% zgromadzonych aktywów w akcje, przy czym maksymalna wielkość inwestycji w akcje nie może przekroczyć 80% wartości aktywów. Subfundusz inwestuje głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Lokaty w zagraniczne papiery wartościowe lub prawa majątkowe nie mogą przekroczyć 30% wartości aktywów Subfunduszu. Pozostała część środków jest lokowana w dłużne papiery wartościowe Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego, dłużne papiery wartościowe posiadające gwarancję Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego, obligacje przedsiębiorstw oraz depozyty. Subfundusz zawiera umowy na instrumentach pochodnych. Umowy te zawierane są w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą notowań składników portfela. Inwestycje Subfunduszu nie są w szczególny sposób ukierunkowane na określone przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku. Częstotliwość transakcji Inwestorzy mogą w każdym dniu wyceny składać zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu z wyjątkiem sytuacji, gdy nabycie lub odkupienie jest zawieszone w wyniku nadzwyczajnych okoliczności. Transakcje nabycia i odkupienia są realizowane najpóźniej w terminie 7 dni. Poziom referencyjny Poziomem referencyjnym (benchmark), do którego porównywane są wyniki inwestycyjne Subfunduszu, jest stopa zwrotu z portfela, w skład którego wchodzą w 35% indeks WIG20, w 15% indeks mwig40 oraz w 50% 1-miesięczny WIBID. Dywidenda Subfundusz nie wypłaca dywidendy, a osiągnięte dochody są reinwestowane. Zalecany okres inwestycji Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 3 lat. Profil ryzyka i zysku Niskie ryzyko Potencjalnie niższy zysk Wysokie ryzyko Potencjalnie wyższy zysk Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka Subfunduszu. Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria profilu ryzyka i zysku pozostanie niezmienna. Przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Najniższa kategoria ryzyka nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka. Inwestycja w Subfundusz charakteryzuje się umiarkowanym ryzykiem inwestycyjnym, jednakże z uwagi na udział akcji w portfelu do 80% zgromadzonych aktywów, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać większym wahaniom. Na tej podstawie Subfundusz został przypisany do kategorii 4. Ze względu na swoją konstrukcję syntetyczny wskaźnik ryzyka nie obejmuje następujących ryzyk występujących w Subfunduszu: Ryzyko kredytowe to możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania przez emitenta zobowiązań z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, jak również możliwość obniżenia ratingu emitenta. W razie wystąpienia, ryzyko to może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko płynności to brak możliwości zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych bez znaczącego wpływania na poziom ich cen, ze względu na rozszerzenie się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności. Jego wystąpienie może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko kontrahenta to sytuacja, gdy druga strona transakcji lub emitent papieru wartościowego nie działa zgodnie z warunkami umowy. Ryzyko operacyjne to możliwość poniesienia przez Subfundusz strat w wyniku niewłaściwych lub zawodnych procesów wewnętrznych, oszustw, błędów systemowych, czy błędów ludzkich, a także zdarzeń wewnętrznych. Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów to możliwość nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków określonych w umowie przez Depozytariusza Funduszu.

6 Opłaty Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji Opłata dystrybucyjna 3,50% Opłata umorzeniowa brak Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku Opłaty i koszty bieżące 3,76% Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych Opłata za wyniki brak Opłaty ponoszone przez inwestorów służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów wprowadzania jednostek do obrotu oraz dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji. Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa podana została w wysokości maksymalnej, ponieważ w określonych przypadkach inwestorzy mogą zapłacić mniej. Dla roku kończącego się w grudniu 2013 wartość liczbowa określająca wysokość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach z roku poprzedniego i w związku z tym wysokość opłat i kosztów bieżących może co roku ulegać zmianie. Za dokonanie zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami, może zostać pobrana opłata za zamianę nie wyższa niż 4,50%. Informacje dotyczące bieżącej wysokości pobieranych przez Subfundusz opłat za nabycie, zamianę i umorzenie zawarte są w Tabeli Opłat, dostępnej w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz na stronie Wyniki osiągnięte w przeszłości 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Subfundusz Benchmark ,7% -0,4% ,4% 2,0% ,8% -1,8% ,9% -22,4% ,1% 25,7% ,7% 11,3% ,8% -8,3% ,9% 15,5% ,33% 3,67% Wyniki inwestycyjne Subfunduszu do dnia roku zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych stóp zwrotu w przyszłości. W prezentowanym okresie stosowane były różne benchmarki dla porównania stopy zwrotu z portfela. Historyczne wyniki inwestycyjne przedstawione zostały po uwzględnieniu opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat i kosztów bieżących obciążających aktywa Subfunduszu, z wyłączeniem opłaty dystrybucyjnej. Fundusz został utworzony w 2010 roku. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu prezentowane są od roku 2005, ponieważ w 2004 roku powstał AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zagranicznych Obligacji, który w wyniku przekształcenia stał się MetLife Subfunduszem Aktywnej Alokacji. Historyczne wyniki inwestycyjne obliczono w złotych polskich. Informacje praktyczne Bank Depozytariusz Bankiem Depozytariuszem jest Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna. Informacje dodatkowe o Subfunduszu Dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów został przygotowany dla MetLife Subfunduszu Aktywnej Alokacji. Szczegółowe informacje na temat Subfunduszu dostępne są w Prospekcie Informacyjnym. Prospekt Informacyjny, półroczne i roczne sprawozdania finansowe są przygotowywane również dla całego Funduszu. Prospekt Informacyjny Funduszu oraz półroczne i roczne sprawozdania finansowe Funduszu i Subfunduszu dostępne są bezpłatnie, w języku polskim w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów oraz na stronie internetowej Aktualna wycena jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz inne praktyczne informacje na temat Subfunduszu dostępne są na stronie internetowej Opodatkowanie Przepisy podatkowe obowiązujące w Polsce mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestorów Subfunduszu. Oświadczenie o odpowiedzialności Towarzystwo może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami Prospektu Informacyjnego Funduszu. Ewidencja aktywów Aktywa Subfunduszu są ewidencjonowane oddzielnie od aktywów pozostałych subfunduszy w ramach Funduszu. Oznacza to, że zobowiązania wynikające z działalności Subfunduszu obciążają jedynie aktywa tego Subfunduszu, a egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają te zobowiązania. Kategoria jednostki Prezentowana jednostka uczestnictwa kategorii A została wybrana jako jednostka reprezentatywna dla Subfunduszu. W ramach Subfunduszu oferowane są również inne kategorie jednostek uczestnictwa. Kategoria I przypisana jest dla produktu Indywidualne Konto Emerytalne MetLife. Kategoria E przypisana jest dla produktu Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego MetLife Fundusze Inwestycyjne. Informacje o kategoriach jednostek uczestnictwa I i E znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Funduszu w Rozdziale III w pkt Zamiana jednostek uczestnictwa Inwestorzy składając zlecenie zamiany mają prawo dokonać zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu w ramach Funduszu. Informacje na temat zamiany podane są w Prospekcie Informacyjnym w Rozdziale III w pkt oraz w pkt Zezwolenie na prowadzenie działalności Subfundusz został utworzony w ramach MetLife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Polsce i podlega jej nadzorowi. MetLife TFI S.A. otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności w Polsce w dniu roku i podlega nadzorowi KNF. Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów zostały zaktualizowane na dzień roku.

7 Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. Kategoria jednostki: A MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych (Subfundusz) Subfundusz działa w ramach MetLife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy (Fundusz) z wydzielonymi subfunduszami. Numer w rejestrze funduszy inwestycyjnych - RFi 515. Fundusz zarządzany jest przez MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo). MetLife TFI S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc. Cele i polityka inwestycyjna Cel inwestycyjny Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, poprzez inwestowanie w dłużne papiery wartościowe, przede wszystkim obligacje skarbowe o średnim i długim okresie zapadalności. Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje nie mniej niż 66% zgromadzonych aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane, gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Maksymalny udział pozostałych instrumentów dłużnych może wynosić 33% aktywów. Udział lokat w aktywach Subfunduszu w obligacje przedsiębiorstw wynosi maksymalnie 30%, natomiast lokat w zagraniczne instrumenty dłużne maksymalnie 30%. Subfundusz może zawierać umowy na instrumentach pochodnych. Umowy te zawierane są w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje głównie na rynku polskim, ale inwestycje Subfunduszu nie są w szczególny sposób ukierunkowane na określone przemysłowe, lub sektorowe segmenty rynku. Częstotliwość transakcji Inwestorzy mogą w każdym dniu wyceny składać zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu z wyjątkiem sytuacji, gdy nabycie lub odkupienie jest zawieszone w wyniku nadzwyczajnych okoliczności. Transakcje nabycia i odkupienia są realizowane najpóźniej w terminie 7 dni. Poziom referencyjny Poziomem referencyjnym (benchmark), do którego porównywane są wyniki inwestycyjne Subfunduszu, jest stopa zwrotu z portfela, w skład którego wchodzi w 90% indeks CPGBI oraz w 10% 1-miesięczny WIBID. Dywidenda Subfundusz nie wypłaca dywidendy, a osiągnięte dochody są reinwestowane. Zalecany okres inwestycji Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 2 lat. Profil ryzyka i zysku Niskie ryzyko Potencjalnie niższy zysk Wysokie ryzyko Potencjalnie wyższy zysk Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka Subfunduszu. Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria profilu ryzyka i zysku pozostanie niezmienna. Przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Najniższa kategoria ryzyka nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka. Aktywa Subfunduszu lokowane są przede wszystkim w instrumenty dłużne, głównie emitowane przez Skarb Państwa oraz w obligacje przedsiębiorstw, z czym wiązała się mniejsza historyczna zmienność wartości jednostki uczestnictwa. Na tej podstawie Subfundusz został przypisany do kategorii 3. Ze względu na swoją konstrukcję syntetyczny wskaźnik ryzyka nie obejmuje następujących ryzyk występujących w Subfunduszu: Ryzyko kredytowe to możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania przez emitenta zobowiązań z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, jak również możliwość obniżenia ratingu emitenta. W razie wystąpienia, ryzyko to może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko płynności to brak możliwości zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych bez znaczącego wpływania na poziom ich cen, ze względu na rozszerzenie się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności. Jego wystąpienie może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko kontrahenta to sytuacja, gdy druga strona transakcji lub emitent papieru wartościowego nie działa zgodnie z warunkami umowy. Ryzyko operacyjne to możliwość poniesienia przez Subfundusz strat w wyniku niewłaściwych lub zawodnych procesów wewnętrznych, oszustw, błędów systemowych, czy błędów ludzkich, a także zdarzeń wewnętrznych. Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów to możliwość nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków określonych w umowie przez Depozytariusza Funduszu. Ryzyko instrumentów pochodnych to możliwość zajęcia błędnej pozycji, w wyniku czego ekspozycja na aktywa stanowiące bazę instrumentów pochodnych nie będzie odpowiadała realizowanemu celowi inwestycyjnemu. Ze względu na mechanizm dźwigni finansowej wbudowany w instrumenty pochodne, skutki błędu mogą mieć bardzo duży wpływ na wyniki Subfunduszu.

8 Opłaty Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji Opłata dystrybucyjna 1,00% Opłata umorzeniowa brak Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku Opłaty i koszty bieżące 1,68% Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych Opłata za wyniki brak Opłaty ponoszone przez inwestorów służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów wprowadzania jednostek do obrotu oraz dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji. Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa podana została w wysokości maksymalnej, ponieważ w określonych przypadkach inwestorzy mogą zapłacić mniej. Dla roku kończącego się w grudniu 2013 wartość liczbowa określająca wysokość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach z roku poprzedniego i w związku z tym wysokość opłat i kosztów bieżących może co roku ulegać zmianie. Za dokonanie zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami może zostać pobrana opłata za zamianę nie wyższa niż 4,50%. Informacje dotyczące bieżącej wysokości pobieranych przez Subfundusz opłat za nabycie, zamianę i umorzenie zawarte są w Tabeli Opłat, dostępnej w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz na stronie Wyniki osiągnięte w przeszłości 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% Subfundusz Benchmark ,6% 8,7% ,2% 4,9% ,3% 2,1% ,2% 8,5% ,7% 4,3% ,8% 6,2% ,6% 5,7% ,4% 12,3% ,53% 1,71% Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych stóp zwrotu w przyszłości. W prezentowanym okresie stosowane były różne benchmarki dla porównania stopy zwrotu z portfela. Historyczne wyniki inwestycyjne przedstawione zostały po uwzględnieniu opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat i kosztów bieżących obciążających aktywa Subfunduszu, z wyłączeniem opłaty dystrybucyjnej. Fundusz został utworzony w 2010 roku. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu prezentowane są od roku 2005, ponieważ w 2004 roku powstał AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji, który w wyniku przekształcenia stał się MetLife Subfunduszem Obligacji. Historyczne wyniki inwestycyjne obliczono w złotych polskich. Informacje praktyczne Bank Depozytariusz Bankiem Depozytariuszem jest Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna. Informacje dodatkowe o Subfunduszu Dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów został przygotowany dla MetLife Subfunduszu Obligacji Skarbowych. Szczegółowe informacje na temat Subfunduszu dostępne są w Prospekcie Informacyjnym. Prospekt Informacyjny, półroczne i roczne sprawozdania finansowe są przygotowywane również dla całego Funduszu. Prospekt Informacyjny Funduszu oraz półroczne i roczne sprawozdania finansowe Funduszu i Subfunduszu dostępne są bezpłatnie, w języku polskim w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów oraz na stronie internetowej Aktualna wycena jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz inne praktyczne informacje na temat Subfunduszu dostępne są na stronie internetowej Opodatkowanie Przepisy podatkowe obowiązujące w Polsce mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestorów Subfunduszu. Oświadczenie o odpowiedzialności Towarzystwo może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami Prospektu Informacyjnego Funduszu. Ewidencja aktywów Aktywa Subfunduszu są ewidencjonowane oddzielnie od aktywów pozostałych subfunduszy w ramach Funduszu. Oznacza to, że zobowiązania wynikające z działalności Subfunduszu obciążają jedynie aktywa tego Subfunduszu, a egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają te zobowiązania. Kategoria jednostki Prezentowana jednostka uczestnictwa kategorii A została wybrana jako jednostka reprezentatywna dla Subfunduszu. W ramach Subfunduszu oferowane są również inne kategorie jednostek uczestnictwa. Kategoria I przypisana jest dla produktu Indywidualne Konto Emerytalne MetLife. Kategoria E przypisana jest dla produktu Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego MetLife Fundusze Inwestycyjne. Informacje o kategoriach jednostek uczestnictwa I i E znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Funduszu w Rozdziale III w pkt Zamiana jednostek uczestnictwa Inwestorzy składając zlecenie zamiany mają prawo dokonać zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu w ramach Funduszu. Informacje na temat zamiany podane są w Prospekcie Informacyjnym w Rozdziale III w pkt oraz w pkt Zezwolenie na prowadzenie działalności Subfundusz został utworzony w ramach MetLife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Polsce i podlega jej nadzorowi. MetLife TFI S.A. otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności w Polsce w dniu roku i podlega nadzorowi KNF. Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów zostały zaktualizowane na dzień roku.

9 Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. Kategoria jednostki: A MetLife Subfundusz Pieniężny (Subfundusz) Subfundusz działa w ramach MetLife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy (Fundusz) z wydzielonymi subfunduszami. Numer w rejestrze funduszy inwestycyjnych - RFi 515. Fundusz zarządzany jest przez MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo). MetLife TFI S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc. Cele i polityka inwestycyjna Cel inwestycyjny Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, poprzez inwestowanie głównie w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa oraz duże spółki publiczne o wysokiej wiarygodności kredytowej. Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje średnio 45% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane, gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz 50% w pozostałe instrumenty dłużne, w tym w obligacje przedsiębiorstw. Pozostała część aktywów, około 5%, utrzymywana jest na krótkoterminowych lokatach bankowych. Subfundusz inwestuje na rynku polskim, ale inwestycje Subfunduszu nie są w szczególny sposób ukierunkowane na określone przemysłowe, lub sektorowe segmenty rynku. Częstotliwość transakcji Inwestorzy mogą w każdym dniu wyceny składać zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu z wyjątkiem sytuacji, gdy nabycie lub odkupienie jest zawieszone w wyniku nadzwyczajnych okoliczności. Transakcje nabycia i odkupienia są realizowane najpóźniej w terminie 7 dni. Poziom referencyjny Poziomem referencyjnym (benchmark), do którego porównywane są wyniki inwestycyjne Subfunduszu, jest stopa zwrotu z portfela, w skład którego wchodzi w 100% 12-miesięczny WIBID. Dywidenda Subfundusz nie wypłaca dywidendy, a osiągnięte dochody są reinwestowane. Zalecany okres inwestycji Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 1 roku inwestycji. Profil ryzyka i zysku Niskie ryzyko Potencjalnie niższy zysk Wysokie ryzyko Potencjalnie wyższy zysk Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka Subfunduszu. Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria profilu ryzyka i zysku pozostanie niezmienna. Przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Najniższa kategoria ryzyka nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka. Aktywa Subfunduszu lokowane są przede wszystkim w instrumenty dłużne, głównie emitowane bądź poręczane przez Skarb Państwa oraz w obligacje przedsiębiorstw, z czym wiązała się mniejsza historyczna zmienność wartości jednostki uczestnictwa. Na tej podstawie Subfundusz został przypisany do kategorii 2. Ze względu na swoją konstrukcję syntetyczny wskaźnik ryzyka nie obejmuje następujących ryzyk występujących w Subfunduszu: Ryzyko inflacji to sytuacja, gdy stopa zwrotu z Subfunduszu może być niższa od stopy inflacji, w rezultacie czego zmniejszy się realna wartość nabywcza środków zainwestowanych w Subfunduszu przez uczestnika. Ryzyko kredytowe to możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania przez emitenta zobowiązań z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, jak również możliwość obniżenia ratingu emitenta. W razie wystąpienia, ryzyko to może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko płynności to brak możliwości zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych bez znaczącego wpływania na poziom ich cen ze względu na rozszerzenie się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności. Jego wystąpienie może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko kontrahenta to sytuacja, gdy druga strona transakcji lub emitent papieru wartościowego nie działa zgodnie z warunkami umowy. Ryzyko operacyjne to możliwość poniesienia przez Subfundusz strat w wyniku niewłaściwych lub zawodnych procesów wewnętrznych, oszustw, błędów systemowych, czy błędów ludzkich, a także zdarzeń wewnętrznych. Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów to możliwość nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków określonych w umowie przez Depozytariusza Funduszu.

10 Opłaty Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji Opłata dystrybucyjna brak Opłata umorzeniowa brak Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku Opłaty i koszty bieżące 1,20% Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych Opłata za wyniki brak Opłaty ponoszone przez inwestorów służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów wprowadzania jednostek do obrotu oraz dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji. Dla roku kończącego się w grudniu 2013 wartość liczbowa określająca wysokość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach z roku poprzedniego i w związku z tym wysokość opłat i kosztów bieżących może co roku ulegać zmianie. Za dokonanie zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami może zostać pobrana opłata za zamianę nie wyższa niż 4,50%. Informacje dotyczące bieżącej wysokości pobieranych przez Subfundusz opłat za nabycie, zamianę i umorzenie zawarte są w Tabeli Opłat, dostępnej w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz na stronie Wyniki osiągnięte w przeszłości 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% Subfundusz Benchmark ,7% 3,9% ,0% 4,4% ,8% 6,3% ,9% 4,5% ,4% 3,9% ,0% 4,3% ,3% 4,7% ,28% 2,98% Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych stóp zwrotu w przyszłości. W prezentowanym okresie stosowane były różne benchmarki dla porównania stopy zwrotu z portfela. Historyczne wyniki inwestycyjne przedstawione zostały po uwzględnieniu opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat i kosztów bieżących obciążających aktywa Subfunduszu. Fundusz został utworzony w 2010 roku. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu prezentowane są od roku 2006, ponieważ w 2005 roku powstał AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Pieniężny, który w wyniku przekształcenia stał się MetLife Subfunduszem Pieniężnym. Historyczne wyniki inwestycyjne obliczono w złotych polskich. Informacje praktyczne Bank Depozytariusz Bankiem Depozytariuszem jest Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna. Informacje dodatkowe o Subfunduszu Dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów został przygotowany dla MetLife Subfunduszu Pieniężnego. Szczegółowe informacje na temat Subfunduszu dostępne są w Prospekcie Informacyjnym. Prospekt Informacyjny, półroczne i roczne sprawozdania finansowe są przygotowywane również dla całego Funduszu. Prospekt Informacyjny Funduszu oraz półroczne i roczne sprawozdania finansowe Funduszu i Subfunduszu dostępne są bezpłatnie, w języku polskim w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów oraz na stronie internetowej Aktualna wycena jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz inne praktyczne informacje na temat Subfunduszu dostępne są na stronie internetowej Opodatkowanie Przepisy podatkowe obowiązujące w Polsce mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestorów Subfunduszu. Oświadczenie o odpowiedzialności Towarzystwo może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami Prospektu Informacyjnego Funduszu. Ewidencja aktywów Aktywa Subfunduszu są ewidencjonowane oddzielnie od aktywów pozostałych subfunduszy w ramach Funduszu. Oznacza to, że zobowiązania wynikające z działalności Subfunduszu obciążają jedynie aktywa tego Subfunduszu, a egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają te zobowiązania. Kategoria jednostki Prezentowana jednostka uczestnictwa kategorii A została wybrana jako jednostka reprezentatywna dla Subfunduszu. W ramach Subfunduszu oferowane są również inne kategorie jednostek uczestnictwa. Kategoria I przypisana jest dla produktu Indywidualne Konto Emerytalne MetLife. Kategoria E przypisana jest dla produktu Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego MetLife Fundusze Inwestycyjne. Informacje o kategoriach jednostek uczestnictwa I i E znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Funduszu w Rozdziale III w pkt Zamiana jednostek uczestnictwa Inwestorzy składając zlecenie zamiany mają prawo dokonać zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu w ramach Funduszu. Informacje na temat zamiany podane są w Prospekcie Informacyjnym w Rozdziale III w pkt oraz w pkt Zezwolenie na prowadzenie działalności Subfundusz został utworzony w ramach MetLife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Polsce i podlega jej nadzorowi. MetLife TFI S.A. otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności w Polsce w dniu roku i podlega nadzorowi KNF. Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów zostały zaktualizowane na dzień roku.

11 Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. Kategoria jednostki: A MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu (Subfundusz) Subfundusz działa w ramach MetLife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy (Fundusz) z wydzielonymi subfunduszami. Numer w rejestrze funduszy inwestycyjnych - RFi 515. Fundusz zarządzany jest przez MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo). MetLife TFI S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc. Cele i polityka inwestycyjna Cel inwestycyjny Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, poprzez inwestowanie w dłużne papiery wartościowe oraz akcje. Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje średnio 60% aktywów w dłużne papiery wartościowe, głównie emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub dłużne papiery wartościowe posiadające gwarancję Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego. W skład portfela Subfunduszu wchodzą również obligacje przedsiębiorstw, które mogą stanowić maksymalnie 20% aktywów oraz depozyty. Średnio 30% aktywów Subfundusz inwestuje w akcje, przede wszystkim spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Subfundusz zawiera umowy na instrumentach pochodnych. Umowy te zawierane są w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje głównie na rynku polskim, ale inwestycje Subfunduszu nie są w szczególny sposób ukierunkowane na określone przemysłowe, lub sektorowe segmenty rynku. Częstotliwość transakcji Inwestorzy mogą w każdym dniu wyceny składać zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu z wyjątkiem sytuacji, gdy nabycie lub odkupienie jest zawieszone w wyniku nadzwyczajnych okoliczności. Transakcje nabycia i odkupienia są realizowane najpóźniej w terminie 7 dni. Poziom referencyjny Poziomem referencyjnym (benchmark), do którego porównywane są wyniki inwestycyjne Subfunduszu, jest stopa zwrotu z portfela, w skład którego wchodzi w 60% indeks CPGBI, w 21% indeks WIG20, w 9% indeks mwig40 oraz w 10% 1-miesięczny WIBID. Dywidenda Subfundusz nie wypłaca dywidendy, a osiągnięte dochody są reinwestowane. Zalecany okres inwestycji Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 3 lat. Profil ryzyka i zysku Niskie ryzyko Potencjalnie niższy zysk Wysokie ryzyko Potencjalnie wyższy zysk Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka Subfunduszu. Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria profilu ryzyka i zysku pozostanie niezmienna. Przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Najniższa kategoria ryzyka nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka. Aktywa Subfunduszu lokowane są zarówno w akcje, jak i dłużne papiery wartościowe. Dzięki takiej alokacji aktywów inwestycja w Subfundusz cechuje się umiarkowanym ryzykiem inwestycyjnym. Na tej podstawie Subfundusz został przypisany do kategorii 4. Ze względu na swoją konstrukcję syntetyczny wskaźnik ryzyka nie obejmuje następujących ryzyk występujących w Subfunduszu: Ryzyko kredytowe to możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania przez emitenta zobowiązań z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, jak również możliwość obniżenia ratingu emitenta. W razie wystąpienia, ryzyko to może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko płynności to brak możliwości zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych bez znaczącego wpływania na poziom ich cen, ze względu na rozszerzenie się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności. Jego wystąpienie może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko kontrahenta to sytuacja, gdy druga strona transakcji lub emitent papieru wartościowego nie działa zgodnie z warunkami umowy. Ryzyko operacyjne to możliwość poniesienia przez Subfundusz strat w wyniku niewłaściwych lub zawodnych procesów wewnętrznych, oszustw, błędów systemowych, czy błędów ludzkich, a także zdarzeń wewnętrznych. Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów to możliwość nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków określonych w umowie przez Depozytariusza Funduszu.

12 Opłaty Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji Opłata dystrybucyjna 3,50% Opłata umorzeniowa brak Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku Opłaty i koszty bieżące 2,47% Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych Opłata za wyniki brak Opłaty ponoszone przez inwestorów służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów wprowadzania jednostek do obrotu oraz dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji. Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa podana została w wysokości maksymalnej, ponieważ w określonych przypadkach inwestorzy mogą zapłacić mniej. Dla roku kończącego się w grudniu 2013 wartość liczbowa określająca wysokość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach z roku poprzedniego i w związku z tym wysokość opłat i kosztów bieżących może co roku ulegać zmianie. Za dokonanie zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami może zostać pobrana opłata za zamianę nie wyższa niż 4,50%. Informacje dotyczące bieżącej wysokości pobieranych przez Subfundusz opłat za nabycie, zamianę i umorzenie zawarte są w Tabeli Opłat, dostępnej w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz na stronie Wyniki osiągnięte w przeszłości 20% 10% 0% -10% -20% -30% Subfundusz Benchmark ,1% 16,3% ,2% 16,0% ,8% 4,8% ,3% -9,3% ,6% 17,0% ,9% 10,1% ,3% -2,2% ,4% 16,8% ,15% 2,55% Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych stóp zwrotu w przyszłości. W prezentowanym okresie stosowane były różne benchmarki dla porównania stopy zwrotu z portfela. Historyczne wyniki inwestycyjne przedstawione zostały po uwzględnieniu opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat i kosztów bieżących obciążających aktywa Subfunduszu, z wyłączeniem opłaty dystrybucyjnej. Fundusz został utworzony w 2010 roku. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu prezentowane są od roku 2005, ponieważ w 2004 roku powstał AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu, który w wyniku przekształcenia stał się MetLife Subfunduszem Stabilnego Wzrostu. Historyczne wyniki inwestycyjne obliczono w złotych polskich. Informacje praktyczne Bank Depozytariusz Bankiem Depozytariuszem jest Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna. Informacje dodatkowe o Subfunduszu Dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów został przygotowany dla MetLife Subfunduszu Stabilnego Wzrostu. Szczegółowe informacje na temat Subfunduszu dostępne są w Prospekcie Informacyjnym. Prospekt Informacyjny, półroczne i roczne sprawozdania finansowe są przygotowywane również dla całego Funduszu. Prospekt Informacyjny Funduszu oraz półroczne i roczne sprawozdania finansowe Funduszu i Subfunduszu dostępne są bezpłatnie, w języku polskim w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów oraz na stronie internetowej Aktualna wycena jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz inne praktyczne informacje na temat Subfunduszu dostępne są na stronie internetowej Opodatkowanie Przepisy podatkowe obowiązujące w Polsce mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestorów Subfunduszu. Oświadczenie o odpowiedzialności Towarzystwo może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami Prospektu Informacyjnego Funduszu. Ewidencja aktywów Aktywa Subfunduszu są ewidencjonowane oddzielnie od aktywów pozostałych subfunduszy w ramach Funduszu. Oznacza to, że zobowiązania wynikające z działalności Subfunduszu obciążają jedynie aktywa tego Subfunduszu, a egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają te zobowiązania. Kategoria jednostki Prezentowana jednostka uczestnictwa kategorii A została wybrana jako jednostka reprezentatywna dla Subfunduszu. W ramach Subfunduszu oferowane są również inne kategorie jednostek uczestnictwa. Kategoria I przypisana jest dla produktu Indywidualne Konto Emerytalne MetLife. Kategoria E przypisana jest dla produktu Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego MetLife Fundusze Inwestycyjne. Informacje o kategoriach jednostek uczestnictwa I i E znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Funduszu w Rozdziale III w pkt Zamiana jednostek uczestnictwa Inwestorzy składając zlecenie zamiany mają prawo dokonać zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu w ramach Funduszu. Informacje na temat zamiany podane są w Prospekcie Informacyjnym w Rozdziale III w pkt oraz w pkt Zezwolenie na prowadzenie działalności Subfundusz został utworzony w ramach MetLife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Polsce i podlega jej nadzorowi. MetLife TFI S.A. otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności w Polsce w dniu roku i podlega nadzorowi KNF. Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów zostały zaktualizowane na dzień roku.

13 Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. Kategoria jednostki: A MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa (Subfundusz) Subfundusz działa w ramach MetLife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy (Fundusz) z wydzielonymi subfunduszami. Numer w rejestrze funduszy inwestycyjnych - RFi 515. Fundusz zarządzany jest przez MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo). MetLife TFI S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc. Cele i polityka inwestycyjna Cel inwestycyjny Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, poprzez inwestowanie w akcje oraz dłużne papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje średnio 50% aktywów w dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy, banki centralne oraz spółki Europy Centralnej (w szczególności Polski, Węgier i Czech). Średnio 50% aktywów jest inwestowana w instrumenty dające ekspozycję na rynki akcji Europy Centralnej (w szczególności Warszawy, Budapesztu i Pragi), a także Rosji i Turcji. Subfundusz zawiera umowy na instrumentach pochodnych. Umowy te zawierane są w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego zmiany notowań składników portfela lub kursów walut, w związku z lokatami Subfunduszu. Inwestycje Subfunduszu są w szczególny sposób ukierunkowane na rynki Europy Centralnej krajów takich jak: Polska, Węgry, Czechy (średnio około 78% aktywów) oraz na rynek Rosji (11% aktywów) i Turcji (11% aktywów). Częstotliwość transakcji Inwestorzy mogą w każdym dniu wyceny składać zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu z wyjątkiem sytuacji, gdy nabycie lub odkupienie jest zawieszone w wyniku nadzwyczajnych okoliczności. Transakcje nabycia i odkupienia są realizowane najpóźniej w terminie 7 dni. Poziom referencyjny Poziomem referencyjnym (benchmark), do którego porównywane są wyniki inwestycyjne Subfunduszu, jest stopa zwrotu z portfela, w skład którego wchodzi w 40% indeks CPGBI, w 28% indeks CECE, w 11% indeks RDX, w 11% indeks ISE30 oraz w 10% 1-miesięczny WIBID. Dywidenda Subfundusz nie wypłaca dywidendy, a osiągnięte dochody są reinwestowane. Zalecany okres inwestycji Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 3 lat. Profil ryzyka i zysku Niskie ryzyko Potencjalnie niższy zysk Wysokie ryzyko Potencjalnie wyższy zysk Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka Subfunduszu. Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria profilu ryzyka i zysku pozostanie niezmienna. Przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Najniższa kategoria ryzyka nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka. Inwestycja w Subfundusz obarczona jest wyraźnym ryzykiem inwestycyjnym, z uwagi na alokację aktywów w instrumenty dające ekspozycję na rynek akcji oraz obligacji z regionu Europy Centralnej. Oznacza to, że wartość jednostki uczestnictwa może podlegać znacznym wahaniom. Na tej podstawie Subfundusz został przypisany do kategorii 5. Ze względu na swoją konstrukcję syntetyczny wskaźnik ryzyka nie obejmuje następujących ryzyk występujących w Subfunduszu: Ryzyko kredytowe to możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania przez emitenta zobowiązań z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, jak również możliwość obniżenia ratingu emitenta. W razie wystąpienia, ryzyko to może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko płynności to brak możliwości zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych bez znaczącego wpływania na poziom ich cen, ze względu na rozszerzenie się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności. Jego wystąpienie może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko kontrahenta to sytuacja, gdy druga strona transakcji lub emitent papieru wartościowego nie działa zgodnie z warunkami umowy. Ryzyko operacyjne to możliwość poniesienia przez Subfundusz strat w wyniku niewłaściwych lub zawodnych procesów wewnętrznych, oszustw, błędów systemowych, czy błędów ludzkich, a także zdarzeń wewnętrznych. Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów to możliwość nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków określonych w umowie przez Depozytariusza Funduszu. Ryzyko walutowe to możliwość spadku, wyrażonej w walucie krajowej, wartości papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych, w wyniku umocnienia się waluty krajowej. Ryzyko instrumentów pochodnych to możliwość zajęcia błędnej pozycji, w wyniku czego ekspozycja na aktywa stanowiące bazę instrumentów pochodnych nie będzie odpowiadała realizowanemu celowi inwestycyjnemu. Ze względu na mechanizm dźwigni finansowej wbudowany w instrumenty pochodne, skutki błędu mogą mieć bardzo duży wpływ na wyniki Subfunduszu.

14 Opłaty Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji Opłata dystrybucyjna 4,00% Opłata umorzeniowa brak Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku Opłaty i koszty bieżące 4,11% Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych Opłata za wyniki brak Opłaty ponoszone przez inwestorów służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów wprowadzania jednostek do obrotu oraz dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji. Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa podana została w wysokości maksymalnej, ponieważ w określonych przypadkach inwestorzy mogą zapłacić mniej. Dla roku kończącego się w grudniu 2013 wartość liczbowa określająca wysokość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach z roku poprzedniego i w związku z tym wysokość opłat i kosztów bieżących może co roku ulegać zmianie. Za dokonanie zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami może zostać pobrana opłata za zamianę nie wyższa niż 4,50%. Informacje dotyczące bieżącej wysokości pobieranych przez Subfundusz opłat za nabycie, zamianę i umorzenie zawarte są w Tabeli Opłat, dostępnej w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz na stronie Wyniki osiągnięte w przeszłości 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Subfundusz Benchmark ,6% 10,1% ,4% 1,3% ,5% -15,3% ,9% 22,7% ,5% 8,0% ,3% -6,8% ,3% 13,5% ,57% -5,28% Wyniki inwestycyjne Subfunduszu do dnia roku zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych stóp zwrotu w przyszłości. W prezentowanym okresie stosowane były różne benchmarki dla porównania stopy zwrotu z portfela. Historyczne wyniki inwestycyjne przedstawione zostały po uwzględnieniu opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat i kosztów bieżących obciążających aktywa Subfunduszu, z wyłączeniem opłaty dystrybucyjnej. Fundusz został utworzony w 2010 roku. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu prezentowane są od roku 2006, ponieważ w 2005 roku powstał AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony Nowa Europa, który w wyniku przekształcenia stał się MetLife Subfunduszem Zrównoważonym Nowa Europa. Historyczne wyniki inwestycyjne obliczono w złotych polskich. Informacje praktyczne Bank Depozytariusz Bankiem Depozytariuszem jest Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna. Informacje dodatkowe o Subfunduszu Dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów został przygotowany dla MetLife Subfunduszu Zrównoważonego Nowa Europa. Szczegółowe informacje na temat Subfunduszu dostępne są w Prospekcie Informacyjnym. Prospekt Informacyjny, półroczne i roczne sprawozdania finansowe są przygotowywane również dla całego Funduszu. Prospekt Informacyjny Funduszu oraz półroczne i roczne sprawozdania finansowe Funduszu i Subfunduszu dostępne są bezpłatnie, w języku polskim w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów oraz na stronie internetowej Aktualna wycena jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz inne praktyczne informacje na temat Subfunduszu dostępne są na stronie internetowej Opodatkowanie Przepisy podatkowe obowiązujące w Polsce mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestorów Subfunduszu. Oświadczenie o odpowiedzialności Towarzystwo może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami Prospektu Informacyjnego Funduszu. Ewidencja aktywów Aktywa Subfunduszu są ewidencjonowane oddzielnie od aktywów pozostałych subfunduszy w ramach Funduszu. Oznacza to, że zobowiązania wynikające z działalności Subfunduszu obciążają jedynie aktywa tego Subfunduszu, a egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają te zobowiązania. Kategoria jednostki Prezentowana jednostka uczestnictwa kategorii A została wybrana jako jednostka reprezentatywna dla Subfunduszu. W ramach Subfunduszu oferowane są również inne kategorie jednostek uczestnictwa. Kategoria I przypisana jest dla produktu Indywidualne Konto Emerytalne MetLife. Kategoria E przypisana jest dla produktu Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego MetLife Fundusze Inwestycyjne. Informacje o kategoriach jednostek uczestnictwa I i E znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Funduszu w Rozdziale III w pkt Zamiana jednostek uczestnictwa Inwestorzy składając zlecenie zamiany mają prawo dokonać zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu w ramach Funduszu. Informacje na temat zamiany podane są w Prospekcie Informacyjnym w Rozdziale III w pkt oraz w pkt Zezwolenie na prowadzenie działalności Subfundusz został utworzony w ramach MetLife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Polsce i podlega jej nadzorowi. MetLife TFI S.A. otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności w Polsce w dniu roku i podlega nadzorowi KNF. Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów zostały zaktualizowane na dzień roku.

15 Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. Kategoria jednostki: C MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (Subfundusz) Subfundusz działa w ramach MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy (Fundusz) z wydzielonymi subfunduszami. Numer w rejestrze funduszy inwestycyjnych - RFi 263. Fundusz zarządzany jest przez MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo). MetLife TFI S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc. Cele i polityka inwestycyjna Cel inwestycyjny Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, poprzez inwestowanie głównie w tytuły uczestnictwa zagranicznych subfunduszy. Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje głównie w tytuły uczestnictwa subfunduszy zagranicznych, które lokują swoje aktywa przede wszystkim w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Do 20% aktywów Subfunduszu lokowane jest w środki płynne. Subfundusz zawiera umowy na instrumentach pochodnych. Umowy te zawierane są w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego zmiany kursów walut, w związku z lokatami Subfunduszu. Inwestycje Subfunduszu są ukierunkowane na określony region geograficzny, jakim są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Częstotliwość transakcji Inwestorzy mogą w każdym dniu wyceny składać zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu z wyjątkiem sytuacji, gdy nabycie lub odkupienie jest zawieszone w wyniku nadzwyczajnych okoliczności. Transakcje nabycia i odkupienia są realizowane najpóźniej w terminie 7 dni. Poziom referencyjny Poziomem referencyjnym (benchmark), do którego porównywane są wyniki inwestycyjne Subfunduszu, jest stopa zwrotu z portfela, w skład którego wchodzi w 90% indeks S&P500 oraz w 10% 1-miesięczny WIBID. Dywidenda Subfundusz nie wypłaca dywidendy, a osiągnięte dochody są reinwestowane. Zalecany okres inwestycji Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat. Profil ryzyka i zysku Niskie ryzyko Potencjalnie niższy zysk Wysokie ryzyko Potencjalnie wyższy zysk Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka Subfunduszu. Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria profilu ryzyka i zysku pozostanie niezmienna. Przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Najniższa kategoria ryzyka nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka. Aktywa Subfunduszu lokowane są w jednostki uczestnictwa akcyjnych subfunduszy zagranicznych. Oznacza to, że inwestycja obarczona jest wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz dużą zmiennością wartości jednostki uczestnictwa. Na tej podstawie Subfundusz został przypisany do kategorii 6. Ze względu na swoją konstrukcję syntetyczny wskaźnik ryzyka nie obejmuje następujących ryzyk występujących w Subfunduszu: Ryzyko kredytowe to możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania przez emitenta zobowiązań z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, jak również możliwość obniżenia ratingu emitenta. W razie wystąpienia, ryzyko to może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko płynności to brak możliwości zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych bez znaczącego wpływania na poziom ich cen, ze względu na rozszerzenie się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności. Jego wystąpienie może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko kontrahenta to sytuacja, gdy druga strona transakcji lub emitent papieru wartościowego nie działa zgodnie z warunkami umowy. Ryzyko operacyjne to możliwość poniesienia przez Subfundusz strat w wyniku niewłaściwych lub zawodnych procesów wewnętrznych, oszustw, błędów systemowych, czy błędów ludzkich, a także zdarzeń wewnętrznych. Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów to możliwość nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków określonych w umowie przez Depozytariusza Funduszu. Ryzyko walutowe to możliwość spadku, wyrażonej w walucie krajowej, wartości papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych, w wyniku umocnienia się waluty krajowej. Ryzyko instrumentów pochodnych to możliwość zajęcia błędnej pozycji, w wyniku czego ekspozycja na aktywa stanowiące bazę instrumentów pochodnych nie będzie odpowiadała realizowanemu celowi inwestycyjnemu. Ze względu na mechanizm dźwigni finansowej wbudowany w instrumenty pochodne, skutki błędu mogą mieć bardzo duży wpływ na wyniki Subfunduszu.

16 Opłaty Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji Opłata dystrybucyjna 4,00% Opłata umorzeniowa brak Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku Opłaty i koszty bieżące 4,48% Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych Opłata za wyniki brak Opłaty ponoszone przez inwestorów służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów wprowadzania jednostek do obrotu oraz dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji. Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa podana została w wysokości maksymalnej, ponieważ w określonych przypadkach inwestorzy mogą zapłacić mniej. Dla roku kończącego się w grudniu 2013 wartość liczbowa określająca wysokość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach z roku poprzedniego i w związku z tym wysokość opłat i kosztów bieżących może co roku ulegać zmianie. Za dokonanie zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami może zostać pobrana opłata za zamianę nie wyższa niż 4,00%. Informacje dotyczące bieżącej wysokości pobieranych przez Subfundusz opłat za nabycie, zamianę i umorzenie zawarte są w Tabeli Opłat, dostępnej w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz na stronie Wyniki osiągnięte w przeszłości 30% 20% 10% 0% -10% -20% Subfundusz Benchmark ,4% -3,9% ,6% -14,4% ,8% 26,7% ,9% 16,9% ,6% 8,7% ,3% -1,9% ,67% 23,64% Wyniki inwestycyjne Subfunduszu do dnia roku zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych stóp zwrotu w przyszłości. W prezentowanym okresie stosowane były różne benchmarki dla porównania stopy zwrotu z portfela. Historyczne wyniki inwestycyjne przedstawione zostały po uwzględnieniu opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat i kosztów bieżących obciążających aktywa Subfunduszu, z wyłączeniem opłaty dystrybucyjnej. Fundusz rozpoczął działalność w 2006 roku. Historyczne wyniki inwestycyjne obliczono w złotych polskich. Informacje praktyczne Bank Depozytariusz Bankiem Depozytariuszem jest Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna. Informacje dodatkowe o Subfunduszu Dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów został przygotowany dla MetLife Subfunduszu Akcji Amerykańskich. Szczegółowe informacje na temat Subfunduszu dostępne są w Prospekcie Informacyjnym. Prospekt Informacyjny, półroczne i roczne sprawozdania finansowe są przygotowywane również dla całego Funduszu. Prospekt Informacyjny Funduszu oraz półroczne i roczne sprawozdania finansowe Funduszu i Subfunduszu dostępne są bezpłatnie, w języku polskim w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów oraz na stronie internetowej Aktualna wycena jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz inne praktyczne informacje na temat Subfunduszu dostępne są na stronie internetowej Opodatkowanie Przepisy podatkowe obowiązujące w Polsce mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestorów Subfunduszu. Oświadczenie o odpowiedzialności Towarzystwo może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami Prospektu Informacyjnego Funduszu. Ewidencja aktywów Aktywa Subfunduszu są ewidencjonowane oddzielnie od aktywów pozostałych subfunduszy w ramach Funduszu. Oznacza to, że zobowiązania wynikające z działalności Subfunduszu obciążają jedynie aktywa tego Subfunduszu, a egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają te zobowiązania. Kategoria jednostki Prezentowana jednostka uczestnictwa kategorii C została wybrana jako jednostka reprezentatywna dla Subfunduszu. W ramach jednostki uczestnictwa kategorii C przyjmowane są również wpłaty w dolarach amerykańskich na nabycie jednostek uczestnictwa. Subfundusz, dla wpłat w złotych polskich, oferuje także jednostkę uczestnictwa kategorii B, zbywaną w ramach Programu Systematycznego Oszczędzania Strateg. Informacje o jednostce uczestnictwa kategorii B znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Funduszu w Podrozdziale IIIh w pkt. 3.6 i Zamiana jednostek uczestnictwa Inwestorzy składając zlecenie zamiany mają prawo dokonać zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu w ramach Funduszu. Informacje na temat zamiany podane są w Prospekcie Informacyjnym w Podrozdziale IIIh w pkt Zezwolenie na prowadzenie działalności Subfundusz został utworzony w ramach MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Polsce i podlega jej nadzorowi. MetLife TFI S.A. otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności w Polsce w dniu roku i podlega nadzorowi KNF. Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów zostały zaktualizowane na dzień roku.

17 Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. Kategoria jednostki: C MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (Subfundusz) Subfundusz działa w ramach MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy (Fundusz) z wydzielonymi subfunduszami. Numer w rejestrze funduszy inwestycyjnych - RFi 263. Fundusz zarządzany jest przez MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo). MetLife TFI S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc. Cele i polityka inwestycyjna Cel inwestycyjny Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, poprzez inwestowanie głównie w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy i subfunduszy. Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje głównie w tytuły uczestnictwa subfunduszy zagranicznych, które lokują swoje aktywa przede wszystkim w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w rejonie Azji Południowo-Wschodniej. Do 20% aktywów Subfunduszu jest lokowane w środki płynne. Subfundusz zawiera umowy na instrumentach pochodnych. Umowy te zawierane są w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego zmiany kursów walut, w związku z lokatami Subfunduszu. Inwestycje Subfunduszu są ukierunkowane na określony region geograficzny, jakim jest Azja Południowo-Wschodnia, głównie Chiny, Tajwan, Hongkong, Indie, a także Australia i Nowa Zelandia. Częstotliwość transakcji Inwestorzy mogą w każdym dniu wyceny składać zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu z wyjątkiem sytuacji, gdy nabycie lub odkupienie jest zawieszone w wyniku nadzwyczajnych okoliczności. Transakcje nabycia i odkupienia są realizowane najpóźniej w terminie 7 dni. Poziom referencyjny Poziomem referencyjnym (benchmark), do którego porównywane są wyniki inwestycyjne Subfunduszu, jest stopa zwrotu z portfela, w skład którego wchodzą następujące subfundusze zagraniczne: 45% Invesco Greater China Equity Fund, 22,5% PineBridge Asia ex Japan Equity Fund, 22,5% Franklin India Fund oraz w 10% 1-miesięczny WIBID. Dywidenda Subfundusz nie wypłaca dywidendy, a osiągnięte dochody są reinwestowane. Zalecany okres inwestycji Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat. Profil ryzyka i zysku Niskie ryzyko Potencjalnie niższy zysk Wysokie ryzyko Potencjalnie wyższy zysk Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka Subfunduszu. Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria profilu ryzyka i zysku pozostanie niezmienna. Przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Najniższa kategoria ryzyka nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka. Aktywa Subfunduszu lokowane są w tytuły uczestnictwa akcyjnych subfunduszy zagranicznych. Oznacza to, że inwestycja obarczona jest wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz dużą zmiennością wartości jednostki uczestnictwa. Na tej podstawie Subfundusz został przypisany do kategorii 5. Ze względu na swoją konstrukcję syntetyczny wskaźnik ryzyka nie obejmuje następujących ryzyk występujących w Subfunduszu: Ryzyko kredytowe to możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania przez emitenta zobowiązań z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, jak również możliwość obniżenia ratingu emitenta. W razie wystąpienia, ryzyko to może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko płynności to brak możliwości zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych bez znaczącego wpływania na poziom ich cen, ze względu na rozszerzenie się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności. Jego wystąpienie może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko kontrahenta to sytuacja, gdy druga strona transakcji lub emitent papieru wartościowego nie działa zgodnie z warunkami umowy. Ryzyko operacyjne to możliwość poniesienia przez Subfundusz strat w wyniku niewłaściwych lub zawodnych procesów wewnętrznych, oszustw, błędów systemowych, czy błędów ludzkich, a także zdarzeń wewnętrznych. Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów to możliwość nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków określonych w umowie przez Depozytariusza Funduszu. Ryzyko walutowe to możliwość spadku wyrażonej w walucie krajowej wartości papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych, w wyniku umocnienia się waluty krajowej. Ryzyko instrumentów pochodnych to możliwość zajęcia błędnej pozycji, w wyniku czego ekspozycja na aktywa stanowiące bazę instrumentów pochodnych nie będzie odpowiadała realizowanemu celowi inwestycyjnemu. Ze względu na mechanizm dźwigni finansowej wbudowany w instrumenty pochodne, skutki błędu mogą mieć bardzo duży wpływ na wyniki Subfunduszu.

18 Opłaty Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji Opłata dystrybucyjna 4,00% Opłata umorzeniowa brak Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku Opłaty i koszty bieżące 4,52% Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych Opłata za wyniki brak Opłaty ponoszone przez inwestorów służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów wprowadzania jednostek do obrotu oraz dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji. Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa podana została w wysokości maksymalnej, ponieważ w określonych przypadkach inwestorzy mogą zapłacić mniej. Dla roku kończącego się w grudniu 2013 wartość liczbowa określająca wysokość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach z roku poprzedniego i w związku z tym wysokość opłat i kosztów bieżących może co roku ulegać zmianie. Za dokonanie zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami może zostać pobrana opłata za zamianę nie wyższa niż 4,00%. Informacje dotyczące bieżącej wysokości pobieranych przez Subfundusz opłat za nabycie, zamianę i umorzenie zawarte są w Tabeli Opłat, dostępnej w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz na stronie Wyniki osiągnięte w przeszłości 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Subfundusz Benchmark ,6% 20,3% ,9% -37,9% ,0% 62,4% ,4% 16,3% ,7% -10,8% ,4% 7,6% ,82% 10,53% Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych stóp zwrotu w przyszłości. W prezentowanym okresie stosowane były różne benchmarki dla porównania stopy zwrotu z portfela. Historyczne wyniki inwestycyjne przedstawione zostały po uwzględnieniu opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat i kosztów bieżących obciążających aktywa Subfunduszu, z wyłączeniem opłaty dystrybucyjnej. Fundusz rozpoczął działalność w 2006 roku. Historyczne wyniki inwestycyjne obliczono w złotych polskich. Informacje praktyczne Bank Depozytariusz Bankiem Depozytariuszem jest Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna. Informacje dodatkowe o Subfunduszu Dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów został przygotowany dla MetLife Subfunduszu Akcji Chińskich i Azjatyckich. Szczegółowe informacje na temat Subfunduszu dostępne są w Prospekcie Informacyjnym. Prospekt Informacyjny, półroczne i roczne sprawozdania finansowe są przygotowywane również dla całego Funduszu. Prospekt Informacyjny Funduszu oraz półroczne i roczne sprawozdania finansowe Funduszu i Subfunduszu dostępne są bezpłatnie, w języku polskim w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów oraz na stronie internetowej Aktualna wycena jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz inne praktyczne informacje na temat Subfunduszu dostępne są na stronie internetowej Opodatkowanie Przepisy podatkowe obowiązujące w Polsce mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestorów Subfunduszu. Oświadczenie o odpowiedzialności Towarzystwo może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami Prospektu Informacyjnego Funduszu. Ewidencja aktywów Aktywa Subfunduszu są ewidencjonowane oddzielnie od aktywów pozostałych subfunduszy w ramach Funduszu. Oznacza to, że zobowiązania wynikające z działalności Subfunduszu obciążają jedynie aktywa tego Subfunduszu, a egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają te zobowiązania. Kategoria jednostki Prezentowana jednostka uczestnictwa kategorii C została wybrana jako jednostka reprezentatywna dla Subfunduszu. W ramach jednostki uczestnictwa kategorii C przyjmowane są również wpłaty w dolarach amerykańskich na nabycie jednostek uczestnictwa. Subfundusz, dla wpłat w złotych polskich, oferuje także jednostkę uczestnictwa kategorii B, zbywaną w ramach Programu Systematycznego Oszczędzania Strateg. Informacje o jednostce uczestnictwa kategorii B znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Funduszu w Podrozdziale IIIl w pkt. 3.6 i Zamiana jednostek uczestnictwa Inwestorzy składając zlecenie zamiany mają prawo dokonać zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu w ramach Funduszu. Informacje na temat zamiany podane są w Prospekcie Informacyjnym w podrozdziale IIIl w pkt Zezwolenie na prowadzenie działalności Subfundusz został utworzony w ramach MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Polsce i podlega jej nadzorowi. MetLife TFI S.A. otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności w Polsce w dniu roku i podlega nadzorowi KNF. Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów zostały zaktualizowane na dzień roku.

19 Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. Kategoria jednostki: A MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek (Subfundusz) Subfundusz działa w ramach MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy (Fundusz) z wydzielonymi subfunduszami. Numer w rejestrze funduszy inwestycyjnych - RFi 263. Fundusz zarządzany jest przez MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo). MetLife TFI S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc. Cele i polityka inwestycyjna Cel inwestycyjny Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, poprzez inwestowanie w akcje małych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje małych spółek wchodzących w skład indeksu swig80. Zaangażowanie w akcje może wahać się od 66% do 100% wartości portfela. Akcje spółek wchodzących w skład indeksu swig80 stanowią nie mniej niż 55% wartości części akcyjnej aktywów Subfunduszu. Całkowita wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty bankowe, utrzymywane dla celów zarządzania bieżącą płynnością Subfunduszu, nie będzie przekraczać 34% zgromadzonych aktywów. Subfundusz zawiera umowy na instrumentach pochodnych. Umowy te zawierane są w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego zmiany notowań składników portfela, w związku z lokatami Subfunduszu. Inwestycje Subfunduszu nie są w szczególny sposób ukierunkowane na określone przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku. Częstotliwość transakcji Inwestorzy mogą w każdym dniu wyceny składać zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu z wyjątkiem sytuacji, gdy nabycie lub odkupienie jest zawieszone w wyniku nadzwyczajnych okoliczności. Transakcje nabycia i odkupienia są realizowane najpóźniej w terminie 7 dni. Poziom referencyjny Poziomem referencyjnym (benchmark), do którego porównywane są wyniki inwestycyjne Subfunduszu, jest stopa zwrotu z portfela, w skład którego wchodzi w 90% indeks swig80 oraz w 10% 1-miesięczny WIBID. Dywidenda Subfundusz nie wypłaca dywidendy, a osiągnięte dochody są reinwestowane. Zalecany okres inwestycji Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat. Profil ryzyka i zysku Niskie ryzyko Potencjalnie niższy zysk Wysokie ryzyko Potencjalnie wyższy zysk Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka Subfunduszu. Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria profilu ryzyka i zysku pozostanie niezmienna. Przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Najniższa kategoria ryzyka nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka. Inwestycja w Subfundusz obarczona jest wysokim ryzykiem inwestycyjnym, z uwagi na przeważający udział w portfelu akcji małych spółek notowanych na GPW. Oznacza to, że w średnim i krótkim okresie cena jednostki uczestnictwa może podlegać wyraźnym wahaniom. Na tej podstawie Subfundusz został przypisany do kategorii 5. Ze względu na swoją konstrukcję syntetyczny wskaźnik ryzyka nie obejmuje następujących ryzyk występujących w Subfunduszu: Ryzyko kredytowe to możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania przez emitenta zobowiązań z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, jak również możliwość obniżenia ratingu emitenta. W razie wystąpienia, ryzyko to może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko płynności to brak możliwości zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych bez znaczącego wpływania na poziom ich cen, ze względu na rozszerzenie się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności. Jego wystąpienie może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko kontrahenta to sytuacja, gdy druga strona transakcji lub emitent papieru wartościowego nie działa zgodnie z warunkami umowy. Ryzyko operacyjne to możliwość poniesienia przez Subfundusz strat w wyniku niewłaściwych, lub zawodnych procesów wewnętrznych, oszustw, błędów systemowych, czy błędów ludzkich, a także zdarzeń wewnętrznych. Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów to możliwość nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków określonych w umowie przez Depozytariusza Funduszu.

20 Opłaty Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji Opłata dystrybucyjna 4,00% Opłata umorzeniowa brak Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku Opłaty i koszty bieżące 3,71% Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych Opłata za wyniki brak Opłaty ponoszone przez inwestorów służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów wprowadzania jednostek do obrotu oraz dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji. Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa podana została w wysokości maksymalnej, ponieważ w określonych przypadkach inwestorzy mogą zapłacić mniej. Dla roku kończącego się w grudniu 2013 wartość liczbowa określająca wysokość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach z roku poprzedniego i w związku z tym wysokość opłat i kosztów bieżących może co roku ulegać zmianie. Za dokonanie zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami może zostać pobrana opłata za zamianę nie wyższa niż 4,00%. Informacje dotyczące bieżącej wysokości pobieranych przez Subfundusz opłat za nabycie, zamianę i umorzenie zawarte są w Tabeli Opłat, dostępnej w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz na stronie Wyniki osiągnięte w przeszłości 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Subfundusz Benchmark ,6% -2,3% ,4% -31,7% ,9% 25,7% ,8% 14,4% ,9% -27,0% ,9% 21,1% ,45% 33,85% Wyniki inwestycyjne Subfunduszu do dnia roku zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych stóp zwrotu w przyszłości. W prezentowanym okresie stosowane były różne benchmarki dla porównania stopy zwrotu z portfela. Historyczne wyniki inwestycyjne przedstawione zostały po uwzględnieniu opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat i kosztów bieżących obciążających aktywa Subfunduszu, z wyłączeniem opłaty dystrybucyjnej. Fundusz rozpoczął działalność w 2006 roku. Historyczne wyniki inwestycyjne obliczono w złotych polskich. Informacje praktyczne Bank Depozytariusz Bankiem Depozytariuszem jest Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna. Informacje dodatkowe o Subfunduszu Dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów został przygotowany dla MetLife Subfunduszu Akcji Małych Spółek. Szczegółowe informacje na temat Subfunduszu dostępne są w Prospekcie Informacyjnym. Prospekt Informacyjny, półroczne i roczne sprawozdania finansowe są przygotowywane również dla całego Funduszu. Prospekt Informacyjny Funduszu oraz półroczne i roczne sprawozdania finansowe Funduszu i Subfunduszu dostępne są bezpłatnie, w języku polskim w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów oraz na stronie internetowej Aktualna wycena jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz inne praktyczne informacje na temat Subfunduszu dostępne są na stronie internetowej Opodatkowanie Przepisy podatkowe obowiązujące w Polsce mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestorów Subfunduszu. Oświadczenie o odpowiedzialności Towarzystwo może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami Prospektu Informacyjnego Funduszu. Ewidencja aktywów Aktywa Subfunduszu są ewidencjonowane oddzielnie od aktywów pozostałych subfunduszy w ramach Funduszu. Oznacza to, że zobowiązania wynikające z działalności Subfunduszu obciążają jedynie aktywa tego Subfunduszu, a egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają te zobowiązania. Kategoria jednostki Prezentowana jednostka uczestnictwa kategorii A została wybrana jako jednostka reprezentatywna dla Subfunduszu. Subfundusz oferuje również jednostkę uczestnictwa kategorii B, zbywaną w ramach Programu Systematycznego Oszczędzania Strateg. Informacje o jednostce uczestnictwa kategorii B znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Funduszu w Podrozdziale IIIc w pkt. 3.6 i Zamiana jednostek uczestnictwa Inwestorzy składając zlecenie zamiany mają prawo dokonać zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu w ramach Funduszu. Informacje na temat zamiany podane są w Prospekcie Informacyjnym w Podrozdziale IIIc w pkt Zezwolenie na prowadzenie działalności Subfundusz został utworzony w ramach MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Polsce i podlega jej nadzorowi. MetLife TFI S.A. otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności w Polsce w dniu roku i podlega nadzorowi KNF. Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów zostały zaktualizowane na dzień roku.

21 Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. Kategoria jednostki: A MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa (Subfundusz) Subfundusz działa w ramach MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy (Fundusz) z wydzielonymi subfunduszami. Numer w rejestrze funduszy inwestycyjnych - RFi 263. Fundusz zarządzany jest przez MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo). MetLife TFI S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc. Cele i polityka inwestycyjna Cel inwestycyjny Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, poprzez inwestowanie w instrumenty dające ekspozycję na rynek akcji Europy Centralnej. Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje w instrumenty dające ekspozycję na rynki akcji Europy Centralnej, w szczególności Warszawy, Budapesztu, Pragi oraz Rosji i Turcji. W skład instrumentów dających ekspozycję na rynki akcji wchodzą: akcje, exchange-traded fund (ETF) na indeksy akcji, kwity depozytowe, prawa do akcji, kontrakty terminowe na indeksy akcji. Przedział zaangażowania w instrumenty dające ekspozycję na rynek akcji może wahać się od 66% do 100%. Do 10% aktywów inwestowane jest w środki płynne, natomiast całkowita wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, nie może przekraczać 34% zgromadzonych aktywów. Subfundusz zawiera umowy na instrumentach pochodnych. Umowy te zawierane są w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego zmiany notowań składników portfela lub kursów walut, w związku z lokatami Subfunduszu. Inwestycje Subfunduszu są ukierunkowane na określony region geograficzny, jakim jest Europa Centralna. Częstotliwość transakcji Inwestorzy mogą w każdym dniu wyceny składać zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu z wyjątkiem sytuacji, gdy nabycie lub odkupienie jest zawieszone w wyniku nadzwyczajnych okoliczności. Transakcje nabycia i odkupienia są realizowane najpóźniej w terminie 7 dni. Poziom referencyjny Poziomem referencyjnym (benchmark), do którego porównywane są wyniki inwestycyjne Subfunduszu, jest stopa zwrotu z portfela, w skład którego wchodzi w 56% indeks CECE, w 22% indeks RDX oraz w 22% indeks ISE30. Dywidenda Subfundusz nie wypłaca dywidendy, a osiągnięte dochody są reinwestowane. Zalecany okres inwestycji Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat. Profil ryzyka i zysku Niskie ryzyko Potencjalnie niższy zysk Wysokie ryzyko Potencjalnie wyższy zysk Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka Subfunduszu. Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria profilu ryzyka i zysku pozostanie niezmienna. Przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Najniższa kategoria ryzyka nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka. Inwestycja w Subfundusz obarczona jest bardzo wysokim ryzykiem inwestycyjnym, z uwagi na alokację aktywów w instrumenty dające ekspozycję na rynek akcji z regionu Europy Centralnej. Oznacza to, że wartość jednostki uczestnictwa może podlegać wysokim i częstym wahaniom. Na tej podstawie Subfundusz został przypisany do kategorii 6. Ze względu na swoją konstrukcję syntetyczny wskaźnik ryzyka nie obejmuje następujących ryzyk występujących w Subfunduszu: Ryzyko kredytowe to możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania przez emitenta zobowiązań z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, jak również możliwość obniżenia ratingu emitenta. W razie wystąpienia, ryzyko to może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko płynności to brak możliwości zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych bez znaczącego wpływania na poziom ich cen, ze względu na rozszerzenie się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności. Jego wystąpienie może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko kontrahenta to sytuacja, gdy druga strona transakcji lub emitent papieru wartościowego nie działa zgodnie z warunkami umowy. Ryzyko operacyjne to możliwość poniesienia przez Subfundusz strat w wyniku niewłaściwych, lub zawodnych procesów wewnętrznych, oszustw, błędów systemowych, czy błędów ludzkich, a także zdarzeń wewnętrznych. Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów to możliwość nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków określonych w umowie przez Depozytariusza Funduszu. Ryzyko walutowe to możliwość spadku, wyrażonej w walucie krajowej, wartości papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych, w wyniku umocnienia się waluty krajowej. Ryzyko instrumentów pochodnych to możliwość zajęcia błędnej pozycji, w wyniku czego ekspozycja na aktywa stanowiące bazę instrumentów pochodnych nie będzie odpowiadała realizowanemu celowi inwestycyjnemu. Ze względu na mechanizm dźwigni finansowej wbudowany w instrumenty pochodne, skutki błędu mogą mieć bardzo duży wpływ na wyniki Subfunduszu.

22 Opłaty Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji Opłata dystrybucyjna 4,00% Opłata umorzeniowa brak Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku Opłaty i koszty bieżące 3,99% Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych Opłata za wyniki brak Opłaty ponoszone przez inwestorów służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów wprowadzania jednostek do obrotu oraz dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji. Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa podana została w wysokości maksymalnej, ponieważ w określonych przypadkach inwestorzy mogą zapłacić mniej. Dla roku kończącego się w grudniu 2013 wartość liczbowa określająca wysokość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach z roku poprzedniego i w związku z tym wysokość opłat i kosztów bieżących może co roku ulegać zmianie. Za dokonanie zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami może zostać pobrana opłata za zamianę nie wyższa niż 4,00%. Informacje dotyczące bieżącej wysokości pobieranych przez Subfundusz opłat za nabycie, zamianę i umorzenie zawarte są w Tabeli Opłat, dostępnej w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz na stronie Wyniki osiągnięte w przeszłości 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Subfundusz Benchmark ,8% 4,6% ,9% -28,6% ,9% 34,7% ,3% 10,8% ,2% -18,5% ,9% 16,0% ,91% -12,41% Wyniki inwestycyjne Subfunduszu do dnia roku zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych stóp zwrotu w przyszłości. W prezentowanym okresie stosowane były różne benchmarki dla porównania stopy zwrotu z portfela. Historyczne wyniki inwestycyjne przedstawione zostały po uwzględnieniu opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat i kosztów bieżących obciążających aktywa Subfunduszu, z wyłączeniem opłaty dystrybucyjnej. Fundusz rozpoczął działalność w 2006 roku. Historyczne wyniki inwestycyjne obliczono w złotych polskich. Informacje praktyczne Bank Depozytariusz Bankiem Depozytariuszem jest Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna. Informacje dodatkowe o Subfunduszu Dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów został przygotowany dla MetLife Subfunduszu Akcji Nowa Europa. Szczegółowe informacje na temat Subfunduszu dostępne są w Prospekcie Informacyjnym. Prospekt Informacyjny, półroczne i roczne sprawozdania finansowe są przygotowywane również dla całego Funduszu. Prospekt Informacyjny Funduszu oraz półroczne i roczne sprawozdania finansowe Funduszu i Subfunduszu dostępne są bezpłatnie, w języku polskim w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów oraz na stronie internetowej Aktualna wycena jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz inne praktyczne informacje na temat Subfunduszu dostępne są na stronie internetowej Opodatkowanie Przepisy podatkowe obowiązujące w Polsce mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestorów Subfunduszu. Oświadczenie o odpowiedzialności Towarzystwo może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami Prospektu Informacyjnego Funduszu. Ewidencja aktywów Aktywa Subfunduszu są ewidencjonowane oddzielnie od aktywów pozostałych subfunduszy w ramach Funduszu. Oznacza to, że zobowiązania wynikające z działalności Subfunduszu obciążają jedynie aktywa tego Subfunduszu, a egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają te zobowiązania. Kategoria jednostki Prezentowana jednostka uczestnictwa kategorii A została wybrana jako jednostka reprezentatywna dla Subfunduszu. Subfundusz oferuje również jednostkę uczestnictwa kategorii B, zbywaną w ramach Programu Systematycznego Oszczędzania Strateg. Informacje o jednostce uczestnictwa kategorii B znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Funduszu w Podrozdziale IIIe w pkt. 3.6 i Zamiana jednostek uczestnictwa Inwestorzy składając zlecenie zamiany mają prawo dokonać zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu w ramach Funduszu. Informacje na temat zamiany podane są w Prospekcie Informacyjnym w Podrozdziale IIIe w pkt Zezwolenie na prowadzenie działalności Subfundusz został utworzony w ramach MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Polsce i podlega jej nadzorowi. MetLife TFI S.A. otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności w Polsce w dniu roku i podlega nadzorowi KNF. Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów zostały zaktualizowane na dzień roku.

23 Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. Kategoria jednostki: A MetLife Subfundusz Akcji Polskich (Subfundusz) Subfundusz działa w ramach MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy (Fundusz) z wydzielonymi subfunduszami. Numer w rejestrze funduszy inwestycyjnych - RFi 263. Fundusz zarządzany jest przez MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo). MetLife TFI S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc. Cele i polityka inwestycyjna Cel inwestycyjny Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, poprzez inwestowanie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje średnio 90% wartości zgromadzonych aktywów w akcje dużych i średnich spółek notowanych na GPW. Przedział zaangażowania w akcje może wahać się od 66% do 100% wartości portfela. Pozostała część środków, około 10%, lokowana jest w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe emitowane głównie przez Skarb Państwa oraz utrzymywana jest na krótkoterminowych lokatach bankowych. Subfundusz zawiera umowy na instrumentach pochodnych. Umowy te zawierane są w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą notowań składników portfela. Inwestycje Subfunduszu nie są w szczególny sposób ukierunkowane na określone przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku. Częstotliwość transakcji Inwestorzy mogą w każdym dniu wyceny składać zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu z wyjątkiem sytuacji, gdy nabycie lub odkupienie jest zawieszone w wyniku nadzwyczajnych okoliczności. Transakcje nabycia i odkupienia są realizowane najpóźniej w terminie 7 dni. Poziom referencyjny Poziomem referencyjnym (benchmark), do którego porównywane są wyniki inwestycyjne Subfunduszu, jest stopa zwrotu, z portfela w skład którego wchodzi w 50% indeks WIG20, w 40% indeks mwig40 oraz w 10% 1-miesięczny WIBID. Dywidenda Subfundusz nie wypłaca dywidendy, a osiągnięte dochody są reinwestowane. Zalecany okres inwestycji Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat. Profil ryzyka i zysku Niskie ryzyko Potencjalnie niższy zysk Wysokie ryzyko Potencjalnie wyższy zysk Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka Subfunduszu. Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria profilu ryzyka i zysku pozostanie niezmienna. Przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Najniższa kategoria ryzyka nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka. Aktywa Subfunduszu lokowane są głównie w akcje polskich spółek notowanych na GPW. Oznacza to, że inwestycja obarczona jest wysokim ryzykiem inwestycyjnym oraz dużą zmiennością wartości jednostki uczestnictwa. Na tej podstawie Subfundusz został przypisany do kategorii 5. Ze względu na swoją konstrukcję syntetyczny wskaźnik ryzyka nie obejmuje następujących ryzyk występujących w Subfunduszu: Ryzyko kredytowe to możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania przez emitenta zobowiązań z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, jak również możliwość obniżenia ratingu emitenta. W razie wystąpienia, ryzyko to może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko płynności to brak możliwości zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych bez znaczącego wpływania na poziom ich cen, ze względu na rozszerzenie się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności. Jego wystąpienie może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko kontrahenta to sytuacja, gdy druga strona transakcji lub emitent papieru wartościowego nie działa zgodnie z warunkami umowy. Ryzyko operacyjne to możliwość poniesienia przez Subfundusz strat w wyniku niewłaściwych, lub zawodnych procesów wewnętrznych, oszustw, błędów systemowych, czy błędów ludzkich, a także zdarzeń wewnętrznych. Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów to możliwość nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków określonych w umowie przez Depozytariusza Funduszu.

24 Opłaty Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji Opłata dystrybucyjna 4,00% Opłata umorzeniowa brak Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku Opłaty i koszty bieżące 4,38% Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych Opłata za wyniki brak Opłaty ponoszone przez inwestorów służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów wprowadzania jednostek do obrotu oraz dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji. Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa podana została w wysokości maksymalnej, ponieważ w określonych przypadkach inwestorzy mogą zapłacić mniej. Dla roku kończącego się w grudniu 2013 wartość liczbowa określająca wysokość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach z roku poprzedniego i w związku z tym wysokość opłat i kosztów bieżących może co roku ulegać zmianie. Za dokonanie zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami może zostać pobrana opłata za zamianę nie wyższa niż 4,00%. Informacje dotyczące bieżącej wysokości pobieranych przez Subfundusz opłat za nabycie, zamianę i umorzenie zawarte są w Tabeli Opłat, dostępnej w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz na stronie Wyniki osiągnięte w przeszłości 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Subfundusz Benchmark ,0% 9,7% ,4% -53,7% ,0% 42,6% ,6% 17,3% ,5% -19,5% ,1% 17,7% ,98% 9,20% Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych stóp zwrotu w przyszłości. W prezentowanym okresie stosowane były różne benchmarki dla porównania stopy zwrotu z portfela. Historyczne wyniki inwestycyjne przedstawione zostały po uwzględnieniu opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat i kosztów bieżących obciążających aktywa Subfunduszu, z wyłączeniem opłaty dystrybucyjnej. Fundusz rozpoczął działalność w 2006 roku. Historyczne wyniki inwestycyjne obliczono w złotych polskich. Informacje praktyczne Bank Depozytariusz Bankiem Depozytariuszem jest Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna. Informacje dodatkowe o Subfunduszu Dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów został przygotowany dla MetLife Subfunduszu Akcji Polskich. Szczegółowe informacje na temat Subfunduszu dostępne są w Prospekcie Informacyjnym. Prospekt Informacyjny, półroczne i roczne sprawozdania finansowe są przygotowywane również dla całego Funduszu. Prospekt Informacyjny Funduszu oraz półroczne i roczne sprawozdania finansowe Funduszu i Subfunduszu dostępne są bezpłatnie, w języku polskim w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów oraz na stronie internetowej Aktualna wycena jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz inne praktyczne informacje na temat Subfunduszu dostępne są na stronie internetowej Opodatkowanie Przepisy podatkowe obowiązujące w Polsce mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestorów Subfunduszu. Oświadczenie o odpowiedzialności Towarzystwo może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami Prospektu Informacyjnego Funduszu. Ewidencja aktywów Aktywa Subfunduszu są ewidencjonowane oddzielnie od aktywów pozostałych subfunduszy w ramach Funduszu. Oznacza to, że zobowiązania wynikające z działalności Subfunduszu obciążają jedynie aktywa tego Subfunduszu, a egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają te zobowiązania. Kategoria jednostki Prezentowana jednostka uczestnictwa kategorii A została wybrana jako jednostka reprezentatywna dla Subfunduszu. Subfundusz oferuje również jednostkę uczestnictwa kategorii B, zbywaną w ramach Programu Systematycznego Oszczędzania Strateg. Informacje o jednostce uczestnictwa kategorii B znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Funduszu w Rozdziale IIIf w pkt. 3.6 i Zamiana jednostek uczestnictwa Inwestorzy składając zlecenie zamiany mają prawo dokonać zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu w ramach Funduszu. Informacje na temat zamiany podane są w Prospekcie Informacyjnym w Podrozdziale IIIf w pkt Zezwolenie na prowadzenie działalności Subfundusz został utworzony w ramach MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Polsce i podlega jej nadzorowi. MetLife TFI S.A. otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności w Polsce w dniu roku i podlega nadzorowi KNF. Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów zostały zaktualizowane na dzień roku.

25 Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. Kategoria jednostki: C MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (Subfundusz) Subfundusz działa w ramach MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy (Fundusz) z wydzielonymi subfunduszami. Numer w rejestrze funduszy inwestycyjnych - RFi 263. Fundusz zarządzany jest przez MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo). MetLife TFI S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc. Cele i polityka inwestycyjna Cel inwestycyjny Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, poprzez inwestowanie głównie w tytuły uczestnictwa zagranicznych subfunduszy. Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje głównie w tytuły uczestnictwa subfunduszy zagranicznych, które lokują swoje aktywa przede wszystkim w akcje dużych spółek globalnych mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej na rynkach rozwiniętych. Do 20% aktywów Subfunduszu jest lokowane w środki płynne. Subfundusz zawiera umowy na instrumentach pochodnych. Umowy te zawierane są w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego zmiany kursów walut, w związku z lokatami Subfunduszu. Inwestycje Subfunduszu są ukierunkowane na określone regiony geograficzne, jakimi są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Europa Zachodnia (Anglia, Szwajcaria, Niemcy, Francja) oraz Azja (Chiny). Częstotliwość transakcji Inwestorzy mogą w każdym dniu wyceny składać zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu z wyjątkiem sytuacji, gdy nabycie lub odkupienie jest zawieszone w wyniku nadzwyczajnych okoliczności. Transakcje nabycia i odkupienia są realizowane najpóźniej w terminie 7 dni. Poziom referencyjny Poziomem referencyjnym (benchmark), do którego porównywane są wyniki inwestycyjne Subfunduszu, jest stopa zwrotu z portfela, w skład którego wchodzi w 90% indeks MSCI World oraz w 10% 1-miesięczny WIBID. Dywidenda Subfundusz nie wypłaca dywidendy, a osiągnięte dochody są reinwestowane. Zalecany okres inwestycji Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat. Profil ryzyka i zysku Niskie ryzyko Potencjalnie niższy zysk Wysokie ryzyko Potencjalnie wyższy zysk Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka Subfunduszu. Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria profilu ryzyka i zysku pozostanie niezmienna. Przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Najniższa kategoria ryzyka nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka. Aktywa Subfunduszu lokowane są w tytuły uczestnictwa akcyjnych subfunduszy zagranicznych. Oznacza to, że inwestycja obarczona jest wysokim ryzykiem inwestycyjnym i w średnim i krótkim okresie cena jednostki uczestnictwa może podlegać dużym wahaniom. Na tej podstawie Subfundusz został przypisany do kategorii 5. Ze względu na swoją konstrukcję syntetyczny wskaźnik ryzyka nie obejmuje następujących ryzyk występujących w Subfunduszu: Ryzyko kredytowe to możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania przez emitenta zobowiązań z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, jak również możliwość obniżenia ratingu emitenta. W razie wystąpienia, ryzyko to może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko płynności to brak możliwości zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych bez znaczącego wpływania na poziom ich cen, ze względu na rozszerzenie się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności. Jego wystąpienie może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko kontrahenta to sytuacja, gdy druga strona transakcji lub emitent papieru wartościowego nie działa zgodnie z warunkami umowy. Ryzyko operacyjne to możliwość poniesienia przez Subfundusz strat w wyniku niewłaściwych, lub zawodnych procesów wewnętrznych, oszustw, błędów systemowych, czy błędów ludzkich, a także zdarzeń wewnętrznych. Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów to możliwość nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków określonych w umowie przez Depozytariusza Funduszu. Ryzyko walutowe to możliwość spadku, wyrażonej w walucie krajowej, wartości papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych, w wyniku umocnienia się waluty krajowej. Ryzyko instrumentów pochodnych to możliwość zajęcia błędnej pozycji, w wyniku czego ekspozycja na aktywa stanowiące bazę instrumentów pochodnych nie będzie odpowiadała realizowanemu celowi inwestycyjnemu. Ze względu na mechanizm dźwigni finansowej wbudowany w instrumenty pochodne, skutki błędu mogą mieć bardzo duży wpływ na wyniki Subfunduszu.

26 Opłaty Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji Opłata dystrybucyjna 4,00% Opłata umorzeniowa brak Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku Opłaty i koszty bieżące 4,88% Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych Opłata za wyniki brak Opłaty ponoszone przez inwestorów służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów wprowadzania jednostek do obrotu oraz dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji. Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa podana została w wysokości maksymalnej, ponieważ w określonych przypadkach inwestorzy mogą zapłacić mniej. Dla roku kończącego się w grudniu 2013 wartość liczbowa określająca wysokość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach z roku poprzedniego i w związku z tym wysokość opłat i kosztów bieżących może co roku ulegać zmianie. Za dokonanie zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami może zostać pobrana opłata za zamianę nie wyższa niż 4,00%. Informacje dotyczące bieżącej wysokości pobieranych przez Subfundusz opłat za nabycie, zamianę i umorzenie zawarte są w Tabeli Opłat, dostępnej w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz na stronie Wyniki osiągnięte w przeszłości 40% 20% 0% -20% -40% -60% Subfundusz Benchmark ,0% -12,8% ,8% -34,3% ,9% 20,6% ,2% 12,1% ,4% 3,3% ,4% 9,7% ,76% 18,83% Wyniki inwestycyjne Subfunduszu do dnia roku zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych stóp zwrotu w przyszłości. W prezentowanym okresie stosowane były różne benchmarki dla porównania stopy zwrotu z portfela. Historyczne wyniki inwestycyjne przedstawione zostały po uwzględnieniu opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat i kosztów bieżących obciążających aktywa Subfunduszu, z wyłączeniem opłaty dystrybucyjnej. Fundusz rozpoczął działalność w 2006 roku. Historyczne wyniki inwestycyjne obliczono w złotych polskich. Informacje praktyczne Bank Depozytariusz Bankiem Depozytariuszem jest Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna. Informacje dodatkowe o Subfunduszu Dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów został przygotowany dla MetLife Subfunduszu Akcji Rynków Rozwiniętych. Szczegółowe informacje na temat Subfunduszu dostępne są w Prospekcie Informacyjnym. Prospekt Informacyjny, półroczne i roczne sprawozdania finansowe są przygotowywane również dla całego Funduszu. Prospekt Informacyjny Funduszu oraz półroczne i roczne sprawozdania finansowe Funduszu i Subfunduszu dostępne są bezpłatnie, w języku polskim w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów oraz na stronie internetowej Aktualna wycena jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz inne praktyczne informacje na temat Subfunduszu dostępne są na stronie internetowej Opodatkowanie Przepisy podatkowe obowiązujące w Polsce mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestorów Subfunduszu. Oświadczenie o odpowiedzialności Towarzystwo może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami Prospektu Informacyjnego Funduszu. Ewidencja aktywów Aktywa Subfunduszu są ewidencjonowane oddzielnie od aktywów pozostałych subfunduszy w ramach Funduszu. Oznacza to, że zobowiązania wynikające z działalności Subfunduszu obciążają jedynie aktywa tego Subfunduszu, a egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają te zobowiązania. Kategoria jednostki Prezentowana jednostka uczestnictwa kategorii C została wybrana jako jednostka reprezentatywna dla Subfunduszu. W ramach jednostki uczestnictwa kategorii C przyjmowane są również wpłaty w dolarach amerykańskich na nabycie jednostek uczestnictwa. Subfundusz, dla wpłat w złotych polskich, oferuje także jednostkę uczestnictwa kategorii B, zbywaną w ramach Programu Systematycznego Oszczędzania Strateg. Informacje o jednostce uczestnictwa kategorii B znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Funduszu w Podrozdziale IIIj w pkt. 3.6 i Zamiana jednostek uczestnictwa Inwestorzy składając zlecenie zamiany mają prawo dokonać zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu w ramach Funduszu. Informacje na temat zamiany podane są w Prospekcie Informacyjnym w Podrozdziale IIIj w pkt Zezwolenie na prowadzenie działalności Subfundusz został utworzony w ramach MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Polsce i podlega jej nadzorowi. MetLife TFI S.A. otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności w Polsce w dniu roku i podlega nadzorowi KNF. Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów zostały zaktualizowane na dzień roku.

27 Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. Kategoria jednostki: C MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (Subfundusz) Subfundusz działa w ramach MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy (Fundusz) z wydzielonymi subfunduszami. Numer w rejestrze funduszy inwestycyjnych - RFi 263. Fundusz zarządzany jest przez MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo). MetLife TFI S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc. Cele i polityka inwestycyjna Cel inwestycyjny Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, poprzez inwestowanie głównie w tytuły uczestnictwa zagranicznych subfunduszy. Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje głównie w tytuły uczestnictwa subfunduszy zagranicznych, które lokują swoje aktywa przede wszystkim w akcje spółek działających, bądź mających siedzibę w krajach rynków wschodzących. Do 20% aktywów Subfunduszu lokowane jest w środki płynne. Subfundusz zawiera umowy na instrumentach pochodnych. Umowy te zawierane są w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego zmiany kursów walut, w związku z lokatami Subfunduszu. Inwestycje Subfunduszu są ukierunkowane na określone regiony geograficzne jakimi są: Azja Południowo-Wschodnia, Europa Środkowo-Wschodnia oraz Ameryka Łacińska. Częstotliwość transakcji Inwestorzy mogą w każdym dniu wyceny składać zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu z wyjątkiem sytuacji, gdy nabycie lub odkupienie jest zawieszone w wyniku nadzwyczajnych okoliczności. Transakcje nabycia i odkupienia są realizowane najpóźniej w terminie 7 dni. Poziom referencyjny Poziomem referencyjnym (benchmark), do którego porównywane są wyniki inwestycyjne Subfunduszu, jest stopa zwrotu z portfela, w skład którego wchodzą w 90% indeks MSCI Emerging Markets oraz w 10% 1-miesięczny WIBID. Dywidenda Subfundusz nie wypłaca dywidendy, a osiągnięte dochody są reinwestowane. Zalecany okres inwestycji Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat. Profil ryzyka i zysku Niskie ryzyko Potencjalnie niższy zysk Wysokie ryzyko Potencjalnie wyższy zysk Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka Subfunduszu. Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria profilu ryzyka i zysku pozostanie niezmienna. Przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Najniższa kategoria ryzyka nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka. Aktywa Subfunduszu lokowane są w tytuły uczestnictwa akcyjnych subfunduszy zagranicznych z regionu Azji Południowo- Wschodniej. Oznacza to, że inwestycja w Subfundusz obarczona jest wysokim ryzykiem inwestycyjnym i cena jednostki uczestnictwa może podlegać wyraźnym wahaniom. Na tej podstawie Subfundusz został przypisany do kategorii 5. Ze względu na swoją konstrukcję syntetyczny wskaźnik ryzyka nie obejmuje następujących ryzyk występujących w Subfunduszu: Ryzyko kredytowe to możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania przez emitenta zobowiązań z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, jak również możliwość obniżenia ratingu emitenta. W razie wystąpienia, ryzyko to może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko płynności to brak możliwości zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych bez znaczącego wpływania na poziom ich cen, ze względu na rozszerzenie się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności. Jego wystąpienie może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko kontrahenta to sytuacja, gdy druga strona transakcji lub emitent papieru wartościowego nie działa zgodnie z warunkami umowy. Ryzyko operacyjne to możliwość poniesienia przez Subfundusz strat w wyniku niewłaściwych lub zawodnych procesów wewnętrznych, oszustw, błędów systemowych, czy błędów ludzkich, a także zdarzeń wewnętrznych. Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów to możliwość nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków określonych w umowie przez Depozytariusza Funduszu. Ryzyko walutowe to możliwość spadku, wyrażonej w walucie krajowej, wartości papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych, w wyniku umocnienia się waluty krajowej. Ryzyko instrumentów pochodnych to możliwość zajęcia błędnej pozycji, w wyniku czego ekspozycja na aktywa stanowiące bazę instrumentów pochodnych nie będzie odpowiadała realizowanemu celowi inwestycyjnemu. Ze względu na mechanizm dźwigni finansowej wbudowany w instrumenty pochodne, skutki błędu mogą mieć bardzo duży wpływ na wyniki Subfunduszu.

28 Opłaty Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji Opłata dystrybucyjna 4,00% Opłata umorzeniowa brak Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku Opłaty i koszty bieżące 4,46% Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych Opłata za wyniki brak Opłaty ponoszone przez inwestorów służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów wprowadzania jednostek do obrotu oraz dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji. Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa podana została w wysokości maksymalnej, ponieważ w określonych przypadkach inwestorzy mogą zapłacić mniej. Dla roku kończącego się w grudniu 2013 wartość liczbowa określająca wysokość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach z roku poprzedniego i w związku z tym wysokość opłat i kosztów bieżących może co roku ulegać zmianie. Za dokonanie zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami może zostać pobrana opłata za zamianę nie wyższa niż 4,00%. Informacje dotyczące bieżącej wysokości pobieranych przez Subfundusz opłat za nabycie, zamianę i umorzenie zawarte są w Tabeli Opłat, dostępnej w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz na stronie Wyniki osiągnięte w przeszłości 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Subfundusz Benchmark ,6% 10,8% ,8% -42,5% ,7% 72,1% ,7% 19,6% ,8% -11,6% ,9% 5,9% ,20% -6,60% Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych stóp zwrotu w przyszłości. W prezentowanym okresie stosowane były różne benchmarki dla porównania stopy zwrotu z portfela. Historyczne wyniki inwestycyjne przedstawione zostały po uwzględnieniu opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat i kosztów bieżących obciążających aktywa Subfunduszu, z wyłączeniem opłaty dystrybucyjnej. Fundusz rozpoczął działalność w 2006 roku. Historyczne wyniki inwestycyjne obliczono w złotych polskich. Informacje praktyczne Bank Depozytariusz Bankiem Depozytariuszem jest Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna. Informacje dodatkowe o Subfunduszu Dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów został przygotowany dla MetLife Subfunduszu Akcji Rynków Wschodzących. Szczegółowe informacje na temat Subfunduszu dostępne są w Prospekcie Informacyjnym. Prospekt Informacyjny, półroczne i roczne sprawozdania finansowe są przygotowywane również dla całego Funduszu. Prospekt Informacyjny Funduszu oraz półroczne i roczne sprawozdania finansowe Funduszu i Subfunduszu dostępne są bezpłatnie, w języku polskim w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów oraz na stronie internetowej Aktualna wycena jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz inne praktyczne informacje na temat Subfunduszu dostępne są na stronie internetowej Opodatkowanie Przepisy podatkowe obowiązujące w Polsce mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestorów Subfunduszu. Oświadczenie o odpowiedzialności Towarzystwo może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami Prospektu Informacyjnego Funduszu. Ewidencja aktywów Aktywa Subfunduszu są ewidencjonowane oddzielnie od aktywów pozostałych subfunduszy w ramach Funduszu. Oznacza to, że zobowiązania wynikające z działalności Subfunduszu obciążają jedynie aktywa tego Subfunduszu, a egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają te zobowiązania. Kategoria jednostki Prezentowana jednostka uczestnictwa kategorii C została wybrana jako jednostka reprezentatywna dla Subfunduszu. W ramach jednostki uczestnictwa kategorii C przyjmowane są również wpłaty w dolarach amerykańskich na nabycie jednostek uczestnictwa. Subfundusz, dla wpłat w złotych polskich, oferuje także jednostkę uczestnictwa kategorii B, zbywaną w ramach Programu Systematycznego Oszczędzania Strateg. Informacje o jednostce uczestnictwa kategorii B znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Funduszu w Podrozdziale IIIk w pkt. 3.6 i Zamiana jednostek uczestnictwa Inwestorzy składając zlecenie zamiany mają prawo dokonać zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu w ramach Funduszu. Informacje na temat zamiany podane są w Prospekcie Informacyjnym w Podrozdziale IIIk w pkt Zezwolenie na prowadzenie działalności Subfundusz został utworzony w ramach MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Polsce i podlega jej nadzorowi. MetLife TFI S.A. otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności w Polsce w dniu roku i podlega nadzorowi KNF. Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów zostały zaktualizowane na dzień roku.

29 Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. Kategoria jednostki: A MetLife Subfundusz Lokacyjny (Subfundusz) Subfundusz działa w ramach MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy (Fundusz) z wydzielonymi subfunduszami. Numer w rejestrze funduszy inwestycyjnych - RFi 263. Fundusz zarządzany jest przez MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo). MetLife TFI S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc. Cele i polityka inwestycyjna Cel inwestycyjny Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, poprzez inwestowanie w instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez podmioty wysokiej wiarygodności kredytowej. Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe oraz depozyty bankowe o terminie zapadalności nie przekraczającym 1 roku. Minimalny udział dłużnych papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa bądź Narodowy Bank Polski w aktywach Subfunduszu wynosi 40%. Udział pozostałych instrumentów rynku pieniężnego oraz papierów dłużnych w aktywach Subfunduszu, w tym obligacji przedsiębiorstw, nie może przekroczyć 60%. W przypadku obligacji przedsiębiorstw Subfundusz inwestuje przede wszystkim w emitentów o solidnych fundamentach i perspektywach rozwoju. Subfundusz inwestuje na rynku polskim, ale inwestycje Subfunduszu nie są w szczególny sposób ukierunkowane na określone przemysłowe lub sektorowe segmenty rynku. Częstotliwość transakcji Inwestorzy mogą w każdym dniu wyceny składać zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu z wyjątkiem sytuacji, gdy nabycie lub odkupienie jest zawieszone w wyniku nadzwyczajnych okoliczności. Transakcje nabycia i odkupienia są realizowane najpóźniej w terminie 7 dni. Poziom referencyjny Poziomem referencyjnym (benchmark), do którego porównywane są wyniki inwestycyjne Subfunduszu, jest stopa zwrotu z portfela, w skład którego wchodzi w 100% 1-miesięczny WIBID. Dywidenda Subfundusz nie wypłaca dywidendy, a osiągnięte dochody są reinwestowane. Zalecany okres inwestycji Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu w 1 roku inwestycji. Profil ryzyka i zysku Niskie ryzyko Potencjalnie niższy zysk Wysokie ryzyko Potencjalnie wyższy zysk Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka Subfunduszu. Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria profilu ryzyka i zysku pozostanie niezmienna. Przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Najniższa kategoria ryzyka nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka. Aktywa Subfunduszu lokowane są przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, emitowane przez Skarb Państwa oraz w obligacje przedsiębiorstw, z czym wiązała się mniejsza historyczna zmienność wartości jednostki uczestnictwa. Na tej podstawie Subfundusz został przypisany do kategorii 2. Ze względu na swoją konstrukcję syntetyczny wskaźnik ryzyka nie obejmuje następujących ryzyk występujących w Subfunduszu: Ryzyko kredytowe to możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania przez emitenta zobowiązań z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, jak również możliwość obniżenia ratingu emitenta. W razie wystąpienia, ryzyko to może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko płynności to brak możliwości zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych bez znaczącego wpływania na poziom ich cen, ze względu na rozszerzenie się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności. Jego wystąpienie może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko kontrahenta to sytuacja, gdy druga strona transakcji lub emitent papieru wartościowego nie działa zgodnie z warunkami umowy. Ryzyko operacyjne to możliwość poniesienia przez Subfundusz strat w wyniku niewłaściwych, lub zawodnych procesów wewnętrznych, oszustw, błędów systemowych, czy błędów ludzkich, a także zdarzeń wewnętrznych. Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów to możliwość nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków określonych w umowie przez Depozytariusza Funduszu.

30 Opłaty Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji Opłata dystrybucyjna brak Opłata umorzeniowa brak Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku Opłaty i koszty bieżące 1,16% Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych Opłata za wyniki brak Opłaty ponoszone przez inwestorów służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów wprowadzania jednostek do obrotu oraz dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji. Dla roku kończącego się w grudniu 2013 wartość liczbowa określająca wysokość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach z roku poprzedniego i w związku z tym wysokość opłat i kosztów bieżących może co roku ulegać zmianie. Za dokonanie zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami może zostać pobrana opłata za zamianę nie wyższa niż 4,00%. Informacje dotyczące bieżącej wysokości pobieranych przez Subfundusz opłat za nabycie, zamianę i umorzenie zawarte są w Tabeli Opłat, dostępnej w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz na stronie Wyniki osiągnięte w przeszłości 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% Subfundusz Benchmark ,5% 3,8% ,4% 4,5% ,3% 4,5% ,4% 3,9% ,8% 4,3% ,8% 4,7% ,34% 2,96% Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych stóp zwrotu w przyszłości. W prezentowanym okresie stosowane były różne benchmarki dla porównania stopy zwrotu z portfela. Historyczne wyniki inwestycyjne przedstawione zostały po uwzględnieniu opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat i kosztów bieżących obciążających aktywa Subfunduszu. Fundusz rozpoczął działalność w 2006 roku. Historyczne wyniki inwestycyjne obliczono w złotych polskich. Informacje praktyczne Bank Depozytariusz Bankiem Depozytariuszem jest Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna. Informacje dodatkowe o Subfunduszu Dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów został przygotowany dla MetLife Subfunduszu Lokacyjnego. Szczegółowe informacje na temat Subfunduszu dostępne są w Prospekcie Informacyjnym. Prospekt Informacyjny, półroczne i roczne sprawozdania finansowe są przygotowywane również dla całego Funduszu. Prospekt Informacyjny Funduszu oraz półroczne i roczne sprawozdania finansowe Funduszu i Subfunduszu dostępne są bezpłatnie, w języku polskim w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów oraz na stronie internetowej Aktualna wycena jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz inne praktyczne informacje na temat Subfunduszu dostępne są na stronie internetowej Opodatkowanie Przepisy podatkowe obowiązujące w Polsce mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestorów Subfunduszu. Oświadczenie o odpowiedzialności Towarzystwo może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami Prospektu Informacyjnego Funduszu. Ewidencja aktywów Aktywa Subfunduszu są ewidencjonowane oddzielnie od aktywów pozostałych subfunduszy w ramach Funduszu. Oznacza to, że zobowiązania wynikające z działalności Subfunduszu obciążają jedynie aktywa tego Subfunduszu, a egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają te zobowiązania. Kategoria jednostki Prezentowana jednostka uczestnictwa kategorii A została wybrana jako jednostka reprezentatywna dla Subfunduszu. Subfundusz oferuje również jednostkę uczestnictwa kategorii B, zbywaną w ramach Programu Systematycznego Oszczędzania Strateg. Informacje o jednostce uczestnictwa kategorii B znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Funduszu w Podrozdziale IIIa w pkt. 3.6 i Zamiana jednostek uczestnictwa Inwestorzy składając zlecenie zamiany mają prawo dokonać zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu w ramach Funduszu. Informacje na temat zamiany podane są w Prospekcie Informacyjnym w Podrozdziale IIIa w pkt Zezwolenie na prowadzenie działalności Subfundusz został utworzony w ramach MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Polsce i podlega jej nadzorowi. MetLife TFI S.A. otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności w Polsce w dniu roku i podlega nadzorowi KNF. Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów zostały zaktualizowane na dzień roku.

31 Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. Kategoria jednostki: A MetLife Subfundusz Obligacji Plus (Subfundusz) Subfundusz działa w ramach MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy (Fundusz) z wydzielonymi subfunduszami. Numer w rejestrze funduszy inwestycyjnych - RFi 263. Fundusz zarządzany jest przez MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo). MetLife TFI S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc. Cele i polityka inwestycyjna Cel inwestycyjny Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, poprzez inwestowanie w dłużne papiery wartościowe denominowane w walucie polskiej. Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje głównie w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski (NBP) oraz w obligacje przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i perspektywach rozwoju. Całkowita wartość inwestycji w obligacje nie będzie mniejsza niż 66% wartości aktywów Subfunduszu. Minimalny udział w aktywach Subfunduszu obligacji Skarbu Państwa lub NBP, bądź obligacji posiadających gwarancję Skarbu Państwa lub NBP wynosi 50%, natomiast wartość lokat w pozostałe obligacje, w tym obligacje korporacyjne, nie może przekroczyć 50%. Subfundusz może inwestować także w obligacje emitentów zagranicznych, a ich udział w aktywach nie może przekroczyć 30%. Pozostała część aktywów utrzymywana jest w formie gotówki lub depozytów dla zapewnienia płynności. Subfundusz zawiera umowy na instrumentach pochodnych. Umowy te zawierane są w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje głównie na rynku polskim, ale inwestycje Subfunduszu nie są w szczególny sposób ukierunkowane na określone przemysłowe, lub sektorowe segmenty rynku. Częstotliwość transakcji Inwestorzy mogą w każdym dniu wyceny składać zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu z wyjątkiem sytuacji, gdy nabycie lub odkupienie jest zawieszone w wyniku nadzwyczajnych okoliczności. Transakcje nabycia i odkupienia są realizowane najpóźniej w terminie 7 dni. Poziom referencyjny Poziomem referencyjnym (benchmark), do którego porównywane są wyniki inwestycyjne Subfunduszu, jest stopa zwrotu z portfela, w skład którego wchodzi w 90% indeks CPGBI oraz w 10% 1-miesięczny WIBID. Dywidenda Subfundusz nie wypłaca dywidendy, a osiągnięte dochody są reinwestowane. Zalecany okres inwestycji Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 2 lat. Profil ryzyka i zysku Niskie ryzyko Potencjalnie niższy zysk Wysokie ryzyko Potencjalnie wyższy zysk Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka Subfunduszu. Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria profilu ryzyka i zysku pozostanie niezmienna. Przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Najniższa kategoria ryzyka nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka. Aktywa Subfunduszu lokowane są przede wszystkim w instrumenty dłużne, głównie emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w obligacje przedsiębiorstw, z czym wiązała się mniejsza historyczna zmienność wartości jednostki uczestnictwa. Na tej podstawie Subfundusz został przypisany do kategorii 3. Ze względu na swoją konstrukcję syntetyczny wskaźnik ryzyka nie obejmuje następujących ryzyk występujących w Subfunduszu: Ryzyko kredytowe to możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania przez emitenta zobowiązań z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, jak również możliwość obniżenia ratingu emitenta. W razie wystąpienia, ryzyko to może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko płynności to brak możliwości zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych bez znaczącego wpływania na poziom ich cen, ze względu na rozszerzenie się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności. Jego wystąpienie może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko kontrahenta to sytuacja, gdy druga strona transakcji lub emitent papieru wartościowego nie działa zgodnie z warunkami umowy. Ryzyko operacyjne to możliwość poniesienia przez Subfundusz strat w wyniku niewłaściwych, lub zawodnych procesów wewnętrznych, oszustw, błędów systemowych, czy błędów ludzkich, a także zdarzeń wewnętrznych. Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów to możliwość nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków określonych w umowie przez Depozytariusza Funduszu. Ryzyko walutowe to możliwość spadku, wyrażonej w walucie krajowej, wartości papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych, w wyniku umocnienia się waluty krajowej. Ryzyko instrumentów pochodnych to możliwość zajęcia błędnej pozycji, w wyniku czego ekspozycja na aktywa stanowiące bazę instrumentów pochodnych nie będzie odpowiadała realizowanemu celowi inwestycyjnemu. Ze względu na mechanizm dźwigni finansowej wbudowany w instrumenty pochodne, skutki błędu mogą mieć bardzo duży wpływ na wyniki Subfunduszu.

32 Opłaty Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji Opłata dystrybucyjna 0,50% Opłata umorzeniowa brak Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku Opłaty i koszty bieżące 1,90% Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych Opłata za wyniki brak Opłaty ponoszone przez inwestorów służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów wprowadzania jednostek do obrotu oraz dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji. Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa podana została w wysokości maksymalnej, ponieważ w określonych przypadkach inwestorzy mogą zapłacić mniej. Dla roku kończącego się w grudniu 2013 wartość liczbowa określająca wysokość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach z roku poprzedniego i w związku z tym wysokość opłat i kosztów bieżących może co roku ulegać zmianie. Za dokonanie zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami może zostać pobrana opłata za zamianę nie wyższa niż 4,00%. Informacje dotyczące bieżącej wysokości pobieranych przez Subfundusz opłat za nabycie, zamianę i umorzenie zawarte są w Tabeli Opłat, dostępnej w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz na stronie Wyniki osiągnięte w przeszłości 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -1% Subfundusz Benchmark ,0% 4,2% ,6% 3,7% ,0% 4,3% ,9% 6,2% ,1% 5,7% ,0% 12,2% ,18% 1,71% Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych stóp zwrotu w przyszłości. W prezentowanym okresie stosowane były różne benchmarki dla porównania stopy zwrotu z portfela. Historyczne wyniki inwestycyjne przedstawione zostały po uwzględnieniu opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat i kosztów bieżących obciążających aktywa Subfunduszu, z wyłączeniem opłaty dystrybucyjnej. Fundusz rozpoczął działalność w 2006 roku. Historyczne wyniki inwestycyjne obliczono w złotych polskich. Informacje praktyczne Bank Depozytariusz Bankiem Depozytariuszem jest Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna. Informacje dodatkowe o Subfunduszu Dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów został przygotowany dla MetLife Subfunduszu Obligacji Plus. Szczegółowe informacje na temat Subfunduszu dostępne są w Prospekcie Informacyjnym. Prospekt Informacyjny, półroczne i roczne sprawozdania finansowe są przygotowywane również dla całego Funduszu. Prospekt Informacyjny Funduszu oraz półroczne i roczne sprawozdania finansowe Funduszu i Subfunduszu dostępne są bezpłatnie, w języku polskim w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów oraz na stronie internetowej Aktualna wycena jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz inne praktyczne informacje na temat Subfunduszu dostępne są na stronie internetowej Opodatkowanie Przepisy podatkowe obowiązujące w Polsce mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestorów Subfunduszu. Oświadczenie o odpowiedzialności Towarzystwo może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami Prospektu Informacyjnego Funduszu. Ewidencja aktywów Aktywa Subfunduszu są ewidencjonowane oddzielnie od aktywów pozostałych subfunduszy w ramach Funduszu. Oznacza to, że zobowiązania wynikające z działalności Subfunduszu obciążają jedynie aktywa tego Subfunduszu, a egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają te zobowiązania. Kategoria jednostki Prezentowana jednostka uczestnictwa kategorii A została wybrana jako jednostka reprezentatywna dla Subfunduszu. Subfundusz oferuje również jednostkę uczestnictwa kategorii B, zbywaną w ramach Programu Systematycznego Oszczędzania Strateg. Informacje o jednostce uczestnictwa kategorii B znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Funduszu w Podrozdziale IIIb w pkt. 3.6 i Zamiana jednostek uczestnictwa Inwestorzy składając zlecenie zamiany mają prawo dokonać zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu w ramach Funduszu. Informacje na temat zamiany podane są w Prospekcie Informacyjnym w Podrozdziale IIIb w pkt Zezwolenie na prowadzenie działalności Subfundusz został utworzony w ramach MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Polsce i podlega jej nadzorowi. MetLife TFI S.A. otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności w Polsce w dniu roku i podlega nadzorowi KNF. Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów zostały zaktualizowane na dzień roku.

33 Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. Kategoria jednostki: C MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (Subfundusz) Subfundusz działa w ramach MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy (Fundusz) z wydzielonymi subfunduszami. Numer w rejestrze funduszy inwestycyjnych - RFi 263. Fundusz zarządzany jest przez MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo). MetLife TFI S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc. Cele i polityka inwestycyjna Cel inwestycyjny Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, poprzez inwestowanie głównie w tytuły uczestnictwa zagranicznych subfunduszy. Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje przede wszystkim w tytuły uczestnictwa subfunduszy zagranicznych, które lokują swoje aktywa na rynku światowym, głównie w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, emitowane przez rządy, międzynarodowe instytucje finansowe, spółki i inne podmioty posiadające raiting międzynarodowej agencji Standard & Poors. Do 40% aktywów Subfunduszu jest lokowane w środki płynne. Subfundusz może zawierać umowy na instrumentach pochodnych. Umowy te zawierane są w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego zmiany kursów walut, w związku z lokatami Subfunduszu. Inwestycje Subfunduszu nie są w szczególny sposób ukierunkowane na określone przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku. Częstotliwość transakcji Inwestorzy mogą w każdym dniu wyceny składać zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu z wyjątkiem sytuacji, gdy nabycie lub odkupienie jest zawieszone w wyniku nadzwyczajnych okoliczności. Transakcje nabycia i odkupienia są realizowane najpóźniej w terminie 7 dni. Poziom referencyjny Poziomem referencyjnym (benchmark) do którego porównywane są wyniki inwestycyjne Subfunduszu, jest stopa zwrotu z portfela, w skład którego wchodzą następujące subfundusze zagraniczne: 30% Templeton Global Bond Fund, 30% Schroder ISF Euro Corporate Bond Fund, 30% Schroder ISF US Dollar Bond Fund oraz 10% 1-miesięczny WIBID. Dywidenda Subfundusz nie wypłaca dywidendy, a osiągnięte dochody są reinwestowane. Zalecany okres inwestycji Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 2 lat. Profil ryzyka i zysku Niskie ryzyko Potencjalnie niższy zysk Wysokie ryzyko Potencjalnie wyższy zysk Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka Subfunduszu. Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria profilu ryzyka i zysku pozostanie niezmienna. Przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Najniższa kategoria ryzyka nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka. Aktywa Subfunduszu lokowane są przede wszystkim w jednostki uczestnictwa dłużnych subfunduszy zagranicznych. Oznacza to, że inwestycja w Subfundusz obarczona jest znacznym ryzykiem inwestycyjnym, a jednostka uczestnictwa może podlegać wyraźnym wahaniom. Na tej podstawie Subfundusz został przypisany do kategorii 4. Ze względu na swoją konstrukcję syntetyczny wskaźnik ryzyka nie obejmuje następujących ryzyk występujących w Subfunduszu: Ryzyko kredytowe to możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania przez emitenta zobowiązań z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, jak również możliwość obniżenia ratingu emitenta. W razie wystąpienia, ryzyko to może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko płynności to brak możliwości zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych bez znaczącego wpływania na poziom ich cen, ze względu na rozszerzenie się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności. Jego wystąpienie może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko kontrahenta to sytuacja, gdy druga strona transakcji lub emitent papieru wartościowego nie działa zgodnie z warunkami umowy. Ryzyko operacyjne to możliwość poniesienia przez Subfundusz strat w wyniku niewłaściwych lub zawodnych procesów wewnętrznych, oszustw, błędów systemowych, czy błędów ludzkich, a także zdarzeń wewnętrznych. Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów to możliwość nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków określonych w umowie przez Depozytariusza Funduszu. Ryzyko walutowe to możliwość spadku, wyrażonej w walucie krajowej, wartości papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych, w wyniku umocnienia się waluty krajowej. Ryzyko instrumentów pochodnych to możliwość zajęcia błędnej pozycji, w wyniku czego ekspozycja na aktywa stanowiące bazę instrumentów pochodnych nie będzie odpowiadała realizowanemu celowi inwestycyjnemu. Ze względu na mechanizm dźwigni finansowej wbudowany w instrumenty pochodne, skutki błędu mogą mieć bardzo duży wpływ na wyniki Subfunduszu.

34 Opłaty Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji Opłata dystrybucyjna 1,00% Opłata umorzeniowa brak Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku Opłaty i koszty bieżące 2,65% Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych Opłata za wyniki brak Opłaty ponoszone przez inwestorów służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów wprowadzania jednostek do obrotu oraz dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji. Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa podana została w wysokości maksymalnej, ponieważ w określonych przypadkach inwestorzy mogą zapłacić mniej. Dla roku kończącego się w grudniu 2013 wartość liczbowa określająca wysokość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach z roku poprzedniego i w związku z tym wysokość opłat i kosztów bieżących może co roku ulegać zmianie. Za dokonanie zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami może zostać pobrana opłata za zamianę nie wyższa niż 4,00%. Informacje dotyczące bieżącej wysokości pobieranych przez Subfundusz opłat za nabycie, zamianę i umorzenie zawarte są w Tabeli Opłat, dostępnej w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz na stronie Wyniki osiągnięte w przeszłości 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Subfundusz Benchmark ,6% -14,0% ,5% 7,8% ,3% 18,1% ,1% 11,5% ,6% 18,1% ,1% 2,0% ,28% -0,09% Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych stóp zwrotu w przyszłości. W prezentowanym okresie stosowane były różne benchmarki dla porównania stopy zwrotu z portfela. Historyczne wyniki inwestycyjne przedstawione zostały po uwzględnieniu opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat i kosztów bieżących obciążających aktywa Subfunduszu, z wyłączeniem opłaty dystrybucyjnej. Fundusz rozpoczął działalność w 2006 roku. Historyczne wyniki inwestycyjne obliczono w złotych polskich. Informacje praktyczne Bank Depozytariusz Bankiem Depozytariuszem jest Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna. Informacje dodatkowe o Subfunduszu Dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów został przygotowany dla MetLife Subfunduszu Obligacji Światowych. Szczegółowe informacje na temat Subfunduszu dostępne są w Prospekcie Informacyjnym. Prospekt Informacyjny, półroczne i roczne sprawozdania finansowe są przygotowywane również dla całego Funduszu. Prospekt Informacyjny Funduszu oraz półroczne i roczne sprawozdania finansowe Funduszu i Subfunduszu dostępne są bezpłatnie, w języku polskim w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów oraz na stronie internetowej Aktualna wycena jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz inne praktyczne informacje na temat Subfunduszu dostępne są na stronie internetowej Opodatkowanie Przepisy podatkowe obowiązujące w Polsce mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestorów Subfunduszu. Oświadczenie o odpowiedzialności Towarzystwo może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami Prospektu Informacyjnego Funduszu. Ewidencja aktywów Aktywa Subfunduszu są ewidencjonowane oddzielnie od aktywów pozostałych subfunduszy w ramach Funduszu. Oznacza to, że zobowiązania wynikające z działalności Subfunduszu obciążają jedynie aktywa tego Subfunduszu, a egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają te zobowiązania. Kategoria jednostki Prezentowana jednostka uczestnictwa kategorii C została wybrana jako jednostka reprezentatywna dla Subfunduszu. W ramach jednostki uczestnictwa kategorii C przyjmowane są również wpłaty w dolarach amerykańskich na nabycie jednostek uczestnictwa. Subfundusz, dla wpłat w złotych polskich, oferuje także jednostkę uczestnictwa kategorii B, zbywaną w ramach Programu Systematycznego Oszczędzania Strateg. Informacje o jednostce uczestnictwa kategorii B znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Funduszu w Podrozdziale IIIg w pkt. 3.6 i Zamiana jednostek uczestnictwa Inwestorzy składając zlecenie zamiany mają prawo dokonać zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu w ramach Funduszu. Informacje na temat zamiany podane są w Prospekcie Informacyjnym w Podrozdziale IIIg w pkt Zezwolenie na prowadzenie działalności Subfundusz został utworzony w ramach MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Polsce i podlega jej nadzorowi. MetLife TFI S.A. otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności w Polsce w dniu roku i podlega nadzorowi KNF. Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów zostały zaktualizowane na dzień roku.

35 Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. Kategoria jednostki: C MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu (Subfundusz) Subfundusz działa w ramach MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy (Fundusz) z wydzielonymi subfunduszami. Numer w rejestrze funduszy inwestycyjnych - RFi 263. Fundusz zarządzany jest przez MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo). MetLife TFI S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc. Cele i polityka inwestycyjna Cel inwestycyjny Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, poprzez inwestycje w akcje, instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, wykorzystując do tego celu model TV CPPI (Target Volatility Continuous Proportion Portfolio Insurance). Polityka inwestycyjna Subfundusz działa w oparciu o strategię inwestycyjną TV CPPI. Dokładny udział lokat aktywów Subfunduszu jest uzależniony od wyniku działania algorytmu, który uwzględnia historyczną zmienność cen na rynku akcji oraz relację bieżącej wartości jednostki uczestnictwa do jej maksymalnej historycznej wartości od momentu rozpoczęcia stosowania strategii. Wartość inwestycji w akcje może zmieniać się od 0% do 80% wartości aktywów Subfunduszu, natomiast udział w portfelu depozytów oraz dłużnych papierów wartościowych o zapadalności do 1 roku, emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski może wynosić od 0% do 100%. W zakresie akcyjnej części portfela Subfundusz będzie odwzorowywał strukturę indeksu WIG20. Inwestycje Subfunduszu nie są w szczególny sposób ukierunkowane na określone przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku. Częstotliwość transakcji Inwestorzy mogą w każdym dniu wyceny składać zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu z wyjątkiem sytuacji, gdy nabycie lub odkupienie jest zawieszone w wyniku nadzwyczajnych okoliczności. Transakcje nabycia i odkupienia są realizowane najpóźniej w terminie 7 dni. Poziom referencyjny Subfundusz nie posiada poziomu referencyjnego (benchmark), do którego porównywane są osiągane wyniki inwestycyjne. Dywidenda Subfundusz nie wypłaca dywidendy, a osiągnięte dochody są reinwestowane. Zalecany okres inwestycji Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 3 lat. Profil ryzyka i zysku Niskie ryzyko Potencjalnie niższy zysk Wysokie ryzyko Potencjalnie wyższy zysk Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka Subfunduszu. Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria profilu ryzyka i zysku pozostanie niezmienna. Przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Najniższa kategoria ryzyka nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka. Subfundusz zarządzany jest w taki sposób, aby wartość jednostki uczestnictwa nie spadła poniżej określonego poziomu, czyli poniżej 80% najwyższej historycznej wartości jednostki uczestnictwa. Inwestycja w Subfundusz obarczona jest znacznym ryzykiem inwestycyjnym, z uwagi na wysoki udział w portfelu akcji. Na tej podstawie Subfundusz został przypisany do kategorii 5. Ze względu na swoją konstrukcję syntetyczny wskaźnik ryzyka nie obejmuje następujących ryzyk występujących w Subfunduszu: Ryzyko kredytowe to możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania przez emitenta zobowiązań z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, jak również możliwość obniżenia ratingu emitenta. W razie wystąpienia, ryzyko to może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko płynności to brak możliwości zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych bez znaczącego wpływania na poziom ich cen, ze względu na rozszerzenie się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności. Jego wystąpienie może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko kontrahenta to sytuacja, gdy druga strona transakcji lub emitent papieru wartościowego nie działa zgodnie z warunkami umowy. Ryzyko operacyjne to możliwość poniesienia przez Subfundusz strat w wyniku niewłaściwych, lub zawodnych procesów wewnętrznych, oszustw, błędów systemowych, czy błędów ludzkich, a także zdarzeń wewnętrznych. Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów to możliwość nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków określonych w umowie przez Depozytariusza Funduszu. Ryzyko modelu to ryzyko wdrożenia nieprawidłowo zbudowanych (zdefiniowanych) modeli, taryf lub parametrów, niewłaściwego zastosowania modeli lub braku niezbędnej ich aktualizacji.

36 Opłaty Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji Opłata dystrybucyjna 2,00% Opłata umorzeniowa brak Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku Opłaty i koszty bieżące 2,90% Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych Opłata za wyniki brak Opłaty ponoszone przez inwestorów służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów wprowadzania jednostek do obrotu oraz dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji. Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa podana została w wysokości maksymalnej, ponieważ w określonych przypadkach inwestorzy mogą zapłacić mniej. Opłaty i koszty bieżące nie bazują na rzeczywistych kosztach poniesionych w roku 2013, lecz stanowią najlepsze oszacowanie wysokości przyszłych kosztów obciążających aktywa Subfunduszu. Wysokość opłat i kosztów bieżących może co roku ulegać zmianie. Za dokonanie zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami może zostać pobrana opłata za zamianę nie wyższa niż 4,00%. Informacje dotyczące bieżącej wysokości pobieranych przez Subfundusz opłat za nabycie, zamianę i umorzenie zawarte są w Tabeli Opłat, dostępnej w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz na stronie Wyniki osiągnięte w przeszłości 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% Subfundusz Benchmark ,4% 3,9% ,7% -22,8% ,1% 17,0% ,5% 10,1% ,8% -2,2% ,4% 8,7% ,03% N/A Wyniki inwestycyjne Subfunduszu do dnia roku zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych stóp zwrotu w przyszłości. W prezentowanym okresie stosowane były różne benchmarki dla porównania stopy zwrotu z portfela. Dla roku 2012 benchmark jest wyliczony do dnia 2 listopada. Historyczne wyniki inwestycyjne przedstawione zostały po uwzględnieniu opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat i kosztów bieżących obciążających aktywa Subfunduszu, z wyłączeniem opłaty dystrybucyjnej. Fundusz rozpoczął działalność w 2006 roku. Historyczne wyniki inwestycyjne obliczono w złotych polskich. Informacje praktyczne Bank Depozytariusz Bankiem Depozytariuszem jest Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna. Informacje dodatkowe o Subfunduszu Dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów został przygotowany dla MetLife Subfunduszu Ochrony Wzrostu. Szczegółowe informacje na temat Subfunduszu dostępne są w Prospekcie Informacyjnym. Prospekt Informacyjny, półroczne i roczne sprawozdania finansowe są przygotowywane również dla całego Funduszu. Prospekt Informacyjny Funduszu oraz półroczne i roczne sprawozdania finansowe Funduszu i Subfunduszu dostępne są bezpłatnie, w języku polskim w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów oraz na stronie internetowej Aktualna wycena jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz inne praktyczne informacje na temat Subfunduszu dostępne są na stronie internetowej Opodatkowanie Przepisy podatkowe obowiązujące w Polsce mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestorów Subfunduszu. Oświadczenie o odpowiedzialności Towarzystwo może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami Prospektu Informacyjnego Funduszu. Ewidencja aktywów Aktywa Subfunduszu są ewidencjonowane oddzielnie od aktywów pozostałych subfunduszy w ramach Funduszu. Oznacza to, że zobowiązania wynikające z działalności Subfunduszu obciążają jedynie aktywa tego Subfunduszu, a egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają te zobowiązania. Kategoria jednostki Prezentowana jednostka uczestnictwa kategorii C została wybrana jako jednostka reprezentatywna dla Subfunduszu. W ramach Subfunduszu oferowane są również inne kategorie jednostek uczestnictwa - kategoria L oraz kategoria B zbywana w ramach Programu Systematycznego Oszczędzania Strateg. Informacje o jednostce uczestnictwa kategorii L i B znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Funduszu w Rozdziale IIId w pkt. 3.6 i Zamiana jednostek uczestnictwa Inwestorzy składając zlecenie zamiany mają prawo dokonać zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu w ramach Funduszu. Informacje na temat zamiany podane są w Prospekcie Informacyjnym w Podrozdziale IIId w pkt Zezwolenie na prowadzenie działalności Subfundusz został utworzony w ramach MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Polsce i podlega jej nadzorowi. MetLife TFI S.A. otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności w Polsce w dniu roku i podlega nadzorowi KNF. Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów zostały zaktualizowane na dzień roku.

37 Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. Kategoria jednostki: C MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (Subfundusz) Subfundusz działa w ramach MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy (Fundusz) z wydzielonymi subfunduszami. Numer w rejestrze funduszy inwestycyjnych - RFi 263. Fundusz zarządzany jest przez MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo). MetLife TFI S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc. Cele i polityka inwestycyjna Cel inwestycyjny Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, poprzez inwestowanie głównie w tytuły uczestnictwa zagranicznych subfunduszy. Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje głównie w tytuły uczestnictwa wybranych subfunduszy zagranicznych, które lokują swoje aktywa w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Azji oraz w instrumenty dłużne emitowane przez rządy, agencje rządowe oraz spółki z rynków wschodzących. Do 20% aktywów Subfunduszu jest lokowane w środki płynne. Subfundusz zawiera umowy na instrumentach pochodnych. Umowy te zawierane są w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego zmiany kursów walut, w związku z lokatami Subfunduszu. Inwestycje Subfunduszu są ukierunkowane na określony region geograficzny jakim jest Azja Południowo-Wschodnia. Częstotliwość transakcji Inwestorzy mogą w każdym dniu wyceny składać zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu z wyjątkiem sytuacji, gdy nabycie lub odkupienie jest zawieszone w wyniku nadzwyczajnych okoliczności. Transakcje nabycia i odkupienia są realizowane najpóźniej w terminie 7 dni. Poziom referencyjny Poziomem referencyjnym (benchmark), do którego porównywane są wyniki inwestycyjne Subfunduszu, jest stopa zwrotu z portfela, w skład którego wchodzą następujące subfundusze zagraniczne: 45% PineBridge Asia ex Japan Equity Fund, 22,5% Templeton Emerging Markets Bond Fund, 22,5% Templeton Global Bond Fund oraz 10% 1-miesięczny WIBID. Dywidenda Subfundusz nie wypłaca dywidendy, a osiągnięte dochody są reinwestowane. Zalecany okres inwestycji Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 3 lat. Profil ryzyka i zysku Niskie ryzyko Potencjalnie niższy zysk Wysokie ryzyko Potencjalnie wyższy zysk Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka Subfunduszu. Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria profilu ryzyka i zysku pozostanie niezmienna. Przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Najniższa kategoria ryzyka nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka. Inwestycja w Subfundusz obarczona jest średnim ryzykiem inwestycyjnym, z uwagi na alokację aktywów w jednostki uczestnictwa zarówno akcyjnych i dłużnych subfunduszy zagranicznych. Na tej podstawie Subfundusz został przypisany do kategorii 4. Ze względu na swoją konstrukcję syntetyczny wskaźnik ryzyka nie obejmuje następujących ryzyk występujących w Subfunduszu: Ryzyko kredytowe to możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania przez emitenta zobowiązań z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, jak również możliwość obniżenia ratingu emitenta. W razie wystąpienia, ryzyko to może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko płynności to brak możliwości zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych bez znaczącego wpływania na poziom ich cen, ze względu na rozszerzenie się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności. Jego wystąpienie może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Subfunduszu. Ryzyko kontrahenta to sytuacja, gdy druga strona transakcji lub emitent papieru wartościowego nie działa zgodnie z warunkami umowy. Ryzyko operacyjne to możliwość poniesienia przez Subfundusz strat w wyniku niewłaściwych lub zawodnych procesów wewnętrznych, oszustw, błędów systemowych, czy błędów ludzkich, a także zdarzeń wewnętrznych. Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów to możliwość nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków określonych w umowie przez Depozytariusza Funduszu. Ryzyko walutowe to możliwość spadku, wyrażonej w walucie krajowej, wartości papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych, w wyniku umocnienia się waluty krajowej. Ryzyko instrumentów pochodnych to możliwość zajęcia błędnej pozycji, w wyniku czego ekspozycja na aktywa stanowiące bazę instrumentów pochodnych nie będzie odpowiadała realizowanemu celowi inwestycyjnemu. Ze względu na mechanizm dźwigni finansowej wbudowany w instrumenty pochodne, skutki błędu mogą mieć bardzo duży wpływ na wyniki Subfunduszu.

38 Opłaty Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji Opłata dystrybucyjna 3,00% Opłata umorzeniowa brak Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku Opłaty i koszty bieżące 4,27% Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych Opłata za wyniki brak Opłaty ponoszone przez inwestorów służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów wprowadzania jednostek do obrotu oraz dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji. Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa podana została w wysokości maksymalnej, ponieważ w określonych przypadkach inwestorzy mogą zapłacić mniej. Dla roku kończącego się w grudniu 2013 wartość liczbowa określająca wysokość opłat i kosztów bieżących opiera się na wydatkach z roku poprzedniego i w związku z tym wysokość opłat i kosztów bieżących może co roku ulegać zmianie. Za dokonanie zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami może zostać pobrana opłata za zamianę nie wyższa niż 4,00%. Informacje dotyczące bieżącej wysokości pobieranych przez Subfundusz opłat za nabycie, zamianę i umorzenie zawarte są w Tabeli Opłat, dostępnej w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz na stronie Wyniki osiągnięte w przeszłości 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Subfundusz Benchmark ,5% -0,6% ,5% -16,9% ,1% 41,6% ,8% 15,8% ,2% 4,7% ,9% 5,1% ,38% 0,99% Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych stóp zwrotu w przyszłości. W prezentowanym okresie stosowane były różne benchmarki dla porównania stopy zwrotu z portfela. Historyczne wyniki inwestycyjne przedstawione zostały po uwzględnieniu opłaty za zarządzanie oraz pozostałych opłat i kosztów bieżących obciążających aktywa Subfunduszu, z wyłączeniem opłaty dystrybucyjnej. Fundusz rozpoczął działalność w 2006 roku. Historyczne wyniki inwestycyjne obliczono w złotych polskich. Informacje praktyczne Bank Depozytariusz Bankiem Depozytariuszem jest Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna. Informacje dodatkowe o Subfunduszu Dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów został przygotowany dla MetLife Subfunduszu Zrównoważony Azjatycki. Szczegółowe informacje na temat Subfunduszu dostępne są w Prospekcie Informacyjnym. Prospekt Informacyjny, półroczne i roczne sprawozdania finansowe są przygotowywane również dla całego Funduszu. Prospekt Informacyjny Funduszu oraz półroczne i roczne sprawozdania finansowe Funduszu i Subfunduszu dostępne są bezpłatnie, w języku polskim w siedzibie Towarzystwa, u dystrybutorów oraz na stronie internetowej Aktualna wycena jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz inne praktyczne informacje na temat Subfunduszu dostępne są na stronie internetowej Opodatkowanie Przepisy podatkowe obowiązujące w Polsce mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestorów Subfunduszu. Oświadczenie o odpowiedzialności Towarzystwo może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami Prospektu Informacyjnego Funduszu. Ewidencja aktywów Aktywa Subfunduszu są ewidencjonowane oddzielnie od aktywów pozostałych subfunduszy w ramach Funduszu. Oznacza to, że zobowiązania wynikające z działalności Subfunduszu obciążają jedynie aktywa tego Subfunduszu, a egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają te zobowiązania. Kategoria jednostki Prezentowana jednostka uczestnictwa kategorii C została wybrana jako jednostka reprezentatywna dla Subfunduszu. W ramach jednostki uczestnictwa kategorii C przyjmowane są również wpłaty w dolarach amerykańskich na nabycie jednostek uczestnictwa. Subfundusz, dla wpłat w złotych polskich, oferuje także jednostkę uczestnictwa kategorii B, zbywaną w ramach Programu Systematycznego Oszczędzania Strateg. Informacje o jednostce uczestnictwa kategorii B znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Funduszu w Podrozdziale IIIi w pkt. 3.6 i Zamiana jednostek uczestnictwa Inwestorzy składając zlecenie zamiany mają prawo dokonać zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu w ramach Funduszu. Informacje na temat zamiany podane są w Prospekcie Informacyjnym w Podrozdziale IIIi w pkt Zezwolenie na prowadzenie działalności Subfundusz został utworzony w ramach MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Polsce i podlega jej nadzorowi. MetLife TFI S.A. otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności w Polsce w dniu roku i podlega nadzorowi KNF. Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów zostały zaktualizowane na dzień roku.

39 MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Prospekt Informacyjny MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy z wydzielonymi subfunduszami MetLife FIO Parasol Krajowy (zwany dalej Funduszem ) (dawniej Amplico FIO Parasol Krajowy) Oznaczenia Subfunduszy: MetLife Subfundusz Pieniężny (dawniej Amplico Subfundusz Pieniężny) MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych (dawniej Amplico Subfundusz Obligacji Skarbowych) MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji (dawniej Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji) MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu (dawniej Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu) MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa (dawniej Amplico Subfundusz Zrównoważnony Nowa Europa) MetLife Subfundusz Akcji (dawniej Amplico Subfundusz Akcji) MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek (dawniej Amplico Subfundusz Akcji Średnich Spółek) (zwane dalej Subfunduszami, a każdy z nich pojedynczo Subfunduszem ) Organem Funduszu jest MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przemysłowej 26, Warszawa (zwana dalej Towarzystwem ). Adres strony internetowej Towarzystwa: Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. Niniejszy Prospekt został sporządzony na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz.U poz. 673). Data sporządzenia tekstu jednolitego Prospektu: 15 maja 2014 r. Data ostatniej aktualiacji: 1 stycznia 2015 r. Copyright 2015 MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone. 1

40 Spis treści Rozdział pierwszy Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym...3 Rozdział drugi Dane o Towarzystwie...4 Rozdział trzeci Dane o Funduszu i Subfunduszach...6 Rozdział czwarty Dane o Depozytariuszu...48 Rozdział piąty Dane o podmiotach obsługujących Fundusze...58 Rozdział szósty Informacje dodatkowe...63 Rozdział siódmy Załączniki

41 Rozdział pierwszy Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy 1.1. Firma, kraj siedziby, siedziba i adres Towarzystwa MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska ul. Przemysłowa 26, Warszawa tel faks Imiona i nazwiska osób fizycznych działających w imieniu Towarzystwa Tomasz Adamus Prezes Zarządu Tomasz Derewecki Członek Zarządu Paweł Sankowski Członek Zarządu 1.3. Przy sporządzaniu Prospektu żaden podmiot nie świadczył usług w tym zakresie na rzecz Towarzystwa lub Funduszu Oświadczam, że informacje zawarte w Prospekcie Funduszu są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami Ustawy i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, Oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy. Oświadczam także, że wedle mojej najlepszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu. Tomasz Adamus Tomasz Derewecki Paweł Sankowski 3

42 Rozdział drugi Dane o Towarzystwie 2.1. Firma, kraj siedziby, siedziba i adres Towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska ul. Przemysłowa 26, Warszawa tel faks Strona internetowa: Adres poczty elektronicznej: 2.2. Data i numer decyzji KNF o udzieleniu zezwolenia na utworzenie Towarzystwa albo na wykonywanie działalności przez Towarzystwo: 9 marca 2004 r.; nr decyzji: DFI/W/ /1097/04. W dniu 25 stycznia 2013 r. Towarzystwo otrzymało zezwolenie KNF na rozszerzenie przedmiotu działalności o zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych nr decyzji DFI/II/4030/12/13/U/12/13/25/AS Towarzystwo jest wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Wpis do tego rejestru został dokonany w dniu 3 grudnia 2003 r Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi: ,98 złotych w tym kapitał zakładowy: ,00 złotych, kapitał zapasowy: ,00 złotych, pozostałe kapitały rezerwowe: ,46 złotych, zysk netto za rok 2012: ,67 złotych Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi ,0 zł (siedemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Kapitał zakładowy w wysokości (piętnaście milionów złotych) został wpłacony w całości przed zarejestrowaniem Towarzystwa. Pozostała część kapitału zakładowego w wysokości (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) została pokryta majątkiem spółki pod firmą Amplico Asset Management (Polska) Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z połączeniem z tą spółką w trybie art Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie akcje zostały objęte przez AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (obecnie MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółkę Akcyjną) Jedynym akcjonariuszem Towarzystwa, posiadającym 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa, jest MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa, w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jest MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, posiadający 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa Imiona i nazwiska: członków Zarządu Towarzystwa, ze wskazaniem pełnionych funkcji w Zarządzie Tomasz Adamus Prezes Zarządu Tomasz Derewecki Członek Zarządu Paweł Sankowski Członek Zarządu członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego Eric Clurfain Członek Rady Nadzorczej Hubert Penot - Członek Rady Nadzorczej Sylvester Kociniak Członek Rady Nadzorczej Rafał Mikusiński Członek Rady Nadzorczej osób fizycznych zarządzających Funduszem: Tomasz Bartnicki, Tomasz Karsznia, Tomasz Adamus Osoby wymienione w pkt 2.7. nie pełnią innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu Nazwy i zwięzłe charakterystyki innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych danym prospektem MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy z wydzielonymi Subfunduszami: 1. MetLife Subfundusz Lokacyjny 2. MetLife Subfundusz Obligacji Plus 3. MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek 4. MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu 5. MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa 6. MetLife Subfundusz Akcji Polskich 7. MetLife Subfundusz Obligacji Światowych 8. MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich 9. MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki 10. MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych 11. MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących 12. MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich 4

43 Rozdział trzeci Dane o Funduszu i Subfunduszach Informacje wspólne dla wszystkich Subfunduszy 3.1. Data zezwolenia na utworzenie Funduszu W dniu 15 września 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia nr DFL/4032/39/17/08/09/VI/U/25-8-1/AP na przekształcenie: AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pieniężnego, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Aktywnej Alokacji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważonego Nowa Europa, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji oraz AIG Funduszu Inwestycyjnego Małych i Średnich Spółek w AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy z wydzielonymi Subfunduszami (obecnie MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy). Fundusz posiada osobowość prawną. Subfundusze nie posiadają osobowości prawnej Data i numer wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych Fundusz został zarejestrowany w rejestrze funduszy inwestycyjnych w dniu 11 lutego 2010 r. pod numerem Rfi Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz, w tym: Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa różnych kategorii, jeżeli Fundusz zbywa jednostki różnych kategorii Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszach dzielą się na jednostki kategorii A, B, E oraz I. Kategorie Jednostek Uczestnictwa są zróżnicowane pod względem stawek opłat określonych w Statucie Funduszu lub sposobu ich zbywania. Jednostki Uczestnictwa kategorii A zbywane są bez ograniczeń, w tym również w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych. Jednostki Uczestnictwa kategorii B zbywane są bez ograniczeń w ramach Programów Systematycznego Oszczędzania we wszystkich Subfunduszach. Jednostki Uczestnictwa kategorii E zbywane są bez ograniczeń w ramach Rachunku IKZE we wszystkich Subfunduszach. Jednostki Uczestnictwa kategorii I zbywane są bez ograniczeń w ramach Rachunku IKE we wszystkich Subfunduszach. Kategorie Jednostek Uczestnictwa mogą być także zróżnicowane pod względem minimalnych wysokości wpłat Informacja, że Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane na rzecz osób trzecich, podlegają dziedziczeniu, mogą być przedmiotem zastawu Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestników na rzecz osób trzecich, a jedynie odkupywane przez Fundusz na zasadach określonych w Statucie Funduszu. Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu. Jednostki Uczestnictwa mogą być także przedmiotem zastawu. Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu następuje wyłącznie w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz na żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z Jednostek kategorii I traktowane jest jako zwrot. Zaspokojenie zastawnika nie wymaga przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, jeżeli zaspokojenie to następuje na podstawie umowy zastawu ustanowionego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych. Ustanowienie zastawu na Jednostkach Uczestnictwa staje się skuteczne z chwilą dokonania, na wniosek zastawcy lub zastawnika, odpowiedniego zapisu w Rejestrze Uczestników Funduszu, po przedstawieniu Towarzystwu umowy zastawu, z uwzględnieniem przepisów Ustawy oraz przepisów dotyczących zastawu rejestrowego i zastawu skarbowego Zwięzłe określenie praw uczestników Funduszu Uczestnik Funduszu ma prawo w szczególności do: a) nabywania Jednostek Uczestnictwa, b) żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa, c) zamiany Jednostek Uczestnictwa, d) ustanawiania zastawu na Jednostkach Uczestnictwa, e) ustanawiania pełnomocnika, f) otrzymania potwierdzenia dokonanego zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, g) otrzymania środków pieniężnych należnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, h) żądania doręczenia prospektu informacyjnego, i) udziału w Zgromadzeniu Uczestników Zasady przeprowadzania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Fundusz powstał w wyniku przekształcenia funduszy inwestycyjnych otwartych w fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami. Towarzystwo może prowadzić zapisy na jednostki uczestnictwa nowych subfunduszy. Zapisy na Jednostki Uczestnictwa nowych subfunduszy prowadzi Towarzystwo oraz dystrybutorzy Funduszu. Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest bezwarunkowy i nieodwołalny. Zapisu na Jednostki Uczestnictwa nowych subfunduszy może dokonać Towarzystwo oraz MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu zostanie ogłoszony przez Towarzystwo na stronie internetowej przy czym rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpi nie wcześniej niż po zarejestrowaniu w rejestrze funduszy inwestycyjnych przekształcenia funduszy inwestycyjnych w Fundusz, a zakończenie przyjmowania zapisów nastąpi nie później niż po upływie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Wpłaty na Jednostki Uczestnictwa nowych subfunduszy mogą być dokonywane w formie pieniężnej na wydzielony rachunek Funduszu prowadzony na rzecz subfunduszu przez Depozytariusza. W terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, Towarzystwo przydziela Jednostki Uczestnictwa. Łączna wysokość wpłat do nowego subfunduszu nie może być mniejsza niż ,- złotych (słownie: czterysta tysięcy złotych). W przypadku nie zebrania wymaganej kwoty wpłat do nowego subfunduszu, Towarzystwo niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia upływu terminu przyjmowania zapisów zwróci wpłaty dokonane do Funduszu tytułem opłacenia zapisu na jednostki uczestnictwa subfunduszu powiększone o wartość otrzymanych pożytków i odsetki naliczone przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia upływu terminu przyjmowania zapisów oraz pobrane opłaty manipulacyjne Sposób i szczegółowe warunki Zbywania Jednostek Uczestnictwa Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy bez ograniczeń. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutora. Zbywanie Jednostek Uczestnictwa następuje w każdym Dniu Wyceny. Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie równej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Subfunduszu obliczonej w Dniu Wyceny, w którym następuje zbycie Jednostek Uczestnictwa, z ewentualnym uwzględnieniem Opłat Manipulacyjnych. Pierwsze zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje w drodze zawarcia Umowy Uczestnictwa w Funduszu. W przypadku zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A Minimalna Wpłata początkowa wynosi 500 (słownie: pięćset) złotych. Każda następna wpłata nie może być niższa niż 250 (słownie: pięćset) złotych. W przypadku zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B Minimalna Wpłata początkowa oraz minimalna kwota jednorazowej kolejnej wpłaty będzie określana w umowie o uczestnictwo w danym Programie Systematycznego Oszczędzania. Kwoty Minimalnych Wpłat początkowych i wpłat następnych nie mogą być wyższe od kwot wyżej wymienionych wpłat dokonywanych przez Inwestorów i Uczestników poza tymi programami. W przypadku zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii E oraz I Minimalna Wpłata początkowa oraz minimalna kwota jednorazowej kolejnej wpłaty będzie określana w umowie o prowadzenie Rachunku IKZE lub umowie o prowadzenie Rachunku IKE. Kwoty Minimalnych Wpłat początkowych i wpłat następnych nie mogą być wyższe od kwot wyżej wymienionych wpłat dokonywanych przez Inwestorów i Uczestników poza tymi programami. Nabycie Jednostek Uczestnictwa przez Inwestora lub Uczestnika Funduszu 5

44 następuje poprzez złożenie zlecenia nabycia u Dystrybutora lub w Funduszu oraz dokonanie wpłaty środków pieniężnych na rachunek Funduszu związany z Subfunduszem. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Funduszu związany z Subfunduszem. Inwestor może upoważnić Dystrybutora do złożenia Funduszowi zlecenia otwarcia Rejestru w terminie i na warunkach wskazanych przez Inwestora. Podmiot składający zlecenie oraz podmiot dokonujący wpłaty obowiązani są podać dane umożliwiające identyfikację Inwestora lub Uczestnika Funduszu, w szczególności: w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko Inwestora lub Uczestnika Funduszu, adres, numer PESEL lub datę urodzenia, w przypadku Uczestnika Funduszu także numer rachunku Uczestnika Funduszu w Rejestrze, jak również cechy dokumentu, na podstawie którego stwierdzono tożsamość osoby; w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej nazwę (firmę) Inwestora lub Uczestnika Funduszu, adres siedziby, numer REGON, w przypadku Uczestnika Funduszu także numer rachunku Uczestnika Funduszu w Rejestrze. Fundusz żąda przedłożenia oryginałów lub złożenia kopii (w tym kopii poświadczonych notarialnie) dokumentów potwierdzających dane identyfikujące Inwestora i Uczestnika Funduszu, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokumentów potwierdzających umocowanie do ich reprezentacji. W przypadku dokumentów sporządzonych poza granicą Rzeczpospolitej Polskiej należy przedłożyć Funduszowi następujące dokumenty: albo, z wyłączeniem dokumentów tożsamości, przysięgłe tłumaczenie wyżej wskazanych dokumentów na język polski lub ich uwierzytelnione odpisy sporządzone w polskiej placówce dyplomatycznej lub urzędzie konsularnym w kraju, w którym te dokumenty zostały sporządzone, chyba że przepisy prawa pozwalają na odstąpienie od tego wymogu m.in. poprzez umieszczenie na dokumencie lub dołączenie do dokumentu apostille wydanej przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi, albo kopie dokumentów sporządzonych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w języku angielskim, lub też przetłumaczone na język angielski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawniony podmiot państwa, w którym zostały przetłumaczone. Dokumenty dostarczone zgodnie z brzmieniem zdania poprzedzającego będą przyjęte przez Fundusz, jeżeli zostały sporządzone nie później niż na 2 miesiące przed datą ich przedłożenia Funduszowi. Wybór rodzaju dostarczanych dokumentów należeć będzie do Uczestnika Funduszu, w przypadku, gdy Uczestnik Funduszu nie dokona wyboru formy w jakiej zamierza dostarczyć dokumenty, niniejsze uprawnienie przysługiwać będą Funduszowi, jednakże w razie wątpliwości co do brzmienia przedłożonego dokumentu, Fundusz będzie uprawniony do żądania przedłożenia tłumaczenia takiego dokumentu. Uczestnik Funduszu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania Funduszu o wszelkich zmianach danych podlegających wpisowi do Rejestru, w szczególności adresu korespondencyjnego oraz danych dotyczących zasad i sposobu reprezentacji Uczestnika. W przypadku składania zleceń za pośrednictwem następujących dystrybutorów: mbank S.A. oraz ING Bank Śląski S.A. Uczestnik zobowiązany jest do dodatkowego powiadomienia dystrybutora o zmianie adresu korespondencyjnego. W związku z wymogiem sformułowanym w art. 9e ust. 4 Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. z 2010 r. nr 46, poz. 276 tekst jedn.) przy przyjmowaniu pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Fundusz lub Dystrybutor odbierać będzie od Inwestorów pisemne oświadczenie o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku oświadczenia Inwestora o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy otwarcie rejestru w Funduszu nastąpi po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Towarzystwa. W związku z powyższym Towarzystwo informuje, że skutkować to może opóźnieniem lub odmową otwarcia rejestru i zbycia jednostek uczestnictwa Inwestorowi. Jednocześnie zobowiązuje się Uczestników do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa na piśmie o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu ww. ustawy. Uczestnik Funduszu może składać za pośrednictwem banków lub innych uprawnionych instytucji zlecenie bezpośrednie na formularzu polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej na rachunek bankowy Funduszu związany z Subfunduszem, pod warunkiem umieszczenia na formularzu polecenia przelewu /wpłaty gotówkowej danych pozwalających Funduszowi na jego identyfikację, w szczególności: imię i nazwisko lub nazwę (firmę) Uczestnika Funduszu, numer rachunku Uczestnika Funduszu w Rejestrze, numer PESEL lub datę urodzenia, nazwę dystrybutora. Za datę dokonania wpłaty i złożenia zlecenia uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Funduszu związany z Subfunduszem. W przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii B, E oraz I zlecenia nabycia są realizowane na zasadach określonych w odrębnej umowie, przy czym zasady nabycia tych Jednostek Uczestnictwa nie mogą być mniej korzystne dla Uczestnika Funduszu niż zasady dotyczące nabywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A. Jednostki Uczestnictwa nabywane są w chwili wpisania do Rejestru przez Agenta Transferowego liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych za dokonaną wpłatę. Nabycie następuje w Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o uznaniu rachunku bankowego Funduszu związanego z Subfunduszem wpłatą na nabycie Jednostek Uczestnictwa na rachunek Funduszu związanego z Subfunduszem, pod warunkiem, że te informacje zostały otrzymane przez Agenta Transferowego do godziny w tym dniu. W przypadku, gdy informacja o uznaniu rachunku bankowego Funduszu związanego z Subfunduszem została otrzymana przez Agenta Transferowego po godzinie 12.00, nabycie następuje w następnym Dniu Wyceny. Nabycie powinno nastąpić nie później niż w terminie siedmiu dni kalendarzowych od dnia złożenia zlecenia nabycia i wpływu wpłaty na rachunek Funduszu, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Nabywca Jednostek Uczestnictwa nabywa liczbę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, odpowiadającą ilorazowi kwoty powierzonych środków i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny. Kwotę powierzonych środków pieniężnych ustala się jako wpłatę wniesioną przez nabywcę do Subfunduszu, pomniejszoną o pobraną przez Towarzystwo Opłatę Dystrybucyjną. Wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określona jest w Tabeli Opłat. Fundusz doręcza Uczestnikowi niezwłocznie potwierdzenie zbycia Jednostek Uczestnictwa Odkupywania Jednostek Uczestnictwa Na żądanie Uczestnika Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń, z zastrzeżeniami zawartymi w Statucie Funduszu. Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa następuje na podstawie zlecenia odkupienia, złożonego przez Uczestnika Funduszu u Dystrybutora lub w Funduszu. Minimalna wartość zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii B z danego Rachunku Uczestnika w Subfunduszu wynosi 500 zł, z wyjątkiem sytuacji, gdy odkupywane są wszystkie Jednostki Uczestnictwa z Rachunku Uczestnika w danym Subfunduszu lub gdy umowa o świadczenie dodatkowe zawarta z Funduszem określa inną wartość. Z chwilą odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz są one umarzane z mocy prawa. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa z chwilą wpisania do Rejestru przez Agenta Transferowego liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Odkupienie następuje w Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu odkupienia, pod warunkiem, że informacja ta została otrzymana w Dniu Wyceny do godziny w tym dniu. W przypadku, gdy informacja o zleceniu odkupienia została otrzymana przez Agenta Transferowego po godzinie 12.00, odkupienie nastąpi w następnym Dniu Wyceny. Z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w Statucie Funduszu, odkupienie nie może nastąpić później niż w terminie siedmiu dni kalendarzowych od złożenia zlecenia odkupienia, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności złożenia wadliwego zlecenia odkupienia. Fundusz niezwłocznie dokonuje przelewu kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika Funduszu, nie wcześniej jednak niż drugiego dnia roboczego po Dniu Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa, po pobraniu przez Towarzystwo Opłaty Umorzeniowej. Wysokość Opłaty Umorzeniowej określona jest w Tabeli Opłat. Wypłata następuje po potrąceniu kwoty podatku, do pobrania której Fundusz lub Towarzystwo jest zobowiązany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przy obliczeniu należnego podatku przyjmuje się, że jako pierwsze odkupywane są Jednostki Uczestnictwa zbyte Uczestnikowi Funduszu po najwyższej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa. Zlecenie odkupienia powinno zawierać szczegółową dyspozycję odkupienia określonej liczby i kategorii Jednostek Uczestnictwa, odkupienia takiej liczby i kategorii Jednostek Uczestnictwa wskazanych przez Uczestnika, w wyniku której wypłacona zostanie określona kwota środków pieniężnych z zastrzeżeniem, iż wskazana w żądaniu kwota zostanie pomniejszona o należny podatek lub odkupienia wszystkich posiadanych Jednostek Uczestnictwa określonej kategorii. W przypadku, gdy liczba Jednostek Uczestnictwa określona w zleceniu odkupienia jest większa od aktualnego salda Jednostek Uczestnictwa, które nie są objęte blokadą, lub kwota określona w zleceniu odkupienia jest wyższa niż możliwa do uzyskania w wyniku odkupienia wszystkich 6

45 Jednostek Uczestnictwa, które nie są objęte blokadą, lub też w wyniku realizacji zlecenia odkupienia Uczestnik posiadałby mniej niż jedną Jednostkę Uczestnictwa nieobjętą blokadą, odkupieniu podlegają wszystkie Jednostki Uczestnictwa, które nie są objęte blokadą. Fundusz doręcza Uczestnikowi niezwłocznie potwierdzenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Towarzystwo nie pobiera Opłaty Dystrybucyjnej od jednorazowego nabycia Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu i danej kategorii do wysokości kwoty, otrzymanej za ostatnie dokonane jednorazowe odkupienie Jednostek Uczestnictwa tej samej kategorii (reinwestycja). Zwolnienie niniejsze przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym, pod warunkiem, że okres pomiędzy Dniem Wyceny, w którym odkupiono uprzednio nabyte Jednostki Uczestnictwa a dniem złożenia zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa nie przekracza 180 dni kalendarzowych. Korzystanie z tego zwolnienia jest uzależnione od złożenia przez uprawnionego stosownego oświadczenia o odkupieniu Jednostek Uczestnictwa w okresie nieprzekraczającym ostatnich 180 dni kalendarzowych. Warunkiem uznania nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach reinwestycji jest złożenie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa z wyraźną adnotacją reinwestycja. Zlecenia otrzymane przez Agenta Transferowego z tą samą datą wyceny realizowane są w następującej kolejności: - nabycie Jednostek Uczestnictwa, - konwersja/zamiana Jednostek Uczestnictwa, - odkupienie Jednostek Uczestnictwa. przy czym dyspozycje blokady Jednostek Uczestnictwa oraz odwołania pełnomocnictwa realizowane będą w pierwszej kolejności niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Agenta Transferowego. W przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego sprzecznych zleceń tego samego typu, dotyczących tego samego rachunku Uczestnika Funduszu, są one realizowane w kolejności ich złożenia przez Uczestnika Zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa przez pełnomocników a) na rzecz osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych Osoby fizyczne mogą nabywać Jednostki Uczestnictwa oraz wykonywać czynności związane z uczestnictwem w Funduszu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnikiem Uczestnika Funduszu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna. Pełnomocnictwo nie może upoważniać do udzielania dalszych pełnomocnictw. Uczestnik Funduszu może posiadać nie więcej niż dwóch pełnomocników jednocześnie, chyba że Uczestnik jest osobą prawną lub umowa lub regulamin dotyczący danego Programu Systematycznego Oszczędzania, Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego, Rachunku IKE lub Rachunku IKZE stanowi inaczej. Pełnomocnictwo winno być udzielone, zmienione i odwołane w formie pisemnej w obecności pracownika Towarzystwa, przedstawiciela Towarzystwa, pracownika Dystrybutora lub z podpisem poświadczonym notarialnie. W przypadku dokonania czynności udzielenia pełnomocnictwa za granicą, Pełnomocnik Uczestnika Funduszu przedłoży odpis pełnomocnictwa w języku w jakim został sporządzony. Fundusz może zażądać przysięgłego tłumaczenia przedłożonego dokumentu na język polski i jego uwierzytelnienia w polskiej placówce dyplomatycznej lub urzędzie konsularnym w kraju, w którym ten dokument został sporządzony, chyba że przepisy prawa pozwalają na odstąpienie od tego wymogu m.in. poprzez umieszczenie na dokumencie lub dołączenie do dokumentu apostille wydanej przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi. Odwołanie pełnomocnictwa możliwe jest również poprzez złożenie dyspozycji telefonicznej, pod warunkiem podpisania przez Uczestnika Umowy o składanie zleceń za pomocą telefonu i internetu. Udzielenie, zmiana, odwołanie lub wygaśnięcie pełnomocnictwa jest skuteczne w stosunku do Funduszu z chwilą otrzymania właściwej informacji przez Agenta Transferowego. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z realizacji zleceń złożonych przez osobę, której pełnomocnictwo wygasło, zostało zmienione lub odwołane, jeżeli Agent Transferowy nie został o tym wygaśnięciu, zmianie lub odwołaniu należycie powiadomiony. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia sprzecznych zleceń przez Uczestnika i jego pełnomocnika. b) na rzecz osób fizycznych posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych W przypadku osoby fizycznej posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (małoletni, który ukończył 13 lat lub osoba ubezwłasnowolniona częściowo) wykonywanie czynności związanych z uczestnictwem w Funduszu w ramach czynności nieprzekraczających zwykłego zarządu powinno być dokonywane za zgodą przedstawiciela ustawowego, a w ramach czynności przekraczających zwykły zarząd za zgodą przedstawiciela ustawowego na podstawie zezwolenia udzielonego prawomocnym orzeczeniem sądu opiekuńczego. Jako czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu nie będą rozumiane czynności rozporządzające polegające na tym, że za całość sumy uzyskanej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo Uczestnik tego funduszu nabywa Jednostki Uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo. c) na rzecz osób fizycznych nieposiadających zdolności do czynności prawnych Osoba fizyczna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych (małoletni, który nie ukończył 13 lat lub osoba ubezwłasnowolniona całkowicie) może wykonywać czynności związane z uczestnictwem w Funduszu w ramach czynności nieprzekraczających zwykłego zarządu wyłącznie przez przedstawiciela ustawowego, a w ramach czynności przekraczających zwykły zarząd przez przedstawiciela ustawowego za zezwoleniem udzielonym prawomocnym orzeczeniem sądu opiekuńczego. Jako czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu nie będą rozumiane czynności rozporządzające polegające na tym, że za całość sumy uzyskanej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo Uczestnik tego funduszu nabywa Jednostki Uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo Zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Funduszu przez małżonków Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim oraz mające wspólność majątkową małżeńską mogą nabywać Jednostki Uczestnictwa wspólnie. W tym przypadku Jednostki Uczestnictwa zostaną zapisane na Wspólny Rachunek Małżeński. Otwarcie Wspólnego Rachunku Małżeńskiego następuje po złożeniu przez małżonków oświadczenia, że: a) pozostają we wspólności majątkowej małżeńskiej; b) wyrażają zgodę na składanie przez każdego z nich bez ograniczeń zleceń związanych z uczestnictwem w Funduszu, łącznie z żądaniem odkupienia przez Fundusz całego salda Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Wspólnym Rachunku Małżeńskim; c) przyjmują do wiadomości, że Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zleceń złożonych przez małżonków i ewentualnych pełnomocników, będących wynikiem odmiennych decyzji każdego z nich, a w przypadku zbiegu zleceń Fundusz będzie je realizował w kolejności wynikającej z zasad ogólnych; d) zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego zawiadomienia Funduszu osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską o ustaniu wspólności majątkowej i jednoczesnego dostarczenia potwierdzonej kopii stosownego postanowienia sądu, bądź potwierdzonej kopii stosownej umowy w formie aktu notarialnego. W przypadku ustania wspólności majątkowej małżeńskiej Fundusz, po otrzymaniu dokumentów zaświadczających o ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, wykonuje dyspozycje dotyczące Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na Wspólnym Rachunku Małżeńskim stosownie do tych dokumentów Składania zleceń za pomocą telefonu i Internetu Uczestnik Funduszu ma prawo składać zlecenia nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa za pomocą telefonu i Internetu, pod warunkiem zawarcia z Funduszem umowy o składanie zleceń przez telefon lub za pomocą Internetu. Przez zawarcie umowy rozumie się również pisemne oświadczenie Uczestnika o doręczeniu, zapoznaniu się i wyrażeniu zgody na treść odpowiednich regulaminów składania zleceń przez telefon i za pomocą Internetu. Umowa (regulamin), o której mowa powyżej, określa wszystkie warunki, w szczególności warunki i zasady składania zleceń za pomocą telefonu i Internetu. Towarzystwo zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy o składanie zleceń za pomocą telefonu lub internetu, w przypadku, gdy częstotliwość i charakter 7

46 składanych zleceń przez Uczestnika może godzić w interesy pozostałych Uczestników danego Funduszu, gdy działania Uczestnika będą nosiły charakter spekulacyjny. Działanie Towarzystwa wynika z potrzeby zapewnienia najlepszej ochrony interesów wszystkich Uczestników Funduszu. Zlecenia składane za pomocą telefonu lub Internetu przyjmowane są przez Fundusz lub przez Dystrybutora, który na podstawie umowy z Funduszem podjął się przyjmowania takich zleceń i który posiada stosowne zezwolenie KPWiG/KNF do przyjmowania takich zleceń Zamiany Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa innego funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać konwersji Jednostek Uczestnictwa pomiędzy subfunduszami różnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, z zastrzeżeniem zasad uczestnictwa w tych funduszach inwestycyjnych. Konwersja Konwersji dokonuje się przez jednoczesne umorzenie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu funduszu inwestycyjnego (fundusz źródłowy) i nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach innego funduszu inwestycyjnego (funduszu docelowym) ze środków pieniężnych uzyskanych z umorzenia Jednostek Uczestnictwa. Dokonanie konwersji podlega opłacie składającej się z dwóch części: a) stałej Opłaty za Konwersję Stała Opłata za Konwersję jest pobierana w funduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszu źródłowym, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Konwersję. Towarzystwo nie pobiera stałej Opłaty za Konwersję. b) zmiennej Opłaty za Konwersję Zmienna Opłata za Konwersję jest równa iloczynowi kwoty konwersji i stawki zmiennej Opłaty za Konwersję. Zmienna Opłata za Konwersję pobierana jest przez Towarzystwo w subfunduszu funduszu inwestycyjnego, w którym nabywane są Jednostki Uczestnictwa. Stawka zmiennej Opłaty za Konwersję stanowi różnicę pomiędzy stawką Opłaty Dystrybucyjnej w subfunduszu funduszu docelowego i stawką Opłaty Dystrybucyjnej w subfunduszu funduszu źródłowego. W przypadku gdy różnica ta jest wartością ujemną stawka Zmiennej opłaty za Konwersję wynosi 0%. Zasada kumulacji przy naliczaniu zmiennej Opłaty za Konwersję Podstawą ustalenia stawek Opłat Dystrybucyjnych w subfunduszach funduszu źródłowego i docelowego, dla potrzeb obliczenia stawki zmiennej Opłaty za Konwersję, jest wartość aktywów netto subfunduszu funduszu źródłowego przypadających na Jednostki Uczestnictwa zapisane na rachunkach Uczestnika przed konwersją, powiększone o wartość aktywów netto subfunduszu funduszu docelowego przypadających na Jednostki Uczestnictwa zapisane na rachunkach Uczestnika przed konwersją. Zasada pobierania zmiennej Opłaty za Konwersję Uczestnicy Funduszu dokonujący konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu funduszu inwestycyjnego na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu innego funduszu inwestycyjnego o równej lub wyższej maksymalnej wynikającej z Tabeli Opłat stawce Opłaty Dystrybucyjnej, zobowiązani są jedynie do jednorazowego poniesienia, zmiennej Opłaty za Konwersję od aktywów odpowiadających danym Jednostkom Uczestnictwa. Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu. Okres pomiędzy złożeniem zlecenia zamiany lub konwersji a dniem jego realizacji nie powinien być dłuższy niż siedem dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Konwersja może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa z wyłączeniem konwersji pomiędzy Jednostkami Uczestnictwa kategorii A Funduszu a Jednostkami Uczestnictwa kategorii C innego funduszu inwestycyjnego. Skala i wysokość stawek Opłat Manipulacyjnych dotyczy wyłącznie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i jest ustalana przez Towarzystwo w Tabeli Opłat obowiązującej w Towarzystwie lub u danego Dystrybutora. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B skala i wysokość stawek Opłat Manipulacyjnych pobieranych przez Towarzystwo określona jest w umowie dotyczącej Programu Systematycznego Oszczędzania Wypłaty kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa lub wypłat dochodów Funduszu Fundusz niezwłocznie dokonuje przelewu kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika Funduszu, nie wcześniej jednak niż drugiego dnia roboczego po dniu wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa, po pobraniu przez Towarzystwo Opłaty Umorzeniowej. Wysokość Opłaty Umorzeniowej określona jest w Tabeli Opłat. Wypłata następuje po potrąceniu kwoty podatku, do pobrania której Fundusz lub Towarzystwo jest zobowiązany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przy obliczeniu należnego podatku przyjmuje się, że jako pierwsze odkupywane są Jednostki Uczestnictwa zbyte Uczestnikowi Funduszu po najwyższej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa. Fundusz nie wypłaca dochodów Uczestnikom bez odkupywania Jednostek Uczestnictwa Zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z jednym Subfunduszem na jednostki związane z innym Subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu w ramach tego samego funduszu inwestycyjnego Zamiana Zamiany dokonuje się przez jednoczesne umorzenie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu (subfunduszu źródłowym) i nabycie Jednostek Uczestnictwa w innym Subfunduszu (subfunduszu docelowym) ze środków pieniężnych uzyskanych z umorzenia Jednostek Uczestnictwa. Dokonanie zamiany podlega opłacie składającej się z dwóch części: a) stałej Opłaty za Zamianę Stała Opłata za Zamianę jest pobierana w subfunduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Zamianę. Towarzystwo nie pobiera stałej Opłaty za Zamianę. b) zmiennej Opłaty za Zamianę Zmienna Opłata za Zamianę jest równa iloczynowi kwoty zamiany i stawki zmiennej Opłaty za Zamianę. Zmienna Opłata za Zamianę pobierana jest przez Towarzystwo w subfunduszu, w którym nabywane są Jednostki Uczestnictwa. Stawka zmiennej Opłaty za Zamianę stanowi różnicę pomiędzy stawką Opłaty Dystrybucyjnej w subfunduszu docelowym i stawką Opłaty Dystrybucyjnej w subfunduszu źródłowym. W przypadku gdy różnica ta jest wartością ujemną stawka Zmiennej opłaty za Zamianę wynosi 0%. Zasada kumulacji przy naliczaniu zmiennej Opłaty za Zamianę Podstawą ustalenia stawek Opłat Dystrybucyjnych w subfunduszach źródłowym i docelowym, dla potrzeb obliczenia stawki zmiennej Opłaty za Zamianę, jest wartość aktywów netto subfunduszu źródłowego przypadających na Jednostki Uczestnictwa zapisane na rachunkach Uczestnika przed zamianą, powiększone o wartość aktywów netto subfunduszu docelowego przypadających na Jednostki Uczestnictwa zapisane na rachunkach Uczestnika przed zamianą. Zasada pobierania zmiennej Opłaty za Zamianę Uczestnicy Funduszu dokonujący zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu o równej lub wyższej maksymalnej wynikającej z Tabeli Opłat stawce Opłaty Dystrybucyjnej, zobowiązani są jedynie do jednorazowego poniesienia, zmiennej Opłaty za Zamianę od aktywów odpowiadających danym Jednostkom Uczestnictwa. Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu. Zamiana może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa Spełnienia świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu Zgodnie z art. 64 Ustawy Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników Funduszu za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest spowodowane okolicznościami, za które Towarzystwo odpowiedzialności nie ponosi. Zgodnie z art. 33 ust. 3 Ustawy za szkody poniesione przez osoby nabywające lub odkupujące jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, banku krajowego, krajowego oddziału instytucji kredytowej uprawnionego do wykonywania działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 (innego niż podmiot prowadzący 8

47 działalność maklerską, bank krajowy oraz krajowy oddział instytucji kredytowej), odpowiadają solidarnie towarzystwo i ten podmiot, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które ten podmiot nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedzialność powyższa nie może być wyłączona, ograniczona lub w inny sposób zmieniona w drodze umowy. Umowy wyłączające odpowiedzialność są nieważne. W przypadku opóźnienia w realizacji prawidłowo złożonego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, gdy wartość Jednostki Uczestnictwa w dniu przetworzenia zlecenia opóźnionego jest wyższa od wartości Jednostki Uczestnictwa z dnia, w którym zlecenie powinno być przetworzone, Towarzystwo nabędzie Uczestnikowi dodatkowe Jednostki Uczestnictwa w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Jednostek Uczestnictwa jaką Uczestnik nabyłby w dniu, w którym zlecenie powinno być przetworzone, a liczbą Jednostek Uczestnictwa jaką Uczestnik nabył w wyniku opóźnionej realizacji zlecenia. Nabycie powyższej liczby Jednostek Uczestnictwa zostanie wykonane po bieżącej wartości Jednostki Uczestnictwa bez pobrania opłaty manipulacyjnej. W przypadku opóźnienia w realizacji prawidłowo złożonego zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa, gdy wartość Jednostki Uczestnictwa w dniu przetworzenia zlecenia jest niższa od wartości Jednostki Uczestnictwa z dnia, w którym zlecenie powinno być przetworzone, Agent Transferowy oblicza kwotę należnego Uczestnikowi świadczenia z tytułu nieterminowej realizacji zlecenia odkupienia, które po pomniejszeniu o należny podatek dochodowy zostaje przekazane na rachunek Uczestnika zgodnie z instrukcjami płatniczymi zawartymi w przetworzonym zleceniu odkupienia. Świadczenie jest równe różnicy pomiędzy wartością zlecenia odkupienia przeliczoną po wartości Jednostki Uczestnictwa z dnia, w którym zlecenie powinno być przetworzone, a wartością zlecenia przeliczoną po wartości Jednostki Uczestnictwa z dnia opóźnionego przetworzenia zlecenia. W przypadku każdego rodzaju zlecenia, w uzasadnionych przypadkach, jeżeli wysokość straty Uczestnika będzie niższa niż 100 zł lub równowartości 100 zł, wyrównanie straty Uczestnikowi może nastąpić poprzez wypłatę należnego świadczenia w gotówce, po pomniejszeniu o należny podatek dochodowy, zgodnie z ostatnimi instrukcjami płatniczymi. Przedstawione powyżej zasady będą stosowane pod warunkiem braku winy Uczestnika w opóźnieniu realizacji zlecenia nabycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, niedochowania należytej staranności przez Towarzystwo lub podmiot, za który Towarzystwo ponosi odpowiedzialność. Przedstawione zasady nie będą stosowane, w przypadku gdy opóźnienie w realizacji zlecenia powstało z winy banku krajowego, instytucji kredytowej lub innych podmiotów, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. W takich przypadkach Towarzystwo podejmie działania zmierzające do tego, aby świadczenie należne z tytułu nieterminowej realizacji zleceń było spełnione w sposób najbardziej podobny do przedstawionych powyżej zasad. W przypadku błędnej wyceny aktywów Towarzystwo podejmie działania zmierzające do tego aby liczba Jednostek Uczestnictwa na Rejestrze była taka, jakby zlecenie nabycia zostało zrealizowane po prawidłowej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa. W przypadku odkupienia Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo podejmie działania aby Uczestnik uzyskał taką kwotę, jakby zlecenie zostało rozliczone po prawidłowej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Zasady działania Zgromadzenia Uczestników Fundusz zwołuje Zgromadzenie Uczestników w celu wyrażenia zgody na: a) rozpoczęcie prowadzenia przez Fundusz działalności jako fundusz powiązany lub rozpoczęcie prowadzenia przez Subfundusz działalności jako Subfundusz powiązany, b) zmianę funduszu lub subfunduszu podstawowego, c) zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz lub subfundusz powiązany, d) połączenie krajowe i transgraniczne Funduszu, e) przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, f) przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez spółkę zarządzającą Zgromadzenie Uczestników zwołuje Towarzystwo zawiadamiając o tym każdego Uczestnika indywidualnie przesyłką poleconą lub na trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników Zawiadomienie, o którym mowa w pkt zawiera: a) informację o miejscu i terminie zgromadzenia uczestników, b) wskazanie zdarzenia, o którym mowa w pkt , co do którego Zgromadzenie Uczestników ma wyrazić zgodę, c) informację o zawieszeniu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu lub wszystkich Subfunduszy, d) informację o dniu, na jaki jest ustalona lista Uczestników uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Uczestników Od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa wraz z Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów udostępnia się informację o planowanym Zgromadzeniu Uczestników zawierającą informacje, o których mowa w pkt Towarzystwo przed przekazaniem Uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w pkt , ogłasza o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników, w sposób określony dla ogłaszania zmian Statutu Funduszu Uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników. W sprawach dotyczących tylko danego Subfunduszu uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy wyłącznie tego Subfunduszu Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy uprawnieni zgodnie z pkt posiadający co najmniej 50% Jednostek Uczestnictwa Funduszu lub Subfunduszu Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa przedstawia Uczestnikom swoją rekomendację oraz udziela wyjaśnień i odpowiada na zadane pytania przez Uczestników na temat zagadnień związanych ze zdarzeniem będącym przedmiotem Zgromadzenia Uczestników. Uczestnik może również w tym czasie wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody w kwestiach będących przedmiotem Zgromadzenia Uczestników Każda pełna Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu. Ułamkowe części Jednostek Uczestnictwa podlegają zaokrągleniu w dół do pełnych Jednostek Uczestnictwa Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w pkt , zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników Uchwała Zgromadzenia Uczestników jest protokołowana przez notariusza Zgromadzenie Uczestników odbywa się w miejscu siedziby Funduszu Koszty odbycia Zgromadzenia Uczestników ponosi Towarzystwo Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zakończenia Zgromadzenia Uczestników, Towarzystwo ogłasza treść podjętych na nim uchwał na stronie internetowej Uczestnik może zaskarżyć uchwałę Zgromadzenia Uczestników w drodze wytoczonego przeciwko Funduszowi powództwa o stwierdzenie jej nieważności na warunkach wskazanych w art. 87e Ustawy Tryb działania Zgromadzenia Uczestników oraz podejmowania uchwał poza sprawami określonymi w Statucie określa każdorazowo regulamin przyjęty przez dane Zgromadzenie Uczestników Uczestnik może ustanowić pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu Uczestników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności Potwierdzenia zbycia, odkupienia lub zamiany Jednostek Uczestnictwa Po realizacji zlecenia zmieniającego stan Jednostek Uczestnictwa w Rejestrze Uczestników Fundusz sporządza i niezwłocznie doręcza Uczestnikowi pisemne potwierdzenie zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, które zawiera w szczególności: a) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu; b) numer rachunku Uczestnika Funduszu w Rejestrze; c) nazwę Funduszu i Subfunduszu; d) datę zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa; e) liczbę i kategorię zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa oraz ich wartość; 9

48 f) liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po zbyciu lub odkupieniu Jednostek Uczestnictwa i ich wartość; g) podstawę opodatkowania i wysokość pobranego podatku w przypadku, gdy odkupienie wiąże ze sobą obowiązek Funduszu w zakresie pobrania należnego podatku. Jeżeli Uczestnik wyrazi pisemną zgodę Fundusz może przekazywać potwierdzenia w innych terminach. Potwierdzenie ma formę wydruku komputerowego nieopatrzonego podpisem. Potwierdzenie jest wysyłane do Uczestnika listem zwykłym lub pocztą kurierską. W przypadku gdy Uczestnik wyrazi pisemną zgodę a Fundusz udostępni taką możliwość potwierdzenie dostarczane będzie: a) pocztą elektroniczną, b) do wskazanego przez Uczestnika Dystrybutora, c) potwierdzenie będzie osobiście odbierane przez Uczestnika, d) potwierdzenie będzie udostępnione poprzez Internet na wskazanej stronie www. W przypadku dostarczania potwierdzeń za pomocą technik teleinformatycznych, Fundusz zapewnia użycie technik zapewniających poufność, możliwość odczytu i wydruku oraz integralność danych. Potwierdzenia dotyczące transakcji na Rachunku IKE, Rachunku IKZE, Programów Systematycznego Oszczędzania oraz Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych mogą być przekazywane w terminach i sposób określony odrębną umową Okoliczności, w których Fundusz może zawiesić zbywanie lub odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Okoliczności zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa w danym Subfunduszu na 2 tygodnie, jeżeli nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów danego Subfunduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu. Za zgodą i na warunkach określonych przez KNF zbywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszone na okres od dwóch tygodni do dwóch miesięcy. Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa w MetLife Subfunduszu Akcji Średnich Spółek jeżeli wartość Aktywów Netto Subfunduszu przekroczy złotych (słownie: sześćset milionów złotych). Fundusz niezwłocznie po podjęciu decyzji o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa zamieści informację o tym fakcie na stronie internetowej oraz przekaże tą informację Dystrybutorom. W przypadku zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa w MetLife Subfunduszu Akcji Średnich Spółek przez Fundusz z powodu wskazanego powyżej, Fundusz może w drodze decyzji podjętej w terminie 14 dni roboczych przypadających po Dniu Wyceny, w którym Aktywa Netto MetLife Subfunduszu Akcji Średnich Spółek wynosić będą mniej niż złotych (pięćset milionów złotych), ponownie rozpocząć zbywanie Jednostek Uczestnictwa. Termin ponownego rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa zostanie określony w wyżej wspomnianej decyzji. Fundusz niezwłocznie poinformuje o wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa poprzez zamieszczenie informacji o tym fakcie na stronie internetowej oraz jej przekazanie Dystrybutorom. Ponadto w przypadku zwołania Zgromadzenia Uczestników Fundusz zawiesza zbywanie Jednostek Uczestnictwa od dnia poprzedzającego dzień, na który zwołano Zgromadzenie Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników. W przypadku zwołania Zgromadzenia Uczestników w sprawach dotyczących tylko danego Subfunduszu Fundusz zawiesza zbywanie Jednostek Uczestnictwa tylko Subfunduszu, którego dotyczy Zgromadzenie Uczestników Okoliczności zawieszenia odkupywania Jednostek Uczestnictwa Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa w każdym z Subfunduszy oddzielnie, na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie, jeżeli: a. w okresie ostatnich dwóch tygodni suma wartości odkupionych przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa w danym Subfunduszu oraz Jednostek Uczestnictwa w danym Subfunduszu, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10 % Aktywów danego Subfunduszu, albo b. nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów danego Subfunduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, za zgodą i na warunkach określonych przez KNF: a. odkupywanie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu może zostać zawieszone na okres dłuższy niż dwa tygodnie, nieprzekraczający jednak dwóch miesięcy; b. Fundusz może odkupywać Jednostki Uczestnictwa w danym Subfunduszu, w ratach, w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu. Ponadto w przypadku zwołania Zgromadzenia Uczestników Fundusz zawiesza odkupywanie Jednostek Uczestnictwa od dnia poprzedzającego dzień, na który zwołano Zgromadzenie Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników. W przypadku zwołania Zgromadzenia Uczestników w sprawach dotyczących tylko danego Subfunduszu Fundusz zawiesza odkupywanie Jednostek Uczestnictwa tylko Subfunduszu, którego dotyczy Zgromadzenie Uczestników Określenie rynków na jakich zbywane są Jednostki Uczestnictwa Jednostki Uczestnictwa Funduszu są zbywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Informacje na temat obowiązków podatkowych Funduszu lub jego Uczestników Charakterystyczną cechą Subfunduszy jest brak obciążenia podatkiem dochodowym zysków przy zamianie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu Zasady opodatkowania Funduszu podatkiem dochodowym reguluje Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. Zgodnie z tą ustawą zwalnia się od podatku fundusze inwestycyjne Zasady opodatkowania osób fizycznych podatkiem dochodowym uregulowane zostały w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest dochód. Dochodem ze źródła przychodu jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w danym roku podatkowym. Źródłami przychodów są kapitały pieniężne. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z tytułu udziału w Funduszu. Nie ustala się jednak przychodu z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego. Od dochodów (przychodów) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu udziału w Funduszu pobiera się podatek w formie ryczałtu w wysokości 19% uzyskanego dochodu. Zryczałtowany podatek pobiera się po pomniejszaniu przychodu o koszty ich uzyskania. Dochodów tych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Dochodu tego nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich. Fundusz nie wypłaca dochodów z tytułu udziału w Funduszu. Podatek dochodowy od dochodów z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochodem jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa a sumą wydatków na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Dochodów tych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Fundusz pobiera zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat z tytułu dochodów z udziału Funduszu lub z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa. Fundusz dokonuje obliczenia wysokości należnego podatku, potrąca obliczony podatek z kwoty przypadającej do wypłaty z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa oraz odprowadza pobrany podatek do właściwego urzędu skarbowego. Zasady opodatkowania Rachunku IKE oraz Rachunku IKZE są określone w sposób odrębny w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. W celu określenia obowiązków podatkowych osób fizycznych, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy uwzględnić oprócz przepisów Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych treść umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartych przez Rzeczpospolitą Polską z krajami zamieszkania tych osób fizycznych. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem przedstawienia Funduszowi zaświadczenia o miejscu zamieszkania podatnika za granicą, wydanego przez właściwy organ zagranicznej administracji podatkowej (certyfikat rezydencji). Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu. W związku z tym może zaistnieć konieczność uiszczania podatku od spadków i darowizn na zasadach uregulowanych w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 142, poz z późn. zm.) Zasady opodatkowania osób prawnych podatkiem dochodowym reguluje Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. 10

49 Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód. Dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Przychodem jest wartość otrzymanych środków w związku z umorzeniem Jednostek Uczestnictwa. Kosztami uzyskania przychodów są wydatki na nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu. Wydatki te są jednak kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu ze zbycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu. Dochody z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa zwiększają podstawę opodatkowania. Po ustaleniu podstawy opodatkowania, podatek oblicza się przy zastosowaniu stawki wynoszącej 19% podstawy opodatkowania. W celu określenia obowiązków podatkowych osób prawnych, które nie mają siedziby ani zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy uwzględnić oprócz przepisów Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych treść odpowiednich umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania Dodatkowe informacje w sprawie opodatkowania Ze względu na fakt, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego. Przy obliczeniu należnego podatku przyjmuje się, że jako pierwsze odkupywane są Jednostki Uczestnictwa zbyte Uczestnikowi Funduszu po najwyższej Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa (metoda HIFO) Dzień, godzina w tym dniu i miejsce, w którym najpóźniej jest publikowana wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, ustalona w danym dniu wyceny, a także miejsca publikowania ceny zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa. Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz w Dniu Wyceny. W przypadku braku możliwości opublikowania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w ww. terminie, Fundusz opublikuje wycenę niezwłocznie z podaniem na stronie internetowej przyczyn opóźnienia. Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej Fundusz udostępnia informacje o Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa dla każdej kategorii odrębnie, a w sprawozdaniach okresowych dane są prezentowane w taki sposób, aby Uczestnik miał możliwość uzyskania informacji właściwych dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa. Maksymalna cena nabycia oraz minimalna cena odkupienia jednostek uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej Metody i zasady dokonywania wyceny aktywów Subfunduszy, oraz oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszy opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą polityką inwestycyjną Określenie częstotliwości dokonywania wyceny aktywów Subfunduszy Aktywa Subfunduszy wycenia się, a zobowiązania Subfunduszy ustala się w Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego według stanów, odpowiednio, aktywów i zobowiązań Subfunduszy oraz kursów, cen i wartości z dnia bieżącego Metody i zasady dokonywania wyceny aktywów Subfunduszy, ustalanie Wartości Aktywów Netto Subfunduszy oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszy przypadających na Jednostkę Uczestnictwa Księgi rachunkowe Subfunduszy prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej Operacje dotyczące Subfunduszy ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczą, w walucie polskiej Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego albo kapitału wypłaconego jest dzień zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa przy zastosowaniu Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa odpowiedniej kategorii, wyznaczonej zgodnie z ust Na potrzeby określenia Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa odpowiedniej kategorii w określonym Dniu Wyceny, nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami, ujmowanymi zgodnie z ust Aktywa Subfunduszy wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem ust lit. a), ust i ust oraz ust i ust Ustalanie wartości godziwej składników lokat notowanych Wartość godziwą składników lokat notowanych na Aktywnym Rynku, dłużnych papierów wartościowych, wyznacza się według kursów dostępnych o godzinie (dwudziestej trzeciej zero zero) w Dniu Wyceny w następujący sposób: a) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na Aktywnym Rynku w Dniu Wyceny, z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Subfunduszy dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z Dnia Wyceny; b) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku, przy czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na Aktywnym Rynku, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w ust , z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Subfunduszy dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość; c) jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z ust W przypadku, gdy składnik lokat jest notowany na więcej niż jednym Aktywnym Rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym Rynek główny ustala się na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego w oparciu o kryterium wolumenu obrotu na danym składniku lokat w okresie ostatniego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego Dzień Wyceny, pod warunkiem, że Fundusz może zawierać transakcje na tym rynku W przypadku braku możliwości określenia rynku głównego zgodnie z kryterium wolumenu obrotu określonym w ust lub w przypadku identycznego wolumenu na kilku aktywnych rynkach, Fundusz stosuje kolejne, możliwe do zastosowania kryteria wyboru rynku głównego: a) liczba zawartych transakcji na danym składniku lokat, lub b) ilość danego składnika lokat wprowadzona do obrotu na danym rynku, lub c) kolejność wprowadzania do obrotu Ze względu na politykę inwestycyjną Subfunduszy dopuszczającą inwestowanie na określonych rynkach, mając na uwadze konieczność uzyskania wiarygodnej wartości godziwej, określona w ust godzina została wyznaczona, aby umożliwić zastosowanie do wyceny Jednostek Uczestnictwa kursów zamknięć składników lokat notowanych na tych rynkach Jeżeli określony w ust lit. a) ostatni dostępny kurs ustalony na Aktywnym Rynku nie odzwierciedla prawidłowo wartości godziwej danego składnika lokat Funduszu z przyczyn określonych w ust lit. b) lub c), to dokonując wyceny tego składnika, uwzględnia się średnią cenę z ofert kupna i sprzedaży instytucji finansowych kwotujących ten składnik lokat Subfunduszy pod warunkiem, iż oferty te zostały zgłoszone w terminie umożliwiającym wycenę odzwierciedlającą wartość godziwą. Niedopuszczalne jest zastosowanie jedynie cen z ofert sprzedaży. Wyżej wskazanej wyceny dokonuje się na podstawie wskaźników Bloomberg Generic, a w następnej kolejności Bloomberg Fair Value, w przypadku braku tego pierwszego wskaźnika. W przypadku braku obu wskaźników, wyceny dokonuje się na podstawie średniej z cen transakcji ogłaszanych przez dwie instytucje finansowe mające, według wiedzy Funduszu, największy udział w obrocie danym składnikiem lokat w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonywana jest wycena. W przypadku gdy dostępne oferty kupna i sprzedaży oraz ceny transakcji zostały zgłoszone lub zawarte w terminie uniemożliwiającym wycenę składnika lokat Subfunduszy według wartości godziwej, składnik ten wycenia się zgodnie z metodologią wyceny składników określoną dla lokat nienotowanych. Ustalanie wartości lokat nienotowanych Wartość składników lokat nienotowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się, z zastrzeżeniem ust i w następujący sposób: 11

50 a) akcji w spółkach niepublicznych według wartości godziwej ustalonej w pierwszej kolejności na podstawie oszacowania wartości składnika lokat za pomocą metody porównywania wskaźników z wykorzystaniem powszechnie uznanych wskaźników rynku kapitałowego, takich jak: Cena do Zysku (P/E), Cena do Zysku Operacyjnego przed Odsetkami i Opodatkowaniem (P/EBIT), Cena do Wartości Księgowej (P/BV); jeżeli dokonywanie wyceny za pomocą metody porównywania wskaźników będzie niemożliwe, wartość godziwa zostanie oszacowana za pomocą metody dochodowej, o ile możliwe jest rzetelne oszacowanie przepływów pieniężnych związanych z tymi spółkami; w przypadku braku możliwości zastosowania określonych powyżej metod, oszacowanie wartości akcji lub udziałów nastąpi według metody wartości aktywów netto; b) praw do akcji w oparciu o ostatnią z cen, po jakiej nabywano papiery wartościowe na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość rynkową prawa poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa, a w przypadku gdy zostały określone różne ceny dla nabywców w oparciu o średnią cenę nabycia, ważoną liczbą nabytych papierów wartościowych, o ile cena ta została podana do publicznej wiadomości, z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów wartościowych, spowodowanymi zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość rynkową; c) praw do akcji nienotowanych na aktywnym rynku, a tożsamych w prawach do akcji notowanych na aktywnym rynku według cen tych papierów wartościowych określonych zgodnie z ust W przypadku braku powyższej tożsamości praw, prawa do akcji wycenia się w oparciu o ostatnią z cen, po jakiej nabywano prawa do akcji na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość godziwą prawa poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa; d) praw poboru według wartości teoretycznej; e) dłużnych papierów wartościowych (w tym listów zastawnych), kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie dłużnych papierów wartościowych, wierzytelności, weksli w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza się odpowiednio do przychodów odsetkowych albo kosztów odsetkowych Subfunduszy; f) kontraktów terminowych, swapów wycenia się według metody określającej stan rozliczeń Funduszu i jego kontrahenta wynikających z warunków umownych z uwzględnieniem zasad wyceny dla instrumentu bazowego i terminu wykonania kontraktu; g) opcji wycenia się według wartości godziwej, uwzględniając typ opcji (model Blacka-Scholesa), kursy instrumentów bazowych oraz czas pozostały do wykonania opcji; h) Jednostek Uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą według ostatniej wartości godziwej ogłoszonej do godziny (dwudziestej trzeciej zero zero) w Dniu Wyceny przez fundusz Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny lub tytuł uczestnictwa tego funduszu, z uwzględnieniem zdarzeń znanych Funduszowi mających istotny wpływ na wartość godziwą, ogłoszonych do godziny (dwudziestej trzeciej zero zero) w Dniu Wyceny; i) środków na rachunkach bankowych oraz lokat bankowych, które są utrzymywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu według wartości nominalnej z uwzględnieniem odsetek obliczanych przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; j) akcji nienotowanych na Aktywnym Rynku, a tożsamych do akcji notowanych na Aktywnym Rynku według cen tych papierów wartościowych określonych zgodnie z ust W przypadku braku powyższej tożsamości, akcje wycenia się w oparciu o ostatnią z cen, po jakiej nabywano akcje na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość godziwą prawa poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa, a w przypadku gdy zostały określone różne ceny dla nabywców w oparciu o średnią cenę nabycia, ważoną liczbą nabytych akcji, o ile cena ta została podana do publicznej wiadomości, z uwzględnieniem zmian wartości tych akcji, spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość godziwą; k) kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie papierów wartościowych innych niż dłużne papiery wartościowe według cen papierów wartościowych będących podstawą wystawienia tych kwitów depozytowych przy uwzględnieniu odpowiedniej proporcji ustalonej w warunkach emisji tych kwitów depozytowych. W przypadku, gdy wycena wg zasad określonych od ust do ust dla notowanych papierów wartościowych będących podstawą wystawienia kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie papierów wartościowych innych niż dłużne papiery wartościowe będzie niemożliwa, wycena tych kwitów depozytowych odbędzie się wg jednej z metod wyceny składników lokat nienotowanych na rynku aktywnym, odpowiedniej dla papieru wartościowego będącego podstawą wystawienia nienotowanego na Aktywnym Rynku kwitu depozytowego wyemitowanego na podstawie papierów wartościowych innych niż dłużne papiery wartościowe, przy uwzględnieniu odpowiedniej proporcji ustalonej w warunkach emisji kwitów depozytowych W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu przepisów o pożyczkach papierów wartościowych, wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu przepisów o pożyczkach papierów wartościowych, ustala się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych Metody wyceny zastosowane dla aktywów Subfunduszy nienotowanych na aktywnym rynku będą stosowane w sposób ciągły. Pozostałe zasady wyceny składników lokat Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej Aktywa oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w walucie, w której są notowane na aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie są notowane na aktywnym rynku w walucie, w której są denominowane Aktywa oraz zobowiązania, o których mowa w ust , wykazuje się w walucie, w której wyceniane są aktywa i ustalane zobowiązania Funduszu, po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski Wartość aktywów notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, należy określić w relacji do euro Wszelkie zmiany modeli i metod wyceny składników lokat Subfunduszy będą publikowane w sprawozdaniach finansowych przez 2 kolejne lata obrotowe Metody i modele wyceny składników lokat są uzgadniane z Depozytariuszem Oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów subfunduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszy 12

51 OŚWIADCZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Dla Zarządu Amplico Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Oświadczamy, iż dokonaliśmy sprawdzenia: zgodności zasad i metod wyceny aktywów Amplico Subfunduszu Pieniężnego (zwanego dalej "Subfunduszem") wydzielonego w ramach Amplico Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy (zwanego dalej Funduszem ), opisanych w punkcie Rozdziału III załączonego Prospektu informacyjnego Funduszu z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859, zwanego dalej "Rozporządzeniem"), zgodności i kompletności przyjętych zasad wyceny aktywów Subfunduszu z przyjętą dla Subfunduszu polityką inwestycyjną opisaną w statutu Funduszu z dnia 16 lutego 2010 roku oraz w punkcie 3.14 (Rozdział III - Informacje odrębne dla Subfunduszu) załączonego Prospektu informacyjnego Funduszu. Przeprowadzone przez nas sprawdzenie potwierdza zgodność zasad i metod wyceny aktywów Subfunduszu, przedstawionych w punkcie Rozdziału III Prospektu informacyjnego z Rozporządzeniem oraz potwierdza zgodność i kompletność tych zasad z przyjętą dla Subfunduszu polityką inwestycyjną przedstawioną w statucie Funduszu oraz w punkcie 3.14 (Rozdział III - Informacje odrębne dla Subfunduszu) załączonego Prospektu informacyjnego. Oświadczenie zostało wystawione zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz wraz z późniejszymi zmianami) oraz 11 ust. 1 pkt. 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. z 2009 r. Nr 17, poz. 88). Alina Barcikowska Biegły rewident Nr 10034/7436 Ewa Sobińska Prezes Zarządu ABES Audyt Sp. z o.o. ul. Pokrzywnicka 5/ Warszawa Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę podmiotów uprawnionych pod nr ewidencyjnym 2977 prowadzoną przez KRBR Warszawa, dnia 1 marca 2010 r. 13

52 Dla Zarządu Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Oświadczamy, iż dokonaliśmy sprawdzenia: OŚWIADCZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH zgodności zasad i metod wyceny aktywów Amplico Subfunduszu Obligacji (zwanego dalej "Subfunduszem") wydzielonego w ramach Amplico Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy (zwanego dalej Funduszem ), opisanych w punkcie Rozdziału III załączonego Prospektu informacyjnego Funduszu z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859, zwanego dalej "Rozporządzeniem"), zgodności i kompletności przyjętych zasad wyceny aktywów Subfunduszu z przyjętą dla Subfunduszu polityką inwestycyjną opisaną w statutu Funduszu (z ostatnią zmianą w dniu 22 grudnia 2011 roku) oraz w punkcie 3.14 (Rozdział III - Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy) załączonego prospektu informacyjnego Funduszu. Przeprowadzone przez nas sprawdzenie potwierdza zgodność zasad i metod wyceny aktywów Subfunduszu, przedstawionych w punkcie Rozdziału III Prospektu informacyjnego z Rozporządzeniem oraz potwierdza zgodność i kompletność tych zasad z przyjętą dla Subfunduszu polityką inwestycyjną przedstawioną w statucie Funduszu oraz w punkcie 3.14 (Rozdział III - Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy) załączonego Prospektu informacyjnego. Oświadczenie zostało wystawione zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz wraz z późniejszymi zmianami) oraz 11 ust. 1 pkt. 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. z 2009 r. Nr 17, poz. 88). Ewa Sobińska, biegły rewident nr Prezes Zarządu wykonujący usługę w imieniu ABES Audyt Sp. z o. o. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 2977 ul. Pokrzywnicka 5/ W ars za wa Warszawa, dnia 22 marca 2012 r. Oświadczenie Towarzystwa: Amplico TFI S.A. pragnie poinformować, iż zawarta w powyższym Oświadczeniu Biegłego Rewidenta nazwa Subfunduszu w dniu 19 grudnia 2012 r. uległa zmianie na Amplico Subfundusz Obligacji Skarbowych. Zmianie nie uległa natomiast polityka inwestycyjna Subfunduszu. Warszawa, dnia 19 grudnia 2012 r. 14

53 Dla Zarządu Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Oświadczamy, iż dokonaliśmy sprawdzenia: OŚWIADCZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH zgodności zasad i metod wyceny aktywów Amplico Subfunduszu Aktywnej Alokacji (zwanego dalej "Subfunduszem") wydzielonego w ramach Amplico Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy (zwanego dalej Funduszem ), opisanych w punkcie Rozdziału III załączonego Prospektu informacyjnego Funduszu z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859, zwanego dalej "Rozporządzeniem"), zgodności i kompletności przyjętych zasad wyceny aktywów Subfunduszu z przyjętą dla Subfunduszu polityką inwestycyjną opisaną w statutu Funduszu (z ostatnią zmianą w dniu 7 stycznia 2011 roku) oraz w punkcie 3.14 (Rozdział III - Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy) załączonego prospektu informacyjnego Funduszu. Przeprowadzone przez nas sprawdzenie potwierdza zgodność zasad i metod wyceny aktywów Subfunduszu, przedstawionych w punkcie Rozdziału III Prospektu informacyjnego z Rozporządzeniem oraz potwierdza zgodność i kompletność tych zasad z przyjętą dla Subfunduszu polityką inwestycyjną przedstawioną w statucie Funduszu oraz w punkcie 3.14 (Rozdział III - Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy) załączonego Prospektu informacyjnego. Oświadczenie zostało wystawione zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz wraz z późniejszymi zmianami) oraz 11 ust. 1 pkt. 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. z 2009 r. Nr 17, poz. 88). Ewa Sobińska, biegły rewident nr Prezes Zarządu wykonujący usługę w imieniu ABES Audyt Sp. z o. o. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 2977 ul. Pokrzywnicka 5/ Warszawa Warszawa, dnia 23 maja 2011 r. 15

54 OŚWIADCZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Dla Zarządu Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Oświadczamy, iż dokonaliśmy sprawdzenia: zgodności zasad i metod wyceny aktywów Amplico Subfunduszu Stabilnego Wzrostu (zwanego dalej "Subfunduszem") wydzielonego w ramach Amplico Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy (zwanego dalej Funduszem ), opisanych w punkcie Rozdziału III załączonego Prospektu informacyjnego Funduszu z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859, zwanego dalej "Rozporządzeniem"), zgodności i kompletności przyjętych zasad wyceny aktywów Subfunduszu z przyjętą dla Subfunduszu polityką inwestycyjną opisaną w statutu Funduszu (z ostatnią zmianą w dniu 7 stycznia 2011 roku) oraz w punkcie 3.14 (Rozdział III - Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy) załączonego prospektu informacyjnego Funduszu. Przeprowadzone przez nas sprawdzenie potwierdza zgodność zasad i metod wyceny aktywów Subfunduszu, przedstawionych w punkcie Rozdziału III Prospektu informacyjnego z Rozporządzeniem oraz potwierdza zgodność i kompletność tych zasad z przyjętą dla Subfunduszu polityką inwestycyjną przedstawioną w statucie Funduszu oraz w punkcie 3.14 (Rozdział III - Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy) załączonego Prospektu informacyjnego. Oświadczenie zostało wystawione zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz wraz z późniejszymi zmianami) oraz 11 ust. 1 pkt. 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. z 2009 r. Nr 17, poz. 88). Ewa Sobińska, biegły rewident nr Prezes Zarządu wykonujący usługę w imieniu ABES Audyt Sp. z o. o. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 2977 ul. Pokrzywnicka 5/ Warszawa Warszawa, dnia 23 maja 2011 r. 16

55 OŚWIADCZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Dla Zarządu Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Oświadczamy, iż dokonaliśmy sprawdzenia: zgodności zasad i metod wyceny aktywów Amplico Subfunduszu Zrównoważonego Nowa Europa (zwanego dalej "Subfunduszem") wydzielonego w ramach Amplico Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy (zwanego dalej Funduszem ), opisanych w punkcie Rozdziału III załączonego Prospektu informacyjnego Funduszu z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859, zwanego dalej "Rozporządzeniem"), zgodności i kompletności przyjętych zasad wyceny aktywów Subfunduszu z przyjętą dla Subfunduszu polityką inwestycyjną opisaną w statutu Funduszu (z ostatnią zmianą w dniu 25 kwietnia 2012 roku) oraz w punkcie 3.14 (Rozdział III - Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy) załączonego prospektu informacyjnego Funduszu. Przeprowadzone przez nas sprawdzenie potwierdza zgodność zasad i metod wyceny aktywów Subfunduszu, przedstawionych w punkcie Rozdziału III Prospektu informacyjnego z Rozporządzeniem oraz potwierdza zgodność i kompletność tych zasad z przyjętą dla Subfunduszu polityką inwestycyjną przedstawioną w statucie Funduszu oraz w punkcie 3.14 (Rozdział III - Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy) załączonego Prospektu informacyjnego. Oświadczenie zostało wystawione zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz wraz z późniejszymi zmianami) oraz 11 ust. 1 pkt. 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. z 2009 r. Nr 17, poz. 88). Alina Barcikowska, biegły rewident nr Prezes Zarządu wykonujący usługę w imieniu ABES Audyt Sp. z o. o. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 2977 ul. Pokrzywnicka 5/ W ars za wa Warszawa, dnia 26 lipca 2012 r. 17

56 OŚWIADCZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Dla Zarządu Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Oświadczamy, iż dokonaliśmy sprawdzenia: zgodności zasad i metod wyceny aktywów Amplico Subfunduszu Akcji (zwanego dalej "Subfunduszem") wydzielonego w ramach MetLife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy (zwanego dalej Funduszem ), opisanych w punkcie Rozdziału III załączonego Prospektu informacyjnego Funduszu z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859, zwanego dalej "Rozporządzeniem"), zgodności i kompletności przyjętych zasad wyceny aktywów Subfunduszu z przyjętą dla Subfunduszu polityką inwestycyjną opisaną w statutu Funduszu (z ostatnią zmianą w dniu 7 stycznia 2011 roku) oraz w punkcie 3.14 (Rozdział III - Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy) załączonego prospektu informacyjnego Funduszu. Przeprowadzone przez nas sprawdzenie potwierdza zgodność zasad i metod wyceny aktywów Subfunduszu, przedstawionych w punkcie Rozdziału III Prospektu informacyjnego z Rozporządzeniem oraz potwierdza zgodność i kompletność tych zasad z przyjętą dla Subfunduszu polityką inwestycyjną przedstawioną w statucie Funduszu oraz w punkcie 3.14 (Rozdział III - Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy) załączonego Prospektu informacyjnego. Oświadczenie zostało wystawione zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz wraz z późniejszymi zmianami) oraz 11 ust. 1 pkt. 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. z 2009 r. Nr 17, poz. 88). Ewa Sobińska, biegły rewident nr Prezes Zarządu wykonujący usługę w imieniu ABES Audyt Sp. z o. o. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 2977 ul. Pokrzywnicka 5/ Warszawa Warszawa, dnia 23 maja 2011 r. 18

57 OŚWIADCZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Dla Zarządu Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Oświadczamy, iż dokonaliśmy sprawdzenia: zgodności zasad i metod wyceny aktywów Amplico Subfunduszu Akcji Średnich Spółek (zwany dalej "Subfunduszem") wydzielonego w ramach Amplico Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy (zwanego dalej Funduszem ), opisanych w punkcie Rozdziału III załączonego Prospektu informacyjnego Funduszu z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859, zwanego dalej "Rozporządzeniem"), zgodności i kompletności przyjętych zasad wyceny aktywów Subfunduszu z przyjętą dla Subfunduszu polityką inwestycyjną opisaną w statutu Funduszu (z ostatnią zmianą w dniu 28 listopada 2012 roku) oraz w punkcie 3.14 Rozdziału III załączonego prospektu informacyjnego Funduszu. Przeprowadzone przez nas sprawdzenie potwierdza zgodność zasad i metod wyceny aktywów Subfunduszu, przedstawionych w punkcie Rozdziału III Prospektu informacyjnego z Rozporządzeniem oraz potwierdza zgodność i kompletność tych zasad z przyjętą dla Subfunduszu polityką inwestycyjną przedstawioną w statucie Funduszu oraz w punkcie 3.14 (Rozdział III - Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy) załączonego Prospektu informacyjnego. Oświadczenie zostało wystawione zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz wraz z późniejszymi zmianami) oraz 11 ust. 1 pkt. 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. z 2009 r. Nr 17, poz. 88). Warszawa, dnia 28 lutego 2013 r. Alina Barcikowska, biegły rewident nr Wiceprezes Zarządu wykonujący usługę w imieniu ABES Audyt Sp. z o. o. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 2977 ul. Pokrzywnicka 5/ W ars za wa 19

58 Dane o Funduszu i Subfunduszach Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy MetLife Subfundusz Pieniężny (zwany dalej również Subfunduszem) (dawniej Amplico Subfundusz Pieniężny) Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Subfundusz jest subfunduszem pieniężnym. Cel inwestycyjny Subfunduszu jest realizowany poprzez inwestowanie jego środków w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu lub depozyty bankowe, których termin zapadalności nie przekracza roku. Fundusz może również inwestować w dłużne papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu i terminach zapadalności dłuższych niż rok, pod warunkiem, że charakteryzują się one ryzykiem stopy procentowej nie wyższym niż w przypadku dłużnych papierów wartościowych o terminach wykupu nieprzekraczających roku. Fundusz inwestuje wyłącznie w lokaty denominowane w walucie polskiej. Minimalny udział dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski w wartości Aktywów Subfunduszu będzie wynosić 40%. Maksymalny udział dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego wyemitowanych przez podmioty inne niż wymienione w zdaniu poprzednim w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu może wynosić 60%. Fundusz może też lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w depozyty bankowe o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności. Decyzje o doborze lokat będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności: bieżącego oraz przewidywanego poziomu rynkowych stóp procentowych, ryzyka kredytowego odnoszącego się do emitentów poszczególnych papierów wartościowych, płynności poszczególnych papierów wartościowych. Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu ze względu na skład portfela nie będzie charakteryzować się dużą zmiennością. Fundusz nie zawiera umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Fundusz może zawierać transakcje typu buy-sell-back, sell-buy-back, repo, reverse repo. Subfundusz nie odzwierciedla składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych. Fundusz będzie lokował aktywa Subfunduszu głównie w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej zostały określone w statutu Funduszu Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu, w tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez Fundusz w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w tym z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym. Subfundusz poprzez proces inwestycyjny i lokowanie Aktywów w określone w Statucie kategorie lokat będzie dążył do zrealizowania celu inwestycyjnego określonego w Statucie, przy czym jednak Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia tego celu, a także dodatnich stóp zwrotu z jednostki Uczestnictwa. Inwestycje na rynkach finansowych obarczone są ryzykiem, które może doprowadzić do wahania (w tym spadku) wartości Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu pozostaje również w związku z horyzontem inwestycyjnym Uczestnika określonym indywidualnie dla każdego Subfunduszu w określeniu Profilu Inwestora. Skrócenie sugerowanego czasu trwania inwestycji zwiększa ryzyko negatywnego wpływu krótkoterminowych zmian koniunktury rynkowej na osiągniętą stopę zwrotu. Uczestnik Funduszu powinien mieć na uwadze, że pomimo dokładania najwyższej zawodowej staranności Subfundusz może nie osiągnąć oczekiwanej przez niego stopy zwrotu z inwestycji. Należy mieć również na uwadze następujące ryzyka mogące mieć wpływ na wartość Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Ryzyko inflacji stopa zwrotu z Subfunduszu może być niższa od stopy inflacji, w rezultacie czego zmniejszy się realna wartość nabywcza środków zainwestowanych w Fundusz przez uczestnika, Ryzyko kredytowe możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych przez emitenta (ryzyko niewypłacalności), ryzyko spadku cen instrumentów rynku pieniężnego korporacyjnych w wyniku rozszerzenia się różnicy w rentowności pomiędzy instrumentami rynku pieniężnego rządowymi i korporacyjnymi (ryzyko spreadu kredytowego), ryzyko spadku cen instrumentów rynku pieniężnego korporacyjnych w wyniku obniżenia ratingu emitenta przez agencje ratingowe, Ryzyko rynkowe zmiany cen aktywów finansowych pod wpływem zmian czynników politycznych, koniunktury gospodarczej, regulacji prawnych i subiektywnego postrzegania danego rynku przez inwestorów. Składa się przede wszystkim z ryzyka stopy procentowej. Wzrost rynkowych stóp procentowych może spowodować spadek wartości lokat Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, Ryzyko płynności możliwość otrzymania niekorzystnej ceny w przypadku sprzedaży papierów wartościowych wynikająca z rozszerzenia się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności, Ryzyko walutowe nie występuje, Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów wynika z możliwości nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków przez Depozytariusza Funduszu, Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków polega na niedostatecznym zdywersyfikowaniu lokat Subfunduszu i w rezultacie spadku wartości lokat Funduszu w wyniku negatywnych wydarzeń dotyczących danego składnika lokat Subfunduszu lub rynku, Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją może wynikać z przyjętej strategii zarządzania Subfundszem, alokacji aktywów Subfunduszu, spadku cen lokat Subfunduszu. Na ryzyko to mogą mieć wpływ określone umowy zawarte przez Fundusz, w szczególności transakcje nabycia składników lokat Subfunduszu z jednoczesnym zobowiązaniem się drugiej strony do ich odkupu, Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma wpływ ograniczony obejmuje w szczególności możliwość otwarcia likwidacji Funduszu/Subfunduszu lub przejęcia zarządzania Funduszem przez inne Towarzystwo, zmianę Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz, połączenie Subfunduszu z innym Subfunduszem lub zmianę polityki inwestycyjnej Subfunduszu, Ryzyko niewypłacalności gwaranta polega na niewywiązaniu się gwaranta papieru wartościowego ze zobowiązań wobec Funduszu w sytuacji, kiedy emitent papieru wartościowego nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec Funduszu, Ryzyko rozliczenia ryzyko niewywiązania się drugiej strony transakcji zawartej przez Fundusz ze zobowiązań wynikających z zawartej umowy (nie wszystkie transakcje zawierane przez Fundusz są rozliczane na bazie dostawa za płatność ), Ryzyko zmian regulacji prawnych dotyczących Funduszu dotyczy w szczególności zmian w zakresie prawa podatkowego mogących niekorzystnie wpłynąć na opłacalność inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu Zgodnie z przyjęta polityką inwestycyjną Subfundusz nie inwestuje w instrumenty pochodne, dlatego nie wylicza całkowitej ekspozycja Subfunduszu i nie prezentuje informacji o wybranej metodzie jej wyliczenia. Całkowita ekspozycja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym opisana jest w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U ) Określenie profilu inwestora 20

59 Subfundusz jest przeznaczony dla osób o krótkim horyzoncie inwestycyjnym (do 1 roku) oraz niskiej skłonności do ryzyka. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że w przypadku zaistnienia negatywnych okoliczności stopa zwrotu z Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu może okazać się niższa od oczekiwane Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusz Rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym w szczególności wynagrodzenia Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów regulują przepisy statutu Rozdział II Wpłaty i Opłaty Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC: a) wysokość wskaźnika za rok ,20 %, b) sposób obliczania wskaźnika: Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) oblicza się według wzoru: WKC = Kt/WANt, gdzie: WAN oznacza średnią wartość aktywów netto Subfunduszu, K oznacza koszty operacyjne Subfunduszu, o których mowa w rozporządzeniu o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem:, kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika, wartości usług dodatkowych. t oznacza okres, za który przedstawiane są dane. Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika Towarzystwo jest uprawnione do pobierania następujących Opłat Manipulacyjnych: Jednostki Uczestnictwa kategorii A maksymalne stawki określone w Statucie - Opłata Dystrybucyjna opłata nie jest pobierana - Opłata Umorzeniowa opłata nie jest pobierana - Opłata za Konwersję przy konwersji do Subfunduszu opłata nie jest pobierana - Opłata za Zamianę przy zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kryteria ich zróżnicowania i negocjowania określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat obowiązująca u danego Dystrybutora jest udostępniana we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję oraz w siedzibie Towarzystwa. Tabela Opłat obowiązująca w Towarzystwie jest udostępniana w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: Jednostki Uczestnictwa kategorii B Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Fundusz nie oferuje jednostek uczestnictwa kategorii B. Jednostki Uczestnictwa kategorii E - Opłata Dystrybucyjna opłata nie jest pobierana - Opłata Umorzeniowa opłata nie jest pobierana - Opłata za Zamianę opłata nie jest pobierana Towarzystwo pobiera opłatę za otwarcie Rachunku IKZE w wysokości, podanej w Tabeli Opłat obowiązującej w Towarzystwie lub u danego Dystrybutora w wysokości nie większej niż 600 zł oraz opłatę dodatkową za dokonanie Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu w okresie 12-miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy IKZE MetLife Fundusze Inwestycyjne w wysokości 2% kwoty podlegającej Wypłacie, Wypłacie Transferowej lub Zwrotowi. Jednostki Uczestnictwa kategorii I maksymalne stawki określone w Statucie - Opłata Dystrybucyjna nie wyższa niż 3% wpłaconej kwoty - Opłata Umorzeniowa nie wyższa niż 2% uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa - Opłata za otwarcie rachunku IKE nie wyższa niż 300 zł (w zależności od wariantu opisanego w 24 Statutu Funduszu) - Opłata za Konwersję przy konwersji do Subfunduszu opłata nie jest pobierana - Opłata za Zamianę przy zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat jest udostępniana u Dystrybutora, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: Towarzystwo pobierze Opłatę Umorzeniową za dokonanie Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy o prowadzenie IKE MetLife, w wysokości podanej w Tabeli Opłat IKE MetLife, nie wyższej niż 2% wypłacanej kwoty. Zwolnienia z Opłat Manipulacyjnych w Jednostkach Uczestnictwa kategorii A, B, E oraz I. Towarzystwo może zmniejszyć Opłatę Dystrybucyjną, Opłatę Umorzeniową, Opłatę za Zamianę, opłatę za otwarcie Rachunku IKZE oraz opłatę za otwarcie Rachunku IKE lub zwolnić z tych opłat: a) pracowników Towarzystwa; b) pracowników i agentów akcjonariusza Towarzystwa; c) pracowników i agentów Dystrybutora; d) pracowników podmiotów będących w stosunku dominacji i zależności z akcjonariuszem Towarzystwa w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; e) akcjonariuszy Towarzystwa; f) w wyjątkowych sytuacjach osoby, których reklamacje zostały uwzględnione przez Fundusz. Towarzystwo może także częściowo lub całkowicie zwolnić Inwestorów lub Uczestników Funduszu z Opłaty Dystrybucyjnej, opłaty za otwarcie rachunku IKE, opłaty za otwarcie Rachunku IKZE, Opłaty Umorzeniowej lub Opłaty za Zamianę dotyczącej Jednostek Uczestnictwa, w szczególności w ramach: a) okresowych promocji; b) Programów Systematycznego Oszczędzania; c) Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych; d) rachunku IKE; e) rachunku IKZE. Informacje o okresowych promocjach będą publikowane na stronie internetowej Funduszu 21

60 Opłata zmienna będąca częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników subfunduszy, prezentowana w ujęciu procentowym w stosunku do średniej wartości aktywów netto Subfunduszu nie występuje Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalne do wysokości 1% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu Fundusz nie zawarł umów ani porozumień, na podstawie których koszty działalności Subfunduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa z ostatnie 3, 5 i 10 lat. 22

61 c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu (benchmark) oraz informacja o dokonanych zmianach wzorca Do 30 kwietnia 2007 roku benchmarkiem dla Subfunduszu była 100% inwestycja w 13-tygodniowe bony skarbowe. Od 1 maja 2007 roku benchmarkiem dla Subfunduszu była100% inwestycja w 3-miesięczny WIBID. Od 28 grudnia 2011 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 100% inwestycja w 1-miesięczny WIBID. Od dnia 29 maja 2013 r. benchmarkiem dla Subfunduszu jest 12 miesięczny WIBID. d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca 3 letnia średnia stopa zwrotu benchmarku 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 4,02% 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% -8,00% -10,00% 23

62 e) Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości. 24

63 MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych (zwany dalej również Subfunduszem) (dawniej Amplico Subfundusz Obligacji Skarbowych) Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Subfundusz jest subfunduszem obligacji. Cel inwestycyjny Subfunduszu jest realizowany poprzez inwestowanie w dłużne papiery wartościowe, przede wszystkim obligacje skarbowe o średnim i długim okresie zapadalności. Całkowita wartość inwestycji w obligacje Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego lub obligacje posiadające gwarancje Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego nie może być niższa niż 67% Aktywów Subfunduszu. Maksymalny udział obligacji wyemitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski w wartości Aktywów Subfunduszu może wynosić 33%, przy czym wartość inwestycji w obligacje podmiotów mających siedzibę za granicą lub w zagraniczne prawa majątkowe nie będzie przekraczać 30% wartości Aktywów Subfunduszu. Fundusz może lokować aktywa Subfunduszu na wskazanych w statucie rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Państwo Członkowskie oraz Rzeczpospolita Polska tj.: AMEX, NASDAQ, NYSE, CBOT, Chicago Mercantile Exchange, Instanbul Stock Exchange oraz Bolsa Mexicana de Valores. Fundusz może lokować aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych: Johannesburg Securities Exchange, The South African Futures Exchange, Moscow Stock Exchange, Moscow Interbank Currency Exchange, Russian Trading System, Tel-Aviw Stock Exchange, Bolsa de Valores de São Paulo oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione na określonych zasadach. Decyzje o doborze lokat są podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności bieżącego oraz przewidywanego poziomu rynkowych stóp procentowych, ryzyka kredytowego odnoszącego się do emitentów poszczególnych papierów wartościowych, płynności poszczególnych papierów wartościowych. Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu ze względu na skład portfela nie będzie charakteryzować się dużą zmiennością. Fundusz może zawierać transakcje typu buy-sell-back, sell-buy-back, repo, reverse repo. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego posiadanych przez Fundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości, kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu, wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami Subfunduszu utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu, zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu. W związku z zawieraniem umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, może wystąpić ryzyko określone poniżej w punktach i Subfundusz nie odzwierciedla składu żadnego uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych. Fundusz będzie lokować aktywa Subfunduszu głównie w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej zostały określone w Statutu Funduszu Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu, w tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez Fundusz w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w tym z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym: Ryzyko rynkowe zmiany cen aktywów finansowych pod wpływem zmian czynników politycznych, koniunktury gospodarczej, regulacji prawnych i subiektywnego postrzegania danego rynku przez inwestorów. Składa się przede wszystkim z ryzyka stopy procentowej i ryzyka zmian cen akcji. Wzrost rynkowych stóp procentowych może spowodować spadek wartości lokat Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe. Wartość lokat Subfunduszu w akcje może ulec obniżeniu przede wszystkim w wyniku pogorszenia koniunktury gospodarczej i wyników finansowych spółek, Ryzyko kredytowe możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych przez emitenta (ryzyko niewypłacalności), ryzyko spadku cen obligacji korporacyjnych w wyniku rozszerzenia się różnicy w rentowności pomiędzy obligacjami rządowymi i korporacyjnymi (ryzyko spreadu kredytowego), ryzyko spadku cen obligacji korporacyjnych w wyniku obniżenia ratingu emitenta przez agencje ratingowe, Ryzyko rozliczenia ryzyko niewywiązania się drugiej strony transakcji zawartej przez Fundusz z zobowiązań wynikających z zawartej umowy (nie wszystkie transakcje zawierane przez Fundusz są rozliczane na bazie dostawa za płatność ), Ryzyko płynności możliwość otrzymania niekorzystnej ceny w przypadku sprzedaży papierów wartościowych wynikająca z rozszerzenia się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności, Ryzyko walutowe możliwość spadku, wyrażonej w walucie krajowej, wartości papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych w wyniku umocnienia się waluty krajowej, Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów wynika z możliwości nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków przez Depozytariusza Funduszu, Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków polega na niedostatecznym zdywersyfikowaniu lokat Subfunduszu i w rezultacie spadku wartości lokat Subfunduszu w wyniku negatywnych wydarzeń dotyczących danego składnika lokat Subfunduszu lub rynku, Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją może wynikać z przyjętej strategii zarządzania Subfunduszu, alokacji aktywów Subfunduszu, spadku cen lokat Subfunduszu. Na ryzyko to mogą mieć wpływ określone umowy zawarte przez Fundusz, w szczególności dotyczące instrumentów pochodnych, pożyczek papierów wartościowych lub transakcji nabycia składników lokat Subfunduszu z jednoczesnym zobowiązaniem się drugiej strony do ich odkupu, Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma wpływ ograniczony obejmuje w szczególności możliwość otwarcia likwidacji Funduszu/Subfunduszu lub przejęcia zarządzania Funduszem przez inne Towarzystwo, zmianę Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz, połączenie Subfunduszu z innym Subfunduszem lub zmianę polityki inwestycyjnej Subfunduszu, Ryzyko niewypłacalności gwaranta polega na niewywiązaniu się gwaranta papieru wartościowego ze zobowiązań wobec Funduszu w sytuacji kiedy emitent papieru wartościowego nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec Funduszu, Ryzyko inflacji stopa zwrotu z Subfunduszu może być niższa od stopy inflacji, w rezultacie czego zmniejszy się realna wartość nabywcza środków zainwestowanych w Subfundusz przez uczestnika, Ryzyko zmian regulacji prawnych dotyczących Funduszu dotyczy w szczególności zmian w zakresie prawa podatkowego mogących niekorzystnie wpłynąć na opłacalność inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu Całkowita ekspozycja, która opisana jest w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U ) wyznaczana jest przy wykorzystaniu metody zaangażowania, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia. Wybór metody został dokonany w oparciu o stosowaną przez Subfundusz strategię inwestycyjną oraz skład portfela Subfunduszu, w szczególności ekspozycję na instrumenty pochodne Określenie profilu inwestora 25

64 Subfundusz jest przeznaczony dla osób o średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym (ponad 2 lata) oraz niskiej skłonności do ryzyka. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że w przypadku zaistnienia negatywnych okoliczności stopa zwrotu z Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu może okazać się niższa od oczekiwanej Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusz Rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym w szczególności wynagrodzenia Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów, regulują przepisy Statutu Rozdział II Wpłaty i Opłaty 23a Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC: a) wysokość wskaźnika za rok ,73%, b) sposób obliczania wskaźnika: Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) oblicza się według wzoru: WKC = Kt/WANt, gdzie: WAN oznacza średnią wartość aktywów netto Subfunduszu, K oznacza koszty operacyjne Subfunduszu, o których mowa w rozporządzeniu o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem: -kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela, -odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, -świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, -opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika -wartości usług dodatkowych t oznacza okres, za który przedstawiane są dane. Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika Towarzystwo jest uprawnione do pobierania następujących Opłat Manipulacyjnych: Jednostki Uczestnictwa kategorii A maksymalne stawki określone w Statucie - Opłata Dystrybucyjna nie wyższa niż 2% wpłaconej kwoty - Opłata Umorzeniowa nie wyższa niż 2% kwoty uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa - Opłata za Konwersję opłata stała nie wyższa niż 0,5% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie niższa niż kwota 20 zł oraz opłata zmienna opisana w 24 ust. 16 Statutu - Opłata za Zamianę - opłata stała nie wyższa niż 0,5% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie niższa niż kwota 20 zł oraz opłata zmienna opisana w 24 ust. 11 Statutu Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kryteria ich zróżnicowania i negocjowania określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat obowiązująca u danego Dystrybutora jest udostępniana we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję oraz w siedzibie Towarzystwa. Tabela Opłat obowiązująca w Towarzystwie jest udostępniana w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: Jednostki Uczestnictwa kategorii B Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Fundusz nie oferuje jednostek uczestnictwa kategorii B. Jednostki Uczestnictwa kategorii E - Opłata Dystrybucyjna opłata nie jest pobierana - Opłata Umorzeniowa opłata nie jest pobierana - Opłata za Zamianę opłata nie jest pobierana Towarzystwo pobiera opłatę za otwarcie Rachunku IKZE w wysokości, podanej w Tabeli Opłat obowiązującej w Towarzystwie lub u danego Dystrybutora w wysokości nie większej niż 600 zł oraz opłatę dodatkową za dokonanie Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu w okresie 12-miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy IKZE MetLife Fundusze Inwestycyjne w wysokości 2% kwoty podlegającej Wypłacie, Wypłacie Transferowej lub Zwrotowi. Jednostki Uczestnictwa kategorii I maksymalne stawki określone w Statucie - Opłata Dystrybucyjna nie wyższa niż 3% wpłaconej kwoty - Opłata Umorzeniowa nie wyższa niż 2% uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa - Opłata za otwarcie rachunku IKE nie wyższa niż 300 zł (w zależności od wariantu opisanego w 24 Statutu Funduszu) - Opłata za Konwersję - opłata nie jest pobierana - Opłata za Zamianę opłata nie jest pobierana Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat jest udostępniana u Dystrybutora, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: Towarzystwo pobierze Opłatę Umorzeniową za dokonanie Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy o prowadzenie IKE MetLife, w wysokości podanej w Tabeli Opłat IKE MetLife, nie wyższej niż 2% wypłacanej kwoty. Zwolnienia z Opłat Manipulacyjnych w Jednostkach Uczestnictwa kategorii A, B, E oraz I. Towarzystwo może zmniejszyć Opłatę Dystrybucyjną, Opłatę Umorzeniową, Opłatę za Zamianę, opłatę za otwarcie Rachunku IKZE oraz opłatę za otwarcie Rachunku IKE lub zwolnić z tych opłat: a) pracowników Towarzystwa; b) pracowników i agentów akcjonariusza Towarzystwa; c) pracowników i agentów Dystrybutora; d) pracowników podmiotów będących w stosunku dominacji i zależności z akcjonariuszem Towarzystwa w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; e) akcjonariuszy Towarzystwa; f) w wyjątkowych sytuacjach osoby, których reklamacje zostały uwzględnione przez Fundusz. Towarzystwo może także częściowo lub całkowicie zwolnić Inwestorów lub Uczestników Funduszu z Opłaty Dystrybucyjnej, opłaty za otwarcie rachunku IKE, opłaty za otwarcie Rachunku IKZE, Opłaty Umorzeniowej lub Opłaty za Zamianę dotyczącej Jednostek Uczestnictwa, w szczególności w ramach: a) okresowych promocji; b) Programów Systematycznego Oszczędzania; 26

65 c) Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych; d) rachunku IKE; e) rachunku IKZE. Informacje o okresowych promocjach będą publikowane na stronie internetowej Funduszu Opłata zmienna będąca częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników subfunduszy, prezentowana w ujęciu procentowym w stosunku do średniej wartości aktywów netto Subfunduszu nie występuje Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalne do wysokości 1,75% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu Fundusz nie zawarł umów ani porozumień, na podstawie których koszty działalności Subfunduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 3, 5 i 10 lat 27

66 c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu (benchmark) oraz informacja o dokonanych zmianach wzorca Do 30 kwietnia 2007 roku benchmarkiem dla Subfunduszu była 20% inwestycja w 13-tygodniowe bony skarbowe oraz w 80% inwestycja w indeks CPGBI. Od 1 maja 2007 roku benchmarkiem dla Subfunduszu była 20% inwestycja w 3-miesięczny WIBID oraz w 80% inwestycja w indeks CPGBI. Od 28 grudnia 2011 roku benchmarkiem dla Subfunduszu była 20% inwestycja w 1-miesięczny WIBID oraz w 80% inwestycja w indeks CPGBI. Od 22 marca 2012 roku benchmarkiem dla Subfunduszu jest 10% inwestycja w 1-miesięczny WIBID oraz w 90% inwestycja w indeks Citigroup Poland GBI. d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca. 28

67 e) Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości. 29

68 MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji (zwany dalej również Subfunduszem) (dawniej Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji) Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Subfundusz jest subfunduszem elastycznego inwestowania. Cel inwestycyjny Subfunduszu jest realizowany poprzez inwestowanie w akcje oraz dłużne papiery wartościowe. Całkowita wartość inwestycji w akcje nie będzie mniejsza niż 20% i większa niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu. Do 10% wartości Aktywów Subfunduszu lokowanych jest w aktywa inne niż akcje, papiery wartościowe o stałym dochodzie i depozyty bankowe utrzymywane dla celów zarządzania bieżącą płynnością. Wartość inwestycji w zagraniczne papiery wartościowe lub prawa majątkowe nie przekroczy 30% wartości Aktywów Subfunduszu. Decyzje inwestycyjne o doborze akcji będą podejmowane na podstawie analiz udziału akcji w indeksach giełdowych, porównywania wyceny akcji na podstawie analizy fundamentalnej do bieżących cen rynkowych oraz płynności akcji. Decyzje inwestycyjne o doborze dłużnych papierów wartościowych będą podejmowane na podstawie analiz bieżącego oraz przewidywanego poziomu stóp rynkowych, ryzyka kredytowego odnoszącego się do emitentów poszczególnych papierów wartościowych oraz płynności poszczególnych papierów wartościowych. Dokładny udział lokat aktywów w ramach limitów będzie uzależniony od decyzji podejmowanych przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących, w szczególności oceny bieżącej sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych oraz przewidywań odnośnie rozwoju sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych w przyszłości, w szczególności w zakresie kształtowania się cen akcji oraz rentowności dłużnych papierów wartościowych, zarówno w krótkim (do trzech miesięcy) jak i w długim okresie (powyżej trzech miesięcy). W przypadku lokat w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych decyzje będą podejmowane przez Fundusz również na podstawie analiz dotyczących ryzyka kursowego tych walut. Fundusz może lokować aktywa Subfunduszu na wskazanych w statucie rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Państwo Członkowskie oraz Rzeczpospolita Polska (Rynki OECD II). Fundusz może lokować aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych: Johannesburg Securities Exchange, The South African Futures Exchange, Moscow Stock Exchange, Moscow Interbank Currency Exchange, Russian Trading System, Tel-Aviw Stock Exchange, Bolsa de Valores de São Paulo oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione na określonych zasadach. Ze względu na dużą zmienność cen instrumentów finansowych, w które fundusz lokuje swoje aktywa, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może ulegać istotnym zmianom. Fundusz może zawierać transakcje typu buy-sell-back, sell-buy-back, repo, reverse repo. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego posiadanych przez Fundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości, kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu, wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami Subfunduszu utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu, zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu. W związku z zawieraniem umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, może wystąpić ryzyko określone poniżej w punkcie i Subfundusz nie odzwierciedla składu żadnego uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych. Fundusz będzie lokować aktywa Subfunduszu głównie w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej zostały określone w Statutu Funduszu Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Funduszu, w tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez Fundusz w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Funduszu, w tym z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym oraz w odniesieniu do kategorii akcji sektora małych i średnich spółek: Ryzyko rynkowe zmiany cen aktywów finansowych pod wpływem zmian czynników politycznych, koniunktury gospodarczej, regulacji prawnych i subiektywnego postrzegania danego rynku przez inwestorów. Składa się przede wszystkim z ryzyka stopy procentowej i ryzyka zmian cen akcji. Wzrost rynkowych stóp procentowych może spowodować spadek wartości lokat Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe. Wartość lokat Subfunduszu w akcje może ulec obniżeniu przede wszystkim w wyniku pogorszenia koniunktury gospodarczej i wyników finansowych spółek, Ryzyko kredytowe możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych przez emitenta (ryzyko niewypłacalności), ryzyko spadku cen obligacji korporacyjnych w wyniku rozszerzenia się różnicy w rentowności pomiędzy obligacjami rządowymi i korporacyjnymi (ryzyko spreadu kredytowego), ryzyko spadku cen obligacji korporacyjnych w wyniku obniżenia ratingu emitenta przez agencje ratingowe, Ryzyko rozliczenia ryzyko niewywiązania się drugiej strony transakcji zawartej przez Fundusz z zobowiązań wynikających z zawartej umowy (nie wszystkie transakcje zawierane przez Fundusz są rozliczane na bazie dostawa za płatność ), Ryzyko płynności możliwość otrzymania niekorzystnej ceny w przypadku sprzedaży papierów wartościowych wynikająca z rozszerzenia się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności, Ryzyko walutowe możliwość spadku, wyrażonej w walucie krajowej, wartości papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych w wyniku umocnienia się waluty krajowej, Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów wynika z możliwości nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków przez Depozytariusza Funduszu, Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków polega na niedostatecznym zdywersyfikowaniu lokat Subfunduszu i w rezultacie spadku wartości lokat Subfunduszu w wyniku negatywnych wydarzeń dotyczących danego składnika lokat Subfunduszu lub rynku, Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją może wynikać z przyjętej strategii zarządzania Subfunduszem, alokacji aktywów Subfunduszu, spadku cen lokat Subfunduszu. Na ryzyko to mogą mieć wpływ określone umowy zawarte przez Fundusz, w szczególności dotyczące instrumentów pochodnych, pożyczek papierów wartościowych lub transakcji nabycia składników lokat Funduszu z jednoczesnym zobowiązaniem się drugiej strony do ich odkupu, Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma wpływ ograniczony obejmuje w szczególności możliwość otwarcia likwidacji Funduszu/Subfunduszu lub przejęcia zarządzania Funduszem przez inne Towarzystwo, zmianę Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz, połączenie Subfunduszu z innym Subfunduszem lub zmianę polityki inwestycyjnej Subfunduszu, Ryzyko niewypłacalności gwaranta polega na niewywiązaniu się gwaranta papieru wartościowego ze zobowiązań wobec Subfunduszu w sytuacji kiedy emitent papieru wartościowego nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec Subfunduszu, Ryzyko inflacji stopa zwrotu z Subfunduszu może być niższa od stopy inflacji, w rezultacie czego zmniejszy się realna wartość nabywcza środków zainwestowanych w Fundusz przez uczestnika, Ryzyko zmian regulacji prawnych dotyczących Funduszu dotyczy w szczególności zmian w zakresie prawa podatkowego mogących niekorzystnie wpłynąć na opłacalność inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu. 30

69 Całkowita ekspozycja, która opisana jest w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U ) wyznaczana jest przy wykorzystaniu metody zaangażowania, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia. Wybór metody został dokonany w oparciu o stosowaną przez Subfundusz strategię inwestycyjną oraz skład portfela Subfunduszu, w szczególności ekspozycję na instrumenty pochodne Określenie profilu inwestora Subfundusz jest przeznaczony dla osób o średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym (ponad 3 lata) oraz średniej i wysokiej skłonności do ryzyka. Inwestorzy powinni mieć świadomość, że w przypadku zaistnienia negatywnych okoliczności stopa zwrotu z Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu może okazać się niższa od oczekiwanej Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusz Rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym w szczególności wynagrodzenia Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów regulują przepisy statutu Rozdział II Wpłaty i Opłaty 23b Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC: a) wysokość wskaźnika za rok ,78%, b) sposób obliczania wskaźnika: Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) oblicza się według wzoru: WKC = Kt/WANt, gdzie: WAN oznacza średnią wartość aktywów netto Subfunduszu, K oznacza koszty operacyjne Subfunduszu, o których mowa w rozporządzeniu o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem: -kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela, -odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, -świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, -opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika -wartości usług dodatkowych t oznacza okres, za który przedstawiane są dane. Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika Towarzystwo jest uprawnione do pobierania następujących Opłat Manipulacyjnych: Jednostki Uczestnictwa kategorii A maksymalne stawki określone w Statucie - Opłata Dystrybucyjna nie wyższa niż 4% wpłaconej kwoty - Opłata Umorzeniowa nie wyższa niż 2% kwoty uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa - Opłata za Konwersję opłata stała nie wyższa niż 0,5% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie niższa niż kwota 20 zł oraz opłata zmienna opisana w 24 ust. 16 Statutu - Opłata za Zamianę - opłata stała nie wyższa niż 0,5% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie niższa niż kwota 20 zł oraz opłata zmienna opisana w 24 ust. 11 Statutu Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kryteria ich zróżnicowania i negocjowania określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat obowiązująca u danego Dystrybutora jest udostępniana we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję oraz w siedzibie Towarzystwa. Tabela Opłat obowiązująca w Towarzystwie jest udostępniana w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: Jednostki Uczestnictwa kategorii B Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Fundusz nie oferuje jednostek uczestnictwa kategorii B. Jednostki Uczestnictwa kategorii E - Opłata Dystrybucyjna opłata nie jest pobierana - Opłata Umorzeniowa opłata nie jest pobierana - Opłata za Zamianę opłata nie jest pobierana Towarzystwo pobiera opłatę za otwarcie Rachunku IKZE w wysokości, podanej w Tabeli Opłat obowiązującej w Towarzystwie lub u danego Dystrybutora w wysokości nie większej niż 600 zł oraz opłatę dodatkową za dokonanie Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu w okresie 12-miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy IKZE MetLife Fundusze Inwestycyjne w wysokości 2% kwoty podlegającej Wypłacie, Wypłacie Transferowej lub Zwrotowi. Jednostki Uczestnictwa kategorii I maksymalne stawki określone w Statucie - Opłata Dystrybucyjna nie wyższa niż 3% wpłaconej kwoty - Opłata Umorzeniowa nie wyższa niż 2% uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa - Opłata za otwarcie rachunku IKE nie wyższa niż 300 zł (w zależności od wariantu opisanego w 24 Statutu Funduszu) - Opłata za Konwersję opłata nie jest pobierana - Opłata za Zamianę - opłata nie jest pobierana Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat jest udostępniana u Dystrybutora, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: Towarzystwo pobierze Opłatę Umorzeniową za dokonanie Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy o prowadzenie IKE MetLife, w wysokości podanej w Tabeli Opłat IKE MetLife, nie wyższej niż 2% wypłacanej kwoty. Zwolnienia z Opłat Manipulacyjnych w Jednostkach Uczestnictwa kategorii A, B, E oraz I. Towarzystwo może zmniejszyć Opłatę Dystrybucyjną, Opłatę Umorzeniową, Opłatę za Zamianę, opłatę za otwarcie Rachunku IKZE oraz opłatę za otwarcie Rachunku IKE lub zwolnić z tych opłat: a) pracowników Towarzystwa; b) pracowników i agentów akcjonariusza Towarzystwa; c) pracowników i agentów Dystrybutora; d) pracowników podmiotów będących w stosunku dominacji i zależności z akcjonariuszem Towarzystwa w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; e) akcjonariuszy Towarzystwa; 31

70 f) w wyjątkowych sytuacjach osoby, których reklamacje zostały uwzględnione przez Fundusz. Towarzystwo może także częściowo lub całkowicie zwolnić Inwestorów lub Uczestników Funduszu z Opłaty Dystrybucyjnej, opłaty za otwarcie rachunku IKE, opłaty za otwarcie Rachunku IKZE, Opłaty Umorzeniowej lub Opłaty za Zamianę dotyczącej Jednostek Uczestnictwa, w szczególności w ramach: a) okresowych promocji; b) Programów Systematycznego Oszczędzania; c) Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych; d) rachunku IKE; e) rachunku IKZE. Informacje o okresowych promocjach będą publikowane na stronie internetowej Funduszu Opłata zmienna będąca częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników subfunduszy, prezentowana w ujęciu procentowym w stosunku do średniej wartości aktywów netto Subfunduszu - nie występuje Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalne do wysokości 3,5% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu Fundusz nie zawarł umów ani porozumień, na podstawie których koszty działalności Subunduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 3, 5 i 10 lat 32

71 c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu (benchmark) oraz informacja o dokonanych zmianach wzorca Benchmarkiem dla Subfunduszu do dnia 17 października 2007 r. była 50% inwestycja w indeks EMUGBI, 20% w indeks Credit Inv Grade oraz 30% inwestycja w indeks Credit High Yield. Od 18 października 2007 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 50% inwestycja w indeks WIG oraz 50% inwestycja w 3 - miesięczny WIBID. Od 28 grudnia 2011 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 50% inwestycja w indeks WIG oraz 50% inwestycja w 1 - miesięczny WIBID. Od dnia 28 grudnia 2012 r. benchmarkiem dla Subfunduszu jest 35% inwestycja w indeks WIG20, 15% inwestycja w indeks mwig40 oraz 50% inwestycja w 1-miesięczny WIBID. d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca 33

72 e) Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości. 34

73 MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu (zwany dalej również Subfunduszem) (dawniej Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu) Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Subfundusz jest subfunduszem stabilnego wzrostu. Cel inwestycyjny Subfunduszu jest realizowany poprzez inwestowanie w dłużne papiery wartościowe (średnio 70% wartości Aktywów Subfunduszu) oraz akcje (średnio 30% wartości Aktywów Subfunduszu). Całkowita wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego lub dłużne papiery wartościowe posiadające gwarancje Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego w Aktywach Subfunduszu nie jest mniejsza niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu, zaś całkowita wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez pozostałe podmioty nie jest większa niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu. Całkowita wartość inwestycji w akcje nie jest większa niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu. Fundusz może lokować aktywa Subfunduszu na wskazanych w statucie rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Państwo Członkowskie oraz Rzeczpospolita Polska tj.: AMEX, NASDAQ, NYSE, CBOT, Chicago Mercantile Exchange, Instanbul Stock Exchange oraz Bolsa Mexicana de Valores. Fundusz może lokować aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych: Johannesburg Securities Exchange, The South African Futures Exchange, Moscow Stock Exchange, Moscow Interbank Currency Exchange, Russian Trading System, Tel-Aviw Stock Exchange, Bolsa de Valores de São Paulo oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione na określonych zasadach. Decyzje o doborze dłużnych papierów wartościowych są podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności bieżącego oraz przewidywanego poziomu rynkowych stóp procentowych, ryzyka kredytowego odnoszącego się do emitentów poszczególnych papierów wartościowych, płynności poszczególnych papierów wartościowych. Decyzje o doborze akcji są podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności udziału akcji w indeksach giełdowych, porównania wyceny akcji na podstawie analizy fundamentalnej do bieżących cen rynkowych, płynności akcji. Dokładne udziały poszczególnych lokat Aktywów Subfunduszu są oparte o analizę relatywnej wyceny poszczególnych klas aktywów oraz przewidywania odnośnie rozwoju sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych. W przypadku lokat w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych decyzje są podejmowane przez Fundusz również na podstawie analiz dotyczących ryzyka kursowego tych walut. Ze względu na dużą zmienność cen instrumentów finansowych, w które Fundusz lokuje aktywa Subfunduszu, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może ulegać istotnym zmianom. Fundusz może zawierać transakcje typu buy-sell-back, sell-buy-back, repo, reverse repo. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego posiadanych przez Fundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości, kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu, wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami Subfunduszu utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu, zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu. W związku z zawieraniem umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, może wystąpić ryzyko określone poniżej w punkcie i Subfundusz nie odzwierciedla składu żadnego uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych. Fundusz będzie lokować aktywa Subfunduszu głównie w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu zostały określone w Statutu Funduszu Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu, w tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez Fundusz w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w tym z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym: Ryzyko rynkowe zmiany cen aktywów finansowych pod wpływem zmian czynników politycznych, koniunktury gospodarczej, regulacji prawnych i subiektywnego postrzegania danego rynku przez inwestorów. Składa się przede wszystkim z ryzyka stopy procentowej i ryzyka zmian cen akcji. Wzrost rynkowych stóp procentowych może spowodować spadek wartości lokat Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe. Wartość lokat Subfunduszu w akcje może ulec obniżeniu przede wszystkim w wyniku pogorszenia koniunktury gospodarczej i wyników finansowych spółek, Ryzyko kredytowe możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych przez emitenta (ryzyko niewypłacalności), ryzyko spadku cen obligacji korporacyjnych w wyniku rozszerzenia się różnicy w rentowności pomiędzy obligacjami rządowymi i korporacyjnymi (ryzyko spreadu kredytowego), ryzyko spadku cen obligacji korporacyjnych w wyniku obniżenia ratingu emitenta przez agencje ratingowe, Ryzyko rozliczenia ryzyko niewywiązania się drugiej strony transakcji zawartej przez Fundusz ze zobowiązań wynikających z zawartej umowy (nie wszystkie transakcje zawierane przez Fundusz są rozliczane na bazie dostawa za płatność ), Ryzyko płynności możliwość otrzymania niekorzystnej ceny w przypadku sprzedaży papierów wartościowych wynikająca z rozszerzenia się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności, Ryzyko walutowe możliwość spadku, wyrażonej w walucie krajowej, wartości papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych w wyniku umocnienia się waluty krajowej, Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów wynika z możliwości nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków przez Depozytariusza Funduszu, Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków polega na niedostatecznym zdywersyfikowaniu lokat Subfunduszu i w rezultacie spadku wartości lokat Subfunduszu w wyniku negatywnych wydarzeń dotyczących danego składnika lokat Subfunduszu lub rynku, Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją może wynikać z przyjętej strategii zarządzania Subfunduszem, alokacji aktywów Subfunduszu, spadku cen lokat Subfunduszu. Na ryzyko to mogą mieć wpływ określone umowy zawarte przez Fundusz, w szczególności dotyczące instrumentów pochodnych, pożyczek papierów wartościowych lub transakcji nabycia składników lokat Subfunduszu z jednoczesnym zobowiązaniem się drugiej strony do ich odkupu, Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma wpływ ograniczony obejmuje w szczególności możliwość otwarcia likwidacji Funduszu/Subfunduszu lub przejęcia zarządzania Funduszem przez inne Towarzystwo, zmianę Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz, połączenie Subfunduszu z innym Subfunduszem lub zmianę polityki inwestycyjnej Subfunduszu, Ryzyko niewypłacalności gwaranta polega na niewywiązaniu się gwaranta papieru wartościowego ze zobowiązań wobec Subfunduszu w sytuacji kiedy emitent papieru wartościowego nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec Subfunduszu, Ryzyko inflacji stopa zwrotu z Subfunduszu może być niższa od stopy inflacji, w rezultacie czego zmniejszy się realna wartość nabywcza środków zainwestowanych w Subfundusz przez uczestnika, Ryzyko zmian regulacji prawnych dotyczących Funduszu dotyczy w szczególności zmian w zakresie prawa podatkowego mogących niekorzystnie wpłynąć na opłacalność inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu Całkowita ekspozycja, która opisana jest w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U ) wyznaczana jest przy wykorzystaniu metody 35

74 zaangażowania, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia. Wybór metody został dokonany w oparciu o stosowaną przez Subfundusz strategię inwestycyjną oraz skład portfela Subfunduszu, w szczególności ekspozycję na instrumenty pochodne Określenie profilu inwestora Subfundusz jest przeznaczony dla osób o średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym (ponad 3 lata) oraz średniej skłonności do ryzyka. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że w przypadku zaistnienia negatywnych okoliczności stopa zwrotu z Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu może okazać się niższa od oczekiwanej Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusz Rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym w szczególności wynagrodzenia Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów regulują przepisy statutu Rozdział II Wpłaty i Opłaty 23c Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC: a) wysokość wskaźnika za rok ,53 % b) sposób obliczania wskaźnika: Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) oblicza się według wzoru: WKC = Kt/WANt, gdzie: WAN oznacza średnią wartość aktywów netto Subfunduszu, K oznacza koszty operacyjne Subfunduszu, o których mowa w rozporządzeniu o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem: -kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela, -odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, -świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, -opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika -wartości usług dodatkowych t oznacza okres, za który przedstawiane są dane. Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika Towarzystwo jest uprawnione do pobierania następujących Opłat Manipulacyjnych: Jednostki Uczestnictwa kategorii A maksymalne stawki określone w Statucie - Opłata Dystrybucyjna nie wyższa niż 4% wpłaconej kwoty - Opłata Umorzeniowa nie wyższa niż 2% kwoty uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa - Opłata za Konwersję opłata stała nie wyższa niż 0,5% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie niższa niż kwota 20 zł oraz opłata zmienna opisana w 24 ust. 16 Statutu - Opłata za Zamianę opłata stała nie wyższa niż 0,5% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie niższa niż kwota 20 zł oraz opłata zmienna opisana w 24 ust. 11 Statutu Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kryteria ich zróżnicowania i negocjowania określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat obowiązująca u danego Dystrybutora jest udostępniana we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję oraz w siedzibie Towarzystwa. Tabela Opłat obowiązująca w Towarzystwie jest udostępniana w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: Jednostki Uczestnictwa kategorii B Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Fundusz nie oferuje jednostek uczestnictwa kategorii B. Jednostki Uczestnictwa kategorii E - Opłata Dystrybucyjna opłata nie jest pobierana - Opłata Umorzeniowa opłata nie jest pobierana - Opłata za Zamianę opłata nie jest pobierana Towarzystwo pobiera opłatę za otwarcie Rachunku IKZE w wysokości, podanej w Tabeli Opłat obowiązującej w Towarzystwie lub u danego Dystrybutora w wysokości nie większej niż 600 zł oraz opłatę dodatkową za dokonanie Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu w okresie 12-miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy IKZE MetLife Fundusze Inwestycyjne w wysokości 2% kwoty podlegającej Wypłacie, Wypłacie Transferowej lub Zwrotowi. Jednostki Uczestnictwa kategorii I maksymalne stawki określone w Statucie - Opłata Dystrybucyjna nie wyższa niż 3% wpłaconej kwoty - Opłata Umorzeniowa nie wyższa niż 2% uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa - Opłata za otwarcie rachunku IKE nie wyższa niż 300 zł (w zależności od wariantu opisanego w 24 Statutu Funduszu) - Opłata za Konwersję opłata nie jest pobierana - Opłata za Zamianę opłata nie jest pobierana Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat jest udostępniana u Dystrybutora, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: Towarzystwo pobierze Opłatę Umorzeniową za dokonanie Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy o prowadzenie IKE MetLife, w wysokości podanej w Tabeli Opłat IKE MetLife, nie wyższej niż 2% wypłacanej kwoty. Zwolnienia z Opłat Manipulacyjnych w Jednostkach Uczestnictwa kategorii A, B, E oraz I. Towarzystwo może zmniejszyć Opłatę Dystrybucyjną, Opłatę Umorzeniową, Opłatę za Zamianę, opłatę za otwarcie Rachunku IKZE oraz opłatę za otwarcie Rachunku IKE lub zwolnić z tych opłat: a) pracowników Towarzystwa; b) pracowników i agentów akcjonariusza Towarzystwa; c) pracowników i agentów Dystrybutora; d) pracowników podmiotów będących w stosunku dominacji i zależności z akcjonariuszem Towarzystwa w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; e) akcjonariuszy Towarzystwa; f) w wyjątkowych sytuacjach osoby, których reklamacje zostały uwzględnione przez Fundusz. 36

75 Towarzystwo może także częściowo lub całkowicie zwolnić Inwestorów lub Uczestników Funduszu z Opłaty Dystrybucyjnej, opłaty za otwarcie rachunku IKE, opłaty za otwarcie Rachunku IKZE, Opłaty Umorzeniowej lub Opłaty za Zamianę dotyczącej Jednostek Uczestnictwa, w szczególności w ramach: a) okresowych promocji; b) Programów Systematycznego Oszczędzania; c) Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych; d) rachunku IKE; e) rachunku IKZE. Informacje o okresowych promocjach będą publikowane na stronie internetowej Funduszu Opłata zmienna będąca częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników subfunduszy, prezentowana w ujęciu procentowym w stosunku do średniej wartości aktywów netto Subfunduszu nie występuje Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalne do wysokości 3,0% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu Fundusz nie zawarł umów ani porozumień, na podstawie których koszty działalności Subfunduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 3, 5 i 10 lat 37

76 c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu (benchmark) oraz informacja o dokonanych zmianach wzorca Do 30 kwietnia 2007 roku benchmarkiem dla Subfunduszu była 30% inwestycja w indeks WIG, 10% inwestycja w 13-tygodniowe bony skarbowe oraz w 60% inwestycja w indeks CPGBI. Od 1 maja 2007 roku benchmarkiem dla Subfunduszu była 30% inwestycja w indeks WIG, 10% inwestycja w 3-miesięczny WIBID oraz w 60% inwestycja w indeks CPGBI. Od 28 grudnia 2011 roku benchmarkiem dla Subfunduszu była 30% inwestycja w indeks WIG, 10% inwestycja w 1-miesięczny WIBID oraz w 60% inwestycja w indeks CPGBI. Od dnia 28 grudnia 2012 roku benchmarkiem dla Subfunduszu jest 60% inwestycja w indeks CPGBI, 21 % inwestycja w indeks WIG20, 9% inwestycja w indeks mwig40, oraz 10% inwestycja w 1-miesięczny WIBID. d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca 38

77 e) Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości. 39

78 MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa (zwany dalej również Subfunduszem) (dawniej Amplico Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa) Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Subfundusz jest subfunduszem zrównoważonym. Cel inwestycyjny Subfunduszu jest realizowany przede wszystkim poprzez inwestowanie średnio 50% wartości Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe oraz średnio 50% wartości Aktywów Subfunduszu w instrumenty dające ekspozycję na rynek akcji. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu również w inne instrumenty finansowe w sposób dozwolony przepisami prawa i postanowieniami Statutu. Fundusz będzie inwestować Aktywa Subfunduszu przede wszystkim poprzez inwestowanie średnio 50% wartości Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe rządów, banków centralnych oraz spółek Europy Centralnej (w szczególności Polski, Węgier i Czech) oraz średnio 50% wartości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty dające ekspozycje na rynki akcji Europy Centralnej (w szczególności Warszawy, Budapesztu i Pragi) oraz Rosji i Turcji. Fundusz może zainwestować do 30% wartości Aktywów Subfunduszu na rynkach Państw Członkowskich niewchodzących w skład indeksu CECE Composite Index EUR (CECE), który jest kalkulowany w euro przez giełdę papierów wartościowych w Wiedniu. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu na wskazanych w statucie rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Państwo Członkowskie oraz Rzeczpospolita Polska tj.: AMEX, NASDAQ, NYSE, CBOT, Chicago Mercantile Exchange, Instanbul Stock Exchange oraz Bolsa Mexicana de Valores. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych: Johannesburg Securities Exchange, The South African Futures Exchange, Moscow Stock Exchange, Moscow Interbank Currency Exchange, Russian Trading System, Tel-Aviw Stock Exchange, Bolsa de Valores de São Paulo oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione na określonych zasadach.. Decyzje o doborze dłużnych papierów wartościowych będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności: a) bieżącego oraz przewidywanego poziomu rynkowych stóp procentowych, b) ryzyka kredytowego odnoszącego się do emitentów poszczególnych papierów wartościowych, c) płynności poszczególnych papierów wartościowych. Decyzje o doborze akcji będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności: a) udziału akcji w indeksach giełdowych, b) porównania wyceny akcji na podstawie analizy fundamentalnej do bieżących cen rynkowych, c) płynności akcji. Dokładny udział lokat aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i akcje będzie uzależniony od decyzji podejmowanych przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności: a) relatywnej wyceny poszczególnych klas aktywów, b) przewidywań odnośnie rozwoju sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych w przyszłości. Decyzje o doborze innych praw majątkowych niż papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym punkcie będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności: a) poziomu ryzyka kredytowego oraz możliwości jego zmian w przyszłości, b) poziomu ryzyka walutowego, c) relatywnej wyceny wobec innych składników lokat, d) stopnia korelacji z innymi składnikami portfela, e) płynności lub zbywalności danego instrumentu finansowego, f) kosztów transakcyjnych, g) dostępności do rynku, na którym dokonuje się obrót. W przypadku lokat w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych decyzje będą podejmowane przez Fundusz również na podstawie analiz dotyczących ryzyka kursowego tych walut. Fundusz nie odzwierciedla składu żadnego uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych. Fundusz będzie lokować swoje aktywa głównie w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Ze względu na dużą zmienność cen instrumentów finansowych, w które Fundusz lokuje aktywa Subfunduszu, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Funduszu może ulegać istotnym zmianom. Fundusz może zawierać transakcje typu buy-sell-back, sell-buy-back, repo, reverse repo. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego posiadanych przez Fundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości, kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu, wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami Subfunduszu utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu, zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu. W związku z zawieraniem umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, może wystąpić ryzyko określone poniżej w punkcie i Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej zostały określone w statutu Funduszu Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu, w tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez Fundusz w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w tym z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym: Ryzyko rynkowe zmiany cen aktywów finansowych pod wpływem zmian czynników politycznych, koniunktury gospodarczej, regulacji prawnych i subiektywnego postrzegania danego rynku przez inwestorów. Składa się przede wszystkim z ryzyka stopy procentowej i ryzyka zmian cen akcji. Wzrost rynkowych stóp procentowych może spowodować spadek wartości lokat Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe. Wartość lokat Subfunduszu w akcje może ulec obniżeniu przede wszystkim w wyniku pogorszenia koniunktury gospodarczej i wyników finansowych spółek, Ryzyko kredytowe możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych przez emitenta (ryzyko niewypłacalności), ryzyko spadku cen instrumentów rynku pieniężnego korporacyjnych w wyniku rozszerzenia się różnicy w rentowności pomiędzy instrumentami rynku pieniężnego rządowymi i korporacyjnymi (ryzyko spreadu kredytowego), ryzyko spadku cen instrumentów rynku pieniężnego korporacyjnych w wyniku obniżenia ratingu emitenta przez agencje ratingowe, Ryzyko rozliczenia ryzyko niewywiązania się drugiej strony transakcji zawartej przez Fundusz z zobowiązań wynikających z zawartej umowy (nie wszystkie transakcje zawierane przez Fundusz są rozliczane na bazie dostawa za płatność ), Ryzyko płynności możliwość otrzymania niekorzystnej ceny w przypadku sprzedaży papierów wartościowych wynikająca z rozszerzenia się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności, Ryzyko walutowe możliwość spadku, wyrażonej w walucie krajowej, wartości papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych w wyniku umocnienia się waluty krajowej, Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów wynika z możliwości nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków przez Depozytariusza Funduszu, 40

79 Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków polega na niedostatecznym zdywersyfikowaniu lokat Subfunduszu i w rezultacie spadku wartości lokat Subfunduszu w wyniku negatywnych wydarzeń dotyczących danego składnika lokat Subfunduszu lub rynku, Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją może wynikać z przyjętej strategii zarządzania Subfunduszem, alokacji aktywów Subfunduszu, spadku cen lokat Subfunduszu. Na ryzyko to mogą mieć wpływ określone umowy zawarte przez Fundusz, w szczególności transakcje nabycia składników lokat Subfunduszu z jednoczesnym zobowiązaniem się drugiej strony do ich odkupu, Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma wpływ ograniczony obejmuje w szczególności możliwość otwarcia likwidacji Funduszu/Subfunduszu lub przejęcia zarządzania Funduszem przez inne Towarzystwo, zmianę Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz, połączenie Subfunduszu z innym Subfunduszem lub zmianę polityki inwestycyjnej Subfunduszu, Ryzyko niewypłacalności gwaranta polega na niewywiązaniu się gwaranta papieru wartościowego ze zobowiązań wobec Subfunduszu w sytuacji, kiedy emitent papieru wartościowego nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec Funduszu, Ryzyko inflacji stopa zwrotu z Subfunduszu może być niższa od stopy inflacji, w rezultacie czego zmniejszy się realna wartość nabywcza środków zainwestowanych w Subfundusz przez Uczestnika, Ryzyko zmian regulacji prawnych dotyczących Funduszu dotyczy w szczególności zmian w zakresie prawa podatkowego mogących niekorzystnie wpłynąć na opłacalność inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Całkowita ekspozycja, która opisana jest w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U ) wyznaczana jest przy wykorzystaniu metody zaangażowania, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia. Wybór metody został dokonany w oparciu o stosowaną przez Subfundusz strategię inwestycyjną oraz skład portfela Subfunduszu, w szczególności ekspozycję na instrumenty pochodne Określenie profilu inwestora Subfundusz jest przeznaczony dla osób o średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym (ponad 3 lata) oraz średniej skłonności do ryzyka. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że w przypadku zaistnienia negatywnych okoliczności, stopa zwrotu z Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu może okazać się niższa od oczekiwanej Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusz Rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz w tym w szczególności wynagrodzenia Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów regulują przepisy Statutu Funduszu Rozdział II Wpłaty i Opłaty 23d Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC: a) wysokość wskaźnika za rok ,41% b) sposób obliczania wskaźnika: Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) oblicza się według wzoru: WKC = Kt/WANt, gdzie: WAN oznacza średnią wartość aktywów netto Subfunduszu, K oznacza koszty operacyjne Subfunduszu, o których mowa w rozporządzeniu o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem: -kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela, -odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, -świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, -opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika -wartości usług dodatkowych t oznacza okres, za który przedstawiane są dane. Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika Towarzystwo jest uprawnione do pobierania następujących Opłat Manipulacyjnych: Jednostki Uczestnictwa kategorii A maksymalne stawki określone w Statucie - Opłata Dystrybucyjna nie wyższa niż 4,25% wpłaconej kwoty - Opłata Umorzeniowa nie wyższa niż 2% kwoty uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa - Opłata za Konwersję opłata stała nie wyższa niż 0,5% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie niższa niż kwota 20 zł ora opłata zmienna opisana w 24 ust. 16 Statutu - Opłata za Zamianę - opłata stała nie wyższa niż 0,5% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie niższa niż kwota 20 zł ora opłata zmienna opisana w 24 ust. 11 Statutu Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kryteria ich zróżnicowania i negocjowania określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat obowiązująca u danego Dystrybutora jest udostępniana we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję oraz w siedzibie Towarzystwa. Tabela Opłat obowiązująca w Towarzystwie jest udostępniana w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: Jednostki Uczestnictwa kategorii B Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Fundusz nie oferuje jednostek uczestnictwa kategorii B. Jednostki Uczestnictwa kategorii E - Opłata Dystrybucyjna opłata nie jest pobierana - Opłata Umorzeniowa opłata nie jest pobierana - Opłata za Zamianę opłata nie jest pobierana Towarzystwo pobiera opłatę za otwarcie Rachunku IKZE w wysokości, podanej w Tabeli Opłat obowiązującej w Towarzystwie lub u danego Dystrybutora w wysokości nie większej niż 600 zł oraz opłatę dodatkową za dokonanie Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu w okresie 12-miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy IKZE MetLife Fundusze Inwestycyjne w wysokości 2% kwoty podlegającej Wypłacie, Wypłacie Transferowej lub Zwrotowi. Jednostki Uczestnictwa kategorii I maksymalne stawki określone w Statucie - Opłata Dystrybucyjna nie wyższa niż 3% wpłaconej kwoty - Opłata Umorzeniowa nie wyższa niż 2% uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa - Opłata za otwarcie rachunku IKE nie wyższa niż 300 zł (w zależności od wariantu opisanego w 24 Statutu Funduszu) - Opłata za Konwersję opłata nie jest pobierana - Opłata za Zamianę - opłata nie jest pobierana 41

80 Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat jest udostępniana u Dystrybutora, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: Towarzystwo pobierze Opłatę Umorzeniową za dokonanie Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy o prowadzenie IKE MetLife, w wysokości podanej w Tabeli Opłat IKE MetLife, nie wyższej niż 2% wypłacanej kwoty. Zwolnienia z Opłat Manipulacyjnych w Jednostkach Uczestnictwa kategorii A, B, E oraz I. Towarzystwo może zmniejszyć Opłatę Dystrybucyjną, Opłatę Umorzeniową, Opłatę za Zamianę, opłatę za otwarcie Rachunku IKZE oraz opłatę za otwarcie Rachunku IKE lub zwolnić z tych opłat: a) pracowników Towarzystwa; b) pracowników i agentów akcjonariusza Towarzystwa; c) pracowników i agentów Dystrybutora; d) pracowników podmiotów będących w stosunku dominacji i zależności z akcjonariuszem Towarzystwa w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; e) akcjonariuszy Towarzystwa; f) w wyjątkowych sytuacjach osoby, których reklamacje zostały uwzględnione przez Fundusz. Towarzystwo może także częściowo lub całkowicie zwolnić Inwestorów lub Uczestników Funduszu z Opłaty Dystrybucyjnej, opłaty za otwarcie rachunku IKE, opłaty za otwarcie Rachunku IKZE, Opłaty Umorzeniowej lub Opłaty za Zamianę dotyczącej Jednostek Uczestnictwa, w szczególności w ramach: a) okresowych promocji; b) Programów Systematycznego Oszczędzania; c) Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych; d) rachunku IKE; e) rachunku IKZE. Informacje o okresowych promocjach będą publikowane na stronie internetowej Funduszu Opłata zmienna będąca częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników subfunduszy nie występuje Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalne do wysokości 3,5% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu Fundusz nie zawarł umów ani porozumień, na podstawie których koszty działalności Subfunduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 3, 5 i 10 lat 42

81 c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu (benchmark) Do dnia 25 lipca 2012 r. benchmarkiem dla Subfunduszu był w 1/2 indeks CECE (część portfela Subfunduszu oparta na akcjach) oraz w 1/6 JP Morgan Poland Bond Index, w 1/6 JP Morgan Hungary Bond Index i w 1/6 JP Morgan Czech Republic Bond Index (część portfela Subfunduszu oparta na dłużnych papierach wartościowych). Od dnia 26 lipca 2012 r. benchmark dla Subfunduszu składał się z: 28% indeksu CECE, 11% indeksu RDX,11% indeksu ISE30,13,33% JP Morgan Poland Bond Indeks, 13,33% JP Morgan Hungary Bond Indeks, 13,33% JP Morgan Czech Republic Bond Indeks oraz 10% 1 miesięcznego WIBID. Od dnia 28 grudnia 2012 r. benchmark dla Subfunduszu składa się z: 28% inwestycji w indeks CECE, 11% inwestycji w indeks RDX, 11% inwestycji w indeks ISE30, 40% inwestycji w indeks CPGBI Index oraz 10% inwestycji w 1-miesięczny WIBID. d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca oraz informacja o dokonanych zmianach wzorca 43

82 e) Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości. 44

83 MetLife Subfundusz Akcji (zwany dalej również Subfunduszem) (dawniej Amplico Subfundusz Akcji) Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Subfundusz jest subfunduszem akcji. Cel inwestycyjny jest realizowany poprzez inwestowanie przede wszystkim w akcje polskich spółek (średnio 90% wartości Aktywów Subfunduszu). Całkowita wartość inwestycji w akcje spółek mających siedzibę w Polsce dopuszczone do publicznego obrotu nie jest mniejsza niż 66% wartości Aktywów Subfunduszu, a wartość inwestycji w akcje zagraniczne nie przekracza 30% wartości Aktywów Subfunduszu. Z kolei całkowita wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe nie przekracza 34% wartości Aktywów Subfunduszu. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu na wskazanych w statucie rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Państwo Członkowskie oraz Rzeczpospolita Polska tj.: AMEX, NASDAQ, NYSE, CBOT, Chicago Mercantile Exchange, Instanbul Stock Exchange oraz Bolsa Mexicana de Valores. Fundusz może lokować Aktywa Subfundsuzu w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych: Johannesburg Securities Exchange, The South African Futures Exchange, Moscow Stock Exchange, Moscow Interbank Currency Exchange, Russian Trading System, Tel-Aviw Stock Exchange, Bolsa de Valores de São Paulo oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione na określonych zasadach. Decyzje o doborze akcji są podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności udziału akcji w indeksach giełdowych, porównania wyceny akcji na podstawie analizy fundamentalnej do bieżących cen rynkowych oraz płynności akcji. Decyzje o doborze dłużnych papierów wartościowych są podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności bieżącego oraz przewidywanego poziomu rynkowych stóp procentowych, ryzyka kredytowego odnoszącego się do emitentów poszczególnych papierów wartościowych oraz płynności poszczególnych papierów wartościowych. Dokładne udziały akcji oraz innych lokat Aktywów Subfunduszu są oparte o analizę relatywnej wyceny poszczególnych klas aktywów oraz przewidywania odnośnie rozwoju sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych. Ze względu na dużą zmienność cen instrumentów finansowych, w które Fundusz lokuje aktywa, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może ulegać istotnym zmianom. Fundusz może zawierać transakcje typu buy-sell-back, sell-buy-back, repo, reverse repo. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego posiadanych przez Fundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości, kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu, wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami Subfunduszu utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu, zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu. W związku z zawieraniem umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, może wystąpić ryzyko określone poniżej w punkcie i Subfundusz nie odzwierciedla składu żadnego uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych. Fundusz będzie lokował Aktywa Subfunduszu głównie w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej zostały określone w Statutu Opis ryzyka związanego z inwstowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu, w tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez Fundusz w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w tym z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym: Ryzyko rynkowe zmiany cen aktywów finansowych pod wpływem zmian czynników politycznych, koniunktury gospodarczej, regulacji prawnych i subiektywnego postrzegania danego rynku przez inwestorów. Składa się przede wszystkim z ryzyka stopy procentowej i ryzyka zmian cen akcji. Wzrost rynkowych stóp procentowych może spowodować spadek wartości lokat Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe. Wartość lokat Subfunduszu w akcje może ulec obniżeniu przede wszystkim w wyniku pogorszenia koniunktury gospodarczej i wyników finansowych spółek, Ryzyko kredytowe możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych przez emitenta (ryzyko niewypłacalności), ryzyko spadku cen obligacji korporacyjnych w wyniku rozszerzenia się różnicy w rentowności pomiędzy obligacjami rządowymi i korporacyjnymi (ryzyko spreadu kredytowego), ryzyko spadku cen obligacji korporacyjnych w wyniku obniżenia ratingu emitenta przez agencje ratingowe, Ryzyko rozliczenia ryzyko niewywiązania się drugiej strony transakcji zawartej przez Fundusz z zobowiązań wynikających z zawartej umowy (nie wszystkie transakcje zawierane przez Fundusz są rozliczane na bazie dostawa za płatność ), Ryzyko płynności możliwość otrzymania niekorzystnej ceny w przypadku sprzedaży papierów wartościowych wynikająca z rozszerzenia się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności, Ryzyko walutowe możliwość spadku, wyrażonej w walucie krajowej, wartości papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych w wyniku umocnienia się waluty krajowej, Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów wynika z możliwości nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków przez Depozytariusza Funduszu, Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków polega na niedostatecznym zdywersyfikowaniu lokat Subfunduszu i w rezultacie spadku wartości lokat Subfunduszu w wyniku negatywnych wydarzeń dotyczących danego składnika lokat Subfunduszu lub rynku, Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją może wynikać z przyjętej strategii zarządzania Subfunduszem, alokacji aktywów Subfunduszu, spadku cen lokat Subfunduszu. Na ryzyko to mogą mieć wpływ określone umowy zawarte przez Fundusz, w szczególności dotyczące instrumentów pochodnych, pożyczek, papierów wartościowych lub transakcji nabycia składników lokat Subfunduszu z jednoczesnym zobowiązaniem się drugiej strony do ich odkupu, Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma wpływ ograniczony obejmuje w szczególności możliwość otwarcia likwidacji Funduszu/Subfunduszu lub przejęcia zarządzania Funduszem przez inne Towarzystwo, zmianę Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz, połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem lub zmianę polityki inwestycyjnej Subfunduszu, Ryzyko niewypłacalności gwaranta polega na niewywiązaniu się gwaranta papieru wartościowego ze zobowiązań wobec Subfunduszu w sytuacji kiedy emitent papieru wartościowego nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec Subfunduszu, Ryzyko inflacji stopa zwrotu z Subfunduszu może być niższa od stopy inflacji, w rezultacie czego zmniejszy się realna wartość nabywcza środków zainwestowanych w Subfundusz przez uczestnika, Ryzyko zmian regulacji prawnych dotyczących Funduszu dotyczy w szczególności zmian w zakresie prawa podatkowego mogących niekorzystnie wpłynąć na opłacalność inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu Całkowita ekspozycja, która opisana jest w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U ) wyznaczana jest przy wykorzystaniu metody zaangażowania, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia. Wybór metody został dokonany w oparciu o stosowaną przez Subfundusz strategię inwestycyjną oraz skład portfela Subfunduszu, w szczególności ekspozycję na instrumenty pochodne Określenie profilu inwestora Subfundusz jest przeznaczony dla osób o długim horyzoncie inwestycyjnym (ponad 5 lat) oraz dużej skłonności do ryzyka. 45

84 Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że w przypadku zaistnienia negatywnych okoliczności stopa zwrotu z Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu może okazać się niższa od oczekiwanej Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfunduszu Rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym w szczególności wynagrodzenia Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów regulują przepisy statutu Rozdział II Wpłaty i Opłaty 23e Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC: a) wysokość wskaźnika za rok ,34 %, b) sposób obliczania wskaźnika: Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) oblicza się według wzoru: WKC = Kt/WANt, gdzie: WAN oznacza średnią wartość aktywów netto Subfunduszu, K oznacza koszty operacyjne Subfunduszu, o których mowa w rozporządzeniu o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem: -kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela, -odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, -świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, -opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika -wartości usług dodatkowych t oznacza okres, za który przedstawiane są dane. Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika Towarzystwo jest uprawnione do pobierania następujących Opłat Manipulacyjnych: Jednostki Uczestnictwa kategorii A maksymalne stawki określone w Statucie - Opłata Dystrybucyjna nie wyższa niż 4,5% wpłaconej kwoty - Opłata Umorzeniowa nie wyższa niż 2% kwoty uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa - Opłata za Konwersję opłata stała nie wyższa niż 0,5% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie niższa niż kwota 20 zł oraz opłata zmienna opisana w 24 ust. 16 Statutu Opłata za Zamianę opłata stała nie wyższa niż 0,5% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa i nie niższa niż kwota 20 zł oraz opłata zmienna opisana w 24 ust. 11 Statutu Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kryteria ich zróżnicowania i negocjowania określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat obowiązująca u danego Dystrybutora jest udostępniana we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję oraz w siedzibie Towarzystwa. Tabela Opłat obowiązująca w Towarzystwie jest udostępniana w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: Jednostki Uczestnictwa kategorii B Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Fundusz nie oferuje jednostek uczestnictwa kategorii B. Jednostki Uczestnictwa kategorii E - Opłata Dystrybucyjna opłata nie jest pobierana - Opłata Umorzeniowa opłata nie jest pobierana - Opłata za Zamianę opłata nie jest pobierana Towarzystwo pobiera opłatę za otwarcie Rachunku IKZE w wysokości, podanej w Tabeli Opłat obowiązującej w Towarzystwie lub u danego Dystrybutora w wysokości nie większej niż 600 zł oraz opłatę dodatkową za dokonanie Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu w okresie 12-miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy IKZE MetLife Fundusze Inwestycyjne w wysokości 2% kwoty podlegającej Wypłacie, Wypłacie Transferowej lub Zwrotowi. Jednostki Uczestnictwa kategorii I maksymalne stawki określone w Statucie - Opłata Dystrybucyjna nie wyższa niż 3% wpłaconej kwoty - Opłata Umorzeniowa nie wyższa niż 2% uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa - Opłata za otwarcie rachunku IKE nie wyższa niż 300 zł - Opłata za Konwersję przy konwersji do Subfunduszu opłata nie jest pobierana - Opłata za Zamianę przy zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat jest udostępniana u Dystrybutora, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: Towarzystwo pobierze Opłatę Umorzeniową za dokonanie Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy o prowadzenie IKE MetLife, w wysokości podanej w Tabeli Opłat IKE MetLife, nie wyższej niż 2% wypłacanej kwoty. Zwolnienia z Opłat Manipulacyjnych w Jednostkach Uczestnictwa kategorii A, B, E oraz I. Towarzystwo może zmniejszyć Opłatę Dystrybucyjną, Opłatę Umorzeniową, Opłatę za Zamianę, opłatę za otwarcie Rachunku IKZE oraz opłatę za otwarcie Rachunku IKE lub zwolnić z tych opłat: a) pracowników Towarzystwa; b) pracowników i agentów akcjonariusza Towarzystwa; c) pracowników i agentów Dystrybutora; d) pracowników podmiotów będących w stosunku dominacji i zależności z akcjonariuszem Towarzystwa w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; e) akcjonariuszy Towarzystwa; f) w wyjątkowych sytuacjach osoby, których reklamacje zostały uwzględnione przez Fundusz. Towarzystwo może także częściowo lub całkowicie zwolnić Inwestorów lub Uczestników Funduszu z Opłaty Dystrybucyjnej, opłaty za otwarcie rachunku IKE, opłaty za otwarcie Rachunku IKZE, Opłaty Umorzeniowej lub Opłaty za Zamianę dotyczącej Jednostek Uczestnictwa, w szczególności w ramach: a) okresowych promocji; b) Programów Systematycznego Oszczędzania; 46

85 c) Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych; d) rachunku IKE; e) rachunku IKZE. Informacje o okresowych promocjach będą publikowane na stronie internetowej Funduszu Opłata zmienna będąca częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników subfunduszy, prezentowana w ujęciu procentowym w stosunku do średniej wartości aktywów netto Subfunduszu nie występuje Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalne do wysokości 4% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu Fundusz nie zawarł umów ani porozumień, na podstawie których koszty działalności Subfunduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 3, 5 i 10 lat 47

86 c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu (benchmark) oraz informacja o dokonanych zmianach wzorca Do 30 kwietnia 2007 roku benchmarkiem dla Subfunduszu była 10% inwestycja w 13-tygodniowe bony skarbowe oraz w 90% inwestycja w indeks WIG. Od 1 maja 2007 roku benchmarkiem dla Subfunduszu była 10% inwestycja w 3-miesięczny WIBID oraz w 90% inwestycja w indeks WIG. Od 28 grudnia 2011 roku benchmarkiem dla Subfunduszu była 10% inwestycja w 1-miesięczny WIBID oraz w 90% inwestycja w indeks WIG. Od dnia 28 grudnia 2012 roku benchmarkiem dla Subfunduszu jest 70% inwestycja w indeks WIG20 oraz 30% inwestycja w indeks mwig40. d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca 48

87 e) Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości. 49

88 MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek (zwany dalej również Subfunduszem) (Amplico Subfundusz Akcji Średnich Spółek) Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Subfundusz jest subfunduszem akcji. Cel inwestycyjny Subfunduszu jest realizowany poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu w akcje Średnich Spółek. Całkowita wartość inwestycyji w akcje stanowić będzie nie mniej niż 70% wartości Aktywów Netto Subfunduszu.. Całkowita wartość lokat innych niż akcje nie będzie wyższa niż 30% wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Akcje Średnich Spółek stanowią nie mniej niż 55% wartości części akcyjnej aktywów Subfunduszu. Fundusz może inwestować aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe w sposób dozwolony przepisami prawa i postanowieniami Statutu Funduszu. Za Średnie Spółki uważa się spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych, które wchodzą w skład indeksu mwig40. Decyzje o doborze akcji będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności: udziału akcji w indeksach giełdowych, porównania wyceny akcji na podstawie analizy fundamentalnej do bieżących cen rynkowych, płynności akcji. Decyzje o doborze dłużnych papierów wartościowych będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności: bieżącego oraz przewidywanego poziomu rynkowych stóp procentowych, ryzyka kredytowego odnoszącego się do emitentów poszczególnych papierów wartościowych, płynności poszczególnych papierów wartościowych. Dokładny udział lokat Aktywów Subfunduszu w akcje i dłużne papiery wartościowe będzie uzależniony od decyzji podejmowanych przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności oceny bieżącej sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych, przewidywań odnośnie rozwoju sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych w przyszłości, w szczególności w zakresie kształtowania się cen akcji oraz rentowności dłużnych papierów wartościowych, zarówno w krótkim (do trzech miesięcy), jak i w długim okresie (powyżej trzech miesięcy). Wartość inwestycji w akcje zagraniczne nie będzie przekraczać 30% wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Całkowita wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe nie będzie przekraczać 30% wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Fundusz może lokować aktywa Subfunduszu na wskazanych w statucie rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Państwo Członkowskie oraz Rzeczpospolita Polska tj.: AMEX, NASDAQ, NYSE, CBOT, Chicago Mercantile Exchange, Instanbul Stock Exchange oraz Bolsa Mexicana de Valores. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na następujących rynkach zorganizowanych: Johannesburg Securities Exchange, The South African Futures Exchange, Moscow Stock Exchange, Moscow Interbank Currency Exchange, Russian Trading System, Tel-Aviw Stock Exchange, Bolsa de Valores de São Paulo oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione na określonych zasadach. Subfundusz nie odzwierciedla składu żadnego uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych. Fundusz będzie lokował aktywa Subfunduszu głównie w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Ze względu na dużą zmienność cen instrumentów finansowych, w które Fundusz lokuje aktywa Subfunduszu, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może ulegać istotnym zmianom. Fundusz może zawierać transakcje typu buy-sell-back, sell-buy-back, repo, reverse repo. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego posiadanych przez Fundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości, kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu, wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami Subfunduszu utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań, Zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne będzie zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu. W związku z zawieraniem umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, może wystąpić ryzyko określone poniżej w punkcie b) i c). Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej zostały określone w Statutu Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu w tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez Fundusz w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu. Uczestnicy Funduszu akceptują wysoki poziom ryzyka związanego z dokonywaniem inwestycji większości środków Subfunduszu w akcje Średnich Spółek. Z inwestycjami dokonywanymi przez Fundusz oraz z uczestnictwem w Funduszu wiążą się następujące ryzyka: a) Ryzyko rynkowe zmiany cen aktywów finansowych pod wpływem zmian czynników politycznych, koniunktury gospodarczej, regulacji prawnych i subiektywnego postrzegania danego rynku przez inwestorów. Składa się przede wszystkim z ryzyka stopy procentowej i ryzyka zmian cen akcji. Wzrost rynkowych stóp procentowych może spowodować spadek wartości lokat Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe. Wartość lokat Subfunduszu w akcje może ulec obniżeniu przede wszystkim w wyniku pogorszenia koniunktury gospodarczej i wyników finansowych spółek, b) Ryzyko kredytowe możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych przez emitenta (ryzyko niewypłacalności), ryzyko spadku cen instrumentów rynku pieniężnego korporacyjnych w wyniku rozszerzenia się różnicy w rentowności pomiędzy instrumentami rynku pieniężnego rządowymi i korporacyjnymi (ryzyko spreadu kredytowego), c) Ryzyko rozliczenia ryzyko niewywiązania się drugiej strony transakcji zawartej przez Fundusz z zobowiązań wynikających z zawartej umowy (nie wszystkie transakcje zawierane przez Fundusz są rozliczane na bazie dostawa za płatność ), d) Ryzyko płynności możliwość otrzymania niekorzystnej ceny w przypadku sprzedaży papierów wartościowych wynikająca z rozszerzenia się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności, e) Ryzyko walutowe możliwość spadku, wyrażonej w walucie krajowej, wartości papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych w wyniku umocnienia się waluty krajowej, f) Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów wynika z możliwości nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków przez Depozytariusza, g) Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków polega na niedostatecznym zdywersyfikowaniu lokat Subfunduszu i w rezultacie spadku wartości lokat Subfunduszu w wyniku negatywnych wydarzeń dotyczących danego składnika lokat Subfunduszu lub rynku, h) Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją może wynikać z przyjętej strategii zarządzania Subfunduszem, alokacji aktywów Subfunduszu, spadku cen lokat Subfunduszu. Na ryzyko to mogą mieć wpływ określone umowy zawarte przez Fundusz, w szczególności transakcje nabycia składników lokat Subfunduszu z jednoczesnym zobowiązaniem się drugiej strony do ich odkupu, i) Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma wpływ ograniczony obejmuje w szczególności możliwość otwarcia likwidacji Funduszu/Subfunduszu lub przejęcia zarządzania Funduszem przez inne Towarzystwo, zmianę Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz, połączenie Subfunduszu z innym subfunduszem lub zmianę polityki inwestycyjnej Subfunduszu, j) Ryzyko niewypłacalności gwaranta polega na niewywiązaniu się gwaranta papieru wartościowego ze zobowiązań wobec Subfunduszu w sytuacji kiedy emitent papieru wartościowego nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec Subfunduszu, 50

89 k) Ryzyko inflacji stopa zwrotu z Subfunduszu może być niższa od stopy inflacji, w rezultacie czego zmniejszy się realna wartość nabywcza środków zainwestowanych w Fundusz przez Uczestnika, l) Ryzyko zmian regulacji prawnych dotyczących Funduszu dotyczy w szczególności zmian w zakresie prawa podatkowego mogących niekorzystnie wpłynąć na opłacalność inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu ryzyko to wynika z możliwości zmian uregulowań prawnych dotyczących rynku kapitałowego, w szczególności takich jak opodatkowanie zysków kapitałowych, wpływających na pogorszenie opłacalności inwestowania na tym rynku Całkowita ekspozycja, która opisana jest w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U ) wyznaczana jest przy wykorzystaniu metody zaangażowania, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia. Wybór metody został dokonany w oparciu o stosowaną przez Subfundusz strategię inwestycyjną oraz skład portfela Subfunduszu, w szczególności ekspozycję na instrumenty pochodne Określenie profilu inwestora Subfundusz jest przeznaczony dla osób o długim horyzoncie inwestycyjnym (ponad 5 lat) oraz dużej skłonności do ryzyka. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że w przypadku zaistnienia negatywnych okoliczności stopa zwrotu z Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu może okazać się niższa od oczekiwanej Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Subfundusz Rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym w szczególności wynagrodzenia Towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów regulują przepisy Statutu 23f Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC: a) wysokość wskaźnika za rok kalendarzowy ,27 % b) Sposób obliczania wskaźnika: Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) oblicza się według wzoru: WKC = Kt/WANt, gdzie: WAN oznacza średnią wartość aktywów netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa danej kategorii, K oznacza koszty operacyjne Subfunduszu, o których mowa w rozporządzeniu o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, poniesione przez odpowiednią kategorię Jednostek Uczestnictwa, z wyłączeniem: -kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela, -odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, -świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, -opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika -wartości usług dodatkowych t oznacza okres, za który przedstawiane są dane. Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez Uczestnika Towarzystwo jest uprawnione do pobierania następujących Opłat Manipulacyjnych: Jednostki Uczestnictwa kategorii A maksymalne stawki określone w Statucie - Opłata Dystrybucyjna nie wyższa niż 4,5% wpłaconej kwoty - Opłata Umorzeniowa nie wyższa niż 5% kwoty uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa - Opłata za Konwersję przy konwersji do Subfunduszu opłata nie jest pobierana - Opłata za Zamianę przy zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kryteria ich zróżnicowania i negocjowania określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat obowiązująca u danego Dystrybutora jest udostępniana we wszystkich oddziałach Dystrybutora prowadzących dystrybucję oraz w siedzibie Towarzystwa. Tabela Opłat obowiązująca w Towarzystwie jest udostępniana w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: Jednostki Uczestnictwa kategorii B Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu Fundusz nie oferuje jednostek uczestnictwa kategorii B. Jednostki Uczestnictwa kategorii E - Opłata Dystrybucyjna opłata nie jest pobierana - Opłata Umorzeniowa opłata nie jest pobierana - Opłata za Zamianę opłata nie jest pobierana Towarzystwo pobiera opłatę za otwarcie Rachunku IKZE w wysokości podanej w Tabeli Opłat obowiązującej w Towarzystwie lub u danego Dystrybutora nie więcej jednak niż 600 zł oraz opłatę dodatkową za dokonanie Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu w okresie 12-miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy IKZE MetLife Fundusze Inwestycyjne w wysokości 2% kwoty podlegającej Wypłacie, Wypłacie Transferowej lub Zwrotowi. Jednostki Uczestnictwa kategorii I maksymalne stawki określone w Statucie - Opłata Dystrybucyjna nie wyższa niż 3% wpłaconej kwoty - Opłata Umorzeniowa nie wyższa niż 2% uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa - Opłata za otwarcie rachunku IKE nie wyższa niż 300 zł (w zależności od wariantu opisanego w 24 Statutu Funduszu) - Opłata za Konwersję przy konwersji do Subfunduszu opłata nie jest pobierana - Opłata za Zamianę przy zamianie do Subfunduszu opłata nie jest pobierana Obowiązujące stawki Opłat Manipulacyjnych dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I określone są w Tabeli Opłat ustalonej przez Towarzystwo. Wysokość Opłaty Manipulacyjnej nie może być wyższa niż maksymalna wysokość opłaty określonej w Statucie Funduszu. Tabela Opłat jest udostępniana u Dystrybutora, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronach internetowych Towarzystwa: Towarzystwo pobierze Opłatę Umorzeniową za dokonanie Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy o prowadzenie IKE MetLife, w wysokości podanej w Tabeli Opłat IKE MetLife, nie wyższej niż 2% wypłacanej kwoty. Zwolnienia z Opłat Manipulacyjnych w Jednostkach Uczestnictwa kategorii A, B, E oraz I. Towarzystwo może zmniejszyć Opłatę Dystrybucyjną, Opłatę Umorzeniową, Opłatę za Zamianę, opłatę za otwarcie Rachunku IKZE oraz opłatę za otwarcie Rachunku IKE lub zwolnić z tych opłat: a) pracowników Towarzystwa; b) pracowników i agentów akcjonariusza Towarzystwa; c) pracowników i agentów Dystrybutora; 51

90 d) pracowników podmiotów będących w stosunku dominacji i zależności z akcjonariuszem Towarzystwa w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; e) akcjonariuszy Towarzystwa; f) w wyjątkowych sytuacjach osoby, których reklamacje zostały uwzględnione przez Fundusz. Towarzystwo może także częściowo lub całkowicie zwolnić Inwestorów lub Uczestników Funduszu z Opłaty Dystrybucyjnej, opłaty za otwarcie rachunku IKE, opłaty za otwarcie Rachunku IKZE, Opłaty Umorzeniowej lub Opłaty za Zamianę dotyczącej Jednostek Uczestnictwa, w szczególności w ramach: a) okresowych promocji; b) Programów Systematycznego Oszczędzania; c) Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych; d) rachunku IKE; e) rachunku IKZE. Informacje o okresowych promocjach będą publikowane na stronie internetowej Funduszu Opłata zmienna będąca częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu, prezentowana w ujęciu procentowym w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu nie występuje Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalne do wysokości 4% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu Fundusz nie zawarł umów ani porozumień, na podstawie których koszty działalności Subfunduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz a Towarzystwo lub inny podmiot Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 3, 5 i 10 lat 52

91 c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu (benchmark) oraz informacja o dokonanych zmianach wzorca Do 30 kwietnia 2007 roku benchmarkiem dla Subfunduszu była 10% inwestycja w 13-tygodniowe bony skarbowe oraz w 90% inwestycja w indeks WIG. Od 1 maja 2007 r. do 30 kwietnia 2009 r. roku benchmarkiem dla Subfunduszu była 10% inwestycja w 3-miesięczny WIBID oraz w 90% inwestycja w indeks WIG. Od 1 maja 2009 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 10% inwestycja w 3-miesięczny WIBID oraz 90% inwestycja w indeks mwig40. Od 28 grudnia 2011 r. benchmarkiem dla Subfunduszu jest 10% inwestycja w 1-miesięczny WIBID oraz 90% inwestycja w indeks mwig40. d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca. 53

92 3 letnia średnia stopa zwrotu benchmarku 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 6,58% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% -8,00% -10,00% e) Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości. 54

93 Rozdział czwarty Dane o Depozytariuszu 4.1. Firma (nazwa), siedziba i adres Depozytariusza wraz z numerami telekomunikacyjnymi Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Al. Armii Ludowej 26, Warszawa tel faks Zakres obowiązków Depozytariusza wobec Funduszu Prowadzenie rejestru aktywów każdego z Funduszy zapisywanych na właściwych rachunkach i przechowywanych przez Depozytariusza oraz inne podmioty na mocy odrębnych przepisów lub na podstawie umów zawartych na polecenie każdego z Funduszy, zapewnienie, aby Wartość Aktywów Netto każdego Funduszu i każdego z Subfunduszy i Wartość Aktywów Netto każdego z Subfunduszy na Jednostkę Uczestnictwa były obliczane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Statutu Funduszu, zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów Funduszu następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, a także kontrolowanie terminowości rozliczania umów z Uczestnikami Funduszu, zapewnienie, aby odkupywanie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz odbywało się zgodnie z przepisami prawa i Statutem Funduszu, zapewnienie, aby dochody Funduszu były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i Statutem Funduszu, wykonywanie poleceń Funduszu, chyba że takie polecenia są sprzeczne z prawem, postanowieniami Statutu Funduszu lub postanowieniami umowy o prowadzenie rejestru aktywów Funduszu, zawartej pomiędzy Depozytariuszem a Funduszem, 4.3. Zakres obowiązków Depozytariusza wobec Uczestników Funduszu w zakresie reprezentowania ich interesów wobec Towarzystwa Depozytariusz jest zobowiązany do występowania, w imieniu Uczestników Funduszu, z powództwem przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, Depozytariusz niezwłocznie zawiadamia KNF w przypadku, gdy Fundusz działa z naruszeniem prawa lub nienależycie uwzględnia interes Uczestników, Depozytariusz z mocy prawa reprezentuje Fundusz w przypadku wygaśnięcia zezwolenia na działalność Towarzystwa lub w przypadku wydania przez KNF decyzji o cofnięciu zezwolenia na działalność Towarzystwa wskutek naruszania przez Towarzystwo przepisów prawa, niewypełniania warunków określonych w zezwoleniu, przekraczania zakresu zezwolenia lub naruszania interesu Uczestników Funduszu, bądź wskutek wykonywania przez Fundusz działalności z naruszeniem przepisów Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, Statutu Funduszu lub warunków zezwolenia, Depozytariusz z mocy prawa jest likwidatorem Funduszu, o ile KNF nie wyznaczy innego likwidatora, Depozytariusz zapewnia zgodne z prawem i Statutem Funduszu odkupywanie Jednostek Uczestnictwa od Uczestników, Depozytariusz zobowiązany jest zapewnić terminowe rozliczanie umów Uczestników z Funduszem, Depozytariusz zobowiązany jest zapewnić stałą kontrolę czynności wykonywanych przez Fundusz na rzecz ich Uczestników Zasady i zakres zawierania z Depozytariuszem umów, których przedmiotem są lokaty, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1 Ustawy, oraz umów, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 3 Ustawy Fundusz może zawierać na rzecz MetLife Subfunduszu Pieniężnego i MetLife Subfunduszu Obligacji Skarbowych umowy z Depozytariuszem w zakresie: 1. umów kredytu w rachunku bieżącym, przy czym: 2. umowy zawierane będą przez Fundusz z Depozytariuszem w zgodzie z interesem Uczestników i na warunkach rynkowych, w szczególności przy ocenie warunków transakcji pod uwagę brane będą następujące kryteria oceny: - koszty prowizji za otwarcie kredytu i inne koszty związane z zawarciem umowy, - wysokość odsetek od kredytu w rachunku bieżącym, - stawka bazowej stopy procentowej, - wysokość marży bankowej; 3. korzystanie przez Fundusz z kredytu w rachunku bieżącym nie może doprowadzić do naruszenia limitu zaciąganych kredytów; 4. umowy rachunków lokat terminowych na okres nie dłuższy niż 7 dni (w tym lokaty kategorii overnight) oraz umowy rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, przy czym umowy te zawierane będą wyłącznie w celu zarządzania bieżącą płynnością oraz w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu; 5. umów, których przedmiotem są obligacje i certyfikaty depozytowe o terminie realizacji praw liczonym od dnia ich wystawienia nie dłuższym niż rok, emitowane przez spółki z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, przy czym: 6. rodzaje papierów wartościowych będących przedmiotem tych umów muszą być zgodne z polityką inwestycyjną Funduszu, a zawieranie tych umów musi być uzasadnione celem inwestycyjnych Funduszu; 7. przedmiotem tych umów mogą być papiery wartościowe, które zgodnie ze statutem mogą być przedmiotem lokat Funduszu; 8. wartość papierów wartościowych będących przedmiotem umowy nie może stanowić więcej niż 25% emisji danego papieru wartościowego, przy czym w przypadku zawarcia kilku umów dotyczących papierów wartościowych tej samej emisji, łączna wartość papierów wartościowych nie może przekroczyć 25% wartości emisji; 9. w przypadku programów emisji papierów wartościowych danego emitenta organizowanych przez Depozytariusza łączna wartość papierów wartościowych tego emitenta nabytych w ramach programu emisji nie może przekroczyć 25% wartości wszystkich papierów wartościowych oferowanych w ramach danego programu; 10. Umowy z Depozytariuszem muszą być zawierane na warunkach rynkowych Fundusz może zawierać na rzecz MetLife Subfunduszu Aktywnej Alokacji umowy z Depozytariuszem w zakresie: 1. umowy rachunków lokat terminowych na okres nie dłuższy niż 7 dni (w tym lokaty kategorii overnight) oraz umowy rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, przy czym umowy te zawierane będą wyłącznie w celu zarządzania bieżącą płynnością oraz w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu. 2. obligacje i bony skarbowe emitowane przez rządy Państw Członkowskich oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego i obligacje emitowane przez spółki z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie Członkowskim lub w państwie należącym do OECD, przy czym: 3. rodzaje papierów wartościowych oraz Instrumentów Rynku Pieniężnego będących przedmiotem tych umów muszą być zgodne z polityką inwestycyjną Funduszu, a zawieranie tych umów musi być uzasadnione celem inwestycyjnym Funduszu; 4. przedmiotem tych umów mogą być papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego, które zgodnie ze statutem mogą być przedmiotem lokat Funduszu; 5. wartość papierów wartościowych oraz Instrumentów Rynku Pieniężnego będących przedmiotem umowy nie może stanowić więcej niż 25% emisji danego papieru wartościowego lub danego Instrumentu Rynku Pieniężnego, przy czym w przypadku zawarcia kilku umów dotyczących papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego tej samej emisji, łączna wartość papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego nie może przekroczyć 25% wartości emisji; 6. w przypadku programów emisji papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego danego emitenta organizowanych przez Depozytariusza łączna wartość papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego tego emitenta nabytych w ramach programu emisji nie może przekroczyć 25% wartości wszystkich papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego oferowanych w ramach danego programu; 7. pożyczki papierów wartościowych zawierane w celu osiągnięcia dodatkowych dochodów, w związku z papierami wartościowymi przechowywanymi na rachunkach papierów wartościowych lub zapisanymi w rejestrach prowadzonych przez Depozytariusza o ile: 8. umowy takie spełniają warunki, o których mowa w 6 ust statutu; 9. zawarcie nie powoduje wystąpienia konfliktu interesów. 10. kredyty w rachunku w celu pozyskania środków pieniężnych na zarządzanie bieżącą płynnością Funduszu, w zakresie niezbędnym do zaspokajania bieżących zobowiązań Funduszu, w tym w sytuacji krótkookresowej, niskiej płynności na rynku na którym Fundusz dokonał lokat przy sztywnych 55

94 terminach płatności wiążących Fundusz, lub należytego prowadzenia rozliczeń z Uczestnikami Funduszu, w tym sprawnego przekazywania środków pieniężnych na rachunki odkupień, oraz na zasadach rynkowych tj. po cenach i na warunkach przyjętych aktualnie na danym rynku, z zachowaniem limitu, o którym mowa w 6 ust. 10 statutu oraz o ile nie jest to sprzeczne z interesem uczestników Funduszu. 11. wymiana walut, związana z nabyciem lub zbyciem składników portfela inwestycyjnego denominowanych w walutach obcych, zarówno w związku z przyjmowaniem wpłat i dokonywaniem wypłat z Funduszu, jak i realizowaną polityką inwestycyjną: transakcje natychmiastowe, transakcje terminowe (forward), transakcje wymiany walut (currency swap). Przedmiotem umów będą waluty, w których denominowane są lokaty Funduszu i będą zawierane w zgodzie z interesem Uczestników i na warunkach konkurencyjnych w stosunku do warunków oferowanych przez inne banki. W szczególności przy ocenie konkurencyjności warunków transakcji pod uwagę brane będą następujące kryteria oceny (według hierarchii ważności): cena i koszty transakcji, termin rozliczenia transakcji, wiarygodność partnera transakcji przy założeniu, iż cena i koszty transakcji z Depozytariuszem nie będą wyższe niż wynikające z ofert banków konkurencyjnych lub, jeżeli są wyższe, oferty banków konkurencyjnych nie spełniają co najmniej jednego z pozostałych, podanych wyżej kryteriów oceny. 12. wykonywanie innych czynności wynikających z zawartej umowy o prowadzenie rejestru aktywów: wymiany walut, umowy powiernicze, subpowiernicze oraz umowy rachunków papierów wartościowych i pieniężnych, w tym umowy w zewnętrznych instytucjach rozliczeniowo-depozytowych. 13. umowy z Depozytariuszem muszą być zawierane na warunkach rynkowych Fundusz może zawierać na rzecz MetLife Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, MetLife Subfunduszu Zrównoważonego Nowa Europa, MetLife Subfunduszu Akcji umowy z Depozytariuszem, których przedmiotem są: 1. obligacje i bony skarbowe emitowane przez rządy państw członkowskich oraz obligacje emitowane przez spółki z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, posiadające rating inwestycyjny, przy czym: 2. rodzaje papierów wartościowych będących przedmiotem tych umów muszą być zgodne z polityką inwestycyjną Subfunduszu, a zawieranie tych umów musi być uzasadnione celem inwestycyjnym Subfunduszu; 3. przedmiotem tych umów mogą być papiery wartościowe, które zgodnie ze statutem mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu; 4. wartość papierów wartościowych będących przedmiotem umowy nie może stanowić więcej niż 25% emisji danego papieru wartościowego, przy czym w przypadku zawarcia kilku umów dotyczących papierów wartościowych tej samej emisji, łączna wartość papierów wartościowych nie może przekroczyć 25% wartości emisji; 5. w przypadku programów emisji papierów wartościowych danego emitenta organizowanych przez Depozytariusza łączna wartość papierów wartościowych tego emitenta nabytych w ramach programu emisji nie może przekroczyć 25% wartości wszystkich papierów wartościowych oferowanych w ramach danego programu; 6. wymiana walut (kupno lub sprzedaż) na rynku kasowym z maksymalnym terminem rozliczenia D+2 i na rynku terminowym z maksymalnym terminem rozliczenia D+7 pod warunkiem, że; 7. przedmiotem umów będą waluty, w których denominowane są lokaty Subfunduszu; 8. umowy będą zawierane w ramach realizacji celu inwestycyjnego i w zgodzie z przyjętą polityką inwestycyjną oraz z interesem uczestników Funduszu; 9. umowy będą zawierane na warunkach rynkowych i konkurencyjnych w stosunku do innych banków, w szczególności w odniesieniu do: 1. ceny i kosztów transakcji; 2. terminów rozliczenia transakcji; 3. ograniczeń w wolumenie transakcji; 4. wiarygodności partnera transakcji; 10. Fundusz będzie zbierał i przechowywał przez okres co najmniej 5 lat wszelką dokumentację związaną z zawieraniem umów wymiany walut, w tym w szczególności danych, na podstawie których podjęta została decyzja o dokonaniu transakcji, niezależnie od formy w jakiej zostały sporządzone. 11. umowy z Depozytariuszem muszą być zawierane na warunkach rynkowych Fundusz może zawierać na rzecz MetLife Subfunduszu Akcji Średnich Spółek umowy z Depozytariuszem, których przedmiotem są: 1. umowy kredytu w rachunku bieżącym, przy czym: 1. umowy zawierane będą przez Fundusz z Depozytariuszem w zgodzie z interesem Uczestników i na warunkach rynkowych, w szczególności przy ocenie warunków transakcji pod uwagę brane będą następujące kryteria oceny: - koszty prowizji za otwarcie kredytu i inne koszty związane z zawarciem umowy, - wysokość odsetek od kredytu w rachunku bieżącym, - stawka bazowej stopy procentowej, - wysokość marży bankowej; 2. korzystanie przez Fundusz z kredytu w rachunku bieżącym nie może doprowadzić do naruszenia limitu zaciąganych kredytów; 2. umowy rachunków lokat terminowych na okres nie dłuższy niż 7 dni (w tym lokaty kategorii overnight) oraz umowy rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, przy czym umowy te zawierane będą wyłącznie w celu zarządzania bieżącą płynnością oraz w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu; 3. obligacje i bony skarbowe emitowane przez rządy państw członkowskich oraz obligacje emitowane w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, posiadające rating inwestycyjny, przy czym: 1. rodzaje papierów wartościowych będących przedmiotem tych umów muszą być zgodne z polityką inwestycyjną Subfunduszu, a zawieranie tych umów musi być uzasadnione celem inwestycyjnych Subfunduszu; 2. przedmiotem tych umów mogą być papiery wartościowe, które zgodnie z 22 mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu; 3. wartość papierów wartościowych będących przedmiotem umowy nie może stanowić więcej niż 25% emisji danego papieru wartościowego, przy czym w przypadku zawarcia kilku umów dotyczących papierów wartościowych tej samej emisji, łączna wartość papierów wartościowych nie może przekroczyć 25% wartości emisji; 4. w przypadku programów emisji papierów wartościowych danego emitenta organizowanych przez Depozytariusza łączna wartość papierów wartościowych tego emitenta nabytych w ramach programu emisji nie może przekroczyć 25% wartości wszystkich papierów wartościowych oferowanych w ramach danego programu; 4. wymiana walut (kupno lub sprzedaż) na rynku kasowym z maksymalnym terminem rozliczenia D+2 i na rynku terminowym z maksymalnym terminem rozliczenia D+7 pod warunkiem, że; 1. przedmiotem umów będą waluty, w których denominowane są lokaty Subfunduszu; 2. umowy będą zawierane w ramach realizacji celu inwestycyjnego i w zgodzie z przyjętą polityką inwestycyjną oraz z interesem uczestników Funduszu; 3. umowy będą zawierane na warunkach rynkowych i konkurencyjnych w stosunku do innych banków, w szczególności w odniesieniu do: 1. ceny i kosztów transakcji; 2. terminów rozliczenia transakcji; 3. ograniczeń w wolumenie transakcji; 4. wiarygodności partnera transakcji; 5. Fundusz będzie zbierał i przechowywał przez okres co najmniej 5 lat wszelką dokumentację związaną z zawieraniem umów wymiany walut, w tym w szczególności danych, na podstawie których podjęta została decyzja o dokonaniu transakcji, niezależnie od formy w jakiej zostały sporządzone. 6. Umowy z Depozytariuszem muszą być zawierane na warunkach rynkowych Depozytariusz działa niezależnie od Towarzystwa i w interesie Uczestników Funduszu. Jest on zobowiązany do występowania w imieniu Uczestników z powództwem przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji. 56

95 4.6. Depozytariusz działa niezależnie od Towarzystwa i w interesie Uczestników Funduszu. Jest on zobowiązany do występowania w imieniu Uczestników Funduszu, z powództwem przeciwko Towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji. 57

96 Rozdział piąty Dane o podmiotach obsługujących Fundusz 5.1. Dane o podmiocie prowadzącym rejestr Uczestników Funduszy (Agent Transferowy) Firma, siedziba, adres, forma prawna i numery telekomunikacyjne Agenta Transferowego ProService Agent Transferowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 436, Warszawa tel faks Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusze Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne i forma prawna podmiotu Mbank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Senatorska 18, Warszawa tel faks Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Wołoska 18, Warszawa tel faks Deutsche Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Al. Armii Ludowej 26, Warszawa tel faks Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, Warszawa tel faks Investment Fund Managers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 41, Warszawa tel faks OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Rydygiera 21A, Warszawa tel faks Partnerzy Inwestycyjni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Piękna 68, Warszawa tel faks Private Wealth Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Wspólna 62 Warszawa , (Ufficio Primo) tel faks ProService Agent Transferowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 436, Warszawa tel faks Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Piękna 20, Warszawa tel faks Dom Inwestycyjny Xelion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 107, Warszawa tel faks Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Rynek 9/11, Wrocław tel ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (Bankowość Prywatna ING Bank Śląski) ul. Sokolska 34, Katowice tel faks Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 78/80, Warszawa tel faks mwealth Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Królewska Warszawa tel faks Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańska 38d, Warszawa tel faks Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Przyokopowa 33, Warszawa tel

97 Zakres świadczonych usług mbank Spółka Akcyjna prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy. Zakres usług świadczonych przez mbank na rzecz Funduszy polega w szczególności na: a) informowaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników o zasadach nabywania, odkupywania i dokonywania konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa zgodnie z warunkami określonymi w Statutach Funduszy, obowiązujących procedurach obsługi Uczestników i potencjalnych Uczestników oraz informacjami dostarczonymi przez Fundusze, b) obsługiwaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników Funduszy zgodnie z obowiązującymi procedurami przy wykorzystaniu stosownego oprogramowania komputerowego, c) przyjmowaniu od Uczestników Funduszy wszelkich zleceń i dyspozycji dotyczących Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z obowiązującymi procedurami, d) przyjmowaniu od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w Funduszach, e) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich zleceń i dyspozycji oraz przechowywaniu i przekazywaniu na każde żądanie Towarzystwu oryginałów lub poświadczonych kopii zleceń, dyspozycji i innych wymaganych dokumentów przedłożonych przez Uczestników zgodnie z obowiązującymi procedurami, f) niezwłocznym przekazywaniu środków pieniężnych przyjętych na nabycie Jednostek Uczestnictwa, nie później niż następnego dnia roboczego, na odpowiednie rachunki bankowe Funduszy Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy. Zakres usług świadczonych przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. na rzecz Funduszy polega w szczególności na: a) informowaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników o zasadach nabywania, odkupywania i dokonywania konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa zgodnie z warunkami określonymi w Statutach Funduszy, obowiązujących procedurach obsługi Uczestników i potencjalnych Uczestników oraz informacjami dostarczonymi przez Fundusze, b) obsługiwaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników Funduszy zgodnie z obowiązującymi procedurami przy wykorzystaniu formularzy dostarczonych przez Towarzystwo oraz stosownego oprogramowania komputerowego, c) przyjmowaniu od Uczestników Funduszy wszelkich zleceń i dyspozycji dotyczących Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z obowiązującymi procedurami, d) przyjmowaniu od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w Funduszach, e) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami (bądź Towarzystwem) a Uczestnikami o składanie zleceń za pomocą telefonu, telefaksu bądź Internetu, f) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami a Uczestnikami o uczestnictwo w Programach Systematycznego Oszczędzania, g) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń i dyspozycji oraz oryginałów lub poświadczonych kopii innych wymaganych dokumentów przedłożonych przez Uczestników zgodnie z obowiązującymi procedurami, h) niezwłocznym przekazywaniu środków pieniężnych przyjętych na nabycie Jednostek Uczestnictwa, nie później niż następnego dnia roboczego, na odpowiednie rachunki bankowe Funduszy Deutsche Bank Spółka Akcyjna prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy. Zakres usług świadczonych przez DB S.A. na rzecz Funduszy polega w szczególności na: a) informowaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników o zasadach nabywania, odkupywania i dokonywania konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa zgodnie z warunkami określonymi w Statutach Funduszy, obowiązujących procedurach obsługi Uczestników i potencjalnych Uczestników oraz informacjami dostarczonymi przez Fundusze, b) obsługiwaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników Funduszy zgodnie z obowiązującymi procedurami przy wykorzystaniu formularzy dostarczonych przez Towarzystwo oraz stosownego oprogramowania komputerowego, c) przyjmowaniu od Uczestników Funduszy wszelkich zleceń i dyspozycji dotyczących Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z obowiązującymi procedurami, d) przyjmowaniu od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w Funduszach, e) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami (bądź Towarzystwem) a Uczestnikami o składanie zleceń za pomocą telefonu, telefaksu bądź Internetu, f) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami a Uczestnikami o uczestnictwo w Programach Systematycznego Oszczędzania, g) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń i dyspozycji oraz oryginałów lub poświadczonych kopii innych wymaganych dokumentów przedłożonych przez Uczestników zgodnie z obowiązującymi procedurami, h) niezwłocznym przekazywaniu środków pieniężnych przyjętych na nabycie Jednostek Uczestnictwa, nie później niż następnego dnia roboczego, na odpowiednie rachunki bankowe Funduszy Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Spółka Akcyjna prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy. Zakres usług świadczonych przez Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. na rzecz Funduszy polega w szczególności na: a) informowaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników o zasadach nabywania, odkupywania i dokonywania konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa zgodnie z warunkami określonymi w Statutach Funduszy, obowiązujących procedurach obsługi Uczestników i potencjalnych Uczestników oraz informacjami dostarczonymi przez Fundusze, b) obsługiwaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników Funduszy zgodnie z obowiązującymi procedurami przy wykorzystaniu formularzy dostarczonych przez Towarzystwo oraz stosownego oprogramowania komputerowego, c) przyjmowaniu od Uczestników Funduszy wszelkich zleceń i dyspozycji dotyczących Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z obowiązującymi procedurami, d) przyjmowaniu od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w Funduszach, e) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami (bądź Towarzystwem) a Uczestnikami o składanie zleceń za pomocą telefonu, telefaksu bądź Internetu, f) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami a Uczestnikami o uczestnictwo w Programach Systematycznego Oszczędzania, g) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń i dyspozycji oraz oryginałów lub poświadczonych kopii innych wymaganych dokumentów przedłożonych przez Uczestników zgodnie z obowiązującymi procedurami, h) niezwłocznym przekazywaniu środków pieniężnych przyjętych na nabycie Jednostek Uczestnictwa, nie później niż następnego dnia roboczego, na odpowiednie rachunki bankowe Funduszy Investment Fund Managers Spółka Akcyjna prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy. Zakres usług świadczonych przez Investment Fund Managers Sp. z o.o. na rzecz Funduszy polega w szczególności na: a) informowaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników o zasadach nabywania, odkupywania i dokonywania konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa zgodnie z warunkami określonymi w Statutach Funduszy, obowiązującymi procedurami obsługi Uczestników i potencjalnych Uczestników oraz informacjami dostarczonymi przez Fundusze, b) obsługiwaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników Funduszy zgodnie z obowiązującymi procedurami przy wykorzystaniu formularzy dostarczonych przez Towarzystwo oraz stosownego oprogramowania komputerowego, c) przyjmowaniu od Uczestników Funduszy wszelkich zleceń i dyspozycji dotyczących Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z obowiązującymi procedurami, d) przyjmowaniu od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w Funduszach, e) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami (bądź Towarzystwem) a Uczestnikami o składanie zleceń za pomocą telefonu, telefaksu bądź Internetu, f) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami a Uczestnikami o uczestnictwo w Programach Systematycznego Oszczędzania, g) pośredniczeniu w zawieraniu umów Indywidualne Konto Emerytalne IKE MetLife, h) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń i dyspozycji oraz oryginałów lub poświadczonych kopii innych wymaganych dokumentów przedłożonych przez Uczestników zgodnie z obowiązującymi procedurami. 59

98 OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy. Zakres usług świadczonych przez OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. na rzecz Funduszy polega w szczególności na: a) informowaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników o zasadach nabywania, odkupywania i dokonywania konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa zgodnie z warunkami określonymi w Statutach Funduszy, obowiązujących procedurach obsługi Uczestników i potencjalnych Uczestników oraz informacjami dostarczonymi przez Fundusze, b) obsługiwaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników Funduszy zgodnie z obowiązującymi procedurami przy wykorzystaniu formularzy dostarczonych przez Towarzystwo oraz stosownego oprogramowania komputerowego, c) przyjmowaniu od Uczestników Funduszy wszelkich zleceń i dyspozycji dotyczących Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z obowiązującymi procedurami, d) przyjmowaniu od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w Funduszach, e) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami (bądź Towarzystwem) a Uczestnikami o składanie zleceń za pomocą telefonu, telefaksu bądź Internetu, f) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami a Uczestnikami o uczestnictwo w Programach Systematycznego Oszczędzania, g) pośredniczeniu w zawieraniu umów Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego MetLife Fundusze Inwestycyjne, h) pośredniczeniu w zawieraniu umów Indywidualne Konto Emerytalne IKE MetLife, i) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń i dyspozycji oraz oryginałów lub poświadczonych kopii innych wymaganych dokumentów przedłożonych przez Uczestników zgodnie z obowiązującymi procedurami Partnerzy Inwestycyjni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy. Zakres usług świadczonych przez Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o. na rzecz Funduszy polega w szczególności na: a) informowaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników o zasadach nabywania, odkupywania i dokonywania konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa zgodnie z warunkami określonymi w Statutach Funduszy, obowiązujących procedurach obsługi Uczestników i potencjalnych Uczestników oraz informacjami dostarczonymi przez Fundusze, b) obsługiwaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników Funduszy zgodnie z obowiązującymi procedurami przy wykorzystaniu stosownego oprogramowania komputerowego, c) przyjmowaniu od Uczestników Funduszy wszelkich zleceń i dyspozycji dotyczących Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z obowiązującymi procedurami, d) przyjmowaniu od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w Funduszach, e) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich zleceń i dyspozycji oraz przechowywaniu i przekazywaniu na każde żądanie Towarzystwu oryginałów lub poświadczonych kopii zleceń, dyspozycji i innych wymaganych dokumentów przedłożonych przez Uczestników zgodnie z obowiązującymi procedurami, f) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami a Uczestnikami o uczestnictwo w Programach Systematycznego Oszczędzania, g) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami bądź Towarzystwem a Uczestnikami o składanie zleceń telefonicznych, telefaksowych bądź internetowych Private Wealth Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy. Zakres usług świadczonych przez Private Wealth Consulting Sp. z o.o. na rzecz Funduszy polega w szczególności na: a) informowaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników o zasadach nabywania, odkupywania i dokonywania konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa zgodnie z warunkami określonymi w Statutach Funduszy, obowiązującymi procedurami obsługi Uczestników i potencjalnych Uczestników oraz informacjami dostarczonymi przez Fundusze, b) obsługiwaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników Funduszy zgodnie z obowiązującymi procedurami przy wykorzystaniu formularzy dostarczonych przez Towarzystwo oraz stosownego oprogramowania komputerowego, c) przyjmowaniu od Uczestników Funduszy wszelkich zleceń i dyspozycji dotyczących Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z obowiązującymi procedurami, d) przyjmowaniu od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w Funduszach, e) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami (bądź Towarzystwem) a Uczestnikami o składanie zleceń za pomocą telefonu, telefaksu bądź Internetu, f) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami a Uczestnikami o uczestnictwo w Programach Systematycznego Oszczędzania, g) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń i dyspozycji oraz oryginałów lub poświadczonych kopii innych wymaganych dokumentów przedłożonych przez Uczestników zgodnie z obowiązującymi procedurami ProService Agent Transferowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy. Zakres usług świadczonych przez ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. na rzecz Funduszy polega w szczególności na: a) informowaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników o zasadach nabywania, odkupywania i dokonywania konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa zgodnie z warunkami określonymi w Statutach Funduszy, obowiązujących procedurach obsługi Uczestników i potencjalnych Uczestników oraz informacjami dostarczonymi przez Fundusze, b) obsługiwaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników Funduszy zgodnie z obowiązującymi procedurami przy wykorzystaniu formularzy dostarczonych przez Towarzystwo oraz stosownego oprogramowania komputerowego, c) przyjmowaniu od Uczestników Funduszy wszelkich zleceń i dyspozycji dotyczących Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z obowiązującymi procedurami, d) przyjmowaniu od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w Funduszach, e) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami (bądź Towarzystwem) a Uczestnikami o składanie zleceń za pomocą telefonu, telefaksu bądź Internetu, f) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami a Uczestnikami o uczestnictwo w Programach Systematycznego Oszczędzania, g) pośredniczeniu w zawieraniu umów Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego MetLife Fundusze Inwestycyjne, h) pośredniczeniu w zawieraniu umów Indywidualne Konto Emerytalne IKE MetLife, i) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń i dyspozycji oraz oryginałów lub poświadczonych kopii innych wymaganych dokumentów przedłożonych przez Uczestników zgodnie z obowiązującymi procedurami Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy. Zakres usług świadczonych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na rzecz Funduszy polega w szczególności na: a) informowaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników o zasadach nabywania, odkupywania i dokonywania konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa zgodnie z warunkami określonymi w Statutach Funduszy, obowiązującymi procedurami obsługi Uczestników i potencjalnych Uczestników oraz informacjami dostarczonymi przez Fundusze, b) obsługiwaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników Funduszy zgodnie z obowiązującymi procedurami przy wykorzystaniu formularzy dostarczonych przez Towarzystwo oraz stosownego oprogramowania komputerowego, c) przyjmowaniu od Uczestników Funduszy wszelkich zleceń i dyspozycji dotyczących Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z obowiązującymi procedurami, d) przyjmowaniu od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w Funduszach, e) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami (bądź Towarzystwem) a Uczestnikami o składanie zleceń za pomocą telefonu, telefaksu bądź Internetu, f) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami a Uczestnikami o uczestnictwo w Programach Systematycznego Oszczędzania, g) pośredniczeniu w zawieraniu umów Indywidualne Konto Emerytalne IKE MetLife, h) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń i dyspozycji oraz oryginałów lub poświadczonych kopii innych wymaganych dokumentów przedłożonych przez Uczestników zgodnie z obowiązującymi procedurami, 60

99 i) niezwłocznym przekazywaniu środków pieniężnych przyjętych na nabycie Jednostek Uczestnictwa, nie później niż następnego dnia roboczego, na odpowiednie rachunki bankowe Funduszy Dom Inwestycyjny Xelion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy. Zakres usług świadczonych przez Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. na rzecz Funduszy polega w szczególności na: a) informowaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników o zasadach nabywania, odkupywania i dokonywania konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa zgodnie z warunkami określonymi w Statutach Funduszy, obowiązującymi procedurami obsługi Uczestników i potencjalnych Uczestników oraz informacjami dostarczonymi przez Fundusze, b) obsługiwaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników Funduszy zgodnie z obowiązującymi procedurami przy wykorzystaniu formularzy dostarczonych przez Towarzystwo oraz stosownego oprogramowania komputerowego, c) przyjmowaniu od Uczestników Funduszy wszelkich zleceń i dyspozycji dotyczących Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z obowiązującymi procedurami, d) pośredniczeniu w zawieraniu umów Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego MetLife Fundusze Inwestycyjne, e) pośredniczeniu w zawieraniu umów Indywidualne Konto Emerytalne IKE MetLife, f) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń i dyspozycji oraz oryginałów lub poświadczonych kopii innych wymaganych dokumentów przedłożonych przez Uczestników zgodnie z obowiązującymi procedurami Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy. Zakres usług świadczonych przez Bank Zachodni WBK S.A. na rzecz Funduszy polega w szczególności na: a) informowaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników o zasadach nabywania, odkupywania i dokonywania konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa zgodnie z warunkami określonymi w Statutach Funduszy, obowiązującymi procedurami obsługi Uczestników i potencjalnych Uczestników oraz informacjami dostarczonymi przez Fundusze, b) obsługiwaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników Funduszy zgodnie z obowiązującymi procedurami przy wykorzystaniu formularzy dostarczonych przez Towarzystwo oraz stosownego oprogramowania komputerowego, c) przyjmowaniu od Uczestników Funduszy wszelkich zleceń i dyspozycji dotyczących Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z obowiązującymi procedurami, d) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń i dyspozycji oraz oryginałów lub poświadczonych kopii innych wymaganych dokumentów przedłożonych przez Uczestników zgodnie z obowiązującymi procedurami. e) przyjmowaniu od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w Funduszach zgodnie z obowiązującymi procedurami ING Bank Śląski Spółka Akcyjna prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy wyłącznie dla klientów Bankowości Prywatnej ING Banku Śląskiego. Zakres usług świadczonych przez ING Bank Śląski S.A. na rzecz Funduszy polega w szczególności na: a) informowaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników o zasadach nabywania, odkupywania i dokonywania konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa zgodnie z warunkami określonymi w Statutach Funduszy, obowiązującymi procedurami obsługi Uczestników i potencjalnych Uczestników oraz informacjami dostarczonymi przez Fundusze, b) obsługiwaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników Funduszy zgodnie z obowiązującymi procedurami przy wykorzystaniu formularzy dostarczonych przez Towarzystwo oraz stosownego oprogramowania komputerowego, c) przyjmowaniu od Uczestników Funduszy wszelkich zleceń i dyspozycji dotyczących Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z obowiązującymi procedurami, d) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń i dyspozycji oraz oryginałów lub poświadczonych kopii innych wymaganych dokumentów przedłożonych przez Uczestników zgodnie z obowiązującymi procedurami, e) przyjmowaniu od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w Funduszach zgodnie z obowiązującymi procedurami, f) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami bądź Towarzystwem a Uczestnikami o składanie zleceń telefonicznych bądź internetowych Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy. Zakres usług świadczonych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na rzecz Funduszy polega w szczególności na: a) informowaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników o zasadach nabywania, odkupywania i dokonywania konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa zgodnie z warunkami określonymi w Statutach Funduszy, obowiązującymi procedurami obsługi Uczestników i potencjalnych Uczestników oraz informacjami dostarczonymi przez Fundusze, b) obsługiwaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników Funduszy zgodnie z obowiązującymi procedurami przy wykorzystaniu formularzy dostarczonych przez Towarzystwo oraz stosownego oprogramowania komputerowego, c) przyjmowaniu od Uczestników Funduszy wszelkich zleceń i dyspozycji dotyczących Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z obowiązującymi procedurami, d) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń i dyspozycji oraz oryginałów lub poświadczonych kopii innych wymaganych dokumentów przedłożonych przez Uczestników zgodnie z obowiązującymi procedurami, e) przyjmowaniu od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w Funduszach zgodnie z obowiązującymi procedurami, f) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami bądź Towarzystwem a Uczestnikami o składanie zleceń telefonicznych, telefaksowych bądź internetowych mwealth Management Spółka Akcyjna prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy. Zakres usług świadczonych przez mwealth Management Spółka Akcyjna na rzecz Funduszy polega w szczególności na: a) informowaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników o zasadach nabywania, odkupywania i dokonywania konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa zgodnie z warunkami określonymi w Statutach Funduszy, obowiązującymi procedurami obsługi Uczestników i potencjalnych Uczestników oraz informacjami dostarczonymi przez Fundusze, b) obsługiwaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników Funduszy zgodnie z obowiązującymi procedurami przy wykorzystaniu formularzy dostarczonych przez Towarzystwo oraz stosownego oprogramowania komputerowego, c) przyjmowaniu od Uczestników Funduszy wszelkich zleceń i dyspozycji dotyczących Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z obowiązującymi procedurami, d) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń i dyspozycji oraz oryginałów lub poświadczonych kopii innych wymaganych dokumentów przedłożonych przez Uczestników zgodnie z obowiązującymi procedurami, e) przyjmowaniu od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w Funduszach zgodnie z obowiązującymi procedurami, f) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami bądź Towarzystwem a Uczestnikami o składanie zleceń telefonicznych, telefaksowych bądź internetowych Alior Bank Spółka Akcyjna prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy. Zakres usług świadczonych przez Alior Bank Spółka Akcyjna na rzecz Funduszy polega w szczególności na: a) informowaniu Uczestników i Potencjalnych Uczestników o zasadach nabywania, odkupywania i dokonywania konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa zgodnie z warunkami określonymi w Statutach Funduszy, obowiązujących procedurach obsługi Uczestników i potencjalnych Uczestników oraz informacjami dostarczonymi przez Fundusze, b) obsługiwaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników Funduszy zgodnie z obowiązującymi procedurami przy wykorzystaniu formularzy dostarczonych przez Towarzystwo oraz stosownego oprogramowania komputerowego, c) przyjmowaniu od Uczestników Funduszy wszelkich zleceń i dyspozycji dotyczących Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z obowiązującymi procedurami, d) przyjmowaniu od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w Funduszach, zgodnie z obowiązującymi procedurami, e) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami, bądź Towarzystwem a Uczestnikami o składanie zleceń telefonicznych, bądź internetowych, f) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń i dyspozycji oraz oryginałów lub poświadczonych kopii innych wymaganych dokumentów przedłożonych przez Uczestników zgodnie z obowiązującymi procedurami, g) rozpatrywaniu lub przekazywaniu reklamacji Uczestników lub Potencjalnych Uczestników, zgodnie z obowiązującymi procedurami. 61

100 Getin Noble Bank Spółka Akcyjna prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy. Zakres usług świadczonych przez Getin Noble Bank Spółka Akcyjna na rzecz Funduszy polega w szczególności na: a) informowaniu Uczestników i Potencjalnych Uczestników o zasadach nabywania, odkupywania i dokonywania konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa zgodnie z warunkami określonymi w Statutach Funduszy, obowiązujących procedurach obsługi Uczestników i potencjalnych Uczestników oraz informacjami dostarczonymi przez Fundusze, b) obsługiwaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników Funduszy zgodnie z obowiązującymi procedurami przy wykorzystaniu formularzy dostarczonych przez Towarzystwo oraz stosownego oprogramowania komputerowego, c) przyjmowaniu od Uczestników Funduszy wszelkich zleceń i dyspozycji dotyczących Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z obowiązującymi procedurami, d) przyjmowaniu od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w Funduszach, zgodnie z obowiązującymi procedurami, e) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami, bądź Towarzystwem a Uczestnikami o składanie zleceń telefonicznych, bądź internetowych, f) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń i dyspozycji oraz oryginałów lub poświadczonych kopii innych wymaganych dokumentów przedłożonych przez Uczestników zgodnie z obowiązującymi procedurami, g) rozpatrywaniu lub przekazywaniu reklamacji Uczestników lub Potencjalnych Uczestników, zgodnie z obowiązującymi procedurami Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa w Funduszach Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa w Funduszach można uzyskać: a) w siedzibie MetLife Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Przemysłowa 26, Warszawa, b) na stronie internetowej: c) pod numerem infolinii: Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy lub ich częścią Towarzystwo nie zleciło zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszy Dane o podmiotach świadczących usługi polegające na doradztwie w zakresie obrotu papierami wartościowymi Towarzystwo ani Fundusze nie korzystają z usług polegających na doradztwie w zakresie obrotu papierami wartościowymi Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszy Badaniem sprawozdań finansowych Funduszu zajmuje się: Firma: Deloitte Audyt Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Adres: Al. Jana Pawła II 19, , Warszawa, Polska 5.6. Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszy Towarzystwo nie zleciło prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszy. Księgi rachunkowe Funduszy prowadzone są przez Towarzystwo. 62

101 Rozdział szósty Informacje dodatkowe 6.1. Inne informacje, których zamieszczenie, w ocenie Towarzystwa, jest niezbędne inwestorom do właściwej oceny ryzyka inwestowania w Subfundusz Inwestorzy powinni zwrócić szczególną uwagę na opis ryzyka inwestycyjnego zawarty w rozdziale 3.11 Prospektu w odniesieniu do każdego z Subfunduszy. Inwestorzy powinni mieć świadomość zaistnienia innych sytuacji, które mogą mieć wpływ na ryzyko inwestycyjne, a w szczególności możliwość zmiany zasad opodatkowania Funduszy i Uczestników Funduszy oraz możliwość zmiany sytuacji gospodarczej i politycznej. Uczestnicy Funduszu powinni ponadto zwrócić szczególną uwagę na zasady opodatkowania dochodów z funduszu inwestycyjnego oraz na sposób ustalania kolejności odkupywania Jednostek Uczestnictwa dla celów ustalenia podatku (metoda HIFO), które opisano w punkcie Prospektu w odniesieniu do każdego z Subfunduszy Wskazanie miejsc, w których zostanie udostępniony Prospekt, roczne i półroczne połączone sprawozdania finansowe Funduszu oraz sprawozdania jednostkowe Subfunduszy oraz miejsc, w których można uzyskać dodatkowe informacje o Funduszu i Subfunduszach Miejsca udostępnienia Prospektu i sprawozdań finansowych Funduszu oraz sprawozdań jednostkowych Subfunduszy: a) na stronie internetowej b) w siedzibie Towarzystwa: ul. Przemysłowa 26, Warszawa, c) w punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa (Punktach Obsługi Klienta) Miejsca udostępniania informacji na temat Funduszu i Subfunduszy, w tym Tabeli Opłat obowiązującej w Towarzystwie i u poszczególnych Dystrybutorów, wyników wycen dokonywanych przez Fundusz: a) na stronie internetowej b) w siedzibie Towarzystwa: ul. Przemysłowa 26, Warszawa, c) w punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa (Punktach Obsługi Klienta), d) za pośrednictwem poczty elektronicznej e) pod numerem telefonu Towarzystwo udostępnia informacje dotyczące Tabeli Opłat obowiązującej w Towarzystwie. Informacje dotyczące Tabeli Opłat obowiązującej u poszczególnych Dystrybutorów dostępne są u Dystrybutora, którego dotyczy dana Tabela Opłat Prospekt oraz roczne i półroczne sprawozdanie finansowe funduszu, w tym połączone sprawozdania funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy, są bezpłatnie doręczane na żądanie Uczestnika. 63

102 Rozdział siódmy Załączniki Definicje pojęć i objaśnienia skrótów użytych w treści Prospektu Informacyjnego W niniejszym Prospekcie użyto pojęć i skrótów, które zdefiniowano i objaśniono w statutach poszczególnych Funduszy. Agent Transferowy podmiot, który na podstawie umowy zawartej z Funduszem, prowadzi Rejestr Uczestników Funduszu oraz subrejestry Uczestników Funduszu dla każdego z Subfunduszy oraz wykonuje inne czynności zlecone przez Fundusz; Aktywa Funduszu mienie Subfunduszy, obejmujące w szczególności: środki pieniężne z wpłat Uczestników, środki pieniężne, prawa nabyte w ramach Subfunduszy oraz pożytki z tych praw; Aktywa Subfunduszu mienie Subfunduszu, obejmujące w szczególności: środki pieniężne z wpłat Uczestników, środki pieniężne, prawa nabyte w ramach Subfunduszu oraz pożytki z tych praw; Depozytariusz podmiot wskazany w 6 Statutu; Dystrybutor podmiot prowadzący działalność maklerską lub inny podmiot, który za zezwoleniem KNF pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa oraz jest umocowany do występowania i składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Funduszu w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa; Dzień Wyceny dzień wyceny Aktywów Subfunduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa tego Subfunduszu. Dniem tym jest każdy dzień, w którym odbywa się regularna sesja na GPW; Europa Centralna obszar geograficzny obejmujący Polskę, Węgry,Czechy, Słowację, Litwę, Łotwę, Estonię; Fundusz MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy; GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; Indywidualne Konto Emerytalne MetLife lub IKE MetLife program inwestycyjny stworzony przez Fundusz i oferowany klientom Funduszu, w którym Uczestnik lub osoba trzecia, działająca w interesie Uczestnika lub Inwestora, dokonuje nabycia Jednostek Uczestnictwa, a zasady dokonywania nabycia i odkupu Jednostek Uczestnictwa, minimalna kwota wpłat oraz inne zobowiązania są określone w niniejszym Statucie, stosownej umowie oraz w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz z póź. zm.); Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego MetLife Fundusze Inwestycyjne lub IKZE MetLife Fundusze Inwestycyjne program inwestycyjny stworzony przez Fundusz i oferowany klientom Funduszu, w którym Uczestnik, Inwestor lub osoba trzecia, działająca w interesie Uczestnika lub Inwestora, dokonuje nabycia Jednostek Uczestnictwa, a zasady dokonywania nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa, minimalna kwota wpłat oraz inne zobowiązania są określone w niniejszym Statucie, stosownej umowie oraz w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz z póź. zm.); Inwestor podmiot dokonujący pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa; Instrumenty Rynku Pieniężnego - rozumie się przez to papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne: a) terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub od dnia ich nabycia lub b) które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub c) których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, odpowiada ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a lub b, oraz co do których istnieje podaż i popyt umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły na warunkach rynkowych, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu instrumentu rynku pieniężnego; Instrumenty dające ekspozycje na rynek akcji rozumie się przez to: a) akcje, b) kwity depozytowe (ADR, GDR), c) ETF (Exchange-traded fund) na indeksy akcji, d) ETN (Exchange-traded note) na indeksy akcji, e) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które zgodnie ze statutem inwestują co najmniej 66% swoich aktywów w akcje, f) tytuły uczestnictwa zagranicznych instytucji wspólnego inwestowania, które zgodnie ze statutem lub realizowaną strategią inwestycyjną inwestują co najmniej 66% swoich aktywów w akcje lub kontrakty terminowe futures na indeksy akcji, g) kontrakty terminowe futures na indeksy giełdowe; Jednostka Uczestnictwa prawo majątkowe do udziału w Aktywach Subfunduszu Netto, określone Statutem i Ustawą. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, określanych w Statucie jako jednostki kategorii A, B, E oraz I, które są zróżnicowane pod względem stawek opłat oraz pod względem sposobu ich zbywania, a także mogą być zróżnicowane pod względem minimalnych wysokości wpłat; KPWiG Komisja Papierów Wartościowych i Giełd; KNF Komisja Nadzoru Finansowego, organ który przejął kompetencje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd; Średnie Spółki spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., które wchodzą w skład indeksu mwig40 ; Minimalna Wpłata kwota określona w niniejszym Statucie, jaką należy wpłacić na nabycie Jednostek Uczestnictwa, zawierająca ewentualną Opłatę Dystrybucyjną za nabycie Jednostek Uczestnictwa pobieraną przez Towarzystwo; OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju; Opłaty Manipulacyjne opłaty, które mogą być pobierane przy zbywaniu, odkupywaniu, konwersji i zamianie Jednostek Uczestnictwa; Opłata Dystrybucyjna Opłata Manipulacyjna pobierana przez Towarzystwo przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa; Opłata Umorzeniowa Opłata Manipulacyjna pobierana przez Towarzystwo przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa; Opłata za Konwersję - Opłata Manipulacyjna pobierana przez Towarzystwo przy konwersji Jednostek Uczestnictwa; Opłata za Zamianę Opłata Manipulacyjna pobierana przez Towarzystwo przy zamianie Jednostek Uczestnictwa; Państwo Członkowskie rozumie się przez to państwo inne niż Rzeczpospolita Polska, które jest członkiem Unii Europejskiej; Program Systematycznego Oszczędzania program inwestycyjny stworzony przez Fundusz i oferowany klientom Funduszu, w którym Uczestnik lub osoba trzecia, działająca w interesie Uczestnika lub Inwestora, dokonuje nabycia Jednostek Uczestnictwa, a zasady dokonywania nabycia i odkupu Jednostek Uczestnictwa, minimalna kwota wpłat, minimalny czas trwania programu inwestycyjnego oraz inne zobowiązania są określone wyłącznie w stosownej umowie i regulaminie; Rachunek IKE lub Rachunek IKZE - wyodrębniony zapis w Subrejestrze prowadzony na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz z późn. zm.) oraz Ustawy. Rejestr lub Rejestr Uczestników Funduszu elektroniczna ewidencja danych dotyczących Uczestników Funduszu, z wydzielonymi subrejestrami Uczestników dla każdego Subfunduszu, zgodnie z art. 87 Ustawy, prowadzona przez Agenta Transferowego; Rynek Zorganizowany wyodrębniony pod względem organizacyjnym i finansowym system obrotu działający regularnie i zapewniający jednakowe warunki zawierania transakcji oraz powszechny i równy dostęp do informacji o tych transakcjach, zgodnie z zasadami określonymi przez właściwe przepisy kraju, w którym obrót ten jest dokonywany, a w szczególności obrót zorganizowany, o którym mowa w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi; 64

103 Rynki OECD następujące rynki zorganizowane w państwach należących do OECD innych niż Państwo Członkowskie oraz Rzeczpospolita Polska: AMEX, NASDAQ, NYSE, CBOT, Chicago Mercantile Exchange, Instanbul Stock Exchange oraz Bolsa Mexicana de Valores; Rynki OECD II następujące rynki zorganizowane w państwach należących do OECD innych niż Państwo Członkowskie oraz Rzeczpospolita Polska: AMEX, NASDAQ, NYSE, CBOT, Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board Option Exchange, Tokyo Stock Exchange, Tokyo Financial Futures, Nagoya Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Korea Exchange, Korea Futures Exchange, Toronto Stock Exchange, Instabul Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, Mexico Derivates Exchange, Bourse de Montreal, Toronto Stock Exchange, Canadian New Stock Exchange, Oslo Stock Exchange, Australian Stock Exchange, Sydney Futures Exchange, New Zealand Stock Exchange, New Zealand Futures & Options, BX Berne Stock exchange, SWX Swiss Exchange, Iceland Stock Exchange; Statut statut Funduszu; Subfundusz, Subfundusze - określony Subfundusz lub wszystkie Subfundusze wydzielone w Funduszu; Tabela Opłat zestawienie Opłat Manipulacyjnych obowiązujących w Towarzystwie lub u danego Dystrybutora; Towarzystwo MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna; Uczestnik Funduszu lub Uczestnik osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na której rzecz w Rejestrze są zapisane Jednostki Uczestnictwa lub ich części ułamkowe; Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz z późn. zm.); Ustawa ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz z późn. zm.); Wartość Aktywów Netto Funduszu (WAN) wartość Aktywów Funduszu w Dniu Wyceny pomniejszona o zobowiązania Funduszu w Dniu Wyceny; Wartość Aktywów Netto Subfunduszu wartość Aktywów danego Subfunduszu pomniejszona o zobowiązania wynikające z tego Subfunduszu oraz pomniejszona o zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu, proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu; Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa Wartość Aktywów Netto Subfunduszu podzielona przez liczbę Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu zapisanych w Rejestrze w Dniu Wyceny; Wpłata Początkowa kwota określona w niniejszym Statucie, jaką należy wpłacić do Funduszu, aby stać się jego Uczestnikiem, zawierająca opłatę za nabycie Jednostek Uczestnictwa pobieraną przez Towarzystwo; Wyspecjalizowany Program Inwestycyjny program inwestycyjny stworzony przez Fundusz i oferowany klientom Funduszu, którego celem jest realizowanie szczególnych potrzeb i celów inwestycyjnych Uczestników. Warunki uczestnictwa w programie określone są w stosownej umowie, określającej w szczególności: czas trwania programu, terminy i wysokość poszczególnych wpłat, w tym wpłat minimalnych, zasady zmiany warunków programu i informowania o tych zmianach oraz zasady pobierania opłat związanych z uczestnictwem w programie. Wypłata wypłatę jednorazową albo wypłatę w ratach środków zgromadzonych na Rachunku IKE lub Rachunku IKZE dokonywaną na rzecz: a) Uczestnika Funduszu, po spełnieniu warunków określonych w 12 ust. 9 lub w 12 1 ust. 10; b) Osób uprawnionych, w przypadku śmierci Uczestnika Funduszu Wypłata Transferowa przeniesienie środków zgromadzonych przez Uczestnika Funduszu na Rachunku IKE do innej instytucji finansowej lub przeniesienie środków zgromadzonych na Rachunku IKE zmarłego Uczestnika na rachunek IKE osoby uprawnionej lub do programu emerytalnego, do którego uprawniony przystąpił, lub przeniesienie środków zgromadzonych przez Uczestnika Funduszu na Rachunku IKZE do innej instytucji finansowej lub przeniesienie środków zgromadzonych na Rachunku IKZE z IKZE zmarłego Uczestnika na rachunek IKZE osoby uprawnionej, lub przeniesienie środków zgromadzonych przez Uczestnika Funduszu na Rachunku IKE do programu emerytalnego do którego przystąpił Uczestnik Funduszu, lub przeniesienie środków z programu emerytalnego na rachunek IKE, w przypadkach określonych w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych; Zgromadzenie Uczestników - zgromadzenie uczestników Funduszu, o którym mowa w Ustawie. Zwrot wycofanie całości środków zgromadzonych na Rachunku IKE lub Rachunku IKZE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do Wypłaty lub Wypłaty Transferowej 65

104 Statut MetLife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Statucie określenia oznaczają: 1) Agent Transferowy podmiot, który na podstawie umowy zawartej z Funduszem, prowadzi Rejestr Uczestników Funduszu oraz subrejestry Uczestników Funduszu dla każdego z Subfunduszy oraz wykonuje inne czynności zlecone przez Fundusz; 2) Aktywa Funduszu mienie Subfunduszy, obejmujące w szczególności: środki pieniężne z wpłat Uczestników, środki pieniężne, prawa nabyte w ramach Subfunduszy oraz pożytki z tych praw; 3) Aktywa Subfunduszu mienie Subfunduszu, obejmujące w szczególności: środki pieniężne z wpłat Uczestników, środki pieniężne, prawa nabyte w ramach Subfunduszu oraz pożytki z tych praw; 4) Depozytariusz podmiot wskazany w 6 niniejszego Statutu; 5) Dystrybutor podmiot prowadzący działalność maklerską lub inny podmiot, który za zezwoleniem KNF pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa oraz jest umocowany do występowania i składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Funduszu w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa; 6) Dzień Wyceny dzień wyceny Aktywów Subfunduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa tego Subfunduszu. Dniem tym jest każdy dzień, w którym odbywa się regularna sesja na GPW; 6 1 ) Europa Centralna obszar geograficzny obejmujący Polskę, Węgry, Czechy, Słowację, Litwę, Łotwę, Estonię; 7) Fundusz MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy; 8) GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; 9) Indywidualne Konto Emerytalne MetLife lub IKE MetLife program inwestycyjny stworzony przez Fundusz i oferowany klientom Funduszu, w którym Uczestnik, Inwestor lub osoba trzecia, działająca w interesie Uczestnika lub Inwestora, dokonuje nabycia Jednostek Uczestnictwa, a zasady dokonywania nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa, minimalna kwota wpłat oraz inne zobowiązania są określone w niniejszym Statucie, stosownej umowie oraz w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz z póź. zm.); 10) Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego MetLife Fundusze Inwestycyjne lub IKZE MetLife Fundusze Inwestycyjne program inwestycyjny stworzony przez Fundusz i oferowany klientom Funduszu, w którym Uczestnik, Inwestor lub osoba trzecia, działająca w interesie Uczestnika lub Inwestora, dokonuje nabycia Jednostek Uczestnictwa, a zasady dokonywania nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa, minimalna kwota wpłat oraz inne zobowiązania są określone w niniejszym Statucie, stosownej umowie oraz w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz z póź. zm.) 11) Inwestor podmiot dokonujący pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa; 12) Instrumenty Rynku Pieniężnego - rozumie się przez to papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne: a) terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub od dnia ich nabycia lub b) które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub c) których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, odpowiada ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a lub b. - oraz co do których istnieje podaż i popyt umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły na warunkach rynkowych, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu instrumentu rynku pieniężnego; 12 1 ) Instrumenty dające ekspozycje na rynek akcji rozumie się przez to: a) akcje, b) kwity depozytowe (ADR, GDR), c) ETF (Exchange-traded fund) na indeksy akcji, d) ETN (Exchange-traded note) na indeksy akcji, e) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które zgodnie ze statutem inwestują co najmniej 66% swoich aktywów w akcje, f) tytuły uczestnictwa zagranicznych instytucji wspólnego inwestowania, które zgodnie ze statutem lub realizowaną strategią inwestycyjną inwestują co najmniej 66% swoich aktywów w akcje lub kontrakty terminowe futures na indeksy akcji; g) kontrakty terminowe futures na indeksy giełdowe; 13) Jednostka Uczestnictwa prawo majątkowe do udziału w Aktywach Netto Subfunduszu, określone Statutem i Ustawą. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa różnych kategorii, określanych w Statucie jako jednostki kategorii A, B, E oraz I, które są zróżnicowane pod względem stawek opłat oraz pod względem sposobu ich zbywania, a także mogą być zróżnicowane pod względem minimalnych wysokości wpłat. 14) KNF Komisja Nadzoru Finansowego, organ który przejął kompetencje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd; 15) Średnie Spółki spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., których udział w indeksie mwig40; - 16) Minimalna Wpłata kwota określona w niniejszym Statucie, jaką należy wpłacić na nabycie Jednostek Uczestnictwa, zawierająca ewentualną Opłatę Dystrybucyjną za nabycie Jednostek Uczestnictwa pobieraną przez Towarzystwo; 17) OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju; 18) Opłaty Manipulacyjne opłaty, które mogą być pobierane przy zbywaniu, odkupywaniu, zamianie i konwersji Jednostek Uczestnictwa; 19) Opłata Dystrybucyjna Opłata Manipulacyjna pobierana przez Towarzystwo przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa; 20) Opłata Umorzeniowa Opłata Manipulacyjna pobierana przez Towarzystwo przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa; 21) Opłata za Zamianę Opłata Manipulacyjna pobierana przez Towarzystwo przy zamianie Jednostek Uczestnictwa; 22) Opłata za Konwersję - Opłata Manipulacyjna pobierana przez Towarzystwo przy konwersji Jednostek Uczestnictwa; 23) Państwo Członkowskie rozumie się przez to państwo inne niż Rzeczpospolita Polska, które jest członkiem Unii Europejskiej; 24) Program Systematycznego Oszczędzania program inwestycyjny stworzony przez Fundusz i oferowany klientom Funduszu, w którym 66

105 Uczestnik lub osoba trzecia, działająca w interesie Uczestnika lub Inwestora, dokonuje nabycia Jednostek Uczestnictwa, a zasady dokonywania nabycia i odkupu Jednostek Uczestnictwa, minimalna kwota wpłat, minimalny czas trwania programu inwestycyjnego oraz inne zobowiązania są określone wyłącznie w stosownej umowie i regulaminie; 25) Rachunek IKE lub Rachunek IKZE - wyodrębniony zapis w Subrejestrze prowadzony na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz z późn. zm.) oraz Ustawy; 26) Rejestr lub Rejestr Uczestników Funduszu elektroniczna ewidencja danych dotyczących Uczestników Funduszu, z wydzielonymi subrejestrami Uczestników dla każdego Subfunduszu, zgodnie z art. 87 Ustawy, prowadzona przez Agenta Transferowego; 27) Rynek Zorganizowany wyodrębniony pod względem organizacyjnym i finansowym system obrotu działający regularnie i zapewniający jednakowe warunki zawierania transakcji oraz powszechny i równy dostęp do informacji o tych transakcjach, zgodnie z zasadami określonymi przez właściwe przepisy kraju, w którym obrót ten jest dokonywany, a w szczególności obrót zorganizowany, o którym mowa w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi; 28) Rynki OECD następujące rynki zorganizowane w państwach należących do OECD innych niż Państwo Członkowskie oraz Rzeczpospolita Polska: AMEX, NASDAQ, NYSE, CBOT, Chicago Mercantile Exchange, Instanbul Stock Exchange oraz Bolsa Mexicana de Valores; 29) Rynki OECD II następujące rynki zorganizowane w państwach należących do OECD innych niż Państwo Członkowskie oraz Rzeczpospolita Polska: AMEX, NASDAQ, NYSE, CBOT, Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board Option Exchange, Tokyo Stock Exchange, Tokyo Financial Futures, Nagoya Stock Exchange, Osaka Securities Exchange, Korea Exchange, Korea Futures Exchange, Toronto Stock Exchange, Instabul Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, Mexico Derivates Exchange, Bourse de Montreal, Toronto Stock Exchange, Canadian New Stock Exchange, Oslo Stock Exchange, Australian Stock Exchange, Sydney Futures Exchange, New Zealand Stock Exchange, New Zealand Futures & Options, BX Berne Stock exchange, SWX Swiss Exchange, Iceland Stock Exchange; 30) Rynek NewConnect rynek zorganizowany niebędący rynkiem regulowanym w Rzeczpospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim; 31) Statut statut Funduszu; 32) Subfundusz, Subfundusze - określony Subfundusz lub wszystkie Subfundusze wydzielone w Funduszu, o których mowa w 4 ust 1; 33) Subrejestr - elektroniczna ewidencja danych dotyczących Uczestników Subfunduszy, prowadzona odrębnie dla każdego Subfunduszu przez Agenta Transferowego; 34) Tabela Opłat zestawienie Opłat Manipulacyjnych obowiązujących w Towarzystwie lub u danego Dystrybutora; 35) Towarzystwo MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna; 36) Uczestnik Funduszu lub Uczestnik osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na której rzecz w Subrejestrze są zapisane Jednostki Uczestnictwa lub ich części ułamkowe; 37) Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz z późn. zm.); 38) Ustawa ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz z późn. zm.); 39) Wartość Aktywów Netto Funduszu (WAN) wartość Aktywów Funduszu w Dniu Wyceny pomniejszona o zobowiązania Funduszu w Dniu Wyceny; 40) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu wartość Aktywów danego Subfunduszu w Dniu Wyceny pomniejszona o zobowiązania wynikające z tego Subfunduszu oraz pomniejszona o zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu, proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu; 41) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa Wartość Aktywów Netto Subfunduszu podzielona przez liczbę Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu zapisanych w Subrejestrze w Dniu Wyceny; 42) Wpłata Początkowa kwota określona w niniejszym Statucie, jaką należy wpłacić do Funduszu, aby stać się jego Uczestnikiem, zawierająca opłatę za nabycie Jednostek Uczestnictwa pobieraną przez Towarzystwo; 43) Wyspecjalizowany Program Inwestycyjny program inwestycyjny stworzony przez Fundusz i oferowany klientom Funduszu, którego celem jest realizowanie szczególnych potrzeb i celów inwestycyjnych Uczestników. Warunki uczestnictwa w programie określone są w stosownej umowie, określającej w szczególności: czas trwania programu, terminy i wysokość poszczególnych wpłat, w tym wpłat minimalnych, zasady zmiany warunków programu i informowania o tych zmianach oraz zasady pobierania opłat związanych z uczestnictwem w programie. 44) Wypłata wypłatę jednorazową albo wypłatę w ratach środków zgromadzonych na Rachunku IKE lub Rachunku IKZE dokonywaną na rzecz: a) Uczestnika Funduszu, po spełnieniu warunków określonych w 12 ust. 9 lub w 12 1 ust. 10; b) Osób uprawnionych, w przypadku śmierci Uczestnika Funduszu; 45) Wypłata Transferowa przeniesienie środków zgromadzonych przez Uczestnika Funduszu na Rachunku IKE do innej instytucji finansowej lub przeniesienie środków zgromadzonych na Rachunku IKE zmarłego Uczestnika na rachunek IKE osoby uprawnionej lub do programu emerytalnego, do którego uprawniony przystąpił, lub przeniesienie środków zgromadzonych przez Uczestnika Funduszu na Rachunku IKZE do innej instytucji finansowej lub przeniesienie środków zgromadzonych na Rachunku IKZE z IKZE zmarłego Uczestnika na rachunek IKZE osoby uprawnionej, lub przeniesienie środków zgromadzonych przez Uczestnika Funduszu na Rachunku IKE do programu emerytalnego do którego przystąpił Uczestnik Funduszu, lub przeniesienie środków z programu emerytalnego na rachunek IKE, w przypadkach określonych w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych; 46) Zgromadzenie Uczestników - zgromadzenie uczestników Funduszu, o którym mowa w Ustawie 47) Zwrot wycofanie całości środków zgromadzonych na Rachunku IKE lub Rachunku IKZE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do Wypłaty lub Wypłaty Transferowej; 48) Zwrot częściowy wycofanie części środków zgromadzonych na Rachunku IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do Wypłaty lub Wypłaty Transferowej. 2 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy. Fundusz może używać nazwy MetLife FIO Parasol Krajowy. 2. Przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie w papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i inne prawa majątkowe, w tym jednostki uczestnictwa, zgodnie z niniejszym Statutem oraz przepisami Ustawy. 3. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami, w rozumieniu przepisów Ustawy, powstałym z przekształcenia w trybie art. 240 ust. 2 pkt 1 Ustawy, następujących funduszy inwestycyjnych otwartych: 1. AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pieniężnego, 2. AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, 3. AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Aktywnej Alokacji, 67

106 4. AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu, 5. AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważonego Nowa Europa, 6. AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, 7. AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Małych i Średnich Spółek. 4. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony. 3 Towarzystwo 1. Fundusz jest utworzony i zarządzany przez Towarzystwo z siedzibą w Warszawie. Towarzystwo jest organem Funduszu. 2. Adres Towarzystwa to: Warszawa ul. Przemysłowa Siedziba i adres Towarzystwa jest siedzibą i adresem Funduszu. 4. Towarzystwo reprezentuje Fundusz wobec osób trzecich. Do składania oświadczeń w imieniu Funduszu uprawnieni są: a. prezes zarządu Towarzystwa samodzielnie, b. dwaj członkowie zarządu Towarzystwa łącznie, c. członek zarządu Towarzystwa łącznie z prokurentem. 4 Subfundusze 1. W ramach Funduszu wydzielone są następujące Subfundusze : a) MetLife Subfundusz Pieniężny; b) MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych; c) MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji; d) MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu; e) MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa; f) MetLife Subfundusz Akcji; g) MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek; 2. Subfundusze wymienione w ust. 1, mogą używać nazwy: a) MetLife FIO Parasol Krajowy Subfundusz Pieniężny; b) MetLife FIO Parasol Krajowy Subfundusz Obligacji Skarbowych; c) MetLife FIO Parasol Krajowy Subfundusz Aktywnej Alokacji; d) MetLife FIO Parasol Krajowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu; e) MetLife FIO Parasol Krajowy Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa; f) MetLife FIO Parasol Krajowy Subfundusz Akcji; g) MetLife FIO Parasol Krajowy Subfundusz Akcji Średnich Spółek. 3. Subfundusze nie posiadają osobowości prawnej. 5 Tworzenie nowych subfunduszy 1. Fundusz może tworzyć nowe subfundusze. 2. Utworzenie nowego subfunduszu wymaga: a) zmiany Statutu Funduszu; b) wydania przez KNF zgody na zmianę Statutu Funduszu, o ile jest ona wymagana; c) ogłoszenia o zmianach Statutu Funduszu w sposób określony w Statucie; d) wejścia w życie zmian Statutu Funduszu; e) poinformowania przez Fundusz w sposób określony w 58 ust. 4 Statutu o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa nowego subfunduszu; f) zebrania minimalnej kwoty wpłat na Jednostki Uczestnictwa nowego subfunduszu; g) przydziału Jednostek Uczestnictwa nowego subfunduszu. 3. Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa nowych subfunduszy rozpoczyna się w dniu wejścia w życie zmian Statutu. Termin przyjmowania zapisów nie może być dłuższy niż 2 miesiące. 4. Zapisy na Jednostki Uczestnictwa nowych subfunduszy prowadzi Towarzystwo oraz Dystrybutorzy Funduszu. Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest bezwarunkowy i nieodwołalny. 5. Zapisu na Jednostki Uczestnictwa nowych subfunduszy może dokonać Towarzystwo oraz MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 6. Wpłaty na Jednostki Uczestnictwa nowych subfunduszy mogą być dokonywane w formie pieniężnej na wydzielony rachunek Funduszu prowadzony na rzecz subfunduszu przez Depozytariusza. W terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, Towarzystwo przydziela Jednostki Uczestnictwa. 7. Łączna wysokość wpłat do nowego subfunduszu nie może być mniejsza niż ,- złotych (słownie: czterysta tysięcy złotych). 6 Depozytariusz Funduszu 1. Depozytariuszem Funduszu na podstawie zawartej umowy jest Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna. 2. Siedzibą Depozytariusza jest Warszawa. 3. Adresem Depozytariusza jest Warszawa, Al. Armii Ludowej Depozytariusz prowadzi rejestr Aktywów Funduszu oraz subrejestry Aktywów każdego Subfunduszu i wykonuje inne obowiązki określone w Ustawie. Szczegółowe obowiązki Depozytariusza, sposób ich wykonywania, wynagrodzenie Depozytariusza oraz sposób kalkulacji kosztów obciążających Fundusz są ustalone w umowie. 5. Depozytariusz działa w interesie Uczestników Funduszu. 7 Uczestnicy Funduszu Uczestnikami Funduszu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na rzecz których w Subrejestrze zapisane są Jednostki Uczestnictwa lub ich ułamkowe części. 7 1 Zgromadzenie Uczestników 1. Fundusz zwołuje Zgromadzenie Uczestników w celu wyrażenia zgody na: a. rozpoczęcie prowadzenia przez Fundusz działalności jako fundusz powiązany lub rozpoczęcie prowadzenia przez Subfundusz działalności jako Subfundusz powiązany, b. zmianę funduszu lub subfunduszu podstawowego, c. zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz lub subfundusz powiązany, d. połączenie krajowe i transgraniczne Funduszu, 68

107 e. przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, f. przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez spółkę zarządzającą. 2. Zgromadzenie Uczestników zwołuje Towarzystwo zawiadamiając o tym każdego Uczestnika indywidualnie przesyłką poleconą lub na trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników. 3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera: a. informację o miejscu i terminie Zgromadzenia Uczestników, b. wskazanie zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, co do którego Zgromadzenie Uczestników ma wyrazić zgodę, c. informację o zawieszeniu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu lub wszystkich Subunduszy, d. informację o dniu, na jaki jest ustalona lista Uczestników uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Uczestników. 4. Od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa wraz z Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów udostępnia się informację o planowanym Zgromadzeniu Uczestników zawierającą informacje, o których mowa w ust Towarzystwo przed przekazaniem Uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, ogłasza o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników, w sposób określony dla ogłaszania zmian Statutu Funduszu. 6. Uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników. W sprawach dotyczących tylko danego Subfunduszu uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy wyłącznie tego Subfunduszu. 7. Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy uprawnieni zgodnie z ust. 6 posiadający co najmniej 50% Jednostek Uczestnictwa Funduszu lub Subfunduszu. 8. Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa przedstawia Uczestnikom swoją rekomendację oraz udziela wyjaśnień i odpowiada na zadane pytania przez Uczestników na temat zagadnień związanych ze zdarzeniem będącym przedmiotem Zgromadzenia Uczestników. Uczestnik może również w tym czasie wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody w kwestiach będących przedmiotem Zgromadzenia Uczestników. 9. Każda pełna Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu. Ułamkowe części Jednostek Uczestnictwa podlegają zaokrągleniu w dół do pełnych Jednostek Uczestnictwa. 10. Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 1, zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników. 11. Uchwała Zgromadzenia Uczestników jest protokołowana przez notariusza. 12. Zgromadzenie Uczestników odbywa się w miejscu siedziby Funduszu. 13. Koszty odbycia Zgromadzenia Uczestników ponosi Towarzystwo. 14. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zakończenia Zgromadzenia Uczestników, Towarzystwo ogłasza treść podjętych na nim uchwał na stronie internetowej Uczestnik może zaskarżyć uchwałę Zgromadzenia Uczestników w drodze wytoczonego przeciwko Funduszowi powództwa o stwierdzenie jej nieważności na warunkach wskazanych w art. 87e Ustawy. 16. Tryb działania Zgromadzenia Uczestników oraz podejmowania uchwał poza sprawami określonymi w Statucie określa każdorazowo regulamin przyjęty przez dane Zgromadzenie Uczestników. 17. Uczestnik może ustanowić pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu Uczestników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 8 Rejestr Uczestników 1. W imieniu Funduszu Agent Transferowy prowadzi Rejestr Uczestników Funduszu oraz Subrejestry. 2. Otwarcie Subrejestru dla danego Uczestnika następuje w momencie pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa lub ich części. 9 Jednostki Uczestnictwa 1. Jednostki Uczestnictwa dzielą się na jednostki kategorii A, B, E oraz I. Kategorie Jednostek Uczestnictwa są zróżnicowane pod względem stawek opłat opisanych w 24 Statutu lub pod względem sposobu ich zbywania: a) kategorii A zbywane bez ograniczeń we wszystkich Subfunduszach, w tym w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych; b) kategorii B zbywane bez ograniczeń we wszystkich Subfunduszach wyłącznie w ramach Programów Systematycznego Oszczędzania; c) kategorii E zbywane bez ograniczeń we wszystkich Subfunduszach wyłącznie w ramach Rachunku IKZE; d) kategorii I zbywane bez ograniczeń we wszystkich Subfunduszach wyłącznie w ramach Rachunku IKE. 2. Kategorie Jednostek Uczestnictwa mogą być także zróżnicowane pod względem minimalnych wysokości wpłat. 3. Jednostki Uczestnictwa nie są oprocentowane. 4. Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestników na rzecz osób trzecich, a jedynie odkupywane przez Fundusz na zasadach określonych w Statucie. 5. Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu. 6. Jednostki Uczestnictwa, w tym Jednostki Uczestnictwa kategorii I oraz kategorii E, mogą być przedmiotem zastawu. Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu następuje wyłącznie w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz na żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z Jednostek Uczestnictwa kategorii I oraz kategorii E jest traktowane jako Zwrot. Zaspokojenie zastawnika nie wymaga przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, jeżeli zaspokojenie to następuje na podstawie umowy zastawu ustanowionego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz.U. Nr 91, poz. 871). 7. Ustanowienie zastawu na Jednostkach Uczestnictwa staje się skuteczne z chwilą dokonania, na wniosek zastawcy lub zastawnika, odpowiedniego zapisu w Subrejestrze, po przedstawieniu Towarzystwu umowy zastawu, z uwzględnieniem przepisów Ustawy oraz przepisów dotyczących zastawu rejestrowego i zastawu skarbowego. 10 Programy Systematycznego Oszczędzania 1. Fundusz może oferować Uczestnikom Funduszu udział w Programach Systematycznego Oszczędzania. 2. Uczestnicy Funduszu przystępują do Programów Systematycznego Oszczędzania poprzez zawarcie z Funduszem umowy o uczestnictwo w danym programie. Przez zawarcie umowy rozumie się również pisemne oświadczenie Uczestnika Funduszu o doręczeniu, zapoznaniu się i wyrażeniu zgody na treść regulaminu Programu Systematycznego Oszczędzania. 3. Regulamin, o którym mowa w ust. 2 powyżej powinien określać: a) czas trwania Programu Systematycznego Oszczędzania; b) wysokość i częstotliwość wpłat przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii B; c) zasady pobierania Opłat Manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w danym Programie Systematycznego Oszczędzania, w tym możliwości obniżki lub zwolnienia z tej opłaty; d) zasady rozwiązania umowy; e) zasady zmiany warunków umowy. 11 Wyspecjalizowane Programy Inwestycyjne 1. Fundusz może oferować Uczestnikom Funduszu udział w Wyspecjalizowanych Programach Inwestycyjnych. 69

108 2. Przystąpienie do Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego następuje poprzez zawarcie przez Uczestnika stosownej umowy o uczestnictwo w programie. 3. Umowa, o której mowa powyżej powinna określać: a) czas trwania Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego; b) wysokość i częstotliwość wpłat przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa; c) zasady pobierania Opłat Manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w danym Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym, w tym możliwości obniżki lub zwolnienia z tej opłaty; d) zasady rozwiązania umowy; e) zasady zmiany warunków umowy. 12 Indywidualne Konta Emerytalne 1. Fundusz może oferować Uczestnikom Funduszu prowadzenie Indywidualnych Kont Emerytalnych na podstawie odrębnej umowy o prowadzenie IKE MetLife zawartej na piśmie. 2. Przed zawarciem umowy Uczestnik Funduszu zobowiązany jest złożyć oświadczenie o treści przewidzianej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. 3. Uczestnicy Funduszu przystępują do Rachunku IKE poprzez zawarcie z Funduszem na piśmie umowy o prowadzenie IKE MetLife. 4. Umowa o prowadzenie IKE MetLife może być zawarta w imieniu Funduszu wyłącznie przez Dystrybutora i dopiero po jej zawarciu Uczestnik Funduszu może dokonać pierwszej wpłaty. 5. Po zawarciu umowy i dokonaniu pierwszej wpłaty, Fundusz doręcza Uczestnikowi Funduszu, w terminie określonym w umowie, pisemną informację, która zawiera: a) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu; b) nazwę Subfunduszu; c) numer Rachunku IKE Uczestnika Funduszu w Subrejestrze. 6. Wpłaty dokonywane na rachunek IKE Uczestnika Funduszu w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. W przypadku gdy kwota ustalona w sposób określony powyżej będzie niższa od kwoty ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym, wówczas obowiązuje kwota wpłat dokonywanych na Rachunek IKE ogłoszona w poprzednim roku kalendarzowym. 7. W umowie Uczestnik Funduszu może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na Rachunku IKE Uczestnika Funduszu w przypadku jego śmierci. Powyższa dyspozycja może być w każdym czasie zmieniona przez Uczestnika Funduszu. 8. Uczestnik Funduszu może zawierać umowy o prowadzenie Rachunku IKE z różnymi funduszami zarządzanymi przez Towarzystwo, z zastrzeżeniem, że łączna suma wpłat do funduszy w roku kalendarzowym nie przekroczy kwoty określonej w ust Wypłata środków zgromadzonych na Rachunku IKE Uczestnika Funduszu następuje wyłącznie: a) na wniosek Uczestnika Funduszu po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub po nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku: i) dokonywania wpłat na rachunek IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych, albo ii) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez Uczestnika Funduszu wniosku o dokonanie Wypłaty; b) w przypadku śmierci Uczestnika Funduszu na wniosek osoby uprawnionej. 9a. Wypłata może być, w zależności od wniosku Uczestnika albo osoby uprawnionej, dokonywana jednorazowo albo w ratach. Wypłata jednorazowa, a w przypadku Wypłaty w ratach pierwsza rata, powinny być, z wyłączeniem przypadku, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, dokonane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia przez Uczestnika wniosku o dokonanie Wypłaty lub złożenia przez osobę uprawnioną wniosku o dokonanie Wypłaty oraz przedłożenia dokumentów, o których mowa w art. 34 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. 10. Uczestnik Funduszu, który dokonał Wypłaty jednorazowej albo Wypłaty pierwszej raty nie może ponownie założyć rachunku indywidualnego konta emerytalnego prowadzonego w formie określonej w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. 10a. Uczestnik Funduszu nie może dokonywać Wpłat na Rachunek IKE, z którego dokonał wypłaty pierwszej raty. 11. Wypłata Transferowa jest dokonywana: a) z instytucji finansowej prowadzącej rachunek IKE do innej instytucji finansowej, z którą Uczestnik Funduszu zawarł umowę o prowadzenie Rachunku IKE, albo b) z instytucji finansowej prowadzącej rachunek IKE do programu emerytalnego, do którego przystąpił Uczestnik Funduszu, albo c) z programu emerytalnego, w przypadkach, o których mowa w przepisach o pracowniczych programach emerytalnych, do instytucji finansowej, z którą Uczestnik Funduszu zawarł umowę o prowadzenie Rachunku IKE, albo d) z Rachunku IKE zmarłego Uczestnika Funduszu na rachunek IKE osoby uprawnionej albo do programu emerytalnego, do którego uprawniony przystąpił. 12. Z chwilą dokonania Wypłaty Transferowej, umowa o prowadzenie Rachunku IKE ulega rozwiązaniu, z wyłączeniem przypadku, gdy Uczestnik Funduszu dokonuje Wypłaty Transferowej części środków zgromadzonych na Rachunku IKE pomiędzy funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Towarzystwo. 13. Zwrot środków zgromadzonych na Rachunku IKE Uczestnika Funduszu następuje w razie wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE MetLife przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do Wypłaty lub Wypłaty Transferowej. 14. Uczestnik może wystąpić z wnioskiem o Zwrot częściowy pod warunkiem, że środki te pochodziły z wpłat na indywidualne konto emerytalne prowadzone w formie określonej w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. 15. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę o prowadzenie IKE MetLife z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia doręczonego na piśmie drugiej stronie listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru. 16. Fundusz może wypowiedzieć umowę o prowadzenie IKE MetLife z ważnych powodów w przypadku, gdy: a) w okresie 90 dni od daty zawarcia umowy Uczestnik Funduszu nie dokonał pierwszej prawidłowej wpłaty na rachunek IKE; b) od ostatniej wpłaty na rachunek IKE do końca roku kalendarzowego następującego po roku dokonania tej wpłaty nie została dokonana kolejna wpłata na ten rachunek. 17. W przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE MetLife przez którąkolwiek ze stron, Fundusz jest zobowiązany pouczyć Uczestnika Funduszu, że zwrotowi podlegają środki zgromadzone na Rachunku IKE pomniejszone o należny podatek, a w przypadku, o którym mowa w art. 37 ust. 3 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, również o kwotę stanowiącą 30 % sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego. Ponadto Fundusz dokonując wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE MetLife informuje Uczestnika Funduszu o możliwości dokonania Wypłaty Transferowej. 18. Uczestnik Funduszu ma prawo do zwolnienia podatkowego w trybie i na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych wówczas, gdy na podstawie pisemnej umowy o prowadzenie Rachunku IKE jednocześnie gromadzi oszczędności tylko w ramach Rachunku IKE prowadzonego przez jedną instytucję finansową. 70

109 12 1 Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego MetLife Fundusze Inwestycyjne 1. Fundusz może oferować Uczestnikom Funduszu prowadzenie Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego na podstawie odrębnej Umowy o prowadzenie IKZE MetLife Fundusze Inwestycyjne zawartej na piśmie. 2. Przed zawarciem Umowy IKZE MetLife Fundusze Inwestycyjne Uczestnik Funduszu zobowiązany jest złożyć oświadczenie o treści przewidzianej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. 3. Umowa o prowadzenie IKZE MetLife Fundusze Inwestycyjne może być zawarta w imieniu Funduszu wyłącznie przez Dystrybutora i dopiero po jej zawarciu Uczestnik Funduszu może dokonać pierwszej wpłaty. 4. Uczestnik, po podpisaniu Umowy IKZE MetLife Fundusze Inwestycyjne zobowiązuje się do dokonywania bezpośrednich wpłat środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii E, na rachunek bankowy wybranego Subfunduszu, zgodnie z postanowieniami Prospektu Informacyjnego Funduszu. 5. Po zawarciu Umowy IKZE MetLife Fundusze Inwestycyjne, Fundusz doręcza Uczestnikowi Funduszu, w terminie określonym w umowie, pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, które zawiera: a) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu; b) nazwę Towarzystwa; c) nazwę Funduszu i Subfunduszu; d) numer Rachunku IKZE Uczestnika Funduszu w Subrejestrze; 6. Wpłaty dokonywane na Rachunek IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane wpłaty na Rachunek IKZE, w drodze obwieszczenia, wysokość kwoty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. 7. W przypadku gdy kwota ustalona w sposób określony w ust. 6 będzie niższa od kwoty ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym, obowiązuje kwota wpłat dokonywanych na Rachunek IKZE ogłoszona w poprzednim roku kalendarzowym. Jeżeli do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane wpłaty na Rachunek IKZE, brak jest podstaw, o których mowa ust. 6, do ustalenia przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, jako podstawę do ustalenia kwoty, o której mowa w ust. 6, przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie z trzeciego kwartału roku poprzedniego. Po przekroczeniu limitu wpłaty, określonego w zdaniu pierwszym, zwrot nadpłaconych kwot odbywa się w sposób określony w Umowie IKZE MetLife Fundusze Inwestycyjne. 8. Wpłaty dokonywane przez małoletniego na Rachunek IKZE nie mogą przekroczyć dochodów uzyskanych przez niego w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę i nie mogą być wyższe od kwoty, o której mowa w ust W Umowie IKZE MetLife Fundusze Inwestycyjne Uczestnik Funduszu może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na Rachunku IKZE Uczestnika Funduszu w przypadku jego śmierci. Powyższa dyspozycja może być w każdym czasie zmieniona przez Uczestnika Funduszu. 10. Wypłata środków zgromadzonych na Rachunku IKZE Uczestnika Funduszu następuje wyłącznie: 1) na wniosek Uczestnika po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania Wpłat na Rachunek IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych; 2) w przypadku śmierci Uczestnika na wniosek osoby uprawnionej. 11. Wypłata może być, w zależności od wniosku Uczestnika albo osoby uprawnionej, dokonywana jednorazowo albo w ratach. Wypłata jednorazowa, a w przypadku Wypłaty w ratach pierwsza rata, powinny być, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, dokonane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia przez Uczestnika wniosku o dokonanie Wypłaty lub złożenia przez osobę uprawnioną wniosku o dokonanie Wypłaty oraz przedłożenia dokumentów, o których mowa w art. 34a ust. 5 pkt 2) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. 12. Wypłata w ratach środków zgromadzonych przez Uczestnika na Rachunku IKZE następuje zgodnie z wyborem Uczestnika przez okres 10, 15 lub 20 lat, w cyklu miesięcznym, kwartalnym, półrocznym lub rocznym. W przypadku, gdy Wpłaty były dokonywane przez mniej niż 10 lat, Wypłata w ratach może być rozłożona na okres równy okresowi, w jakim dokonywane były Wpłaty. 13. Uczestnik Funduszu, który dokonał Wypłaty jednorazowej albo Wypłaty pierwszej raty nie może ponownie założyć rachunku indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego prowadzonego w formie określonej w art. 2 pkt 1a) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. 14. Uczestnik Funduszu nie może dokonywać Wpłat na Rachunek IKZE, z którego dokonał wypłaty pierwszej raty. 15. Wypłata Transferowa może być dokonana z Rachunku IKZE Uczestnika do innej instytucji finansowej, z którą Uczestnik zawarł umowę o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, a w przypadku śmierci Uczestnika z Rachunku IKZE zmarłego Uczestnika na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego osoby uprawnionej. 16. Zwrot środków zgromadzonych na Rachunku IKZE Uczestnika Funduszu następuje w razie wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKZE MetLife Fundusze Inwestycyjne przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do Wypłaty lub Wypłaty Transferowej. 17. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę o prowadzenie IKZE MetLife Fundusze Inwestycyjne z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie jest doręczane na piśmie, za potwierdzeniem odbioru. 18. Fundusz może wypowiedzieć umowę o prowadzenie IKZE MetLife Fundusze Inwestycyjne w przypadku gdy od ostatniej Wpłaty na Rachunek IKZE do końca roku kalendarzowego następującego po roku od dokonania tej wpłaty nie została dokonana kolejna wpłata na ten Rachunek IKZE. 19. Umowa IKZE MetLife Fundusze Inwestycyjne ulega rozwiązaniu w terminie 12 miesięcy od dnia jej zawarcia, jeśli w tym terminie nie zostanie dokonana przez Uczestnika wpłata początkowa na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii E, zgodnie z postanowieniami 2 ust. 3 Umowy IKZE MetLife Fundusze Inwestycyjne, lub nie zostanie przyjęta Wypłata Transferowa z innej instytucji finansowej. Ponadto Umowa IKZE MetLife Fundusze Inwestycyjne ulega rozwiązaniu w przypadku dokonania Wypłaty całości środków zgromadzonych na Rachunku IKZE oraz Zwrotu środków zgromadzonych na Rachunku IKZE. 20. Umowa IKZE MetLife Fundusze Inwestycyjne wygasa wskutek śmierci Uczestnika. 21. Nie rzadziej niż jeden raz w roku kalendarzowym, Fundusz będzie przekazywał Uczestnikowi zbiorcze potwierdzenie dokonanych transakcji wraz z informacją o środkach zgromadzonych na Rachunku IKZE według stanu na koniec poprzedniego roku kalendarzowego, które zawiera m.in.: a) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu; b) nazwę Funduszu i Subfunduszu; c) wartość zgromadzonych Jednostek Uczestnictwa na Rachunku IKZE Uczestnika; d) numer Rachunku IKZE Uczestnika Funduszu w Subrejestrze. 13 Zasady zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa 1. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy bez ograniczeń z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w Ustawie. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutora. 71

110 2. Jednostki Uczestnictwa są zbywane i odkupywane po cenie wynikającej z podzielenia Wartości Aktywów Netto każdego z Subfunduszy przez liczbę Jednostek Uczestnictwa w danym Subfunduszu, ustaloną na podstawie Subrejestru Uczestników danego Subfunduszu w Dniu Wyceny, w którym następuje zbycie lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa, z uwzględnieniem Opłat Manipulacyjnych. 3. Zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa następuje w każdym Dniu Wyceny. 4. Towarzystwo nie pobiera Opłaty Dystrybucyjnej od jednorazowego nabycia Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu, danej kategorii do wysokości kwoty, otrzymanej za ostatnie dokonane jednorazowe odkupienie Jednostek Uczestnictwa tej samej kategorii. Zwolnienie to przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym i pod warunkiem, że okres pomiędzy Dniem Wyceny, w którym odkupiono uprzednio nabyte Jednostki Uczestnictwa a dniem złożenia zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa nie przekracza 180 dni kalendarzowych. Skorzystanie z tego zwolnienia jest uzależnione od złożenia przez uprawnionego oświadczenia o odkupieniu Jednostek Uczestnictwa w okresie nieprzekraczającym ostatnich 180 dni kalendarzowych. 5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4 nie przysługuje w przypadku odkupienia Jednostek Uczestnictwa w ramach konwersji w MetLife Subfunduszu Pieniężnym, MetLife Subfunduszu Obligacji Skarbowych, MetLife Subfunduszu Aktywnej Alokacji, MetLife Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, MetLife Subfunduszu Zrównoważonym Nowa Europa oraz MetLife Subfunduszu Akcji. 14 Zawieszenie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa 1. Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa w danym Subfunduszu na 2 tygodnie, jeżeli nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów danego Subfunduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu. Za zgodą i na warunkach określonych przez KNF zbywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszone na okres od dwóch tygodni do dwóch miesięcy. 2. Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa w MetLife Subfunduszu Akcji Średnich Spółek jeżeli wartość Aktywów Netto Subfunduszu przekroczy złotych (słownie: sześćset milionów złotych). Fundusz niezwłocznie po podjęciu decyzji o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa zamieści informację o tym fakcie na stronie internetowej oraz przekaże tą informację Dystrybutorom. 3. W przypadku zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa w MetLife Subfunduszu Akcji Średnich Spółek przez Fundusz z powodu wskazanego w ust. 2, Fundusz może w drodze decyzji podjętej w terminie 14 dni roboczych przypadających po Dniu Wyceny, w którym Aktywa Netto MetLife Subfunduszu Akcji Średnich Spółek wynosić będą mniej niż złotych (pięćset milionów złotych), ponownie rozpocząć zbywanie Jednostek Uczestnictwa. Termin ponownego rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa zostanie określony w wyżej wspomnianej decyzji. Fundusz niezwłocznie poinformuje o wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa poprzez zamieszczenie informacji o tym fakcie na stronie internetowej oraz jej przekazanie Dystrybutorom. 4. Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa w każdym z Subfunduszy oddzielnie, na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie, jeżeli: a. w okresie ostatnich dwóch tygodni suma wartości odkupionych przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa w danym Subfunduszu oraz Jednostek Uczestnictwa w danym Subfunduszu, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10 % Aktywów danego Subfunduszu, albo b. nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów danego Subfunduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, za zgodą i na warunkach określonych przez KNF: a. odkupywanie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu może zostać zawieszone na okres dłuższy niż dwa tygodnie, nieprzekraczający jednak dwóch miesięcy; b. Fundusz może odkupywać Jednostki Uczestnictwa w danym Subfunduszu, w ratach, w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w danym Subfunduszu. 6. W przypadku zwołania Zgromadzenia Uczestników Fundusz zawiesza zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa od dnia poprzedzającego dzień, na który zwołano Zgromadzenie Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników. 7. W przypadku zwołania Zgromadzenia Uczestników w sprawach dotyczących tylko danego Subfunduszu Fundusz zawiesza zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa tylko Subfunduszu, którego dotyczy Zgromadzenie Uczestników Jednostki Uczestnictwa nabywane są w chwili wpisania do Subrejestru przez Agenta Transferowego liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych za dokonaną wpłatę. 2. Nabycie powinno nastąpić nie później niż w terminie siedmiu dni kalendarzowych od dnia złożenia zlecenia nabycia i wpływu wpłaty na rachunek bankowy Funduszu związany z danym Subfunduszem, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w Ustawie. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutora. 2. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa z chwilą wpisania do Subrejestru przez Agenta Transferowego liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa. 3. Odkupienie następuje w Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu odkupienia, pod warunkiem, że informacja ta została otrzymana w Dniu Wyceny do godziny w tym dniu. W przypadku, gdy informacja o zleceniu odkupienia została otrzymana przez Agenta Transferowego po godzinie 12.00, odkupienie nastąpi w następnym Dniu Wyceny. 4. Odkupienie nie może nastąpić później niż w terminie siedmiu dni kalendarzowych od złożenia zlecenia odkupienia, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności złożenia wadliwego zlecenia odkupienia. 5. W przypadku Zwrotu odkupienie jest dokonywane nie później niż w przedostatnim dniu roboczym obowiązywania umowy o prowadzenie Rachunku IKE lub umowy o prowadzenie Rachunku IKZE. W przypadku Zwrotu częściowego z Rachunku IKE odkupienie jest dokonywane w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku przez Uczestnika. 6. W przypadku Wypłaty środków zgromadzonych na Rachunku IKE lub Rachunku IKZE na rzecz: a) Uczestnika Funduszu, po spełnieniu warunków określonych w 12 ust. 9 lub 12 1 ust. 10; b) osób uprawnionych, w przypadku śmierci Uczestnika Funduszu; - odkupienie jest dokonywane nie później niż w siódmym dniu roboczym od dnia otrzymania przez Fundusz prawidłowego wniosku o dokonanie Wypłaty. 7. W przypadku Wypłaty Transferowej odkupienie jest dokonywane w siódmym dniu roboczym od dnia: a) złożenia dyspozycji Wypłaty Transferowej przez Uczestnika Funduszu; b) przedstawienia przez osoby uprawnione w przypadku śmierci Uczestnika Funduszu dokumentów wymienionych w art. 34 ust. 2 pkt 2 lub 34a ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego oraz złożenie dyspozycji Wypłaty Transferowej; - pod warunkiem, że nie zachodzą przesłanki do zawieszenia odkupywania Jednostek Uczestnictwa. 8. Fundusz niezwłocznie dokonuje przelewu kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika Funduszu, nie wcześniej jednak niż drugiego dnia roboczego po Dniu Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa, po ewentualnym pobraniu przez Towarzystwo Opłaty Umorzeniowej. 72

111 9. Wypłata następuje po potrąceniu kwoty podatku, do pobrania którego Fundusz lub Towarzystwo jest zobowiązane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przy obliczeniu należnego podatku przyjmuje się, że jako pierwsze odkupywane są Jednostki Uczestnictwa zbyte Uczestnikowi Funduszu po najwyższej Wartości Aktywów Netto danego Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa Osoby fizyczne mogą nabywać Jednostki Uczestnictwa oraz wykonywać czynności związane z uczestnictwem w Funduszu osobiście lub przez pełnomocników. 2. Szczegółowe zasady dokonywania czynności przez pełnomocników zostały opisane w prospekcie informacyjnym publikowanym i udostępnianym zgodnie z postanowieniem 58 ust. 4 Statutu. 18 Konwersja Jednostek Uczestnictwa 1. Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać konwersji jednostek uczestnictwa Subfunduszu pomiędzy funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Towarzystwo, z zastrzeżeniem zasad uczestnictwa w tych funduszach inwestycyjnych. Konwersji dokonuje się przez jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa w jednym funduszu inwestycyjnym (funduszu źródłowym) i nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym (funduszu docelowym) ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia jednostek uczestnictwa. 2. Konwersja może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa oraz tej samej waluty. 3. Okres pomiędzy złożeniem zlecenia konwersji a dniem jego realizacji nie powinien być dłuższy niż siedem dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do konwersji Jednostek Uczestnictwa stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa. 19 Zamiana Jednostek Uczestnictwa 1. Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu. 2. Zamiany dokonuje się przez jednoczesne umorzenie Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu (zwanym dalej subfunduszem źródłowym) i nabycie jednostek uczestnictwa w innym Subfunduszu (zwanym dalej subfunduszem docelowym), ze środków pieniężnych uzyskanych z umorzenia Jednostek Uczestnictwa. 3. Zamiana może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa oraz tej samej waluty. 4. Okres pomiędzy złożeniem zlecenia zamiany a dniem jego realizacji nie powinien być dłuższy niż siedem dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. 5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do zamiany Jednostek Uczestnictwa stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa. 20 Wycena Aktywów Funduszu i Subfunduszu 1. Metody i zasady dokonywania wyceny aktywów Funduszu i Subfunduszu opisane są w prospekcie informacyjnym i są zgodne z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych. 2. Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku, wyznacza się według ostatnich dostępnych kursów o godzinie 23:00 w Dniu Wyceny. 21 Świadczenie dodatkowe 1. Uczestnikowi Funduszu, który zawarł z Funduszem umowę, może przysługiwać świadczenie dodatkowe po spełnieniu poniższych warunków: a. Uczestnik Funduszu posiadał w okresie rozliczeniowym taką liczbę Jednostek Uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo, że średnia wartość aktywów netto przypadających na posiadane przez niego Jednostki Uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo w okresie rozliczeniowym była większa niż (słownie: jeden milion) złotych. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. b. Towarzystwo ustali w odrębnej umowie z Uczestnikiem Funduszu, w szczególności: okres obowiązywania umowy, zasady obliczania wysokości świadczenia dodatkowego, przy uwzględnieniu długości okresu rozliczeniowego i średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa posiadane przez Uczestnika Funduszu w przyjętym okresie rozliczeniowym oraz sposób realizacji świadczenia dodatkowego przez Fundusz. 2. Towarzystwo może obniżyć kwotę, o której mowa w ust. 1 lit. a), w następujących przypadkach: a. w stosunku do Uczestników Funduszu będących uczestnikami Programu Systematycznego Oszczędzania, b. w stosunku do Uczestników Funduszu będących uczestnikami Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych, c. w stosunku do Uczestników Funduszu reprezentowanych przez pełnomocnika będącego podmiotem posiadającym licencję na zarządzanie aktywami, 3. Świadczenie dodatkowe przyznane przez Fundusz na rzecz Uczestnika Funduszu będzie realizowane ze środków Funduszu przeznaczonych na wynagrodzenie Towarzystwa z tytułu zarządzania. W przypadku MetLife Subfunduszu Akcji Średnich Spółek świadczenie dodatkowe przyznane na rzecz Uczestnika Funduszu będzie realizowane ze środków Towarzystwa. 4. Z zastrzeżeniem ust. 5, świadczenie dodatkowe będzie spełnione w drodze zbycia na rzecz Uczestnika Funduszu dodatkowych Jednostek Uczestnictwa o wartości odpowiadającej otrzymanemu świadczeniu dodatkowemu bez pobierania Opłaty Dystrybucyjnej. 5. Na pisemne żądanie Uczestnika Funduszu świadczenie dodatkowe zostanie mu wypłacone w pieniądzu, jednakże nie wcześniej niż z chwilą zapłaty wynagrodzenia Towarzystwu z tytułu zarządzania Subfunduszami. W przypadku MetLife Subfunduszu Akcji Średnich Spółek świadczenie dodatkowe jest wypłacane na żądanie Uczestnika Funduszu, jednakże nie wcześniej niż 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który świadczenie dodatkowe jest należne. 6. Uczestnik Funduszu nabywa Jednostki Uczestnictwa po dniu otrzymania świadczenia dodatkowego. Szczegółowe zasady obliczania i wypłaty świadczenia dodatkowego określa umowa, o której mowa w ust. 1. Rozdział II: Wpłaty i Opłaty 22 Wpłaty i ich minimalna wartość 1. W przypadku zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A Minimalna Wpłata początkowa wynosi 500 (słownie: pięćset) złotych. Każda następna wpłata nie może być niższa niż 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) złotych. 2. W przypadku zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii B Minimalna Wpłata początkowa oraz minimalna kwota jednorazowej kolejnej wpłaty będzie określana w umowie o uczestnictwo w danym Programie Systematycznego Oszczędzania. Kwoty Minimalnych Wpłat początkowych i wpłat następnych nie mogą być wyższe od kwot wyżej wymienionych wpłat dokonywanych przez Inwestorów i Uczestników poza tymi programami. 3. W przypadku zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii E oraz I Minimalna Wpłata początkowa oraz minimalna kwota jednorazowej kolejnej wpłaty będzie określana w umowie o prowadzenie Rachunku IKZE lub umowie o prowadzenie Rachunku IKE, zgodnie z właściwymi dla tych programów przepisami prawa. Kwoty Minimalnych Wpłat początkowych i wpłat następnych nie mogą być wyższe od kwot wyżej 73

112 wymienionych wpłat dokonywanych przez Inwestorów i Uczestników poza tymi programami. METLIFE SUBFUNDUSZ PIENIĘŻNY 23 Wynagrodzenie za zarządzanie od Aktywów Subfunduszu oraz rodzaje, wysokość, sposób kalkulacji i terminy pokrywania kosztów obciążających Subfundusz 1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 1,0% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa zbywanych w ramach Subfunduszu. 2. Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa Subfundusz może pokrywać następujące koszty wynikające ze zobowiązań Subfunduszu oraz koszty wynikające ze zobowiązań całego Funduszu proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu: a) prowizje i opłaty za przechowanie papierów wartościowych, prowadzenie rejestru aktywów Funduszu i Subfunduszu, przechowywanie aktywów przez Depozytariusza, otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych do wysokości 0,1% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym; b) prowizje i opłaty maklerskie związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych; c) opłaty, prowizje i koszty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych przez Fundusz pożyczek i kredytów bankowych; d) podatki, taksy notarialne, opłaty sądowe i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne; e) koszty doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz Subfunduszu wykonywanego w celu ochrony praw Uczestników Funduszu oraz badań i przeglądów sprawozdań finansowych Subfunduszu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - do wysokości 0,1% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym; f) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu, opłaty i koszty likwidacji Subfunduszu; g) wynagrodzenie likwidatora Funduszu, opłaty i koszty likwidacji Funduszu; h) wynagrodzenie Depozytariusza za realizację obowiązków wynikających z art. 72 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy (w tym za weryfikację wyceny Aktywów Subfunduszu) do wysokości zł rocznie; i) wynagrodzenie Agenta Transferowego pokrywane na podstawie umowy o świadczenie usług Agenta Transferowego do wysokości 0,2% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym. 3. Za wyjątkiem kosztów wymienionych w ust. 2 pokrywanych przez Subfundusz, Towarzystwo pokrywa z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej oraz ze środków własnych, wszelkie pozostałe koszty i wydatki związane z działalnością Funduszu lub Subfunduszu, a w szczególności koszty reklamy, promocji, dystrybucji oraz koszty przygotowania, druku i dystrybucji materiałów informacyjnych i ogłoszeń, w tym wymaganych przepisami Ustawy. 4. W przypadku likwidacji Subfunduszu, Subfundusz ten pokryje koszty wynagrodzenia likwidatora, o których mowa w ust. 2 lit. f) do wysokości 3,0 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na dzień otwarcia likwidacji Subfunduszu, jednak nie więcej niż (słownie: sto tysięcy) złotych. Towarzystwo pokrywa koszty wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu przewyższające powyższą maksymalną wartość. 5. W przypadku likwidacji Funduszu, Fundusz pokryje koszty wynagrodzenia likwidatora, o których mowa w ust. 2 lit. g) do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Funduszu na dzień otwarcia likwidacji Funduszu, jednak nie więcej niż (słownie: sto tysięcy) złotych. Towarzystwo pokrywa koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu przewyższające powyższą maksymalną wartość. 6. W przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego Subfunduszu, koszty takiej transakcji obciążają dany Subfundusz proporcjonalnie do udziału wartości nabytych lub zbytych na rzecz tego Subfunduszu składników lokat w wartości składników lokat nabytych lub zbytych w ramach tej transakcji ogółem. 7. Fundusz będzie pokrywał poszczególne koszty w sposób wynikający z ich charakteru i umownych terminów płatności, za wyjątkiem opłaty za zarządzanie, której sposób pokrywania został opisany w ust Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczane jest w każdym Dniu Wyceny od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Wynagrodzenie to pobierane jest w okresach miesięcznych. 9. Koszty i zobowiązania Subfunduszu obciążają tylko ten Subfundusz. 10. Koszty dotyczące całego Funduszu obciążają Subfundusz w zakresie proporcjonalnym do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu. METLIFE SUBFUNDUSZ OBLIGACJI SKARBOWYCH 23a Wynagrodzenie za zarządzanie od Aktywów Subfunduszu oraz rodzaje, wysokość, sposób kalkulacji i terminy pokrywania kosztów obciążających Subfundusz 1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 1,75% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa zbywanych w ramach Subfunduszu. 2. Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa Subfundusz może pokrywać następujące koszty wynikające ze zobowiązań Subfunduszu oraz koszty wynikające ze zobowiązań całego Funduszu proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu: a) prowizje i opłaty za przechowanie papierów wartościowych, prowadzenie rejestru aktywów Funduszu i Subfunduszu, przechowywanie aktywów przez Depozytariusza, otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych do wysokości 0,1% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym; b) prowizje i opłaty maklerskie związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych; c) opłaty, prowizje i koszty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych przez Fundusz pożyczek i kredytów bankowych; d) podatki, taksy notarialne, opłaty sądowe i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne; e) koszty doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz Subfunduszu wykonywanego w celu ochrony praw Uczestników Funduszu oraz badań i przeglądów sprawozdań finansowych Subfunduszu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - do wysokości 0,1% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym; f) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu, opłaty i koszty likwidacji Subfunduszu; g) wynagrodzenie likwidatora Funduszu, opłaty i koszty likwidacji Funduszu; h) wynagrodzenie Depozytariusza za realizację obowiązków wynikających z art. 72 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy (w tym za weryfikację wyceny Aktywów Subfunduszu) do wysokości zł rocznie; i) wynagrodzenie Agenta Transferowego pokrywane na podstawie umowy o świadczenie usług Agenta Transferowego do wysokości 0,2% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym. 3. Za wyjątkiem kosztów wymienionych w ust. 2 pokrywanych przez Subfundusz, Towarzystwo pokrywa z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej oraz ze środków własnych, wszelkie pozostałe koszty i wydatki związane z działalnością Funduszu lub Subfunduszu, a w szczególności 74

113 koszty reklamy, promocji, dystrybucji oraz koszty przygotowania, druku i dystrybucji materiałów informacyjnych i ogłoszeń, w tym wymaganych przepisami Ustawy. 4. W przypadku likwidacji Subfunduszu, Subfundusz ten pokryje koszty wynagrodzenia likwidatora, o których mowa w ust. 2 lit. f) do wysokości 3,0 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na dzień otwarcia likwidacji Subfunduszu, jednak nie więcej niż (słownie: sto tysięcy) złotych. Towarzystwo pokrywa koszty wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu przewyższające powyższą maksymalną wartość. 5. W przypadku likwidacji Funduszu, Fundusz pokryje koszty wynagrodzenia likwidatora, o których mowa w ust. 2 lit. g) do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Funduszu na dzień otwarcia likwidacji Funduszu, jednak nie więcej niż (słownie: sto tysięcy) złotych. Towarzystwo pokrywa koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu przewyższające powyższą maksymalną wartość. 6. W przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego Subfunduszu, koszty takiej transakcji obciążają dany Subfundusz proporcjonalnie do udziału wartości nabytych lub zbytych na rzecz tego Subfunduszu składników lokat w wartości składników lokat nabytych lub zbytych w ramach tej transakcji ogółem. 7. Fundusz będzie pokrywał poszczególne koszty w sposób wynikający z ich charakteru i umownych terminów płatności, za wyjątkiem opłaty za zarządzanie, której sposób pokrywania został opisany w ust Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczane jest w każdym Dniu Wyceny od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Wynagrodzenie to pobierane jest w okresach miesięcznych. 9. Koszty i zobowiązania Subfunduszu obciążają tylko ten Subfundusz. 10. Koszty dotyczące całego Funduszu obciążają Subfundusz w zakresie proporcjonalnym do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu. METLIFE SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ ALOKACJI 23b Wynagrodzenie za zarządzanie od Aktywów Subfunduszu oraz rodzaje, wysokość, sposób kalkulacji i terminy pokrywania kosztów obciążających Subfundusz 1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 3,5% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa zbywanych w ramach Subfunduszu. 2. Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa Subfundusz może pokrywać następujące koszty wynikające ze zobowiązań Subfunduszu oraz koszty wynikające ze zobowiązań całego Funduszu proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu: a) prowizje i opłaty za przechowanie papierów wartościowych, prowadzenie rejestru aktywów Funduszu i Subfunduszu, przechowywanie aktywów przez Depozytariusza, otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych do wysokości 0,1% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym; b) prowizje i opłaty maklerskie związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych; c) opłaty, prowizje i koszty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych przez Fundusz pożyczek i kredytów bankowych; d) podatki, taksy notarialne, opłaty sądowe i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne; e) koszty doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz Subfunduszu wykonywanego w celu ochrony praw Uczestników Funduszu oraz badań i przeglądów sprawozdań finansowych Subfunduszu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - do wysokości 0,1% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym; f) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu, opłaty i koszty likwidacji Subfunduszu; g) wynagrodzenie likwidatora Funduszu, opłaty i koszty likwidacji Funduszu; h) wynagrodzenie Depozytariusza za realizację obowiązków wynikających z art. 72 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy (w tym za weryfikację wyceny Aktywów Subfunduszu) do wysokości zł rocznie; i) wynagrodzenie Agenta Transferowego pokrywane na podstawie umowy o świadczenie usług Agenta Transferowego do wysokości 0,2% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym. 3. Za wyjątkiem kosztów wymienionych w ust. 2 pokrywanych przez Subfundusz, Towarzystwo pokrywa z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej oraz ze środków własnych, wszelkie pozostałe koszty i wydatki związane z działalnością Funduszu lub Subfunduszu, a w szczególności koszty reklamy, promocji, dystrybucji oraz koszty przygotowania, druku i dystrybucji materiałów informacyjnych i ogłoszeń, w tym wymaganych przepisami Ustawy. 4. W przypadku likwidacji Subfunduszu, Subfundusz ten pokryje koszty wynagrodzenia likwidatora, o których mowa w ust. 2 lit. f) do wysokości 3,0 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na dzień otwarcia likwidacji Subfunduszu, jednak nie więcej niż (słownie: sto tysięcy) złotych. Towarzystwo pokrywa koszty wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu przewyższające powyższą maksymalną wartość. 5. W przypadku likwidacji Funduszu, Fundusz pokryje koszty wynagrodzenia likwidatora, o których mowa w ust. 2 lit. g) do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Funduszu na dzień otwarcia likwidacji Funduszu, jednak nie więcej niż (słownie: sto tysięcy) złotych. Towarzystwo pokrywa koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu przewyższające powyższą maksymalną wartość. 6. W przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego Subfunduszu, koszty takiej transakcji obciążają dany Subfundusz proporcjonalnie do udziału wartości nabytych lub zbytych na rzecz tego Subfunduszu składników lokat w wartości składników lokat nabytych lub zbytych w ramach tej transakcji ogółem. 7. Fundusz będzie pokrywał poszczególne koszty w sposób wynikający z ich charakteru i umownych terminów płatności, za wyjątkiem opłaty za zarządzanie, której sposób pokrywania został opisany w ust Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczane jest w każdym Dniu Wyceny od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Wynagrodzenie to pobierane jest w okresach miesięcznych. 9. Koszty i zobowiązania Subfunduszu obciążają tylko ten Subfundusz. 10. Koszty dotyczące całego Funduszu obciążają Subfundusz w zakresie proporcjonalnym do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu. METLIFE SUBFUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU 23c Wynagrodzenie za zarządzanie od Aktywów Subfunduszu oraz rodzaje, wysokość, sposób kalkulacji i terminy pokrywania kosztów obciążających Subfundusz 1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 3,0% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa zbywanych w ramach Subfunduszu. 2. Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa Subfundusz może pokrywać następujące koszty wynikające ze zobowiązań Subfunduszu oraz koszty wynikające ze zobowiązań całego Funduszu proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu: 75

114 a) prowizje i opłaty za przechowanie papierów wartościowych, prowadzenie rejestru aktywów Funduszu i Subfunduszu, przechowywanie aktywów przez Depozytariusza, otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych do wysokości 0,1% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym; b) prowizje i opłaty maklerskie związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych; c) opłaty, prowizje i koszty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych przez Fundusz pożyczek i kredytów bankowych; d) podatki, taksy notarialne, opłaty sądowe i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne; e) koszty doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz Subfunduszu wykonywanego w celu ochrony praw Uczestników Funduszu oraz badań i przeglądów sprawozdań finansowych Subfunduszu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - do wysokości 0,1% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym; f) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu, opłaty i koszty likwidacji Subfunduszu; g) wynagrodzenie likwidatora Funduszu, opłaty i koszty likwidacji Funduszu; h) wynagrodzenie Depozytariusza za realizację obowiązków wynikających z art. 72 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy (w tym za weryfikację wyceny Aktywów Subfunduszu) do wysokości zł rocznie; i) wynagrodzenie Agenta Transferowego pokrywane na podstawie umowy o świadczenie usług Agenta Transferowego do wysokości 0,2% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym. 3. Za wyjątkiem kosztów wymienionych w ust. 2 pokrywanych przez Subfundusz, Towarzystwo pokrywa z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej oraz ze środków własnych, wszelkie pozostałe koszty i wydatki związane z działalnością Funduszu lub Subfunduszu, a w szczególności koszty reklamy, promocji, dystrybucji oraz koszty przygotowania, druku i dystrybucji materiałów informacyjnych i ogłoszeń, w tym wymaganych przepisami Ustawy. 4. W przypadku likwidacji Subfunduszu, Subfundusz ten pokryje koszty wynagrodzenia likwidatora, o których mowa w ust. 2 lit. f) do wysokości 3,0 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na dzień otwarcia likwidacji Subfunduszu, jednak nie więcej niż (słownie: sto tysięcy) złotych. Towarzystwo pokrywa koszty wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu przewyższające powyższą maksymalną wartość. 5. W przypadku likwidacji Funduszu, Fundusz pokryje koszty wynagrodzenia likwidatora, o których mowa w ust. 2 lit. g) do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Funduszu na dzień otwarcia likwidacji Funduszu, jednak nie więcej niż (słownie: sto tysięcy) złotych. Towarzystwo pokrywa koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu przewyższające powyższą maksymalną wartość. 6. W przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego Subfunduszu, koszty takiej transakcji obciążają dany Subfundusz proporcjonalnie do udziału wartości nabytych lub zbytych na rzecz tego Subfunduszu składników lokat w wartości składników lokat nabytych lub zbytych w ramach tej transakcji ogółem. 7. Fundusz będzie pokrywał poszczególne koszty w sposób wynikający z ich charakteru i umownych terminów płatności, za wyjątkiem opłaty za zarządzanie, której sposób pokrywania został opisany w ust Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczane jest w każdym Dniu Wyceny od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Wynagrodzenie to pobierane jest w okresach miesięcznych. 9. Koszty i zobowiązania Subfunduszu obciążają tylko ten Subfundusz. 10. Koszty dotyczące całego Funduszu obciążają Subfundusz w zakresie proporcjonalnym do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu. METLIFE SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY NOWA EUROPA 23d Wynagrodzenie za zarządzanie od Aktywów Subfunduszu oraz rodzaje, wysokość, sposób kalkulacji i terminy pokrywania kosztów obciążających Subfundusz 1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 3,5% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa zbywanych w ramach Subfunduszu. 2. Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa Subfundusz może pokrywać następujące koszty wynikające ze zobowiązań Subfunduszu oraz koszty wynikające ze zobowiązań całego Funduszu proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu: a) prowizje i opłaty za przechowanie papierów wartościowych, prowadzenie rejestru aktywów Funduszu i Subfunduszu, przechowywanie aktywów przez Depozytariusza, otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych do wysokości 0,1% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym; b) prowizje i opłaty maklerskie związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych; c) opłaty, prowizje i koszty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych przez Fundusz pożyczek i kredytów bankowych; d) podatki, taksy notarialne, opłaty sądowe i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne; e) koszty doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz Subfunduszu wykonywanego w celu ochrony praw Uczestników Funduszu oraz badań i przeglądów sprawozdań finansowych Subfunduszu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - do wysokości 0,1% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym; f) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu, opłaty i koszty likwidacji Subfunduszu; g) wynagrodzenie likwidatora Funduszu, opłaty i koszty likwidacji Funduszu h) wynagrodzenie Depozytariusza za realizację obowiązków wynikających z art. 72 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy (w tym za weryfikację wyceny Aktywów Subfunduszu) do wysokości zł rocznie; i) wynagrodzenie Agenta Transferowego pokrywane na podstawie umowy o świadczenie usług Agenta Transferowego do wysokości 0,2% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym. 3. Za wyjątkiem kosztów wymienionych w ust. 2 pokrywanych przez Subfundusz, Towarzystwo pokrywa z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej oraz ze środków własnych, wszelkie pozostałe koszty i wydatki związane z działalnością Funduszu lub Subfunduszu, a w szczególności koszty reklamy, promocji, dystrybucji oraz koszty przygotowania, druku i dystrybucji materiałów informacyjnych i ogłoszeń, w tym wymaganych przepisami Ustawy. 4. W przypadku likwidacji Subfunduszu, Subfundusz ten pokryje koszty wynagrodzenia likwidatora, o których mowa w ust. 2 lit. f) do wysokości 3,0 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na dzień otwarcia likwidacji Subfunduszu, jednak nie więcej niż (słownie: sto tysięcy) złotych. Towarzystwo pokrywa koszty wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu przewyższające powyższą maksymalną wartość. 5. W przypadku likwidacji Funduszu, Fundusz pokryje koszty wynagrodzenia likwidatora, o których mowa w ust. 2 lit. g) do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Funduszu na dzień otwarcia likwidacji Funduszu, jednak nie więcej niż (słownie: sto tysięcy) złotych. Towarzystwo pokrywa koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu przewyższające powyższą maksymalną wartość. 6. W przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego Subfunduszu, koszty takiej transakcji obciążają dany Subfundusz proporcjonalnie do udziału wartości nabytych lub zbytych na rzecz tego Subfunduszu składników lokat w wartości składników lokat nabytych lub zbytych w ramach tej transakcji ogółem. 7. Fundusz będzie pokrywał poszczególne koszty w sposób wynikający z ich charakteru i umownych terminów płatności, za wyjątkiem opłaty za zarządzanie, której sposób pokrywania został opisany w ust

115 8. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczane jest w każdym Dniu Wyceny od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Wynagrodzenie to pobierane jest w okresach miesięcznych. 9. Koszty i zobowiązania Subfunduszu obciążają tylko ten Subfundusz. 10. Koszty dotyczące całego Funduszu obciążają Subfundusz w zakresie proporcjonalnym do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu. METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI 23e Wynagrodzenie za zarządzanie od Aktywów Subfunduszu oraz rodzaje, wysokość, sposób kalkulacji i terminy pokrywania kosztów obciążających Subfundusz 1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 4,0% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa zbywanych w ramach Subfunduszu. 2. Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa Subfundusz może pokrywać następujące koszty wynikające ze zobowiązań Subfunduszu oraz koszty wynikające ze zobowiązań całego Funduszu proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu: a) prowizje i opłaty za przechowanie papierów wartościowych, prowadzenie rejestru aktywów Funduszu i Subfunduszu, przechowywanie aktywów przez Depozytariusza, otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych do wysokości 0,1% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym; b) prowizje i opłaty maklerskie związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych; c) opłaty, prowizje i koszty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych przez Fundusz pożyczek i kredytów bankowych; d) podatki, taksy notarialne, opłaty sądowe i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne; e) koszty doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz Subfunduszu wykonywanego w celu ochrony praw Uczestników Funduszu oraz badań i przeglądów sprawozdań finansowych Subfunduszu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - do wysokości 0,1% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym; f) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu, opłaty i koszty likwidacji Subfunduszu; g) wynagrodzenie likwidatora Funduszu, opłaty i koszty likwidacji Funduszu; h) wynagrodzenie Depozytariusza za realizację obowiązków wynikających z art. 72 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy (w tym za weryfikację wyceny Aktywów Subfunduszu) do wysokości zł rocznie; i) wynagrodzenie Agenta Transferowego pokrywane na podstawie umowy o świadczenie usług Agenta Transferowego do wysokości 0,2% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym. 3. Za wyjątkiem kosztów wymienionych w ust. 2 pokrywanych przez Subfundusz, Towarzystwo pokrywa z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej oraz ze środków własnych, wszelkie pozostałe koszty i wydatki związane z działalnością Funduszu lub Subfunduszu, a w szczególności koszty reklamy, promocji, dystrybucji oraz koszty przygotowania, druku i dystrybucji materiałów informacyjnych i ogłoszeń, w tym wymaganych przepisami Ustawy. 4. W przypadku likwidacji Subfunduszu, Subfundusz ten pokryje koszty wynagrodzenia likwidatora, o których mowa w ust. 2 lit. f) do wysokości 3,0 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na dzień otwarcia likwidacji Subfunduszu, jednak nie więcej niż (słownie: sto tysięcy) złotych. Towarzystwo pokrywa koszty wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu przewyższające powyższą maksymalną wartość. 5. W przypadku likwidacji Funduszu, Fundusz pokryje koszty wynagrodzenia likwidatora, o których mowa w ust. 2 lit. g) do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Funduszu na dzień otwarcia likwidacji Funduszu, jednak nie więcej niż (słownie: sto tysięcy) złotych. Towarzystwo pokrywa koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu przewyższające powyższą maksymalną wartość. 6. W przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego Subfunduszu, koszty takiej transakcji obciążają dany Subfundusz proporcjonalnie do udziału wartości nabytych lub zbytych na rzecz tego Subfunduszu składników lokat w wartości składników lokat nabytych lub zbytych w ramach tej transakcji ogółem. 7. Fundusz będzie pokrywał poszczególne koszty w sposób wynikający z ich charakteru i umownych terminów płatności, za wyjątkiem opłaty za zarządzanie, której sposób pokrywania został opisany w ust Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczane jest w każdym Dniu Wyceny od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Wynagrodzenie to pobierane jest w okresach miesięcznych. 9. Koszty i zobowiązania Subfunduszu obciążają tylko ten Subfundusz. 10. Koszty dotyczące całego Funduszu obciążają Subfundusz w zakresie proporcjonalnym do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu. METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK 23f Wynagrodzenie za zarządzanie od Aktywów Subfunduszu oraz rodzaje, wysokość, sposób kalkulacji i terminy pokrywania kosztów obciążających Subfundusz 1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalnie do wartości 4,0% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Wskazana maksymalna stawka wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem odnosi się do wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa zbywanych w ramach Subfunduszu. 2. Opłaty za zarządzanie pobierane od poszczególnych kategorii Jednostek Uczestnictwa stawek nie wyższych niż określona w ust. 1, są ustalane w drodze uchwały zarządu Towarzystwa, z uwzględnieniem charakteru je różnicującego, opisanego w 9 ust Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa Subfundusz może pokrywać następujące koszty wynikające ze zobowiązań Subfunduszu oraz koszty wynikające ze zobowiązań całego Funduszu proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu: a) prowizje i opłaty za przechowanie papierów wartościowych, prowadzenie rejestru aktywów Funduszu i Subfunduszu, przechowywanie aktywów przez Depozytariusza, otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych do wysokości 0,1% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym ; b) prowizje i opłaty maklerskie związane z transakcjami kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, w tym praw majątkowych; c) opłaty, prowizje i koszty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych przez Fundusz pożyczek i kredytów bankowych; d) podatki, taksy notarialne, opłaty sądowe i inne opłaty wymagane przez organy państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne; e) koszty doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz Subfunduszu wykonywanego w celu ochrony praw Uczestników Funduszu oraz badań i przeglądów sprawozdań finansowych Subfunduszu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - do wysokości 0,1% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym; f) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu, opłaty i koszty likwidacji Subfunduszu; g) wynagrodzenie likwidatora Funduszu, opłaty i koszty likwidacji Funduszu; 77

116 h) wynagrodzenie Depozytariusza za realizację obowiązków wynikających z art. 72 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy (w tym za weryfikację wyceny Aktywów Subfunduszu) do wysokości zł rocznie; i) wynagrodzenie Agenta Transferowego pokrywane na podstawie umowy o świadczenie usług Agenta Transferowego do wysokości 0,2% średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w roku kalendarzowym. 4. Za wyjątkiem kosztów wymienionych w ust. 2 pokrywanych przez Subfundusz, Towarzystwo pokrywa z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej oraz ze środków własnych, wszelkie pozostałe koszty i wydatki związane z działalnością Funduszu lub Subfunduszu, a w szczególności koszty reklamy, promocji, dystrybucji oraz koszty przygotowania, druku i dystrybucji materiałów informacyjnych i ogłoszeń, w tym wymaganych przepisami Ustawy. 5. W przypadku likwidacji Subfunduszu, Subfundusz ten pokryje koszty wynagrodzenia likwidatora, o których mowa w ust. 2 lit. f) do wysokości 3,0 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na dzień otwarcia likwidacji Subfunduszu, jednak nie więcej niż (słownie: sto tysięcy) złotych. Towarzystwo pokrywa koszty wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu przewyższające powyższą maksymalną wartość. 6. W przypadku likwidacji Funduszu, Fundusz pokryje koszty wynagrodzenia likwidatora, o których mowa w ust. 2 lit. g) do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Funduszu na dzień otwarcia likwidacji Funduszu, jednak nie więcej niż (słownie: sto tysięcy) złotych. Towarzystwo pokrywa koszty wynagrodzenia likwidatora Funduszu przewyższające powyższą maksymalną wartość. 7. W przypadku zawarcia przez Fundusz umowy dotyczącej nabycia lub zbycia składników lokat więcej niż jednego Subfunduszu, koszty takiej transakcji obciążają dany Subfundusz proporcjonalnie do udziału wartości nabytych lub zbytych na rzecz tego Subfunduszu składników lokat w wartości składników lokat nabytych lub zbytych w ramach tej transakcji ogółem. 8. Fundusz będzie pokrywał poszczególne koszty w sposób wynikający z ich charakteru i umownych terminów płatności, za wyjątkiem opłaty za zarządzanie, której sposób pokrywania został opisany w ust Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczane jest w każdym Dniu Wyceny od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Wynagrodzenie to pobierane jest w okresach miesięcznych. 10. Koszty i zobowiązania Subfunduszu obciążają tylko ten Subfundusz. 11. Koszty dotyczące całego Funduszu obciążają Subfundusz w zakresie proporcjonalnym do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu. 24 Opłaty Manipulacyjne 1. Z zastrzeżeniem ust. 7 i 8, za zbycie, odkupienie, konwersję i zamianę Jednostek Uczestnictwa, Towarzystwo może pobierać Opłaty Manipulacyjne. Stawki Opłat Manipulacyjnych określone są w Tabeli Opłat i nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości określonej w Statucie. Towarzystwo może również ustalać Stawki Opłat Manipulacyjnych indywidualnie dla danego Dystrybutora. 2. Z zastrzeżeniem ust. 7 i 8, za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A Towarzystwo pobiera Opłatę Dystrybucyjną w wysokości, podanej w Tabeli Opłat obowiązującej w Towarzystwie lub u danego Dystrybutora, nie wyższej niż: a) 0,00 % wpłacanej kwoty dla MetLife Subfunduszu Pieniężnego, b) 2,00 % wpłacanej kwoty dla MetLife Subfunduszu Obligacji Skarbowych, c) 4,00 % wpłacanej kwoty dla MetLife Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, d) 4,00 % wpłacanej kwoty dla MetLife Subfunduszu Aktywnej Alokacji, e) 4,25 % wpłacanej kwoty dla MetLife Subfunduszu Zrównoważonego Nowa Europa, f) 4,50 % wpłacanej kwoty dla MetLife Subfunduszu Akcji, g) 4,50% wpłaconej kwoty dla MetLife Subfunduszu Akcji Średnich Spółek. 3. Z zastrzeżeniem ust. 7 i 8, Towarzystwo pobiera Opłatę Umorzeniową za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii A w wysokości podanej w Tabeli Opłat obowiązującej w Towarzystwie lub u danego Dystrybutora, nie wyższej niż: a) 0,00 % kwoty uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa MetLife Subfunduszu Pieniężnego, b) 2,00 % kwoty uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa MetLife Subfunduszu Obligacji Skarbowych, c) 2,00 % kwoty uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa MetLife Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, d) 2,00 % kwoty uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa MetLife Subfunduszu Aktywnej Alokacji, e) 2,00 % kwoty uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa MetLife Subfunduszu Zrównoważonego Nowa Europa, f) 2,00 % kwoty uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa MetLife Subfunduszu Akcji, g) 5,00% kwoty uzyskanej w wyniku umorzenia Jednostek Uczestnictwa MetLife Subfunduszu Akcji Średnich Spółek. 4. Skala i wysokość stawek opłat, o których mowa w ust. 2 i 3 dotyczy wyłącznie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i jest ustalana przez Towarzystwo w Tabeli Opłat obowiązującej w Towarzystwie lub u danego Dystrybutora oraz udostępniana u danego Dystrybutora oraz siedzibie Towarzystwa. Może także być udostępniana na stronie internetowej Towarzystwa. 5. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B skala i wysokość stawek opłat pobieranych przez Towarzystwo określona jest odpowiednio w umowie oraz regulaminie dotyczącym danego Programu Systematycznego Oszczędzania i nie będzie wyższa niż określona w ust. 2 i 3. 5a. W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E Towarzystwo pobiera następujące opłaty: a) Z zastrzeżeniem ust. 7 i 8, Towarzystwo pobiera Opłatę za otwarcie Rachunku IKZE w wysokości, podanej w Tabeli Opłat obowiązującej w Towarzystwie lub u danego Dystrybutora w wysokości nie większej niż 600 zł. b) Opłatę dodatkową za dokonanie Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu w okresie 12-miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy IKZE MetLife Fundusze Inwestycyjne, w wysokości podanej w Umowie IKZE MetLife Fundusze Inwestycyjne. 6. W przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii I Towarzystwo pobiera wyłącznie następujące opłaty w zależności od wybranego przez Uczestnika wariantu opłat: a. I wariant Towarzystwo w związku z dokonaniem pierwszej wpłaty pobiera Opłatę za otwarcie rachunku IKE w wysokości podanej w Tabeli Opłat IKE MetLife, nie wyższej niż 100 (sto) złotych; - Towarzystwo pobiera Opłatę Dystrybucyjną w wysokości podanej w Tabeli Opłat IKE MetLife, nie wyższej niż 3 % wpłacanej kwoty; - Towarzystwo pobiera Opłatę Umorzeniową za dokonanie Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy o prowadzenie IKE MetLife, w wysokości podanej w Tabeli Opłat IKE MetLife, nie wyższej niż 2 % wypłacanej kwoty; b. II wariant Towarzystwo w związku z dokonaniem pierwszej wpłaty pobiera Opłatę za otwarcie rachunku IKE w wysokości podanej w Tabeli Opłat IKE MetLife, nie wyższej niż 300 (trzysta) złotych, - Towarzystwo pobiera Opłatę Dystrybucyjną w wysokości podanej w Tabeli Opłat IKE MetLife, nie wyższej niż 1 % wpłacanej kwoty; - Towarzystwo pobiera Opłatę Umorzeniową za dokonanie Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy o prowadzenie IKE MetLife, w wysokości podanej w Tabeli Opłat IKE MetLife, nie wyższej niż 2 % wypłacanej kwoty; Dokonanie zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii I nie podlega Opłatom za zamianę w obu wariantach opłat oraz Opłatom Umorzeniowym określonym w niniejszym ustępie. 7. Towarzystwo może zmniejszyć Opłatę Dystrybucyjną, Opłatę Umorzeniową, Opłatę za Konwersję, Opłatę za Zamianę, Opłatę za otwarcie Rachunku IKE, Opłatę za otwarcie Rachunku IKZE lub zwolnić z tych opłat w szczególności: a) pracowników Towarzystwa; b) pracowników i agentów akcjonariusza Towarzystwa; c) pracowników i agentów Dystrybutora; d) pracowników podmiotów będących w stosunku dominacji i zależności z akcjonariuszem Towarzystwa w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz 1538); e) akcjonariuszy Towarzystwa: 78

117 f) w wyjątkowych sytuacjach osoby, których reklamacje zostały uwzględnione przez Fundusz. 8. Towarzystwo może także częściowo lub całkowicie zwolnić wszystkich lub określoną grupę Inwestorów lub Uczestników Funduszu z Opłaty Dystrybucyjnej, Opłaty za otwarcie Rachunku IKE, Opłaty za otwarcie Rachunku IKZE, Opłaty Umorzeniowej, Opłaty za Konwersję lub Opłaty za Zamianę dotyczącej Jednostek Uczestnictwa, w szczególności w ramach: a) okresowych promocji; b) Programów Systematycznego Oszczędzania; c) Rachunku IKZE; d) Rachunku IKE; e) Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych. 9. Księgi rachunkowe Funduszu prowadzone są w taki sposób, by na każdy Dzień Wyceny było możliwe określenie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu reprezentujących każdą kategorię Jednostek Uczestnictwa. 10. Z zastrzeżeniem ust. 7 i 8, za dokonanie zamiany, o której mowa w 19 Statutu, Towarzystwo pobiera opłatę składającą się z dwóch części: stałą Opłatę za Zamianę w wysokości podanej w Tabeli Opłat, obowiązującej w Towarzystwie lub u danego Dystrybutora, która nie przekroczy 0,5% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym, ale nie będzie mniejsza niż kwota 20 (dwudziestu) złotych oraz zmienną Opłatę za Zamianę. 11. Stała Opłata za Zamianę jest pobierana w Subfunduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym, zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Zamianę. 12. Zmienna Opłata za Zamianę, o której mowa w ust. 10, jest równa iloczynowi kwoty zamiany i stawki zmiennej Opłaty za Zamianę. Stawka zmiennej Opłaty za Zamianę nie może być wartością ujemną i nie może być większa od stawki Opłaty Dystrybucyjnej w Subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej w Subfunduszu źródłowym podanych w Tabeli Opłat. Zmienna Opłata za Zamianę pobierana jest przez Towarzystwo w subfunduszu, w którym nabywane są Jednostki Uczestnictwa. Szczegółowe zasady ustalenia zmiennej Opłaty za Zamianę podane są w Tabeli Opłat obowiązującej w Towarzystwie lub u danego Dystrybutora. 13. Uczestnik jest zwolniony ze zmiennej Opłaty za Zamianę, jeżeli różnica pomiędzy stawką opłaty dystrybucyjnej w subfunduszu docelowym a stawką opłaty dystrybucyjnej w subfunduszu źródłowym jest ujemna. Dokonanie zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii E nie podlega Opłatom za Zamianę. 14. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do zamiany Jednostek Uczestnictwa stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa. 15. Z zastrzeżeniem ust. 7 i 8, za dokonanie konwersji, o której mowa w 18 Statutu, Towarzystwo pobiera opłatę składającą się z dwóch części: stałą Opłatę za Konwersję, opisaną w ust. 16, w wysokości podanej w Tabeli Opłat, obowiązującej w Towarzystwie lub u danego Dystrybutora, która nie przekroczy 0,5% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszu źródłowym, ale nie będzie mniejsza niż kwota 20 (dwudziestu) złotych oraz zmienną Opłatę za Konwersję, opisaną w ust W przypadku MetLife Subfunduszu Pieniężnego, za dokonanie konwersji, o której mowa w 18 Statutu, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8, Towarzystwo pobiera opłatę składającą się z dwóch części: stałą Opłatę za Konwersję, opisaną w ust. 16, w wysokości podanej w Tabeli Opłat, obowiązującej w Towarzystwie lub u danego Dystrybutora, która nie przekroczy kwoty 20 (dwudziestu) złotych oraz zmienną Opłatę za Konwersję, opisaną w ust Stała Opłata za Konwersję jest pobierana w funduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszu źródłowym, zgodnie z postanowieniami statutu funduszu źródłowego, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Konwersję. 18. Zmienna Opłata za Konwersję jest równa iloczynowi kwoty konwertowanej i stawki opłaty dystrybucyjnej w funduszu docelowym pomniejszonej o stawkę opłaty dystrybucyjnej w funduszu źródłowym. Zmienna Opłata za Konwersję pobierana jest w funduszu docelowym. Dla ustalenia stawek opłat dystrybucyjnych, dla potrzeb obliczenia zmiennej Opłaty za Konwersję, przyjmuje się wartość aktywów netto funduszu docelowego przypadających na jednostki uczestnictwa zapisane na rachunku Uczestnika przed Konwersją w funduszu docelowym, powiększoną o kwotę Konwersji i wartość aktywów netto funduszu źródłowego przypadających na jednostki uczestnictwa zapisane na rachunku Uczestnika przed Konwersją w funduszu źródłowym. Stawki opłat dystrybucyjnych są ustalane zgodnie z tabelami opłat funduszu źródłowego i funduszu docelowego. 19. Uczestnik jest zwolniony ze zmiennej Opłaty za Konwersję, jeżeli różnica pomiędzy stawką opłaty dystrybucyjnej w funduszu docelowym a stawką opłaty dystrybucyjnej w funduszu źródłowym jest ujemna. 20. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do konwersji Jednostek Uczestnictwa stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa. 21. Informacje o okresowych promocjach będą publikowane na stronie internetowej Funduszu Rozdział III: Zasady Inwestowania Subfunduszy METLIFE SUBFUNDUSZ PIENIĘŻNY 25 Cel i zasady polityki inwestycyjnej MetLife Subfunduszu Pieniężnego 1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust Cel inwestycyjny Subfunduszu jest realizowany poprzez inwestowanie jego środków w denominowane w walucie polskiej: - Instrumenty Rynku Pieniężnego, dłużne papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu lub depozyty bankowe, których termin zapadalności nie przekracza roku; - dłużne papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu i terminach zapadalności dłuższych niż rok, pod warunkiem, że charakteryzują się one ryzykiem stopy procentowej nie wyższym niż w przypadku dłużnych papierów wartościowych o terminach wykupu nie przekraczających roku. 4. Decyzje o doborze lokat będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności: a) bieżącego oraz przewidywanego poziomu rynkowych stóp procentowych; b) ryzyka kredytowego odnoszącego się do emitentów poszczególnych Instrumentów Rynku Pieniężnego lub dłużnych papierów wartościowych; c) płynności poszczególnych Instrumentów Rynku Pieniężnego lub dłużnych papierów wartościowych. 5. Minimalny udział dłużnych papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, w Wartości Aktywów Subfunduszu będzie wynosić 40%. 6. Maksymalny udział dłużnych papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego wyemitowanych przez podmioty inne od wymienionych w ust. 5 w Wartości Aktywów Subfunduszu może wynosić 60%. 7. Fundusz może lokować do 35% Wartości Aktywów Subfunduszu w depozyty bankowe o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, które posiadają fundusze własne w wysokości nie mniejszej niż równowartość w złotych kwoty euro, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu wyliczonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podpisania umowy depozytu. 8. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zaciągania tych pożyczek i kredytów

118 Typy i rodzaje lokat MetLife Subfunduszu Pieniężnego Fundusz może lokować aktywa Subfunduszu wyłącznie w: a) dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; b) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w lit. a) powyżej, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów; c) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności; d) dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w lit. a) i b) powyżej, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są: i) emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub ii) emitowane, poręczane lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub iii) emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym, o którym mowa w lit. a). e) dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w lit. a), b) i d), z tym że łączna wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu. f) papiery wartościowe z wbudowanym instrumentem pochodnym, pod warunkiem że papiery te spełniają kryteria, o których mowa w art. 93 ust. 4 Ustawy, a wbudowany instrument pochodny: i) może wpływać na część bądź na wszystkie przepływy pieniężne, wynikające z papieru wartościowego funkcjonującego jako umowa zasadnicza, zgodnie ze zmianami stóp procentowych, cen instrumentów finansowych, kursów wymiany walut, indeksów, ratingów lub innych czynników, i tym samym funkcjonować jak samodzielny instrument po-chodny; ii) nie jest ściśle powiązany ryzykiem i cechami ekonomicznymi z ryzykiem i cechami ekonomicznymi umowy zasadniczej; iii) ma znaczący wpływ na profil ryzyka oraz wycenę papierów wartościowych. g) Instrumenty Rynku Pieniężnego z wbudowanym instrumentem pochodnym, pod warunkiem, że instrumenty te spełniają kryteria określone w art. 93a Ustawy, a wbudowany instrument pochodny spełnia odpowiednio kryteria, o których mowa w lit. f). 27 Ograniczenia inwestycyjne MetLife Subfunduszu Pieniężnego 1. Z zastrzeżeniem ust. 2-11, Fundusz nie może lokować więcej niż 5 % wartości aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot. 2. Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w dłużnych papierach wartościowych lub Instrumentach Rynku Pieniężnego wyemitowanych przez jeden podmiot, w których Fundusz ulokował ponad 5% Aktywów Subfunduszu, jeżeli łączna wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 3. Fundusz nie może lokować więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej. 4. Łączna wartość lokat w dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot oraz depozyty w tym podmiocie nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu. 5. Fundusz może lokować do 35 % wartości Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego. 6. Fundusz może lokować do 35 % wartości Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 5, przy czym łączna wartość lokat w dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie, nie może przekroczyć 35 % wartości Aktywów Subfunduszu. 7. Do lokat w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski nie stosuje się ograniczeń, o których mowa w ust Lokaty, o których mowa w ust. 7, powinny być dokonywane w dłużne papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji. Wartość lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 9. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o rachunkowości, dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Fundusz nie może lokować więcej niż 10 % wartości Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w ust Łączna wartość lokat Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w których Fundusz ulokował ponad 5% wartości Aktywów Subfunduszu, nie więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 9, oraz inne podmioty, nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 12. Fundusz nie może nabyć więcej niż 10% wartości nominalnej dłużnych papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego wyemitowanych przez jeden podmiot. 13. Limitu, o którym mowa w ust. 12, Fundusz może nie stosować w chwili nabycia dłużnych papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego, jeżeli nie można ustalić wartości brutto dłużnych papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego w emisji. 14. Fundusz jest obowiązany rozwiązać umowę depozytową w przypadku: a) powzięcia przez Fundusz informacji, iż bank lub instytucja kredytowa przestają spełniać wymogi określone w 25 ust. 7 nie później niż 30 dni od powzięcia tej informacji, z uwzględnieniem interesu Uczestników Funduszu; b) powzięcia przez Fundusz informacji, iż bank lub instytucja kredytowa stały się niewypłacalne niezwłocznie, z uwzględnieniem interesu Uczestników Funduszu. 28 Inne ograniczenia inwestycyjne MetLife Subfunduszu Pieniężnego 1. Fundusz nie może: a) zobowiązywać się do przeniesienia praw, które w chwili zawarcia umowy jeszcze nie zostały przez Fundusz nabyte, chyba, że ma roszczenie o nabycie tych praw; b) udzielać pożyczek, gwarancji i poręczeń, z zastrzeżeniem 25 ust. 8, c) nabywać papierów wartościowych lub zbywalnych praw majątkowych, reprezentujących prawa do metali szlachetnych, d) dokonywać krótkiej sprzedaży rozumianej jako technika inwestycyjna, która opiera się na założeniu osiągnięcia zysku w wyniku spadku cen określonych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego, instrumentów pochodnych lub tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania od momentu realizacji zlecenia sprzedaży tych praw, o ile zostały pożyczone w celu rozliczenia transakcji przez inwestora lub przez podmiot realizujący na rachunek inwestora zlecenie sprzedaży, albo nabyte w tym celu przez jeden z tych podmiotów na podstawie umowy lub umów zobowiązujących zbywcę do dokonania w przyszłości odkupu od nabywcy takich samych praw, do momentu wymagalności roszczenia o zwrot sprzedanych w ten sposób praw. 80

119 2. Fundusz nie może lokować Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe i wierzytelności Towarzystwa, akcjonariuszy Towarzystwa i podmiotów będących podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do Towarzystwa lub akcjonariusza Towarzystwa, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 3. Fundusz nie może zawierać umów, których przedmiotem są papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż jeden rok z: a) członkami organów Towarzystwa; b) osobami zatrudnionymi w Towarzystwie; c) osobami wyznaczonymi przez Depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu; d) osobami pozostającymi z osobami wymienionymi w lit. a), b) i c) w związku małżeńskim; e) osobami, z którymi osoby wymienione w lit. a), b) i c) łączy stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie. f) Fundusz nie może zawierać umów, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z: g) Towarzystwem; h) Depozytariuszem; i) Podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza, j) Akcjonariuszami Towarzystwa, k) Akcjonariuszami lub wspólnikami podmiotów dominujących lub zależnych w stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 4. Ograniczeń, o których mowa w ust. 2 i 4 powyżej nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. 5. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 4 lit. b) nie stosuje się do umów z Depozytariuszem w zakresie: a) umów kredytu w rachunku bieżącym, przy czym: umowy zawierane będą przez Fundusz na rzecz Subfunduszu z Depozytariuszem w zgodzie z interesem Uczestników i na warunkach rynkowych, w szczególności przy ocenie warunków transakcji pod uwagę brane będą następujące kryteria oceny: - koszty prowizji za otwarcie kredytu i inne koszty związane z zawarciem umowy, - wysokość odsetek od kredytu w rachunku bieżącym, - stawka bazowej stopy procentowej, - wysokość marży bankowej; korzystanie przez Fundusz z kredytu w rachunku bieżącym nie może doprowadzić do naruszenia limitu zaciąganych kredytów; umowy rachunków lokat terminowych na okres nie dłuższy niż 7 dni (w tym lokaty kategorii overnight) oraz umowy rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, przy czym umowy te zawierane będą wyłącznie w celu zarządzania bieżącą płynnością oraz w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu; 6. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 4 lit. b) nie stosuje się do umów z Depozytariuszem w zakresie umowy, których przedmiotem są obligacje i certyfikaty depozytowe o terminie realizacji praw liczonym od dnia ich wystawienia nie dłuższym niż rok, emitowane przez spółki z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, przy czym: rodzaje papierów wartościowych będących przedmiotem tych umów muszą być zgodne z polityką inwestycyjną Subfunduszu, a zawieranie tych umów musi być uzasadnione celem inwestycyjnych Subfunduszu; przedmiotem tych umów mogą być papiery wartościowe, które zgodnie z 25 mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu; wartość papierów wartościowych będących przedmiotem umowy nie może stanowić więcej niż 25% emisji danego papieru wartościowego, przy czym w przypadku zawarcia kilku umów dotyczących papierów wartościowych tej samej emisji, łączna wartość papierów wartościowych nie może przekroczyć 25% wartości emisji; w przypadku programów emisji papierów wartościowych danego emitenta organizowanych przez Depozytariusza łączna wartość papierów wartościowych tego emitenta nabytych w ramach programu emisji nie może przekroczyć 25% wartości wszystkich papierów wartościowych oferowanych w ramach danego programu; 7. Umowy z Depozytariuszem muszą być zawierane na warunkach rynkowych. 8. Ograniczeń, o których mowa w ust. 4 lit. d) i e), nie stosuje się w przypadku, gdy podmioty, o których mowa w tym ustępie, są spółkami publicznymi, a Fundusz zawiera umowę z akcjonariuszem posiadającym mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 9. Fundusz może na rzecz Subfunduszu dokonać lokat, o których mowa w ust. 2 lub zawrzeć umowę, o której w ust. 3 i 4, jeżeli dokonania lokaty lub zawarcia umowy wymaga interes Uczestników Funduszu, a dokonanie lokaty lub zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów. METLIFE SUBFUNDUSZ OBLIGACJI SKARBOWYCH 29 Cel i zasady polityki inwestycyjnej MetLife Subfunduszu Obligacji Skarbowych 1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust Subfundusz jest subfunduszem obligacji. Cel inwestycyjny Subfunduszu jest realizowany poprzez inwestowanie jego środków w dłużne papiery wartościowe denominowane w walucie polskiej. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe w sposób dozwolony przepisami prawa i postanowieniami statutu Funduszu. 4. Decyzje o doborze lokat będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności: a) bieżącego oraz przewidywanego poziomu rynkowych stóp procentowych, b) ryzyka kredytowego odnoszącego się do emitentów poszczególnych papierów wartościowych; c) płynności poszczególnych papierów wartościowych. 5. Całkowita wartość inwestycji w obligacje nie będzie mniejsza niż 66% wartości Aktywów Subfunduszu. Pozostała część Aktywów Subfunduszu będzie lokowana w inne dłużne papiery wartościowe oraz utrzymywana w formie gotówki bądź depozytów w celach zapewnienia płynności. 6. Minimalny udział obligacji Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego lub obligacji posiadających gwarancje Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego w Aktywach Subfunduszu będzie wynosić 67%. 7. Maksymalny udział obligacji, wyemitowanych przez podmioty inne od wymienionych w ust. 6, w Aktywach Subfunduszu może wynosić 33%, przy czym wartość inwestycji w obligacje podmiotów mających siedzibę za granicą lub w zagraniczne prawa majątkowe nie będzie przekraczać 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 8. Fundusz nie inwestuje Aktywów Subfunduszu w akcje. W wyjątkowych sytuacjach nabycie akcji może nastąpić w wyniku konwersji długu, przy czym maksymalny udział akcji w Aktywach Subfunduszu nie może przekroczyć 7%. Fundusz będzie dążył do zbycia nabytych akcji w możliwie krótkim czasie, z uwzględnieniem interesów uczestników Funduszu. 9. Fundusz może zaciągać na rzecz Subfunduszu, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 10. Fundusz może pożyczać innym podmiotom zdematerializowane papiery wartościowe wyłącznie na zasadach określonych w art. 102 Ustawy. 11. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 10, nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 12. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 10, i papierów wartościowych tego samego emitenta będących w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 3, art. 97 ust. 1, art. 98 ust. 2-4, art. 99 lub art. 100 Ustawy o funduszach inwestycyjnych

120 Typy i rodzaje lokat MetLife Subfunduszu Obligacji Skarbowych Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane wyłącznie w: a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Członkowskim lub na Rynku OECD; b) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w lit. a) powyżej, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów; c) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności; d) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w lit. a i b, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są: i) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne Państwa Członkowskiego, albo przez bank centralny Państwa Członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie, lub ii) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub iii) emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym, o którym mowa w lit. a); e) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w lit. a), b) i d) powyżej; f) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej; g) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne; h) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli: i) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika; ii) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym Państwa Członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca KNF z tym organem; iii) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie jak dla funduszy inwestycyjnych otwartych; iv) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych; i) jednostki uczestnictwa w innych funduszach inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo; j) listy zastawne emitowane przez banki hipoteczne; k) dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych;- l) papiery wartościowe z wbudowanym instrumentem pochodnym, pod warunkiem że papiery te spełniają kryteria, o których mowa w art. 93 ust. 4 Ustawy, a wbudowany instrument pochodny: m) może wpływać na część bądź na wszystkie przepływy pieniężne, wynikające z papieru wartościowego funkcjonującego jako umowa zasadnicza, zgodnie ze zmianami stóp procentowych, cen instrumentów finansowych, kursów wymiany walut, indeksów, ratingów lub innych czynników, i tym samym funkcjonować jak samodzielny instrument po-chodny; n) nie jest ściśle powiązany ryzykiem i cechami ekonomicznymi z ryzykiem i cechami ekonomicznymi umowy zasadniczej; o) ma znaczący wpływ na profil ryzyka oraz wycenę papierów wartościowych. p) instrumenty rynku pieniężnego z wbudowanym instrumentem pochodnym, pod warunkiem, że instrumenty te spełniają kryteria określone w art. 93a Ustawy, a wbudowany instrument pochodny spełnia odpowiednio kryteria, o których mowa w lit. l). 31 Instrumenty pochodne MetLife Subfunduszu Obligacji Skarbowych 1) Fundusz może zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, pod warunkiem, że: --- a) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu, b) takie instrumenty pochodne są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, Państwie Członkowskim lub na Rynku OECD, z zastrzeżeniem ust. 2, oraz c) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: i) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego posiadanych przez Fundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi, ii) iii) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu, wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami Subfunduszu utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu. d) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz e) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy, lub przez rozliczenie pieniężne. 2) Fundusz może zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne pod warunkiem, że: a) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej, państwie członkowskim, państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, lub podmiot z siedzibą w państwie innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie w zakresie co najmniej takim, jak określony w prawie wspólnotowym, wskazany w ust. 9. b) instrumenty te podlegają w każdym dniu roboczym możliwej do zweryfikowania, rzetelnej wycenie według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, c) instrumenty te mogą być w dowolnym czasie przez Fundusz sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą. 3) Fundusz może zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot następujące instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: a) opcje, b) kontrakty terminowe (forward lub futures), 82

121 c) transakcje wymiany (SWAP), 4) Lokowanie w instrumenty pochodne może odbywać się wyłącznie pod warunkami i na zasadach określonych w Ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zawierania przez fundusze inwestycyjne umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego Subfunduszu. 5) Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne Fundusz uwzględnia takie kryteria jak: a) rodzaj instrumentu bazowego oraz przewidywane zmiany poziomu lub zmienności kursów, cen lub wartości instrumentu bazowego, b) stosunek ceny rynkowej instrumentu bazowego do jego wartości teoretycznej, c) termin i sposób rozliczenia instrumentu pochodnego, d) płynność instrumentu pochodnego, e) zgodność ze strategią i celem inwestycyjnym. 6) W przypadku zawierania przez Fundusz na rzecz Subfunduszu umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, o których mowa w ust. 3, Fundusz może zawierać takie umowy, jeżeli spełnione są następujące warunki: a) ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego z silnymi wahaniami cen papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego i innych praw majątkowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu, b) ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego z papierami wartościowymi, Instrumentami Rynku Pieniężnego lub innymi prawami majątkowymi, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości w celu zlikwidowania w krótkim czasie rozbieżności pomiędzy zamierzonym a faktycznym składem portfela, c) zwiększenie sprawności zarządzania portfelem w przypadkach gdy zawarcie transakcji na rynku instrumentów bazowych jest nieefektywne z uwagi na: i) niższą płynność, ii) wielkość planowanej transakcji, iii) wyższe koszty zawarcia transakcji, iv) czas potrzebny na zrealizowanie zamierzonej strategii inwestycyjnej; d) osiągnięcie dodatkowych dochodów w wyniku transakcji arbitrażowych polegających na jednoczesnym zakupie i sprzedaży instrumentów finansowych, w szczególności instrumentu bazowego i instrumentu pochodnego w celu osiągnięcia zysku wynikającego z różnicy cen tych instrumentów będącej rezultatem nieefektywności rynku. 7) Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych określonych w 32 Fundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych. 8) Przepisów ust. 7 nie stosuje się w przypadku instrumentów pochodnych, których bazę stanowią indeksy. 9) Fundusz zawiera na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Deutsche Bank Polska S.A.. oraz Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. 32 Ograniczenia inwestycyjne MetLife Subfunduszu Obligacji Skarbowych 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot i w wierzytelności wobec tego podmiotu. 2. Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot i w wierzytelności wobec tego podmiotu, jeżeli łączna wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 3. Łączna wartość lokat, o których mowa w 30 w lit. e) nie może przekroczyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu. 4. Fundusz nie może lokować więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej. 5. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot oraz w depozyty w tym podmiocie nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu. 6. Fundusz nie może lokować więcej niż 25% wartości Aktywów Subfunduszu w listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny i dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, przy czym suma lokat w listy zastawne i dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową nie może przekroczyć 80% wartości Aktywów Subfunduszu, a łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny oraz depozyty w tym podmiocie nie może przekroczyć 35 % wartości Aktywów Subfunduszu. 7. Fundusz może lokować do 20 % wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, przy czym Fundusz nie może lokować więcej niż 10 % wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa powyżej, a łączna wartość lokat Funduszu w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w których Fundusz ulokował ponad 5 % wartości Aktywów Subfunduszu, nie więcej jednak niż 10 %, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa powyżej, oraz inne podmioty, nie może przekroczyć 40 % wartości Aktywów Subfunduszu. 8. Fundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno Państwo Członkowskie. 9. Fundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 8, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane oraz depozytów w tym podmiocie nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu. 10. Do lokat w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski nie stosuje się ograniczeń, o których mowa w ust. 8 i Lokaty, o których mowa w ust. 10, powinny być dokonywane w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji. Wartość lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 33 Inne ograniczenia inwestycyjne MetLife Subfunduszu Obligacji Skarbowych 1. Fundusz nie może: a) zobowiązywać się do przeniesienia praw, które w chwili zawarcia umowy jeszcze nie zostały przez Fundusz nabyte, chyba, że ma roszczenie o nabycie tych praw; b) udzielać pożyczek, gwarancji i poręczeń, z zastrzeżeniem 29 ust. 12, c) nabywać papierów wartościowych lub zbywalnych praw majątkowych, reprezentujących prawa do metali szlachetnych, d) dokonywać krótkiej sprzedaży rozumianej jako technika inwestycyjna, która opiera się na założeniu osiągnięcia zysku w wyniku spadku cen określonych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego, instrumentów pochodnych lub tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania od momentu realizacji zlecenia sprzedaży tych praw, o ile zostały pożyczone w celu rozliczenia transakcji przez inwestora lub przez podmiot realizujący na rachunek inwestora zlecenie sprzedaży, albo nabyte w tym celu przez jeden z tych podmiotów na podstawie umowy lub umów zobowiązujących zbywcę do dokonania w przyszłości odkupu od nabywcy takich 83

122 samych praw, do momentu wymagalności roszczenia o zwrot sprzedanych w ten sposób praw. 2. Fundusz nie może lokować Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe i wierzytelności Towarzystwa, akcjonariuszy Towarzystwa i podmiotów będących podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do Towarzystwa lub akcjonariusza Towarzystwa, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 3. Fundusz nie może zawierać umów, których przedmiotem są papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż jeden rok za) członkami organów Towarzystwa; a) osobami zatrudnionymi w Towarzystwie; b) osobami wyznaczonymi przez Depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu; c) osobami pozostającymi z osobami wymienionymi w lit. a), b) i c) w związku małżeńskim; d) e) osobami, z którymi osoby wymienione w lit. a), b) i c) łączy stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie. 4. Fundusz nie może zawierać umów, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z: a) Towarzystwem; b) Depozytariuszem; c) Podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza, c) Akcjonariuszami Towarzystwa, d) Akcjonariuszami lub wspólnikami podmiotów dominujących lub zależnych w stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 5. Ograniczeń, o których mowa w ust. 2 i 4 powyżej nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. 6. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 4 lit. b) nie stosuje się do umów z Depozytariuszem w zakresie: a) umów kredytu w rachunku bieżącym, przy czym: - umowy zawierane będą przez Fundusz z Depozytariuszem w zgodzie z interesem Uczestników i na warunkach rynkowych, w szczególności przy ocenie warunków transakcji pod uwagę brane będą następujące kryteria oceny: - koszty prowizji za otwarcie kredytu i inne koszty związane z zawarciem umowy, - wysokość odsetek od kredytu w rachunku bieżącym, - stawka bazowej stopy procentowej, - wysokość marży bankowej - korzystanie przez Fundusz z kredytu w rachunku bieżącym nie może doprowadzić do naruszenia limitu zaciąganych kredytówumowy rachunków lokat terminowych na okres nie dłuższy niż 7 dni (w tym lokaty kategorii overnight) oraz umowy rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, przy czym umowy te zawierane będą wyłącznie w celu zarządzania bieżącą płynnością oraz w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu; 7. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 4 lit. b) nie stosuje się do umów z Depozytariuszem w zakresie umowy, których przedmiotem są: a) Obligacje i bony skarbowe emitowane przez rządy państw członkowskich oraz obligacje emitowane przez spółki z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, posiadające rating inwestycyjny, przy czym: - rodzaje papierów wartościowych będących przedmiotem tych umów muszą być zgodne z polityką inwestycyjną Subfunduszu, a zawieranie tych umów musi być uzasadnione celem inwestycyjnych Subfunduszu; - przedmiotem tych umów mogą być papiery wartościowe i prawa majątkowe, które zgodnie z 29 mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu; - wartość papierów wartościowych będących przedmiotem umowy nie może stanowić więcej niż 25% emisji danego papieru wartościowego, przy czym w przypadku zawarcia kilku umów dotyczących papierów wartościowych tej samej emisji, łączna wartość papierów wartościowych nie może przekroczyć 25% wartości emisji; - w przypadku programów emisji papierów wartościowych danego emitenta organizowanych przez Depozytariusza łączna wartość papierów wartościowych tego emitenta nabytych w ramach programu emisji nie może przekroczyć 25% wartości wszystkich papierów wartościowych oferowanych w ramach danego programu; b) wymiana walut (kupno lub sprzedaż) na rynku kasowym z maksymalnym terminem rozliczenia D+2 i na rynku terminowym z maksymalnym terminem rozliczenia D+7 pod warunkiem, że; - przedmiotem umów będą waluty, w których denominowane są lokaty Funduszu - umowy będą zawierane w ramach realizacji celu inwestycyjnego i w zgodzie z przyjętą polityką inwestycyjną oraz z interesem uczestników Funduszu; - umowy będą zawierane na warunkach rynkowych i konkurencyjnych w stosunku do innych banków, w szczególności w odniesieniu do: 1. ceny i kosztów transakcji; 2. terminów rozliczenia transakcji; 3. ograniczeń w wolumenie transakcji; 4. wiarygodności partnera transakcji; - Fundusz będzie zbierał i przechowywał przez okres co najmniej 5 lat wszelką dokumentację związaną z zawieraniem umów wymiany walut, w tym w szczególności danych, na podstawie których podjęta została decyzja o dokonaniu transakcji, niezależnie od formy w jakiej zostały sporządzone. 8. Umowy z Depozytariuszem muszą być zawierane na warunkach rynkowych. 9. Ograniczeń, o których mowa w ust. 4 lit. d) i e), nie stosuje się w przypadku, gdy podmioty, o których mowa w tym ustępie, są spółkami publicznymi, a Fundusz zawiera umowę z akcjonariuszem posiadającym mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 10. Fundusz może dokonać lokat, o których mowa w ust. 2 lub zawrzeć umowę, o której mowa w ust. 3 i 4, jeżeli dokonanie lokaty lub zawarcie umowy jest w interesie Uczestników Funduszu, a dokonanie lokaty lub zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów. METLIFE SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ ALOKACJI 34 Cel i zasady polityki inwestycyjnej MetLife Subfunduszu Aktywnej Alokacji 1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust Subfundusz jest subfunduszem elastycznego inwestowania. Cel inwestycyjny Subfunduszu jest realizowany przede wszystkim poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe oraz w akcje. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu również w inne instrumenty finansowe w sposób dozwolony przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu. 4. Decyzje o doborze akcji będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności. a) udziału akcji w indeksach giełdowych, b) porównania wyceny akcji na podstawie analizy fundamentalnej do bieżących cen rynkowych, c) płynności akcji. 5. Decyzje o doborze dłużnych papierów wartościowych będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności: a) bieżącego oraz przewidywanego poziomu rynkowych stóp procentowych, b) ryzyka kredytowego odnoszącego się do emitentów poszczególnych papierów wartościowych, c) płynności poszczególnych papierów wartościowych. 84

123 6. Dokładny udział lokat Aktywów Subfunduszu w akcje i dłużne papiery wartościowe w ramach limitów określonych w ust będzie uzależniony od decyzji podejmowanych przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności: a) oceny bieżącej sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych, b) przewidywań odnośnie rozwoju sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych w przyszłości, w szczególności w zakresie kształtowania się cen akcji oraz rentowności dłużnych papierów wartościowych, zarówno w krótkim (do trzech miesięcy) jak i w długim okresie (powyżej trzech miesięcy). 7. W przypadku lokat w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych decyzje będą podejmowane przez Fundusz również na podstawie analiz dotyczących ryzyka kursowego tych walut. 8. Całkowita wartość inwestycji Funduszu w akcje nie będzie większa niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu. 9. Minimalny udział akcji w Aktywach Subfunduszu będzie wynosić 20% wartości Aktywów Subfunduszu. 10. Do 10% wartości Aktywów Subfunduszu, może być inwestowana w aktywa inne niż akcje, papiery wartościowe o stałym dochodzie i depozyty bankowe utrzymywane dla celów zarządzania bieżącą płynnością. 11. Wartość inwestycji w zagraniczne papiery wartościowe lub prawa majątkowe nie będzie przekraczać 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 12. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 13. Fundusz może pożyczać innym podmiotom zdematerializowane papiery wartościowe wyłącznie na zasadach określonych w art. 102 Ustawy. 14. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 13, nie może przekroczyć 30% wartości aktywów netto Subfunduszu. 15. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 13, i papierów wartościowych tego samego emitenta będących w portfelu Inwestycyjnym Subfunduszu, nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 3, art. 97 ust. 1, art. 98 ust. 2-4, art. 99 lub art. 100 Ustawy. 35 Typy i rodzaje lokat MetLife Subfunduszu Aktywnej Alokacji Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane wyłącznie w: a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Członkowskim lub na Rynku OECD II, a także na Rynku NewConnect: b) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w lit. a) powyżej, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów; c) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności; d) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w lit. a i b, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są: i) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne Państwa Członkowskiego, albo przez bank centralny Państwa Członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż Państwo Członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno Państwo Członkowskie, lub ii) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub iii) emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym, o którym mowa w lit. a); e) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w lit. a), b) i d) powyżej; f) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej; g) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne; h) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli: i) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika; ii) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym Państwa Członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca KNF z tym organem ; iii) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie jak dla funduszy inwestycyjnych otwartych; iv) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych; i) jednostki uczestnictwa w innych funduszach inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo; j) listy zastawne emitowane przez banki hipoteczne; k) dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych. l) papiery wartościowe z wbudowanym instrumentem pochodnym, pod warunkiem że papiery te spełniają kryteria, o których mowa w art. 93 ust. 4 Ustawy, a wbudowany instrument pochodny: i) może wpływać na część bądź na wszystkie przepływy pieniężne, wynikające z papieru wartościowego funkcjonującego jako umowa zasadnicza, zgodnie ze zmianami stóp procentowych, cen instrumentów finansowych, kursów wymiany walut, indeksów, ratingów lub innych czynników, i tym samym funkcjonować jak samodzielny instrument po-chodny; ii) nie jest ściśle powiązany ryzykiem i cechami ekonomicznymi z ryzykiem i cechami ekonomicznymi umowy zasadniczej; iii) iii) ma znaczący wpływ na profil ryzyka oraz wycenę papierów wartościowych. ł) Instrumenty Rynku Pieniężnego z wbudowanym instrumentem pochodnym, pod warunkiem, że instrumenty te spełniają kryteria określone w art. 93a Ustawy, a wbudowany instrument pochodny spełnia odpowiednio kryteria, o których mowa w lit. l). 36 Instrumenty Pochodne MetLife Subfunduszu Aktywnej Alokacji 1. Fundusz może zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, pod warunkiem, że: a) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu, b) takie instrumenty pochodne są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, Państwie Członkowskim lub na Rynku OECD, z zastrzeżeniem ust. 2, oraz c) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: 85

124 2. kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego posiadanych przez Fundusz, albo papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi, 3. kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu, 4. wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz aktywami Subfunduszu utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu. d) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz e) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa f) w art. 93 ust. 1 Ustawy, lub przez rozliczenie pieniężne. 5. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne pod warunkiem, że: a) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej, państwie członkowskim, państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, lub podmiot z siedzibą w państwie innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie w zakresie co najmniej takim, jak określony w prawie wspólnotowym, wskazany w ust. 9. b) instrumenty te podlegają w każdym dniu roboczym możliwej do zweryfikowania, rzetelnej wycenie według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, c) instrumenty te mogą być w dowolnym czasie przez Fundusz sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą. 6. Fundusz może zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot następujące instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: a) opcje, b) kontrakty terminowe (forward lub futures), c) transakcje wymiany (SWAP), 7. Lokowanie w instrumenty pochodne może odbywać się wyłącznie pod warunkami i na zasadach określonych w Ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zawierania przez fundusze inwestycyjne umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego Subfunduszu. 8. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne Fundusz uwzględnia takie kryteria jak: a) rodzaj instrumentu bazowego oraz przewidywane zmiany poziomu lub zmienności kursów, cen lub wartości instrumentu bazowego, b) stosunek ceny rynkowej instrumentu bazowego do jego wartości teoretycznej, c) termin i sposób rozliczenia instrumentu pochodnego, d) płynność instrumentu pochodnego, e) zgodność ze strategią i celem inwestycyjnym. 9. W przypadku zawierania przez Fundusz na rzecz Subfunduszu umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, o których mowa w ust. 3 Fundusz może zawierać takie umowy, jeżeli spełnione są następujące warunki: a) ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego z silnymi wahaniami cen papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego i innych praw majątkowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu, b) ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego z papierami wartościowymi, Instrumentami Rynku Pieniężnego lub innymi prawami majątkowymi, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości, w celu zlikwidowania w krótkim czasie rozbieżności pomiędzy zamierzonym a faktycznym składem portfela, c) zwiększenie sprawności zarządzania portfelem w przypadku gdy zawarcie transakcji na rynku instrumentów bazowych jest nieefektywne z uwagi na: i) niższą płynność, ii) wielkość planowanej transakcji, iii) iv) wyższe koszty zawarcia transakcji, czas potrzebny na zrealizowanie zamierzonej strategii inwestycyjnej, d) osiągnięcie dodatkowych dochodów w wyniku transakcji arbitrażowych polegających na jednoczesnym zakupie i sprzedaży instrumentów finansowych, w szczególności instrumentu bazowego i instrumentu pochodnego w celu osiągnięcia zysku wynikającego z różnicy cen tych instrumentów będącej rezultatem nieefektywności rynku. 10. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych określonych w 37 Fundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych. 11. Przepisów ust. 7 nie stosuje się w przypadku instrumentów pochodnych, których bazę stanowią indeksy. 12. Fundusz zawiera na rzecz Subfunduzu umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Deutsche Bank Polska S.A.. oraz Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. Ograniczenia inwestycyjne MetLife Subfunduszu Aktywnej Alokacji Z zastrzeżeniem ust. 2, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot i w wierzytelności wobec tego podmiotu. 2. Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot i w wierzytelności wobec tego podmiotu, jeżeli łączna wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 3. Łączna wartość lokat, o których mowa w 35 w lit. e) nie może przekroczyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu. 4. Fundusz nie może lokować więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej. 5. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot oraz w depozyty w tym podmiocie nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu. 6. Fundusz nie może lokować więcej niż 25% wartości Aktywów Subfunduszu w listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny i dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, przy czym suma lokat w listy zastawne i dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową nie może przekroczyć 80% wartości Aktywów Subfunduszu, a łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny oraz depozyty w tym podmiocie nie może przekroczyć 35 % wartości Aktywów Subfunduszu. 7. Fundusz może lokować do 20 % wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, przy czym Fundusz nie może lokować więcej niż 10 % wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa powyżej, a łączna wartość lokat Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w których Fundusz ulokował ponad 5 % wartości Aktywów Subfunduszu, nie więcej jednak niż 10 %, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa powyżej, oraz inne podmioty, nie może przekroczyć 40 % wartości Aktywów Subfunduszu. 8. Fundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, 86

125 Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno Państwo Członkowskie. 9. Fundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 8, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane oraz depozytów w tym podmiocie nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu. 10. Do lokat w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski nie stosuje się ograniczeń, o których mowa w ust. 8 i Lokaty, o których mowa w ust. 10 powinny być dokonywane w papiery wartościowe, co najmniej sześciu różnych emisji jednego emitenta. Wartość lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 38 Inne ograniczenia inwestycyjne MetLife Subfunduszu Aktywnej Alokacji 1. Fundusz nie może: a) zobowiązywać się do przeniesienia praw, które w chwili zawarcia umowy jeszcze nie zostały przez Fundusz nabyte, chyba, że ma roszczenie o nabycie tych praw; b) udzielać pożyczek, gwarancji i poręczeń, z zastrzeżeniem 34 ust. 13, c) nabywać papierów wartościowych lub zbywalnych praw majątkowych, reprezentujących prawa do metali szlachetnych, d) dokonywać krótkiej sprzedaży rozumianej jako technika inwestycyjna, która opiera się na założeniu osiągnięcia zysku w wyniku spadku cen określonych papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego, instrumentów pochodnych lub tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania od momentu realizacji zlecenia sprzedaży tych praw, o ile zostały pożyczone w celu rozliczenia transakcji przez inwestora lub przez podmiot realizujący na rachunek inwestora zlecenie sprzedaży, albo nabyte w tym celu przez jeden z tych podmiotów na podstawie umowy lub umów zobowiązujących zbywcę do dokonania w przyszłości odkupu od nabywcy takich samych praw, do momentu wymagalności roszczenia o zwrot sprzedanych w ten sposób praw. 2. Fundusz nie może lokować Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe i wierzytelności Towarzystwa, akcjonariuszy Towarzystwa i podmiotów będących podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do Towarzystwa lub akcjonariusza Towarzystwa, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 3. Fundusz nie może zawierać umów, których przedmiotem są papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż jeden rok z: a) członkami organów Towarzystwa; b) osobami zatrudnionymi w Towarzystwie; c) osobami wyznaczonymi przez Depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu; d) osobami pozostającymi z osobami wymienionymi w lit. a), b) i c) w związku małżeńskim; e) osobami, z którymi osoby wymienione w lit. a), b) i c) łączy stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie. 4. Fundusz nie może zawierać umów, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z: a) Towarzystwem; b) Depozytariuszem; c) Podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza, d) Akcjonariuszami Towarzystwa, e) Akcjonariuszami lub wspólnikami podmiotów dominujących lub zależnych w stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 5. Ograniczeń, o których mowa w ust. 2 i 4 powyżej nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. 6. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 4 lit. b) nie stosuje się do umów z depozytariuszem, których przedmiotem są: a) umowy rachunków lokat terminowych na okres nie dłuższy niż 7 dni (w tym lokaty kategorii overnight) oraz umowy rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, przy czym umowy te zawierane będą wyłącznie w celu zarządzania bieżącą płynnością oraz w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu. b) obligacje i bony skarbowe emitowane przez rządy Państw Członkowskich oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego i obligacje emitowane przez spółki z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie Członkowskim lub w państwie należącym do OECD, przy czym: - rodzaje papierów wartościowych oraz Instrumentów Rynku Pieniężnego będących przedmiotem tych umów muszą być zgodne z polityką inwestycyjną Subfunduszu, a zawieranie tych umów musi być uzasadnione celem inwestycyjnym Subfunduszu; - przedmiotem tych umów mogą być papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego, które zgodnie z 35 mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu; wartość papierów wartościowych oraz Instrumentów Rynku Pieniężnego będących przedmiotem umowy nie może stanowić więcej niż 25% emisji danego papieru wartościowego lub danego Instrumentu Rynku Pieniężnego, przy czym w przypadku zawarcia kilku umów dotyczących papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego tej samej emisji, łączna wartość papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego nie może przekroczyć 25% wartości emisji; w przypadku programów emisji papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego danego emitenta organizowanych przez Depozytariusza łączna wartość papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego tego emitenta nabytych w ramach programu emisji nie może przekroczyć 25% wartości wszystkich papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego oferowanych w ramach danego programu; c) pożyczki papierów wartościowych zawierane w celu osiągnięcia dodatkowych dochodów, w związku z papierami wartościowymi przechowywanymi na rachunkach papierów wartościowych lub zapisanymi w rejestrach prowadzonych przez Depozytariusza o ile: - umowy takie spełniają warunki, o których mowa w 34 ust ; - zawarcie nie powoduje wystąpienia konfliktu interesów. d) dkredyty w rachunku w celu pozyskania środków pieniężnych na zarządzanie bieżącą płynnością Subfunduszu, w zakresie niezbędnym do zaspokajania bieżących zobowiązań Subfunduszu, w tym w sytuacji krótkookresowej, niskiej płynności na rynku na którym Fundusz dokonał lokat przy sztywnych terminach płatności wiążących Fundusz, lub należytego prowadzenia rozliczeń z Uczestnikami Funduszu, w tym sprawnego przekazywania środków pieniężnych na rachunki odkupień, oraz na zasadach rynkowych tj. po cenach i na warunkach przyjętych aktualnie na danym rynku, z zachowaniem limitu, o którym mowa w 34 ust. 10 oraz o ile nie jest to sprzeczne z interesem uczestników Funduszu. e) wymiana walut, związana z nabyciem lub zbyciem składników portfela inwestycyjnego denominowanych w walutach obcych, zarówno w związku z przyjmowaniem wpłat i dokonywaniem wypłat z Funduszu, jak i realizowaną polityką inwestycyjną: transakcje natychmiastowe, transakcje terminowe (forward), transakcje wymiany walut (currency swap). Przedmiotem umów będą waluty, w których denominowane są lokaty Subfunduszu i będą zawierane w zgodzie z interesem Uczestników i na warunkach konkurencyjnych w stosunku do warunków oferowanych przez inne banki. W szczególności przy ocenie konkurencyjności warunków transakcji pod uwagę brane będą następujące kryteria oceny (według hierarchii ważności): cena i koszty transakcji, termin rozliczenia transakcji, wiarygodność partnera transakcji przy założeniu, iż cena i koszty transakcji z Depozytariuszem nie będą wyższe niż wynikające z ofert banków konkurencyjnych lub, jeżeli są wyższe, oferty banków konkurencyjnych nie spełniają co najmniej jednego z pozostałych, podanych wyżej kryteriów oceny. 87

126 f) wykonywanie innych czynności wynikających z zawartej umowy o prowadzenie rejestru aktywów: wymiany walut, umowy powiernicze, subpowiernicze oraz umowy rachunków papierów wartościowych i pieniężnych, w tym umowy w zewnętrznych instytucjach rozliczeniowodepozytowych. 7. Umowy z Depozytariuszem muszą być zawierane na warunkach rynkowych. 8. Ograniczeń, o których mowa w ust. 4 lit. d) i e), nie stosuje się w przypadku, gdy podmioty, o których mowa w tym ustępie, są spółkami publicznymi, a Fundusz zawiera umowę z akcjonariuszem posiadającym mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 9. Fundusz może dokonać lokat, o których mowa w ust. 2 lub zawrzeć umowę, o której mowa w ust. 3 i 4, jeżeli dokonanie lokaty lub zawarcie umowy jest w interesie Uczestników Funduszu, a dokonanie lokaty lub zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów. METLIFE SUBFUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU 39 Cel i zasady polityki inwestycyjnej MetLife Subfunduszu Stabilnego Wzrostu 1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust Subfundusz jest subfunduszem stabilnego wzrostu. Cel inwestycyjny Subfunduszu jest realizowany przede wszystkim poprzez inwestowanie średnio 70% wartości Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe oraz średnio 30% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu również w inne instrumenty finansowe w sposób dozwolony przepisami prawa i postanowieniami statutu Funduszu. 4. Decyzje o doborze dłużnych papierów wartościowych będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności: a) bieżącego oraz przewidywanego poziomu rynkowych stóp procentowych, b) ryzyka kredytowego odnoszącego się do emitentów poszczególnych papierów wartościowych, c) płynności poszczególnych papierów wartościowych. 5. Decyzje o doborze akcji będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności: a) udziału akcji w indeksach giełdowych, b) porównania wyceny akcji na podstawie analizy fundamentalnej do bieżących cen rynkowych, c) c) płynności akcji. 6. Dokładny udział lokat Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i akcje będzie uzależniony od decyzji podejmowanych przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności: a) relatywnej wyceny poszczególnych klas aktywów, b) przewidywań odnośnie rozwoju sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych w przyszłości. 7. W przypadku lokat w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych decyzje będą podejmowane przez Fundusz również na podstawie analiz dotyczących ryzyka kursowego tych walut. 8. Całkowita wartość inwestycji Funduszu w akcje nie będzie większa niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu, natomiast łączny udział w Aktywach Subfunduszu lokat innych niż papiery wartościowe o stałym dochodzie, akcje oraz depozyty bankowe utrzymywane dla celów zarządzania bieżącą płynnością Subfunduszu nie będzie przekraczać 10% Aktywów Subfunduszu. 9. Minimalny udział dłużnych papierów wartościowych Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego lub dłużnych papierów wartościowych posiadających gwarancje Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego w Aktywach Subfunduszu będzie wynosić 30%. 10. Maksymalny udział dłużnych papierów wartościowych, wyemitowanych przez podmioty inne od wymienionych w ust. 9, w Aktywach Subfunduszu może wynosić 50%. 11. Wartość inwestycji w zagraniczne papiery wartościowe lub prawa majątkowe nie będzie przekraczać 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 12. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 13. Fundusz może pożyczać innym podmiotom zdematerializowane papiery wartościowe wyłącznie na zasadach określonych w art. 102 Ustawy. 14. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 13, nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 15. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 13, i papierów wartościowych tego samego emitenta będących w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 3, art. 97 ust. 1, art. 98 ust. 2-4, art. 99 lub art. 100 Ustawy. 40 Typy i rodzaje lokat MetLife Subfunduszu Stabilnego Wzrostu Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane wyłącznie w: a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Państwie Członkowskim lub na Rynku OECD, a także na Rynku NewConnect; b) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w lit. a) powyżej, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów; c) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności; d) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w lit. a i b, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są: - emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego, albo przez bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie, lub - emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub - emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym, o którym mowa w lit. a); e) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w lit. a), b) i d) powyżej; f) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej; g) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne; h) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli: - instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika; - instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca KNF z tym organem; - ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie jak dla funduszy inwestycyjnych otwartych; 88

127 instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych; i) jednostki uczestnictwa w innych funduszach inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo; j) listy zastawne emitowane przez banki hipoteczne; k) dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych; l) papiery wartościowe z wbudowanym instrumentem pochodnym, pod warunkiem że papiery te spełniają kryteria, o których mowa w art. 93 ust. 4 Ustawy, a wbudowany instrument pochodny: i) może wpływać na część bądź na wszystkie przepływy pieniężne, wynikające z papieru wartościowego funkcjonującego jako umowa zasadnicza, zgodnie ze zmianami stóp procentowych, cen instrumentów finansowych, kursów wymiany walut, indeksów, ratingów lub innych czynników, i tym samym funkcjonować jak samodzielny instrument po-chodny; ii) nie jest ściśle powiązany ryzykiem i cechami ekonomicznymi z ryzykiem i cechami ekonomicznymi umowy zasadniczej;- iii) ma znaczący wpływ na profil ryzyka oraz wycenę papierów wartościowych. ł) instrumenty rynku pieniężnego z wbudowanym instrumentem pochodnym, pod warunkiem, że instrumenty te spełniają kryteria określone w art. 93a Ustawy, a wbudowany instrument pochodny spełnia odpowiednio kryteria, o których mowa w lit. l). 41 Instrumenty pochodne MetLife Subfunduszu Stabilnego Wzrostu 1. Fundusz może zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, pod warunkiem, że: a) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu, b) takie instrumenty pochodne są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, Państwie Członkowskim lub na Rynku OECD, z zastrzeżeniem ust. 2, oraz c) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: i. i kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego posiadanych przez Fundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi, ii. iii. - kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu, wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami Subfunduszu utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu. d) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz e) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy, lub przez rozliczenie pieniężne. 2. Fundusz może zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne pod warunkiem, że: a) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej, państwie członkowskim, państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, lub podmiot z siedzibą w państwie innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie w zakresie co najmniej takim, jak określony w prawie wspólnotowym, wskazany w ust. 9. b) instrumenty te podlegają w każdym dniu roboczym możliwej do zweryfikowania, rzetelnej wycenie według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, c) instrumenty te mogą być w dowolnym czasie przez Fundusz sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą. 3. Fundusz może zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot następujące instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: a) opcje, b) kontrakty terminowe (forward lub futures), c) transakcje wymiany (SWAP), 4. Lokowanie w instrumenty pochodne może odbywać się wyłącznie pod warunkami i na zasadach określonych w Ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zawierania przez fundusze inwestycyjne umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego Subfunduszu. 5. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne Fundusz uwzględnia takie kryteria jak: a) rodzaj instrumentu bazowego oraz przewidywane zmiany poziomu lub zmienności kursów, cen lub wartości instrumentu bazowego, b) stosunek ceny rynkowej instrumentu bazowego do jego wartości teoretycznej, c) termin i sposób rozliczenia instrumentu pochodnego, d) płynność instrumentu pochodnego, e) zgodność ze strategią i celem inwestycyjnym. 6. W przypadku zawierania przez Fundusz na rzecz Subfunduszu umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, o których mowa w ust. 3, Fundusz może zawierać takie umowy, jeżeli spełnione są następujące warunki: a) ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego z silnymi wahaniami cen papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego i innych praw majątkowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu, b) ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego z papierami wartościowymi, Instrumentami Rynku Pieniężnego lub innymi prawami majątkowymi, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości w celu zlikwidowania w krótkim czasie rozbieżności pomiędzy zamierzonym a faktycznym składem portfela, c) zwiększenie sprawności zarządzania portfelem w przypadkach gdy zawarcie transakcji na rynku instrumentów bazowych jest nieefektywne z uwagi na: i. niższą płynność, ii. wielkość planowanej transakcji, iii. wyższe koszty zawarcia transakcji, iv. czas potrzebny na zrealizowanie zamierzonej strategii inwestycyjnej; d) osiągnięcie dodatkowych dochodów w wyniku transakcji arbitrażowych polegających na jednoczesnym zakupie i sprzedaży instrumentów finansowych, w szczególności instrumentu bazowego i instrumentu pochodnego w celu osiągnięcia zysku wynikającego z różnicy cen tych instrumentów będącej rezultatem nieefektywności rynku. 7. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych określonych w 42 Fundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych. 8. Przepisów ust. 7 nie stosuje się w przypadku instrumentów pochodnych, których bazę stanowią indeksy. 9. Fundusz zawiera na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Deutsche Bank Polska S.A.. oraz Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. 89

128 42 Ograniczenia inwestycyjne MetLife Subfunduszu Stabilnego Wzrostu 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot i w wierzytelności wobec tego podmiotu. 2. Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot i w wierzytelności wobec tego podmiotu, jeżeli łączna wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 3. Łączna wartość lokat, o których mowa w 40 w lit. e) nie może przekroczyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu. 4. Fundusz nie może lokować więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej. 5. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot oraz w depozyty w tym podmiocie nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu. 6. Fundusz nie może lokować więcej niż 25% wartości Aktywów Subfunduszu w listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny i dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, przy czym suma lokat w listy zastawne i dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową nie może przekroczyć 80% wartości Aktywów Subfunduszu, a łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny oraz depozyty w tym podmiocie nie może przekroczyć 35 % wartości Aktywów Subfunduszu. 7. Fundusz może lokować do 20 % wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, przy czym Fundusz nie może lokować więcej niż 10 % wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa powyżej, a łączna wartość lokat Subfunduszu w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w których Fundusz ulokował ponad 5 % wartości Aktywów Subfunduszu, nie więcej jednak niż 10 %, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa powyżej, oraz inne podmioty, nie może przekroczyć 40 % wartości Aktywów Subfunduszu. 8. Fundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno Państwo Członkowskie. 9. Fundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 8, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane oraz depozytów w tym podmiocie nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu. 10. Do lokat w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski nie stosuje się ograniczeń, o których mowa w ust. 8 i Lokaty, o których mowa w ust. 10, powinny być dokonywane w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji. Wartość lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 43 Inne ograniczenia inwestycyjne MetLife Subfunduszu Stabilnego Wzrostu 1. Fundusz nie może: a) zobowiązywać się do przeniesienia praw, które w chwili zawarcia umowy jeszcze nie zostały przez Fundusz nabyte, chyba, że ma roszczenie o nabycie tych praw; b) udzielać pożyczek, gwarancji i poręczeń, z zastrzeżeniem 39 ust. 15, c) nabywać papierów wartościowych lub zbywalnych praw majątkowych, reprezentujących prawa do metali szlachetnych, d) dokonywać krótkiej sprzedaży rozumianej jako technika inwestycyjna, która opiera się na założeniu osiągnięcia zysku w wyniku spadku cen określonych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego, instrumentów pochodnych lub tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania od momentu realizacji zlecenia sprzedaży tych praw, o ile zostały pożyczone w celu rozliczenia transakcji przez inwestora lub przez podmiot realizujący na rachunek inwestora zlecenie sprzedaży, albo nabyte w tym celu przez jeden z tych podmiotów na podstawie umowy lub umów zobowiązujących zbywcę do dokonania w przyszłości odkupu od nabywcy takich samych praw, do momentu wymagalności roszczenia o zwrot sprzedanych w ten sposób praw. 1. Fundusz nie może lokować Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe i wierzytelności Towarzystwa, akcjonariuszy Towarzystwa i podmiotów będących podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do Towarzystwa lub akcjonariusza Towarzystwa, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 2. Fundusz nie może zawierać umów, których przedmiotem są papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż jeden rok z: a) członkami organów Towarzystwa; b) osobami zatrudnionymi w Towarzystwie; c) osobami wyznaczonymi przez Depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu; d) osobami pozostającymi z osobami wymienionymi w lit. a), b) i c) w związku małżeńskim; e) osobami, z którymi osoby wymienione w lit. a), b) i c) łączy stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie. 3. Fundusz nie może zawierać umów, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z: a) Towarzystwem; b) Depozytariuszem; c) Podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza, d) Akcjonariuszami Towarzystwa, e) Akcjonariuszami lub wspólnikami podmiotów dominujących lub zależnych w stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 4. Ograniczeń, o których mowa w ust. 2 i 4 powyżej nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. 5. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 4 lit. b) nie stosuje się do umów z Depozytariuszem w zakresie: a) umów kredytu w rachunku bieżącym, przy czym: - umowy zawierane będą przez Fundusz z Depozytariuszem w zgodzie z interesem Uczestników i na warunkach rynkowych, w szczególności przy ocenie warunków transakcji pod uwagę brane będą następujące kryteria oceny: - koszty prowizji za otwarcie kredytu i inne koszty związane z zawarciem umowy, - wysokość odsetek od kredytu w rachunku bieżącym, - stawka bazowej stopy procentowej, - wysokość marży bankowej; korzystanie przez Fundusz z kredytu w rachunku bieżącym nie może doprowadzić do naruszenia limitu zaciąganych kredytów; - umowy rachunków lokat terminowych na okres nie dłuższy niż 7 dni (w tym lokaty typu overnight) oraz umowy rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, przy czym umowy te zawierane będą wyłącznie w celu zarządzania bieżącą płynnością oraz w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu; 6. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 4 lit. b) nie stosuje się do umów z Depozytariuszem w zakresie umowy, których przedmiotem są: 90

129 a) Obligacje i bony skarbowe emitowane przez rządy państw członkowskich oraz obligacje emitowane przez spółki z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim, posiadające rating inwestycyjny, przy czym: - rodzaje papierów wartościowych będących przedmiotem tych umów muszą być zgodne z polityką inwestycyjną Subfunduszu, a zawieranie tych umów musi być uzasadnione celem inwestycyjnym Subfunduszu; - przedmiotem tych umów mogą być papiery wartościowe, które zgodnie z 40 mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu; - wartość papierów wartościowych będących przedmiotem umowy nie może stanowić więcej niż 25% emisji danego papieru wartościowego, przy czym w przypadku zawarcia kilku umów dotyczących papierów wartościowych tej samej emisji, łączna wartość papierów wartościowych nie może przekroczyć 25% wartości emisji; - w przypadku programów emisji papierów wartościowych danego emitenta organizowanych przez Depozytariusza łączna wartość papierów wartościowych tego emitenta nabytych w ramach programu emisji nie może przekroczyć 25% wartości wszystkich papierów wartościowych oferowanych w ramach danego programu; b) wymiana walut (kupno lub sprzedaż) na rynku kasowym z maksymalnym terminem rozliczenia D+2 i na rynku terminowym z maksymalnym terminem rozliczenia D+7 pod warunkiem, że; - przedmiotem umów będą waluty, w których denominowane są lokaty Subfunduszu; - umowy będą zawierane w ramach realizacji celu inwestycyjnego i w zgodzie z przyjętą polityką inwestycyjną oraz z interesem uczestników Funduszu; - umowy będą zawierane na warunkach rynkowych i konkurencyjnych w stosunku do innych banków, w szczególności w odniesieniu do: 1. ceny i kosztów transakcji; 2. terminów rozliczenia transakcji; 3. ograniczeń w wolumenie transakcji; 4. wiarygodności partnera transakcji; - Fundusz będzie zbierał i przechowywał przez okres co najmniej 5 lat wszelką dokumentację związaną z zawieraniem umów wymiany walut, w tym w szczególności danych, na podstawie których podjęta została decyzja o dokonaniu transakcji, niezależnie od formy w jakiej zostały sporządzone. 7. Umowy z Depozytariuszem muszą być zawierane na warunkach rynkowych. 8. Ograniczeń, o których mowa w ust. 4 lit. d) i e), nie stosuje się w przypadku, gdy podmioty, o których mowa w tym ustępie, są spółkami publicznymi, a Fundusz zawiera umowę z akcjonariuszem posiadającym mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 9. Fundusz może dokonać lokat, o których mowa w ust. 2 lub zawrzeć umowę, o której mowa w ust. 3 i 4, jeżeli dokonanie lokaty lub zawarcie umowy jest w interesie Uczestników Funduszu, a dokonanie lokaty lub zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów. SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY NOWA EUROPA 44 Cel i zasady polityki inwestycyjnej MetLife Subfunduszu Zrównoważonego Nowa Europa 1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust Subfundusz jest Subfunduszem zrównoważonym. Cel inwestycyjny Subfunduszu jest realizowany przede wszystkim poprzez inwestowanie średnio 50% wartości Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe rządów, banków centralnych oraz spółek Europy Centralnej (w szczególności Polski, Węgier i Czech) oraz średnio 50% wartości Aktywów Subfunduszu w Instrumenty dające ekspozycje na rynki akcji Europy Centralnej (w szczególności Warszawy, Budapesztu i Pragi) oraz Rosji i Turcji. Fundusz może zainwestować do 30% wartości Aktywów Subfunduszu na rynkach nie wchodzących w skład indeksu CECE Composite Index EUR (CECE), który jest kalkulowany w euro przez giełdę papierów wartościowych w Wiedniu. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu również w inne instrumenty finansowe w sposób dozwolony przepisami prawa i postanowieniami statutu Funduszu. 4. Decyzje o doborze dłużnych papierów wartościowych będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności: a) bieżącego oraz przewidywanego poziomu rynkowych stóp procentowych, b) ryzyka kredytowego odnoszącego się do emitentów poszczególnych papierów wartościowych, c) płynności poszczególnych papierów wartościowych. 5. Decyzje o doborze akcji będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności: a) udziału akcji w indeksach giełdowych, b) porównania wyceny akcji na podstawie analizy fundamentalnej do bieżących cen rynkowych, c) płynności akcji. 6. Dokładny udział lokat aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i akcje będzie uzależniony od decyzji podejmowanych przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności: a) relatywnej wyceny poszczególnych klas aktywów, b) przewidywań odnośnie rozwoju sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych w przyszłości. 7. Decyzje o doborze innych praw majątkowych niż papiery wartościowe, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności: a) poziomu ryzyka kredytowego oraz możliwości jego zmian w przyszłości, b) poziomu ryzyka walutowego, c) relatywnej wyceny wobec innych składników lokat, d) stopnia korelacji z innymi składnikami portfela, e) płynności lub zbywalności danego instrumentu finansowego, f) kosztów transakcyjnych, g) dostępności do rynku, na którym dokonuje się obrót. 8. W przypadku lokat w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe denominowane w walutach obcych decyzje będą podejmowane przez Fundusz również na podstawie analiz dotyczących ryzyka kursowego tych walut. 9. Całkowita wartość inwestycji Funduszu w Instrumenty dające ekspozycje na rynki akcji nie będzie większa niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym minimalny poziom inwestycji w Instrumenty dające ekspozycje na rynki akcji nie będzie niższy niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 10. Minimalny udział dłużnych papierów wartościowych rządów bądź banków centralnych państw Europy Centralnej lub dłużnych papierów wartościowych posiadających ich gwarancje w Aktywach Subfunduszu będzie wynosić 40%. 11. Maksymalny udział dłużnych papierów wartościowych, wyemitowanych przez podmioty inne od wymienionych w ust. 10, w Aktywach Subfunduszu może wynosić 20%. 12. Fundusz może zaciągać na rzecz Subfunduszu, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 13. Fundusz może pożyczać innym podmiotom zdematerializowane papiery wartościowe wyłącznie na zasadach określonych w art. 102 Ustawy. 14. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych, o których mowa w ust.13, nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 15. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych, o których mowa w ust.13, i papierów wartościowych tego samego emitenta będących w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu, nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w art. 96 ust.1 i 3, art. 97 ust. 1, art. 98 ust.2-4, art. 99 lub art. 100 Ustawy

130 Typy i rodzaje lokat MetLife Subfunduszu Zrównoważonego Nowa Europa Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane wyłącznie w: a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Państwie Członkowskim lub na Rynku OECD; b) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w lit. a) powyżej, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów; c) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności; d) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w lit. a i b, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są: - emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego, albo przez bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie, lub emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub - emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym, o którym mowa w lit. a ; e) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w lit. a, b i d powyżej; f) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej; g) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne; h) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli: instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika; instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca KNF z tym organem; ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie jak dla funduszy inwestycyjnych otwartych; instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych; i) jednostki uczestnictwa w innych funduszach inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo; j) listy zastawne emitowane przez banki hipoteczne; k) dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych. l) papiery wartościowe z wbudowanym instrumentem pochodnym, pod warunkiem że papiery te spełniają kryteria, o których mowa w art. 93 ust. 4 Ustawy, a wbudowany instrument pochodny: i. może wpływać na część bądź na wszystkie przepływy pieniężne, wynikające z papieru wartościowego funkcjonującego jako umowa zasadnicza, zgodnie ze zmianami stóp procentowych, cen instrumentów finansowych, kursów wymiany walut, indeksów, ratingów lub innych czynników, i tym samym funkcjonować jak samodzielny instrument po-chodny; ii. nie jest ściśle powiązany ryzykiem i cechami ekonomicznymi z ryzykiem i cechami ekonomicznymi umowy zasadniczej; iii. ma znaczący wpływ na profil ryzyka oraz wycenę papierów wartościowych. ł) instrumenty rynku pieniężnego z wbudowanym instrumentem pochodnym, pod warunkiem, że instrumenty te spełniają kryteria określone w art. 93a Ustawy, a wbudowany instrument pochodny spełnia odpowiednio kryteria, o których mowa w lit. l). 45¹ Instrumenty pochodne MetLife Subfunduszu Zrównoważonego Nowa Europa 1. Fundusz może zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, pod warunkiem, że: a) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu, b) takie instrumenty pochodne są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie Członkowskim, z zastrzeżeniem ust. 2, oraz c) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: i. kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego posiadanych przez Fundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi, ii. iii. kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu, wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami Subfunduszu utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu. d) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz e) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy, lub przez rozliczenie pieniężne. 2. Fundusz może zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne pod warunkiem, że: a) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej lub Państwie Członkowskim, wskazany w ust. 9. b) instrumenty te podlegają w każdym dniu roboczym możliwej do zweryfikowania, rzetelnej wycenie według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, c) instrumenty te mogą być w dowolnym czasie przez Fundusz sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą. 3. Fundusz może zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot następujące instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: a) opcje, b) kontrakty terminowe (forward lub futures), c) transakcje wymiany (SWAP). 4. Lokowanie w instrumenty pochodne może odbywać się wyłącznie pod warunkami i na zasadach określonych w Ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zawierania przez fundusze inwestycyjne umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego Subfunduszu. 92

131 5. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne Fundusz uwzględnia takie kryteria jak: a) rodzaj instrumentu bazowego oraz przewidywane zmiany poziomu lub zmienności kursów, cen lub wartości instrumentu bazowego, b) stosunek ceny rynkowej instrumentu bazowego do jego wartości teoretycznej, c) termin i sposób rozliczenia instrumentu pochodnego, d) płynność instrumentu pochodnego, e) zgodność ze strategią i celem inwestycyjnym. 6. W przypadku zawierania przez Fundusz na rzecz Subfunduszu umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, o których mowa w ust. 3, Fundusz może zawierać takie umowy, jeżeli spełnione są następujące warunki: a) ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego z silnymi wahaniami cen papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego i innych praw majątkowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu, b) ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego z papierami wartościowymi, Instrumentami Rynku Pieniężnego lub innymi prawami majątkowymi, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości w celu zlikwidowania w krótkim czasie rozbieżności pomiędzy zamierzonym a faktycznym składem portfela, c) zwiększenie sprawności zarządzania portfelem w przypadkach gdy zawarcie transakcji na rynku instrumentów bazowych jest nieefektywne z uwagi na: i. niższą płynność, ii. wielkość planowanej transakcji, iii. wyższe koszty zawarcia transakcji, iv. czas potrzebny na zrealizowanie zamierzonej strategii inwestycyjnej. d) osiągnięcie dodatkowych dochodów w wyniku transakcji arbitrażowych polegających na jednoczesnym zakupie i sprzedaży instrumentów finansowych, w szczególności instrumentu bazowego i instrumentu pochodnego w celu osiągnięcia zysku wynikającego z różnicy cen tych instrumentów będącej rezultatem nieefektywności rynku. 7. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych określonych w 46 Fundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych. 8. Przepisów ust. 7 nie stosuje się w przypadku instrumentów pochodnych, których bazę stanowią indeksy. 9. Fundusz zawiera na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Deutsche Bank Polska S.A. oraz Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. 46 Ograniczenia inwestycyjne MetLife Subfunduszu Zrównoważonego Nowa Europa 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot i w wierzytelności wobec tego podmiotu. 2. Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot i w wierzytelności wobec tego podmiotu, jeżeli łączna wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 3. Łączna wartość lokat, o których mowa w 45 w lit. e nie może przekroczyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu. 4. Fundusz nie może lokować więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej. 5. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot oraz w depozyty w tym podmiocie nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu. 6. Fundusz nie może lokować więcej niż 25% wartości Aktywów Subfunduszu w listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny lub dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, przy czym suma lokat w listy zastawne i dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową nie może przekroczyć 80% wartości Aktywów Subfunduszu, a łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny oraz depozyty w tym podmiocie nie może przekroczyć 35 % wartości Aktywów Subfunduszu. 7. Fundusz może lokować do 20 % wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, przy czym Fundusz nie może lokować więcej niż 10 % wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa powyżej, a łączna wartość lokat Subfunduszu w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w których Fundusz ulokował ponad 5 % wartości Aktywów Subfunduszu, nie więcej jednak niż 10 %, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa powyżej, oraz inne podmioty, nie może przekroczyć 40 % wartości Aktywów Subfunduszu 8. Fundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno Państwo Członkowskie. 9. Fundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 8, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane oraz depozytów w tym podmiocie nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu. 10. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania. 11. Łączna wartość lokat w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania innych niż jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 12. Do lokat w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski nie stosuje się ograniczeń, o których mowa w ust. 8 i Lokaty, o których mowa w ust. 12, powinny być dokonywane w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji. Wartość lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 47 Inne ograniczenia inwestycyjne MetLife Subfunduszu Zrównoważonego Nowa Europa 1. Fundusz nie może: a) zobowiązywać się do przeniesienia praw, które w chwili zawarcia umowy jeszcze nie zostały przez Fundusz nabyte, chyba, że ma roszczenie o nabycie tych praw; b) udzielać pożyczek, gwarancji i poręczeń, z zastrzeżeniem 44 ust.15; c) nabywać papierów wartościowych lub zbywalnych praw majątkowych, reprezentujących prawa do metali szlachetnych; d) dokonywać krótkiej sprzedaży rozumianej jako technika inwestycyjna, która opiera się na założeniu osiągnięcia zysku w wyniku spadku cen określonych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego, instrumentów pochodnych lub tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania od momentu realizacji zlecenia sprzedaży tych praw, o ile zostały pożyczone w celu rozliczenia transakcji przez inwestora lub przez podmiot realizujący na rachunek inwestora zlecenie sprzedaży, albo nabyte w tym celu przez jeden 93

132 z tych podmiotów na podstawie umowy lub umów zobowiązujących zbywcę do dokonania w przyszłości odkupu od nabywcy takich samych praw, do momentu wymagalności roszczenia o zwrot sprzedanych w ten sposób praw Fundusz nie może lokować Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe i wierzytelności Towarzystwa, akcjonariuszy Towarzystwa i podmiotów będących podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do Towarzystwa lub akcjonariusza Towarzystwa, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 3. Fundusz nie może zawierać umów, których przedmiotem są papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż jeden rok z: a) członkami organów Towarzystwa; b) osobami zatrudnionymi w Towarzystwie; c) osobami wyznaczonymi przez Depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu; d) osobami pozostającymi z osobami wymienionymi w lit. a), b) i c) w związku małżeńskim; e) osobami, z którymi osoby wymienione w lit. a), b) i c) łączy stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie. 4. Fundusz nie może zawierać umów, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z: a) Towarzystwem, b) Depozytariuszem, c) Podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza, d) Akcjonariuszami Towarzystwa, e) Akcjonariuszami lub wspólnikami podmiotów dominujących lub zależnych w stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza, z zastrzeżeniem ust Ograniczeń, o których mowa w ust. 2 i 4 nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. 6. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 4 lit. b) nie stosuje się do umów z Depozytariuszem w zakresie: a) umów kredytu w rachunku bieżącym, przy czym: - umowy zawierane będą przez Fundusz z Depozytariuszem w zgodzie z interesem Uczestników i na warunkach rynkowych, w szczególności przy ocenie warunków transakcji pod uwagę brane będą następujące kryteria oceny: - koszty prowizji za otwarcie kredytu i inne koszty związane z zawarciem umowy, - wysokość odsetek od kredytu w rachunku bieżącym, - stawka bazowej stopy procentowej, - wysokość marży bankowej; - korzystanie przez Fundusz z kredytu w rachunku bieżącym nie może doprowadzić do naruszenia limitu zaciąganych kredytów; b) umowy rachunków lokat terminowych na okres nie dłuższy niż 7 dni (w tym lokaty typu overnight) oraz umowy rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, przy czym umowy te zawierane będą wyłącznie w celu zarządzania bieżącą płynnością oraz w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu; 7. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 4 lit. b) nie stosuje się do umów z Depozytariuszem w zakresie umów, których przedmiotem są: a) obligacje i bony skarbowe emitowane przez rządy państw członkowskich oraz obligacje emitowane przez spółki z siedzibą w państwie członkowskim posiadające rating inwestycyjny, przy czym: - rodzaje papierów wartościowych będących przedmiotem tych umów muszą być zgodne z polityką inwestycyjną Subfunduszu, a zawieranie tych umów musi być uzasadnione celem inwestycyjnym Subfunduszu; - przedmiotem tych umów mogą być papiery wartościowe, które zgodnie z 45 mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu; - wartość papierów wartościowych będących przedmiotem umowy nie może stanowić więcej niż 25% emisji danego papieru wartościowego, przy czym w przypadku zawarcia kilku umów dotyczących papierów wartościowych tej samej emisji, łączna wartość papierów wartościowych nie może przekroczyć 25% wartości emisji; - w przypadku programów emisji papierów wartościowych danego emitenta organizowanych przez Depozytariusza łączna wartość papierów wartościowych tego emitenta nabytych w ramach programu emisji nie może przekroczyć 25% wartości wszystkich papierów wartościowych oferowanych w ramach danego programu; b) wymiana walut (kupno lub sprzedaż) na rynku kasowym z maksymalnym terminem rozliczenia D+2 i na rynku terminowym z maksymalnym terminem rozliczenia D+7 pod warunkiem, że; - przedmiotem umów będą waluty, w których denominowane są lokaty Subfunduszu; - umowy będą zawierane w ramach realizacji celu inwestycyjnego i w zgodzie z przyjętą polityką inwestycyjną oraz z interesem uczestników Funduszu; - umowy będą zawierane na warunkach rynkowych i konkurencyjnych w stosunku do innych banków, w szczególności w odniesieniu do: 1. ceny i kosztów transakcji; 2. terminów rozliczenia transakcji; 3. ograniczeń w wolumenie transakcji; 4. wiarygodności partnera transakcji; - Fundusz będzie zbierał i przechowywał przez okres co najmniej 5 lat wszelką dokumentację związaną z zawieraniem umów wymiany walut, w tym w szczególności danych, na podstawie których podjęta została decyzja o dokonaniu transakcji, niezależnie od formy w jakiej zostały sporządzone. 8. Umowy z Depozytariuszem muszą być zawierane na warunkach rynkowych. 9. Ograniczeń, o których mowa w ust. 4 lit. d i e, nie stosuje się w przypadku, gdy podmioty, o których mowa w tym ustępie, są spółkami publicznymi, a Fundusz zawiera umowę z akcjonariuszem posiadającym mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 10. Fundusz może dokonać lokat, o których mowa w ust. 2 lub zawrzeć umowę, o której mowa w ust. 3 i 4, jeżeli dokonanie lokaty lub zawarcie umowy jest w interesie Uczestników Funduszu, a dokonanie lokaty lub zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów. METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI 48 Cel i zasady polityki inwestycyjnej MetLife Subfunduszu Akcji 1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust Subfundusz jest subfunduszem akcji. Cel inwestycyjny Subfunduszu jest realizowany poprzez inwestowanie średnio 90% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje polskich spółek. Średnio 10% wartości Aktywów Subfunduszu jest inwestowane w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe emitowane głównie przez Skarb Państwa. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe w sposób dozwolony przepisami prawa i postanowieniami statutu Funduszu. 4. Decyzje o doborze akcji będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności: a) udziału akcji w indeksach giełdowych, b) porównania wyceny akcji na podstawie analizy fundamentalnej do bieżących cen rynkowych, c) płynności akcji. 5. Decyzje o doborze dłużnych papierów wartościowych będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności: a) bieżącego oraz przewidywanego poziomu rynkowych stóp procentowych, b) ryzyka kredytowego odnoszącego się do emitentów poszczególnych papierów wartościowych, c) płynności poszczególnych papierów wartościowych. 6. Dokładny udział lokat aktywów Subfunduszu w akcje i dłużne papiery wartościowe będzie uzależniony od decyzji podejmowanych przez Fundusz na 94

133 podstawie analiz dotyczących w szczególności: a) relatywnej wyceny poszczególnych klas aktywów, b) przewidywań odnośnie rozwoju sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych w przyszłości. 7. Całkowita wartość inwestycji w akcje spółek mających siedzibę w Polsce dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym nie będzie mniejsza niż 66% wartości Aktywów Subfunduszu. 8. Wartość inwestycji w akcje zagraniczne nie będzie przekraczać 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 9. Całkowita wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe nie będzie przekraczać 34% wartości Aktywów Subfunduszu. 10. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10% wartości aktywów netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 11. Fundusz może pożyczać innym podmiotom zdematerializowane papiery wartościowe wyłącznie na zasadach określonych w art. 102 Ustawy. 12. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 11, nie może przekroczyć 30% wartości aktywów netto Subfunduszu. 13. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 11 i papierów wartościowych tego samego emitenta będących w portfelu inwestycyjnym Funduszu nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 3, art. 97 ust. 1, art. 98 ust. 2-4, art. 99 lub art. 100 Ustawy. 49 Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane wyłącznie w: Typy i rodzaje lokat MetLife Subfunduszu Akcji a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Państwie Członkowskim, lub na Rynku OECD, a także na Rynku NewConnect: b) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w lit. a) powyżej, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów; c) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności; d) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w lit. a i b, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są: - emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne Państwa Członkowskiego, albo przez bank centralny Państwa Członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie, lub - emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub - emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym, o którym mowa w lit. a); e) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w lit. a), b) i d) powyżej; f) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej; g) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne; h) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli: - instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika; - instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym Państwa Członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca KNF z tym organem; - ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie jak dla funduszy inwestycyjnych otwartych; - instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych; i) jednostki uczestnictwa w innych funduszach inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo; j) listy zastawne emitowane przez banki hipoteczne; k) dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych; l) papiery wartościowe z wbudowanym instrumentem pochodnym, pod warunkiem że papiery te spełniają kryteria, o których mowa w art. 93 ust. 4 Ustawy, a wbudowany instrument pochodny: i) może wpływać na część bądź na wszystkie przepływy pieniężne, wynikające z papieru wartościowego funkcjonującego jako umowa zasadnicza, zgodnie ze zmianami stóp procentowych, cen instrumentów finansowych, kursów wymiany walut, indeksów, ratingów lub innych czynników, i tym samym funkcjonować jak samodzielny instrument po-chodny; ii) nie jest ściśle powiązany ryzykiem i cechami ekonomicznymi z ryzykiem i cechami ekonomicznymi umowy zasadniczej; iii) ma znaczący wpływ na profil ryzyka oraz wycenę papierów wartościowych. ł) Instrumenty Rynku Pieniężnego z wbudowanym instrumentem pochodnym, pod warunkiem, że instrumenty te spełniają kryteria określone w art. 93a Ustawy, a wbudowany instrument pochodny spełnia odpowiednio kryteria, o których mowa w lit. l). 50 Instrumenty pochodne MetLife Subfunduszu Akcji 1. Fundusz może na rzecz Subfunduszu zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, pod warunkiem, że: a) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu, b) takie instrumenty pochodne są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, Państwie Członkowskim lub na Rynku OECD, z zastrzeżeniem ust. 2, oraz c) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: i. kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego posiadanych przez Fundusz, albo papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi, ii. iii. kursów walut w związku z lokatami Funduszu, wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami Funduszu utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Funduszu. 95

134 d) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz e) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy, lub przez rozliczenie pieniężne. 2. Fundusz może zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne pod warunkiem, że: a) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej, państwie członkowskim, państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, lub podmiot z siedzibą w państwie innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie w zakresie co najmniej takim, jak określony w prawie wspólnotowym, wskazany w ust. 9. b) instrumenty te podlegają w każdym dniu roboczym możliwej do zweryfikowania, rzetelnej wycenie według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, c) instrumenty te mogą być w dowolnym czasie przez Fundusz sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą. 3. Fundusz może na rzecz Subfunduszu zawierać umowy mające za przedmiot następujące instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: a) opcje, b) kontrakty terminowe (forward lub futures), c) transakcje wymiany (SWAP), 4. Lokowanie w instrumenty pochodne może odbywać się wyłącznie pod warunkami i na zasadach określonych w Ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zawierania przez fundusze inwestycyjne umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego Subfunduszu. 5. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne Fundusz uwzględnia takie kryteria jak: a) rodzaj instrumentu bazowego oraz przewidywane zmiany poziomu lub zmienności kursów, cen lub wartości instrumentu bazowego, b) stosunek ceny rynkowej instrumentu bazowego do jego wartości teoretycznej, c) termin i sposób rozliczenia instrumentu pochodnego, d) płynność instrumentu pochodnego, e) zgodność ze strategią i celem inwestycyjnym. 6. W przypadku zawierania przez Fundusz umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, o których mowa w ust. 3, Fundusz może zawierać takie umowy, jeżeli spełnione są następujące warunki: a) ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego z silnymi wahaniami cen papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego i innych praw majątkowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu, b) ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego z papierami wartościowymi, instrumentami rynku pieniężnego lub innymi prawami majątkowymi, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości w celu zlikwidowania w krótkim czasie rozbieżności pomiędzy zamierzonym a faktycznym składem portfela, c) zwiększenie sprawności zarządzania portfelem w przypadkach gdy zawarcie transakcji na rynku instrumentów bazowych jest nieefektywne z uwagi na: - niższą płynność, - wielkość planowanej transakcji, - wyższe koszty zawarcia transakcji, - czas potrzebny na zrealizowanie zamierzonej strategii inwestycyjnej;- d) osiągnięcie dodatkowych dochodów w wyniku transakcji arbitrażowych, polegających na jednoczesnym zakupie i sprzedaży instrumentów finansowych, w szczególności instrumentu bazowego i instrumentu pochodnego w celu osiągnięcia zysku wynikającego z różnicy cen tych instrumentów będącej rezultatem nieefektywności rynku. 7. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych określonych w 51 Fundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych. 8. Przepisów ust. 7 nie stosuje się w przypadku instrumentów pochodnych, których bazę stanowią indeksy. 9. Fundusz zawiera na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Deutsche Bank Polska S.A. oraz Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. 51 Ograniczenia inwestycyjne MetLife Subfunduszu Akcji 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot i w wierzytelności wobec tego podmiotu. 2. Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot i w wierzytelności wobec tego podmiotu, jeżeli łączna wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 3. Łączna wartość lokat, o których mowa w 49 w lit. e) nie może przekroczyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu. 4. Fundusz nie może lokować więcej niż 20% wartości aktywów w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej. 5. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot oraz w depozyty w tym podmiocie nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu. 6. Fundusz nie może lokować więcej niż 25% wartości Aktywów Subfunduszu w listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny i dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, przy czym suma lokat w listy zastawne i dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową nie może przekroczyć 80% wartości Aktywów Subfunduszu, a łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny oraz depozyty w tym podmiocie nie może przekroczyć 35 % wartości Aktywów Subfunduszu. 7. Fundusz może lokować do 20 % wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, przy czym Fundusz nie może lokować więcej niż 10 % wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa powyżej, a łączna wartość lokat Subfunduszu w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w których Fundusz ulokował ponad 5 % wartości Aktywów Subfunduszu, nie więcej jednak niż 10 %, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa powyżej, oraz inne podmioty, nie może przekroczyć 40 % wartości Aktywów Subfunduszu. 8. Fundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno Państwo Członkowskie. 9. Fundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 8, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane oraz depozytów w tym podmiocie nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu. 10. Do lokat w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski nie stosuje się ograniczeń, o których mowa w ust. 8 i Lokaty, o których mowa w ust. 10, powinny być dokonywane w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji. Wartość lokaty w papiery 96

135 żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 52 Inne ograniczenia inwestycyjne MetLife Subfunduszu Akcji 1. Fundusz nie może: a) zobowiązywać się do przeniesienia praw, które w chwili zawarcia umowy jeszcze nie zostały przez Fundusz nabyte, chyba, że ma roszczenie o nabycie tych praw; b) udzielać pożyczek, gwarancji i poręczeń, z zastrzeżeniem 48 ust.13; c) nabywać papierów wartościowych lub zbywalnych praw majątkowych, reprezentujących prawa do metali szlachetnych, d) dokonywać krótkiej sprzedaży rozumianej jako technika inwestycyjna, która opiera się na założeniu osiągnięcia zysku w wyniku spadku cen określonych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego, instrumentów pochodnych lub tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania od momentu realizacji zlecenia sprzedaży tych praw, o ile zostały pożyczone w celu rozliczenia transakcji przez inwestora lub przez podmiot realizujący na rachunek inwestora zlecenie sprzedaży, albo nabyte w tym celu przez jeden z tych podmiotów na podstawie umowy lub umów zobowiązujących zbywcę do dokonania w przyszłości odkupu od nabywcy takich samych praw, do momentu wymagalności roszczenia o zwrot sprzedanych w ten sposób praw. 2. Fundusz nie może lokować Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe i wierzytelności Towarzystwa, akcjonariuszy Towarzystwa i podmiotów będących podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do Towarzystwa lub akcjonariusza Towarzystwa, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 3. Fundusz nie może zawierać umów, których przedmiotem są papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż jeden rok z: a) członkami organów Towarzystwa; b) osobami zatrudnionymi w Towarzystwie; c) osobami wyznaczonymi przez Depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu; d) osobami pozostającymi z osobami wymienionymi w lit. a), b) i c) w związku małżeńskim; e) osobami, z którymi osoby wymienione w lit. a), b) i c) łączy stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie. 4. Fundusz nie może zawierać umów, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z: 1. Towarzystwem, 2. Depozytariuszem, 3. Podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza, 4. Akcjonariuszami Towarzystwa, 5. Akcjonariuszami lub wspólnikami podmiotów dominujących lub zależnych w stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza, z zastrzeżeniem ust Ograniczeń, o których mowa w ust. 2 i 4 nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. 6. Ograniczeń, o których mowa w ust. 4 lit. b) nie stosuje się do umów z Depozytariuszem, o których mowa w 6 ust. 6 i 7 Statutu. 7. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 4 lit. b) nie stosuje się do umów z Depozytariuszem w zakresie: a) umów kredytu w rachunku bieżącym, przy czym: - umowy zawierane będą przez Fundusz z Depozytariuszem w zgodzie z interesem Uczestników i na warunkach rynkowych, w szczególności przy ocenie warunków transakcji pod uwagę brane będą następujące kryteria oceny: - koszty prowizji za otwarcie kredytu i inne koszty związane z zawarciem umowy, - wysokość odsetek od kredytu w rachunku bieżącym, - stawka bazowej stopy procentowej, - wysokość marży bankowej, - korzystanie przez Fundusz z kredytu w rachunku bieżącym nie może doprowadzić do naruszenia limitu zaciąganych kredytów; - b) umowy rachunków lokat terminowych na okres nie dłuższy niż 7 dni (w tym lokaty kategorii overnight) oraz umowy rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, przy czym umowy te zawierane będą wyłącznie w celu zarządzania bieżącą płynnością oraz w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu; 8. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 4 lit. b) nie stosuje się do umów z Depozytariuszem w zakresie umowy, których przedmiotem są: a) Obligacje i bony skarbowe emitowane przez rządy państw członkowskich oraz obligacje emitowane w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, posiadające rating inwestycyjny, przy czym: - rodzaje papierów wartościowych będących przedmiotem tych umów muszą być zgodne z polityką inwestycyjną Subfunduszu, a zawieranie tych umów musi być uzasadnione celem inwestycyjnym Subfunduszu; - przedmiotem tych umów mogą być papiery wartościowe, które zgodnie z 49 mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu; - wartość papierów wartościowych będących przedmiotem umowy nie może stanowić więcej niż 25% emisji danego papieru wartościowego, przy czym w przypadku zawarcia kilku umów dotyczących papierów wartościowych tej samej emisji, łączna wartość papierów wartościowych nie może przekroczyć 25% wartości emisji; - w przypadku programów emisji papierów wartościowych danego emitenta organizowanych przez Depozytariusza łączna wartość papierów wartościowych tego emitenta nabytych w ramach programu emisji nie może przekroczyć 25% wartości wszystkich papierów wartościowych oferowanych w ramach danego programu; b) wymiana walut (kupno lub sprzedaż) na rynku kasowym z maksymalnym terminem rozliczenia D+2 i na rynku terminowym z maksymalnym terminem rozliczenia D+7 pod warunkiem, że: - przedmiotem umów będą waluty, w których denominowane są lokaty Subfunduszu; - umowy będą zawierane w ramach realizacji celu inwestycyjnego i w zgodzie z przyjętą polityką inwestycyjną oraz z interesem uczestników Funduszu; - umowy będą zawierane na warunkach rynkowych i konkurencyjnych w stosunku do innych banków, w szczególności w odniesieniu do: - 1. ceny i kosztów transakcji; 2. terminów rozliczenia transakcji; 3. ograniczeń w wolumenie transakcji; 4. wiarygodności partnera transakcji; - Fundusz będzie zbierał i przechowywał przez okres co najmniej 5 lat wszelką dokumentację związaną z zawieraniem umów wymiany walut, w tym w szczególności danych, na podstawie których podjęta została decyzja o dokonaniu transakcji, niezależnie od formy w jakiej zostały sporządzone Umowy z Depozytariuszem muszą być zawierane na warunkach rynkowych. 10. Ograniczeń, o których mowa w ust. 4 lit. d) i e), nie stosuje się w przypadku, gdy podmioty, o których mowa w tym ustępie, są spółkami publicznymi, a Fundusz zawiera umowę z akcjonariuszem posiadającym mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 11. Fundusz może dokonać lokat, o których mowa w ust. 2 lub zawrzeć umowę, o której mowa w ust. 3 i 4, jeżeli dokonanie lokaty lub zawarcie umowy jest w interesie Uczestników Funduszu, a dokonanie lokaty lub zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów. METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK 53 Cel i zasady polityki inwestycyjnej MetLife Subfunduszu Akcji Średnich Spółek 1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 97

136 2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust Subfundusz jest subfunduszem akcji. Cel inwestycyjny Subfunduszu jest realizowany przede wszystkim poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu w akcje Średnich Spółek. Fundusz może inwestować aktywa w inne instrumenty finansowe w sposób dozwolony przepisami prawa i postanowieniami Statutu Funduszu. 4. Całkowita wartość inwestycyji w akcje stanowić będzie nie mniej niż 70% wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Całkowita wartość lokat innych niż akcje nie będzie wyższa niż 30% wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Akcje Średnich Spółek stanowią nie mniej niż 55% wartości części akcyjnej aktywów Subfunduszu. 5. Decyzje o doborze akcji będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności: a) udziału akcji w indeksach giełdowych, b) porównania wyceny akcji na podstawie analizy fundamentalnej do bieżących cen rynkowych, c) płynności akcji. 6. Decyzje o doborze dłużnych papierów wartościowych będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności: a) bieżącego oraz przewidywanego poziomu rynkowych stóp procentowych, b) ryzyka kredytowego odnoszącego się do emitentów poszczególnych papierów wartościowych, c) płynności poszczególnych papierów wartościowych. 7. Dokładny udział lokat Aktywów Subfunduszu w akcje i dłużne papiery wartościowe w ramach limitów określonych w ust. 2, 6 i 7 będzie uzależniony od decyzji podejmowanych przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności: a) oceny bieżącej sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych, b) przewidywań odnośnie rozwoju sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych w przyszłości, w szczególności w zakresie kształtowania się cen akcji oraz rentowności dłużnych papierów wartościowych, zarówno w krótkim (do trzech miesięcy) jak i w długim okresie (powyżej trzech miesięcy). 8. Wartość inwestycji w akcje zagraniczne nie będzie przekraczać 30% wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 9. Całkowita wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe nie będzie przekraczać 30% wartości Aktywów Netto Subfunduszu. 10. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 54 Typy i rodzaje lokat MetLife Subfunduszu Akcji Średnich Spółek 1. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu wyłącznie w: a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na Rynku NewConnect; b) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w lit. a) powyżej, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów; c) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności; d) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w lit. a i b, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są: - emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne Państwa Członkowskiego, albo przez bank centralny Państwa Członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie, lub - emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub - emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym, o którym mowa w lit. a); e) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w lit. a), b) i d); f) listy zastawne emitowane przez banki hipoteczne; g) dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych.- h) papiery wartościowe z wbudowanym instrumentem pochodnym, pod warunkiem że papiery te spełniają kryteria, o których mowa w art. 93 ust. 4 Ustawy, a wbudowany instrument pochodny: - może wpływać na część bądź na wszystkie przepływy pieniężne, wynikające z papieru wartościowego funkcjonującego jako umowa zasadnicza, zgodnie ze zmianami stóp procentowych, cen instrumentów finansowych, kursów wymiany walut, indeksów, ratingów lub innych czynników, i tym samym funkcjonować jak samodzielny instrument po-chodny; - nie jest ściśle powiązany ryzykiem i cechami ekonomicznymi z ryzykiem i cechami ekonomicznymi umowy zasadniczej; - ma znaczący wpływ na profil ryzyka oraz wycenę papierów wartościowych. i) instrumenty rynku pieniężnego z wbudowanym instrumentem pochodnym, pod warunkiem, że instrumenty te spełniają kryteria określone w art. 93a Ustawy, a wbudowany instrument pochodny spełnia odpowiednio kryteria, o których mowa w lit. h). 55 Instrumenty pochodne MetLife Subfunduszu Akcji Średnich Spółek 1. Fundusz może na rzecz Subfunduszu zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, pod warunkiem, że: a) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu,- b) takie instrumenty pochodne są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, Państwie Członkowskim lub na Rynku OECD, z zastrzeżeniem ust. 2, oraz c) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: i. kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego posiadanych przez Fundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi, ii. kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu, 98

137 iii. wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami Subfunduszu utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu. d) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz e) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy, lub przez rozliczenie pieniężne. 2. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne pod warunkiem, że: a) stroną transakcji jest podmiot z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej, państwie członkowskim, państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie, lub podmiot z siedzibą w państwie innym niż państwo członkowskie, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie w zakresie co najmniej takim, jak określony w prawie wspólnotowym, wskazany w ust. 9. b) instrumenty te podlegają w każdym dniu roboczym możliwej do zweryfikowania, rzetelnej wycenie według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, c) instrumenty te mogą być w dowolnym czasie przez Fundusz sprzedane lub pozycja w nich zajęta może być w dowolnym czasie zlikwidowana lub zamknięta przez transakcję równoważącą. 3. Fundusz może zawierać na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot następujące instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne: a) opcje, b) kontrakty terminowe (forward lub futures), c) transakcje wymiany (SWAP), 4. Lokowanie w instrumenty pochodne może odbywać się wyłącznie pod warunkami i na zasadach określonych w Ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zawierania przez fundusze inwestycyjne umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego Subfunduszu. 5. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne Fundusz uwzględnia takie kryteria jak: a) rodzaj instrumentu bazowego oraz przewidywane zmiany poziomu lub zmienności kursów, cen lub wartości instrumentu bazowego, b) stosunek ceny rynkowej instrumentu bazowego do jego wartości teoretycznej, c) termin i sposób rozliczenia instrumentu pochodnego, d) płynność instrumentu pochodnego, e) zgodność ze strategią i celem inwestycyjnym. 6. W przypadku zawierania przez Fundusz umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, o których mowa w ust. 3, Fundusz może zawierać takie umowy, jeżeli spełnione są następujące warunki: a) ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego z silnymi wahaniami cen papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego i innych praw majątkowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu, b) ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego z papierami wartościowymi, Instrumentami Rynku Pieniężnego lub innymi prawami majątkowymi, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości w celu zlikwidowania w krótkim czasie rozbieżności pomiędzy zamierzonym a faktycznym składem portfela, c) zwiększenie sprawności zarządzania portfelem w przypadkach gdy zawarcie transakcji na rynku instrumentów bazowych jest nieefektywne z uwagi na: - niższą płynność, - wielkość planowanej transakcji, - wyższe koszty zawarcia transakcji, - czas potrzebny na zrealizowanie zamierzonej strategii inwestycyjnej; d) osiągnięcie dodatkowych dochodów w wyniku transakcji arbitrażowych, polegających na jednoczesnym zakupie i sprzedaży instrumentów finansowych, w szczególności instrumentu bazowego i instrumentu pochodnego w celu osiągnięcia zysku wynikającego z różnicy cen tych instrumentów będącej rezultatem nieefektywności rynku. 7. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych określonych w 56 Fundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych. 8. Przepisów ust. 7 nie stosuje się w przypadku instrumentów pochodnych, których bazę stanowią indeksy. 9. Fundusz zawiera na rzecz Subfunduszu umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Deutsche Bank Polska S.A. oraz Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. 56 Ograniczenia inwestycyjne MetLife Subfunduszu Akcji Średnich Spółek 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot i w wierzytelności wobec tego podmiotu. 2. Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot i w wierzytelności wobec tego podmiotu, jeżeli łączna wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 3. Łączna wartość lokat, o których mowa w 54 w lit. e) nie może przekroczyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu. 4. Fundusz nie może lokować więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej. 5. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawarte z tym podmiotem, nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu. 6. Fundusz nie może lokować więcej niż 25% wartości Aktywów Subfunduszu w listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny i dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, przy czym suma lokat w listy zastawne i dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową nie może przekroczyć 80% wartości Aktywów Subfunduszu, a łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny oraz depozyty w tym podmiocie nie może przekroczyć 35 % wartości Aktywów Subfunduszu. 7. Fundusz może lokować do 20 % wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, przy czym Fundusz nie może lokować więcej niż 10 % wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa powyżej, a łączna wartość lokat Subfunduszu w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w których Fundusz ulokował ponad 5 % wartości Aktywów Subfunduszu, nie więcej jednak niż 10 %, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa powyżej, oraz inne podmioty, nie może przekroczyć 40 % wartości Aktywów Subfunduszu. 99

138 8. Fundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno Państwo Członkowskie. 9. Fundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 8, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawarte z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu. 10. Do lokat w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski nie stosuje się ograniczeń, o których mowa w ust. 8 i Lokaty, o których mowa w ust. 10, powinny być dokonywane w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji. Wartość lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu.. 57 Inne ograniczenia inwestycyjne MetLife Subfunduszu Akcji Średnich Spółek 1. Fundusz nie może: a) zobowiązywać się do przeniesienia praw, które w chwili zawarcia umowy jeszcze nie zostały przez Fundusz nabyte, chyba, że ma roszczenie o nabycie tych praw; b) udzielać pożyczek, gwarancji i poręczeń, c) nabywać papierów wartościowych lub zbywalnych praw majątkowych, reprezentujących prawa do metali szlachetnych, d) dokonywać krótkiej sprzedaży rozumianej jako technika inwestycyjna, która opiera się na założeniu osiągnięcia zysku w wyniku spadku cen określonych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego, instrumentów pochodnych lub tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania od momentu realizacji zlecenia sprzedaży tych praw, o ile zostały pożyczone w celu rozliczenia transakcji przez inwestora lub przez podmiot realizujący na rachunek inwestora zlecenie sprzedaży, albo nabyte w tym celu przez jeden z tych podmiotów na podstawie umowy lub umów zobowiązujących zbywcę do dokonania w przyszłości odkupu od nabywcy takich samych praw, do momentu wymagalności roszczenia o zwrot sprzedanych w ten sposób praw. 2. Fundusz nie może lokować Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe i wierzytelności Towarzystwa, akcjonariuszy Towarzystwa i podmiotów będących podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do Towarzystwa lub akcjonariusza Towarzystwa, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 3. Fundusz nie może zawierać umów, których przedmiotem są papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż jeden rok z: a) członkami organów Towarzystwa; b) osobami zatrudnionymi w Towarzystwie; c) osobami wyznaczonymi przez Depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie o prowadzenie rejestru Aktywów Subfunduszu; d) osobami pozostającymi z osobami wymienionymi w lit. a), b) i c) w związku małżeńskim; e) osobami, z którymi osoby wymienione w lit. a), b) i c) łączy stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie. 4. Fundusz nie może zawierać umów, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z: a) Towarzystwem; b) Depozytariuszem; c) Podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza, d) Akcjonariuszami Towarzystwa, e) Akcjonariuszami lub wspólnikami podmiotów dominujących lub zależnych w stosunku do Towarzystwa lub Depozytariusza, f) z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 5. Ograniczeń, o których mowa w ust. 2 i 4 powyżej nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. 6. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 4 lit. b) nie stosuje się do umów z Depozytariuszem w zakresie: a) umów kredytu w rachunku bieżącym, przy czym: - umowy zawierane będą przez Fundusz z Depozytariuszem w zgodzie z interesem Uczestników i na warunkach rynkowych, w szczególności przy ocenie warunków transakcji pod uwagę brane będą następujące kryteria oceny: koszty prowizji za otwarcie kredytu i inne koszty związane z zawarciem umowy, wysokość odsetek od kredytu w rachunku bieżącym, stawka bazowej stopy procentowej, wysokość marży bankowej; - korzystanie przez Fundusz z kredytu w rachunku bieżącym nie może doprowadzić do naruszenia limitu zaciąganych kredytów; b) umowy rachunków lokat terminowych na okres nie dłuższy niż 7 dni (w tym lokaty kategorii overnight) oraz umowy rachunków rozliczeniowych, w tym bieżących i pomocniczych, przy czym umowy te zawierane będą wyłącznie w celu zarządzania bieżącą płynnością oraz w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu; 7. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 4 lit. b) nie stosuje się do umów z Depozytariuszem w zakresie umów, których przedmiotem są: a) Obligacje i bony skarbowe emitowane przez rządy państw członkowskich oraz obligacje emitowane w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, posiadające rating inwestycyjny, przy czym: - rodzaje papierów wartościowych będących przedmiotem tych umów muszą być zgodne z polityką inwestycyjną Subfunduszu, a zawieranie tych umów musi być uzasadnione celem inwestycyjnych Subfunduszu; - przedmiotem tych umów mogą być papiery wartościowe, które zgodnie z 54 mogą być przedmiotem lokat Subfunduszu; - wartość papierów wartościowych będących przedmiotem umowy nie może stanowić więcej niż 25% emisji danego papieru wartościowego, przy czym w przypadku zawarcia kilku umów dotyczących papierów wartościowych tej samej emisji, łączna wartość papierów wartościowych nie może przekroczyć 25% wartości emisji; - w przypadku programów emisji papierów wartościowych danego emitenta organizowanych przez Depozytariusza łączna wartość papierów wartościowych tego emitenta nabytych w ramach programu emisji nie może przekroczyć 25% wartości wszystkich papierów wartościowych oferowanych w ramach danego programu; b) wymiana walut (kupno lub sprzedaż) na rynku kasowym z maksymalnym terminem rozliczenia D+2 i na rynku terminowym z maksymalnym terminem rozliczenia D+7 pod warunkiem, że; - przedmiotem umów będą waluty, w których denominowane są lokaty Subfunduszu; - umowy będą zawierane w ramach realizacji celu inwestycyjnego i w zgodzie z przyjętą polityką inwestycyjną oraz z interesem uczestników Funduszu; - umowy będą zawierane na warunkach rynkowych i konkurencyjnych w stosunku do innych banków, w szczególności w odniesieniu do: 1. ceny i kosztów transakcji; 2. terminów rozliczenia transakcji; 3. ograniczeń w wolumenie transakcji; 4. wiarygodności partnera transakcji; - Fundusz będzie zbierał i przechowywał przez okres co najmniej 5 lat wszelką dokumentację związaną z zawieraniem umów wymiany walut, w tym w szczególności danych, na podstawie których podjęta została decyzja o dokonaniu transakcji, niezależnie od formy w jakiej zostały sporządzone. 8. Umowy z Depozytariuszem muszą być zawierane na warunkach rynkowych. 9. Ograniczeń, o których mowa w ust. 4 lit. d) i e), nie stosuje się w przypadku, gdy podmioty, o których mowa w tym ustępie, są spółkami publicznymi, a 100

139 Fundusz zawiera umowę z akcjonariuszem posiadającym mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 10. Fundusz może dokonać lokat, o których mowa w ust. 2 lub zawrzeć umowę, o której mowa w ust. 3 i 4, jeżeli dokonanie lokaty lub zawarcie umowy jest w interesie Uczestników Funduszu, a dokonanie lokaty lub zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów.. Rozdział V: Postanowienia końcowe 58 Obowiązki Informacyjne 1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia kluczowe informacje dla inwestorów. 2. Na żądanie Uczestnika, Fundusz doręcza półroczne i roczne sprawozdania finansowe Funduszu, połączone sprawozdania finansowe Funduszu oraz jednostkowe sprawozdania finansowe Subfunduszy, a także prospekt informacyjny Funduszu wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie. 3. Fundusz ogłasza informacje o Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa oraz cenę zbycia i odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa, dla każdej kategorii odrębnie, niezwłocznie po ich ustaleniu na stronie internetowej Funduszu 4. Fundusz publikuje na stronie internetowej Funduszu w szczególności: - prospekt informacyjny, - kluczowe informacje dla inwestorów, - wszelkie zmiany Statutu Funduszu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian, - półroczne i roczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu, - półroczne i roczne jednostkowe sprawozdania finansowe Subfunduszy. 5. W dzienniku Parkiet Fundusz dokonuje ogłoszeń w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. W przypadku zawieszenia lub zaprzestania wydawania dziennika Parkiet, Fundusz będzie publikował powyższe informacje w dzienniku Puls Biznesu. 6. Fundusz może publikować także dodatkowe materiały informacyjne na stronie internetowej Towarzystwa 59 Przyczyny rozwiązania Funduszu 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Fundusz ulega rozwiązaniu, jeżeli: a) w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie Towarzystwa lub wygaśnięcia zezwolenia na działalność Towarzystwa inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie przejmie zarządzania Funduszem; b) b)depozytariusz zaprzestał wykonywania swoich obowiązków, a nie zawarto z nowym depozytariuszem umowy o prowadzenie Rejestru; c) c)wartość Aktywów Netto Funduszu spadnie poniżej (słownie: dwóch milionów) złotych. d) d) z dniem zakończenia likwidacji ostatniego z Subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu. 2. Towarzystwo lub Depozytariusz niezwłocznie opublikują informację o wystąpieniu przyczyn rozwiązania Funduszu w sposób, o którym mowa w 58 ust. 4 Statutu. 3. Rozwiązanie Funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Od dnia rozpoczęcia likwidacji Fundusz zaprzestaje zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa. 4. Likwidacja Funduszu polega na zbyciu Aktywów Funduszu, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu proporcjonalnie do posiadanych przez nich Jednostek Uczestnictwa zgodnie z Rejestrem. 5. Środki pieniężne, których wypłacenie nie było możliwe, zostaną przekazane przez likwidatora do depozytu sądowego. 6. Likwidatorem Funduszu będzie Depozytariusz, chyba że KNF wyznaczy innego likwidatora. 7. W przypadku: a) otwarcia likwidacji Funduszu; b) ogłoszenia upadłości albo prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego Funduszu, jeżeli jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania; c) ostatecznej decyzji KNF o cofnięciu zezwolenia albo w przypadku wygaśnięcia zezwolenia, na prowadzenie działalności Funduszu; Fundusz lub likwidator Funduszu są zobowiązani, w terminie 30 dni od wystąpienia któregoś z powyższych zdarzeń, powiadomić o tym Uczestnika Funduszu posiadającego Rachunek IKE lub Rachunek IKZE. 8. Uczestnik Funduszu zobowiązany jest w terminie 45 dni od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7, do zawarcia umowy o prowadzenie rachunku IKE lub rachunku IKZE z inną instytucją finansową i do dostarczenia potwierdzenia zawarcia umowy lub w przypadku przystąpienia do programu emerytalnego do dostarczenia potwierdzenia przystąpienia do programu emerytalnego, odpowiednio Funduszowi lub likwidatorowi Funduszu. 9. Tryb postępowania określony w ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio w przypadku gdy przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych powoduje, że Uczestnik Funduszu będzie posiadał Jednostki Uczestnictwa kategorii I w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez różne towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 60 Likwidacja Subfunduszu 1. Fundusz może dokonać likwidacji Subfunduszu jeżeli wartość Aktywów Subfunduszu spadnie poniżej złotych. 2. W przypadku wystąpienia powyższego warunku, Towarzystwo może podjąć uchwałę o likwidacji Subfunduszu. 3. Towarzystwo niezwłocznie opublikuje informację o wystąpieniu przyczyny likwidacji Subfunduszu w sposób określony w 58 ust. 4 Statutu. 4. Likwidatorem Subfunduszu jest Towarzystwo. 5. Likwidacja Subfunduszu następuje zgodnie z przepisami Statutu, Ustawy i aktów wykonawczych do Ustawy dotyczących likwidacji funduszu. 6. W trybie, o którym mowa w ust. 1 Fundusz nie może zlikwidować wszystkich Subfunduszy. 7. Fundusz wzywa wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Subunduszu, do zgłaszania likwidatorowi roszczeń w terminie wskazanym w ogłoszeniu o likwidacji. 61 Prawo właściwe W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w związku z niniejszym Statutem jest sąd właściwy dla siedziby Funduszu. 62 Zmiana Statutu 1. Zmiana Statutu jest dokonywana w formie aktu notarialnego i wymaga zezwolenia KNF w wypadkach wskazanych w Ustawie. 2. O zmianie Statutu Towarzystwo ogłasza raz w sposób określony w 58 Statutu. 3. Zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, chyba że Ustawa przewiduje inny termin. W przypadku zmiany Statutu wymagającej zezwolenia KNF, zmiana Statutu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia, chyba że KNF zezwoli na skrócenie tego terminu. 101

140 Prospekt Informacyjny MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy (dawniej Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy, AIG Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Podatkowy, AIG Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy) z wydzielonymi subfunduszami MetLife SFIO Parasol Światowy (zwany dalej Funduszem ) Oznaczenia Subfunduszy: MetLife Subfundusz Lokacyjny (dawniej Amplico Subfundusz Lokacyjny, AIG Subfundusz Pieniężny, AIG Subfundusz Pieniężny Plus, Amplico Subfundusz Pieniężny Plus) MetLife Subfundusz Obligacji Plus (dawniej Amplico Subfundusz Obligacji Plus, AIG Subfundusz Obligacji, AIG Subfundusz Obligacji Plus) MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek (dawniej Amplico Subfundusz Akcji Małych Spółek, AIG Subfundusz Zagranicznych Obligacji, AIG Subfundusz Aktywnej Alokacji, AIG Subfundusz Aktywnej Alokacji Plus, Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji Plus) MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu (dawniej AIG Subfundusz Stabilnego Wzrostu, AIG Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus, Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus, Amplico Subfundusz Ochrony Wzrostu) MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa (dawniej AIG Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa, AIG Subfundusz Akcji Nowa Europa, Amplico Subfundusz Akcji Nowa Europa) MetLife Subfundusz Akcji Polskich (dawniej AIG Subfundusz Akcji, AIG Subfundusz Akcji Plus, Amplico Subfundusz Akcji Plus, Amplico Subfundusz Akcji Polskich ) MetLife Subfundusz Obligacji Światowych (dawniej AIG Subfundusz Obligacji Światowych, Amplico Subfundusz Obligacji Światowych) MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich (dawniej AIG Subfundusz Zrównoważony Światowy, AIG Subfundusz Surowcowy, Amplico Subfundusz Surowcowy, Amplico Subfundusz Akcji Amerykańskich) MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (dawniej AIG Subfundusz Zrównoważony Azjatycki, Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki) MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (dawniej AIG Subfundusz Akcji Światowych, AIG Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Europejskich, Amplico Subfundusz Małych i Średnich Spółek Europejskich, Amplico Subfundusz Akcji Europejskich, Amplico Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych) MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (dawniej AIG Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących, Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących) MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (dawniej AIG Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich, Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich) (zwane dalej Subfunduszami, a każdy z nich pojedynczo Subfunduszem ) Organem Funduszu jest MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przemysłowej 26, Warszawa (zwana dalej Towarzystwem ). Adres strony internetowej Towarzystwa: Niniejszy Prospekt został sporządzony na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz.U poz. 673). Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 15 maja 2014 r. Data ostatniej aktualiacji: 1 stycznia 2015 r. Copyright 2015 MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone. 1

141 Spis treści Rozdział I Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym... 3 Rozdział II Dane o Towarzystwie... 4 Rozdział III Dane o Funduszu i Subfunduszach... 5 Podrozdział IIIa. MetLife Subfundusz Lokacyjny... 6 Podrozdział IIIb MetLife Subfundusz Obligacji Plus...17 Podrozdział IIIc MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek Podrozdział IIId MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu Podrozdział IIIe MetLifeSubfundusz Akcji Nowa Europa Podrozdział IIIf MetLife Subfundusz Akcji Polskich Podrozdział IIIg MetLife Subfundusz Obligacji Światowych...77 Podrozdział IIIh MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich...89 Podrozdział IIli MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki Podrozdział IIIj MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych Podrozdział IIIk MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących Podrozdział IIIl MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich Rozdział IV Dane o Depozytariuszu Rozdział V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz Rozdział VI Informacje dodatkowe Rozdział VII Załączniki

142 Rozdział pierwszy Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy z wydzielonymi subfunduszami 1.1. Firma, kraj siedziby, siedziba i adres Towarzystwa MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska ul. Przemysłowa 26, Warszawa tel faks Imiona i nazwiska osób fizycznych działających w imieniu Towarzystwa Tomasz Adamus Prezes Zarządu Tomasz Derewecki Członek Zarządu Paweł Sankowski Członek Zarządu 1.3. Oświadczam, że informacje zawarte w Prospekcie Funduszu są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami Ustawy i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartegooraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy. Oświadczam także, że wedle mojej najlepszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu. Tomasz Adamus Paweł Sankowski Tomasz Derewecki 3

143 Rozdział drugi Dane o Towarzystwie 2.1. Firma, kraj siedziby, siedziba i adres Towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska ul. Przemysłowa 26, Warszawa tel faks Strona internetowa: Adres poczty elektronicznej: 2.2. Data i numer decyzji KPWiG o udzieleniu zezwolenia na utworzenie Towarzystwa albo na wykonywanie działalności przez Towarzystwo: 9 marca 2004 r.; nr decyzji: DFI/W/ /1097/04; 2.3. Towarzystwo jest wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Wpis do tego rejestru został dokonany w dniu 3 grudnia 2003 r Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi: ,98 złotych w tym kapitał zakładowy: ,00 złotych, kapitał zapasowy: ,00 złotych, pozostałe kapitały rezerwowe: ,46 złotych, zysk netto za rok 2011: ,67 złotych Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi ,0 zł (siedemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Kapitał zakładowy w wysokości (piętnaście milionów złotych) został wpłacony w całości przed zarejestrowaniem Towarzystwa. Pozostałą część kapitału zakładowego w wysokości (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) została pokryta majątkiem spółki pod firmą AIG Asset Management (Polska) Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z połączeniem z ta spółką w trybie art Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie akcje zostały objęte przez MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa, w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz z 2005 roku, z późn. zm.), jest MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, posiadające 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa Imiona i nazwiska: członków Zarządu Towarzystwa, ze wskazaniem pełnionych funkcji w Zarządzie Tomasz Adamus Prezes Zarządu Tomasz Derewecki Członek Zarządu Paweł Sankowski Członek Zarządu członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego Eric Clurfain Członek Rady Nadzorczej Hubert Penot - Członek Rady Nadzorczej Sylvester Kociniak Członek Rady Nadzorczej Rafał Mikusiński Członek Rady Nadzorczej osób fizycznych zarządzających Funduszem: Tomasz Bartnicki, Tomasz Karsznia, Tomasz Adamus Osoby wymienione w pkt 2.7. nie pełnią innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu 2.9. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych danym prospektem - MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy z wydzielonymi subfunduszami: a) MetLifeSubfundusz Pieniężny b) MetLfie Subfundusz Obligacji Skarbowych c) MetLfie Subfundusz Aktywnej Alokacji d) MetLfie Subfundusz Stabilnego Wzrostu e) MetLfie Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa f) MetLfie Subfundusz Akcji g) MetLfie Subfundusz Małych i Średnich Spółek 4

144 Rozdział trzeci Dane o Funduszu i Subfunduszach MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy z wydzielonymi subfunduszami (dawniej Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy, AIG Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Podatkowy, AIG Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy) 3.1. W dniu 15 września 2006 r. KPWiG udzieliła zezwolenia nr DFI/W/ / /06 na utworzenie Funduszu Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy (obecnie MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy) z wydzielonymi subfunduszami został zarejestrowany w rejestrze funduszy inwestycyjnych w dniu 15 listopada 2006 r. pod numerem RFi Fundusz posiada osobowość prawną. Subfundusze nie posiadają osobowości prawnej Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami. Konstrukcja ta stwarza możliwość utworzenia w ramach jednego funduszu inwestycyjnego wielu subfunduszy, z których każdy może realizować własną politykę inwestycyjną. W trakcie działania Funduszu możliwe jest również tworzenie nowych Subfunduszy oraz likwidowanie istniejących, w sposób określony w Statucie Fundusz w ramach Subfunduszy Krajowych zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A i B, w Subfunduszu Ochrony Wzrostu Jednostki Uczestnictwa kategorii B, C i L, a w ramach Subfunduszy Zagranicznych Jednostki Uczestnictwa kategorii B i C. Jednostki Uczestnictwa różnią się pod względem stawek opłat manipulacyjnych określonych w Statucie Funduszu, sposobem zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz Minimalną Wpłatą. 5

145 Podrozdział IIIa METLIFE SUBFUNDUSZ LOKACYJNY (zwany dalej również Subfunduszem) (dawniej AIG Subfundusz Pieniężny, AIG Subfundusz Pieniężny Plus, Amplico Subfundusz Pieniężny Plus, Amplico Subfundusz Lokacyjny) 3.6. Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu zbywanych przez Fundusz, w tym: a) Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu różnych kategorii, jeżeli Fundusz zbywa jednostki różnych kategorii Fundusz w ramach Subfunduszu zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A i B. Kategorie Jednostek Uczestnictwa są zróżnicowane pod względem stawek Opłat Manipulacyjnych określonych w Statucie Funduszu. Jednostki Uczestnictwa zróżnicowane są także pod względem sposobu ich zbywania. Jednostki Uczestnictwa kategorii A zbywane są bez ograniczeń, w tym również w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych. Jednostki Uczestnictwa kategorii B są zbywane bez ograniczeń w ramach Programów Systematycznego Oszczędzania. W przypadku rozwiązania umowy w ramach Programu Systematycznego Oszczędzania, Jednostki Uczestnictwa kategorii B danego Subfunduszu są zamieniane na Jednostki Uczestnictwa kategorii A tego samego Subfunduszu. Kategorie Jednostek Uczestnictwa mogą być także zróżnicowane pod względem Minimalnej Wpłaty. W związku z zbywaniem, odkupywaniem i Zamianą/Konwersją Jednostek Uczestnictwa kategorii A Towarzystwo pobiera następujące opłaty: Opłatę Dystrybucyjną wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określona w Statucie Funduszu. Towarzystwo może również ustalić Opłatę Dystrybucyjną indywidualnie dla poszczególnych Dytrybutorów, Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora. Opłatę Umorzeniową wysokość Opłaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Umorzeniowej określona w Statucie Funduszu. Towarzystwo może również ustalić Opłatę Umorzeniową indywidualnie dla poszczególnych Dytrybutorów, Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora. Opłatę za Zamianę/Konwersję wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo określona jest w Tabeli Opłat. Towarzystwo może również ustalić Opłatę za Zamianę/Konwersję indywidualnie dla poszczególnych Dytrybutorów, z tym że tak ustalona wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty za ZamianęKonwersję określona w Statucie Funduszu. Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora. Opłaty związane ze zbywaniem, odkupywaniem i zamianą Jednostek Uczestnictwa kategorii B określone są w Regulaminie Programu Systematycznego Oszczędzania i nie mogą być wyższe niż maksymalna wysokość tych opłat określona w Statucie Funduszu. b) Informacja, że Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu nie mogą być zbywane na rzecz osób trzecich, podlegają dziedziczeniu, mogą być przedmiotem zastawu Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestników na rzecz osób trzecich, a jedynie odkupywane przez Fundusz na zasadach określonych w Statucie Funduszu. Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu. Jednostki Uczestnictwa mogą być także przedmiotem zastawu. Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu następuje wyłącznie w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz na żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym. Ustanowienie zastawu na Jednostkach Uczestnictwa staje się skuteczne z chwilą dokonania, na wniosek zastawcy lub zastawnika, odpowiedniego zapisu w Rejestrze Uczestników Funduszu, po przedstawieniu Towarzystwu umowy zastawu, z uwzględnieniem przepisów Ustawy oraz przepisów dotyczących zastawu rejestrowego i zastawu skarbowego Zwięzłe określenie praw Uczestników Funduszu Uczestnik Funduszu ma prawo w szczególności do: a) nabywania Jednostek Uczestnictwa, b) żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa, c) zamiany/konwersji Jednostek Uczestnictwa, d) ustanawiania zastawu na Jednostkach Uczestnictwa, e) ustanawiania pełnomocnika, f) otrzymania potwierdzenia dokonanego zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, g) otrzymania środków pieniężnych należnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, h) żądania doręczenia prospektu informacyjnego Zasady przeprowadzania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Zapisy na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odbyły się na zasadach określonych w art. 15 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz z późn. zm.) oraz w Statucie Funduszu, tzn. Towarzystwo dokonało zapisu na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy w łącznej kwocie (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy) złotych w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia doręczenia MetLife Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie Funduszu. Z wpłat do Funduszu w ramach zapisów Towarzystwo stworzyło portfele inwestycyjne Subfunduszy. Wysokość wpłat na Jednostki Uczestnictwa każdego z Subfunduszy wyniosła (słownie: czterysta tysięcy) złotych Sposób i szczegółowe warunki Zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Fundusz w ramach Subfunduszu zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń. Fundusz w ramach Subfunduszu zbywa Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutora. Zbywanie Jednostek Uczestnictwa następuje w każdym Dniu Wyceny. Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie wynikającej z podzielenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przez liczbę Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu obliczonej w Dniu Wyceny, w którym następuje zbycie Jednostek Uczestnictwa. Pierwsze zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje w drodze zawarcia Umowy Uczestnictwa w Funduszu. W przypadku zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A przez Fundusz w ramach Subfunduszu Minimalna Wpłata wynosi 500 (słownie: pięćset) złotych. Każda następna wpłata nie może być niższa niż 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) złotych. W przypadku zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych minimalna Wpłata Początkowa oraz minimalna kwota jednorazowej kolejnej wpłaty będzie określana w umowie o uczestnictwo w danym Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym. W przypadku zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii B Minimalna Wpłata początkowa oraz minimalna kwota jednorazowej kolejnej wpłaty wynosi 100 słownie: sto) złotych. Nabycie Jednostek Uczestnictwa przez Inwestora lub Uczestnika Funduszu następuje poprzez złożenie zlecenia nabycia u Dystrybutora lub w Funduszu oraz dokonanie wpłaty środków pieniężnych na rachunek Funduszu związany z Subfunduszem. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Funduszu związany z Subfunduszem. Inwestor może upoważnić Dystrybutora do złożenia Funduszowi zlecenia otwarcia Rejestru w terminie i na warunkach wskazanych przez Inwestora. Podmiot składający zlecenie oraz podmiot dokonujący wpłaty obowiązani są podać dane umożliwiające identyfikację Inwestora lub Uczestnika Funduszu, w szczególności: 6

146 w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko Inwestora lub Uczestnika Funduszu, adres, numer PESEL lub datę urodzenia, w przypadku Uczestnika Funduszu także numer rachunku Uczestnika Funduszu w Rejestrze, jak również cechy dokumentu, na podstawie którego stwierdzono tożsamość osoby; w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej nazwę (firmę) Inwestora lub Uczestnika Funduszu, adres siedziby, numer REGON, w przypadku Uczestnika Funduszu także numer rachunku Uczestnika Funduszu w Rejestrze. Fundusz żąda przedłożenia oryginałów lub złożenia kopii (w tym kopii poświadczonych notarialnie) dokumentów potwierdzających dane identyfikujące Inwestora i Uczestnika Funduszu, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokumentów potwierdzających umocowanie do ich reprezentacji. W przypadku dokumentów sporządzonych poza granicą Rzeczpospolitej Polskiej należy przedłożyć Funduszowi następujące dokumenty: albo, z wyłączeniem dokumentów tożsamości, przysięgłe tłumaczenie przedłożonych dokumentów na język polski lub ich uwierzytelnieniobne odpisy sporządzone w polskiej placówce dyplomatycznej lub urzędzie konsularnym w kraju, w którym te dokumenty zostały sporządzone, chyba że przepisy prawa pozwalają na odstąpienie od tego wymogu m.in. poprzez umieszczenie na dokumencie lub dołączenie do dokumentu apostille wydanej przez właściwy organ państwa, z którego ten dokument pochodzi, albo kopie dokumentów sporządzonych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w języku angielskim, lub też przetłumaczone na język angielski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawniony podmiot państwa, w którym zostały przetłumaczone. Dokumenty dostarczone zgodnie z brzmieniem zdania poprzedzającego będą przyjęte przez Fundusz, jeżeli zostały sporządzone nie później niż na 2 miesiące przed datą ich przedłożenia Funduszowi. Wybór rodzaju dostarczanych dokumentów należeć będzie do Uczestnika Funduszu, w przypadku, gdy Uczestnik Funduszu nie dokona wyboru formy w jakiej zamierza dostarczyć dokumenty, niniejsze uprawnienie przysługiwać będą Funduszowi, jednakże w razie wątpliwości co do brzmienia przedłożonego dokumentu, Fundusz będzie uprawniony do żądania przedłożenia tłumaczenia takiego dokumentu. Uczestnik Funduszu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania Funduszu o wszelkich zmianach danych podlegających wpisowi do Rejestru, w szczególności adresu korespondencyjnego oraz danych dotyczących zasad i sposobu reprezentacji Uczestnika. W przypadku składania zleceń za pośrednictwem następujących dystrybutorów: mbank S.A oraz ING Bank Śląski S.A. Uczestnik zobowiązany jest do dodatkowego powiadomienia dystrybutora o zmianie adresu korespondencyjnego. Uczestnik Funduszu może składać za pośrednictwem banków lub innych uprawnionych instytucji zlecenie bezpośrednie na formularzu polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej na rachunek bankowy Funduszu związany z Subfunduszem, pod warunkiem umieszczenia na formularzu polecenia przelewu /wpłaty gotówkowej danych pozwalających Funduszowi na jego identyfikację, w szczególności: imię i nazwisko lub nazwę (firmę) Uczestnika Funduszu, numer rachunku Uczestnika Funduszu w Rejestrze, numer PESEL lub datę urodzenia, nazwę dystrybutora. Za datę dokonania wpłaty i złożenia zlecenia uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Funduszu. W związku z wymogiem sformułowanym w art. 9e ust. 4 Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz z późn. zm.) przy przyjmowaniu pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Fundusz lub Dystrybutor odbierać będzie od Inwestorów pisemne oświadczenie o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku oświadczenia Inwestora o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy otwarcie rejestru w Funduszu nastąpi po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Towarzystwa. W związku z powyższym Towarzystwo informuje, że skutkować to może opóźnieniem lub odmową otwarcia rejestru i zbycia jednostek uczestnictwa Inwestorowi. Jednocześnie zobowiązuje się Uczestników do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa na piśmie o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu ww. ustawy. W przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii B zlecenia nabycia są realizowane na zasadach określonych w odrębnej umowie. Jednostki Uczestnictwa nabywane są w chwili wpisania do Rejestru przez Agenta Transferowego liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych za dokonaną wpłatę. Fundusz dołoży starań aby nabycie nastąpiło w Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o uznaniu rachunku bankowego Funduszu związanego z Subfunduszem wpłatą dokonaną zgodnie z treścią Statutu Funduszu na nabycie Jednostek Uczestnictwa, pod warunkiem, że te informacje zostały otrzymane przez Agenta Transferowego do godziny w tym dniu. W przypadku, gdy informacja o uznaniu rachunku bankowego Funduszu związanego z Subfunduszem została otrzymana przez Agenta Transferowego po godzinie 12.00, Fundusz dołoży starań aby nabycie nastąpiło w następnym Dniu Wyceny. Nabycie powinno nastąpić nie później niż w terminie siedmiu dni kalendarzowych od dnia złożenia zlecenia nabycia i wpływu wpłaty na rachunek bankowy Funduszu związany z Subfunduszem, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Nabywca Jednostek Uczestnictwa nabywa liczbę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, odpowiadającą ilorazowi kwoty powierzonych środków i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny. Fundusz doręcza Uczestnikowi niezwłocznie potwierdzenie zbycia Jednostek Uczestnictwa Odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Na żądanie Uczestnika Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń, z zastrzeżeniami zawartymi w Prospekcie. Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa następuje na podstawie zlecenia odkupienia, złożonego przez Uczestnika Funduszu u Dystrybutora lub w Funduszu. Minimalna wartość zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii B z danego Rachunku Uczestnika w Subfunduszu wynosi 500 zł, z wyjątkiem sytuacji, gdy odkupywane są wszystkie Jednostki Uczestnictwa z Rachunku Uczestnika w danym Subfunduszu lub gdy umowa o świadczenie dodatkowe zawarta z Funduszem określa inną wartość. Z chwilą odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz są one umarzane z mocy prawa. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa z chwilą wpisania do Rejestru przez Agenta Transferowego liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Odkupienie następuje w Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu odkupienia, pod warunkiem, że informacja ta została otrzymana w Dniu Wyceny do godziny w tym dniu. W przypadku, gdy informacja o zleceniu odkupienia została otrzymana przez Agenta Transferowego po godzinie 12.00, następuje w następnym Dniu Wyceny. Z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w Prospekcie, odkupienie nie może nastąpić później niż w terminie siedmiu dni kalendarzowych od złożenia zlecenia odkupienia, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności złożenia wadliwego zlecenia odkupienia. Fundusz niezwłocznie dokonuje przelewu kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa na rachunek bankowy Uczestnika Funduszu, nie wcześniej jednak niż drugiego dnia roboczego po Dniu Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa. Wypłata następuje po potrąceniu kwoty podatku, do pobrania której Fundusz lub Towarzystwo jest zobowiązany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przy obliczeniu należnego podatku przyjmuje się, że jako pierwsze odkupywane są Jednostki Uczestnictwa zbyte Uczestnikowi Funduszu po najwyższej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa. Zlecenie odkupienia powinno zawierać szczegółową dyspozycję odkupienia określonej liczby i kategorii Jednostek Uczestnictwa, odkupienia takiej liczby i kategorii Jednostek Uczestnictwa wskazanych przez Uczestnika, w wyniku której wypłacona zostanie określona kwota środków pieniężnych z zastrzeżeniem, iż wskazana w żądaniu kwota zostanie pomniejszona o należny podatek oraz Opłatę Umorzeniową lub odkupienia wszystkich posiadanych Jednostek Uczestnictwa określonej kategorii. W przypadku, gdy liczba Jednostek Uczestnictwa określona w zleceniu odkupienia jest większa od aktualnego salda Jednostek Uczestnictwa, które nie są objęte blokadą, lub kwota określona w zleceniu odkupienia jest wyższa niż możliwa do uzyskania w wyniku odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa, które nie są objęte blokadą, lub też w wyniku realizacji zlecenia odkupienia Uczestnik posiadałby mniej niż jedną Jednostkę Uczestnictwa nieobjętą blokadą, odkupieniu podlegają wszystkie Jednostki Uczestnictwa, które nie są objęte blokadą. Fundusz doręcza Uczestnikowi niezwłocznie potwierdzenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Towarzystwo nie pobiera Opłaty Dystrybucyjnej od jednorazowego nabycia Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu i danej kategorii do wysokości kwoty, otrzymanej za ostatnie dokonane jednorazowe odkupienie Jednostek Uczestnictwa tej samej kategorii (reinwestycja). Zwolnienie niniejsze przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym, pod warunkiem, że okres pomiędzy Dniem Wyceny, w którym odkupiono uprzednio nabyte Jednostki Uczestnictwa a dniem złożenia zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa nie przekracza 180 dni kalendarzowych. 7

147 Korzystanie z tego zwolnienia jest uzależnione od złożenia przez uprawnionego stosownego oświadczenia o odkupieniu Jednostek Uczestnictwa w okresie nieprzekraczającym ostatnich 180 dni kalendarzowych. Warunkiem uznania nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach reinwestycji jest złożenie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa z wyraźną adnotacją reinwestycja. Zlecenia otrzymane przez Agenta Transferowego z tą samą datą wyceny realizowane są w następującej kolejności: - nabycie Jednostek Uczestnictwa, - konwersja/zamiana Jednostek Uczestnictwa, - odkupienie Jednostek Uczestnictwa. przy czym dyspozycje blokady Jednostek Uczestnictwa oraz odwołania pełnomocnictwa realizowane będą w pierwszej kolejności niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Agenta Transferowego. W przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego sprzecznych zleceń tego samego typu, dotyczących tego samego rachunku Uczestnika Funduszu, są one realizowane w kolejności ich złożenia przez Uczestnika Zasady zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez pełnomocników a) na rzecz osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych Osoby fizyczne mogą nabywać Jednostki Uczestnictwa oraz wykonywać czynności związane z uczestnictwem w Funduszu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnikiem Uczestnika Funduszu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna. Pełnomocnictwo nie może upoważniać do udzielania dalszych pełnomocnictw, z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego osobie prawnej. Uczestnik Funduszu może posiadać nie więcej niż 2 pełnomocników jednocześnie, chyba że Uczestnik jest osobą prawną, umowa lub regulamin dotyczący danego Programu Systematycznego Oszczędzania lub Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego stanowi inaczej. Pełnomocnictwo winno być udzielone, zmienione i odwołane w formie pisemnej w obecności pracownika Towarzystwa, przedstawiciela Towarzystwa, pracownika Dystrybutora lub z podpisem poświadczonym notarialnie. W przypadku dokonania czynności udzielenia pełnomocnictwa za granicą, Pełnomocnik Uczestnika Funduszu przedłoży odpis pełnomocnictwa w języku angielskim. Fundusz może zażądać przysięgłego tłumaczenia przedłożonego dokumentu na język polski i jego uwierzytelnienia w polskiej placówce dyplomatycznej lub urzędzie konsularnym w kraju, w którym ten dokument został sporządzony, chyba że przepisy prawa pozwalają na odstąpienie od tego wymogu m.in. poprzez umieszczenie na dokumencie lub dołączenie do dokumentu apostille wydanej przez właściwy organ państwa, z którego ten dokument pochodzi. Odwołanie pełnomocnictwa możliwe jest również poprzez złożenie dyspozycji telefonicznej, pod warunkiem podpisania przez Uczestnika Umowy o składanie zleceń za pomocą telefonu i internetu. Udzielenie, zmiana, odwołanie lub wygaśnięcie pełnomocnictwa jest skuteczne w stosunku do Funduszu z chwilą otrzymania właściwej informacji przez Agenta Transferowego. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z realizacji zleceń złożonych przez osobę, której pełnomocnictwo wygasło, zostało zmienione lub odwołane, jeżeli Agent Transferowy nie został o tym wygaśnięciu, zmianie lub odwołaniu należycie powiadomiony. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie skutki złożenia sprzecznych zleceń przez Uczestnika i jego pełnomocnika. b) na rzecz osób fizycznych posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych W przypadku osoby fizycznej posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (małoletni, który ukończył 13 lat lub osoba ubezwłasnowolniona częściowo) wykonywanie czynności związanych z uczestnictwem w Funduszu w ramach czynności nieprzekraczających zwykłego zarządu powinno być dokonywane za zgodą przedstawiciela ustawowego, a w ramach czynności przekraczających zwykły zarząd przez przedstawiciela ustawowego na podstawie zezwolenia udzielonego prawomocnym orzeczeniem sądu opiekuńczego. Jako czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu nie będą rozumiane czynności rozporządzające polegające na tym, że za całość sumy uzyskanej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo Uczestnik tego funduszu nabywa Jednostki Uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo. c) na rzecz osób fizycznych nieposiadających zdolności do czynności prawnych Osoba fizyczna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych (małoletni, który nie ukończył 13 lat lub osoba ubezwłasnowolniona całkowicie) może wykonywać czynności związane z uczestnictwem w Funduszu w ramach czynności nieprzekraczających zwykłego zarządu wyłącznie przez przedstawiciela ustawowego, a w ramach czynności przekraczających zwykły zarząd przez przedstawiciela ustawowego za zezwoleniem udzielonym prawomocnym orzeczeniem sądu opiekuńczego. Jako czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu nie będą rozumiane czynności rozporządzające polegające na tym, że za całość sumy uzyskanej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo Uczestnik tego funduszu nabywa Jednostki Uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo Zasady zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez małżonków Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim oraz mające wspólność majątkową małżeńską mogą nabywać Jednostki Uczestnictwa wspólnie. W tym przypadku jednostki zostaną zapisane na Wspólny Rachunek Małżeński. Otwarcie Wspólnego Rachunku Małżeńskiego następuje po złożeniu przez małżonków oświadczenia, że: a) pozostają we wspólności majątkowej małżeńskiej; b) wyrażają zgodę na składanie przez każdego z nich bez ograniczeń zleceń związanych z uczestnictwem w Funduszu, łącznie z żądaniem odkupienia przez Fundusz całego salda Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Wspólnym rachunku Małżeńskim; c) przyjmują do wiadomości, że Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zleceń złożonych przez małżonków i ewentualnych pełnomocników, będących wynikiem odmiennych decyzji każdego z nich, a w przypadku zbiegu zleceń Fundusz będzie je realizował w kolejności wynikającej z zasad ogólnych; d) zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego zawiadomienia Funduszu osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską o ustaniu wspólności majątkowej i jednoczesnego dostarczenia potwierdzonej kopii stosownego postanowienia sądu, bądź potwierdzonej kopii stosownej umowy w formie aktu notarialnego. W przypadku ustania wspólności majątkowej małżeńskiej Fundusz, po otrzymaniu dokumentów zaświadczających o ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, wykonuje dyspozycje dotyczące Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na Wspólnym Rachunku Małżeńskim stosownie do tych dokumentów Składanie zleceń za pomocą telefonu i internetu Uczestnik Funduszu ma prawo składać zlecenia nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa za pomocą telefonu i internetu, pod warunkiem zawarcia z Funduszem umowy o składanie zleceń przez telefon lub za pomocą internetu. Przez zawarcie umowy rozumie się również pisemne oświadczenie Uczestnika o doręczeniu, zapoznaniu się i wyrażeniu zgody na treść odpowiednich regulaminów składania zleceń przez telefon i za pomocą internetu. Umowa (regulamin), o której mowa powyżej, określa wszystkie warunki, w szczególności warunki i zasady składania zleceń za pomocą telefonu i internetu. Towarzystwo zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy o składanie zleceń za pomocą telefonu lub internetu, w przypadku, gdy częstotliwość i charakter i charakter składanych zleceń przez Uczestnika może godzić w interesy pozostałych Uczestników danego Funduszu, gdy działania Uczestnika będą nosiły charakter spekulacyjny. Działanie Towarzystwa wynika z potrzeby zapewnienia najlepszej ochrony interesów wszystkich Uczestników Funduszu. Zlecenia składane za pomocą telefonu lub internetu przyjmowane są przez Fundusz lub przez Dystrybutora, który na podstawie umowy z Funduszem podjął się przyjmowania takich zleceń i który posiada stosowne zezwolenie KNF do przyjmowania takich zleceń Zamiana Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego oraz wysokość opłat z tym związanych. 8

148 Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać konwersji Jednostek Uczestnictwa pomiędzy subfunduszami różnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, z zastrzeżeniem zasad uczestnictwa w tych funduszach inwestycyjnych (Konwersja). Konwersja Konwersji dokonuje się przez jednoczesne umorzenie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu funduszu inwestycyjnego (fundusz źródłowy) i nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach innego funduszu inwestycyjnego (funduszu docelowym) ze środków pieniężnych uzyskanych z umorzenia Jednostek Uczestnictwa. Dokonanie konwersji podlega opłacie składającej się z dwóch części: a) stałej Opłaty za Konwersję Stała Opłata za Konwersję jest pobierana w funduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszu źródłowym, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Konwersję. Towarzystwo nie pobiera stałej Opłaty za Konwersję. b) zmiennej Opłaty za Konwersję Zmienna Opłata za Konwersję jest równa iloczynowi kwoty konwersji i stawki zmiennej Opłaty za Konwersję. Zmienna Opłata za Konwersję pobierana jest przez Towarzystwo w subfunduszu funduszu inwestycyjnego, w którym nabywane są Jednostki Uczestnictwa. Stawka zmiennej Opłaty za Konwersję stanowi różnicę pomiędzy stawką Opłaty Dystrybucyjnej w subfunduszu funduszu docelowego i stawką Opłaty Dystrybucyjnej w subfunduszu funduszu źródłowego. W przypadku gdy różnica ta jest wartością ujemną stawka Zmiennej opłaty za Konwersję wynosi 0%. Zasada kumulacji przy naliczaniu zmiennej Opłaty za Konwersję Podstawą ustalenia stawek Opłat Dystrybucyjnych w subfunduszach funduszu źródłowego i docelowego, dla potrzeb obliczenia stawki zmiennej Opłaty za Konwersję, jest wartość aktywów netto subfunduszu funduszu źródłowego przypadających na Jednostki Uczestnictwa zapisane na rachunkach Uczestnika przed konwersją, powiększone o wartość aktywów netto subfunduszu funduszu docelowego przypadających na Jednostki Uczestnictwa zapisane na rachunkach Uczestnika przed konwersją. Zasada pobierania zmiennej Opłaty za Konwersję Uczestnicy Funduszu dokonujący konwersji Jednostek Uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego na Jednostki Uczestnictwa subfunduszu innego funduszu inwestycyjnego o równej lub wyższej maksymalnej wynikającej z Tabeli Opłat stawce Opłaty Dystrybucyjnej, zobowiązani są jedynie do jednorazowego poniesienia, zmiennej Opłaty za Konwersję od aktywów odpowiadających danym Jednostkom Uczestnictwa. Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu. Okres pomiędzy złożeniem zlecenia konwersji a dniem jego realizacji nie powinien być dłuższy niż siedem dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Konwersja może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa oraz tej samej waluty. Skala i wysokość stawek Opłat Manipulacyjnych dotyczy wyłącznie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i jest ustalana przez Towarzystwo w Tabeli Opłat obowiązującej w Towarzystwie lub u danego Dystrybutora. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B skala i wysokość stawek Opłat Manipulacyjnych pobieranych przez Towarzystwo określona jest w umowie dotyczącej Programu Systematycznego Inwestowania Wypłaty kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu lub wypłat dochodów Funduszu Fundusz niezwłocznie dokonuje przelewu kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa na rachunek bankowy Uczestnika Funduszu, nie wcześniej jednak niż drugiego dnia roboczego po dniu wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa. Wypłata następuje po potrąceniu kwoty podatku, do pobrania której Fundusz lub Towarzystwo jest zobowiązany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przy obliczeniu należnego podatku przyjmuje się, że jako pierwsze odkupywane są Jednostki Uczestnictwa zbyte Uczestnikowi Funduszu po najwyższej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa. Fundusz nie wypłaca dochodów Uczestnikom bez odkupywania Jednostek Uczestnictwa Zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu (Zamiana). Zamiana Zamiany dokonuje się przez jednoczesne umorzenie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu (subfundusz źródłowy) i nabycie Jednostek Uczestnictwa w innym Subfunduszu (subfunduszu docelowym) ze środków pieniężnych uzyskanych z umorzenia Jednostek Uczestnictwa. Dokonanie Zamiany podlega opłacie składającej się z dwóch części: a) stałej Opłaty za Zamianę Stała Opłata za Zamianę jest pobierana w subfunduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Zamianę. Towarzystwo nie pobiera stałej Opłaty za Zamianę. b) zmiennej Opłaty za Zamianę Zmienna Opłata za Zamianę jest równa iloczynowi kwoty Zamiany i stawki zmiennej Opłaty za Zamianę. Zmienna Opłata za Zamianę pobierana jest przez Towarzystwo w Subfunduszu, w którym nabywane są Jednostki Uczestnictwa. Stawka zmiennej Opłaty za Zamianę stanowi różnicę pomiędzy stawką Opłaty Dystrybucyjnej w subfunduszu docelowym i stawką Opłaty Dystrybucyjnej w subfunduszu źródłowym. W przypadku gdy różnica ta jest wartością ujemną stawka Zmiennej opłaty za Zamianę wynosi 0%. Zasada kumulacji przy naliczaniu zmiennej Opłaty za Zamianę Podstawą ustalenia stawek Opłat Dystrybucyjnych w subfunduszu źródłowym i docelowym, dla potrzeb obliczenia stawki zmiennej Opłaty za Zamianę, jest wartość aktywów netto subfunduszu źródłowego przypadających na Jednostki Uczestnictwa zapisane na rachunkach Uczestnika przed Zamianą, powiększone o wartość aktywów netto subfunduszu docelowego przypadających na Jednostki Uczestnictwa zapisane na rachunkach Uczestnika przed Zamianą. Zasada pobierania zmiennej Opłaty za Zamianę Uczestnicy Funduszu dokonujący zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu o równej lub wyższej maksymalnej wynikającej z Tabeli Opłat stawce Opłaty Dystrybucyjnej, zobowiązani są jedynie do jednorazowego poniesienia, zmiennej Opłaty za Zamianę od aktywów odpowiadających danym Jednostkom Uczestnictwa. Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu. Okres pomiędzy złożeniem zlecenia zamiany a dniem jego realizacji nie powinien być dłuższy niż siedem dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Zamiana może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa oraz tej samej waluty, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W przypadku Zamiany dokonywanej do Subfunduszy Zagranicznych oraz Subfunduszu Krajowego - Subfunduszu Ochrony Wzrostu - Zamiana może być dokonana wyłącznie z Jednostek Uczestnictwa kategorii A na Jednostki Uczestnictwa kategorii C. Fundusz dołoży starań, aby Zamiana, w wyniku której nabywane są Jednostki Uczestnictwa kategorii C w Subfunduszach Zagranicznych oraz Subfunduszu Krajowym - Subfunduszu Ochrony Wzrostu, nastąpiła w następnym Dniu Wyceny przypadającym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie Zamiany. Skala i wysokość stawek Opłat Manipulacyjnych dotyczy wyłącznie Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz C i jest ustalana przez Towarzystwo w Tabeli Opłat obowiązującej w Towarzystwie lub u danego Dystrybutora. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B skala i wysokość stawek Opłat Manipulacyjnych pobieranych przez Towarzystwo określona jest w umowie dotyczącej Programu Systematycznego Oszczędzania Spełnienia świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu Zgodnie z art. 64 Ustawy Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników Funduszu za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest spowodowane okolicznościami, za które Towarzystwo odpowiedzialności nie ponosi. 9

149 Zgodnie z art. 33 ust. 3 Ustawy za szkody poniesione przez osoby nabywające lub odkupujące jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, banku krajowego, krajowego oddziału instytucji kredytowej uprawnionego do wykonywania działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 (innego niż podmiot prowadzący działalność maklerską, bank krajowy oraz krajowy oddział instytucji kredytowej), odpowiadają solidarnie towarzystwo i ten podmiot, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które ten podmiot nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedzialność powyższa nie może być wyłączona, ograniczona lub w inny sposób zmieniona w drodze umowy. Umowy wyłączające odpowiedzialność są nieważne. W przypadku opóźnienia w realizacji prawidłowo złożonego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, gdy wartość Jednostki Uczestnictwa w dniu przetworzenia zlecenia opóźnionego jest wyższa od wartości Jednostki Uczestnictwa z dnia, w którym zlecenie powinno być przetworzone, Towarzystwo nabędzie Uczestnikowi dodatkowe Jednostki Uczestnictwa w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Jednostek Uczestnictwa jaką Uczestnik nabyłby w dniu, w którym zlecenie powinno być przetworzone, a liczbą Jednostek Uczestnictwa jaką Uczestnik nabył w wyniku opóźnionej realizacji zlecenia. Nabycie powyższej liczby Jednostek Uczestnictwa zostanie wykonane po bieżącej wartości Jednostki Uczestnictwa bez pobrania opłaty manipulacyjnej. W przypadku opóźnienia w realizacji prawidłowo złożonego zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa, gdy wartość Jednostki Uczestnictwa w dniu przetworzenia zlecenia jest niższa od wartości Jednostki Uczestnictwa z dnia, w którym zlecenie powinno być przetworzone, Agent Transferowy oblicza kwotę należnego Uczestnikowi świadczenia z tytułu nieterminowej realizacji zlecenia odkupienia, które po pomniejszeniu o należny podatek dochodowy zostaje przekazane na rachunek Uczestnika zgodnie z instrukcjami płatniczymi zawartymi w przetworzonym zleceniu odkupienia. Świadczenie jest równe różnicy pomiędzy wartością zlecenia odkupienia przeliczoną po wartości Jednostki Uczestnictwa z dnia, w którym zlecenie powinno być przetworzone, a wartością zlecenia przeliczoną po wartości Jednostki Uczestnictwa z dnia opóźnionego przetworzenia zlecenia. W przypadku każdego rodzaju zlecenia, w uzasadnionych przypadkach, jeżeli wysokość straty Uczestnika będzie niższa niż 100 zł lub równowartości 100 zł, wyrównanie straty Uczestnikowi może nastąpić poprzez wypłatę należnego świadczenia w gotówce, po pomniejszeniu o należny podatek dochodowy, zgodnie z ostatnimi instrukcjami płatniczymi. Przedstawione powyżej zasady będą stosowane pod warunkiem braku winy Uczestnika w opóźnieniu realizacji zlecenia nabycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, niedochowania należytej staranności przez Towarzystwo lub podmiot, za który Towarzystwo ponosi odpowiedzialność. W przypadku błędnej wyceny aktywów Towarzystwo podejmie działania zmierzające do tego aby liczba Jednostek Uczestnictwa na Rejestrze była taka, jakby zlecenie nabycia zostało zrealizowane po prawidłowej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa. W przypadku odkupienia Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo podejmie działania aby Uczestnik uzyskał taką kwotę, jakby zlecenie zostało rozliczone po prawidłowej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Potwierdzenia zbycia, odkupienia lub zamiany Jednostek Uczestnictwa Po realizacji zlecenia zmieniającego stan Jednostek Uczestnictwa w Rejestrze Uczestników, Fundusz sporządza i niezwłocznie doręcza Uczestnikowi pisemne potwierdzenie zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, które zawiera w szczególności: a) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu; b) numer rachunku Uczestnika Funduszu w Rejestrze; c) nazwę Funduszu i Subfunduszu; d) datę zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa; e) liczbę i kategorię zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa oraz ich wartość; f) liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po zbyciu lub odkupieniu Jednostek Uczestnictwa i ich wartość; g) podstawę opodatkowania i wysokość pobranego podatku w przypadku, gdy odkupienie wiąże ze sobą obowiązek Funduszu w zakresie pobrania należnego podatku. Jeżeli Uczestnik wyrazi pisemną zgodę Fundusz może przekazywać potwierdzenia w innych terminach. Potwierdzenie ma formę wydruku komputerowego nieopatrzonego podpisem. Potwierdzenie jest wysyłane do Uczestnika listem zwykłym lub pocztą kurierską. W przypadku gdy Uczestnik wyrazi pisemną zgodę, a Fundusz udostępni taką możliwość potwierdzenie dostarczane będzie: a) pocztą elektroniczną; b) do wskazanego przez Uczestnika Dystrybutora; c) potwierdzenie będzie osobiście odbierane przez Uczestnika; d) potwierdzenie będzie udostępnione poprzez Internet na wskazanej stronie www. W przypadku dostarczania potwierdzeń za pomocą technik teleinformatycznych, Fundusz zapewnia użycie technik zapewniających poufność, możliwość odczytu i wydruku oraz integralność danych. Potwierdzenia dotyczące transakcji IKE, IKZE, PSO oraz Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych mogą być przekazywane w terminach i sposób określony odrębną umową Wskazanie okoliczności, w których Fundusz może zawiesić zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu a) Okoliczności zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa w danym Subfunduszu na 2 tygodnie, jeżeli nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów danego Subfunduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu. Za zgodą i na warunkach określonych przez KNF zbywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszone na okres od dwóch tygodni do dwóch miesięcy b) Okoliczności zawieszenia odkupywania Jednostek Uczestnictwa Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa w każdym z Subfunduszy oddzielnie, na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie, jeżeli: - w okresie ostatnich dwóch tygodni suma wartości odkupionych przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa w danym Subfunduszu oraz Jednostek Uczestnictwa w danym Subfunduszu, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10 % Aktywów danego Subfunduszu, albo - nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów danego Subfunduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu. W przypadku, o którym mowa powyzej, za zgodą i na warunkach określonych przez KNF: - odkupywanie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu może zostać zawieszone na okres dłuższy niż dwa tygodnie, nieprzekraczający jednak dwóch miesięcy; - Fundusz może odkupywać Jednostki Uczestnictwa w danym Subfunduszu, w ratach, w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w danym Subfunduszu Określenie rynków na jakich zbywane są Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Cel inwestycyjny Subfunduszu jest realizowany poprzez inwestowanie jego środków w denominowane w walucie polskiej: a) Instrumenty Rynku Pieniężnego, dłużne papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu lub depozyty bankowe, których termin zapadalności nie przekracza roku; b) dłużne papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu i terminach zapadalności dłuższych niż rok, pod warunkiem, że charakteryzują się one ryzykiem stopy procentowej nie wyższym niż w przypadku dłużnych papierów wartościowych o terminach wykupu nie przekraczających roku. Decyzje o doborze lokat będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności: a) bieżącego oraz przewidywanego poziomu rynkowych stóp procentowych; b) ryzyka kredytowego odnoszącego się do emitentów poszczególnych instrumentów rynku pieniężnego lub dłużnych papierów wartościowych; c) płynności poszczególnych instrumentów rynku pieniężnego lub dłużnych papierów wartościowych. 10

150 Minimalny udział dłużnych papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, w wartości Aktywów Subfunduszu będzie wynosić 40%. Maksymalny udział dłużnych papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego wyemitowanych przez podmioty inne od ww. wymienionych w wartości Aktywów Subfunduszu może wynosić 60%. Fundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w depozyty bankowe o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, które posiadają fundusze własne w wysokości nie mniejszej niż równowartość w złotych kwoty euro, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu wyliczonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podpisania umowy depozytu. Subfundusz nie odzwierciedla składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych. Fundusz lokuje aktywa Subfunduszu głównie w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu zmienność Wartości Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu będzie niewielka. Fundusz może na rzecz Subfunduszu zawierać transakcje typu buy-sell-back, sell-buy-back, repo, reverse repo. Subfundusz nie może zawierać umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Aktywa Subfunduszu nie będą lokowane w papiery wartościowe i wierzytelności Towarzystwa zarządzającego tym Subfunduszem, jego akcjonariuszy oraz podmiotów będących podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do Towarzystwa lub jego akcjonariuszy. Fundusz może zawierać umowy z Depozytariuszem Funduszu, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, jeżeli zawarcia takich umów wymaga interes uczestników, a zawarcie umów nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w tym z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym Subfundusz poprzez proces inwestycyjny i lokowanie Aktywów w określone w Statucie kategorie lokat będzie dążył do zrealizowania celu inwestycyjnego określonego w Statucie, przy czym jednak Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia tego celu, a także dodatnich stóp zwrotu z jednostki Uczestnictwa. Inwestycje na rynku kapitałowym obarczone są ryzykiem, które może doprowadzić do wahania (w tym spadku) wartości Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu pozostaje również w związku z horyzontem inwestycyjnym Uczestnika określonym indywidualnie dla każdego Subfunduszu w określeniu Profilu Inwestora. Skrócenie sugerowanego czasu trwania inwestycji zwiększa ryzyko wpływu krótkoterminowych zmian koniunktury rynkowej na osiągniętą stopę zwrotu. Zakończenie inwestycji przed upływem zaplanowanego horyzontu inwestycyjnego, może spowodować, iż zrealizowana stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu będzie różnić się od oczekiwanego zwrotu z inwestycji (w tym może być od niego niższa).uczestnik Funduszu powinien mieć na uwadze, że pomimo dokładania najwyższej zawodowej staranności Subfundusz może nie osiągnąć zakładanego zwrotu z inwestycji. Należy mieć również na uwadze następujące ryzyka mogące mieć wpływ na wartość Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu: a) Ryzyko rynkowe zmiany cen aktywów finansowych pod wpływem zmian czynników politycznych, koniunktury gospodarczej, regulacji prawnych i subiektywnego postrzegania danego rynku przez inwestorów. Składa się przede wszystkim z ryzyka stopy procentowej. Wzrost rynkowych stóp procentowych może spowodować spadek wartości lokat Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, b) Ryzyko kredytowe możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych przez emitenta (ryzyko niewypłacalności), ryzyko spadku cen instrumentów rynku pieniężnego korporacyjnych w wyniku rozszerzenia się różnicy w rentowności pomiędzy instrumentami rynku pieniężnego rządowymi i korporacyjnymi (ryzyko spreadu kredytowego), c) Ryzyko rozliczenia ryzyko niewywiązania się drugiej strony transakcji zawartej przez Fundusz z zobowiązań wynikających z zawartej umowy (nie wszystkie transakcje zawierane przez Fundusz są rozliczane na bazie dostawa za płatność ), d) Ryzyko płynności możliwość otrzymania niekorzystnej ceny w przypadku sprzedaży papierów wartościowych wynikająca z rozszerzenia się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności, e) Ryzyko walutowe nie występuje, f) Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów wynika z możliwości nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków przez Depozytariusza, g) Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków polega na niedostatecznym zdywersyfikowaniu lokat Subfunduszu i w rezultacie spadku wartości lokat Subfunduszu w wyniku negatywnych wydarzeń dotyczących danego składnika lokat Subfunduszu lub rynku, h) Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa może wynikać z przyjętej strategii zarządzania Subfunduszem, alokacji aktywów Subfunduszu, spadku cen lokat Subfunduszu. Na ryzyko to mogą mieć wpływ określone umowy zawarte przez Fundusz, w szczególności transakcje nabycia składników lokat Subfunduszu z jednoczesnym zobowiązaniem się drugiej strony do ich odkupu, i) Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Subfunduszu nie ma wpływu lub ma wpływ ograniczony obejmuje w szczególności możliwość otwarcia likwidacji Subfunduszu lub Funduszu lub przejęcia zarządzania Funduszem przez inne Towarzystwo, zmianę Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz, połączenie Funduszu z innym funduszem lub zmianę polityki inwestycyjnej Subfunduszu, j) Ryzyko niewypłacalności gwaranta polega na niewywiązaniu się gwaranta papieru wartościowego ze zobowiązań wobec Subfunduszu w sytuacji, kiedy emitent papieru wartościowego nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec Subfunduszu, k) Ryzyko inflacji stopa zwrotu z Subfunduszu może być niższa od stopy inflacji, w rezultacie czego zmniejszy się realna wartość nabywcza środków zainwestowanych w Subfundusz przez Uczestnika, l) Ryzyko zmian regulacji prawnych dotyczących Funduszu dotyczy w szczególności zmian w zakresie prawa podatkowego mogących niekorzystnie wpłynąć na opłacalność inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu ryzyko to wynika z możliwości zmian uregulowań prawnych dotyczących rynku kapitałowego, w szczególności takich jak opodatkowanie zysków kapitałowych, wpływających na pogorszenie opłacalności inwestowania na tym rynku. Na dzień sporządzenia Prospektu, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek przy transakcji zamiany Jednostek Uczestnictwa pomiędzy Subfunduszami po osiągnięciu dochodu nie będzie pobierany. Jednakże Uczestnik Funduszu powinien brać również pod uwagę możliwość wydania przez właściwe organy podatkowe wiążących Fundusz interpretacji co do pobierania podatku od dochodu przy dokonywaniu przez Uczestnika ww. transakcji, co zobliguje Fundusz do działania zgodnego z wytycznymi organów podatkowych Zgodnie z przyjęta polityką inwestycyjną Subfundusz nie inwestuje w instrumenty pochodne, dlatego nie wylicza całkowitej ekspozycja Subfunduszu i nie prezentuje informacji o wybranej metodzie jej wyliczenia. Całkowita ekspozycja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym opisana jest w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U ) Określenie profilu inwestora Subfundusz jest przeznaczony dla osób o krótkim horyzoncie inwestycyjnym (do 1 roku) oraz niskiej skłonności do ryzyka. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że w przypadku zaistnienia negatywnych okoliczności stopa zwrotu z Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu może okazać się niższa od oczekiwanej Informacje na temat obowiązków podatkowych Funduszu lub jego Uczestników Charakterystyczną cechą MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy jest brak obciążenia podatkiem dochodowym zysków przy zamianie Jednostek Uczestnictwa MetLife Subfunduszu Pieniężnego na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu. a) Zasady opodatkowania Funduszu podatkiem dochodowym reguluje Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. Zgodnie z tą ustawą zwalnia się od podatku fundusze inwestycyjne. b) Zasady opodatkowania osób fizycznych podatkiem dochodowym uregulowane zostały w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych 11

151 Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest dochód. Dochodem ze źródła przychodu jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w danym roku podatkowym. Źródłami przychodów są kapitały pieniężne. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z tytułu udziału w Funduszu. Nie ustala się jednak przychodu z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego Od dochodów (przychodów) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu udziału w Funduszu pobiera się podatek w formie ryczałtu w wysokości 19% uzyskanego dochodu. Zryczałtowany podatek pobiera się po pomniejszaniu przychodu o koszty ich uzyskania. Dochodów tych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Dochodu tego nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich. Fundusz nie wypłaca dochodów z tytułu udziału w Funduszu. Podatek dochodowy od dochodów z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochodem jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa a sumą wydatków na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Zasady uznawania wydatków na nabycie Jednostek Uczestnictwa za koszty uzyskania przychodów nie stosuje się przy zamianie Jednostek Uczestnictwa subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami. Dochodów tych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Fundusz pobiera zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat z tytułu dochodów z udziału Funduszu lub z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa. Fundusz dokonuje obliczenia wysokości należnego podatku, potrąca obliczony podatek z kwoty przypadającej do wypłaty z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa oraz odprowadza pobrany podatek do właściwego urzędu skarbowego. W celu określenia obowiązków podatkowych osób fizycznych, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy uwzględnić oprócz przepisów Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych treść umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartych przez Rzeczpospolitą Polską z krajami zamieszkania tych osób fizycznych. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem przedstawienia Funduszowi zaświadczenia o miejscu zamieszkania podatnika za granicą, wydanego przez właściwy organ zagranicznej administracji podatkowej (certyfikat rezydencji). Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu. W związku z tym może zaistnieć konieczność uiszczania podatku od spadków i darowizn na zasadach uregulowanych w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 142, poz z późn. zm.). c) Zasady opodatkowania osób prawnych podatkiem dochodowym reguluje Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód. Dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Przychodem jest wartość otrzymanych środków w związku z umorzeniem Jednostek Uczestnictwa. Do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego Kosztami uzyskania przychodów są wydatki na nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu. Wydatki te są kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu ze zbycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu. Zasady uznawania wydatków na nabycie Jednostek Uczestnictwa za koszty uzyskania przychodów nie stosuje się przy zamianie Jednostek Uczestnictwa subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami. Dochody z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa zwiększają podstawę opodatkowania. Po ustaleniu podstawy opodatkowania, podatek oblicza się przy zastosowaniu stawki wynoszącej 19% podstawy opodatkowania. W celu określenia obowiązków podatkowych osób prawnych, które nie mają siedziby ani zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy uwzględnić oprócz przepisów Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych treść odpowiednich umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania. d) Dodatkowe informacje w sprawie opodatkowania Ze względu na fakt, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego. Przy obliczeniu należnego podatku przyjmuje się, że jako pierwsze odkupywane są Jednostki Uczestnictwa zbyte Uczestnikowi Subfunduszu po najwyższej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa (metoda HIFO) Dzień, godzina w tym dniu i miejsce, w którym najpóźniej jest publikowana wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, ustalona w danym dniu wyceny, a także miejsca publikowania ceny zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa. Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz w Dniu Wyceny. W przypadku braku możliwości opublikowania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w ww. terminie, Fundusz opublikuje wycenę niezwłocznie z podaniem na stronie internetowej przyczyn opóźnienia. Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej Fundusz udostępnia informacje o Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa dla każdej kategorii odrębnie, a w sprawozdaniach okresowych dane są prezentowane w taki sposób, aby Uczestnik miał możliwość uzyskania informacji właściwych dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa. Maksymalna cena nabycia oraz minimalna cena odkupienia jednostek uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej Metody i zasady wyceny aktywów Subfunduszu oraz oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą polityka inwestycyjną Częstotliwość dokonywania wyceny aktywów Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się w Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego według stanów, odpowiednio, aktywów i zobowiązań Subfunduszu oraz kursów, cen i wartości z dnia bieżącego Fundusz udostępnia informacje o Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa dla każdej kategorii odrębnie, a w sprawozdaniach okresowych dane są prezentowane w taki sposób, aby Uczestnik miał możliwość uzyskania informacji właściwych dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz w Dniu Wyceny W przypadku braku możliwości opublikowania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w ww. terminie, Fundusz opublikuje wycenę niezwłocznie na stronie internetowej z podaniem przyczyn opóźnienia Metody i zasady dokonywania wyceny aktywów, ustalania Wartości Aktywów Netto Subfunduszu oraz wartości aktywów netto przypadających na Jednostkę Uczestnictwa Księgi rachunkowe Subfunduszu prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczą, w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej, po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Subfunduszu Jeżeli operacje walutowe Subfunduszu są wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, ich wartość należy określić w relacji do euro. 12

152 Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego albo kapitału wypłaconego jest dzień zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa przy zastosowaniu Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa odpowiedniej kategorii, wyznaczonej zgodnie z ust Na potrzeby określenia Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa odpowiedniej kategorii w określonym Dniu Wyceny, nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami, ujmowanymi zgodnie z ust Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem ust lit. c), ust , ust , ust oraz ust Ustalenie wartości godziwej składników lokat notowanych Wartość godziwą składników lokat notowanych na Aktywnym Rynku, a w szczególności: dłużnych papierów wartościowych, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, wyznacza się według kursów dostępnych o godzinie (dwudziestej trzeciej zero zero) w Dniu Wyceny w następujący sposób: a) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na Aktywnym Rynku w Dniu Wyceny, z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z Dnia Wyceny; b) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku, przy czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na Aktywnym Rynku, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w ust , z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość; c) jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z ust W przypadku, gdy składnik lokat jest notowany na więcej niż jednym Aktywnym Rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym Rynek główny ustala się na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego w oparciu o kryterium wolumenu obrotu na danym składniku lokat w okresie ostatniego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego Dzień Wyceny, pod warunkiem, że Subfundusz może zawierać transakcje na tym rynku W przypadku braku możliwości określenia rynku głównego zgodnie z kryterium wolumenu obrotu określonym w ust lub w przypadku identycznego lub wolumenu na kilku aktywnych rynkach, Subfundusz stosuje kolejne, możliwe do zastosowania kryteria wyboru rynku głównego: a) liczba zawartych transakcji na danym składniku lokat, lub b) ilość danego składnika lokat wprowadzona do obrotu na danym rynku, lub c) kolejność wprowadzania do obrotu Ze względu na politykę inwestycyjną Subfunduszu dopuszczającą inwestowanie na określonych rynkach, mając na uwadze konieczność uzyskania wiarygodnej wartości godziwej, określona w ust godzina została wyznaczona, aby umożliwić zastosowanie do wyceny Jednostek Uczestnictwa kursów zamknięć składników lokat notowanych na tych rynkach Jeżeli określony w ust lit. a) ostatni dostępny kurs ustalony na Aktywnym Rynku nie odzwierciedla prawidłowo wartości godziwej danego składnika lokat Subfunduszu z przyczyn określonych w ust lit. b) lub c), to dokonując wyceny tego składnika, uwzględnia się średnią cenę z ofert kupna i sprzedaży instytucji finansowych kwotujących ten składnik lokat Subfunduszu pod warunkiem, iż oferty te zostały zgłoszone w terminie umożliwiającym wycenę odzwierciedlającą wartość godziwą. Niedopuszczalne jest zastosowanie jedynie cen z ofert sprzedaży. Wyżej wskazanej wyceny dokonuje się na podstawie wskaźników Bloomberg Generic, a w następnej kolejności Bloomberg Fair Value, w przypadku braku tego pierwszego wskaźnika. W przypadku braku obu wskaźników, wyceny dokonuje się na podstawie średniej z cen transakcji ogłaszanych przez dwie instytucje finansowe mające, według wiedzy Funduszu (działającego w imieniu Subfunduszu), największy udział w obrocie danym składnikiem lokat w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonywana jest wycena. W przypadku gdy dostępne oferty kupna i sprzedaży oraz ceny transakcji zostały zgłoszone lub zawarte w terminie uniemożliwiającym wycenę składnika lokat Subfunduszu według wartości godziwej, składnik ten wycenia się zgodnie z metodologią wyceny składników określoną dla lokat nienotowanych. Zastosowanie metody wyceny, o której mowa w ust lit. c), w odniesieniu do dłużnych papierów wartościowych, ma miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy brak jest Aktywnego Rynku. Ustalenie wartości lokat nienotowanych Wartość składników lokat nienotowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się, z zastrzeżeniem ust i w następujący sposób: a) środków na rachunkach bankowych oraz lokat bankowych, które są utrzymywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu według wartości nominalnej z uwzględnieniem odsetek obliczanych przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; b) dłużnych papierów wartościowych (w tym listów zastawnych), kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie dłużnych papierów wartościowych, wierzytelności, weksli w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza się odpowiednio do przychodów odsetkowych albo kosztów odsetkowych Subfunduszu W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu przepisów o pożyczkach papierów wartościowych, wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu przepisów o pożyczkach papierów wartościowych, ustala się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych Metody wyceny zastosowane dla aktywów Subfunduszu nienotowanych na aktywnym rynku będą stosowane w sposób ciągły. Pozostałe zasady wyceny składników lokat Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej Aktywa oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w walucie, w której są notowane na aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie są notowane na aktywnym rynku w walucie, w której są denominowane Aktywa oraz zobowiązania, o których mowa w ust wykazuje się w walucie, w której wyceniane są aktywa i ustalane zobowiązania Subfunduszu, po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski Wartość aktywów notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, należy określić w relacji do euro Wszelkie zmiany modeli i metod wyceny składników lokat Subfunduszu będą publikowane w sprawozdaniach finansowych Subfunduszu przez dwa kolejne lata obrotowe Metody i modele wyceny składników lokat są uzgadniane z Depozytariuszem. OŚWIADCZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 13

153 Dla Zarządu AIG Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Oświadczamy, iż dokonaliśmy sprawdzenia: zgodności zasad i metod wyceny aktywów AIG Subfunduszu Pieniężnego (zwanego dalej "Subfunduszem") w ramach AIG Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Podatkowy (zwany dalej Funduszem ), opisanych w punkcie Podrozdziału IIIa załączonego Prospektu informacyjnego Funduszu z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859, zwanego dalej "Rozporządzeniem"), zgodności i kompletności przyjętych zasad wyceny aktywów Subfunduszu z przyjętą przez Subfundusz polityką inwestycyjną opisaną w statutu Subfunduszu z dnia 15 lipca 2008 r. oraz w punkcie 3.12 Rozdziału IIIa załączonego prospektu informacyjnego Funduszu. Przeprowadzone przez nas sprawdzenie potwierdza zgodność zasad i metod wyceny aktywów Subfunduszu, przedstawionych w punkcie Podrozdziału IIIa Prospektu informacyjnego z Rozporządzeniem oraz potwierdza zgodność i kompletność tych zasad z przyjętą przez Subfundusz polityką inwestycyjną przedstawioną w statucie Funduszu oraz w punkcie 3.12 Podrozdziału IIIa załączonego Prospektu informacyjnego. Oświadczenie zostało wystawione zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz wraz z późniejszymi zmianami) oraz 11 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. z 2007 r. Nr 212, poz. 1554). Alina Barcikowska Biegły rewident Nr 10034/7436 Ewa Sobińska Prezes Zarządu ABES Audyt Sp. z o.o. ul. Pokrzywnicka 5/ Warszawa Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę podmiotów uprawnionych pod nr ewidencyjnym 2977 prowadzoną przez KRBR Warszawa, dnia 19 października 2008 r. Oświadczenia Towarzystwa Amplico TFI S.A. pragnie poinformować, iż zawarta w powyższym Oświadczeniu Biegłego Rewidenta nazwa Towarzystwa w dniu 22 sierpnia 2009 r. uległa zmianie na Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., natomiast w dniu 14 września 2009 r. zmieniła się nazwa Funduszu na Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy i Subfunduszu na Amplico Subfundusz Pieniężny Plus. Amplico TFI S.A. pragnie poinformować, iż zawarta w powyższym Oświadczeniu Biegłego Rewidenta nazwa Subfunduszu w dniu 23 maja 2011 r. uległa zmianie na Amplico Subfundusz Lokacyjny Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Fundusz Rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym w szczególności wynagrodzenia Towarzystwa regulują przepisy Statutu Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC: a) wysokość wskaźnika za rok ,16 %, b) Sposób obliczania wskaźnika: Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) oblicza się według wzoru: WKC = Kt/WANt, gdzie: WAN oznacza średnią wartość aktywów netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa danej kategorii, K oznacza koszty operacyjne Subfunduszu, o których mowa w rozporządzeniu o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, poniesione przez odpowiednią kategorię Jednostek Uczestnictwa, t oznacza okres, za który przedstawiane są dane. Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Różnice w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa opisane zostały w pkt 3.6.a. oraz Prospektu. Podstawę tych różnic stanowi 18 i 19 Statutu Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC do wskaźnika WKC nie włącza się: kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika, wartości świadczeń dodatkowych Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika W Subfunduszu Towarzystwo pobiera następujące Opłaty Manipulacyjne: Jednostki Uczestnictwa kategorii A opłaty maksymalne określone w Statucie Funduszu Opłata Dystrybucyjna nie wyższa niż 0% wpłacanej kwoty Opłata Umorzeniowa nie wyższa niż 1% kwoty wypłaconej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określonej w Statucie Funduszu. Towarzystwo może również ustalić Opłatę Dystrybucyjną indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów. Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora. Wysokość Opłaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Umorzeniowej określonej w Statucie Funduszu. Towarzystwo może również ustalić Opłatę Umorzeniową indywidualnie dla poszczególnych Dystrybutorów. Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora. 14

154 Jednostki Uczestnictwa kategorii B Za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii B Towarzystwo pobiera Opłatę Dystrybucyjną w wysokości określonej w umowie oraz regulaminie dotyczących danego Programu Systematycznego Oszczędzania, która nie będzie wyższa niż 3% wpłacanej kwoty. Za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii B Towarzystwo pobiera Opłatę Umorzeniową w wysokości określonej w umowie oraz regulaminie dotyczących danego Programu Systematycznego Oszczędzania, która nie będzie wyższa niż 4% kwoty wypłacanej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii B Opłata zmienna będąca częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu, prezentowana w ujęciu procentowym w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu nie występuje Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 1,0% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu Fundusz nie zawarł umów ani porozumień, na podstawie których koszty działalności Funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Fundusz a Towarzystwo lub inny podmiot Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2, 3, 5, 10 lat c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Do 31 października 2008 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 100% inwestycja w AIG FIO Pieniężny. Od 1 listopada 2008 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 100% inwestycja w 3-miesięczny WIBID. Od 28 grudnia 2011 r. benchmarkiem dla Subfunduszu jest 100% inwestycja w 1-miesięczny WIBID d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca oraz informacje o dokonanych zmianach wzorca 15

155 e) Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości W Funduszu nie przewiduje się utworzenia rady inwestorów 16

156 Podrozdział IIIb METLIFE SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS (zwany dalej również Subfunduszem) (dawniej AIG Subfundusz Obligacji, AIG Subfundusz Obligacji Plus, Amplico Subfubfundusz Obligacji Plus) 3.6. Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu zbywanych przez Fundusz, w tym: a) Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu różnych kategorii, jeżeli Fundusz zbywa jednostki różnych kategorii Fundusz w ramach Subfunduszu zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A i B. Kategorie Jednostek Uczestnictwa są zróżnicowane pod względem stawek Opłat Manipulacyjnych określonych w Statucie Funduszu. Jednostki Uczestnictwa zróżnicowane są także pod względem sposobu ich zbywania. Jednostki Uczestnictwa kategorii A zbywane są bez ograniczeń, w tym również w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych. Jednostki Uczestnictwa kategorii B są zbywane bez ograniczeń w ramach Programów Systematycznego Oszczędzania. W przypadku rozwiązania umowy w ramach Programu Systematycznego Oszczędzania, Jednostki Uczestnictwa kategorii B danego Subfunduszu są zamieniane na Jednostki Uczestnictwa kategorii A tego samego Subfunduszu. Kategorie Jednostek Uczestnictwa mogą być także zróżnicowane pod względem Minimalnej Wpłaty. W związku ze zbywaniem, odkupywaniem i Zamianą/Konwersją Jednostek Uczestnictwa kategorii A Towarzystwo pobiera następujące opłaty: Opłatę Dystrybucyjną wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określona w Statucie Funduszu. Towarzystwo może również ustalić Opłatę Dystrybucyjną indywidualnie dla poszczególnych Dytrybutorów, Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora. Opłatę Umorzeniową wysokość Opłaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Umorzeniowej określona w Statucie Funduszu. Towarzystwo może również ustalić Opłatę Umorzeniową indywidualnie dla poszczególnych Dytrybutorów, Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora. Opłatę za Zamianę/Konwersję wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo określona jest w Tabeli Opłat. Towarzystwo może również ustalić Opłatę za Zamianę/Konwersję indywidualnie dla poszczególnych Dytrybutorów, z tym że tak ustalona wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty za ZamianęKonwersję określona w Statucie Funduszu. Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora. Opłaty związane ze zbywaniem, odkupywaniem i zamianą Jednostek Uczestnictwa kategorii B określone są w Regulaminie Programu Systematycznego Oszczędzania i nie mogą być wyższe niż maksymalna wysokość tych opłat określona w Statucie Funduszu. b) Informacja, że Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu nie mogą być zbywane na rzecz osób trzecich, podlegają dziedziczeniu, mogą być przedmiotem zastawu Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestników na rzecz osób trzecich, a jedynie odkupywane przez Fundusz na zasadach określonych w Statucie Funduszu. Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu. Jednostki Uczestnictwa mogą być także przedmiotem zastawu. Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu następuje wyłącznie w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz na żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym. Ustanowienie zastawu na Jednostkach Uczestnictwa staje się skuteczne z chwilą dokonania, na wniosek zastawcy lub zastawnika, odpowiedniego zapisu w Rejestrze Uczestników Funduszu, po przedstawieniu Towarzystwu umowy zastawu, z uwzględnieniem przepisów Ustawy oraz przepisów dotyczących zastawu rejestrowego i zastawu skarbowego Zwięzłe określenie praw Uczestników Funduszu Uczestnik Funduszu ma prawo w szczególności do: a) nabywania Jednostek Uczestnictwa, b) żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa, c) zamiany/konwersji Jednostek Uczestnictwa, d) ustanawiania zastawu na Jednostkach Uczestnictwa, e) ustanawiania pełnomocnika, f) otrzymania potwierdzenia dokonanego zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, g) otrzymania środków pieniężnych należnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, h) żądania doręczenia prospektu informacyjnego Zasady przeprowadzania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Zapisy na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odbyły się na zasadach określonych w art. 15 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz z późn. zm.) oraz 2 ust. 7-9 Statutu Funduszu, tzn. Towarzystwo dokonało zapisu na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy w łącznej kwocie (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy) złotych w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia doręczenia MetLife Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie Funduszu. Z wpłat do Funduszu w ramach zapisów Towarzystwo stworzyło portfele inwestycyjne Subfunduszy. Wysokość wpłat na Jednostki Uczestnictwa każdego z Subfunduszy wyniosła złotych (słownie: czterysta tysięcy złotych) Sposób i szczegółowe warunki Zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Fundusz w ramach Subfunduszu zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń. Fundusz w ramach Subfunduszu zbywa Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutora. Zbywanie Jednostek Uczestnictwa następuje w każdym Dniu Wyceny. Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie wynikającej z podzielenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przez liczbę Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu obliczonej w Dniu Wyceny, w którym następuje zbycie Jednostek Uczestnictwa. Pierwsze zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje w drodze zawarcia Umowy Uczestnictwa w Funduszu. W przypadku zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A przez Fundusz w ramach Subfunduszu Minimalna Wpłata wynosi 500 (słownie: pięćset) złotych. Każda następna wpłata nie może być niższa niż 250 (słownie: dwieście pięćdzeisiat) złotych. W przypadku zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych minimalna Wpłata Początkowa oraz minimalna kwota jednorazowej kolejnej wpłaty będzie określana w umowie o uczestnictwo w danym Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym. W przypadku zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii B Minimalna Wpłata początkowa oraz minimalna kwota jednorazowej kolejnej wpłaty wynosi 100 (słownie: sto) złotych. Nabycie Jednostek Uczestnictwa przez Inwestora lub Uczestnika Funduszu następuje poprzez złożenie zlecenia nabycia u Dystrybutora lub w Funduszu oraz dokonanie wpłaty środków pieniężnych na rachunek Funduszu związany z Subfunduszem. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Funduszu związany z Subfunduszem. Inwestor może upoważnić Dystrybutora do złożenia Funduszowi zlecenia otwarcia Rejestru w terminie i na warunkach wskazanych przez Inwestora. Podmiot składający zlecenie oraz podmiot dokonujący wpłaty obowiązani są podać dane umożliwiające identyfikację Inwestora lub Uczestnika Funduszu, w szczególności: w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko Inwestora lub Uczestnika Funduszu, adres, numer PESEL lub datę urodzenia, w przypadku Uczestnika Funduszu także numer rachunku Uczestnika Funduszu w Rejestrze, jak również cechy dokumentu, na podstawie którego stwierdzono tożsamość osoby; w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej nazwę (firmę) Inwestora lub Uczestnika Funduszu, adres siedziby, numer REGON, w przypadku Uczestnika Funduszu także numer rachunku Uczestnika Funduszu w Rejestrze. 17

157 Fundusz żąda przedłożenia oryginałów lub złożenia kopii (w tym kopii poświadczonych notarialnie) dokumentów potwierdzających dane identyfikujące Inwestora i Uczestnika Funduszu, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokumentów potwierdzających umocowanie do ich reprezentacji. W przypadku dokumentów sporządzonych poza granicą Rzeczpospolitej Polskiej należy przedłożyćfunduszowi następujące dokumenty: albo, z wyłączeniem dokumentów tożsamości, przysięgłego tłumaczenia przedłożonych dokumentów na język polski lub ich uwierzytelnienia w polskiej placówce dyplomatycznej lub urzędzie konsularnym w kraju, w którym te dokumenty zostały sporządzone, chyba że przepisy prawa pozwalają na odstąpienie od tego wymogu m.in. poprzez umieszczenie na dokumencie lub dołączenie do dokumentu apostille wydanej przez właściwy organ państwa, z którego ten dokument pochodzi, albo kopie dokumentów sporządzonych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w języku angielskim, lub też przetłumaczone na język angielski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawniony podmiot państwa, w którym zostały przetłumaczone. Dokumenty dostarczone zgodnie z brzmieniem zdania poprzedzającego będą przyjęte przez Fundusz, jeżeli zostały sporządzone nie później niż na 2 miesiące przed datą ich przedłożenia Funduszowi. Wybór rodzaju dostarczanych dokumentów należeć będzie do Uczestnika Funduszu, w przypadku, gdy Uczestnik Funduszu nie dokona wyboru formy w jakiej zamierza dostarczyć dokumenty, niniejsze uprawnienie przysługiwać będą Funduszowi, jednakże w razie wątpliwości co do brzmienia przedłożonego dokumentu, Fundusz będzie uprawniony do żądania przedłożenia tłumaczenia takiego dokumentu. Uczestnik Funduszu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania Funduszu o wszelkich zmianach danych podlegających wpisowi do Rejestru, w szczególności adresu korespondencyjnego oraz danych dotyczących zasad i sposobu reprezentacji Uczestnika. W przypadku składania zleceń za pośrednictwem następujących dystrybutorów: mbank S.A oraz ING Bank Śląski S.A. Uczestnik zobowiązany jest do dodatkowego powiadomienia dystrybutora o zmianie adresu korespondencyjnego. Uczestnik Funduszu może składać za pośrednictwem banków lub innych uprawnionych instytucji zlecenie bezpośrednie na formularzu polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej na rachunek bankowy Funduszu związany z Subfunduszem, pod warunkiem umieszczenia na formularzu polecenia przelewu /wpłaty gotówkowej danych pozwalających Funduszowi na jego identyfikację, w szczególności: imię i nazwisko lub nazwę (firmę) Uczestnika Funduszu, numer rachunku Uczestnika Funduszu w Rejestrze, numer PESEL lub datę urodzenia, nazwę dystrybutora. Za datę dokonania wpłaty i złożenia zlecenia uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Funduszu. W związku z wymogiem sformułowanym w art. 9e ust. 4 Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz z późn. zm.) przy przyjmowaniu pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Fundusz lub Dystrybutor odbierać będzie od Inwestorów pisemne oświadczenie o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku oświadczenia Inwestora o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy otwarcie rejestru w Funduszu nastąpi po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Towarzystwa. W związku z powyższym Towarzystwo informuje, że skutkować to może opóźnieniem lub odmową otwarcia rejestru i zbycia jednostek uczestnictwa Inwestorowi. Jednocześnie zobowiązuje się Uczestników do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa na piśmie o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu ww. ustawy. W przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii B zlecenia nabycia są realizowane na zasadach określonych w odrębnej umowie. Jednostki Uczestnictwa nabywane są w chwili wpisania do Rejestru przez Agenta Transferowego liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych za dokonaną wpłatę. Fundusz dołoży starań aby aby nabycie nastapiło w Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o uznaniu rachunku bankowego Funduszu związanego z Subfunduszem wpłatą dokonaną zgodnie z treścią Statutu Funduszu na nabycie Jednostek Uczestnictwa, pod warunkiem, że te informacje zostały otrzymane przez Agenta Transferowego do godziny w tym dniu. W przypadku, gdy informacja o uznaniu rachunku bankowego Funduszu związanego z Subfunduszem została otrzymana przez Agenta Transferowego po godzinie 12.00, Fundusz dołoży starań aby nabycie nastąpiło w następnym Dniu Wyceny. Nabycie powinno nastąpić nie później niż w terminie siedmiu dni kalendarzowych od dnia złożenia zlecenia nabycia i wpływu wpłaty na rachunek bankowy Funduszu związany z Subfunduszem, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Nabywca Jednostek Uczestnictwa nabywa liczbę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, odpowiadającą ilorazowi kwoty powierzonych środków i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny. Fundusz doręcza Uczestnikowi niezwłocznie potwierdzenie zbycia Jednostek Uczestnictwa Odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Na żądanie Uczestnika Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń, z zastrzeżeniami zawartymi w Prospekcie. Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa następuje na podstawie zlecenia odkupienia, złożonego przez Uczestnika Funduszu u Dystrybutora lub w Funduszu. Minimalna wartość zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii B z danego Rachunku Uczestnika w Subfunduszu wynosi 500 zł, z wyjątkiem sytuacji, gdy odkupywane są wszystkie Jednostki Uczestnictwa z Rachunku Uczestnika w danym Subfunduszu lub gdy umowa o świadczenie dodatkowe zawarta z Funduszem określa inną wartość. Z chwilą odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz są one umarzane z mocy prawa. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa z chwilą wpisania do Rejestru przez Agenta Transferowego liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Odkupienie następuje w Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu odkupienia, pod warunkiem, że informacja ta została otrzymana w Dniu Wyceny do godziny w tym dniu. W przypadku, gdy informacja o zleceniu odkupienia została otrzymana przez Agenta Transferowego po godzinie 12.00, następuje w następnym Dniu Wyceny. Z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w Prospekcie, odkupienie nie może nastąpić później niż w terminie siedmiu dni kalendarzowych od złożenia zlecenia odkupienia, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności złożenia wadliwego zlecenia odkupienia. Fundusz niezwłocznie dokonuje przelewu kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa na rachunek bankowy Uczestnika Funduszu, nie wcześniej jednak niż drugiego dnia roboczego po Dniu Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa. Wypłata następuje po potrąceniu kwoty podatku, do pobrania której Fundusz lub Towarzystwo jest zobowiązany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przy obliczeniu należnego podatku przyjmuje się, że jako pierwsze odkupywane są Jednostki Uczestnictwa zbyte Uczestnikowi Funduszu po najwyższej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa. Zlecenie odkupienia powinno zawierać szczegółową dyspozycję odkupienia określonej liczby i kategorii Jednostek Uczestnictwa, odkupienia takiej liczby i kategorii Jednostek Uczestnictwa wskazanych przez Uczestnika, w wyniku której wypłacona zostanie określona kwota środków pieniężnych z zastrzeżeniem, iż wskazana w żądaniu kwota zostanie pomniejszona o należny podatek oraz Opłatę Umorzeniową lub odkupienia wszystkich posiadanych Jednostek Uczestnictwa określonej kategorii. W przypadku, gdy liczba Jednostek Uczestnictwa określona w zleceniu odkupienia jest większa od aktualnego salda Jednostek Uczestnictwa, które nie są objęte blokadą, lub kwota określona w zleceniu odkupienia jest wyższa niż możliwa do uzyskania w wyniku odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa, które nie są objęte blokadą, lub też w wyniku realizacji zlecenia odkupienia Uczestnik posiadałby mniej niż jedną Jednostkę Uczestnictwa nieobjętą blokadą, odkupieniu podlegają wszystkie Jednostki Uczestnictwa, które nie są objęte blokadą. Fundusz doręcza Uczestnikowi niezwłocznie potwierdzenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Towarzystwo nie pobiera Opłaty Dystrybucyjnej od jednorazowego nabycia Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu i danej kategorii do wysokości kwoty, otrzymanej za ostatnie dokonane jednorazowe odkupienie Jednostek Uczestnictwa tej samej kategorii (reinwestycja). Zwolnienie niniejsze przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym, pod warunkiem, że okres pomiędzy Dniem Wyceny, w którym odkupiono uprzednio nabyte Jednostki Uczestnictwa a dniem złożenia zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa nie przekracza 180 dni kalendarzowych. Korzystanie z tego zwolnienia jest uzależnione od złożenia przez uprawnionego stosownego oświadczenia o odkupieniu Jednostek Uczestnictwa w okresie nieprzekraczającym ostatnich 180 dni kalendarzowych. Warunkiem uznania nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach reinwestycji jest złożenie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa z wyraźną adnotacją reinwestycja. 18

158 Zlecenia otrzymane przez Agenta Transferowego z tą samą datą wyceny realizowane są w następującej kolejności: - nabycie Jednostek Uczestnictwa, - konwersja/zamiana Jednostek Uczestnictwa, - odkupienie Jednostek Uczestnictwa. przy czym dyspozycje blokady Jednostek Uczestnictwa oraz odwołania pełnomocnictwa realizowane będą w pierwszej kolejności niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Agenta Transferowego. W przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego sprzecznych zleceń tego samego typu, dotyczących tego samego rachunku Uczestnika Funduszu, są one realizowane w kolejności ich złożenia przez Uczestnika Zasady zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez pełnomocników a) na rzecz osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych Osoby fizyczne mogą nabywać Jednostki Uczestnictwa oraz wykonywać czynności związane z uczestnictwem w Funduszu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnikiem Uczestnika Funduszu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna. Pełnomocnictwo nie może upoważniać do udzielania dalszych pełnomocnictw, z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego osobie prawnej. Uczestnik Funduszu może posiadać nie więcej niż 2 pełnomocników jednocześnie, chyba że Uczestnik jest osobą prawną, umowa lub regulamin dotyczący danego Programu Systematycznego Oszczędzania lub Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego stanowi inaczej. Pełnomocnictwo winno być udzielone, zmienione i odwołane w formie pisemnej w obecności pracownika Towarzystwa, przedstawiciela Towarzystwa, pracownika Dystrybutora lub z podpisem poświadczonym notarialnie. W przypadku dokonania czynności udzielenia pełnomocnictwa za granicą, Pełnomocnik Uczestnika Funduszu przedłoży odpis pełnomocnictwa w języku angielskim. W uzasadnionych przypadkach Fundusz może zażądać przysięgłego tłumaczenia przedłożonego dokumentu na język polski i jego uwierzytelnienia w polskiej placówce dyplomatycznej lub urzędzie konsularnym w kraju, w którym ten dokument został sporządzony, chyba że przepisy prawa pozwalają na odstąpienie od tego wymogu m.in. poprzez umieszczenie na dokumencie lub dołączenie do dokumentu apostille wydanej przez właściwy organ państwa, z którego ten dokument pochodzi. Odwołanie pełnomocnictwa możliwe jest również poprzez złożenie dyspozycji telefonicznej, pod warunkiem podpisania przez Uczestnika Umowy o składanie zleceń za pomocą telefonu i internetu. Udzielenie, zmiana, odwołanie lub wygaśnięcie pełnomocnictwa jest skuteczne w stosunku do Funduszu z chwilą otrzymania właściwej informacji przez Agenta Transferowego. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z realizacji zleceń złożonych przez osobę, której pełnomocnictwo wygasło, zostało zmienione lub odwołane, jeżeli Agent Transferowy nie został o tym wygaśnięciu, zmianie lub odwołaniu należycie powiadomiony. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie skutki złożenia sprzecznych zleceń przez Uczestnika i jego pełnomocnika. b) na rzecz osób fizycznych posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych W przypadku osoby fizycznej posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (małoletni, który ukończył 13 lat lub osoba ubezwłasnowolniona częściowo) wykonywanie czynności związanych z uczestnictwem w Funduszu w ramach czynności nieprzekraczających zwykłego zarządu powinno być dokonywane za zgodą przedstawiciela ustawowego, a w ramach czynności przekraczających zwykły zarząd przez przedstawiciela ustawowego na podstawie zezwolenia udzielonego prawomocnym orzeczeniem sądu opiekuńczego. Jako czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu nie będą rozumiane czynności rozporządzające polegające na tym, że za całość sumy uzyskanej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo Uczestnik tego funduszu nabywa Jednostki Uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo. c) na rzecz osób fizycznych nieposiadających zdolności do czynności prawnych Osoba fizyczna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych (małoletni, który nie ukończył 13 lat lub osoba ubezwłasnowolniona całkowicie) może wykonywać czynności związane z uczestnictwem w Funduszu w ramach czynności nieprzekraczających zwykłego zarządu wyłącznie przez przedstawiciela ustawowego, a w ramach czynności przekraczających zwykły zarząd przez przedstawiciela ustawowego za zezwoleniem udzielonym prawomocnym orzeczeniem sądu opiekuńczego. Jako czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu nie będą rozumiane czynności rozporządzające polegające na tym, że za całość sumy uzyskanej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo Uczestnik tego funduszu nabywa Jednostki Uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo Zasady zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez małżonków Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim oraz mające wspólność majątkową małżeńską mogą nabywać Jednostki Uczestnictwa wspólnie. W tym przypadku jednostki zostaną zapisane na Wspólny Rachunek Małżeński. Otwarcie Wspólnego Rachunku Małżeńskiego następuje po złożeniu przez małżonków oświadczenia, że: a) pozostają we wspólności majątkowej małżeńskiej; b) wyrażają zgodę na składanie przez każdego z nich bez ograniczeń zleceń związanych z uczestnictwem w Funduszu, łącznie z żądaniem odkupienia przez Fundusz całego salda Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Wspólnym Rachunku Małżeńskim; c) przyjmują do wiadomości, że Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zleceń złożonych przez małżonków i ewentualnych pełnomocników, będących wynikiem odmiennych decyzji każdego z nich, a w przypadku zbiegu zleceń Fundusz będzie je realizował w kolejności wynikającej z zasad ogólnych; d) zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego zawiadomienia Funduszu osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską o ustaniu wspólności majątkowej i jednoczesnego dostarczenia potwierdzonej kopii stosownego postanowienia sądu, bądź potwierdzonej kopii stosownej umowy w formie aktu notarialnego. W przypadku ustania wspólności majątkowej małżeńskiej Fundusz, po otrzymaniu dokumentów zaświadczających o ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, wykonuje dyspozycje dotyczące Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na Wspólnym Rachunku Małżeńskim stosownie do tych dokumentów Składanie zleceń za pomocą telefonu i internetu Uczestnik Funduszu ma prawo składać zlecenia nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa za pomocą telefonu i internetu, pod warunkiem zawarcia z Funduszem umowy o składanie zleceń przez telefon lub za pomocą internetu. Przez zawarcie umowy rozumie się również pisemne oświadczenie Uczestnika o doręczeniu, zapoznaniu się i wyrażeniu zgody na treść odpowiednich regulaminów składania zleceń przez telefon i za pomocą internetu. Umowa (regulamin), o której mowa powyżej, określa wszystkie warunki, w szczególności warunki i zasady składania zleceń za pomocą telefonu i internetu. Towarzystwo zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy o składanie zleceń za pomocą telefonu lub internetu, w przypadku, gdy częstotliwość i charakter składanych zleceń przez Uczestnika może godzić w interesy pozostałych Uczestników danego Funduszu, gdy działania Uczestnika będą nosiły charakter spekulacyjny. Działanie Towarzystwa wynika z potrzeby zapewnienia najlepszej ochrony interesów wszystkich Uczestników Funduszu. Zlecenia składane za pomocą telefonu lub internetu przyjmowane są przez Fundusz lub przez Dystrybutora, który na podstawie umowy z Funduszem podjął się przyjmowania takich zleceń i który posiada stosowne zezwolenie KNF do przyjmowania takich zleceń Zamiana Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego oraz wysokość opłat z tym związanych Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać konwersji Jednostek Uczestnictwa pomiędzy subfunduszami różnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, z zastrzeżeniem zasad uczestnictwa w tych funduszach inwestycyjnych. Konwersja 19

159 Konwersji dokonuje się przez jednoczesne umorzenie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu funduszu inwestycyjnego (fundusz źródłowy) i nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach innego funduszu inwestycyjnego (funduszu docelowym) ze środków pieniężnych uzyskanych z umorzenia Jednostek Uczestnictwa. Dokonanie konwersji podlega opłacie składającej się z dwóch części: a) stałej Opłaty za Konwersję Stała Opłata za Konwersję jest pobierana w funduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszu źródłowym, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Konwersję. Towarzystwo nie pobiera stałej Opłaty za Konwersję. b) zmiennej Opłaty za Konwersję Zmienna Opłata za Konwersję jest równa iloczynowi kwoty konwersji i stawki zmiennej Opłaty za Konwersję. Zmienna Opłata za Konwersję pobierana jest przez Towarzystwo w subfunduszu funduszu inwestycyjnego, w którym nabywane są Jednostki Uczestnictwa. Stawka zmiennej Opłaty za Konwersję stanowi różnicę pomiędzy stawką Opłaty Dystrybucyjnej w subfunduszu funduszu docelowego i stawką Opłaty Dystrybucyjnej w subfunduszu funduszu źródłowego. W przypadku gdy różnica ta jest wartością ujemną stawka Zmiennej opłaty za Konwersję wynosi 0%. Zasada kumulacji przy naliczaniu zmiennej Opłaty za Konwersję Podstawą ustalenia stawek Opłat Dystrybucyjnych w subfunduszach funduszu źródłowego i docelowego, dla potrzeb obliczenia stawki zmiennej Opłaty za Konwersję, jest wartość aktywów netto subfunduszu funduszu źródłowego przypadających na Jednostki Uczestnictwa zapisane na rachunkach Uczestnika przed konwersją, powiększone o wartość aktywów netto subfunduszu funduszu docelowego przypadających na Jednostki Uczestnictwa zapisane na rachunkach Uczestnika przed konwersją. Zasada pobierania zmiennej Opłaty za Konwersję Uczestnicy Funduszu dokonujący konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu funduszu inwestycyjnego na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu innego funduszu inwestycyjnego o równej lub wyższej maksymalnej wynikającej z Tabeli Opłat stawce Opłaty Dystrybucyjnej, zobowiązani są jedynie do jednorazowego poniesienia, zmiennej Opłaty za Konwersję od aktywów odpowiadających danym Jednostkom Uczestnictwa. Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu. Okres pomiędzy złożeniem zlecenia zamiany lub konwersji a dniem jego realizacji nie powinien być dłuższy niż siedem dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Konwersja może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa oraz tej samej waluty. Skala i wysokość stawek Opłat Manipulacyjnych dotyczy wyłącznie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i jest ustalana przez Towarzystwo w Tabeli Opłat obowiązującej w Towarzystwie lub u danego Dystrybutora. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B skala i wysokość stawek Opłat Manipulacyjnych pobieranych przez Towarzystwo określona jest w umowie dotyczącej Programu Systematycznego Inwestowania Wypłaty kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu lub wypłat dochodów Funduszu Fundusz niezwłocznie dokonuje przelewu kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa na rachunek bankowy Uczestnika Funduszu, nie wcześniej jednak niż drugiego dnia roboczego po dniu wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa. Wypłata następuje po potrąceniu kwoty podatku, do pobrania której Fundusz lub Towarzystwo jest zobowiązany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przy obliczeniu należnego podatku przyjmuje się, że jako pierwsze odkupywane są Jednostki Uczestnictwa zbyte Uczestnikowi Funduszu po najwyższej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa. Fundusz nie wypłaca dochodów Uczestnikom bez odkupywania Jednostek Uczestnictwa Zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu (Zamiana). Zamiany dokonuje się przez jednoczesne umorzenie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu (subfundusz źródłowy) i nabycie Jednostek Uczestnictwa w innym Subfunduszu lub subfunduszu wydzielonym w ramach innego funduszu inwestycyjnego (subfunduszu docelowym) ze środków pieniężnych uzyskanych z umorzenia Jednostek Uczestnictwa. Dokonanie zamiany podlega opłacie składającej się z dwóch części: a) stałej Opłaty za Zamianę Stała Opłata za Zamianę jest pobierana w subfunduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszu lub subfunduszu źródłowym, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Zamianę. Towarzystwo nie pobiera stałej Opłaty za Zamianę. b) zmiennej Opłaty za Zamianę Zmienna Opłata za Zamianę jest równa iloczynowi kwoty Zamiany i stawki zmiennej Opłaty za Zamianę. Zmienna Opłata za Zamianę pobierana jest przez Towarzystwo w subfunduszu, w którym nabywane są Jednostki Uczestnictwa. Stawka zmiennej Opłaty za Zamianę stanowi różnicę pomiędzy stawką Opłaty Dystrybucyjnej w subfunduszu docelowym i stawką Opłaty Dystrybucyjnej w subfunduszu lub funduszu źródłowym. W przypadku gdy różnica ta jest wartością ujemną stawka Zmiennej opłaty za Zamianę wynosi 0%. Zasada kumulacji przy naliczaniu zmiennej Opłaty za Zamianę Podstawą ustalenia stawek Opłat Dystrybucyjnych w subfunduszu źródłowym i docelowym, dla potrzeb obliczenia stawki zmiennej Opłaty za Zamianę, jest wartość aktywów netto subfunduszu źródłowego przypadających na Jednostki Uczestnictwa zapisane na rachunkach Uczestnika przed zamianą, powiększone o wartość aktywów netto subfunduszu docelowego przypadających na Jednostki Uczestnictwa zapisane na rachunkach Uczestnika przed zamianą. Zasada pobierania zmiennej Opłaty za Zamianę Uczestnicy Funduszu dokonujący Zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu o równej lub wyższej maksymalnej wynikającej z Tabeli Opłat stawce Opłaty Dystrybucyjnej, zobowiązani są jedynie do jednorazowego poniesienia, zmiennej Opłaty za Zamianę od aktywów odpowiadających danym Jednostkom Uczestnictwa. Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu Okres pomiędzy złożeniem zlecenia Zamiany a dniem jego realizacji nie powinien być dłuższy niż siedem dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Zamiana może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa oraz tej samej waluty, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W przypadku Zamiany dokonywanej do Subfunduszy Zagranicznych oraz Subfunduszu Krajowego - Subfunduszu Ochrony Wzrostu - Zamiana może być dokonana wyłącznie z Jednostek Uczestnictwa kategorii A na Jednostki Uczestnictwa kategorii C. Fundusz dołoży starań, aby Zamiana, w wyniku której nabywane są Jednostki Uczestnictwa kategorii C w Subfunduszach Zagranicznych oraz Subfunduszu Krajowym - Subfunduszu Ochrony Wzrostu, nastąpiła w nastepnym Dniu Wyceny przypadającym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie Zamiany. Skala i wysokość stawek Opłat Manipulacyjnych dotyczy wyłącznie Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz C i jest ustalana przez Towarzystwo w Tabeli Opłat obowiązującej w Towarzystwie lub u danego Dystrybutora Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B skala i wysokość stawek Opłat Manipulacyjnych pobieranych przez Towarzystwo określona jest w umowie dotyczącej Programu Systematycznego Oszczędzania Spełnienia świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu Zgodnie z art. 64 Ustawy Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników Funduszu za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest spowodowane okolicznościami, za które Towarzystwo odpowiedzialności nie ponosi. Zgodnie z art. 33 ust. 3 Ustawy za szkody poniesione przez osoby nabywające lub odkupujące jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, banku krajowego, krajowego oddziału instytucji kredytowej uprawnionego do wykonywania działalności w zakresie przyjmowania i 20

160 przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 (innego niż podmiot prowadzący działalność maklerską, bank krajowy oraz krajowy oddział instytucji kredytowej), odpowiadają solidarnie towarzystwo i ten podmiot, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które ten podmiot nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedzialność powyższa nie może być wyłączona, ograniczona lub w inny sposób zmieniona w drodze umowy. Umowy wyłączające odpowiedzialność są nieważne. W przypadku opóźnienia w realizacji prawidłowo złożonego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, gdy wartość Jednostki Uczestnictwa w dniu przetworzenia zlecenia opóźnionego jest wyższa od wartości Jednostki Uczestnictwa z dnia, w którym zlecenie powinno być przetworzone, Towarzystwo nabędzie Uczestnikowi dodatkowe Jednostki Uczestnictwa w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Jednostek Uczestnictwa jaką Uczestnik nabyłby w dniu, w którym zlecenie powinno być przetworzone, a liczbą Jednostek Uczestnictwa jaką Uczestnik nabył w wyniku opóźnionej realizacji zlecenia. Nabycie powyższej liczby Jednostek Uczestnictwa zostanie wykonane po bieżącej wartości Jednostki Uczestnictwa bez pobrania opłaty manipulacyjnej. W przypadku opóźnienia w realizacji prawidłowo złożonego zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa, gdy wartość Jednostki Uczestnictwa w dniu przetworzenia zlecenia jest niższa od wartości Jednostki Uczestnictwa z dnia, w którym zlecenie powinno być przetworzone, Agent Transferowy oblicza kwotę należnego Uczestnikowi świadczenia z tytułu nieterminowej realizacji zlecenia odkupienia, które po pomniejszeniu o należny podatek dochodowy zostaje przekazane na rachunek Uczestnika zgodnie z instrukcjami płatniczymi zawartymi w przetworzonym zleceniu odkupienia. Świadczenie jest równe różnicy pomiędzy wartością zlecenia odkupienia przeliczoną po wartości Jednostki Uczestnictwa z dnia, w którym zlecenie powinno być przetworzone, a wartością zlecenia przeliczoną po wartości Jednostki Uczestnictwa z dnia opóźnionego przetworzenia zlecenia. W przypadku każdego rodzaju zlecenia, w uzasadnionych przypadkach, jeżeli wysokość straty Uczestnika będzie niższa niż 100 zł lub równowartości 100 zł, wyrównanie straty Uczestnikowi może nastąpić poprzez wypłatę należnego świadczenia w gotówce, po pomniejszeniu o należny podatek dochodowy, zgodnie z ostatnimi instrukcjami płatniczymi. Przedstawione powyżej zasady będą stosowane pod warunkiem braku winy Uczestnika w opóźnieniu realizacji zlecenia nabycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, niedochowania należytej staranności przez Towarzystwo lub podmiot, za który Towarzystwo ponosi odpowiedzialność. Przedstawione zasady nie będą stosowane, w przypadku gdy opóźnienie w realizacji zlecenia powstało z winy banku krajowego, instytucji kredytowej lub innych podmiotów, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności. W takich przypadkach Towarzystwo podejmie działania zmierzające do tego, aby świadczenie należne z tytułu nieterminowej realizacji zleceń było spełnione w sposób najbardziej podobny do przedstawionych powyżej zasad. W przypadku błędnej wyceny aktywów Towarzystwo podejmie działania zmierzające do tego aby liczba Jednostek Uczestnictwa na Rejestrze była taka, jakby zlecenie nabycia zostało zrealizowane po prawidłowej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa. W przypadku odkupienia Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo podejmie działania aby Uczestnik uzyskał taką kwotę, jakby zlecenie zostało rozliczone po prawidłowej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Potwierdzenia zbycia, odkupienia lub zamiany Jednostek Uczestnictwa Po realizacji zlecenia zmieniającego stan Jednostek Uczestnictwa w Rejestrze Uczestników, Fundusz sporządza i niezwłocznie doręcza Uczestnikowi pisemne potwierdzenie zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, które zawiera w szczególności: a) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu; b) numer rachunku Uczestnika Funduszu w Rejestrze; c) nazwę Funduszu i Subfunduszu; d) datę zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa; e) liczbę i kategorię zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa oraz ich wartość; f) liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po zbyciu lub odkupieniu Jednostek Uczestnictwa i ich wartość; g) podstawę opodatkowania i wysokość pobranego podatku w przypadku, gdy odkupienie wiąże ze sobą obowiązek Funduszu w zakresie pobrania należnego podatku. Jeżeli Uczestnik wyrazi pisemną zgodę Fundusz może przekazywać potwierdzenia w innych terminach. Potwierdzenie ma formę wydruku komputerowego nieopatrzonego podpisem. Potwierdzenie jest wysyłane do Uczestnika listem zwykłym lub pocztą kurierską. W przypadku gdy Uczestnik wyrazi pisemną zgodę, a Fundusz udostępni taką możliwość potwierdzenie dostarczane będzie: a) pocztą elektroniczną; b) do wskazanego przez Uczestnika Dystrybutora; c) potwierdzenie będzie osobiście odbierane przez Uczestnika; d) potwierdzenie będzie udostępnione poprzez Internet na wskazanej stronie www. W przypadku dostarczania potwierdzeń za pomocą technik teleinformatycznych, Fundusz zapewnia użycie technik zapewniających poufność, możliwość odczytu i wydruku oraz integralność danych. Potwierdzenia dotyczące transakcji IKE, IKZE, PSO oraz Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych mogą być przekazywane w terminach i sposób określony odrębną umową Wskazanie okoliczności, w których Fundusz może zawiesić zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu a) Okoliczności zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa w danym Subfunduszu na 2 tygodnie, jeżeli nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów danego Subfunduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu. Za zgodą i na warunkach określonych przez KNF zbywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszone na okres od dwóch tygodni do dwóch miesięcy b) Okoliczności zawieszenia odkupywania Jednostek Uczestnictwa Fundusz może zawiesić odkupywanie Jednostek Uczestnictwa w każdym z Subfunduszy oddzielnie, na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie, jeżeli: - w okresie ostatnich dwóch tygodni suma wartości odkupionych przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa w danym Subfunduszu oraz Jednostek Uczestnictwa w danym Subfunduszu, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10 % Aktywów danego Subfunduszu, albo - nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów danego Subfunduszu z przyczyn niezależnych od Funduszu. W przypadku, o którym mowa powyzej, za zgodą i na warunkach określonych przez KNF: - odkupywanie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu może zostać zawieszone na okres dłuższy niż dwa tygodnie, nieprzekraczający jednak dwóch miesięcy; - Fundusz może odkupywać Jednostki Uczestnictwa w daym Subfunduszu, w ratach, w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w danym Subfunduszu Określenie rynków na jakich zbywane są Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Subfundusz jest subfunduszem obligacji. Cel inwestycyjny Subfunduszu jest realizowany poprzez inwestowanie jego środków w dłużne papiery wartościowe denominowane w walucie polskiej. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe w sposób dozwolony przepisami prawa i postanowieniami statutu Funduszu. Decyzje o doborze lokat będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności: a) bieżącego oraz przewidywanego poziomu rynkowych stóp procentowych, b) ryzyka kredytowego odnoszącego się do emitentów poszczególnych papierów wartościowych; c) płynności poszczególnych papierów wartościowych. Całkowita wartość inwestycji w obligacje nie będzie mniejsza niż 66% wartości Aktywów Subfunduszu. Pozostała część Aktywów Subfunduszu będzie 21

161 lokowana w inne dłużne papiery wartościowe oraz utrzymywana w formie gotówki bądź depozytów w celach zapewnienia płynności. Minimalny udział obligacji Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego lub obligacji posiadających gwarancje Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego w Aktywach Subfunduszu będzie wynosić 40%. Maksymalny udział obligacji, wyemitowanych przez podmioty inne od ww. w Aktywach Subfunduszu może wynosić 60%, przy czym wartość inwestycji w obligacje podmiotów mających siedzibę za granicą lub w zagraniczne prawa majątkowe nie będzie przekraczać 30% wartości Aktywów Subfunduszu. Fundusz nie inwestuje Aktywów Subfunduszu w akcje. W wyjątkowych sytuacjach nabycie akcji może nastąpić w wyniku konwersji długu, przy czym maksymalny udział akcji w Aktywach Subfunduszu nie może przekroczyć 7%. Fundusz będzie dążył do zbycia nabytych akcji w możliwie krótkim czasie, z uwzględnieniem interesów uczestników Funduszu. Decyzje o doborze lokat są podejmowane przez Subfundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności bieżącego oraz przewidywanego poziomu rynkowych stóp procentowych, ryzyka kredytowego odnoszącego się do emitentów poszczególnych papierów wartościowych, płynności poszczególnych papierów wartościowych. Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu ze względu na skład portfela nie będzie charakteryzować się dużą zmiennością. Fundusz może na rzecz Subfunduszu zawierać transakcje typu buy-sell-back, sell-buy-back, repo, reverse repo. Fundusz może na rzecz Subfunduszu zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego posiadanych przez Fundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości, kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu, wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami Subfunduszu utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu, oraz pod warunkiem, że zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu. W związku z zawieraniem umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, może wystąpić ryzyko określone poniżej w punktach 3.13.b i 3.13.c. Subfundusz nie odzwierciedla składu żadnego uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych. Subfundusz będzie lokować swoje aktywa głównie w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej zostały określone w Statutu MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w tym z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym Subfundusz poprzez proces inwestycyjny i lokowanie Aktywów w określone w Statucie kategorie lokat będzie dążył do zrealizowania celu inwestycyjnego określonego w Statucie, przy czym jednak Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia tego celu, a także dodatnich stóp zwrotu z jednostki Uczestnictwa. Inwestycje na rynku kapitałowym obarczone są ryzykiem, które może doprowadzić do wahania (w tym spadku) wartości Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu. Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu pozostaje również w związku z horyzontem inwestycyjnym Uczestnika określonym indywidualnie dla każdego Subfunduszu w określeniu Profilu Inwestora. Skrócenie sugerowanego czasu trwania inwestycji zwiększa ryzyko wpływu krótkoterminowych zmian koniunktury rynkowej na osiągniętą stopę zwrotu. Zakończenie inwestycji przed upływem zaplanowanego horyzontu inwestycyjnego, może spowodować, iż zrealizowana stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu będzie różnić się od oczekiwanego zwrotu z inwestycji (w tym może być od niego niższa).uczestnik Funduszu powinien mieć na uwadze, że pomimo dokładania najwyższej zawodowej staranności Subfundusz może nie osiągnąć zakładanego zwrotu z inwestycji. Należy mieć również na uwadze następujące ryzyka mogące mieć wpływ na wartość Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu: a) Ryzyko rynkowe zmiany cen aktywów finansowych pod wpływem zmian czynników politycznych, koniunktury gospodarczej, regulacji prawnych i subiektywnego postrzegania danego rynku przez inwestorów. Składa się przede wszystkim z ryzyka stopy procentowej. Wzrost rynkowych stóp procentowych może spowodować spadek wartości lokat Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, b) Ryzyko kredytowe możliwość całkowitego lub częściowego zaprzestania regulowania zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych przez emitenta (ryzyko niewypłacalności), ryzyko spadku cen instrumentów rynku pieniężnego korporacyjnych w wyniku rozszerzenia się różnicy w rentowności pomiędzy instrumentami rynku pieniężnego rządowymi i korporacyjnymi (ryzyko spreadu kredytowego), c) Ryzyko rozliczenia ryzyko niewywiązania się drugiej strony transakcji zawartej przez Fundusz z zobowiązań wynikających z zawartej umowy (nie wszystkie transakcje zawierane przez Fundusz są rozliczane na bazie dostawa za płatność ), d) Ryzyko płynności możliwość otrzymania niekorzystnej ceny w przypadku sprzedaży papierów wartościowych wynikająca z rozszerzenia się różnicy pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży na rynku wtórnym w wyniku zmniejszonej płynności, e) Ryzyko walutowe możliwość spadku, wyrażonej w walucie krajowej, wartości papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych w wyniku umocnienia się waluty krajowej, f) Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów wynika z możliwości nienależytego wywiązywania się ze swoich obowiązków przez Depozytariusza, g) Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków polega na niedostatecznym zdywersyfikowaniu lokat Subfunduszu i w rezultacie spadku wartości lokat Subfunduszu w wyniku negatywnych wydarzeń dotyczących danego składnika lokat Subfunduszu lub rynku, h) Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa może wynikać z przyjętej strategii zarządzania Subfunduszem, alokacji aktywów Subfunduszu, spadku cen lokat Subfunduszu. Na ryzyko to mogą mieć wpływ określone umowy zawarte przez Fundusz, w szczególności transakcje nabycia składników lokat Subfunduszu z jednoczesnym zobowiązaniem się drugiej strony do ich odkupu, i) Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Subfunduszu nie ma wpływu lub ma wpływ ograniczony obejmuje w szczególności możliwość otwarcia likwidacji Subfunduszu lub Funduszu lub przejęcia zarządzania Funduszem przez inne Towarzystwo, zmianę Depozytariusza lub innego podmiotu obsługującego Fundusz, połączenie Funduszu z innym funduszem lub zmianę polityki inwestycyjnej Subfunduszu, j) Ryzyko niewypłacalności gwaranta polega na niewywiązaniu się gwaranta papieru wartościowego ze zobowiązań wobec Subfunduszu w sytuacji, kiedy emitent papieru wartościowego nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec Subfunduszu, k) Ryzyko inflacji stopa zwrotu z Subfunduszu może być niższa od stopy inflacji, w rezultacie czego zmniejszy się realna wartość nabywcza środków zainwestowanych w Subfundusz przez Uczestnika, l) Ryzyko zmian regulacji prawnych dotyczących Funduszu dotyczy w szczególności zmian w zakresie prawa podatkowego mogących niekorzystnie wpłynąć na opłacalność inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu ryzyko to wynika z możliwości zmian uregulowań prawnych dotyczących rynku kapitałowego, w szczególności takich jak opodatkowanie zysków kapitałowych, wpływających na pogorszenie opłacalności inwestowania na tym rynku. Na dzień sporządzenia Prospektu, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek przy transakcji zamiany Jednostek Uczestnictwa pomiędzy Subfunduszami po osiągnięciu dochodu nie będzie pobierany. Jednakże Uczestnik Funduszu powinien brać również pod uwagę możliwość wydania przez właściwe organy podatkowe wiążących Fundusz interpretacji co do pobierania podatku od dochodu przy dokonywaniu przez Uczestnika ww. transakcji, co zobliguje Fundusz do działania zgodnego z wytycznymi organów podatkowych Całkowita ekspozycja, która opisana jest w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U ) wyznaczana jest przy wykorzystaniu metody zaangażowania, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia. Wybór metody został dokonany w oparciu o stosowaną przez Subfundusz strategię inwestycyjną oraz skład portfela Subfunduszu, w szczególności ekspozycję na instrumenty pochodne Określenie profilu inwestora 22

162 Subfundusz jest przeznaczony dla osób o średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym (ponad 2 lata) oraz niskiej skłonności do ryzyka. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że w przypadku zaistnienia negatywnych okoliczności stopa zwrotu z Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu może okazać się niższa od oczekiwanej Informacje na temat obowiązków podatkowych Funduszu lub jego Uczestników Charakterystyczną cechą MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy jest brak obciążenia podatkiem dochodowym zysków przy zamianie Jednostek Uczestnictwa MetLife Subfunduszu Obligacji Plus na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu. a) Zasady opodatkowania Funduszu podatkiem dochodowym reguluje Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych Zgodnie z tą ustawą zwalnia się od podatku fundusze inwestycyjne. b) Zasady opodatkowania osób fizycznych podatkiem dochodowym uregulowane zostały w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest dochód. Dochodem ze źródła przychodu jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w danym roku podatkowym. Źródłami przychodów są kapitały pieniężne. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z tytułu udziału w Funduszu. Nie ustala się jednak przychodu z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego. Od dochodów (przychodów) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu udziału w Funduszu pobiera się podatek w formie ryczałtu w wysokości 19% uzyskanego dochodu. Zryczałtowany podatek pobiera się po pomniejszaniu przychodu o koszty ich uzyskania. Dochodów tych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Dochodu tego nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich. Fundusz nie wypłaca dochodów z tytułu udziału w Funduszu. Podatek dochodowy od dochodów z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochodem jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa a sumą wydatków na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Zasady uznawania wydatków na nabycie Jednostek Uczestnictwa za koszty uzyskania przychodów nie stosuje się przy zamianie Jednostek Uczestnictwa subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami. Dochodów tych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Fundusz pobiera zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat z tytułu dochodów z udziału Funduszu lub z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa. Fundusz dokonuje obliczenia wysokości należnego podatku, potrąca obliczony podatek z kwoty przypadającej do wypłaty z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa oraz odprowadza pobrany podatek do właściwego urzędu skarbowego. W celu określenia obowiązków podatkowych osób fizycznych, które nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy uwzględnić oprócz przepisów Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych treść umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartych przez Rzeczpospolitą Polską z krajami zamieszkania tych osób fizycznych. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem przedstawienia Funduszowi zaświadczenia o miejscu zamieszkania podatnika za granicą, wydanego przez właściwy organ zagranicznej administracji podatkowej (certyfikat rezydencji). Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu. W związku z tym może zaistnieć konieczność uiszczania podatku od spadków i darowizn na zasadach uregulowanych w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 142, poz z późn. zm.). c) Zasady opodatkowania osób prawnych podatkiem dochodowym reguluje Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód. Dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Przychodem jest wartość otrzymanych środków w związku z umorzeniem Jednostek Uczestnictwa. Do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego Kosztami uzyskania przychodów są wydatki na nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu. Wydatki te są kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu ze zbycia Jednostek Uczestnictwa Funduszu. Zasady uznawania wydatków na nabycie Jednostek Uczestnictwa za koszty uzyskania przychodów nie stosuje się przy zamianie Jednostek Uczestnictwa subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami. Dochody z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa zwiększają podstawę opodatkowania. Po ustaleniu podstawy opodatkowania, podatek oblicza się przy zastosowaniu stawki wynoszącej 19% podstawy opodatkowania. W celu określenia obowiązków podatkowych osób prawnych, które nie mają siedziby ani zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy uwzględnić oprócz przepisów Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych treść odpowiednich umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania. d) Dodatkowe informacje w sprawie opodatkowania Ze względu na fakt, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika Funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego. Przy obliczeniu należnego podatku przyjmuje się, że jako pierwsze odkupywane są Jednostki Uczestnictwa zbyte Uczestnikowi Subfunduszu po najwyższej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa (metoda HIFO) Dzień, godzina w tym dniu i miejsce, w którym najpóźniej jest publikowana wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, ustalona w danym dniu wyceny, a także miejsca publikowania ceny zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa. Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz w Dniu Wyceny. W przypadku braku możliwości opublikowania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w ww. terminie, Fundusz opublikuje wycenę niezwłocznie z podaniem na stronie internetowej przyczyn opóźnienia. Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej Fundusz udostępnia informacje o Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa dla każdej kategorii odrębnie, a w sprawozdaniach okresowych dane są prezentowane w taki sposób, aby Uczestnik miał możliwość uzyskania informacji właściwych dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa. Maksymalna cena nabycia oraz minimalna cena odkupienia jednostek uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej Metody i zasady wyceny aktywów Subfunduszu oraz oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Subfunduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą polityka inwestycyjną Częstotliwość dokonywania wyceny aktywów Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się w Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego według stanów, odpowiednio, aktywów i zobowiązań Subfunduszu oraz kursów, cen i wartości z dnia bieżącego Fundusz udostępnia informacje o Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa dla każdej kategorii odrębnie, a w sprawozdaniach okresowych dane są prezentowane w taki sposób, aby Uczestnik miał możliwość uzyskania informacji właściwych dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz w Dniu Wyceny. 23

163 W przypadku braku możliwości opublikowania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w ww. terminie, Fundusz opublikuje wycenę niezwłocznie na stronie internetowej z podaniem przyczyn opóźnienia Metody i zasady dokonywania wyceny aktywów, ustalania Wartości Aktywów Netto Subfunduszu oraz wartości aktywów netto przypadających na Jednostkę Uczestnictwa Księgi rachunkowe Subfunduszu prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej Operacje dotyczące Subfunduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczą, w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej, po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Subfunduszu Jeżeli operacje walutowe Subfunduszu są wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, ich wartość należy określić w relacji do euro Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego albo kapitału wypłaconego jest dzień zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa przy zastosowaniu Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa odpowiedniej kategorii, wyznaczonej zgodnie z ust Na potrzeby określenia Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa odpowiedniej kategorii w określonym Dniu Wyceny, nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami, ujmowanymi zgodnie z ust Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem ust lit. e), ust , ust , ust oraz ust Ustalenie wartości godziwej składników lokat notowanych Wartość godziwą składników lokat notowanych na Aktywnym Rynku, a w szczególności: dłużnych papierów wartościowych, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, wyznacza się według kursów dostępnych o godzinie (dwudziestej trzeciej zero zero) w Dniu Wyceny w następujący sposób: a) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na Aktywnym Rynku w Dniu Wyceny, z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z Dnia Wyceny; b) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku, przy czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na Aktywnym Rynku, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w ust , z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość; c) jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z ust W przypadku, gdy składnik lokat jest notowany na więcej niż jednym Aktywnym Rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym Rynek główny ustala się na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego w oparciu o kryterium wolumenu obrotu na danym składniku lokat w okresie ostatniego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego Dzień Wyceny, pod warunkiem, że Subfundusz może zawierać transakcje na tym rynku W przypadku braku możliwości określenia rynku głównego zgodnie z kryterium wolumenu obrotu określonym w ust lub w przypadku identycznego lub wolumenu na kilku aktywnych rynkach, Subfundusz stosuje kolejne, możliwe do zastosowania kryteria wyboru rynku głównego: a) liczba zawartych transakcji na danym składniku lokat, lub b) ilość danego składnika lokat wprowadzona do obrotu na danym rynku, lub c) kolejność wprowadzania do obrotu Ze względu na politykę inwestycyjną Subfunduszu dopuszczającą inwestowanie na określonych geograficznie rynkach zagranicznych, mając na uwadze konieczność uzyskania wiarygodnej wartości godziwej, określona w ust godzina została wyznaczona, aby umożliwić zastosowanie do wyceny Jednostek Uczestnictwa kursów zamknięć składników lokat notowanych na tych rynkach Jeżeli określony w ust lit. a) ostatni dostępny kurs ustalony na Aktywnym Rynku nie odzwierciedla prawidłowo wartości godziwej danego składnika lokat Subfunduszu z przyczyn określonych w ust lit. b) lub c), to dokonując wyceny tego składnika, uwzględnia się średnią cenę z ofert kupna i sprzedaży instytucji finansowych kwotujących ten składnik lokat Subfunduszu pod warunkiem, iż oferty te zostały zgłoszone w terminie umożliwiającym wycenę odzwierciedlającą wartość godziwą. Niedopuszczalne jest zastosowanie jedynie cen z ofert sprzedaży. Wyżej wskazanej wyceny dokonuje się na podstawie wskaźników Bloomberg Generic, a w następnej kolejności Bloomberg Fair Value, w przypadku braku tego pierwszego wskaźnika. W przypadku braku obu wskaźników, wyceny dokonuje się na podstawie średniej z cen transakcji ogłaszanych przez dwie instytucje finansowe mające, według wiedzy Funduszu (działającego w imieniu Subfunduszu), największy udział w obrocie danym składnikiem lokat w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonywana jest wycena. W przypadku gdy dostępne oferty kupna i sprzedaży oraz ceny transakcji zostały zgłoszone lub zawarte w terminie uniemożliwiającym wycenę składnika lokat Subfunduszu według wartości godziwej, składnik ten wycenia się zgodnie z metodologią wyceny składników określoną dla lokat nienotowanych. Zastosowanie metody wyceny, o której mowa w ust lit. e), w odniesieniu do dłużnych papierów wartościowych, ma miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy brak jest Aktywnego Rynku. Ustalenie wartości lokat nienotowanych Wartość składników lokat nienotowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się, z zastrzeżeniem ust i w następujący sposób: a) akcji w spółkach niepublicznych według wartości godziwej ustalonej w pierwszej kolejności na podstawie oszacowania wartości składnika lokat za pomocą metody porównywania wskaźników z wykorzystaniem powszechnie uznanych wskaźników rynku kapitałowego, takich jak: Cena do Zysku (P/E), Cena do Zysku Operacyjnego przed Odsetkami i Opodatkowaniem (P/EBIT), Cena do Wartości Księgowej (P/BV); jeżeli dokonywanie wyceny za pomocą metody porównywania wskaźników będzie niemożliwe, wartość godziwa zostanie oszacowana za pomocą metody dochodowej, o ile możliwe jest rzetelne oszacowanie przepływów pieniężnych związanych z tymi spółkami; w przypadku braku możliwości zastosowania określonych powyżej metod, oszacowanie wartości akcji lub udziałów nastąpi według metody wartości aktywów netto; b) praw do akcji w oparciu o ostatnią z cen, po jakiej nabywano papiery wartościowe na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość rynkową prawa poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa, a w przypadku gdy zostały określone różne ceny dla nabywców w oparciu o średnią cenę nabycia, ważoną liczbą nabytych papierów wartościowych, o ile cena ta została podana do publicznej wiadomości, z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów wartościowych, spowodowanymi zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość rynkową; c) praw do akcji nienotowanych na aktywnym rynku, a tożsamych w prawach do akcji notowanych na aktywnym rynku według cen tych papierów wartościowych określonych zgodnie z ust W przypadku braku powyższej tożsamości praw, prawa do akcji wycenia się w oparciu o ostatnią z cen, po jakiej nabywano prawa do akcji na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość godziwą prawa poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa; d) praw poboru według wartości teoretycznej; e) dłużnych papierów wartościowych (w tym listów zastawnych), kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie dłużnych papierów wartościowych, wierzytelności, weksli w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza się odpowiednio do przychodów odsetkowych albo kosztów odsetkowych Subfunduszu; 24

164 f) kontraktów terminowych, swapów wycenia się według metody określającej stan rozliczeń Subfunduszu i jego kontrahenta wynikających z warunków umownych z uwzględnieniem zasad wyceny dla instrumentu bazowego i terminu wykonania kontraktu; g) opcji wycenia się według wartości godziwej, uwzględniając typ opcji (model Blacka-Scholesa), kursy instrumentów bazowych oraz czas pozostały do wykonania opcji; h) Jednostek Uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą według ostatniej wartości godziwej ogłoszonej do godziny (dwudziestej trzeciej zero zero) w Dniu Wyceny przez fundusz Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny lub tytuł uczestnictwa tego funduszu, z uwzględnieniem zdarzeń znanych Funduszowi mających istotny wpływ na wartość godziwą, ogłoszonych do godziny (dwudziestej trzeciej zero zero) w Dniu Wyceny; i) środków na rachunkach bankowych oraz lokat bankowych, które są utrzymywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu; j) akcji nienotowanych na Aktywnym Rynku, a tożsamych do akcji notowanych na Aktywnym Rynku według cen tych papierów wartościowych określonych zgodnie z ust W przypadku braku powyższej tożsamości, akcje wycenia się w oparciu o ostatnią z cen, po jakiej nabywano akcje na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększoną o wartość godziwą prawa poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa, a w przypadku gdy zostały określone różne ceny dla nabywców w oparciu o średnią cenę nabycia, ważoną liczbą nabytych akcji, o ile cena ta została podana do publicznej wiadomości, z uwzględnieniem zmian wartości tych akcji, spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość godziwą; k) kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie papierów wartościowych innych niż dłużne papiery wartościowe według cen papierów wartościowych będących podstawą wystawienia tych kwitów depozytowych przy uwzględnieniu odpowiedniej proporcji ustalonej w warunkach emisji tych kwitów depozytowych. W przypadku, gdy wycena wg zasad określonych od ust do ust dla notowanych papierów wartościowych będących podstawą wystawienia kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie papierów wartościowych innych niż dłużne papiery wartościowe będzie niemożliwa, wycena tych kwitów depozytowych odbędzie się wg jednej z metod wyceny składników lokat nienotowanych na rynku aktywnym, odpowiedniej dla papieru wartościowego będącego podstawą wystawienia nienotowanego na Aktywnym Rynku kwitu depozytowego wyemitowanego na podstawie papierów wartościowych innych niż dłużne papiery wartościowe, przy uwzględnieniu odpowiedniej proporcji ustalonej w warunkach emisji kwitów depozytowych W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu przepisów o pożyczkach papierów wartościowych, wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu przepisów o pożyczkach papierów wartościowych, ustala się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych Metody wyceny zastosowane dla aktywów Subfunduszu nienotowanych na aktywnym rynku będą stosowane w sposób ciągły. Pozostałe zasady wyceny składników lokat Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Subfunduszu do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej Aktywa oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w walucie, w której są notowane na aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie są notowane na aktywnym rynku w walucie, w której są denominowane Aktywa oraz zobowiązania, o których mowa w ust wykazuje się w walucie, w której wyceniane są aktywa i ustalane zobowiązania Subfunduszu, po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski Wartość aktywów notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, należy określić w relacji do euro Wszelkie zmiany modeli i metod wyceny składników lokat Subfunduszu będą publikowane w sprawozdaniach finansowych Subfunduszu przez dwa kolejne lata obrotowe Metody i modele wyceny składników lokat są uzgadniane z Depozytariuszem. OŚWIADCZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Dla Zarządu AIG Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Oświadczamy, iż dokonaliśmy sprawdzenia: zgodności zasad i metod wyceny aktywów AIG Subfunduszu Obligacji (zwanego dalej "Subfunduszem") w ramach AIG Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Podatkowy (zwany dalej Funduszem ), opisanych w punkcie Podrozdziału IIIb załączonego Prospektu informacyjnego Funduszu z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859, zwanego dalej "Rozporządzeniem"), zgodności i kompletności przyjętych zasad wyceny aktywów Subfunduszu z przyjętą przez Subfundusz polityką inwestycyjną opisaną w statutu Subfunduszu z dnia 15 lipca 2008 r. oraz w punkcie 3.12 Rozdziału IIIb załączonego prospektu informacyjnego Funduszu. Przeprowadzone przez nas sprawdzenie potwierdza zgodność zasad i metod wyceny aktywów Subfunduszu, przedstawionych w punkcie Podrozdziału IIIb Prospektu informacyjnego z Rozporządzeniem oraz potwierdza zgodność i kompletność tych zasad z przyjętą przez Subfundusz polityką inwestycyjną przedstawioną w statucie Funduszu oraz w punkcie 3.12 Podrozdziału IIIb załączonego Prospektu informacyjnego. Oświadczenie zostało wystawione zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz wraz z późniejszymi zmianami) oraz 11 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. z 2007 r. Nr 212, poz. 1554). Alina Barcikowska Biegły rewident Nr 10034/7436 Ewa Sobińska Prezes Zarządu ABES Audyt Sp. z o.o. ul. Pokrzywnicka 5/ Warszawa Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę podmiotów uprawnionych pod nr ewidencyjnym 2977 prowadzoną przez KRBR 25

165 Warszawa, dnia 19 października 2008 r. Oświadczenie Towarzystwa Amplico TFI S.A. pragnie poinformować, iż zawarta w powyższym Oświadczeniu Biegłego Rewidenta nazwa Towarzystwa w dniu 22 sierpnia 2009 r. uległa zmianie na Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., natomiast w dniu 14 września 2009 r. zmieniła się nazwa Funduszu na Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy i Subfunduszu na Amplico Subfundusz Obligacji Plus Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających Fundusz Rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Subfundusz, w tym w szczególności wynagrodzenia Towarzystwa regulują przepisy Statutu 18a Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC: a) wysokość wskaźnika za rok ,0 % b) Sposób obliczania wskaźnika: Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) oblicza się według wzoru: WKC = Kt/WANt, gdzie: WAN oznacza średnią wartość aktywów netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa danej kategorii, K oznacza koszty operacyjne Subfunduszu, o których mowa w rozporządzeniu o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, poniesione przez odpowiednią kategorię Jednostek Uczestnictwa, t oznacza okres, za który przedstawiane są dane. Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Różnice w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa opisane zostały w pkt 3.6.a., oraz Prospektu. Podstawę tych różnic stanowi 18a i 19 Statutu Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC do wskaźnika WKC nie włącza się: kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela, odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów, świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika, wartości świadczeń dodatkowych Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostki Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez Uczestnika W Subfunduszu Obligacji Plus Towarzystwo pobiera następujące Opłaty Manipulacyjne: Jednostki Uczestnictwa kategorii A opłaty maksymalne określone w Statucie Funduszu: Opłata Dystrybucyjna nie wyższa niż 1% wpłacanej kwoty Do ustalenia stawki opłaty dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo bierze pod uwagę sumę wpłacanej kwoty oraz wartość dotychczas zgromadzonych Jednostek Uczestnictwa na rachunkach Uczestnika w Funduszu na dzień nabycia Jednostek Uczestnictwa na podstawie zlecenia nabycia. Opłata Umorzeniowa nie wyższa niż 1% kwoty wypłacanej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określonej w Statucie Funduszu. Towarzystwo może również ustalić Opłatę Dystrybucyjną indywidualnie dla poszczególnych Dytrybutorów, Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora. Wysokość Opłaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Umorzeniowej określonej w Statucie Funduszu. Towarzystwo może również ustalić Opłatę Umorzeniową indywidualnie dla poszczególnych Dytrybutorów, Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora. Jednostki Uczestnictwa kategorii B Za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii B Towarzystwo pobiera Opłatę Dystrybucyjną w wysokości określonej w umowie oraz regulaminie dotyczących danego Programu Systematycznego Oszczędzania, która nie będzie wyższa niż 3% wpłacanej kwoty. Za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii B Towarzystwo pobiera Opłatę Umorzeniową w wysokości określonej w umowie oraz regulaminie dotyczących danego Programu Systematycznego Oszczędzania, która nie będzie wyższa niż 4% kwoty wypłacanej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii B Opłata zmienna będąca częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników Subfunduszu, prezentowana w ujęciu procentowym w stosunku do średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu nie występuje Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 1,75% w skali roku naliczone od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu Fundusz nie zawarł umów ani porozumień, na podstawie których koszty działalności Funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Fundusz a Towarzystwo lub inny podmiot Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego 26

166 b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2, 3, 5, 10 lat c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Do 31 października 2008 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 100% inwestycja w AIG FIO Obligacji. Od 1 listopada 2008 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 20% inwestycja w 3-miesięczny WIBID oraz 80% inwestycja w indeks CPGBI. 27

167 Od 28 grudnia 2011 r. do dnia 27 grudnia 2012 r. benchmarkiem dla Subfunduszu jest 20% inwestycja w 1-miesięczny WIBID oraz 80% inwestycja w indeks CPGBI. Od dnia 28 grudnia 2012 r. benchmarkiem dla Subfunduszu jest 90% CPGBI Index oraz 1 miesięczny WIBID. d) Średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru e) Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości, W Funduszu nie przewiduje się utworzenia rady inwestorów. 28

168 Podrozdział IIIc METLIFE SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH SPÓŁEK (zwany dalej również Subfunduszem) (dawniej AIG Subfundusz Zagranicznych Obligacji, AIG Subfundusz Aktywnej Alokacji, AIG Subfundusz Aktywnej Alokacji Plus, Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji Plus, Amplico Subfundusz Akcji Małych Spółek) 3.6. Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu zbywanych przez Fundusz, w tym: a) Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu różnych kategorii, jeżeli Fundusz zbywa jednostki różnych kategorii Fundusz w ramach Subfunduszu zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A i B. Kategorie Jednostek Uczestnictwa są zróżnicowane pod względem stawek Opłat Manipulacyjnych określonych w Statucie Funduszu. Jednostki Uczestnictwa zróżnicowane są także pod względem sposobu ich zbywania. Jednostki Uczestnictwa kategorii A zbywane są bez ograniczeń, w tym również w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych. Jednostki Uczestnictwa kategorii B są zbywane bez ograniczeń w ramach Programów Systematycznego Oszczędzania. W przypadku rozwiązania umowy w ramach Programu Systematycznego Oszczędzania, Jednostki Uczestnictwa kategorii B danego Subfunduszu są zamieniane na Jednostki Uczestnictwa kategorii A tego samego Subfunduszu. Kategorie Jednostek Uczestnictwa mogą być także zróżnicowane pod względem Minimalnej Wpłaty. W związku z zbywaniem, odkupywaniem i Zamianą/Konwersją Jednostek Uczestnictwa kategorii A Towarzystwo pobiera następujące opłaty: Opłatę Dystrybucyjną wysokość Opłaty Dystrybucyjnej za zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej określona w Statucie Funduszu. Towarzystwo może również ustalić Opłatę Dystrybucyjną indywidualnie dla poszczególnych Dytrybutorów, Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora. Opłatę Umorzeniową wysokość Opłaty Umorzeniowej za odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii A określona jest w Tabeli Opłat i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty Umorzeniowej określona w Statucie Funduszu. Towarzystwo może również ustalić Opłatę Umorzeniową indywidualnie dla poszczególnych Dytrybutorów, Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora. Opłatę za Zamianę/Konwersję wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo określona jest w Tabeli Opłat. Towarzystwo może również ustalić Opłatę za Zamianę/Konwersję indywidualnie dla poszczególnych Dytrybutorów, z tym że tak ustalona wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję nie może być wyższa niż maksymalna wysokość Opłaty za ZamianęKonwersję określona w Statucie Funduszu. Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora. Opłaty związane ze zbywaniem, odkupywaniem i zamianą Jednostek Uczestnictwa kategorii B określone są w Regulaminie Programu Systematycznego Oszczędzania i nie mogą być wyższe niż maksymalna wysokość tych opłat określona w Statucie Funduszu. b) Informacja, że Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu nie mogą być zbywane na rzecz osób trzecich, podlegają dziedziczeniu, mogą być przedmiotem zastawu Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbywane przez Uczestników na rzecz osób trzecich, a jedynie odkupywane przez Fundusz na zasadach określonych w Statucie Funduszu. Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu. Jednostki Uczestnictwa mogą być także przedmiotem zastawu. Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu następuje wyłącznie w wyniku odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz na żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym. Ustanowienie zastawu na Jednostkach Uczestnictwa staje się skuteczne z chwilą dokonania, na wniosek zastawcy lub zastawnika, odpowiedniego zapisu w Rejestrze Uczestników Funduszu, po przedstawieniu Towarzystwu umowy zastawu, z uwzględnieniem przepisów Ustawy oraz przepisów dotyczących zastawu rejestrowego i zastawu skarbowego Zwięzłe określenie praw Uczestników Funduszu Uczestnik Funduszu ma prawo w szczególności do: a) nabywania Jednostek Uczestnictwa, b) żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa, c) zamiany/konwersji Jednostek Uczestnictwa, d) ustanawiania zastawu na Jednostkach Uczestnictwa, e) ustanawiania pełnomocnika, f) otrzymania potwierdzenia dokonanego zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, g) otrzymania środków pieniężnych należnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, h) żądania doręczenia prospektu informacyjnego Zasady przeprowadzania zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Zapisy na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odbyły się na zasadach określonych w art. 15 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz z późn. zm.) oraz 2 ust. 7-9 Statutu Funduszu, tzn. Towarzystwo dokonało zapisu na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy w łącznej kwocie (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy) złotych w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia doręczenia MetLife Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie Funduszu. Z wpłat do Funduszu w ramach zapisów Towarzystwo stworzyło portfele inwestycyjne Subfunduszy. Wysokość wpłat na Jednostki Uczestnictwa każdego z Subfunduszy wyniosła złotych (słownie: czterysta tysięcy złotych) Sposób i szczegółowe warunki Zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Fundusz w ramach Subfunduszu zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń. Fundusz w ramach Subfunduszu zbywa Jednostki Uczestnictwa bezpośrednio lub za pośrednictwem Dystrybutora. Zbywanie Jednostek Uczestnictwa następuje w każdym Dniu Wyceny. Jednostki Uczestnictwa są zbywane po cenie wynikającej z podzielenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przez liczbę Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu obliczonej w Dniu Wyceny, w którym następuje zbycie Jednostek Uczestnictwa. Pierwsze zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje w drodze zawarcia Umowy Uczestnictwa w Funduszu. W przypadku zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A przez Fundusz w ramach Subfunduszu Minimalna Wpłata wynosi 500 (słownie: pięćset) złotych. Każda następna wpłata nie może być niższa niż 250 (słownie: dwieście pięćdzeisiat) złotych. W przypadku zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych minimalna Wpłata Początkowa oraz minimalna kwota jednorazowej kolejnej wpłaty będzie określana w umowie o uczestnictwo w danym Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym. W przypadku zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii B Minimalna Wpłata początkowa oraz minimalna kwota jednorazowej kolejnej wpłaty wynosi 100 (słownie: sto) złotych. Nabycie Jednostek Uczestnictwa przez Inwestora lub Uczestnika Funduszu następuje poprzez złożenie zlecenia nabycia u Dystrybutora lub w Funduszu oraz dokonanie wpłaty środków pieniężnych na rachunek Funduszu związany z Subfunduszem. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Funduszu związany z Subfunduszem. Inwestor może upoważnić Dystrybutora do złożenia Funduszowi zlecenia otwarcia Rejestru w terminie i na warunkach wskazanych przez Inwestora. Podmiot składający zlecenie oraz podmiot dokonujący wpłaty obowiązani są podać dane umożliwiające identyfikację Inwestora lub Uczestnika Funduszu, w szczególności: w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko Inwestora lub Uczestnika Funduszu, adres, numer PESEL lub datę urodzenia, w przypadku Uczestnika Funduszu także numer rachunku Uczestnika Funduszu w Rejestrze, jak również cechy dokumentu, na podstawie którego stwierdzono tożsamość osoby; w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej nazwę (firmę) Inwestora lub Uczestnika Funduszu, adres siedziby, numer REGON, w przypadku Uczestnika Funduszu także numer rachunku Uczestnika Funduszu w Rejestrze. 29

169 Fundusz żąda przedłożenia oryginałów lub złożenia kopii (w tym kopii poświadczonych notarialnie) dokumentów potwierdzających dane identyfikujące Inwestora i Uczestnika Funduszu, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokumentów potwierdzających umocowanie do ich reprezentacji. W przypadku dokumentów sporządzonych poza granicą Rzeczpospolitej Polskiej należy przedłożyćfunduszowi następujące dokumenty: albo, z wyłączeniem dokumentów tożsamości, przysięgłego tłumaczenia przedłożonych dokumentów na język polski lub ich uwierzytelnienia w polskiej placówce dyplomatycznej lub urzędzie konsularnym w kraju, w którym te dokumenty zostały sporządzone, chyba że przepisy prawa pozwalają na odstąpienie od tego wymogu m.in. poprzez umieszczenie na dokumencie lub dołączenie do dokumentu apostille wydanej przez właściwy organ państwa, z którego ten dokument pochodzi, albo kopie dokumentów sporządzonych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w języku angielskim, lub też przetłumaczone na język angielski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawniony podmiot państwa, w którym zostały przetłumaczone. Dokumenty dostarczone zgodnie z brzmieniem zdania poprzedzającego będą przyjęte przez Fundusz, jeżeli zostały sporządzone nie później niż na 2 miesiące przed datą ich przedłożenia Funduszowi. Wybór rodzaju dostarczanych dokumentów należeć będzie do Uczestnika Funduszu, w przypadku, gdy Uczestnik Funduszu nie dokona wyboru formy w jakiej zamierza dostarczyć dokumenty, niniejsze uprawnienie przysługiwać będą Funduszowi, jednakże w razie wątpliwości co do brzmienia przedłożonego dokumentu, Fundusz będzie uprawniony do żądania przedłożenia tłumaczenia takiego dokumentu. Uczestnik Funduszu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania Funduszu o wszelkich zmianach danych podlegających wpisowi do Rejestru, w szczególności adresu korespondencyjnego oraz danych dotyczących zasad i sposobu reprezentacji Uczestnika. W przypadku składania zleceń za pośrednictwem następujących dystrybutorów: mbank S.A oraz ING Bank Śląski S.A. Uczestnik zobowiązany jest do dodatkowego powiadomienia dystrybutora o zmianie adresu korespondencyjnego. Uczestnik Funduszu może składać za pośrednictwem banków lub innych uprawnionych instytucji zlecenie bezpośrednie na formularzu polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej na rachunek bankowy Funduszu związany z Subfunduszem, pod warunkiem umieszczenia na formularzu polecenia przelewu /wpłaty gotówkowej danych pozwalających Funduszowi na jego identyfikację, w szczególności: imię i nazwisko lub nazwę (firmę) Uczestnika Funduszu, numer rachunku Uczestnika Funduszu w Rejestrze, numer PESEL lub datę urodzenia, nazwę dystrybutora. Za datę dokonania wpłaty i złożenia zlecenia uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Funduszu. W związku z wymogiem sformułowanym w art. 9e ust. 4 Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz z późn. zm.) przy przyjmowaniu pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa Fundusz lub Dystrybutor odbierać będzie od Inwestorów pisemne oświadczenie o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku oświadczenia Inwestora o posiadaniu statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ww. ustawy otwarcie rejestru w Funduszu nastąpi po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Towarzystwa. W związku z powyższym Towarzystwo informuje, że skutkować to może opóźnieniem lub odmową otwarcia rejestru i zbycia jednostek uczestnictwa Inwestorowi. Jednocześnie zobowiązuje się Uczestników do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa na piśmie o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu ww. ustawy. W przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii B zlecenia nabycia są realizowane na zasadach określonych w odrębnej umowie. Jednostki Uczestnictwa nabywane są w chwili wpisania do Rejestru przez Agenta Transferowego liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych za dokonaną wpłatę. Fundusz dołoży starań aby nabycie nastąpiło w Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o uznaniu rachunku bankowego Funduszu związanego z Subfunduszem wpłatą dokonaną zgodnie z treścią Statutu Funduszu na nabycie Jednostek Uczestnictwa, pod warunkiem, że te informacje zostały otrzymane przez Agenta Transferowego do godziny w tym dniu. W przypadku, gdy informacja o uznaniu rachunku bankowego Funduszu związanego z Subfunduszem została otrzymana przez Agenta Transferowego po godzinie 12.00, Fundusz dołoży starań aby nabycie nastąpiło w następnym Dniu Wyceny. Nabycie powinno nastąpić nie później niż w terminie siedmiu dni kalendarzowych od dnia złożenia zlecenia nabycia i wpływu wpłaty na rachunek bankowy Funduszu związany z Subfunduszem, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Nabywca Jednostek Uczestnictwa nabywa liczbę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, odpowiadającą ilorazowi kwoty powierzonych środków i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny. Fundusz doręcza Uczestnikowi niezwłocznie potwierdzenie zbycia Jednostek Uczestnictwa Odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Na żądanie Uczestnika Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń, z zastrzeżeniami zawartymi w Prospekcie. Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa następuje na podstawie zlecenia odkupienia, złożonego przez Uczestnika Funduszu u Dystrybutora lub w Funduszu. Minimalna wartość zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii B z danego Rachunku Uczestnika w Subfunduszu wynosi 500 zł, z wyjątkiem sytuacji, gdy odkupywane są wszystkie Jednostki Uczestnictwa z Rachunku Uczestnika w danym Subfunduszu lub gdy umowa o świadczenie dodatkowe zawarta z Funduszem określa inną wartość. Z chwilą odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz są one umarzane z mocy prawa. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa z chwilą wpisania do Rejestru przez Agenta Transferowego liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Odkupienie następuje w Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu odkupienia, pod warunkiem, że informacja ta została otrzymana w Dniu Wyceny do godziny w tym dniu. W przypadku, gdy informacja o zleceniu odkupienia została otrzymana przez Agenta Transferowego po godzinie 12.00, następuje w następnym Dniu Wyceny. Z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w Prospekcie, odkupienie nie może nastąpić później niż w terminie siedmiu dni kalendarzowych od złożenia zlecenia odkupienia, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności złożenia wadliwego zlecenia odkupienia. Fundusz niezwłocznie dokonuje przelewu kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa na rachunek bankowy Uczestnika Funduszu, nie wcześniej jednak niż drugiego dnia roboczego po Dniu Wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa. Wypłata następuje po potrąceniu kwoty podatku, do pobrania której Fundusz lub Towarzystwo jest zobowiązany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przy obliczeniu należnego podatku przyjmuje się, że jako pierwsze odkupywane są Jednostki Uczestnictwa zbyte Uczestnikowi Funduszu po najwyższej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa. Zlecenie odkupienia powinno zawierać szczegółową dyspozycję odkupienia określonej liczby i kategorii Jednostek Uczestnictwa, odkupienia takiej liczby i kategorii Jednostek Uczestnictwa wskazanych przez Uczestnika, w wyniku której wypłacona zostanie określona kwota środków pieniężnych z zastrzeżeniem, iż wskazana w żądaniu kwota zostanie pomniejszona o należny podatek oraz Opłatę Umorzeniową lub odkupienia wszystkich posiadanych Jednostek Uczestnictwa określonej kategorii. W przypadku, gdy liczba Jednostek Uczestnictwa określona w zleceniu odkupienia jest większa od aktualnego salda Jednostek Uczestnictwa, które nie są objęte blokadą, lub kwota określona w zleceniu odkupienia jest wyższa niż możliwa do uzyskania w wyniku odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa, które nie są objęte blokadą, lub też w wyniku realizacji zlecenia odkupienia Uczestnik posiadałby mniej niż jedną Jednostkę Uczestnictwa nieobjętą blokadą, odkupieniu podlegają wszystkie Jednostki Uczestnictwa, które nie są objęte blokadą. Fundusz doręcza Uczestnikowi niezwłocznie potwierdzenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Towarzystwo nie pobiera Opłaty Dystrybucyjnej od jednorazowego nabycia Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu, danej kategorii do wysokości kwoty, otrzymanej za ostatnie dokonane jednorazowe odkupienie Jednostek Uczestnictwa tej samej kategorii (reinwestycja). Zwolnienie niniejsze przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym, pod warunkiem, że okres pomiędzy Dniem Wyceny, w którym odkupiono uprzednio nabyte Jednostki Uczestnictwa a dniem złożenia zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa nie przekracza 180 dni kalendarzowych. Korzystanie z tego zwolnienia jest uzależnione od złożenia przez uprawnionego stosownego oświadczenia o odkupieniu Jednostek Uczestnictwa w okresie nieprzekraczającym ostatnich 180 dni kalendarzowych. Warunkiem uznania nabycia w ramach reinwestycji jest złożenie dyspozycji nabycia Jednostek Uczestnictwa z wyraźną adnotacją reinwestycja. 30

170 Zlecenia otrzymane przez Agenta Transferowego z tą samą datą wyceny realizowane są w następującej kolejności: - nabycie Jednostek Uczestnictwa, - konwersja/zamiana Jednostek Uczestnictwa, - odkupienie Jednostek Uczestnictwa. przy czym dyspozycje blokady Jednostek Uczestnictwa oraz odwołania pełnomocnictwa realizowane będą w pierwszej kolejności niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Agenta Transferowego. W przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego sprzecznych zleceń tego samego typu, dotyczących tego samego rachunku Uczestnika Funduszu, są one realizowane w kolejności ich złożenia przez Uczestnika Zasady zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez pełnomocników a) na rzecz osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych Osoby fizyczne mogą nabywać Jednostki Uczestnictwa oraz wykonywać czynności związane z uczestnictwem w Funduszu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnikiem Uczestnika Funduszu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna. Pełnomocnictwo nie może upoważniać do udzielania dalszych pełnomocnictw, z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego osobie prawnej. Uczestnik Funduszu może posiadać nie więcej niż 2 pełnomocników jednocześnie, chyba że Uczestnik jest osobą prawną lub umowa albo regulamin dotyczący danego Programu Systematycznego Oszczędzania lub Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego stanowi inaczej. Pełnomocnictwo winno być udzielone, zmienione i odwołane w formie pisemnej w obecności pracownika Towarzystwa, przedstawiciela Towarzystwa, pracownika Dystrybutora lub z podpisem poświadczonym notarialnie. W przypadku dokonania czynności udzielenia pełnomocnictwa za granicą, Pełnomocnik Uczestnika Funduszu przedłoży odpis pełnomocnictwa w języku angielskim. W uzasadnionych przypadkach Fundusz może zażądać przysięgłego tłumaczenia przedłożonego dokumentu na język polski i jego uwierzytelnienia w polskiej placówce dyplomatycznej lub urzędzie konsularnym w kraju, w którym ten dokument został sporządzony, chyba że przepisy prawa pozwalają na odstąpienie od tego wymogu m.in. poprzez umieszczenie na dokumencie lub dołączenie do dokumentu apostille wydanej przez właściwy organ państwa, z którego ten dokument pochodzi. Odwołanie pełnomocnictwa możliwe jest również poprzez złożenie dyspozycji telefonicznej, pod warunkiem podpisania przez Uczestnika Umowy o składanie zleceń za pomocą telefonu i internetu. Udzielenie, zmiana, odwołanie lub wygaśnięcie pełnomocnictwa jest skuteczne w stosunku do Funduszu z chwilą otrzymania właściwej informacji przez Agenta Transferowego. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z realizacji zleceń złożonych przez osobę, której pełnomocnictwo wygasło, zostało zmienione lub odwołane, jeżeli Agent Transferowy nie został o tym wygaśnięciu, zmianie lub odwołaniu należycie powiadomiony. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie skutki złożenia sprzecznych zleceń przez Uczestnika i jego pełnomocnika. b) na rzecz osób fizycznych posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych W przypadku osoby fizycznej posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (małoletni, który ukończył 13 lat lub osoba ubezwłasnowolniona częściowo) wykonywanie czynności związanych z uczestnictwem w Funduszu w ramach czynności nieprzekraczających zwykłego zarządu powinno być dokonywane za zgodą przedstawiciela ustawowego, a w ramach czynności przekraczających zwykły zarząd przez przedstawiciela ustawowego na podstawie zezwolenia udzielonego prawomocnym orzeczeniem sądu opiekuńczego. Jako czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu nie będą rozumiane czynności rozporządzające polegające na tym, że za całość sumy uzyskanej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo Uczestnik tego funduszu nabywa Jednostki Uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo. c) na rzecz osób fizycznych nieposiadających zdolności do czynności prawnych Osoba fizyczna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych (małoletni, który nie ukończył 13 lat lub osoba ubezwłasnowolniona całkowicie) może wykonywać czynności związane z uczestnictwem w Funduszu w ramach czynności nieprzekraczających zwykłego zarządu wyłącznie przez przedstawiciela ustawowego, a w ramach czynności przekraczających zwykły zarząd przez przedstawiciela ustawowego za zezwoleniem udzielonym prawomocnym orzeczeniem sądu opiekuńczego. Jako czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu nie będą rozumiane czynności rozporządzające polegające na tym, że za całość sumy uzyskanej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo Uczestnik tego funduszu nabywa Jednostki Uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo Zasady zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez małżonków Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim oraz mające wspólność majątkową małżeńską mogą nabywać Jednostki Uczestnictwa wspólnie. W tym przypadku jednostki zostaną zapisane na Wspólny Rachunek Małżeński. Otwarcie Wspólnego Rachunku Małżeńskiego następuje po złożeniu przez małżonków oświadczenia, że: a) pozostają we wspólności majątkowej małżeńskiej; b) wyrażają zgodę na składanie przez każdego z nich bez ograniczeń zleceń związanych z uczestnictwem w Funduszu, łącznie z żądaniem odkupienia przez Fundusz całego salda Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Wspólnym Rachunku Małżeńskim; c) przyjmują do wiadomości, że Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zleceń złożonych przez małżonków i ewentualnych pełnomocników, będących wynikiem odmiennych decyzji każdego z nich, a w przypadku zbiegu zleceń Fundusz będzie je realizował w kolejności wynikającej z zasad ogólnych; d) zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego zawiadomienia Funduszu osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską o ustaniu wspólności majątkowej i jednoczesnego dostarczenia potwierdzonej kopii stosownego postanowienia sądu, bądź potwierdzonej kopii stosownej umowy w formie aktu notarialnego. W przypadku ustania wspólności majątkowej małżeńskiej Fundusz, po otrzymaniu dokumentów zaświadczających o ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, wykonuje dyspozycje dotyczące Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na Wspólnym Rachunku Małżeńskim stosownie do tych dokumentów Składanie zleceń za pomocą telefonu i internetu Uczestnik Funduszu ma prawo składać zlecenia nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa za pomocą telefonu i internetu, pod warunkiem zawarcia z Funduszem umowy o składanie zleceń przez telefon lub za pomocą internetu. Przez zawarcie umowy rozumie się również pisemne oświadczenie Uczestnika o doręczeniu, zapoznaniu się i wyrażeniu zgody na treść odpowiednich regulaminów składania zleceń przez telefon i za pomocą internetu. Umowa (regulamin), o której mowa powyżej, określa wszystkie warunki, w szczególności warunki i zasady składania zleceń za pomocą telefonu i internetu. Towarzystwo zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy o składanie zleceń za pomocą telefonu lub internetu, w przypadku, gdy częstotliwość i charakter składanych zleceń przez Uczestnika może godzić w interesy pozostałych Uczestników danego Funduszu, gdy działania Uczestnika będą nosiły charakter spekulacyjny. Działanie Towarzystwa wynika z potrzeby zapewnienia najlepszej ochrony interesów wszystkich Uczestników Funduszu. Zlecenia składane za pomocą telefonu lub internetu przyjmowane są przez Fundusz lub przez Dystrybutora, który na podstawie umowy z Funduszem podjął się przyjmowania takich zleceń i który posiada stosowne zezwolenie KNF do przyjmowania takich zleceń Zamiana Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego oraz wysokość opłat z tym związanych Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać konwersji Jednostek Uczestnictwa pomiędzy subfunduszami różnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, z zastrzeżeniem zasad uczestnictwa w tych funduszach inwestycyjnych. Konwersja 31

171 Konwersji dokonuje się przez jednoczesne umorzenie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu funduszu inwestycyjnego (fundusz źródłowy) i nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach innego funduszu inwestycyjnego (funduszu docelowym) ze środków pieniężnych uzyskanych z umorzenia Jednostek Uczestnictwa. Dokonanie konwersji podlega opłacie składającej się z dwóch części: a) stałej Opłaty za Konwersję Stała Opłata za Konwersję jest pobierana w funduszu docelowym ze środków pieniężnych uzyskanych z odkupienia Jednostek Uczestnictwa w funduszu źródłowym, przed obliczeniem i pobraniem zmiennej Opłaty za Konwersję. Towarzystwo nie pobiera stałej Opłaty za Konwersję. b) zmiennej Opłaty za Konwersję Zmienna Opłata za Konwersję jest równa iloczynowi kwoty konwersji i stawki zmiennej Opłaty za Konwersję. Zmienna Opłata za Konwersję pobierana jest przez Towarzystwo w subfunduszu funduszu inwestycyjnego, w którym nabywane są Jednostki Uczestnictwa. Stawka zmiennej Opłaty za Konwersję stanowi różnicę pomiędzy stawką Opłaty Dystrybucyjnej w subfunduszu funduszu docelowego i stawką Opłaty Dystrybucyjnej w subfunduszu funduszu źródłowego. W przypadku gdy różnica ta jest wartością ujemną stawka Zmiennej opłaty za Konwersję wynosi 0%. Zasada kumulacji przy naliczaniu zmiennej Opłaty za Konwersję Podstawą ustalenia stawek Opłat Dystrybucyjnych w subfunduszach funduszu źródłowego i docelowego, dla potrzeb obliczenia stawki zmiennej Opłaty za Konwersję, jest wartość aktywów netto subfunduszu funduszu źródłowego przypadających na Jednostki Uczestnictwa zapisane na rachunkach Uczestnika przed konwersją, powiększone o wartość aktywów netto subfunduszu funduszu docelowego przypadających na Jednostki Uczestnictwa zapisane na rachunkach Uczestnika przed konwersją. Zasada pobierania zmiennej Opłaty za Konwersję Uczestnicy Funduszu dokonujący konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu funduszu inwestycyjnego na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu innego funduszu inwestycyjnego o równej lub wyższej maksymalnej wynikającej z Tabeli Opłat stawce Opłaty Dystrybucyjnej, zobowiązani są jedynie do jednorazowego poniesienia, zmiennej Opłaty za Konwersję od aktywów odpowiadających danym Jednostkom Uczestnictwa. Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu. Okres pomiędzy złożeniem zlecenia zamiany lub konwersji a dniem jego realizacji nie powinien być dłuższy niż siedem dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Konwersja może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa oraz tej samej waluty. Skala i wysokość stawek Opłat Manipulacyjnych dotyczy wyłącznie Jednostek Uczestnictwa kategorii A i jest ustalana przez Towarzystwo w Tabeli Opłat obowiązującej w Towarzystwie lub u danego Dystrybutora. Dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B skala i wysokość stawek Opłat Manipulacyjnych pobieranych przez Towarzystwo określona jest w umowie dotyczącej Programu Systematycznego Inwestowania Wypłaty kwot z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu lub wypłat dochodów Funduszu Fundusz niezwłocznie dokonuje przelewu kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa na rachunek bankowy Uczestnika Funduszu, nie wcześniej jednak niż drugiego dnia roboczego po dniu wyceny, w którym nastąpiło odkupienie Jednostek Uczestnictwa. Wypłata następuje po potrąceniu kwoty podatku, do pobrania której Fundusz lub Towarzystwo jest zobowiązany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przy obliczeniu należnego podatku przyjmuje się, że jako pierwsze odkupywane są Jednostki Uczestnictwa zbyte Uczestnikowi Funduszu po najwyższej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa. Fundusz nie wypłaca dochodów Uczestnikom bez odkupywania Jednostek Uczestnictwa Zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać Zamianyy Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednos