OPINIE UCZNIÓW GLIWICKICH SZKÓŁ NA TEMAT UZALEśNIEŃ ORAZ UśYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPINIE UCZNIÓW GLIWICKICH SZKÓŁ NA TEMAT UZALEśNIEŃ ORAZ UśYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH"

Transkrypt

1 OPINIE UCZNIÓW GLIWICKICH SZKÓŁ NA TEMAT UZALEśNIEŃ ORAZ UśYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH Raport z badania zrealizowanego przez Biuro Badań Społecznych OBSERWATOR Kraków, kwiecień 2008

2 Spis treści 1. Opis projektu Cele badawcze Metoda Próba Charakterystyka badanej populacji Korzystanie z Internetu. Gry komputerowe NajwaŜniejsze wnioski z badań (podsumowanie) Wyniki badań Palenie papierosów Piwo bezalkoholowe SpoŜywanie kawy zawierającej kofeinę SpoŜywanie alkoholu SpoŜycie piwa SpoŜycie wina SpoŜycie wódki Ilościowe spoŝycie poszczególnych rodzajów alkoholu w czasie 30 dni poprzedzających badanie Miejsca, w których uczniowie spoŝywają alkohol Upijanie się oraz opinie na temat picia alkoholu Zakup alkoholu SpoŜywanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych UŜywanie narkotyków w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających badanie UŜywanie narkotyków w ciągu 30 dni poprzedzających badanie Inicjacja i dostępność narkotyków Dostępność poszczególnych substancji psychoaktywnych Ocena spoŝycia substancji psychoaktywnych w środowisku badanej młodzieŝy Sytuacje konfliktowe i patologiczne Akceptacja uŝywania substancji psychoaktywnych. Ryzyko związane z uŝywaniem substancji psychoaktywnych Organizacja spotkań informujących o substancjach psychoaktywnych

3 1. Opis projektu. Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Urzędu Miasta Gliwice wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Gliwicach (umowa ZD/08/8170/1-3/809, z dnia 10 marca 2008; aneks ZD/08/8170/1-6/959, z dnia 14 kwietnia 2008). Badanie przeprowadzono w marcu 2008 roku, na podstawie ankiety zredagowanej przez BBS Obserwator, opartej na wytycznych ESPAD. Badanymi byli uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu Gliwic Cele badawcze. 1. UŜywanie narkotyków i niektórych substancji psychoaktywnych a. Zdefiniowanie grup uŝytkowników b. Rodzaje uŝywanych narkotyków i ich popularność c. WspółuŜywanie innych substancji psychoaktywnych (tytoń, alkohol, leki, inne dostępne środki etc.) d. Miejsca spoŝycia i miejsca zakupu e. Sposób uŝywania 2. Dostępność narkotyków i innych substancji psychoaktywnych a. Znajomość narkotyków b. Znajomość i dostępność leków przeciwbólowych i uspokajających c. Znajomość i dostępność pozostałych substancji psychoaktywnych 3. Ocena sytuacji szkolnej uczniów a. Wyniki w nauce b. Plany dalszego kształcenia się 4. Ocena własnej sytuacji uczniów a. Sytuacja rodzinna b. Samoocena c. Religijność 1.2. Metoda. Badania zrealizowano za pomocą kwestionariusza wywiadu ogólnego, przeprowadzonego audytoryjnie w klasach III gimnazjalnych oraz II ponadgimnazjalnych w większości szkół w Gliwicach. Kwestionariusz liczył 80 pytań. Analiza zebranego materiału została przeprowadzona w programie SPSS Próba. Celowa i wyczerpująca próba III klas gimnazjalnych oraz II ponadgimnazjalnych szkół z terenu Gliwic. Pomiar odbył się w 16 szkołach, w których dobrano 49 klas gimnazjalnych i 43 ponadgimnazjalne, gdzie ankiety wypełniło odpowiednio 1034 i 1008 uczniów. Łącznie zrealizowano 2042 wywiady. KaŜdorazowo przed rozdaniem kwestionariuszy, ankieter odczytywał informację o badaniu i sposobie wypełniania ankiety. Badania w terenie zrealizowano w dniach 26 marca do 4 kwietnia 2008 roku. 3

4 2. Charakterystyka badanej populacji Łącznie zrealizowano 2042 wywiady 1034 w gimnazjach (51%) oraz 1008 w szkołach ponadgimnazjalnych (49%). Liczebność Procent Gimnazja ,6% Szkoły ponadgimnazjalne ,4% ,0% Z deklaracji wieku, na podstawie podanego roku urodzenia, wynika, Ŝe wśród badanych połowę stanowią uczniowie, którzy mają 18-lat lub więcej. Jednak na pytanie: Jak sądzisz, czy będziesz pił alkohol, kiedy skończysz 18 lat tylko 14% osób wybrało odpowiedź skończyłem juŝ 18 lat. Około 5% badanych nie podało w ankiecie swojego wieku. P1. Wiek badanych uczniów w latach Częstość Procent 14 lat 1 0,1 15 lat 7 0,4 16 lat ,9 17 lat 51 2,6 18 lat ,4 19 lat 47 2,4 20 lat 5 0, ,0 W badanej populacji znalazło się 51% dziewcząt i 49% chłopców. P2. Częstość Procent Kobieta ,7 MęŜczyzna , ,0 W badanej populacji zdecydowanie przewaŝają uczniowie mieszkający w mieście (89%). P3. Miejsce zamieszkania Częstość Procent Miasto ,0 Wieś , ,0 4

5 AŜ 97% badanych uczniów zamierza kontynuować edukację po ukończeniu obecnej szkoły. P4. Czy zamierzasz kontynuować naukę po ukończeniu obecnej szkoły? Częstość Procent Tak ,4 Nie 52 2, ,0 P.5. Gdzie zamierzasz kontynuować naukę? (uczniowie gimnazjum) Obserwacje Procent LO,liceum ,4% technikum ,6% szkoła zawodowa ,4% liceum profilowane 38 4,1% II LO 36 3,9% V LO 35 3,7% technikum informatyczne 30 3,2% technikum hotelarskie 26 2,8% I LO 23 2,5% technikum gastronomiczne 20 2,1% IV LO 19 2,0% technikum samochodowe 19 2,0% technikum budowlane 15 1,6% nauka w zespole szkół, inne 15 1,6% technikum łączności 13 1,4% technikum ekonomiczne 12 1,3% trudno powiedzieć 12 1,3% Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach 10 1,1% studia wyŝsze 5 0,5% III LO 4 0,4% technikum fryzjerskie 1 0,1% Politechnika Śląska 1 0,1% studium, szkoła policealna 1 0,1% studia/nauka za granicą 1 0,1% 5

6 P5. Gdzie zamierzasz kontynuować naukę? (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych) Obserwacje Procent studia wyŝsze ,5% Politechnika Śląska ,4% Uniwersytet Śląski 52 6,8% politechnika 50 6,6% UJ 44 5,8% technikum 40 5,2% studium, szkoła policealna 39 5,1% akademia medyczna, farmacja 38 5,0% akademia ekonomiczna, studia ekonomcizne 29 3,8% szkoła zawodowa 26 3,4% uniwersytet 24 3,1% Akademia Medyczna (Katowice, Bytom, Wrocław) 20 2,6% Uniwersytet Wrocławski 20 2,6% AWF 19 2,5% technikum uzupełniające 19 2,5% AWF (Katowice, Wrocław) 18 2,4% szkoła artystyczna (muzyczna, teatralna, ASP itp.) 18 2,4% Akademia Ekonomiczna w Katowicach 13 1,7% trudno powiedzieć 13 1,7% technikum fryzjerskie 12 1,6% studia/nauka za granicą 10 1,3% technikum samochodowe 8 1,0% LO,liceum 6 0,8% nauka w zespole szkół, inne 6 0,8% Uniwersytet Warszawski 5 0,7% Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach 2 0,3% I LO 1 0,1% II LO 1 0,1% III LO 1 0,1% V LO 1 0,1% technikum łączności 1 0,1% 82% uczniów ocenia swoją sytuację materialną raczej dobrze i bardzo dobrze. 16% badanych określa swoją sytuację materialną jako średnią, a jako raczej złą i bardzo złą - tylko 2%. P6. Jak oceniasz sytuację materialną swojej rodziny? Częstość Procent Powodzi nam się bardzo dobrze ,7 Powodzi nam się raczej dobrze ,8 Powodzi nam się znośnie, średnio ,4 Powodzi nam się raczej źle 32 1,6 Powodzi nam się bardzo źle, jesteśmy w cięŝkiej sytuacji materialnej 12 0, ,0 6

7 W grupie prawie 70% badanych oboje rodzice są aktywni zawodowo. Wśród 20% uczniów pracuje tylko ojciec, a wśród 8% tylko matka. W grupie 4,5% uczniów oboje rodzice nie pracują. Stopa bezrobocia w powiecie gliwickim 30 września 2007 roku wynosiła około 16,5%. P.7. Jaki jest status społeczno-zawodowy twoich rodziców? Częstość Procent Oboje pracują ,4 Tylko ojciec pracuje ,8 Tylko matka pracuje 167 8,2 Oboje nie pracują lub są na emeryturze, rencie 92 4, ,0 Uczniowie odpowiadali teŝ na pytanie odnośnie do swojego stosunku do wiary. Zdecydowana większość (ok. 90%) uznaje się za osoby wierzące, a 67% spośród nich uczestniczy w praktykach religijnych przynajmniej raz w tygodniu. P.16. Czy jesteś osobą wierzącą? Gimnazjum Liczebność Procent Tak ,2% ,5% ,4% Nie ,8% 77 7,5% 195 9,6% ,0% ,0% ,0% P17. Jak często uczestniczysz w praktykach religijnych? Codziennie 66 7,5% 88 9,4% 154 8,5% Raz na tydzień ,9% ,6% ,3% Raz dwa razy w miesiącu 69 7,9% 75 8,0% 144 7,9% Rzadziej niŝ raz w miesiącu 94 10,7% 46 4,9% 140 7,7% Nie praktykuję 88 10,0% 66 7,1% 154 8,5% ,0% ,0% ,0% Średnia ocen uczniów szkół gimnazjalnych jest nieco wyŝsza niŝ uczniów szkół ponadgimnazjalnych (odpowiednio 4,0 i 3,8). P8. / P9. Średnia ocen na ostatnie półrocze / ostatniego roku szkolnego Rodzaj szkoły Gimnazjum Jaką miałeś średnią ocen na ostatnie półrocze? Jaką miałeś średnią ocen na koniec ostatniego roku szkolnego? Jaką miałeś średnią ocen na ostatnie półrocze? Jaką miałeś średnią ocen na koniec ostatniego roku szkol? N Średnia Odchylenie standardowe 921 3,6909 1, ,7878 0, ,9078 1, ,0447 0,

8 Większość uczniów (81%) wydaje tygodniowo na swoje własne potrzeby maksymalnie do 50 zł. Wysokość tych wydatków jest zbliŝona w obu grupach wiekowych badanych uczniów. P79. Ile wydajesz tygodniowo na swoje osobiste potrzeby? Od 0 do 10 zł ,1% ,4% ,7% Od 11 do 25 zł ,7% ,9% ,3% Od 26 do 50 zł ,8% ,3% ,1% Od 50 do 100 zł ,2% ,5% ,8% PowyŜej 100 zł 54 6,2% 50 5,9% 104 6,0% ,0% ,0% ,0% P79. Ile wydajesz tygodniowo na swoje osobiste potrzeby? Kobieta MęŜczyzna Liczebność Procent Od 0 do 10 zł ,7% ,6% ,7% Od 11 do 25 zł ,3% ,3% ,3% Od 26 do 50 zł ,3% ,9% ,1% Od 50 do 100 zł ,9% ,9% ,9% PowyŜej 100 zł 42 4,8% 61 7,3% 103 6,0% ,0% ,0% ,0% P80. Skąd pochodzą te środki? Kwota pochodząca z własnej pracy Kwota pochodząca od rodziców, rodziny Kwota pochodząca z innych źródeł Liczebność % Liczebność % Liczebność % Od 0 do 10 zł ,5% ,7% ,2% Od 11 do 25 zł 82 4,8% ,9% 61 3,6% Od 26 do 50 zł 106 6,2% ,6% 59 3,5% Od 50 do 100 zł 74 4,3% ,4% 36 2,1% PowyŜej 100 zł 90 5,2% 91 5,4% 27 1,6% ,0% ,0% ,0% 8

9 3. Korzystanie z Internetu. Gry komputerowe. Tylko 3% badanych uczniów nie korzysta z internetu. 40% korzysta z Internetu średnio od jednej do trzech godzin dziennie. AŜ 95% badanych najczęściej korzysta z Internetu w domu. Starsi uczniowie mniej czasu spędzają w sieci internetowej, niŝ ich młodsi koledzy. Chłopcy przeznaczają więcej czasu na aktywność internetową, niŝ dziewczęta. P.10. Ile średnio czasu spędzasz korzystając z Internetu? Godzinę tygodniowo i mniej 42 4,2% 58 5,6% 100 4,9% od dwóch do trzech godzin tygodniowo 54 5,4% 73 7,1% 127 6,2% od czterech do pięciu godzin tygodniowo 77 7,6% 74 7,2% 151 7,4% od pięciu do sześciu godzin tygodniowo ,2% 87 8,4% 190 9,3% od jednej do trzech godzin dziennie ,0% ,1% ,0% PowyŜej trzech godzin dziennie ,9% ,3% ,1% W ogóle nie korzystam 17 1,7% 45 4,4% 62 3,0% ,0% ,0% ,0% P.10. Ile średnio czasu spędzasz korzystając z Internetu? Kobieta MęŜczyzna Liczebność Procent Godzinę tygodniowo i mniej 67 6,5% 33 3,3% 100 4,9% od dwóch do trzech godzin tygodniowo 73 7,1% 54 5,4% 127 6,3% od czterech do pięciu godzin tygodniowo 95 9,3% 56 5,6% 151 7,5% od pięciu do sześciu godzin tygodniowo ,3% 73 7,3% 189 9,3% od jednej do trzech godzin dziennie ,1% ,4% ,8% PowyŜej trzech godzin dziennie ,6% ,9% ,1% W ogóle nie korzystam 42 4,1% 20 2,0% 62 3,1% ,0% ,0% ,0% P11. Gdzie najczęściej korzystasz z Internetu? W domu ,9% ,4% ,6% U znajomych 20 2,0% 38 3,9% 58 2,9% W szkole 4 0,4% 16 1,6% 20 1,0% Gdzie indziej 4 0,4% 12 1,2% 16 0,8% W kawiarence internetowej 1 0,1% 6 0,6% 7 0,4% W świetlicy 2 0,2% 3 0,3% 5 0,3% ,0% ,0% ,0% 9

10 P11. Gdzie najczęściej korzystasz z Internetu? Kobieta MęŜczyzna Liczebność Procent W domu ,2% ,0% ,6% U znajomych 32 3,3% 26 2,7% 58 3,0% W szkole 14 1,4% 6,6% 20 1,0% Gdzie indziej 5 0,5% 11 1,1% 16 0,8% W kawiarence internetowej 3 0,3% 4 0,4% 7 0,4% W świetlicy 3 0,3% 2 0,2% 5 0,3% ,0% ,0% ,0% Co trzeci badany uczeń deklaruje, Ŝe internet słuŝy mu do celów rozrywkowych. Młodsi uczniowie (gimnazjaliści) nieco częściej korzystają z internetu dla celu rozrywkowego, podczas gdy starsi (ponadgimnazjaliści) częściej od swych młodszych kolegów uŝywają internetu w celu zdobywania informacji. Dziewczęta częściej niŝ chłopcy korzystają z komunikatorów oraz wykorzystują internet do nauki chłopcy preferują rozrywkę oraz zdobywanie informacji. P12. Do czego głównie słuŝy ci Internet? Rozrywka ,4% ,0% ,1% Zdobywanie informacji ,5% ,0% ,3% Komunikatory ,7% ,2% ,5% Nauka 91 9,4% 84 8,9% 175 9,2% Do czegoś innego 41 4,2% 41 4,4% 82 4,3% Poznawanie ludzi 27 2,8% 42 4,5% 69 3,6% ,0% ,0% ,0% P12. Do czego głównie słuŝy ci Internet? Kobieta MęŜczyzna Liczebność Procent Rozrywka ,3% ,4% ,8% Zdobywanie informacji ,3% ,6% ,4% Komunikatory ,2% ,7% ,5% Nauka ,1% 60 6,4% 175 9,2% Do czegoś innego 27 2,8% 55 5,8% 82 4,3% Poznawanie ludzi 40 4,2% 29 3,1% 69 3,6% ,0% ,0% ,0% 10

11 Tylko co trzeci badany twierdzi, Ŝe nie gra w gry komputerowe. Są one nieco bardziej popularne wśród młodszych badanych. Zdecydowanie większy odsetek chłopców niŝ dziewcząt gra w gry komputerowe (89% chłopców i 45% dziewcząt). 40% badanych uczniów przeznacza na gry komputerowe ponad godzinę dziennie. W młodszej grupie badanych uczniów ten odsetek jest wyŝszy i wynosi 50%. P13. Czy grasz w gry komputerowe? Tak ,5% ,2% ,9% Nie ,5% ,8% ,1% ,0% ,0% ,0% P13. Czy grasz w gry komputerowe? Podaj swoją płeć Kobieta MęŜczyzna Liczebność Procent Tak ,1% ,1% ,8% Nie ,9% ,9% ,2% ,0% ,0% ,0% P.15. Ile czasu poświęcasz grom komputerowym? Gram rzadziej niŝ raz w tygodniu ,9% ,7% ,0% od godziny do dwóch tygodniowo ,0% ,0% ,4% od trzech godzin do czterech tygodniowo 78 12,6% 76 10,2% ,3% od pięciu godzin do sześciu tygodniowo 51 8,3% 38 5,1% 89 6,5% godzinę dziennie 94 15,2% ,8% ,6% od dwóch do trzech godzin dziennie 74 12,0% ,9% ,9% PowyŜej trzech godzin dziennie 43 7,0% 98 13,2% ,4% ,0% ,0% ,0% 11

12 P.15. Ile czasu poświęcasz grom komputerowym? Podaj swoją płeć Kobieta MęŜczyzna Liczebność Procent Gram rzadziej niŝ raz w tygodniu ,8% ,3% ,1% od godziny do dwóch tygodniowo ,0% ,5% ,4% od trzech godzin do czterech tygodniowo 49 10,6% ,6% ,3% od pięciu godzin do sześciu tygodniowo 10 2,2% 79 8,9% 89 6,6% godzinę dziennie 45 9,7% ,8% ,7% od dwóch do trzech godzin dziennie 25 5,4% ,3% ,5% PowyŜej trzech godzin dziennie 11 2,4% ,5% ,4% ,0% ,0% ,0% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Gram rzadziej niŝ raz w tygodniu od godziny do dwóch tygodniowo od trzech godzin do czterech tygodniowo od pięciu godzin do sześciu tygodniowo godzinę dziennie od dwóch do trzech godzin dziennie PowyŜej trzech godzin dziennie Gimnazjum Razem 12

13 Wśród uczniów grających w gry komputerowe najbardziej popularną są gry typu RPG. Na kolejnych miejscach popularności znalazły się gry sportowe, przygodowe i strategiczne. Te rodzaje gier są preferowane najczęściej przez chłopców. Dziewczęta jeŝeli juŝ grają w gry komputerowe to wybierają gry logiczne. P14. Jakiego typu są to gry? Gimnazjum Obserwacje Procent Obserwacje Procent Obserwacje Procent RPG ,0% ,5% ,5% Sportowe ,0% ,2% ,2% Przygodowe, zręcznościowe ,2% ,1% ,4% Strategiczne ,4% ,5% ,9% Logiczne ,1% ,1% ,1% Symulatory 111 8,2% 133 9,8% ,0% Inne 96 7,1% 124 9,1% ,2% FPS 24 1,8% 55 4,0% 79 5,8% MMORPG 20 1,5% 35 2,6% 55 4,0% FPP 14 1,0% 7 0,5% 21 1,5% Wyścigowe 6 0,4% 2 0,1% 8 0,6% gry akcji 1 0,1% 6 0,4% 7 0,5% Wszystkie 1 0,1% 6 0,4% 7 0,5% P14. Jakiego typu są to gry? Kobieta MęŜczyzna Obserwacje Procent Obserwacje Procent Obserwacje Procent RPG 57 4,2% ,4% ,6% Sportowe 72 5,3% ,7% ,1% Przygodowe, zręcznościowe ,4% ,1% ,5% Strategiczne 94 7,0% ,0% ,0% Logiczne ,4% 119 8,8% ,2% Symulatory 95 7,1% ,9% ,0% Inne 24 1,8% ,4% ,2% FPS 1 0,1% 78 5,8% 79 5,9% MMORPG 4 0,3% 49 3,6% 53 3,9% FPP 21 1,6% 21 1,6% Wyścigowe 1 0,1% 7 0,5% 8 0,6% gry akcji 7 0,5% 7 0,5% Wszystkie 7 0,5% 7 0,5% 13

14 4. NajwaŜniejsze wnioski z badań (podsumowanie) Badanie przeprowadzono w dwóch grupach młodzieŝy. Pierwsza to uczniowie III klas gimnazjum, których w niniejszym opracowaniu będziemy w skrócie nazywać gimnazjalistami, młodszą grupą lub szesnastolatkami (choć w klasach tych byli równieŝ 15-to i 17- latkowie). Druga grupa to uczniowie II klasy liceum oraz szkół ponadgimnazjalnych, których dla potrzeb tego opracowania nazywać będziemy licealistami, starszą grupą lub osiemnastolatkami (choć w klasach tych występowali 17, 19 i nawet 20-latkowie). 53% badanej młodzieŝy przyznało się do palenia papierosów w okresie 30 dni poprzedzających badanie. 95% uczniów ma juŝ za sobą inicjację alkoholową. W trakcie 30 dni poprzedzających badanie 70% uczniów piło jakiś alkohol (dotyczy to w równym stopniu dziewczyn i chłopców). W trakcie ostatniego miesiąca alkohol piło 59% gimnazjalistów i prawie 80% licealistów. Do codziennego picia alkoholu przyznaje się 2,5% badanej młodzieŝy. W trakcie 30 dni poprzedzających badanie młodzieŝ piła piwo (61%), alkohole wysokoprocentowe (43%), wino (34%), drinki gotowe do spoŝycia (25%) oraz napoje winopodobne (12%). W tym okresie badani wypijali najczęściej: 1 do 2 półlitrowych piw (28%), 1 do 2 lampek wina (14%), więcej niŝ 5 kieliszków czystego alkoholu (16%), mniej niŝ pół litra drinków gotowych do spoŝycia (15%) oraz butelkę lub więcej napoju winopodobnego (4%). Najpopularniejsze miejsca spoŝywania alkoholu przez młodzieŝ to własny dom (23%) lub znajomych (22%), a takŝe miejsca publiczne, takie jak park, ulica (16%). Na świeŝym powietrzu znacznie częściej piją alkohol chłopcy niŝ dziewczyny. 65% badanej młodzieŝy przyznało się, Ŝe zdarzyło im się co najmniej raz w Ŝyciu upić. Prawie co czwarty badany uczeń (22%) twierdzi, Ŝe upił się w Ŝyciu co najmniej 10 razy i więcej. Wśród gimnazjalistów stan upicia się doświadczyło juŝ 56% uczniów, a w grupie ponadgimnazjalistów aŝ 74%. Tylko w 7,5% prób zakupu sprzedawcy odmówili badanej młodzieŝy sprzedania piwa, w przypadku wina i wódki odsetek ten wynosił około 10%. Wiedza o środkach odurzających (w tym narkotykach) jest w badanej populacji powszechna. 94% badanych wskazywało na haszysz i marihuanę jako środek odurzający, o którym słyszeli, a dalej amfetaminę, kokainę i heroinę wymieniło po 91% uczniów. Znajomość aŝ 14 spośród 18 wymienionych na liście narkotyków / środków odurzających wskazało ponad 50% badanych. 29% badanych uczniów przyznało, Ŝe próbowali juŝ któregoś z wymienionych środków odurzających. Mocnych narkotyków (kokaina, amfetamina, heroina, itd.) próbowało dotąd stosunkowo niewiele uczniów od 2% do 6%, w zaleŝności od rodzaju substancji. Około 18% badanych uczniów zdarzyło się uŝywać minimum raz haszyszu lub marihuany. Podobny odsetek 16,5% - stosował środki uspokajające i nasenne bez wskazań lekarza. 14

15 Około 14% badanych stosowało tabletki łącznie z alkoholem lub łączyły palenie haszyszu (marihuany) z piciem alkoholu. Uczniowie, którzy przyznawali się do uŝywania wymienionych w badaniu substancji odurzających, najczęściej otrzymywali go od znajomych, przyjaciół lub kolegów. Główna przyczyna, dla której badani sięgali po raz pierwszy po narkotyk to w prawie połowie przypadków ciekawość (tak odpowiedziało 48% badanych). Wśród pozostałych przyczyn wymieniano chęć poczucia się odurzonym, czyli - chciałem się poczuć na haju (15%). 57% badanych znane są miejsca, w których moŝna dostać narkotyki. Zdecydowanie najwięcej osób wskazało na dyskotekę / pub, jako miejsce dystrybucji tych środków 43%. AŜ 12% wymieniło w tym kontekście szkołę. Zdaniem badanej młodzieŝy najpopularniejszy narkotyk w ich środowisku to haszysz lub marihuana - uwaŝa tak 30% badanych. WyŜej wspominaliśmy, Ŝe jest to teŝ najczęściej uŝywany narkotyk. Na drugim i trzecim miejscu młodzieŝ wskazywała na środki przeciwbólowe (11%) oraz środki uspokajające i nasenne (10%). Ponad połowa badanej młodzieŝy (54%) zna kogoś, kto ich zdaniem jest uzaleŝniony od alkoholu, a 23% spośród nich zna kogoś uzaleŝnionego od narkotyków. Nieco ponad ¾ badanej młodzieŝy pamięta, Ŝe na terenie ich szkoły były organizowane zajęcia lub wykłady dotyczące uŝywania narkotyków. Zdecydowana większość uczniów 94% pamięta, Ŝe brała udział w tych spotkaniach. 15

16 5. Wyniki badań 5.1. Palenie papierosów 37,5% uczniów nigdy nie paliło papierosów (nie paliło do tej pory 40% dziewcząt i 35% chłopców). Wśród gimnazjalistów jest więcej niepalących niŝ wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Z pewnością z racji wieku takŝe licealiści przyznają się teŝ do częstszego palenia papierosów. Wiek inicjacji tytoniowej u dziewcząt i chłopców jest bardzo zbliŝony ok. trzynastego roku Ŝycia. Co czwarty badany uczeń deklaruje, Ŝe wypalił juŝ w Ŝyciu 40 i więcej papierosów. P.18. Ile razy w Ŝyciu zdarzyło ci się palić papierosy? 0 (ani raz) ,6% ,2% ,5% 1-2 razy ,4% ,8% ,6% 3-5 razy 89 8,9% 70 6,8% 159 7,8% 6-9 razy 45 4,5% 42 4,1% 87 4,3% razy 50 5,0% 51 5,0% 101 5,0% razy 43 4,3% 22 2,1% 65 3,2% 40 razy i więcej ,3% ,0% ,6% ,0% ,0% ,0% P.18. Ile razy w Ŝyciu zdarzyło ci się palić papierosy? Podaj swoją płeć Kobieta MęŜczyzna Liczebność Procent 0 (ani raz) ,9% ,3% ,6% 1-2 razy ,2% ,9% ,5% 3-5 razy 86 8,4% 72 7,2% 158 7,8% 6-9 razy 52 5,1% 33 3,3% 85 4,2% razy 52 5,1% 49 4,9% 101 5,0% razy 36 3,5% 28 2,8% 64 3,2% 40 razy i więcej ,8% ,5% ,6% ,0% ,0% ,0% 16

17 P19 Rodzaj szkoły Ile miałeś(aś) lat kiedy po raz pierwszy zapaliłeś(aś) papierosa? N Średnia Odchylenie standardowe ,00 2,660 Gimnazjum Ile miałeś(aś) lat kiedy po raz pierwszy zapaliłeś(aś) papierosa? ,58 2, ,35 2,696 P19 Kobieta MęŜczyzna Ile miałeś(aś) lat kiedy po raz pierwszy zapaliłeś(aś) papierosa? Ile miałeś(aś) lat kiedy po raz pierwszy zapaliłeś(aś) papierosa? N Średnia Odchylenie standardowe ,60 2, ,11 2,935 53% badanej młodzieŝy przyznało się do palenia papierosów w trakcie 30 dni poprzedzających badanie. Ponad połowa z nich wypalała w tym okresie mniej niŝ jednego papierosa tygodniowo. Co piąty palący uczeń przyznaje się, Ŝe wypala co najmniej pół paczki dziennie. Problem palenia papierosów dotyczy w tym samym zakresie uczniów starszych i młodszych oraz dziewcząt i chłopców. P20. Biorąc pod uwagę ostatnie 30 dni, ile średnio wypalałeś(aś) papierosów w tym okresie? Mniej niŝ 1 papieros tygodniowo ,8% ,0% ,5% Mniej niŝ 1 papieros dziennie 43 7,4% 42 8,7% 85 8,0% 1-5 papierosów dziennie 92 15,8% 71 14,6% ,3% 6-10 dziennie 57 9,8% 51 10,5% ,1% dziennie 44 7,6% 34 7,0% 78 7,3% więcej niŝ 20 papierosów dziennie 27 4,6% 25 5,2% 52 4,9% ,0% ,0% ,0% P20. Biorąc pod uwagę ostatnie 30 dni, ile średnio wypalałeś(aś) papierosów w tym okresie? Kobieta MęŜczyzna Liczebność Procent Mniej niŝ 1 papieros tygodniowo ,0% ,9% ,4% Mniej niŝ 1 papieros dziennie 50 9,8% 33 6,0% 83 7,9% 1-5 papierosów dziennie 83 16,3% 78 14,3% ,2% 6-10 dziennie 43 8,4% 65 11,9% ,2% dziennie 22 4,3% 56 10,2% 78 7,4% więcej niŝ 20 papierosów dziennie 21 4,1% 31 5,7% 52 4,9% ,0% ,0% ,0% 17

18 5.2. Piwo bezalkoholowe 63% badanych uczniów deklaruje, Ŝe zdarzyło im się pić piwo bezalkoholowe (częściej przyznają się do tego dziewczęta). W tym samym stopniu piwo bezalkoholowe jest popularne w obu grupach wiekowych (wśród gimnazjalistów i licealistów). P21. Czy piłeś kiedykolwiek piwo bezalkoholowe? Tak ,0% ,7% ,4% Nie ,0% ,3% ,6% ,0% ,0% ,0% P21. Czy piłeś kiedykolwiek piwo bezalkoholowe? Kobieta MęŜczyzna Liczebność Procent Tak ,3% ,0% ,2% Nie ,7% ,0% ,8% ,0% ,0% ,0% 5.3. SpoŜywanie kawy zawierającej kofeinę 82% uczniów deklaruje, Ŝe spoŝywało juŝ kawę zawierającą kofeinę. Nieco częściej próbowały juŝ kawy dziewczęta niŝ chłopcy. P22. Czy piłeś kiedykolwiek kawę kofeinową? Kobieta MęŜczyzna Liczebność Procent Tak ,8% ,7% ,3% Nie ,2% ,3% ,7% ,0% ,0% ,0% 18

19 5.4. SpoŜywanie alkoholu 95% uczniów ma juŝ za sobą inicjację alkoholową. Wśród gimnazjalistów do tej pory nie miało do czynienia z alkoholem 7,5% badanej młodzieŝy, a wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych tylko 2%. JuŜ na tym etapie zaznacza się jednak róŝnica w częstotliwości sięgania po alkohol - starsi uczniowie czynią to częściej niŝ młodsi. P23. Ile razy w Ŝyciu zdarzyło ci się w ogóle wypić jakikolwiek napój alkoholowy taki jak wino, piwo, wódka, drink alkoholowy, itp.? 0 razy - nigdy nie piłem(am) 21 2,1% 76 7,5% 97 4,8% ,5% ,6% 193 9,6% ,1% ,2% 184 9,2% ,8% ,9% 199 9,9% ,4% ,3% ,9% ,4% ,2% ,8% 40 i więcej ,7% ,3% ,9% ,0% ,0% ,0% P23. Ile razy w Ŝyciu zdarzyło ci się w ogóle wypić jakikolwiek napój alkoholowy taki jak wino, piwo, wódka, drink alkoholowy, itp.? Kobieta MęŜczyzna Liczebność Procent 0 razy - nigdy nie piłem(am) 45 4,5% 52 5,3% 97 4,9% ,7% 94 9,5% 192 9,6% ,7% 83 8,4% 181 9,1% ,4% 84 8,5% ,0% ,5% ,1% ,8% ,0% ,6% ,8% 40 i więcej ,2% ,6% ,8% ,0% ,0% ,0% 19

20 Deklarowany wiek inicjacji alkoholowej wynosi 14 lat w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych a w przypadku uczniów gimnazjów średnia dla wieku wynosi 12,7. Wskazuje to albo na obniŝanie się wieku, w którym młodzieŝ ma pierwszy kontakt z alkoholem, albo na zniekształcający wpływ czasu na pamięć u obecnych osiemnastolatków. Najczęstsze miejsce inicjacji alkoholowej to imprezy rodzinne (dotyczy to zwłaszcza inicjacji alkoholowej dziewcząt), prawie co trzeci badany uczeń wskazuje na taką właśnie okoliczność. P24. Wiek inicjacji alkoholowej N Średnia w latach: Odchylenie standardowe Rodzaj szkoły Gimnazjum Ile miałeś(aś) lat kiedy po raz pierwszy piłeś alkohol? Ile miałeś(aś) lat kiedy po raz pierwszy piłeś alkohol? ,02 2, ,74 2,477 Ile miałeś(aś) lat kiedy po raz pierwszy piłeś alkohol? ,40 2,452 P24. Wiek inicjacji alkoholowej N Średnia Odchylenie standardowe Kobieta MęŜczyzna Ile miałeś(aś) lat kiedy po raz pierwszy piłeś alkohol? Ile miałeś(aś) lat kiedy po raz pierwszy piłeś alkohol? ,48 2, ,32 2,440 P25. W jakich okolicznościach po raz pierwszy piłeś(aś) alkohol? Na uroczystości rodzinnej np. urodziny, imieniny ,0% ,8% ,4% Inne nie wymienione wyŝej ,6% ,5% ,5% W parku, na ulicy, na ławce ,1% ,2% ,7% Na weselu 78 8,0% 92 9,7% 170 8,8% W czasie dyskoteki lub koncertu ,2% 66 7,0% 166 8,6% Na wyjeździe szkolnym, obozie wakacyjnym 83 8,5% 50 5,3% 133 6,9% W pubie, barze, kawiarni 59 6,0% 29 3,1% 88 4,6% W szkole 4 0,4% 4 0,4% 8 0,4% ,0% ,0% ,0% 20

21 P25. W jakich okolicznościach po raz pierwszy piłeś(aś) alkohol? Kobieta MęŜczyzna Liczebność Procent Na uroczystości rodzinnej np. urodziny, imieniny ,5% ,4% ,6% Inne, nie wymienione wyŝej ,1% ,8% ,4% W parku, na ulicy, na ławce 95 9,8% ,6% ,6% Na weselu 87 9,0% 83 8,8% 170 8,9% W czasie dyskoteki lub koncertu 90 9,3% 73 7,8% 163 8,5% Na wyjeździe szkolnym, obozie wakacyjnym 55 5,7% 77 8,2% 132 6,9% W pubie, barze, kawiarni 54 5,6% 34 3,6% 88 4,6% W szkole 1 0,1% 7 0,7% 8 0,4% ,0% ,0% ,0% W trakcie ostatnich dwunastu miesięcy, alkoholu nie piło 10% badanych. Wśród uczniów III klas gimnazjum 85% uczniów piło alkohol w ciągu ostatniego roku, odpowiedni odsetek uczniów II klas szkół ponadgimnazjalnych jest wyŝszy o 10 punktów procentowych. Co piąty badany uczeń w okresie ostatniego roku spoŝywał alkohol ponad 40 razy. W grupie tej znajdują się prawie dwa razy częściej chłopcy niŝ dziewczęta, a prawie trzy razy częściej ponadgimnazjaliści niŝ młodsi uczniowie. P.26. A ile razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło ci się wypić jakikolwiek napój alkoholowy? 0 razy 52 5,2% ,3% ,3% ,2% ,6% ,5% ,8% ,5% ,2% ,2% ,0% ,1% ,1% ,8% ,4% ,1% 92 9,0% ,0% 40 i więcej ,4% ,9% ,5% ,0% ,0% ,0% P.26. A ile razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło ci się wypić jakikolwiek napój alkoholowy? Kobieta MęŜczyzna Liczebność Procent 0 razy 99 9,7% ,0% ,3% ,7% ,2% ,4% ,1% ,3% ,2% ,7% ,5% ,1% ,7% ,9% ,4% ,4% ,6% ,0% 40 i więcej ,8% ,4% ,5% ,0% ,0% ,0% 21

22 W trakcie 30 dni poprzedzających badanie 70% uczniów piło jakiś alkohol (dotyczy to w równym stopniu dziewczyn i chłopców). W trakcie ostatniego miesiąca alkohol piło 59% gimnazjalistów i prawie 80% licealistów. Do codziennego picia alkoholu przyznaje się 2,5% badanej młodzieŝy, w grupie tej zdecydowanie przewaŝają chłopcy. P27. A ile razy w ciągu ostatnich 30 dni zdarzyło ci się pić jakikolwiek napój alkoholowy? 0 razy ,7% ,2% ,1% ,1% ,0% ,0% ,3% ,4% ,3% ,5% 87 8,5% ,5% ,7% 48 4,7% 155 7,7% ,3% 15 1,5% 58 2,9% 40 i więcej 25 2,5% 28 2,7% 53 2,6% ,0% ,0% ,0% P27. A ile razy w ciągu ostatnich 30 dni zdarzyło ci się pić jakikolwiek napój alkoholowy? Kobieta MęŜczyzna Liczebność Procent 0 razy ,0% ,2% ,1% ,4% ,8% ,1% ,4% ,1% ,3% ,1% ,9% ,5% ,5% 97 9,8% 153 7,6% ,6% 41 4,1% 57 2,8% 40 i więcej 11 1,1% 41 4,1% 52 2,6% ,0% ,0% ,0% 22

Raport z badania zrealizowanego przez Biuro Badań Społecznych OBSERWATOR

Raport z badania zrealizowanego przez Biuro Badań Społecznych OBSERWATOR OPINIE UCZNIÓW SZKÓŁ POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA TEMAT UZALEśNIEŃ ORAZ UśYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH Raport z badania zrealizowanego przez Biuro Badań Społecznych OBSERWATOR KRAKÓW, MAJ 2006 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Używanie legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży

Używanie legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży Używanie legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży Artur Malczewski Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Konferencja PAP,

Bardziej szczegółowo

1. NajwaŜniejsze wyniki badania

1. NajwaŜniejsze wyniki badania 1. NajwaŜniejsze wyniki badania 31 Przedstawione w raporcie wyniki pochodzą z ankiety przeprowadzonej wśród dwóch grup młodzieŝy: uczniów trzeciej klasy gimnazjum i uczniów drugiej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 2015 r.

Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 2015 r. Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 215 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW ESPAD Badanie zostało wykonane przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE na lata 2010/2012

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE na lata 2010/2012 załącznik do uchwały Nr XL/197/09 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dn.8.12.2009r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE na lata 2010/2012 1. Wstęp Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ

UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ Jan Mańkowski, Michał Stolarz Robert Rutkowski, Ewa Remesz Mazowieckie Towarzystwo "Powrót z U" ul. Sobieskiego 112, pok. 30 00-764 Warszawa tel./fax: (22) 844 44 30 tel. (22) 851 46 56 www.uzaleznienia.pl

Bardziej szczegółowo

UŜywanie substancji psychoaktywnych przez młodzieŝ szkolną wyniki badania ESPAD 2007

UŜywanie substancji psychoaktywnych przez młodzieŝ szkolną wyniki badania ESPAD 2007 1 z 8 2009-02-06 12:21 Artur Malczewski Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Robert Frączek Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Problem uzaleŝnień w województwie zachodniopomorskim

Problem uzaleŝnień w województwie zachodniopomorskim Problem uzaleŝnień w województwie zachodniopomorskim Dźwirzyno 11-12 grudnia 2014 Monitorowanie definicja Systematyczna, zazwyczaj naukowa, ale zawsze kontynuowana obserwacja wybranych aspektów rzeczywistości,

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. ODZIEŻ W 2011 r.

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. ODZIEŻ W 2011 r. Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEM ODZIEŻ W 11 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII ------------------------------------------------------------------------------------------------- Janusz Sierosławski, Piotr Jabłoński UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH ZREALIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 R.

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH ZREALIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 R. UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH ZREALIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 R. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH ESPAD Szczecin

Bardziej szczegółowo

Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych

Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych Narkotyki, alkohol, papierosy dopalacze, przemoc czy problem istnieje w naszej

Bardziej szczegółowo

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w grupie dzieci i młodzieży Dzielnica Bielany Miasta St. Warszawy

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w grupie dzieci i młodzieży Dzielnica Bielany Miasta St. Warszawy Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w grupie dzieci i młodzieży Dzielnica Bielany Miasta St. Warszawy Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa 4 OBSZARY BADANIA STRES UŻYWKI PRZEMOC W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

Picie alkoholu i uŝywanie narkotyków przez młodzieŝ szkolną na terenie województwa łódzkiego

Picie alkoholu i uŝywanie narkotyków przez młodzieŝ szkolną na terenie województwa łódzkiego Raport z badania Picie alkoholu i uŝywanie narkotyków przez młodzieŝ szkolną na terenie województwa łódzkiego Badanie wykonane na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej W Łodzi przez PBS DGA

Bardziej szczegółowo

ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC

ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC - 1 - ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC Raport dotyczący badań ankietowych zrealizowanych w 29 roku Badanie wykonano na zlecenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański Starogard Gdański 29 rok 29 - 2 - SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII ------------------------------------------------------------------------------------------------- Janusz Sierosławski, Marta Jabłońska UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ

Bardziej szczegółowo

GMINNY. GMINY GODKOWO na 2016 rok

GMINNY. GMINY GODKOWO na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr XIV/64/2015 Rady Gminy Godkowo z dnia 18 grudnia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY GODKOWO na 2016 rok WSTĘP Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Raport z II etapu badań. wybranych grup społecznych Miasta Nowy Sącz. zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy.

Raport z II etapu badań. wybranych grup społecznych Miasta Nowy Sącz. zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. Raport z II etapu badań wybranych grup społecznych Miasta Nowy Sącz zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. Matki samotnie wychowujące dzieci w wieku do 18 lat. Spis treści 1. Opis projektu...5 1.1 Cel

Bardziej szczegółowo

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek zażywać narkotyki?

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek zażywać narkotyki? Wyniki i analiza ankiety dotyczącej zażywania narkotyków przeprowadzonej w Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach w roku szkolnym 2014/2015. Na pytanie: Czy zdarzyło Ci się zażywać narkotyki? 85%

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2007 rok:

Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2007 rok: Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2007 rok: I. PROFILAKTYKA 1. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używaniu środków psychoaktywnych poprzez: -

Bardziej szczegółowo

Młodzi o spożyciu alkoholu i innych używkach wg. metodologii i kwestionariusza ESPAD

Młodzi o spożyciu alkoholu i innych używkach wg. metodologii i kwestionariusza ESPAD Szkolne badanie o alkoholu i innych używkach Młodzi o spożyciu alkoholu i innych używkach wg. metodologii i kwestionariusza ESPAD Badanie: Badanie dotyczyło używania alkoholu, narkotyków, papierosów oraz

Bardziej szczegółowo

Raport z II etapu badań

Raport z II etapu badań Raport z II etapu badań wybranych grup społecznych Miasta Nowy Sącz zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. Badanie młodzieży do 25 roku życia. W tych czasach żyje nam się co raz gorzej, mimo tego że występuje

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PROBLEMU UŻYWANIA I POSTAW WOBEC ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ INNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEŚCIE BIELSKO BIAŁA

DIAGNOZA PROBLEMU UŻYWANIA I POSTAW WOBEC ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ INNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEŚCIE BIELSKO BIAŁA RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ DIAGNOZA PROBLEMU UŻYWANIA I POSTAW WOBEC ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ INNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEŚCIE BIELSKO BIAŁA PROJEKT ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Lokalna diagnoza problemów uzależnień oraz innych problemów społecznych na terenie gminy Szaflary 2013-04-26

Lokalna diagnoza problemów uzależnień oraz innych problemów społecznych na terenie gminy Szaflary 2013-04-26 Lokalna diagnoza problemów uzależnień oraz innych problemów społecznych na terenie gminy Szaflary 2013-04-26 Spis treści Wprowadzenie... 3 Metody badawcze... 4 Część I... 5 Uzależnienia i inne problemy

Bardziej szczegółowo

Alkohol. Badania zostały przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety anonimowej, która zawierała pytania zamknięte.

Alkohol. Badania zostały przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety anonimowej, która zawierała pytania zamknięte. Wyniki badania przeprowadzonego w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym na temat stosowania przez młodzież środków uzależniających W grudniu 214 roku w Publicznym Gimnazjum im. Jana

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie stanu zdrowia oraz korzystania z używek wśród studentów

Raport. Badanie stanu zdrowia oraz korzystania z używek wśród studentów Raport Badanie stanu zdrowia oraz korzystania z używek wśród studentów Stworzony przez: OMR Grupa Badawcza Sławomir Kozieł Stworzony dla: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Grudzień

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII ------------------------------------------------------------------------------------------------- Janusz Sierosławski UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 629-35-69; 628-37-04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT. 24 INTERNET http://www.cbos.pl OŚRODEK INFORMACJI 693-46-92, 625-76-23 00-503 W A R S Z A W A E-mail: sekretariat@cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Czy piłeś (piłaś) już napoje alkoholowe?

Czy piłeś (piłaś) już napoje alkoholowe? ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY DLA UCZNIÓW Ankieta Zagrożenia uzależnieniami przeprowadzona została w celu określenia występowania wśród młodzieży zjawisk związanych z paleniem papierosów, nadużywaniem alkoholu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2013-2016 W GMINIE WYSZKÓW

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2013-2016 W GMINIE WYSZKÓW Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/268/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2013-2016 W GMINIE WYSZKÓW 1 ROZDZIAŁ I 1.1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ DOTYCZĄCY PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY W GMINIE SĘDZISZÓW

RAPORT Z BADAŃ DOTYCZĄCY PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY W GMINIE SĘDZISZÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/32/13 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 3 grudnia 13 roku RAPORT Z BADAŃ DOTYCZĄCY PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY W GMINIE SĘDZISZÓW Sędziszów, 6.11.13 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Problemów Społecznych (narkotyki, dopalacze)

Diagnoza Lokalnych Problemów Społecznych (narkotyki, dopalacze) Diagnoza Lokalnych Problemów Społecznych (narkotyki, dopalacze) Mielec 2011 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki 31-423 Kraków ul. Szklana 4 tel. (12) 446-42-60 Spis treści Rozdział I Używanie narkotyków

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ Janusz Sierosławski email: sierosla@ipin.edu.pl Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniamii tel.: 22 642 75 01 Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

COMENIUS REGIO BIBLIOPREVENTION

COMENIUS REGIO BIBLIOPREVENTION ANALIZA ANKIETY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (12 20 LAT) W roku szkolnym 2009/2010 badaniom ankietowym zostało poddanych 22 uczniów klasy VII B w wieku 12 lat (13

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Młodzi i substancje psychoaktywne. z ogólnopolskiego badania ankietowego. przeprowadzonego wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

RAPORT. Młodzi i substancje psychoaktywne. z ogólnopolskiego badania ankietowego. przeprowadzonego wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów RAPORT z ogólnopolskiego badania ankietowego Młodzi i substancje psychoaktywne przeprowadzonego wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dr Błażej Dyczewski SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Opis badania...

Bardziej szczegółowo

RODZICE, PRACOWNICY SZKOŁY ANKIETA

RODZICE, PRACOWNICY SZKOŁY ANKIETA RODZICE, PRACOWNICY SZKOŁY ANKIETA Szkoła nasza włączyła się do ruchu szkół promujących zdrowie. Rozpoczynając tę pracę chcemy zapytać pracowników o sprawy dotyczące ich zdrowia, samopoczucia i stylu życia.

Bardziej szczegółowo

Spożycie alkoholu w Polsce w 2012 r. Raport z badania. Spożycie alkoholu w Polsce w 2012 r. Raport z badania.

Spożycie alkoholu w Polsce w 2012 r. Raport z badania. Spożycie alkoholu w Polsce w 2012 r. Raport z badania. Spożycie alkoholu w wybranych krajach UE* Portugalia Włochy Węgry Średnia UE 58% 42% 61% 39% 65% 35% 24% Holandia Szwecja Dania 76% 12% 10% 7% 88% 90% 93% Pijący Abstynenci *źródło: dane z badania Eurobarometr

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czerwonak

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czerwonak Załącznik nr 1 do uchwały Nr 352/XLIII/2014 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 lutego 2014r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czerwonak na lata 2014 2017 Spis treści Wstęp i podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC

ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC - 1 - ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC Raport dotyczący badań ankietowych zrealizowanych w 2012 roku Badanie wykonano na zlecenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański Starogard Gdański 2012 rok - 2 - SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Badanie uczniów szkół gimnazjalnych. Milanówek 2012 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki 31423 Kraków ul. Szklana 4 tel. (12) 4464260 Spis treści Problemy społeczne

Bardziej szczegółowo

LOKALNE BADANIA SPOŁECZNE

LOKALNE BADANIA SPOŁECZNE LOKALNE BADANIA SPOŁECZNE 01 864 Warszawa ul. Kochanowskiego 52/218 tel. (22) 663 82 76 tel. kom. 608 534 795 e mail: lbs@lokalnebadania.com www.lokalnebadania.com RAPORT Z BADAŃ Substancje psychoaktywne

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄC C DLA ZDROWIA

PRACUJĄC C DLA ZDROWIA Marta Mordarska PRACUJĄC C DLA ZDROWIA SYSTEM ROZWIĄZYWANIA ZYWANIA PROBLEMÓW UZALEśNIE NIEŃ W MAŁOPOLSCE Kraków 07.04.2006r. ZADANIA Pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Alkohol- wzorce konsumpcji, postawy, zachowania i stereotypy w województwie świętokrzyskim

Alkohol- wzorce konsumpcji, postawy, zachowania i stereotypy w województwie świętokrzyskim Alkohol- wzorce konsumpcji, postawy, zachowania i stereotypy w województwie świętokrzyskim W miesiącu listopadzie i grudniu 2005 r. na zlecenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zostały przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z ogólnopolskiego badania ankietowego. Młodzi i substancje psychoaktywne

RAPORT. z ogólnopolskiego badania ankietowego. Młodzi i substancje psychoaktywne RAPORT z ogólnopolskiego badania ankietowego Młodzi i substancje psychoaktywne przeprowadzonego wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w 2014 roku. dr Błażej Dyczewski Zielona Góra miasto woj. lubuskie

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z ogólnopolskiego badania ankietowego. Młodzi i substancje psychoaktywne

RAPORT. z ogólnopolskiego badania ankietowego. Młodzi i substancje psychoaktywne RAPORT z ogólnopolskiego badania ankietowego Młodzi i substancje psychoaktywne przeprowadzonego wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w 2014 roku dr Błażej Dyczewski Kętrzyn woj. warmińsko-mazurskie

Bardziej szczegółowo

Szacowana liczba narkomanów w 2009 r. to 2936 osób

Szacowana liczba narkomanów w 2009 r. to 2936 osób prof. UG dr hab. Tomasz Michalski Prezentację oparto o fragment: RAPORT DOTYCZĄCY LOKALNEGO MONITOROWANIA PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII ORAZ EWALUACJA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Badanie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Miasto Gorlice 2013 Studio Diagnozy i Profilaktyki 31-011 Kraków ul. Oboźna 17/5 tel. (12) 446-42-60 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. ESPAD 2015 VI edycja badań ESPAD dotyczących używania alkoholu i używania substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną

Raport końcowy. ESPAD 2015 VI edycja badań ESPAD dotyczących używania alkoholu i używania substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną Raport końcowy ESPAD 2015 VI edycja badań ESPAD dotyczących używania alkoholu i używania substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną Opracowany przez ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. na

Bardziej szczegółowo

Diagnoza środowiskowa lokalnych zagrożeń społecznych

Diagnoza środowiskowa lokalnych zagrożeń społecznych Diagnoza środowiskowa lokalnych zagrożeń społecznych Badanie uczniów szkoły gimnazjalnej Dopiewie Studio Diagnozy i Profilaktyki 30011 Kraków ul. Oboźna 17/5 tel. (12) 4464260 Spis treści I. Problemy społeczne

Bardziej szczegółowo

Picie alkoholu iużywanie narkotyków przez młodzież szkolną w województwie mazowieckim

Picie alkoholu iużywanie narkotyków przez młodzież szkolną w województwie mazowieckim Raport z badania Picie alkoholu iużywanie narkotyków przez młodzież szkolną w województwie mazowieckim Badanie wykonane na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przez PBS DGA Spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

Picie alkoholu iużywanie narkotyków przez młodzież szkolną na terenie Miasta Krakowa

Picie alkoholu iużywanie narkotyków przez młodzież szkolną na terenie Miasta Krakowa Raport z badania Picie alkoholu iużywanie narkotyków przez młodzież szkolną na terenie Miasta Krakowa Badanie wykonane na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa przez PBS DGA Spółka z o.o. Sopot-Warszawa, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne zrób test AUDIT

Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne zrób test AUDIT Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne zrób test AUDIT TEST AUDIT Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu. Test rekomendowany przez WHO 38. Przeczytaj dokładnie kolejne pytania. Zastanów

Bardziej szczegółowo

Badanie osób powyżej 50 roku życia z wykluczeniem emerytów.

Badanie osób powyżej 50 roku życia z wykluczeniem emerytów. Raport z II etapu badań wybranych grup społecznych Miasta Nowy Sącz zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. Badanie osób powyżej 50 roku życia z wykluczeniem emerytów. Spis treści 1. Opis projektu...5

Bardziej szczegółowo

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 26 1 luty stycznia 2010r. 2009 r. Metodologia badania Metodologia PAPI - Paper and Pencil Interview Badanie zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Zachowania ryzykowne młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostródzkiego. 2013 r.

Raport z badania. Zachowania ryzykowne młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostródzkiego. 2013 r. Raport z badania Zachowania ryzykowne młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostródzkiego 2013 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Charakterystyka badania... 4 3. Wyniki badań 3.1. Przemoc 5 3.2. Palenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/113/15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 16 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/113/15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 16 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/113/15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2016 rok Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Źródło: opracowanie własne 49,1 50,5 0,4. liczba. tak nie brak odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne 49,1 50,5 0,4. liczba. tak nie brak odpowiedzi 242 3.2. Doświadczenia badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, legalnymi i nielegalnymi Poprzednia grupa zagadnień

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

ALKOHOL - NARKOTYKI - PRZEMOC. Raport z badań ankietowych przeprowadzonych w 2015 roku na zlecenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański

ALKOHOL - NARKOTYKI - PRZEMOC. Raport z badań ankietowych przeprowadzonych w 2015 roku na zlecenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański ALKOHOL - NARKOTYKI - PRZEMOC Raport z badań ankietowych przeprowadzonych w 2015 roku na zlecenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański SPIS TREŚCI Raport dotyczący informacji statystycznych otrzymany z placówek

Bardziej szczegółowo

na kierunku: Kosmetologia

na kierunku: Kosmetologia Oszacowanie rozpowszechnienia zjawiska palenia oraz wiedzy i stopnia świadomości na temat szkodliwości palenia program prozdrowotny prowadzony w latach akademickich 2006/07 i 2007/08 Streszczenie na kierunku:

Bardziej szczegółowo

Młodzież a substancje psychoaktywne

Młodzież a substancje psychoaktywne Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna, ul. Szujskiego 25, 33-100 Tarnów Młodzież a substancje psychoaktywne Opracowanie raportu w oparciu o przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Badanie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gmina Tomice 2013 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki 31011 Kraków ul. Oboźna 17/5 tel. (12) 4464260 Spis

Bardziej szczegółowo

Lokalna Diagnoza Problemów Uzależnień Miasta Wągrowiec 2013

Lokalna Diagnoza Problemów Uzależnień Miasta Wągrowiec 2013 LOKALNA DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ MIASTA WĄGROWCA Listopad 2013 1 S t r o n a Spis treści Wstęp... 3-4 Charakterystyka badanych mieszkańców... 5-22 1. Struktura społeczno demograficzna badanych mieszkańców...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PROFILAKTYCZNA SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE W ŚWIDNIKU ROK SZKOLNY 2007/2008

DIAGNOZA PROFILAKTYCZNA SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE W ŚWIDNIKU ROK SZKOLNY 2007/2008 DIAGNOZA PROFILAKTYCZNA SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE W ŚWIDNIKU ROK SZKOLNY 2007/2008 Miejskie Centrum Profilaktyki Świdnik 2008 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Kwestionariusz profilaktyczny...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALEśNIEŃ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM.

DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALEśNIEŃ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM. ZAŁĄCZNIK DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALEśNIEŃ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM. Załącznik do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Wodzisławia Śląskiego na lata 2005-2015 Niniejsze opracowanie jest wynikiem

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety dotyczący postaw prozdrowotnych młodzieży

Kwestionariusz ankiety dotyczący postaw prozdrowotnych młodzieży Kwestionariusz ankiety dotyczący postaw prozdrowotnych młodzieży NAWYKI ŻYWIENIOWE 1. Jak często zwykle zjadasz śniadanie (pierwszy posiłek) tzn. coś więcej niż szklankę mleka, herbaty lub innego napoju?

Bardziej szczegółowo

Dopalacze wiemy więcej skuteczniej możemy działać Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Warszawa, ul. Żelazna 79 14.05.2014

Dopalacze wiemy więcej skuteczniej możemy działać Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Warszawa, ul. Żelazna 79 14.05.2014 Dopalacze wiemy więcej skuteczniej możemy działać Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Warszawa, ul. Żelazna 79 14.05.2014 " Narkotyki, dopalacze, leki,alkohol, uzależnienia behawioralne-zjawiska

Bardziej szczegółowo

Problemy substancji psychoaktywnych w ocenie mieszkańców Gminy Czempiń

Problemy substancji psychoaktywnych w ocenie mieszkańców Gminy Czempiń Problemy substancji psychoaktywnych w ocenie mieszkańców Gminy Czempiń Na podstawie ankiet przeprowadzonych w maju 27 roku wśród 356 mieszkańców Gminy Czempiń. Populacja Gminy Czempiń Liczba mieszkańców

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 022 629 35 69, 022 628 37 04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT. 24 OŚRODEK INFORMACJI 022 693 46 92, 022 625 76 23 00-503 WARSZAWA TELEFAX 022 629 40 89 NIP: 526-21-35-442,

Bardziej szczegółowo

Celem ankiety przeprowadzonej wśród uczniów jest określenie skali zagrożenia uczniów narkomanią, uzależnieniem nikotynowym i alkoholowym

Celem ankiety przeprowadzonej wśród uczniów jest określenie skali zagrożenia uczniów narkomanią, uzależnieniem nikotynowym i alkoholowym Celem ankiety przeprowadzonej wśród uczniów jest określe skali zagrożenia uczniów narkomanią, uzależm nikotynowym i owym Opracowała mgr Agszka Adamiec Profilaktyka uzależń ankieta dla uczniów. Ankieta

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY DOT. KONSUMPCJI SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW SZCZECINA

RAPORT KOŃCOWY DOT. KONSUMPCJI SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW SZCZECINA RAPORT KOŃCOWY DOT. KONSUMPCJI SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW SZCZECINA PROJEKT ZREALIZOWANY NA ZLECENIE URZĘDU MIASTA SZCZECIN OPRACOWANIE: DR N. ZDR.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 75/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2004 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 75/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2004 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 75/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2004 roku SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2004 2006 KWIECIEŃ

Bardziej szczegółowo

większość 0 % 3 % 0 % około połowy 0 % 1 % 0 %

większość 0 % 3 % 0 % około połowy 0 % 1 % 0 % BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, 2015-02-18 BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Br.0012.2.2.2015 Komisja ds. Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej oraz Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2010 BS/116/2010 POSTAWY WOBEC ALKOHOLU

Warszawa, sierpień 2010 BS/116/2010 POSTAWY WOBEC ALKOHOLU Warszawa, sierpień 2010 BS/116/2010 POSTAWY WOBEC ALKOHOLU Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szczekociny na 2011r.

Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szczekociny na 2011r. Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szczekociny na 2011r. Szczekociny 2010 Wstęp Narkotyki powszechnie uwaŝa się za niezwykle groźne substancje wykluczające moŝliwość kontrolowanego ich uŝywania,

Bardziej szczegółowo

Percepcja profilaktyki szkolnej i domowej wśród nastolatków Mira Prajsner

Percepcja profilaktyki szkolnej i domowej wśród nastolatków Mira Prajsner OFERTA BADAWCZA Percepcja profilaktyki szkolnej i domowej wśród nastolatków Mira Prajsner Konsultacja Naukowa: dr Ewa Stępień Kontakt telefoniczny: 0 604 634 580 Kontakt mailowy: mirabo@mirabo.pl; miraprajs@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży w 2009 i 2012 roku Przedstawione poniżej wyniki badań opracowano na podstawie: Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży. Ekspertyza oparta na wynikach ogólnopolskich badań

Bardziej szczegółowo

Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży w 2009 i 2012 roku

Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży w 2009 i 2012 roku Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży w 2009 i 2012 roku Przedstawione poniżej wyniki badań opracowano na podstawie: Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży. Ekspertyza oparta na wynikach ogólnopolskich badań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM. do roku 2016

PROJEKT WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM. do roku 2016 Załącznik do uchwały Nr 28/886/12 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 lipca 2012 r. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego PROJEKT WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Bardziej szczegółowo

Diagnoza spożywania alkoholu, środków psychoaktywnych i występowania aktów przemocy wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i

Diagnoza spożywania alkoholu, środków psychoaktywnych i występowania aktów przemocy wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i Diagnoza spożywania alkoholu, środków psychoaktywnych i występowania aktów przemocy wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Grudzień 2010 Spis treści Wprowadzenie... 3 Cele

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Projekt do konsultacji UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/557/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach. z dnia 17 lipca 2008 r.

Uchwała Nr XVII/557/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach. z dnia 17 lipca 2008 r. Uchwała Nr XVII/557/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/272/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. dotyczącej zatwierdzenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/258/15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVI/258/15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok UCHWAŁA NR XVI/258/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Raport: Monitorowanie problemów narkotykowych w województwie mazowieckim 2011

Raport: Monitorowanie problemów narkotykowych w województwie mazowieckim 2011 Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie Raport: Monitorowanie problemów narkotykowych w województwie mazowieckim 2011 Warszawa 2011 Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii

Bardziej szczegółowo

PROBLEM UŻYWANIA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ. BADANIA UCZNIÓW SZKÓŁ ŁÓDZKICH

PROBLEM UŻYWANIA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ. BADANIA UCZNIÓW SZKÓŁ ŁÓDZKICH PROBLEM UŻYWANIA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ. BADANIA UCZNIÓW SZKÓŁ ŁÓDZKICH Jan Chodkiewicz, Zygfryd Juczyński Zakład Psychologii Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego WSTĘP

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ NA LATA 2013-2016

DOLNOŚLĄSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ NA LATA 2013-2016 Załącznik do uchwały nr XXXI/880/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2013r. DOLNOŚLĄSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ NA LATA 2013-2016 Wrocław, 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

Czy zażywanie substancji psychoaktywnych to realny problem w zakładach pracy?

Czy zażywanie substancji psychoaktywnych to realny problem w zakładach pracy? Czy zażywanie substancji psychoaktywnych to realny problem w zakładach pracy? Alicja Petrykowska Palenie tytoniu 9,5 miliona dorosłych Polaków w wieku 18-64 lata pali papierosy. Około 4 milionów Polaków

Bardziej szczegółowo

NARKOTYKI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Andrzej Sasuła Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

NARKOTYKI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Andrzej Sasuła Wicemarszałek Województwa Małopolskiego NARKOTYKI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Andrzej Sasuła Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1. Problem narkomanii w Małopolsce z roku na rok narasta. 2. Corocznie w Biurze Pełnomocnika Zarządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Poradnia. 33-100 Tarnów, ul. J. Szujskiego 25 tel. 14 622-27-96 lub 14 636 27 96

Poradnia. 33-100 Tarnów, ul. J. Szujskiego 25 tel. 14 622-27-96 lub 14 636 27 96 Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna w Tarnowie www: sppt.tarnow.pl e-mail: topp20@poczta.onet.pl 33-100 Tarnów, ul. J. Szujskiego 25 tel. 14 622-27-96 lub 14 636 27 96 MŁODZIEŻ A SUBSTANCJE

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjno-konsultacyjny przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Siechnice.

Program edukacyjno-konsultacyjny przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Siechnice. Program edukacyjno-konsultacyjny przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Siechnice. I. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa projektu: 1. Program w zakresie edukacji o narkotykach i szkodliwości ich działania dla

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czerwonak

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czerwonak Załącznik do uchwały Nr 20/IV/2011 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 stycznia 2011 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czerwonak na lata 2011-2013 SPIS TREŚCI Wstęp.. 3 Rozdział I Opis

Bardziej szczegółowo

Celem badania było zebranie wiadomości odnośnie planów uczniów dotyczących ich dalszego kształcenia oraz czynników mających wpływ na te wybory.

Celem badania było zebranie wiadomości odnośnie planów uczniów dotyczących ich dalszego kształcenia oraz czynników mających wpływ na te wybory. Analiza ankiet dla uczniów trzecich klas gimnazjum w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach dotycząca wyboru szkoły ponadgimnazjalnej Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w II

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/12/10 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/12/10 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/12/10 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2011 rok Na podstawie art.10 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Jaki jest zasięg/zakres problemu alkoholizmu i zażywania narkotyków w powiecie pułtuskim?

1. Jaki jest zasięg/zakres problemu alkoholizmu i zażywania narkotyków w powiecie pułtuskim? Nr wywiadu. ANKIETER: NIE WYPEŁNIAĆ dzień miesiąc Nr ankietera 1-4 5-6 7-8 9-12 Dzień dobry. Nazywam się... i reprezentuję Akademię Humanistyczną w Pułtusku. Obecnie przeprowadzamy badanie na temat problemu

Bardziej szczegółowo