Raport z badania zrealizowanego przez Biuro Badań Społecznych OBSERWATOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z badania zrealizowanego przez Biuro Badań Społecznych OBSERWATOR"

Transkrypt

1 OPINIE UCZNIÓW SZKÓŁ POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA TEMAT UZALEśNIEŃ ORAZ UśYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH Raport z badania zrealizowanego przez Biuro Badań Społecznych OBSERWATOR KRAKÓW, MAJ 2006

2 Spis treści 1. Opis projektu Cele badawcze Metoda Próba Charakterystyka badanej populacji NajwaŜniejsze wnioski z badań (podsumowanie) Szczegółowy opis badań Palenie papierosów Piwo bezalkoholowe SpoŜywanie kawy zawierającej kofeinę SpoŜywanie alkoholu SPOśYCIE PIWA SPOśYCIE WINA SPOśYCIE WÓDKI ILOŚCIOWE SPOśYCIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ALKOHOLU W CZASIE 30 DNI PORZEDZAJĄCYCH BADANIE UPIJANIE SIĘ ORAZ OPINIA NA TEMAT PICIA ALKOHOLU ZAKUP ALKOHOLU SpoŜywanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych UŜywanie narkotyków w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających badanie UŜywanie narkotyków w ciągu 30 dni poprzedzających badanie Inicjacja i dostępność narkotyków Dostępność poszczególnych substancji psychoaktywnych Ocena spoŝycia substancji psychoaktywnych w środowisku badanej młodzieŝy Sytuacje konfliktowe i patologiczne Akceptacja uŝywania substancji psychoaktywnych Organizacja spotkań informujących o substancjach psychoaktywnych

3 1. Opis projektu. Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu oświęcimskiego. Badanie zostało zrealizowane na podstawie ankiety zaprojektowanej przez BBS Obserwator na podstawie wytycznych ESPAD. W maju 2005 roku ankieta ta została zrealizowana na losowej próbie uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na terenie Województwa Małopolskiego. W związku z powyŝszym, badanie przeprowadzone wśród uczniów szkół powiatu oświęcimskiego umoŝliwia porównanie z wynikami uzyskanymi w zeszłym roku w Małopolsce, a takŝe z badaniami przeprowadzanymi w ramach projektów ESPAD Cele badawcze. 1. UŜywanie narkotyków i niektórych substancji psychoaktywnych a. Zdefiniowanie grup uŝytkowników b. Rodzaje uŝywanych narkotyków i ich popularność c. WspółuŜywanie innych substancji psychoaktywnych (tytoń, alkohol, leki, inne dostępne środki etc.) d. Miejsca spoŝycia i miejsca zakupu e. Sposób uŝywania 2. Dostępność narkotyków i innych substancji psychoaktywnych a. Znajomość narkotyków b. Znajomość i dostępność leków przeciwbólowych i uspokajających c. Znajomość i dostępność pozostałych substancji psychoaktywnych 3. Ocena sytuacji szkolnej uczniów a. Wyniki w nauce b. Plany dalszego kształcenia się 4. Ocena własnej sytuacji uczniów a. Sytuacja rodzinna b. Samoocena c. Religijność 1.2. Metoda. Badania zrealizowano za pomocą kwestionariusza wywiadu ogólnego, przeprowadzonego audytoryjnie w klasach III ich gimnazjalnych oraz II-ich licealnych (i ponadgimnazjalnych) we wszystkich szkołach powiatu oświęcimskiego. Łącznie zrealizowano 866 wywiadów. Kwestionariusz liczył 76 pytań. Jego realizacja zajmowała od 20 do 60 minut. Średni czas wypełniania ankiety wynosił 33 minuty. W porównaniu z badaniami w Małopolsce czas wypełniania był nieco dłuŝszy. Spowodowane to było włączeniem do badania klasy specjalnej, której uczniowie mieli bardzo duŝe problemy z wypełnieniem ankiety. Czas przeprowadzenia badań Średnia Minimum Maksimum 33, Analiza zebranego materiału została przeprowadzona w programie SPSS. 3

4 1.3. Próba. Celowa i wyczerpująca próba III-ich klas gimnazjalnych oraz II-ich licealnych (i ponadgimnazjalnych) szkół powiatu oświęcimskiego. KaŜdorazowo przed rozdaniem kwestionariuszy, ankieter odczytywał informację odnośnie do badania i sposobu wypełniania ankiety. Badania w terenie zrealizowano w dniach 24 kwietnia do 28 kwietnia 2006 roku. 2. Charakterystyka badanej populacji Łącznie zrealizowano 866 wywiadów. Specyfiką powiatu oświęcimskiego jest niewielka liczba gimnazjów, toteŝ przeprowadzono w nich tylko 67 wywiadów. Pozostałe 799 miało miejsce wśród uczniów klas licealnych i ponadgimnazjalnych. Rodzaj szkoły Liczebność % Gimnazja 67 7,7% Licea oraz szkoły ponadgimnazjalne ,3% Z deklaracji wieku na podstawie roku urodzenia wynika, Ŝe wśród badanych przewaŝają zdecydowanie 18-latkowie (75,6%). Jednak na pytanie: Jak sądzisz, czy będziesz pił alkohol, kiedy skończysz 18 lat tylko 33% osób wybrało odpowiedź skończyłem juŝ 18 lat. Taki układ badanej populacji jest odmienny od dominującego w województwie małopolskim, gdzie wśród badanych przewaŝali szesnastolatkowie (46%). W Małopolsce w trakcie badania 18 lat ukończyło prawie dwukrotnie mniej osób niŝ w powiecie oświęcimskim 17% badanych uczniów. 8,5% badanych nie podało w ankiecie swojego wieku. Wiek na podstawie roku urodzenia Liczebność % 15 lat 1,1% 16 lat 63 7,3% 17 lat 6,7% 18 lat ,6% 19 lat 54 6,2% 20 lat 7,8% 21 lat 4,5% 23 lat 2,2% Odmowa odpowiedzi 74 8,5% W badanej populacji znalazło się 51% dziewcząt i 47% chłopców, z tego wynika, Ŝe stosunek płci w badanej populacji jest bardziej zrównowaŝony niŝ w całej Małopolsce. Uzyskane wyniki będą więc bardziej reprezentatywne dla całej populacji, bez względu na płeć. W badaniach realizowanych na terenie całej Małopolski badani byli reprezentowani w większym stopniu przez dziewczęta (56%) niŝ przez chłopców (43%). 4

5 Płeć Liczebność % Kobieta ,9% MęŜczyzna ,0% Odmowa odpowiedzi 18 2,1% Miejsce zamieszkania badanej populacji rozkłada się niemal idealnie w równych proporcjach: 49% badanych uczniów mieszka w miastach, a 48% na wsi. W skali całej Małopolski te róŝnice są wyraźniejsze (43% badanych uczniów mieszka w miastach, a 57% na wsi). Miejsce zamieszkania Liczebność % Miasto ,4% Wieś ,4% Odmowa odpowiedzi 19 2,2% Podobnie jak w badaniach w Małopolsce, równieŝ większość badanych uczniów (64%) powiatu oświęcimskiego dobrze ocenia swoją sytuację materialną. 30% badanych określa swoją sytuację materialną jako średnią. Jako raczej złą i bardzo złą ocenia ją tylko 4% badanych. Jak oceniasz sytuację materialną swojej rodziny? Liczebność % Powodzi nam się bardzo dobrze 96 11,1% Powodzi nam się raczej dobrze ,3% Powodzi nam się znośnie, średnio ,4% Powodzi nam się raczej źle 33 3,8% Powodzi nam się bardzo źle, jesteśmy w cięŝkiej sytuacji materialnej 5,6% Odmowa odpowiedzi 7,8% Oboje rodzice pozostają aktywni zawodowo u prawie (47%) co drugiego badanego ucznia. Wśród ¼ uczniów pracuje tylko ojciec, a wśród 13% tylko matka. W grupie 14% uczniów oboje rodzice nie pracują. Stopa bezrobocia w Małopolsce na koniec lutego 2005 roku wynosiła około 15%. Jaki jest status społeczno-zawodowy twoich rodziców Liczebność % Oboje pracują ,7% Tylko ojciec pracuje ,8% Tylko matka pracuje ,7% Oboje nie pracują lub są na emeryturze, rencie ,2% Odmowa odpowiedzi 6,7% 84% badanych uczniów korzysta z Internetu. Codziennie z Internetu korzysta 33% badanych. 5

6 Ile średnio czasu spędzasz korzystając z Internetu? Liczebność % Godzinę tygodniowo i mniej ,1% od dwóch do trzech godzin tygodniowo ,2% od czterech do pięciu godzin tygodniowo 62 7,2% od pięciu do sześciu godzin tygodniowo 66 7,6% od jednej do trzech godzin dziennie ,9% PowyŜej trzech godzin dziennie ,9% W ogóle nie korzystam ,4% Odmowa odpowiedzi 7,8% 64% uczniów, którzy korzystają z Internetu, posiada dostęp do tego medium w domu. Jest to wynik lepszy o 4% od średniej małopolskiej. Gdzie najczęściej korzystasz z Internetu? Liczebność % W domu ,7% U znajomych ,3% W szkole 89 12,4% W kawiarence internetowej 48 6,7% Gdzie indziej 12 1,7% W świetlicy 2,3% Ogółem ,0% Internet najczęściej wykorzystywany jest przez uczniów w celu zdobywania informacji oraz w celach rozrywkowych. Prawie tyle samo uczniów deklaruje korzystanie z internetu w celach informacyjnonaukowych (41%), co w celach rozrywkowo-komunikacyjnych (44%). Do czego głównie słuŝy ci Internet? Liczebność % Zdobywanie informacji ,3% Rozrywka ,7% Komunikatory 93 10,7% Nauka 88 10,2% Poznawanie ludzi 45 5,2% Do czegoś innego 26 3,0% Nie korzystają z internetu / odmowa odpowiedzi ,9% Prawie 64% badanych uczniów gra w gry komputerowe. Jest to wynik o 6% niŝszy od średniej w Małopolsce. Największą popularnością cieszą się gry określane jako sportowe, gra w nie 37% badanych uczniów. W gry przygodowe i strategiczne gra odpowiednio 36 i 35% badanych. W całej Małopolsce 30% uczniów uŝywa gier komputerowych codziennie - minimum przez godzinę i dłuŝej. W powiecie oświęcimskim jest takich uczniów o 9% mniej. 6

7 Czy grasz w gry komputerowe? Liczebność % Tak ,5% Nie ,1% Odmowa odpowiedzi 3,3% Jakiego typu są tu gry? Obserwacje % Sportowe ,0% Przygodowe, zręcznościowe ,9% Strategiczne ,2% Logiczne ,7% RPG ,3% Symulatory 82 14,9% Inne 42 7,6% FPP 8 1,5% Wojenne 4,7% Ile czasu im poświęcasz? Liczebność % Gram rzadziej niŝ raz w tygodniu ,7% od godziny do dwóch tygodniowo ,2% od trzech godzin do czterech tygodniowo 56 6,5% od pięciu godzin do sześciu tygodniowo 41 4,7% godzinę dziennie 73 8,4% od dwóch do trzech godzin dziennie 72 8,3% PowyŜej trzech godzin dziennie 33 3,8% Nie grają w ogóle /Odmowa odpowiedzi ,3% Uczniowie odpowiadali teŝ na pytanie odnośnie stosunku do wiary. Zdecydowana większość (ok. 95%) uznaje się za osoby wierzące. 70% spośród wierzących uczniów uczestniczy minimum raz w tygodniu w praktykach religijnych. W skali Małopolski odsetek takich uczniów jest zdecydowanie większy - 87%. Czy jesteś osobą wierzącą? Liczebność % Tak ,0% Nie 38 4,4% Odmowa odpowiedzi 5,6% 7

8 Jak często uczestniczysz w praktykach religijnych? Liczebność % Codziennie 35 4,0% Raz na tydzień ,4% Raz dwa razy w miesiącu 68 7,9% Rzadziej niŝ raz w miesiącu 63 7,3% Nie praktykuję 75 8,7% Osoby nie wierzące / odmowa odpowiedzi 50 5,8% Średnia ocen uczniów z przedmiotów na ostatnie półrocze oraz za ostatni rok kumuluje się wokół oceny 3,5. Jaką miałeś średnią ocen na ostatnie półrocze? Średnia Minimum Maksimum 3,49 1,00 5,20 Jaką miałeś średnią ocen na koniec ostatniego roku szkolnego? 3,67 1,00 6,00 Zdecydowana większość badanych uczniów chce kontynuować w przyszłości naukę. Tylko 15% badanych nie ma takiego zamiaru. Czy zamierzasz kontynuować naukę po ukończeniu obecnej szkoły? Liczebność % Tak ,1% Nie ,8% Odmowa odpowiedzi 1,1% Ogółem ,0% Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w większości chcieliby kontynuować naukę na wyŝszych uczelniach. Najczęściej wskazywano na UJ w Krakowie oraz szkołę wyŝszą w Poznaniu. Ta druga uczelnia pod dokładnie taką nazwą nie istnieje, dlatego jest to raczej informacja, Ŝe badani chcieliby studiować w ogóle w Poznaniu. Gdzie zamierzasz kontynuować naukę po ukończeniu obecnej szkoły? Obserwacje % w kolumnie trudno mi powiedzieć 83 14,3% Szkoła wyŝsza w Poznaniu 82 14,1% Uczelnia wyŝsza 65 11,2% Uniwersytet Jagielloński 57 9,8% Akademia Wychowania Fizycznego 24 4,1% Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 21 3,6% W tej samej szkole 20 3,4% W Krakowie 19 3,3% Powiatowy Zespół Szkół nr 11 im. St. Wyspiańskiego w Kętach 19 3,3% Liceum Ogólnokształcące 15 2,6% 8

9 Gdzie zamierzasz kontynuować naukę po ukończeniu obecnej szkoły? Obserwacje % w kolumnie Powiatowy Zespół Szkół Agrotechnicznych i Zawodowych w Jawiszowicach 14 2,4% Technikum 10 1,7% Politechnika 9 1,5% LO im. M. Dąbrowskiej w Kętach 9 1,5% Technikum wieczorowe 7 1,2% Studium 7 1,2% Politechnika Krakowska 7 1,2% Akademia Pedagogiczna w Krakowie 6 1,0% OZNS (Oświęcimski Zakład Napraw Samochodowych) 6 1,0% Uniwersytet Śląski 5,9% Szkoła o profilu Ŝywieniowym 5,9% Akademia Ekonomiczna 4,7% Liceum Ogólnokształcące im. Mistrzostwa Sportowego 4,7% Studium hotelarskie 4,7% Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku-Białej 4,7% Kęty 4,7% Technikum Zawodowe dla Dorosłych Zespołu Szkół w LibiąŜu 3,5% Krakowska Szkoła WyŜsza im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego 3,5% Studium kosmetyczne 3,5% Szkoła turystyczna 3,5% Collegium Medicum UJ w Krakowie 3,5% Szkoła policealna 3,5% Uczelnia w Oświęcimiu 3,5% Centrum Kształcenia Dorosłych 3,5% LO im. K.K. Baczyńskiego w Kozach 3,5% Harvard 2,3% Państwowa WyŜsza Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie 2,3% Prawo 2,3% Akademia Rolnicza 2,3% Uczelnia pedagogiczna 2,3% Technikum chemiczne 2,3% Politechnika Śląska 2,3% Studia zaoczne 2,3% Szkoła Policyjna 2,3% Technikum Mechaniczne 2,3% W Katowicach 2,3% Powiatowy Zespół nr 3 Szkół Technicznych lub ogólnych 2,3% Budowlanka (Technikum Budowlane lub ZSZ) 2,3% Architektura 2,3% Kopernik 2,3% Powiatowy Zespół Ogólnokształcących nr 11 w Kętach 2,3% Studia informatyczne 2,3% Technikum handlowe 2,3% Szkoła wizaŝu 2,3% Studium w Oświęcimiu 1,2% 9

10 Gdzie zamierzasz kontynuować naukę po ukończeniu obecnej szkoły? Obserwacje % w kolumnie Technikum wieczorowe w Chełmku 1,2% Studium w Bielsku Białej 1,2% Akademia Medyczna w Krakowie 1,2% Akademia Sztuk Pięknych 1,2% Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu 1,2% Liceum Ogólnokształcące o profilu wojskowym 1,2% Technikum Ekonomiczne 1,2% Bielska WyŜsza Szkoła Biznesu i Informatyki 1,2% WyŜsza Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej 1,2% Psychologia 1,2% Liceum Ogólnokształcące w Chełmku 1,2% Liceum profilowane 1,2% Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1,2% w Łodzi 1,2% Liceum uzupełniające 1,2% Technikum uzupełniające 1,2% Kolegium 1,2% University of Glasgow 1,2% Szkoła pielęgniarska 1,2% Małopolska WyŜsza Szkoła Zawodowa w Krakowie 1,2% Szkoła z kierunkiem zdrowie publiczne 1,2% Biologia 1,2% Uniwersytet Wrocławski 1,2% Central saint martins college of art and design 1,2% Uniwersytet Śląski Wydział Radia i Telewizji 1,2% Szkoła wieczorowa 1,2% Beskidzka WyŜsza Szkoła w śywcu 1,2% śak - Centrum Nauki i Biznesu 1,2% Akademia Ekonomiczna w Katowicach 1,2% Uniwersytet Warszawski 1,2% Akademia Ekonomiczna w Krakowie 1,2% Średnia szkoła 1,2% Studia górnicze 1,2% Szkoła plastyczna 1,2% Szkoła policealna ekonomiczna 1,2% WyŜsza szkoła informatyki (np. WyŜsza Szkoła Informatyki i Zarządzania 1,2% Powiatowy Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach 1,2% Liceum Ogólnokształcące w Oświęcimiu 1,2% Gimnazjum Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku Białej 1,2% WyŜsza szkoła wojskowa 1,2% WyŜsza Szkoła Bankowości i Finansów 1,2% Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1,2% Oświęcim 1,2% 10

11 3. NajwaŜniejsze wnioski z badań (podsumowanie) Badanie przeprowadzono w dwóch grupach młodzieŝy. Pierwsza to uczniowie III-cich klas gimnazjum, których w niniejszym opracowaniu będziemy w skrócie nazywać gimnazjalistami, młodszą grupą lub szesnastolatkami (choć w klasach tych byli równieŝ 15-to i 17-latkowie). Druga grupa to uczniowie II-ej klasy liceum oraz szkół ponadgimnazjalnych, których dla potrzeb tego opracowania nazywać będziemy licealistami, starszą grupą lub osiemnastolatkami (choć w klasach tych występowali 17, 19 i nawet 20-latkowie). W powiecie oświęcimskim 70% uczniów przyznaje się do zapalenia kiedykolwiek papierosa, 96% piło juŝ alkohol, 46% badanej młodzieŝy sięgało po środki przeciwbólowe (bez wskazań lekarza), a 28% po marihuanę lub haszysz. Z badań przeprowadzonych w województwie Małopolskim, wynika, Ŝe odsetki popularności poszczególnych substancji w skali całej Małopolski są niŝsze: 57% uczniów przyznaje się do zapalenia kiedykolwiek papierosa, 90% piło juŝ alkohol, 30% badanej młodzieŝy sięgało po środki przeciwbólowe (bez wskazań lekarza), a 14% po marihuanę lub haszysz Z pewnością jest to spowodowane faktem, Ŝe w badaniu uczniów powiatu oświęcimskiego brała udział w duŝej mierze młodzieŝ osiemnastoletnia, która z racji starszego wieku częściej miała do czynienia z substancjami psychoaktywnymi niŝ jej młodsi koledzy z Małopolski. 44% badanych uczniów inicjację alkoholową przechodzi przed ukończeniem 14 roku Ŝycia. Przed osiągnięciem pełnoletniości 85% uczniów ma juŝ inicjację alkoholową za sobą. W całej Małopolsce wskaźnik ten jest wyŝszy i wynosi 97%. Warto jednak zwrócić uwagę, Ŝe w przypadku powiatu oświęcimskiego 13% badanych uczniów odmówiło odpowiedzi na to pytanie. Co drugi uczeń spośród przyznających się do palenia deklaruje, Ŝe po pierwszego papierosa sięgał przed ukończeniem 14 lat. Uczniowie ci stanowią grupę 28% wszystkich badanych uczniów. W trakcie 30 dni poprzedzających badanie 56% badanej młodzieŝy przyznało się do palenia papierosów. 28% badanych czyniło to sporadycznie, tj. wypalało mniej niŝ jeden papieros dziennie. Grupa 20% z nich paliła od jednego do dziesięciu papierosów dziennie. Wskaźniki dla całej Małopolski są odpowiednio niŝsze: 42% badanej młodzieŝy przyznało się do palenia papierosów sporadycznie czyniła to połowa z nich. Wśród licealistów jest więcej palących uczniów niŝ w gimnazjum, licealiści przyznają się teŝ do częstszego palenia papierosów. W trakcie 30 dni poprzedzających badanie młodzieŝ najczęściej piła piwo (73%), alkohole wysokoprocentowe (56%), wino (39%), drinki gotowe do spoŝycia (23%) oraz napoje winopodobne (19%). W tym okresie badani wypijali najczęściej: 1 do 2 półlitrowych piw (23%), 1 do 2 lampek wina (15%), więcej niŝ 5 kieliszków czystego alkoholu (28%!!!), mniej niŝ pół litra drinków gotowych do spoŝycia (5%) oraz mniej niŝ jedną lampkę napoju winopodobnego (5%). W porównaniu z Małopolską odsetek osób spoŝywających alkohol jest duŝo wyŝszy w przypadku piwa, alkoholi wysokoprocentowych i wina. Szczególnie zwraca uwagę duŝy odsetek badanych, którzy deklarują spoŝywanie wódki, jest on prawie dwukrotnie wyŝszy niŝ w Małopolsce Piwo zdecydowanie częściej w okresie ostatnich 30 dni pili uczniowie szkół ponadgimnazjalnych niŝ gimnazjalnych, częściej chłopcy niŝ dziewczęta i w zbliŝonym stopniu uczniowie z miast i ze wsi. Zdecydowana większość pijących wino uczniów deklaruje, Ŝe w tym okresie sięgali po nie 1-2 razy. Do wypicia wina nieznacznie częściej przyznają się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, i nieco częściej dziewczęta niŝ chłopcy. Po wódkę sięga częściej starsza grupa badanych. W okresie, o który pytaliśmy, 42% gimnazjalistów i 58% licealistów przyznało się do picia wódki. Częściej po wódkę sięgają chłopcy (64%) niŝ dziewczęta (48%). 11

12 Najpopularniejsze miejsca spoŝywania alkoholu przez młodzieŝ to własny dom lub znajomych oraz bary i puby a takŝe miejsca publiczne takie jak park, ulica czy ławka na osiedlu. 22% badanej młodzieŝy spoŝywała alkohol w swoim domu. Co piąty badany pił alkohol w domu znajomych, a 17% badanych wybierało bar i pub. Miejsce na świeŝym powietrzu (park, ulica, ławka) do konsumpcji alkoholu wybierała grupa 15% badanych. Prawie połowie badanych (46%) zdarzyło się w czasie ostatnich 30 dni wypić pięć lub więcej drinków pod rząd, w badaniach w Małopolsce takich osób było mniej (30%). Grupie 14% uczniów zdarzyło się to jeden raz, a 20% - 3 razy i więcej w trakcie miesiąca poprzedzającego badanie. Wraz z wiekiem badanych rośnie częstotliwość upijania się, rozumiana tu jako wypicie minimum pięciu drinków pod rząd. W grupie 15-to i 16-latków 34% deklaruje, Ŝe piło w ten sposób alkohol w ostatnim czasie, zaś w grupie 17-to i 18-latków ten odsetek wzrasta do 48%. Ten sposób upijania się występuje częściej w grupie chłopców (59%) niŝ dziewcząt (37%) oraz w tym samym stopniu dotyczy uczniów z obszarów wiejskich co miejskich Prawie 76% badanej młodzieŝy przyznało się, Ŝe zdarzyło im się co najmniej raz w Ŝyciu upić. Wynik ten jest wyŝszy o 16 punktów procentowych od wskazań osiągniętych wśród badanych uczniów w Małopolsce. Co trzeci badany upił się w ostatnim miesiącu poprzedzającym badanie. 28% badanej młodzieŝy twierdzi, Ŝe upiło się w Ŝyciu co najmniej 10 razy i więcej. Sięgająca po alkohol młodzieŝ wyraŝa przewaŝnie pozytywne opinie na temat skutków picia alkoholu młodzi uwaŝają, Ŝe po wypiciu alkoholu jest prawdopodobne, Ŝe będą się świetnie bawić, poczują się zrelaksowani, będą bardziej przyjaźni i towarzyscy ; młodzi wymieniają jeden negatywny aspekt wypicia alkoholu - po wypiciu będą mieli kaca. Z drugiej strony młodzi uwaŝają, Ŝe nie jest prawdopodobne, aby nie byli w stanie przestać pić, Ŝe będą mieli kłopoty z policją, czy Ŝe zrobią coś, czego będą Ŝałowali oraz to, Ŝe zrobi im się niedobrze po wypiciu alkoholu. Jednym słowem, zdaniem badanych, spoŝywaniu alkoholu towarzyszy więcej pozytywnych niŝ negatywnych konsekwencji. MłodzieŜ w alkohol zaopatruje się w powszechnie dostępnych punktach sprzedaŝy, gdzie mogą go łatwo nabyć. W czasie ostatnich 12 miesięcy uczniowie najczęściej próbowali dokonać zakupu piwa 70% badanych. Zdecydowanej większości z nich (98% spośród kupujących) udało się dokonać zakupu, tylko nielicznym sprzedawca odmówił sprzedaŝy piwa (14 przypadków na 600 prób zakupu). Wino oraz wódka były zdecydowanie rzadziej kupowane przez badaną młodzieŝ, 26% spośród nich próbowała dokonać zakupu wina, a 41% wódki. W obu wypadkach większości udała się ta próba, sprzedawca odmawiał w kilkunastu przypadkach. W porównaniu z badaniami w Małopolsce, uczniowie w powiecie oświęcimskim częściej dokonują udanych prób zakupu wódki. Wiedza o środkach odurzających (w tym narkotykach) jest w badanej populacji powszechna. 90% badanych wskazywało na haszysz i marihuanę jako środek odurzający, o którym słyszeli. Niewiele niŝszym stopniem znajomości charakteryzują się grzyby halucynogenne oraz amfetamina (odpowiednio 89% i 88%). Na poziomie 80% wskazywane są takie środki jak kokaina, środki przeciwbólowe, heroina, ecstasy, środki uspokajające i nasenne, środki anaboliczne, a takŝe środki wziewne. 70%-owa znajomość dotyczy takich środków jak morfina i polska heroina (popularnie zwana kompotem ). Połowa badanej młodzieŝy słyszała o opium oraz LSD. Co trzeci badany uczeń słyszał o cracku, a 13% o metadonie. Najmniej znanymi środkami są Relevin (środek nieistniejący, wprowadzony w 12

13 celu stwierdzenia stopnia konfabulacji badanych) oraz GHB wskazywane przez grupę około 10% badanych. W porównaniu z badaniami realizowanymi w Małopolsce uczniów badanych w powiecie oświęcimskim wyróŝnia wyŝsza znajomość takich substancji jak haszysz oraz grzyby halucynogenne. W czasie 30 dni poprzedzających badanie 28% uczniów uŝywało środków przeciwbólowych, po które większość z nich sięgała w tym okresie raz lub dwa razy. 9% badanych uczniów przyznało się, Ŝe w tym czasie uŝywało haszyszu lub marihuany, a 6% uczniów sięgało po środki uspokajające lub nasenne. Dla młodzieŝy badanej w Małopolsce wskaźniki te wynosiły odpowiednio: 28%, 5% i 4%. Po grzyby halucynogenne w trakcie 30 dni poprzedzających badanie sięgało 2% badanych uczniów. 39% dziewcząt uŝywało w trakcie miesiąca poprzedzającego badanie środków przeciwbólowych bez wskazań lekarza (najczęściej 1-2 razy), wśród chłopców grupa ta była ponad dwa razy mniejsza (16% chłopców). Środki uspokajające lub nasenne brało w tym czasie tyle samo dziewcząt co chłopców (około 6%). 5% dziewcząt i 14% chłopców uŝywało minimum jeden raz haszyszu lub marihuany. 2% dziewcząt i 5% chłopców łączyło alkohol z paleniem marihuany. W ostatnich 30 dniach poprzedzających badanie, podobne grupy uczniów młodszych i starszych zaŝywały środki uspokajające lub nasenne (8% do 6%). Starsi uczniowie częściej sięgali po środki przeciwbólowe (29% badanych licealistów) niŝ młodsi (18%). Starsi uczniowie deklarowali uŝywanie marihuany lub haszyszu w ostatnich 30 dniach w podobny stopniu jak ich młodsi koledzy. Pierwsze narkotyki lub inne substancje psychoaktywne, po które sięgali badani to haszysz i marihuana oraz leki przeciwbólowe. W bieŝących badaniach zanotowano dwukrotnie wyŝszy wskaźnik inicjacji narkotykowej przy uŝyciu marihuany i haszyszu niŝ miało to miejsce w badaniach w Małopolsce. Substancje te badani najczęściej otrzymywali od znajomych, przyjaciół lub kolegów. Wśród zaproponowanych odpowiedzi najczęściej wskazywano na braliśmy to wspólnie, w grupie przyjaciół i ten sposób inicjacji jest pewnie najczęstszym w badanej populacji jak i wśród badanych w Małopolsce. Główna przyczyna dla której badani sięgali po raz pierwszy po narkotyk to w ponad połowie przypadków - ciekawość. Wśród pozostałych przyczyn wymieniano chęć poczucia się odurzonym, czyli - chciałem się poczuć na haju. Trzeba zwrócić w tym pytaniu uwagę na duŝy odsetek osób (24%), którzy wybierali odpowiedź inny powód, niŝ te, które zaproponowano w kafeterii. Chłopcy częściej od dziewczyn po swój pierwszy narkotyk sięgali z ciekawości lub z nudów, podczas gdy dziewczyny częściej niŝ chłopcy wymieniały jakiś inny powód. 63% badanych zna miejsca, w których moŝna dostać narkotyki. Co drugi badany uczeń wskazuje, Ŝe łatwo moŝna zdobyć narkotyki na dyskotece lub w pubie. Prawie co piąty badany wskazuje na szkołę jako miejsce zdobycia narkotyków(!), a 27% wybierało odpowiedź w domu u dealera. Podobne wskazania uzyskano w badaniach w Małopolsce. Zdaniem badanej młodzieŝy wśród ich znajomych picie napoi alkoholowych jest bardziej popularne niŝ palenie papierosów. 40% uczniów uwaŝa, Ŝe kilka osób wśród ich znajomych upija się co najmniej raz w tygodniu, a 15% uwaŝa Ŝe osób takich jest sporo. Tylko 43% badanych (w badaniach w Małopolsce takich uczniów było 60%) uwaŝa, Ŝe nikt z ich znajomych nie uŝywa marihuany lub haszyszu, a 71% wyraŝa taką opinię odnośnie do amfetaminy oraz grzybów halucynogennych. Co do pozostałych narkotyków zdecydowana większość (powyŝej 80%) uwaŝa, Ŝe nikt z ich znajomych nie bierze tego typu środków. 13

14 Popularność poszczególnych substancji wśród badanej młodzieŝy UŜywający podanych substancji Uczniowie pow. oświęcimskiego Uczniowie w Małopolsce kiedykolwiek w Ŝyciu Liczebność % Liczebność % Alkohol ,4% ,6% Papierosy ,9% ,7% Narkotyki (w tym leki uspokajające lub nasenne i przeciwbólowe ,2% ,7% UŜywający określonych narkotyków kiedykolwiek w Liczebność % Ŝyciu Środki przeciwbólowe (bez wskazań lekarza) ,6% Haszysz, marihuana ,9% Środki uspokajające, lub nasenne (bez wskazania lekarza) ,6% Alkohol razem z marihuaną lub haszyszem ,6% Alkohol razem z tabletkami ,7% Amfetamina 74 8,5% Grzyby halucynogenne 69 8,0% Ecstasy 41 4,7% Środki anaboliczne, sterydy 41 4,7% Substancje wziewne jak np: rozpuszczalniki, kleje 33 3,8% LSD 25 2,9% Kokaina 19 2,2% Polska heroina (kompot) 19 2,2% Heroina 16 1,8% Morfina 11 1,3% Crack 10 1,2% Opium 10 1,2% Metadon 9 1,0% Narkotyki wstrzykiwane za pomocą igły 9 1,0% GHB 7,8% Relevin 7,8% 14

15 UŜywający określonych substancji w czasie ostatnich 12 miesięcy Liczebność % Alkohol ,6% Środki przeciwbólowe (bez wskazań lekarza) ,1% Haszysz, marihuana ,9% Środki uspokajające, lub nasenne (bez wskazania lekarza) ,4% Alkohol razem z marihuaną lub haszyszem 76 8,8% Alkohol razem z tabletkami 74 8,5% Amfetamina 48 5,5% Grzyby halucynogenne 28 3,2% Ecstasy 26 3,0% Środki anaboliczne, sterydy 20 2,3% Substancje wziewne jak np: rozpuszczalniki, kleje 13 1,5% LSD 14 1,6% Polska heroina (kompot) 10 1,2% Kokaina 7,8% Narkotyki wstrzykiwane za pomocą igły 7,8% Crack 5,6% Heroina 4,5% Metadon 4,5% Morfina 4,5% GHB 4,5% Relevin 4,5% Opium 3,3% UŜywający określonych substancji w czasie ostatnich 30 dni Liczebność % Piwo ,3% Wódka ,4% Wino ,8% Środki przeciwbólowe (bez wskazań lekarza) ,7% Haszysz, marihuana 80 9,2% Środki uspokajające, lub nasenne (bez wskazania lekarza) 54 6,2% Alkohol razem z tabletkami 30 3,5% Alkohol razem z marihuaną lub haszyszem 30 3,5% Amfetamina 15 1,7% Grzyby halucynogenne 14 1,6% Ecstasy 13 1,5% Środki anaboliczne, sterydy 10 1,2% Substancje wziewne jak np: rozpuszczalniki, kleje 7,8% LSD 7,8% Kokaina 5,6% Opium 5,6% GHB 5,6% Relevin 5,6% Polska heroina (kompot) 5,6% Narkotyki wstrzykiwane za pomocą igły 5,6% Crack 4,5% Metadon 3,3% Heroina 3,3% Morfina 3,3% 15

16 4. Szczegółowy opis badań 4.1. Palenie papierosów Tylko 30% uczniów nigdy nie paliło papierosów. Wskaźnik ten odbiega od zaobserwowanego w całej Małopolsce, w której 43% badanych uczniów nie przechodziło jeszcze inicjacji tytoniowej. Wśród gimnazjalistów jest więcej niepalących niŝ wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Z pewnością z racji wieku takŝe licealiści przyznają się teŝ do częstszego palenia papierosów. Ile razy w Ŝyciu zdarzyło ci się palić papierosy? Liczebność % 0 Ani razu ,8% 1-2 razy ,4% 3-5 razy 68 7,9% 6-9 razy 46 5,3% razy 53 6,1% razy 43 5,0% 40 razy i więcej ,2% Odmowa odpowiedzi 3,3% Ile razy w Ŝyciu zdarzyło ci się palić Gimnazja Licea oraz szkoły ponadgimnazjalne papierosy? Liczebność % Liczebność % 0 Ani razu 37 55,2% ,7% 1-2 razy 10 14,9% ,3% 3-5 razy 6 9,0% 62 7,8% 6-9 razy 46 5,8% razy 4 6,0% 49 6,1% razy 43 5,4% 40 razy i więcej 10 14,9% ,7% Odmowa odpowiedzi 3,4% Ogółem ,0% ,0% Co drugi uczeń spośród przyznających się do palenia deklaruje, Ŝe po pierwszego papierosa sięgał przed ukończeniem 14 lat. Uczniowie ci stanowią grupę 28% wszystkich badanych uczniów. Średnia Minimum Maksimum Ile miałeś(aś) lat kiedy po raz pierwszy zapaliłeś(aś) papierosa? 13,

17 Wiek inicjacji tytoniowej Częstość Procent Procent palących 1-9 lat 40 4,6% 8,5% lat ,7% 41,6% lat ,6% 48,6% 18+ 6,7% 1,3% Ogółem ,6% 100,0% Braki danych Odmowa odpowiedzi ,4% 56% badanej młodzieŝy przyznało się do palenia papierosów w przeciągu miesiąca poprzedzającego badanie. 28% badanych czyniło to sporadycznie, tj. wypalało mniej niŝ jeden papieros dziennie. Grupa 20% z nich paliła od jednego do dziesięciu papierosów dziennie. Wskaźniki dla całej Małopolski są niŝsze: 42% badanej młodzieŝy przyznało się do palenia papierosów, sporadycznie czyniła to połowa z nich. Procent Biorąc pod uwagę ostatnie 30 dni, ile średnio wypalałeś(aś) wśród papierosów w tym okresie? Częstość Procent palących Mniej niŝ 1 papieros tygodniowo ,1% 42,7% Mniej niŝ 1 papieros dziennie 31 3,6% 6,3% 1-5 papierosów dziennie 97 11,2% 19,8% 6-10 dziennie 74 8,5% 15,1% dziennie 45 5,2% 9,2% więcej niŝ 20 papierosów dziennie 34 3,9% 6,9% Ogółem ,6% 100,0% Nie paliłem Odmowa odpowiedzi ,4% 17

18 4.2. Piwo bezalkoholowe 65% badanych uczniów deklaruje, Ŝe kiedykolwiek w Ŝyciu wypiło piwo bezalkoholowe. Piwo bezalkoholowe piją częściej dziewczęta niŝ chłopcy. W tym samym stopniu piwo bezalkoholowe jest popularne na obszarach wiejskich co w miastach oraz w obu grupach wiekowych (wśród gimnazjalistów i licealistów). Czy piłeś kiedykolwiek piwo bezalkoholowe? Częstość Procent Tak ,4% Nie ,2% Odmowa odpowiedzi 3,3% Czy piłeś kiedykolwiek piwo bezalkoholowe? Kobieta Podaj swoją płeć MęŜczyzna Liczebność % Liczebność % Tak ,5% ,0% Nie ,0% ,8% Odmowa odpowiedzi 2,5% 1,2% Ogółem ,0% ,0% Czy piłeś kiedykolwiek piwo bezalkoholowe? Miasto Rodzaj miejsca zamieszkania Liczebność % Liczebność % Tak ,2% ,1% Nie ,3% ,7% Odmowa odpowiedzi 2,5% 1,2% Ogółem ,0% ,0% Wieś Czy piłeś kiedykolwiek piwo Gimnazja Licea oraz szkoły ponadgimnazjalne bezalkoholowe? Liczebność % Liczebność % Tak 44 65,7% ,3% Nie 23 34,3% ,3% Odmowa odpowiedzi 3,4% Ogółem ,0% ,0% 18

19 4.3. SpoŜywanie kawy zawierającej kofeinę 84% uczniów deklaruje, Ŝe spoŝywało juŝ kawę zawierającą kofeinę. Nieco częściej kawę piły dziewczęta niŝ chłopcy. Miejsce zamieszkania nie ma wpływu na częstość sięgania po kawę zawierającą kofeinę. Kawa jest nieco bardziej popularna wśród uczniów ze starszej grupy wiekowej. Czy piłeś kiedykolwiek kawę kofeinową? Częstość Procent Tak ,8% Nie ,7% Odmowa odpowiedzi 4,5% Czy piłeś kiedykolwiek kawę kofeinową? Kobieta Podaj swoją płeć MęŜczyzna Liczebność % Liczebność % Tak ,2% ,8% Nie 59 13,4% 76 18,7% Odmowa odpowiedzi 2,5% 2,5% Ogółem ,0% ,0% Rodzaj miejsca zamieszkania Czy piłeś kiedykolwiek kawę kofeinową? Miasto Wieś Liczebność % Liczebność % Tak ,1% ,3% Nie 66 15,4% 68 16,2% Odmowa odpowiedzi 2,5% 2,5% Ogółem ,0% ,0% Czy piłeś kiedykolwiek kawę kofeinową? Gimnazja Licea oraz szkoły ponadgimnazjalne Liczebność % Liczebność % Tak 54 80,6% ,1% Nie 12 17,9% ,5% Odmowa odpowiedzi 1 1,5% 3,4% Ogółem ,0% ,0% 19

20 4.4. SpoŜywanie alkoholu 96% uczniów ma juŝ za sobą inicjację alkoholową. Jest to prawie cała populacja badanych, podczas gdy w Małopolsce wskaźnik ten jest o 8% niŝszy. Wśród gimnazjalistów do tej pory nie miało do czynienia z alkoholem 8% badanej młodzieŝy a wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych tylko 2%. Odsetki wskazujące na kontakt z alkoholem są wysokie, o kilka procent wyŝsze od średniej w Małopolsce. Po alkohol sięgają zarówno dziewczęta jak i chłopcy oraz w takim samym stopniu mieszkańcy miast i wsi. JuŜ na tym etapie zaznacza się jednak róŝnica w częstotliwości sięgania po alkohol - starsi uczniowie czynią to częściej niŝ młodsi. Ile razy w Ŝyciu zdarzyło ci się w ogóle wypić jakikolwiek napój alkoholowy taki jak wino, piwo, wódka, drink alkoholowy, itp.? Częstość Procent 0 razy - nigdy nie piłem(am) 18 2,1% ,1% ,9% ,7% ,6% ,2% 40 i więcej ,9% Odmowa odpowiedzi 13 1,5% Ile razy w Ŝyciu zdarzyło ci się w ogóle wypić jakikolwiek napój alkoholowy taki jak wino, piwo, Gimnazja Licea oraz szkoły ponadgimnazjalne wódka, drink alkoholowy, itp.? Liczebność % Liczebność % 0 razy - nigdy nie piłem(am) 5 7,5% 13 1,6% ,0% 38 4,8% ,4% 51 6,4% ,4% 49 6,1% ,9% 97 12,1% ,4% 99 12,4% 40 i więcej 18 26,9% ,1% Odmowa odpowiedzi 1 1,5% 12 1,5% Ogółem ,0% ,0% Ile razy w Ŝyciu zdarzyło ci się w Rodzaj miejsca zamieszkania ogóle wypić jakikolwiek napój Miasto Wieś alkoholowy taki jak wino, piwo, wódka, drink alkoholowy, itp.? Liczebność % Liczebność % 0 razy - nigdy nie piłem(am) 12 2,8% 5 1,2% ,7% 20 4,8% ,9% 23 5,5% ,5% 30 7,2% ,8% 63 15,0% ,4% 56 13,4% 40 i więcej ,6% ,1% Odmowa odpowiedzi 5 1,2% 8 1,9% Ogółem ,0% ,0% 20

21 Ile razy w Ŝyciu zdarzyło ci się w Podaj swoją płeć ogóle wypić jakikolwiek napój Kobieta MęŜczyzna alkoholowy taki jak wino, piwo, wódka, drink alkoholowy, itp.? Liczebność % Liczebność % 0 razy - nigdy nie piłem(am) 9 2,0% 9 2,2% ,3% 13 3,2% ,5% 25 6,1% ,7% 24 5,9% ,0% 42 10,3% ,0% 29 7,1% 40 i więcej ,0% ,6% Odmowa odpowiedzi 11 2,5% 2,5% Ogółem ,0% ,0% Średnia Minimum Maksimum Mediana Ile miałeś(aś) lat kiedy po raz pierwszy piłeś alkohol? 13, % badanych uczniów inicjację alkoholową przechodzi przed ukończeniem 14 roku Ŝycia. Przed osiągnięciem pełnoletniości 85% uczniów ma juŝ inicjację alkoholową za sobą. W całej Małopolsce wskaźnik ten jest wyŝszy i wynosi 97%. Warto jednak zwrócić uwagę, Ŝe w przypadku powiatu oświęcimskiego 13% badanych uczniów odmówiło odpowiedzi na to pytanie. Wiek inicjacji alkoholowej Częstość Procent 1-9 lat 51 5,9% lat ,5% lat ,9% ,7% Odmowa odpowiedzi ,9% Podobnie jak to miało miejsce w badaniach w Małopolsce, inicjację alkoholową uczniowie przechodzą najczęściej w trakcie uroczystości rodzinnych (26%), na dyskotekach/koncertach (13%) lub na weselu (12%). W miejscach objętych koncesją alkoholową, czyli w pubie, barze lub w kawiarni inicjację alkoholową przechodziło 10% badanej młodzieŝy. Prawie 1/5 badanej młodzieŝy miała pierwszy kontakt z alkoholem w innych okolicznościach niŝ zawarte w pytaniu. W jakich okolicznościach po raz pierwszy piłeś alkohol? Częstość Procent Na uroczystości rodzinnej np. urodziny, imieniny ,6% w czasie dyskoteki lub koncertu ,0% na weselu ,5% w parku, na ulicy, na ławce 92 10,6% w pubie, barze, kawiarni 86 9,9% na wyjeździe szkolnym, obozie wakacyjnym 53 6,1% w szkole 6,7% inne nie wymienione wyŝej ,2% Odmowa odpowiedzi 28 3,2% 21

22 W trakcie ostatnich dwunastu miesięcy poprzedzających wywiady, alkoholu nie piło tylko 5% badanych uczniów, dotyczy to w równym stopniu dziewcząt jak i chłopców. Jest to wskaźnik wyŝszy od zaobserowanego w Małopolsce o kilka procent. Wśród uczniów III klas gimnazjum 85% uczniów piło alkohol w ciągu ostatniego roku, odpowiedni odsetek uczniów II klasy szkół ponadgimnazjalnych jest wyŝszy o 10%. Podobny odsetek uczniów ze szkół miejskich co uczniów szkół wiejskich sięgał po alkohol w czasie ostatnich 12 miesięcy. Częstotliwość sięgania po alkohol nie była zróŝnicowana pod względem miejsca zamieszkania. A ile razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło ci się wypić jakikolwiek napój alkoholowy? Częstość Procent 0 razy 39 4,5% ,9% ,0% ,8% ,7% ,9% 40 i więcej ,3% Odmowa odpowiedzi 8,9% A ile razy w ciągu ostatnich Podaj swoją płeć 12 miesięcy zdarzyło ci się wypić jakikolwiek napój Kobieta MęŜczyzna alkoholowy? Liczebność % Liczebność % 0 razy 24 5,4% 15 3,7% ,6% 38 9,3% ,0% 37 9,1% ,6% 34 8,4% ,9% 45 11,1% ,9% 55 13,5% 40 i więcej 88 20,0% ,7% Odmowa odpowiedzi 3,7% 5 1,2% Ogółem ,0% ,0% A ile razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło ci się wypić jakikolwiek napój Gimnazja Licea oraz szkoły ponadgimnazjalne alkoholowy? Liczebność % Liczebność % 0 razy 10 14,9% 29 3,6% ,4% 92 11,5% ,4% 93 11,6% ,0% 81 10,1% ,9% ,6% ,9% ,9% 40 i więcej 8 11,9% ,9% Odmowa odpowiedzi 3 4,5% 5,6% Ogółem ,0% ,0% 22

23 A ile razy w ciągu ostatnich Rodzaj miejsca zamieszkania 12 miesięcy zdarzyło ci się wypić jakikolwiek napój Miasto Wieś alkoholowy? Liczebność % Liczebność % 0 razy 25 5,8% 13 3,1% ,7% 47 11,2% ,1% 45 10,7% ,2% 54 12,9% ,6% 66 15,8% ,4% 63 15,0% 40 i więcej ,0% ,5% Odmowa odpowiedzi 5 1,2% 3,7% Ogółem ,0% ,0% W trakcie 30 dni poprzedzających badanie ponad 80% uczniów piło jakiś alkohol, czyli o 20% więcej niŝ w całej Małopolsce. W trakcie ostatniego miesiąca alkohol piło 63% gimnazjalistów i nieco ponad 80% licealistów. W tym czasie po alkohol sięgali częściej chłopcy niŝ dziewczęta, oraz w równym stopniu mieszkańcy miast co wsi. Do codziennego picia alkoholu przyznaje się 6% badanej młodzieŝy. W grupie tej są głównie chłopcy częściej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych niŝ gimnazjum. A ile razy w ciągu ostatnich 30 dni zdarzyło ci się pić jakikolwiek napój alkoholowy? Częstość Procent 0 razy ,9% ,2% ,0% ,8% ,4% ,5% 40 i więcej 51 5,9% Odmowa odpowiedzi 11 1,3% A ile razy w ciągu ostatnich Podaj swoją płeć 30 dni zdarzyło ci się pić jakikolwiek napój Kobieta MęŜczyzna alkoholowy? Liczebność % Liczebność % 0 razy 95 21,5% 57 14,0% ,2% 86 21,1% ,0% 73 17,9% ,6% 55 13,5% ,9% 61 15,0% ,5% 28 6,9% 40 i więcej 10 2,3% 40 9,8% Odmowa odpowiedzi 4,9% 7 1,7% Ogółem ,0% ,0% 23

24 A ile razy w ciągu ostatnich 30 dni zdarzyło ci się pić jakikolwiek napój Gimnazja Licea oraz szkoły ponadgimnazjalne alkoholowy? Liczebność % Liczebność % 0 razy 21 31,3% ,8% ,3% ,4% ,4% ,5% ,0% ,3% ,5% 98 12,3% ,5% 38 4,8% 40 i więcej 2 3,0% 49 6,1% Odmowa odpowiedzi 4 6,0% 7,9% Ogółem ,0% ,0% A ile razy w ciągu ostatnich Rodzaj miejsca zamieszkania 30 dni zdarzyło ci się pić jakikolwiek napój Miasto Wieś alkoholowy? Liczebność % Liczebność % 0 razy 74 17,3% 75 17,9% ,6% ,1% ,5% 78 18,6% ,1% 70 16,7% ,4% 49 11,7% ,9% 17 4,1% 40 i więcej 26 6,1% 23 5,5% Odmowa odpowiedzi 9 2,1% 2,5% Ogółem ,0% ,0% SPOśYCIE PIWA W trakcie miesiąca poprzedzającego badanie ponad 73% badanych uczniów piło piwo. Średnia dla Małopolski to połowa respondentów. Najczęściej uczniowie pili je kilkakrotnie, ponad 1/3 badanych piła w tym czasie piwo maksymalnie pięć razy. Piwo zdecydowanie częściej w okresie ostatnich 30 dni pili uczniowie szkół ponadgimnazjalnych niŝ gimnazjalnych, częściej chłopcy niŝ dziewczęta i w zbliŝonym stopniu uczniowie z miast i ze wsi. A ile razy w ciągu ostatnich 30 dni zdarzyło ci się pić piwo? Częstość Procent 0 razy ,9% ,9% ,9% ,6% ,7% ,7% 40 i więcej 30 3,5% Odmowa odpowiedzi 41 4,7% 24

25 A ile razy w ciągu ostatnich Rodzaj miejsca zamieszkania 30 dni zdarzyło ci się pić piwo? Miasto Wieś Liczebność % Liczebność % 0 razy 89 20,8% 96 22,9% ,2% ,6% ,6% 73 17,4% ,4% 60 14,3% ,3% 41 9,8% ,7% 16 3,8% 40 i więcej 18 4,2% 10 2,4% Odmowa odpowiedzi 20 4,7% 20 4,8% Ogółem ,0% ,0% A ile razy w ciągu ostatnich 30 dni zdarzyło ci się pić piwo? Gimnazja Licea oraz szkoły ponadgimnazjalne Liczebność % Liczebność % 0 razy 31 46,3% ,9% ,9% ,8% ,4% ,6% ,6% ,0% 82 10,3% ,0% 40 i więcej 2 3,0% 28 3,5% Odmowa odpowiedzi 7 10,4% 34 4,3% Ogółem ,0% ,0% A ile razy w ciągu ostatnich Podaj swoją płeć 30 dni zdarzyło ci się pić piwo? Kobieta MęŜczyzna Liczebność % Liczebność % 0 razy ,4% 65 16,0% ,7% 83 20,4% ,6% 76 18,7% ,1% 57 14,0% ,9% 57 14,0% ,1% 27 6,6% 40 i więcej 2,5% 27 6,6% Odmowa odpowiedzi 25 5,7% 15 3,7% Ogółem ,0% ,0% 25

26 SPOśYCIE WINA 39% badanych uczniów przyznaje, Ŝe w trakcie 30 dni poprzedzających badanie piła wino. W skali Małopolski była to 1/3 badanych. Zdecydowana większość pijących wino uczniów deklaruje, Ŝe w tym okresie sięgali po nie 1-2 razy. Do wypicia wina nieznacznie częściej przyznają się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i nieco częściej dziewczęta niŝ chłopcy. A ile razy w ciągu ostatnich 30 dni zdarzyło ci się pić wino? Częstość Procent 0 razy ,0% ,9% ,5% ,3% ,2% ,0% 40 i więcej 8,9% Odmowa odpowiedzi ,2% A ile razy w ciągu ostatnich 30 dni zdarzyło ci się pić Gimnazja Licea oraz szkoły ponadgimnazjalne wino? Liczebność % Liczebność % 0 razy 32 47,8% ,1% ,4% ,2% ,5% 53 6,6% ,4% ,5% 9 1,1% ,1% 40 i więcej 2 3,0% 6,8% Odmowa odpowiedzi 12 17,9% 94 11,8% Ogółem ,0% ,0% A ile razy w ciągu ostatnich Podaj swoją płeć 30 dni zdarzyło ci się pić wino? Kobieta MęŜczyzna Liczebność % Liczebność % 0 razy ,4% ,1% ,3% 86 21,1% ,9% 21 5,2% 6-9 4,9% 7 1,7% ,7% 7 1,7% ,2% 8 2,0% 40 i więcej 8 2,0% Odmowa odpowiedzi 55 12,5% 50 12,3% Ogółem ,0% ,0% 26

27 A ile razy w ciągu ostatnich Rodzaj miejsca zamieszkania 30 dni zdarzyło ci się pić wino? Miasto Wieś Liczebność % Liczebność % 0 razy ,2% ,3% ,5% ,2% ,9% 34 8,1% 6-9 3,7% 7 1,7% ,4% 3,7% ,9% 5 1,2% 40 i więcej 7 1,6% Odmowa odpowiedzi 50 11,7% 54 12,9% Ogółem ,0% ,0% SPOśYCIE WÓDKI 56% badanej młodzieŝy przyznaje się, Ŝe w ostatnich 30 dniach piło wódkę, czyli o więcej niŝ w całej Małopolsce (40%). 1/3 badanych sięgała po nią bardzo rzadko, natomiast 14% badanych 3-5 razy w okresie ostatniego miesiąca. Po wódkę sięga częściej starsza grupa badanych. W okresie, o który pytaliśmy, 42% gimnazjalistów i 58% licealistów przyznało się do picia wódki. Częściej po wódkę sięgają chłopcy (64%) niŝ dziewczęta (48%). A ile razy w ciągu ostatnich 30 dni zdarzyło ci się pić wódkę? Częstość Procent 0 razy ,0% ,2% ,4% ,7% ,2% ,2% 40 i więcej 14 1,6% Odmowa odpowiedzi 66 7,6% A ile razy w ciągu ostatnich 30 dni zdarzyło ci się pić Gimnazja Licea oraz szkoły ponadgimnazjalne wódkę? Liczebność % Liczebność % 0 razy 30 44,8% ,3% ,4% ,7% ,4% ,5% ,1% ,5% ,3% 40 i więcej 2 3,0% 12 1,5% Odmowa odpowiedzi 9 13,4% 57 7,1% Ogółem ,0% ,0% 27

28 A ile razy w ciągu ostatnich Podaj swoją płeć 30 dni zdarzyło ci się pić wódkę? Kobieta MęŜczyzna Liczebność % Liczebność % 0 razy ,5% ,5% ,1% ,2% ,8% 79 19,4% ,9% 24 5,9% ,1% 22 5,4% ,5% 40 i więcej 3,7% 11 2,7% Odmowa odpowiedzi 35 7,9% 26 6,4% Ogółem ,0% ,0% A ile razy w ciągu ostatnich Rodzaj miejsca zamieszkania 30 dni zdarzyło ci się pić wódkę? Miasto Wieś Liczebność % Liczebność % 0 razy ,3% ,7% ,1% ,5% ,3% 65 15,5% ,7% 25 6,0% ,8% 16 3,8% ,2% 5 1,2% 40 i więcej 10 2,3% 2,5% Odmowa odpowiedzi 31 7,2% 33 7,9% Ogółem ,0% ,0% ILOŚCIOWE SPOśYCIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ALKOHOLU W CZASIE 30 DNI PORZEDZAJĄCYCH BADANIE. W kolejnych pytaniach chcieliśmy się dowiedzieć, ile określonych rodzajów alkoholu młodzieŝ spoŝywała w trakcie ostatnich 30 dni. Pytanie to zadawaliśmy odnośnie do pięciu grup alkoholi, tj. piwa, wina, alkoholu wysokoprocentowego, gotowych drinków do spoŝycia oraz napojów winopodobnych (tzw. polskie wino). Z zestawienia odpowiedzi wynika, Ŝe najpopularniejsze w grupie badanej młodzieŝy jest piwo (piło je kiedykolwiek 94% badanej młodzieŝy), na drugim miejscu znalazły się alkohole wysokoprocentowe (próbowało ich 87% uczniów), a na kolejnych miejscach - wino (piło go 82% badanych), drinki gotowe do spoŝycia (77% uczniów juŝ ich próbowało), na ostatnim miejscu znalazły się napoje winopodobne (piło je 57% badanych). W porównaniu z Małopolską popularność poszczególnych rodzajów alkoholu układa się w takiej samej kolejności, jednak odsetki osób, które jeszcze nie próbowały alkoholu są wyŝsze od 8 do 17%. W trakcie 30 dni poprzedzających badanie młodzieŝ najczęściej piła piwo (74%), alkohole wysokoprocentowe (59%), wino (39%), drinki gotowe do spoŝycia (23%) oraz napoje winopodobne (19%). W tym okresie badani wypijali najczęściej: 1 do 2 półlitrowych piw (23%), 1 do 2 lampek wina 28

29 (15%), więcej niŝ 5 kieliszków czystego alkoholu (28%!!!), mniej niŝ pół litra drinków gotowych do spoŝycia (5%) oraz mniej niŝ jedną lampkę napoju winopodobnego (5%). W porównaniu z Małopolską odsetek osób spoŝywających alkohol jest duŝo wyŝszy w przypadku piwa, alkoholi wysokoprocentowych i wina. Jaką ilość piwa wypijałeś średnio w ciągu ostatnich 30 dni? Procent Częstość Procent waŝnych Nigdy nie piłem piwa 52 6,0% 6,1% Nie piłem w ciągu ostatnich 30 dni piwa ,6% 18,9% Mniej niŝ jedno półlitrowe piwo 89 10,3% 10,4% 1-2 półlitrowe piwa ,7% 23,1% 3-4 półlitrowe piwa ,2% 16,4% 5 i więcej półlitrowych piw ,7% 25,1% Ogółem ,5% 100,0% Braki danych Odmowa odpowiedzi 13 1,5% Jaką ilość wina wypijałeś średnio w ciągu ostatnich 30 Procent dni? Częstość Procent waŝnych Nigdy nie piłem wina ,3% 17,9% Nie piłem w ciągu ostatnich 30 dni wina ,6% 42,9% Mniej niŝ jedną lampkę (100 ml) 93 10,7% 11,1% 1-2 lampki (od 100 do 200 ml) ,9% 15,4% Pół butelki (375 ml) 3 do 7 mu lampek (300 do 700ml) 60 6,9% 7,2% Butelkę i więcej 47 5,4% 5,6% Ogółem ,9% 100,0% Braki danych Odmowa odpowiedzi 27 3,1% Jaką ilość alkoholu wysokoprocentowego (wódka, brandy itp) wypijałeś średnio w ciągu ostatnich 30 dni? Częstość Procent Procent waŝnych Nigdy nie piłem alkoholu wysokoprocentowego ,8% 13,1% Nie piłem w ciągu ostatnich 30 dni alkoholu wysokoprocentowe ,5% 29,1% Mniej niŝ jeden kieliszek (mniej niŝ 50ml) 59 6,8% 6,9% 1-2 kieliszków ( ml) ,7% 11,9% 3-5 kieliszków (110ml 250ml) 89 10,3% 10,5% więcej niŝ 5 kieliszków (więcej niŝ 250ml) ,1% 28,6% Ogółem ,2% 100,0% Braki danych Odmowa odpowiedzi 16 1,8% Jaką ilość drinków lub gotowych drinków (takich jak np. Bacardi Drink, Smirnoff Drink, itp.) wypijałeś średnio w ciągu ostatnich 30 dni? Częstość Procent Procent waŝnych Nigdy nie piłem drinków ,8% 22,4% Nie piłem w ciągu ostatnich 30 dni drinków ,7% 54,1% Mniej niŝ pół litra ,9% 15,3% od 0,5 litra-1 litra 40 4,6% 4,7% powyŝej 1 litra do 2 litrów 10 1,2% 1,2% powyŝej 2 litrów 19 2,2% 2,3% Ogółem ,3% 100,0% Braki danych Odmowa odpowiedzi 23 2,7% 29

30 Jaką ilość napojów winopodobnych, czyli tak zwanych polskich win wypiłeś w czasie ostatnich 30 dni? Procent waŝnych Częstość Procent Nigdy nie piłem napojów winopodobnych ,8% 42,7% Nie piłem w ciągu ostatnich 30 dni napojów winopodobnych ,5% 39,3% Mniej niŝ jedną lampkę (100 ml) 43 5,0% 5,1% 1-2 lampki (od 100 do 200 ml) 38 4,4% 4,5% Pół butelki (375 ml) 3 do 7-miu lampek (300 do 700ml) 32 3,7% 3,8% Butelkę i więcej 39 4,5% 4,6% Ogółem ,8% 100,0% Braki danych Odmowa odpowiedzi 19 2,2% Najpopularniejsze miejsca spoŝywania alkoholu przez młodzieŝ to dom własny lub znajomych oraz bary i puby a takŝe miejsca publiczne takie jak park, ulica czy ławka na osiedlu. 22% badanej młodzieŝy spoŝywała alkohol w swoim domu. Co piąty badany pił alkohol w domu znajomych, a 17% badanych wybierało bar i pub. Miejsce na świeŝym powietrzu (park, ulica, ławka) do konsumpcji alkoholu wybierała grupa 15% badanych. Gdzie ostatnio spoŝywałeś alkohol Liczebność % W swoim domu ,1% W domu u znajomych ,3% W barze, w pubie ,7% Na ulicy, w parku, na świeŝym powietrzu ,0% W dyskotece 82 9,5% W inny miejscu 41 4,7% W ogóle nie piję alkoholu 36 4,2% Na imprezie (18-tce) 24 2,8% Odmowa odpowiedzi 10 1,2% Wesele 9 1,0% W restauracji 6,7% W szkole 6,7% Na ognisku 6,7% Na działce 4,5% 30

31 UPIJANIE SIĘ ORAZ OPINIA NA TEMAT PICIA ALKOHOLU W celu oszacowania wielkości jednorazowego spoŝycia alkoholu przez młodzieŝ, zapytaliśmy, ile razy w trakcie ostatnich 30 dni zdarzyło im się wypić pod rząd pięć i więcej drinków (piw, lampek wina etc). Połowa badanych (53%) ani razu nie wypiła takiej ilości alkoholu, w badaniach w Małopolsce takich osób było zdecydowanie więcej (70%). Grupie 14% uczniów zdarzyło się to jeden raz, a 20% - 3 razy i więcej w trakcie miesiąca poprzedzającego badanie. Wraz z wiekiem badanych rośnie częstotliwość upijania się, rozumiana tu jako wypicie minimum pięciu drinków pod rząd. W grupie 15-to i 16-latków 31% deklaruje, Ŝe piło w ten sposób alkohol w ostatnim czasie, zaś w grupie 17-to i 18-latków ten odsetek wzrasta do 44%. Ten sposób upijania się występuje częściej w grupie chłopców (54%) niŝ dziewcząt (34%) oraz w tym samym stopniu dotyczy uczniów z obszarów wiejskich oraz miejskich. Ile razy zdarzyło ci się w tym czasie(ost.30 dni) wypić pod rząd pięć i więcej drinków (przez drink rozumiemy lampkę wina, półlitrowe piwo, drink alkoholowy, itd.)? Liczebność % 0 razy ,7% 1 raz ,9% 2 razy 92 10,6% 3-5 razy 86 9,9% 6-9 razy 39 4,5% 10 i więcej razy 40 4,6% Odmowa odpowiedzi 33 3,8% Ile razy zdarzyło ci się w tym czasie(ost.30 dni) wypić pod rząd pięć i więcej drinków (przez drink rozumiemy lampkę wina, półlitrowe piwo, drink alkoholowy, itd.)? Gimnazja Licea oraz szkoły ponadgimnazjalne Liczebność % Liczebność % 0 razy 44 65,7% ,6% 1 raz 8 11,9% ,0% 2 razy 4 6,0% 88 11,0% 3-5 razy 3 4,5% 83 10,4% 6-9 razy 1 1,5% 38 4,8% 10 i więcej razy 4 6,0% 36 4,5% Odmowa odpowiedzi 3 4,5% 30 3,8% Ogółem ,0% ,0% 31

OPINIE UCZNIÓW GLIWICKICH SZKÓŁ NA TEMAT UZALEśNIEŃ ORAZ UśYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

OPINIE UCZNIÓW GLIWICKICH SZKÓŁ NA TEMAT UZALEśNIEŃ ORAZ UśYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH OPINIE UCZNIÓW GLIWICKICH SZKÓŁ NA TEMAT UZALEśNIEŃ ORAZ UśYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH Raport z badania zrealizowanego przez Biuro Badań Społecznych OBSERWATOR Kraków, kwiecień 2008 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Picie alkoholu i uŝywanie narkotyków przez młodzieŝ szkolną w mieście Kraków. Raport porównawczy

Picie alkoholu i uŝywanie narkotyków przez młodzieŝ szkolną w mieście Kraków. Raport porównawczy Picie alkoholu i uŝywanie narkotyków przez młodzieŝ szkolną w mieście Kraków Raport porównawczy Warszawa-Sopot ANALIZA WYNIKÓW I. Wprowadzenie Aby zapewnić porównywalność wyników badań UŜywanie alkoholu

Bardziej szczegółowo

1. NajwaŜniejsze wyniki badania

1. NajwaŜniejsze wyniki badania 1. NajwaŜniejsze wyniki badania 31 Przedstawione w raporcie wyniki pochodzą z ankiety przeprowadzonej wśród dwóch grup młodzieŝy: uczniów trzeciej klasy gimnazjum i uczniów drugiej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

Bardziej szczegółowo

Używanie legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży

Używanie legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży Używanie legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży Artur Malczewski Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Konferencja PAP,

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie Aby zapewnić porównywalność wyników badań Picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolną w województwie mazowieckim reali

I. Wprowadzenie Aby zapewnić porównywalność wyników badań Picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolną w województwie mazowieckim reali Picie alkoholu i używanie narkotyków prpep młodpież spkolną w wojewódptwie mapowieckim Raport porównawcpy Warspawa-Sopot I. Wprowadzenie Aby zapewnić porównywalność wyników badań Picie alkoholu i używanie

Bardziej szczegółowo

BADANIE ANKIETOWE ESPAD

BADANIE ANKIETOWE ESPAD BADANIE ANKIETOWE młodzieży szkolnej ESPAD Gmina Pułtusk Bada zlecone przez Urząd Miejski w Pułtusku ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 29 2 RAPORT W badaniu wzięło udział 574 uczniów

Bardziej szczegółowo

Czy polska młodzież pali, pije, bierze?

Czy polska młodzież pali, pije, bierze? Czy polska młodzież pali, pije, bierze? Wyniki badania ankietowego zrealizowanego przez CBOS w terminie 8-24 października 2008 r. na próbie N = 1 400 na zlecenie Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Moczuk. Młodzież powiatu mieleckiego wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i Internetu

Eugeniusz Moczuk. Młodzież powiatu mieleckiego wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i Internetu Eugeniusz Moczuk Młodzież powiatu mieleckiego wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i Internetu Rodzaj szkoły w badaniach z terenu powiatu mieleckiego (bez braków odpowiedzi)

Bardziej szczegółowo

Monitoring lokalny West Pomerania Szczecin 2014

Monitoring lokalny West Pomerania Szczecin 2014 Monitoring lokalny West Pomerania Szczecin 2014 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Współpracy Społecznej ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin www.wws.wzp.pl Do zadań Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII ------------------------------------------------------------------------------------------------- Janusz Sierosławski, Piotr Jabłoński UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. MŁODZIEŻ A SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2015 r.

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. MŁODZIEŻ A SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2015 r. Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii MŁODZIEŻ A SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2015 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU

Bardziej szczegółowo

Problem uzaleŝnień w województwie zachodniopomorskim

Problem uzaleŝnień w województwie zachodniopomorskim Problem uzaleŝnień w województwie zachodniopomorskim Dźwirzyno 11-12 grudnia 2014 Monitorowanie definicja Systematyczna, zazwyczaj naukowa, ale zawsze kontynuowana obserwacja wybranych aspektów rzeczywistości,

Bardziej szczegółowo

UŜywanie substancji psychoaktywnych przez młodzieŝ szkolną wyniki badania ESPAD 2007

UŜywanie substancji psychoaktywnych przez młodzieŝ szkolną wyniki badania ESPAD 2007 1 z 8 2009-02-06 12:21 Artur Malczewski Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Robert Frączek Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych

Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych Narkotyki, alkohol, papierosy dopalacze, przemoc czy problem istnieje w naszej

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PROBLEMU UŻYWANIA I POSTAW WOBEC ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ INNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WŚRÓD ZAKOPIAŃSKIEJ MŁODZIEŻY

DIAGNOZA PROBLEMU UŻYWANIA I POSTAW WOBEC ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ INNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WŚRÓD ZAKOPIAŃSKIEJ MŁODZIEŻY RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ DIAGNOZA PROBLEMU UŻYWANIA I POSTAW WOBEC ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ INNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WŚRÓD ZAKOPIAŃSKIEJ MŁODZIEŻY PROJEKT ZREALIZOWANY NA ZLECENIE URZĘDU

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ

UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ Jan Mańkowski, Michał Stolarz Robert Rutkowski, Ewa Remesz Mazowieckie Towarzystwo "Powrót z U" ul. Sobieskiego 112, pok. 30 00-764 Warszawa tel./fax: (22) 844 44 30 tel. (22) 851 46 56 www.uzaleznienia.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH - ESPAD ZREALIZOWANYCH W GMINIE WYSZKÓW W 2007R

RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH - ESPAD ZREALIZOWANYCH W GMINIE WYSZKÓW W 2007R Załącznik Nr 1 do Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wyszków na lata 28 211. WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH... OPRACOWAŁA: PUŁAWSKA KAMILLA PODINSPEKTOR D/S ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/107/2007 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 28 grudnia 2007 roku

Uchwała Nr XV/107/2007 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 28 grudnia 2007 roku Uchwała Nr XV/107/2007 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Szlichtyngowa na lata 2008-2010. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. ODZIEŻ W 2011 r.

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. ODZIEŻ W 2011 r. Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEM ODZIEŻ W 11 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH ZREALIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 R.

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH ZREALIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 R. UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH ZREALIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 R. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH ESPAD Szczecin

Bardziej szczegółowo

GMINNY. GMINY GODKOWO na 2016 rok

GMINNY. GMINY GODKOWO na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr XIV/64/2015 Rady Gminy Godkowo z dnia 18 grudnia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY GODKOWO na 2016 rok WSTĘP Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

ESPAD. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UśYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW. Janusz Sierosławski

ESPAD. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UśYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW. Janusz Sierosławski Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii MŁODZIEś A SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2015 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UśYWANIA U

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY MŁODZI I SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE

WYNIKI ANKIETY MŁODZI I SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE WYNIKI ANKIETY MŁODZI I SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE Główne cele badania Diagnoza występowania zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród uczniów gimnazjum. Pomiar natężenia zjawiska używania substancji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników badania: Ocena jakości usług edukacyjnych w Gminie Michałowice. Czerwiec 2016

Prezentacja wyników badania: Ocena jakości usług edukacyjnych w Gminie Michałowice. Czerwiec 2016 Prezentacja wyników badania: Ocena jakości usług edukacyjnych w Gminie Michałowice Czerwiec 2016 Wstęp Raport stanowi podsumowanie badań społecznych przeprowadzonych w ramach umowy nr GAEZAS 4/2016. Głównym

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII ------------------------------------------------------------------------------------------------- Janusz Sierosławski, Marta Jabłońska UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Picie alkoholu i uŝywanie narkotyków przez młodzieŝ szkolną na terenie województwa łódzkiego

Picie alkoholu i uŝywanie narkotyków przez młodzieŝ szkolną na terenie województwa łódzkiego Raport z badania Picie alkoholu i uŝywanie narkotyków przez młodzieŝ szkolną na terenie województwa łódzkiego Badanie wykonane na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej W Łodzi przez PBS DGA

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII ------------------------------------------------------------------------------------------------- Katarzyna Charzyńska, Janusz Sierosławski UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW

Bardziej szczegółowo

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek zażywać narkotyki?

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek zażywać narkotyki? Wyniki i analiza ankiety dotyczącej zażywania narkotyków przeprowadzonej w Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach w roku szkolnym 2014/2015. Na pytanie: Czy zdarzyło Ci się zażywać narkotyki? 85%

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII ------------------------------------------------------------------------------------------------- Janusz Sierosławski, Piotr Jabłoński UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ MIASTA WROCŁAW ESPAD

Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ MIASTA WROCŁAW ESPAD Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ MIASTA WROCŁAW EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU

Bardziej szczegółowo

Raport z II etapu badań. wybranych grup społecznych Miasta Nowy Sącz. zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy.

Raport z II etapu badań. wybranych grup społecznych Miasta Nowy Sącz. zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. Raport z II etapu badań wybranych grup społecznych Miasta Nowy Sącz zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. Matki samotnie wychowujące dzieci w wieku do 18 lat. Spis treści 1. Opis projektu...5 1.1 Cel

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII ----------------------------------------------------------------------------------------------- Janusz Sierosławski UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 2015 r.

Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 2015 r. Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 215 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW ESPAD Badanie zostało wykonane przez

Bardziej szczegółowo

Postawy młodzieży wobec alkoholu. wyniki badań

Postawy młodzieży wobec alkoholu. wyniki badań Postawy młodzieży wobec alkoholu wyniki badań Nastolatki a alkohol 1. Alkohol trafia w ręce nieletnich za sprawą dorosłych. 2. Styl życia rodziców i stosunek do alkoholu obowiązujący w domu rodzinnym mają

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII ------------------------------------------------------------------------------------------------- Katarzyna Charzyńska, Janusz Sierosławski UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE na lata 2010/2012

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE na lata 2010/2012 załącznik do uchwały Nr XL/197/09 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dn.8.12.2009r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE na lata 2010/2012 1. Wstęp Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w grupie dzieci i młodzieży Dzielnica Bielany Miasta St. Warszawy

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w grupie dzieci i młodzieży Dzielnica Bielany Miasta St. Warszawy Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w grupie dzieci i młodzieży Dzielnica Bielany Miasta St. Warszawy Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa 4 OBSZARY BADANIA STRES UŻYWKI PRZEMOC W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie stanu zdrowia oraz korzystania z używek wśród studentów

Raport. Badanie stanu zdrowia oraz korzystania z używek wśród studentów Raport Badanie stanu zdrowia oraz korzystania z używek wśród studentów Stworzony przez: OMR Grupa Badawcza Sławomir Kozieł Stworzony dla: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Grudzień

Bardziej szczegółowo

Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną w Warszawie w ocenie uczniów Najważniejsze wyniki badań Instytutu Psychologii Zdrowia

Bardziej szczegółowo

ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC

ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC - 1 - ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC Raport dotyczący badań ankietowych zrealizowanych w 29 roku Badanie wykonano na zlecenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański Starogard Gdański 29 rok 29 - 2 - SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PROBLEMU UŻYWANIA I POSTAW WOBEC ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ INNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEŚCIE BIELSKO BIAŁA

DIAGNOZA PROBLEMU UŻYWANIA I POSTAW WOBEC ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ INNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEŚCIE BIELSKO BIAŁA RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ DIAGNOZA PROBLEMU UŻYWANIA I POSTAW WOBEC ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ INNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEŚCIE BIELSKO BIAŁA PROJEKT ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr /../16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2016r.

Załącznik do Uchwały Nr /../16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2016r. Załącznik do Uchwały Nr /../16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2016r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY ZALEWO NA ROK 2017 Spis treści ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII ------------------------------------------------------------------------------------------------- Janusz Sierosławski UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII ------------------------------------------------------------------------------------------------- Katarzyna Charzyńska, Janusz Sierosławski UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW

Bardziej szczegółowo

Źródło: opracowanie własne 49,1 50,5 0,4. liczba. tak nie brak odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne 49,1 50,5 0,4. liczba. tak nie brak odpowiedzi 242 3.2. Doświadczenia badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, legalnymi i nielegalnymi Poprzednia grupa zagadnień

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. ESPAD 2015 VI edycja badań ESPAD dotyczących używania alkoholu i używania substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną

Raport końcowy. ESPAD 2015 VI edycja badań ESPAD dotyczących używania alkoholu i używania substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną Raport końcowy ESPAD 2015 VI edycja badań ESPAD dotyczących używania alkoholu i używania substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną Opracowany przez ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. na

Bardziej szczegółowo

Raport z II etapu badań

Raport z II etapu badań Raport z II etapu badań wybranych grup społecznych Miasta Nowy Sącz zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. Badanie młodzieży do 25 roku życia. W tych czasach żyje nam się co raz gorzej, mimo tego że występuje

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII Łukasz Wieczorek, Janusz Sierosławski

INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII Łukasz Wieczorek, Janusz Sierosławski INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII Łukasz Wieczorek, Janusz Sierosławski UśYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEś SZKOLNĄ RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH ZREALIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Picie alkoholu iużywanie narkotyków przez młodzież szkolną w województwie mazowieckim

Picie alkoholu iużywanie narkotyków przez młodzież szkolną w województwie mazowieckim Raport z badania Picie alkoholu iużywanie narkotyków przez młodzież szkolną w województwie mazowieckim Badanie wykonane na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przez PBS DGA Spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Załącznik do Uchwały Nr XII/76/07 Rady Gminy w Wilczętach z dnia 28 grudnia 2007 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2008 rok Opracowanie mgr Mirosław Ślesiński na zlecenie Komisji Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Źródło: opracowanie własne. gimnazja licea ogólnokształcące technika zasadnicze szkoły zawodowe 42,6 46,3 25,6 16,8 13,2

Źródło: opracowanie własne. gimnazja licea ogólnokształcące technika zasadnicze szkoły zawodowe 42,6 46,3 25,6 16,8 13,2 456 5. Problematyka przemocy w szkole i doświadczenia w stosowaniu środków psychoaktywnych przez młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa. Analiza porównawcza badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Młodzież a substancje psychoaktywne

Młodzież a substancje psychoaktywne Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna, ul. Szujskiego 25, 33-100 Tarnów Młodzież a substancje psychoaktywne Opracowanie raportu w oparciu o przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety dotyczący postaw prozdrowotnych młodzieży

Kwestionariusz ankiety dotyczący postaw prozdrowotnych młodzieży Kwestionariusz ankiety dotyczący postaw prozdrowotnych młodzieży NAWYKI ŻYWIENIOWE 1. Jak często zwykle zjadasz śniadanie (pierwszy posiłek) tzn. coś więcej niż szklankę mleka, herbaty lub innego napoju?

Bardziej szczegółowo

Aneks. Kwestionariusz ankiety

Aneks. Kwestionariusz ankiety 501 Aneks. Kwestionariusz ankiety Aby skutecznie wprowadzić w życie nowe przedsięwzięcia służące zapobieganiu problemom społecznym, zwracamy się do Was o wyrażenie opinii na temat zagrożeń w miejscu zamieszkania.

Bardziej szczegółowo

Lokalna diagnoza problemów uzależnień oraz innych problemów społecznych na terenie gminy Szaflary 2013-04-26

Lokalna diagnoza problemów uzależnień oraz innych problemów społecznych na terenie gminy Szaflary 2013-04-26 Lokalna diagnoza problemów uzależnień oraz innych problemów społecznych na terenie gminy Szaflary 2013-04-26 Spis treści Wprowadzenie... 3 Metody badawcze... 4 Część I... 5 Uzależnienia i inne problemy

Bardziej szczegółowo

Spożycie alkoholu w Polsce w 2012 r. Raport z badania. Spożycie alkoholu w Polsce w 2012 r. Raport z badania.

Spożycie alkoholu w Polsce w 2012 r. Raport z badania. Spożycie alkoholu w Polsce w 2012 r. Raport z badania. Spożycie alkoholu w wybranych krajach UE* Portugalia Włochy Węgry Średnia UE 58% 42% 61% 39% 65% 35% 24% Holandia Szwecja Dania 76% 12% 10% 7% 88% 90% 93% Pijący Abstynenci *źródło: dane z badania Eurobarometr

Bardziej szczegółowo

TABELE. Tabela 1 Które z problemów społecznych uważasz za najważniejsze (zaznacz trzy): zanieczyszczenie

TABELE. Tabela 1 Które z problemów społecznych uważasz za najważniejsze (zaznacz trzy): zanieczyszczenie 35 TABELE Tabela 1 Które z probleów społecznych uważasz za najważniejsze (zaznacz trzy): zanieczyszczenie 12 % środowiska bezrobocie 61 % kryzys rodziny 22 % wzrost przestępczości 45 % alkoholiz 52 % AIDS

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 629-35-69; 628-37-04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT. 24 INTERNET http://www.cbos.pl OŚRODEK INFORMACJI 693-46-92, 625-76-23 00-503 W A R S Z A W A E-mail: sekretariat@cbos.pl

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2013-2016 W GMINIE WYSZKÓW

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2013-2016 W GMINIE WYSZKÓW Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/268/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2013-2016 W GMINIE WYSZKÓW 1 ROZDZIAŁ I 1.1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Badanie uczniów szkół gimnazjalnych. Milanówek 2012 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki 31423 Kraków ul. Szklana 4 tel. (12) 4464260 Spis treści Problemy społeczne

Bardziej szczegółowo

Badanie osób powyżej 50 roku życia z wykluczeniem emerytów.

Badanie osób powyżej 50 roku życia z wykluczeniem emerytów. Raport z II etapu badań wybranych grup społecznych Miasta Nowy Sącz zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. Badanie osób powyżej 50 roku życia z wykluczeniem emerytów. Spis treści 1. Opis projektu...5

Bardziej szczegółowo

WZÓR. druga litera nazwiska

WZÓR. druga litera nazwiska Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. (poz. 1332) WZÓR Indywidualny kwestionariusz sprawozdawczy osoby zgłaszającej się do leczenia z powodu używania środków odurzających

Bardziej szczegółowo

ALKOHOL - NARKOTYKI - PRZEMOC. Raport z badań ankietowych przeprowadzonych w 2015 roku na zlecenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański

ALKOHOL - NARKOTYKI - PRZEMOC. Raport z badań ankietowych przeprowadzonych w 2015 roku na zlecenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański ALKOHOL - NARKOTYKI - PRZEMOC Raport z badań ankietowych przeprowadzonych w 2015 roku na zlecenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański SPIS TREŚCI Raport dotyczący informacji statystycznych otrzymany z placówek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2007 rok:

Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2007 rok: Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2007 rok: I. PROFILAKTYKA 1. Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używaniu środków psychoaktywnych poprzez: -

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOMOWE UCZNIÓW

WARUNKI DOMOWE UCZNIÓW WARUNKI DOMOWE UCZNIÓW CZYNNIKI ZEWNĄTRZSZKOLNE MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA WYNIKI ZEWNĘTRZNEGO BADANIA KOMPETENCJI. Analiza ankiet przeprowadzonych wśród Rodziców Zespołu Szkół w Pępowie - maj 2007 Wyniki sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

Alkohol- wzorce konsumpcji, postawy, zachowania i stereotypy w województwie świętokrzyskim

Alkohol- wzorce konsumpcji, postawy, zachowania i stereotypy w województwie świętokrzyskim Alkohol- wzorce konsumpcji, postawy, zachowania i stereotypy w województwie świętokrzyskim W miesiącu listopadzie i grudniu 2005 r. na zlecenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zostały przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

LOKALNE BADANIA SPOŁECZNE

LOKALNE BADANIA SPOŁECZNE LOKALNE BADANIA SPOŁECZNE 01 864 Warszawa ul. Kochanowskiego 52/218 tel. (22) 663 82 76 tel. kom. 608 534 795 e mail: lbs@lokalnebadania.com www.lokalnebadania.com RAPORT Z BADAŃ Substancje psychoaktywne

Bardziej szczegółowo

ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC

ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC - 1 - ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC Raport dotyczący badań ankietowych zrealizowanych w 2012 roku Badanie wykonano na zlecenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański Starogard Gdański 2012 rok - 2 - SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Młodzi o spożyciu alkoholu i innych używkach wg. metodologii i kwestionariusza ESPAD

Młodzi o spożyciu alkoholu i innych używkach wg. metodologii i kwestionariusza ESPAD Szkolne badanie o alkoholu i innych używkach Młodzi o spożyciu alkoholu i innych używkach wg. metodologii i kwestionariusza ESPAD Badanie: Badanie dotyczyło używania alkoholu, narkotyków, papierosów oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 543/L/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

UCHWAŁA NR 543/L/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok UCHWAŁA NR 543/L/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2011 BS/70/2011 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, czerwiec 2011 BS/70/2011 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, czerwiec 2011 BS/70/2011 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ Janusz Sierosławski email: sierosla@ipin.edu.pl Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniamii tel.: 22 642 75 01 Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Zachowania ryzykowne młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostródzkiego. 2013 r.

Raport z badania. Zachowania ryzykowne młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostródzkiego. 2013 r. Raport z badania Zachowania ryzykowne młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostródzkiego 2013 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Charakterystyka badania... 4 3. Wyniki badań 3.1. Przemoc 5 3.2. Palenie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Badanie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Miasto Gorlice 2013 Studio Diagnozy i Profilaktyki 31-011 Kraków ul. Oboźna 17/5 tel. (12) 446-42-60 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Szacowana liczba narkomanów w 2009 r. to 2936 osób

Szacowana liczba narkomanów w 2009 r. to 2936 osób prof. UG dr hab. Tomasz Michalski Prezentację oparto o fragment: RAPORT DOTYCZĄCY LOKALNEGO MONITOROWANIA PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII ORAZ EWALUACJA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA

Bardziej szczegółowo

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o. ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Badania sondażowe 2014-05-28 Zawartość Metodologia badań... 3 Charakterystyka grupy badawczej... 4 Preferowane kierunki

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH

EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII ------------------------------------------------------------------------------------------------- Janusz Sierosławski, Antoni Zieliński EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2010 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2010 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVII-30/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22.04.2010 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2010 ROK ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZAGROŻENIA. ZJAWISKIEM UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH oraz UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMI WŚRÓD UCZNIÓW

SYTUACJA ZAGROŻENIA. ZJAWISKIEM UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH oraz UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMI WŚRÓD UCZNIÓW SYTUACJA ZAGROŻENIA ZJAWISKIEM UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH oraz UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMI WŚRÓD UCZNIÓW GIMNAZJÓW i SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w Złotoryi ( 216 r. ) Opracowa badań ankietowych

Bardziej szczegółowo

RODZICE, PRACOWNICY SZKOŁY ANKIETA

RODZICE, PRACOWNICY SZKOŁY ANKIETA RODZICE, PRACOWNICY SZKOŁY ANKIETA Szkoła nasza włączyła się do ruchu szkół promujących zdrowie. Rozpoczynając tę pracę chcemy zapytać pracowników o sprawy dotyczące ich zdrowia, samopoczucia i stylu życia.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czerwonak

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czerwonak Załącznik nr 1 do uchwały Nr 352/XLIII/2014 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 lutego 2014r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czerwonak na lata 2014 2017 Spis treści Wstęp i podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Alkohol. Badania zostały przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety anonimowej, która zawierała pytania zamknięte.

Alkohol. Badania zostały przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety anonimowej, która zawierała pytania zamknięte. Wyniki badania przeprowadzonego w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym na temat stosowania przez młodzież środków uzależniających W grudniu 214 roku w Publicznym Gimnazjum im. Jana

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata Załącznik do Uchwały Nr XXX/437/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia Wojewódzki Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Analiza badań ankietowych w październiku 2016r. Szkoła Podstawowa Gimnazjum Najważniejsze wyniki badania:

Analiza badań ankietowych w październiku 2016r. Szkoła Podstawowa Gimnazjum Najważniejsze wyniki badania: Analiza badań ankietowych W Gminie Stawiski przeprowadzono badania ankietowe Młodzi i substancje psychoaktywne 2016, w ramach udziału Gminy w Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Łącznie przebadanych zostało

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Problemów Społecznych (narkotyki, dopalacze)

Diagnoza Lokalnych Problemów Społecznych (narkotyki, dopalacze) Diagnoza Lokalnych Problemów Społecznych (narkotyki, dopalacze) Mielec 2011 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki 31-423 Kraków ul. Szklana 4 tel. (12) 446-42-60 Spis treści Rozdział I Używanie narkotyków

Bardziej szczegółowo

Picie alkoholu iużywanie narkotyków przez młodzież szkolną na terenie Miasta Krakowa

Picie alkoholu iużywanie narkotyków przez młodzież szkolną na terenie Miasta Krakowa Raport z badania Picie alkoholu iużywanie narkotyków przez młodzież szkolną na terenie Miasta Krakowa Badanie wykonane na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa przez PBS DGA Spółka z o.o. Sopot-Warszawa, wrzesień

Bardziej szczegółowo

na kierunku: Kosmetologia

na kierunku: Kosmetologia Oszacowanie rozpowszechnienia zjawiska palenia oraz wiedzy i stopnia świadomości na temat szkodliwości palenia program prozdrowotny prowadzony w latach akademickich 2006/07 i 2007/08 Streszczenie na kierunku:

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania na temat czytania dzieciom

Wyniki badania na temat czytania dzieciom Wyniki badania na temat czytania dzieciom Maj 2007 O badaniu Badanie przeprowadzone zostało w drugiej połowie marca 2007 roku metodą ankiety internetowej Ankieta podzielona była na kilka części pytania

Bardziej szczegółowo

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004 Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat 20-25 października 2004 1 Podsumowanie 2 Podsumowanie (1) Zdecydowana większość badanych (91%)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

większość 0 % 3 % 0 % około połowy 0 % 1 % 0 %

większość 0 % 3 % 0 % około połowy 0 % 1 % 0 % BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, 2015-02-18 BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Br.0012.2.2.2015 Komisja ds. Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej oraz Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Badanie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gmina Tomice 2013 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki 31011 Kraków ul. Oboźna 17/5 tel. (12) 4464260 Spis

Bardziej szczegółowo

Renata Siemieńska ASPIRACJE ZAWODOWE UCZNIÓW A WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH

Renata Siemieńska ASPIRACJE ZAWODOWE UCZNIÓW A WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH Renata Siemieńska ASPIRACJE ZAWODOWE UCZNIÓW A WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH (na podstawie raportu: I. Białecki, R. Siemieńska : Aspiracje zawodowe uczniów a wyniki egzaminów zewnętrznych) Aspiracje i

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PROFILAKTYCZNA SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE W ŚWIDNIKU ROK SZKOLNY 2014/2015

DIAGNOZA PROFILAKTYCZNA SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE W ŚWIDNIKU ROK SZKOLNY 2014/2015 DIAGNOZA PROFILAKTYCZNA SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE W ŚWIDNIKU ROK SZKOLNY 2014/2015 Świdnik 2015 Wydawca: Miejskie Centrum Profilaktyki ul. Norwida 2, 21-040 Świdnik tel. 81 468

Bardziej szczegółowo

Problemy substancji psychoaktywnych w ocenie mieszkańców Gminy Czempiń

Problemy substancji psychoaktywnych w ocenie mieszkańców Gminy Czempiń Problemy substancji psychoaktywnych w ocenie mieszkańców Gminy Czempiń Na podstawie ankiet przeprowadzonych w maju 27 roku wśród 356 mieszkańców Gminy Czempiń. Populacja Gminy Czempiń Liczba mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Diagnoza środowiskowa lokalnych zagrożeń społecznych

Diagnoza środowiskowa lokalnych zagrożeń społecznych Diagnoza środowiskowa lokalnych zagrożeń społecznych Badanie uczniów szkoły gimnazjalnej Dopiewie Studio Diagnozy i Profilaktyki 30011 Kraków ul. Oboźna 17/5 tel. (12) 4464260 Spis treści I. Problemy społeczne

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄC C DLA ZDROWIA

PRACUJĄC C DLA ZDROWIA Marta Mordarska PRACUJĄC C DLA ZDROWIA SYSTEM ROZWIĄZYWANIA ZYWANIA PROBLEMÓW UZALEśNIE NIEŃ W MAŁOPOLSCE Kraków 07.04.2006r. ZADANIA Pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/258/15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVI/258/15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok UCHWAŁA NR XVI/258/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo