DIAGNOZA PROBLEMU UŻYWANIA I POSTAW WOBEC ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ INNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEŚCIE BIELSKO BIAŁA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DIAGNOZA PROBLEMU UŻYWANIA I POSTAW WOBEC ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ INNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEŚCIE BIELSKO BIAŁA"

Transkrypt

1 RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ DIAGNOZA PROBLEMU UŻYWANIA I POSTAW WOBEC ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ INNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEŚCIE BIELSKO BIAŁA PROJEKT ZREALIZOWANY NA ZLECENIE URZĘDU MIASTA W BIELSKU - BIAŁEJ WROCŁAW 2011

2 Spis treści WSTĘP... 3 CELE BADANIA... 3 BADANIA ILOŚCIOWE Z MŁODZIEŻĄ SZKOLNĄ... 5 METODA BADAWCZA... 6 PRÓBA BADAWCZA... 7 CHARAKTERYSTYKA BADANYCH... 8 WYNIKI BADANIA SPOŻYWANIE ALKOHOLU NARKOTYKI I INNE SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE WIARYGODNOŚD WYNIKÓW DOTYCZĄCYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PALENIE TYTONIU UPRAWIANIE HAZARDU BADANIA JAKOŚCIOWE Z NAUCZYCIELAMI I PEDAGOGAMI WPROWADZENIE CEL BADANIA NOTA METODOLOGICZNA SPĘDZANIE CZASU WOLNEGO OPINIE DOTYCZĄCE UŻYWEK TEMATYKA PRZEMOCY W SZKOŁACH PROGRAMY PROFILAKTYCZNE WNIOSKI PODSUMOWANIE SPOŻYWANIE ALKOHOLU PALENIE PAPIEROSÓW NARKOTYKI I INNE SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE UPRAWIANIE HAZARDU REKOMENDACJE ALKOHOL NARKOTYKI PAPIEROSY HAZARD SPIS WYKRESÓW I TABEL

3 Wstęp Mieszkańcy danego miasta czy gminy najlepiej widzą jakie są ich najbardziej palące problemy. Doskonale orientują się co należy zmienić, a co usprawnić. Poznanie ich opinii jest jednym z najważniejszych zadań stojących przed samorządem lokalnym w dobie dynamicznego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Badania opinii mieszkańców uwypuklają również problemy, na które wcześniej nie zwracano uwagi lub były one oceniane jako nieistotne. Wiedza ta nie tylko daje możliwość trafnego wyznaczania kierunku rozwoju danego miasta, ale również pozwala lepiej zaspokajać potrzeby danej społeczności. Poznane informacje umożliwiają też ocenę skuteczności realizowanych działań i dokonań lokalnego samorządu. Badanie dla Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej pt. Diagnoza problemu używania i postaw wobec środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży w mieście Bielsko Biała obejmowało różne aspekty problemu alkoholowego, narkotykowego i nikotynowego. Respondenci odpowiadali na szereg pytań dotyczących zjawisk związanych z tymi problemami. Pytania dotyczyły zarówno przyczyn stosowania środków psychoaktywnych, jak i ich dostępności, częstotliwości stosowania i rodzajów najczęściej przyjmowanych używek. Ważnym zagadnieniem podejmowanym w badaniu była też profilaktyka uzależnień i jej skuteczność. Uzyskanie pełnego obrazu zjawiska nie może ograniczać się tylko do zdiagnozowania problemu używek. Niniejszy raport zawiera również diagnozę zjawisk z tym związanych oraz współwystępujących przy przyjmowaniu różnego rodzaju środków psychoaktywnych. Badanie rzuca światło na fakt uzależnienia od hazardu. Kładzie nacisk na rozpoznanie opinii i postaw związanych z tymi problemami oraz walki z nimi i profilaktyki. Niniejsze badanie przeprowadzone zostało zgodnie ze standardami metodologicznymi przyjętymi w naukach społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem standardów europejskich, przyjętych w tym obszarze. Doświadczeni ankieterzy, przeprowadzający badanie, są doskonale przygotowani do pełnienia swoich obowiązków. Instytut Badawczy IPC posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu podobnych projektów, zdobytym między innymi podczas współpracy z Krajowym Biurem Przeciwdziałania Narkomanii. Cele badania Celem badania była diagnoza problemów uzależnień na terenie Bielska Białej wśród dzieci i młodzieży w zakresie alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu. Diagnoza ta obejmowała również inne zagrożenia społeczne towarzyszące wyżej wymienionym zjawiskom. Badanie dotyczyło również zjawisku uprawiania gier hazardowych wśród młodzieży. Tematyka części badania dotyczącej substancji psychoaktywnych miała na celu ujawnienie przyczyn sięgania po środki psychoaktywne, ich dostępności, częstotliwości użycia, wielkości spożycia przy jednorazowej okazji, jak i średniej rocznej konsumpcji tych substancji. Celem badania było również ujawnienie wieku inicjacji używania różnych substancji psychoaktywnych, oraz rodzaju najbardziej rozpowszechnionych używek stosowanych przez respondentów. Pytania ankietowe ujawniały również postawy użytkowników wobec samych narkotyków. Ważnym obszarem badania była profilaktyka wyżej wymienionych problemów. 3

4 Badanie miało również na celu ujawnienie opinii i postaw respondentów względem hazardu. Pytania dotyczące tego zjawiska miały pomóc w nakreśleniu obrazu osoby uzależnionej od gier pieniężnych, ujawnić najczęściej występujące rodzaje uprawianego hazardu i źródła jego finansowania. Zgromadzone dane mają też na celu poszerzenie wiedzy na temat reakcji środowiska respondentów na fakt uprawiania gier losowych oraz sposoby walki z tym uzależnieniem. 4

5 CZĘŚĆ PIERWSZA BADANIA ILOŚCIOWE Z MŁODZIEŻĄ SZKOLNĄ 5

6 Metoda badawcza Ankieta audytoryjna to jedno z narzędzi stosowanych w badaniach społecznych. Należy ona do grupy metod ilościowych, które pozwalają na dokładne mierzenie danego zjawiska. Najczęściej polega na przeprowadzaniu badań kwestionariuszowych, które prowadzone są na dużej liczbie respondentów. Osoby uczestniczące w badaniach są reprezentatywni dla populacji, a wyniki badań i dobór próby badawczej oparty jest na metodach statystycznych. Badania ilościowe pozwalają na mierzenie danego zjawiska i wyrażenie go w jednostkach. Metody ilościowe pozwalają odpowiedzieć na pytania: co?, ile?, jak często?, itp.. Ankieta audytoryjna polega na zebraniu respondentów w danej przestrzeni (może to być klasa szkolna) i rozdanie im kwestionariuszy. Ankiety te są wypełniane samodzielnie przez uczestników badania, w jednym czasie i jednym miejscu, przez co zapewniona jest wysoka standaryzacja (powtarzalność) warunków przeprowadzenia badania. Rolą ankietera w tych warunkach jest poinformowanie badanych co do celu przeprowadzanego badania i sposobu wypełniania kwestionariusza. Pytania w ankiecie są pytaniami zamkniętymi o takiej samej treści dla każdego uczestnika. Osoby badane mają zapewnioną anonimowość. Dzięki zapewnieniu braku możliwości zidentyfikowania poszczególnych respondentów, uczestnicy są mniej skłonni do podawania nieprawdziwych odpowiedzi, stawiających ich w lepszym świetle, co w naukach społecznych nazywane jest lękiem przed oceną. Zebrane w ten sposób dane są poddane analizie statystycznej. Specjalnie przygotowany do niniejszego badania kwestionariusz jest w pełni kompatybilny z metodologią przyjętą w badaniach ESPAD. Składa się z 47 zamkniętych pytań. Ponieważ w niektórych pozycjach kwestionariusza respondenci mogli zaznaczać więcej niż jedną odpowiedź (pytania wielokrotnego wyboru), niektóre sumy kategorii wyników są większe niż 100%. 6

7 Próba badawcza W ankiecie audytoryjnej zrealizowanej dla Urzędu Miasta uczestniczyło 1005 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dobór próby był przeprowadzony w oparciu o metodologię wykorzystywaną w badaniach ESPAD (Europejski Program Badań Ankietowych w szkołach na temat używania alkoholu i narkotyków). Wykres 1. Struktura próby w rozkładzie na płeć Płeć Chłopak Dziewczyna 54,1% 45,9% Źródło: Badania własne. W próbie badawczej uczestniczyło 54,1% dziewcząt i 45,9% chłopców. Wykres 2. Struktura próby w rozkładzie na wiek respondenta Wiek 13 lat 14 lat 15 lat 16 lat 17 lat 18 lat 19 lat 2,6% 0,5% 0,2% 3,8% 37,6% 58,8% 6,6% Źródło: Badania własne. 7

8 Największy odsetek respondentów w próbie badawczej stanowiły osoby w wieku 17 lat (58,8%). Drugą, liczną grupę tworzyły osoby w wieku 15 lat (37,6%). 3,8% próby to osoby w wieku 14 lat, 2,6% w wieku 18 lat, 0,5% w wieku 19 lat. Najmniej liczna grupa to młodzież w wieku 13 lat. Wykres 3. Struktura próby w rozkładzie na rodzaj szkoły, do której respondent uczęszcza Rodzaj szkoły Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna 55,5% 44,5% Źródło: badania własne. Uczniowie uczęszczający do szkoły ponadgimnazjalnej stanowili 55,5% ogółu badanych, natomiast uczniowie gimnazjum to 44,5% próby badawczej. Charakterystyka badanych Wykres 4. Wykształcenie rodziców (lub opiekunów prawnych) 50% 40% 30% 20% Ojciec 48,5% 46% Matka 31% 38,8% 17,7% 13,9% 10% 0% 2,8% 1,3% Gimnazjalne i niższe Średnie Wyższe Nie wiem Źródło: Badania własne. 31% ojców (lub opiekunów prawnych) i 38,8% matek (lub opiekunek prawnych) osób badanych posiada wyższe wykształcenie. 48,5% ojców (lub opiekunów prawnych) i 46% matek (lub opiekunek prawnych) badanych uczniów posiada wykształcenie średnie. 2,8% 8

9 ojców (lub opiekunów prawnych) i 1,3% matek (lub opiekunek prawnych) posiada wykształcenie gimnazjalne i niższe. 31,6% uczniów deklaruje, że nie wie jakie jest wykształcenie ich rodziców. Wykres 5. Inne osoby zamieszkujące w domu wraz z respondentem Mieszkam sam 1,6% Ojciec 81,5% Ojczym 6% Matka 94,8% Macocha 2% Brat/cia Siostra/y 44,6% 51,4% Dziadkowie 26,2% Inny krewny/i 10,9% Inne niespokrewnione osoby 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Źródło: Badania własne. Zdecydowana większość respondentów deklaruje zamieszkanie wraz z rodzicami i rodzeństwem (94,8% badanych zamieszkuje z matką, 81,5% z ojcem, 44,6% deklaruje zamieszkanie z siostrą, 51,4% z bratem, 26,2% z dziadkami). Dalsi krewni oraz osoby niespokrewnione stanowią niewielki procent osób zamieszkujących z respondentami. Najmniej respondentów, tylko ok. 1,6 % deklaruje mieszkanie samemu. 9

10 Wykres 6. Poziom zadowolenia z kontaktów respondenta z poszczególnymi osobami w rodzinie Przyjaciele Dziadek Babcia Ojciec (ojczym) Matka (macocha) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Matka (macocha) Ojciec (ojczym) Babcia Dziadek Przyjaciele 1 3,2% 9% 6,1% 8,9% 1,4% 2 2,2% 5% 4% 5,4% 1% 3 6,6% 10,5% 10,8% 11,6% 2,5% 4 11,8% 18% 16,1% 15,5% 7% 5 28,6% 23,7% 23,6% 21,9% 28,3% 6 47,6% 33,7% 39,3% 36,8% 59,8% Źródło: Badania własne. Odpowiedzi wskazują, że najlepszy kontakt respondenci posiadają z przyjaciółmi. Ponad połowa badanych (59,8%) ocenia tą zażyłość na 6 w skali sześciostopniowej. Niewielki procent badanych (1,4%) uważa, kontakty za bardzo złe. Najniżej oceniane jest zadowolenie z kontaktów respondentów z ojcem (ojczymem). Bardzo zadowolonych z tego kontaktu jest 33,7% badanych, natomiast 9% z nich uważa, że ta relacja jest bardzo zła. Warto porównać ww. wskaźniki z informacjami zawartymi w Wykres 9. Wiedza rodziców na temat form spędzania wolnego czasu respondentów. Główne informacje płynące ze statystyk to fakt, iż rodzice respondentów często wiedzą (40,6%) lub zawsze wiedzą (27,4%) jak wolny czas spędzają ich dzieci. Wiedzy takiej zazwyczaj nie posiada 10,9% rodziców. Wykres 10. Wiedza rodziców na temat sposobu spędzania wolnego czasu przez ich dzieci w zależności od płci respondenta potwierdza iż wiedza rodziców zarówno badanych dziewcząt jak i chłopców jest podobna, natomiast różnice pojawiające się wśród wyrażanych opinii nie wykraczają poza błąd statystyczny przyjęty w metodologii. 10

11 Tabela 1. Średni poziom oceny zadowolenia z kontaktów z poszczególnymi osobami Średnia ocena Matka (macocha) 5,03 Ojciec (ojczym) 4,43 Babcia 4,65 Dziadek 4,46 Przyjaciele 5,39 Źródło: Badania własne. Najlepiej oceniane są kontakty z przyjaciółmi. Średnia ocena wynosi w tym przypadku 5,39 najniższy poziom oceny zadowolenia respondentów to kontakt z ojcem (ojczymem) średnia ocen 4,43. Tabela 2. Średni poziom oceny zadowolenia z kontaktu respondenta z poszczególnymi osobami. Podział na płeć Chłopak Dziewczyna Matka (macocha) 5,05 5,02 Ojciec (ojczym) 4,66 4,24 Babcia 4,81 4,51 Dziadek 4,47 4,21 Przyjaciele 5,31 5,46 Źródło: Badania własne. Z przeprowadzonych badań wynika, że poziom zadowolenia respondentów z kontaktów z osobami bliskimi jest wyższy w przypadku chłopców. Dziewczęta deklarowały mniejsze zadowolenie aniżeli chłopcy w kontaktach z bliskimi (matką, ojcem, babcią, dziadkiem). Dziewczęta jednak deklarują lepszy kontakt z przyjaciółmi średnia 5,46%. 11

12 Tabela 3. Średni poziom oceny zadowolenia z kontaktu respondenta z poszczególnymi osobami. Podział na szkołę, do której uczęszczał respondent Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Matka (macocha) 5,10 4,98 Ojciec (ojczym) 4,70 4,29 Babcia 4,76 4,56 Dziadek 4,60 4,36 Przyjaciele 5,38 5,40 Źródło: Badania własne. Gimnazjaliści deklarowali wyższy poziom zadowolenia w kontaktach z rodziną (matką, ojcem, babcią, dziadkiem) aniżeli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Poziom zadowolenia z kontaktów z przyjaciółmi prawie nie różni się w zależności od szkoły, do której uczęszcza uczeń. Wykres 7. Sytuacja ekonomiczna rodzin respondentów na tle innych rodzin w Polsce 80% 71,5% 60% 40% 20% 0,7% 6,5% 18,5% 2,9% 0% Źródło: Badania własne. Respondenci postrzegają sytuację ekonomiczną swojej rodziny jako podobną do sytuacji innych rodzin w Polsce. Odpowiedź taką zaznaczyło 71,5% uczestników badania. 0,7% uczestników badania ocenia swoją rodzinę jako znacznie biedniejszą, a 2,9% jako znacznie bogatszą, na tle innych rodzin w Polsce. 12

13 Wykres 8. Formy spędzania czasu przez młodzież Praktycznie każdego dnia Raz w tygodniu lub częściej Raz lub dwa razy w miesiącu Kilka razy w roku Nigdy Gram w gry komputerowe Chodzę na zajęcia sportowe Czytam książki dla przyjemności Chodzę w godzinach wieczornych do dyskoteki, kawiarni itp. Chodzę ze znajomymi do centrów handlowych, parków Korzystam z Internetu Gram na automatach (takich, w których można wygrad pieniądze) 21,3% 24,0% 16,0% 23,4% 15,3% 12% 46% 12% 15,5% 15% 13,3% 13,5% 17,9% 29,7% 25,7% 1,9% 14,2% 28,0% 31,8% 24,1% 9,0% 40,4% 34,9% 10,3% 5,5% 13,2% 1,5% 1,0% 1,1% 0,90% 1,0% 1,5% 10,1% 82,1% 86,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Źródło: Badania własne. Zdecydowana większość respondentów deklaruje spędzanie wolnego czasu na korzystaniu z Internetu (82,1%). Na drugim miejscu uczestnicy badań deklarują spędzanie wolnego czasu na graniu w gry komputerowe (21,3%). Około jedna czwarta respondentów nigdy nie spędza wolnego czasu na czytaniu książek dla przyjemności. Prawie połowa badanych deklaruje udział w zajęciach sportowych raz w tygodniu. Niewiele mniej, bo 40,4% deklaruje, że raz w tygodniu chodzi do centrów handlowych lub parków. Bardzo niewielka liczba respondentów (1,9%) deklaruje chodzenie w godzinach wieczornych na dyskoteki lub do kawiarni praktycznie każdego dnia. Bardzo dużo badanych, bo aż 86,2% deklaruje, że nie spędza wolnego czasu na graniu na automatach, w których można wygrać pieniądze. 13

14 Wykres 9. Wiedza rodziców na temat form spędzania wolnego czasu respondentów 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 27,4% 40,6% 21% Zawsze wiedzą Często wiedzą Wiedzą, ale tylko czasami 10,9% Zazwyczaj nie wiedzą Źródło: badania własne. Rodzice respondentów często wiedzą (40,6%) lub zawsze wiedzą (27,4%) jak wolny czas spędzają ich dzieci. Wiedzy takiej zazwyczaj nie posiada 10,9% rodziców. Wykres 10. Wiedza rodziców na temat sposobu spędzania wolnego czasu przez ich dzieci w zależności od płci respondenta Chłopak Dziewczyna 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 29,7% 24,7% 40,1% 41,1% 22,6% 19,8% Zawsze wiedzą Często wiedzą Wiedzą, ale tylko czasami 12,7% 9,5% Zazwyczaj nie wiedzą Poziom wiedzy rodziców na temat spędzania wolnego czasu przez ich dzieci w zależności czy jest to chłopiec czy dziewczyna różni się w niewielkim stopniu. Nieznacznie więcej wiedzy na temat formy spędzania posiadają rodzice dziewcząt. 14

15 Wykres 11. Wiedza rodziców na temat form spędzania wolnego czasu przez ich dzieci w zależności od szkoły, do której uczęszcza respondent Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna 45% 41,1% 40% 35% 30% 27,3% 27,5% 29,9% 25% 20% 21,7% 20,3% 15% 12,6% 10% 9,6% 5% 0% Zawsze wiedzą Często wiedzą Wiedzą, ale tylko czasami Zazwyczaj nie wiedzą Źródło: Badania własne. Wiedza rodziców na temat form spędzania wolnego czasu przez respondenta jest wyższa w szkole ponadgimnazjalnej. 41,1% młodzieży uczęszczającej do szkoły ponadgimnazjalnej deklaruje, że ich rodzice często wiedzą jak spędzają wolny czas. W szkole gimnazjalnej odsetek ten wynosi 29,9%. Brak wiedzy rodziców na ten temat deklaruje 9,6% uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 12,6% uczniów szkół gimnazjalnych. 15

16 Wykres 12. Obraz własnej osoby respondenta Całkowicie się nie zgadzam Nie zgadzam się Zgadzam się Całkowicie się zgadzam Często uważam, że jestem beznadziejny 13,9% 25,2% 25,4% 35,5% Mam pozytywny stosunek do siebie 3,4% 13,8% 34,5% 48,4% Chciałbym mied więcej szacunku do siebie 14,6% 28,6% 36,9% 19,9% Jestem tak samo wartościową osobą jak inne 2,6% 11,6% 32,0% 53,8% Czasami czuję się bezużyteczny 18,7% 13,4% 32,2% 35,7% Czuję, że nie mam wielu powodów do dumy 15,9% 12,3% 40% 31,8% Jestem w stanie robid podobne rzeczy jak inne osoby 3,6% 17,2% 26,4% 52,8% Czuję, że mam kilka dobrych cech 2,2% 5,9% 33,3% 58,5% Czasami myślę, ze jestem do niczego 14,2% 13,2% 29,0% 43,6% Jestem z siebie zadowolony 2,3% 14,3% 28,2% 55,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Wzór wyników pokazuje, że w większości badani mają pozytywny obraz własnej osoby. Niepokoić mogą negatywne odczucia dot. beznadziejności gdzie taka opinię wyraziło aż ponad 25 procent badanych. Wiele osób (ponad 15 procent) nie ma wielu powodów do 16

17 dumy, podobna część badanych (14,2%) myśli że jest do niczego. Pozostała część negatywnych opinii mieści się w granicy błędu statystycznego. Wykres 13. Negatywne zdarzenia w życiu młodzieży w okresie 12 miesięcy przed badaniem 40 i więcej Ani razu Uprawiałem/am seks i następnego dnia żałowałem/am Uprawiałem/am seks bez prezerwatywy Byłem/am w szpitalu lub wzywano do mnie karetkę Miałem/am problemy z policją Byłem/am ofiarą kradzieży lub napadu Nie przygotowałem/łam się do lekcji Problemy i nieporozumienia z przyjaciółmi Problemy i nieporozumienia z rodzicami Wypadek lub zranienie Bójka 0,9% 0,3% 0,2% 0,2% 0,5% 2,6% 4,5% 0,8% 1,7% 1,0% 1,7% 3,6% 0,2% 0,1% 0,4% 0,6% 2,1% 12,9% 0,5% 0,1% 0,8% 0,9% 2,1% 12,1% 0,2% 0% 0,2% 0,3% 0,6% 6,9% 20,5% 7,9% 15,9% 15,2% 17,1% 14,6% 8,8% 3% 2,2% 7,4% 10% 18% 33% 26,5% 12,2% 6,8% 10,1% 12,1% 15,6% 22% 21,1% 1% 1,5% 2,9% 5,2% 9,9% 34,1% 45,4% 1% 0,1% 1,3% 1,9% 5,1% 18,1% 95,3% 86,5% 83,7% 83,4% 91,7% 72,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 72,4% badanych deklaruje, że nie brała udziału w bójce ani razu w okresie 12 miesięcy przed badaniem. Duży procent respondentów (91,7%) nie była ofiarą kradzieży lub 17

18 napadu. Również wysoki procent (83,4%) badanych nie miała problemu z policją. 83,7% deklaruje, że nie była hospitalizowana i nie wzywano do niej karetki. 95,3% ani razu nie żałowała, że uprawiała seks. 86,5% badanych deklaruje uprawianie seksu z użyciem prezerwatywy, a 5 % respondentów uprawianie seksu bez niej ponad 40 razy. Większe zróżnicowanie wyników, dotyczy problemów i nieporozumień z przyjaciółmi oraz rodzicami. Zdarzenia te występują często w życiu respondentów. Duży odsetek uczniów (20,5%) było nieprzygotowanych do lekcji 40 i więcej razy. Tylko 8,8% młodzieży jest zawsze przygotowanych do zajęć szkolnych. 54,6% respondentów w ostatnich 12 miesiącach uległo przynajmniej raz wypadkowi i zranieniu. Wykres 14. Problemy młodzieży w okresie 12 miesięcy przed badaniem Miałeś problemy z policją 1,0% 0,5% 1,5% 6,6% 90,3% Zniszczyłeś coś należącego do szkoły 2,1% 1,2% 1,8% 8,3% 86,6% Podpaliłeś coś należącego do innej osoby 0,9% 0,4% 0,7% 3,5% 94,5% Wyniosłeś coś ze sklepu bez płacenia 1,6% 1,1% 2,4% 4,2% 90,6% 5 razy i więcej Zabrałeś coś innej osobie, co nie należało do Ciebie Zraniłeś kogoś tak, że wymagał pomocy lekarza lub pielęgniarki 1,0% 1,2% 2,8% 9,5% 1,0% 0,5% 1,5% 6,6% 85,5% 90,3% 3-4 razy Dwa razy Raz Nigdy Brałeś udział w bójce 4,8% 3,9% 7,3% 12,9% 71,1% Uderzyłeś rodzica 0,5% 0,1% 0,7% 4,3% 94,4% Uderzyłeś nauczyciela 0,7% 0,3% 0,1% 2,1% 96,8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% W okresie 12 miesięcy przed badaniem większość młodzieży deklarowała brak negatywnych zdarzeń w ich życiu (od 71,1% do 96,8%). Najwyższy procent zdarzeń 18

19 problematycznych ukazywanych jako zdarzenie jednokrotne to: branie udziału w bójce (12,9%)oraz kradzież (9,5%). Nieco mniej badanych miało problemy z policją (6,6%) oraz zniszczyło mienie szkoły (8,3%). Pozostałe problematyczne zdarzenia występujące jednokrotnie deklarowało ok. 4% badanych. 2,1% przyznaje, że przynajmniej raz uderzyło nauczyciela w okresie 12 miesięcy przed badaniem. Wykres 9. Wiedza rodziców na temat form spędzania wolnego czasu respondentów wskazuje iż niespełna 22% wie lub tylko czasem wie jak spędzają wolny czas ich pociechy. Wykres 10 potwierdza iż częściej mniejszą wiedzę mają rodzice badanych chłopaków aniżeli dziewcząt. Wykres 15. Inne problemy młodzieży uczestniczącej w badaniu Nigdy 1 raz 2 razy 3-4 raz 5 i więcej razy 94,1% 71,9% 81,9% 3,9% 1,2% 0,5% 0% 12,5% 7,7% 5,1% 6,8% 3,7% 3,1% 2,8% 4,5% Ucieczka z domu na więcej niż jeden dzieo Myśli samobójcze Próba samookalecznia się Źródło: badania własne. Problem ucieczek z domu prawie nie występuje wśród badanej młodzieży. 94,1% z nich deklaruje, że nigdy nie uciekło z domu. 5,6% uczniów zrobiło to raz lub więcej razy w życiu. Większy odsetek młodzieży (28,1%) deklaruje, że myślało raz i więcej razy o 19

20 samobójstwie. 6,8% respondentów myślało o tym 5 i więcej razy. 81,9% młodzieży deklaruje, że nie próbowało się samookaleczać, natomiast 18,1% uczniów okaleczyło się przynajmniej raz. 4,5% z nich zrobiło to 5 i więcej razy. Wyniki badania Spożywanie alkoholu Wykres 16. Wiek inicjacji picia poszczególnych alkoholi Piwo 4,5% 2,6% 7,4% 8,8% 13,7% 17,3% 13,9% 10,1% 21,8% Wino 8,6% 9,6% 7,2% 4,3% 2,3% 5,6% 14,6% 14,4% 33,4% 16 lat lub więcej 15 lat 14 lat 13 lat Wódka 4,9% 1,7% 1% 2,1% 14,2% 17,9% 13,1% 10,6% 34,6% 12 lat 11 lat 10 lat 9 lat Nigdy nie piłem Napoje alkoholowe 5,1% 1,5% 0,4% 2,5% 15,2% 16,6% 12,0% 9,6% 37,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Największy odsetek respondentów (17,3%) deklaruje, że piwo pierwszy raz wypija w wieku 14 lat. Najwięcej osób deklaruje, że pierwszy raz piło wino w wieku lat. Pierwsze spożycie wódki przypada najczęściej na wiek 15 lat (17,9%). Wiek inicjacji 20

21 picia napojów alkoholowych (drinków) przypada na 15 lat (16,6%). badanych nie spożywa wyżej wymienionych alkoholi. Duży odsetek Tabela 4. Wiek inicjacji picia poszczególnych rodzajów alkoholi. Podział na płeć Chłopak Dziewczyna Piwo 9 lat 12,4% 8,2% 10 lat 3,8% 1,5% 11 lat 5,1% 4% 12 lat 9,8% 8% 13 lat 15,1% 12,9% 14 lat 15,7% 18,6% 15 lat 10,6% 16,3% 16 lat lub więcej 7,3% 7,4% Nigdy nie piłem 20,2% 23,1% Wino 9 lat 7,4% 4% 10 lat 3,1% 1,5% 11 lat 6,1% 2,9% 12 lat 7% 7,4% 13 lat 9,6% 9,5% 14 lat 13% 15,6% 15 lat 11% 17,7% 16 lat lub więcej 7,6% 9,4% Nigdy nie piłem 35,2% 31,9% Wódka 9 lat 3,4% 1% Napoje alkoholowe (drinki) 10 lat 1,3% 0,8% 11 lat 3,1% 0,4% 12 lat 6,5% 3,4% 13 lat 13,2% 8,4% 14 lat 11,2% 14,8% 15 lat 16,1% 19,3% 16 lat lub więcej 13,6% 14,8% Nigdy nie piłem 31,5% 37,2% 9 lat 3,8% 1,3% 10 lat 0,7% 0,2% 11 lat 2% 1,2% 12 lat 5,4% 4,8% 13 lat 10,1% 9,2% 14 lat 8,9% 14,6% 15 lat 11,6% 20,9% 16 lat lub więcej 16,1% 14,4% Nigdy nie piłem 41,4% 33,4% Wiek inicjacji picia alkoholi jest niższy u chłopców niż u dziewcząt. Nigdy nie piło piwa 20,2% chłopców i 23,1% dziewcząt. Wina nie piło nigdy 35,2% chłopców i 31,9% 21

22 dziewcząt. Wódka nigdy nie była pita przez 31,5% chłopców i 37,2% dziewcząt. Napoje alkoholowe nigdy nie były spożywane przez 44,1% i 33,4% dziewcząt. Tabela 5. Wiek inicjacji picia poszczególnych rodzajów alkoholi. Podział na rodzaj szkoły, do której uczęszcza respondent Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Piwo 9 lat 10,1% 10,0% 10 lat 2,5% 2,6% 11 lat 6,2% 3,1% 12 lat 7,8% 9,6% 13 lat 14% 13,8% 14 lat 16,3% 18,1% 15 lat 8,5% 17,9% 16 lat lub więcej 1,1% 12,4% Nigdy nie piłem 33,3% 12,5% Wino 9 lat 5,3% 5,8% 10 lat 3% 1,7% 11 lat 4,9% 3,9% 12 lat 7,9% 6,7% 13 lat 9,5% 9,6% 14 lat 12,8% 15,8% 15 lat 6,0% 21,5% 16 lat lub więcej 0,7% 14,7% Nigdy nie piłem 49,8% 20,4% Wódka 9 lat 2,1% 2,0% 10 lat 1,9% 0,4% Napoje alkoholowe (drinki) 11 lat 2,3% 1,1% 12 lat 4,9% 4,8% 13 lat 11,2% 10,2% 14 lat 11,9% 13,9% 15 lat 11,4% 23,0% 16 lat lub więcej 1,9% 24,1% Nigdy nie piłem 52,3% 20,6% 9 lat 3% 2% 10 lat 0,7% 0,2% 11 lat 2,3% 0,9% 12 lat 5,4% 4,8% 13 lat 11,4% 8% 14 lat 10,0% 13,6% 15 lat 10,5% 21,6% 16 lat lub więcej 0,7% 26,8% Nigdy nie piłem 55,9% 22,1% 22

23 Badania pokazały, że nigdy nie spożywało piwa 33,3% gimnazjalistów i 12,5% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wina nie piła prawie połowa młodszych uczniów (49,8%) i 20,4% starszej młodzieży. 52,3% młodszych uczniów i 20,6% starszych nie piło nigdy wódki. Inicjacji picia napojów alkoholowych nie przeszło 55,9% gimnazjalistów i 22,1% starszych uczniów. Największy odsetek uczniów gimnazjów zaczyna pić piwo, wino, wódkę w wieku 14 lat. Wiek inicjacji picia napoi alkoholowych jest niższy i przypada na 13 rok życia. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych pierwszy raz piją piwo w wieku 14 lat Wiek inicjacji picia mocniejszych alkoholi (wino, wódka napoje alkoholowe) jest wyższy. Alkohol w tej postaci starsza młodzież zaczyna pić w wieku 15 lat. Wcześniejszy wiek inicjacji picia poszczególnych alkoholi jest niższy wśród badanych z młodszej grupy wiekowej, natomiast do picia alkoholu przyznaje się więcej uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wykres 17. Spożycie alkoholu w okresie 30 dni przed badaniem 40% 39,3% 35% 30% 25% 25,9% 20% 15% 14,4% 13,1% 10% 5% 4,8% 2,5% 0% Nie pije alkoholu 1 raz 2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10 razy lub więcej W okresie 30 dni przed badaniem nie piło alkoholu 39,3% dzieci i młodzieży. Jednokrotnie spożywało 25,9% uczniów. 10 lub więcej razy alkohol piło 2,5% respondentów. 23

24 Wykres 18. Spożycie alkoholu w okresie 30 dni przed badaniem. Podział na płeć Chłopak Dziewczyna 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 27,2% 24,3% 14,6% 14,2% 14,6% 11,9% 5,2% 4,5% 3,4% 1,7% 1 raz 2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10 razy lub więcej W okresie 30 dni przed badaniem raz po alkohol sięgnęło 24,3% chłopców i 27,2% dziewcząt. 2 i więcej razy piło alkohol 37,8% chłopców i 32,2% dziewcząt, w tym 2,4% chłopców i 1,7% dziewcząt piło 10 i więcej razy. 24

25 Wykres 19. Spożycie alkoholu w okresie 30 dni przed badaniem. Podział na szkołę, do której uczęszcza respondent Gimnazjalna Ponadgimnazjalna 30% 27,8% 25% 24% 20% 16,9% 17,8% 15% 11% 10% 7% 6,5% 5% 3% 3,7% 1% 0% 1 raz 2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10 razy lub więcej Ilość spożywanego alkoholu przez młodzież ponadgimnazjalną jest nieco większa od ilości spożywanej przez młodzież gimnazjalną w okresie 30 dni przed badaniem. 27,8% respondentów ze szkół ponadgimnazjalnych deklaruje spożywanie alkoholu raz w miesiącu, a 3,7% 10 i więcej razy. 24,3% uczniów gimnazjów w ostatnich 30 dniach przed badaniem piło raz alkohol, a 1% piło 10 i więcej razy. 25

26 Wykres 20. Spożycie alkoholu w ciągu 12 miesięcy przed badaniem 30% 27,6% 25% 20% 15% 15% 13,5% 11,2% 10,9% 10% 8,7% 5% 0% Nie piję alkoholu 1 raz 2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10 razy lub więcej W ciągu ostatniego roku przed badaniem alkoholu nie piło tylko 15% badanych. Spożywanie alkoholu raz w roku przed niniejszą diagnozą deklaruje 11,2% respondentów. 27,6% uczniów deklaruje picie 10 i więcej razy w roku. 26

27 Wykres 21. Spożycie alkoholu w ciągu 12 miesięcy przed badaniem w podziale na płeć Chłopak Dziewczyna 30% 30% 25,7% 25% 20% 15% 10% 12,4% 10,3% 8,6% 8,7% 11,9% 14,8% 10,1% 11,6% 5% 0% 1 raz 2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10 razy lub więcej Przeprowadzone badania wskazują, że w ciągu 12 miesięcy przed ich przeprowadzeniem nie ma dużych różnic w spożyciu alkoholu pomiędzy chłopcami i dziewczętami. Więcej chłopców (30%) niż dziewcząt (25,7%) deklaruje, że piło alkohol 10 i więcej razy. 27

28 Wykres 22. Spożycie alkoholu w ciągu 12 miesięcy przed badaniem w podziale na szkołę, do której uczęszcza respondent Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna 40% 37,5% 35% 30% 25% 20% 15% 14,8% 14,9% 13,8% 15,1% 11,8% 10% 8,4% 8,6% 8,7% 7,4% 5% 0% 1 raz 2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10 razy lub więcej W ciągu roku przed badaniem częściej pili uczniowie szkół ponadgimnazjalnych niż gimnazjaliści. Znacząca różnica występuje w przypadku spożywania alkoholu 10 i więcej razy twierdzi tak 15,1% gimnazjalistów i 37,5% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 28

29 Wykres 23. Ilość zakupów alkoholu na własne potrzeby respondenta w ciągu 30 dni przed badaniem lub więcej 100% 90% 80% 90,6% 81,9% 86,3% 70% 60% 56,8% 50% 40% 30% 22,1% 20% 10% 0% 14,6% 9,5% 8,5% 6,0% 4,7% 3,8% 3,1% 3,2% 1,6% 0,8% 1,8% 0,4% 0,5% 0,6% 0,3% 0,8% 1,1% 0,3% 0,6% Piwo Wino Wódka Napoje alkoholowe (drinki) Badania wykazały, że najczęściej kupowanym alkoholem na własne potrzeby jest alkohol w postaci piwa. Drugim deklarowanym zakupem alkoholowym jest wódka. Najmniejszym powodzeniem wśród alkoholi kupujących przez respondentów w ciągu 30 dni przed badaniem cieszyło się wino. 29

30 Tabela 6. Ilość zakupów alkoholu na własne potrzeby respondenta w ciągu 30 dni przed badaniem w podziale na płeć Ilość zakupów Chłopak Dziewczyna Piwo 0 51% 61,7% ,4% 22,6% ,4% 7,9% 6-9 5,3% 4,2% ,6% 2,8% 20 i więcej 7,3% 0,8% Wino 0 90,1% 91% 1-2 5,1% 6,9% 3-5 1,8% 1,3% 6-9 1,4% 0,4% ,5% 0,4% 20 i więcej 1,1% 0% Wódka 0 77,3% 85,7% Napoje alkoholowe (drinki) ,8% 12,7% 3-5 2,9% 0,8% 6-9 0,9% 0,4% ,5% 0,2% 20 i więcej 1,6% 0,2% 0 88,6% 84,4% 1-2 7% 9,7% 3-5 2% 4% 6-9 0,7% 1,5% ,5% 0,2% 20 i więcej 1,1% 0,2% Alkohol jest częściej kupowany przez chłopców niż przez dziewczęta. Piwa w ostatnich 30 dniach przed badaniem nie kupiło 51% chłopców i 61,7% dziewcząt. 20 i więcej zakupów piwa przypada na 7,3% chłopców i tylko 0,8% dziewcząt. Tyle samo dziewcząt i chłopców nie dokonało ani razu zakupu wina w ostatnim miesiącu przed badaniem (odpowiednio 91% i 90,1%). 20 razy i więcej wino kupowali tylko chłopcy. Wódka nie była nabywana przez 77,3% chłopców i 85,7% dziewcząt. 20 i więcej razy zakupu wódki dokonywało 1,6% chłopców i 0,2% dziewcząt. 88,6% chłopców i 84,4% dziewcząt nie kupowało napojów alkoholowych na 30 dni przed badaniem. 20 i więcej zakupów drinków deklaruje 1,1% chłopców i 0,2% dziewcząt. 30

31 Tabela 7. Ilość zakupów alkoholu na własne potrzeby respondenta w ciągu 30 dni przed badaniem w podziale na rodzaj szkoły, do której uczęszcza respondent Ilość zakupów Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Piwo 0 69,7% 46,6% ,1% 26,1% 3-5 8,1% 10,5% 6-9 1,8% 7% ,4% 4,6% 20 i więcej 1,8% 5,3% Wino 0 95,1% 87% 1-2 3,2% 8,3% 3-5 0,7% 2,3% 6-9 0,7% 0,9% % 0,8% 20 i więcej 0,2% 0,8% Wódka 0 90,8% 74,8% Napoje alkoholowe (drinki) 1-2 7,2% 20,5% 3-5 1,4% 2,1% 6-9 0,5% 0,8% % 0,6% 20 i więcej 0,2% 1,3% 0 94,0% 80,0% 1-2 4,9% 11,5% 3-5 0,9% 4,9% 6-9 0% 2,1% % 0,6% 20 i więcej 0,2% 0,9% Uczniowie, którzy deklarują zakup alkoholu, najczęściej kupili go raz lub dwa razy. Odpowiedź taką podaje 17,1% uczniów gimnazjum, którzy zakupili piwo, 3,2% wino, 7,2% wódkę i 4,9% napoje alkoholowe (drinki). 26,1% uczniów szkół ponadgimnazjlanych deklaruje zakup 1 2 razy piwa, 8,3% wina, 20,5% wódki i 11,5% drinków. 20 i więcej razy alkohol kupuje niewielki odsetek badanych. 20 i więcej razy piwo kupowało 1,8% uczniów gimnazjów i 5,6% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Odsetek badanych gimnazjalistów, którzy kupili wino 20 i więcej razy w ostatnich 30 dniach przed badaniem wynosi 0,2%, a uczniów szkół ponadgimnazjalnych 0,8%. Tyle razy wódkę kupiło 0,2% gimnazjalistów i 1,3% starszych uczniów. Napoje alkoholowe odpowiednio 0,2% i 0,9%. Przeprowadzone badania wykazały, że to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dokonywali większych zakupów alkoholi na własne potrzeby w ciągu 30 dni przed badaniem. 31

32 Wykres 24. Ilość zakupów poszczególnych alkoholi na dyskotekach, w pubach i w restauracjach 0,8% 0,8% Napoje alkoholowe (drinki) 1,4% 4% 9,1% 83,8% 0,5% 0,6% Wódka 0,7% 2,7% 9,4% 86,1% 20 lub więcej ,4% 0,3% Wino 0,3% 1,0% 0 5,5% 92,4% Piwo 2% 1,8% 3,9% 7,8% 18,2% 66,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Źródło: Badania własne. W pubach, na dyskotekach i w restauracjach najczęściej kupowanym alkoholem jest piwo. Do jego zakupu przynajmniej raz przyznało się 33,8% badanych. Ważne jest, że młodzież nie kupuje alkoholu w tych miejscach. 66,2% młodzieży deklaruje, że nie kupiło ani razu piwa, 92,4% wina, 86,1% wódki i 83,8% napojów alkoholowych. 32

33 Wykres 25. Postrzegana trudność w zdobyciu danego rodzaju alkoholu Niemożliwe Bardzo trudno Dośd trudno Dośd łatwo Bardzo łatwo Nie wiem 100% 11,9% 9,7% 10,2% 7% 90% 80% 70% 40,3% 43,1% 47,2% 58% 60% 50% 40% 25,1% 24,8% 30% 26,2% 20% 10% 26% 11% 10,8% 8,3% 4,2% 4,7% 1,6% 3% 2% 7,4% 6,9% 6,5% 5% 0% Napoje alkoholowe (drinki) Wódka Wino Piwo Przeprowadzone badania wskazują na łatwy dostęp respondentów do napojów alkoholowych, takich jak wino czy piwo, ale również mocniejszych alkoholi. 84% badanych uważa, że zdobycie piwa jest bardzo łatwe i dość łatwe. 73,2% ocenia, że zdobycie wina jest bardzo łatwe i dość łatwe. Na temat wódki, podobnie uważa 67,9% badanych. Odsetek osób uważających, że zakup drinków jest bardzo łatwy i dość łatwy wynosi 65,4%. Tylko 5% badanych uważa, że piwo jest niemożliwe do zdobycia. Dla wina odsetek ten wynosi 6,5%, dla wódki 6,9% i dla drinków 7,4%. 33

34 Wykres 26. Najczęściej spożywany przez respondentów alkohol 6,9% 8,9% 7,9% 56,6% 19,7% Nigdy nie piłem Piwo Wino Wódka Napój alkoholowy (drink) Najczęściej spożywany przez ankietowaną młodzież jest piwo (56,6%). 8,9% z nich spożywa najczęściej wódkę. 6,9% wino, 7,9% napoje alkoholowe. 19,7% respondentów deklarowało, że nie pije alkoholu. 34

35 Wykres 27. Najczęściej spożywany przez respondentów alkohol w podziale na płeć 51,5% Dziewczyna 9,1% 8,3% 11,7% Piwo Wino Chłopak 4,2% 9,6% 62,7% Wódka Napój alkoholowy (drink) 3,3% 0% 20% 40% 60% 80% Zarówno chłopcy jak i dziewczęta najczęściej spożywają piwo (odpowiednio 62,7% i 51,5%). Inaczej sytuacja wygląda w przypadku mocniejszego alkoholu. Wyniki pokazują, że dziewczęta, preferują picie napoi alkoholowych (11,7%), następnie wybierają wino (9,1%). Natomiast wódka cieszy się mniejszym powodzeniem wśród dziewcząt. Ten rodzaj alkoholu wybiera 8,3% respondentek. Natomiast w grupie badanych chłopców, pijących alkohol, zaraz po piwie, najczęściej spożywanym alkoholem jest wódka. Deklaruje tak 9,6% chłopców. Wino wybiera 4,2% z nich, a napoje alkoholowe 3,3%. 35

36 Wykres 28. Najczęściej spożywany przez respondentów alkohol w podziale na szkołę, do której uczęszcza respondent Szkoła ponadgimnazjalna 7,9% 11,2% 9% 10,7% 61,2% Piwo Wino Gimnazjum 5,5% 6% 6,5% 31,2% 50,8% Wódka Napój alkoholowy (drink) Nie piję alkoholu 0% 20% 40% 60% 80% 61,2% uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 50,8% uczniów gimnazjum najczęściej pije piwo. Wódkę pije najczęściej 11,2% starszej młodzieży i 6% młodszej. Wykres 29. Ilość spożytego piwa w okresie 30 dni przed badaniem Nie piłem piwa 11,3% 11,5% 39,4% Do 0,5 litra (jedna butelka/kufel/szklanka) 17,2% Od 0,5 do 1 litra 20,5% od 1 do 2 litrów Powyżej 2 litrów Wśród osób, które deklarują, że najczęściej spożywają piwo, wypijają go w ilości do 0,5 litra. Twierdzi tak aż 20,5%. Powyżej dwu litrów piwa wypija 11,5% badanych. 36

37 Wykres 30. Ilość spożytego piwa w okresie 30 dni przed badaniem w podziale na płeć Dziewczyna Chłopak 5,8% Powyżej 2 litrów 9,8% 17,7% od 1 do 2 litrów 24,2% 42,5% Od 0,5 do 1 litra 18,3% 13,1% Do 0,5 litra (jedna 16,5% butelka/kufel/szklanka) 16,3% 35,9% Nie piłem piwa 0% 10% 20% 30% 40% 50% Starsi uczniowie, deklarujący, że najczęściej spożywają piwo, wypijają go od 0,5 do 1 litra. Gimnazjaliści najczęściej piją piwo w ilości do 0,5 litra. Dziewczęta deklarujące, że najczęściej piją piwo, wypijają go do 0,5 litra. Chłopcy natomiast wypijają go najczęściej od 0,5 do 1 litra. Wykres 31. Ilość spożytego piwa w okresie 30 dni przed badaniem w podziale na szkołę, do której uczęszcza respondent Szkoła ponadgimnazjalna Gimnazjum 15% 14% 21,1% 20,5% 29,4% 7,3% 7,8% 12,4% 20,6% 51,9% Powyżej 2 litrów od 1 do 2 litrów Od 0,5 do 1 litra Do 0,5 litra (jedna butelka/kufel/szklanka) Nie piłem piwa 0% 20% 40% 60% 37

38 Młodzież uczęszczająca do szkół ponadgimnazjalnych, która najbardziej preferuje picie piwa, najczęściej spożywa go od 0,5 do 1 litra. Gimnazjaliści natomiast najczęściej wypili do 0,5 litra piwa w okresie 30 dni przed badaniem. Wykres 32. Ilość spożytego wina w okresie 30 dni przed badaniem 6,5% 2,6% 2,9% 14,6% 73,3% Nie piłem wina Do 0,2 litra (kieliszek) Od 0,3 do 0,4 litra od 0,5 do 0,7 litra 0,8 litra i więcej Wśród osób deklarujących, ze najczęściej piją wino, wypijali go do 0,2 litra. 0,8 litra i więcej piło tylko 2,9% badanych. 38

39 Wykres 33. Ilość spożytego wina w okresie 30 dni przed badaniem w podziale na płeć 1,7% 3,2% Dziewczyna 7,6% 17,5% 4,3% 69,9% 0,8 litra i więcej Od 0,5 do 0,7 litra Od 0,3 do 0,4 litra Do 0,2 litra (kieliszek) Nie piłem wina 1,8% Chłopak 5,2% 11,2% 77,4% 0% 20% 40% 60% 80% Badanie ujawniło, że duży odsetek badanych nie spożywało wina w okresie 30 dni przed badaniem. Płeć w niewielkim stopniu różnicuje badane grupy. Nieznacznie więcej małych ilości wina wypijały dziewczęta. Duże ilości wina (powyżej 0,8 litra) wypijają jednak chłopcy. 39

40 Zarówno dziewczęta (17,5%) jak i chłopcy (11,2%), którzy najczęściej piją wino, wypijali go do 0,2 litra (kieliszek). 0,8 litra wina i więcej wypijało 4,3% chłopców i 1,7% dziewcząt. Wykres 34. Ilość spożytego wina w okresie 30 dni przed badaniem w podziale na szkołę, do której uczęszcza respondent 3% 3,6% Szkoła ponadgimnazjalna 8,7% 18,3% 0,8 litra i więcej 66,5% Od 0,5 do 0,7 litra Gimnazjum 2,8% 1,4% 3,9% 10% Od 0,3 do 0,4 litra Do 0,2 litra (kieliszek) Nie piłem wina 81,9% 0% 20% 40% 60% 80%100% W ostatnim miesiącu przed badaniem 18,3% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej i 10% uczniów szkoły gimnazjalnej, deklarujących, że ich ulubionym alkoholem jest wino, wypiło go do 0,2 litra. 3% starszej młodzieży i 2,8% młodszej wypiło 0,8 litra i więcej. Wykres 35. Ilość spożytej wódki w okresie 30 dni przed badaniem 9,3% 6,6% 9,3% 7,3% 67,5% Nie piłem wódki Do 0,05 litra (kieliszek) Od 0,06 litra do 0,15 litra Od 0,16 do 0,25 litra 0,26 litra i więcej 40

41 Wśród osób deklarujących, ze najczęściej piją wódkę, wypijali jej do 0,05 litra. 0,26 litra i więcej piło tylko 9,3% badanych. Wykres 36. Ilość spożytej wódki w okresie 30 dni przed badaniem w podziale na płeć 6,1% 5,9% Dziewczyna 9,5% 8,7% 13,1% 69,8% 0,26 litra i więcej Od 0,16 litra do 0,25 litra Od 0,06 litra do 0,15 litra Do 0,05 litra (kieliszek) Nie piłem wódki 7,4% Chłopak 4,7% 9,9% 64,9% 0% 20% 40% 60% 80% Chłopcy, deklarujący, że ich ulubionym alkoholem jest wódka, wypijają jej znacznie więcej niż dziewczęta. 13,1% chłopców wypiło jej w ostatnim miesiącu od 0,26 litra i 41

42 więcej, natomiast tyle wódki wypiło tylko 6,1% dziewcząt. Dziewczęta deklarujące, że najczęściej spożywają wódkę, piją ją od 0,06 litra do 0,15 litra. Wykres 37. Ilość spożytej wódki w okresie 30 dni przed badaniem w podziale na szkołę, do której uczęszcza respondent Szkoła ponadgimnazjalna Gimnazjum 12,8% 8,8% 10,2% 9,4% 4,8% 3,9% 3,9% 9,2% 58,8% 78,3% 0,26 litra i więcej Od 0,16 litra do 0,25 litra Od 0,06 litra do 0,15 litra Do 0,05 litra (kieliszek) Nie piłem wódki 0% 20% 40% 60% 80% Starsza młodzież, która pije wódkę, wypiła jej do 0,26 litra i więcej w ostatnich 30 dniach przed badaniem. Młodsi uczniowie najczęściej pili jej do 0,05 litra. Deklarowało tak 9,2% z nich. Wykres 38. Ilość spożytych napojów alkoholowych (drinków) w okresie 30 dni przed badaniem 5,2% 1,7% 1,0% 16,1% 76,1% Nie piłem drinków Do 0,5 litra Od 0,6 do 1 litra Od 1,1 litra do 2 litrów 2,1 litra i więcej 42

43 Wśród osób pijących drinki, największy odsetek stanowią osoby pijące ich do 0,5 litra (16,1%) badanych. Tylko 1% respondentów deklaruje, że piło 2,1 litra i więcej, w ciągu 30 dni przed badaniem. Napojów alkoholowych nie pije 76,1%. Wykres 39. Ilość spożytych drinków w okresie 30 dni przed badaniem w podziale na płeć 1% 2,1% Dziewczyna 5,7% 20% 1,1% 1,1% 71,2% 2,1 litra i więcej Od 1,1 do 2 litrów Od 0,6 litra do 1 litra Do 0,5 litra Nie piłem drinków Chłopak 4,5% 11,4% 81,8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Badanie wskazuje, że pijące drinki dziewczęta, wypijają ich do 0,5 litra (20%). Chłopcy natomiast najczęściej piją drinki do ilości 0,5 litra. Spożycie drinków jest wyższe wśród dziewcząt niż wśród chłopców. 43

44 Wykres 40. Ilość spożytych drinków w okresie 30 dni przed badaniem w podziale na szkołę, do której uczęszcza respondent 1,5% 2,5% Szkoła ponadgimnazjalna 7,4% 0,5% 0,7% 19,4% 69,2% 2,1 litra i więcej Od 1,1 do 2 litrów Od 0,6 litra do 1 litra Do 0,5 litra Nie piłem drinków Gimanzjum 2,3% 12% 84,6% 0% 20%40%60%80%100% W ostatnim miesiącu przed badaniem 19,4% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej i 12% uczniów szkoły gimnazjalnej, deklarujących, że ich ulubionym alkoholem są drinki, wypiło ich do 0,5 litra. 1,5% starszej młodzieży i 0,5% młodszej wypiło 2,1 litra i więcej. 44

45 Wykres 41. Wiek, w którym uczeń pierwszy raz upił się Nigdy 47,6% 9 lat 1% 10 lat 0,8% 11 lat 1,2% 12 lat 2,9% 13 lat 6,8% 14 lat 11,1% 15 lat 14% 16 lat i więcej 14,7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Jak wynika z badań 1 % uczniów zdeklarowało, że po raz pierwszy upiło się mając 9 lat. 0,8% uczniów ankietowanych upiło się w wieku 10-ciu lat. 14,7% uczniów deklaruje, że pierwszy raz w życiu upiło się po przekroczeniu 16 roku życia. Prawie połowa respondentów nigdy się nie upiła. 45

46 Wykres 42. Wiek, w którym uczeń pierwszy raz upił się. Podział na płeć Dziewczyna Chłopak Nigdy 48,8% 46,1% 9 lat 0,4% 1,8% 10 lat 0,6% 1,1% 11 lat 0,9% 1,6% 12 lat 2,3% 3,5% 13 lat 5,6% 8,2% 14 lat 10% 12,4% 15 lat 13,6% 14,4% 16 lat i więcej 10,9% 17,9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Chłopcy w młodszym niż dziewczęta wieku pierwszy raz upijają się. Natomiast znacznie więcej dziewcząt pierwszy raz upija się po przekroczeniu 16 roku życia (17,9%) niż chłopców (10,9%). 46

47 Wykres 43. Wiek, w którym uczeń pierwszy raz upił się. Podział na szkołę, do której uczęszcza respondent Szkoła ponadgimnazjalna Gimnazjm Nigdy 37,1% 60,8% 9 lat 0,4% 1,8% 10 lat 0,6% 1,1% 11 lat 1,1% 1,4% 12 lat 3,5% 2,1% 13 lat 5,3% 8,5% 14 lat 9,7% 12,8% 15 lat 16,5% 10,8% 16 lat i więcej 0,7% 25,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Młodsi uczniowie po raz pierwszy upijają się szybciej niż ich starsi koledzy. Natomiast 60,8% uczniów gimnazjów deklaruje, że nie upiło się nigdy. Tylko 37,1% uczniów szkół ponadgimnazjalnych składa taką deklarację. 25,9% uczniów szkół ponadgimnazjalnych pierwszy raz upiło się w wieku 16 i więcej lat. 47

48 Wykres 44. Częstotliwość wstępowania objawów upojenia alkoholowego (trudności z poruszaniem się, trudności z mówieniem, nie pamiętanie niektórych wydarzeń) u młodzieży W ostatnich 30 dniach 0,6% 0,2% 0,6% 0,7% 4,1% 12,6% 81,1% 1,4% 40 i więcej W ostatnim roku 1,2% 3% 4,4% 8,3% 22,6% 59,1% ,7% 1,8% 4,5% Kiedykolwiek w życiu 5,3% 11% 22,4% 51,3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zdecydowana większość uczniów (81,1%) deklaruje, że w ostatnich 30 dniach nie wystąpiły u nich objawy upojenia alkoholowego. 59,1% deklaruje, że takie objawy nie wystąpiły u nich w ostatnim roku, a 51,3 %, że kiedykolwiek w życiu. Jednak do dwóch razy objawy takie występowały u 12,6% przebadanych respondentów w ostatnim miesiącu i aż u 22,4% respondentów w ostatnim roku i 22,6% kiedykolwiek w życiu. 48

49 Tabela 8. Częstotliwość wstępowania objawów upojenia alkoholowego (trudności z poruszaniem się, trudności z mówieniem, nie pamiętanie niektórych wydarzeń) u młodzieży. Podział na płeć Chłopak Dziewczyna Kiedykolwiek w życiu 0 50,6% 51,9% % 24,3% ,5% 11,4% 6-9 4,5% 6,1% ,6% 3,6% % 1,7% 40 i więcej 6,9% 1% W ostatnim roku 0 58,6% 59,6% ,5% 24,3% 3-5 7,5% 9% 6-9 4,3% 4,4% ,3% 1,9% ,8% 0,8% 40 i więcej 3% 0% W ostatnich 30 dniach 0 78,2% 83,6% ,4% 13,7% 3-5 6,6% 1,9% 6-9 1,4% 0,2% ,9% 0,4% ,2% 0,2% 40 i więcej 1,4% 0% Nigdy w życiu nie upiło się 50,6% chłopców i 51,9% dziewcząt. 40 i więcej razy upiło się 6,9% chłopców i tylko 1% dziewcząt. W ostatnim roku nie upiło się 58,6% chłopców i 59,6% dziewcząt. 40 razy i więcej upiło się 3% chłopców i ani jedna dziewczyna. 30 dni przed badaniem nie upiło się 78,2% chłopców i 83,6% dziewczyn. 40 i więcej razy upiło się 1,4% chłopców i 0% dziewcząt. Częściej upijają się chłopcy. 49

50 Tabela 9. Częstotliwość wstępowania objawów upojenia alkoholowego (trudności z poruszaniem się, trudności z mówieniem, nie pamiętanie niektórych wydarzeń) u młodzieży. Podział na szkołę, do której uczęszcza respondent Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Kiedykolwiek w życiu 0 72,2% 39,6% ,5% 24,7% 3-5 5,1% 14,1% 6-9 2,3% 6,9% ,9% 6,3% ,5% 3% 40 i więcej 0,5% 5,4% W ostatnim roku 0 72,2% 48,8% ,5% 25,7% 3-5 5,1% 10,9% 6-9 2,3% 6% ,9% 4,7% ,5% 1,9% 40 i więcej 0,5% 2,1% W ostatnich 30 dniach 0 87,6% 75,8% 1-2 8,7% 15,9% 3-5 2,8% 5,1% 6-9 0,2% 1,1% ,4% 0,8% % 0,4% 40 i więcej 0,2% 0,9% Duży odsetek badanych gimnazjalistów deklaruje, że nie upiło się zarówno kiedykolwiek w życiu (72,2%), w ostatnim roku (72,2%) i w ostatnich 30 dniach przed badaniem (87,6%). Niższy odsetek uczniów szkół ponadgimnazjalnych deklaruje, że nigdy w życiu się nie upiło (39,6%), w ostatnim roku (48,8%) i w ostatnich 30 dniach przed badaniem (75,8%). Należy zauważyć, że duża liczba osób uczestniczących w badaniu, bez względu na rodzaj szkoły, do której uczęszcza, nie doświadczyło stanu upicia alkoholem. 40 i więcej razy w ciągu życia upiło się tylko 0,5% gimnazjalistów i 3% starszej młodzieży. 40 i więcej razy w ciągu ostatniego roku upiło się 0,5% gimnazjalistów i 2,6% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Odsetek osób, które upiły się 40 razy i więcej w ostatnich 30 dniach spada do 0,2% wśród gimnazjalistów i 0,9% wśród starszej młodzieży. Znacznie częściej upijają się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych niż ich młodsi koledzy ze szkół gimnazjalnych. 50

51 Wykres 45. Nasilenie negatywnych skutków ostatniego spożycia alkoholu u młodzieży. 1 - Nie odczułem żadnych skutków picia alkoholu 22,4% 2 12,3% 3 10,2% 4 7,6% 5 7,4% 6 4,3% 7 5,3% 8 2,7% 9 1,6% 10 - Odczułem bardzo mocno skutki picia alkoholu 4,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 22,4% respondentów wskazuje, że nie odczuwa negatywnych skutków picia alkoholu, a tylko 4,1% badanych deklaruje, że odczuwa bardzo mocno skutki picia alkoholu (nie pamięta, co się wydarzyło). Średnie odczuwanie negatywnych skutków picia alkoholu u młodzieży kształtuje się na poziomie 5,28. 51

52 Wykres 46. Nasilenie negatywnych skutków ostatniego spożycia alkoholu w podziale na płeć Dziewczya Chłopak 1 - Nie odczułem żadnych skutków picia alkoholu 20,2% 24,2% 2 10,7% 14,2% 3 11,1% 9,1% 4 6,6% 8,9% 5 5,3% 9,2% 6 3,8% 4,9% 7 4,9% 5,8% 8 2,8% 2,7% 9 1,9% 1,3% 10 - Odczułem bardzo mocno skutki picia alkoholu 2,8% 5,6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Przeprowadzone badania wskazują na to, że odczuwane skutki picia alkoholu są podobne w kohorcie dziewcząt i chłopców. Średnia ocena samopoczucia po spożyciu alkoholu u chłopców wynosi 5,39, a u dziewcząt 5,19. 52

53 Wykres 47. Nasilenie negatywnych skutków ostatniego spożycia alkoholu w podziale na szkołę, do której uczęszcza respondent Szkoła ponadgimnazjalna Gimnazjum 1 - Nie odczułem żadnych skutków picia alkoholu Odczułem bardzo mocno skutki picia alkoholu 12,7% 11,9% 12,1% 7,8% 9,4% 5,5% 8,3% 6,4% 5,5% 2,7% 7,2% 3,0% 3,3% 2,1% 2,0% 1,1% 4,2% 3,9% 22,1% 22,6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Uczniowie gimnazjum, bardziej odczuwają skutki picia alkoholu. Średnia ocena tego samopoczucia u starszej młodzieży wynosi 4,78, natomiast u młodszej 5,9. Wykres 48. Czas od ostatniego spożycia alkoholu 14,1% 15% 11,2% 5,6% 19,7% 34,5% Nie piłem alkoholu 1-7 dni temu 8-14 dni temu dni temu 1 miesiąc - 1 rok temu 1 rok temu i dawniej Zdecydowana większość (34,5%) badanych deklaruje, że piła alkohol w ostatnim tygodniu przed badaniem, 11,2%, że w ciągu 2 tygodni, 14,1% w ciągu miesiąca. 15% respondentów deklaruje, że piło w ostatnim roku. Tylko 5,6% badanych wskazuje, że od ostatniego picia alkoholu minął rok i więcej. 53

54 Wykres 49. Czas od ostatniego spożycia alkoholu w podziale na płeć Dziewczyna 5,6% 9,6% 14,9% 16,9% 19,8% 33,1% 1 rok temu i dawniej 1 miesiąc - 1 rok temu dni temu Chłopak 5,6% 15,1% 10,7% 13,1% 19,6% 36% 8-14 dni temu 1-7 dni temu Nie piłem 0% 10% 20% 30% 40% Rozkład wyników, pokazjących czas od ostatniego spożycia alkoholu, zarówno przez chłopców jak i dziewczyny, jest porównywalny. 33,1% dziewcząt i 36% chłopców deklarowało, że ostatni raz spożywało alkohol w ostatnim tygodniu przed badaniem. 9,6% dziewcząt i 13,1% chłopców spożywało alkohol od 8 do 14 dni przed badaniem. 16,9% dziewcząt i 10,7% chłopców deklarowało, że od ostatniego spożycia minęło od 15 do 30 dni. Taki sam odsetek badanych chłopców deklaruje, że od ostatniego spożycia alkoholu minął ponad rok (5,6%). Wykres 50. Czas od ostatniego spożycia alkoholu w podziale na szkołę, do której uczęszcza respondent Szkoła ponadgimnazjalna 3,5% 14,2% 14,5% 13,1% 11,2% 43,6% 1 rok temu i dawniej 1 miesiąc - 1 rok temu dni temu Gimnazjum 8,3% 16,1% 13,5% 8,9% 22,9% 30,3% 8-14 dni temu 1-7 dni temu Nie piłem 0% 10% 20% 30% 40% 50% 54

55 Zdecydowanie większy procent respondentów (43,6%) ze szkół ponadgimnazjalnych spożywał alkohol w ciągu ostatniego tygodnia w stosunku do 22,9% respondentów z gimnazjum. Wykres 51. Miejsce ostatniego spożycia alkoholu W domu 20,8% W cudzym domu Na ulicy, parku, itp. 16,1% 18,1% W barze lub pubie 6,2% Na dyskotece 4% W restauracji 1,9% Inne 11,7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Badana młodzież najczęściej pije alkohol w domu (20,8%) lub w cudzym domu (18,1%). Często zdarza się też spożywanie alkoholu na ulicy i w parku. Tak deklaruje 16,1% młodzieży. W lokalach gastronomicznych alkohol spożywa 12,9% badanych uczniów. W różnych innych miejscach alkohol pije 11,7% respondentów. 55

56 Wykres 52. Miejsce ostatniego spożycia alkoholu w podziale na płeć Dziewczyna Chłopak W domu W cudzym domu Na ulicy, parku, itp. W barze lub pubie Na dyskotece W restauracji Inne 3% 1,7% 2,1% 4,9% 4,8% 7,4% 14,4% 12% 11,0% 12,5% 21,3% 20,2% 21,1% 20,9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Jak wynika z badań dziewczęta preferują spożywanie alkoholu w cudzym domu (21,1%). Chłopcy natomiast częściej niż one spożywają alkohol na ulicy i w parku odpowiednio (20,9% i 12%). Więcej dziewcząt (7,4%) niż chłopców (4,8%) pije alkohol w barach i restauracjach, oraz na dyskotekach. Obie płcie najbardziej preferują spożywanie alkoholu w domu. W tym przypadku występuje niewielka różnica w ilości chłopców (21,3%) i dziewcząt (20,2%) deklarujących spożywanie alkoholu w tym miejscu. 56

57 Wykres 53. Miejsce ostatniego spożycia alkoholu w podziale na płeć w podziale na szkołę, do której uczęszcza respondent Szkoła ponadgimnazjalna Gimanzjum W domu 17,1% 23,8% W cudzym domu 14,5% 21% Na ulicy, parku, itp. 16,6% 15,4% W barze lub pubie 2,4% 9,1% Na dyskotece 2,4% 5,3% W restauracji 2,3% 1,4% Inne 10,3% 13,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Ulubionym miejscem spożywania alkoholu zarówno przez starszą jak i młodszą młodzież jest dom. Więcej uczniów szkół ponadgimnazjalnych (23,8%) niż uczniów gimnazjum (17,1%) pije alkohol w domu. W cudzym domu pije 21% procent starszej młodzieży i 14,5% młodszej. Podobne liczebności młodzieży pije w miejscach publicznych. Znacząco więcej uczniów szkół ponadgimnazjalnych pije alkohol w barach i pubach (szkoła ponadgimnazjalna 9,1%, gimnazjum 2,4%), na dyskotekach, oraz w restauracjach. Młodsza młodzież spożywa jednak więcej alkoholu w innych miejscach. 57

58 Wykres 54. Spożycie poszczególnych alkoholi w okresie 30 dni przed badaniem w dyskotece restauracji lub pubie 20 lub więcej % 1,8% Piwo 3,9% 7,8% 18,2% 66,2% Wino 0,4% 0,3% 0,3% 1,0% 5,5% 92,4% Wódka 0,5% 0,6% 0,7% 2,7% 9,4% 86,1% Napoje alkoholowe (drinki) 0,8% 0,8% 1,4% 4,0% 9,1% 83,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Na dyskotekach, w restauracji lub pubie najczęściej kupowanym alkoholem przez młodzież jest piwo, później wódka, następnie drinki. Najrzadziej uczniowie kupują w tych miejscach wino. Duży odsetek uczniów (od 66,2% do 92,4%) w okresie 30 dni przed badaniem nie dokonało ani razu zakupu wyżej wymienionych alkoholi na dyskotekach, w pubach czy restauracjach. 58

59 Tabela 10. Spożycie poszczególnych alkoholi w okresie 30 dni przed badaniem w dyskotece restauracji lub pubie w podziale na płeć Ilość zakupów Chłopak Dziewczyna Piwo 0 66,4% 66% ,1% 20,9% 3-5 8,4% 7,2% 6-9 3,6% 4,2% ,7% 1,1% 20 i więcej 3,8% 0,6% Wino 0 92,7% 92,2% 1-2 4,8% 6,1% 3-5 1,6% 0,6% 6-9 0,2% 0,4% ,2% 0,4% 20 i więcej 0,5% 0,4% Wódka 0 83,6% 88,1% Napoje alkoholowe (drinki) 1-2 9,8% 9% 3-5 4,1% 1,5% 6-9 0,9% 0,6% ,7% 0,6% 20 i więcej 0,9% 0,2% 0 86,2% 81,8% 1-2 6,6% 11,2% 3-5 4,1% 4,0% 6-9 0,9% 1,9% ,9% 0,8% 20 i więcej 1,4% 0,4% Badanie respondentów wskazuje na niewielkie zróżnicowanie rodzajów kupowanych alkoholi przez dziewczęta i chłopców w lokalach gastronomicznych w okresie 30 dni przed badaniem. 59

60 Tabela 11. Spożycie poszczególnych alkoholi w okresie 30 dni przed badaniem w dyskotece restauracji lub pubie w podziale na szkołę, do której uczęszcza respondent Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Piwo 0 81,1% 54,3% ,8% 23,5% 3-5 3,7% 10,9% 6-9 1,2% 6,1% ,6% 2% 20 i więcej 0,7% 3,1% Wino 0 94,4% 90,8% 1-2 4,2% 6,6% 3-5 1,4% 0,8% 6-9 0% 0,6% % 0,6% 20 i więcej 0% 0,8% Wódka 0 92,1% 81,3% Napoje alkoholowe (drinki) 1-2 6% 11,9% 3-5 1,4% 3,8% 6-9 0,2% 1,1% ,2% 0,9% 20 i więcej 0% 0,9% 0 92,1% 77% 1-2 5,3% 12,2% 3-5 1,4% 6,2% 6-9 0,7% 2,1% ,5% 1,1% 20 i więcej 0% 1,5% Respondenci szkół ponadgimnazjalnych deklarują wyższe spożycie piwa, wina, wódki i drinków w dyskotekach, w restauracji lub pubie, w okresie 30 dni przed badaniem niż respondenci z gimnazjum. 60

61 Tabela 12. Doświadczania poszczególnych problemów związanych z piciem alkoholu Nie piję alkoholu i więcej Brał udział w bójce 28,5% 59,5% 8,5% 2,2% 0,4% 0,2% 0,3% 0,3% Uległ wypadkowi 28,9% 64% 6% 0,6% 0,3% 0,1% 0,1% 0% Miał poważne problemy z rodzicami 28,5% 53,6% 14,6% 2,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% Miał poważne problemy z przyjaciółmi 29,0% 59,7% 9,3% 1,3% 0,5% 0% 0% 0,2% Zaniedbał obowiązki szkolne 28,2% 57,2% 9,2% 2,6% 0,9% 0,6% 0,2% 1,0% Był ofiarą rabunku lub kradzieży 29,5% 68,4% 1,8% 0,1% 0,1% 0% 0,1% 0% Był w szpitalu lub wzywano do niego karetkę 29,3% 69% 1,1% 0,2% 0,1% 0% 0% 0,3% Uprawiał/a seks bez prezerwatywy (zabezpieczenia) Uprawiał/a seks, ale następnego dnia żałował/a, że to zrobił/a 29,1% 62,2% 4% 1,3% 0,5% 0,5% 0,3% 2,0% 29,4% 66,4% 2,9% 0,4% 0,2% 0,1% 0% 0,7% W większości przypadków ponad połowa młodzieży nie doświadcza negatywnych skutków picia alkoholu. 40 i więcej razy problemy takie dotykają poniżej 1% respondentów. Zwrócić uwagę należy jednak, że 2% uczniów zdarzyło się uprawiać seks bez prezerwatywy po spożyciu alkoholu, a 0,7% badanych deklaruje, że uprawiało seks i żałowało tego faktu. 61

62 Tabela 13. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia konsekwencji spożycia alkoholu Czuję się zrelaksowany Mam kłopoty z policją Szkodzę sobie na zdrowiu Czuję się szczęśliwy Zapominam o swoich problemach Nie jestem w stanie przestać pić Bardzo prawdopo dobne Raczej prawdopo dobne Nie wiem Mało prawdopo dobne Bardzo mało prawdopo dobne 27,6% 27,5% 28,8% 6,4% 9,6% 7,8% 5,2% 22,4% 19,7% 44,9% 23,4% 19,7% 23,7% 16,8% 16,5% 21,9% 25,2% 32,6% 11,1% 9,2% 23,1% 25,8% 26,1% 12,1% 12,9% 5,8% 5,1% 23,7% 14,7% 50,7% Mam kaca 15% 18,7% 21,8% 18,5% 26% Czuję się bardziej otwarty wobec innych Robię coś, czego będę żałował Mam dużo zabawy z picia alkoholu 33,6% 26,7% 23,7% 7,1% 8,9% 12,3% 12,6% 29,1% 21,5% 24,6% 15,1% 18,3% 31,1% 15,9% 19,7% Czuję się chory 6% 5,8% 27% 19,3% 41,9% Respondenci często zwracają uwagę, że po spożyciu alkoholu wystąpią u nich pozytywne konsekwencje tego faktu. 27,6% respondentów deklaruje, że po wypiciu alkoholu bardzo prawdopodobne jest, że poczują się zrelaksowani, 25,2% czuje się szczęśliwymi, 33,6% czuje się bardziej otwarta wobec innych. 18,3% ocenia, że ma dużo zabawy z picia alkoholu, a 23,1% zapomina o problemach. Młodzież ocenia jako mało prawdopodobne lub bardzo mało prawdopodobne, że będzie miało kłopoty z policją, zrobi coś czego będzie żałować i nie będzie w stanie przestać pić. Deklarowano również niskie prawdopodobieństwo wystąpienia skutków fizycznych picia. 62

63 Narkotyki i inne substancje psychoaktywne Tabela 14. Używanie poszczególnych substancji kiedykolwiek w życiu Środki uspokajające (bez pozwolenia lekarza) i więcej 88,4% 6,8% 2,4% 1,2% 0,4% 0,3% 0,4% Amfetamina 95,1% 3,2% 0,5% 0,4% 0,3% 0,1% 0,4% LSD lub inne halucynogeny 96,5% 2,0% 0,4% 0,1% 0,3% 0% 0,6% Crack 98,7% 0,7% 0,1% 0,1% 0% 0,1% 0,3% Kokaina 98% 1,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0% 0,4% Relevin 99,2% 0,4% 0% 0% 0% 0,1% 0,3% Heroina 98,6% 0,9% 0,1% 0% 0% 0% 0,4% GHB (pigułka gwałtu) 98,5% 0,6% 0% 0% 0% 0,1% 0,8% Sterydy anaboliczne 97,3% 1,8% 0,3% 0% 0% 0,1% 0,5% Narkotyki wstrzykiwane za pomocą strzykawki 98,6% 0,5% 0,3% 0% 0,2% 0% 0,4% Alkohol z lekami 89,3% 7,4% 1,3% 0,6% 0,8% 0,1% 0,4% Większość badanych nie miała w życiu kontaktu z narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi. 40 i więcej razy z poszczególnymi substancjami miało kontakt poniżej 1% badanych. Najwięcej młodzieży deklaruje przyjmowanie alkoholu z lekami i środki uspokajające. Wśród narkotyków najbardziej rozpowszechniona jest amfetamina. Kiedykolwiek w życiu przyjmowało ją 4,9% młodzieży. 63

64 Tabela 15. Używanie poszczególnych substancji w okresie 12 miesięcy przed badaniem Środki uspokajające (bez pozwolenia lekarza) i więcej 93,5% 3,8% 1,6% 0,4% 0,1% 0,4% 0,2% Amfetamina 96,7% 2,0% 0,6% 0,3% 0% 0% 0,3% LSD lub inne halucynogeny 98,1% 0,7% 0,4% 0,1% 0,2% 0% 0,5% Crack 99% 0,6% 0% 0,1% 0,1% 0% 0,2% Kokaina 98,7% 0,4% 0,4% 0,1% 0,2% 0% 0,2% Relevin 99,2% 0,3% 0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% Heroina 99,1% 0,5% 0% 0% 0% 0,1% 0,3% GHB (pigułka gwałtu) 98,9% 0,2% 0% 0,2% 0% 0,1% 0,6% Sterydy anaboliczne 98,6% 0,5% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% Narkotyki wstrzykiwane za pomocą strzykawki 98,9% 0,5% 0,1% 0% 0% 0,1% 0,4% Alkohol z lekami 92,5% 5,3% 1,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,5% Większość badanych nie miało kontaktu z substancjami psychoaktywnymi w okresie 12 miesięcy przed badaniem. Poszczególne substancje przyjmowało więcej niż 40 razy poniżej 0,5% badanych. 64

65 Tabela 16. Używanie poszczególnych substancji w okresie 30 dni przed badaniem Środki uspokajające (bez pozwolenia lekarza) i więcej 96,4% 2,3% 0,3% 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% Amfetamina 98,4% 1,0% 0,3% 0,1% 0% 0% 0,2% LSD lub inne halucynogeny 98,5% 0,7% 0,3% 0,2% 0,1% 0% 0,2% Crack 99,2% 0,5% 0,1% 0% 0% 0% 0,2% Kokaina 99% 0,5% 0,2% 0,1% 0% 0% 0,2% Relevin 99,2% 0,3% 0,1% 0% 0,2% 0% 0,2% Heroina 99,2% 0,3% 0,3% 0% 0% 0% 0,2% GHB (pigułka gwałtu) 98,9% 0,4% 0,2% 0% 0% 0,3% 0,2% Sterydy anaboliczne 99% 0,5% 0,2% 0% 0,1% 0% 0,2% Narkotyki wstrzykiwane za pomocą strzykawki 99,1% 0,4% 0,3% 0% 0% 0% 0,2% Alkohol z lekami 97,3% 1,7% 0,4% 0,1% 0,1% 0% 0,4% Większość badanych nie miało kontaktu z substancjami psychoaktywnymi również w okresie 30 dni przed badaniem. 40 i więcej razy poszczególne środki przyjmuje poniżej 0,4% badanych. 1 2 razy przyjmowane najczęściej były środki uspokajające (2,3%) i alkohol z lekami (1,7%). 65

66 Wykres 55. Ilość kontaktów respondenta z marihuaną lub haszyszem w ciągu całego życia 80% 73,9% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 4,9% 3,3% 1,7% 1,9% 1,8% 1,1% 5,2% 6,1% 0% Nigdy i więcej 73,9% młodzieży deklaruje, że nigdy w życiu nie miało kontaktu z marihuaną lub haszyszem. 26,1% respondentów przyznaje się do używania tych środków. 4,9% z nich używało ich raz, natomiast 8 i więcej razy marihuanę i haszysz paliło 6,1% respondentów. 66

67 Wykres 56. Ilość kontaktów respondenta z marihuaną lub haszyszem w ciągu całego życia. Podział na płeć Chłopak Dziewczyna 80% 77,8% 70% 69,3% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8,7% 5,8% 6,2% 4,1% 3,8% 4,3% 3,9% 2,7% 2,4% 2,4% 2,1% 1,1% 1,5% 1,6% 0,9% 1,3% Nigdy i więcej Dziewczęta deklarują mniej kontaktów z marihuaną i haszyszem (77,8%) niż chłopcy (69,3%). Zarówno jeden raz, oraz 8 i więcej razy substancje te używali częściej chłopcy niż dziewczęta. 67

68 Wykres 57. Ilość kontaktów respondenta z marihuaną lub haszyszem w ciągu całego życia. Podział na szkołę, do której uczęszcza respondent Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna 90% 81,3% 80% 70% 68% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 4,6% 5,2% 3,9% 2,5% 1,4% 2% 1,6% 2,2% 2,6% 1,5% 0,9% 0,7% 6,4% 8,3% 3,7% 3,4% 0% Nigdy i więcej Używanie marihuany i haszyszu jest bardziej rozpowszechnione wśród starszej młodzieży. Nigdy w życiu nie stosowało ich 81,3% gimnazjalistów i 63% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 8 i więcej razy haszysz i marihuanę zażywało 8,3% starszej młodzieży i 3,4% młodszej. 68

69 Wykres 58. Ilość okazji spożycia marihuany lub haszyszu 40 i więcej W ostatnich 30 dniach 0,5% 0,6% 1,6% 1,4% 1,7% 5,8% 88,4% W ostatnim roku 2,1% 1,4% 2,6% 2,8% 5,0% 9,7% 76,4% Kiedykolwiek w życiu 4,5% 1,4% 3,1% 3,4% 4,7% 10,6% 72,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Większość młodzieży nie miała okazji palić marihuany i haszyszu zarówno w okresie 30 dni przed badaniem, jak i w ostatnim roku oraz w całym życiu. Marihuanę i haszysz raz w życiu próbowało 10,6% uczniów, 9,7% w ostatnim roku i 5,8% w ostatnim miesiącu. 40 razy i więcej w życiu substancje te paliło 4,5% badanych, 1% w ostatnim roku i 0,5% w ostatnim miesiącu przed badaniem. 69

70 Tabela 17. Ilość okazji spożycia marihuany lub haszyszu w podziale na płeć Kiedykolwiek w życiu Chłopak Dziewczyna 0 66,7% 76,9% ,9% 9,6% 3-5 5,2% 4,3% 6-9 3,8% 3% ,8% 2,4% ,6% 1,3% 40 i więcej 7% 2,4% W ostatnim roku 0 70,8% 81,1% W ostatnich 30 dniach ,1% 8,6% 3-5 5,7% 4,4% 6-9 2,9% 2,7% ,5% 1% ,4% 1,5% 40 i więcej 3,6% 0,8% 0 84,2% 92% 1-2 6,9% 5% 3-5 1,6% 1,7% 6-9 2,5% 0,4% ,8% 0,6% ,1% 0,2% 40 i więcej 0,9% 0,2% Dziewczęta deklarują iż mają mniej okazji do spożywania marihuany lub haszyszu niż chłopcy. Nigdy w życiu nie paliło marihuany czy haszyszu 66,7% chłopców i 76,9% dziewcząt. W ostatnim roku nie paliło tych narkotyków 70,8% chłopców i 81,1% dziewcząt. W ostatnich 30 dniach przed badaniem nie paliło marihuany lub haszyszu 84,2% chłopców i 92% dziewcząt. Tabela 18. Ilość okazji spożycia marihuany lub haszyszu w podziale na szkołę, do której uczęszcza respondent Kiedykolwiek w życiu Gimnazjum Szkoła ponagimnazjalna 0 80,3% 65,7% 1-2 8,9% 12% 3-5 3,4% 5,7% 6-9 2,1% 4,4% ,4% 4,4% ,5% 2,2% 40 i więcej 3,4% 5,4% W ostatnim roku 0 83,8% 70,5% 1-2 7,9% 11,2% 3-5 3,2% 6,4% 70

71 W ostatnich 30 dniach 6-9 1,2% 4,1% ,2% 3,7% ,7% 2,1% 40 i więcej 2,1% 2,1% 0 92,3% 85,0% 1-2 3,5% 7,7% 3-5 0,7% 2,4% 6-9 0,5% 2,1% ,9% 1,3% ,2% 0,9% 40 i więcej 0,5% 0,6% Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych są w przewadze w stosunku do uczniów z gimnazjum jeśli chodzi o ilość okazji do spożycia marihuany lub haszyszu. Wykres 59. Postrzegana możliwość zdobycia marihuany lub haszyszu 17% 23,6% 11,1% 7,8% Byłoby to niemożliwe Bardzo trudne 15,9% Dośd trudne Dośd łatwe 24,6% Bardzo łatwe Nie wiem Dość łatwe, deklaruje 24,6% respondentów i bardzo łatwe w opinii 17% respondentów, jest zdobycie marihuany lub haszyszu. Tylko 11% respondentów uważa, że zdobycie narkotyków jest bardzo trudne. Wiedzy na ten temat nie posiada natomiast 23,6% badanych. 71

72 Wykres 60. Postrzegana możliwość zdobycia marihuany lub haszyszu w podziale na płeć Dziewczyna 8,1% 10,5% 16,4% 16,5% 23,5% 25% Nie wiem Bardzo łatwe Dośd łatwe Chłopak 7,4% 11,9% 17,7% 15,2% 23,7% 24,2% Dośd trudne Bardzo trudne Byłoby to niemożliwe 0% 5% 10% 15% 20% 25% Wyniki pokazują, że zarówno dla chłopców jak i dziewcząt zdobycie marihuany i haszyszu jest bardzo łatwe lub dość łatwe. Również płeć nie różnicuje badanych ze względu na brak wiedzy w tym temacie. Wykres 61. Postrzegana możliwość zdobycia marihuany lub haszyszu w podziale na szkołę, do której uczęszcza respondent Szkoła ponadgimnazjalna 7,5% 7,1% 22,3% 17,8% 28,9% 16,3% Nie wiem Bardzo łatwe Dośd łatwe Gimnazjum 8,1% 16% 19% 15,5% 16,2% 25,2% Dośd trudne Bardzo trudne Byłoby to niemożliwe 0% 10% 20% 30% Przeprowadzone badania wskazują, że łatwiej jest zdobyć narkotyki uczniom szkół ponadgimnazjalnych niż uczniom gimnazjum. 72

73 Wykres 62. Postrzegana możliwość zdobycia innych środków psychoaktywnych Nie wiem Bardzo łatwo Dośd łatwo Dośd trudno Bardzo trudno Niemożliwe 6,4% 32,8% Ecstasy 10,2% 14,4% 12,2% 23,9% 26,4% 17,2% Środki uspakajające 10,3% 20,6% 7,3% 18,1% 30,4% 5,9% Amfetamina 10,6% 13,4% 14,6% 24,9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Badani deklarują, że najłatwiejsze do zdobycia są środki uspokajające. Twarde narkotyki jest znacznie trudniej zdobyć. Młodzież ocenia, że dla 24,9% z nich zdobycie amfetaminy jest niemożliwe, a dla 23,9% ecstasy. Większość uczniów nie ma wiedzy na temat możliwości zdobycia poszczególnych środków psychoaktywnych. 73

74 Tabela 19. Postrzegana możliwość zdobycia innych środków psychoaktywnych. Podział na płeć Chłopak Dziewczyna Amfetamina Niemożliwe 30,7% 20,1% Bardzo trudno 15,6% 13,7% Dość trudno 11,3% 15,2% Dość łatwo 10% 11,1% Bardzo łatwo 4,2% 7,3% Nie wiem 28,2% 32,3% Środki uspokajające Niemożliwe 23,6% 13,5% Bardzo trudno 8,9% 6,0% Dość trudno 10,4% 10,2% Dość łatwo 16,9% 23,7% Bardzo łatwo 14,4% 19,5% Nie wiem 25,8% 26,9% Ecstasy Niemożliwe 29% 19,6% Bardzo trudno 13,4% 11,3% Dość trudno 13,4% 15,3% Dość łatwo 8,7% 11,5% Bardzo łatwo 6,2% 6,6% Nie wiem 29,4% 35,6% W próbie badawczej przeważa opinia, że zdobycie poszczególnych narkotyków jest niemożliwe lub bardzo trudne, zarówno dla chłopców jak i dziewcząt. Osobom badanym najtrudniej jest zdobyć amfetaminę. Prawie połowie chłopców (46,3%) i ponad jedna trzecia dziewcząt (33,8%) ocenia ten dostęp jako niemożliwy i bardzo trudny. Ecstasy jest trudne do zdobycia dla 42,4% badanych chłopców i 30,9% dziewcząt. Środki uspakajające ocenia jako niemożliwe i bardzo trudne do zdobycia 32,5% chłopców i 19,5% dziewcząt. Zdobycie amfetaminy jest dość łatwe i bardzo łatwe dla 14,2% chłopców i 18,4% dziewcząt. Środki uspokajające jako dość łatwe i bardzo łatwe do zdobycia ocenia 27,3% chłopców i 43,2% dziewcząt, natomiast ecstasy ocenia tak odpowiednio 14,9% i 18,1%. Wyniki pokazują, że najłatwiej młodzieży zdobyć środki uspokajające. Badania pokazują, że oceniany dostęp do narkotyków jest łatwiejszy dla dziewcząt niż dla chłopców. Należy zwrócić uwagę, że duży odsetek badanej młodzieży, nie posiada wiedzy na temat możliwości zdobycia narkotyków. Wiedza ta jest nieznacznie mniejsza wśród dziewcząt. 74

75 Ogół badanych Chłopcy Dziewczyny Wykres 63. Postrzegana możliwość zdobycia innych środków psychoaktywnych przez dziewczęta i chłopców, oraz ogół badanych. Amfetamina Środki uspakajające Ecstasy Nie wiem 32,3% 26,9% 35,6% Bardzo łatwo 7,3% 19,5% 6,6% Dość łatwo 11,1% 23,7% 11,5% Dość trudno 15,2% 10,2% 15,3% Bardzo trudno 13,7% 6% 11,3% Niemożliwe 20,1% 13,5% 19,6% Nie wiem 28,2% 25,8% 29,4% Bardzo łatwo 4,2% 14,4% 6,2% Dość łatwo 10% 16,9% 8,7% Dość trudno 11,3% 10,4% 13,4% Bardzo trudno 15,6% 8,9% 13,4% Niemożliwe 30,7% 23,6% 29% Nie wiem 30,4% 26,4% 32,8% Bardzo łatwo 5,9% 17,2% 6,4% Dość łatwo 10,6% 20,6% 10,2% Dość trudno 13,4% 10,3% 14,4% Bardzo trudno 14,6% 7,3% 12,2% Niemożliwe 24,9% 18,1% 23,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 75

76 Wykres 63 zawiera zestawienie części badania dotyczącej postrzeganej możliwości zdobycia poszczególnych narkotyków. Przedstawiono zarówno deklarację w podziale na płed, jak i deklaracje ogółu badanych. Tabela 20. Postrzegana możliwość zdobycia innych substancji psychoaktywnych w podziale na szkołę, do której uczęszcza respondent Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Amfetamina Niemożliwe 32,2% 19,2% Bardzo trudno 13,9% 15,1% Dość trudno 12,8% 14% Dość łatwo 5,3% 14,9% Bardzo łatwo 5% 6,4% Nie wiem 30,8% 30,2% Środki uspokajające Niemożliwe 24,2% 13,3% Bardzo trudno 7,8% 7% Dość trudno 10,7% 9,9% Dość łatwo 16,4% 23,9% Bardzo łatwo 14,2% 19,5% Nie wiem 26,7% 26,2% Ecstasy Niemożliwe 31,8% 17,5% Bardzo trudno 11% 13,3% Dość trudno 10,8% 17,3% Dość łatwo 7,6% 12,4% Bardzo łatwo 6,4% 6,3% Nie wiem 32,5% 33,0% W próbie badawczej przeważa opinia, że zdobycie poszczególnych narkotyków jest niemożliwe lub bardzo trudne, zarówno dla młodszej jak i starszej młodzieży. Osobom badanym najtrudniej jest zdobyć amfetaminę. 46,1% gimnazjalistów i 34,3% uczniów szkół ponadgimanzajlanych ocenia ten dostęp jako niemożliwy i bardzo trudny. Ecstasy jest trudne do zdobycia dla 42,8% badanych gimnazjalistów i dla jednej trzeciej uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Środki uspakajające ocenia jako niemożliwe i bardzo trudne do zdobycia dla 32% młodszej młodzieży i 20,3% starszej. Zdobycie amfetaminy jest dość łatwe i bardzo łatwe dla 10,3% gimnazjalistów i 21,3% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Środki uspokajające jako dość łatwe i bardzo łatwe do zdobycia ocenia 30,6% młodszych uczniów i 43,4% starszych uczniów, natomiast ecstasy ocenia tak odpowiednio 14% i 18,7%. Badania pokazują, że oceniany dostęp do narkotyków i środków uspokajających jest łatwiejszy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych niż gimnazjalistów. Należy zwrócić uwagę, że duży odsetek badanej młodzieży, nie posiada wiedzy na temat możliwości zdobycia narkotyków. Nie wie tego podobny odsetek gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 76

77 Wykres 64. Ilość wydanych pieniędzy przez respondenta na poszczególne używki w okresie 30 dni przed badaniem 90% 86% 80% 70% 70% 60% 50% 40% 30% 49,1% Nie kupował Do 10zł Do 20zł Do 30zł Do 40zł Pow. 40zł 20% 10% 0% 16% 12,7% 9,4% 10% 10% 8% 7% 5,7% 5% 1% 2% 3% 3% 1% 1% Narkotyki Alkohol Papierosy Zdecydowana większość ankietowanych zadeklarowała iż nie kupowała w ostatnim miesiącu narkotyków, alkoholu ani papierosów. Tylko 8% respondentów przyznało, że wydało do 10zł na narkotyki. 16% ankietowanych deklaruje wydanie do 10 zł na alkohol. 10% badanych wydało do 10zł na papierosy. Powyżej 40 złotych wydaje na narkotyki, alkohol i papierosy odpowiednio: 3%, 9,4%, 10% młodzieży. 77

78 Tabela 21. Ilość wydanych pieniędzy przez respondenta na poszczególne używki w okresie 30 dni przed badaniem. Podział na płeć Chłopak Dziewczyna Narkotyki Nie kupował 81,2% 89,3% Do 10zł 10% 6,8% Do 20zł 2% 0,8% Do 30zł 2,2% 0,9% Do 40zł 0,9% 0,8% Powyżej 40zł 3,8% 1,5% Alkohol Nie kupował 48% 50,1% Do 10zł 16,2% 15,9% Do 20zł 13,3% 12,2% Do 30zł 6,2% 7,7% Do 40zł 5,5% 5,8% Powyżej 40zł 10,8% 8,3% Papierosy Nie kupował 67% 72,2% Do 10zł 10,6% 10,2% Do 20zł 5,3% 4,9% Do 30zł 4% 2,6% Do 40zł 1,1% 1,7% Powyżej 40zł 11,9% 8,5% Większą ilość wydanych pieniędzy na używki takie jak narkotyki, alkohol i papierosy deklarują chłopcy. Do 40 złotych na narkotyki wydało 14,4% badanych chłopców i 9,3% dziewcząt. Do 40 złotych na alkohol wydało 41,2% chłopców i 41,6% dziewcząt, a na papierosy odpowiednio 21% i 19,4%. Powyżej 40 złotych na narkotyki wydaje 3,8% chłopców i 1,5% dziewcząt. Podobną sumę pieniędzy na alkohol wydaje 10,8% chłopców i 8,3% dziewcząt. W okresie 30 dni przed badaniem powyżej 40 złotych na papierosy wydało 11,9% chłopców i 8,5% dziewcząt. W okresie 30 dni przed badaniem duży odsetek badanych chłopców i dziewcząt w ogóle nie kupował wyżej wymienionych używek. Tabela 22. Ilość wydanych pieniędzy przez respondenta na poszczególne używki w okresie 30 dni przed badaniem. Podział na szkołę, do której uczęszcza respondent Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Narkotyki Nie kupował 86,8% 84,6% Do 10zł 7,8% 8,6% Do 20zł 1,4% 1,3% Do 30zł 1,4% 1,6% Do 40zł 1,1% 0,5% Powyżej 40zł 1,6% 3,3% Alkohol Nie kupował 64,8% 36,6% Do 10zł 13,9% 17,8% Do 20zł 9,4% 15,4% Do 30zł 4,6% 9% Do 40zł 3,0% 7,9% Powyżej 40zł 4,3% 13,4% Papierosy Nie kupował 75,1% 65,7% Do 10zł 10% 10,5% 78

79 Do 20zł 5,5% 4,8% Do 30zł 1,8% 4,4% Do 40zł 0,7% 2% Powyżej 40zł 6,8% 12,7% W okresie 30 dni przed badaniem ilość wydanych pieniędzy na używki była zdecydowanie większa wśród starszej młodzieży. Powyżej 40 złotych na narkotyki wydało 1,6% uczniów gimnazjum i 3,3% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na alkohol podobną sumę wydało 4,3% młodszych uczniów i 13,4% starszych. 40 złotych więcej na papierosy wydało 6,8% gimnazjalistów i 12,7% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do 40 złotych na narkotyki wydało 10,3% uczniów gimnazjów i 12% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Podobną sumę pieniędzy na alkohol wydała jedna trzecia gimnazjalistów (30,9%) i połowa uczniów szkół ponadgimnazjalnych (50,1%). Do 40 złotych na papierosy wydało 18% młodszych uczniów i 21,7% starszej młodzieży. Zauważyć należy, że duży odsetek uczniów, bez względu na rodzaj szkoły, do której uczęszczali respondenci nie kupowało wyżej wymienionych używek w okresie 30 dni przed badaniem. 79

80 Wykres 65. Źródła pozyskiwania narkotyków Inny sposób 1,7% Wziąłem z domu bez zgody rodziców 0,2% Dał mi jeden z rodziców 0% Kupiłem od nieznajomego 0,9% Kupiłem od znajomego 8,3% Dał mi ktoś, kogo nie znam 1,1% Dał mi znajomy w moim wieku 6,5% Dał mi starszy znajomy 6,9% Dał mi młodszy brat lub siostra 0,1% Dał mi starszy brat lub siostra 0,8% Nigdy nie zażywałem 77,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Wyniki pokazują, że młodzież pozyskuje narkotyki od znajomych. 8,3% badanych deklaruje, że narkotyki kupił od znajomego, 6,9% dostało narkotyki od starszego znajomego. 6,5% badanych otrzymało narkotyki od rówieśnika. Od nieznajomych dostaje lub kupuje narkotyki 2% badanych. Badani otrzymują również narkotyki od rodzeństwa, ale odsetek badanych deklarujący to źródło pozyskiwania substancji psychoaktywnych jest znikomy (0,9%). 77,5% badanych deklaruje, że nigdy nie zażywało narkotyków. 80

81 Wykres 66. Powody przyjmowania narkotyków Chciałem poczud się lepszy 1% Nie chciałem wyróżniad się w grupie 2,7% Z nudów 0,9% Z ciekawości 17,1% Chciałem zapomnied o problemach 2,2% Inny powód 0,1% Nie pamiętam 0,7% Nie zażywałem narkotyków 75,2% 0% 20% 40% 60% 80% Głównym powodem przyjmowania narkotyków, według badań, jest ciekawość. Takiego zdania jest aż 17% respondentów. 2,7% młodzieży wskazuje na konformizm, 2,2% badanych chciało zapomnieć o problemach. Tylko 0,9% uczniów spróbowało narkotyków z nudy. 81

82 Wykres 67. Powody przyjmowania narkotyków. Podział na płeć Dziewczyna Chłopak Chciałem poczud się lepszy 0,6% 1,6% Nie chciałem wyróżniad się w grupie 2,3% 3,3% Z nudów 0,8% 1,1% Z ciekawości 14,8% 19,8% Chciałem zapomnied o problemach 1,9% 2,7% Inny powód 0% 0,2% Nie pamiętam 0,6% 0,9% Nigdy nie zażywałem narkotyków 79,2% 70,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Ciekawość to, zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców, najczęściej podawany powód spróbowania substancji psychoaktywnych. Deklaruje tak 19,8% chłopców i 14,8% dziewcząt. O swoich problemach chciało zapomnieć 2,7% chłopców i 1,9% dziewcząt próbujących narkotyków. 3,3% chłopców i 2,3% dziewcząt nie chciało wyróżniać się z grupy. Chęć poczucia się lepszym deklarowało 1,6% chłopców i tylko 0,6% dziewcząt. 82

83 Wykres 68. Powody przyjmowania narkotyków. Podział na szkołę, do której uczęszcza respondent Szkoła ponadgimnazjalna Gimnazjum Chciałem poczud się lepszy 0,6% 1,6% Nie chciałem wyróżniad się w grupie 3,3% 2,1% Z nudów 1,1% 0,7% Z ciekawości 11,2% 21,9% Chciałem zapomnied o problemach 2,9% 1,4% Inny powód 0% 0,2% Nie pamiętam 0,4% 1,1% Nigdy nie zażywałem narkotyków 69,8% 81,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Głównym powodem dla którego badani uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjaliści pierwszy raz spróbowali narkotyków jest ciekawość. Deklaruje tak znacząco więcej uczniów szkół ponadgimnazjalnych (21,9%) niż uczniów gimnazjów (11,2%). Kolejnym powodem pierwszego przyjęcia narkotyków jest niechęć do 83

84 wyróżniania się z grupy. Konformizm deklaruje 3,3% starszej młodzieży i 2,1% młodszej. Badani deklarowali również, że inicjacja przyjmowania narkotyków wynika z chęci zapomnienia o problemach. Odpowiedź tą podaje 2,9% uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 1,4% uczniów gimnazjów. Wykres 69. Wiek pierwszego spróbowania poszczególnych narkotyków Alkohol z tabletkami 4,1% 2,8% 1,4% 0,8% 0,2% 0% 0,2% 0,2% 90,3% Ecstasy 0,3% 0,6% 0,1% 0,6% 0,1% 0% 0,1% 0,2% 98,0% 16 lat i więcej 15 lat 14 lat 13 lat Amfetamina 2,3% 1,1% 0,4% 0,3% 0,3% 0,1% 0,2% 0,2% 95,0% 12 lat 11 lat 10 lat 9 lat Nigdy Środki uspokajające 2,8% 3,1% 2,3% 0,6% 1,1% 0,3% 0,4% 0,7% 88,5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 84

85 Zdecydowana większość respondentów deklaruje, że nigdy w swoim życiu, bez względu na wiek, nie brało używek w postaci: alkoholu z tabletkami, ekstazy, amfetaminy lub środków uspakajających. Większość respondentów zaczyna eksperymentować z substancjami psychoaktywnymi po przekroczeniu 16 roku życia. Wykres 70. Używanie leków uspokajających przepisanych przez lekarza 7% 2% 90,9% Nigdy Tak, ale trwało to mniej niż 3 tygodnie Tak i trwało to dłużej niż 3 tygodnie Bardzo duża liczba respondentów (90,9%) zadeklarowała, że nigdy nie używała leków uspakajających przepisanych przez lekarza. 7% przyznało się do używania takich leków, ale nie dłużej niż przez 3 tygodnie. Tylko 2% respondentów leki te używało dłużej niż przez 3 tygodnie. 85

86 Wykres 71. Używanie leków uspokajających przepisanych przez lekarza w podziale na płeć 2,8% Dziewczyna 8,5% 88,7% Tak i trwało to dłużej niż 3 tygodnie Chłopak 1,1% 5,3% 93,5% Tak, ale trwało to krócej niż 3 tygodnie Nigdy 0% 20% 40% 60% 80% 100% Leków uspokajających przepisanych przez lekarza nie używało nigdy aż 93,5% chłopców będących w grupie badawczej. 88,7% dziewcząt zadeklarowało, że nie używało tych medykamentów. Leki takie przyjmowało 11% dziewcząt, w tym dłużej niż 3 tygodnie 2,8% dziewcząt. Środki uspokajające przyjmowało 6,4% chłopców w tym dłużej niż 3 tygodnie tylko 1,1% z nich. Wykres 72. Używanie leków uspokajających przepisanych przez lekarza w podziale na szkołę, do której uczęszcza respondent Szkoła ponadgimnazjalna 2% 7,7% 90,3% Tak i trwało to dłużej niż 3 tygodnie Gimanzjum 2,1% 6,2% 91,7% Tak, ale trwało to krócej niż 3 tygodnie Nigdy 0% 20% 40% 60% 80% 100% Porównywalna grupa młodszej i starszej młodzieży nie przyjmowała leków uspakajających przepisanych przez lekarza (odpowiednio 91,7% i 90,3%). Leki takie brało 9,7% uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w tym 2% z nich zażywało je dłużej niż 3 tygodnie. 8,3% gimnazjalistów przyjmowało leki uspokajające. 2,1% deklaruje, że trwało to ponad 3 tygodnie. 86

87 Wykres 73. Używanie poszczególnych substancji wśród znajomych osób badanych Wszyscy Do 30 osób Do 20 osób Do 10 osób Nikt Zażywa substancje wziewne (np. klej) 1,5% 0,9% 1,3% 14,7% 81,5% Zażywa ecstasy 1,1% 0,8% 1,4% 16,4% 80,2% Zażywa środki uspokajające bez zgody lekarza 1% 1% 2,6% 24,0% 71,4% Pali marihuanę lub haszysz 3,7% 6,8% 13,3% 31,1% 45,1% Upija się 6,6% 17,1% 21,4% 14,7% 40,1% Pije alkohol Pali papierosy 5,3% 7,1% 5,2% 26,2% 35,3% 16,9% 16,2% 32,3% 28,9% 26,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Od 71,4% do 81,5% respondentów deklarowało, że nikt z ich znajomych nie zażywał substancji wziewnych, ecstasy lub środków uspakajających branych bez zgody lekarza. 41,1% badanych przyznaje, że 10 lub więcej znajomych pali marihuanę lub haszysz. 40,1% respondentów deklaruje, że 10 i więcej znajomych upija się. Dużo rówieśników badanych pije alkohol i pali papierosy. Duży odsetek badanych przyznaje, że robą to wszyscy w ich otoczeniu. Tylko 5,3% uważa, że nikt nie pije alkoholu i 5,2%, że nikt nie pali papierosów wśród ich znajomych. 87

88 Wykres 74. Używanie poszczególnych substancji wśród rodzeństwa osób badanych Nie mam rodzeostwa Nie wiem Nie Tak Zażywa substancje wziewne (np. klej) Zażywa ecstasy Zażywa środki uspokajające bez zgody lekarza Pali marihuanę lub haszysz Upija się 13,1% 4,8% 1,3% 13% 5% 1,2% 13% 5,1% 1,7% 12,9% 6,2% 6,3% 13,1% 5,7% 12,1% 80,7% 80,8% 80,3% 74,6% 69% Pije alkohol 12,7% 3,8% 40,9% 42,6% Pali papierosy 13,2% 4,2% 21,6% 61% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zdecydowana większość rodzeństwa osób badanych nie używa środków psychoaktywnych. Odsetek respondentów tak twierdzących spada w przypadku, picia alkoholu, upijania się i palenia papierosów 42,6% młodzieży deklaruje, że ich rodzeństwo pije alkohol. 21,6% przyznaje, że rodzeństwo pali papierosy. 21,1% uczniów ujawnia, że ich rodzeństwo się upija. 88

89 Wiarygodność wyników dotyczących substancji psychoaktywnych W celu sprawdzenia, czy wyniki przeprowadzonego badania są wiarygodne zastosowano mechanizm sprawdzający. W ankiecie proszono respondentów o odpowiedź na pytanie o przyjmowanie nieistniejącego narkotyku o nazwie relevin. Użycie tego środka psychoaktywnego deklaruje tylko 0,8% badanych. Oznacza to, że zjawiska, które ujawniają pytania zawarte w kwestionariuszu mają potwierdzenie w rzeczywistości. Palenie tytoniu Wykres 75. Deklarowana przez respondentów ilość wypalonych papierosów w życiu 50% 48,6% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 10,2% 4,8% 4,5% 5,7% 12,9% 13,3% 0% Nigdy nie paliłem i więcej Źródło: Badania własne. Prawie połowa uczniów zadeklarowała, że nigdy nie paliła papierosów. 13,3% respondentów deklaruje, że wypaliło 40 i więcej papierosów w swoim życiu papierosów w życiu wypaliło 12,9% badanych uczniów. 89

90 Wykres 76. Deklarowana przez respondentów ilość wypalonych papierosów w życiu w podziale na płeć Chłopak Dziewczyna 60% 50% 50,7% 46,2% 40% 30% 20% 10% 11,3% 9,2% 4,2% 5,3% 3,3% 5,5% 4,7% 6,6% 14% 16% 12,1% 10,7% 0% Nigdy nie paliłem i więcej Źródło: Badania własne. 16% chłopców i 10,7% dziewcząt zadeklarowało, że wypaliło w swoim życiu 40 i więcej papierosów. 14% chłopców i 12,1% dziewcząt przyznało się, że wypaliło od 20 do 39 papierosów w swoim życiu. Więcej dziewcząt 50,7% i 46,2% chłopców deklaruje, że nigdy nie paliło. Dziewczęta palą mniej papierosów niż chłopcy. Wykres 77. Deklarowana przez respondentów ilość wypalonych papierosów w życiu w podziale na szkołę, do której uczęszcza respondent 60% 50% 40% 58,4% 40,9% Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna 30% 20% 10% 9,4% 10,8% 6,4% 3,5% 3,7% 5,1% 5,1% 6,2% 16,5% 16,9% 8,3% 9% 0% Nigdy nie paliłem i więcej Źródło: Badania własne. Powyżej 40 i więcej papierosów w życiu wypaliło więcej uczniów szkół ponadgimnazjalnych (16,9%) niż uczniów gimnazjum (9%). 1 2 papierosy w całym życiu wypaliło 9,4% uczniów gimnazjum i 10,8% uczniów starszych 90

91 Wykres 78. Deklarowana ilość wypalonych papierosów w ciągu ostatnich 30 dni papierosów dziennie 6-10 papierosów dziennie 1-5 papierosów dziennie Mniej niż 1 papieros na dzieo Mniej niż 1 papieros na tydzieo 2,3% 5,7% 9,3% 4,6% 7,8% Nie palę 57% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Źródło: Badania własne. W ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem 2,3% palących uczniów, wypala od 11 do 20 papierosów dziennie. Mniej niż 1 papieros na dzień wypala 4,6% uczniów palących. Mniej niż jeden papieros na tydzień wypala 7,8% palących respondentów. Wykres 79. Deklarowana ilość wypalonych papierosów w przeciągu ostatnich 30 dni w podziale na płeć respondenta Więcej niż 20 paiperosów dziennie papierosów dziennie 6-10 papierosów dziennie 1-5 papierosów dziennie Mniej niż 1 papieros na dzieo Mniej niż 1 papieros na tydzieo 1,8% 0,2% 4,2% 0,8% 6,9% 4,7% 9,3% 9,3% 3,8% 5,3% 7,3% 8,3% Chłopak Dziewczyna Nigdy nie palę 46,1% 50,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Źródło: Badania własne. 9,3% chłopców i 9,3% dziewcząt deklaruje, że wypala od 1 do 5 papierosów dziennie. 20 i więcej papierosów paliło 1,8% chłopców tylko 0,2% dziewcząt. Wśród osób palących więcej papierosów dziennie wypalają chłopcy niż ich koleżanki 91

92 Wykres 80. Deklarowana ilość wypalonych papierosów w przeciągu ostatnich 30 dni w podziale na szkołę, do której uczęszcza respondent Szkoła ponadgimnazjalna Gimanzjum Więcej niż 20 paiperosów dziennie 1,3% 0,5% papierosów dziennie 2,8% 1,8% 6-10 papierosów dziennie 3% 7,9% 1-5 papierosów dziennie 11% 7,1% Mniej niż 1 papieros na dzieo 5,0% 3,9% Mniej niż 1 papieros na tydzieo 8,8% 6,6% Nie palę 49,4% 66,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Źródło: Badania własne. Więcej niż 20 papierosów dziennie pali 0,5% gimnazjalistów i 1,3% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Najczęściej osoby palące wypalają 1-5 papierosów dziennie. Taką odpowiedź zadeklarowało 7,1% uczniów gimnazjów i 11% uczniów starszych. Większą ilość papierosów dziennie wypalają uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 92

93 Wykres 81. Wiek inicjacji palenia papierosów 15% 10% 5% 0% 4,0% 2,5% 3,2% 5,3% 10% 11,4% 11,2% 8,8% 9 lat 10 lat 11 lat 12lat 13 lat 14 lat 15 lat 16 lat lub więcej 8,8% uczniów deklaruje, że pierwszego papierosa zapaliło po przekroczeniu wieku 16 lat. 4% młodzieży wypaliło pierwszego papierosa w wieku 9 lat. Wiek inicjacji palenia papierosów jest niższy u chłopców niż u dziewcząt. Wykres 82. Wiek inicjacji palenia papierosów w podziale na płeć Chłopak Dziewczyna 14% 12,2% 12% 12% 10% 10% 10% 10,4% 10,2% 9,6% 8% 7,1% 7,8% 6% 5,6% 4% 2,6% 4% 4,2% 2,3% 3,8% 2% 1,3% 0% 9 lat 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14 lat 15 lat 16 lat lub więcej Źródło: badania własne. 93

94 Wykres 83. Wiek inicjacji palenia papierosów w podziale na szkołę, do której uczęszcza respondent Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna 16% 14,9% 15,3% 14% 12,8% 12% 11,2% 10,3% 10% 9% 8% 6% 4% 2% 4,1% 3,9% 2,7% 2,2% 3,9% 2,6% 5,9% 4,8% 6,6% 0,7% 0% 9 lat 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14 lat 15 lat 16 lat lub więcej Źródło: badania własne. 15,3% uczniów szkół ponadgimnazjalnych deklaruje, że zaczęło palić po przekroczeniu wieku 16 lat i więcej. Respondenci uczęszczający do gimnazjum, w młodszym wieku zapalają pierwszego papierosa. 94

95 Wykres 84. Wiek rozpoczęcia regularnego palenia papierosów przez młodzież (codziennego) 16 i więcej 8,5% 15 lat 7,5% 14 lat 5,6% 13 lat 2,6% 12 lat 0,7% 11 lat 0,6% 10 lat 0,3% 9 lat 0,4% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% Źródło: Badania własne. Badania ujawniły, że wraz z wiekiem wzrasta liczebność osób rozpoczynających regularne (codzienne) palenie papierosów. Liczba inicjacji nałogowego palenia papierosów wśród młodszych dzieci (9 lat, 10 lat, 11 lat, 12 lat) nie jest wysoka i nie przekracza 1%. Po przekroczeniu 13 roku życia odsetek osób deklarujących codzienne palenie tytoniu znacząco wzrasta. Rozpoczęcie regularnego palenia papierosów w tym wieku deklaruje 2,6% badanych. W wieku 14 lat pali regularnie 5,6% badanych, w wieku 15 lat 7,5%. 95

96 Najczęściej badani rozpoczynają regularnie palić w wieku 16 lat. Odsetek ten wynosi 8,5%. Wykres 85. Wiek rozpoczęcia regularnego palenia (codziennego) papierosów przez młodzież w podziale na płeć Dziewczyna Chłopak 16 lat i więcej 8,1% 8,8% 15 lat 7% 8,1% 14 lat 4,9% 6,5% 13 lat 2% 3,5% 12 lat 0% 0,7% 11 lat 0,8% 1,4% 10 lat 0,2% 0,5% 9 lat 0,2% 0,7% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% Źródło: Badania własne. 96

97 Chłopcy nieznacznie szybciej niż dziewczęta zaczynają palić papierosy regularnie (codziennie). W młodszych kohortach (9 lat, 10 lat 11 lat, 12 lat) wyraźnie większy odsetek chłopców niż dziewcząt rozpoczyna regularne (codzienne) palenie papierosów. Należy zauważyć jednak, że odsetek regularnie palących dzieci w tym wieku jest niewielki. Liczebność respondentów, zaczynających palić tytoń znacząco wzrasta po przekroczeniu 13 roku życia. W tym wieku zaczyna palić regularnie 3,5% chłopców i 2% dziewcząt. W wieku 14 lat regularnie zaczyna palić 6,5% chłopców i 4,9% dziewcząt. W wieku 15 lat 8,1% badanych chłopców i 7% dziewcząt rozpoczęło regularne palenie. Regularne palenie papierosów rozpoczyna 8,8% dziewcząt i 8,1% chłopców. Wykres 86. Wiek rozpoczęcia regularnego (codziennego) palenia papierosów przez młodzież w podziale na rodzaj szkoły, do której uczęszcza respondent Szkoła ponadgimnazjalna Gimnazjum 16 lat i więcej 0,5% 14,8% 15 lat 5,5% 9,2% 14 lat 5,0% 6,4% 13 lat 2,1% 3,3% 12 lat 0,4% 1,2% 11 lat 0,6% 0,7% 10 lat 0,2% 0,5% 9 lat 0,2% 0,7% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Źródło: Badania własne. 97

98 14,8% uczniów szkół ponadgimnazjalnych zaczyna palić regularnie (codziennie) papierosy po przekroczeniu 16 roku życia. 9,2% uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 5,5% uczniów szkół gimnazjalnych regularnie zaczyna palić papierosy w wieku 15 lat. Wykres 87. Ocena możliwości zdobycia papierosów przez młodzież 3,3% 1,6% 2,8% 12,2% Byłoby to niemożliwe 52% 28,2% Bardzo trudne Dośd trudne Dośd łatwe Bardzo łatwe Nie wiem Źródło: Badania własne. Uczniowie oceniają, że dostęp do papierosów jest bardzo łatwy lub dość łatwy. Odpowiedzi te podaje 80,2% badanych. Zdobycie papierosów oceniane jest jako niemożliwe dla 3% młodzieży. 12% respondentów nie posiada wiedzy na ten temat. Wykres 88. Ocena możliwości zdobycia papierosów przez młodzież w podziale na płeć Chłopak Dziewczyna 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2,9% 3,6% 1,8% 1,5% 2,5% 3% Byłoby to niemożliwe Bardzo trudne 30,5% 25,4% 54,7% 49,7% Dośd trudne Dośd łatwe Bardzo łatwe 12,7% 11,7% NIe wiem Źródło: Badania własne. Przeprowadzone badania wskazują, że prawie połowa dziewcząt i ponad połowa chłopców ocenia możliwość zdobycia papierosów jako bardzo łatwe. Dość łatwe jest to dla 25,4% chłopców i dla 30,5% dziewcząt. Znamiennym jest, że tylko 2,9% dziewcząt i 3,6% 98

99 chłopców określa szansę na zdobycie papierosów jako niemożliwą. Prawie tyle samo dziewcząt i chłopców nie ma wiedzy na temat możliwości zdobycia papierosów. Wykres 89. Ocena możliwości zdobycia papierosów przez młodzież w podziale na szkołę, do której uczęszcza respondent Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna 60% 58,9% 50% 43,2% 40% 30% 28,5% 27,8% 20% 17,2% 10% 8,1% 4,4% 2,4% 3,0% 0,6% 4,4% 1,5% 0% Byłoby to niemożliwe Bardzo trudne Dośd trudne Dośd łatwe Bardzo łatwe NIe wiem Źródło: Badania własne. Możliwość zdobycia papierosów oceniany jest jako bardzo łatwy lub dość łatwy. Uważa tak 87,4% uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 71% gimnazjalistów. Łatwiejszy dostęp do papierosów mają uczniowie szkół ponadgimnazjalnych niż ich młodsi koledzy. Starsi znacząco częściej oceniają ten dostęp jako bardzo łatwy. Tylko 4,4% uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 2,4% uczniów gimnazjów ocenia jako niemożliwe zdobycie 99

100 papierosów. 17,2% gimnazjalistów i 8,1% uczniów szkół ponadgimnazjalnych nie ma wiedzy na temat możliwości zdobycia papierosów. Uprawianie hazardu Wykres 90. Uczestnictwo w grach hazardowych Tak Nie 24% 76% 76% respondentów deklaruje, że nigdy nie uczestniczyło w grach hazardowych. Zdarzyło się to 24% pytanych uczniów. Wykres 91. Deklarowana styczność z grami hazardowymi w podziale na płeć Tak Nie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Chłopak 62,6% 37,4% 88,1% 11,9% Dziewczyna Źródło: Badania własne. Znacząco większa liczba chłopców (37,4%) niż dziewcząt (11,9%) deklaruje, że grało w gry hazardowe. 100

101 Wykres 92. Deklarowana styczność z grami hazardowymi ze względu na rodzaj szkoły, do której uczęszcza respondent Tak NIe 100% 80% 60% 40% 20% 0% 75,9% 76,8% 24,1% 23,2% Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Źródło: Badania własne. Kontakt z takimi grami deklaruje prawie tyle samo uczniów gimnazjów (24,1%) co szkół ponadgimnazjalnych (23,2%). Obie grupy są bardzo jednorodne pod względem liczebności poszczególnych kategorii. Wykres 93. Potrzeba postawienia większej ilości pieniędzy, wśród respondentów uprawiających hazard 80% 75,7% 70% 60% 50% 40% 30% 24,3% 20% 10% 0% Nie Tak Źródło: Badania własne. 101

DIAGNOZA PROBLEMU UŻYWANIA I POSTAW WOBEC ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ INNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WŚRÓD ZAKOPIAŃSKIEJ MŁODZIEŻY

DIAGNOZA PROBLEMU UŻYWANIA I POSTAW WOBEC ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ INNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WŚRÓD ZAKOPIAŃSKIEJ MŁODZIEŻY RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ DIAGNOZA PROBLEMU UŻYWANIA I POSTAW WOBEC ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ INNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WŚRÓD ZAKOPIAŃSKIEJ MŁODZIEŻY PROJEKT ZREALIZOWANY NA ZLECENIE URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ MIASTA WROCŁAW ESPAD

Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ MIASTA WROCŁAW ESPAD Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ MIASTA WROCŁAW EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 2015 r.

Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 2015 r. Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 215 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW ESPAD Badanie zostało wykonane przez

Bardziej szczegółowo

Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych

Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych Narkotyki, alkohol, papierosy dopalacze, przemoc czy problem istnieje w naszej

Bardziej szczegółowo

Alkohol. Badania zostały przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety anonimowej, która zawierała pytania zamknięte.

Alkohol. Badania zostały przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety anonimowej, która zawierała pytania zamknięte. Wyniki badania przeprowadzonego w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym na temat stosowania przez młodzież środków uzależniających W grudniu 214 roku w Publicznym Gimnazjum im. Jana

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Postawy młodzieży wobec alkoholu. wyniki badań

Postawy młodzieży wobec alkoholu. wyniki badań Postawy młodzieży wobec alkoholu wyniki badań Nastolatki a alkohol 1. Alkohol trafia w ręce nieletnich za sprawą dorosłych. 2. Styl życia rodziców i stosunek do alkoholu obowiązujący w domu rodzinnym mają

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie Aby zapewnić porównywalność wyników badań Picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolną w województwie mazowieckim reali

I. Wprowadzenie Aby zapewnić porównywalność wyników badań Picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolną w województwie mazowieckim reali Picie alkoholu i używanie narkotyków prpep młodpież spkolną w wojewódptwie mapowieckim Raport porównawcpy Warspawa-Sopot I. Wprowadzenie Aby zapewnić porównywalność wyników badań Picie alkoholu i używanie

Bardziej szczegółowo

Lokalna diagnoza problemów uzależnień oraz innych problemów społecznych na terenie gminy Szaflary 2013-04-26

Lokalna diagnoza problemów uzależnień oraz innych problemów społecznych na terenie gminy Szaflary 2013-04-26 Lokalna diagnoza problemów uzależnień oraz innych problemów społecznych na terenie gminy Szaflary 2013-04-26 Spis treści Wprowadzenie... 3 Metody badawcze... 4 Część I... 5 Uzależnienia i inne problemy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY MŁODZI I SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE

WYNIKI ANKIETY MŁODZI I SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE WYNIKI ANKIETY MŁODZI I SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE Główne cele badania Diagnoza występowania zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród uczniów gimnazjum. Pomiar natężenia zjawiska używania substancji

Bardziej szczegółowo

Czy polska młodzież pali, pije, bierze?

Czy polska młodzież pali, pije, bierze? Czy polska młodzież pali, pije, bierze? Wyniki badania ankietowego zrealizowanego przez CBOS w terminie 8-24 października 2008 r. na próbie N = 1 400 na zlecenie Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Alkohol- wzorce konsumpcji, postawy, zachowania i stereotypy w województwie świętokrzyskim

Alkohol- wzorce konsumpcji, postawy, zachowania i stereotypy w województwie świętokrzyskim Alkohol- wzorce konsumpcji, postawy, zachowania i stereotypy w województwie świętokrzyskim W miesiącu listopadzie i grudniu 2005 r. na zlecenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zostały przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną w Warszawie w ocenie uczniów Najważniejsze wyniki badań Instytutu Psychologii Zdrowia

Bardziej szczegółowo

ESPAD. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UśYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW. Janusz Sierosławski

ESPAD. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UśYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW. Janusz Sierosławski Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii MŁODZIEś A SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2015 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UśYWANIA U

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZÓW NARODOWY

RAPORT Z DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZÓW NARODOWY RAPORT Z DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZÓW NARODOWY Badaniu zostali poddani mieszkańcy gminy Tuszów Narodowy. Wzięło w nim udział 78 osób. 54 osoby z pośród badanych to kobiety, natomiast

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BODZECHÓW NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BODZECHÓW NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/86/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 13 grudnia 2012 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BODZECHÓW NA ROK 2013 1. Wstęp Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Nidzica

Przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Nidzica (data, podpis upoważnionej ) Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Nidzica Cel badania Głównym

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. ODZIEŻ W 2011 r.

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. ODZIEŻ W 2011 r. Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEM ODZIEŻ W 11 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW

Bardziej szczegółowo

1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa

1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 9 1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 1.1. Wprowadzenie do badań, metoda i materiał badawczy Badania zrealizowane zostały w maju i czerwcu

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. MŁODZIEŻ A SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2015 r.

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. MŁODZIEŻ A SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2015 r. Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii MŁODZIEŻ A SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2015 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W 2010 R.

ANALIZA BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W 2010 R. Zał. nr 1 do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014 ANALIZA BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W 2010 R. Poniższa tabela przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej w miesiącach kwiecień maj

Bardziej szczegółowo

Używanie legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży

Używanie legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży Używanie legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży Artur Malczewski Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Konferencja PAP,

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Moczuk. Młodzież powiatu mieleckiego wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i Internetu

Eugeniusz Moczuk. Młodzież powiatu mieleckiego wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i Internetu Eugeniusz Moczuk Młodzież powiatu mieleckiego wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i Internetu Rodzaj szkoły w badaniach z terenu powiatu mieleckiego (bez braków odpowiedzi)

Bardziej szczegółowo

Badania Rynku i Opinii Publicznej... 2... 3... 3... 4... 5... 6... 7... 8

Badania Rynku i Opinii Publicznej... 2... 3... 3... 4... 5... 6... 7... 8 ... 2... 3... 3... 4... 5... 6... 7... 8 Ocena stopnia fizycznej dostępności (łatwości zakupu) papierosów, alkoholu i narkotyków; Oszacowanie poziomu psychologicznej dostępności czyli subiektywne przekonanie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/219/2013 Rady Gminy Lipusz z dn. 30 grudnia 2013 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 WSTĘP Narkomania jest poważnym problemem społecznym. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 542/L/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 542/L/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR 542/L/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Badanie uczniów szkół gimnazjalnych. Milanówek 2012 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki 31423 Kraków ul. Szklana 4 tel. (12) 4464260 Spis treści Problemy społeczne

Bardziej szczegółowo

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w grupie dzieci i młodzieży Dzielnica Bielany Miasta St. Warszawy

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w grupie dzieci i młodzieży Dzielnica Bielany Miasta St. Warszawy Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w grupie dzieci i młodzieży Dzielnica Bielany Miasta St. Warszawy Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa 4 OBSZARY BADANIA STRES UŻYWKI PRZEMOC W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Analiza badań ankietowych w październiku 2016r. Szkoła Podstawowa Gimnazjum Najważniejsze wyniki badania:

Analiza badań ankietowych w październiku 2016r. Szkoła Podstawowa Gimnazjum Najważniejsze wyniki badania: Analiza badań ankietowych W Gminie Stawiski przeprowadzono badania ankietowe Młodzi i substancje psychoaktywne 2016, w ramach udziału Gminy w Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Łącznie przebadanych zostało

Bardziej szczegółowo

Działania Samorządu Województwa Łódzkiego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy

Działania Samorządu Województwa Łódzkiego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy Działania Samorządu Województwa Łódzkiego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy konferencja prasowa Łódź, 08 kwietnia 2016 r. DOKUMENTY STRATEGICZNE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY 40-240 Katowice ul. 1 Maja 88 Tel.: (0 32) 461 31 40 do 48 Fax: (0 32) 251 66 61 e-mail: consul@buscon.pl RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/153/12 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA Nr XXI/153/12 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 28 grudnia 2012 roku UCHWAŁA Nr XXI/153/12 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2013 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. NajwaŜniejsze wyniki badania

1. NajwaŜniejsze wyniki badania 1. NajwaŜniejsze wyniki badania 31 Przedstawione w raporcie wyniki pochodzą z ankiety przeprowadzonej wśród dwóch grup młodzieŝy: uczniów trzeciej klasy gimnazjum i uczniów drugiej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ DOTYCZĄCY PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY W GMINIE SĘDZISZÓW

RAPORT Z BADAŃ DOTYCZĄCY PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY W GMINIE SĘDZISZÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/32/13 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 3 grudnia 13 roku RAPORT Z BADAŃ DOTYCZĄCY PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY W GMINIE SĘDZISZÓW Sędziszów, 6.11.13 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Picie alkoholu i uŝywanie narkotyków przez młodzieŝ szkolną w mieście Kraków. Raport porównawczy

Picie alkoholu i uŝywanie narkotyków przez młodzieŝ szkolną w mieście Kraków. Raport porównawczy Picie alkoholu i uŝywanie narkotyków przez młodzieŝ szkolną w mieście Kraków Raport porównawczy Warszawa-Sopot ANALIZA WYNIKÓW I. Wprowadzenie Aby zapewnić porównywalność wyników badań UŜywanie alkoholu

Bardziej szczegółowo

Czy piłeś (piłaś) już napoje alkoholowe?

Czy piłeś (piłaś) już napoje alkoholowe? ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY DLA UCZNIÓW Ankieta Zagrożenia uzależnieniami przeprowadzona została w celu określenia występowania wśród młodzieży zjawisk związanych z paleniem papierosów, nadużywaniem alkoholu

Bardziej szczegółowo

ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC

ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC - 1 - ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC Raport dotyczący badań ankietowych zrealizowanych w 29 roku Badanie wykonano na zlecenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański Starogard Gdański 29 rok 29 - 2 - SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Monitoring lokalny West Pomerania Szczecin 2014

Monitoring lokalny West Pomerania Szczecin 2014 Monitoring lokalny West Pomerania Szczecin 2014 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Współpracy Społecznej ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin www.wws.wzp.pl Do zadań Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Badanie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Miasto Gorlice 2013 Studio Diagnozy i Profilaktyki 31-011 Kraków ul. Oboźna 17/5 tel. (12) 446-42-60 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Źródło: opracowanie własne 49,1 50,5 0,4. liczba. tak nie brak odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne 49,1 50,5 0,4. liczba. tak nie brak odpowiedzi 242 3.2. Doświadczenia badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, legalnymi i nielegalnymi Poprzednia grupa zagadnień

Bardziej szczegółowo

ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC

ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC - 1 - ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC Raport dotyczący badań ankietowych zrealizowanych w 2012 roku Badanie wykonano na zlecenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański Starogard Gdański 2012 rok - 2 - SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY STARE CZARNOWO

DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY STARE CZARNOWO DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY STARE CZARNOWO Oficyna Profilaktyczna Dworcowa 9a/19 30-556 Kraków tel. 12 39 50 665 fax: 12 39 50 665 e-mail: biuro@oficyna-profilaktyczna.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr /../16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2016r.

Załącznik do Uchwały Nr /../16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2016r. Załącznik do Uchwały Nr /../16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2016r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY ZALEWO NA ROK 2017 Spis treści ROZDZIAŁ I. Wprowadzenie...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna Polaków w wieku lat - kluby fitness i sportowe, siłownie, zorganizowane zajęcia fizyczne

Aktywność fizyczna Polaków w wieku lat - kluby fitness i sportowe, siłownie, zorganizowane zajęcia fizyczne Aktywność fizyczna Polaków w wieku 20-65 lat - kluby fitness i sportowe, siłownie, zorganizowane zajęcia fizyczne wyniki badania sondażowego Katowice, sierpień 2017 r. WSTĘP Metodologia badawcza: badanie

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ Janusz Sierosławski email: sierosla@ipin.edu.pl Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniamii tel.: 22 642 75 01 Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ. Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie RAPORT KOŃCOWY. Badanie ankietowe uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu węgrowskiego

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ. Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie RAPORT KOŃCOWY. Badanie ankietowe uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu węgrowskiego RAPORT KOŃCOWY Badanie ankietowe uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu węgrowskiego Węgrów 014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJA O BADANIU... 3 1.1. Cel główny badania oraz cele szczegółowe.... 3 1.. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA WOLNA OD UZALEŻNIEŃ

SZKOŁA WOLNA OD UZALEŻNIEŃ Nasz autorski program (SZKOŁA WOLNA OD UZALEŻNIEŃ) polega na zapobieganiu chęci spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży. Pierwszym, a zarazem najważniejszym elementem

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2009 rok

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2009 rok GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2009 rok Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z Ustawy o wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi

Bardziej szczegółowo

Percepcja profilaktyki szkolnej i domowej wśród nastolatków Mira Prajsner

Percepcja profilaktyki szkolnej i domowej wśród nastolatków Mira Prajsner OFERTA BADAWCZA Percepcja profilaktyki szkolnej i domowej wśród nastolatków Mira Prajsner Konsultacja Naukowa: dr Ewa Stępień Kontakt telefoniczny: 0 604 634 580 Kontakt mailowy: mirabo@mirabo.pl; miraprajs@o2.pl

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY MILICZ

DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY MILICZ RAPORT Z BADAŃ DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY MILICZ Oficyna Profilaktyczna Ul. Dworcowa 91/19 30-556 Kraków tel: 12 39 50 665 fax: 12 39 50 664 biuro@oficyna-profilaktyczna.pl www.oficyna-profilaktyczna.pl

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII ------------------------------------------------------------------------------------------------- Janusz Sierosławski, Piotr Jabłoński UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z ogólnopolskiego badania ankietowego. Młodzi i substancje psychoaktywne

RAPORT. z ogólnopolskiego badania ankietowego. Młodzi i substancje psychoaktywne RAPORT z ogólnopolskiego badania ankietowego Młodzi i substancje psychoaktywne przeprowadzonego wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w 2014 roku. dr Błażej Dyczewski Zielona Góra miasto woj. lubuskie

Bardziej szczegółowo

Wiedza i opinie Polaków o problemie. Logotyp klienta. bezdechu sennego

Wiedza i opinie Polaków o problemie. Logotyp klienta. bezdechu sennego Wiedza i opinie Polaków o problemie Logotyp klienta bezdechu sennego Nota metodologiczna Nota Metodologiczna Czas realizacji badania: Styczeń 2015 Miejsce realizacji: Próba: Jednostka badania Próba ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Badanie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gmina Tomice 2013 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki 31011 Kraków ul. Oboźna 17/5 tel. (12) 4464260 Spis

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/113/15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 16 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/113/15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 16 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/113/15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2016 rok Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA EDUKACYJNA Lepszy start dla Twojego dziecka 2010 RAPORTY Z BADAŃ. www.lepszystart.com.pl

KAMPANIA EDUKACYJNA Lepszy start dla Twojego dziecka 2010 RAPORTY Z BADAŃ. www.lepszystart.com.pl KAMPANIA EDUKACYJNA Lepszy start dla Twojego dziecka 2010 RAPORTY Z BADAŃ Czy Pana(i) zdaniem kobieta może spożywać alkohol w trakcie ciąży? Tak, bez ograniczeń Tak, w niewielkich ilościach, bez względu

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII ------------------------------------------------------------------------------------------------- Janusz Sierosławski, Piotr Jabłoński UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Diagnoza środowiskowa lokalnych zagrożeń społecznych

Diagnoza środowiskowa lokalnych zagrożeń społecznych Diagnoza środowiskowa lokalnych zagrożeń społecznych Badanie uczniów szkoły gimnazjalnej Dopiewie Studio Diagnozy i Profilaktyki 30011 Kraków ul. Oboźna 17/5 tel. (12) 4464260 Spis treści I. Problemy społeczne

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania na temat czytania dzieciom

Wyniki badania na temat czytania dzieciom Wyniki badania na temat czytania dzieciom Maj 2007 O badaniu Badanie przeprowadzone zostało w drugiej połowie marca 2007 roku metodą ankiety internetowej Ankieta podzielona była na kilka części pytania

Bardziej szczegółowo

Spożycie alkoholu w Polsce w 2012 r. Raport z badania. Spożycie alkoholu w Polsce w 2012 r. Raport z badania.

Spożycie alkoholu w Polsce w 2012 r. Raport z badania. Spożycie alkoholu w Polsce w 2012 r. Raport z badania. Spożycie alkoholu w wybranych krajach UE* Portugalia Włochy Węgry Średnia UE 58% 42% 61% 39% 65% 35% 24% Holandia Szwecja Dania 76% 12% 10% 7% 88% 90% 93% Pijący Abstynenci *źródło: dane z badania Eurobarometr

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety dotyczącej niektórych zachowań zdrowotnych uczniów klas III gimnazjum. Cel i metoda

Analiza ankiety dotyczącej niektórych zachowań zdrowotnych uczniów klas III gimnazjum. Cel i metoda Analiza ankiety dotyczącej niektórych zachowań zdrowotnych uczniów klas III gimnazjum Cel i metoda Celem badań jest poznanie zachowań i poziomu wiedzy na temat podstawowych komponentów kształtujących nawyki

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PROFILAKTYCZNA SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE W ŚWIDNIKU ROK SZKOLNY 2007/2008

DIAGNOZA PROFILAKTYCZNA SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE W ŚWIDNIKU ROK SZKOLNY 2007/2008 DIAGNOZA PROFILAKTYCZNA SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE W ŚWIDNIKU ROK SZKOLNY 2007/2008 Miejskie Centrum Profilaktyki Świdnik 2008 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Kwestionariusz profilaktyczny...

Bardziej szczegółowo

Wiadomości ogólne. Oto jak rozkładały się zmienne społeczno demograficzne badanej zbiorowości:

Wiadomości ogólne. Oto jak rozkładały się zmienne społeczno demograficzne badanej zbiorowości: Spis treści 2 Wiadomości ogólne. 3 Jak dużo na ubrania wydają respondentki? 4 Czym kierują się respondentki przy zakupie ubrań? 5 Kupno i wymiana ubrań za pośrednictwem Internetu. 6 Kupno i wymiana używanych

Bardziej szczegółowo

Problem uzaleŝnień w województwie zachodniopomorskim

Problem uzaleŝnień w województwie zachodniopomorskim Problem uzaleŝnień w województwie zachodniopomorskim Dźwirzyno 11-12 grudnia 2014 Monitorowanie definicja Systematyczna, zazwyczaj naukowa, ale zawsze kontynuowana obserwacja wybranych aspektów rzeczywistości,

Bardziej szczegółowo

Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Dzieci po szkole wolne czy zajęte

Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Dzieci po szkole wolne czy zajęte Dzieci po szkole wolne czy zajęte Raport badawczy Wrzesień 2016 r. SPIS TREŚCI Metodologia badania Podsumowanie badania Szczegółowe wyniki badania Wyniki dla wszystkich rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY NAMYSŁÓW

DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY NAMYSŁÓW DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY NAMYSŁÓW RAPORT Z BADAŃ Oficyna Profilaktyczna Ul. Dworcowa 91/19 30-556 Kraków tel: 12 39 50 665 fax: 12 39 50 664 biuro@oficyna-profilaktyczna.pl www.oficyna-profilaktyczna.pl

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH ZREALIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 R.

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH ZREALIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 R. UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH ZREALIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2011 R. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH ESPAD Szczecin

Bardziej szczegółowo

Raport z badania postaw krakowskich pracowników lokali gastronomicznorozrywkowych wobec ograniczenia palenia w ich miejscu pracy.

Raport z badania postaw krakowskich pracowników lokali gastronomicznorozrywkowych wobec ograniczenia palenia w ich miejscu pracy. Raport z badania postaw krakowskich pracowników lokali gastronomicznorozrywkowych wobec ograniczenia palenia w ich miejscu pracy. Dominika Kawalec Podsumowanie wyników...3 Metodologia...4 Analiza odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. Projekt z dnia 30 stycznia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 26 1 luty stycznia 2010r. 2009 r. Metodologia badania Metodologia PAPI - Paper and Pencil Interview Badanie zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Ciechocinek 2012 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki 31423 Kraków ul. Szklana 4 tel. (12) 4464260 Spis treści Wstęp Metodologia oraz opis badania... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Gdańsku. Raport z badania zjawiska Cyberprzemocy i uzależnienia od mediów.

Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Gdańsku. Raport z badania zjawiska Cyberprzemocy i uzależnienia od mediów. Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Gdańsku Raport z badania zjawiska Cyberprzemocy i uzależnienia od mediów. Łącznie w badaniu brało udział 218 osób, w tym 142 dziewczęta i 76 chłopców. Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

COMENIUS REGIO BIBLIOPREVENTION

COMENIUS REGIO BIBLIOPREVENTION ANALIZA ANKIETY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (12 20 LAT) W roku szkolnym 2009/2010 badaniom ankietowym zostało poddanych 22 uczniów klasy VII B w wieku 12 lat (13

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2010 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2010 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVII-30/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22.04.2010 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2010 ROK ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r Załącznik do Uchwały Nr XV/132/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2015r Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r Spis treści: I Diagnoza Środowiska 1.Badania ankietowe w ramach diagnozy

Bardziej szczegółowo

Lokalna Diagnoza Problemów Uzależnień Miasta Wągrowiec 2013

Lokalna Diagnoza Problemów Uzależnień Miasta Wągrowiec 2013 LOKALNA DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ MIASTA WĄGROWCA Listopad 2013 1 S t r o n a Spis treści Wstęp... 3-4 Charakterystyka badanych mieszkańców... 5-22 1. Struktura społeczno demograficzna badanych mieszkańców...

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie stanu zdrowia oraz korzystania z używek wśród studentów

Raport. Badanie stanu zdrowia oraz korzystania z używek wśród studentów Raport Badanie stanu zdrowia oraz korzystania z używek wśród studentów Stworzony przez: OMR Grupa Badawcza Sławomir Kozieł Stworzony dla: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Grudzień

Bardziej szczegółowo

UŜywanie substancji psychoaktywnych przez młodzieŝ szkolną wyniki badania ESPAD 2007

UŜywanie substancji psychoaktywnych przez młodzieŝ szkolną wyniki badania ESPAD 2007 1 z 8 2009-02-06 12:21 Artur Malczewski Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Robert Frączek Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały Nr XXVIII.316.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY PNIEWY

DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY PNIEWY DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY PNIEWY 2016 Oficyna Profilaktyczna Dworcowa 9a/19 30-556 Kraków tel. 12 39 50 665 fax: 12 39 50 665 mail: biuro@oficyna-profilaktyczna.pl SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Wnioski z badań przeprowadzonych w 2011 roku

Wnioski z badań przeprowadzonych w 2011 roku Wnioski z badań przeprowadzonych w 2011 roku I. Wnioski: z raportu nt.: problemy związane z piciem alkoholu, używaniem narkotyków i przemocą rówieśniczą w szkole w ocenie uczniów : Wiosną 2011 roku przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

OPIS ZJAWISKA NA PODSTAWIE DIAGNOZY

OPIS ZJAWISKA NA PODSTAWIE DIAGNOZY Załącznik do Uchwały Nr XXI/114/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia22 listopada 2012 roku MIEJSKO-GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2012-2015 I. WSTĘP Narkomania jest zjawiskiem

Bardziej szczegółowo

Hazard i uzależnienia behawioralne w opinii społecznej

Hazard i uzależnienia behawioralne w opinii społecznej Krajowe Biuro ds. Przeciwdziała nia Narkomanii Hazard i uzależnienia behawioralne w opinii społecznej Projekt badawczy zrealizowany przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej, współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE

RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE W celu zdiagnozowania zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z komputera i Internetu, w drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 rok Załącznik do uchwały Nr X/64/15 Rady Gminy Wilczęta z dnia 27 listopada 2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 rok Podstawą

Bardziej szczegółowo

Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży w 2009 i 2012 roku Przedstawione poniżej wyniki badań opracowano na podstawie: Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży. Ekspertyza oparta na wynikach ogólnopolskich badań

Bardziej szczegółowo

Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży w 2009 i 2012 roku

Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży w 2009 i 2012 roku Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży w 2009 i 2012 roku Przedstawione poniżej wyniki badań opracowano na podstawie: Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży. Ekspertyza oparta na wynikach ogólnopolskich badań

Bardziej szczegółowo

266 milionów dorosłych Europejczyków pije średnio dziennie alkohol w ilości nieprzekraczającej 20g (kobiety) lub 40g (mężczyźni), Ponad 58 milionów

266 milionów dorosłych Europejczyków pije średnio dziennie alkohol w ilości nieprzekraczającej 20g (kobiety) lub 40g (mężczyźni), Ponad 58 milionów 266 milionów dorosłych Europejczyków pije średnio dziennie alkohol w ilości nieprzekraczającej 20g (kobiety) lub 40g (mężczyźni), Ponad 58 milionów dorosłych (15 %) przekracza ten poziom; 20 milionów (6

Bardziej szczegółowo

Diagnoza lokalnych problemów społecznych mieszkańców miasta Tarnowa

Diagnoza lokalnych problemów społecznych mieszkańców miasta Tarnowa Diagnoza lokalnych problemów społecznych mieszkańców miasta Tarnowa,,Zadanie realizowane na zlecenie Gminy Miasta Tarnowa, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PROFILAKTYCZNA SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE W ŚWIDNIKU ROK SZKOLNY 2014/2015

DIAGNOZA PROFILAKTYCZNA SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE W ŚWIDNIKU ROK SZKOLNY 2014/2015 DIAGNOZA PROFILAKTYCZNA SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE W ŚWIDNIKU ROK SZKOLNY 2014/2015 Świdnik 2015 Wydawca: Miejskie Centrum Profilaktyki ul. Norwida 2, 21-040 Świdnik tel. 81 468

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania przeprowadzonego wśród uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym na temat stosowania używek.

Wyniki badania przeprowadzonego wśród uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym na temat stosowania używek. Wyniki badania przeprowadzonego wśród uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym na temat stosowania używek. Cel badania Podstawowym celem badania jest diagnoza rozpowszechnia

Bardziej szczegółowo

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek zażywać narkotyki?

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek zażywać narkotyki? Wyniki i analiza ankiety dotyczącej zażywania narkotyków przeprowadzonej w Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach w roku szkolnym 2014/2015. Na pytanie: Czy zdarzyło Ci się zażywać narkotyki? 85%

Bardziej szczegółowo

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ

UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII ------------------------------------------------------------------------------------------------- Janusz Sierosławski, Marta Jabłońska UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Celem ankiety przeprowadzonej wśród uczniów jest określenie skali zagrożenia uczniów narkomanią, uzależnieniem nikotynowym i alkoholowym

Celem ankiety przeprowadzonej wśród uczniów jest określenie skali zagrożenia uczniów narkomanią, uzależnieniem nikotynowym i alkoholowym Celem ankiety przeprowadzonej wśród uczniów jest określe skali zagrożenia uczniów narkomanią, uzależm nikotynowym i owym Opracowała mgr Agszka Adamiec Profilaktyka uzależń ankieta dla uczniów. Ankieta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV/128/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr XIV/128/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA Nr XIV/128/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016

WYPADANIE WŁOSÓW. Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 WYPADANIE WŁOSÓW Wybrane zagadnienia z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Dr Kurt Wolff GmbH & Co. KG Styczeń/Luty 2016 GfK Polonia Styczeń/Luty 2016 1 Informacje o badaniu 2 Cel badania Głównym

Bardziej szczegółowo