PoniŜsze terminy uŝyte w treści Regulaminu mają następujące znaczenie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PoniŜsze terminy uŝyte w treści Regulaminu mają następujące znaczenie:"

Transkrypt

1 Regulamin 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady i warunki świadczenia usług spedycyjnych przez firmę CREATIVE-IT w ramach serwisu internetowego centrumkurierskie.pl. 2. Z serwisu centrumkurierskie.pl mogą korzystać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. 3. Zlecenie wykonania usługi oznacza zapoznanie się i akceptację przez Zleceniodawcę postanowień niniejszego Regulaminu, Cennika oraz Zasad pakowania, dostępnych na stronie serwisu centrumkurierskie.pl, jak równieŝ postanowień regulaminu i warunków świadczenia usług wybranej przez Zleceniodawcę firmy kurierskiej. 2 Podstawowe definicje Adres Akceptuję zasady polityki prywatności. PoniŜsze terminy uŝyte w treści Regulaminu mają następujące znaczenie: 1. Zleceniobiorca - CREATIVE-IT, ul. Jaktorowska 3/5, Warszawa, NIP: , REGON: , licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy numer wydana przez Prezydenta m.st. Warszawy zobacz licencję; 2. Zleceniodawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, udzielająca Zleceniobiorcy zlecenia na świadczenie usługi spedycyjnej; 3. Zlecenie - oświadczenie woli zawarcia umowy na świadczenie usługi spedycyjnej składane przez Zleceniodawcę na formularzu zlecenia, dostępnym w formie elektronicznej na stronie lub poprzez WebAPI. 4. Przesyłka - paczki, koperty i palety objęte jednym Zleceniem, w tym: 1. Przesyłka standardowa - przesyłka, która nie przekracza następujących wymiarów, określonych przez poszczególne firmy kurierskie: Zamawianie kuriera jeszcze nigdy nie było tak proste. Dzięki CentrumKurierskie.pl nadasz kaŝdą swoją paczkę bez konieczności wychodzenia z domu! Wystarczy wydrukować list przewozowy. Nasz serwis to idealne rozwiązanie zarówno dla biznesu jak i osób prywatnych. Sprawdź sam juŝ teraz. OPEK: maksymalna długość jednego boku nie więszka niŝ 120cm suma trzech wymiarów (długość+ wysokość+ szerokość) nie większa niŝ 220cm K-EX: wysokość maksymalnie 80 cm szerokość maksymalnie 80 cm długość maksymalnie 120 cm suma trzech wymiarów (długość+ wysokość+ szerokość) nie większa niŝ 220cm UPS: wysokość maksymalnie 80 cm szerokość maksymalnie 80 cm długość maksymalnie 120 cm naliczana według wzoru 2x(wysokość+szerokość)+długość<300 cm DHL: wysokość maksymalnie 60 cm szerokość maksymalnie 60 cm długość maksymalnie 140 cm INPOST Paczkomaty: maksymalnie 41 x 38 x 64 cm

2 1. 2. Przesyłka niestandardowa - przesyłka o kształcie okrągłym, cylindrycznym, owalnym; o nieregularnych kształtach z wystającymi elementami; o lepkiej powierzchni uniemoŝliwiającej zsuwanie się (np.: guma, folia); zawierająca luźne, cięŝkie elementy lub takie, których rozkład cięŝaru jest nierównomierny; umieszczona w luźnym opakowaniu lub o niestabilnym kształcie umoŝliwiającym przesunięcie się zawartości i związane z tym przesunięcie środka cięŝkości podczas transportu; oznakowana naklejkami GÓRA, "OSTROśENIE" itp.; której zawartość wymaga obsługi specjalnej ze względu na moŝliwość uszkodzenia innych przesyłek lub uniemoŝliwienie automatycznego sortowania w magazynach przeładunkowych; 5. Kurier / firma kurierska - firma zewnętrzna świadcząca usługi kurierskie, tj.: UPS Polska Sp. z o.o., DHL Expres (Poland) Sp. z o.o., OPEK Sp. z o.o., K-EX Sp. z o.o.; InPost Paczkomaty Sp. z o.o. 6. Usługa kurierska - wykonywana przez Kuriera usługa pocztowa - polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek z korespondencją, lub usługa przewozowa - polegająca na przewozie za wynagrodzeniem rzeczy z wyłączeniem przesyłek z korespondencją; 7. Usługa kurierska międzynarodowa - wykonywana przez Kuriera usługa pocztowa lub usługa przewozowa, obejmująca przewóz Przesyłki z Polski do Odbiorcy poza granicami Polski (usługa eksportowa) lub przewóz Przesyłki nadanej poza granicami Polski do Odbiorcy w Polsce (usługa importowa); 8. Odbiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca odbioru Przesyłki doręczonej przez Kuriera; 9. Cennik - obowiązująca oferta cenowa, dostępna na stronie w zakładce Cennik; 10. Oferta biznesowa - oferta cenowa skierowana indywidualnie do wybranych Zleceniodawców; 11. Opłata paliwowa - dodatkowa opłata doliczana do ceny brutto usługi, według cennika firmy kurierskiej, w wysokości zmiennej, określonej procentowo i uzaleŝnionej od wysokości cen paliw; 12. List przewozowy - dokument, stanowiący dowód przekazania Przesyłki Kurierowi; 13. Etykieta - dokument dołączany do Przesyłki; w przypadku niektórych firm kurierskich moŝe zastąpić List przewozowy; 14. Usługa PrePaid - usługa, polegająca na moŝliwości dokonania przez Zleceniodawcę przedpłaty i zgromadzeniu środków finansowych na Koncie PrePaid z przeznaczeniem do wykorzystania w serwisie centrumkurierskie.pl; 15. Konto PrePaid - konto finansowe przypisane Zleceniodawcy, na którym gromadzone są środki finansowe wykorzystywane do opłacenia usług zleconych Zleceniobiorcy; 16. PayU - bezpieczna platforma płatności internetowych, obsługiwana przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, Poznań, NIP , REGON , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , kapitał zakładowy: zł. 17. Transferuj - w pełni funkcjonalny system płatności umoŝliwiający odbieranie płatności szybkimi e-transferami, tradycyjnymi przelewami bankowymi, jak przy pomocy kart kredytowych i debetowych w internecie obsługiwana przez spółkę Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna (dawniej Brachia - Agaciński, Działak, Grochowina Spółka Jawna) z siedzibą przy ul. Św. Marcina 73/6, Poznań, NIP: , REGON: , KRS: , Kapitał zakładowy: ,00 PLN (wpłacony w całości). 18. PayPal - platforma płatności internetowych, obsługiwana przez PayPal, 2211 North First Street, San Jose, California 95131, USA 19. Umowa o świadczenie usług- zgodne oświadczenia woli Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy zmierzające do powstania, uchylenia lub zmiany uprawnień i obowiązków podmiotów składających te oświadczenia woli w zakresie świadczenia usług. 3 Zakres usług 1. Zleceniobiorca na podstawie niniejszego Regulaminu, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, za pośrednictwem serwisu internetowego centrumkurierskie.pl świadczy za wynagrodzeniem usługi spedycyjne związane z przewozem Przesyłek. 2. Zleceniobiorca występując w imieniu własnym zleca Kurierowi wybranemu przez Zleceniodawcę wykonanie usługi przewozu Przesyłki, wskazanej przez Zleceniodawcę. 4 Rejestracja Zleceniodawcy 1. Korzystanie ze wszystkich usług serwisu centrumkurierskie.pl jest moŝliwe po dokonaniu rejestracji przez Zleceniodawcę i utworzeniu indywidualnego konta Zleceniodawcy. 2. Utworzenie konta nastąpi po wypełnieniu formularza dostępnego na stronie serwisu centrumkurierskie.pl i

3 potwierdzeniu rejestracji przez Zleceniobiorcę. 3. Zleceniodawca, który dokonał rejestracji ma prawo korzystania z konta PrePaid, Przesyłek z opcją pobrania, jak równieŝ moŝliwość śledzenia Przesyłki, wglądu do zleceń archiwalnych, zarządzania ksiąŝkami adresowymi, integracji API. 5 Przyjęcie i realizacja Zlecenia 1. Wykonanie usługi spedycyjnej przez Zleceniobiorcę następuje na podstawie Zlecenia złoŝonego przez Zleceniodawcę na formularzu zlecenia, dostępnym na stronie 2. Zlecenia przyjmowane są przez serwis centrumkurierskie.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 3. Zlecenie zostaje przyjęte do realizacji po jego opłaceniu przez Zleceniodawcę, przez co naleŝy rozumieć zaksięgowanie środków finansowych na rachunku bankowym Zleceniobiorcy lub pobraniu odpowiedniej kwoty z konta PrePaid Zleceniodawcy. Zlecenie moŝe być przekazane do realizacji wyłącznie w ciągu 7 dni od jego złoŝenia. Zlecenia opłacone po tym terminie zostanie anulowana, a środki zwrócone na konto finansowe lub na konto bankowe Zleceniodawcy. 4. W przypadku Zleceń przyjętych do realizacji do godz (gdy odbiór Przesyłki od Zleceniodawcy ma nastąpić w strefie I - Warszawa, Katowice, Poznań, Wrocław, Kraków, Łódź, Trójmiasto, Szczecin, Bydgoszcz, Toruń, Lublin, Rzeszów, Olsztyn, Kielce, Gorzów Wlkp., Zielona Góra, Opole, Białystok) lub do godz (gdy odbiór Przesyłki ma nastąpić w strefie II - pozostałe miejscowości) - Przesyłka powinna być odebrana od Zleceniodawcy przez Kuriera w tym samym dniu roboczym. 5. W przypadku Zleceń przyjętych do realizacji po godzinach wskazanych w ust. 4 powyŝej - Przesyłka powinna być odebrana przez Kuriera w następnym dniu roboczym po dniu przyjęcia Zlecenia do realizacji. 6. Odbiór Przesyłki od Zleceniodawcy realizowany jest w dni robocze, w godzinach od 9 do Godziny odbioru Przesyłek przez Kuriera są godzinami sugerowanymi Kurierowi, Zleceniobiorca nie gwarantuje odbioru Przesyłki we wskazanych przez Zleceniodawcę godzinach. 8. Zleceniodawca ma równieŝ moŝliwość dostarczenia Przesyłki bezpośrednio do placówki firmy kurierskiej. 9. Zlecenia złoŝone w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą przyjęte do realizacji w następnym dniu roboczym. 10. Usługa kurierska zostanie wykonana przez wybranego przez Zleceniodawcę Kuriera w terminie oraz na zasadach określonych w regulaminach lub ogólnych warunkach świadczenia usług obowiązujących u Kuriera. 11. W przypadku, gdy Zlecenie dotyczy wykonania Usługi kurierskiej międzynarodowej, Przesyłka moŝe być odebrana równieŝ przez innego Kuriera niŝ wybrany przez Zleceniodawcę i dostarczona w pierwszej kolejności do magazynu głównego Zleceniobiorcy przy ul. Jaktorowskiej 3/5 w Warszawie lub magazynu Kuriera, gdzie następnie zostanie przekazana Kurierowi, wybranemu przez Zleceniodawcę, celem realizacji zleconej usługi. 12. W toku realizacji Zlecenia Zleceniodawca otrzyma komplet dokumentów w formie elektronicznej z moŝliwością ich wydrukowania, które zostaną przesłane na adres podany w formularzu zlecenia. 13. Wygenerowany List przewozowy Zleceniodawca zobowiązany jest wydrukować i przekazać Kurierowi, zaś Etykietę umieścić na Przesyłce w sposób trwały. Ręczne wypełnienie Listu przewozowego będzie skutkowało naliczeniem standardowej opłaty za Usługę zgodnie z cennikiem Firmy kurierskiej. 14. Informacje dotyczące wymiarów, wagi i zawartości Przesyłki podane przez Zleceniodawcę na formularzu zlecenia muszą być rzetelne i zgodne ze stanem rzeczywistym. 15. Przesyłka powinna być starannie zapakowana i zabezpieczona w sposób uniemoŝliwiający uszkodzenie jej oraz innych przesyłek w trakcie transportu przez Kuriera. Szczegółowe zasady pakowania Przesyłek standardowych i niestandardowych znajdują się na stronie serwisu centrumkurierskie.pl w zakładce Zasady pakowania. 16. Przekazanie przesyłki Kurierowi nastąpi w miejscu wskazanym w formularzu zlecenia, w rubryce Dane nadawcy. 17. Kurier ma prawo zaŝądać otwarcia Przesyłki przed jej przyjęciem od Zleceniodawcy w celu sprawdzenia zgodności informacji zawartych w Liście przewozowym lub Etykiecie ze stanem rzeczywistym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Kurier moŝe odmówić przyjęcia Przesyłki. 18. W przypadku, gdy Zlecenie dotyczy wykonania Usługi kurierskiej międzynarodowej, Przesyłka moŝe być zweryfikowana takŝe przez Zleceniobiorcę w zakresie jej wymiarów, wagi i zawartości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zleceniobiorca moŝe odmówić realizacji Zlecenia. 19. Zlecenie moŝe być anulowane przez Zleceniodawce bezpłatnie do momentu wygenerowania przez serwis centrumkurierskie.pl Listu przewozowego lub Etykiety. Zlecenie moŝe być anulowane przez Biuro Obsługi Klienta serwisu do momentu podjęcia próby odbioru Przesyłki i nie później niŝ w terminie 14 dni od daty złoŝenia Zlecenia, za opłatą zgodną z cennikiem, która zostanie potrącona z kwoty wpłaconej na poczet realizacji usługi. 20. Zwrot opłaty uiszczonej za anulowane Zlecenie nastąpi na Konto PrePaid Zleceniodawcy (w przypadku, gdy płatność za Zlecenie nastąpiła poprzez pobranie odpowiedniej kwoty z Konta PrePaid) lub na numer rachunku bankowego Zleceniodawcy, z którego nastąpiła zapłata najpóźniej w terminie 14 dni roboczych, w zaleŝności od wybranego przez Zleceniodawcę Kuriera.

4 W przypadku, gdy do zlecenia została wystawiona faktura VAT, Zleceniodawca zobowiązany jest do odesłania pocztą podpisanej kopii faktury korygującej, wystawionej przez Zleceniobiorcę, w terminie 7 dni roboczych. 21. Doręczanie Przesyłek odbywa się na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług obowiązujących u wybranego przez Zleceniodawcę Kuriera. 22. W przypadku braku moŝliwości doręczenia Przesyłki wskazanemu Odbiorcy, przesyłka zostanie zwrócona Zleceniodawcy, na jego koszt: w przypadku przesyłek krajowych w wysokości odpowiadającej opłacie za wykonanie Zlecenia podstawowego, w przypadku przesyłek międzynardowych w wysokości kwoty naliczonej wg cennika detalicznego firmy UPS. 23. W przypadku wystąpienia konieczności dodatkowej obsługi przesyłki przez firmę kurierską lub przez Zleceniobiorcę, z powodu nadania przesyłki niezgodnej z zasadami pakowania, która z tego powodu nie moŝe zostać doręczona do Odbiorcy, zostanie naliczona opłata zgodna z cennikiem. 24. W przypadku odmowy zapłaty kwoty pobrania przez Odbiorcę, Przesyłka nie zostanie mu przekazana, o czym Zleceniobiorca powiadomi Zleceniodawcę, który zobowiązany będzie udzielić dalszych dyspozycji odnośnie Przesyłki. W takim przypadku Zleceniobiorca zachowuje prawo do wynagrodzenia, jak za Przesyłkę doręczoną. 25. Tryb postępowania z Przesyłkami nieodebranymi i niezwróconymi Zleceniodawcy określają regulaminy świadczenia usług obowiązujące u wybranego przez Zleceniodawcę Kuriera. 26. W trakcie realizacji Zlecenia, Odbiorca Przesyłki otrzyma powiadomienie lub sms informujące o jej nadaniu, pod warunkiem zaznaczenia tej opcji przez Zleceniodawcę w formularzu zlecenia oraz podaniu wymaganych danych Odbiorcy. Powiadomienie winno zawierać informacje o wybranym Kurierze, numerze Listu przewozowego Przesyłki oraz ewentualnej kwocie pobrania. 27. Zleceniodawca, z zastrzeŝeniem wyjątku, o którym mowa w ust. 27 poniŝej, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług spedycyjnych moŝe od umowy odstąpić bez podania przyczyn, poprzez złoŝenie stosownego oświadczenia i przesłanie go w formie elektronicznej na adres: lub na piśmie na adres Zleceniobiorcy (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed upływem terminu). 28. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zleceniodawcy w wypadku, gdy przed upływem 10-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczęto wykonywanie zleconej usługi za zgodą Zleceniodawcy. 6 Wyłączenia oraz odmowa wykonania Zlecenia 1. Zleceniobiorca nie realizuje Zleceń obejmujących rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2000 r., nr 50, poz. 601 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U z 2008 r., nr 189, poz z późn. zm). 2. Zleceniobiorca nie realizuje Zleceń na Przesyłki Międzynarodowe obejmujące dokumenty. W przypadku wykrycia nadania przesyłki zawierającej dokumenty Zleceniodawca zostanie obciąŝony kosztami według cennika standardowego firmy kurierskiej oraz zostanie doliczona opłata za nadanie przesyłki niezgodnej poza dostępnym przedziałem - według posiadanego cennika. 3. Przekazanie Kurierowi Przesyłki zawierającej rzeczy, których przewóz jest zabroniony skutkuje zatrzymaniem Przesyłki przez Kuriera do wyjaśnienia oraz zablokowaniem konta Zleceniodawcy. Niedozwolona jest odsprzedaŝ usług świadczonych przez Zleceniobiorcę osobom trzecim lub innym podmiotom. Odblokowanie konta jest moŝliwe w przypadku przesłania wyczerpujących informacji odnośnie zdarzenia, które spowodowało zablokowanie konta. 4. Przykładowa lista rzeczy wyłączonych z transportu kurierskiego dostępna jest na stronie serwisu centrumkurierskie.pl, w zakładce Zasady pakowania pod adresem https://www.centrumkurierskie.pl /zasady,pakowania.html 5. Zleceniobiorca ma prawo odmówić wykonania Zlecenia w odniesieniu do rzeczy, które mogą stanowić zagroŝenie dla innych przesyłek lub środków transportu, w odniesieniu do rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub utracie naturalnych właściwości oraz rzeczy, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagroŝenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, jak równieŝ nienaleŝycie zapakowanych. 7 Obowiązki i odpowiedzialność Zleceniodawcy 1. Zleceniodawca zobowiązany jest do: 1. zapłaty Zleceniobiorcy wynagrodzenia za wykonanie zleconej usługi w wysokości określonej w Cenniku, 2. podania informacji dotyczących wymiarów, wagi i zawartości Przesyłki zgodnych ze stanem rzeczywistym. Przesyłka nie moŝe zawierać rzeczy zabronionych, o których mowa w 6 Regulaminu, 3. starannego zapakowania i zabezpieczenia Przesyłki w sposób uniemoŝliwiający uszkodzenie jej oraz innych przesyłek w trakcie transportu przez Kuriera, 4. przekazania Kurierowi przesyłki wraz z Listem przewozowego oraz do umieszczenia Etykiety na Przesyłce w sposób trwały,

5 5. dołączenia do Przesyłki w przewozie międzynarodowym wymaganych dokumentów eksportowych/importowych, których rodzaj zaleŝy od miejsca przeznaczenia/nadania Przesyłki oraz wartości komercyjnej Przesyłki, tj. w szczególności faktury Vat proforma lub faktury handlowej odnoszącej się do Przesyłki, dokumentów firmy Zleceniodawcy: numer EORI, REGON, NIP oraz KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, kopii dokumentu toŝsamości Zleceniodawcy w przypadku osoby fizycznej 6. poinformowania Odbiorcy o złoŝeniu Zlecenia oraz planowanym terminie i miejscu doręczenia Przesyłki przez Kuriera, 7. poinformowania Odbiorcy o konieczności niezwłocznego sporządzenia protokołu szkody w obecności Kuriera w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia Przesyłki. 2. Zleceniodawca oświadcza, Ŝe nie jest związany indywidualną umową z Kurierem, którego wybrał do realizacji usługi kurierskiej. 3. Zleceniodawca jest odpowiedzialny za prawidłowość i kompletność danych zawartych w formularzu zlecenia oraz ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z podania niedokładnych, niekompletnych danych odnośnie wymiarów przesyłki, jej zawartości oraz wadliwego zapakowania Przesyłki. 4. Zleceniodawca oświadcza, iŝ przyjmuje do wiadomości, Ŝe Zleceniobiorca nie ma wpływu na jakość usług świadczonych przez profesjonalne firmy kurierskie oraz nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie usługi kurierskiej w przypadku powierzenia jej wykonania Kurierowi, wybranemu przez Zleceniodawcę. 8 Odpowiedzialność Zleceniobiorcy 1. Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie usługi spedycyjnej. 2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. W powyŝszych granicach naprawienie szkody obejmuje straty, które Zleceniodawca poniósł oraz nie obejmuje korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. 3. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za wykonanie usługi kurierskiej przez Kurierów, którymi się posługuje przy realizacji Zlecenia, chyba Ŝe nie ponosi winy w wyborze. 4. Zleceniodawca poprzez dokonanie wyboru Kuriera, w granicach dopuszczonych przez obowiązujące prawo, wyłącza w tym zakresie odpowiedzialność Zleceniobiorcy za winę w wyborze, pod warunkiem, Ŝe usługa kurierska zostanie wykonana przez wybranego przez Zleceniodawcę Kuriera. 5. Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności wynikające z regulaminów Kurierów, stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu, obejmują równieŝ Zleceniobiorcę i wpływają na zakres jego odpowiedzialności. 6. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ubytek w Przesyłce nieprzekraczający granic ustalonych we właściwych przepisach, a w braku takich przepisów granic zwyczajowo przyjętych. 7. Odszkodowanie za zawinioną przez Zleceniobiorcę utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki nie moŝe przewyŝszać zwykłej wartości Przesyłki, chyba Ŝe szkoda wynikła z winy umyślnej lub raŝącego niedbalstwa Zleceniobiorcy. 9 Wynagrodzenie i forma płatności 1. Za wykonanie usługi spedycyjnej Zleceniodawca zobowiązany jest uiścić na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości określonej w obowiązującym Cenniku. 2. Do ceny brutto usługi wskazanej w Cenniku naleŝy doliczyć opłatę paliwową. 3. Opłaty za usługi dodatkowe oraz za Przesyłki niestandardowe naliczane są według obowiązującego Cennika. 4. W przypadku stwierdzenia niezgodności wymiarów, wagi, usług dodatkowych i zawartości Przesyłki wskazanych w Zleceniu ze stanem rzeczywistym, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do potrącenia naleŝnej kwoty z konta finansowego, lub w przypadku braku środków wystawienia faktury VAT. 5. W przypadku Zleceń dotyczących wykonania Usługi kurierskiej międzynarodowej, wszelkie dodatkowe naleŝności (np. cło, podatek, opłata za składowanie, kary) oraz koszty związane z ewentualną obsługą celną, świadczoną przez Kuriera ponosi Zleceniodawca, na zasadach określonych w regulaminach lub ogólnych warunkach świadczenia usług obowiązujących u Kuriera. 6. W przypadku nieprzekazania Przesyłki Kurierowi, który stawił się po obiór Przesyłki w czasie i miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca zobowiązany będzie pokryć wszelkie ewentualne opłaty, które z tego tytułu zostaną naliczone przez Kuriera. Zwrot uiszczonej opłaty za usługę, po potrąceniu opłat naliczonych przez Kuriera zostanie dokonany na Konto PrePaid (w przypadku, gdy płatność za Zlecenie nastąpiła poprzez pobranie odpowiedniej kwoty z Konta PrePaid) lub na numer rachunku bankowego Zleceniodawcy, z którego nastąpiła zapłata. 7. Zleceniodawcy korzystający ze specjalnej oferty biznesowej, zostaną kaŝdorazowo powiadomieni em o zmianie wysokości cennika biznesowego.

6 8. Płatność za wykonanie usługi dokonywana jest z góry, przed realizacją Zlecenia, z zastrzeŝeniem wyjątku, o którym mowa w ust. 9 poniŝej - poprzez pobranie odpowiedniej kwoty z Konta PrePaid - przelewem bankowym na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany na stronie centrumkurierskie.pl w zakładce Kontakt. - za pośrednictwem platformy płatności internetowych (PayU, Transferuj lub PayPal) W przypadku dokonywania płatności przez platformy płatności internetowych PayU lub Transferuj doliczana jest prowizja w wysokości 2% naleŝności. W przypadku dokonywania płatności przez platformy płatności internetowych PayPal doliczana jest prowizja w wysokości 3% naleŝności. 9. Płatność za wykonanie usługi, moŝe być dokonana z dołu, na podstawie faktury VAT z 7 dniowym terminem płatności wystawionej przez Zleceniobircę Zleceniodawcy posiadającemu zawartą ze Zleceniobiorcą indywidualną Umowę o świadczeniu usług oraz nie przekroczony dopuszczalny debet na koncie prepaid. 10. Zleceniodawca wyraŝa zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu oraz wysłanie jej droga elektroniczną na adres podany podczas składania Zlecenia. 11. Zleceniobiorca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od daty dokonania przez Zleceniodawcę zapłaty za składane Zlecenie lub od daty dokonania przedpłaty na Konto Prepaid. 12. W przypadku Przesyłek z opcja pobrania gotówki przy odbiorze, pobranie naleŝności od Odbiorcy za doręczona Przesyłkę odbywa się tylko i wyłącznie w gotówce. 13. Kwota pobrania zwracana jest w terminie: 7 dni roboczych (dla Kuriera UPS), 10 dni roboczych (dla Kuriera DHL), 14 dni roboczych (dla kuriera K-EX), 14 dni roboczych (dla Kuriera OPEK) od dnia następnego po doręczeniu Przesyłki na numer rachunku bankowego Zleceniodawcy obowiązujący w dniu złoŝenia Zlecenia lub na Konto PrePaid. Zmiana numeru rachunku do pobrań po złoŝeniu Zlecenia nie jest moŝliwa. W przypadku skorzystania przez Zleceniodawcę z usługi Pobranie Express, kwota pobrania zwracana jest w ciągu 24 godzin od doręczenia przesyłki. 14. Zleceniobiorca ma prawo do potrącenia z kwoty pobrania wymagalnych wierzytelności przysługujących mu wobec Zleceniodawcy z tytułu zleconych usług. Zleceniobiorca ma prawo do wstrzymania zwrotu kwoty pobrania w przypadku posiadania przez klienta zablokowanego konta klienta, zwrot w takiej sytuacji realizowany jest po odblokowaniu konta. 15. Zleceniobiorcy przysługuje prawo zastawu na Przesyłce w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy o wykonanie usługi spedycyjnej. Prawo zastawu moŝe być wykonane dopóki Przesyłka znajduje się u Zleceniobiorcy albo dopóki moŝe nią rozporządzać za pomocą dokumentów. 10 Konto PrePaid Zasilenie Konta PrePaid moŝe być dokonane przelewem bankowym lub za pośrednictwem platformy płatności internetowych PayU, Transferuj lub PayPal. W przypadku zasilenia poprzez płatności internetowe PayU lub Transferuj doliczana jest prowizja w wysokości 2% kwoty zasilenia, poprzez PayPal: 3%. 2. Środki zgromadzone na koncie PrePaid nie podlegają zwrotowi. 3. Dokonanie zapłaty poprzez Konto PrePaid powoduje natychmiastowe przystąpienie do realizacji Zlecenia przez Zleceniobiorcę. 11 Postępowanie reklamacyjne 1. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienaleŝytego wykonania usługi przez Zleceniobiorcę naleŝy zgłaszać w formie pisemnej poprzez wniesienie zgłoszenia reklamacyjnego do Zleceniobiorcy. 2. Zgłoszenie reklamacyjne naleŝy wysłać listem na adres Zleceniobiorcy: CREATIVE-IT, ul. Jaktorowska 3/5, Warszawa lub w formie elektronicznej na adres: 3. Zgłoszenie reklamacyjne naleŝy wnieść w następujących terminach: 1. w przypadku niewykonania usługi z powodu utraty Przesyłki lub opóźnienia w doręczeniu Przesyłki w terminie 14 dni od dnia, w którym Przesyłka powinna być dostarczona; 2. w przypadku uszkodzenia lub ubytku Przesyłki w terminie 7 dni od daty doręczenia Przesyłki; 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać komplet dokumentów, tj: 1. wypełniony protokół reklamacyjny dostępny w Biurze Obsługi Klienta mieszczącym się w siedzibie Zleceniobiorcy lub na stronie 2. List przewozowy lub Etykietę; 3. dokument potwierdzający wysokość szkody (np. faktura VAT za zakup lub naprawę, kalkulacja kosztów wytworzenia, kosztorys naprawy); 4. protokół szkody spisany przy odbiorze Przesyłki w obecności Kuriera, podpisany przez obie strony albo dokładny opis szkody w przypadku stwierdzenia wystąpienia szkody po odbiorze Przesyłki od Kuriera.

7 5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji, które są wniesione w formie pisemnej, z zachowaniem terminów, o których mowa w ust. 3 oraz zawierają komplet wymaganych dokumentów. 6. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne zawiera braki w dokumentacji, Zleceniobiorca wezwie Zleceniodawcę do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. W przypadku nieuzupełnienia braków we wskazanym terminie, zgłoszenie reklamacyjne pozostawia się bez rozpoznania, o czym Zleceniobiorca powiadomi Zleceniodawcę. 7. W terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego Zleceniobiorca udzieli odpowiedzi na reklamację. 8. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: 1. informację o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji, 2. w przypadku przyznania odszkodowania kwotę odszkodowania oraz informację o terminie jego wypłaty, 3. pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie wystąpienia na drogę sądową w postępowaniu cywilnym, 4. uzasadnienie w przypadku odmowy uwzględnienia przez Zleceniobiorcę reklamacji w całości lub w części, 5. informację o przyczynie zatrzymania Przesyłki gdy reklamacja dotyczy Przesyłki zatrzymanej przez Zleceniobiorcę. 9. Postępowanie reklamacyjne uwaŝa się za wyczerpane w przypadku odmowy uznania reklamacji albo niezapłacenia Ŝądanej przez Zleceniodawcę naleŝności w terminie 90-ciu dni od dnia wniesienia reklamacji. 10. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie dotyczyło niewykonania lub nienaleŝytego wykonania usługi kurierskiej przez Kuriera, Zleceniobiorca podejmie czynności potrzebne do zabezpieczenia praw Zleceniodawcy względem Kuriera oraz podejmie czynności potrzebne do uzyskania zwrotu nienaleŝnie pobranych sum z tytułu naleŝności związanych z usługą kurierską, w szczególności przekaŝe zgłoszenie reklamacyjne Kurierowi celem jego rozpatrzenia. 11. Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa Zleceniodawcy i Odbiorcy przysługuje prawo złoŝenia reklamacji oraz dochodzenia roszczeń bezpośrednio od Kuriera. 12 Przedawnienie roszczeń 1. Wszelkie roszczenia przysługujące Zleceniodawcy wobec Zleceniobiorcy z tytułu wykonania usług spedycyjnych przedawniają się z upływem jednego roku. 2. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się: w przypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia lub utraty Przesyłki od dnia dostarczenia Przesyłki; 2. w przypadku całkowitej utraty Przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem od dnia, w którym Przesyłka miała być dostarczona; 3. we wszystkich innych przypadkach od dnia wykonania Zlecenia. 3. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia zgłoszenia reklamacyjnego do dnia wyczerpania postępowania reklamacyjnego. 13 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia Regulamin wcześniejszy, obowiązujący przed wejściem w Ŝycie niniejszego Regulaminu dostępne są na stronach: 3. Strony wiąŝe Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień przyjęcia Zlecenia do realizacji. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 5. JeŜeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest niewaŝne lub niezgodne z prawem nie będzie to miało wpływu na obowiązywanie innych postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku postanowień niewaŝnych lub niezgodnych z prawem zastępują je postanowienia obowiązujących aktów prawnych. 6. Wszelkie spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu oraz realizacją zleconych usług spedycyjnych, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej

8 zgodnie z ustawą z dnia r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). 7. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są: 1. Ogólne warunki świadczenia usług UPS Polska Sp. z o.o., dostępne pod adresem: /pl/pl/resources/ship/terms/service.html 2. Regulamin i Ogólne warunki świadczenia usług DHL Expres (Poland) Sp. z o.o., dostępne pod adresem: 3. Regulamin OPEK Sp. z o.o., dostępne pod adresem: 4. K-EX Sp. z o.o., dostępne pod adresem: 5. Zasady pakowania, dostępne pod adresem: https://www.centrumkurierskie.pl/zasady,pakowania.html

1. Zleceniobiorca - CREATIVE-IT, ul. Jaktorowska 3/5, 01-202 Warszawa, NIP: 527-242-33-78, REGON:

1. Zleceniobiorca - CREATIVE-IT, ul. Jaktorowska 3/5, 01-202 Warszawa, NIP: 527-242-33-78, REGON: 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady i warunki świadczenia usług spedycyjnych przez firmę CREATIVE-IT w ramach serwisu internetowego centrumkurierskie.pl. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Postanowienia ogólne

Regulamin. Postanowienia ogólne Regulamin 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady i warunki świadczenia usług spedycyjnych przez firmę CREATIVE-IT w ramach serwisu internetowego centrumkurierskie.pl.

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem serwisu LeciPaka.pl jest firma Justyna Nowodworska-Uriadko, NIP: 1180546993, Regon:

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA KONSUMENTÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne Chroniąc zbiorowe oraz indywidualne interesy konsumentów oraz mając powyższe na uwadze, Operator i

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY DLA FIRM. Dotyczy usług kurierskich realizowanych we współpracy z firmą Siódemka Definicje podstawowe... str. 2

CENNIK STANDARDOWY DLA FIRM. Dotyczy usług kurierskich realizowanych we współpracy z firmą Siódemka Definicje podstawowe... str. 2 CENNIK STANDARDOWY DLA FIRM Dotyczy usług kurierskich realizowanych we współpracy z firmą Siódemka Definicje podstawowe... str. 2 Cennik paczek do 31,5 kg.. str. 3 Paczki niestandardowe...... str. 4 Cennik

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin oznacza zasady świadczenia usług w ramach serwisu Tania- Paczka.net przez firmę El-ART. 2. Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Express (Poland) Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Express (Poland) Sp. z o.o. Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Express (Poland) Sp. z o.o. Paragraf 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania expressowych krajowych usług przewozowych i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do dnia 05.10.2012

Regulamin obowiązujący do dnia 05.10.2012 Regulamin obowiązujący do dnia 05.10.2012 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin oznacza zasady świadczenia usług w ramach Serwisu KurJerzy.pl przez firmę itbross Piotr Richert. 2. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

Cennik Standardowy PKWID

Cennik Standardowy PKWID Cennik Standardowy PKWID [doręczenia kurierem DHL Express (Poland) Sp. z o.o.] Obowiązuje od 01 marca 2014 roku Strona 1 Stawki wynagrodzenia i opłaty dodatkowe za Usługi krajowe realizowane za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA

PROCEDURA REKLAMACYJNA PROCEDURA REKLAMACYJNA 1 Reklamację składa się z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług świadczonych przez UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej UPS ). Niniejsza procedura

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do dnia 17.06.2013

Regulamin obowiązujący do dnia 17.06.2013 Regulamin obowiązujący do dnia 17.06.2013 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin oznacza zasady świadczenia usług w ramach Serwisu KurJerzy.pl przez firmę itbross Richert sc Piotr Richert Marek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą.

REGULAMIN. określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą. REGULAMIN określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą. 1 Obowiązujące akty prawne: 1.Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans 1. Regulamin określa zasady obowiązujące firmę PS Trans - kurier miejski, zwaną dalej PS Trans, w procesie przesyłania i doręczania przesyłek na rzecz jej

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowaną przez:

UMOWA nr. reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz usługi płatności drogą elektroniczną. oraz TAURON Dystrybucja GZE S.A. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną wystawiania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WSPÓŁPRACY r.

WARUNKI WSPÓŁPRACY r. Wrocław, 01.02.2016 Soda Pluss Sp. z o.o. ul. Lazurowa 12 54-044 Wrocław Tel. (071) 356-91-33 WARUNKI WSPÓŁPRACY - 2016 r. Niniejsze pismo określa warunki współpracy w 2016 r. pomiędzy firmą Soda Pluss

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Cennik indywidualny

Załącznik Nr 1 Cennik indywidualny Załącznik Nr 1 Cennik indywidualny do Umowy o świadczenie usług przewozu i doręczania przesyłek zawartej w dniu... r. pomiędzy: Siódemka S.A. z siedziba: 03-876 Warszawa ul. Matuszewska 14 a ECORSON JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr.

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr. Umowa nr. Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy zawarta w dniu.. 2012 r. w Warszawie na podstawie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 [Postanowienia Ogólne]

REGULAMIN 1 [Postanowienia Ogólne] REGULAMIN 1 [Postanowienia Ogólne] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki świadczenia usług opisanych w dalszej części Regulaminu przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy. 2. Używane

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GALWANICZNE, TECHNOLOGIE GALWANICZNE

URZĄDZENIA GALWANICZNE, TECHNOLOGIE GALWANICZNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej Sklep ] prowadzi sprzedaŝ detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin ].

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ FUNDACJI GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ Księgarnia Internetowa, mająca adres na stronie www.zawacka.pl, prowadzona przez: Fundację Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE]

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE] REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) 1 [DEFINICJE] 1. EcoCar jest spółką handlową utworzoną i działającą zgodnie z prawem polskim,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. PRZEDMIOTEM UMOWY jest Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... na zorganizowanie wycieczki krajoznawczo-turystycznej w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

UMOWA nr... na zorganizowanie wycieczki krajoznawczo-turystycznej w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych UMOWA nr... na zorganizowanie wycieczki krajoznawczo-turystycznej w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zawarta w dniu... 2013r. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką

Bardziej szczegółowo

Podanie wszystkich powyższych danych jest niezbędne dla prawidłowego wystawienia faktury. Istotne postanowienia umowy: I. Przedmiot umowy: 1.

Podanie wszystkich powyższych danych jest niezbędne dla prawidłowego wystawienia faktury. Istotne postanowienia umowy: I. Przedmiot umowy: 1. DO-0133/4/2014 Komunikat nr 4 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 stycznia 2014 roku w sprawie: świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095.

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095. Sklep internetowy Perfumeria Tagomago działający pod adresem : http://tagomago.pl jest prowadzony przez: "Tagomago Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa ul. Walecznych 68 03-926 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostawa AGD z wniesieniem

Regulamin świadczenia usługi dostawa AGD z wniesieniem Regulamin świadczenia usługi dostawa AGD z wniesieniem Definicje Sprzedawca - Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Wołczyńskiej 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl.

3. Sklep BELMEB zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem BELMEB jest możliwy przez adres e-mail: sklep@belmeb.pl. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BELMEB I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem http://www.belmeb.pl ma siedzibę pod adresem: 34-144 Izdebnik 542 i prowadzony jest przez BELMEB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO KARTON P.P.U.H. EXPORT IMPORT TERESA TYRAKOWSKA I. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego. 1.2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego www.magiatworzenia.pl 1 Warunki ogólne Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.magiatworzenia.pl jest własnością firmy FRESA Agata Skiba, ul. Fasolowa 39/30, 02-482

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

oznaczonym punkcie K-EX. Dane tele-adresowe znajdują się na ostatniej stronie cennika lub na

oznaczonym punkcie K-EX. Dane tele-adresowe znajdują się na ostatniej stronie cennika lub na Obowiązuje od dnia 30. 09. 2016 Nasze usługi Express Standard Usługa przewozu przesyłek o masie jednego opakowania do 50 kg dostarczana na zasadach drzwi-drzwi w systemie przewidywanego terminu doręczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do dnia 02.10.2015

Regulamin obowiązujący do dnia 02.10.2015 Regulamin obowiązujący do dnia 02.10.2015 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin oznacza zasady świadczenia usług w ramach Serwisu KurJerzy.pl przez firmę Richert KurJerzy sp. k. 2. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/259/ 2013 Olsztyn, 13 grudnia 2014 r.

DZPZ/333/259/ 2013 Olsztyn, 13 grudnia 2014 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. śołnierska 18 10 561 Olsztyn ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: CIOR 4/34/10 Wzór Załącznik nr 3 do siwz. UMOWA nr...

Znak sprawy: CIOR 4/34/10 Wzór Załącznik nr 3 do siwz. UMOWA nr... UMOWA nr... na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŝy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zawarta w dniu... 2010r. pomiędzy: Pocztą Polską

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 185/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 9 września 2013 roku Regulamin realizacji usługi dodatkowej Potwierdzenia doręczenia albo zwrotu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT.

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT. Regulamin 1 Informacje ogólne 1. Sklep działający pod adresem mi-tu.pl, zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO talkersi.pl/test 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www. talkersi.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO talkersi.pl/test 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www. talkersi. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO talkersi.pl/test 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www. talkersi.pl/test firmę (Talkersi.pl sp. z o.o., ul. Myśliwska 20B/5,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BTI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BTI SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BTI SP. Z O.O. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin oznacza zasady świadczenia usług w ramach Serwisu IPaka.pl przez firmę BTI Sp. z o.o. 2. Użyte w Regulaminie określenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca MASTERPART Grzegorz Janusz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostroroga 10 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE TYLKO podpisz

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (obowiązywał do 23.12.2014 roku) I. Słownik pojęć Sprzedawca Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy al.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży 1 Wstęp 1. Sklep internetowy pod adresem www.lediplex.pl. (dalej sklep internetowy) prowadzi Kinga Lewandowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafnet Kinga Lewandowska,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Sprintero.pl

Regulamin Serwisu Sprintero.pl Regulamin Serwisu Sprintero.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne i definicje 1.Sprintero.pl jest własnością firmy Neocraft Sp. z o.o. 2.Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez firmę Neocraft

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I- IV (dalej: Szkolenie),

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... roku w Warszawie

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... roku w Warszawie Załącznik nr 17 do SIWZ WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu...... roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa rodzaje i warunki usług świadczonych przez Serwis oraz warunki zawierania umów o świadczenie usług oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. Sejfy.PL Sp. z o. o. Orla 8 00-143 Warszawa Nip:5223017052 Regon:147329217 Infolinia 22 620 02 07 Mobile +48533888866 +48604655554

Bardziej szczegółowo

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: Inspekcją Weterynaryjną Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Kielcach z siedzibą przy ul. Ks. P. Ściegiennego 205, 25-116 Kielce, NIP 657-02-38-960 REGON

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 33 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 grudnia 2011 roku

Komunikat nr 33 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 grudnia 2011 roku DO-0133/33/2011 Komunikat nr 33 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 grudnia 2011 roku w sprawie: świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym W związku z zakończeniem postępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do dnia 06.07.2011

Regulamin obowiązujący do dnia 06.07.2011 Regulamin obowiązujący do dnia 06.07.2011 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin oznacza zasady świadczenia usług w ramach Serwisu KurJerzy.pl przez firmę ITBross Piotr Richert. 2. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-32/16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2015 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy CAVALIADA stanowi platformę sprzedażową prowadzoną przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu retall.com.pl

Regulamin sklepu retall.com.pl Regulamin sklepu retall.com.pl Retall.com.pl jest sklepem internetowym prowadzonym w domenie retall.com.pl, prowadzonym przez firmę APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krynicznej 2, która

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ZPS 22/2016

U M O W A nr ZPS 22/2016 Załącznik nr 6 Projekt umowy (po zmianach z dnia 04.10.2016 r.) U M O W A nr ZPS 22/2016 Zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług pocztowych

na świadczenie usług pocztowych Wzór Umowy na świadczenie usług pocztowych Zawarta dnia... 2015 r. w Gdańsku pomiędzy: z siedzibą w i adresem:.., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w., Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Sprintero.pl

Regulamin Serwisu Sprintero.pl Regulamin Serwisu Sprintero.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Sprintero.pl jest własnością firmy Neocraft Sp. z o.o. 2. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez firmę

Bardziej szczegółowo

Oferta Handlowa dla TIMBERART

Oferta Handlowa dla TIMBERART Oferta Handlowa dla TIMBERART ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG: Maksymalna waga paczki w przesyłce 31,5 kg * Maksymalna długość 175 cm Parametry paczki Wysokość + szerokość + długość 250 cm Maksymalna objętość

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu www.fajnewesele.pl 1. DEFINICJE Zleceniobiorca firma Fajne Wesele s.c., ul. Łyżwiarska 75, 94-124 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego. I. Definicje Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego I. Definicje 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki promocji usług Hostovita sp. z o.o., w ramach Programu Partnerskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Spis treści

Regulamin sklepu. Spis treści Regulamin sklepu Spis treści 1. Definicje 2. Zakres ważności regulaminu 3. Przebieg procesu zamówienia, umowa kupna, limity zamówienia 4. Ceny i koszty przesyłki 5. Dostawa 6. Zastrzeżenie własności 7.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają:

UMOWA (wzór) zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają: Załącznik nr 1 do wniosku WPP-1 UMOWA (wzór) zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, z siedzibą przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN)

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) obowiązujący od 1 maja 2015 Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa warunki sprzedaży Urządzeń VoIP na rzecz Kupujących, przez

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. PODSTAWOWE POJĘCIA 1 Sprzedawca RAFAŁ PRĘDOTA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. AVIKOM RAFAŁ PRĘDOTA, pod adresem: Jaworznia 188, 26-065 Piekoszów, posługujący się numerami: NIP 959-054-01-32,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI -15% dla Klubu Praktiker.

REGULAMIN PROMOCJI -15% dla Klubu Praktiker. REGULAMIN PROMOCJI -15% dla Klubu Praktiker. 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą -15% dla Klubu Praktiker, zwanej dalej Promocją, organizowanej przez

Bardziej szczegółowo

Usługi podstawowe - DPD Classic

Usługi podstawowe - DPD Classic CENNIK Global System 2011 Obowiązuje od 01.06.2011 Dla klientów na terenie Polski Wszystkie podane stawki są cenami netto w PLN Niniejszy cennik jest uzupełnieniem stawek nie będących przedmiotem umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladowania.njumobile.pl

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladowania.njumobile.pl Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladowania.njumobile.pl I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi niepocztowej Reklama produktowa

Regulamin świadczenia usługi niepocztowej Reklama produktowa Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 18/2017/PS Dyrektora Zarządzającego Pionem Sprzedaży z dnia 8 marca 2017 r. Regulamin świadczenia usługi niepocztowej Reklama produktowa Obowiązuje od 3 kwietnia 2017 r. Poczta

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa Adm-290/330/14 Warszawa, dn. 13 listopada 2014r. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Cennik. Standardowy AM Logistic [doręczenia kurierem K-EX Sp. z o.o.] Strona 1. Obowiązuje od 01 stycznia 2012 roku

Cennik. Standardowy AM Logistic [doręczenia kurierem K-EX Sp. z o.o.] Strona 1. Obowiązuje od 01 stycznia 2012 roku Cennik Standardowy AM Logistic [doręczenia kurierem K-EX Sp. z o.o.] Obowiązuje od 01 stycznia 2012 roku Strona 1 USŁUGI Express Standard Usługa przewozu przesyłek o masie jednego opakowania do 30 kg dostarczana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 a) Fundacji Niepodległości należy rozumieć przez to Fundację Niepodległości z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

Usługi podstawowe - DPD Classic

Usługi podstawowe - DPD Classic CENNIK PODSTAWOWY Global System Aktualizowany 02.01.2012 Dla klientów na terenie Polski I. Zestawienie cen usług świadczonych przez DPD-świadczone na terenie polski 1. Usługi podstawowe 2. Usługi dodatkowe

Bardziej szczegółowo