PoniŜsze terminy uŝyte w treści Regulaminu mają następujące znaczenie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PoniŜsze terminy uŝyte w treści Regulaminu mają następujące znaczenie:"

Transkrypt

1 Regulamin 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady i warunki świadczenia usług spedycyjnych przez firmę CREATIVE-IT w ramach serwisu internetowego centrumkurierskie.pl. 2. Z serwisu centrumkurierskie.pl mogą korzystać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. 3. Zlecenie wykonania usługi oznacza zapoznanie się i akceptację przez Zleceniodawcę postanowień niniejszego Regulaminu, Cennika oraz Zasad pakowania, dostępnych na stronie serwisu centrumkurierskie.pl, jak równieŝ postanowień regulaminu i warunków świadczenia usług wybranej przez Zleceniodawcę firmy kurierskiej. 2 Podstawowe definicje Adres Akceptuję zasady polityki prywatności. PoniŜsze terminy uŝyte w treści Regulaminu mają następujące znaczenie: 1. Zleceniobiorca - CREATIVE-IT, ul. Jaktorowska 3/5, Warszawa, NIP: , REGON: , licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy numer wydana przez Prezydenta m.st. Warszawy zobacz licencję; 2. Zleceniodawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, udzielająca Zleceniobiorcy zlecenia na świadczenie usługi spedycyjnej; 3. Zlecenie - oświadczenie woli zawarcia umowy na świadczenie usługi spedycyjnej składane przez Zleceniodawcę na formularzu zlecenia, dostępnym w formie elektronicznej na stronie lub poprzez WebAPI. 4. Przesyłka - paczki, koperty i palety objęte jednym Zleceniem, w tym: 1. Przesyłka standardowa - przesyłka, która nie przekracza następujących wymiarów, określonych przez poszczególne firmy kurierskie: Zamawianie kuriera jeszcze nigdy nie było tak proste. Dzięki CentrumKurierskie.pl nadasz kaŝdą swoją paczkę bez konieczności wychodzenia z domu! Wystarczy wydrukować list przewozowy. Nasz serwis to idealne rozwiązanie zarówno dla biznesu jak i osób prywatnych. Sprawdź sam juŝ teraz. OPEK: maksymalna długość jednego boku nie więszka niŝ 120cm suma trzech wymiarów (długość+ wysokość+ szerokość) nie większa niŝ 220cm K-EX: wysokość maksymalnie 80 cm szerokość maksymalnie 80 cm długość maksymalnie 120 cm suma trzech wymiarów (długość+ wysokość+ szerokość) nie większa niŝ 220cm UPS: wysokość maksymalnie 80 cm szerokość maksymalnie 80 cm długość maksymalnie 120 cm naliczana według wzoru 2x(wysokość+szerokość)+długość<300 cm DHL: wysokość maksymalnie 60 cm szerokość maksymalnie 60 cm długość maksymalnie 140 cm INPOST Paczkomaty: maksymalnie 41 x 38 x 64 cm

2 1. 2. Przesyłka niestandardowa - przesyłka o kształcie okrągłym, cylindrycznym, owalnym; o nieregularnych kształtach z wystającymi elementami; o lepkiej powierzchni uniemoŝliwiającej zsuwanie się (np.: guma, folia); zawierająca luźne, cięŝkie elementy lub takie, których rozkład cięŝaru jest nierównomierny; umieszczona w luźnym opakowaniu lub o niestabilnym kształcie umoŝliwiającym przesunięcie się zawartości i związane z tym przesunięcie środka cięŝkości podczas transportu; oznakowana naklejkami GÓRA, "OSTROśENIE" itp.; której zawartość wymaga obsługi specjalnej ze względu na moŝliwość uszkodzenia innych przesyłek lub uniemoŝliwienie automatycznego sortowania w magazynach przeładunkowych; 5. Kurier / firma kurierska - firma zewnętrzna świadcząca usługi kurierskie, tj.: UPS Polska Sp. z o.o., DHL Expres (Poland) Sp. z o.o., OPEK Sp. z o.o., K-EX Sp. z o.o.; InPost Paczkomaty Sp. z o.o. 6. Usługa kurierska - wykonywana przez Kuriera usługa pocztowa - polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek z korespondencją, lub usługa przewozowa - polegająca na przewozie za wynagrodzeniem rzeczy z wyłączeniem przesyłek z korespondencją; 7. Usługa kurierska międzynarodowa - wykonywana przez Kuriera usługa pocztowa lub usługa przewozowa, obejmująca przewóz Przesyłki z Polski do Odbiorcy poza granicami Polski (usługa eksportowa) lub przewóz Przesyłki nadanej poza granicami Polski do Odbiorcy w Polsce (usługa importowa); 8. Odbiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca odbioru Przesyłki doręczonej przez Kuriera; 9. Cennik - obowiązująca oferta cenowa, dostępna na stronie w zakładce Cennik; 10. Oferta biznesowa - oferta cenowa skierowana indywidualnie do wybranych Zleceniodawców; 11. Opłata paliwowa - dodatkowa opłata doliczana do ceny brutto usługi, według cennika firmy kurierskiej, w wysokości zmiennej, określonej procentowo i uzaleŝnionej od wysokości cen paliw; 12. List przewozowy - dokument, stanowiący dowód przekazania Przesyłki Kurierowi; 13. Etykieta - dokument dołączany do Przesyłki; w przypadku niektórych firm kurierskich moŝe zastąpić List przewozowy; 14. Usługa PrePaid - usługa, polegająca na moŝliwości dokonania przez Zleceniodawcę przedpłaty i zgromadzeniu środków finansowych na Koncie PrePaid z przeznaczeniem do wykorzystania w serwisie centrumkurierskie.pl; 15. Konto PrePaid - konto finansowe przypisane Zleceniodawcy, na którym gromadzone są środki finansowe wykorzystywane do opłacenia usług zleconych Zleceniobiorcy; 16. PayU - bezpieczna platforma płatności internetowych, obsługiwana przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, Poznań, NIP , REGON , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , kapitał zakładowy: zł. 17. Transferuj - w pełni funkcjonalny system płatności umoŝliwiający odbieranie płatności szybkimi e-transferami, tradycyjnymi przelewami bankowymi, jak przy pomocy kart kredytowych i debetowych w internecie obsługiwana przez spółkę Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna (dawniej Brachia - Agaciński, Działak, Grochowina Spółka Jawna) z siedzibą przy ul. Św. Marcina 73/6, Poznań, NIP: , REGON: , KRS: , Kapitał zakładowy: ,00 PLN (wpłacony w całości). 18. PayPal - platforma płatności internetowych, obsługiwana przez PayPal, 2211 North First Street, San Jose, California 95131, USA 19. Umowa o świadczenie usług- zgodne oświadczenia woli Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy zmierzające do powstania, uchylenia lub zmiany uprawnień i obowiązków podmiotów składających te oświadczenia woli w zakresie świadczenia usług. 3 Zakres usług 1. Zleceniobiorca na podstawie niniejszego Regulaminu, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, za pośrednictwem serwisu internetowego centrumkurierskie.pl świadczy za wynagrodzeniem usługi spedycyjne związane z przewozem Przesyłek. 2. Zleceniobiorca występując w imieniu własnym zleca Kurierowi wybranemu przez Zleceniodawcę wykonanie usługi przewozu Przesyłki, wskazanej przez Zleceniodawcę. 4 Rejestracja Zleceniodawcy 1. Korzystanie ze wszystkich usług serwisu centrumkurierskie.pl jest moŝliwe po dokonaniu rejestracji przez Zleceniodawcę i utworzeniu indywidualnego konta Zleceniodawcy. 2. Utworzenie konta nastąpi po wypełnieniu formularza dostępnego na stronie serwisu centrumkurierskie.pl i

3 potwierdzeniu rejestracji przez Zleceniobiorcę. 3. Zleceniodawca, który dokonał rejestracji ma prawo korzystania z konta PrePaid, Przesyłek z opcją pobrania, jak równieŝ moŝliwość śledzenia Przesyłki, wglądu do zleceń archiwalnych, zarządzania ksiąŝkami adresowymi, integracji API. 5 Przyjęcie i realizacja Zlecenia 1. Wykonanie usługi spedycyjnej przez Zleceniobiorcę następuje na podstawie Zlecenia złoŝonego przez Zleceniodawcę na formularzu zlecenia, dostępnym na stronie 2. Zlecenia przyjmowane są przez serwis centrumkurierskie.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 3. Zlecenie zostaje przyjęte do realizacji po jego opłaceniu przez Zleceniodawcę, przez co naleŝy rozumieć zaksięgowanie środków finansowych na rachunku bankowym Zleceniobiorcy lub pobraniu odpowiedniej kwoty z konta PrePaid Zleceniodawcy. Zlecenie moŝe być przekazane do realizacji wyłącznie w ciągu 7 dni od jego złoŝenia. Zlecenia opłacone po tym terminie zostanie anulowana, a środki zwrócone na konto finansowe lub na konto bankowe Zleceniodawcy. 4. W przypadku Zleceń przyjętych do realizacji do godz (gdy odbiór Przesyłki od Zleceniodawcy ma nastąpić w strefie I - Warszawa, Katowice, Poznań, Wrocław, Kraków, Łódź, Trójmiasto, Szczecin, Bydgoszcz, Toruń, Lublin, Rzeszów, Olsztyn, Kielce, Gorzów Wlkp., Zielona Góra, Opole, Białystok) lub do godz (gdy odbiór Przesyłki ma nastąpić w strefie II - pozostałe miejscowości) - Przesyłka powinna być odebrana od Zleceniodawcy przez Kuriera w tym samym dniu roboczym. 5. W przypadku Zleceń przyjętych do realizacji po godzinach wskazanych w ust. 4 powyŝej - Przesyłka powinna być odebrana przez Kuriera w następnym dniu roboczym po dniu przyjęcia Zlecenia do realizacji. 6. Odbiór Przesyłki od Zleceniodawcy realizowany jest w dni robocze, w godzinach od 9 do Godziny odbioru Przesyłek przez Kuriera są godzinami sugerowanymi Kurierowi, Zleceniobiorca nie gwarantuje odbioru Przesyłki we wskazanych przez Zleceniodawcę godzinach. 8. Zleceniodawca ma równieŝ moŝliwość dostarczenia Przesyłki bezpośrednio do placówki firmy kurierskiej. 9. Zlecenia złoŝone w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą przyjęte do realizacji w następnym dniu roboczym. 10. Usługa kurierska zostanie wykonana przez wybranego przez Zleceniodawcę Kuriera w terminie oraz na zasadach określonych w regulaminach lub ogólnych warunkach świadczenia usług obowiązujących u Kuriera. 11. W przypadku, gdy Zlecenie dotyczy wykonania Usługi kurierskiej międzynarodowej, Przesyłka moŝe być odebrana równieŝ przez innego Kuriera niŝ wybrany przez Zleceniodawcę i dostarczona w pierwszej kolejności do magazynu głównego Zleceniobiorcy przy ul. Jaktorowskiej 3/5 w Warszawie lub magazynu Kuriera, gdzie następnie zostanie przekazana Kurierowi, wybranemu przez Zleceniodawcę, celem realizacji zleconej usługi. 12. W toku realizacji Zlecenia Zleceniodawca otrzyma komplet dokumentów w formie elektronicznej z moŝliwością ich wydrukowania, które zostaną przesłane na adres podany w formularzu zlecenia. 13. Wygenerowany List przewozowy Zleceniodawca zobowiązany jest wydrukować i przekazać Kurierowi, zaś Etykietę umieścić na Przesyłce w sposób trwały. Ręczne wypełnienie Listu przewozowego będzie skutkowało naliczeniem standardowej opłaty za Usługę zgodnie z cennikiem Firmy kurierskiej. 14. Informacje dotyczące wymiarów, wagi i zawartości Przesyłki podane przez Zleceniodawcę na formularzu zlecenia muszą być rzetelne i zgodne ze stanem rzeczywistym. 15. Przesyłka powinna być starannie zapakowana i zabezpieczona w sposób uniemoŝliwiający uszkodzenie jej oraz innych przesyłek w trakcie transportu przez Kuriera. Szczegółowe zasady pakowania Przesyłek standardowych i niestandardowych znajdują się na stronie serwisu centrumkurierskie.pl w zakładce Zasady pakowania. 16. Przekazanie przesyłki Kurierowi nastąpi w miejscu wskazanym w formularzu zlecenia, w rubryce Dane nadawcy. 17. Kurier ma prawo zaŝądać otwarcia Przesyłki przed jej przyjęciem od Zleceniodawcy w celu sprawdzenia zgodności informacji zawartych w Liście przewozowym lub Etykiecie ze stanem rzeczywistym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Kurier moŝe odmówić przyjęcia Przesyłki. 18. W przypadku, gdy Zlecenie dotyczy wykonania Usługi kurierskiej międzynarodowej, Przesyłka moŝe być zweryfikowana takŝe przez Zleceniobiorcę w zakresie jej wymiarów, wagi i zawartości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zleceniobiorca moŝe odmówić realizacji Zlecenia. 19. Zlecenie moŝe być anulowane przez Zleceniodawce bezpłatnie do momentu wygenerowania przez serwis centrumkurierskie.pl Listu przewozowego lub Etykiety. Zlecenie moŝe być anulowane przez Biuro Obsługi Klienta serwisu do momentu podjęcia próby odbioru Przesyłki i nie później niŝ w terminie 14 dni od daty złoŝenia Zlecenia, za opłatą zgodną z cennikiem, która zostanie potrącona z kwoty wpłaconej na poczet realizacji usługi. 20. Zwrot opłaty uiszczonej za anulowane Zlecenie nastąpi na Konto PrePaid Zleceniodawcy (w przypadku, gdy płatność za Zlecenie nastąpiła poprzez pobranie odpowiedniej kwoty z Konta PrePaid) lub na numer rachunku bankowego Zleceniodawcy, z którego nastąpiła zapłata najpóźniej w terminie 14 dni roboczych, w zaleŝności od wybranego przez Zleceniodawcę Kuriera.

4 W przypadku, gdy do zlecenia została wystawiona faktura VAT, Zleceniodawca zobowiązany jest do odesłania pocztą podpisanej kopii faktury korygującej, wystawionej przez Zleceniobiorcę, w terminie 7 dni roboczych. 21. Doręczanie Przesyłek odbywa się na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług obowiązujących u wybranego przez Zleceniodawcę Kuriera. 22. W przypadku braku moŝliwości doręczenia Przesyłki wskazanemu Odbiorcy, przesyłka zostanie zwrócona Zleceniodawcy, na jego koszt: w przypadku przesyłek krajowych w wysokości odpowiadającej opłacie za wykonanie Zlecenia podstawowego, w przypadku przesyłek międzynardowych w wysokości kwoty naliczonej wg cennika detalicznego firmy UPS. 23. W przypadku wystąpienia konieczności dodatkowej obsługi przesyłki przez firmę kurierską lub przez Zleceniobiorcę, z powodu nadania przesyłki niezgodnej z zasadami pakowania, która z tego powodu nie moŝe zostać doręczona do Odbiorcy, zostanie naliczona opłata zgodna z cennikiem. 24. W przypadku odmowy zapłaty kwoty pobrania przez Odbiorcę, Przesyłka nie zostanie mu przekazana, o czym Zleceniobiorca powiadomi Zleceniodawcę, który zobowiązany będzie udzielić dalszych dyspozycji odnośnie Przesyłki. W takim przypadku Zleceniobiorca zachowuje prawo do wynagrodzenia, jak za Przesyłkę doręczoną. 25. Tryb postępowania z Przesyłkami nieodebranymi i niezwróconymi Zleceniodawcy określają regulaminy świadczenia usług obowiązujące u wybranego przez Zleceniodawcę Kuriera. 26. W trakcie realizacji Zlecenia, Odbiorca Przesyłki otrzyma powiadomienie lub sms informujące o jej nadaniu, pod warunkiem zaznaczenia tej opcji przez Zleceniodawcę w formularzu zlecenia oraz podaniu wymaganych danych Odbiorcy. Powiadomienie winno zawierać informacje o wybranym Kurierze, numerze Listu przewozowego Przesyłki oraz ewentualnej kwocie pobrania. 27. Zleceniodawca, z zastrzeŝeniem wyjątku, o którym mowa w ust. 27 poniŝej, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług spedycyjnych moŝe od umowy odstąpić bez podania przyczyn, poprzez złoŝenie stosownego oświadczenia i przesłanie go w formie elektronicznej na adres: lub na piśmie na adres Zleceniobiorcy (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed upływem terminu). 28. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zleceniodawcy w wypadku, gdy przed upływem 10-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczęto wykonywanie zleconej usługi za zgodą Zleceniodawcy. 6 Wyłączenia oraz odmowa wykonania Zlecenia 1. Zleceniobiorca nie realizuje Zleceń obejmujących rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2000 r., nr 50, poz. 601 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U z 2008 r., nr 189, poz z późn. zm). 2. Zleceniobiorca nie realizuje Zleceń na Przesyłki Międzynarodowe obejmujące dokumenty. W przypadku wykrycia nadania przesyłki zawierającej dokumenty Zleceniodawca zostanie obciąŝony kosztami według cennika standardowego firmy kurierskiej oraz zostanie doliczona opłata za nadanie przesyłki niezgodnej poza dostępnym przedziałem - według posiadanego cennika. 3. Przekazanie Kurierowi Przesyłki zawierającej rzeczy, których przewóz jest zabroniony skutkuje zatrzymaniem Przesyłki przez Kuriera do wyjaśnienia oraz zablokowaniem konta Zleceniodawcy. Niedozwolona jest odsprzedaŝ usług świadczonych przez Zleceniobiorcę osobom trzecim lub innym podmiotom. Odblokowanie konta jest moŝliwe w przypadku przesłania wyczerpujących informacji odnośnie zdarzenia, które spowodowało zablokowanie konta. 4. Przykładowa lista rzeczy wyłączonych z transportu kurierskiego dostępna jest na stronie serwisu centrumkurierskie.pl, w zakładce Zasady pakowania pod adresem https://www.centrumkurierskie.pl /zasady,pakowania.html 5. Zleceniobiorca ma prawo odmówić wykonania Zlecenia w odniesieniu do rzeczy, które mogą stanowić zagroŝenie dla innych przesyłek lub środków transportu, w odniesieniu do rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub utracie naturalnych właściwości oraz rzeczy, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagroŝenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, jak równieŝ nienaleŝycie zapakowanych. 7 Obowiązki i odpowiedzialność Zleceniodawcy 1. Zleceniodawca zobowiązany jest do: 1. zapłaty Zleceniobiorcy wynagrodzenia za wykonanie zleconej usługi w wysokości określonej w Cenniku, 2. podania informacji dotyczących wymiarów, wagi i zawartości Przesyłki zgodnych ze stanem rzeczywistym. Przesyłka nie moŝe zawierać rzeczy zabronionych, o których mowa w 6 Regulaminu, 3. starannego zapakowania i zabezpieczenia Przesyłki w sposób uniemoŝliwiający uszkodzenie jej oraz innych przesyłek w trakcie transportu przez Kuriera, 4. przekazania Kurierowi przesyłki wraz z Listem przewozowego oraz do umieszczenia Etykiety na Przesyłce w sposób trwały,

5 5. dołączenia do Przesyłki w przewozie międzynarodowym wymaganych dokumentów eksportowych/importowych, których rodzaj zaleŝy od miejsca przeznaczenia/nadania Przesyłki oraz wartości komercyjnej Przesyłki, tj. w szczególności faktury Vat proforma lub faktury handlowej odnoszącej się do Przesyłki, dokumentów firmy Zleceniodawcy: numer EORI, REGON, NIP oraz KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, kopii dokumentu toŝsamości Zleceniodawcy w przypadku osoby fizycznej 6. poinformowania Odbiorcy o złoŝeniu Zlecenia oraz planowanym terminie i miejscu doręczenia Przesyłki przez Kuriera, 7. poinformowania Odbiorcy o konieczności niezwłocznego sporządzenia protokołu szkody w obecności Kuriera w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia Przesyłki. 2. Zleceniodawca oświadcza, Ŝe nie jest związany indywidualną umową z Kurierem, którego wybrał do realizacji usługi kurierskiej. 3. Zleceniodawca jest odpowiedzialny za prawidłowość i kompletność danych zawartych w formularzu zlecenia oraz ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z podania niedokładnych, niekompletnych danych odnośnie wymiarów przesyłki, jej zawartości oraz wadliwego zapakowania Przesyłki. 4. Zleceniodawca oświadcza, iŝ przyjmuje do wiadomości, Ŝe Zleceniobiorca nie ma wpływu na jakość usług świadczonych przez profesjonalne firmy kurierskie oraz nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie usługi kurierskiej w przypadku powierzenia jej wykonania Kurierowi, wybranemu przez Zleceniodawcę. 8 Odpowiedzialność Zleceniobiorcy 1. Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie usługi spedycyjnej. 2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. W powyŝszych granicach naprawienie szkody obejmuje straty, które Zleceniodawca poniósł oraz nie obejmuje korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. 3. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za wykonanie usługi kurierskiej przez Kurierów, którymi się posługuje przy realizacji Zlecenia, chyba Ŝe nie ponosi winy w wyborze. 4. Zleceniodawca poprzez dokonanie wyboru Kuriera, w granicach dopuszczonych przez obowiązujące prawo, wyłącza w tym zakresie odpowiedzialność Zleceniobiorcy za winę w wyborze, pod warunkiem, Ŝe usługa kurierska zostanie wykonana przez wybranego przez Zleceniodawcę Kuriera. 5. Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności wynikające z regulaminów Kurierów, stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu, obejmują równieŝ Zleceniobiorcę i wpływają na zakres jego odpowiedzialności. 6. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ubytek w Przesyłce nieprzekraczający granic ustalonych we właściwych przepisach, a w braku takich przepisów granic zwyczajowo przyjętych. 7. Odszkodowanie za zawinioną przez Zleceniobiorcę utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki nie moŝe przewyŝszać zwykłej wartości Przesyłki, chyba Ŝe szkoda wynikła z winy umyślnej lub raŝącego niedbalstwa Zleceniobiorcy. 9 Wynagrodzenie i forma płatności 1. Za wykonanie usługi spedycyjnej Zleceniodawca zobowiązany jest uiścić na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości określonej w obowiązującym Cenniku. 2. Do ceny brutto usługi wskazanej w Cenniku naleŝy doliczyć opłatę paliwową. 3. Opłaty za usługi dodatkowe oraz za Przesyłki niestandardowe naliczane są według obowiązującego Cennika. 4. W przypadku stwierdzenia niezgodności wymiarów, wagi, usług dodatkowych i zawartości Przesyłki wskazanych w Zleceniu ze stanem rzeczywistym, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do potrącenia naleŝnej kwoty z konta finansowego, lub w przypadku braku środków wystawienia faktury VAT. 5. W przypadku Zleceń dotyczących wykonania Usługi kurierskiej międzynarodowej, wszelkie dodatkowe naleŝności (np. cło, podatek, opłata za składowanie, kary) oraz koszty związane z ewentualną obsługą celną, świadczoną przez Kuriera ponosi Zleceniodawca, na zasadach określonych w regulaminach lub ogólnych warunkach świadczenia usług obowiązujących u Kuriera. 6. W przypadku nieprzekazania Przesyłki Kurierowi, który stawił się po obiór Przesyłki w czasie i miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca zobowiązany będzie pokryć wszelkie ewentualne opłaty, które z tego tytułu zostaną naliczone przez Kuriera. Zwrot uiszczonej opłaty za usługę, po potrąceniu opłat naliczonych przez Kuriera zostanie dokonany na Konto PrePaid (w przypadku, gdy płatność za Zlecenie nastąpiła poprzez pobranie odpowiedniej kwoty z Konta PrePaid) lub na numer rachunku bankowego Zleceniodawcy, z którego nastąpiła zapłata. 7. Zleceniodawcy korzystający ze specjalnej oferty biznesowej, zostaną kaŝdorazowo powiadomieni em o zmianie wysokości cennika biznesowego.

6 8. Płatność za wykonanie usługi dokonywana jest z góry, przed realizacją Zlecenia, z zastrzeŝeniem wyjątku, o którym mowa w ust. 9 poniŝej - poprzez pobranie odpowiedniej kwoty z Konta PrePaid - przelewem bankowym na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany na stronie centrumkurierskie.pl w zakładce Kontakt. - za pośrednictwem platformy płatności internetowych (PayU, Transferuj lub PayPal) W przypadku dokonywania płatności przez platformy płatności internetowych PayU lub Transferuj doliczana jest prowizja w wysokości 2% naleŝności. W przypadku dokonywania płatności przez platformy płatności internetowych PayPal doliczana jest prowizja w wysokości 3% naleŝności. 9. Płatność za wykonanie usługi, moŝe być dokonana z dołu, na podstawie faktury VAT z 7 dniowym terminem płatności wystawionej przez Zleceniobircę Zleceniodawcy posiadającemu zawartą ze Zleceniobiorcą indywidualną Umowę o świadczeniu usług oraz nie przekroczony dopuszczalny debet na koncie prepaid. 10. Zleceniodawca wyraŝa zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu oraz wysłanie jej droga elektroniczną na adres podany podczas składania Zlecenia. 11. Zleceniobiorca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od daty dokonania przez Zleceniodawcę zapłaty za składane Zlecenie lub od daty dokonania przedpłaty na Konto Prepaid. 12. W przypadku Przesyłek z opcja pobrania gotówki przy odbiorze, pobranie naleŝności od Odbiorcy za doręczona Przesyłkę odbywa się tylko i wyłącznie w gotówce. 13. Kwota pobrania zwracana jest w terminie: 7 dni roboczych (dla Kuriera UPS), 10 dni roboczych (dla Kuriera DHL), 14 dni roboczych (dla kuriera K-EX), 14 dni roboczych (dla Kuriera OPEK) od dnia następnego po doręczeniu Przesyłki na numer rachunku bankowego Zleceniodawcy obowiązujący w dniu złoŝenia Zlecenia lub na Konto PrePaid. Zmiana numeru rachunku do pobrań po złoŝeniu Zlecenia nie jest moŝliwa. W przypadku skorzystania przez Zleceniodawcę z usługi Pobranie Express, kwota pobrania zwracana jest w ciągu 24 godzin od doręczenia przesyłki. 14. Zleceniobiorca ma prawo do potrącenia z kwoty pobrania wymagalnych wierzytelności przysługujących mu wobec Zleceniodawcy z tytułu zleconych usług. Zleceniobiorca ma prawo do wstrzymania zwrotu kwoty pobrania w przypadku posiadania przez klienta zablokowanego konta klienta, zwrot w takiej sytuacji realizowany jest po odblokowaniu konta. 15. Zleceniobiorcy przysługuje prawo zastawu na Przesyłce w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy o wykonanie usługi spedycyjnej. Prawo zastawu moŝe być wykonane dopóki Przesyłka znajduje się u Zleceniobiorcy albo dopóki moŝe nią rozporządzać za pomocą dokumentów. 10 Konto PrePaid Zasilenie Konta PrePaid moŝe być dokonane przelewem bankowym lub za pośrednictwem platformy płatności internetowych PayU, Transferuj lub PayPal. W przypadku zasilenia poprzez płatności internetowe PayU lub Transferuj doliczana jest prowizja w wysokości 2% kwoty zasilenia, poprzez PayPal: 3%. 2. Środki zgromadzone na koncie PrePaid nie podlegają zwrotowi. 3. Dokonanie zapłaty poprzez Konto PrePaid powoduje natychmiastowe przystąpienie do realizacji Zlecenia przez Zleceniobiorcę. 11 Postępowanie reklamacyjne 1. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienaleŝytego wykonania usługi przez Zleceniobiorcę naleŝy zgłaszać w formie pisemnej poprzez wniesienie zgłoszenia reklamacyjnego do Zleceniobiorcy. 2. Zgłoszenie reklamacyjne naleŝy wysłać listem na adres Zleceniobiorcy: CREATIVE-IT, ul. Jaktorowska 3/5, Warszawa lub w formie elektronicznej na adres: 3. Zgłoszenie reklamacyjne naleŝy wnieść w następujących terminach: 1. w przypadku niewykonania usługi z powodu utraty Przesyłki lub opóźnienia w doręczeniu Przesyłki w terminie 14 dni od dnia, w którym Przesyłka powinna być dostarczona; 2. w przypadku uszkodzenia lub ubytku Przesyłki w terminie 7 dni od daty doręczenia Przesyłki; 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać komplet dokumentów, tj: 1. wypełniony protokół reklamacyjny dostępny w Biurze Obsługi Klienta mieszczącym się w siedzibie Zleceniobiorcy lub na stronie 2. List przewozowy lub Etykietę; 3. dokument potwierdzający wysokość szkody (np. faktura VAT za zakup lub naprawę, kalkulacja kosztów wytworzenia, kosztorys naprawy); 4. protokół szkody spisany przy odbiorze Przesyłki w obecności Kuriera, podpisany przez obie strony albo dokładny opis szkody w przypadku stwierdzenia wystąpienia szkody po odbiorze Przesyłki od Kuriera.

7 5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji, które są wniesione w formie pisemnej, z zachowaniem terminów, o których mowa w ust. 3 oraz zawierają komplet wymaganych dokumentów. 6. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne zawiera braki w dokumentacji, Zleceniobiorca wezwie Zleceniodawcę do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. W przypadku nieuzupełnienia braków we wskazanym terminie, zgłoszenie reklamacyjne pozostawia się bez rozpoznania, o czym Zleceniobiorca powiadomi Zleceniodawcę. 7. W terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego Zleceniobiorca udzieli odpowiedzi na reklamację. 8. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: 1. informację o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji, 2. w przypadku przyznania odszkodowania kwotę odszkodowania oraz informację o terminie jego wypłaty, 3. pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie wystąpienia na drogę sądową w postępowaniu cywilnym, 4. uzasadnienie w przypadku odmowy uwzględnienia przez Zleceniobiorcę reklamacji w całości lub w części, 5. informację o przyczynie zatrzymania Przesyłki gdy reklamacja dotyczy Przesyłki zatrzymanej przez Zleceniobiorcę. 9. Postępowanie reklamacyjne uwaŝa się za wyczerpane w przypadku odmowy uznania reklamacji albo niezapłacenia Ŝądanej przez Zleceniodawcę naleŝności w terminie 90-ciu dni od dnia wniesienia reklamacji. 10. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie dotyczyło niewykonania lub nienaleŝytego wykonania usługi kurierskiej przez Kuriera, Zleceniobiorca podejmie czynności potrzebne do zabezpieczenia praw Zleceniodawcy względem Kuriera oraz podejmie czynności potrzebne do uzyskania zwrotu nienaleŝnie pobranych sum z tytułu naleŝności związanych z usługą kurierską, w szczególności przekaŝe zgłoszenie reklamacyjne Kurierowi celem jego rozpatrzenia. 11. Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa Zleceniodawcy i Odbiorcy przysługuje prawo złoŝenia reklamacji oraz dochodzenia roszczeń bezpośrednio od Kuriera. 12 Przedawnienie roszczeń 1. Wszelkie roszczenia przysługujące Zleceniodawcy wobec Zleceniobiorcy z tytułu wykonania usług spedycyjnych przedawniają się z upływem jednego roku. 2. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się: w przypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia lub utraty Przesyłki od dnia dostarczenia Przesyłki; 2. w przypadku całkowitej utraty Przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem od dnia, w którym Przesyłka miała być dostarczona; 3. we wszystkich innych przypadkach od dnia wykonania Zlecenia. 3. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia zgłoszenia reklamacyjnego do dnia wyczerpania postępowania reklamacyjnego. 13 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia Regulamin wcześniejszy, obowiązujący przed wejściem w Ŝycie niniejszego Regulaminu dostępne są na stronach: 3. Strony wiąŝe Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień przyjęcia Zlecenia do realizacji. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 5. JeŜeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest niewaŝne lub niezgodne z prawem nie będzie to miało wpływu na obowiązywanie innych postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku postanowień niewaŝnych lub niezgodnych z prawem zastępują je postanowienia obowiązujących aktów prawnych. 6. Wszelkie spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu oraz realizacją zleconych usług spedycyjnych, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej

Regulamin obowiązujący do dnia 06.07.2011

Regulamin obowiązujący do dnia 06.07.2011 Regulamin obowiązujący do dnia 06.07.2011 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin oznacza zasady świadczenia usług w ramach Serwisu KurJerzy.pl przez firmę ITBross Piotr Richert. 2. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I. Postanowienia ogólne i definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania Usług oraz wzajemne prawa i obowiązki Operatora i Klienta. 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG SPEDYCYJNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. I. Postanowienia Ogólne przez Quality Logistics Service sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 1. [Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.maltatrading.pl umoŝliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, w którym sprzedaŝ prowadzi

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES 1 Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych w zakresie usług drogowej spedycji krajowej i międzynarodowej zawartych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK

WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK 1. Niniejsze Warunki wykonywania usług w zakresie przesyłania i doręczania przesyłek ( Warunki ) określają zasady współpracy pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

Nr / nazwa: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EURO ECONOMY I STANDARD

Nr / nazwa: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EURO ECONOMY I STANDARD REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG EURO ECONOMY I STANDARD I. POSTANOWIENIA OGÓLNE BUSINESS PACK SERVICE Arkadiusz Jarząb, z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 209, zwana dalej BPS zarejestrowaną na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH I PRZEWOZU

REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH I PRZEWOZU Strona 1 z 11 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Poprzez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć: 1.1. Adresat podmiot wskazany przez Właściciela Konta jako odbiorca Przesyłki; 1.2. Agent Rozliczeniowy podmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna VoIP świadczona przez firmę HomeNet Technologies sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna VoIP świadczona przez firmę HomeNet Technologies sp. z o.o. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna VoIP świadczona przez firmę HomeNet Technologies sp. z o.o. HomeNet Technologies Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług telefonii

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o.o. Sp.k. stanowią wzorzec umowy w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przez Agatę Fojcik, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FOI Agata Fojcik

REGULAMIN. przez Agatę Fojcik, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FOI Agata Fojcik REGULAMIN Sklep Internetowy działający pod adresem www.foi-mode.eu prowadzony jest przez Agatę Fojcik, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FOI Agata Fojcik z siedzibą w Wodzisławiu

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem sklepu internetowego eshop lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.jonizatory.eu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.jonizatory.eu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.jonizatory.eu Właścicielem (Sprzedawcą) Sklepu internetowego jest: Symec Consulting ul. Marszałkowska 80 00-517 Warszawa Numer NIP: 736-10-54-096 Numer REGON: 015636048

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU 1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU Sklep internetowy kontakt simon.eu działający pod adresem http://kontakt simon.eu, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Sklepu internetowego wypad.com.pl. z dnia 25.12.2014 DEFINICJE

REGULAMIN. Sklepu internetowego wypad.com.pl. z dnia 25.12.2014 DEFINICJE REGULAMIN Sklepu internetowego wypad.com.pl z dnia 25.12.2014 Sklep internetowy wypad.com.pl działający pod adresem http://www.wypad.com.pl jest serwisem prowadzonym przez: In & Out Katarzyna Trzcińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy www.zdziwsie.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy sklep.tzmkalisz.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym firmy Digito Marcin Bittner obowiązujący do 24.12.2014r.

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym firmy Digito Marcin Bittner obowiązujący do 24.12.2014r. Regulamin sklepu internetowego Qtalbums.com Sklep internetowy działający pod adresem get.qtalbums.com (zwany dalej Sklepem) umożliwia nabycie za pośrednictwem sieci internetu Towarów, w szczególności fotoalbumów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. Regulamin zakupu przeznaczony dla odbiorców indywidualnych konsumentów

Regulamin Sklepu. Regulamin zakupu przeznaczony dla odbiorców indywidualnych konsumentów Odbiorcy indywidualni Konsument. Regulamin Sklepu. Regulamin zakupu przeznaczony dla odbiorców indywidualnych konsumentów e-imb.pl (e- Internetowy Market Budowlany.pl) prowadzony jest w ramach działalności

Bardziej szczegółowo

Definicje. Pojęciom występującym w treści niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych DACHSER przypisuje się następujące znaczenie:

Definicje. Pojęciom występującym w treści niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych DACHSER przypisuje się następujące znaczenie: Ogólne Warunki Handlowe DACHSER Sp. z o.o. (OWH DACHSER, obowiązujące od 1.07.2011 ) dla transportu drogowego (European Logistics) działalność krajowa i międzynarodowa. 1 Definicje Pojęciom występującym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Słowniczek. Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają: SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Górczewskiej 216, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amigopc.pl/regulamin-s-1.html http://amigopc.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo