DZPZ/333/259/ 2013 Olsztyn, 13 grudnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZPZ/333/259/ 2013 Olsztyn, 13 grudnia 2014 r."

Transkrypt

1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. śołnierska Olsztyn ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 14 tys. Euro na świadczenie usług kurierskich. Zamawiający, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie dokonuje zmiany treści Zaproszenia do złoŝenia oferty cenowej w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. W zaproszeniu jest: Przedmiot zamówienia obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie zagranicznych, krajowych, miejskich oraz podmiejskich usług kurierskich w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie w następującym zakresie: 1. Rodzaje przesyłek: a) przesyłki krajowe (obszar całej Polski), bez podziału na strefy. b) przesyłki miejskie w granicach administracyjnych Olsztyna, c) przesyłki zagraniczne z Olsztyna do krajów europejskich.. d) transport przesyłek zawierających materiał biologiczny polegający na zapewnianiu opakowań do suchego lodu oznaczonych jako materiał zakaźny 2. Odbiór przesyłek przez kuriera będzie następował wyłącznie w dni robocze, nie później niŝ do godziny (istnieje moŝliwość ustalenia szczegółowej daty, godziny odbioru przesyłki), z następujących miejsc na terenie Olsztyna: a) siedziba zamawiającego ul. śołnierska 18, Olsztyn oraz budynki przyległe, ul. śołnierska 16 A i 16 B. 3. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość zmiany miejsc odbioru przesyłek na terenie Olsztyna w trakcie trwania umowy. PowyŜsza zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 4. Zamawiający nie przewiduje oczekiwania kuriera na odbiór przesyłki od Zamawiającego. 5. Do obowiązków Wykonawcy naleŝy załadunek odebranych przesyłek. 6. Czas dostarczenia przesyłki do odbiorcy: a) w przypadku przesyłek krajowych doręczenie następnego dnia roboczego po dniu nadania, do godziny 16:00 do podmiotów innych niŝ osoby fizyczne, do godziny 20:00 do osób fizycznych. Zamawiający zastrzega sobie, Ŝe w wyjątkowych przypadkach moŝe zlecić Wykonawcy doręczenie 1

2 przesyłki następnego dnia roboczego po dniu nadania do godz. 9:00 do podmiotów innych niŝ osoby fizyczne, b) w przypadku przesyłek miejskich w granicach administracyjnych Olsztyna doręczenie tego samego dnia w ciągu 3 godzin po odebraniu przesyłki przez Wykonawcę, pod warunkiem zlecenia nadania przesyłki do godz. 12:00, c) w przypadku przesyłek zagranicznych z Warszawy do krajów europejskich, doręczenie w terminie 2 dni roboczych po dniu wylotu samolotu. Zamawiający dopuszcza wydłuŝenie terminu spowodowane odprawą celną. d) w przypadku transportu materiałów biologicznych na terenie kraju doręczenie nastąpi w ciągu maksymalnie 12 godzin od momentu nadania przesyłki. 11. Zamawiający nie przewiduje nadawania przesyłek z określonym terminem doręczenia innym niŝ wymienionym w pkt 10 oraz terminem doręczenia w sobotę lub niedzielę. 12. W ramach ceny jednostkowej dla danej przesyłki Wykonawca zobowiązany jest do dwukrotnej próby dostarczenia przesyłki. W wypadku niedostarczenia przesyłki do odbiorcy z przyczyn niezaleŝnych od Wykonawcy, jest on zobowiązany do zwrotu przesyłki do Zamawiającego w ramach ceny jednostkowej dla danej przesyłki. 13. Zlecenia nadania przesyłek będą składane telefonicznie, pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza na stronie internetowej Wykonawcy z moŝliwością wydruku gotowego listu przewozowego. Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego listy komórek korzystających z usług kurierskich nada im login i hasło umoŝliwiające logowanie się na stronie internetowej Wykonawcy. 14. Przesyłki krajowe będą ubezpieczone od uszkodzenia lub utraty na sumę ubezpieczenia 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) złotych kaŝda; Koszt tego ubezpieczenia naleŝy wliczyć w cenę oferty. 15. Wykonawca, na Ŝądanie Zamawiającego, zobowiązany będzie do ubezpieczenia przesyłki na wyŝszą sumę ubezpieczenia. Koszt ubezpieczenia przesyłki na sumę powyŝej 100 zł obciąŝa Zamawiającego. 16. Nadawane przesyłki będą zapakowane przez Zamawiającego. 17. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami za szkody wynikłe z tytułu niewykonania usługi, a w szczególności za uszkodzenie, ubytek lub utratę przesyłki. 19. Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszystkie szkody wynikające z niedostarczenia, zagubienia lub zniszczenia przesyłek. 20. Reklamacje z tytułu jakości świadczonych usług będą składane przez Zamawiającego, faksem lub drogą elektroniczną do Wykonawcy, niezwłocznie po stwierdzeniu wady usługi. 21. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania reklamacji faksem zwrotnym. 2

3 22. KaŜda ze stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących działalności drugiej strony, w której posiadanie weszła w związku z realizacją umowy, chyba Ŝe jest to informacja: a) ogólnie dostępna b) będąca w posiadaniu drugiej strony w dacie jej otrzymania od strony ujawniającej, c) otrzymania po terminie obowiązywania niniejszej umowy od osoby trzeciej, a jej źródłem bezpośrednim lub pośrednim nie jest strona ujawniająca. d) obowiązek ujawnienia informacji wynika z przepisów prawa. 23. Przesyłki kurierskie nieodebrane lub nie dostarczone w terminach właściwych dla danego rodzaju przesyłki kurierskiej z winy leŝącej po stronie Wykonawcy zostaną doręczone bezpłatnie. W zaproszeniu powinno być Przedmiot zamówienia obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie zagranicznych, krajowych, miejskich oraz podmiejskich usług kurierskich w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie w następującym zakresie: 1. Rodzaje przesyłek: e) przesyłki krajowe (obszar całej Polski), bez podziału na strefy. f) przesyłki miejskie w granicach administracyjnych Olsztyna, g) przesyłki zagraniczne z Olsztyna do krajów europejskich.. h) transport przesyłek zawierających materiał biologiczny polegający na zapewnianiu opakowań do suchego lodu oznaczonych jako materiał zakaźny 2. Odbiór przesyłek przez kuriera będzie następował wyłącznie w dni robocze, nie później niŝ do godziny (istnieje moŝliwość ustalenia szczegółowej daty, godziny odbioru przesyłki), z następujących miejsc na terenie Olsztyna: b) siedziba zamawiającego ul. śołnierska 18, Olsztyn oraz budynki przyległe, ul. śołnierska 16 A i 16 B. 3. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość zmiany miejsc odbioru przesyłek na terenie Olsztyna w trakcie trwania umowy. PowyŜsza zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 4. Zamawiający nie przewiduje oczekiwania kuriera na odbiór przesyłki od Zamawiającego. 5. Do obowiązków Wykonawcy naleŝy załadunek odebranych przesyłek. 6. Czas dostarczenia przesyłki do odbiorcy: e) w przypadku przesyłek krajowych doręczenie następnego dnia roboczego po dniu nadania, do godziny 16:00 do podmiotów innych niŝ osoby fizyczne, do godziny 20:00 do osób fizycznych. Zamawiający zastrzega sobie, Ŝe w wyjątkowych przypadkach moŝe zlecić Wykonawcy doręczenie 3

4 przesyłki następnego dnia roboczego po dniu nadania do godz. 9:00 do podmiotów innych niŝ osoby fizyczne, f) w przypadku przesyłek miejskich w granicach administracyjnych Olsztyna doręczenie tego samego dnia w ciągu 3 godzin po odebraniu przesyłki przez Wykonawcę, pod warunkiem zlecenia nadania przesyłki do godz. 12:00, g) w przypadku przesyłek zagranicznych z Warszawy do krajów europejskich, doręczenie w terminie 2 dni roboczych po dniu wylotu samolotu. Zamawiający dopuszcza wydłuŝenie terminu spowodowane odprawą celną. h) w przypadku transportu materiałów biologicznych na terenie kraju doręczenie nastąpi w ciągu maksymalnie 12 godzin od momentu nadania przesyłki. 7. Zamawiający nie przewiduje nadawania przesyłek z określonym terminem doręczenia innym niŝ wymienionym w pkt 10 oraz terminem doręczenia w sobotę lub niedzielę. 8. W ramach ceny jednostkowej dla danej przesyłki Wykonawca zobowiązany jest do dwukrotnej próby dostarczenia przesyłki. W wypadku niedostarczenia przesyłki do odbiorcy z przyczyn niezaleŝnych od Wykonawcy, jest on zobowiązany do zwrotu przesyłki do Zamawiającego w ramach ceny jednostkowej dla danej przesyłki. 9. Zlecenia nadania przesyłek będą składane telefonicznie, pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza na stronie internetowej Wykonawcy z moŝliwością wydruku gotowego listu przewozowego. Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego listy komórek korzystających z usług kurierskich nada im login i hasło umoŝliwiające logowanie się na stronie internetowej Wykonawcy. 10. Przesyłki krajowe będą ubezpieczone od uszkodzenia lub utraty na sumę ubezpieczenia 500 zł (słownie: sto złotych 00/100) złotych kaŝda; Koszt tego ubezpieczenia naleŝy wliczyć w cenę oferty. 11. Wykonawca, na Ŝądanie Zamawiającego, zobowiązany będzie do ubezpieczenia przesyłki na wyŝszą sumę ubezpieczenia. Koszt ubezpieczenia przesyłki na sumę powyŝej 500 zł obciąŝa Zamawiającego. 12. Nadawane przesyłki będą zapakowane przez Zamawiającego. 13. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 14. Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszystkie szkody wynikające z niedostarczenia, zagubienia lub zniszczenia przesyłek. 15. Reklamacje z tytułu jakości świadczonych usług będą składane przez Zamawiającego, faksem lub drogą elektroniczną do Wykonawcy, niezwłocznie po stwierdzeniu wady usługi. 16. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania reklamacji faksem zwrotnym. 4

5 17. KaŜda ze stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących działalności drugiej strony, w której posiadanie weszła w związku z realizacją umowy, chyba Ŝe jest to informacja: e) ogólnie dostępna f) będąca w posiadaniu drugiej strony w dacie jej otrzymania od strony ujawniającej, g) otrzymania po terminie obowiązywania niniejszej umowy od osoby trzeciej, a jej źródłem bezpośrednim lub pośrednim nie jest strona ujawniająca. h) obowiązek ujawnienia informacji wynika z przepisów prawa. 18. Przesyłki kurierskie nieodebrane lub nie dostarczone w terminach właściwych dla danego rodzaju przesyłki kurierskiej z winy leŝącej po stronie Wykonawcy zostaną doręczone bezpłatnie. Zmianie uległ równieŝ formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 2 do Zaproszenia. DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE Irena Kierzkowska ( Podpis osoby uprawnionej ) 5