Regulamin obowiązujący do dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin obowiązujący do dnia 06.07.2011"

Transkrypt

1 Regulamin obowiązujący do dnia Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin oznacza zasady świadczenia usług w ramach Serwisu KurJerzy.pl przez firmę ITBross Piotr Richert. 2. Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie: Zleceniodawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa zamówienie u Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca firma itbross Piotr Richert z siedzibą w Gdańsku , ul. Dąbrowszczaków 1 lok.104, NIP , REGON Przesyłka wszystkie paczki, koperty oraz palety nadane w ramach jednego zamówienia. Odbiorca osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przyjmuje przesyłkę doręczoną przez Kuriera w ramach realizowanej Spedycji. Kurier Zewnętrzna firma świadcząca usługi spedycyjne: Kurier DHL, Kurier UPS oraz Osoba dokonująca Spedycji w imieniu tej firmy działająca na podstawie zawartej z nią umowy. DHL, Kurier DHL firma DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , ul. Osmańska 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS , świadcząca usługi przewozowe, współpracująca ze Zleceniobiorcą na podstawie umowy, przyjmująca Przesyłkę od Zleceniodawcy oraz doręczająca ją do Odbiorcy. Firma realizująca zamówienia składane u Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę. UPS, Kurier UPS firma UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , ul. Prądzyńskiego 1/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 36680, świadcząca usługi przewozowe, współpracująca ze Zleceniobiorcą na podstawie umowy, przyjmująca Przesyłkę od Zleceniodawcy oraz doręczająca ją do Odbiorcy. Firma realizująca zamówienia składane u Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę. List przewozowy dokument stanowiący dowód przekazania Przesyłki Kurierowi w celu zrealizowania Spedycji. Etykieta dokument dołączany do każdejpaczki. W przypadkach Spedycji za pomocą Kuriera DHL lub Kuriera UPS część Etykiety lub jej kopia może zastąpić List przewozowy i staje się dowodem przekazania Przesyłki Kurierowi w celu zrealizowania Spedycji. Spedycja usługa wykonywana przez Kuriera polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu Przesyłek.

2 Serwis, Serwis KurJerzy.pl Serwis Internetowy dostępny pod adresem https://www.kurjerzy.pl wraz z jego funkcjonalnością. Cennik aktualna oferta cenowa umieszczona na stronie internetowej Serwisu KurJerzy.pl określająca wagę i gabaryty Przesyłek oraz terminy, w jakich mogą one zostać zrealizowane. Dni Robocze - nie obejmują sobót, niedziel, świąt państwowych oraz kościelnych chyba, że ustalono inaczej. PrePaid usługa oferowana Zleceniodawcy, polegająca na możliwości dokonania przedpłaty i zgromadzenia środków na Koncie PrePaid w celu ich późniejszego wykorzystania w Serwisie. Konto PrePaid - przypisane danemu Zleceniodawcy konto, zawierające środki płatnicze do wykorzystania w Serwisie. 3. Zleceniobiorca zakłada, że Zleceniodawca składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte. 4. Integralną częścią niniejszego regulaminu są aktualne regulaminy usług: Kuriera DHL dostępny na stronie regulamin DHL Kuriera UPS dostępny na stronie regulamin UPS 2 Zakres wykonywanych usług 1. Zleceniobiorca przy pomocy Serwisu KurJerzy.pl świadczy usługi pośrednictwa w zamawianiu przez Zleceniodawcę niektórych produktów oferowanych przez Kuriera. Za wykonywane usługi Zleceniobiorca pobiera opłatę według Cennika. Szczegóły dotyczące płatności znajdują się w dalszej części niniejszego Regulaminu. 3 Zobowiązania Zleceniodawcy 1.Zleceniodawca zobowiązuje się, że: a. Przesyłka zostanie odebrana w zakładanym lokalu od Zleceniodawcy.Dowodem takiego odbioru jest List przewozowy lub Etykieta, które muszą zostać zachowane w celu ewentualnych reklamacji, b. Wydrukuje i przekaże Kurierowi podczas odbioru Przesyłki Etykietę i/lub List przewozowy, c. Dopilnuje, aby Przesyłka została właściwie zapakowania i solidnie zabezpieczona, zgodnie z zasadami przyjętymi w Serwisie KurJerzy.pl. Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie https://www.kurjerzy.pl/informacje/zasady_pakowania, d. Przesyłka nie będzie zawierała przedmiotów zabronionych,ujętych w 11 tego Regulaminu, e. Informacje zawarte w Liście przewozowym lub Etykiecie są rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym,

3 f. Powiadomi Odbiorcę o planowanej Przesyłce. g. Poinformuje Odbiorcę, że w przypadku ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki zobowiązany jest on do bezzwłocznego sporządzenia protokołu szkody w obecności przedstawiciela Kuriera (wymaga się aby protokół został czytelnie podpisany przez przedstawiciela Kuriera doręczającego Przesyłkę oraz przez Odbiorcę). 4 Zobowiązania i odpowiedzialność Zleceniobiorcy 1. Przepisy ogólne a. Zleceniobiorca w miarę możliwości udostępni Zleceniodawcy wszystkie dodatkowe mechanizmy aktualnie dostępne w Serwisie KurJerzy.pl takie jak: powiadomienia o zmianie statusu realizowanego zamówienia za pośrednictwem poczty oraz wiadomości SMS, śledzenie nadanych przesyłek, sprawdzanie poprawności kodów pocztowych. b. Wszystkie ceny podane w Serwisie KurJerzy.pl nie zawierają podatku VAT i są cenami netto, chyba że jasno to zaznaczono. 2. Gwarancja doręczenia a. Produkty z gwarancją doręczenia do końca następnego dnia roboczego (do godziny 17:00) lub do odpowiedniej godziny są wyraźnie oznaczone w Cenniku. W razie zwłoki w doręczeniu w przypadku wyboru takiego produktu Zleceniodawcy przysługuje zwrot części kosztów poniesionych na wysyłkę. W zależności od wybranego produktu realizowanego przez konkretnego Kuriera, Zleceniodawcy przysługuje zwrot w wysokości: - Kurier DHL - 50% opłaty podstawowej zapłaconej Zleceniobiorcy, - Kurier UPS - 50% opłaty podstawowej zapłaconej Zleceniobiorcy. b. W skład opłaty podstawowej nie wlicza się dodatkowych opłat za usługi wybrane w procesie składania zamówienia takich jak np.: dodatkowe ubezpieczenie, zwrot dokumentów itp. c. Zwrot za produkty z gwarancją doręczenia nie dotyczy Przesyłek do osób fizycznych. d. Zwrot części kosztów (opisanych w punkcie 2 a) poniesionych na wysyłkę dokonywany jest po pozytywnym rozpatrzeniu procedury reklamacyjnej przez Zleceniobiorcę w terminie 7dni na konto Zleceniodawcy podane w protokole reklamacyjnym. Sposób składania reklamacji oraz proces reklamacyjny został szczegółowo opisany w dalszej części niniejszego regulaminu. 3. Gwarancja 150% a. Produkty z gwarancją doręczenia do końca następnego dnia roboczego (do godziny 17:00) lub do odpowiedniej godziny są wyraźnie oznaczone w Cenniku. Gwarancją objęte są produkty kopertowe oraz paczki. W razie zwłoki w doręczeniu w przypadku wyboru takiego produktu Zleceniodawcy przysługuje zwrot 150% opłaty podstawowej poniesionej na wysyłkę danej przesyłki.

4 b. W skład opłaty podstawowej nie wlicza się dodatkowych opłat za usługi wybrane w procesie składania zamówienia takich jak np.: dodatkowe ubezpieczenie, zwrot dokumentów itp. c. Gwarancja dotyczy wysyłek realizowanych w granicach Polski. d. W gwarancji doręczenia przyjmuje się okres pomiędzy odbiorem od nadawcy a doręczeniem przesyłki do odbiorcy. e. Zwrot za produkty z gwarancją doręczenia nie dotyczy Przesyłek do osób fizycznych. f. Zwrot kosztów (opisanych w punkcie 3 a) poniesionych na wysyłkę dokonywany jest po pozytywnym rozpatrzeniu procedury reklamacyjnej przez Zleceniobiorcę w terminie 7dni na jego konto PrePaid. 4. Przepisy ograniczenia odpowiedzialności a. Zleceniobiorca bierze na siebie odpowiedzialność za wartość zagubionej lub zniszczonej Przesyłki, jednak nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje jej nie dostarczenia. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wynikające z korzystania z Serwisu KurJerzy.pl związane ze zagubieniem, ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem Przesyłki. Zleceniobiorca nie bierze odpowiedzialności za zlecenia niezrealizowane z przyczyn technicznych, np. nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu KurJerzy.pl. b. W przypadku zagubienia lub zniszczenia części Przesyłki kwota odszkodowania liczona jest w stosunku do wielkościczęści Przesyłki której dotyczy szkoda. c. W przypadku gdy Zleceniodawca łączy Przesyłki nie umieszczając ich w osobnych pudełkach i Przesyłka się rozdzieli w trakcie Spedycji, a Odbiorca podpisze odbiór Przesyłki/Przesyłek, Zleceniodawca nie może domagać się swoich praw z tytułu zaginięcia, częściowego zaginięcia lub zniszczenia. d. Podanie przez Zleceniodawcę nieprawidłowych danych dotyczących zawartości Przesyłki lub jej nieprawidłowe zabezpieczenie zwalnia Zleceniobiorcę z odpowiedzialności za uszkodzenie lub niedostarczenie Przesyłki. e. Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędne dostarczenie Przesyłki lub jego brak w przypadku, gdy została źle lub niejednoznacznie oznaczona (zaadresowana). f. Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Przesyłkę w przypadku podmiany wygenerowanego przez Serwis Listu przewozowego lub Etykiety na inną, ale zawierającą dane Zleceniobiorcy jako płatnika (np. ręcznie wypisaną przez Kuriera lub Zleceniodawcę). g. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika, wprowadzania zmian oraz nowych usług, przeprowadzania oraz odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. h. Z racji przyjęcia jako integralnej części niniejszego Regulaminu postanowień regulaminów Kuriera DHL oraz Kuriera UPS wszystkie ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte przechodzą na Zleceniobiorcę i ograniczają jego odpowiedzialność w

5 stosunku do Zleceniodawcy. i. W sprawach realizacji zamówień i reklamacji Zleceniobiorca odpowiada jedynie przed Zleceniodawcą. Zleceniodawca jest jedynym prawowitym właścicielem Przesyłki dlatego ewentualne zwroty kosztów będą dokonywane na jego konto bankowe. Jedynie Zleceniodawca jest upoważniony do składania reklamacji u Zleceniobiorcy. j. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy w przypadku opóźnienia, nie doręczenia Przesyłki do Odbiorcy, lub nie zrealizowania złożonego zamówienia jeśli przyczyną tego były strajki, spory pracownicze, blokady, złe warunki atmosferyczne, natężenie ruchu, mechaniczne uszkodzenia lub korki na drogach, autostradach lub jakiejkolwiek przyczyny poza kontrolą Zleceniobiorcy. k. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy w żadnym wypadku lub jakimkolwiek stopniu w odniesieniu do wyrządzonych szkód, gdy nie złożono pisemnego zawiadomienia do głównej siedziby zleceniobiorcy w terminie 5dni kalendarzowych. Sposób składania reklamacji opisano w 11 niniejszego Regulaminu.. 5 Składanie i realizacja zamówień 1. Zamówienia przyjmowane są przez Serwis KurJerzy.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 2. Składane za pośrednictwem Serwisu KurJerzy.pl zamówienia realizowane są automatycznie. 3. Dla zamówień złożonych i opłaconych do godziny 9:00 w przypadku firmy UPS Polska Sp. z o.o. lub do godziny 12:00 w przypadku firmy DHL Express (Poland) Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku odbiór Przesyłki od Zleceniodawcy może nastąpić w tym samym dniu (za wyjątkiem niektórych stref, w których odbiór może być zaplanowany kolejnego dnia roboczego). Po upływie tej godziny Przesyłka powinna zostać odebrana następnego dnia roboczego. 4. Zamówienia składane w dni ustawowo wolne od pracy realizowane będą w najbliższym następującym dniu roboczym. 5. Po zaksięgowaniu środków na koncie Zleceniobiorca bezzwłocznie powiadamia Kuriera o konieczności odbioru Przesyłki od Zleceniodawcy. 6. W procesie realizacji zamówienia Zleceniodawca otrzymuje komplet dokumentów w postaci elektronicznej z możliwością wydruku. 7. W zależności od wybranego Kuriera wygenerowany przez Serwis List przewozowy lub Etykieta musi zostać wydrukowana i dołączona do Przesyłki przekazywanej Kurierowi. 8. Dane wpisywane przez Zleceniodawcę podczas składania zamówienia, zawierać muszą rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym informacje dotyczące wagi, wymiarów oraz zawartości Przesyłki. 9. Przesyłka musi być solidnie zapakowana i zabezpieczona w taki sposób, aby uniemożliwić uszkodzenie zawartości, jak i innych Przesyłek przewożonych przez Kuriera. Szczegóły zasad pakowania opisane są w trakcie składania zamówienia oraz znajdują się na stronie https://www.kurjerzy.pl/informacje/zasady_pakowania.

6 10. Przed przyjęciem przez Kuriera Przesyłki może on zażądać jej otwarcia w celu sprawdzenia czy Przesyłka odpowiada informacjom zawartym w Liście przewozowym lub Etykiecie. W przypadku niezgodności Kurier ma prawo odmówić jej przyjęcia. 11. W procesie realizacji zamówienia (jeśli zostało to wybrane podczas składania zamówienia) Serwis wysyłał będzie powiadomienia w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty lub/i wiadomości SMS do Zleceniodawcy oraz/lub Odbiorcy o zmianach statusu Przesyłki u Kuriera (np. Przesyłkę odebrano od Nadawcy, Przesyłka w doręczeniu, itp.). 12. W przypadku anulowania przez Zleceniodawcę opłaconego zamówienia kwota zapłaty zwracana jest na jego Konto PrePaid. Pozostaje ona do dalszego wykorzystania w Serwisie przez Zleceniodawcę. Anulować można jedynie te zamówienia, w których nie podjęto jeszcze próby Spedycji. Anulowanie zamówień dostępne jest tylko dla Zleceniodawcy zarejestrowanego w Serwisie. 13. Modyfikacja danych zamówienia odbywa się poprzez anulowanie zamówienia zgodnie z punktem 12 bieżącego paragrafu a następnie utworzenie nowego zamówienia na podstawie danych wprowadzonych przez Zleceniodawcę. 6 Załadunek i rozładunek 1. W czasie odbioru lub dostarczania Przesyłki, Kurier działający na zlecenie Zleceniobiorcy nie jest zobowiązany posiadać żadnych narzędzi lub innych zasobów poza pracownikiem potrzebnych do odebrania lub dostarczenia Przesyłki. 2. Każda Przesyłka (lub jej część) wymagające specjalnych urządzeń do załadunku lub rozładunku są dopuszczalne do przewozu tylko pod warunkiem, że takie urządzenia są dostępne w punktach nadania i odbioru Przesyłki. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy za szkody spowodowane w trakcie lub w wyniku załadunku lub rozładunku takiej przesyłki bez specjalnych urządzeń. 7 Odbiór i doręczanie Przesyłek 1. Odbiór Przesyłek a. Odbiór Przesyłek, który zajmuje więcej czasu niż 15 minut może podlegać dodatkowej opłacie. b. Odbiory Przesyłek dokonywane są w dni robocze, w godzinach pracy pomiędzy 9:00 a 17:00 o ile nie ustalono inaczej. c. Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji złożonego zamówienia generowane są oraz udostępniane Zleceniodawcy w formie elektronicznej do wydruku w Panelu Klienta(w przypadku zarejestrowanego Zleceniodawcy) jak również za pośrednictwem poczty . d. Podczas odbioru Przesyłek Zleceniodawca zobowiązany jest do przekazania Kurierowi wydrukowanego Listu przewozowego lub Etykiety wygenerowanych przez Serwis

7 KurJerzy.pl. e. Przed przyjęciem przez Kuriera Przesyłki może on zażądać jej otwarcia w celu sprawdzenia czy Przesyłka odpowiada informacjom zawartym w Liście przewozowym lub Etykiecie. W przypadku niezgodności Kurier ma prawo odmówić jej przyjęcia. f. W placówce Kuriera odebrane Przesyłki zostają weryfikowane z informacjami podanymi w zamówieniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności rzeczywistych parametrów Przesyłki z zadeklarowanymi w zamówieniu, w przypadku możliwości doręczenia takiej Przesyłki do Odbiorcy Zleceniodawca zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za dodatkową obsługę. W przypadku braku możliwości doręczenia takiej Przesyłki do Odbiorcy zwracana ona będzie do Zleceniodawcy po opłaceniu przez niego dodatkowej opłaty za zwrot zgodnej z aktualnym cennikiem Kuriera. Płatność następuje na postawie faktury VAT wygenerowanej przez Serwis. Zleceniobiorca zastrzega sobie również prawo do automatycznego pokrycia tych kosztów z Konta PrePaid Zleceniodawcy lub podczas zwrotu kwoty pobrań. g. Uiszczona za usługę opłata nie ulegnie redukcji jeżeli Kurier otrzyma do odbioru mniej Przesyłek niż Zleceniodawca wnioskował w zamówieniu. i. W przypadku gdy Kurierowi nie zostanie przekazana Przesyłka; np. z powodu nieobecności osoby za to odpowiedzialnej lub Przesyłka nie była gotowa; uiszczona za usługę opłata nie podlega zwrotowi. W takim przypadku na wyraźną prośbę Zleceniodawcy, Zleceniobiorca może zlecić kolejną próbę odbioru Przesyłki. Wszelkie opłaty z tym związane, które mogą zostać doliczone przez Kuriera pokrywa Zleceniodawca. Zapłata dokonywana jest na podstawie wygenerowanej przez Serwis faktury VAT. 2. Doręczanie Przesyłek a. Kurier dokona dwóch prób doręczenia Przesyłki w czasie normalnych godzin pracy 9:00-17:00. W przypadku wyboru produktów z gwarantowanym czasem doręczenia Przesyłka powinna zostać doręczona do Odbiorcy przed upływem wybranej godziny. b. Kurier może dostarczyć Przesyłkę do Odbiorcy określonego w Liście przewozowym oraz Etykiecie lub do innej osoby, która oświadcza, że jest uprawniona do odebrania Przesyłki w imieniu Odbiorcy (np. osoby przebywającej w tym samym lokalu co Odbiorca lub sąsiadów Odbiorcy). c. Kurier może wykorzystywać urządzenia elektroniczne do otrzymania dowodu dostarczenia, a Zleceniodawca oraz Odbiorca zgadzają się, że nie będą wnosić żadnych zarzutów przeciwko Zleceniobiorcy oraz Kurierowi, w związku z opieraniem się Zleceniobiorcy oraz Kuriera na wydruku takiego potwierdzenia jako dowodzie, tylko z tego powodu, że informacje o których mowa zostały uzyskane i są przechowywane w formie elektronicznej. d. Przesyłki, których doręczenie jest niemożliwe (np. błędne dane adresowe, odmowa przyjęcia Przesyłki przez Odbiorcę, itp.) zwracane będą do Zleceniodawcy na jego koszt. Za zwrot przesyłki naliczona zostanie opłata zgodnie z cennikiem danego Kuriera. Zwrot Przesyłki nastąpi po opłaceniu przez Zleceniodawcę przesłanej przez Zleceniobiorcę faktury VAT. W przypadku zwłoki z zapłatą za wystawiony dokument doliczona zostanie opłata za przechowywanie Przesyłki w magazynach Kuriera na podstawie jego aktualnego

8 cennika. e. W przypadku odmowy przyjęcia Przesyłki, których doręczenie jest niemożliwe również przez Zleceniodawcę traktowana są one jako niedoręczalne. Zawartość przesyłek niedoręczalnych zostaje sprzedana w drodze licytacji w celu pokrycia kosztów Spedycji oraz magazynowania. Po upływie 40 dni kalendarzowych od daty ostatniej próby doręczenia Zleceniobiorca wysyła do Zleceniodawcy pismo z decyzją przekazania zawartości przesyłki niedoręczalnej do licytacji. Korespondencja wysłana zostaje za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Zleceniodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Od powyższej decyzji istnieje możliwość odwołania w terminie 40dni kalendarzowych od daty jej doręczenia. Po upływie tego terminu w przypadku nie wpłynięcia odpowiedzi od Zleceniodawcy przesyłka zostaje przekazana do licytacji. Przesyłki dla których Zleceniobiorca w ustalonym terminie otrzyma pozytywną odpowiedź z chęcią ich odzyskania przez Zleceniodawcę podlegają zwrotowi. Zwrot przesyłki do Zleceniodawcy następuje po uprzednim uiszczeniu sumy kosztów Spedycji oraz magazynowania obliczanych na dany dzień. f. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki Odbiorca zobowiązany jest do bezzwłocznego sporządzenia protokołu szkody w obecności przedstawiciela Kuriera. 8 Opcja pobrania gotówki przy odbiorze - COD 1. W przypadku Przesyłek z opcją pobrania gotówki przy odbiorze obowiązują limity kwot pobieranych od danego Odbiorcy w ciągu jednego dnia zgodnie z poniższym zestawieniem: - Kurier DHL PLN, - Kurier UPS 5 000USD. Podczas Spedycji Kurierem DHL może obowiązywać dodatkowe ograniczenie. W przypadku kwoty przekraczającej 5 500PLN Odbiorca może zostać zobowiązany do osobistego odbioru Przesyłki w Terminalu DHL. O tym fakcie Odbiorca zostanie powiadomiony telefonicznie przez obsługę Kuriera DHL. 2. W przypadku odmowy zapłaty kwoty pobrania przez Odbiorcę, Przesyłka nie jest mu przekazywana; w takim przypadku Zleceniobiorca zachowuje prawo do wynagrodzenia jak za Przesyłkę doręczoną. O odmowie zapłaty kwoty pobrania przez Odbiorcę Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę a Zleceniodawca zobowiązuje się przekazać do Zleceniobiorcy dalsze dyspozycje odnośnie Przesyłki. Przesyłki dla których nie uda się ustalić dyspozycji zostaną zwrócone do Zleceniodawcy na jego koszt. Za zwrot przesyłki naliczona zostanie opłata zgodnie z cennikiem danego Kuriera. Zwrot Przesyłki nastąpi po opłaceniu przez Zleceniodawcę przesłanej przez Zleceniobiorcę faktury VAT. W przypadku zwłoki z zapłatą za wystawiony dokument doliczona zostanie opłata za przechowywanie Przesyłki w magazynach Kuriera na podstawie jego aktualnego cennika. 3. Pobranie należności od Odbiorcy za doręczoną Przesyłkę odbywa się tylko i wyłącznie w gotówce. 4. Kwota pobrania zwracana jest w ciągu 10 dni roboczych od dnia doręczenia Przesyłki na konto Zleceniodawcy wskazane w Panelu Klienta (obowiązuje data przekazania środków z rachunku bankowego Zleceniobiorcy). 5. Każda Przesyłka za pobraniem podlega dodatkowemu ubezpieczeniu.

9 9 Płatność i dokument zakupu 1. Za wykonywane usługi Zleceniobiorca pobiera opłatę, której wartość określa Cennik. Zapłata za usługi dokonywana jest z góry za pośrednictwem bezpiecznej platformy płatności internetowych dotpay.pl, obsługiwanej przez spółkędotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, Kraków, NIP , REGON , wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS , prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym ,00 złotych, kapitale wpłaconym ,00 złotych, reprezentowaną przez: Andrzej Poniński Prezes Zarządu, Jacek Traple Wiceprezes Zarządu. 2. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu oraz wysłanie jej drogą elektroniczną na adres podany podczas składaniazamówienia. Dokument wystawiany jest po dokonaniu zapłaty za składane zamówienie lub po dokonaniu przedpłaty na konto PrePaid. 3. Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji złożonego zamówienia generowane są oraz udostępniane Zleceniodawcy w formie elektronicznej do wydruku w Panelu Klienta (w przypadku zarejestrowanego Zleceniodawcy) jak również przesyłane za pośrednictwem poczty Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. 5. Zwrot wpłaconych środków odbywa się na podstawie korekty do wystawionego dokumentu sprzedaży. Zwrot dokonywany jest niezwłocznie po przesłaniu Zleceniobiorcy podpisanej kopii korekty w formie papierowej. 6. Zwroty wpłaconych środków dokonywane są wyłącznie na rachunek bankowy Zleceniodawcy podany w Panelu Klienta lub podany na fakturze korygującej. 10 Przedpłata - PrePaid 1. Zwiększenie salda na Koncie PrePaid dokonuje się podczas opłacania zamówienia lub w Panelu Klienta w zakładce PrePaid. 2. Konto PrePaid posiada limit zgromadzonych środków. Maksymalne saldo wynosi PLN. 3. Stan Konta PrePaid uaktualniany jest natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty przez Zleceniobiorcę. 4. Dokonanie zapłaty z Konta PrePaid za składane zamówienie powoduje natychmiastowe przystąpienie Serwisu do realizacji zamówienia. 5. Zgromadzone na Koncie PrePaid środki muszą zostać wykorzystane w całości w ramach Serwisu. Nie ma możliwości wypłaty zgromadzonych środków.

10 11 Przedmioty zabronione 1. W nawiązaniu do regulaminów Kuriera DHL, Kuriera UPS przesyłanie niektórych przedmiotów za pośrednictwem Zleceniobiorcy jest zabronione! Zleceniodawca zobowiązuje się nie przekazywać do Spedycji przedmiotów, które znajdują się na listach przedmiotów zabronionych. Listy przedmiotów zabronionych są różne w zależności od Kuriera. Szczegółowa ich zawartość znajduje się na stronie: https://www.kurjerzy.pl/informacje/przedmioty_zabronione 12 Reklamacje 1. Reklamacje oraz spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu KurJerzy.pl należy przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego 2. Reklamacje Przesyłek oraz zamówień a. Wszelkie reklamacje związane z: niewykonaniem zamówienia, opóźnieniem, zagubieniem, uszkodzeniem lub ubytkiem Przesyłki przyjmuje Zleceniobiorca. b. Podmiotem uprawnionym do zgłoszenia reklamacji jest wyłącznie Zleceniodawca. c. Wszelkie reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia Przesyłki, winny być zgłoszone pisemnie w terminie 5 dni od daty odbioru Przesyłki. Reklamacje dotyczące opóźnienia w doręczeniu przesyłki lub nie zrealizowania zamówienia należy składać w terminie 14dni od daty nadania Przesyłki. d. Reklamacje należy składać wypełniając protokół reklamacji i przesyłając go na adres: itbross, ul. Dąbrowszczaków 1 lok. 104, Gdańsk. W przypadku wysyłki Pocztą Polską jako wiążącą przyjmuje się datę doręczenia listu do siedziby Zleceniobiorcy. e. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: # W przypadku opóźnienia doręczenia Przesyłki: - czytelnie wypełniony protokół reklamacji, - oryginał Listu przewozowego lub Etykiety, - dowód uiszczenia wszelkich opłat i należności względem Zleceniobiorcy, # W przypadku braku doręczenia Przesyłki: - czytelnie wypełniony protokół reklamacji, - oryginał Listu przewozowego lub Etykiety, - dowód uiszczenia wszelkich opłat i należności względem Zleceniobiorcy, # W przypadku ubytku lub uszkodzenia Przesyłki dodatkowo: - kopię protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności przedstawiciela Kuriera, - udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości: ^ w postaci faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również w przypadku Przesyłek szczególnie wartościowych) lub ^ kalkulację kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osób uprawnionych do reprezentacji w przypadku producentów lub ^ fakturę za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa

11 została wykonana, - udokumentowaną kwotę roszczenia, - wykaz załączonych dokumentów. f. Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rozpatrzenia jego reklamacji w terminie 5dni od dnia doręczenia wezwania przez Zleceniobiorcę. g. Wszelkie roszczenia z tytułu realizacji usług przedawniają się z upływem jednego roku. h. Z racji przyjęcia jako integralnej części niniejszego regulaminu postanowień regulaminów Kuriera DHL oraz Kuriera UPS wszystkie ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte oraz sposoby składania i rozpatrywania reklamacji przechodzą na Zleceniobiorcę i ograniczają jego odpowiedzialność w stosunku do Zleceniodawcy. 13 Postanowienia końcowe 1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wysyłania Zleceniodawcom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu KurJerzy.pl (np. zmiany w funkcjonowaniu mechanizmów platformy, promocje, zniżki), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu). Każdy Zleceniodawca ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji od Serwisu. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Zleceniobiorcy i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). 2. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zmiany powyższego regulaminu. 3. Regulamin obowiązuje od Ostatnia aktualizacja Wszystkie spory wynikłe z sytuacji nieujętych w niniejszym Regulaminie rozpatrzone będą zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego miejsca zarejestrowania Zleceniobiorcy.

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy SONIA DRAGA (adres strony internetowej: www.soniadraga.pl). Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH I PRZEWOZU

REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH I PRZEWOZU Strona 1 z 11 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Poprzez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć: 1.1. Adresat podmiot wskazany przez Właściciela Konta jako odbiorca Przesyłki; 1.2. Agent Rozliczeniowy podmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r.

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin Platformy sprzedaży insklep z dnia 14.03.2014r. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem internetowej platformy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego cetus.szczecin.pl jest Michał Henszke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Cetus Michał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o.

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o. Regulamin- ZEGARKI.PL- od 07.12.2012 Strona 1 z 10 REGULAMIN SKLEPU ZEGARKI.PL Ważny od 07.12.2012 PROMOCJA DOSTAWA GRATIS!!! Dowolny produkt zapłacony kartą lub przelewem powyżej 100,00 zł dostarczymy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi telefonii internetowej I-KOM

Regulamin korzystania z usługi telefonii internetowej I-KOM Regulamin korzystania z usługi telefonii internetowej I-KOM 1 Definicje Zwroty użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Operator (Optolan) - Optolan Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej 56, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo