Regulamin obowiązujący do dnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin obowiązujący do dnia 06.07.2011"

Transkrypt

1 Regulamin obowiązujący do dnia Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin oznacza zasady świadczenia usług w ramach Serwisu KurJerzy.pl przez firmę ITBross Piotr Richert. 2. Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie: Zleceniodawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa zamówienie u Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca firma itbross Piotr Richert z siedzibą w Gdańsku , ul. Dąbrowszczaków 1 lok.104, NIP , REGON Przesyłka wszystkie paczki, koperty oraz palety nadane w ramach jednego zamówienia. Odbiorca osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przyjmuje przesyłkę doręczoną przez Kuriera w ramach realizowanej Spedycji. Kurier Zewnętrzna firma świadcząca usługi spedycyjne: Kurier DHL, Kurier UPS oraz Osoba dokonująca Spedycji w imieniu tej firmy działająca na podstawie zawartej z nią umowy. DHL, Kurier DHL firma DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , ul. Osmańska 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS , świadcząca usługi przewozowe, współpracująca ze Zleceniobiorcą na podstawie umowy, przyjmująca Przesyłkę od Zleceniodawcy oraz doręczająca ją do Odbiorcy. Firma realizująca zamówienia składane u Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę. UPS, Kurier UPS firma UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , ul. Prądzyńskiego 1/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 36680, świadcząca usługi przewozowe, współpracująca ze Zleceniobiorcą na podstawie umowy, przyjmująca Przesyłkę od Zleceniodawcy oraz doręczająca ją do Odbiorcy. Firma realizująca zamówienia składane u Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę. List przewozowy dokument stanowiący dowód przekazania Przesyłki Kurierowi w celu zrealizowania Spedycji. Etykieta dokument dołączany do każdejpaczki. W przypadkach Spedycji za pomocą Kuriera DHL lub Kuriera UPS część Etykiety lub jej kopia może zastąpić List przewozowy i staje się dowodem przekazania Przesyłki Kurierowi w celu zrealizowania Spedycji. Spedycja usługa wykonywana przez Kuriera polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu Przesyłek.

2 Serwis, Serwis KurJerzy.pl Serwis Internetowy dostępny pod adresem https://www.kurjerzy.pl wraz z jego funkcjonalnością. Cennik aktualna oferta cenowa umieszczona na stronie internetowej Serwisu KurJerzy.pl określająca wagę i gabaryty Przesyłek oraz terminy, w jakich mogą one zostać zrealizowane. Dni Robocze - nie obejmują sobót, niedziel, świąt państwowych oraz kościelnych chyba, że ustalono inaczej. PrePaid usługa oferowana Zleceniodawcy, polegająca na możliwości dokonania przedpłaty i zgromadzenia środków na Koncie PrePaid w celu ich późniejszego wykorzystania w Serwisie. Konto PrePaid - przypisane danemu Zleceniodawcy konto, zawierające środki płatnicze do wykorzystania w Serwisie. 3. Zleceniobiorca zakłada, że Zleceniodawca składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte. 4. Integralną częścią niniejszego regulaminu są aktualne regulaminy usług: Kuriera DHL dostępny na stronie regulamin DHL Kuriera UPS dostępny na stronie regulamin UPS 2 Zakres wykonywanych usług 1. Zleceniobiorca przy pomocy Serwisu KurJerzy.pl świadczy usługi pośrednictwa w zamawianiu przez Zleceniodawcę niektórych produktów oferowanych przez Kuriera. Za wykonywane usługi Zleceniobiorca pobiera opłatę według Cennika. Szczegóły dotyczące płatności znajdują się w dalszej części niniejszego Regulaminu. 3 Zobowiązania Zleceniodawcy 1.Zleceniodawca zobowiązuje się, że: a. Przesyłka zostanie odebrana w zakładanym lokalu od Zleceniodawcy.Dowodem takiego odbioru jest List przewozowy lub Etykieta, które muszą zostać zachowane w celu ewentualnych reklamacji, b. Wydrukuje i przekaże Kurierowi podczas odbioru Przesyłki Etykietę i/lub List przewozowy, c. Dopilnuje, aby Przesyłka została właściwie zapakowania i solidnie zabezpieczona, zgodnie z zasadami przyjętymi w Serwisie KurJerzy.pl. Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie https://www.kurjerzy.pl/informacje/zasady_pakowania, d. Przesyłka nie będzie zawierała przedmiotów zabronionych,ujętych w 11 tego Regulaminu, e. Informacje zawarte w Liście przewozowym lub Etykiecie są rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym,

3 f. Powiadomi Odbiorcę o planowanej Przesyłce. g. Poinformuje Odbiorcę, że w przypadku ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki zobowiązany jest on do bezzwłocznego sporządzenia protokołu szkody w obecności przedstawiciela Kuriera (wymaga się aby protokół został czytelnie podpisany przez przedstawiciela Kuriera doręczającego Przesyłkę oraz przez Odbiorcę). 4 Zobowiązania i odpowiedzialność Zleceniobiorcy 1. Przepisy ogólne a. Zleceniobiorca w miarę możliwości udostępni Zleceniodawcy wszystkie dodatkowe mechanizmy aktualnie dostępne w Serwisie KurJerzy.pl takie jak: powiadomienia o zmianie statusu realizowanego zamówienia za pośrednictwem poczty oraz wiadomości SMS, śledzenie nadanych przesyłek, sprawdzanie poprawności kodów pocztowych. b. Wszystkie ceny podane w Serwisie KurJerzy.pl nie zawierają podatku VAT i są cenami netto, chyba że jasno to zaznaczono. 2. Gwarancja doręczenia a. Produkty z gwarancją doręczenia do końca następnego dnia roboczego (do godziny 17:00) lub do odpowiedniej godziny są wyraźnie oznaczone w Cenniku. W razie zwłoki w doręczeniu w przypadku wyboru takiego produktu Zleceniodawcy przysługuje zwrot części kosztów poniesionych na wysyłkę. W zależności od wybranego produktu realizowanego przez konkretnego Kuriera, Zleceniodawcy przysługuje zwrot w wysokości: - Kurier DHL - 50% opłaty podstawowej zapłaconej Zleceniobiorcy, - Kurier UPS - 50% opłaty podstawowej zapłaconej Zleceniobiorcy. b. W skład opłaty podstawowej nie wlicza się dodatkowych opłat za usługi wybrane w procesie składania zamówienia takich jak np.: dodatkowe ubezpieczenie, zwrot dokumentów itp. c. Zwrot za produkty z gwarancją doręczenia nie dotyczy Przesyłek do osób fizycznych. d. Zwrot części kosztów (opisanych w punkcie 2 a) poniesionych na wysyłkę dokonywany jest po pozytywnym rozpatrzeniu procedury reklamacyjnej przez Zleceniobiorcę w terminie 7dni na konto Zleceniodawcy podane w protokole reklamacyjnym. Sposób składania reklamacji oraz proces reklamacyjny został szczegółowo opisany w dalszej części niniejszego regulaminu. 3. Gwarancja 150% a. Produkty z gwarancją doręczenia do końca następnego dnia roboczego (do godziny 17:00) lub do odpowiedniej godziny są wyraźnie oznaczone w Cenniku. Gwarancją objęte są produkty kopertowe oraz paczki. W razie zwłoki w doręczeniu w przypadku wyboru takiego produktu Zleceniodawcy przysługuje zwrot 150% opłaty podstawowej poniesionej na wysyłkę danej przesyłki.

4 b. W skład opłaty podstawowej nie wlicza się dodatkowych opłat za usługi wybrane w procesie składania zamówienia takich jak np.: dodatkowe ubezpieczenie, zwrot dokumentów itp. c. Gwarancja dotyczy wysyłek realizowanych w granicach Polski. d. W gwarancji doręczenia przyjmuje się okres pomiędzy odbiorem od nadawcy a doręczeniem przesyłki do odbiorcy. e. Zwrot za produkty z gwarancją doręczenia nie dotyczy Przesyłek do osób fizycznych. f. Zwrot kosztów (opisanych w punkcie 3 a) poniesionych na wysyłkę dokonywany jest po pozytywnym rozpatrzeniu procedury reklamacyjnej przez Zleceniobiorcę w terminie 7dni na jego konto PrePaid. 4. Przepisy ograniczenia odpowiedzialności a. Zleceniobiorca bierze na siebie odpowiedzialność za wartość zagubionej lub zniszczonej Przesyłki, jednak nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje jej nie dostarczenia. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wynikające z korzystania z Serwisu KurJerzy.pl związane ze zagubieniem, ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem Przesyłki. Zleceniobiorca nie bierze odpowiedzialności za zlecenia niezrealizowane z przyczyn technicznych, np. nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu KurJerzy.pl. b. W przypadku zagubienia lub zniszczenia części Przesyłki kwota odszkodowania liczona jest w stosunku do wielkościczęści Przesyłki której dotyczy szkoda. c. W przypadku gdy Zleceniodawca łączy Przesyłki nie umieszczając ich w osobnych pudełkach i Przesyłka się rozdzieli w trakcie Spedycji, a Odbiorca podpisze odbiór Przesyłki/Przesyłek, Zleceniodawca nie może domagać się swoich praw z tytułu zaginięcia, częściowego zaginięcia lub zniszczenia. d. Podanie przez Zleceniodawcę nieprawidłowych danych dotyczących zawartości Przesyłki lub jej nieprawidłowe zabezpieczenie zwalnia Zleceniobiorcę z odpowiedzialności za uszkodzenie lub niedostarczenie Przesyłki. e. Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędne dostarczenie Przesyłki lub jego brak w przypadku, gdy została źle lub niejednoznacznie oznaczona (zaadresowana). f. Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Przesyłkę w przypadku podmiany wygenerowanego przez Serwis Listu przewozowego lub Etykiety na inną, ale zawierającą dane Zleceniobiorcy jako płatnika (np. ręcznie wypisaną przez Kuriera lub Zleceniodawcę). g. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika, wprowadzania zmian oraz nowych usług, przeprowadzania oraz odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. h. Z racji przyjęcia jako integralnej części niniejszego Regulaminu postanowień regulaminów Kuriera DHL oraz Kuriera UPS wszystkie ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte przechodzą na Zleceniobiorcę i ograniczają jego odpowiedzialność w

5 stosunku do Zleceniodawcy. i. W sprawach realizacji zamówień i reklamacji Zleceniobiorca odpowiada jedynie przed Zleceniodawcą. Zleceniodawca jest jedynym prawowitym właścicielem Przesyłki dlatego ewentualne zwroty kosztów będą dokonywane na jego konto bankowe. Jedynie Zleceniodawca jest upoważniony do składania reklamacji u Zleceniobiorcy. j. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy w przypadku opóźnienia, nie doręczenia Przesyłki do Odbiorcy, lub nie zrealizowania złożonego zamówienia jeśli przyczyną tego były strajki, spory pracownicze, blokady, złe warunki atmosferyczne, natężenie ruchu, mechaniczne uszkodzenia lub korki na drogach, autostradach lub jakiejkolwiek przyczyny poza kontrolą Zleceniobiorcy. k. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy w żadnym wypadku lub jakimkolwiek stopniu w odniesieniu do wyrządzonych szkód, gdy nie złożono pisemnego zawiadomienia do głównej siedziby zleceniobiorcy w terminie 5dni kalendarzowych. Sposób składania reklamacji opisano w 11 niniejszego Regulaminu.. 5 Składanie i realizacja zamówień 1. Zamówienia przyjmowane są przez Serwis KurJerzy.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 2. Składane za pośrednictwem Serwisu KurJerzy.pl zamówienia realizowane są automatycznie. 3. Dla zamówień złożonych i opłaconych do godziny 9:00 w przypadku firmy UPS Polska Sp. z o.o. lub do godziny 12:00 w przypadku firmy DHL Express (Poland) Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku odbiór Przesyłki od Zleceniodawcy może nastąpić w tym samym dniu (za wyjątkiem niektórych stref, w których odbiór może być zaplanowany kolejnego dnia roboczego). Po upływie tej godziny Przesyłka powinna zostać odebrana następnego dnia roboczego. 4. Zamówienia składane w dni ustawowo wolne od pracy realizowane będą w najbliższym następującym dniu roboczym. 5. Po zaksięgowaniu środków na koncie Zleceniobiorca bezzwłocznie powiadamia Kuriera o konieczności odbioru Przesyłki od Zleceniodawcy. 6. W procesie realizacji zamówienia Zleceniodawca otrzymuje komplet dokumentów w postaci elektronicznej z możliwością wydruku. 7. W zależności od wybranego Kuriera wygenerowany przez Serwis List przewozowy lub Etykieta musi zostać wydrukowana i dołączona do Przesyłki przekazywanej Kurierowi. 8. Dane wpisywane przez Zleceniodawcę podczas składania zamówienia, zawierać muszą rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym informacje dotyczące wagi, wymiarów oraz zawartości Przesyłki. 9. Przesyłka musi być solidnie zapakowana i zabezpieczona w taki sposób, aby uniemożliwić uszkodzenie zawartości, jak i innych Przesyłek przewożonych przez Kuriera. Szczegóły zasad pakowania opisane są w trakcie składania zamówienia oraz znajdują się na stronie https://www.kurjerzy.pl/informacje/zasady_pakowania.

6 10. Przed przyjęciem przez Kuriera Przesyłki może on zażądać jej otwarcia w celu sprawdzenia czy Przesyłka odpowiada informacjom zawartym w Liście przewozowym lub Etykiecie. W przypadku niezgodności Kurier ma prawo odmówić jej przyjęcia. 11. W procesie realizacji zamówienia (jeśli zostało to wybrane podczas składania zamówienia) Serwis wysyłał będzie powiadomienia w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty lub/i wiadomości SMS do Zleceniodawcy oraz/lub Odbiorcy o zmianach statusu Przesyłki u Kuriera (np. Przesyłkę odebrano od Nadawcy, Przesyłka w doręczeniu, itp.). 12. W przypadku anulowania przez Zleceniodawcę opłaconego zamówienia kwota zapłaty zwracana jest na jego Konto PrePaid. Pozostaje ona do dalszego wykorzystania w Serwisie przez Zleceniodawcę. Anulować można jedynie te zamówienia, w których nie podjęto jeszcze próby Spedycji. Anulowanie zamówień dostępne jest tylko dla Zleceniodawcy zarejestrowanego w Serwisie. 13. Modyfikacja danych zamówienia odbywa się poprzez anulowanie zamówienia zgodnie z punktem 12 bieżącego paragrafu a następnie utworzenie nowego zamówienia na podstawie danych wprowadzonych przez Zleceniodawcę. 6 Załadunek i rozładunek 1. W czasie odbioru lub dostarczania Przesyłki, Kurier działający na zlecenie Zleceniobiorcy nie jest zobowiązany posiadać żadnych narzędzi lub innych zasobów poza pracownikiem potrzebnych do odebrania lub dostarczenia Przesyłki. 2. Każda Przesyłka (lub jej część) wymagające specjalnych urządzeń do załadunku lub rozładunku są dopuszczalne do przewozu tylko pod warunkiem, że takie urządzenia są dostępne w punktach nadania i odbioru Przesyłki. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy za szkody spowodowane w trakcie lub w wyniku załadunku lub rozładunku takiej przesyłki bez specjalnych urządzeń. 7 Odbiór i doręczanie Przesyłek 1. Odbiór Przesyłek a. Odbiór Przesyłek, który zajmuje więcej czasu niż 15 minut może podlegać dodatkowej opłacie. b. Odbiory Przesyłek dokonywane są w dni robocze, w godzinach pracy pomiędzy 9:00 a 17:00 o ile nie ustalono inaczej. c. Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji złożonego zamówienia generowane są oraz udostępniane Zleceniodawcy w formie elektronicznej do wydruku w Panelu Klienta(w przypadku zarejestrowanego Zleceniodawcy) jak również za pośrednictwem poczty . d. Podczas odbioru Przesyłek Zleceniodawca zobowiązany jest do przekazania Kurierowi wydrukowanego Listu przewozowego lub Etykiety wygenerowanych przez Serwis

7 KurJerzy.pl. e. Przed przyjęciem przez Kuriera Przesyłki może on zażądać jej otwarcia w celu sprawdzenia czy Przesyłka odpowiada informacjom zawartym w Liście przewozowym lub Etykiecie. W przypadku niezgodności Kurier ma prawo odmówić jej przyjęcia. f. W placówce Kuriera odebrane Przesyłki zostają weryfikowane z informacjami podanymi w zamówieniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności rzeczywistych parametrów Przesyłki z zadeklarowanymi w zamówieniu, w przypadku możliwości doręczenia takiej Przesyłki do Odbiorcy Zleceniodawca zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za dodatkową obsługę. W przypadku braku możliwości doręczenia takiej Przesyłki do Odbiorcy zwracana ona będzie do Zleceniodawcy po opłaceniu przez niego dodatkowej opłaty za zwrot zgodnej z aktualnym cennikiem Kuriera. Płatność następuje na postawie faktury VAT wygenerowanej przez Serwis. Zleceniobiorca zastrzega sobie również prawo do automatycznego pokrycia tych kosztów z Konta PrePaid Zleceniodawcy lub podczas zwrotu kwoty pobrań. g. Uiszczona za usługę opłata nie ulegnie redukcji jeżeli Kurier otrzyma do odbioru mniej Przesyłek niż Zleceniodawca wnioskował w zamówieniu. i. W przypadku gdy Kurierowi nie zostanie przekazana Przesyłka; np. z powodu nieobecności osoby za to odpowiedzialnej lub Przesyłka nie była gotowa; uiszczona za usługę opłata nie podlega zwrotowi. W takim przypadku na wyraźną prośbę Zleceniodawcy, Zleceniobiorca może zlecić kolejną próbę odbioru Przesyłki. Wszelkie opłaty z tym związane, które mogą zostać doliczone przez Kuriera pokrywa Zleceniodawca. Zapłata dokonywana jest na podstawie wygenerowanej przez Serwis faktury VAT. 2. Doręczanie Przesyłek a. Kurier dokona dwóch prób doręczenia Przesyłki w czasie normalnych godzin pracy 9:00-17:00. W przypadku wyboru produktów z gwarantowanym czasem doręczenia Przesyłka powinna zostać doręczona do Odbiorcy przed upływem wybranej godziny. b. Kurier może dostarczyć Przesyłkę do Odbiorcy określonego w Liście przewozowym oraz Etykiecie lub do innej osoby, która oświadcza, że jest uprawniona do odebrania Przesyłki w imieniu Odbiorcy (np. osoby przebywającej w tym samym lokalu co Odbiorca lub sąsiadów Odbiorcy). c. Kurier może wykorzystywać urządzenia elektroniczne do otrzymania dowodu dostarczenia, a Zleceniodawca oraz Odbiorca zgadzają się, że nie będą wnosić żadnych zarzutów przeciwko Zleceniobiorcy oraz Kurierowi, w związku z opieraniem się Zleceniobiorcy oraz Kuriera na wydruku takiego potwierdzenia jako dowodzie, tylko z tego powodu, że informacje o których mowa zostały uzyskane i są przechowywane w formie elektronicznej. d. Przesyłki, których doręczenie jest niemożliwe (np. błędne dane adresowe, odmowa przyjęcia Przesyłki przez Odbiorcę, itp.) zwracane będą do Zleceniodawcy na jego koszt. Za zwrot przesyłki naliczona zostanie opłata zgodnie z cennikiem danego Kuriera. Zwrot Przesyłki nastąpi po opłaceniu przez Zleceniodawcę przesłanej przez Zleceniobiorcę faktury VAT. W przypadku zwłoki z zapłatą za wystawiony dokument doliczona zostanie opłata za przechowywanie Przesyłki w magazynach Kuriera na podstawie jego aktualnego

8 cennika. e. W przypadku odmowy przyjęcia Przesyłki, których doręczenie jest niemożliwe również przez Zleceniodawcę traktowana są one jako niedoręczalne. Zawartość przesyłek niedoręczalnych zostaje sprzedana w drodze licytacji w celu pokrycia kosztów Spedycji oraz magazynowania. Po upływie 40 dni kalendarzowych od daty ostatniej próby doręczenia Zleceniobiorca wysyła do Zleceniodawcy pismo z decyzją przekazania zawartości przesyłki niedoręczalnej do licytacji. Korespondencja wysłana zostaje za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Zleceniodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Od powyższej decyzji istnieje możliwość odwołania w terminie 40dni kalendarzowych od daty jej doręczenia. Po upływie tego terminu w przypadku nie wpłynięcia odpowiedzi od Zleceniodawcy przesyłka zostaje przekazana do licytacji. Przesyłki dla których Zleceniobiorca w ustalonym terminie otrzyma pozytywną odpowiedź z chęcią ich odzyskania przez Zleceniodawcę podlegają zwrotowi. Zwrot przesyłki do Zleceniodawcy następuje po uprzednim uiszczeniu sumy kosztów Spedycji oraz magazynowania obliczanych na dany dzień. f. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki Odbiorca zobowiązany jest do bezzwłocznego sporządzenia protokołu szkody w obecności przedstawiciela Kuriera. 8 Opcja pobrania gotówki przy odbiorze - COD 1. W przypadku Przesyłek z opcją pobrania gotówki przy odbiorze obowiązują limity kwot pobieranych od danego Odbiorcy w ciągu jednego dnia zgodnie z poniższym zestawieniem: - Kurier DHL PLN, - Kurier UPS 5 000USD. Podczas Spedycji Kurierem DHL może obowiązywać dodatkowe ograniczenie. W przypadku kwoty przekraczającej 5 500PLN Odbiorca może zostać zobowiązany do osobistego odbioru Przesyłki w Terminalu DHL. O tym fakcie Odbiorca zostanie powiadomiony telefonicznie przez obsługę Kuriera DHL. 2. W przypadku odmowy zapłaty kwoty pobrania przez Odbiorcę, Przesyłka nie jest mu przekazywana; w takim przypadku Zleceniobiorca zachowuje prawo do wynagrodzenia jak za Przesyłkę doręczoną. O odmowie zapłaty kwoty pobrania przez Odbiorcę Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę a Zleceniodawca zobowiązuje się przekazać do Zleceniobiorcy dalsze dyspozycje odnośnie Przesyłki. Przesyłki dla których nie uda się ustalić dyspozycji zostaną zwrócone do Zleceniodawcy na jego koszt. Za zwrot przesyłki naliczona zostanie opłata zgodnie z cennikiem danego Kuriera. Zwrot Przesyłki nastąpi po opłaceniu przez Zleceniodawcę przesłanej przez Zleceniobiorcę faktury VAT. W przypadku zwłoki z zapłatą za wystawiony dokument doliczona zostanie opłata za przechowywanie Przesyłki w magazynach Kuriera na podstawie jego aktualnego cennika. 3. Pobranie należności od Odbiorcy za doręczoną Przesyłkę odbywa się tylko i wyłącznie w gotówce. 4. Kwota pobrania zwracana jest w ciągu 10 dni roboczych od dnia doręczenia Przesyłki na konto Zleceniodawcy wskazane w Panelu Klienta (obowiązuje data przekazania środków z rachunku bankowego Zleceniobiorcy). 5. Każda Przesyłka za pobraniem podlega dodatkowemu ubezpieczeniu.

9 9 Płatność i dokument zakupu 1. Za wykonywane usługi Zleceniobiorca pobiera opłatę, której wartość określa Cennik. Zapłata za usługi dokonywana jest z góry za pośrednictwem bezpiecznej platformy płatności internetowych dotpay.pl, obsługiwanej przez spółkędotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, Kraków, NIP , REGON , wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS , prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym ,00 złotych, kapitale wpłaconym ,00 złotych, reprezentowaną przez: Andrzej Poniński Prezes Zarządu, Jacek Traple Wiceprezes Zarządu. 2. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu oraz wysłanie jej drogą elektroniczną na adres podany podczas składaniazamówienia. Dokument wystawiany jest po dokonaniu zapłaty za składane zamówienie lub po dokonaniu przedpłaty na konto PrePaid. 3. Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji złożonego zamówienia generowane są oraz udostępniane Zleceniodawcy w formie elektronicznej do wydruku w Panelu Klienta (w przypadku zarejestrowanego Zleceniodawcy) jak również przesyłane za pośrednictwem poczty Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. 5. Zwrot wpłaconych środków odbywa się na podstawie korekty do wystawionego dokumentu sprzedaży. Zwrot dokonywany jest niezwłocznie po przesłaniu Zleceniobiorcy podpisanej kopii korekty w formie papierowej. 6. Zwroty wpłaconych środków dokonywane są wyłącznie na rachunek bankowy Zleceniodawcy podany w Panelu Klienta lub podany na fakturze korygującej. 10 Przedpłata - PrePaid 1. Zwiększenie salda na Koncie PrePaid dokonuje się podczas opłacania zamówienia lub w Panelu Klienta w zakładce PrePaid. 2. Konto PrePaid posiada limit zgromadzonych środków. Maksymalne saldo wynosi PLN. 3. Stan Konta PrePaid uaktualniany jest natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty przez Zleceniobiorcę. 4. Dokonanie zapłaty z Konta PrePaid za składane zamówienie powoduje natychmiastowe przystąpienie Serwisu do realizacji zamówienia. 5. Zgromadzone na Koncie PrePaid środki muszą zostać wykorzystane w całości w ramach Serwisu. Nie ma możliwości wypłaty zgromadzonych środków.

10 11 Przedmioty zabronione 1. W nawiązaniu do regulaminów Kuriera DHL, Kuriera UPS przesyłanie niektórych przedmiotów za pośrednictwem Zleceniobiorcy jest zabronione! Zleceniodawca zobowiązuje się nie przekazywać do Spedycji przedmiotów, które znajdują się na listach przedmiotów zabronionych. Listy przedmiotów zabronionych są różne w zależności od Kuriera. Szczegółowa ich zawartość znajduje się na stronie: https://www.kurjerzy.pl/informacje/przedmioty_zabronione 12 Reklamacje 1. Reklamacje oraz spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu KurJerzy.pl należy przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego 2. Reklamacje Przesyłek oraz zamówień a. Wszelkie reklamacje związane z: niewykonaniem zamówienia, opóźnieniem, zagubieniem, uszkodzeniem lub ubytkiem Przesyłki przyjmuje Zleceniobiorca. b. Podmiotem uprawnionym do zgłoszenia reklamacji jest wyłącznie Zleceniodawca. c. Wszelkie reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia Przesyłki, winny być zgłoszone pisemnie w terminie 5 dni od daty odbioru Przesyłki. Reklamacje dotyczące opóźnienia w doręczeniu przesyłki lub nie zrealizowania zamówienia należy składać w terminie 14dni od daty nadania Przesyłki. d. Reklamacje należy składać wypełniając protokół reklamacji i przesyłając go na adres: itbross, ul. Dąbrowszczaków 1 lok. 104, Gdańsk. W przypadku wysyłki Pocztą Polską jako wiążącą przyjmuje się datę doręczenia listu do siedziby Zleceniobiorcy. e. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: # W przypadku opóźnienia doręczenia Przesyłki: - czytelnie wypełniony protokół reklamacji, - oryginał Listu przewozowego lub Etykiety, - dowód uiszczenia wszelkich opłat i należności względem Zleceniobiorcy, # W przypadku braku doręczenia Przesyłki: - czytelnie wypełniony protokół reklamacji, - oryginał Listu przewozowego lub Etykiety, - dowód uiszczenia wszelkich opłat i należności względem Zleceniobiorcy, # W przypadku ubytku lub uszkodzenia Przesyłki dodatkowo: - kopię protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności przedstawiciela Kuriera, - udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości: ^ w postaci faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również w przypadku Przesyłek szczególnie wartościowych) lub ^ kalkulację kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osób uprawnionych do reprezentacji w przypadku producentów lub ^ fakturę za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa

11 została wykonana, - udokumentowaną kwotę roszczenia, - wykaz załączonych dokumentów. f. Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rozpatrzenia jego reklamacji w terminie 5dni od dnia doręczenia wezwania przez Zleceniobiorcę. g. Wszelkie roszczenia z tytułu realizacji usług przedawniają się z upływem jednego roku. h. Z racji przyjęcia jako integralnej części niniejszego regulaminu postanowień regulaminów Kuriera DHL oraz Kuriera UPS wszystkie ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte oraz sposoby składania i rozpatrywania reklamacji przechodzą na Zleceniobiorcę i ograniczają jego odpowiedzialność w stosunku do Zleceniodawcy. 13 Postanowienia końcowe 1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wysyłania Zleceniodawcom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu KurJerzy.pl (np. zmiany w funkcjonowaniu mechanizmów platformy, promocje, zniżki), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu). Każdy Zleceniodawca ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji od Serwisu. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Zleceniobiorcy i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). 2. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zmiany powyższego regulaminu. 3. Regulamin obowiązuje od Ostatnia aktualizacja Wszystkie spory wynikłe z sytuacji nieujętych w niniejszym Regulaminie rozpatrzone będą zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego miejsca zarejestrowania Zleceniobiorcy.

Regulamin obowiązujący do dnia 05.10.2012

Regulamin obowiązujący do dnia 05.10.2012 Regulamin obowiązujący do dnia 05.10.2012 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin oznacza zasady świadczenia usług w ramach Serwisu KurJerzy.pl przez firmę itbross Piotr Richert. 2. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do dnia 17.06.2013

Regulamin obowiązujący do dnia 17.06.2013 Regulamin obowiązujący do dnia 17.06.2013 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin oznacza zasady świadczenia usług w ramach Serwisu KurJerzy.pl przez firmę itbross Richert sc Piotr Richert Marek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 [Postanowienia Ogólne]

REGULAMIN 1 [Postanowienia Ogólne] REGULAMIN 1 [Postanowienia Ogólne] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki świadczenia usług opisanych w dalszej części Regulaminu przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy. 2. Używane

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem serwisu LeciPaka.pl jest firma Justyna Nowodworska-Uriadko, NIP: 1180546993, Regon:

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin oznacza zasady świadczenia usług w ramach serwisu Tania- Paczka.net przez firmę El-ART. 2. Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do dnia 02.10.2015

Regulamin obowiązujący do dnia 02.10.2015 Regulamin obowiązujący do dnia 02.10.2015 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin oznacza zasady świadczenia usług w ramach Serwisu KurJerzy.pl przez firmę Richert KurJerzy sp. k. 2. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA KONSUMENTÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne Chroniąc zbiorowe oraz indywidualne interesy konsumentów oraz mając powyższe na uwadze, Operator i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Sprintero.pl

Regulamin Serwisu Sprintero.pl Regulamin Serwisu Sprintero.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne i definicje 1.Sprintero.pl jest własnością firmy Neocraft Sp. z o.o. 2.Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez firmę Neocraft

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Sprintero.pl

Regulamin Serwisu Sprintero.pl Regulamin Serwisu Sprintero.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Sprintero.pl jest własnością firmy Neocraft Sp. z o.o. 2. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez firmę

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WSPÓŁPRACY r.

WARUNKI WSPÓŁPRACY r. Wrocław, 01.02.2016 Soda Pluss Sp. z o.o. ul. Lazurowa 12 54-044 Wrocław Tel. (071) 356-91-33 WARUNKI WSPÓŁPRACY - 2016 r. Niniejsze pismo określa warunki współpracy w 2016 r. pomiędzy firmą Soda Pluss

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą.

REGULAMIN. określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą. REGULAMIN określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą. 1 Obowiązujące akty prawne: 1.Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe

Bardziej szczegółowo

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095.

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095. Sklep internetowy Perfumeria Tagomago działający pod adresem : http://tagomago.pl jest prowadzony przez: "Tagomago Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa ul. Walecznych 68 03-926 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans 1. Regulamin określa zasady obowiązujące firmę PS Trans - kurier miejski, zwaną dalej PS Trans, w procesie przesyłania i doręczania przesyłek na rzecz jej

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej:

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej: Obowiązuje od dnia 01.01.2011 roku. Regulamin zakupów Sklep internetowy działający pod adresem www.koinonia.org.pl, prowadzony jest przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-32/16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2015 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN: 1- SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. 1. Zamówienia można składać:

REGULAMIN: 1- SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. 1. Zamówienia można składać: REGULAMIN: 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.niro-bio.pl prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno _ Usługowo Handlowe NIRO Sp. z o.o. z siedzibą w Bronowie 42-283 ; przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA

PROCEDURA REKLAMACYJNA PROCEDURA REKLAMACYJNA 1 Reklamację składa się z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług świadczonych przez UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej UPS ). Niniejsza procedura

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Service4Pharma, ul. Grójecka 22/24/4, 02-301 Warszawa, tel.(22) 668 68 23, fax (22) 668 99 81

Service4Pharma, ul. Grójecka 22/24/4, 02-301 Warszawa, tel.(22) 668 68 23, fax (22) 668 99 81 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez APC Instytut Sp. z o.o. Informacje wstępne APC Instytut Sp. z o.o. ma siedzibę w Warszawie przy ul. Grójeckiej 22/24/4 i jest wpisana przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów;

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów; Regulamin Serwisu Regulamin obowiązujący Klienta korzystającego z serwisu rezerwacji hotelowych GlobHotel Sp. z o.o. I. Definicje Biuro Obsługi Klienta (BOK) wydzielona jednostka organizacyjna Operatora,

Bardziej szczegółowo

3.1 Treść niniejszego Regulaminu ma zastosowanie do Usługi najmu świadczonej przez Wynajmującego.

3.1 Treść niniejszego Regulaminu ma zastosowanie do Usługi najmu świadczonej przez Wynajmującego. 1 Informacje o wypożyczalni Wypożyczalnia internetowa działająca pod adresem prowadzona jest przez: ASTAT Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 441, 60-451 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

Podanie wszystkich powyższych danych jest niezbędne dla prawidłowego wystawienia faktury. Istotne postanowienia umowy: I. Przedmiot umowy: 1.

Podanie wszystkich powyższych danych jest niezbędne dla prawidłowego wystawienia faktury. Istotne postanowienia umowy: I. Przedmiot umowy: 1. DO-0133/4/2014 Komunikat nr 4 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 stycznia 2014 roku w sprawie: świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie

Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie Obowiązują od 1 grudnia 2014 r. Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1., zwane dalej Zasadami, określają zasady i warunki realizacji usługi Doręczenie na życzenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowaną przez:

UMOWA nr. reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE REGULAMIN SKLEPU I. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 1. Sklep internetowy drabiny-nowak.poznan.pl jest własnością P.H.U. NOWAK sp. z o.o. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NOWAK sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI I. SŁOWNIK: Przez użyte poniżej określenia należy rozumieć: 1) FM GROUP Polska Firmę FM GROUP Polska Artur Trawiński, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje Regulamin Przelewy24 Definicje Akceptant - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Akceptancie rozumie się przez to Sprzedawcę oraz Odbiorcę Płatności; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sprzedawcy lub Odbiorcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM SPÓŁKI MIDOR M. SKUZA P. WÓJCIK SP. J.

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM SPÓŁKI MIDOR M. SKUZA P. WÓJCIK SP. J. REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM SPÓŁKI MIDOR M. SKUZA P. WÓJCIK SP. J. Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.midor.com.pl prowadzony jest przez spółkę MIDOR MARCIN SKUZA PAWEŁ WÓJCIK

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy:

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Umowa najmu Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Spółką Grupa Optima Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandurskiego 66 lok.4, 31-515 Kraków, NIP: 6783097265, REGON: 121065514, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. Sejfy.PL Sp. z o. o. Orla 8 00-143 Warszawa Nip:5223017052 Regon:147329217 Infolinia 22 620 02 07 Mobile +48533888866 +48604655554

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy CAVALIADA stanowi platformę sprzedażową prowadzoną przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY DLA FIRM. Dotyczy usług kurierskich realizowanych we współpracy z firmą Siódemka Definicje podstawowe... str. 2

CENNIK STANDARDOWY DLA FIRM. Dotyczy usług kurierskich realizowanych we współpracy z firmą Siódemka Definicje podstawowe... str. 2 CENNIK STANDARDOWY DLA FIRM Dotyczy usług kurierskich realizowanych we współpracy z firmą Siódemka Definicje podstawowe... str. 2 Cennik paczek do 31,5 kg.. str. 3 Paczki niestandardowe...... str. 4 Cennik

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Poniższy regulamin obowiązuje sklep internetowy oraz jego klientów, w wersji aktualnej, opublikowanej na stronach sklepu w momencie zawarcia umowy kupna. Sklep internetowy znajdujący się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 1 ustawy z dnia dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Cennik indywidualny

Załącznik Nr 1 Cennik indywidualny Załącznik Nr 1 Cennik indywidualny do Umowy o świadczenie usług przewozu i doręczania przesyłek zawartej w dniu... r. pomiędzy: Siódemka S.A. z siedziba: 03-876 Warszawa ul. Matuszewska 14 a ECORSON JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT.

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT. Regulamin 1 Informacje ogólne 1. Sklep działający pod adresem mi-tu.pl, zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

Cennik Transportu Lotniczego - 1 -

Cennik Transportu Lotniczego - 1 - - 1 - Cennik Transportu Lotniczego Obowiązuje od stycznia 2011 Valid from January 2011 REGULAMIN 1. Regulamin określa zasady wykonywania usług przez RAFFO /podstawa działalności ustawa z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.outlet-tapet.pl

Regulamin sklepu internetowego www.outlet-tapet.pl 25 września 2015r Regulamin sklepu internetowego www.outlet-tapet.pl Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.outlet-tapet.pl

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PUBLIKACJI INFORMACJI LOTNICZEJ

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PUBLIKACJI INFORMACJI LOTNICZEJ POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PUBLIKACJI INFORMACJI LOTNICZEJ Obowiązuje od października 2014 Ogólne warunki sprzedaży publikacji informacji lotniczej, zwane dalej OWS, określają

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR ORAZ E- DOKUMENTÓW PRZEZ PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. W NOWYM TARGU

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR ORAZ E- DOKUMENTÓW PRZEZ PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. W NOWYM TARGU Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Targu REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR ORAZ E- DOKUMENTÓW PRZEZ PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne

Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne 1. Internetowy Sklep kibica ZAKSA S.A., funkcjonujący pod adresem elektronicznym www.zaksa.pl, prowadzony jest przez sprzedawcę: ZAKSA S.A.

Bardziej szczegółowo

3) Konsument osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 k.c.

3) Konsument osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 k.c. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJI I. SŁOWNIK Przez użyte poniżej określenia należy rozumieć: 1) FM GROUP Polska firmę FM GROUP Polska Trawiński Artur, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE TYLKO podpisz

Bardziej szczegółowo

postanowień REGULAMINU SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ

postanowień REGULAMINU SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ SIEDZIBA FIRMY: NAZWA FIRMY: WAGI-KASY JAN WASILEWICZ ORGAN REJESTRUJĄCY FIRMĘ: PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA WPIS DO EWIDENCJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu kurierskiego 10ka.pl

Regulamin serwisu kurierskiego 10ka.pl Regulamin serwisu kurierskiego 10ka.pl 1. Postanowienia ogóle 1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady i warunki świadczenia usług w serwisie krajowym i międzynarodowym przez firmę MPARTNER Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI (REGULAMIN) SPRZEDAŻY W KSIĘGARNI INTERNETOWEJ OFICYNY WYDAWNICZEJ STOPKA www.stopkapress.com.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

OGÓLNE WARUNKI (REGULAMIN) SPRZEDAŻY W KSIĘGARNI INTERNETOWEJ OFICYNY WYDAWNICZEJ STOPKA www.stopkapress.com.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE OGÓLNE WARUNKI (REGULAMIN) SPRZEDAŻY W KSIĘGARNI INTERNETOWEJ OFICYNY WYDAWNICZEJ STOPKA www.stopkapress.com.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Księgarnia internetowa działająca pod adresem www.stopkapress.com.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU. www.amway.4logis.pl PRZESYŁKI KURIERSKIE ONLINE

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU. www.amway.4logis.pl PRZESYŁKI KURIERSKIE ONLINE PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU www.amway.4logis.pl PRZESYŁKI KURIERSKIE ONLINE SPIS TREŚCI 0 WSTĘP 1 LOGOWANIE I REJESTRACJA 2 UTWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA 3 AKTYWACJA KONTA: KOMUNIKATY 4 5 PANEL KLIENTA:

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W PUNKCIE USŁUGOWYM EPAKA.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W PUNKCIE USŁUGOWYM EPAKA.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W PUNKCIE USŁUGOWYM EPAKA.PL Spis treści 1 Postanowienia Ogólne...1 2 Przedmiot świadczonych usług...2 3 Zamawianie Usług...2 4 Zakres odpowiedzialności Usługodawcy...3 5 Realizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Składanie zamówień... 3 3. Warunki dokonywania zamówień oraz zasady sprzedaży... 4 4. Zasady i sposób dokonywania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 185/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 9 września 2013 roku Regulamin realizacji usługi dodatkowej Potwierdzenia doręczenia albo zwrotu

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. www.bizuteriapiotrowski.pl. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

Regulamin sklepu. www.bizuteriapiotrowski.pl. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym 25 grudnia 2014 Regulamin sklepu Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem Sprzedającym jest firma Piotrowski z siedzibą

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ZPS 22/2016

U M O W A nr ZPS 22/2016 Załącznik nr 6 Projekt umowy (po zmianach z dnia 04.10.2016 r.) U M O W A nr ZPS 22/2016 Zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostawa AGD z wniesieniem

Regulamin świadczenia usługi dostawa AGD z wniesieniem Regulamin świadczenia usługi dostawa AGD z wniesieniem Definicje Sprzedawca - Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Wołczyńskiej 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Usługi podstawowe - DPD Classic

Usługi podstawowe - DPD Classic CENNIK Global System 2011 Obowiązuje od 01.06.2011 Dla klientów na terenie Polski Wszystkie podane stawki są cenami netto w PLN Niniejszy cennik jest uzupełnieniem stawek nie będących przedmiotem umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego PPHU Agropunkt

Regulamin sklepu internetowego PPHU Agropunkt 1. Informacje ogólne. 1.1. Internetowy sklep AGROPUNKTprzyjmuje zamówienia 24h na dobę na stronie agropunkt@poczta.onet.pl 1.2. Właścicielem sklepu internetowego jest PPHU AGROPUNT TŁUŚCIEC JÓZEF WĘGRZYNIAK

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa na jakich zasadach korzystać można ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.sklep.bikers.net.pl. 2. Sklep internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji zamówień dla klientów IKEA Business /IKEA w pracy opłacanych przelewem bankowym

Regulamin realizacji zamówień dla klientów IKEA Business /IKEA w pracy opłacanych przelewem bankowym Regulamin realizacji zamówień dla klientów IKEA Business /IKEA w pracy opłacanych przelewem bankowym I. Sprzedający. 1. Sprzedaż produktów w dziale IKEA Business lub dziale IKEA w pracy na mocy niniejszego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro.

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro. Szanowni Państwo, Dokonanie zakupu na naszych aukcjach jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wyklucza jego postanowień.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Marcina Dudka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży 1 Wstęp 1. Sklep internetowy pod adresem www.lediplex.pl. (dalej sklep internetowy) prowadzi Kinga Lewandowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafnet Kinga Lewandowska,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH (tekst jednolity) Obowiązuje od dnia 15 grudnia 2014 roku Warszawa grudzień 2014 Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Postanowienia Ogólne Regulamin definiuje warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego przez Polskie Sieci Cyfrowe sp. z o.o. (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladowania.njumobile.pl

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladowania.njumobile.pl Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladowania.njumobile.pl I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA nr. reprezentowaną przez Jerzego Baranowskiego Prezesa Zarządu,

UMOWA HANDLOWA nr. reprezentowaną przez Jerzego Baranowskiego Prezesa Zarządu, UMOWA HANDLOWA nr Zawarta w dniu... pomiędzy B2B Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-404, przy ul. Kątowej 11/2, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod

Bardziej szczegółowo