Regulamin świadczenia usług Doładowania kont Abonentów sieci operatorów telekomunikacyjnych. I Postanowienia wstępne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług Doładowania kont Abonentów sieci operatorów telekomunikacyjnych. I Postanowienia wstępne"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług Doładowania kont Abonentów sieci operatorów telekomunikacyjnych I Postanowienia wstępne 1. Stosownie do wymogów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz (z późniejszymi zmianami), Liberty Poland S.A., w Bytomiu (zwana dalej: Spółką) tworzy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany w dalszej części: Regulaminem) na potrzeby świadczonych przez Liberty Poland S.A., usług drogą elektroniczną. 2. Regulamin jest wewnętrznym dokumentem Spółki uchwalonym przez Zarząd Spółki, do którego wyłącznych uprawnień naleŝy zmiana treści Regulaminu. 3. Usługodawcą usług opisanych w Regulaminie jest Spółka Liberty Poland S.A., z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Wrocławskiej 58, Bytom, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , REGON: Usługobiorcą jest kaŝdy klient PLUS BANK S.A., ul. Ostrobramska 77, Warszawa (KRS nr , Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy NIP , REGON , kapitał zakładowy wynosi ,60 złotych, został w całości opłacony), korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Abonentem jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z przedpłaconych usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, przy wykorzystaniu Karty SIM, w szczególności nie będąc stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej na piśmie. 5. Elektroniczna Jednostka Doładowania ( EJD ) jest znakiem legitymacyjnym uprawniającym do korzystania z usług telekomunikacyjnych, stwierdzającym obowiązek świadczenia przez operatora usługi telekomunikacyjnej. 6. Zasilenie Konta oznacza zwiększenie wartości konta Abonenta telefonu komórkowego działającego w systemach przedpłaconych, o wartość odpowiadającą wartości brutto kodu, właściwą dla danego operatora telekomunikacyjnego, określoną w Załączniku nr 1 Dostępne wartości doładowań, sprzedawaną za pośrednictwem serwisów transakcyjnych PLUS BANK S.A. 7. Rozwiązania w zakresie bezgotówkowego rozliczania transakcji finansowych pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, dostarczy Operator Transakcji -PLUS BANK S.A. 8. Załącznik nr 1 - Dostępne wartości doładowań i Załącznik nr 2 - Wykaz elektronicznych form płatności umoŝliwiających realizację usługi Doładowanie EJD stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. Strona 1 z 6

2 II Rodzaj usługi świadczonej drogą elektroniczną 1. Spółka świadczy usługę Zasileń Kont Abonentów korzystających z przedpłaconych usług operatorów telekomunikacyjnych, będącą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz (z późniejszymi zmianami), usługą świadczoną drogą elektroniczną, zwaną dalej Doładowanie EJD. 2. Usługa Doładowanie EJD umoŝliwia Zasilenie Konta, poprzez zakup Elektronicznych Jednostek Doładowania przez Usługobiorcę dla Abonenta korzystającego z przedpłaconych usług operatorów telekomunikacyjnych, za pośrednictwem serwisów internetowych PLUS BANK S.A., prowadzonych, pod adresem URL: plusbank24.pl m.plusbank24.pl, przy uŝyciu elektronicznych form płatności udostępnianych przez PLUS BANK S.A., określonych w Załączniku nr 2 - Wykaz elektronicznych form płatności umoŝliwiających realizację usługi Doładowanie EJD. III Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną 1. Korzystanie ze świadczonej przez Spółkę usługi Doładowanie EJD wymaga podania przez Usługobiorcę numeru telefonu Abonenta korzystającego z przedpłaconych usług operatorów telekomunikacyjnych, który moŝe zostać doładowany oraz podania wartości zasilenia konta. 2. W celu otrzymania informacji o stanie realizacji usługi, Usługobiorca moŝe udostępnić Spółce swój adres . Usługobiorca wyraŝa zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących usługi Doładowanie EJD drogą elektroniczną zgodnie z wymogami ustawy, o której mowa w I ust.1. niniejszego Regulaminu. 3. Zasilenie konta Abonenta korzystającego z przedpłaconych usług operatorów telekomunikacyjnych, rozpoczyna kolejny okres waŝności konta uzaleŝniony od kwoty zasilenia. Szczegóły dotyczące warunków świadczenia usług przez operatorów telekomunikacyjnych, są określone w aktualnych cennikach odpowiednich dla rodzaju Doładowania EJD, dostępnych na stronach internetowych operatorów telekomunikacyjnych. 4. W celu otrzymania faktury VAT za zakupione zasilenie w serwisach transakcyjnych wymienionych w II ust. 2, Usługobiorca powinien wypełnić na stronie internetowej https://zasilenia.liberty.eu/faktura/ formularz z danymi odbiorcy niezbędnymi do wystawienia faktury, wraz z numerem zasilonego telefonu i adresem , na który ma zostać przesłana faktura. 5. Fakturę VAT Usługobiorca otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 7 dni od otrzymania oświadczenia Usługobiorcy przez Spółkę. Strona 2 z 6

3 6. Usługobiorca wyraŝa zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych, o których mowa w Regulaminie, w bazie danych firmy Liberty Poland S.A. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji transakcji doładowań i nie będą udostępniane innym podmiotom z zastrzeŝeniem pkt Administratorem zbioru danych osobowych Usługobiorców jest Spółka, oraz w zakresie bezgotówkowego rozliczania transakcji finansowych Operator Transakcji - PLUS BANK S.A. 8. Ewentualne wyraŝenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza zgodę na otrzymywanie informacji pochodzących od PLUS BANK S.A., dotyczących świadczonych usług, przy zachowaniu przez Liberty Poland S.A., właściwych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych oraz przepisów dotyczących przesyłania informacji handlowych: - na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy udostępniony Spółce dla celów realizacji usługi Doładowanie EJD - na numer telefonu komórkowego Usługobiorcy udostępnionego Spółce dla celów realizacji usługi Doładowanie EJD. IV Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną 1. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług doładowań odbywa się wyłącznie za pośrednictwem internetowych serwisów transakcyjnych, o których mowa w II ust Zawarcie umowy następuje pod warunkiem dokonania przez Usługobiorcę rejestracji w serwisie transakcyjnym niezbędnych danych oraz po potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji Regulaminu. V Reklamacje 1. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres Spółki: bądź za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres siedziby Spółki. 2. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Spółkę usługi, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie. 3. Podstawy reklamacji nie moŝe stanowić: - powoływanie się na okoliczność, iŝ zasilenie zostało dokonane na numer nie będący w posiadaniu reklamującego; - powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych; - inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Spółka nie odpowiada. 4. Reklamacja winna zawierać wskazanie Usługobiorcy oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeŝeń. Strona 3 z 6

4 5. JeŜeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Spółka zwraca się do Usługobiorcy z prośbą o podanie szczegółów świadczonej usługi. 6. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od daty jej otrzymania. 7. W przypadku niemoŝności załatwienia reklamacji w powyŝszym terminie Spółka informuje o tym Usługobiorcę podając przyczynę przedłuŝenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi. VI ZastrzeŜenia 1. Spółka zastrzega sobie moŝliwość czasowego zawieszenia usługi Doładowanie EJD celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych. 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Spółka nie miała wpływu mimo zachowania naleŝytej staranności (siła wyŝsza rozumiana jako wydarzenie nieprzewidywalne, zewnętrzne, niemoŝliwe do zapobieŝenia, niezaleŝne od woli Stron, które uniemoŝliwia lub znacznie utrudnia realizację zobowiązań takie jak wojny, strajki, rewolucje, poŝary, powodzie, epidemie.). W przypadku wystąpienia siły wyŝszej wykonanie usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyŝszej. VII Postanowienia końcowe 1. Regulamin jest dostępny dla kaŝdego Usługobiorcy. 2. Regulamin moŝe zostać zmieniony przez Zarząd Spółki. 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w Ŝycie w dniu ich umieszczenia na stronach internetowych prowadzonych przez PLUS BANK S.A. Załącznik nr 1 Dostępne wartości doładowań 1. Dostępne Wartości Doładowań dla Orange: 5 PLN z VAT 10 PLN z VAT 25 PLN z VAT 40 PLN z VAT 50 PLN z VAT Strona 4 z 6

5 100 PLN z VAT 200 PLN z VAT 2. Dostępne Wartości Doładowań dla Plus: Maksymalna Wartość: 150 PLN z VAT 3. Dostępne Wartości Doładowań dla T-Mobile: Maksymalna Wartość: 500 PLN z VAT 4. Dostępne Wartości Doładowań dla Heyah: Maksymalna Wartość: 500 PLN z VAT 5. Dostępne Wartości Doładowań dla Play: Maksymalna Wartość: 300 PLN z VAT 6. Dostępne Wartości Doładowań dla W Rodzinie: Minimalna Wartość: 10 PLN z VAT Maksymalna Wartość: 250 PLN z VAT Załącznik nr 2 Wykaz elektronicznych form płatności umoŝliwiających realizację usługi Doładowanie EJD I Szczegółowe uregulowania korzystania z usługi Doładowanie EJD przy uŝyciu elektronicznych form płatności. 1. Usługa Doładowanie EJD umoŝliwia zakup doładowań kont Abonenta korzystającego z przedpłaconych usług operatorów telekomunikacyjnych przy uŝyciu dostępnych elektronicznych form płatności, odbywających się na bezpiecznych stronach internetowych. 2. Zapłata przy uŝyciu elektronicznych form płatności polega na zasileniu przez Usługobiorcę rachunku Usługodawcy, kwotą równą kwocie zasilenia konta Abonenta korzystającego z przedpłaconych usług operatorów telekomunikacyjnych. 3. Płatność przy uŝyciu elektronicznych form płatności moŝe być dokonana przez Usługobiorcę 24 godziny na dobę kaŝdego dnia tygodnia bez wyłączenia świąt i dni wolnych od pracy z Strona 5 z 6

6 dopuszczalnymi przerwami spowodowanymi koniecznością konserwacji systemów informatycznych oraz niezaleŝnymi od Operatora Transakcji przerwami spowodowanymi awarią sieci telekomunikacyjnej, jak równieŝ przerwami w funkcjonowaniu Banku. 4. Wykonując płatność przy uŝyciu elektronicznych form płatności, za pośrednictwem serwisów transakcyjnych Operatora Transakcji, Usługobiorca uruchamia w trybie natychmiastowym realizację swojego zlecenia. Odwołanie lub zmiana danego przelewu bez wiedzy Operatora Transakcji, będzie traktowana jako próba świadomego wyłudzenia usługi Doładowanie EJD bez zamiaru zapłaty i zgłaszana organom ścigania, a Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Spółki lub Operatora Transakcji. Strona 6 z 6

Regulamin świadczenia usług Doładowania kont Abonentów sieci operatora Polkomtel Sp. z o.o. I Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług Doładowania kont Abonentów sieci operatora Polkomtel Sp. z o.o. I Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia usług Doładowania kont Abonentów sieci operatora Polkomtel Sp. z o.o. I Postanowienia wstępne 1. Stosownie do wymogów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta upaid

Regulamin konta upaid Regulamin konta upaid I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka upaid (zwana dalej: Spółką)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASILEŃ KONTA PREPAID. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ZASILEŃ KONTA PREPAID. Postanowienia wstępne REGULAMIN ZASILEŃ KONTA PREPAID 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard ) Usługi Zasileń Konta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue Media

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue Media

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4 I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2011.199.1175 z późn. zm.) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu upaid i aplikacji mpotwór

Regulamin Systemu upaid i aplikacji mpotwór I Postanowienia wstępne Regulamin Systemu upaid i aplikacji mpotwór 1. Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, spółka upaid

Bardziej szczegółowo

Regulamin BlueCash. I - Postanowienia wstępne

Regulamin BlueCash. I - Postanowienia wstępne Regulamin BlueCash I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz.U.11.199.1175) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

Regulamin aplikacji Sprytny Bill

Regulamin aplikacji Sprytny Bill Regulamin upaid Regulamin aplikacji Sprytny Bill I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka upaid

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasilania kont telefonicznych

Regulamin zasilania kont telefonicznych Regulamin zasilania kont telefonicznych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez PayU usługi polegającej na umożliwieniu zasilania (doładowywania) kont telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Płatniczej BluePay S.A.

Regulamin Świadczenia Usługi Płatniczej BluePay S.A. Regulamin Świadczenia Usługi Płatniczej BluePay S.A. 1 Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz.U.11.199.1175), Spółka BluePay S.A. w Sopocie tworzy regulamin świadczenia

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU CALLPAY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 384

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu TOP3.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu TOP3.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu TOP3.pl Serwis TOP3.pl stanowi internetową platformę informacyjną stworzoną przez multiagencję ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI NadowskiNET. obowiązuje od 01.07.2015. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NadowskiNET

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI NadowskiNET. obowiązuje od 01.07.2015. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NadowskiNET REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI NadowskiNET obowiązuje od 01.07.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NadowskiNET I. DEFINICJE 1. Usługodawca: Instrumenty Geodezyjne Tadeusz Nadowski Sp. J. z siedzibą w Tychach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy www.zdziwsie.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy sklep.tzmkalisz.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

NINIEJSZY REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU

NINIEJSZY REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU NINIEJSZY REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU Regulamin świadczenia usług płatniczych w ramach przedpłaconego Instrumentu Płatniczego Płatność za Fakturę I - Postanowienia wstępne 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.

Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. Przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 25 stycznia 2010 r. Tekst jednolity z dnia 04 lipca 2012 r. R e j e s t r D

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.

Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. Przyjęty Uchwałą Zarządu nr 7/XI/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. Tekst jednolity z dnia 5 listopada 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi telefonii internetowej I-KOM

Regulamin korzystania z usługi telefonii internetowej I-KOM Regulamin korzystania z usługi telefonii internetowej I-KOM 1 Definicje Zwroty użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Operator (Optolan) - Optolan Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej 56, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI MOJEPŁATNOŚCI.PL

REGULAMIN USŁUGI MOJEPŁATNOŚCI.PL REGULAMIN USŁUGI MOJEPŁATNOŚCI.PL I. Część Ogólna Regulaminu 1 Jakim słowniczkiem posługujemy się w Regulaminie? 1. W Regulaminie używane są terminy pisane wielką literą. Posiadają one znaczenie nadane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A. REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A. Niniejszy Regulamin korzystania z Internetowej Platformy Transakcyjnej Platinum Fund 24 S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi EBPP

Regulamin usługi EBPP Regulamin usługi EBPP Zasady wystawiania, przesyłania i archiwizacji faktur w formie elektronicznej BillBird SA 2013-12-02 Kto świadczy usługę EBPP? 1. Usługa wykonywana jest przez BillBird Spółkę Akcyjną

Bardziej szczegółowo