Zmiany w przepisach PRAWO PRACY, ZUS, PODATEK DOCHODOWY 2012 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany w przepisach PRAWO PRACY, ZUS, PODATEK DOCHODOWY 2012 ROK"

Transkrypt

1 Poznań, 26 stycznia 2012 roku Zmiany w przepisach PRAWO PRACY, ZUS, PODATEK DOCHODOWY 2012 ROK Szanowni Państwo, Z początkiem 2012 roku następują zmiany w przepisach z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto wzrost minimalnego oraz przeciętnego wynagrodzenia za pracę wpływać będzie na zmianę wartości wskaźników istotnych przy naliczaniu wynagrodzeń oraz różnego rodzaju dodatków płacowych. Poniżej przedstawimy najważniejsze zmiany przepisów z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych w 2012 roku. Mamy nadzieję, że nasze opracowanie nie tylko dostarczy Państwu niezbędnej wiedzy o wprowadzonych zmianach, ale również pozwoli efektywnie planować działania Państwa firmy w obszarze personalnym. Prezentowane zmiany przepisów podzieliliśmy na cztery obszary tematyczne: Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne (ZUS) Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) Wynagrodzenia w 2012 roku wybrane wskaźniki. Zapraszamy do lektury. Paweł Multaniak Wiceprezes Zarządu FIGURES Kancelaria Rachunkowa 1

2 Zmiany w prawie pracy w 2012 roku 1. Wydłużenie terminu udzielania urlopu zaległego do 30 września Od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje Ustawa z 16 września 2011 roku o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, która umożliwia pracodawcom udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego do końca września (dotychczas do końca marca) następnego roku. Sporna stała się kwestia urlopu zaległego za rok 2011 rok (do którego pracownik nabył prawo przed wejściem w życie ustawy), ponieważ w ustawie nie zawarto przepisów przejściowych, natomiast Państwowa Inspekcja Pracy kilkakrotnie zmieniała zdanie w tej sprawie. Ostatecznie jednak Główny Inspektorat pracy stanął na stanowisku, że nowe przepisy obejmują już urlop zaległy za 2011 rok. 2. Dodatkowy urlop macierzyński zmiana wymiaru Od 1 stycznia 2012 roku dodatkowy urlop macierzyński został wydłużony z 2 do 4 tygodni. Dodatkowy urlop macierzyński: przysługuje albo matce albo ojcu dziecka (jednak nie mogą z niego korzystać równocześnie i nie mogą podzielić go pomiędzy siebie), udzielany jest jednorazowo w pełnych tygodniach kalendarzowych, może zostać udzielony tylko bezpośrednio po części obowiązkowej urlopu macierzyńskiego, wniosek o dodatkowy urlop macierzyński pracownik składa najpóźniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem, a pracodawca zobowiązany jest go udzielić. Wymiar urlopu dodatkowego jest uzależniony od ilości urodzonych dzieci i do 2014 roku będzie stopniowo wydłużany: Lata Urodzenie 1 dziecka Urodzenie więcej niż 1 dziecka tygodnie 3 tygodnie tygodnie 6 tygodni Od tygodni 8 tygodni Za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracownik otrzyma zasiłek macierzyński z ZUS. W okresie dodatkowego urlopu rodzic może pracować u dotychczasowego pracodawcy w wymiarze nie przekraczającym ½ etatu (zasiłek macierzyński zostaje wówczas proporcjonalnie obniżony). Zmiany w przepisach kadrowo-płacowych 2012 rok 2

3 3. Urlop ojcowski zmiana wymiaru Od 1 stycznia 2012 roku został wydłużony urlop ojcowski z 1 do 2 tygodni. Urlop ojcowski: może być wykorzystany do ukończenia pierwszego roku życia dziecka, udzielany jest jednorazowo w pełnych tygodniach kalendarzowych, wniosek o urlop ojcowski pracownik składa najpóźniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem, a pracodawca zobowiązany jest go udzielić. Lata Wymiar urlopu ojcowskiego tydzień tygodnie Za okres urlopu ojcowskiego pracownik otrzyma zasiłek macierzyński z ZUS. 4. Czas pracy niepełnosprawnych oraz dofinansowanie zatrudnienia niepełnosprawnych Od 1 stycznia 2012 czas pracy osób niepełnosprawnych bez względu na stopień niepełnosprawności wynosi 8 godzin dziennie i 40 godzin w wymiarze tygodniowym. Do końca 2011 osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pracowały 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo, obecnie takie normy obowiązują wyłącznie dla niepełnosprawnych, którzy przedstawią zaświadczenie lekarskie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy (na wniosek niepełnosprawnego pracownika pracodawca ma obowiązek skierować go na badania profilaktyczne). Pracodawcy zatrudniający pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym otrzymają wyższe dofinansowanie do ich wynagrodzeń. Natomiast zmniejszone zostało dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z orzeczonym umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. 5. Koniec obowiązywania pakietu antykryzysowego Z końcem grudnia 2011 roku przestała obowiązywać tzw. ustawa antykryzysowa (Ustawa z dnia 1 lipca 2009 roku o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców). Rząd zapowiada wprawdzie, że zostaną rozpoczęte prace nad wprowadzeniem na stałe niektórych rozwiązaniach tej ustawy, jednak obecnie pracodawcy zobowiązani są wrócić do stosowania czasowo zawieszonych przepisów Kodeksu Pracy m.in. dozwolonej długości okresu rozliczeniowego, stosowania indywidualnych rozkładów czasu pracy i przede wszystkim - w zakresie zawierania umów na czas określony. Od 1 stycznia 2012 roku ponownie obowiązuje określona w art Kodeksu pracy zasada, mówiąca o tym, że zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy. Nie ma już natomiast 24-miesięcznego limitu czasu, na jaki może być zawarta taka umowa. Zmiany w przepisach kadrowo-płacowych 2012 rok 3

4 Interpretacja prawna umów na czas określony zawartych przed i po 1 stycznia 2012 roku: Data zawarcia umowy Umowa na czas określony Data zakończenia umowy Stosowane przepisy przed 22 sierpnia 2009 przed 22 sierpnia 2009 pomiędzy 22 sierpnia 2009 a 31 grudnia 2011 pomiędzy 22 sierpnia 2009 a 31 grudnia 2011 po 31 grudnia 2011 po 31 grudnia 2011 do 31 grudnia 2011 do 31 grudnia 2011 po 31 grudnia 2011 Zastosowanie mają przepisy art K.p. - umowa jest wliczana do limitu 2 umów na czas określony na zasadach ogólnych Zastosowanie miał limit wynikający z ustawy antykryzysowej łączny okres trwania umów na czas określony ograniczony do 24 miesięcy (jednak liczony od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 22 sierpnia 2009) Zastosowanie miał limit wynikający z ustawy antykryzysowej łączny okres trwania umów na czas określony ograniczony do 24 miesięcy Zastosowanie mają przepisy art K.p. umowa jest traktowana jako pierwsza zawarta na czas określony Zastosowanie mają przepisy art K.p. - umowa jest wliczana do limitu 2 umów na czas określony na zasadach ogólnych Opracowanie własne FIGURES Kancelaria Rachunkowa W okresie trwania pakietu antykryzysowego za kolejną umowę na czas określony uznawano umowę zawartą przed upływem 3 miesięcy od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. Zgodnie z art Kodeksu pracy jako kolejne umowy na czas określony traktowane są te, dla których przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca. Zmiany w przepisach kadrowo-płacowych 2012 rok 4

5 Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PDOF ) w 2012 roku 1. Likwidacja numeru NIP Najważniejsza zmiana obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku to zniesienie dotychczasowych numerów NIP dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług (od 1 września 2011 roku w kontaktach z urzędami podatnik mógł posługiwać się numerem PESEL). Od dnia 1 stycznia 2012 dla tych osób numer PESEL staje się jedynym identyfikatorem podatkowym. Zniesiony został również obowiązek składania do urzędu skarbowego zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych (np. przy zmianie nazwiska, adresu zameldowania, dokumentu tożsamości). Pozostaje wprawdzie obowiązek aktualizacji adresu zamieszkania, jednak może być ona dokonywana przez podatnika poprzez złożenie deklaracji rozliczeniowej lub innego dokumentu związanego z obowiązkiem podatkowym. Jeżeli podatnik będzie chciał dokonać aktualizacji adresu miejsca zamieszkania w trakcie roku podatkowego, pomimo braku obowiązku złożenia deklaracji lub innego dokumentu, będzie mógł zgłosić taki adres na nowym formularzu ZAP-3. Na tym samym formularzu można również zgłosić numer rachunku bankowego. 2. Limity podatkowe Początek 2012 roku w podatku dochodowym nie przyniósł za sobą większych zmian. Na dotychczasowym poziomie pozostały skala podatkowa, pracownicze koszty uzyskania przychodu, czy kwota wolna od podatku. Mimo wcześniejszych zapowiedzi nie uległy zmianie również stawki diet z tytułu podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych ( kilometrówka ). Projekt rozporządzenia złożony przez ministerstwo poza waloryzacją limitów przewiduje również m.in. doprecyzowanie zasad rozliczania delegacji oraz rozszerzenie katalogu wydatków ponoszonych w związku z podróżami służbowymi. Przewiduje się, iż nowe przepisy mogą wejść w życie od września 2012 roku, jednak ostateczny kształt nowych przepisów nie jest jeszcze znany. Zmiany w przepisach kadrowo-płacowych 2012 rok 5

6 Zmiany w przepisach ubezpieczeń społecznych w 2012 roku 1. Zmiana wymiaru składki na ubezpieczenie rentowe płatnika (pracodawcy) Od 1 lutego 2012 roku składka na ubezpieczenie rentowe wzrośnie z obecnych 6 do 8 procent. Pracownik, jak dotychczas, będzie płacił składkę w wysokości 1,5 % pensji brutto, natomiast obciążenie pracodawcy zostaje zwiększone z 4,5% do 6,5%. 2. Dokumenty ZUS RMUA raz na rok Od 1 stycznia 2012 roku uległ zmianie przepis regulujący obowiązek wydawania informacji o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (druk ZUS RMUA dokument potwierdzający podleganie ubezpieczeniom oraz stanowiący podstawę korzystania z państwowej opieki medycznej NFZ). Od 2012 roku druki RMUA wydawane są zbiorczo w terminie do końca lutego kolejnego roku za rok poprzedni. Druk RMUA może być wydany w terminie wcześniejszym na wniosek pracownika, nie częściej niż raz na miesiąc. Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował w dniu 19 grudnia 2011 roku komunikat dotyczący możliwości składania przez pacjenta jako potwierdzenia uprawnień do bezpłatnych świadczeń medycznych oświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. Jednak ze względu na trwający w tej chwili konflikt pomiędzy NFZ a środowiskiem lekarskim nie wszystkie placówki działające w ramach umów z NFZ honorują takie oświadczenia i żądają od pacjentów dostarczenia zaświadczenia o ubezpieczeniu z zakładu pracy lub aktualnego druku RMUA. 3. Krótszy okres przedawnienia należności oraz archiwizacji dokumentów ZUS - 5 zamiast 10 lat Od 2012 roku skraca się okres przedawnienia należności wobec ZUS i KRUS z 10 do 5 lat. Oznacza to, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych tylko przez 5 lat będzie mógł domagać się zaległych składek. Jednak również tylko przez 5 lat płatnik będzie miał prawo domagania się zwrotu nadpłaconych składek od ZUS. Z 10 do 5 lat skróceniu uległ również okres, przez jaki pracodawcy mają obowiązek przechowywać kopie dokumentów potwierdzających odprowadzenie składek za pracowników i siebie - deklaracji rozliczeniowych ZUS, imiennych raportów miesięcznych i korekt do tych dokumentów. 4. Ubezpieczenie społeczne osób przebywających na urlopach wychowawczych Od 1 stycznia 2012 dla osób przebywających na urlopie wychowawczym zmienia się podstawa naliczania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (finansowanych z budżetu państwa). Do 31 grudnia 2011 podstawa ta była równa minimalnemu wynagrodzeniu. Od tego roku składki na urlopie wychowawczym będą naliczane od kwoty stanowiącej 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale z zastrzeżeniem jednak, że kwota ta nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne (z budżetu państwa) pozostaje na dotychczasowym poziomie 520 PLN. Zmiany w przepisach kadrowo-płacowych 2012 rok 6

7 5. Wyższe składki ZUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Od stycznia 2012 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą większe składki ZUS. Wzrost składek ZUS wynika z wyższego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego prognozowanego w 2012 roku. Od lutego wzrośnie również o 2% składka na ubezpieczenie rentowe. Minimalne podstawa wymiaru składek ZUS w 2012 roku wyniesie: na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 2 115,60 zł miesięcznie (dla pracodawców rozpoczynających działalność korzystających z ulgowych składek podstawa 450 zł), na ubezpieczenie zdrowotne ,31 zł miesięcznie Minimalne składki z działalności 2012 rok: Składka emerytalna 19,52% Składka rentowa 6% (od lutego %) Składka chorobowa dobrowolna 2,45% Składka wypadkowa 0,67%-3,33% [przyjęta wysokość stopy procentowej 1,67%] Składka zdrowotna Fundusz Pracy Składki podstawowe 412,97 zł 126,94 zł (za 01/2012) 169,25 zł (od 02/2012) 51,83 zł 35,33 zł 254,55 zł 51,83 zł Składki obniżone 87,84 zł 27,00 zł (za 01/2012) 36,00 zł (od 02/2012) 11,03 zł 7,52 zł 254,55 zł 11,03 zł Zmiany w przepisach kadrowo-płacowych 2012 rok 7

8 Wynagrodzenia w 2012 roku najważniejsze wskaźniki 1. Wynagrodzenie minimalne: 1 500,00 PLN 2. Wynagrodzenie minimalne w pierwszym roku pracy (tj. 80% wynagrodzenia minimalnego): 1 200,00 PLN 3. Wynagrodzenie minimalne w przypadku części etatu: Wymiar etatu Dla kwoty 1500,00 zł 3/4 etatu 1125,00 zł 1/2 etatu 750,00 zł 1/3 etatu 500,00 zł 1/4 etatu 375,00 zł 4. Współczynnik do wyliczenia ekwiwalentu za urlop: 21,00 5. Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego: 1 294,35 PLN 6. Maksymalna kwota odprawy z tytułu zwolnień grupowych (tj. 15-krotność wynagrodzenia minimalnego): PLN 7. Kwota wolna od potrąceń: Wymiar etatu Podstawowe koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa Podwyższone koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa Podstawowe koszty uzyskania przychodu bez ulgi podatkowej Podwyższone koszty uzyskania, bez ulgi podatkowej Pełny etat 1 111,86 zł 1 116,86 zł 1 064,86 zł 1 069,86 zł *Podane wartości stanowią podstawę dla ustalenia kwoty wolnej w zależności od rodzaju potrącenia dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Zmiany w przepisach kadrowo-płacowych 2012 rok 8

9 8. Dodatek za pracę w porze nocnej: Dodatek za każdą godzinę pracy w porze nocnej wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, uwzględniając nominalną liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu (pracodawca może ustalić wyższe stawki): Miesiąc Wymiar czasu pracy Kwota dodatku za 1 godzinę pracy w porze nocnej Styczeń godzin 1,79 zł Luty godzin 1,79 zł Marzec godzin 1,70 zł Kwiecień godzin 1,88 zł Maj godzin 1,79 zł Czerwiec godzin 1,88 zł Lipiec godzin 1,70 zł Sierpień godzin 1,70 zł Wrzesień godzin 1,88 zł Październik godzin 1,63 zł Listopad godzin 1,79 zł Grudzień godzin 1,97 zł 9. Ilość dni roboczych w 2012 roku: Miesiąc Ilość dni/godzin roboczych Styczeń dni 168 godzin Luty dni 168 godzin Marzec dni 176 godzin Kwiecień dni 160 godzin Maj dni 168 godzin Czerwiec dni 160 godzin Lipiec dni 176 godzin Sierpień dni 176 godzin Wrzesień dni 160 godzin Październik dni 184 godzin Listopad dni 168 godzin Grudzień dni 152 godzin RAZEM 252 dni 2016 godzin Zmiany w przepisach kadrowo-płacowych 2012 rok 9

10 10. Wskaźniki podatkowe (brak zmian w stosunku do 2011 roku): Skala podatkowa: 18% i 32%: Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi Ponad Do ,00 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł ,00 zł , % nadwyżki ponad ,00 zł Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy: Z jednego stosunku pracy Z kilku stosunków pracy Z jednego stosunku pracy dla dojeżdżających Z kilku stosunków pracy dla dojeżdżających Miesięcznie Rocznie Nie może przekroczyć rocznie Miesięcznie Rocznie Nie może przekroczyć rocznie 111,25 zł 1 335,00 zł 2 002,05 zł 139,06 zł 1 668,72 zł 2 502,56 zł Kwota zmniejszająca podatek: 46,33 PLN miesięcznie (556,02 PLN rocznie) Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku: 3 091,00 PLN Zmiany w przepisach kadrowo-płacowych 2012 rok 10

11 11. Składki ZUS: Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: PLN Stopy procentowe składek: Składka Pracownik Pracodawca Emerytalna 9,76% 9,76% Rentowa 1,50% 4,50% (za styczeń 2012) 6,50% (od lutego 2012) Chorobowa 2,45% - Wypadkowa - Ustalana indywidualnie dla firmy 0,67% - 3,33% Zdrowotna 9% - Fundusz Pracy - 2,45% FGSP - 0,10% FEP* - 1,50% *jeśli w firmie występuje praca w warunkach szczególnych Sporządziły: Izabela Komorowska Gdula Kierownik Zespołu Kadr i Płac FIGURES Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. Sylwia Bąk Dyrektor Operacyjny FIGURES Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. Poznań, 26 stycznia 2012 roku Zmiany w przepisach kadrowo-płacowych 2012 rok 11

12 Więcej informacji o Kancelarii: Zapraszamy do współpracy: Sylwia Bąk Dyrektor Operacyjny tel. kom Izabela Komorowska Gdula Kierownik Zespołu Kadr i Płac tel. kom FIGURES Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. Siedziba: ul. Towarowa 35 Biurowiec Delta Poznań tel.: fax.: Oddział w Warszawie: Al. Jana Pawła II 12 Biurowiec Kaskada Warszawa tel.: Zmiany w przepisach kadrowo-płacowych 2012 rok 12

13 Z nami licz¹ siê najlepsi Nasz sukces opiera siê na dostarczaniu Klientom aktualnych i wiarygodnych informacji finansowych przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwi¹zañ informatycznych. Oferujemy: outsourcing us³ug ksiêgowych oraz kadrowo p³acowych, sprawozdawczoœæ gie³dowa (MSR, PSR), us³ugi bieg³ego rewidenta, ksiêgowoœæ projektów unijnych, doradztwo w zakresie prawa bilansowego. Ksiêgowoœæ bez kartki papieru elektroniczny obieg dokumentów, nowoczesne rozwi¹zanie organizacyjne daj¹ce naszym Klientom oszczêdnoœæ czasu i szybki dostêp do informacji finansowej. Zapraszamy do wspó³pracy Ma³gorzata G³adkowska, Prezes Zarz¹du Pawe³ Multaniak, Wiceprezes Zarz¹du FIGURES Kancelaria Rachunkowa sp. z o.o. Siedziba: ul. Towarowa 35, Poznañ t / f: Oddzia³: Al. Jana Paw³a II 12, Warszawa / t

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc.

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc. Zadania 7) Przekroczenie progu podatkowego miesięczne wynagrodzenie wg umowy: 14 000zł brutto,, próg podatkowy - 85 528,00zł, limit podstawy składek emerytalno-rentowych - 118 770zł. Określ miesiąc przekroczenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w module Kadry i Płace wynikające ze zmian przepisów prawa na 2012 rok enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Zmiany w module Kadry i Płace wynikające ze zmian przepisów prawa na 2012 rok enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Zmiany w module Kadry i Płace wynikające ze zmian przepisów prawa na 2012 rok enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Zmiany w rozliczeniach PIT za 2011 r.,

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Zakłady zrzeszone w Cechu Rzemiosł Drzewnych w Bydgoszczy wszystkie. 1. ZUS PRACODAWCY i osoby współpracującej

Zakłady zrzeszone w Cechu Rzemiosł Drzewnych w Bydgoszczy wszystkie. 1. ZUS PRACODAWCY i osoby współpracującej 1 Bydgoszcz, dnia 12.01.2009r. Zakłady zrzeszone w Cechu Rzemiosł Drzewnych w Bydgoszczy wszystkie KOMUNIKAT NR 1/2009 1. ZUS PRACODAWCY i osoby współpracującej za miesiąc styczeń, luty 2009r. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Randstad Payroll Solutions. Stan prawny: maj 2010 roku

Biuletyn Randstad Payroll Solutions. Stan prawny: maj 2010 roku Biuletyn Randstad Payroll Solutions Stan prawny: maj 2010 roku Wskaźniki i stawki Skala podatkowa w 2009 i 2010 roku Podstawa obliczenia podatku (w zł) ponad do Podatek 0 85.528 18% podstawy obliczenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU Wyższe wynagrodzenie minimalne Od 1 stycznia 2013 r. wynagrodzenie minimalne wzrośnie i wynosić będzie 1600 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie pracownika

Bardziej szczegółowo

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę Wynagrodzenia, zasiłki i potrącenia z uwzględnieniem zmian kadrowopłacowych obowiązujących w 2016 r. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki i stawki. od 1 czerwca 2014 roku. ZUS, prawo pracy, podatki, wynagrodzenia 1BW08

Wskaźniki i stawki. od 1 czerwca 2014 roku. ZUS, prawo pracy, podatki, wynagrodzenia 1BW08 Wskaźniki i stawki od 1 czerwca 2014 roku ZUS, prawo pracy, podatki, wynagrodzenia 1BW08 Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Wojciech Dyr Redaktor prowadząca: Renata Kajewska

Bardziej szczegółowo

I rok pracy - 80 % minimalnego wynagrodzenia

I rok pracy - 80 % minimalnego wynagrodzenia Tychy, dnia 21.09.2009 r. Członkowie Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW Najniższe wynagrodzenie pracowników od 1 stycznia. 2009 r. I rok pracy - 80 % minimalnego wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie ORGANIZACJA POLSKIEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. nr 65, poz. 437

Bardziej szczegółowo

Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych Poradnik Szczególne

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Dochody uzyskiwane z umowy o pracę Wyliczanie miesięcznych zaliczek na PDOF Płaca zasadnicza a wynagrodzenie netto Dochód uzyskany z pracy zlecenia Ulga na Internet Składając

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

A U T O P O P R A W K A. do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw

A U T O P O P R A W K A. do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw Projekt A U T O P O P R A W K A do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw W projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy 1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy Aby zrozumieć istotę i celowość wypełniania poszczególnych rubryk listy płac, należy zapoznać się ze schematem naliczania wynagrodzenia pracownika.

Bardziej szczegółowo

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw Kod szkolenia: 632816 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Moduł: KADRY 1. Stosunek pracy: - zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Kod szkolenia: 803116 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU 1. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo. Z kodeksu pracy została usunięta umowa na czas wykonania określonej

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę Lista płac

Umowy o pracę Lista płac Umowy o pracę Lista płac 1 Na okres próbny Na czas określony Na czas zastępstwa Na czas nieokreślony Na czas wykonania określonej pracy Agencje pracy czasowej Praca nakładcza 2 Może poprzedzad każdą umowę

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

17 czerwca minął rok od wprowadzenia zmian w urlopach dla rodziców. Największa rewolucja to wydłużenie urlopu z 26 do 52 tygodni.

17 czerwca minął rok od wprowadzenia zmian w urlopach dla rodziców. Największa rewolucja to wydłużenie urlopu z 26 do 52 tygodni. 17 czerwca minął rok od wprowadzenia zmian w urlopach dla rodziców. Największa rewolucja to wydłużenie urlopu z 26 do 52 tygodni. Z jakich urlopów mogą korzystać rodzice? - podstawowy urlop macierzyński

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy po zmianach w 2016 roku

Prawo pracy po zmianach w 2016 roku Prawo pracy po zmianach w 2016 roku Kod szkolenia: 601516 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Omówienie zmian ustawy Kodeks pracy dotyczących umów o pracę Zakres

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne Przedsiębiorstwa EMILIA sp. z o.o.

Dane identyfikacyjne Przedsiębiorstwa EMILIA sp. z o.o. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE STYCZEŃ 2015 A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Przedsiębiorstwo Handlowe EMILIA sp. z o.o. Zadanie egzaminacyjne Wykonaj prace związane z zatrudnieniem

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych Bogdan Majkowski Andrzej Wilczyński Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych 1BW01 1 Autorzy: Bogdan Majkowski specjalista w zakresie prawa pracy

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

Urlop wychowawczy w enova

Urlop wychowawczy w enova Urlop wychowawczy w enova Strona 1 z 17 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Konfiguracja w programie enova...3 2.2 Wskaźniki do urlopu wychowawczego...3 2.2.1 Przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale...3

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Rozwój kompetencji: - analitycznych, - zarządczych, Szkolenie dla: pracowników działu kadr i płac: - początkujących, - ale także dla tych, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a. Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5).

Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a. Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5). Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5). Zestawy PIT na rok 2017 W związku z brakiem publikacji przez

Bardziej szczegółowo

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM. (dni wolne na opiekę nad dzieckiem, zasiłek opiekuńczy, urlop macierzyński, wydłużony urlop wychowawczy) I. DNI WOLNE NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM. Art 188

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XI uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia,

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia, 1. Obsługa kadrowo-płacowa 35 zł/os CENNIK USŁUG 1.1 Tworzenie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej: zakładanie i prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz

Bardziej szczegółowo

Jesteś tatą. Poznaj swoje prawa, gdy chcesz pracować i opiekować się dzieckiem

Jesteś tatą. Poznaj swoje prawa, gdy chcesz pracować i opiekować się dzieckiem Urlop Ojcowski. Informator. Jesteś tatą. Chcesz pracować i opiekować się dzieckiem. Pogodzić życie zawodowe z rodzinnym. Poznaj swoje prawa! Jeżeli jesteś tatą pracującym na umowę o pracę masz prawo do:

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

U S T A W A. z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Projekt z dnia 20 marca 2017 r. U S T A W A z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Art. 1. W ustawie z dnia 13

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 800 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN ul.

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 800 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN ul. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 29.04.2016 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 6 maj 2016 r. 12 maj 2016 r. 1 czerwiec 2016 r. godz. 10:00 MIEJSCE: KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie

Rozpoczynasz prowadzenie ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 337415 Temat: Kadry i płace od podstaw 2015/2016-dwudniowe warsztaty praktyczne 22-23 Wrzesień Kędzierzyn-Koźle, Hotel Court Wellness and SPA, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 890 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 890 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00 PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 08.05.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 15 maj 2017 r. 30 maj 2017 r. 6 czerwiec 2017 r. godz. 10:00 MIEJSCE: RZESZÓW

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa Publikacja

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 1. W menu Administracja-Parametry systemu na zakładce płace rozpocząć nowy rok podatkowy 2009

Bardziej szczegółowo

1. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych

1. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych Zmiany zawarte w projekcie ustawy z dnia 21 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw 1. Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 1.1 Zmiany w Kodeksie Pracy, które będą obowiązywać od 22 lutego 2016 r...13 1.1.1 Umowa o pracę na okres próbny nowe regulacje...13

Bardziej szczegółowo

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Autor: Michał Jarosik {IF_PARAM:INTRO_ONLY} Przedsiębiorca mający dochody z różnych źródeł decyduje, od którego z nich opłaci

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa: 2.375,40 zł do ubezpieczenia społecznego i F.Pr. 60%od kwoty 3.959,00 zł

I. Podstawa: 2.375,40 zł do ubezpieczenia społecznego i F.Pr. 60%od kwoty 3.959,00 zł PRZYKŁADY - dla osób prowadzących działalność i współpracujących od IV-XII/2015 przykł. 1 - dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą od IV-XII/2015 przykł. 2 - wynagrodzenia dla uczniów za IV-V/2015

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy.

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Warunki świadczenia pracy Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Nie ma jedynej właściwej formy wykonywania pracy. Wyłącznie od zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz aktów prawnych 9. Kalendarium zmian dla pracodawców 10

Spis treści. Wykaz aktów prawnych 9. Kalendarium zmian dla pracodawców 10 Prawo pracy, ZUS, podatki w 2016 roku : 10 zmian w przepisach, które muszą znać pracodawcy : [praca zbiorowa / pod redakcją Leszka Skupskiego]. Aktualizacja lipiec 2016. Warszawa, cop. 2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacja podatkowa na 2017 r.

Informacja podatkowa na 2017 r. - 1 - Informacja podatkowa na 2017 r. W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze zmiany podatkowe dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Skala podatku dochodowego na

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

Informator płacowy. 70 wskaźników i stawek aktualnych od 1 stycznia 2017 roku

Informator płacowy. 70 wskaźników i stawek aktualnych od 1 stycznia 2017 roku Informator płacowy 70 wskaźników i stawek aktualnych od 1 stycznia 2017 roku Wynagrodzenia Wynagrodzenie minimalne w 2017 roku... 7 Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia od 1 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 578116 Temat: Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 4-19 Luty Katowice,

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Rawiczu OBOWIĄZKI PŁATNIKA. ul. Stanisława Staszica 4 63-900 Rawicz. tel.: +48 65 546 61 00 fax :+48 65 546 61 52. www.usrawicz.

Urząd Skarbowy w Rawiczu OBOWIĄZKI PŁATNIKA. ul. Stanisława Staszica 4 63-900 Rawicz. tel.: +48 65 546 61 00 fax :+48 65 546 61 52. www.usrawicz. OBOWIĄZKI PŁATNIKA Urząd Skarbowy Skala podatku dochodowego 2009-2012 Podstawa obliczenia podatku w złotych ponad do Podatek wynosi 85.528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr 85.528 14.839

Bardziej szczegółowo

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie ORGANIZACJA POLSKIEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. nr 65, poz. 437

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC 1 Dział Płac, jest jednostką organizacyjną administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, działającą w ramach Kwestury, powołaną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw Kod szkolenia: 632816 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Moduł: KADRY 1. Stosunek pracy: - zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? Jako przedsiębiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? JESTEŚ OSOBĄ PROWADZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY - tekst jednolity regulaminu ( z uwzględnieniem aneksów nr 1-10) R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora COKiS Nr 3 z dnia 11 października 2012 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Purpurowy Informator GT Listopad 2015

Purpurowy Informator GT Listopad 2015 Purpurowy Informator GT Listopad 2015 Zmiany w urlopach rodzicielskich Purpurowy Informator źródło informacji HR Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy kolejną część Purpurowego Informatora, w

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Dz.U poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2013 poz. 983 USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998

Bardziej szczegółowo

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE Na podstawie art 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U Nr 223 poz.

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Pracodawca a Inspekcja Pracy w świetle zmian

Pracodawca a Inspekcja Pracy w świetle zmian Pracodawca a Inspekcja Pracy w świetle zmian 1. Uchylenie art. 209 i 283 2 pkt 1 kp Z dniem 17 stycznia 2013 r. uchylono art. 209 i 283 2 pkt 1 kp. Tym samym zniesiono obowiązek informowania właściwego

Bardziej szczegółowo

Umowy terminowe i uprawnienia rodzicielskie w 2016 r.

Umowy terminowe i uprawnienia rodzicielskie w 2016 r. Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Umowy terminowe i uprawnienia rodzicielskie w 2016 r. Przygotuj firmę do zmian w Kodeksie pracy Początek 2016 r. stoi pod znakiem

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r.

Wyjaśnienia dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r. Wyjaśnienia dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r. Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego 1. Zgodnie z art. 182 3 Kodeksu pracy, pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA kwiecień 2016 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa 2 ZUS

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90 tel: 81 533-31-39, 81 534-13-01, fax: 81 532-50-62, e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH Kategoria Typ szkolenia Miejsce Termin Cena PRAWO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 983 USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV SPIS TREŚCI Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych... 1 1.1. Definicja pracownika samorządowego... 1 1.2. Czynności kadrowe... 2 1.3. Obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo