Zmiany w przepisach PRAWO PRACY, ZUS, PODATEK DOCHODOWY 2012 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany w przepisach PRAWO PRACY, ZUS, PODATEK DOCHODOWY 2012 ROK"

Transkrypt

1 Poznań, 26 stycznia 2012 roku Zmiany w przepisach PRAWO PRACY, ZUS, PODATEK DOCHODOWY 2012 ROK Szanowni Państwo, Z początkiem 2012 roku następują zmiany w przepisach z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto wzrost minimalnego oraz przeciętnego wynagrodzenia za pracę wpływać będzie na zmianę wartości wskaźników istotnych przy naliczaniu wynagrodzeń oraz różnego rodzaju dodatków płacowych. Poniżej przedstawimy najważniejsze zmiany przepisów z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych w 2012 roku. Mamy nadzieję, że nasze opracowanie nie tylko dostarczy Państwu niezbędnej wiedzy o wprowadzonych zmianach, ale również pozwoli efektywnie planować działania Państwa firmy w obszarze personalnym. Prezentowane zmiany przepisów podzieliliśmy na cztery obszary tematyczne: Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne (ZUS) Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) Wynagrodzenia w 2012 roku wybrane wskaźniki. Zapraszamy do lektury. Paweł Multaniak Wiceprezes Zarządu FIGURES Kancelaria Rachunkowa 1

2 Zmiany w prawie pracy w 2012 roku 1. Wydłużenie terminu udzielania urlopu zaległego do 30 września Od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje Ustawa z 16 września 2011 roku o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, która umożliwia pracodawcom udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego do końca września (dotychczas do końca marca) następnego roku. Sporna stała się kwestia urlopu zaległego za rok 2011 rok (do którego pracownik nabył prawo przed wejściem w życie ustawy), ponieważ w ustawie nie zawarto przepisów przejściowych, natomiast Państwowa Inspekcja Pracy kilkakrotnie zmieniała zdanie w tej sprawie. Ostatecznie jednak Główny Inspektorat pracy stanął na stanowisku, że nowe przepisy obejmują już urlop zaległy za 2011 rok. 2. Dodatkowy urlop macierzyński zmiana wymiaru Od 1 stycznia 2012 roku dodatkowy urlop macierzyński został wydłużony z 2 do 4 tygodni. Dodatkowy urlop macierzyński: przysługuje albo matce albo ojcu dziecka (jednak nie mogą z niego korzystać równocześnie i nie mogą podzielić go pomiędzy siebie), udzielany jest jednorazowo w pełnych tygodniach kalendarzowych, może zostać udzielony tylko bezpośrednio po części obowiązkowej urlopu macierzyńskiego, wniosek o dodatkowy urlop macierzyński pracownik składa najpóźniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem, a pracodawca zobowiązany jest go udzielić. Wymiar urlopu dodatkowego jest uzależniony od ilości urodzonych dzieci i do 2014 roku będzie stopniowo wydłużany: Lata Urodzenie 1 dziecka Urodzenie więcej niż 1 dziecka tygodnie 3 tygodnie tygodnie 6 tygodni Od tygodni 8 tygodni Za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracownik otrzyma zasiłek macierzyński z ZUS. W okresie dodatkowego urlopu rodzic może pracować u dotychczasowego pracodawcy w wymiarze nie przekraczającym ½ etatu (zasiłek macierzyński zostaje wówczas proporcjonalnie obniżony). Zmiany w przepisach kadrowo-płacowych 2012 rok 2

3 3. Urlop ojcowski zmiana wymiaru Od 1 stycznia 2012 roku został wydłużony urlop ojcowski z 1 do 2 tygodni. Urlop ojcowski: może być wykorzystany do ukończenia pierwszego roku życia dziecka, udzielany jest jednorazowo w pełnych tygodniach kalendarzowych, wniosek o urlop ojcowski pracownik składa najpóźniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem, a pracodawca zobowiązany jest go udzielić. Lata Wymiar urlopu ojcowskiego tydzień tygodnie Za okres urlopu ojcowskiego pracownik otrzyma zasiłek macierzyński z ZUS. 4. Czas pracy niepełnosprawnych oraz dofinansowanie zatrudnienia niepełnosprawnych Od 1 stycznia 2012 czas pracy osób niepełnosprawnych bez względu na stopień niepełnosprawności wynosi 8 godzin dziennie i 40 godzin w wymiarze tygodniowym. Do końca 2011 osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pracowały 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo, obecnie takie normy obowiązują wyłącznie dla niepełnosprawnych, którzy przedstawią zaświadczenie lekarskie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy (na wniosek niepełnosprawnego pracownika pracodawca ma obowiązek skierować go na badania profilaktyczne). Pracodawcy zatrudniający pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym otrzymają wyższe dofinansowanie do ich wynagrodzeń. Natomiast zmniejszone zostało dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z orzeczonym umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. 5. Koniec obowiązywania pakietu antykryzysowego Z końcem grudnia 2011 roku przestała obowiązywać tzw. ustawa antykryzysowa (Ustawa z dnia 1 lipca 2009 roku o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców). Rząd zapowiada wprawdzie, że zostaną rozpoczęte prace nad wprowadzeniem na stałe niektórych rozwiązaniach tej ustawy, jednak obecnie pracodawcy zobowiązani są wrócić do stosowania czasowo zawieszonych przepisów Kodeksu Pracy m.in. dozwolonej długości okresu rozliczeniowego, stosowania indywidualnych rozkładów czasu pracy i przede wszystkim - w zakresie zawierania umów na czas określony. Od 1 stycznia 2012 roku ponownie obowiązuje określona w art Kodeksu pracy zasada, mówiąca o tym, że zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy. Nie ma już natomiast 24-miesięcznego limitu czasu, na jaki może być zawarta taka umowa. Zmiany w przepisach kadrowo-płacowych 2012 rok 3

4 Interpretacja prawna umów na czas określony zawartych przed i po 1 stycznia 2012 roku: Data zawarcia umowy Umowa na czas określony Data zakończenia umowy Stosowane przepisy przed 22 sierpnia 2009 przed 22 sierpnia 2009 pomiędzy 22 sierpnia 2009 a 31 grudnia 2011 pomiędzy 22 sierpnia 2009 a 31 grudnia 2011 po 31 grudnia 2011 po 31 grudnia 2011 do 31 grudnia 2011 do 31 grudnia 2011 po 31 grudnia 2011 Zastosowanie mają przepisy art K.p. - umowa jest wliczana do limitu 2 umów na czas określony na zasadach ogólnych Zastosowanie miał limit wynikający z ustawy antykryzysowej łączny okres trwania umów na czas określony ograniczony do 24 miesięcy (jednak liczony od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 22 sierpnia 2009) Zastosowanie miał limit wynikający z ustawy antykryzysowej łączny okres trwania umów na czas określony ograniczony do 24 miesięcy Zastosowanie mają przepisy art K.p. umowa jest traktowana jako pierwsza zawarta na czas określony Zastosowanie mają przepisy art K.p. - umowa jest wliczana do limitu 2 umów na czas określony na zasadach ogólnych Opracowanie własne FIGURES Kancelaria Rachunkowa W okresie trwania pakietu antykryzysowego za kolejną umowę na czas określony uznawano umowę zawartą przed upływem 3 miesięcy od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. Zgodnie z art Kodeksu pracy jako kolejne umowy na czas określony traktowane są te, dla których przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca. Zmiany w przepisach kadrowo-płacowych 2012 rok 4

5 Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PDOF ) w 2012 roku 1. Likwidacja numeru NIP Najważniejsza zmiana obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku to zniesienie dotychczasowych numerów NIP dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług (od 1 września 2011 roku w kontaktach z urzędami podatnik mógł posługiwać się numerem PESEL). Od dnia 1 stycznia 2012 dla tych osób numer PESEL staje się jedynym identyfikatorem podatkowym. Zniesiony został również obowiązek składania do urzędu skarbowego zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych (np. przy zmianie nazwiska, adresu zameldowania, dokumentu tożsamości). Pozostaje wprawdzie obowiązek aktualizacji adresu zamieszkania, jednak może być ona dokonywana przez podatnika poprzez złożenie deklaracji rozliczeniowej lub innego dokumentu związanego z obowiązkiem podatkowym. Jeżeli podatnik będzie chciał dokonać aktualizacji adresu miejsca zamieszkania w trakcie roku podatkowego, pomimo braku obowiązku złożenia deklaracji lub innego dokumentu, będzie mógł zgłosić taki adres na nowym formularzu ZAP-3. Na tym samym formularzu można również zgłosić numer rachunku bankowego. 2. Limity podatkowe Początek 2012 roku w podatku dochodowym nie przyniósł za sobą większych zmian. Na dotychczasowym poziomie pozostały skala podatkowa, pracownicze koszty uzyskania przychodu, czy kwota wolna od podatku. Mimo wcześniejszych zapowiedzi nie uległy zmianie również stawki diet z tytułu podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych ( kilometrówka ). Projekt rozporządzenia złożony przez ministerstwo poza waloryzacją limitów przewiduje również m.in. doprecyzowanie zasad rozliczania delegacji oraz rozszerzenie katalogu wydatków ponoszonych w związku z podróżami służbowymi. Przewiduje się, iż nowe przepisy mogą wejść w życie od września 2012 roku, jednak ostateczny kształt nowych przepisów nie jest jeszcze znany. Zmiany w przepisach kadrowo-płacowych 2012 rok 5

6 Zmiany w przepisach ubezpieczeń społecznych w 2012 roku 1. Zmiana wymiaru składki na ubezpieczenie rentowe płatnika (pracodawcy) Od 1 lutego 2012 roku składka na ubezpieczenie rentowe wzrośnie z obecnych 6 do 8 procent. Pracownik, jak dotychczas, będzie płacił składkę w wysokości 1,5 % pensji brutto, natomiast obciążenie pracodawcy zostaje zwiększone z 4,5% do 6,5%. 2. Dokumenty ZUS RMUA raz na rok Od 1 stycznia 2012 roku uległ zmianie przepis regulujący obowiązek wydawania informacji o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (druk ZUS RMUA dokument potwierdzający podleganie ubezpieczeniom oraz stanowiący podstawę korzystania z państwowej opieki medycznej NFZ). Od 2012 roku druki RMUA wydawane są zbiorczo w terminie do końca lutego kolejnego roku za rok poprzedni. Druk RMUA może być wydany w terminie wcześniejszym na wniosek pracownika, nie częściej niż raz na miesiąc. Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował w dniu 19 grudnia 2011 roku komunikat dotyczący możliwości składania przez pacjenta jako potwierdzenia uprawnień do bezpłatnych świadczeń medycznych oświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. Jednak ze względu na trwający w tej chwili konflikt pomiędzy NFZ a środowiskiem lekarskim nie wszystkie placówki działające w ramach umów z NFZ honorują takie oświadczenia i żądają od pacjentów dostarczenia zaświadczenia o ubezpieczeniu z zakładu pracy lub aktualnego druku RMUA. 3. Krótszy okres przedawnienia należności oraz archiwizacji dokumentów ZUS - 5 zamiast 10 lat Od 2012 roku skraca się okres przedawnienia należności wobec ZUS i KRUS z 10 do 5 lat. Oznacza to, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych tylko przez 5 lat będzie mógł domagać się zaległych składek. Jednak również tylko przez 5 lat płatnik będzie miał prawo domagania się zwrotu nadpłaconych składek od ZUS. Z 10 do 5 lat skróceniu uległ również okres, przez jaki pracodawcy mają obowiązek przechowywać kopie dokumentów potwierdzających odprowadzenie składek za pracowników i siebie - deklaracji rozliczeniowych ZUS, imiennych raportów miesięcznych i korekt do tych dokumentów. 4. Ubezpieczenie społeczne osób przebywających na urlopach wychowawczych Od 1 stycznia 2012 dla osób przebywających na urlopie wychowawczym zmienia się podstawa naliczania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (finansowanych z budżetu państwa). Do 31 grudnia 2011 podstawa ta była równa minimalnemu wynagrodzeniu. Od tego roku składki na urlopie wychowawczym będą naliczane od kwoty stanowiącej 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale z zastrzeżeniem jednak, że kwota ta nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne (z budżetu państwa) pozostaje na dotychczasowym poziomie 520 PLN. Zmiany w przepisach kadrowo-płacowych 2012 rok 6

7 5. Wyższe składki ZUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Od stycznia 2012 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą większe składki ZUS. Wzrost składek ZUS wynika z wyższego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego prognozowanego w 2012 roku. Od lutego wzrośnie również o 2% składka na ubezpieczenie rentowe. Minimalne podstawa wymiaru składek ZUS w 2012 roku wyniesie: na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 2 115,60 zł miesięcznie (dla pracodawców rozpoczynających działalność korzystających z ulgowych składek podstawa 450 zł), na ubezpieczenie zdrowotne ,31 zł miesięcznie Minimalne składki z działalności 2012 rok: Składka emerytalna 19,52% Składka rentowa 6% (od lutego %) Składka chorobowa dobrowolna 2,45% Składka wypadkowa 0,67%-3,33% [przyjęta wysokość stopy procentowej 1,67%] Składka zdrowotna Fundusz Pracy Składki podstawowe 412,97 zł 126,94 zł (za 01/2012) 169,25 zł (od 02/2012) 51,83 zł 35,33 zł 254,55 zł 51,83 zł Składki obniżone 87,84 zł 27,00 zł (za 01/2012) 36,00 zł (od 02/2012) 11,03 zł 7,52 zł 254,55 zł 11,03 zł Zmiany w przepisach kadrowo-płacowych 2012 rok 7

8 Wynagrodzenia w 2012 roku najważniejsze wskaźniki 1. Wynagrodzenie minimalne: 1 500,00 PLN 2. Wynagrodzenie minimalne w pierwszym roku pracy (tj. 80% wynagrodzenia minimalnego): 1 200,00 PLN 3. Wynagrodzenie minimalne w przypadku części etatu: Wymiar etatu Dla kwoty 1500,00 zł 3/4 etatu 1125,00 zł 1/2 etatu 750,00 zł 1/3 etatu 500,00 zł 1/4 etatu 375,00 zł 4. Współczynnik do wyliczenia ekwiwalentu za urlop: 21,00 5. Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego: 1 294,35 PLN 6. Maksymalna kwota odprawy z tytułu zwolnień grupowych (tj. 15-krotność wynagrodzenia minimalnego): PLN 7. Kwota wolna od potrąceń: Wymiar etatu Podstawowe koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa Podwyższone koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa Podstawowe koszty uzyskania przychodu bez ulgi podatkowej Podwyższone koszty uzyskania, bez ulgi podatkowej Pełny etat 1 111,86 zł 1 116,86 zł 1 064,86 zł 1 069,86 zł *Podane wartości stanowią podstawę dla ustalenia kwoty wolnej w zależności od rodzaju potrącenia dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Zmiany w przepisach kadrowo-płacowych 2012 rok 8

9 8. Dodatek za pracę w porze nocnej: Dodatek za każdą godzinę pracy w porze nocnej wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, uwzględniając nominalną liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu (pracodawca może ustalić wyższe stawki): Miesiąc Wymiar czasu pracy Kwota dodatku za 1 godzinę pracy w porze nocnej Styczeń godzin 1,79 zł Luty godzin 1,79 zł Marzec godzin 1,70 zł Kwiecień godzin 1,88 zł Maj godzin 1,79 zł Czerwiec godzin 1,88 zł Lipiec godzin 1,70 zł Sierpień godzin 1,70 zł Wrzesień godzin 1,88 zł Październik godzin 1,63 zł Listopad godzin 1,79 zł Grudzień godzin 1,97 zł 9. Ilość dni roboczych w 2012 roku: Miesiąc Ilość dni/godzin roboczych Styczeń dni 168 godzin Luty dni 168 godzin Marzec dni 176 godzin Kwiecień dni 160 godzin Maj dni 168 godzin Czerwiec dni 160 godzin Lipiec dni 176 godzin Sierpień dni 176 godzin Wrzesień dni 160 godzin Październik dni 184 godzin Listopad dni 168 godzin Grudzień dni 152 godzin RAZEM 252 dni 2016 godzin Zmiany w przepisach kadrowo-płacowych 2012 rok 9

10 10. Wskaźniki podatkowe (brak zmian w stosunku do 2011 roku): Skala podatkowa: 18% i 32%: Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi Ponad Do ,00 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł ,00 zł , % nadwyżki ponad ,00 zł Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy: Z jednego stosunku pracy Z kilku stosunków pracy Z jednego stosunku pracy dla dojeżdżających Z kilku stosunków pracy dla dojeżdżających Miesięcznie Rocznie Nie może przekroczyć rocznie Miesięcznie Rocznie Nie może przekroczyć rocznie 111,25 zł 1 335,00 zł 2 002,05 zł 139,06 zł 1 668,72 zł 2 502,56 zł Kwota zmniejszająca podatek: 46,33 PLN miesięcznie (556,02 PLN rocznie) Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku: 3 091,00 PLN Zmiany w przepisach kadrowo-płacowych 2012 rok 10

11 11. Składki ZUS: Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: PLN Stopy procentowe składek: Składka Pracownik Pracodawca Emerytalna 9,76% 9,76% Rentowa 1,50% 4,50% (za styczeń 2012) 6,50% (od lutego 2012) Chorobowa 2,45% - Wypadkowa - Ustalana indywidualnie dla firmy 0,67% - 3,33% Zdrowotna 9% - Fundusz Pracy - 2,45% FGSP - 0,10% FEP* - 1,50% *jeśli w firmie występuje praca w warunkach szczególnych Sporządziły: Izabela Komorowska Gdula Kierownik Zespołu Kadr i Płac FIGURES Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. Sylwia Bąk Dyrektor Operacyjny FIGURES Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. Poznań, 26 stycznia 2012 roku Zmiany w przepisach kadrowo-płacowych 2012 rok 11

12 Więcej informacji o Kancelarii: Zapraszamy do współpracy: Sylwia Bąk Dyrektor Operacyjny tel. kom Izabela Komorowska Gdula Kierownik Zespołu Kadr i Płac tel. kom FIGURES Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. Siedziba: ul. Towarowa 35 Biurowiec Delta Poznań tel.: fax.: Oddział w Warszawie: Al. Jana Pawła II 12 Biurowiec Kaskada Warszawa tel.: Zmiany w przepisach kadrowo-płacowych 2012 rok 12

13 Z nami licz¹ siê najlepsi Nasz sukces opiera siê na dostarczaniu Klientom aktualnych i wiarygodnych informacji finansowych przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwi¹zañ informatycznych. Oferujemy: outsourcing us³ug ksiêgowych oraz kadrowo p³acowych, sprawozdawczoœæ gie³dowa (MSR, PSR), us³ugi bieg³ego rewidenta, ksiêgowoœæ projektów unijnych, doradztwo w zakresie prawa bilansowego. Ksiêgowoœæ bez kartki papieru elektroniczny obieg dokumentów, nowoczesne rozwi¹zanie organizacyjne daj¹ce naszym Klientom oszczêdnoœæ czasu i szybki dostêp do informacji finansowej. Zapraszamy do wspó³pracy Ma³gorzata G³adkowska, Prezes Zarz¹du Pawe³ Multaniak, Wiceprezes Zarz¹du FIGURES Kancelaria Rachunkowa sp. z o.o. Siedziba: ul. Towarowa 35, Poznañ t / f: Oddzia³: Al. Jana Paw³a II 12, Warszawa / t

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE PODATEK VAT // DZIEŃ WOLNY ZA ŚWIĘTO // WYŻSZA PŁACA MINIMALNA // DŁUŻSZY URLOP MACIERZYŃSKI // UPROSZCZONE FAKTUROWANIE // METODA KASOWA aktualizacja 21.12.2012 r.

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 23 (967) Prawno-Pracowniczy www.serwispp.infor.pl DODATEK: PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 23 (967) Prawno-Pracowniczy www.serwispp.infor.pl DODATEK: PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Postępowanie przy ubieganiu się o pomoc z urzędu pracy TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 17 czerwca 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym 5% VAT) Serwis

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Magdalena Romańska-Ściseł

Magdalena Romańska-Ściseł SEMINARIUM: ZMIANY W PRAWIE PRACY I SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W KONTEKŚCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE RZESZÓW, 08.10.2014 R. Magdalena

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014 Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014 rekomenduje 130 istotnych zmian komentarze ekspertów przejrzyste tabele Prezent dla Prenumeratorów SPIS TREŚCI 2 I. PRAWO PRACY 1. KODEKS

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 15 (959) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 15 (959) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Oddawanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 15 kwietnia 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym 5% VAT) Serwis

Bardziej szczegółowo

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH Warszawa, styczeń 2014 r. o Jeżeli rodzic będzie miał jakikolwiek problem z wypełnieniem dokumentów ubezpieczeniowych za nianię, pracownicy ZUS pomogą w ich sporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Płacowo-Kadrowy. Gotowe rozwiązania z punktu widzenia ZUS PODATKÓW PRAWA PRACY. www.przegladplacowy.pl PRZECZYTAJ I ROZLICZ

Płacowo-Kadrowy. Gotowe rozwiązania z punktu widzenia ZUS PODATKÓW PRAWA PRACY. www.przegladplacowy.pl PRZECZYTAJ I ROZLICZ zus podatki prawo pracy dokumentacja Płacowo-Kadrowy P R Z E G L Ą D STYCZEŃ 2011 NR 27 ISSN 1898-6714 AKTUALNOŚCI Trzech Króli czy faktycznie będzie więcej wolnego dla pracowników? 1 Nowe druki ZUS ZLA

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE Aktualizacja 12.12.2013 r. ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE PODATEK VAT // ZMIANY ZASAD FAKTUROWANIA// NOWA WERSJA PROGRAMU PŁATNIK // WYŻSZA PŁACA MINIMALNA // NOWE DEKLARACJE PIT // PODATEK DOCHODOWY//

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 33 (977) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 33 (977) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Kierowanie pracowników na dokształcanie instrukcje dla pracodawców TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 2 września 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania WZ UW Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Skrypt dla studentów Spis treści Rejestracja działalności gospodarczej... 2 Centralna

Bardziej szczegółowo

15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR

15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR dwutygodnik 15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus 9 771731 996405 5 1 Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE W tym numerze dodatki: Ściąga

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 18 września 2012 r. Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

1 lipca 2014 nr 13/14(253/254) dodatki: ZUS czy OFE? dodatek internetowy dostępny na www.mp.infor.pl Wskaźniki i stawki

1 lipca 2014 nr 13/14(253/254) dodatki: ZUS czy OFE? dodatek internetowy dostępny na www.mp.infor.pl Wskaźniki i stawki dwutygodnik 1 lipca 2014 nr 13/14(253/254) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl INDEKS 369691 cena 49,80 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1731-996X Z PRZYKŁADAMI

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2008 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 13 (957) Prawno-Pracowniczy DODATKI: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 13 (957) Prawno-Pracowniczy DODATKI: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATKI: Płace i rozliczenia Roczna korekta dokumentacji ZUS do 30 kwietnia 2014 r. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2014 z komentarzem TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Warszawa

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - wrzesień - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Zmiany podatkowe w roku 2015. I. Korekta kosztów... 2 1. Korekta kosztów podatkowych w związku z niezapłaconymi fakturami...2

Zmiany podatkowe w roku 2015. I. Korekta kosztów... 2 1. Korekta kosztów podatkowych w związku z niezapłaconymi fakturami...2 Szanowni Państwo, chcielibyśmy przypomnieć i ponownie zwrócić szczególną uwagę na regulacje nakazujące odpowiednią korektę kosztów podatkowych w przypadku niezapłacenia zobowiązania wobec kontrahenta w

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Poradnik Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

PPŁACOWO-KADROWY ZUS PODATKI PRAWO PRACY DOKUMENTACJA. Temat numeru

PPŁACOWO-KADROWY ZUS PODATKI PRAWO PRACY DOKUMENTACJA. Temat numeru Aktualizacja nr 74 rzegląd grudzień 2014 PPŁACOWO-KADROWY ZUS PODATKI PRAWO PRACY DOKUMENTACJA 14 odpowiedzi na pytania Czytelników ZFŚS można przywrócić pod koniec roku, ale dokonać odpisu dopiero w kolejnym

Bardziej szczegółowo

15 kwietnia 2014 nr 8(248) NOWOŚĆ! Sposób na płace: Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń 8 problemów z praktyki

15 kwietnia 2014 nr 8(248) NOWOŚĆ! Sposób na płace: Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń 8 problemów z praktyki dwutygodnik www.mp.infor.pl 15 kwietnia 2014 nr 8(248) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń dodatek: Pamiętaj o prenumeracie na 2014 r.! www.sklep.infor.pl Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE NOWOŚĆ! Sposób na płace:

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Skład i druk: Biuro Poligrafii ZUS w

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Wypłata minimalnego wynagrodzenia po zmianach. Dofinansowanie kosztów zatrudnienia niepełnosprawnych po zmianach

Wypłata minimalnego wynagrodzenia po zmianach. Dofinansowanie kosztów zatrudnienia niepełnosprawnych po zmianach PRAWO PRACY I ZUS NR 2 INDEKS 403547 ISBN 978-83-7440-340-5 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O WYNAGRODZENIA W 2015 R. UWAGA! ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2015 Wypłata

Bardziej szczegółowo