Regulamin Programu. Mistrzowie Tradingu POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Programu. Mistrzowie Tradingu POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Regulamin Programu Mistrzowie Tradingu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Programie należy przez to rozumieć program lojalnościowy Mistrzowie Tradingu, organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; b) Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Programu; c) Organizatorze należy przez to rozumieć X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., z siedzibą przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , działający na podstawie licencji udzielonej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF); d) Kliencie Organizatora należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zawarła z Organizatorem Umowę; e) Uczestniku należy przez to rozumieć Klienta Organizatora, który spełnił warunki uczestnictwa w Programie określone niniejszym Regulaminem; f) Umowie należy przez to rozumieć Umowę świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych, prowadzenia rachunków tych praw oraz rachunków pieniężnych przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna; g) Rachunku OTC należy przez to rozumieć rachunek inwestycyjny otwarty na podstawie Umowy; h) Regulaminie OTC należy przez to rozumieć Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych, prowadzenia rachunków tych praw oraz rachunków pieniężnych przez X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ; i) Stronie internetowej należy przez to rozumieć stronę internetową mistrzowie.xtb.pl. j) CET należy przez to rozumieć czas środkowoeuropejski; k) Zwycięzcach należy przez to rozumieć Uczestników, którzy w danym miesiącu kalendarzowym, osiągnęli najwyższą stopę zwrotu w klasyfikacji Trader miesiąca lub którzy w ramach klasyfikacji Mistrzostwa Tradingu zdobędą największą premiowaną nagrodami ilość punktów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w czasie trwania Programu; l) Kapitale początkowym należy przez to rozumieć kwotę środków pieniężnych zdeponowaną na Rachunku OTC w pierwszym dniu przystąpienia do Programu; 1

2 m) Loginie numer identyfikacyjny Klienta Organizatora niezbędny do zawierania transakcji za pośrednictwem poszczególnych kont. Każdy Klient Organizatora ma jedno konto główne, do którego w ramach tej samej umowy może mieć przypisane subkonta, z których każde ma osobny login. n) Trader miesiąca klasyfikacja odbywająca się w cyklach miesięcy kalendarzowych, w której zostają Zwycięzcami Uczestnicy osiągający najwyższą stopę zwrotu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. o) Mistrzostwa Tradingu klasyfikacja, w której Zwycięzcy nagradzani są za punkty zdobyte zgodnie z niniejszym Regulaminem. p) xsocial usługa oferowana przez Dub Investments umożliwiająca Followerom automatyczne kopiowanie transakcji na podstawie danych transakcyjnych Providerów;Umowa Dostarczania Danych Transakcyjnych należy przez to rozumieć umowę zawartą przez Klienta Organizatora z Dub Investments na podstawie której Klient Organizatora uzyskuje status Providera uprawniający do dostarczania danych transakcyjnych Followerom w xsocial za wynagrodzeniem na warunkach określonej w takiej umowie; q) Provider należy przez to rozumieć Klienta Organizatora, który zawarł z Dub Investments Umowę Dostarczania Danych Transakcyjnych; r) Dub Investments należy przez to rozumieć Dub Investments Limited, cypryjską Firmę Inwestycyjną podlegającą regulacji Cypryjskiej Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC), o numerze licencji 169/12, zarejestrowaną na Cyprze pod numerem rejestracyjnym HE z siedzibą pod adresem Ayias Fylaxeos & Amissou 134, Annissa Court, 4th Floor, 3087, Limassol, Cypr; 2. Pojęcia niezdefiniowane w ust. 1 należy rozumieć zgodnie z postanowieniami Regulaminu OTC. 3. Uczestnikami Programu mogą zostać jedynie Klienci Organizatora, którzy mają miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. 4. Przedmiotem Programu jest popularyzacja wiedzy i zasad inwestowania na rynkach OTC, polegająca na zachęcaniu Uczestników do udziału w działaniach edukacyjnych podejmowanych przez Organizatora. 5. Udział Klienta Organizatora w Programie oznacza, że akceptuje on zasady Programu zawarte w niniejszym Regulaminie. 2 FUNDATOR NAGRÓD 1. Fundatorem nagród w Programie jest Organizator. 2. Organizator jako płatnik odprowadzi kwotę należnego podatku, zgodnie z właściwymi przepisami. 2

3 3 UCZESTNICY PROGRAMU 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Uczestnikiem Programu jest każdy Klient Organizatora, który posiada Kapitał początkowy, mający miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej, który w trakcie trwania Programu dokona prawidłowego zgłoszenia do Programu opisanego w ust. 6 poniżej oraz taki, który jest zarejestrowany lub przed przystąpieniem do Programu zarejestruje się jako Provider w usłudze xsocial pod adresem https://www.xsocial.eu/pl/zostan-dostawca.html. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy, byli pracownicy lub członkowie władz Organizatora, podmiotów współpracujących przy organizacji Programu a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. 2. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 1 rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 3. Uczestnik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. W przypadku podania przez Uczestnika niepoprawnych, niepełnych lub nieprawdziwych danych, Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu i odmówić wydania nagrody. 4. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji spełnienia przez Uczestników warunków określonych w ust Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia możliwości zgłoszenia do Programu nowych Uczestników w trakcie jego trwania, o czym powiadomi na Stronie internetowej. 6. Zgłoszenie do Programu następuje poprzez zgłoszenie przy użyciu formularza zgłoszeń na Stronie internetowej, w którym należy podać: login do Pokoju Inwestora oraz , pod którym Uczestnik ma konto w XTB. 7. Podczas rejestracji do Programu należy podać, oprócz danych osobowych pseudonim (Nick) jaki będzie widoczny w rankingach na stronie. a) Pseudonimy nie mogą zawierać słów, które według powszechnie przyjętych kryteriów mogłyby zostać uznane za wulgarne, obraźliwe, naruszające uczucia religijne lub prawa osób trzecich. b) Organizator zastrzega sobie prawo do upominania, a w przypadku braku zmiany pseudonimu, usuwania kont zawierających słowa wspomniane w ust. 3 pkt (a), co będzie również oznaczało wykluczenie z Programu Uczestnika, który taki pseudonim wybierze. 8. Warunkiem uczestnictwa w Programie uprawniającym do odbioru nagrody jest podanie wszystkich wymaganych danych w u zgodnych ze stanem faktycznym. 9. Osoba, która poda dane niezgodne ze stanem faktycznym, dane niepełne, w inny sposób naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, naruszy przepisy prawa polskiego lub prawa swojej rezydencji może zostać w każdym czasie wykluczona z Programu lub utracić prawo do nagrody. 3

4 4 KALENDARZ PROGRAMU 1. Program rozpoczyna się dnia 10 marca 2014 o godz. 00:00 CET i trwać będzie do 31 grudnia 2014 r. 2. Program odbywać się będzie we wszystkie dni, w które odbywa się handel na rynkach OTC u Organizatora. 3. Program w klasyfikacji Trader Miesiąca trwa w cyklach miesięcznych, od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 4. Program w klasyfikacji Mistrzostwa Tradingu trwa od dnia 10 marca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 5 ZASADY PROGRAMU 1. W ramach Programu Uczestnicy zawierają za pomocą swoich Rachunków OTC transakcje na wszystkich instrumentach dostępnych w ofercie Organizatora oraz wykonują inne premiowane punktami zadania. 2. Wszelkie środki oraz instrumenty finansowe znajdujące się na Rachunku OTC Uczestnika wraz z uzyskanymi na ich podstawie zyskami są własnością Uczestnika, a poniesione przez Uczestnika straty, stanowią jego zobowiązanie. 3. Szczegółowe zasady zawierania transakcji zostały opisane w Regulaminie OTC. 4. Zwycięzcą klasyfikacji Trader miesiąca zostaje uczestnik, który w okresie miesięcznym osiągnie najwyższą stopę zwrotu na instrumentach finansowych dostępnych na platformie transakcyjnej (Rachunek OTC). 5. Zwycięzcą klasyfikacji Mistrzostwa Tradingu zostaje Uczestnik, który zbierze największą ilość punktów. Za miejsca od 1 do 103 w klasyfikacji Mistrzostwa Tradingu przyznawane są nagrody na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 6. Organizator utworzy oddzielne rankingi dla klasyfikacji Trader miesiąca oraz Mistrzostwa Tradingu. Rankingi publikowane będą na Stronie internetowej. 7. Organizator może w każdym czasie przekazać indywidualną informację Uczestnikom Programu, o osiągniętej przez nich stopie zwrotu, ilości zebranych punktów i zajętym miejscu w rankingach. Decyzję o ewentualnym przekazywaniu takich informacji, jej częstotliwości oraz zakresie przekazywanych informacji podejmuje Organizator. 8. Jeśli w klasyfikacji Trader miesiąca lub Mistrzostwa Tradingu dwóch lub więcej Uczestników uzyska taką samą stopę zwrotu lub taką samą ilość punktów, to o wyższym miejscu w danym rankingu, decydować będzie data i godzina przystąpienia do Programu. 4

5 9. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania na Stronie internetowej bieżących okresowych relacji z przebiegu Programu, na co Uczestnicy wyrażają zgodę. 10. Organizator może wykorzystać informacje w oparciu o historię rachunków wybranych Uczestników Programu, na co Uczestnicy wyrażają zgodę. 11. W przypadku Uczestników, którzy mają więcej niż jeden login, w rankingu uwzględniany jest ten, na którym w danym miesiącu kalendarzowym została osiągnięta najwyższa stopa zwrotu. Stopa Zwrotu zostanie podana w procentach i wyrażona będzie wzorem: profit + swap w danym miesiącu na zamkniętych transakcjach)/(saldo na początku danego miesiąca + wszystkie wpłaty z danego miesiąca). 12. Aby uczestnik był uwzględniony w klasyfikacji Trader miesiąca, jego Kapitał Początkowy na pierwszy dzień danego miesiąca musi wynosić minimum 100 Euro lub jego równowartość w walucie rachunku. 6 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 1. Nagrody przyznawane są w kategoriach: Trader miesiąca oraz Mistrzostwa Tradingu. 2. Zwycięzcą Programu w klasyfikacji Trader miesiąca zostaje Uczestnik, który w każdym miesiącu kalendarzowym trwania Programu, niezależnie od dnia zgłoszenia uczestnictwa w danym miesiącu kalendarzowym, wygeneruje najwyższą stopę zwrotu, oraz w stosunku do którego Organizator nie podejmie decyzji o wykluczeniu z powodu zaistnienia okoliczności uprawniających do wykluczenia Uczestnika na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. 3. Zwycięzca w klasyfikacji Trader miesiąca, zostanie ogłoszony nie później niż 7 dni od zakończenia danego miesiąca na łamach Strony internetowej. 4. Nagrody w kategorii Mistrzostwa Tradingu, przyznawane są kolejno 103 uczestnikom, którzy zbiorą najwięcej punktów, które przyznawane są na poniższych zasadach: a) za zajęcie miejsca od 1 do 100 w klasyfikacji Trader miesiąca - ilość punktów wskazana w Załączniku 1 do niniejszego regulaminu; b) za każdy lot 1 (jeden) lot obrotu na Rachunku OTC wszystkimi instrumentami dostępnymi w ofercie organizatora z wyjątkiem instrumentów Equity CFD oraz Opcji 1 punkt. Punkty za loty przyznawane są za cały okres trwania Programu niezależnie od momentu zgłoszenia uczestnictwa; c) za dokonane wpłaty netto na rachunek ilość punktów to przeliczona na EUR suma wszystkich wpłat w walucie bazowej na rachunek Uczestnika, pomniejszona o przeliczoną na EUR sumę wszystkich wypłat z rachunku Uczestnika, podzielona przez 50; d) rejestracja w portalu 100 punktów; e) rejestracja w portalu 100 punktów; 5

6 f) udokumentowane zamknięcie rachunku inwestycyjnego w innym domu maklerskim i najpóźniej w przeciągu jednego miesiąca kalendarzowego założenie rachunku inwestycyjnego u Organizatora 1000 punktów; g) zostanie odbiorcą danych transakcyjnych w usłudze xsocial.eu 500 punktów; h) zostanie dostawcą danych transakcyjnych w usłudze xsocial.eu 300 punktów; i) polecenie założenia rachunku inwestycyjnego u Organizatora innej osobie fizycznej lub osobie prawnej 500 punktów. Warunkiem uzyskania punktów z tego tytułu, jest zawarcie Umowy z Organizatorem oraz podanie przez taką osobę danego Uczestnika jako polecającego; j) Organizator przewiduje wprowadzenie dodatkowych kategorii przyznawania punktów, o których będzie zawiadamiał Uczestników na Stronie internetowej. Dodatkowe kategorie wraz z ilością przyznawanych punktów określa Załącznik nr 2; k) Aby uzyskać pozytywną weryfikację spełnienia warunków wskazanych w pkt. d), e), g) oraz h) powyżej, Uczestnik musi zarejestrować się w danej usłudze przy użyciu tego samego adresu , który jest przyporządkowany do Rachunku OTC danego Uczestnika. Weryfikacja adresów owych zapisanych w ww. usługach oraz w Konkursie przeprowadzana będzie raz w miesiącu kalendarzowym. 5. Nagrody w klasyfikacji Trader miesiąca przyznawane są w ciągu 30 dni od zakończenia danego miesiąca kalendarzowego oraz w ciągu 30 dni od zakończenia roku kalendarzowego w przypadku klasyfikacji Mistrzostwa Tradingu z zastrzeżeniem 7 pkt Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany nagród na inne o zbliżonej wartości. 7. Nagrody w klasyfikacji Mistrzostwa Tradingu za zajęcie miejsca nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 8. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę z udział w klasyfikacji Trader miesiąca. 9. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że nie jest dozwolone przeniesienie prawa do nagrody na inną osobę. 10. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników za dany miesiąc klasyfikacji Trader miesiąca oraz od ogłoszenia końcowej klasyfikacji Mistrzostwa Tradingu poprzez oraz podejmie co najmniej 3 próby kontaktu telefonicznego w celu weryfikacji danych osobowych, a w szczególności danych adresowych. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzekazania nagrody. Organizator po weryfikacji danych przekaże nagrody pieniężne za pomocą przelewu na Rachunek OTC a w przypadku nagród rzeczowych dokona przesyłki na swój koszt. 6

7 7 NAGRODY Uczestnikom, o których mowa w 6 ust. 2 i ust. 4 Regulaminu zostaną przekazane następujące nagrody: 1. Za zajęcie 1 miejsca w klasyfikacji Trader miesiąca w każdym miesiącu kalendarzowym trwania Programu nagroda pieniężna w kwocie 5000 zł; 2. Zwycięzcy klasyfikacji Mistrzostwa Tradingu otrzymają następujące nagrody: a) za zajęcie pierwsze miejsca euro; b) za zajęcie drugiego miejsca euro; c) za zajęcie trzeciego miejsca 1000 euro; d) za zajęcie miejsca od 4 do 33 - tablet; e) za zajęcie miejsca od 34 do 53 ekspres do kawy Nespresso; f) za zajęcie miejsca od 54 do 63 słuchawki audio; g) za zajęcie miejsca od 64 do 103 zestaw gadżetów X-Trade Brokers. 3. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w walucie, w której prowadzony jest Rachunek OTC danego Zwycięzcy według średniego kursu NBP danej waluty na koniec miesiąca poprzedzającego wypłatę. Nagroda zostanie przelana na Rachunek OTC Zwycięzcy w ciągu 30 dni od podania ostatecznego rankingu miesięcznego albo rocznego z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej. 4. Nagrody, o których mowa w pkt 1 oraz 2 powyżej zostaną odpowiednio wypłacone lub wydane po udzieleniu przez Zwycięzcę wywiadu Organizatorowi na jego prośbę oraz po przeprowadzeniu przez Zwycięzcę webinarium (szkolenia online) dla Klientów oraz Klientów potencjalnych Organizatora na jego prośbę. 5. Najpóźniej do końca listopada 2014 r. Organizator na Stronie internetowej poda specyfikację nagród rzeczowych wskazanych ust. 2 pkt d) g) powyżej. 8 REKLAMACJE 1. Reklamacje dotyczące Programu mogą być zgłaszane przez Uczestnika wyłącznie w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Działu Obsługi Klienta Organizatora w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Uczestnika wystąpienia zdarzenia, stanowiącego podstawę reklamacji. 2. Reklamacja dotycząca Programu powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika wraz z adresem , jak również dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane. 7

8 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia doręczenia reklamacji. 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora na adres poczty elektronicznej podany w Umowie. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia reklamacji uprawiony jest do dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej. 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Dane osobowe Uczestników będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883). 2. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych. 3. Uczestnicy, którym zostaną przekazane nagrody w Programie wyrażają zgodę na publikowanie ich wizerunku, na stronach internetowych Organizatora. 4. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie za udział w Programie oraz za wykorzystanie ich wizerunku w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 5. Zwycięzca wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora, zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) w materiałach promocyjnych, udzielenie wywiadu Organizatorowi oraz poprowadzenie szkolenia edukacyjnego dotyczącego handlu na rynku OTC na prośbę Organizatora. Wizerunek, oraz. fotografie, nagrania wizualne lub dźwiękowe, będą wykorzystane na stronach internetowych Organizatora lub w innych mediach. 6. Zwycięzca wyraża zgodę na wykorzystanie, swoich zapisów wizualnych oraz fonicznych przez Organizatora, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. nr 5 poz. 24, z późn. zm.). 7. Zwycięzca zrzeka się wszelkich roszczeń, istniejących lub przyszłych, w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora z tytułu wykorzystywania przez Organizatora swojego wizerunku na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie nie naruszając istniejących praw Uczestników w każdym czasie w trakcie trwania Programu. Zmienione warunki Regulaminu zostaną ogłoszone w miejscu wskazanym w ust. 1 powyżej. 8

9 3. W przypadku określonym w ust. 2 zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać od daty jego ogłoszenia. 4. W sprawach nieuregulowanych oraz niezdefiniowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu OTC. 5. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 marca 2014 r. Załącznik nr 1. Ilość punktów przysługujących Uczestnikom w klasyfikacji Mistrzostwa Tradingu miejsca w klasyfikacji Trader miesiąca. za zajęcie Miejsce w rankingu w klasyfikacji Trader miesiąca Ilość punktów przysługująca Uczestnikowi w klasyfikacji Mistrzostwa Tradingu

10

11

12 Załącznik nr 2 Rodzaj dodatkowych kategorii, ilość punktów oraz zasady ich przyznawania. a) za każdy rok pozostawania klientami XTB 300 punktów. Dodatkowe punkty przyznawane są w ramach akcji Urodziny w XTB i zaliczane są do klasyfikacji Mistrzostwa Tradingu; b) za udział w szkoleniach online w ramach cyklu Eksperckie czwartki każdorazowo za udział w szkoleniu 200 punktów, które zaliczane są do klasyfikacji Mistrzostwa Tradingu; c) za dokonanie pierwszej transakcji przez nowego klienta w okresie 14 dni od momentu przekazania danych dostępowych 300 punktów. W przypadku dokonania transakcji należy wysłać zawiadomione o jej dokonaniu na adres: uwzględniając w treści wiadomości Nick oraz Login Klienta; Punkty zaliczane są do klasyfikacji Mistrzostwa Tradingu; d) w okresie od 1 do 30 czerwca, za dokonanie transakcji na instrumentach : W20, NZDUSD, oraz GOLD - podwójna ilości punktów, zaliczanych do klasyfikacji Mistrzostwa Tradingu. 12

WAŻNA INFORMACJA Z DNIA 23 LIPCA 2015 INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z 4 REGULAMINU KONKURSU, KONKURS XSOCIAL ZAKOŃCZY SIĘ 31 SIERPNIA 2015 ROKU.

WAŻNA INFORMACJA Z DNIA 23 LIPCA 2015 INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z 4 REGULAMINU KONKURSU, KONKURS XSOCIAL ZAKOŃCZY SIĘ 31 SIERPNIA 2015 ROKU. WAŻNA INFORMACJA Z DNIA 23 LIPCA 2015 INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z 4 REGULAMINU KONKURSU, KONKURS XSOCIAL ZAKOŃCZY SIĘ 31 SIERPNIA 2015 ROKU. Regulamin Konkursu xsocial - wygrywaj kopiując innych! 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. "Forex Cup Young" POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Forex Cup Young POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU "Forex Cup Young" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Konkurs nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 2. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup "

REGULAMIN KONKURSU Forex Media Cup REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup " 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Konkursie należy przez to rozumieć Konkurs Forex Media Cup, organizowany na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. "Akademia Giełdowa IX" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Akademia Giełdowa IX 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU "Akademia Giełdowa IX" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Grze należy przez to rozumieć Grę Giełdową Akademii Giełdowej IX, organizowany na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU mforex Trader ECN"

REGULAMIN KONKURSU mforex Trader ECN REGULAMIN KONKURSU mforex Trader ECN" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą mforex Trader ECN, zwany dalej "Konkursem'', organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10%

REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10% REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10% 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie BONUS 10% (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUTURES MASTERS

REGULAMIN KONKURSU FUTURES MASTERS REGULAMIN KONKURSU FUTURES MASTERS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs FUTURES MASTERS, zwany dalej Konkursem adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych rynkiem giełdowych kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku)

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie 1000 PLN NA START dla NS Forex

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Nagrody za loty (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2014 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Nagrody za loty (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2014 roku) REGULAMIN PROMOCJI Nagrody za loty (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2014 roku) 1 Informacje ogólne i słowniczek 1. Niniejsza Promocja o nazwie Nagrody za Loty (dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013. Wstęp

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013. Wstęp REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013 Wstęp 1. Celem Konkursu jest szerzenie wiedzy o tematyce związanej z inwestowaniem w instrumenty finansowe rynku walutowego poprzez udostępnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2 (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie Bezpieczny start na Forex (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE

REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Forex szyty na miarę (dalej Promocja ) nie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2 1 REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2 WSTĘP (STRESZCZENIE REGULAMINU) 1. Konkurs TMS PRO Daytrader 2 polega na zainwestowaniu minimum 3.000,00 zł na rachunku TMS Pro oraz uzyskaniu najlepszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "GRA GIEŁDOWA 2010"

REGULAMIN KONKURSU GRA GIEŁDOWA 2010 REGULAMIN KONKURSU "GRA GIEŁDOWA 2010" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą GRA GIEŁDOWA 2010 organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przedmiotem Konkursu jest internetowa gra

Bardziej szczegółowo

Regulamin. z dnia 21 grudnia 2010 r. 21.12.10 1

Regulamin. z dnia 21 grudnia 2010 r. 21.12.10 1 Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych, prowadzenia rachunków tych praw oraz rachunków pieniężnych przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania)

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Załącznik nr 1 Regulamin Ogólnopolskiego Programu DOBRY PLON Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują poniższe

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć: I. [Definicje] Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć: 1. Konkurs: oznacza konkurs pod nazwą Sklej to! organizowany na Stronie Internetowej; 2. Organizator Konkursu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Fair Play Bank 2

Regulamin konkursu Fair Play Bank 2 Regulamin konkursu Fair Play Bank 2 Poznań, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Uczestnicy Konkursu... 2 Rozdział 3 Warunki i zasady Konkursu... 4 Rozdział 4 Nagrody...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 15 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU OC-eń i wygraj! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu: OC-eń i wygraj! (dalej: Konkurs ) jest spółka pod firmą: Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe Obowiązuje od 03.05.2014 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz

REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz, zwany dalej Konkursem organizowany jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo