REGULAMIN KONKURSU mforex Trader ECN"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU mforex Trader ECN""

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU mforex Trader ECN" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą mforex Trader ECN, zwany dalej "Konkursem'', organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przedmiotem Konkursu jest inwestowanie wirtualnych środków w ramach internetowej gry inwestycyjnej prowadzonej na platformie mforex Trader, przeznaczonej dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Celem Konkursu jest edukacja i promowanie wiedzy w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe, w szczególności na rynkach walutowych. 4. Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach: a) Kategoria generalna Konkursu, w której Uczestnicy Konkursu rywalizują o uzyskanie najwyższych stóp zwrotu w całym okresie trwania Konkursu (ranking generalny), oraz b) Kategoria tygodniowa, w której Uczestnicy Konkursu rywalizują o uzyskanie najwyższych stóp zwrotu w ramach poszczególnych tygodni trwania Konkursu (rankingi tygodniowe) 5. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o: a) Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Konkursu; b) Uczestniku należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; c) Rachunku Konkursowym należy przez to rozumieć otwarty i prowadzony na rzecz Uczestnika wirtualny rachunek instrumentów finansowych służący zawieraniu transakcji na potrzeby Konkursu; d) Kapitale Początkowym należy przez to rozumieć wirtualną kwotę środków pieniężnych w wysokości złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych), zdeponowaną na Rachunku Konkursowym; e) Środkach Pieniężnych (Balance) należy przez to rozumieć saldo wirtualnych środków pieniężnych znajdujących się na Rachunku Konkursowym; f) Bieżącym Saldzie Rejestru Operacyjnego (Equity) należy przez to rozumieć saldo Środków Pieniężnych (Balance) odpowiednio powiększone lub pomniejszone o: I. zysk / stratę na niezamkniętych pozycjach, II. nierozliczone kwoty z tytułu punktów swapowych, III. prowizje na niezamkniętych pozycjach; g) Stopie Zwrotu należy przez to rozumieć wielkość wyliczoną zgodnie z postanowieniami 6; h) Stronie Konkursu strona internetowa prowadzona przez Organizatora pod adresem 2 ORGANIZATOR I PARTNERZY 1. Organizatorem Konkursu jest spółka Dom Maklerski mbanku S.A. z siedzibą w Warszawie ( ), ul. Wspólna 47/49, zwany dalej Organizatorem. 3 UCZESTNICY KONKURSU 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 w Konkursu może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 2. W Konkursie nie mogą brać udziału: członkowie władz i pracownicy Organizatora, a także najbliżsi tych osób. 1

2 3. Przez najbliższych, o których mowa w ust. 2, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz w stałym stosunku gospodarczym (w szczególności konkubentów). 4. Organizator może nie dopuścić do udziału w konkursie osób, których pseudonimy są sformułowaniami powszechnie uznawanymi za obraźliwe, stanowiące reklamę innych usług albo produktów lub rażącymi w wizerunek Organizatora. 4 KALENDARZ KONKURSU 1. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi 31 marca 2014 roku o godzinie 9: Zakończenie Konkursu nastąpi 25 kwietnia 2014 roku o godzinie 22: Wyniki Konkursu oraz termin i sposób wręczania nagród ogłosi Komisja Konkursowa na stronach internetowych Organizatora. 5 PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU 1. Przystąpienie do Konkursu może nastąpić w okresie od 10 marca 2014 roku do 25 kwietnia 2014 roku włącznie. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez wypełnienie specjalnego formularza na Stronie Konkursu, po uprzedniej akceptacji Regulaminu Konkursu. 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie uprawniającym do odbioru nagrody jest podanie w formularzu zgłoszeniowym wszystkich wymaganych przez Organizatora danych zgodnych ze stanem faktycznym, oraz otrzymanie od Organizatora informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu do udziału w Konkursie. 3. Liczba Uczestników jest nieograniczona. 4. Osoba, która poda dane niezgodne ze stanem faktycznym może zostać wykluczona z Konkursu lub utracić prawo do nagrody. 5. O zakwalifikowaniu do Konkursu lub wykluczeniu Uczestnika z Konkursu decyduje wyłącznie Organizator 6. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jeden Rachunek Konkursowy. 7. Uczestnik otrzymuje od Organizatora identyfikator i hasło do Rachunku Konkursowego. 8. Uczestnik zobowiązuje się chronić identyfikator oraz hasło przed ich ujawnieniem. Identyfikator i hasło zostaną przesłane Uczestnikowi przez Organizatora w u potwierdzającym zarejestrowanie Uczestnika w Konkursie. 9. Organizator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku ujawnienia identyfikatora i hasła do Rachunku Konkursowego osobom trzecim. 6 ZASADY KONKURSU 1. Uczestnik w chwili rozpoczęcia Konkursu otrzymuje na Rachunku Konkursowym Kapitał Początkowy. 2. Środki Pieniężne (Balance) zgromadzone na Rachunku Konkursowym są zapisem wirtualnym i nie podlegają wymianie na rzeczywiste środki pieniężne. 3. Środki Pieniężne (Balance) Uczestnik inwestuje w wirtualne instrumenty finansowe dostępne w platformie konkursowej mforex Trader udostępnionej przez Organizatora. 4. Transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w ramach Konkursu przeprowadzane są po cenach widocznych w chwili dokonania transakcji w platformie konkursowej mforex Trader. 5. Głównym zadaniem konkursowym jest uzyskanie najwyższej stopy zwrotu z Kapitału Początkowego na chwilę zakończenia Konkursu. 6. Stopa zwrotu, o której mowa w ust. 5, obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób: 2

3 Gdzie: - wartość Bieżącego Salda Rejestru Operacyjnego (Equity) na koniec Konkursu, - Kapitał Początkowy ( złotych) 7. Dodatkowo w ramach Konkursu przewidziane są cztery zadania polegające na uzyskaniu najwyższych tygodniowych stóp zwrotu w poszczególnych tygodniach trwania Konkursu. 8. Dodatkowe zadania, o których mowa w ust. 7 obejmują następujące okresy: a) Pierwszy tydzień od 31 marca 2014 godz. 9:00 do 4 kwietnia 2014 godz. 22:00; b) Drugi tydzień od 6 kwietnia godz. 23:00 do 11 kwietnia godz. 22:00; c) Trzeci tydzień od 13 kwietnia godz. 23:00 do 18 kwietnia godz. 22:00; d) Czwarty tydzień od 20 kwietnia godz. 23:00 do 25 kwietnia godz. 22: Tygodniowe stopy zwrotu o których mowa w ust. 7 obliczane są w następujący sposób: Gdzie: - wartość Bieżącego Salda Rejestru Operacyjnego (Equity) na koniec danego tygodnia Konkursu wartość: a) Bieżącego Salda Rejestru Operacyjnego (Equity) na początek danego tygodnia jeśli Uczestnik dołączył do Konkursu przed rozpoczęciem tego tygodnia Konkursu, lub b) Kapitału Początkowego ( złotych) jeśli Uczestnik dołączył do Konkursu w trakcie danego tygodnia. 10. Możliwość rywalizowania o najwyższą tygodniową stopę zwrotu posiadają Uczestnicy, którzy dołączyli do Konkursu przed datą rozpoczęcia Konkursu, jak i w czasie trwania Konkursu, nie później niż przed końcem danego tygodnia. 11. Składanie zleceń następuje w sposób analogiczny do wersji rzeczywistej systemu transakcyjnego Organizatora z zastrzeżeniem ust Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że środowisko Konkursu nie odpowiada w pełni środowisku realnemu podczas składania zleceń. W szczególności Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że: a) kupno i sprzedaż instrumentów finansowych podczas Konkursu nie wpływa na wartość arkusza zleceń, co w przypadku zleceń o dużym wolumenie może doprowadzić do realizacji zlecenia po lepszej cenie niż mogłoby to mieć miejsce w środowisku rzeczywistym; b) poślizgi w realizacji zleceń stop w środowisku Konkursu realizowane są w sposób inny niż na rachunkach rzeczywistych, ze względu na brak występowania w ramach Konkursu realnych dostawców płynności z którymi zawierane są transakcje; c) w procesie wykonywania zleceń w ramach Konkursu nie są zawierane rzeczywiste transakcje na międzybankowym rynku walutowym, który symulowany jest przez oprogramowanie, co prowadzić może do innych (lepszych lub gorszych) cen wykonania zleceń. 13. Szczegółowe informacje dotyczące różnic pomiędzy środowiskiem w którym rozgrywany jest Konkurs, a środowiskiem rzeczywistym opisane są na Stronie Konkursu. 14. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie jest dozwolone używanie w Konkursie oprogramowania komputerowego, które umożliwia zawieranie transakcji w sposób automatyczny przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł cen w celu wykorzystania różnic technologicznych pomiędzy środowiskiem rzeczywistym a środowiskiem konkursowym, w szczególności odnoszących się do braku zawierania rzeczywistych transakcji na środowisku konkursowym, co prowadzić może do wystąpienia różnicy pomiędzy ceną realizacji zlecenia możliwą do uzyskania w tym samym czasie na środowisku 3

4 konkursowym i rzeczywistym. Uzyskanie przez Organizatora podejrzenia stosowania takiego oprogramowania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu. 15. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie jest dozwolone działanie w zmowie z innymi Uczestnikami, polegające w szczególności na realizowaniu wspólnej strategii inwestycyjnej, składaniu w tym samym lub zbliżonym czasie zleceń przeciwstawnych lub wykorzystywanie Rachunków Konkursowych innych osób w celu realizacji zleceń przeciwstawnych a uzyskanie przez Organizatora podejrzenia wykonywania takich działań stanowi podstawę do wykluczenia z Konkursu. 16. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie jest dozwolone udzielanie pełnomocnictw do działania na Rachunkach Konkursowych, a także udzielanie osobom trzecim dostępu do Rachunków Konkursowych, a takie działania stanowią podstawę do wykluczenia z Konkursu. 17. Szczegółowe zasady zawierania transakcji zostały opisane w Regulaminie świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC), dostępnym na stronie internetowej Organizatora. Postanowienia Regulaminu świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) stosuje się odpowiednio do wirtualnych transakcji zawieranych w ramach Konkursu. 7 INFORMACJE O PRZEBIEGU KONKURSU 1. Każdy Zawodnik występuje w Konkursie pod pseudonimem podanym podczas rejestracji do Konkursu. Dane osobowe każdego Zawodnika są chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania na Stronie Konkursu oraz na swoich stronach internetowych bieżących i okresowych relacji z przebiegu Konkursu. 3. W trakcie trwania Konkursu, Organizator będzie publikował na Stronie Konkursu rankingi Uczestników z najwyższymi stopami zwrotu. 4. Publikowane rankingi mają charakter nieoficjalny i podlegają późniejszej weryfikacji przez Organizatora, w szczególności w zakresie spełnienia przez Uczestników wszystkich warunków uczestnictwa w Konkursie. 5. Do ustalenia klasyfikacji Uczestników w rankingach publikowanych w trakcie trwania Konkursu będzie brana pod uwagę bieżąca Stopa Zwrotu obliczona zgodnie z zasadami określonymi w Oficjalne wyniki Konkursu, po uprzedniej weryfikacji przez Komisję Konkursową, zostaną ogłoszone w ciągu 2 tygodni od dnia zakończenia Konkursu na stronach internetowych Organizatora. 8 NAGRODY 1. W kategorii generalnej Konkursu (najwyższej Stopy Zwrotu w rankingu generalnym) nagrodami są: a) I nagroda główna (1szt.) - nagroda pieniężna w wysokości zł; b) II nagroda główna (1 szt.) - nagroda pieniężna w wysokości zł; c) III nagroda główna (1 szt.) - nagroda pieniężna w wysokości zł; d) IV nagroda główna (2 szt.) - nagroda pieniężna w wysokości zł; e) V nagroda główna (5 szt.) - nagroda pieniężna w wysokości zł; f) VI nagroda główna (10 szt.) - nagroda pieniężna w wysokości 500 zł. 2. W kategorii tygodniowej Konkursu (najwyższe Stopy Zwrotu w rankingach tygodniowych) nagrodami są: a) I nagroda tygodniowa (4 szt.) - nagroda pieniężna w wysokości zł; b) II nagroda tygodniowa (4 szt.) - nagroda pieniężna w wysokości zł; c) III nagroda tygodniowa (4 szt.) - nagroda pieniężna w wysokości zł; d) IV nagroda tygodniowa (28 szt.) - nagroda pieniężna w wysokości 500 zł. 3. Każda nagroda powiększona będzie o kwotę środków pieniężnych stanowiącą równowartość podatku należnego w związku z otrzymaniem nagrody, przy czym kwota ta nie będzie wypłacona 4

5 uprawnionemu Uczestnikowi lecz zostanie przekazana w jego imieniu właściwemu Urzędowi Skarbowemu tytułem zapłaty podatku od nagrody konkursowej. 9 ZWYCIĘZCY 1. Przyznanie nagród odbędzie się następująco: a) w kategorii generalnej Konkursu (nagrody główne): i. I nagroda główna należy się Uczestnikowi, który zajmie pierwsze miejsce w Konkursie osiągając najwyższą Stopę Zwrotu (pierwsze miejsce w rankingu generalnym); ii. II nagroda główna należy się Uczestnikowi, który zajmie drugie miejsce w Konkursie osiągając drugą najwyższą Stopę Zwrotu (drugie miejsce w rankingu generalnym); iii. III nagroda należy się Uczestnikowi, który zajmie trzecie miejsce w Konkursie osiągając trzecią najwyższą Stopę Zwrotu (trzecie miejsce w rankingu generalnym); iv. IV nagroda należy się Uczestnikom, którzy zajmą czwarte i piąte miejsce w Konkursie osiągając odpowiednio czwartą i piątą najwyższą Stopę Zwrotu (czwarte i piąte miejsce w rankingu generalnym); v. V nagroda należy się Uczestnikom, którzy zajmą miejsca od 6 do 10 w Konkursie osiągając odpowiednio szóstą, siódmą, ósmą, dziewiątą i dziesiątą najwyższą Stopę Zwrotu (miejsca od 6 do 10 w rankingu generalnym); vi. VI nagroda należy się Uczestnikom, którzy zajmą miejsca od 11 do 20 w Konkursie osiągając odpowiednio jedenastą, dwunastą, trzynastą, czternastą, piętnastą, szesnasta, siedemnastą, osiemnastą, dziewiętnastą i dwudziestą najwyższą Stopę Zwrotu (miejsca od 11 do 20 w rankingu generalnym); b) w kategorii tygodniowej Konkursu (nagrody tygodniowe): I. I nagroda tygodniowa należy się Uczestnikowi, który zajmie pierwsze miejsce w jednym z czterech rankingów tygodniowych osiągając najwyższą tygodniową Stopę Zwrotu; II. II nagroda tygodniowa należy się Uczestnikowi, który zajmie drugie miejsce w jednym z czterech rankingów tygodniowych osiągając drugą najwyższą tygodniową Stopę Zwrotu; III. III nagroda tygodniowa należy się Uczestnikowi, który zajmie trzecie miejsce w jednym z czterech IV. rankingów tygodniowych osiągając trzecią najwyższą tygodniową Stopę Zwrotu; IV nagroda tygodniowa należy się Uczestnikom, którzy zajmą miejsca od 4 do 10 w jednym z czterech rankingów tygodniowych osiągając odpowiednio czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą, dziewiątą i dziesiątą najwyższą tygodniową Stopę Zwrotu. 2. Jeżeli przynajmniej dwóch Uczestników uzyska tę samą Stopę Zwrotu, o wyłonieniu zwycięzcy decyduje wcześniejsza data zgłoszenia do Konkursu. 3. Jeden Uczestnik może otrzymać zarówno nagrodę główną, jak i jedną lub więcej nagród tygodniowych. 4. W ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, Organizator skontaktuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz podejmie co najmniej 3 próby kontaktu telefonicznego z Uczestnikami, którym mają zostać przekazane nagrody (główne i tygodniowe), w celu określenia danych oraz ewentualnych dokumentów niezbędnych do przekazania przez Organizatora nagród oraz odprowadzenia podatku od nagród, zgodnie z właściwymi przepisami. 5. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Uczestnikiem, któremu ma zostać przekazana nagroda (główna lub tygodniowa), z przyczyn niezależnych od Organizatora, lub braku odpowiedzi zawierającej wszystkie niezbędne informacje w ciągu siedmiu dni od dnia wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 4, Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzekazania nagrody lub do decyzji o innym przeznaczeniu nagrody. 6. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Konkursu, traci on prawo do nagrody. 10 KOMISJA KONKURSOWA 1. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową, w skład której wchodzą osoby wyznaczone przez Organizatora w liczbie od 3 do 5 osób. 5

6 2. Komisja Konkursowa zajmuje się w szczególności nadzorowaniem prawidłowego przebiegu Konkursu, ustalaniem i ogłaszaniem rankingów, listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu, podejmowaniem decyzji o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu oraz rozstrzyganiem związanych z Konkursem sporów. 3. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, Komisja Konkursowa podejmie decyzję o wykluczeniu go z Konkursu. 11 REKLAMACJE 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestnika wyłącznie mailowo na adres poczty elektronicznej: Za datę zgłoszenia reklamacji uważa się dzień jej otrzymania przez Organizatora. 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz dokładny opis sytuacji i wskazanie przyczyny reklamacji. 3. Reklamacje mogą być składane nie później niż do 2 maja 2014 r. i rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. 4. Uczestnik zostanie o decyzji Komisji Konkursowej powiadomiony na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu 5. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 6. Po rozpatrzeniu wszystkich reklamacji, w przypadku, gdy sposób ich rozpatrzenia wpływa na ostateczną kolejność Uczestników w rankingach, Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o ponownym opublikowaniu wyników Konkursu, uwzględniających zmiany w rankingach wynikające z decyzji Komisji Konkursowej. 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy nagrodzonych Uczestników, z podaniem ich imienia i nazwiska oraz historii ich Rachunków Konkursowych (w szczególności historii transakcji), na co Uczestnicy wyrażają zgodę przystępując do Konkursu. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wizerunku Uczestników nagrodzonych w Konkursie, na co Uczestnicy wyrażają zgodę przystępując do Konkursu. 3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, a także wyrażenie zgód, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej. 4. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest Organizator. Uczestnikom przysługuje prawo do dostępu, wglądu, poprawiania oraz usunięcia swoich danych osobowych. 5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oraz wzięcie w nim udziału oznacza zgodę na warunki i postanowienia niniejszego Regulaminu. 6. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny. 7. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zawieszenia, zmiany lub przedłużenia Konkursu w każdym czasie, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych, oraz do zmiany terminów w nim wskazanych, w tym rozstrzygnięcia o wynikach Konkursu i przekazania nagród. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy komputerowe, programowe, internetowe, techniczne, sprzętowe oraz za inne nieprawidłowości, które mogą wystąpić u Uczestnika Konkursu w związku z uczestnictwem w Konkursie. 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu bez podania przyczyny. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w momencie publikacji na Stronie Konkursu. 10. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora. 6

REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup "

REGULAMIN KONKURSU Forex Media Cup REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup " 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Konkursie należy przez to rozumieć Konkurs Forex Media Cup, organizowany na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. "Akademia Giełdowa IX" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Akademia Giełdowa IX 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU "Akademia Giełdowa IX" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Grze należy przez to rozumieć Grę Giełdową Akademii Giełdowej IX, organizowany na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Forex Cup Young" POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Forex Cup Young POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU "Forex Cup Young" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Konkursie należy przez to rozumieć Konkurs Forex Cup Young, organizowany na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. "Ferrari" POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Ferrari POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU "Ferrari" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Konkurs nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 2. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Inwestuj na Forex i odbierz smartfona" POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji Inwestuj na Forex i odbierz smartfona POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji "Inwestuj na Forex i odbierz smartfona" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU SZKOLEŃ Inwestuj z dr Alexandrem Elderem POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN CYKLU SZKOLEŃ Inwestuj z dr Alexandrem Elderem POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN CYKLU SZKOLEŃ Inwestuj z dr Alexandrem Elderem 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Szkoleniu należy przez to rozumieć Szkolenie pt. Inwestuj z dr Alexandrem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "GRA GIEŁDOWA 2010"

REGULAMIN KONKURSU GRA GIEŁDOWA 2010 REGULAMIN KONKURSU "GRA GIEŁDOWA 2010" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą GRA GIEŁDOWA 2010 organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przedmiotem Konkursu jest internetowa gra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013. Wstęp

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013. Wstęp REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013 Wstęp 1. Celem Konkursu jest szerzenie wiedzy o tematyce związanej z inwestowaniem w instrumenty finansowe rynku walutowego poprzez udostępnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inwestycyjnego Alior Trader Challenge

Regulamin Konkursu Inwestycyjnego Alior Trader Challenge Regulamin Konkursu Inwestycyjnego Alior Trader Challenge Wstęp 1. Konkurs Alior Trader Challenge polega na zainwestowaniu minimum 2000 PLN / 500 EUR / 650 USD na rachunku Alior Trader celem uzyskania najwyższej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DEMO TRADING CHALLENGE

REGULAMIN KONKURSU DEMO TRADING CHALLENGE REGULAMIN KONKURSU DEMO TRADING CHALLENGE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Konkurs nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Ryzykować trzeba umieć - załóż konto i odbierz nagrody" POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji Ryzykować trzeba umieć - załóż konto i odbierz nagrody POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji "Ryzykować trzeba umieć - załóż konto i odbierz nagrody" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inwestycyjnego Alior Trader

Regulamin Konkursu Inwestycyjnego Alior Trader Regulamin Konkursu Inwestycyjnego Alior Trader Wstęp 1. Konkurs Alior Trader polega na zainwestowaniu minimum 1500 zł/500 USD/400 EUR na rachunku Alior Trader oraz uzyskaniu najlepszej Stopy Zwrotu w okresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Książka za aktywność" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji Książka za aktywność 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji "Książka za aktywność" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "STRZAŁ TYGODNIA" Konkurs trwa od dnia 28 września 2015 roku do godz. 15:00:00 dnia 23 października 2015 roku DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU STRZAŁ TYGODNIA Konkurs trwa od dnia 28 września 2015 roku do godz. 15:00:00 dnia 23 października 2015 roku DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU "STRZAŁ TYGODNIA" Konkurs trwa od dnia 28 września 2015 roku do godz. 15:00:00 dnia 23 października 2015 roku 1 DEFINICJE 1. Niniejszy Konkurs o nazwie Strzał tygodnia (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIERWSZY MILION

REGULAMIN KONKURSU PIERWSZY MILION REGULAMIN KONKURSU PIERWSZY MILION 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Pierwszy Milion. 2. Organizatorem Konkursu Pierwszy Milion jest Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga,

Bardziej szczegółowo

WAŻNA INFORMACJA Z DNIA 23 LIPCA 2015 INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z 4 REGULAMINU KONKURSU, KONKURS XSOCIAL ZAKOŃCZY SIĘ 31 SIERPNIA 2015 ROKU.

WAŻNA INFORMACJA Z DNIA 23 LIPCA 2015 INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z 4 REGULAMINU KONKURSU, KONKURS XSOCIAL ZAKOŃCZY SIĘ 31 SIERPNIA 2015 ROKU. WAŻNA INFORMACJA Z DNIA 23 LIPCA 2015 INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z 4 REGULAMINU KONKURSU, KONKURS XSOCIAL ZAKOŃCZY SIĘ 31 SIERPNIA 2015 ROKU. Regulamin Konkursu xsocial - wygrywaj kopiując innych! 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Konkurs Inwestycyjny, który rozpoczyna się w dniu 24 maja 2016 r. o godzinie 00:00 i trwa do dnia 14 czerwca 2016 r. do godziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PUZZLOMANIA ZWANY DALEJ REGULAMINEM. [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU PUZZLOMANIA ZWANY DALEJ REGULAMINEM. [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU PUZZLOMANIA ZWANY DALEJ REGULAMINEM [Organizator] 1. 1. Organizatorem PUZZLOMANII (dalej Konkurs ) jest Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. I Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie Bilet do Term Uniejów od firmy Zimny zwanym dalej Konkursem. 2. Konkurs jest prowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Konkursie: Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 (zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. "Forex Cup Young" POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Forex Cup Young POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU "Forex Cup Young" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Konkurs nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 2. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ NIERUCHOMOŚĆ Z OFERTY.NET 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ NIERUCHOMOŚĆ Z OFERTY.NET 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ NIERUCHOMOŚĆ Z OFERTY.NET 1 DEFINICJE 1. Organizator Spółka Melog.com Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-532, ul Rakowiecka 36 lok. 341, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Kino od kuchni (dalej Konkurs ). 2. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2 1 REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2 WSTĘP (STRESZCZENIE REGULAMINU) 1. Konkurs TMS PRO Daytrader 2 polega na zainwestowaniu minimum 3.000,00 zł na rachunku TMS Pro oraz uzyskaniu najlepszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "BE A PRO"

Regulamin konkursu BE A PRO Regulamin konkursu "BE A PRO" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Konkurs nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 2. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZESPÓŁ DOSKONAŁY

REGULAMIN KONKURSU ZESPÓŁ DOSKONAŁY REGULAMIN KONKURSU ZESPÓŁ DOSKONAŁY Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ), jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), przy ul. Krańcowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

13 października 2008r.

13 października 2008r. REGULAMIN KONKURSU PARKIET FUTURES 2008" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs inwestycyjny pod nazwą Parkiet Futures 2008, zwany dalej "Konkursem'', organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10%

REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10% REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10% 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie BONUS 10% (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ I. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem Konkursu Podaj dalej Firmy KOL-DENTAL, zwanego dalej Konkursem, jest KOL-DENTAL z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka.

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą. Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka., zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU pt. Wymyśl magiczne zaklęcie (zwany dalej Regulaminem)

REGULAMIN KONKURSU pt. Wymyśl magiczne zaklęcie (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN KONKURSU pt. Wymyśl magiczne zaklęcie (zwany dalej Regulaminem) I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest Wydawnictwo Otwarte Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO PERMANENTNA LIGA GO4X

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO PERMANENTNA LIGA GO4X 1 REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO PERMANENTNA LIGA GO4X WSTĘP (STRESZCZENIE REGULAMINU) 1. Konkurs Permanentna Liga GO4X podzielony jest na dwie części: II Ligę (konkurs inwestycyjny na rachunkach demonstracyjnych)

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II"

Regulamin konkursu Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" (zwany dalej: Konkursem ), organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU V EDYCJI AKCJI EKOLOGICZNEJ POD HASŁEM ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY. (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU V EDYCJI AKCJI EKOLOGICZNEJ POD HASŁEM ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY. (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU V EDYCJI AKCJI EKOLOGICZNEJ POD HASŁEM ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY (dalej: Regulamin ) 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Organizatorem konkursu ODDAJ ZUŻYTY

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Komu ukradłbyś pomysł na sukces?

Regulamin konkursu. Komu ukradłbyś pomysł na sukces? Regulamin konkursu Komu ukradłbyś pomysł na sukces? 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Komu ukradłbyś pomysł na sukces" jest Zachodniopomorska Szkoła Biznesu z siedzibą w Szczecinie, przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI LETNIEJ 4 STEPS 4 YOU

REGULAMIN AKCJI LETNIEJ 4 STEPS 4 YOU REGULAMIN AKCJI LETNIEJ 4 STEPS 4 YOU Trening z przyjaciółmi motywuje podwójnie 1 Definicje 1. Organizator jest 4 STEPS Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-681), przy ul. Wachowiaka 8a, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Akcja Edukacyjna

Regulamin promocji Akcja Edukacyjna Regulamin promocji Akcja Edukacyjna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 2.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU projecttrader. (do Konkursu można przystąpić najpóźniej w dniu 22 października 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU projecttrader. (do Konkursu można przystąpić najpóźniej w dniu 22 października 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU projecttrader (do Konkursu można przystąpić najpóźniej w dniu 22 października 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Konkurs o nazwie projecttrader (dalej również jako: Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs Malarski 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs Malarski 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Malarski 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady konkursu Konkurs Malarski - Ale Sztuka! dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook, profilu Galerii Dominikańskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin aplikacji konkursowej Smaczne i zdrowe danie z grilla. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin aplikacji konkursowej Smaczne i zdrowe danie z grilla. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Moje aktywne wakacje 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Moje aktywne wakacje ( Konkurs ). Organizatorem konkursu jest Synertime Sp. z o.o., ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Stratotrade 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Za każdym razem, gdy w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1) Regulaminie należy przez to

Regulamin Konkursu Stratotrade 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Za każdym razem, gdy w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1) Regulaminie należy przez to Regulamin Konkursu Stratotrade 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Za każdym razem, gdy w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1) Regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin Konkursu Stratotrade, 2) Regulaminie

Bardziej szczegółowo

II WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

II WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem sprzedaży premiowej o nazwie WAKACYJNY KONKURS, zwanej dalej Konkursem, jest Cetel Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach 62-052 ul. Św. Rocha 3, wpisana przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą Gepard Chester w moim przedszkolu, zwanego dalej: Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition Regulamin konkursu Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie Zakup telefon na FB i wygraj ipada (zwanym dalej Konkursem ), jest Spółka

Bardziej szczegółowo

Definicje. 2. Postanowienia ogólne

Definicje. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ 7 I WYGRAJ 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs - konkurs pn. Znajdź 7 i Wygraj, prowadzony na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ORGANIZATORZY

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ORGANIZATORZY REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ OGÓLNOPOLSKA INTERNETOWA GRA INWESTYCYJNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą Ogólnopolska Internetowa Gra Inwestycyjna, zwany dalej Konkursem, organizowany jest na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Projekt: Zielony Staż

Regulamin konkursu Projekt: Zielony Staż Regulamin konkursu Projekt: Zielony Staż I. Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem konkursu Projekt: Zielony Staż, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja Myśli Ekologicznej z siedzibą w Krakowie, przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. PRZEWAGA NA STARCIE (dalej: "Regulamin")

REGULAMIN KONKURSU. PRZEWAGA NA STARCIE (dalej: Regulamin) REGULAMIN KONKURSU PRZEWAGA NA STARCIE (dalej: "Regulamin") 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Konkurs o nazwie Przewaga na starcie (dalej: Konkurs ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Nagrody. 10. Nagrodami w Konkursie są:

Nagrody. 10. Nagrodami w Konkursie są: REGULAMIN - "Poznań Motor Show Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Poznań Motor Show (zwanego dalej Konkursem ), jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-037), przy

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin losowania nagród w ramach cyklu szkoleń ACADEMIA INŻYNIERA. Postanowienia ogólne

Regulamin losowania nagród w ramach cyklu szkoleń ACADEMIA INŻYNIERA. Postanowienia ogólne Regulamin losowania nagród w ramach cyklu szkoleń ACADEMIA INŻYNIERA 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Losowania jest Krzysztof Zawartka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ABCAD Krzysztof

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ VOLKSWAGENA Z BAKIEM PALIWA

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ VOLKSWAGENA Z BAKIEM PALIWA REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ VOLKSWAGENA Z BAKIEM PALIWA Niniejszy regulamin konkursu o nazwie WYGRAJ VOLKSWAGENA NA WEEKEND Z BAKIEM PALIWA (zwanego dalej: Konkursem ) jest dokumentem zawierającym wszystkie

Bardziej szczegółowo

Dying Light zaprojektuj schronienie

Dying Light zaprojektuj schronienie Regulamin konkursu Dying Light zaprojektuj schronienie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Dying Light zaprojektuj schronienie (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI LILITH OLGI RUDNICKIEJ

Regulamin KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI LILITH OLGI RUDNICKIEJ Regulamin KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI LILITH OLGI RUDNICKIEJ 1. Organizator i czas trwania konkursu 1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs na recenzję książki 'Lilith' Olgi Rudnickiej (zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Najbardziej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZNIŻKOWEJ APLIKACJI SMSOWEJ TWOJA ZNIŻKA NA WPISOWE ZWANY DALEJ REGULAMINEM. [Organizator] 1.

REGULAMIN ZNIŻKOWEJ APLIKACJI SMSOWEJ TWOJA ZNIŻKA NA WPISOWE ZWANY DALEJ REGULAMINEM. [Organizator] 1. REGULAMIN ZNIŻKOWEJ APLIKACJI SMSOWEJ TWOJA ZNIŻKA NA WPISOWE ZWANY DALEJ REGULAMINEM [Organizator] 1. 1. Organizatorem zniżkowej aplikacji smsowej Twoja zniżka na wpisowe (dalej Konkurs ) jest Wyższa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Oriflame i kawa lepsze z przyjaciółką

Regulamin Konkursu Oriflame i kawa lepsze z przyjaciółką Regulamin Konkursu Oriflame i kawa lepsze z przyjaciółką 1 Informacje podstawowe 1. Organizatorem Konkursu Oriflame i kawa lepsze z przyjaciółką (zwanego dalej Konkursem) jest firma Oriflame Poland Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokój Twojego dziecka 1. ORGANIZACJA KONKURSU. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają:

Regulamin konkursu Pokój Twojego dziecka 1. ORGANIZACJA KONKURSU. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: Regulamin konkursu Pokój Twojego dziecka 1. ORGANIZACJA KONKURSU Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Organizator organizator Konkursu, Loyalty Point spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Wygraj bony na zakupy w sklepie Clarks. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN. Konkursu Wygraj bony na zakupy w sklepie Clarks. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN Konkursu Wygraj bony na zakupy w sklepie Clarks 1 Postanowienia wstępne 1. Konkurs Wygraj bony na zakupy w sklepie Clarks (dalej: konkurs) nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LATO Z PGE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. Organizator Konkursu 1

REGULAMIN KONKURSU LATO Z PGE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. Organizator Konkursu 1 REGULAMIN KONKURSU LATO Z PGE Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Organizator Konkursu 1 1. Organizatorem konkursu LATO Z PGE zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU promującego książkę pt. Złe psy. Po ciemnej stronie mocy autorstwa Patryka Vegi (zwany dalej Regulaminem)

REGULAMIN KONKURSU promującego książkę pt. Złe psy. Po ciemnej stronie mocy autorstwa Patryka Vegi (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN KONKURSU promującego książkę pt. Złe psy. Po ciemnej stronie mocy autorstwa Patryka Vegi (zwany dalej Regulaminem) I. 1. Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny

Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny Ç1. Postanowienia ogélne 1. Organizatorem Konkursu Piknik ekologiczny (dalej: Konkurs ) jest Gorenje - Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs Vernon

Regulamin Konkursu Konkurs Vernon Regulamin Konkursu Konkurs Vernon I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Konkurs Vernon (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DEMO

REGULAMIN KONKURSU DEMO 1 REGULAMIN KONKURSU DEMO WSTĘP (STRESZCZENIE REGULAMINU) 1. Konkurs Demo polega na uzyskaniu jak najwyższej Stopy Zwrotu. 2. Przystąpić do Konkursu może Uczestnik posiadający Rachunek. 3. Do Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ SESJĘ NARZECZEŃSKĄ OD DREAM EYE STUDIO

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ SESJĘ NARZECZEŃSKĄ OD DREAM EYE STUDIO REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ SESJĘ NARZECZEŃSKĄ OD DREAM EYE STUDIO 1 Organizacja Konkursu Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Organizator organizatorem Konkursu WYGRAJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE. #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE. #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,,#MocWrażeń2015 jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pokoleń Lechii

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY 1. Konkursy organizowane są pod nazwą KONKURS NA DZIŚ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu ISOVER Multi-Comfort House Community development in Brest, Belarus

REGULAMIN Konkursu ISOVER Multi-Comfort House Community development in Brest, Belarus REGULAMIN Konkursu ISOVER Multi-Comfort House Community development in Brest, Belarus Konkurs ISOVER Multi-Comfort House Community development in Brest, Belarus ma na celu wsparcie wizerunku marki ISOVER

Bardziej szczegółowo

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. Fundator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 i następne Kodeksu Cywilnego.

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. Fundator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 i następne Kodeksu Cywilnego. REGULAMIN KONKURSU FERIE ZA PASEM Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-037), przy ul. Krańcowej 44,

Bardziej szczegółowo

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 lutego 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r.

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 lutego 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r. REGULAMIN PROMOCJI Pieniądze przychodzą. Po prostu. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: Pieniądze przychodzą. Po prostu. (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę. licencjacką i magisterską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę. licencjacką i magisterską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A., mając na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU. Wielkie Rozgrywki w Kręgle w Manhattanie

REGULAMIN TURNIEJU. Wielkie Rozgrywki w Kręgle w Manhattanie REGULAMIN TURNIEJU Wielkie Rozgrywki w Kręgle w Manhattanie 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem turnieju Wielkie Rozgrywki w Kręgle w Manhattanie (dalej: Turniej ) jest IN-OUT PR Jacek Mędrzycki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Aktywny Trader (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia konkursu Urodzinowa zagadka fotograficzna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj łóżko pod choinkę (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Wygraj łóżko pod choinkę (dalej: Regulamin ) 1. WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wygraj łóżko pod choinkę (dalej: Regulamin ) 1.1. Organizatorem konkursu Wygraj łóżko pod choinkę, zwanego dalej Konkursem, jest firma STWD Roman Bilecki, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj z nagrodą. (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 maja 2012 roku) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj z nagrodą. (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 maja 2012 roku) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj z nagrodą (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 maja 2012 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie Oszczędzaj z nagrodą (dalej Promocja ) nie

Bardziej szczegółowo

1.5. Zadaniem konkursowym jest ułożenie obrazka podzielonego na 9 puzzli za pomocą

1.5. Zadaniem konkursowym jest ułożenie obrazka podzielonego na 9 puzzli za pomocą Regulamin konkursu Agenci na tropie 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem konkursu Agenci na tropie jest SPY SHOP Paweł Wujcikowski z siedzibą przy ul. Traugutta 137 we Wrocławiu, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Symulator Farmy 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Symulator Farmy 2015 (dalej Konkurs"), w szczególności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo 1 Postanowienia ogólne 1.! Konkurs fotograficzny Miłość, bliskość, macierzyństwo, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę:

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo