REGULAMIN KONKURSU mforex Trader ECN"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU mforex Trader ECN""

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU mforex Trader ECN" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą mforex Trader ECN, zwany dalej "Konkursem'', organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przedmiotem Konkursu jest inwestowanie wirtualnych środków w ramach internetowej gry inwestycyjnej prowadzonej na platformie mforex Trader, przeznaczonej dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Celem Konkursu jest edukacja i promowanie wiedzy w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe, w szczególności na rynkach walutowych. 4. Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach: a) Kategoria generalna Konkursu, w której Uczestnicy Konkursu rywalizują o uzyskanie najwyższych stóp zwrotu w całym okresie trwania Konkursu (ranking generalny), oraz b) Kategoria tygodniowa, w której Uczestnicy Konkursu rywalizują o uzyskanie najwyższych stóp zwrotu w ramach poszczególnych tygodni trwania Konkursu (rankingi tygodniowe) 5. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o: a) Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Konkursu; b) Uczestniku należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; c) Rachunku Konkursowym należy przez to rozumieć otwarty i prowadzony na rzecz Uczestnika wirtualny rachunek instrumentów finansowych służący zawieraniu transakcji na potrzeby Konkursu; d) Kapitale Początkowym należy przez to rozumieć wirtualną kwotę środków pieniężnych w wysokości złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych), zdeponowaną na Rachunku Konkursowym; e) Środkach Pieniężnych (Balance) należy przez to rozumieć saldo wirtualnych środków pieniężnych znajdujących się na Rachunku Konkursowym; f) Bieżącym Saldzie Rejestru Operacyjnego (Equity) należy przez to rozumieć saldo Środków Pieniężnych (Balance) odpowiednio powiększone lub pomniejszone o: I. zysk / stratę na niezamkniętych pozycjach, II. nierozliczone kwoty z tytułu punktów swapowych, III. prowizje na niezamkniętych pozycjach; g) Stopie Zwrotu należy przez to rozumieć wielkość wyliczoną zgodnie z postanowieniami 6; h) Stronie Konkursu strona internetowa prowadzona przez Organizatora pod adresem 2 ORGANIZATOR I PARTNERZY 1. Organizatorem Konkursu jest spółka Dom Maklerski mbanku S.A. z siedzibą w Warszawie ( ), ul. Wspólna 47/49, zwany dalej Organizatorem. 3 UCZESTNICY KONKURSU 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 w Konkursu może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 2. W Konkursie nie mogą brać udziału: członkowie władz i pracownicy Organizatora, a także najbliżsi tych osób. 1

2 3. Przez najbliższych, o których mowa w ust. 2, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz w stałym stosunku gospodarczym (w szczególności konkubentów). 4. Organizator może nie dopuścić do udziału w konkursie osób, których pseudonimy są sformułowaniami powszechnie uznawanymi za obraźliwe, stanowiące reklamę innych usług albo produktów lub rażącymi w wizerunek Organizatora. 4 KALENDARZ KONKURSU 1. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi 31 marca 2014 roku o godzinie 9: Zakończenie Konkursu nastąpi 25 kwietnia 2014 roku o godzinie 22: Wyniki Konkursu oraz termin i sposób wręczania nagród ogłosi Komisja Konkursowa na stronach internetowych Organizatora. 5 PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU 1. Przystąpienie do Konkursu może nastąpić w okresie od 10 marca 2014 roku do 25 kwietnia 2014 roku włącznie. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez wypełnienie specjalnego formularza na Stronie Konkursu, po uprzedniej akceptacji Regulaminu Konkursu. 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie uprawniającym do odbioru nagrody jest podanie w formularzu zgłoszeniowym wszystkich wymaganych przez Organizatora danych zgodnych ze stanem faktycznym, oraz otrzymanie od Organizatora informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu do udziału w Konkursie. 3. Liczba Uczestników jest nieograniczona. 4. Osoba, która poda dane niezgodne ze stanem faktycznym może zostać wykluczona z Konkursu lub utracić prawo do nagrody. 5. O zakwalifikowaniu do Konkursu lub wykluczeniu Uczestnika z Konkursu decyduje wyłącznie Organizator 6. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jeden Rachunek Konkursowy. 7. Uczestnik otrzymuje od Organizatora identyfikator i hasło do Rachunku Konkursowego. 8. Uczestnik zobowiązuje się chronić identyfikator oraz hasło przed ich ujawnieniem. Identyfikator i hasło zostaną przesłane Uczestnikowi przez Organizatora w u potwierdzającym zarejestrowanie Uczestnika w Konkursie. 9. Organizator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku ujawnienia identyfikatora i hasła do Rachunku Konkursowego osobom trzecim. 6 ZASADY KONKURSU 1. Uczestnik w chwili rozpoczęcia Konkursu otrzymuje na Rachunku Konkursowym Kapitał Początkowy. 2. Środki Pieniężne (Balance) zgromadzone na Rachunku Konkursowym są zapisem wirtualnym i nie podlegają wymianie na rzeczywiste środki pieniężne. 3. Środki Pieniężne (Balance) Uczestnik inwestuje w wirtualne instrumenty finansowe dostępne w platformie konkursowej mforex Trader udostępnionej przez Organizatora. 4. Transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w ramach Konkursu przeprowadzane są po cenach widocznych w chwili dokonania transakcji w platformie konkursowej mforex Trader. 5. Głównym zadaniem konkursowym jest uzyskanie najwyższej stopy zwrotu z Kapitału Początkowego na chwilę zakończenia Konkursu. 6. Stopa zwrotu, o której mowa w ust. 5, obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób: 2

3 Gdzie: - wartość Bieżącego Salda Rejestru Operacyjnego (Equity) na koniec Konkursu, - Kapitał Początkowy ( złotych) 7. Dodatkowo w ramach Konkursu przewidziane są cztery zadania polegające na uzyskaniu najwyższych tygodniowych stóp zwrotu w poszczególnych tygodniach trwania Konkursu. 8. Dodatkowe zadania, o których mowa w ust. 7 obejmują następujące okresy: a) Pierwszy tydzień od 31 marca 2014 godz. 9:00 do 4 kwietnia 2014 godz. 22:00; b) Drugi tydzień od 6 kwietnia godz. 23:00 do 11 kwietnia godz. 22:00; c) Trzeci tydzień od 13 kwietnia godz. 23:00 do 18 kwietnia godz. 22:00; d) Czwarty tydzień od 20 kwietnia godz. 23:00 do 25 kwietnia godz. 22: Tygodniowe stopy zwrotu o których mowa w ust. 7 obliczane są w następujący sposób: Gdzie: - wartość Bieżącego Salda Rejestru Operacyjnego (Equity) na koniec danego tygodnia Konkursu wartość: a) Bieżącego Salda Rejestru Operacyjnego (Equity) na początek danego tygodnia jeśli Uczestnik dołączył do Konkursu przed rozpoczęciem tego tygodnia Konkursu, lub b) Kapitału Początkowego ( złotych) jeśli Uczestnik dołączył do Konkursu w trakcie danego tygodnia. 10. Możliwość rywalizowania o najwyższą tygodniową stopę zwrotu posiadają Uczestnicy, którzy dołączyli do Konkursu przed datą rozpoczęcia Konkursu, jak i w czasie trwania Konkursu, nie później niż przed końcem danego tygodnia. 11. Składanie zleceń następuje w sposób analogiczny do wersji rzeczywistej systemu transakcyjnego Organizatora z zastrzeżeniem ust Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że środowisko Konkursu nie odpowiada w pełni środowisku realnemu podczas składania zleceń. W szczególności Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że: a) kupno i sprzedaż instrumentów finansowych podczas Konkursu nie wpływa na wartość arkusza zleceń, co w przypadku zleceń o dużym wolumenie może doprowadzić do realizacji zlecenia po lepszej cenie niż mogłoby to mieć miejsce w środowisku rzeczywistym; b) poślizgi w realizacji zleceń stop w środowisku Konkursu realizowane są w sposób inny niż na rachunkach rzeczywistych, ze względu na brak występowania w ramach Konkursu realnych dostawców płynności z którymi zawierane są transakcje; c) w procesie wykonywania zleceń w ramach Konkursu nie są zawierane rzeczywiste transakcje na międzybankowym rynku walutowym, który symulowany jest przez oprogramowanie, co prowadzić może do innych (lepszych lub gorszych) cen wykonania zleceń. 13. Szczegółowe informacje dotyczące różnic pomiędzy środowiskiem w którym rozgrywany jest Konkurs, a środowiskiem rzeczywistym opisane są na Stronie Konkursu. 14. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie jest dozwolone używanie w Konkursie oprogramowania komputerowego, które umożliwia zawieranie transakcji w sposób automatyczny przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł cen w celu wykorzystania różnic technologicznych pomiędzy środowiskiem rzeczywistym a środowiskiem konkursowym, w szczególności odnoszących się do braku zawierania rzeczywistych transakcji na środowisku konkursowym, co prowadzić może do wystąpienia różnicy pomiędzy ceną realizacji zlecenia możliwą do uzyskania w tym samym czasie na środowisku 3

4 konkursowym i rzeczywistym. Uzyskanie przez Organizatora podejrzenia stosowania takiego oprogramowania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu. 15. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie jest dozwolone działanie w zmowie z innymi Uczestnikami, polegające w szczególności na realizowaniu wspólnej strategii inwestycyjnej, składaniu w tym samym lub zbliżonym czasie zleceń przeciwstawnych lub wykorzystywanie Rachunków Konkursowych innych osób w celu realizacji zleceń przeciwstawnych a uzyskanie przez Organizatora podejrzenia wykonywania takich działań stanowi podstawę do wykluczenia z Konkursu. 16. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie jest dozwolone udzielanie pełnomocnictw do działania na Rachunkach Konkursowych, a także udzielanie osobom trzecim dostępu do Rachunków Konkursowych, a takie działania stanowią podstawę do wykluczenia z Konkursu. 17. Szczegółowe zasady zawierania transakcji zostały opisane w Regulaminie świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC), dostępnym na stronie internetowej Organizatora. Postanowienia Regulaminu świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) stosuje się odpowiednio do wirtualnych transakcji zawieranych w ramach Konkursu. 7 INFORMACJE O PRZEBIEGU KONKURSU 1. Każdy Zawodnik występuje w Konkursie pod pseudonimem podanym podczas rejestracji do Konkursu. Dane osobowe każdego Zawodnika są chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania na Stronie Konkursu oraz na swoich stronach internetowych bieżących i okresowych relacji z przebiegu Konkursu. 3. W trakcie trwania Konkursu, Organizator będzie publikował na Stronie Konkursu rankingi Uczestników z najwyższymi stopami zwrotu. 4. Publikowane rankingi mają charakter nieoficjalny i podlegają późniejszej weryfikacji przez Organizatora, w szczególności w zakresie spełnienia przez Uczestników wszystkich warunków uczestnictwa w Konkursie. 5. Do ustalenia klasyfikacji Uczestników w rankingach publikowanych w trakcie trwania Konkursu będzie brana pod uwagę bieżąca Stopa Zwrotu obliczona zgodnie z zasadami określonymi w Oficjalne wyniki Konkursu, po uprzedniej weryfikacji przez Komisję Konkursową, zostaną ogłoszone w ciągu 2 tygodni od dnia zakończenia Konkursu na stronach internetowych Organizatora. 8 NAGRODY 1. W kategorii generalnej Konkursu (najwyższej Stopy Zwrotu w rankingu generalnym) nagrodami są: a) I nagroda główna (1szt.) - nagroda pieniężna w wysokości zł; b) II nagroda główna (1 szt.) - nagroda pieniężna w wysokości zł; c) III nagroda główna (1 szt.) - nagroda pieniężna w wysokości zł; d) IV nagroda główna (2 szt.) - nagroda pieniężna w wysokości zł; e) V nagroda główna (5 szt.) - nagroda pieniężna w wysokości zł; f) VI nagroda główna (10 szt.) - nagroda pieniężna w wysokości 500 zł. 2. W kategorii tygodniowej Konkursu (najwyższe Stopy Zwrotu w rankingach tygodniowych) nagrodami są: a) I nagroda tygodniowa (4 szt.) - nagroda pieniężna w wysokości zł; b) II nagroda tygodniowa (4 szt.) - nagroda pieniężna w wysokości zł; c) III nagroda tygodniowa (4 szt.) - nagroda pieniężna w wysokości zł; d) IV nagroda tygodniowa (28 szt.) - nagroda pieniężna w wysokości 500 zł. 3. Każda nagroda powiększona będzie o kwotę środków pieniężnych stanowiącą równowartość podatku należnego w związku z otrzymaniem nagrody, przy czym kwota ta nie będzie wypłacona 4

5 uprawnionemu Uczestnikowi lecz zostanie przekazana w jego imieniu właściwemu Urzędowi Skarbowemu tytułem zapłaty podatku od nagrody konkursowej. 9 ZWYCIĘZCY 1. Przyznanie nagród odbędzie się następująco: a) w kategorii generalnej Konkursu (nagrody główne): i. I nagroda główna należy się Uczestnikowi, który zajmie pierwsze miejsce w Konkursie osiągając najwyższą Stopę Zwrotu (pierwsze miejsce w rankingu generalnym); ii. II nagroda główna należy się Uczestnikowi, który zajmie drugie miejsce w Konkursie osiągając drugą najwyższą Stopę Zwrotu (drugie miejsce w rankingu generalnym); iii. III nagroda należy się Uczestnikowi, który zajmie trzecie miejsce w Konkursie osiągając trzecią najwyższą Stopę Zwrotu (trzecie miejsce w rankingu generalnym); iv. IV nagroda należy się Uczestnikom, którzy zajmą czwarte i piąte miejsce w Konkursie osiągając odpowiednio czwartą i piątą najwyższą Stopę Zwrotu (czwarte i piąte miejsce w rankingu generalnym); v. V nagroda należy się Uczestnikom, którzy zajmą miejsca od 6 do 10 w Konkursie osiągając odpowiednio szóstą, siódmą, ósmą, dziewiątą i dziesiątą najwyższą Stopę Zwrotu (miejsca od 6 do 10 w rankingu generalnym); vi. VI nagroda należy się Uczestnikom, którzy zajmą miejsca od 11 do 20 w Konkursie osiągając odpowiednio jedenastą, dwunastą, trzynastą, czternastą, piętnastą, szesnasta, siedemnastą, osiemnastą, dziewiętnastą i dwudziestą najwyższą Stopę Zwrotu (miejsca od 11 do 20 w rankingu generalnym); b) w kategorii tygodniowej Konkursu (nagrody tygodniowe): I. I nagroda tygodniowa należy się Uczestnikowi, który zajmie pierwsze miejsce w jednym z czterech rankingów tygodniowych osiągając najwyższą tygodniową Stopę Zwrotu; II. II nagroda tygodniowa należy się Uczestnikowi, który zajmie drugie miejsce w jednym z czterech rankingów tygodniowych osiągając drugą najwyższą tygodniową Stopę Zwrotu; III. III nagroda tygodniowa należy się Uczestnikowi, który zajmie trzecie miejsce w jednym z czterech IV. rankingów tygodniowych osiągając trzecią najwyższą tygodniową Stopę Zwrotu; IV nagroda tygodniowa należy się Uczestnikom, którzy zajmą miejsca od 4 do 10 w jednym z czterech rankingów tygodniowych osiągając odpowiednio czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą, dziewiątą i dziesiątą najwyższą tygodniową Stopę Zwrotu. 2. Jeżeli przynajmniej dwóch Uczestników uzyska tę samą Stopę Zwrotu, o wyłonieniu zwycięzcy decyduje wcześniejsza data zgłoszenia do Konkursu. 3. Jeden Uczestnik może otrzymać zarówno nagrodę główną, jak i jedną lub więcej nagród tygodniowych. 4. W ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, Organizator skontaktuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz podejmie co najmniej 3 próby kontaktu telefonicznego z Uczestnikami, którym mają zostać przekazane nagrody (główne i tygodniowe), w celu określenia danych oraz ewentualnych dokumentów niezbędnych do przekazania przez Organizatora nagród oraz odprowadzenia podatku od nagród, zgodnie z właściwymi przepisami. 5. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Uczestnikiem, któremu ma zostać przekazana nagroda (główna lub tygodniowa), z przyczyn niezależnych od Organizatora, lub braku odpowiedzi zawierającej wszystkie niezbędne informacje w ciągu siedmiu dni od dnia wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 4, Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzekazania nagrody lub do decyzji o innym przeznaczeniu nagrody. 6. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Konkursu, traci on prawo do nagrody. 10 KOMISJA KONKURSOWA 1. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową, w skład której wchodzą osoby wyznaczone przez Organizatora w liczbie od 3 do 5 osób. 5

6 2. Komisja Konkursowa zajmuje się w szczególności nadzorowaniem prawidłowego przebiegu Konkursu, ustalaniem i ogłaszaniem rankingów, listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu, podejmowaniem decyzji o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu oraz rozstrzyganiem związanych z Konkursem sporów. 3. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, Komisja Konkursowa podejmie decyzję o wykluczeniu go z Konkursu. 11 REKLAMACJE 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestnika wyłącznie mailowo na adres poczty elektronicznej: Za datę zgłoszenia reklamacji uważa się dzień jej otrzymania przez Organizatora. 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz dokładny opis sytuacji i wskazanie przyczyny reklamacji. 3. Reklamacje mogą być składane nie później niż do 2 maja 2014 r. i rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. 4. Uczestnik zostanie o decyzji Komisji Konkursowej powiadomiony na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu 5. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 6. Po rozpatrzeniu wszystkich reklamacji, w przypadku, gdy sposób ich rozpatrzenia wpływa na ostateczną kolejność Uczestników w rankingach, Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o ponownym opublikowaniu wyników Konkursu, uwzględniających zmiany w rankingach wynikające z decyzji Komisji Konkursowej. 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy nagrodzonych Uczestników, z podaniem ich imienia i nazwiska oraz historii ich Rachunków Konkursowych (w szczególności historii transakcji), na co Uczestnicy wyrażają zgodę przystępując do Konkursu. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wizerunku Uczestników nagrodzonych w Konkursie, na co Uczestnicy wyrażają zgodę przystępując do Konkursu. 3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, a także wyrażenie zgód, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej. 4. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest Organizator. Uczestnikom przysługuje prawo do dostępu, wglądu, poprawiania oraz usunięcia swoich danych osobowych. 5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oraz wzięcie w nim udziału oznacza zgodę na warunki i postanowienia niniejszego Regulaminu. 6. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny. 7. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zawieszenia, zmiany lub przedłużenia Konkursu w każdym czasie, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych, oraz do zmiany terminów w nim wskazanych, w tym rozstrzygnięcia o wynikach Konkursu i przekazania nagród. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy komputerowe, programowe, internetowe, techniczne, sprzętowe oraz za inne nieprawidłowości, które mogą wystąpić u Uczestnika Konkursu w związku z uczestnictwem w Konkursie. 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu bez podania przyczyny. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w momencie publikacji na Stronie Konkursu. 10. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora. 6

REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup "

REGULAMIN KONKURSU Forex Media Cup REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup " 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Konkursie należy przez to rozumieć Konkurs Forex Media Cup, organizowany na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013. Wstęp

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013. Wstęp REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013 Wstęp 1. Celem Konkursu jest szerzenie wiedzy o tematyce związanej z inwestowaniem w instrumenty finansowe rynku walutowego poprzez udostępnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2 1 REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2 WSTĘP (STRESZCZENIE REGULAMINU) 1. Konkurs TMS PRO Daytrader 2 polega na zainwestowaniu minimum 3.000,00 zł na rachunku TMS Pro oraz uzyskaniu najlepszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "GRA GIEŁDOWA 2010"

REGULAMIN KONKURSU GRA GIEŁDOWA 2010 REGULAMIN KONKURSU "GRA GIEŁDOWA 2010" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą GRA GIEŁDOWA 2010 organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przedmiotem Konkursu jest internetowa gra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku)

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie 1000 PLN NA START dla NS Forex

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ORGANIZATORZY

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ORGANIZATORZY REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ OGÓLNOPOLSKA INTERNETOWA GRA INWESTYCYJNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą Ogólnopolska Internetowa Gra Inwestycyjna, zwany dalej Konkursem, organizowany jest na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIELKA GRA INWESTYCYJNA - MONOPOL NA ZARABIANIE

REGULAMIN KONKURSU WIELKA GRA INWESTYCYJNA - MONOPOL NA ZARABIANIE REGULAMIN KONKURSU WIELKA GRA INWESTYCYJNA - MONOPOL NA ZARABIANIE 1 [Definicje] Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się wymienionych poniżej terminów, należy przez nie rozumieć w odpowiednim przypadku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2 (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie Bezpieczny start na Forex (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A.

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Viva Lay s Vegas Darmowy Internet 24h w Orange I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w formie sprzedaży premiowej prowadzona będzie pod nazwą Viva Lay s Vegas Darmowy Internet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Gra gra miejska Warsaw Startup Game prowadzona na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo