Regulamin promocji "Książka za aktywność" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin promocji "Książka za aktywność" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Regulamin promocji "Książka za aktywność" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Promocji należy przez to rozumieć promocję Książka za aktywność organizowaną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; (b) Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Promocji; (c) Organizatorze należy przez to rozumieć X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., z siedzibą przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , działający na podstawie licencji udzielonej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF); (d) Kliencie należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zawarła z Organizatorem Umowę; (e) Nowym Kliencie należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zawarła z Organizatorem Umowę w terminie od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu i posiada aktywny Rachunek OTC; (f) Nieaktywnym Kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zawarła z Organizatorem Umowę, posiada aktywny Rachunek OTC lecz nie dokonała żadnej transakcji na CFD; (g) CFD należy przez to rozumieć instrument finansowy określony w Tabeli Specyfikacji Instrumentów Finansowych, niebędącą opcją ani instrumentem finansowym Equity CFD; (h) Locie należy przez to rozumieć jednostkę transakcyjną instrumentu finansowego danego rodzaju określoną w Tabeli Specyfikacji Instrumentów Finansowych; (i) Uczestniku należy przez to rozumieć Klienta, który spełnił pozostałe warunki uczestnictwa w Promocji określone Regulaminem; 1

2 (j) Umowie należy przez to rozumieć umowę świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych, prowadzenia rachunków tych praw oraz rachunków pieniężnych przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna; (k) Rachunku OTC należy przez to rozumieć rachunek inwestycyjny otwarty na podstawie Umowy; (l) Regulaminie OTC rozumie się przez to Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych, prowadzenia rachunków tych praw oraz rachunków pieniężnych przez X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ; (m) Tabeli Specyfikacji Instrumentów Finansowych należy przez to rozumieć opis szczegółowych warunków, na jakich zawierane są transakcje w odniesieniu do poszczególnych instrumentów finansowych, zawierający w szczególności określenie wielkości spreadu oraz wartości nominalnej jednego Lota dla poszczególnych Instrumentów; (n) Stronie internetowej rozumie się przez to stronę internetową ksiazka.xtb.pl; (o) Nagrody rozumie się przez to nagrody określone w 5 niniejszego Regulaminu. 3. Pojęcia niezdefiniowane w ust. 2 należy rozumieć zgodnie z postanowieniami Regulaminu OTC. 4. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 5. Udział Klienta w Promocji oznacza, że akceptuje on zasady Promocji zawarte w niniejszym Regulaminie. 2. FUNDATOR NAGRÓD Fundatorem nagród w Promocji jest Organizator. 3. UCZESTNICY PROMOCJI 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Uczestnikiem Promocji jest każdy Nowy Klient i każdy Klient Nieaktywny mający miejsce zamieszkania na terenie Polski, który spełni warunki określone w 5 ust. 3 niniejszego Regulaminu. 2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy, byli pracownicy lub członkowie władz Organizatora, podmiotów współpracujących przy organizacji Promocji a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. 3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 2 rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 4. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji warunków uczestnictwa określonych w ust. 1. 2

3 4. KALENDARZ PROMOCJI 1. Promocja trwa do dnia jej odwołania przez Organizatora. 2. Dniem odwołania Promocji jest dzień umieszczenia stosownej informacji na Stronie internetowej. 5. NAGRODY 1. W promocji przewidziane są następujące nagrody: (a) książka pt. "Ryzykować trzeba umieć. Inwestorzy od kuchni o Forexie i o giełdzie" w postaci ebooka; (b) książka "Ryzykować trzeba umieć. Inwestorzy od kuchni o Forexie i o giełdzie" w wersji papierowej. 6. ZASADY PROMOCJI I PRZYZNAWANIA NAGRÓD 1. Promocja dotyczy wyłącznie transakcji wykonywanych na instrumentach CFD oferowanych przez Organizatora. 2. W ramach Promocji każdy Nowy Klient i każdy Klient Nieaktywny otrzymuje prawo do otrzymania nagród po spełnieniu następujących warunków i według następujących zasad: (a) Każdy Nowy Klient, który skutecznie otworzył Rachunek OTC i wykonał przynajmniej jedną transakcję na instrumentach CFD oferowanych przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania danych dostępowych, a następnie zgłosił Organizatorowi chęć odebrania nagrody drogą ową na lub telefoniczną pod nr. tel.: otrzymuje książkę pt. "Ryzykować trzeba umieć. Inwestorzy od kuchni o Forexie i o giełdzie" w postaci ebooka z zastrzeżeniem 6, pkt 3. (b) Każdy Nowy Klient, który skutecznie otworzył Rachunek OTC i wykonał transakcje na instrumentach CFD oferowanych przez Organizatora o łącznym wolumenie przekraczającym 5 (słownie: pięć) Lotów, a następnie zgłosił Organizatorowi chęć odebrania nagrody drogą ową na lub telefoniczną pod nr. tel.: otrzymuje książkę "Ryzykować trzeba umieć. Inwestorzy od kuchni o Forexie i o giełdzie" w wersji papierowej. (c) Każdy Nieaktywny Klient, który wykonał przynajmniej jedną transakcję na instrumentach CFD oferowanych przez Organizatora, a następnie zgłosił Organizatorowi chęć odebrania nagrody drogą ową na lub telefoniczną pod nr. tel.: otrzymuje książkę "Ryzykować trzeba umieć. Inwestorzy od kuchni o Forexie i o giełdzie" w postaci ebooka z zastrzeżeniem 6, pkt 3. 3

4 (d) Każdy Nieaktywny Klient, który wykonał transakcje na instrumentach CFD oferowanych przez Organizatora o łącznym wolumenie przekraczającym 5 (słownie: pięć) Lotów, a następnie zgłosił Organizatorowi chęć odebrania nagrody drogą ową na lub telefoniczną pod nr. tel.: otrzymuje książkę "Ryzykować trzeba umieć. Inwestorzy od kuchni o Forexie i o giełdzie" w wersji papierowej. 3. Liczba ebook-ów jest ograniczona do sztuk. 4. Wszelkie środki oraz instrumenty finansowe znajdujące się na Rachunku OTC Uczestnika wraz z uzyskanymi na ich podstawie zyskami są własnością Uczestnika, a poniesione przez Uczestnika straty stanowią jego zobowiązanie. 5. Szczegółowe zasady zawierania transakcji zostały opisane w Regulaminie OTC. 6. Do określenia wartości obrotu (wolumenu), o którym mowa w ust. 2 wykorzystuje się wyłącznie wartość zamkniętych transakcji. 7. Organizator może w każdym czasie przekazać indywidualną informację Uczestnikom, o wygenerowanym przez nich obrocie. Decyzję o ewentualnym przekazywaniu takich informacji, jej częstotliwości oraz zakresie przekazywanych informacji podejmuje Organizator. 8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Promocja nie podlega kumulacji. Uczestnik może otrzymać Nagrodę jedynie w formie ebooka albo Nagrodę w formie papierowej. Uczestnik po otrzymaniu jednej Nagrody traci prawo do uzyskania drugiej Nagrody. 9. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że rozpowszechnianie w Internecie zawartości otrzymanej Nagrody jest bezwzględnie zabronione, pod groźbą kary określonej w art. 116 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz.U nr 24 poz. 83), zgodnie z którym kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany nagród na inne o zbliżonej wartości. 11. Organizator jako płatnik odprowadzi kwotę należnego podatku, zgodnie z właściwymi przepisami. 12. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 13. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że nie jest dozwolone przeniesienie prawa do nagrody na inną osobę. 14. Po otrzymaniu zgłoszenia od Uczestnika, o którym mowa w 6, pkt 2, ust b, d, Organizator zweryfikuje czy są spełnione warunki do przekazania Nagrody. Po pozytywnej weryfikacji warunków niezbędnych do przekazania Nagrody Organizator prześle pocztą kurierską nagrodę rzeczową na adres zamieszkania Uczestnika wskazany w Umowie albo na inny adres wskazany przez Uczestnika. 4

5 15. Po otrzymaniu zgłoszenia od Uczestnika, o którym mowa w 6, pkt 2, ust a, c, Organizator zweryfikuje czy są spełnione warunki do przekazania Nagrody. Po pozytywnej weryfikacji warunków niezbędnych do przekazania Nagrody Organizator prześle pocztą elektroniczną na adres Uczestnika wskazany w Umowie albo na inny adres wskazany przez Uczestnika kod dostępu oraz adres strony internetowej umożliwiające pobranie ebooka. 7. REKLAMACJE 1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane przez Uczestnika wyłącznie w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Działu Obsługi Klienta Organizatora w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, stanowiącego podstawę reklamacji. 2. Reklamacja dotycząca Promocji powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika wraz z adresem , jak również dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane. 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia doręczenia reklamacji. 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora na adres poczty elektronicznej podany w Umowie. 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Dane osobowe Uczestników będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883). 2. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych. 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji w każdym czasie w trakcie jej trwania bez podania przyczyny. 2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie w trakcie trwania Promocji. Zmienione warunki Regulaminu zostaną ogłoszone w miejscu wskazanym w ust W przypadku określonym w ust. 3 zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać od daty jego ogłoszenia. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu OTC. 6. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami oraz konkursami Organizatora. 5

6 7. Prawo do nagrody Uczestnik może uzyskać tylko i wyłącznie po spełnieniu warunków wskazanych w 6 ust Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Regulamin wchodzi w życie z dniem

WAŻNA INFORMACJA Z DNIA 23 LIPCA 2015 INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z 4 REGULAMINU KONKURSU, KONKURS XSOCIAL ZAKOŃCZY SIĘ 31 SIERPNIA 2015 ROKU.

WAŻNA INFORMACJA Z DNIA 23 LIPCA 2015 INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z 4 REGULAMINU KONKURSU, KONKURS XSOCIAL ZAKOŃCZY SIĘ 31 SIERPNIA 2015 ROKU. WAŻNA INFORMACJA Z DNIA 23 LIPCA 2015 INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z 4 REGULAMINU KONKURSU, KONKURS XSOCIAL ZAKOŃCZY SIĘ 31 SIERPNIA 2015 ROKU. Regulamin Konkursu xsocial - wygrywaj kopiując innych! 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup "

REGULAMIN KONKURSU Forex Media Cup REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup " 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Konkursie należy przez to rozumieć Konkurs Forex Media Cup, organizowany na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. "Forex Cup Young" POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Forex Cup Young POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU "Forex Cup Young" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Konkurs nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 2. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10%

REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10% REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10% 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie BONUS 10% (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Nagrody za loty (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2014 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Nagrody za loty (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2014 roku) REGULAMIN PROMOCJI Nagrody za loty (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2014 roku) 1 Informacje ogólne i słowniczek 1. Niniejsza Promocja o nazwie Nagrody za Loty (dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2 (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie Bezpieczny start na Forex (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE

REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Forex szyty na miarę (dalej Promocja ) nie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku)

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie 1000 PLN NA START dla NS Forex

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. "Akademia Giełdowa IX" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Akademia Giełdowa IX 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU "Akademia Giełdowa IX" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Grze należy przez to rozumieć Grę Giełdową Akademii Giełdowej IX, organizowany na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU mforex Trader ECN"

REGULAMIN KONKURSU mforex Trader ECN REGULAMIN KONKURSU mforex Trader ECN" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą mforex Trader ECN, zwany dalej "Konkursem'', organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację

Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację Regulamin Akcji Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji pod nazwą 1000 punktów VITAY za kwotację

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2 1 REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2 WSTĘP (STRESZCZENIE REGULAMINU) 1. Konkurs TMS PRO Daytrader 2 polega na zainwestowaniu minimum 3.000,00 zł na rachunku TMS Pro oraz uzyskaniu najlepszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Selfie

REGULAMIN KONKURSU Selfie REGULAMIN KONKURSU "Selfie I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Selfie" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Wakacje z Kartą" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Wakacje z Kartą 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU "Wakacje z Kartą" 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą "Wakacje z Kartą", zwanego w dalszej części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013. Wstęp

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013. Wstęp REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013 Wstęp 1. Celem Konkursu jest szerzenie wiedzy o tematyce związanej z inwestowaniem w instrumenty finansowe rynku walutowego poprzez udostępnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji VIP 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Promocji VIP 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Promocji VIP 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zapisy niniejszego Regulaminu określają warunki i zasady na jakich odbywa się Promocja VIP. 2. Organizatorem promocji jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo