REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup "

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup ""

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup " 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Konkursie należy przez to rozumieć Konkurs Forex Media Cup, organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; (b) Regulamin należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin; (c) Organizatorze należy przez to rozumieć X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., z siedzibą przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , działający na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF); (d) Uczestniku należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; (e) Rachunku Konkursowym należy przez to rozumieć otwarty i prowadzony na rzecz Uczestnika wirtualny rachunek instrumentów finansowych służący zawieraniu transakcji na potrzeby Konkursu; (f) Kapitale Początkowym należy przez to rozumieć wirtualną kwotę środków pieniężnych w wysokości PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), zdeponowaną na wirtualnym Rachunku Konkursowym; (g) Środkach Pieniężnych należy przez to rozumieć saldo wirtualnych środków pieniężnych znajdujących się na Rachunku Konkursowym. (h) Stronie Internetowej Konkursu należy przez to rozumieć stronę internetową znajdującą się pod adresem 2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Przedmiotem Konkursu jest internetowa gra inwestycyjna na wirtualnym rachunku inwestycyjnym przeznaczona dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Celem Konkursu jest promocja w środowisku dziennikarskim/mediów oferty produktowej oraz rozwiązań technologicznych Organizatora. 5. Przed rozpoczęciem Konkursu, Uczestnik obowiązany jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu. 1

2 2 FUNDATOR NAGRÓD Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator, będący jednocześnie odpowiedzialnym za wydanie nagród. 3 UCZESTNICY KONKURSU 1. Uczestnikiem może zostać każda osoba pełnoletnia, o pełnej zdolności do czynności prawnych, posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, będąca dziennikarzem mediów tradycyjnych albo elektronicznych lub prowadząca bloga, która jednocześnie zostanie zakwalifikowana do Konkursu przez Organizatora. 2. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez przesłanie maila rejestracyjnego na adres który musi zawierać: adres bloga lub nazwę redakcji, którego prowadzi, lub w której zatrudniony jest Uczestnik oraz następujących danych osobowych: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania. Można dokonać wyłącznie jednego zgłoszenia do Konkursu, w przypadku, gdy dana osoba dokonała kilku zgłoszeń do Konkursu, ważne będzie tylko pierwsze z dokonanych zgłoszeń. 3. W mailu rejestracyjnym do Konkursu należy podać, oprócz danych osobowych wskazanych w ust. 2 powyżej, pseudonim (Nick), jaki będzie widoczny w rankingach na stronie internetowej Konkursu. (a) Pseudonimy nie mogą zawierać słów, które według powszechnie przyjętych kryteriów mogłyby zostać uznane za wulgarne, obraźliwe, naruszające uczucia religijne lub prawa osób trzecich. (b) Organizator zastrzega sobie prawo do upominania, a w przypadku braku zmiany pseudonimu, usuwania kont zawierających słowa wspomniane w ust. 3 pkt (a), co będzie również oznaczało wykluczenie z Konkursu Uczestnika, który taki pseudonim wybierze. 4. W mailu rejestracyjnym należy także wyrazić zgodę na warunki regulaminu konkursowego, zamieszczając na końcu maila następujące sformułowanie: Niniejszym akceptuję postanowienia regulaminu konkursu Forex Media Cup 2014 zamieszczonego na stronie 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, byli pracownicy lub członkowie władz Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. 6. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w 2 ust. 4 rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 2

3 7. W konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba Uczestników, z zastrzeżeniem 3 ust Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zawieszenia możliwości zgłoszenia do Konkursu w każdym czasie. 4 ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 1. Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie mogą dokonywać zgłoszeń od r. do dnia r. 2. Nie jest dopuszczalne zgłoszenie do Konkursu w innym terminie lub formie niż określone w 4 ust Warunkiem uczestnictwa w Konkursie uprawniającym do odbioru nagrody jest podanie wszystkich wymaganych danych w mailu rejestracyjnym, o którym mowa w 3 ust. 1 powyżej zgodnych ze stanem faktycznym oraz otrzymanie od Organizatora informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu do Konkursu. 4. Osoba, która poda dane niezgodne ze stanem faktycznym lub dane niepełne może zostać w każdym czasie wykluczona z Konkursu lub utracić prawo do nagrody. 5. W przypadku, gdy zgłoszeniowy mail rejestracyjny, o którym mowa w 3 ust. 2 nie zostanie zaakceptowany przez Organizatora ze względu na poprawność danych, osoba zgłaszająca się do udziału w Konkursie nie zostanie zakwalifikowana do udziału w nim, chyba że ponownie prześlę mail rejestracyjny z poprawnymi danymi.. 6. O zakwalifikowaniu osoby zgłaszającej lub wykluczeniu Uczestnika decyduje wyłącznie Organizator. 7. Uczestnik otrzymuje od Organizatora identyfikator (login) i hasło do Rachunku Konkursowego na adres wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniowym mailu rejestracyjnym. 8. Uczestnik zobowiązuje się chronić identyfikator oraz hasło (hasła) przed ich ujawnieniem. Organizator nie odpowiada za żadne szkody powstałe w wyniku ujawnienia takich danych osobom trzecim. 5 KALENDARZ KONKURSU 1. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 24 listopada 2014 r. o godz. 10: Zakończenie Konkursu nastąpi w dniu 8 grudnia 2014 r. o godz Wyniki oraz termin i sposób wręczania nagród ogłoszone zostaną na stronie internetowej Konkursu najpóźniej w dniu 11 grudnia 2014 r. 3

4 6 PRZEBIEG KONKURSU 1. Organizator otwiera na rzecz Uczestnika jeden Rachunek Konkursowy. 2. Uczestnik po rozpoczęciu Konkursu otrzymuje na Rachunek Konkursowy Kapitał Początkowy. 3. Środki Pieniężne zgromadzone na Rachunku Konkursowym jako zapisy czysto wirtualne, nie podlegają wymianie na rzeczywiste środki pieniężne. 4. Środki Pieniężne pozostające na Rachunku Konkursowym nie są oprocentowane. 5. Środki Pieniężne Uczestnik będzie inwestować, kupując lub sprzedając instrumenty finansowe we właściwym wirtualnym systemie transakcyjnym Organizatora po cenach widocznych w wirtualnym systemie transakcyjnym. 6. We wszystkich rozliczeniach obowiązują rynkowe ceny instrumentów finansowych udostępniane przez Organizatora w wirtualnym systemie transakcyjnym na potrzeby Konkursu. 7. Celem Konkursu jest możliwie największe zwiększenie posiadanego Kapitału Początkowego zdeponowanego na Rachunku Konkursowym Uczestnika od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia Konkursu. 7 ZASADY KONKURSU 1. Składanie zleceń następuje w sposób analogiczny do wersji rzeczywistej systemu transakcyjnego Organizatora z zastrzeżeniem 7 ust Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że środowisko Konkursu nie odpowiada w pełni środowisku realnemu podczas składania zleceń. W szczególności Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Rachunki Konkursowe różnią się od rachunków rzeczywistych oraz że kupno i sprzedaż instrumentów finansowych podczas Konkursu nie wpływa na wartość arkusza zleceń, a osiągnięty zysk z transakcji automatycznie powiększa kwotę wolnych Środków Pieniężnych. 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie jest dozwolone używanie w Konkursie oprogramowania komputerowego, które umożliwia zawieranie transakcji w sposób automatyczny, a uzyskanie przez Organizatora podejrzenia stosowania takiego oprogramowania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu. W szczególności przez taką praktykę rozumie się zawieranie transakcji przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł danych, stosowanie systemów transakcyjnych umożliwiających zawieranie transakcji bez udziału Uczestnika lub sugerujących Uczestnikowi zawieranie transakcji przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł danych. 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie jest dozwolone działanie w zmowie z innymi Uczestnikami, polegające w szczególności na realizowaniu wspólnej strategii inwestycyjnej, składaniu w zbliżonym czasie zleceń przeciwstawnych lub wykorzystywanie Rachunków Konkursowych innych osób w celu realizacji zleceń przeciwstawnych a uzyskanie przez 4

5 Organizatora podejrzenia wykonywania takich działań stanowi podstawę do wykluczenia z Konkursu. 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie jest dozwolone udzielanie pełnomocnictw do działania na Rachunku Konkursowym, a także udzielanie osobom trzecim dostępu do Rachunku Konkursowego, a takie działania stanowią podstawę do wykluczenia z Konkursu. 6. Szczegółowe zasady zawierania transakcji zostały opisane w Regulaminie świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych, prowadzenia rachunków tych praw oraz rachunków pieniężnych przez X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., dostępnym na stronie internetowej Organizatora. 8 INFORMACJE O PRZEBIEGU KONKURSU 1. W trakcie trwania Konkursu, Organizator będzie publikował rankingi najlepszych Uczestników na Stronie Internetowej Konkursu. 2. Do ustalenia klasyfikacji Uczestników w rankingach publikowanych w trakcie trwania Konkursu będzie brana pod uwagę aktualna wartość z wyceny, uwzględniająca zarówno otwarte, jak i zamknięte pozycje na Rachunkach Konkursowych. 9 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY 1. Organizator, na podstawie wartości Środków Pieniężnych posiadanych przez Uczestników w ostatni dzień konkursu na Rachunkach Konkursowych, wytypuje Zwycięzcę Konkursu. 2. W momencie zakończenia Konkursu wszystkie otwarte pozycje Uczestników zostaną automatycznie zamknięte przez Organizatora. 3. Zwycięzcami Konkursu, tj. Uczestnikami, którzy zajmą kolejno miejsca 1-3 zostaną ci Uczestnicy, którzy w momencie jego zakończenia, tj. w dniu 8 grudnia 2014 r. o godz , po zamknięciu przez Organizatora wszystkich otwartych pozycji, osiągną kolejne trzy najwyższe wartości posiadanych Środków na Rachunku Inwestycyjnym spośród wszystkich Uczestników. 4. Jeżeli przynajmniej dwóch Uczestników uzyska taki sam wynik, o wyłonieniu Zwycięzcy decyduje wcześniejsza data zgłoszenia do Konkursu. W przypadku, gdy Uczestnicy zgłosili się do Konkursu jednocześnie w następnej kolejności, o wyłonieniu Zwycięzcy decyduje to, który Uczestnik zawarł większą liczbę transakcji. 5. Rankingi, które będą podstawą do wyłonienia Zwycięzców zostaną ogłoszone na Stronie Internetowej Konkursu najpóźniej do dnia 10 grudnia 2014 roku. 5

6 10 OGÓLNE ZASADY PRZYZNANIA NAGRÓD 1. Zwycięzca Konkursu wskazany w 9 ust. 3 otrzyma nagrodę rzeczową w postaci komputera MacBook Air 13 o wartości 3800 zł brutto. 2. Zdobywca drugiego miejsca otrzyma zegarek Samsung Galaxy Gear 2 o wartości 1150 zł brutto. 3. Zdobywca trzeciego miejsca otrzyma komplet książek o tematyce inwestycyjnej o łącznej wartości 300 zł brutto. 4. W ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, Organizator skontaktuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz podejmie co najmniej 3 próby kontaktu telefonicznego ze Zwycięzcą, prosząc o podanie danych wraz z ewentualnym dostarczeniem dokumentów niezbędnych do przekazania nagrody przez Organizatora. 5. Organizator zobowiązuje się do odprowadzenia należnego podatku od nagrody zgodnie z właściwymi przepisami. 6. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu ze Zwycięzcą z przyczyn niezależnych od Organizatora lub braku odpowiedzi zwrotnej zawierającej wszystkie wymagane informacje w ciągu siedmiu dniu od dnia wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 4, Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzekazania nagrody lub do decyzji o innym przeznaczeniu nagrody. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę nagrody, Organizator może zadecydować o utracie przez Zwycięzcę prawa do nagrody, a następnie przyznać nagrodę innemu Uczestnikowi albo zadecydować o innym przeznaczeniu nagrody. 8. W przypadku negatywnej weryfikacji danych, Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzekazania nagrody. 9. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Konkursu, traci on prawo do nagrody. 10. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na nagrodę innego rodzaju. 11 REKLAMACJE 1. Reklamacje, dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestnika w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany na Stronie Internetowej Konkursu w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, stanowiącego podstawę reklamacji, jednak nie później niż po upływie 14 dni od dnia wykrycia przez Uczestnika zdarzenia będącego podstawą reklamacji. 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika wraz z adresem , jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 6

7 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu reklamacji. 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora odnośnie reklamacji na adres poczty elektronicznej podany przy zgłoszeniu do Konkursu. 12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Dane osobowe Uczestników będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883). 2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest Organizator. 3. Uczestnikom przysługuje prawo do dostępu, wglądu, poprawiania oraz usunięcia swoich danych osobowych. 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przekazanie przez Organizatora ich danych osobowych do innych podmiotów wyłącznie w celach związanych z przekazaniem nagród. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania Nicka Uczestnika, któremu zostanie przekazana nagroda w Konkursie na Stronie Internetowej Konkursu, na co Uczestnik wyraża zgodę. 6. Organizator może opublikować dane osobowe Uczestnika innych niż wymieniony w 12 ust. 5 jedynie za zgodą Uczestnika. 7. Niezależnie od postanowienia 12 ust. 5, Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania na stronie internetowej Konkursu bieżących i okresowych relacji z przebiegu Konkursu. 8. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy Nicków Uczestników na stronie internetowej Konkursu oraz w innych mediach. 9. Uczestnikom za udział w Konkursie nie jest należne jakiekolwiek się wynagrodzenie. 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie oraz wzięcie w nim udziału oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu. 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej Konkursu. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian w niniejszym Regulaminie w zakresie w którym, nie umniejszy to praw nabytych w ramach Konkursu przez Uczestników. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione w miejscu wskazanym w 13 ust W przypadku określonym w 13 ust. 3 zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać od daty jego ogłoszenia. 7

8 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy komputerowe, programowe, internetowe, telefoniczne, techniczne, sprzętowe oraz za inne nieprawidłowości, które mogą wystąpić u Uczestnika Konkursu w związku z uczestnictwem w Konkursie. 6. Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zakłócenia na łączach telekomunikacyjnych, błędy transmisji danych oraz za zakłócenia systemów transakcyjnych, które mogą wpłynąć na wynik Konkursu. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych Uczestnika uniemożliwiających doręczenie nagrody, jak również za nieodebranie nagrody w wyznaczonym przez Organizatora terminie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 8. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych, prowadzenia rachunków tych praw oraz rachunków pieniężnych przez X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. oraz przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych obowiązujących przepisów. W przypadku konfliktu któregokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu z polskimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pierwszeństwo zastosowania będą mieć polskie przepisy prawa. 9. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 listopada

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2 1 REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2 WSTĘP (STRESZCZENIE REGULAMINU) 1. Konkurs TMS PRO Daytrader 2 polega na zainwestowaniu minimum 3.000,00 zł na rachunku TMS Pro oraz uzyskaniu najlepszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "GRA GIEŁDOWA 2010"

REGULAMIN KONKURSU GRA GIEŁDOWA 2010 REGULAMIN KONKURSU "GRA GIEŁDOWA 2010" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą GRA GIEŁDOWA 2010 organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przedmiotem Konkursu jest internetowa gra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013. Wstęp

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013. Wstęp REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013 Wstęp 1. Celem Konkursu jest szerzenie wiedzy o tematyce związanej z inwestowaniem w instrumenty finansowe rynku walutowego poprzez udostępnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku)

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie 1000 PLN NA START dla NS Forex

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2 (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie Bezpieczny start na Forex (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY BANKIER 2014

REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY BANKIER 2014 REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY BANKIER 2014 I. Organizacja Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo