REGULAMIN KONKURSU. "Akademia Giełdowa IX" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU. "Akademia Giełdowa IX" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU "Akademia Giełdowa IX" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Grze należy przez to rozumieć Grę Giełdową Akademii Giełdowej IX, organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; (b) Regulamin należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin; (c) Organizatorze należy przez to rozumieć Studenckie Koło Naukowe Klub Inwestora działające przy Katedrze Rynków Kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej, mającą swą siedzibę w Warszawie, przy Al. Niepodległości 162. (d) Podmiot wspierający należy przez to rozumieć Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie (30-081) przy ul. Królewskiej 57, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadająca NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości zł (w pełni opłaconym), (e) Uczestniku należy przez to rozumieć osobę zarejestrowaną do Gry na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; (f) Rachunku Konkursowym należy przez to rozumieć otwarty i prowadzony na rzecz Uczestnika wirtualny rachunek instrumentów finansowych służący zawieraniu transakcji na potrzeby Gry; (g) Kapitale Początkowym należy przez to rozumieć wirtualną kwotę środków pieniężnych w wysokości PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), zdeponowaną na wirtualnym Rachunku Konkursowym; (h) Projekcie należy rozumieć przez to testy oraz konkursy inwestycyjne prowadzone pod adresem internetowym (i) Środkach Pieniężnych należy przez to rozumieć saldo wirtualnych środków pieniężnych znajdujących się na Rachunku Konkursowym. 2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Przedmiotem Gry jest internetowy konkurs inwestycyjny przeznaczona dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Celem Gry jest edukacja i promowanie wiedzy w zakresie zasad inwestowania na rynkach instrumentów finansów. 5. Przed rozpoczęciem Gry, Uczestnik obowiązany jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu.

2 2 FUNDATOR NAGRÓD 1. Stowarzyszeniem Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej, mającym swą siedzibę w Warszawie, przy Al. Niepodległości 162 lok 2g, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń i Fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Rejestrowy pod numerem KRS UCZESTNICY KONKURSU 1. W Grze może brać każdy pełnoletni Uczestnik, mający pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który jednocześnie został zakwalifikowany do Gry przez Organizatora zgodnie z Zgłoszenie do Gry następuje poprzez lokalną stronę internetową Konkursu Każdy Uczestnik może dokonać wyłącznie jednego zgłoszenia do Gry, w przypadku, gdy dany Uczestnik dokonał kilku zgłoszeń do Gry ważne będzie tylko pierwsze z dokonanych zgłoszeń. 3. Podczas rejestracji do Gry uczestnik prócz danych osobowych podaje pseudonim (Nick) jaki będzie widoczny w rankingach na stronie internetowej Gry. (a) Pseudonimy nie mogą zawierać słów, które według powszechnie przyjętych kryteriów mogłyby zostać uznane za wulgarne, obraźliwe, naruszające uczucia religijne lub prawa osób trzecich.

3 Podmiot wspierający zastrzega sobie prawo do upominania, a w przypadku braku zmiany pseudonimu, usuwania kont zawierających słowa wspomniane w pkt. 3 a, co będzie również oznaczało wykluczenie z Gry Uczestnika, który taki pseudonim wybierze. 4. Gra jest nielimitowana liczbą Uczestników, z zastrzeżeniem, 3 ust Organizator Gry zastrzega sobie prawo do zawieszenia możliwości zgłoszenia do Gry w każdym czasie po uprzedniej konsultacji z Podmiotem wspierającym. 4 ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 1. Osoby zainteresowane udziałem w Grze mogą dokonywać zgłoszeń od dnia 20 marca 2013 r. do dnia 04 kwietnia 2013 r., poprzez wypełnienie specjalnego formularza na stronie internetowej Gry, po uprzedniej akceptacji Regulaminu. 2. Nie jest dopuszczalne zgłoszenie do Gry w innym terminie lub formie niż określone w 4 ust Warunkiem uczestnictwa w Grze uprawniającym do odbioru nagrody jest podanie zgodnych ze stanem faktycznym wszystkich wymaganych w formularzu zgłoszeniowym danych oraz otrzymanie od Podmiotu wspierającego informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu do Gry. 4. Osoba, która poda dane niezgodne ze stanem faktycznym lub dane niepełne może zostać w każdym czasie wykluczona z Gry lub utracić prawo do nagrody. 5. Uczestnik otrzymuje od Podmiotu wspierającego identyfikator (login) i hasło dla Rachunku Konkursowego. 6. Uczestnik zobowiązuje się chronić identyfikator oraz hasło (hasła) przed ich ujawnieniem. Identyfikator i hasło zostaną Uczestnikowi przesłane drogą ową przez Podmiot wspierający na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu. Organizator ani Podmiot wspierający nie odpowiadają za żadne szkody powstałe w wyniku ujawnienia takich danych osobom trzecim.

4 5 KALENDARZ KONKURSU 1. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 5 kwietnia 2013 r. o godz Zakończenie Konkursu nastąpi w dniu 22 maja 2013 r. o godz Wyniki oraz termin i sposób wręczania nagród ogłoszone zostaną na stronie internetowej oraz na fanpage u Organizatora najpóźniej w dniu 22 maja 2013 r. 6 ZADANIE KONKURSOWE 1. Podmiot wspierający otwiera na rzecz Uczestnika jeden Rachunek Konkursowy. 2. Uczestnik po rozpoczęciu Gry otrzymuje na Rachunku Konkursowym Kapitał Początkowy. 3. Środki Pieniężne zgromadzone na Rachunku Konkursowym jako zapisy czysto wirtualne nie podlegają wymianie na rzeczywiste środki pieniężne. 4. Środki Pieniężne pozostające na Rachunku Konkursowym nie są oprocentowane. 5. Środki Pieniężne Uczestnik będzie inwestować kupując lub sprzedając instrumenty finansowe we właściwym wirtualnym systemie transakcyjnym Podmiotu wspierającego po cenach widocznych w wirtualnym systemie transakcyjnym. 6. We wszystkich rozliczeniach obowiązują rynkowe ceny instrumentów finansowych udostępniane przez Podmiot wspierający w wirtualnym systemie transakcyjnym na potrzeby Gry. 7. Głównym zadaniem konkursowym jest możliwie największe podwyższenie posiadanego Kapitału Początkowego zdeponowanego na Rachunku Konkursowym od momentu rozpoczęcia Gry do momentu zakończenia Gry. 8. Stopa Zwrotu zostanie podana w procentach i wyrażona będzie wzorem: gdzie: R Stopa Zwrotu; z1 aktualna kwota Środków Pieniężnych na Rachunku Konkursowym skorygowana o zysk lub stratę na otwartych pozycjach; z0 Kapitał Początkowy. 9. Tygodniowa Stopa Zwrotu oblicza się zgodnie z następującym wzorem: 4

5 gdzie: D Tygodniowa Stopa Zwrotu; f1 aktualna kwota Środków Pieniężnych na Rachunku Konkursowym skorygowana o zysk lub stratę na otwartych pozycjach; fd-1 kwota Środków Pieniężnych na Rachunku Konkursowym skorygowana o zysk lub stratę na otwartych pozycjach z godz z poprzedniego piątku z pominięciem sobót i niedziel. 7 ZASADY KONKURSU 1. Uczestnik otrzymuje Kapitał Początkowy na Rachunku Konkursowym. 2. Składanie zleceń następuje w sposób analogiczny do wersji rzeczywistej systemu transakcyjnego Podmiotu wspierającego z zastrzeżeniem 7 ust Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że środowisko Gry nie odpowiada w pełni środowisku realnemu podczas składania zleceń. W szczególności Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Rachunki Konkursowe różnią się od rachunków rzeczywistych oraz że kupno i sprzedaż instrumentów finansowych podczas Konkursu nie wpływa na wartość arkusza zleceń a osiągnięty zysk z transakcji automatycznie powiększa kwotę wolnych Środków Pieniężnych.

6 Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie jest dozwolone udzielanie pełnomocnictw do działania na Rachunkach Konkursowych, a także udzielanie osobom trzecim dostępu do Rachunków Konkursowych, a takie działania stanowią podstawę do wykluczenia z Konkursu. 8 INFORMACJE O PRZEBIEGU KONKURSU 1. W trakcie trwania Gry, Organizator będzie publikował rankingi najlepszych Uczestników na łamach strony internetowej Organizatora oraz na łamach innych mediów. 2. Do ustalenia klasyfikacji Uczestników w rankingach publikowanych w trakcie trwania Gry będzie brana pod uwagę aktualna wartość z wyceny uwzględniająca zarówno otwarte jak i zamknięte pozycje na Rachunkach Konkursowych. 9 WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW 1. Organizator, na podstawie wartości Środków Pieniężnych posiadanych przez Uczestników na Rachunkach Konkursowych, wytypuje Zwycięzcę Konkursu oraz Laureatów Konkursu. 2. W momencie zakończenia Gry wszystkie otwarte pozycje Uczestników zostaną automatycznie zamknięte przez Podmiot wspierający. 3. Zwycięzcą Konkursu zostaje ten Uczestnik, który w momencie jego zakończenia tj. w dniu 22 maja r. o godz , po zamknięciu przez Podmiot wspierający wszystkich otwartych pozycji, osiągnie najwyższą spośród wszystkich Uczestników Stopę Zwrotu, zgodnie ze wzorem zawartym w 6 ust Laureatami Konkursu zostają Uczestnicy: a) Uczestnicy, którzy w momencie jego zakończenia tj. w dniu 22 maja 2013 r. o godz , po zamknięciu przez Podmiot wspierający wszystkich otwartych pozycji, osiągną najwyższą Stopę Zwrotu spośród wszystkich Uczestników z wyłączeniem Zwycięzcy, zgodnie ze wzorem zawartym w 6 ust. 8. tj. osiągną w rankingu głównym miejsca od II do X w rankingu generalnym; b) Pięciu Uczestników, którzy na zakończenie każdego tygodnia trwania Gry z

7 wyłączeniem sobót i niedziel tj. w dniach 11, 18, 25 kwietnia o godz oraz 9 i 16 maja 2013r. o godz. 17:00 osiągną spośród wszystkich Uczestników z wyłączeniem Zwycięzcy najwyższe Tygodniowe Stopy Zwrotu, zgodnie ze wzorem zawartym w 6 ust Jeżeli przynajmniej dwóch Uczestników uzyska tę samą Tygodniową Stopę Zwrotu lub Stopę Zwrotu, o wyłonieniu Zwycięzcy decyduje wcześniejsza data zgłoszenia do Konkursu. W przypadku gdy Uczestnicy zgłosili się do Gry jednocześnie w następnej kolejności, o wyłonieniu Zwycięzcy decyduje to, który Uczestnik zawarł większą liczbę transakcji. 6. Rankingi, które będą podstawą do wyłonienia Zwycięzcy zostaną ogłoszone na łamach stron internetowych Organizatora oraz w wybranych mediach najpóźniej w dniu 25 maja 2013 r. 10 OGÓLNE ZASADY PRZYZNANIA NAGRÓD 1. Zwycięzca Gry określony w 9 ust. 3 otrzyma nagrodę rzeczową w postaci APPLE ipad mini 32GB WiFi, o wartości ok 2400,00 zł. 2. Laureaci Gry określeni w 9 ust. 4 pkt b) za osiągnięcie Tygodniowej Stopy Zwrotu, zgodnie ze wzorem zawartym w 6 ust. 9 otrzymają nagrodę rzeczową w postaci czytnika AMAZON KINDLE 5, 6" WiFi wartości około 500 zł każdy. 3. Zwycięzca Gry nie może zostać jednocześnie Laureatem Gry. Każdy z uczestników może otrzymać tylko jedną nagrodę. Uczestnicy, którzy na podstawie ostatecznych rankingów mieliby otrzymać więcej niż jedną nagrodę otrzymają tylko jedną, o najwyższej wartości. W takim przypadku nagrodę lub nagrody o niższej wartości otrzyma Uczestnik gry znajdujący się na kolejnej pozycji w rankingu. 4. Nagrody przyznawane są po zakończeniu Gry. 5. Podmiot wspierający zastrzega sobie prawo do zamiany sponsorowanych nagród rzeczowych na inne o zbliżonej wartości. 6. W ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników Gry, Podmiot wspierający skontaktuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz podejmie co najmniej 3 próby kontaktu telefonicznego ze Zwycięzcą, Laureatami oraz innymi Uczestnikami, którym mają zostać przekazane nagrody, prosząc ich o podanie danych wraz z ewentualnym dostarczeniem dokumentów niezbędnych do przekazania nagrody przez Podmiot wspierający. 7. Podmiot wspierający zobowiązuje się do odprowadzenia podatku od nagród zgodnie z właściwymi przepisami z wyłączeniem nagrody zawartej w 10 ust. 4. 7

8 10. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu ze Zwycięzcą, Laureatem oraz innymi Uczestnikami, którym mają być przekazane nagrody z przyczyn niezależnych od Podmiotu wspierającego lub braku odpowiedzi zwrotnej zawierającej wszystkie wymagane informacje w ciągu siedmiu dniu od dnia wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 8 Organizator oraz Podmiot wspierający zastrzegają sobie prawo do nieprzekazania nagrody lub do decyzji o innym przeznaczeniu nagrody. 11. Po weryfikacji danych adresowych Organizator określi wiążący sposób odbioru nagrody w możliwie najkrótszym czasie. 12. W przypadku negatywnej weryfikacji danych, Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzekazania nagrody. 13. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Gry, traci on prawo do nagrody. 14. Podmiot wspierający potrąci od nagrody pieniężnej kwotę podatku na podstawie właściwych przepisów. W przypadku nagród rzeczowych Organizator jako płatnik odprowadzi kwotę należnego podatku, 15. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na nagrody innego rodzaju. 11 REKLAMACJE 1. Nagrody po przekazaniu Uczestnikom przez Organizatora nie podlegają reklamacji. 12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Dane osobowe Uczestników będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883). 8

9 2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest Podmiot wspierający. 3. Uczestnikom przysługuje prawo do dostępu, wglądu, poprawiania oraz usunięcia swoich danych osobowych. 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przekazanie przez Podmiot wspierający ich danych osobowych do innych podmiotów wyłącznie w celach związanych z przekazaniem nagród oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Podmiot wspierający w celach marketingowych Podmiotu wspierającego, w szczególności reklamowania jego produktów i usług na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 5. Uczestnicy, którym zostaną przekazane nagrody w Grze wyrażają Organizatorowi nieodpłatną zgodę na publikowanie ich imion i nazwisk oraz wizerunku na stronach internetowych Gry. 6. Podmiot wspierający i Organizator mają prawo publikowania danych osobowych Uczestników, którym zostaną przekazane nagrody w Grze na stronie internetowej Gry, na co Uczestnicy wyrażają zgodę. 7. Podmiot wspierający i Organizator mogą opublikować dane osobowe Uczestników innych niż wymienieni w 12 ust. 6 jedynie za ich zgodą. 8. Niezależnie od postanowienia 12 ust. 6, Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania na stronie internetowej Gry bieżących i okresowych relacji z przebiegu Gry. 9. Organizator oraz Podmiot wspierający zastrzegają sobie prawo do opublikowania listy loginów Uczestników na stronie internetowej Akademii Giełdowej oraz w innych mediach. 10. Uczestnikom nie należy się wynagrodzenie w przypadkach opisanych w 12 ust Podmiot wspierający zobowiązuję się przekazywać Organizatorowi na bieżąco dane zarejestrowanych Uczestników do Gry oraz listę wyników osiągniętych przez Uczestników w rankingu ogólnym oraz rankingach tygodniowych. 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zgłoszenie udziału w Gry oraz wzięcie w nim udziału oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu. 2. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Gry w każdym czasie bez podania przyczyny po uprzedniej konsultacji z Podmiotem wspierającym. 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w lokalnej siedzibie Organizatora lub Podmiotu wspierającego oraz na stronie internetowej Gry. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian w niniejszym Regulaminie. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione w miejscu wskazanym w 13 ust. 3.

10 W przypadku określonym w 13 ust. 4 zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać od daty jego ogłoszenia. 6. Organizator oraz Podmiot wspierający nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy komputerowe, programowe, internetowe, telefoniczne, techniczne, sprzętowe oraz za inne nieprawidłowości, które mogą wystąpić u Uczestnika Gry w związku z uczestnictwem w Gry. 7. Organizator oraz Podmiot wspierający nie ponoszą w szczególności odpowiedzialności za zakłócenia na łączach telekomunikacyjnych, błędy transmisji danych oraz za zakłócenia systemów transakcyjnych, które mogą wpłynąć na wynik Gry. 8. Organizator oraz Podmiot wspierający nie ponoszą odpowiedzialności za zmianę danych Uczestnika uniemożliwiających doręczenie nagrody, jak również za nieodebranie nagrody w wyznaczonym przez Podmiot wspierający terminie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 9. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 marca 2013 r. 10

REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup "

REGULAMIN KONKURSU Forex Media Cup REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup " 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Konkursie należy przez to rozumieć Konkurs Forex Media Cup, organizowany na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "GRA GIEŁDOWA 2010"

REGULAMIN KONKURSU GRA GIEŁDOWA 2010 REGULAMIN KONKURSU "GRA GIEŁDOWA 2010" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą GRA GIEŁDOWA 2010 organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przedmiotem Konkursu jest internetowa gra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013. Wstęp

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013. Wstęp REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO FOREX DM BZ WBK 2013 Wstęp 1. Celem Konkursu jest szerzenie wiedzy o tematyce związanej z inwestowaniem w instrumenty finansowe rynku walutowego poprzez udostępnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2 1 REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2 WSTĘP (STRESZCZENIE REGULAMINU) 1. Konkurs TMS PRO Daytrader 2 polega na zainwestowaniu minimum 3.000,00 zł na rachunku TMS Pro oraz uzyskaniu najlepszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku)

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie 1000 PLN NA START dla NS Forex

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2 (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie Bezpieczny start na Forex (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin )

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ORGANIZATORZY

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ORGANIZATORZY REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ OGÓLNOPOLSKA INTERNETOWA GRA INWESTYCYJNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą Ogólnopolska Internetowa Gra Inwestycyjna, zwany dalej Konkursem, organizowany jest na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIELKA GRA INWESTYCYJNA - MONOPOL NA ZARABIANIE

REGULAMIN KONKURSU WIELKA GRA INWESTYCYJNA - MONOPOL NA ZARABIANIE REGULAMIN KONKURSU WIELKA GRA INWESTYCYJNA - MONOPOL NA ZARABIANIE 1 [Definicje] Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się wymienionych poniżej terminów, należy przez nie rozumieć w odpowiednim przypadku

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A.

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Viva Lay s Vegas Darmowy Internet 24h w Orange I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w formie sprzedaży premiowej prowadzona będzie pod nazwą Viva Lay s Vegas Darmowy Internet

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Para na parę

REGULAMIN KONKURSU Para na parę REGULAMIN KONKURSU Para na parę 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki konkursu pt. Para na parę (dalej zwanego Konkursem ) rozgrywanego na antenie stacji Radia WAWA zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo