Tłuszcz, dnia r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tłuszcz, dnia 03.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ"

Transkrypt

1 Tłuszcz, dnia r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 907 z późn. zm.), Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę: Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawska Tłuszcz Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie wyjazdu socjoterapeutycznego do Zakopanego Wymagania szczegółowe: Zakwaterowanie: Ośrodek Wczasowy Za Lasem Poronin Stasinówka, pokoje 2,3 i 4 osobowe z łazienkami i TV. Transport : autokar, do dyspozycji grupy w czasie trwania imprezy Wyżywienie: pierwszy dzień ń obiadokolacja, drugiego dnia śniadanie, obiad i prowiant na wyjazd. Ilość osób: grupa 40 uczestników, plus koordynator, plus pilot Cena powinna zawierać: nocleg, wyżywienie, opiekę pilota przewodnika, usługę przewodników regionalnych i miejscowych, przejazd autokarem, bilety wstępu, zajęcia socjoterapeutyczne, ubezpieczenie NWW(suma ubez.5000zł/os.). PROGRAM WYCIECZKI Dzień 1: Spotkanie z pilotem, wyjazd o godz Dojazd do Krakowa ok. 13 zwiedzanie z przewodnikiem krakowskim Wzgórza Wawelskiego (Katedra, Dzwon Zygmunta, Groby królewskie, Krypta Prezydencka) 19:00 Przyjazd w Tatry, zakwaterowanie, obiadokolacja. Wieczorem baseny termalne Termy Podhalańskie w Szaflarach. Dzień. 2: Śniadanie, zajęcia socjoterapeutyczne, zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce lub w Bochni, obiad w

2 Książu Wielkim, powrót ok. godz. 20:00. Należy podać cenę brutto dla całego przedmiotu zamówienia. Termin realizacji zamówienia: 30 kwietnia 2015 r. -01maja 2015 r. Sposób przygotowania: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej (na załączonym Formularzu Propozycja cenowa ). Propozycje cenowe otrzymane przez Zamawiającego po terminie nie zostaną uwzględnione. Wykonawca może wprowadzić ć zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję cenową przed terminem składania. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowych: propozycję należy złożyć ż ć w Ośrodku Pomocy Społecznej Tłuszczu, ul. Warszawska 10, Tłuszcz, pok. Nr 21 do dnia r., do godz Przy wyborze propozycji do realizacji zamówienia zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena 100% Cena podana przez wykonawcę będzie obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim przedstawionym wymogom i o najniższej cenie. Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami: Katarzyna Rostek Kierownik OPS, pokój 26 Załączniki do zaproszenia do złożenia propozycji cenowej: Propozycja cenowa Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Mazowieckiego. Z poważaniem, aniem, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej mgr Katarzyna Rostek

3 Nr sprawy: DRP/2/WSE/2015 Tłuszcz, dnia.. r. PROPOZYCJA CENOWA Niniejszym składam swoją ą ofertę w zakresie n/w przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający: 2. Przedmiot zamówienia: Ośrodek Pomocy Społecznej Zorganizowanie wyjazdu socjoterapeutycznego w Tatry 3. Termin realizacji zamówienia: 30 kwietnia 2015 r. 1 maja 2015 r. 4. Wykonawca: (nazwa lub imię i nazwisko siedziba lub adres zamieszkania). Cena brutto w zł: Cena brutto w zł (słownie): Wartość oferty w przeliczeniu na jednego uczestnika:..zł słownie: Oświadczam, iż zobowiązujęzuję się wykonać zamówienie zgodnie z warunkami zawartymi w przekazanym wzorze umowy.... miejscowość, data... pieczęcie cie imienne i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

4 UMOWA nr WZÓR zawarta w dniu.. r. w Tłuszczu, pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, Tłuszcz reprezentowanym przez Katarzynę Rostek - Kierownika zwanym dalej Zleceniodawcą a. zwanym dalej Zleceniobiorcą. W wyniku przeprowadzonego zapytania o cenę nr DRP/2/WSE/2015 na wyjazdu socjoterapeutycznego w Tatry Zorganizowanie 1 Przedmiotem umowy jest zorganizowanie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy wyjazdu socjoterapeutycznego w Tatry. Uczestnicy wycieczki są beneficjentami projektu Wyzwólmy w sobie energię! realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie integracji i społecznej, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej 2 Zleceniobiorca zobowiązuje się ę do: 1. Zorganizowania wyjazdu socjoterapeutycznego zgodnie z przedłożoną propozycją cenową stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. Program wyjazdu obejmuje: Dzień 1: Spotkanie z pilotem, wyjazd o godz Dojazd do Krakowa ok. 13 zwiedzanie z przewodnikiem krakowskim Wzgórza Wawelskiego (Katedra, Dzwon Zygmunta, Groby królewskie, Krypta Prezydencka) 19:00 Przyjazd w Tatry, zakwaterowanie, obiadokolacja. Wieczorem baseny termalne Termy Podhalańskie w Szaflarach. Dzień. 2: Śniadanie, zajęcia socjoterapeutyczne, zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce lub w Bochni, obiad Książu Wielkim, Powrót ok. godz. 20:00.

5 Transport : autokar, do dyspozycji grupy w czasie trwania imprezy Wyżywienie: zgodnie z programem Ilość osób: grupa 40 uczestników, plus koordynator, plus pilot Cena powinna zawierać: nocleg, wyżywienie, opiekę pilota przewodnika, usługę przewodników regionalnych i miejscowych, przejazd autokarem, bilety wstępu, organizację zajęć, socjoterapeutycznych, ubezpieczenie NWW(suma ubezpieczenie zł/os.). 2. Pozostałe obowiązki Zleceniobiorcy 1) Pilotaż wycieczki, koszty wstępów do zwiedzanych miejsc, koszty przewodników, 2) Atrakcje podczas podróży typu: konkursy, muzyka, filmy 3) Transport uczestników wycieczki i ich bagażu autokarem sprawnym technicznie z klimatyzacją. 4) zapewnienie autokaru zastępczego wraz z kierowcą w przypadku awarii, zatrzymania autokaru przez policję z przyczyn technicznych lub innych, uniemożliwiających kontynuowanie wycieczki, o niemniejszym standardzie, 5) Nocleg uczestników wycieczki w pokojach 2, 3, 4 osobowych z łazienkami i wc, 3 1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie w kwocie. zł (słownie: ) 2. Za wykonanie usługi strony będą się rozliczą na podstawie faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę. 3. Faktura wystawiona przez Zleceniobiorcę płatna będzie w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury, w formie przelewu na rachunek Zleceniobiorcy. 4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto wskazane przez Zleceniobiorcę nr 5. Zapłata będzie następować ć w chwili obciążenia rachunku Zleceniodawcy Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność prawną za prawidłowe wykonywanie przedmiotu umowy wobec Zleceniodawcy oraz osób trzecich, jak i jest zobowiązany zany do naprawienia szkód wynikających z wykonywania przedmiotu umowy. 2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada aktualną polisę OC i NW w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku, gdy polisa ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała swoim okresem ubezpieczenia całego okresu realizacji zamówienia, Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedłużenia enia okresu ubezpieczenia i dostarczenia kopii właściwej polisy do Zleceniodawcy, w terminie do 3 dni. 3. Pracownicy Zleceniobiorcy skierowani do wykonywania usługi winni posiadać ważne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i p.poż oraz udzielania pierwszej pomocy. 4. Zleceniobiorca oświadcza, że e w przypadku uczestnictwa podwykonawców w realizacji

6 zamówienia ponosi za nich pełną odpowiedzialność Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne za: 1) niewłaściwe lub niezgodne z umową wykonanie usługi w wysokości 10 % wartości umowy brutto, 2) odstąpienie przez Zleceniobiorcę od realizacji umowy w wysokości 20% wartości bruttoprzedmiotu umowy określonej w 3 ust. 1. 3) Za rażące naruszenie przez Zleceniobiorcę postanowień niniejszej umowy Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w 3 ust Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktury VAT, o której mowa w 3 ust Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście cie poniesionej szkody na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego. 6. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zleceniodawca może odstąpić od umowy stosownie, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności zachowanie formy pisemnej. 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zleceniodawcy, jeden dla Przewoźnika. Zleceniodawca Zleceniobiorca......

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Nr sprawy DRP/2/TKIS/2011 Tłuszcz, dnia 14.06.2011 r. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Na podstawie art.4 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe Gmina Płoniawy-Bramura 06-210 Płoniawy-Bramura. Płoniawy Br. 15.04.2013r Nr. POKL / 13 /2013 Zapytanie ofertowe Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wartość

Bardziej szczegółowo

ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r.

ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r. ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r. Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach Wronki 36, 19 411 Świętajno tel/fax. 87-520 14 92, kom. 503 578 312, www.sdswronki.swietajno.pl ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę usługa hotelowa

Zapytanie o cenę usługa hotelowa 04/03/013/ UDA-POKL.09.03.00--04/11-00 Zapytanie o cenę usługa hotelowa 1. Nazwa i adres Zamawiającego 1.1. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Augustyńskiego 1, 1..

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro 1 Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o

Bardziej szczegółowo

... Piechowice, dnia 20.12.2012 r. Gmina Miejska Piechowice 58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49 fax. 75 76 12 274, tel. sekretariat 75 75 48 900

... Piechowice, dnia 20.12.2012 r. Gmina Miejska Piechowice 58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49 fax. 75 76 12 274, tel. sekretariat 75 75 48 900 ... Piechowice, dnia 20.12.2012 r. Znak sprawy: SP.ZP.4464.2.2012 Gmina Miejska Piechowice 58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49 fax. 75 76 12 274, tel. sekretariat 75 75 48 900 realizując zamówienie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert (w trybie zapytania ofertowego) UMOWA /WZÓR/ Nr.. zawarta w dniu... w pomiędzy:.., ul.., kod., miejscowość.. NIP:., zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA

INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA Dyrektor Gimnazjum Gminnego nr 1 im. mjr. Piotra Szewczyka w Rajsku zaprasza do złożenia oferty cenowej na Przewóz młodzieży z Gimnazjum Gminnego nr 1 w Rajsku oraz Gimnazjum Gminnego nr 2 w Zaborzu do

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPR Dzierżoniów dnia: 3 marca 2015 r. SIWZ zawiera 24 ponumerowane strony na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia treningi kompetencji i orientacji zawodowej: doradztwo zawodowe i życiowe

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro

Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro Kowalewo Pom. 14.08.2015r. Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w związku

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy zawarta w Warszawie dnia roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00 955 Warszawa, NIP 525-00-12-372, REGON: 000017319

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Lipsko, dn. 28.03.2013r. PPUIC.POKL.4106.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko, woj. mazowieckie, tel. 48 3781 011, faks 48 3781 011 zaprasza

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji. ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013 Gdynia, dnia 14.06.2013r. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji. I. Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Gdynia Powiatowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń. Toruń, dnia 01.04.2015r. Województwo Kujawsko-Pomorskie ul. Plac Teatralny 2 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą "Promocja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

KG 344/12/887/11 ZAPYTANIE O OFERTĘ

KG 344/12/887/11 ZAPYTANIE O OFERTĘ KG 344/12/887/11 Zamawiający Przedmiot zapytania Szczegółowy opis przedmiotu zapytania Wymagania Forma oferty Sposób i termin składania ofert ZAPYTANIE O OFERTĘ Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPEzp-II-23a/10 Warszawa, 21

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do siwz ZP 79/2013/BTP UMOWA. Umowa nr RARR/BTP/ /2013. Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie,

Załącznik nr 2 do siwz ZP 79/2013/BTP UMOWA. Umowa nr RARR/BTP/ /2013. Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz ZP 79/2013/BTP UMOWA Umowa nr RARR/BTP/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., wpisaną przez Sąd Rejonowy w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo