Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej"

Transkrypt

1 Nr sprawy DRP/2/TKIS/2011 Tłuszcz, dnia r. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Na podstawie art.4 ust. 8 z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), zapraszamy do złożenia propozycji cenowej : Kupujący: Gmina Tłuszcz, w której imieniu działa Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawska Tłuszcz Przedmiot zamówienia : Zaprojektowanie i dostawa materiałów promujących projekt Tłuszczański KIS realizowany przez Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją projektu Tłuszczański KIS,Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Opis przedmiotu zamówienia: Lp. Rodzaj artykułów ilość 1 Długopis metalowy typ Genius, logotypy POKL i UE zgodne z wytycznymi oraz tytuł projektu grawerowane laserem 2 Kubek ceramiczny, kolorowe ucho i kolorowe wnętrze, nadruk na zewnętrznej stronie pełno kolorowy, logotypy POKL i UE zgodne z wytycznymi, tytuł projektu oraz grafika nawiązująca do tematyki projektu 3 Plakat A2, papier satyna 150 g, druk 4+0 odporny na działanie warunków atmosferycznych, logotypy POKL i UE zgodne z wytycznymi, tytuł projektu oraz grafika nawiązująca do tematyki projektu 4 Ulotka A4 składana do 0,5, papier offset kreda 150 g, druk 4+4 odporny na działanie warunków atmosferycznych, logotypy POKL i UE zgodne z wytycznymi, tyuł projektu oraz grafika nawiązująca do tematyki projektu. 100 szt. 50 szt. 30 szt. 50 szt. 1

2 Zakres zamówienia: Obejmuje zaprojektowanie i dostawę materiałów promocyjnych. Termin realizacji zamówienia : od daty podpisania umowy do r. Warunki płatności : Za wykonaną dostawę strony rozliczać się będą zgodnie z zapisami zawartymi w 4 wzoru umowy. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej (na załączonym Formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do zaproszenia wraz z załącznikami) następnie należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej : Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, Tłuszcz, ul. Warszawska 10. Propozycja cenowa otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym niżej zostanie zwrócona wykonawcy nie otwarta. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofywać złożoną przez siebie propozycję cenową przed terminem upływu jej składania. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej : ofertę należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, Tłuszcz do dnia r. do godz w pok. nr 21. Przy wyborze propozycji do realizacji zamówienia Kupujący będzie kierował się kryterium : cena 100% Zapis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej : W cenę propozycji należy wliczyć : Koszt materiałów, druk, projekty graficzne i ich zmiany w trakcie przygotowywania, transport do Zleceniodawcy. obowiązujący podatek VAT od towarów i usług. Cena podana przez wykonawcę będzie obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą 2

3 wszystkim przedstawionym wymogom o najniższej cenie. Propozycja musi zawierać następujące dokumenty : 1.Formularz propozycji cenowej, 2. Formularz cenowy, 3. inne... ( wypełnić jeżeli dotyczy ) Warunki: Wykonawca dostarczy meble do budynku znajdującego się przy ul. Warszawskie 2 w Tłuszczu Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest : Katarzyna Rostek, pokój 42 tel codziennie w godzinach od 8.00 do Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej : Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie zamawiającego pok. 21. Załączniki : 1.załącznik nr 1 do Zaproszenia - Propozycja cenowa 2.istotne postanowienia umowy/ wzór umowy Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej... mgr Katarzyna Rostek 3

4 Nr sprawy DRP/2/TKIS/2011 Załącznik nr 1 do Zaproszenia PROPOZYCJA CENOWA Niniejszym składam swoja ofertę w zakresie n/w przedmiotu zamówienia : 1 Kupujący: Ośrodek Pomocy Społecznej 2 Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i dostawa materiałów promujących projekt Tłuszczański KIS 3 Termin realizacji zamówienia... 4 Wykonawca : (nazwa lub imię i nazwisko siedziba lub adres zamieszkania ) VAT w zł 6 VAT w zł ( słownie ) 7 Cena brutto w zł: 8 Cena brutto w zł ( słownie ) Oświadczam, że akceptuję warunki umowy i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji cenowej do zawarcia umowy na ww. warunkach. Tłuszcz, dnia... Załączniki do propozycji cenowej : (podpis wykonawcy)

5 Załącznik nr 2 do zaproszenia FORMULARZ CENOWY Lp. Rodzaj mebli ilość Cena netto 1 Długopis metalowy typ Genius, logotypy POKL i UE zgodne z wytycznymi oraz tytuł projektu grawerowane laserem 2 Kubek ceramiczny, kolorowe ucho i kolorowe wnętrze, nadruk na zewnętrznej stronie pełno kolorowy, logotypy POKL i UE zgodne z wytycznymi, tytuł projektu oraz grafika nawiązująca do tematyki projektu 3 Plakat A2, papier satyna 150 g, druk 4+0 odporny na działanie warunków atmosferycznych, logotypy POKL i UE zgodne z wytycznymi, tytuł projektu oraz grafika nawiązująca do tematyki projektu 4 Ulotka A4 składana do 0,5, papier offset kreda 150 g, druk 4+4 odporny na działanie warunków atmosferycznych, logotypy POKL i UE zgodne z wytycznymi, tyuł projektu oraz grafika nawiązująca do tematyki projektu. 100 szt. 50 szt. 30 szt. 50 szt. Stawka VAT Razem wartość brutto Cena brutto Tłuszcz, dnia (podpis wykonawcy) 5

6 Nr sprawy DRP/2/TKIS/2011 Załącznik nr 3 do Zaproszenia/WZÓR UMOWY U M O W A Nr... Zawarta w dniu. w Tłuszczu pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 10, Tłuszcz reprezentowanym przez Kierownika Panią Katarzynę Rostek zwanym w dalej Kupującym a. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej treści umowy Dostawcą została zawarta umowa następującej treści: 1 Niniejsza umowa została zawarta w wyniku złożenia propozycji cenowej na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm). 2 Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i dostawa materiałów promujących projekt Tłuszczański KIS, zgodnie z Formularzem cenowym będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu Tłuszczański KIS współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i 6

7 wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Kupujący zleca a Sprzedawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia r. 2. Materiały promocyjne dostarczone zostaną do miejsca wskazanego przez Kupującego transportem własnym Sprzedawcy. 3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w godz.: po uprzednim uzgodnieniu z Kupującym. 4. Osobą odpowiedzialną po stronie Kupującego za realizację niniejszej umowy jest: Osoba odpowiedzialną po stronie Sprzedawcy za realizację niniejszej umowy jest: Ryczałtowa cena zaprojektowania i dostawy przedmiotu niniejszej umowy wynosi. zł brutto (słownie:.. złotych brutto ) w tym podatek VAT..% w kwocie. zł (słownie:.. ). 2. Cena określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z zaprojektowaniem i dostawą materiałów w tym koszty druku, projektów graficznych i ich zmian w trakcie przygotowywania oraz transport do Zleceniodawcy i nie podlega zmianie przez okres trwania umowy. 3. Podstawą do wystawienia faktury będzie faktura VAT wystawiona przez Sprzedawcę w terminie 7 dni od daty dostawy. 4. Kupujący dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania faktury. 5 W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze dostarczonego przedmiotu zamówienia, Kupującemu przysługują następujące uprawnienia: a) odmowa odbioru dostawy, b) dostawa materiałów promocyjnych wolnych od wad w terminie nie dłuższym niż 3 dni, bez dodatkowego wynagrodzenia. 7

8 6 W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne: a) w wysokości 10% wartości zamówienia brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, b) w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień zwłoki licząc od wymaganego w 3 ust. 1 terminu dostawy. 2. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy kary umowne: a) w wysokości 10% wartości zamówienia brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Kupujący. 3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Sprzedawcy od obowiązku wykonania umowy. 7 Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 8 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową Cywilnego. mają zastosowanie przepisy Kodeksu 9 Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego. 10 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. DOSTAWCA: KUPUJĄCY:

9 9 a...

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji. ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013 Gdynia, dnia 14.06.2013r. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji. I. Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Gdynia Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r.

ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r. ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r. Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach Wronki 36, 19 411 Świętajno tel/fax. 87-520 14 92, kom. 503 578 312, www.sdswronki.swietajno.pl ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. L.p. Nazwa Opis Ilość

UMOWA NR. L.p. Nazwa Opis Ilość Załącznik nr 7 Wzór umowy UMOWA NR W dniu 2013 r. w Nisku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nisku, ul. 3 go Maja 10, 37 400 Nisko, NIP: 865-20-63-309, REGON: 006214618 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR

Zaproszenie do składania ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR Zaproszenie do składania ofert Warszawa dnia 19.11.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR Zamawiający Fundacja Euro Nation z siedzibą w Warszawie przy ul. Raciborskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości przekraczającej 6.000 euro i nieprzekraczającej 30.

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości przekraczającej 6.000 euro i nieprzekraczającej 30. Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. Euro OPS.XII.271.4.14... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim.

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. ZAPYTANIE OFERTOWE do zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż 14000 euro, zwolnionego na mocy art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim.

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. ZAPYTANIE OFERTOWE do zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż 14000 euro, zwolnionego na mocy art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Lipsko, dn. 28.03.2013r. PPUIC.POKL.4106.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko, woj. mazowieckie, tel. 48 3781 011, faks 48 3781 011 zaprasza

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10)

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10) ZP/UR/122/2012 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKTY UMÓW Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, różnego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania oraz licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E z dnia 21.04..2009r

O G Ł O S Z E N I E z dnia 21.04..2009r URZĄD GMINY RĘDZINY O G Ł O S Z E N I E z dnia 21.04..2009r WÓJT GMINY RĘDZINY 42-242 RĘDZINY, ul. Wolności 87, tel./fax. 32-79-014, 32-79-085, 32-79-441, ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie następujących

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY UMOWA NR:. w sprawie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/07/2014/SEJK POGOŃ Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY na wykonanie i zamontowanie całorocznego namiotu promocyjnego (hali namiotowej) w porcie jachtowym Marina Pogoń w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 20.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.2.2015.UK.1

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 20.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.2.2015.UK.1 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 20.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.2.2015.UK.1 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA ... dnia...... Pieczęć Wykonawcy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA Odpowiadając na zapytanie cenowe na dostawę bonów towarowych dla pracowników WZM

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III WZÓR UMOWA NR.../.../Z/.../2013

DZIAŁ III WZÓR UMOWA NR.../.../Z/.../2013 DZIAŁ III WZÓR UMOWA NR...../.../Z/.../2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: Gminą - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Andrzeja

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16 32-500 Chrzanów Chrzanów, dn. 17.02.2014r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 207 000 euro) Podstawa prawna: ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo