System kontroli danych diabetologicznych. for GLUCOCARD Series. Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System kontroli danych diabetologicznych. for GLUCOCARD Series. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 System kontroli danych diabetologicznych for GLUCOCARD Series Instrukcja obsługi - 1 -

2 Wstęp Dziękujemy za zakup systemu kontroli danych diabetologicznych MEQNET SMBG Viewer for GLUCOCARD Series. W niniejszej instrukcji opisano sposób odbierania i analizy wyników zapisanych w pamięci glukometru zastosowaniu oprogramowania MEQNET SMBG Viewer. Przed uŝyciem naleŝy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Objaśnienia Objaśnienia pojęć stosowanych w niniejszej instrukcji obsługi. Wybierz Wybór opcji lub ikony na ekranie przy pomocy myszy lub klawiatury. Uruchom Uruchomienie aplikacji, takiej jak niniejsze oprogramowanie. MoŜna dostosować sposób uruchomienia w Windows i zaadaptować wykonywane operacje do środowiska. Kliknij Wciśnięcie lewego przycisku myszy. Kliknij Dwukrotne wciśnięcie lewego przycisku myszy. dwukrotnie Przeciągnij Przesunięcie myszy przy jednoczesnym wciśnięciu lewego przycisku. Upuść Zwolnienie lewego przycisku myszy po przeciągnięciu. Pojęcia często stosowane w niniejszej instrukcji. Niniejsze oprogramowanie MEQNET SMBG Viewer for GLUCOCARD Series, oprogramowanie do zarządzania danymi z GLUCOCARD Series. Glukometr GLUCOCARD 01 GT-1920, GLUCOCARD 01-mini plus GT-1970, GLUCOCARD Vital GT-1050 niewielkie urządzenie do pomiaru poziomu glukozy we krwi wyprodukowane przez firmę ARKRAY <Nazwa ekranu> Nazwa ekranu podawana jest w nawiasach < >. <Menu główne> Ekran, który wyświetla sie po uruchomieniu oprogramowania. [Polecenie] Nazwa przycisku polecenia podana jest w nawiasach [ ]. Pulpit Ekran wyświetlony po uruchomieniu Windows. Komunikaty w ramkach wymagają zwrócenia szczególnej uwagi i ścisłego przestrzegania. Przykład: *W przypadku usunięcia informacji o pacjencie, usunięte zostaną wszystkie zapisane wyniki pomiarów glukozy dla tego pacjenta. Uwaga NIE naleŝy dokonywać edycji bazy danych utworzonej w niniejszym oprogramowaniu przy pomocy innego oprogramowania do edycji bazy danych. Zawartość niniejszego oprogramowania moŝe ulec zmianie bez uprzedzenia

3 SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 OBJAŚNIENIA... 2 UWAGA OPIS OPROGRAMOWANIA WŁAŚCIWOŚCI WYMAGANIA SPRZĘTOWE INSTALACJA OPROGRAMOWANIA WANIA INSTALACJA URUCHAMIANIE I WYŁĄCZANIE OPROGRAMOWANIA JAK URUCHOMIĆ PROGRAM JAK ZAMKNĄĆ PROGRAM UKŁAD EKRANU MENU GŁÓWNE MENU OBSŁUGI PRZEBIEG DZIAŁANIA PODSTAWOWY PRZEBIEG DZIAŁANIA PODSTAWOWE USTAWIENIA REJESTRACJA PODSTAWOWYCH INFORMACJI DANE PACJENTA PRZEDZIAŁ CZASOWY JAK ZMIENIĆ INFORMACJE O PACJENCIE USTAWIENIE PORTÓW KOMUNIKACYJNYCH (PRZED PIERWSZYM ODBIOREM DANYCH) JAK ZMIENIĆ USTAWIENIA GLUKOMETRU ODBIÓR DANYCH W JAKI SPOSÓB ODBIERAĆ DANE JAK ZMIENIĆ DATĘ OZNACZENIA JAK ZAPISYWAĆ WYNIKI OZNACZEŃ WYŚWIETLANIE DANYCH BAZA DANYCH ANALIZA WYNIKÓW Z SAMOKONTROLI STĘśENIA GLUKOZY BAZA DANYCH GLUKOMETRU WYKRESY USTAWIENIE BAZY DANYCH CH JAK KOPIOWAĆ BAZĘ DANYCH JAK ZMIENIĆ LOKALIZACJĘ BAZY DANYCH PLIK CSV

4 10.1 CO TO JEST PLIK CSV? JAK IMPORTOWAĆ DANE PACJENTA Z PLIKU CSV JAK IMPORTOWAĆ/EKSPORTOWAĆ WYNIKI POMIARU GLUKOZY DO/Z PLIKU CSV JAK IMPORTOWAĆ/EKSPORTOWAĆ INNE PLIKI CSV INNE JAK ZARZĄDZAĆ POZOSTAŁYMI DANYMI JAK USUNĄĆ DANE Z GLUKOMETRU USTAWIENIA DRUKARKI BLOKADA EKRANU PODGLĄD WYDRUKU HL USUWANIE OPROGRAMOWANIA

5 1. Opis oprogramowania 1.1 Właściwości Główne funkcje niniejszego oprogramowania są następujące: Odbiór / zapis lub analiza danych zapisanych w glukometrze ARKRAY. Zmiana ustawień lub usuwanie danych z glukometru ARKRAY. Eksport danych do pliku CSV, skąd moŝna je poddać edycji przy pomocy arkusza kalkulacyjnego. Wprowadzanie danych do komputera oraz edycja, przetwarzanie lub zliczanie zapisanych danych. Drukowanie analizowanych danych w formie tabeli / wykresu. Zapis otrzymanych danych w formacie HL7. * Szczegóły uzyskać moŝna w regulaminie wymiany danych klinicznych japońskiego stowarzyszenia do spraw systemów Informacyjnych z zakresu ochrony zdrowia (JAHIS). 1.2 Wymagania sprzętowe Wymagania sprzętowe do obsługi niniejszego oprogramowania są następujące: Procesor Pentium100MHz lub szybszy (rekomendowany Celeron 450MHz lub szybszy) Pamięć 32 MB lub więcej (rekomendowane 128MB lub więcej) System operacyjny Windows2000 Professional / XP Home Edition / XP Professional Windows Vista / Windows 7 Dysk twardy Rozdzielczość wyświetlacza Rozmiar fontów *Microsoft, logo Windows oraz logo startowe Windows są zastrzeŝonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach. Co najmniej 40MB miejsca na dysku (zalecane jest co najmniej 100 MB) Co najmniej pikseli Wyłącznie mały font Inne Niezbędne wymagania:port szeregowy lub USB, myszka *Przekazywanie uwag drogą elektroniczną musi odbywać się poprzez Outlook Express, Windows Mail lub Windows Live Mail. Inne programy pocztowe nie współpracują z systemem. *Ustawienia internetowe i/lub poczty elektronicznej naleŝy wykonać oddzielnie

6 2. Instalacja oprogramowania 2.1 Instalacja 1) W celu pobrania programu instalacyjnego ze strony internetowej naleŝy wybrać folder (np. Moje Dokumenty), w którym zostanie on zapisany. 2) Przed zainstalowaniem naleŝy zalogować się w Windows z poziomu administratora lub uŝytkownika z uprawnieniami administratora i zamknąć wszystkie działające programy oraz oprogramowanie antywirusowe. * W przypadku wątpliwości naleŝy skontaktować się z administratorem systemu lub pracownikiem działu IT. Procedura 1. Przy pomocy opcji Eksplorator lub Mój komputer otworzyć folder, w którym znajduje się program instalacyjny, następnie dwukrotnie kliknąć setup.exe. 2. Poczekać, aŝ na ekranie wyświetli się następujący komunikat

7 3. Kliknąć [Dalej], kiedy wyświetli się następujący komunikat. 4. Wyświetli się umowa licencyjna. NaleŜy ją przeczytać, zaznaczyć Akceptuję warunki i postanowienia umowy licencyjnej i kliknąć [Dalej]

8 5. Wprowadzić informacje o kliencie i kliknąć [Dalej]. 6. Aby zmienić folder docelowy, naleŝy kliknąć [Zmień]. JeŜeli nie ma potrzeby zmiany folderu, naleŝy kliknąć [Dalej]. *Nie wybierać folderu głównego, jako folderu docelowego

9 7. Wyświetli się następujący komunikat. Kliknąć [Instaluj], aby rozpocząć instalację. 8. Po zakończeniu instalacji wyświetli się następujący komunikat. NaleŜy kliknąć [Zakończ]. 9. Instalacja oprogramowania została zakończona

10 3. Uruchamianie i wyłączanie oprogramowania 3.1 Jak uruchomić program 1. Kliknąć w ikonę MEQNET SMBG Viewer for GLUCOCARD Series na pulpicie, lub kliknąć [Start] [Programy] [MEQNET SMBG Viewer for GLUCOCARD Series] [MEQNET SMBG Viewer for GLUCOCARD Series]. Uruchomienie programu ze skrótu na pulpicie. Uruchomienie z przycisku Start. 2. Wybór jednostek Wyświetli się <Wybór jednostek>. NaleŜy wybrać jednostkę stosowaną w danym kraju lub danej placówce ochrony zdrowia i kliknąć [Zapisz]. Od tego momentu [MEQNET SMBG Viewer] wylicza i analizuje dane w wybranych jednostkach. <Wybór jednostek> * Jednostki ustawić moŝna jedynie raz, podczas pierwszego uruchamiania [MEQNET SMBG Viewer]. Od tej pory nie ma potrzeby ponownego ustawiania. * Po ustawieniu jednostek nie moŝna dokonać zmian. Zmiana moŝliwa jest jedynie po odinstalowaniu [MEQNET SMBG Viewer] - 10 i - usunięciu bazy danych (Patrz rozdział 11.7 Odinstalowanie ).

11 3. Wyświetli się <Menu główne>. <Menu główne> 3.2 Jak zamknąć program 1. W menu głównym kliknąć [Wyjście]. 2. Wyświetli się następujący komunikat. Aby zamknąć program naleŝy kliknąć [Tak]

12 4. Układ ekranu 4.1 Menu główne Pierwszym ekranem oprogramowania jest <Menu główne>. W menu głównym naleŝy wybrać Ŝądaną funkcję. <Menu główne> Opcje dostępne w menu głównym Ekran z danymi Wprowadzanie / wyświetlenie (wynik oznaczenia glukozy, insulina, posiłek, wysiłek fizyczny, waga i uwagi lekarza), przesył danych, analiza, drukowanie. Otrzymane dane Odbieranie wyników oznaczeń glukozy z glukometru. Obsługa Blokada ekranu Wyjście Wyświetlenie menu obsługi. Ochrona przed dostępem osób nieupowaŝnionych. Zamknięcie programu

13 4.2 Menu obsługi W <Menu obsługi> moŝna dokonać róŝnych ustawień oprogramowania. NaleŜy wybrać Ŝądaną funkcję. <Menu obsługi> Zawartość <Menu obsługi> Dane Pacjenta Import danych pacjenta CSV Rejestracja podstawowych informacji Przenieś bazę danych Skopiuj bazę danych Optymalizuj bazę danych Ustawienia glukometru Usuwanie danych z glukometru Ustawienia portu komunikacyjnego Ustawienia drukarki Zamknij Wprowadzenie lub zmiana informacji o pacjencie. Import informacji o pacjencie z pliku CSV. Ustawienie/zmiana podstawowych opcji umoŝliwiających uŝytkowanie oprogramowania. Zmiana miejsca przechowywania bazy danych (wspólny dysk sieciowy itp.) Replikacja bazy danych. Defragmentacja bazy danych. Zmiana ustawień glukometru. Usuwanie wyników oznaczeń z glukometru. Zmiana ustawień portu komunikacyjnego łączącego glukometr z komputerem. Ustawienia drukarki. Zamknięcie <Menu obsługi> i powrót do <Menu głównego>

14 5. Przebieg działania 5.1 Podstawowy przebieg działania PoniŜszy schemat opisuje podstawowe czynności po zainstalowaniu oprogramowania. 1 Przy pierwszym uŝyciu oprogramowania naleŝy ustawić podstawowe opcje i wykonać niezbędnie ustawienia portów komunikacyjnych. 2 Ustawić glukometr i zarejestrować informacje dotyczące pacjenta. (Przy pierwszym podłączeniu glukometru.) 3 Odebrać wyniki oznaczeń glukozy z glukometru. 4 Zapisać odebrane dane w komputerze. 5 Wybrać Ŝądanego pacjenta i dokonać analizy zapisanych danych. (Przetwarzanie danych, wyświetlenie wykresu, drukowanie.)

15 6. Podstawowe ustawienia 6.1 Rejestracja podstawowych informacji Przed rozpoczęciem pracy z oprogramowaniem naleŝy dokonać w nim podstawowych ustawień. Procedura Po kliknięciu w pole [Obsługa] w <Menu głównym>, wyświetli się <Menu obsługi>. Kliknąć w pole [Rejestracja podstawowych informacji]. Wyświetli się ekran <Rejestracja podstawowych informacji>. 1. Wprowadzić informacje podstawowe i kliknąć [Zapisz]. <Rejestracja podstawowych informacji> Zawartość ekranu <Rejestracja podstawowych informacji> Nazwa przychodni/szpitala: (pole wymagane) NaleŜy wprowadzić nazwę placówki medycznej. Adres (pole wymagane do przesyłania uwag drogą elektroniczną) NaleŜy wprowadzić adres w celu wysyłania uwag do pacjentów. Hasło - kontrola dostępu: (pole wymagane, aby zmienić hasło chroniące wykonywane czynności) NaleŜy wprowadzić hasło, którym chronione są wykonywane czynności. *JeŜeli hasło nie będzie uŝywane, pole naleŝy zostawić puste. Nowe hasło kontrola dostępu: (pole niewymagane) NaleŜy wprowadzić nowe hasło, którym chronione będą wykonywane czynności. Nowe hasło kontrola dostępu: (w celu potwierdzenia): (pole wymagane, jeŝeli wprowadzone zostało nowe hasło) NaleŜy ponownie wprowadzić nowe hasło. Okres ostrzegawczy: (pole niewymagane) Ustawienie okresu ostrzegawczego. W okresie tym wyliczane są róŝne rodzaje danych, a wyniki wyświetlane są na ekranie <Wybór pacjenta>, który pojawia się po kliknięciu [Ekran z danymi] w <Menu głównym>. JeŜeli od czasu poprzedniego potwierdzenia danych upłynie czas ustawiony jako okres ostrzegawczy, na ekranie <Wybór pacjenta> przy danych pacjenta pojawi się symbol $

16 Okres analizowany: (pole niewymagane) Wstępne ustawienie okresu wyświetlonego na ekranie <Baza danych>. Wartość nieprawidłowa (H/L): (pole wymagane) NaleŜy ustawić nieprawidłową wartość referencyjną na ekranie <Rejestracja informacji o pacjencie>. Wstępne ustawienie: Wartość nieprawidłowa (wysoka) 301 mg/dl (16,8 mmol/l), (niska) 70 mg/dl ( 3,8 mmol/l) Sprawdź czas rozpoczęcia (pole niewymagalne) Podgląd wydruku: (pole niewymagane) Aby przed wydrukowaniem danych skorzystać z opcji podglądu wydruku, naleŝy wybrać tak. Przesyłanie uwag em: (pole niewymagane) Aby uwagi wprowadzane w tabeli danych przesyłane były do pacjentów, naleŝy wybrać tak. * z uwagami moŝna utworzyć i przesłać jedynie przy pomocy programu Outlook Express. Inne programy pocztowe nie współpracują z tym systemem. * W celu uzyskania informacji dotyczących ustawień Outlook Express, naleŝy skontaktować się ze swoim dostawcą usług informatycznych. Metoda zarządzania danymi: (pole niewymagane) Dostępne są dwie metody zarządzania danymi moŝna wybrać jedną z dwóch poniŝszych. Numer seryjny Identyfikator pacjenta moŝe być rozpoznawany automatycznie na podstawie pola numeru seryjnego na ekranie <Rejestracji informacji o pacjencie> (patrz rozdział 6.2). Wtedy dane dotyczące glukozy z glukometru zostaną odebrane w formie danych Ŝądanego pacjenta. Pacjent Podczas transmisji danych z glukometru wyświetla się lista pacjentów wprowadzonych z ekranu <Rejestracji informacji o pacjencie>. Z tej listy wybrać moŝna pacjenta, którego dane mają zostać odebrane. Automatyczny zapis danych z glukometru: (pole niewymagane) Aby po zakończeniu przesyłu z glukometru odebrane dane zostały automatycznie zapisywane, naleŝy wybrać tak. Automatyczne wyświetlenie otrzymanych danych: (pole niewymagane) Aby po zakończeniu przesyłu automatycznie wyświetlała się tabela z danymi, naleŝy wybrać tak. Wyświetlanie w trybie timeline: (pole niewymagane) Aby punkty danych wyświetlały się na wykresie liniowym naleŝy wybrać "tak". Wysyłanie danych w standardzie HL7: (pole niewymagane) Aby zapisać i wysłać plik w standardzie HL7. Liczba kopii: (pole niewymagane) Wybór liczby drukowanych kopii. Automatyczne drukowanie wykresu: (pole niewymagane) Wybór odpowiednich tabeli i wykresów, jeŝeli mają one być automatycznie drukowane po przesłaniu z glukometru. * W przypadku wybrania tabeli i wykresów, które mają być drukowane automatycznie, w polu <Automatyczny zapis danych z glukometru> zawsze zaznaczona będzie opcja tak. Folder danych HL7 Wybór lokalizacji pliku w standardzie HL7, tworzonego podczas odbioru danych z

17 glukometru. *Dalsze informacje odnośnie HL7 znajdują się w rozdziale to 11.6 HL Dane Pacjenta Przed rozpoczęciem pracy z oprogramowaniem naleŝy wprowadzić informacje o pacjencie. Procedura 1. Po kliknięciu w pole [Obsługa] w <Menu głównym> wyświetli się <Menu obsługi>. Następnie kliknąć [Dane Pacjenta]. Wyświetli się ekran <Dane Pacjenta >. 2. Wprowadzić informacje o pacjencie i wcisnąć [Zapisz]. Ustawienie przedziału czasowego (wymagane), czyli ustawienie przedziału czasowego, wyświetla się na ekranie wprowadzania informacji o pacjencie Ekran < Dane Pacjenta >

18 Zawartość ekranu < Dane Pacjenta > 1. Pole wymagane: Informacje o pacjencie Numer pacjenta NaleŜy wprowadzić indywidualnie nadawany przez daną placówkę medyczną identyfikator pacjenta składający się maksimum z 15 znaków alfanumerycznych. Nazwisko pacjenta NaleŜy wprowadzić nazwisko pacjenta składające się maksimum z 40 znaków alfanumerycznych. Numer seryjny glukometru NaleŜy wprowadzić numer seryjny glukometru uŝywanego przez pacjenta. Patrz rozdział 6.6 Jak zmienić ustawienia glukometru. JeŜeli numer seryjny nie jest znany, naleŝy wpisać 0. Wpisany numer seryjny moŝna później zmienić. Wartość nieprawidłowa (wysoka/niska) JeŜeli poziom glukozy u pacjenta jest wyŝszy/niŝszy od podanych tu wartości, na ekranie z danymi wyświetli się ostrzeŝenie

19 2. Pola wymagane: Ustawienie przedziału czasowego Ustawianie godziny rozpoczęcia kaŝdego przedziału czasowego NaleŜy ustawić godzinę rozpoczęcia śniadania, obiadu i kolacji oraz godzinę okresu przed snem i w nocy. Wybór wyników z samokontroli stęŝenia glukozy (SMBG) w kaŝdym przedziale czasowym JeŜeli tego samego dnia w tym samym przedziale czasowym dostępnych jest kilka wyników, w celu wyświetlenia i analizy naleŝy wybrać pomiędzy wynikiem ostatnio dokonanego pomiaru i wynikiem najniŝszym. 3. Pole niewymagane: Informacje o pacjencie Typ choroby: typ 1, typ 2 lub inne Wybrać typ cukrzycy. Adres Wprowadzić adres pacjenta. Na adres ten będą przesyłane maile z uwagami. *Mail z uwagami: uwagi wprowadzone na ekranie <Baza danych> moŝna przesyłać do pacjentów. Płeć Wybrać płeć męŝczyzna/kobieta Data urodzenia Przed wprowadzeniem daty urodzenia naleŝy sprawdzić, czy kursor znajduje się wv lewym końcu pola. Przykład sierpień 5, /05/1960 Wprowadzić dalsze informacje: kod pocztowy, adres, numer telefonu, osoba do kontaktu, nr telefonu do kontaktu, spokrewnienie z osobą do kontaktu. 4. Przyciski [Zapisz] Przycisk ten słuŝy do zapisywania wprowadzonych danych. [Import lub eksport danych CSV (wyniki pomiaru glukozy)] Import lub eksport wyników pomiaru glukozy z/do pliku CSV. Patrz rozdział 10.3 Jak importować/eksportować dane z/do pliku CSV. [Usuń] Przycisk słuŝy do usuwania aktualnie wyświetlonych danych pacjenta

20 *Uwaga: W przypadku usunięcia informacji o pacjencie, usunięte zostaną wszystkie zapisane wyniki pomiarów glukozy dla tego pacjenta. [Wyczyść] Przycisk słuŝy do inicjalizacji wszystkich wprowadzonych informacji. [Zamknij] Zamknięcie ekranu <Rejestracji informacji o pacjencie>

21 6.3 Przedział czasowy Przedział czasowy W celu zarządzania danymi w aplikacji MEQNET SMBG Viewer ustawia się kilka przedziałów czasowych, takich jak pory posiłków, czas przed snem i pora nocna. W zaleŝności od godziny wykonania pomiaru glukozy we krwi, wynik przypisywany jest do odpowiedniego przedziału czasowego. W polu obok kaŝdej wyszczególnionej pozycji naleŝy wprowadzić godzinę. Okres pomiędzy godziną rozpoczęcia ustawioną dla danej i kolejnej pozycji to przedział czasowy dla tej pozycji punktu. * Przykład: JeŜeli wprowadzone zostaną godziny zgodnie z poniŝszą tabelą, przedziały czasowe będą następujące: Pozycja Godzina Przed śniadaniem 06:00 Po śniadaniu 08:00 Przed obiadem 11:00 Po obiedzie 13:00 Przed kolacją 16:00 Po kolacji 18:00 Przed snem 22:00 W nocy 01:00 Przed śniadaniem Przed obiadem Przed kolacją Przed snem Godzina Po śniadaniu Po obiedzie Po kolacji W nocy W nocy

22 - 22 -

23 6.4 Jak zmienić informacje o pacjencie Procedura 1. Po kliknięciu w pole [Obsługa] w menu głównym wyświetli się ekran <Menu obsługi>. Kliknąć [Dane pacjenta]. Wyświetli się ekran <Dane pacjenta>. 2. Wybrać numer pacjenta, którego dane mają być zmienione. 3. Wprowadzić nowe informacje w Ŝądanych polach i kliknąć [Zapisz]. *Ekran <Dane pacjenta> moŝna równieŝ wyświetlić poprzez kliknięcie <Ekran z danymi> w <Menu Głównym>. Następnie wybrać pacjenta i kliknąć <wybierz> a następnie <Informacje o pacjencie> 6.5 Ustawienie portów komunikacyjnych (przed pierwszym odbiorem danych) Po pierwszym odebraniu danych z glukometru naleŝy ustawić numer portu szeregowego komputera oraz portu komunikacyjnego dla oprogramowania. PC Przewód interfejsu Procedura W opcji [Ustawienia portu komunikacyjnego] jako port komunikacyjny z góry ustawiony jest port COM1. Nie ma konieczności zmiany ustawień po podłączeniu przewodu do portu COM1 w komputerze. W przypadku podłączenia przewodu do innego portu komunikacyjnego naleŝy odpowiednio zmienić ustawienia portu komunikacyjnego. 1. Kliknąć w pole [Obsługa] w menu głównym. Wyświetli się <Menu obsługi>. Kliknąć [Ustawienia portu komunikacyjnego], aby wyświetlić ekran przygotowania portu komunikacyjnego. UŜyć adaptera konwersyjnego w celu kompatybilności PC/AT Ekran <Ustawienia portu komunikacyjnego> *Podłączyć kabel do glukometru po uruchomieniu oprogramowania 2. W razie konieczności zmienić port komunikacyjny i kliknąć [Zapisz]. *JeŜeli glukometr nie będzie podłączony, naleŝy z listy wybrać opcję Ŝaden. 3. Zrestartować oprogramowanie. *Kliknąć [Zamknij], aby zamknąć okno bez zapisania zmian

24 6.6 Jak zmienić ustawienia glukometru Przed pierwszym podłączeniem glukometru do oprogramowania naleŝy ustawić godzinę i numer seryjny. Procedura 1. Kliknąć w pole [Obsługa] w <Menu głównym>. Wyświetli się <Menu obsługi>. Kliknąć w pole [Ustawienie glukometru], aby wyświetlić ekran ustawień glukometru. 2. Podłączyć przewód do portu komunikacyjnego w komputerze. Przewód interfejsu *Na tym etapie nie podłączać przewodu do glukometru. P C 3. Wyświetli się komunikat Podłączyć glukometr, aby odebrać ustawienia. Po podłączeniu glukometru włączy się zasilanie. 4. Po włączeniu zasilania glukometru automatycznie rozpocznie się przesył danych. Po zakończeniu przesyłu pojawi się komunikat o konieczności odłączenia przewodu. NaleŜy odłączyć przewód z glukometru i kliknąć [OK]. *Przed podłączeniem glukometru naleŝy sprawdzić, czy na wyświetlaczu pojawił się komunikat Podłączyć glukometr, aby uzyskać ustawienia. JeŜeli na wyświetlaczu pojawiają się inne komunikaty, informacje z glukometru nie zostaną przesłane do komputera. 5. Wyświetlą się aktualne ustawienia glukometru. W razie konieczności zmienić ustawienia i kliknąć [Zapis]. Zawartość ekranu <Instalacja glukometru>

25 <dotyczy wyłącznie 01> Ustawienie daty Sprawdzić, czy data na glukometrze jest prawidłowa i ewentualnie poprawić ją. Przed wprowadzeniem daty naleŝy sprawdzić, czy kursor znajduje się w lewym końcu pola Np. styczeń 29, /29/2004 Ustawienie czasu Sprawdzić, czy godzina na glukometrze jest prawidłowa i ewentualnie poprawić ja. Podczas poprawiania daty naleŝy sprawdzić, czy kursor znajduje się w lewym końcu pola i wprowadzić godzinę w systemie 24-godzinnym. Np. 3:20 PM 15:20 Format 12h/24h Wybrać format godziny, który ma być wyświetlany na glukometrze 12- lub 24-godzinny. urządzenie (Pole niezmienialne) Wyświetlają się jednostki, w których podawane są wyniki oznaczeń glukozy - mg/dl lub mmol/l. Miesiąc/Data NaleŜy wybrać format daty, który ma być wyświetlany na glukometrze miesiąc/dzień lub dzień/miesiąc. Alarm NaleŜy wybrać pomiędzy wyłączone, mały, średni, duŝy. Wyświetlenie średniego wyniku Wybrać pomiędzy wyłączone, średnia 14 dniowa i średnia 30 dniowa. Numer seryjny NaleŜy wprowadzić dowolny numer składający się maksymalnie z 7 cyfr. * Odłączyć przewód z glukometru po zakończeniu zapisywania, aby nie rozpocząć ponownej transmisji danych

26 <dotyczy wyłącznie 01-mini plus> Hipoglikemia Włączyć funkcje ostrzegającą o hipoglikemii z opcji ON lub OFF i wprowadzić wartość graniczną od 10 do 80 mg/dl (od 0,6 do 4,4 mmol/l). Odliczanie czasu Wybrać funkcję pomiaru czasu z opcji ON lub OFF i wybrać czas, który upłynął od rozpoczęcia poprzedniego posiłku. Obfitość posiłku Wybrać funkcję obfitości posiłku z opcji ON lub OFF Alarm Wybrać funkcję alarmu z opcji ON lub OFF i wybrać czas włączenia alarmu. MoŜna ustawić cztery róŝne godziny (Alarm-1 do alarm-4)

27 <dotyczy wyłącznie Vital> 6. Podłączyć glukometr i włączyć go. Po wyświetleniu komunikatu zakończenia, naleŝy odłączyć przewód od glukometru i kliknąć [OK]. * Odłączyć przewód z glukometru po zakończeniu zapisywania, aby nie rozpocząć ponownej transmisji danych

28 7. Odbiór danych 7.1 W jaki sposób odbierać dane *Po odebraniu danych z glukometru naleŝy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Odłączenie przewodu lub wyłączenie glukometru moŝe spowodować usterkę. * PoniŜsza instrukcja odnosi się do sytuacji, w której jednostki ustawione są jako mg/dl. Procedura 1. Kliknąć w pole [Otrzymane dane] w <Menu głównym>. 2. Wyświetli się ekran <Wybór pacjenta>, którego dane będą zapisywane>. Kliknąć w pacjenta, którego dane mają zostać przesłane, a następnie kliknąć [Wybierz]. * Ekran wyboru danych pacjenta do przesłania <Wybór pacjenta, którego dane będą zapisywane> wyświetla się tylko w przypadku zaznaczenia opcji Pacjent w metodzie zarządzania danymi na ekranie <Rejestracji podstawowych informacji>. W przypadku zaznaczenia opcji Numer seryjny, naleŝy przejść do czynności nr 3. *NaleŜy uwaŝać, aby przesłać dane właściwego pacjenta. Ekran <Wybór pacjenta, którego dane będą zapisywane> 3. Wyświetli się ekran <Oczekiwanie na komunikację>. Podłączyć przewód do glukometru. Ekran <Oczekiwanie na komunikację> 4. Komputer automatycznie odbierze dane z glukometru. Po zakończeniu przesyłu danych wyświetli się ekran <Przesył zakończony>, a następnie na ekranie wyświetlą się <Otrzymane dane>. 5. Wyjąć przewód z glukometru. Ekran <Przesył zakończony>

29 * Odłączyć przewód z glukometru po zakończeniu przesyłu, aby ponownie nie rozpocząć transmisji danych. * W czasie, gdy wyświetla się ekran <Przesył zakończony> (około 20 sek.), komputer nie przyjmie Ŝadnych danych z glukometru. Ekran <Otrzymane dane> * JeŜeli podczas rejestracji podstawowych informacji w opcji automatycznego zapisywania danych z glukometru zaznaczono Tak, dane zostaną automatycznie zapisane, a ekran otrzymanych danych nie wyświetli się. * Wyniki z glukometru wyświetlone jako Lo (niskie) i Hi (wysokie) odpowiadają następującym wartościom. Dane Wartość (mg/dl) Wartość (mmol/l) Hi ,3 Lo 10 0,6 * JeŜeli otrzymane dane wydają się być nieprawidłowe, naleŝy sprawdzić wyniki w pamięci glukometru. Zawartość ekranu <Otrzymane dane> Średnia/mediana/maksimum/minimum/licznik oznaczeń Wyświetlona jest średnia/mediana/wartość najwyŝsza/wartość najniŝsza/ licznik oznaczeń *Wyniki oznakowane jako usuń, nie zostaną uwzględnione w wyliczeniu. Nr Numer pozycji. Nr 1 oznacza najstarsze dane

30 Data 1 (zmienialna) Data wykonania oznaczenia. W razie potrzeby moŝna ją zmienić. Patrz rozdział 7.2 Jak zmienić datę oznaczenia, przedział czasowy i flagę poposiłkową. Godzina Czas wykonania oznaczenia. Poziom glukozy Wyniki oznaczeń przesłane do oprogramowania. Wynik oznaczenia glukozy z flagą hipoglikemii wyświetlony jest na niebiesko (dotyczy wyłącznie 01-mini plus). Flaga JeŜeli danym przesłanym z glukometru towarzyszą dodatkowe informacje, wyświetlają się przy nich następujące flagi. Kontrola : Flaga wyświetla się przy wynikach oznaczonych przy pomocy roztworu kontrolnego i oznaczonych flagą (CONT). Usuń : Flaga wyświetla się przy wynikach oznaczonych flagą (DEL) podczas pomiaru lub w przypadku wystąpienia błędów. Nieprawidłowa temp: Flaga wyświetla się w przypadku, gdy uzyskane wyniki są błędne z powodu temperatury wykraczającej poza akceptowane zakresy. Przed posiłkiem Wyniki pomiaru glukozy z flagą przed posiłkiem oznaczone są w tej kolumnie literą X (dotyczy wyłącznie 01-mini plus) Po posiłku Wyniki oznaczeń glukozy po posiłku oznaczone są w tej kolumnie literą X. W przypadku zmiany ustawień patrz rozdział 7.2 Jak zmienić datę oznaczenia. Czas, który upłynął Wyniki pomiaru glukozy oznaczone jako czas, który upłynął Wyniki pomiaru glukozy z flagą pomiaru czasu oznaczone są w tej kolumnie jako czas, który upłynął (dotyczy wyłącznie 01-mini plus). Obfitość posiłku Wyniki pomiaru glukozy z flagą obfitości posiłku oznaczone są w tej kolumnie jako 50%, 80% lub pełen (dotyczy wyłącznie 01-mini plus) Po wysiłku fizycznym Wyniki pomiaru glukozy z flagą wysiłku fizycznego oznaczone są w tej kolumnie literą X (dotyczy wyłącznie 01-mini plus) Zapisz NaleŜy zaznaczyć dane, które mają zostać zapisane w pamięci. Patrz rozdział 7.3 Jak zapisywać wyniki oznaczeń. *Przy ostatnio otrzymanych danych opcja Zapisz zaznaczona jest automatycznie. Inne przyciski na ekranie <Otrzymane dane>

31 [Wyświetl] Przycisk wyświetla zmiany dokonane na ekranie <Otrzymane dane>. [Zapisz dane] Zapisanie otrzymanych danych. Patrz rozdział 7.3 Jak zapisywać wyniki oznaczeń. [Wysłanie danych CSV] Otrzymane dane zostaną wyeksportowane w pliku CSV. Patrz rozdział 10.4 Jak importować/eksportować pliki CSV. [Zamknij] Kliknąć [Zamknij], aby zamknąć ekran bez zapisywania otrzymanych danych

32 7.2 Jak zmienić datę oznaczenia Istnieje moŝliwość zmiany daty oznaczenia wyników otrzymanych z glukometru. JeŜeli nie ma takiej konieczności, naleŝy przejść do rozdziału 7.3 Jak zapisywać wyniki oznaczeń. Procedura a) Zmiana daty oznaczenia W przypadku problemów (np. nieprawidłowa data) moŝna zmienić datę. 1. Wybrać i dwukrotnie kliknąć datę, która ma zostać zmieniona. 2. Wprowadzić prawidłową datę. 3. Wcisnąć Enter

33 7.3 Jak zapisywać wyniki oznaczeń Po dokonaniu wszystkich Ŝądanych zmian, naleŝy zapisać otrzymane dane. Po kliknięciu [Zapisz dane] zapiszą się jedynie dane z zaznaczoną kolumną [Zapisz]. Aby opuścić ekran bez zapisywania danych naleŝy wcisnąć [Zamknij]. Procedura 1. NaleŜy potwierdzić, Ŝe przy nowootrzymanych wynikach zaznaczona jest kolumna [Zapisz]. 2. Kliknąć [Zapisz], aby odznaczyć wyniki, które nie będą zapisywane. 3. Kliknąć [Zapisz dane]. Ekran <Otrzymane dane> 4. Wyświetli się poniŝszy komunikat. Kliknąć [OK]. 8. Wyświetlanie danych 8.1 Baza danych Ekran <Ekran z danymi> jest głównym ekranem pozwalającym na sprawdzenie wyników oznaczeń glukozy zapisanych w programie. MoŜna tu wyświetlić / edytować wyniki badań otrzymanych / zapisanych z glukometru. MoŜna równieŝ wprowadzać codzienne dane dotyczące insuliny, posiłków, ćwiczeń, masy ciała, itp. Dodatkowo moŝna wyświetlić analizę danych lub wykresy. *JeŜeli podczas rejestracji podstawowych informacji, w opcji automatycznego wyświetlania otrzymanych danych zaznaczone zostanie tak, ekran <Baza danych> wyświetla się

34 natychmiast po zapisaniu otrzymanych danych. * PoniŜsza procedura dotyczy wyników w jednostkach mg/dl. Procedura 1. Kliknąć [Ekran z danymi] w menu głównym. 2. Wyświetli się ekran <Wybór pacjenta>. Wybrać Ŝądanego pacjenta i kliknąć [Wybierz]. Ekran <Wybór pacjenta> Zawartość ekranu <Wybór pacjenta> (wszystkie pola niezmienialne) Sortuj Istnieje moŝliwość sortowania wyświetlonych informacji w kolejności rosnącej lub malejącej, poprzez kliknięcie na dany indeks. Flaga Flagi ostrzegawcze wyświetlają się przy danych pacjenta w następujących przypadkach: #:W tym samym przedziale czasowym w ciągu jednego tygodnia więcej niŝ 2 razy wystąpiła hipoglikemia. $ :Upłynął aktualny okres ostrzegawczy od ostatniej daty potwierdzenia. (Istnieje moŝliwość zmiany okresu ostrzegawczego na ekranie <Rejestracji podstawowych informacji>). Numer pacjenta Numer pacjenta przypisany losowo na ekranie <Rejestracji informacji o pacjencie>. Nazwisko pacjenta Nazwa pacjenta przypisywana losowo na ekranie <Rejestracji informacji o pacjencie>. Informacje Informacje wprowadzane opcjonalnie na ekranie <Rejestracji informacji o pacjencie>. Ostatnie dane Najnowsze wyniki oznaczeń spośród wszystkich danych otrzymanych z glukometru. Ostatni cfm Data najnowszych wyników potwierdzonych na ekranie <Baza danych> spośród wszystkich danych otrzymanych z glukometru. Zbyt wysoki / Zbyt niski Liczba przypadków hiperglikemii (hipoglikemii) w okresie ostrzegawczym* przed wyświetleniem poprzedniego dnia oznaczeń. NajwyŜszy / najniŝszy NajwyŜszy (najniŝszy) poziom glukozy w okresie ostrzegawczym* przed wyświetleniem poprzedniego dnia oznaczeń. Średni Średnia wartość glukozy w okresie ostrzegawczym* przed wyświetleniem poprzedniego dnia oznaczeń

35 *okres ostrzegawczy moŝna ustawić samodzielnie. Patrz rozdział 6.1 Rejestracja podstawowych informacji. 3. Wyświetli się ekran <Baza danych>. NaleŜy wykonać Ŝądane czynności. Ekran <Baza danych> * Wyniki z glukometru wyświetlone jako Lo (niskie) i Hi (wysokie) odpowiadają następującym wartościom. Dane Wartość (mg/dl) Wartość (mmol/l) Hi Lo Jak posługiwać się ekranem <Baza danych> Okres Na początku wyświetlają się wszystkie dane z okresu wprowadzonego na ekranie <Rejestracji podstawowych informacji >. Istnieje moŝliwość zmiany danego okresu zgodnie z poniŝszą instrukcją. (Zmiana danego okresu na ekranie nie zostanie zapisana. Przy następnym wyświetleniu ponownie pojawi się okres wprowadzony na ekranie <Rejestracji podstawowych informacji>) W jaki sposób zmienić dany okres. 1. Wybrać datę początkową. Po kliknięciu opcji Okres wyświetli się kalendarz, z którego naleŝy wybrać odpowiednią datę. 2. W ten sam sposób wybrać datę końcową. 3. Kliknąć [Wyświetl], aby odświeŝyć ekran. 4. W przypadku zmiany opcji Okres analizowany, zmianie ulegnie równieŝ opcja Okres. Zmiana ta zostaje równieŝ odnotowana na ekranie <Rejestracji podstawowych informacji>

36 Zawartość wyświetlonych pól *Niektóre dane moŝna wprowadzać/zmieniać ręcznie, jednak informacje na ekranie <Baza danych> odnoszą się do analizy danych i dlatego naleŝy je wprowadzać/zmieniać bardzo uwaŝnie.. Data (pole niezmienialne) Zakres dat wyświetlanego okresu. Wyniki oznaczeń glukozy (pole zmienialne) Otrzymane wyniki oznaczeń glukozy są klasyfikowane według 8 przedziałów czasowych: 6 przedziałów przed i po posiłkach (śniadanie, obiad, kolacja) i 2 inne przedziały czasowe (przed snem i pora nocna). Aby wprowadzić lub zmienić wynik, naleŝy dwukrotnie kliknąć w dane pole. Insulina (pole zmienialne) Aby wprowadzić lub zmienić dane, naleŝy dwukrotnie kliknąć. Posiłek (pole zmienialne) Istnieje moŝliwość wyboru obfitości kaŝdego posiłku (śniadanie, obiad, kolacja) spośród opcji obfity, przeciętny, lekki (w urządzeniu 01-mini plus opcje to: pełen, 80%, 50%). Po kliknięciu komórki wyświetli się lista wyboru. Aby anulować wprowadzoną opcję naleŝy na liście wyboru kliknąć w puste miejsce. Ćwiczenia (pole zmienialne) Istnieje moŝliwość wyboru intensywności wysiłku fizycznego w danym dniu spośród opcji intensywny, przeciętny, lekki. Po kliknięciu komórki wyświetli się lista wyboru. Aby anulować wprowadzoną opcję naleŝy na liście wyboru kliknąć w puste miejsce. Waga (pole zmienialne) Istnieje moŝliwość wprowadzenia wagi z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Aby wprowadzić dane, naleŝy dwukrotnie kliknąć w dane pole. Uwagi lekarza (pole zmienialne) Istnieje moŝliwość wprowadzenia lub zmiany uwag lekarza odnośnie pacjenta. JeŜeli na ekranie <Rejestracji podstawowych informacji>, w polu <Przesyłanie uwag em> zostanie zaznaczona opcja Nie, ekran <Uwagi lekarza> wyświetli się po dwukrotnym kliknięciu w komórkę. Po wprowadzeniu uwag naleŝy zamknąć ten ekran. JeŜeli zaznaczona została opcja Tak, po dwukrotnym kliknięciu w komórkę wyświetli się ekran <Przesyłanie uwag>. NaleŜy wprowadzić uwagi i kliknąć [Transmisja], aby przesłać na adres wprowadzony na ekranie <Rejestracji podstawowych informacji>. Do a moŝna równieŝ dołączyć tabele lub wykresy, zaznaczając Ŝądany plik, który ma zostać przesłany. JeŜeli uwagi nie będą przesyłane do pacjenta, naleŝy kliknąć [Zamknij]. Ekran <Przesyłanie uwag>

37 * z uwagami zostanie przesłany tylko wtedy, jeŝeli na ekranie <Rejestracji informacji o pacjencie> wpisany został adres . * e z uwagami moŝna tworzyć i przesyłać jedynie za pośrednictwem programu Outlook Express. Inne programy pocztowe nie współpracują z tym systemem. * W celu uzyskania informacji dotyczących ustawień Outlook Express, naleŝy skontaktować się ze swoim dostawcą usług informatycznych. Podsumowanie (pole niezmienialne) Maksimum, minimum, mediana, średnia, odchylenie i n (liczba wyników) w kaŝdym przedziale czasowym i dla wszystkich wyników. Podsumowanie dla aktualnie wyświetlonego okresu. Zawartość ekranu <Baza danych> [Wyświet] Tabela obejmująca dane za okres ustawiony w komórce Okres. [Zapisanie] Zapisywanie wprowadzonych i zmienionych danych. [Przełączanie wyświetlacza] Ekran moŝe wyświetlać się na dwa sposoby. 1) Wyświetlenie pól Insulina, Posiłek Ćwiczenia, Waga i Informacje o pacjencie. (Ustawienia domyślne) 2) Ukryte pola Insulina, Posiłek i Ćwiczenia. [Drukuj] Drukowanie <Bazy danych>. JeŜeli na ekranie <Rejestracji podstawowych informacji> w opcji podglądu wydruku wybrano tak, wyświetli się ekran <Podgląd wydruku>. Kliknąć [Drukuj], aby rozpocząć drukowanie. [Informacje o pacjencie] Ekran <Rejestracji informacji o pacjencie>. MoŜna na nim wprowadzać zmiany. [Podstawowe informacje] Ekran <Rejestracji podstawowych informacji>. zmiany. [Zamknij] Zamknięcie <Bazy danych>. [Analizowanie danych z glukometru] MoŜna na nim wprowadzać Ekran <Analiza danych>. Patrz rozdział 8.2 Analiza wyników z samokontroli stęŝenia glukozy. [Dane glukometru] Ekran <Bazy danych glukometru>. Patrz rozdział 8.3 Baza danych z glukometru. [Wykresy porównawcze <szereg czasowy>] Ekran wykresów porównawczych (szereg czasowy). Patrz rozdział 8.4 Wykresy. [Wykresy porównawcze <przedział czasowy>] Ekran wykresów porównawczych (przedział czasowy). Patrz rozdział 8.4

38 Wykresy. [Poziomy glikemii około posiłkowej] Ekran Poziomu glikemii około posiłkowej Patrz rozdział 8.4 Wykresy. [Wykresy z kaŝdego dnia tygodnia] Ekran kaŝdego dnia tygodnia. Patrz rozdział 8.4 Wykresy. [Inne dane] Ekran <Wprowadzanie innych danych i odnośników>. Patrz rozdział 11.1 Jak zarządzać pozostałymi danymi. [Wykres wagi] Ekran wykresu wagi. [Import danych CSV], [Eksport danych CSV] Dane z ekranu <Baza danych> moŝna importować lub eksportować w formie pliku CSV. Patrz rozdział 10.4 Jak importować/eksportować pliki CSV

39 8.2 Analiza wyników z samokontroli stęŝenia glukozy Ekran <Analiza danych> umoŝliwia analizę wyników oznaczeń glukozy podanych w <Bazie danych> w opcjach <Wykresy porównawcze, szereg czasowy>, <Wykresy porównawcze, przedział czasowy>, <Histogram>, <Wykres kołowy>. * PoniŜsza instrukcja dotyczy wartości podanych w mg/dl. Procedura 1. Kliknąć [Ekran z danymi] w <Menu głównym>. 2. Wyświetli się ekran <Wybór pacjenta>. Wybrać pacjenta, którego wyniki będą analizowane i kliknąć <Wybierz>. 3. Wyświetli się ekran <Baza danych>. Kliknąć [Analizowanie danych z glukometru]. 4. Wyświetli się ekran <Analiza danych>. Wykonać Ŝądane czynności. Ekran <Analiza danych> Operacje na ekranie <Analiza danych> KaŜdy wykres moŝna powiększyć poprzez dwukrotne kliknięcie. Aby powrócić do standardowego rozmiaru, naleŝy ponownie dwukrotnie kliknąć w wykres. Opis wykresów Wykres szeregu czasowego (1 na rysunku) Na osi X oznaczono datę, a na osi Y wartość glukozy. Wykres pokazuje dobowe wahania poziomu glukozy. Wykres przedziału czasowego (2 na rysunku) Na osi X oznaczono przedział czasowy, a na osi Y wartość glukozy. Z listy wyboru Początkowy przedział czasowy moŝna wybrać 4 przedziały czasowe jako początkowy przedział czasowy. Po wybraniu Analizowany przedział czasowy i wprowadzeniu wartości w polu Wyniki

40 w zakresie wyświetlać się będą jedynie wyniki oznaczeń glukozy w przedziale Wyniki w zakresie w wybranym przedziale czasowym. JeŜeli dostępne są równieŝ wyniki z tego samego dnia, lecz innego przedziału czasowego to zostaną one równieŝ wyświetlone. Na przykład moŝna skoncentrować się na dniu, w którym z rana wystąpiła hipoglikemia. Histogram (3 na rysunku) Pokazuje poziom glukozy (wysoki, prawidłowy, niski). Wykres kołowy (4 na rysunku) Poziom glukozy (wysoki, prawidłowy, niski) przedstawiony jest w formie procentowej. Widoczny jest odsetek nieprawidłowych wyników oznaczenia glukozy w porównaniu z wykresem aktualnym i poprzednim, pokazującym wyniki za taki sam okres jak wykres aktualny. * Na wykresie przedziału czasowego znajdują się dwie linie: Wartość nieprawidłowa (wysoka) 301 mg/dl (16,8 mmol/l) ( ) Wszystkie wyniki znajdujące się powyŝej tej linii uwaŝane są za nieprawidłowe Wartość nieprawidłowa (niska) 70 mg/dl ( 3,8 mmol/l) ( ) Wszystkie wyniki znajdujące się poniŝej tej linii uwaŝane są za nieprawidłowe Zawartość ekranu <Analiza danych> [Zamknij] Zamknięcie ekranu <Analiza danych>. [Drukuj] (wszystko/szereg czasowy/przedział czasowy). Wcisnąć [Drukuj (wszystko], [Drukuj (szereg czasowy)], lub [Drukuj (przedział czasowy)], aby wydrukować Ŝądany wykres. JeŜeli na ekranie <Rejestracji podstawowych informacji> w opcji podglądu wydruku wybrano tak, wyświetli się ekran <Podgląd wydruku>. Kliknąć [Drukuj], aby rozpocząć drukowanie. * Histogramu i wykresu kołowego nie moŝna drukować jednocześnie. NaleŜy wybrać jedną opcję z polecenia wyboru wykresu do wydruku Wybierz wykres, który chcesz wydrukować w prawym dolnym rogu ekranu

41 8.3 Baza danych glukometru Na ekranie <Bazy danych glukometru> wyświetlają się wyniki oznaczeń glukozy i podsumowanie za wybrany okres. Wszystkie dane dotyczące glukozy z danego dnia i przedziału czasowego wyświetlone są na ekranie <Baza danych glukometru>. MoŜna konsultować dane niewyświetlone na ekranie <Baza danych>. * PoniŜsza instrukcja dotyczy wartości podanych w mg/dl. Procedura 1. Kliknąć [Ekran z danymi] w menu głównym. 2. Wyświetli się ekran <Wybór pacjenta>. Wybrać pacjenta, którego dane będą poddane analizie i kliknąć [Wybierz]. 3. Wyświetli się ekran <Baza danych>. Kliknąć [Dane z glukometru]. 4. Wyświetli się ekran <Baza danych glukometru>. NaleŜy wykonać Ŝądane czynności. *Niektóre informacje moŝna wprowadzać lub zmieniać ręcznie, jednak dane z [Ekranu z danymi] muszą odpowiadać analizie danych, dlatego naleŝy je wprowadzać ze szczególną uwagą. Ekran <Baza danych glukometru>

42 * Wyniki z glukometru wyświetlone jako Lo (niskie) i Hi (wysokie) odpowiadają następującym wartościom Dane Wartość (mg/dl) Wartość (mmol/l) Hi Lo Opis ekranu <Bazy danych glukometru> Data (pole niezmienialne) Data i godzina pomiaru glukozy. Ustawienie przedziału czasowego (pole zmienialne) Przedział czasowy, w którym wykonano pomiar glukozy. Aby zmienić przedział czasowy naleŝy kliknąć w komórkę i wybrać odpowiedni przedział czasowy z listy. Nowy przedział czasowy wyświetli się w kolorze zielonym, wraz z adnotacją o zmianie danych. Aby przywrócić pierwotne ustawienie przedziału czasowego naleŝy dwukrotnie kliknąć w komórkę z godziną, znajdującą się po lewej stronie komórki z przedziałem czasowym. Wynik oznaczenia (pole niezmienialne) Wyniki oznaczeń glukozy otrzymane z glukometru. Przed posiłkiem Flaga X. Wyniki oznaczeń glukozy z flagą przed posiłkiem zostają oznaczone literą X automatycznie dla pomiarów wykonywanych w przedposiłkowych przedziałach czasowych, takich jak przed śniadaniem, przed obiadem lub przed kolacją (dotyczy wyłącznie 01-mini plus) Po posiłku Flaga po posiłkowa. Czas, który upłynął Wyniki pomiaru glukozy z flagą pomiaru czasu zostają automatycznie oznaczone jako czas, który upłynął (dotyczy wyłącznie 01-mini plus). Ilość posiłku Wyniki pomiaru glukozy z flagą obfitości posiłku zostają automatycznie oznaczone jako 50%, 80% lub pełen (dotyczy wyłącznie 01-mini plus) Po wysiłku fizycznym Wyniki pomiaru glukozy z flagą wysiłku fizycznego zostają automatycznie oznaczone literą X (dotyczy wyłącznie 01-mini plus) DEL (pole zmienialne) Istnieje moŝliwość usuwania wyświetlonych danych, co oznaczone zostanie w kolumnie jako Kasowanie. Po kliknięciu w kolumnę DEL, komunikat Kasowanie wyświetla się lub zostaje ukryty. * JeŜeli odebrany zostanie wynik z oznaczeniem w kolumnie DEL, w kolumnie DEL na ekranie <Baza danych glukometru> pojawi się komunikat Kasowanie i nie zniknie on po kliknięciu w kolumnę. Ustawienie przedziału czasowego (wymagane) Przypisanie danych do kaŝdego przedziału czasowego i ustawienie kategorii po posiłku. Patrz rozdział 6.2 Rejestracja informacji o pacjencie. Zawartość ekranu <Baza danych glukometru>

43 [Wyświetl] Tabela z danymi z przedziału czasowego ustawionego w polu Okres Patrz rozdział 8.1 Baza danych.. [Zamknij] Zamknięcie ekranu <Baza danych glukometru>. [Drukuj] MoŜna wydrukować dane z ekranu < Baza danych glukometru >. JeŜeli na ekranie <Rejestracji podstawowych informacji> w opcji podglądu wydruku wybrano tak, wyświetli się ekran <Podgląd wydruku>. Kliknąć [Drukuj], aby rozpocząć drukowanie. [Analiza danych z glukometru] Wyświetli się ekran <Analiza danych z glukometru>. [Zapisz (Po posiłku C )] Zmiany w tabeli zapisywane są bez jednoczesnego zapisywania modyfikacji przedziału czasowego. [Zapisz (Przedział czasowy)] Zapisanie zmian w przedziałach czasowych. [Import danych CSV], [Eksport danych CSV] Istnieje moŝliwość importu lub eksportu plików CSV. Patrz rozdział 10.4 Jak importować/eksportować pliki CSV. 5. Analiza danych z glukometru Opcja ta umoŝliwia analizę danych wyświetlonych w formie Porównawczej <szereg czasowy>, Porównawczej <przedział czasowy>, Histogramu, Wykresu kołowego na podstawie danych wyświetlonych na ekranie <Baza danych glukometru>

44 <Analiza danych z glukometru> Czynności na ekranie <Analiza danych z glukometru> KaŜdy wykres moŝna powiększyć poprzez dwukrotne kliknięcie. Ponowne dwukrotne kliknięcie przywraca wykres do standardowego rozmiaru. Opis wykresów Wykres szeregu czasowego (1 na rysunku) Na osi X oznaczono datę, a na osi Y wartość glukozy. Wykres pokazuje dobowe wahania poziomu glukozy. Wykres przedziału czasowego (2 na rysunku) Na osi X oznaczono przedział czasowy, a na osi Y wartość glukozy. MoŜna analizować wahania glukozy w kaŝdym przedziale czasowym. Histogram (3 na rysunku) Na osi X oznaczono poziom glukozy a na osi Y liczbę danych. Pomiary wykonane przed i po posiłku pokazane są oddzielnie. Wykres kołowy (4 na rysunku) Poziom glukozy (wysoki, prawidłowy, niski) przedstawiony jest w formie procentowej. Widoczny jest odsetek nieprawidłowych wyników oznaczenia glukozy w porównaniu z wykresem aktualnym i poprzednim, pokazującym wyniki za taki sam okres jak wykres aktualny. * Na wykresie szeregu czasowego i przedziału czasowego wszystkie wartości nieprawidłowe [wartość nieprawidłowa (wysoka) powyŝej 301 mg/dl (16,8 mmol/l)] oraz [Wartość nieprawidłowa (niska) poniŝej 70 mg/dl ( 3,8 mmol/l)] znajdują się poza obszarem zaznaczonym szarym kolorem

45 Zawartość ekranu <Analizowanie danych z glukometru> [Zamknij] Zamknięcie ekranu <Analizowanie danych z glukometru>. [Drukuj] (wszystko/szereg czasowy/przedział czasowy). Wcisnąć [Drukuj (wszystko], [Drukuj (szereg czasowy)], lub [Drukuj (przedział czasowy)], aby wydrukować Ŝądany wykres. JeŜeli na ekranie <Rejestracji podstawowych informacji> w opcji podglądu wydruku wybrano tak, wyświetli się ekran <Podgląd wydruku>. Kliknąć [Drukuj], aby rozpocząć drukowanie. * Histogramu i wykresu kołowego nie moŝna drukować jednocześnie. NaleŜy wybrać jedną opcję z polecenia wyboru wykresu do wydruku Wybierz wykres, który chcesz wydrukować w prawym dolnym rogu ekranu

46 8.4 Wykresy Dane moŝna wyświetlić w formie róŝnych wykresów porównawczych. MoŜna porównać wykres aktualny za okres aktualny wyświetlony na ekranie <Baza danych> z wykresem poprzednim za taki sam okres czasu na ekranie Wykresy porównawcze <szereg czasowy>, Wykresy porównawcze <przedział czasowy> i Histogram porównawczy. MoŜna równieŝ porównać dane z tych samych dni tygodnia w opcji Wykresy z kaŝdego dnia tygodnia. * PoniŜsza instrukcja dotyczy wartości podanych w mg/dl. Procedura 1. Kliknąć [Ekran z danymi] w <Menu głównym>. 2. Wyświetli się ekran <Wybór pacjenta>. Wybrać Ŝądanego pacjenta i kliknąć [Wybierz]. 3. Wyświetli się ekran <Baza danych>. Kliknąć [Wykresy porównawcze <szereg czasowy>], [Wykresy porównawcze <przedział czasowy>], [Histogram porównawczy] lub [Wykresy z kaŝdego dnia tygodnia]. 4. Pojawi się wybrany wykres. NaleŜy wykonać Ŝądane czynności. Zawartość wykresów < Wykresy porównawcze <szereg czasowy> Na osi X oznaczono datę, a na osi Y wartość glukozy. Na ekranie widoczne są dwa wykresy aktualny i poprzedni, który pokazuje wyniki za taki sam okres czasu jak wykres aktualny, co daje moŝliwość porównania wahania poziomu glukozy w danym okresie. Zaznaczone dane z przedziałów czasowych wyświetlone są w formie punktów danych. < Wykresy porównawcze <szereg czasowy>

47 < Wykresy porównawcze <przedział czasowy> Na osi X oznaczono przedziały czasowe a na osi Y wartość glukozy. Na ekranie widoczne są dwa wykresy aktualny i poprzedni, które pozwalają na porównanie wahań poziomu glukozy w zaleŝności od aktywności w ciągu dnia. Dodatkowe podsumowanie kaŝdego okresu pozwala lepiej zrozumieć wyniki oznaczeń. Z listy moŝna wybrać 4 przedziały czasowe, jako Początkowy przedział czasowy. < Wykresy porównawcze <przedział czasowy>

48 <Poziomy glikemii około posiłkowej> Na osi X oznaczono poziom glukozy a na osi Y liczbę danych. Wyświetlone są histogramy za okres aktualny i poprzedni. < Poziomy glikemii około posiłkowej >

49 <Wykresy z kaŝdego dnia tygodnia> Wyniki oznaczeń glukozy kaŝdego dnia tygodnia (od poniedziałku do niedzieli). W przypadku powtarzalności pewnych schematów, np. dzień wolny lub ćwiczenia fizyczne wykonywane danego dnia tygodnia, wykresy te ułatwiają monitorowanie poziomu glukozy. Oprócz tego pokazany jest poziom glukozy następnego poranka, co pozwala na obserwacje wahania poziomu glukozy podczas snu. <Wykresy z kaŝdego dnia tygodnia> * Na wykresie przedziału czasowego znajdują się dwie linie: Wartość nieprawidłowa (wysoka) 301 mg/dl (16,8 mmol/l) ( ) Wszystkie wyniki znajdujące się powyŝej tej linii uwaŝane są za nieprawidłowe Wartość nieprawidłowa (niska) 70 mg/dl ( 3,8 mmol/l) ( ) Wszystkie wyniki znajdujące się poniŝej tej linii uwaŝane są za nieprawidłowe

50 9. Ustawienie bazy danych 9.1 Jak kopiować bazę danych Baza danych jest bardzo istotnym elementem niniejszego oprogramowania i dlatego zaleca regularne wykonywanie kopii zapasowych na wypadek uszkodzenia lub usunięcia danych. Procedura 1. Po kliknięciu [Obsługa] w <Menu głównym>, wyświetli się <Menu obsługi>. Kliknąć [Skopiuj bazę danych] w <Menu obsługi>. Wyświetli się okno <Kopiuj bazę danych>. <Kopiuj bazę danych> 2. Aby podać folder docelowy lub nazwę pliku, naleŝy kliknąć [Wybór folderu]. 3. Kliknąć [Utwórz], aby skopiować bazę danych. Po zakończeniu kopiowania wyświetli się komunikat, który naleŝy potwierdzić przyciskiem [OK]. 4. Baza danych została skopiowana

51 9.2 Jak zmienić lokalizację bazy danych JeŜeli baza danych wykorzystywana jest na kilku komputerach, zaleca się jej przeniesienie na wspólny dysk sieciowy. *Przenosząc bazę danych na dysk wspólny naleŝy pamiętać o ochronie informacji osobistych. Procedura 1. Zrobić kopię bazy danych jako ExSMBG.MDB w folderze transmisji. Patrz rozdział 9.1 Jak kopiować bazę danych. 2. Po kliknięciu pola [Obsługa] w <Menu głównym>, wyświetli się <Menu obsługi>. Kliknąć [Przenieś bazę danych] w <Menu obsługi>. Wyświetli się okno <Zmień lokalizację bazy danych>. <Zmień lokalizację bazy danych> 3. Kliknąć [Wybór folderu], aby wybrać skopiowany plik, który został utworzony jako folder transmisji patrz czynność 1 powyŝej. 4. Po kliknięciu [Zapisz], wyświetli się następujący komunikat. Kliknąć [OK]. Aby zamknąć okno bez zapisywania danych, naleŝy kliknąć [Zamknij]. 5. Baza danych została przeniesiona

52 10. Plik CSV 10.1 Co to jest plik CSV? Plik CSV to jeden z formatów, który moŝna otwierać / edytować w programie Microsoft Excel lub Notatnik. Przy pomocy tych programów moŝna w pliku zapisywać / importować otrzymane dane oraz ręcznie wprowadzać dane lub informacje. *Dane w pliku CSF muszą być zgodne z analizą danych. Dane naleŝy wprowadzać ze szczególną uwagą. *NaleŜy odpowiednio ustawić delimiter pliku CSV, w zaleŝności od ustawienia symbolu dziesiętnego w systemie operacyjnym Windows. a) JeŜeli symbolem dziesiętnym jest przecinek (,), delimiterem pliku CSV musi być średnik (;) b) JeŜeli symbolem dziesiętnym jest kropka (.),delimiterem pliku CSV musi być przecinek (,) 10.2 Jak importować dane pacjenta z pliku CSV Program umoŝliwia importowanie danych pacjenta z pliku CSV. Istnieje moŝliwość importowania danych zbudowanych przez system o znaczeniu krytycznym (np. komputer odbierający, elektroniczny system przechowujący dokumentację medyczną) i zarządzanie nimi za pomocą niniejszego oprogramowania. Procedura 1. Ustalić format importu Przed rozpoczęciem importu danych naleŝy w następujący sposób ustawić ich format: Pozostawić pierwszy rząd niezapisany. Dane wprowadzać od drugiego rzędu. Wpisywać dane kaŝdego pacjenta w kolejnych rzędach. Nie ma potrzeby wpisywania danych takich jak Numer pacjenta lub Nazwisko pacjenta. NaleŜy ustawić Numer pacjenta. Opcjonalnie wprowadzić informacje: nazwisko pacjenta; informacje, data urodzenia, płeć, typ choroby (Typ 1. Typ 2, Inne), numer seryjny, kod pocztowy, adres, numer telefonu, numer faksu, adres , adres kontaktowy, nr telefonu do kontaktu, najwyŝszy poziom glukozy, najniŝszy poziom glukozy, rano, w ciągu dnia, wieczorem, przed snem, o północy. * Patrz rozdział 6.2 Rejestracja informacji o pacjencie. * Wprowadzić typ cukrzycy w polu 1, 2,

53 <Przykład wprowadzania danych do pliku CSV> Numer pacjenta Data urodzenia Numer seryjny glukometru Adres Nazwisko pacjenta Płeć Kod pocztowy Adres kontaktowy 2. Potwierdzić prawidłowe ustawienia i zapisać plik w formacie CSV. 3. Zaimportować dane pacjenta. Po kliknięciu [Obsługa] w <Menu głównym>, wyświetli się <Menu obsługi>. Kliknąć [Import danych pacjenta CSV]. 4. Po wyświetleniu ekranu <Importowanie danych pacjenta> kliknąć [Czytaj]. Wybrać plik z danymi pacjenta, w kolejności -> dysk, folder, plik. Następnie kliknąć [Otwórz]

54 5. Wyświetlą się dane pacjenta. Informacje będą wyświetlać się w innej kolejności niŝ zostały wprowadzone w czynności nr 1. <Import danych pacjenta CSV> 6. Po kliknięciu pola [Wybór], wyświetlać się będzie lista wyboru z lewej strony kaŝdej kolumny. Wszystkie informacje na dotyczące pacjenta naleŝy wybrać z listy. <Import danych pacjenta CSV> 7. Kliknąć [Zapisz], aby zapisać informacje dotyczące pacjenta

55 8. Potwierdzić, czy informacje zostały prawidłowo zaimportowane z pliku CSV na w <Rejestracji informacji o pacjencie>. MoŜna równieŝ dodać kolejne informacje. *JeŜeli wcześniej zarejestrowano juŝ dany numer pacjenta lub numer seryjny, nie moŝna zaimportować informacji dotyczących pacjenta. NaleŜy sprawdzić, czy identyfikatory pacjenta ani numery seryjne z pliku CSF i informacji zarejestrowanych w pamięci nie powtarzają się Jak importować/eksportować wyniki pomiaru glukozy do/z pliku CSV Istnieje moŝliwość importowania/eksportowania Ŝądanych wyników pomiarów glukozy z/do pliku CSV. *Uwaga: Import danych z datą, która jest juŝ obecna w bazie danych spowoduje zastąpienie poprzednich danych nowymi danymi z tą samą datą. Procedura 1. Po kliknięciu [Obsługa] w <Menu głównym>, wyświetli się <Menu obsługi>. Kliknąć w pole [Rejestracja informacji o pacjencie] w <Menu Obsługi>. Wyświetli się ekran <Rejestracja informacji o pacjencie>. 2. Wybrać pacjenta, którego dane mają być importowane/eksportowane z/do pliku CSV, a następnie kliknąć [Import lub eksport danych CSV (wyniki pomiaru glukozy)]. 3. Kliknąć [Import] lub [Eksport]. <Import lub eksport danych CSV (wyniki pomiaru glukozy)> 4. Po zaimportowaniu pliku naleŝy wybrać plik CSV i kliknąć [Otwórz]. Aby zapisać plik, naleŝy wprowadzić jego nazwę i kliknąć [Zapisz]. 5. Potwierdzić, Ŝe plik CSV został prawidłowo zaimportowany do <Bazy danych> lub prawidłowo wyeksportowany

56 10.4 Jak importować/eksportować inne pliki CSV Istnieje równieŝ moŝliwość importu/eksportu plików CSV z/do <Otrzymane dane>, <Baza danych>, <Baza danych glukometru>. *Uwaga: Import danych z datą, która jest juŝ obecna w bazie danych spowoduje zastąpienie poprzednich danych nowymi danymi z tą samą datą. Eksport pliku CSV do <Otrzymane dane> MoŜna wyeksportować wyłącznie wyniki pomiarów glukozy, przesłane do pliku CSV z glukometru. * Plik CSV z ekranu <Otrzymane dane> moŝna jedynie eksportować. Nie ma moŝliwości zaimportowania tego pliku do niniejszego oprogramowania. 1. Odebrać dane z glukometru. Patrz rozdział 7. Odbiór danych. 2. Kliknąć [Eksport pliku CSV] na ekranie <Otrzymane dane>. Wyświetli się ekran <Zapisz jako> 3. Podać folder docelowy oraz nazwę folderu i kliknąć [Zapisz]. Wyświetli się komunikat, który naleŝy potwierdzić przyciskiem [OK]. 4. Potwierdzić, Ŝe plik został wyeksportowany prawidłowo. Eksport pliku CSV z <Baza danych>, <Baza danych glukometru> Istnieje moŝliwość eksportu danych za okres wyświetlony na ekranie <Baza danych>, <Baza danych glukometru> w formacie pliku CSV. 1. Kliknąć [Ekran z danymi] w <Menu głównym>. 2. Wyświetli się ekran <Wybór pacjenta>. Wybrać Ŝądanego pacjenta i wcisnąć [Wybierz], aby wyświetlić ekran <Baza danych>. 3. Na ekranie <Baza danych> kliknąć [Eksport danych CSV]

57 4. Kliknąć [Eksport danych CSV] na ekranie <Baza danych>, lub kliknąć [Dane glukometru], a następnie [Eksportowanie danych CSV], aby wyeksportować plik CSV. 5. Wyświetli się ekran <Zapisz jako>. NaleŜy wprowadzić nazwę i kliknąć [Zapisz]. 6. Wyświetli się komunikat, który naleŝy potwierdzić przyciskiem [OK]. 7. Potwierdzić, Ŝe plik został prawidłowo wyeksportowany. *W pliku CSV znajdują się następujące dane. <Baza danych glukometru> Kolumna Data Czas pomiaru Wynik oznaczenia glukozy Flaga Po posiłku HYPO Przed posiłkiem Opis Data przypisana przez oprogramowanie zgodnie z czasem zapisania otrzymanych danych. Godzina wykonania pomiaru. Wynik oznaczenia glukozy we krwi otrzymany z glukometru. Flaga przypisana do wyników. (0: Brak flagi, 1: Kontrola, 2: Usuń, 3: Nieprawidłowa temperatura, 9:DEL Flaga oznaczeń po posiłku. Przy wynikach oznaczeń wykonywanych po posiłkach wyświetli się A lub C. Flaga oznaczeń wykonywanych w hipoglikemii. Przy wynikach oznaczeń wykonywanych w hipoglikemii wyświetli się Y (dotyczy wyłącznie 01-mini plus) Flaga oznaczeń wykonywanych przed posiłkiem. Przy wynikach oznaczeń wykonywanych przed posiłkiem wyświetli się Y (dotyczy wyłącznie 01-mini plus)

58 Czas, który upłynął po posiłku Obfitość posiłku Po wysiłku fizycznym Flaga czasu, który upłynął po posiłku. Przy wynikach oznaczeń wykonywanych z pomiarem czasu wyświetli się Czas, który upłynął (0 do 180) (dotyczy wyłącznie 01-mini plus) Flaga obfitości posiłku. Przy wynikach oznaczeń z podaną obfitością posiłku wyświetli się 50%, 80% lub pełen (dotyczy wyłącznie 01-mini plus). Flaga oznaczeń po wysiłku fizycznym Przy wynikach oznaczeń po wysiłku fizycznym wyświetli się Y (dotyczy wyłącznie 01-mini plus) <Baza danych> Kolumna Opis Data 2 Data przypisana przez oprogramowanie w zaleŝności od strefy czasowej. StęŜenie glukozy przed śniadaniem StęŜenie glukozy oznaczony w przedziale czasowym przed śniadaniem. StęŜenie glukozy po śniadaniu StęŜenie glukozy oznaczony w przedziale czasowym po śniadaniu. StęŜenie glukozy przed obiadem StęŜenie glukozy oznaczony w przedziale czasowym przed obiadem. StęŜenie glukozy po obiedzie StęŜenie glukozy oznaczony w przedziale czasowym po obiedzie. StęŜenie glukozy przed kolacją StęŜenie glukozy oznaczony w przedziale czasowym przed kolacją. StęŜenie glukozy po kolacji StęŜenie glukozy oznaczony w przedziale czasowym po kolacji. StęŜenie glukozy przed snem StęŜenie glukozy oznaczony w przedziale czasowym przed snem. StęŜenie glukozy w nocy StęŜenie glukozy oznaczony w przedziale czasowym w nocy. Czas oznaczenia glukozy przed śniadaniem Godzina, o której oznaczono poziom glukozy w przedziale czasowym przed śniadaniem. Czas oznaczenia glukozy po Godzina, o której oznaczono poziom glukozy w przedziale śniadaniu czasowym po śniadaniu. Czas oznaczenia glukozy przed obiadem Godzina, o której oznaczono poziom glukozy w przedziale czasowym przed obiadem. Czas oznaczenia glukozy po Godzina, o której oznaczono poziom glukozy w przedziale obiedzie czasowym po obiedzie. Czas oznaczenia glukozy przed kolacją Godzina, o której oznaczono poziom glukozy w przedziale czasowym przed kolacją. Czas oznaczenia glukozy po Godzina, o której oznaczono poziom glukozy w przedziale kolacji czasowym po kolacji. Czas oznaczenia glukozy przed snem Godzina, o której oznaczono poziom glukozy w przedziale czasowym przed snem. Czas oznaczenia glukozy w nocy Godzina, o której oznaczono poziom glukozy w przedziale czasowym w nocy. Insulina śniadanie Ilość insuliny przyjęta rano. Insulina obiad Ilość insuliny przyjęta popołudniu. Insulina kolacja Ilość insuliny przyjęta wieczorem. Insulina przed snem Ilość insuliny przyjęta przed snem. Posiłek śniadanie Wielkość śniadania. Posiłek obiad Wielkość obiadu. Posiłek kolacja Wielkość kolacji. Ćwiczenia Ilość ćwiczeń fizycznych danego dnia. Waga Waga (masa ciała) Uwagi lekarza Uwagi wprowadzone przez lekarza

59 Import pliku CSV do ekranu <Baza danych>, <Baza danych glukometru> Istnieje moŝliwość importowania danych do <Baza danych>, <Baza danych glukometru>. * Pliki importowane do poszczególnych ekranów nie są kompatybilne. Pliki CSV naleŝy importować z tego samego ekranu, z którego eksportuje się pliki. 1. Kliknąć [Ekran z danymi] w <Menu głównym>. Wyświetli się <Wybór pacjenta>. Wybrać Ŝądanego pacjenta i wcisnąć [Wybierz], aby wyświetlić ekran <Baza danych>. 2. Kliknąć [Import danych CSV], lub kliknąć [Dane glukometru], a następnie [Import danych CSV], aby zaimportować plik CSV do ekranu <Baza danych glukometru>. 3. Wyświetli się okno <Otwieranie>. Wybrać dysk, folder i plik CSV, a następnie wcisnąć [Otwórz]. 4. Wyświetli się następujący komunikat. Aby zaimportować dane, naleŝy wcisnąć [Tak]. 5. Wyświetli się następujący komunikat. Kliknąć [OK]. 6. Potwierdzić, Ŝe plik został prawidłowo zaimportowany

60 11. Inne 11.1 Jak zarządzać pozostałymi danymi Istnieje moŝliwość tworzenia dowolnych tabeli i wykresów (zawierających do 10 danych), poprzez ręczne wprowadzenie danych do oprogramowania. Procedura 1. Kliknąć [Ekran z danymi] w <Menu głównym>. 2. Wyświetli się ekran <Wybór pacjenta>. Wybrać Ŝądanego pacjenta i wcisnąć [Wybierz], aby wyświetlić ekran <Baza danych>. 3. Po kliknięciu przycisku [Inne dane] na ekranie <Baza danych>, wyświetli się <Wprowadzanie innych danych i odnośniki>. 4. Wprowadzić informacje w polach zaznaczonych na rysunku poniŝej symbolem 1 i kliknąć [Zapisz dane]. <Wprowadzanie innych danych i odnośniki> 1 Pola do wypełnienia Nazwa danych: (pole wymagane) Wprowadzić nazwę danych. Jednostki: (pole wymagane) Wprowadzić jednostki. Maks. wartość/min. wartość: (pole wymagane) Wprowadzić najwyŝszą i najniŝszą wartość dla wykresu. Linia średnia wykresu. Po zaznaczeniu okienka na wykresie będzie wyświetlać się linia średnia. Linia trendu Po zaznaczeniu okienka na wykresie będzie wyświetlać się linia trendu

61 5. Po kliknięciu przycisku [Dodaj dane], do tabeli oznaczonej na poniŝszym rysunku symbolem 2 dodany zostanie rząd. NaleŜy wprowadzić dane w kolumnie Data i Wynik oznaczenia i kliknąć [Zapisz dane], aby wyświetlić wprowadzone dane na wykresie oznaczonym na rysunku symbolem. <Wprowadzanie innych danych i odnośniki> 2 3 Informacje na ekranie <Wprowadzanie innych danych i odnośniki> Data: (pole wymagane) * NIE WPROWADZAĆ dnia tygodnia. N.p. Maj 1, /01/2004 Wynik oznaczenia: (pole wymagane) Wprowadzić wynik oznaczenia. Uwagi Wpisać ewentualne uwagi. Inne przyciski na ekranie <Wprowadzanie innych danych i odnośniki> [Wyświetl] Wyświetli się wybrany Okres. Po kliknięciu tego przycisku bez uprzedniego zapisania danych przyciskiem [Zapisz dane], nowe/zmienione informacje zostaną usunięte. NaleŜy pamiętać o zapisaniu ich przed kliknięciem przycisku [Wyświetl]. [Dodaj dane] Dodawanie rzędów w tabeli. [Usuń dane] Usuwanie zaznaczonych rzędów. [Zapisz dane] Wprowadzone dane zostaną zapisane i wyświetlone w formie wykresu

62 Przy pomocy zakładek na górze ekranu moŝna przełączać się pomiędzy danymi. (MoŜna zapisać do 10 róŝnych zestawów danych) 11.2 Jak usunąć dane z glukometru Istnieje moŝliwość usuwania wszystkich wyników oznaczeń zapisanych w pamięci glukometru. * Przed usunięciem naleŝy upewnić się, Ŝe do usunięcia wybrane zostały właściwe dane, poniewaŝ usuniętych danych nie moŝna odzyskać. Procedura 1. Po kliknięciu [Obsługa] w <Menu głównym>, wyświetli się <Menu obsługi>. Kliknąć [Usuwanie danych z glukometru]. Wyświetli się okno <Usuwanie danych z glukometru>. 2. Kliknąć [Usuń dane], a następnie podłączyć glukometr i włączyć go. 3. Wyświetli się następujący komunikat. Kliknąć [OK]. 4. Odłączyć przewód glukometru i wyłączyć zasilanie. * Po usunięciu danych naleŝy odłączyć przewód glukometru, aby nie rozpocząć ponownej transmisji Ustawienia drukarki Istnieje moŝliwość wyboru drukarki współpracującej z oprogramowaniem. Procedura 1. Po kliknięciu [Obsługa] w <Menu głównym>, wyświetli się <Menu obsługi>. Kliknąć [Ustawienia drukarki]. Wyświetli się ekran <Wybierz drukarkę>. <Wybierz drukarkę>

63 2. Po zainstalowaniu oprogramowania w komputerze zostaje wybrana drukarka domyślna dla programu. Aby zmienić drukarkę, naleŝy wybrać Ŝądaną drukarkę i kliknąć [Zapisz]. 3. Wyświetli się następujący komunikat. Kliknąć [OK]. 4. Zakończono ustawienia drukarki Blokada ekranu Wybranie opcji [Blokada ekranu] uniemoŝliwia wykonanie jakichkolwiek czynności poza odbiorem danych. Z <Menu głównego> znikają wtedy wszystkie przyciski funkcyjne. Aby przywrócić poprzednie opcje naleŝy wcisnąć [Odblokowanie ekranu]. Procedura 1. Kliknąć [Blokada ekranu] w <Menu głównym>. <Menu główne> 2. Wyświetli się następujący komunikat. Wszystkie czynności zostają zablokowane do momentu odblokowania ekranu. (W przypadku wybrania opcji Zablokuj przy rozpoczęciu pracy na ekranie <Rejestracja podstawowych informacji>, podczas uruchamiania oprogramowania wyświetli się następujący komunikat)

64 <Blokada ekranu> 3. Aby odblokować ekran naleŝy kliknąć [Odblokowanie ekranu] w prawym dolnym rogu ekranu. Wyświetli się okno <Ustaw hasło>. NaleŜy wprowadzić hasło, które zostało zdefiniowane podczas [Rejestracji podstawowych informacji] i kliknąć [OK]. Ekran zostanie odblokowany i wyświetli się <Menu główne>. <Ustaw hasło> *JeŜeli hasło nie zostało zdefiniowane nie naleŝy nic wpisywać, tylko kliknąć [OK]. Ekran zostanie odblokowany

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.3 2009-02-03 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

HAND-PROD. Instrukcja obsługi oprogramowania evercare expert

HAND-PROD. Instrukcja obsługi oprogramowania evercare expert HAND-PROD Instrukcja obsługi oprogramowania evercare expert Spis treści Spis treści... 1 1. Wstęp... 2 Wymagania :... 2 2. Pierwsze uruchomienie... 3 3. Rozpoczęcie pracy z programem... 4 4. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Program Towary Paczkowane. wersja: 4.16

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Program Towary Paczkowane. wersja: 4.16 INSTRUKCJA OBSŁUGI Program Towary Paczkowane wersja: 4.16 Spis treści Informacje ogólne...3 Instalacja programu...4 Jak zacząć?...5 Obsługa wag serii AG i AGN...7 Główne okno programu...9 Bazy danych...10

Bardziej szczegółowo

http://www.bsframpol.pl

http://www.bsframpol.pl BANK SPÓŁDZIELCZY we Frampolu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bsframpol.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...4 Logowanie do systemu...6 Menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Report Package) Package)

Report Package) Package) Podręcznik obsługi 1 Informacje o SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Instalacja SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Zarządzanie narzędziem 4 Zarządzanie informacjami

Bardziej szczegółowo

PJ Network Manager dla Windows Oprogramowanie administracyjne SNMP

PJ Network Manager dla Windows Oprogramowanie administracyjne SNMP PJ Network Manager dla Windows Oprogramowanie administracyjne SNMP Instrukcja załączana do projektora PLC-WXU700 Niniejszy dokument jest instrukcją obsługi oprogramowania PJ Network Manager. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, grudzień 2008 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami słuŝby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone PowerSoft Plus INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Dotyczy następujących wersji oprogramowania Microsoft Windows PowerSoft Plus 4.2x Novell NetWare PowerSoft Plus 0.1.x Linux/Unix PowerSoft Plus 0.1.5a LICENCJA UśYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SOGA. KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA. KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...3 WPROWADZENIE...6 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE...7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare Wersja 2.8.4 Audatex Polska Sp. z o.o. 2009 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. SPOSÓB DZIAŁANIA... 4 1.2. ADMINISTRACJA I KONFIGURACJA PROGRAMEM... 4 1.3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MPC System dla Windows

Instrukcja obsługi MPC System dla Windows Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. (0-32) 265 70 97, 265 76 41, 763-77-77 Fax: 763-75-94 www.mikster.pl software@mikster.com.pl (01.09.2003) SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMIE MPC...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE

INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE marzec 2012 1 / 55 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Licencjonowanie... 5 Programy magazynowe... 6 WF-Mag Win... 7 Subiekt GT Sfera... 7 Subiekt 5... 11 Small Business... 12 Raks SQL...

Bardziej szczegółowo

SKADEN. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-202 Częstochowa, ul. Staszica 8. wersja 03.34

SKADEN. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-202 Częstochowa, ul. Staszica 8. wersja 03.34 Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-202 Częstochowa, ul. Staszica 8 tel.: 34-361-38-32, 34-366-44-95 tel./fax: 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile 1 Spis treści I. System bankowości elektronicznej ESBANK24... 4 1.Wstęp... 4 1.1. Niezbędne informacje... 4 2.

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

OKULISTA wersja 3.16 (01.07.2011)

OKULISTA wersja 3.16 (01.07.2011) Program OKULISTA instrukcja obsługi Strona 1 Program obsługi Gabinetu Okulistycznego OKULISTA wersja 3.16 (01.07.2011) Instrukcja obsługi Program OKULISTA instrukcja obsługi Strona 2 1. WSTĘP... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INTER RC INSTRUKCJA OBSŁUGI. Plik: INTER RC 8.02 TS4 Instrukcja

SYSTEM INTER RC INSTRUKCJA OBSŁUGI. Plik: INTER RC 8.02 TS4 Instrukcja SYSTEM INTER RC INSTRUKCJA OBSŁUGI Plik: INTER RC 8.02 TS4 Instrukcja Spis treści: OPIS SYSTEMU INTER RC... 3 INSTALACJA PROGRAMU... 4 JAK ZACZĄĆ?... 5 PROGRAM INTER RC SERWER... 8 Główne okno programu...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, lipiec 2014 1 Wstęp... 4 1.1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, październik 2012 1 Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo