RADIATION PROTECTION GLOSSARY AND ENGLISH POLISH DICTIONARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADIATION PROTECTION GLOSSARY AND ENGLISH POLISH DICTIONARY"

Transkrypt

1 RADIATION PROTECTION GLOSSARY AND ENGLISH POLISH DICTIONARY OCHRONA RADIOLOGICZNA ENCYKLOPEDYCZNY SŁOWNIK ANGIELSKO POLSKI Tadeusz Musiałowicz CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ Wydanie 5-te uzupełnione WARSZAWA 2012

2 Autor wyraża podziękowanie : -prof. dr hab. Jerzemu Peńsko za recenzję 1-szego wydania oraz za uwagi do 3-ciego wydania słownika; -prof. dr hab. Sławomirowi Sterlińskiemu za pomoc w przygotowaniu 3-ciego wydania; -mgr inż. Januszowi Henschke za uwagi do 1-szego, i 3-ciego wydania; -prof. dr hab. Michałowi Waligórskiemu za uwagi do 1-szego i 3-ciego wydania; -wszystkim, którzy zgłosili uwagi do 2-giego wydania, a w szczególności mgr inż. Łukaszowi Adamowskiemu, prof. dr hab. Ludwikowi Dobrzyńskiemu (także za uwagi do 3-ciego wydania), prof. dr hab. Irenie Szumiel.(także za uwagi do 3- ciego i 4-tego wydania) i. dr hab. Andrzejowi Komosa; - dr Lechowi Małeckiemu, dr Marii Kowalskiej, dr Krzysztofowi Pachockiemu i dr hab.andrzejowi Strupczewskiemu za uwagi do 4-tego wydania. 2

3 WPROWADZENIE Przodującymi w dziedzinie ochrony przed promieniowaniem były i są Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki. Zdecydowana większość terminów i określeń w omawianej dziedzinie ma swój rodowód w tych krajach. Chcąc przybliżyć słownictwo anglojęzyczne często nie mające odpowiedników w oficjalnych dokumentach krajowych, przede wszystkim osobom zawodowo zainteresowanym ochroną radiologiczną, autor podjął się opracowania angielsko-polskiego encyklopedycznego słownika terminów i definicji. Autor wyraża nadzieję, ze słownik ten okaże się także szczególnie pożyteczny w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i potrzebą dostosowania naszych przepisów do wymagań Unii. Słownik obejmuje także wybrane hasła z dziedzin pokrewnych z ochroną radiologiczną (fizyka jądrowa, bezpieczeństwo jądrowe, radiobiologia, zabezpieczenia materiałów jądrowych i transport materiałów promieniotwórczych). Terminy i ich definicje wybrane zostały w pierwszej kolejności z dyrektyw i zaleceń Unii Europejskiej, z norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO, z przepisów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz standardów i zaleceń innych organizacji międzynarodowych (IEC 1, ICRU 2, ICRP 3 ), a w następnej kolejności z innych dokumentów anglojęzycznych. Praca wykracza nieco poza zakres słownika, ponieważ dla zwiększenia jej przydatności, w przypadkach występowania merytorycznej różnicy między definicjami tego samego terminu w dokumentach różnych organizacji międzynarodowych po przetłumaczeniu definicji przyjętej jako podstawowa podano także definicje od niej odbiegające. Po każdym haśle podany jest skrót nazwy dokumentu, z którego hasło i jego definicja zostały przytoczone. Objaśnienie skrótów nazw dokumentów podane jest na stronach Alfabetyczny spis terminów angielskich podany jest na stronach Odpowiedniki polskie zaczerpnięto zasadniczo z aktualnych przepisów polskich, ustawy Prawo Atomowe, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz z Polskich Norm. Układ słownika jest alfabetyczny według terminologii angielskiej. Poszczególne hasła są numerowane, tym samym numerem oznaczono odpowiedniki przytoczone z oficjalnych dokumentów krajowych. Jeżeli odpowiednik polski jest tłumaczeniem definicji przyjętej w dokumentach anglojęzycznych, dodatkowe tłumaczenie w słowniku zostało pominięte, za wyjątkiem przypadków gdy oficjalne tłumaczenie zawiera, zdaniem autora, nieścisłości. Określenie brak definicji w dokumentach krajowych oznacza, że spotyka się w nich jedynie hasło, które nie zostało zdefiniowane. Brak odpowiednika oznacza, że nawet samo hasło nie jest w dokumentach spotykane. W miarę potrzeby do poszczególnych terminów i definicji podane zostały wyjaśnienia lub komentarze. Używane w tekście określenie definicja w języku angielskim nieznana, oznacza, że nie była ona dostępna autorowi słownika. UWAGI: 1. Definicje podane w niektórych dokumentach nie mają charakteru ogólnego i opatrzone są tam niżej podanym wstępem: Dyrektywa Unii Europejskiej: For the purpose of this Directive, the following terms have the meaning hereby assigned to them Przepisy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej: The following definitions apply for the purposes of the standards 1 International Electrotechnical Commission 2 International Commission on Radiation Units and Measurements 3 International Commission on Radiological Protection 3

4 Normy ISO ( poza słowniczymi ): For the purposes of this International Standard the following definitions apply. Ustawa Prawo Atomowe: " W rozumieniu niniejszej ustawy użyte określenia oznaczają..." 2. W tekście słownika, uwaga pisana małymi literami ( Uwaga ) oznacza uwagę podaną w oryginale, pisana dużymi literami ( UWAGA ) oznacza uwagę autora. 3. Zdaniem autora niektóre przyjęte definicje nie są całkowicie poprawne. W tekście angielskim przedstawione są, opracowane przez autora uzupełnienia i propozycje zmian. INTRODUCTION Great Britain and United States of America have always leaded in the radiation protection domain and most of the terms and definitions in this field are derived from the regulations and literature of those countries. To better acquaint persons interested in health physics with this English terminology, the author prepared a comprehensive glossary and a Polish dictionary of these terms. The Author believes that such a glossary will be useful with Poland having entered the European Union and the need to implement EU regulations in our country. The glossary also includes selected terms used in nuclear physics, nuclear safety, safeguards, radiobiology and transport of radioactive materials. Definitions were initially taken from EU directives and regulations, ISO standards, International Atomic Energy Agency standards, from recommendations and standards of other international organizations (IEC,ICRP, ICRU) and also from other related documents in English. The glossary has been somewhat extended wherever a given term was defined somewhat differently (by various international organizations), the basic definition is supplemented with alternative ones, each with its source quoted in abbreviated form. The full names of documents used are given on pages An alphabetically ordered and numbered index of English terms is available on pages The corresponding Polish terms and definitions have been essentially taken from current Polish legal regulations - The Polish Act Atomic Law and its executive regulations, and from the related Polish Standards. The numbers accompanying the English terms are also quoted in the Polish translations of these terms. Wherever necessary, comments and explanations follow these translations. The statement: English definition not known means that the English definition was not available to the author. Not all internationally accepted definitions are fully satisfactory for the author of the glossary. Additional and modified definitions are also presented (only in English) according to the proposals of the author. NOTE Definitions given in some of used documents do not have a general meaning e.g. : EU Directive. For the purpose of this Directive, the following terms have the meaning assigned to them. IAEA Standards. The following definitions apply for the purposes of the Standards. International Standard Organization standards ( excluding terminological standards ). For the purposes of this International Standard the following definitions apply. 4

5 KLIKNIECIE OTWIERA HASŁO A ABSORBED DOSE DAWKA POCHŁONIĘTA (PN-92/J-01003/02) ABSORBED DOSE RATE MOC DAWKI POCHŁONIĘTEJ (PN-92/J-01003/02) ABSORPTION COEFFICIENT ACCIDENT AWARIA RADIACYJNA (PN 92/J-01003/05) ACCIDENT CONDITIONS WARUNKI AWARYJNE (PA/11) ACCIDENTAL EXPOSURE NARAŻENIE PRZYPADKOWE (PN-92/J-01003/05) ACTION LEVEL ACTIVATION AKTYWACJA (PN-IEC 393) ACTIVITY AKTYWNOŚĆ (PN-92-J-01003/02) ACTIVITY CONCENTRATION STĘŻENIE PROMIENIOTWÓRCZE ( STĘŻENIE SUBSTANCJI PROMIENIOTWÓRCZEJ ) ACUTE EXPOSURE ADAPTIVE RESPONSE ALARA ( AS LOW AS REASONABLY ACHIEVABLE) ALARA (PN 92/J-01003/05) ALI ( ANNUAL LIMIT ON INTAKE) ALI (ZPA/88) ALIGNED FIELD POLE ZORIENTOWANE (PN-92/J-01003/02) AMBIENT DOSE EQUIVALENT PRZESTRZENNY RÓWNOWAŻNIK DAWKI ( W PUNKCIE POLA PROMIENIOWANIA) (PN-92/J-01003/2) ANTICIPATED OPERATIONAL OCCURRENCE PRZEWIDYWANE ZDARZENIE EKSPLOATACYJNE (PA/11) APPRENTICE APPROVED DOSIMETRIC SERVICE APPROVED MEDICAL PRACTITIONER APPROVED OCCUPATIONAL HEALTH SERVICES JEDNOSTKA OCHRONY ZDROWIA (PA/11) ARTIFICIAL SOURCES ATTENUATION OSŁABIENIE PROMIENIOWANIA (PN 75/J-01003/01) ATTENUATION COEFFICIENT LINIOWY WSPÓŁCZYNNIK OSŁABIANIA (Μ LUB ΜL) (PN 92/J /02) MASOWY WSPÓŁCZYNNIK OSŁABIENIA ( / ). (PN 92/J-01003/02) ATTENUATION FACTOR CZYNNIK OSŁABIENIA (PN-IEC-393) AUTHORIZATION AUTHORIZED LIMITS LIMITY I WARUNKI EKSPLOATACYJNE (PA/11) AVERTABLE DOSE AVERTED DOSE B BACKGROUND RADIATION BACK-SCATTERING ROZPRASZANIE WSTECZNE (PN-EN-ISO 3543) BECQUEREL BEKEREL (PN 92/J-01003/02) BIOASSAY PATRZ RADIOBIOASSAY BIOLOGICAL HALF - LIFE

6 34. BIOLOGICZNY OKRES POŁOWICZNEGO ZANIKU ( T B ) BODY BURDEN BONE SEEKER BREMSSTRAHLUNG PROMIENIOWANIE HAMOWANIA (PN- IEC 393) BROAD BEAM WIĄZKA SZEROKA (PN 75/J-01003/01) BUILDUP FACTOR WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU BYSTANDER EFFECT C CATEGORIES OF EXPOSURE CEMA (C) CEMA RATE (C) CHARACTERISTIC CURVE KRZYWA CHARAKTERYSTYCZNA (PN-ISO 1757) CHARGED PARTICLE EQUILIBRIUM CPE CHRONIC EXPOSURE CLADDING KOSZULKA (PN- IEC 393) CLEARANCE CLEARANCE LEVELS COLLECTIVE DOSE DAWKA ZBIOROWA (KOLEKTYWNA) (PN-92-J-01003/05) COMMISSIONING COMMITTED DOSE DAWKA OBCIĄŻAJĄCA (PN 92/J-01003/05) COMMITTED EFFECTIVE DOSE COMMITTED EQUIVALENT DOSE COMPETENT AUTHORITIES CONFIDENCE LEVEL POZIOM UFNOŚCI (PN- IEC 393) CONFINEMENT CONSTRAINT (SEE ALSO DOSE CONSTRAINT) CONTAINMENT (SEE ALSO C O N F I N E M E N T) OBUDOWA BEZPIECZEŃSTWA (PN-76/J-01003/14) CONTAINMENT SYSTEM (RADIOACTIVE MATERIAL TRANSPORT) ZESTAW ZAPEWNIAJĄCY SZCZELNOŚĆ (PN-91-J-01003/13) CONTAMINATION SKAŻENIE PROMIENIOTWÓRCZE (PA/06) CONTROLLED AREA TEREN KONTROLOWANY (PA/11) COST/BENEFIT ANALYSIS, DIFFERENTIAL COST EFFECTIVENESS ANALYSIS WYDAJNOŚĆ ZLICZANIA (PN-ISO 10703) CRITICAL GROUP PATRZ REFERENCE GROUP CRITICAL MASS MASA KRYTYCZNA (PN-IEC 393) CRITICALITY CRITICAL ORGAN NARZĄDY KRYTYCZNE (PN-92/J-01003/05) CRITICALITY SAFETY (ENS - EUROPEAN NUCLEAR SOCIETY) CRITICALITY SAFETY INDEX (CSI) CRITICAL PATHWAY DROGI MIGRACJI KRYTYCZNE (PN 92/J-01003/05) CROSS SECTION ( SYMBOL Σ) PRZEKRÓJ CZYNNY (Σ ) (PN-IEC 393) CURIE

7 74. KIUR (NIE ZALECANY) CI (PN- IEC 393) D DEAD TIME (FOR ANALYZER) CZAS MARTWY (ANALIZATOR) (PN-IEC 394) DEAD TIME (FOR A GEIGER-MÜLLER COUNTER TUBE) CZAS MARTWY (LICZNIKA GEIGERA-MÜLLERA ) (PN-IEC 394) DECAY CONSTANT (DISINTEGRATION CONSTANT) STAŁA ROZPADU (PN 92/J-01003/02) DECAY CURVE DECOMMISSIONING LIKWIDACJA OBIEKTU JĄDROWEGO (PA/11) LIKWIDACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW PROMIENIO- TWÓRCZYCH LUB SKŁADOWISKA WYPALONEGO42 PALIWA JĄDROWEGO (PA/11) DECONTAMINABILITY DECONTAMINATION FACTOR DECONTAMINATION INDEX DEFENCE IN DEPTH DEPOSITION DERIVED LIMIT LIMIT POCHODNY (PN 92/J-01003/5) DERIVED AIR CONCENTRATION (DAC) DESIGN BASIS ACCIDENT AWARIA PROJEKTOWA (PA/11) DESIGNATED AREA DETERMINISTIC EFFECT SKUTKI NIESTOCHASTYCZNE (DETERMINISTYCZNE) PN 92/J 01003/ DETRIMENT SZKODA DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA (PA/11) DIAGNOSTIC REFERENCE LEVEL DIRECTIONAL DOSE EQUIVALENT KIERUNKOWY RÓWNOWAŻNIK DAWKI (PN 92/J-1003/02) DIRECTLY IONIZING PARTICLE DISCHARGE (CONTROLLED DISPOSAL OF RADIOACTIVE EFFLUENT) USUWANIE SUBSTANCJI PROMIENIOTWÓRCZYCH (PN 92/J-1003/05) DISPOSAL DISUSED SOURCE DNA DAMAGE SIGNALLING DOSE DOSE COEFFICIENT DOSE CONSTRAINT E ENERGIA EFEKTYWNA (PN-ISO ) EFFECTIVE HALF-LIFE EFEKTYWNY OKRES POŁOWICZNEGO ZANIKU ( T EF ) ELECTRON CAPTURE WYCHWYT ELEKTRONU (PN- IEC 393) EMERGENCY EXPOSURE NARAŻENIE WYJĄTKOWE (PA/11) EMERGENCY RESPONSE PLAN ENERGY IMPARTED TO MATTER WZMOŻONE PROMIENIOWANIE NATURALNE (PN-92/J-01003/05) EVENT PATRZ INCIDENT EXCESS ABSOLUTE RISK EXCESS RELATIVE RISK EXCLUDED EXCLUSION AREA EXEMPTION EXEMPTION LEVEL

8 136. EXISTING EXPOSURE SITUATION EXPANDED FIELD POLE ROZCIĄGŁE (PN 92/J-01003/02) EXPOSED WORKERS PATRZ OCCUPATIONAL EXPOSURE NARAŻENIE (PA/11) EXPOSURE (QUANTITY) (PATRZ TAKŻE ION DOSE) DAWKA EKSPOZYCYJNA (PN-92/J-01003/02) EXPOSURE (TO RADON) EXPOSURE PATHWAY EXPOSURE RATE X 143. MOC DAWKI EKSPOZYCYJNEJ ( ) (PN-92/J-01003/02) EXTERNAL EXPOSURE NAPROMIENIENIE ZEWNĘTRZNE (PN-IEC 393 DOD.1) F FADING ZANIK (PN-ISO 1757) FALLOUT PATRZ RADIOACTIVE FALL-OUT FERTILE MATERIAL NUKLID PALIWORODNY (PN- IEC 393) FILM BADGE PATRZ PHOTOGRAPHIC DOSEMETER FIRST COLLISION DOSE FISSILE MATERIAL PATRZ TAKŻE NUCLEAR MATERIAL FISSIONABLE FIXED SURFACE CONTAMINATION SKAŻENIE ZWIĄZANE (PN-92/J-01003/02) FLASK (CASK) FLUENCE Φ FLUENCJA CZĄSTEK (PN-92-J-01003/02) FLUENCE RATE ODPOWIEDNIK TEGO TERMINU DLA PROMIENIOWANIA CZĄSTECZKOWEGO, PATRZ PARTICLE FLUX DENSITY FLUX N 156. STRUMIEŃ CZĄSTEK ( ) (PN 92/J-01003/2) FUEL ASSEMBLY ZESTAW PALIWOWY (PN- IEC 393) FUEL ELEMENT ELEMENT PALIWOWY (PN- IEC 393) FUEL ROD PRĘT PALIWOWY (PN- IEC 393) G GAMMA CASCADE KASKADA GAMMA (PN-ISO 10703) GENETIC EFFECT OF RADIATION PATRZ TAKŻE HEREDITARY EFFECT GENETICALLY SIGNIFICANT DOSE GLASS DOSIMETER PATRZ PHOTOLUMINESCENT DOSIMETER GLOVE BOX GRAM-GRAY GRAY (GY) GREJ (GY) (PN-IEC 393) GUIDANCE LEVEL H HALF LIFE OKRES PÓŁROZPADU ( OKRES POŁOWICZNEGO ZANIKU) T 1/2 (PN-92/J-01003/02) HALF-VALUE LAYER (HALF-VALUE THICKNESS) WARSTWA PÓŁCHŁONNA (PN-ISO ) HEALTH PHYSICS PATRZ TAKŻE RADIATION PROTECTION HEALTH SCREENING

9 172. HEREDITARY EFFECT PATRZ TAKŻE GENETIC EFFECT OF RADIATION HIGH ACTIVITY SOURCE ŹRÓDŁO WYSOKOAKTYWNE (PA/11) HOMOGENEITY COEFFICIENT: H WSPÓŁCZYNNIK JEDNORODNOŚĆI : H (PN-ISO ) I ICRU SPHERE INCIDENCE INCIDENT INCYDENT RADIACYJNY (PN 92/J-1003/5) INDIRECTLY IONIZING PARTICLE INDIVIDUAL MONITORING INDUCED RADIOACTIVITY INGESTION INHALATION INTAKE WNIKNIĘCIE (POBRANIE) (PN-92/J-01003/05) INTEGRAL ABSORBED DOSE INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA (PA/11) INTERNAL EXPOSURE NAPROMIENIENIE WEWNĘTRZNE (PN-IEC 393 DOD. 1) INTERVENTION DZIAŁANIA INTERWENCYJNE (PA/11) INTERVENTION LEVEL PATRZ TAKŻE OPERATIONAL INTERVENTION POZIOM INTERWENCYJNY (PA/11) INITIATING EVENT (POSTULATED INITIATING EVENT) POSTULOWANE ZDARZENIE INICJUJĄCE (PAA/11) INVESTIGATION LEVEL POZIOM DOCHODZENIA (INSPEKCYJNY) (PN-92/J-01003/05) IODINE PROPHYLAXIS ION DOSE PATRZ TAKŻE EXPOSURE IONIZATION CHAMBER KOMORA JONIZACYJNA (PN-IEC 394) IONIZING RADIATION PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE (PN 75/J-01003/01) IRRADIATION PATRZ TAKŻE EXPOSURE ISODOSE J JUSTIFICATION K KERMA KERMA (K) PN-92/J-01003/ KERMA FACTOR KERMA RATE K 200. MOC KERMY ( ) (PN 92/J-01003/02) L LATE EFFECT LATENT IMAGE OBRAZ UTAJONY (PN-ISO 1757) LEAKAGE (CONTAINMENT) UPŁYWNOŚĆ (SZCZELNOŚĆ) (PN-ISO 9978) LEAKAGE (SHIELDING) LEAKAGE (REACTOR THEORY) LEAKAGE CURRENT PRĄD UPŁYWU (PN-IEC 394) LEAKAGE RADIATION

10 207. PROMIENIOWANIE UBOCZNE (PN 86/J-80001) LEAK TEST LICENCE LICENCE HOLDER LIMIT LINEAR COLLISION STOPPING POWER LINIOWA ZDOLNOŚĆ HAMOWANIA PRZEZ ZDERZENIA (PN-IEC 393) LINEAR DOSE RESPONSE LINEAR ENERGY ENERGIA LINIOWA (Y) (PN 92/J-01003/02) LINEAR ENERGY TRANSFER LINIOWE PRZEKAZANIE ENERGII (L Δ ) (PN-92/J-01003/02) LINEAR IONIZATION JONIZACJA LINIOWA (W URZĄDZENIACH JĄDROWYCH) (PN IEC 393) LINEAR- NO THRESHOLD (LNT) HYPOTHESIS LINEAR STOPPING POWER LINIOWA ZDOLNOŚĆ HAMOWANIA (S) (PN 92/J-01003/02) WIELKOŚĆ OKREŚLONA RÓWNANIEM LONG TERM COUNTERMEASURES DŁUGOTRWAŁE DZIAŁANIA INTERWENCYJNE (PR. R.M.1/11) LOW TOXICITY ALPHA EMITTERS M MANIPULATOR MASS ENERGY ABSORPTION COEFFICIENT PATRZ TAKŻE MASOWY WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA ENERGII MASS ENERGY TRANSFER COEFFICIENT PATRZ TAKŻE ABSORPTION COEFFICIENT MASOWY WSPÓŁCZYNNIK PRZENOSZENIA ENERGII (Μ TR /Ρ) MASS PER UNIT AREA MASA POWIERZCHNIOWA (PN IEC 393) MASS STOPPING POWER MASOWA ZDOLNOŚĆ HAMOWANIA (S M /Ρ) (PN-92/J-01003/02) MAXIMUM CREDIBLE ACCIDENT MEDIAN LETHAL DOSE. LD MEDIAN LETHAL TIME. MLT MEDICAL EXPOSURE MEDICAL PHYSICIST MEMBERS OF THE PUBLIC MESON MEZON (PN- IEC 393) MONITOR MONITOR PROMIENIOWANIA (PN-IEC 394) MONITORING MONITOROWANIE (PN-IEC 393) MULTIPLICATION FACTOR (MULTIPLICATION CONSTANT) K MUON (SYMBOL: ) MEZON (SYMBOL: ); MION (PN- IEC 393) N NARROW BEAM WIĄZKA WĄSKA (PN-75/J-01003/01) NATURAL BACKGROUND NATURAL EXPOSURE NATURAL RADIATION SOURCES PROMIENIOWANIE NATURALNE (PA/11) NOMINAL RISK COEFFICIENT NON-FIXED CONTAMINATION (RADIOACTIVE MATERIALS TRANSPORT) N O R M (NATURALLY OCCURRING RADIOACTIVE MATERIAL) NORMAL EXPOSURE NORMAL OPERATION NORMALNA EKSPLOATACJA (PA/11)

11 246. NOTIFICATION NUCLEAR ACCIDENT PATRZ ACCIDENT NUCLEAR CRITICALITY SAFETY NUCLEAR CHAIN REACTION REAKCJA ŁAŃCUCHOWA (PN- IEC 393) NUCLEAR FACILITY PATRZ NUCLEAR INSTALLATION NUCLEAR FISSION (FISSION) NUCLEAR FUEL NUCLEAR FUEL CYCLE NUCLEAR FUSION SYNTEZA JĄDROWA (PN- IEC 393) NUCLEAR INSTALLATION OBIEKT JĄDROWY (PA/11) NUCLEAR MATERIAL MATERIAŁ JĄDROWY (PA/11) NUCLEAR POISON TRUCIZNA REAKTOROWA (PN- IEC 393) NUCLEAR POWER PLANT NUCLEAR POWER STATION NUCLEAR REACTION NUCLEAR REACTOR NUCLEAR SAFETY BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE (PA/11) NUCLEAR SECURITY BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE (W ELEKTROWNIACH JĄDROWYCH) O OCCUPATIONAL EXPOSURE PRACOWNIK (PA/11) OCCUPATIONAL HEALTH SERVICE OPERATIONAL INTERVENTION LEVEL ( OIL ). PATRZ TAKŻE INTERVENTION LEVEL OPERATIONAL (RADIATION) LIMITS PATRZ TAKŻE DOSE CONSRTAINT LIMIT ROBOCZY (PN 92/J-01003/05) OPERATIONAL QUANTITIES OPTIMIZATION ORGAN DOSE PATRZ TAKŻE EQUIVALENT DOSE ORPHAN SOURCE ŹRÓDŁO NIEKONTROLOWANE (PA/11) OUTSIDE WORKER PRACOWNIK ZEWNĘTRZNY (PA/11) P PACKAGE (RADIOACTIVE MATERIALS TRANSPORT) SZTUKA PRZESYŁKI (PN 92/J-01003/13) PACKAGING (RADIOACTIVE MATERIALS TRANSPORT) OPAKOWANIE DO PRZEWOZU MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH (OPAKOWANIE) (PN 92/J /13) PARTICLE FLUX DENSITY (PARTICLE FLUENCE RATE) GĘSTOŚĆ STRUMIENIA CZĄSTEK (PN 92/J-01003/2) PARTICLE RADIANCE PENETRATING RADIATION PERCENTAGE DEPTH DOSE PERSONAL DOSE EQUIVALENT INDYWIDUALNY RÓWNOWAŻNIK DAWKI GŁĘBOKIEJ (H P /D) (PN 92/J-01003/2) INDYWIDUALNY RÓWNOWAŻNIK DAWKI POWIERZCHNIOWEJ (H S /D) (PN 92/J-01003/2) PERSONNEL MONITORING PHANTOM PHOTOELECTRIC EFFECT (PHOTOELECTRIC ABSORPTION) PHOTOGRAPHIC DOSEMETER (FILM DOSEMETER) DAWKOMIERZ FILMOWY, DAWKOMIERZ FOTOMETRYCZNY (PN-IEC-394) PHOTOLUMINESCENT DOSIMETER (GLASS DOSIMETER)

12 283. DAWKOMIERZ FOTOLUMINESCENCYJNY (PN IEC 394/95) PHYSICAL PROTECTION OCHRONA FIZYCZNA (PA/11) PILE UP (IN A COUNTING ASSEMBLY) EFEKT NAKŁADANIA SIĘ IMPULSÓW (W URZĄDZENIU ZLICZAJĄCYM) (PN-IEC/394) PION MEZON ; PION (PN- IEC 393) PLLANED EXPOSURE SITUATION POPULATION POTENTIAL ALPHA ENERGY (OF RADON PROGENY AND THORON PROGENY) POTENTIAL ALPHA ENERGY CONCENTRATION, C P POTENTIAL EXPOSURE ZAGROŻENIE (NARAŻENIE POTENCJALNE) (PA/11) PRACTICE PRESCRIBED LIMIT PATRZ AUTHORIZED LIMITS PRIMARY LIMIT LIMIT PIERWOTNY (PN-92/J-01003/05) PRIMARY STANDARD WZORZEC PIERWOTNY (PN-ISO ) PROJECTED DOSE PROTECTIVE MEASURES PUBLIC EXPOSURE PULSE HEIGHT SPECTRUM DN/DQ WIDMO AMPLITUD IMPULSÓW (PN- ISO /04) Q QUALIFIED EXPERTS QUALITY ASSURANCE QUALITY CONTROL QUALITY FACTOR (Q) WSPÓŁCZYNNIK JAKOŚĆI PROMIENIOWANIA (Q) R RADIANT ENERGY (SYMBOL R) ENERGIA PROMIENIOWANIA (R) (PN-IEC 393) RADIATION INCIDENT PATRZ INCIDENT RADIATION PROTECTION PATRZ TAKŻE HEALTH PHYSICS OCHRONA RADIOLOGICZNA (PA/11) RADIATION PROTECTION OFFICER RADIATION SAFETY (RADIOLOGICAL SAFETY) RADIATION SICKNESS RADIATION SOURCE PATRZ TAKŻE RADIOACTIVE SUBSTANCE ŹRÓDŁO PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO (PA/11) RADIATION TRANSITION PRZEMIANA PROMIENIOTWÓRCZA (IEC 393/96) RADIOACTIVE CONTAMINATION PATRZ CONTAMINATION RADIATION WEIGHTING FACTOR (W R ) RADIOACTIVE DISCHARGES PATRZ DISCHARGE RADIOACTIVE EFFLUENTS UWALNIANIE SUBSTANCJI PROMIENIOTWÓRCZYCH RADIOACTIVE FALL-OUT OPAD PROMIENIOTWÓRCZY (PN-92/J ) RADIOACTIVE MATERIAL MATERIAŁ. PROMIENIOTWÓRCZY (PN-IEC 393) RADIOACTIVE SUBSTANCE PATRZ TAKŻE RADIATION SOURCE SUBSTANCJA PROMIENIOTWÓRCZA (PA/11) RADIOACTIVE TRACER ZNACZNIK PROMIENIOTWÓRCZY (PN- IEC 393) RADIOACTIVE WASTE ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE (PA/11)

13 321. RADIOBIOASSAY BADANIE ZAWARTOŚCI NUKLIDÓW W CIELE CZŁOWIEKA RADIOLOGICAL EMERGENCY PATRZ EMERGENCY RADIOTOXICITY RADIOTOKSYCZNOŚĆ (PN-92/J-01003/05) RADON PROGENY RADON-PRONE AREA RBE WEIGHTED ABSORBED DOSE, AD T REACTIVITY, REAKTYWNOŚĆ (PN-IEC 393) RECORDING LEVEL POZIOM REJESTRACJI (PN-92/J ) REFERENCE GROUP GRUPA LUDNOŚCI KRYTYCZNA (PN-92/J-01003/5) REFERENCE MAN CZŁOWIEK UMOWNY (PN92/J-01003/05) REFERENCE SOURCE ŹRÓDŁO ODNIESIENIA ( PN-IEC 394) REFERRER REGISTRATION REGISTRANT REGULATORY AUTHORITY RELATIVE BIOLOGICAL EFFECTIVENESS (RBE) RELATIVE LIFE LOST RELOCATION REM REM (PN-IEC 393) REMEDIAL ACTION REMEDIATION REMOVABLE SURFACE CONTAMINATION REMOVAL FACTOR REPRESENTATIVE PERSON REPORTING REPROCESSING REPRESENTATIVE PERSON RESIDUAL DOSE RESIDUAL MAXIMUM BETA PARTICLE ENERGY, E RES MAKSYMALNA UŻYTECZNA ENERGIA CZĄSTEK BETA, E RES RESIDUAL MAXIMUM BETA PARTICLE RANGE, R RES MAKSYMALNY UŻYTKOWY ZASIĘG CZĄSTEK BETA, R RES (PR PN-ISO 6980) RESONANCE DETECTOR RESPONSE, R ODPOWIEDŹ, R (PN-ISO 1757) RESPONSE STRATEGY RESPONSE TIME (OF A MEASURING ASSEMBLY) CZAS ODPOWIEDZI (URZĄDZENIA POMIAROWEGO) (PN-IEC 394) REST MASS (SYMBOL: M O ) MASA SPOCZYNKOWA (M O ) (PN- IEC 393) RESTRICTED AREA PATRZ TAKŻE EXCLUSION AREA STREFA OGRANICZONEGO CZASU PRZEBYWANIA STREFA OCHRONNA RETENTION RISK RISK CONSTRAINT PATRZ CONSTRAINT S SAFEGUARDS ZABEZPIECZENIA MATERIAŁÓW JĄDROWYCH (PA/11) SAFETY PATRZ NUCLEAR SAFETY

14 363. SAFETY CULTURE SAFETY FUNCTION FUNKCJA BEZPIECZEŃSTWA (PA/11) SATURATION (OF IONIZATION CHAMBER) PRĄD NASYCENIA (KOMORY JONIZACYJNE) (PN-IEC 394) SCATTERING PATRZ TAKŻE BACK- SCATTERING ROZPRASZANIE (PN- IEC 393) SCREENING SEALE D SOURCE ZAMKNIĘTE ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE ( PA/11) SECONDARY LIMIT LIMIT WTÓRNY (PN-92/J-01003/05) SECONDARY STANDARD WZORZEC WTÓRNY (PRPN-ISO ) SECURITY PATRZ NUCLEAR SECURITY SEVERE ACCIDENT CIĘŻKA AWARIA (PA/11) SHADOW SHIELD SHELTERING SHORT TERM COUNTERMEASURE SIEVERT SIWERT (SV) (PN-IEC 393) SMEAR TEST (WIPE TEST) SOLARIZATION SOLARYZACJA (PN-ISO 1757) SOMATIC EFFECT OF RADIATION SOURCE MATERIALS MATERIAŁY WYJŚCIOWE (ŹRÓDŁOWE) (PA/11) SPECIAL ARRANGEMENT (RADIOACTIVE MATERIALS TRANSPORT) WARUNKI SPECJALNE (PN 92/J-01003/13) SPECIAL FISSILE MATERIALS SPECJALNE MATERIAŁY ROZSZCZEPIALNE (PA/11) SPECIAL FORM RADIOACTIVE MATERIAL (RAD. MAT. TRANSPORT) MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY W SPECJALNEJ POSTACI SPECIFIC ACTIVITY PATRZ TAKŻE ACTIVITY CONCENTRATION I SURFACE ACTIVITY CONCENTRATION AKTYWNOŚĆ WŁAŚCIWA (PN-IEC 393) SPECIFIC ENERGY (IMPARTED) (SYMBOL Z) WŁAŚCIWA ENERGIA (PRZEKAZANA) (Z) (PN-IEC 393) SPECIFIC GAMMA RAY CONSTANT WŁAŚCIWA STAŁA PROMIENIOWANIA GAMMA (Γ) SPECIAL NUCLEAR MATERIAL PATRZ NUCLEAR MATERIAL SPECTRAL AIR KERMA WIDMO KERMY W POWIETRZU (PN- ISO /04) SPECTRAL FLUENCE WIDMO FLUENCJI (PN- ISO /04) SPECTRAL FLUENCE RESPONSE FUNCTION ODPOWIEDŹ NA WIDMO FLUENCJI (PN- ISO /04) SPECTRAL FLUENCE RESPONSE MATRIX MACIERZ ODPOWIEDZI WIDMA FLUENCJI SPENT FUEL STANDARD SOURCE PATRZ REFERENCE SOURCE ŹRÓDŁO WZORCOWE (PN-84/J-01003/04) STAKEHOLDER STOCHASTIC EFFECTS OF RADIATION STORAGE SUPERVISED AREA TEREN NADZOROWANY (PA/11)

15 398. SURFACE CONTAMINATION DENSITY AKTYWNOŚĆ POWIERZCHNIOWA (PN IEC 393) SURFACE ACTIVITY CONCENTRATION PATRZ TAKŻE ACTIVITY CONCENTRATION T THERMOLUMINESCENCE DETECTOR DETEKTOR TERMOLUMINESCENCYJNY (PN-IEC 394) THERMOLUMINESCENCE DOSIMETER. TLD DAWKOMIERZ TERMOLUMINESCENCYJNY (PN-IEC 394) THORON PROGENY THRESHOLD DOSE DAWKA PROGOWA (PN 92/J-01003/5) TISSUE TKANKA ( PN-ISO 6980) TISSUE EQUIVALENT RÓWNOWAŻNIK TKANKI (PN-IEC 393) TISSUE WEIGHTING FACTOR (W T ) TOTAL LINEAR STOPPING POWER PATRZ LINEAR STOPPING POWER TOTAL MASS STOPPING POWER PATRZ MASS STOPPING POWER TRACK DETECTOR TRANSBOUNDARY EXPOSURE TRANSMUTATION TRANSMUTACJA (PN- IEC 393/96) TRANSPORT INDEX (RADIOACTIVE MATERIALS TRANSPORT) WSKAŹNIK TRANSPORTOWY (PN 92/J-01003/13) U UNDERTAKING JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA (PA/11) UNSEALED SOURCE ŹRÓDŁO OTWARTE (PN 84/J-01003/04) UPPER BOUND, DOSE (TERMIN OBECNIE NIEUŻYWANY, ZASTĄPIONY TERMINEM DOSE CONSTRAINT ) PATRZ TAKŻE DOSE CONSTRAINT WCHŁONIĘCIE NUKLIDU PROMIENIOTWÓRCZEGO URANIUM V VOLUME DOSE W WHOLE BODY COUNTER WIPE TEST PATRZ SMEAR TEST WORKER PATRZ OCCUPATIONAL EXPOSURE WORKING LEVEL WORKING LEVEL MONTH (WLM) ABBREVIATIONS OF NAMES OF THE DOCUMENTS REFFERENCED IN THE GLOSSARY SKRÓTY NAZW DOKUMENTÓW POWOŁANYCH W SŁOWNIKU INDEX OF ENGLISH TERMS SPIS TERMINÓW ANGIELSKICH

RADIATION PROTECTION GLOSSARY AND ENGLISH POLISH DICTIONARY

RADIATION PROTECTION GLOSSARY AND ENGLISH POLISH DICTIONARY RADIATION PROTECTION GLOSSARY AND ENGLISH POLISH DICTIONARY ENCYKLOPEDYCZNY SŁOWNIK ANGIELSKICH TERMINÓW I DEFINICJI Z DZIEDZINY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ, WYBRANYCH TERMINÓW I DEFINICJI Z DZIEDZIN POKREWNYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT CLOR NR 155 OCHRONA RADIOLOGICZNA ENCYKLOPEDYCZNY SŁOWNIK ANGIELSKO POLSKI. Tadeusz Musiałowicz. Wydanie 7-me uzupełnione WARSZAWA 2016

RAPORT CLOR NR 155 OCHRONA RADIOLOGICZNA ENCYKLOPEDYCZNY SŁOWNIK ANGIELSKO POLSKI. Tadeusz Musiałowicz. Wydanie 7-me uzupełnione WARSZAWA 2016 RAPORT CLOR NR 155 RADIATION PROTECTION GLOSSARY AND ENGLISH POLISH DICTIONARY OCHRONA RADIOLOGICZNA ENCYKLOPEDYCZNY SŁOWNIK ANGIELSKO POLSKI Tadeusz Musiałowicz CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Dozymetria promieniowania jonizującego

Dozymetria promieniowania jonizującego Dozymetria dział fizyki technicznej obejmujący metody pomiaru i obliczania dawek (dóz) promieniowania jonizującego, a także metody pomiaru aktywności promieniotwórczej preparatów. Obecnie termin dawka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Lp. Zakres tematyczny (forma zajęć: wykład W / ćwiczenia obliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Musiałowicz. Bezpieczeństwo, Ochrona i propozycje zmian definicji.

Tadeusz Musiałowicz. Bezpieczeństwo, Ochrona i propozycje zmian definicji. Tadeusz Musiałowicz Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 03-194 Warszawa; ul. Konwaliowa 7 www.clor.waw.pl Bezpieczeństwo, Ochrona i propozycje zmian definicji. Autor wyraŝa podziękowanie za cenne

Bardziej szczegółowo

PODSTWY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

PODSTWY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PODSTWY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ Materiał dydaktyczny dla Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej w ramach bloku wykładów pt.: Podstawy Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej Zadanie nr 33 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie w naszych domach. I. Skwira-Chalot

Promieniowanie w naszych domach. I. Skwira-Chalot Promieniowanie w naszych domach I. Skwira-Chalot Co to jest promieniowanie jonizujące? + jądro elektron Rodzaje promieniowania jonizującego Przenikalność promieniowania L. Dobrzyński, E. Droste, W. Trojanowski,

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady ochrony radiologicznej

Podstawowe zasady ochrony radiologicznej OCHRONA RADIOLOGICZNA 1 Podstawowe zasady ochrony radiologicznej Jakub Ośko OCHRONA RADIOLOGICZNA zapobieganie narażeniu ludzi i skażeniu środowiska, a w przypadku braku możliwości zapobieżenia takim sytuacjom

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE NORMY OCHRONY PRZED PROMIENIOWANIEM JOIZUJĄCYM

PODSTAWOWE NORMY OCHRONY PRZED PROMIENIOWANIEM JOIZUJĄCYM Tadeusz Musiałowicz Dyrektywa Rady Unii ustanawiająca PODSTAWOWE NORMY OCHRONY PRZED PROMIENIOWANIEM JOIZUJĄCYM Projekt przedstawiony na podstawie Artykułu 31 Układu Euratom, do opinii Europejskiego Komitetu

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego w przemyśle wydobywczym. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Skowronka

Zagrożenia naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego w przemyśle wydobywczym. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Skowronka Zagrożenia naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego w przemyśle wydobywczym Praca zbiorowa pod redakcją Jana Skowronka GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Katowice 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE (J. SKOWRONEK)...

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej

Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej - RMZ z dnia 21 grudnia 2012 r. (DZ. U. z 2012 r. poz. 1534) Lp. Zakres tematyczny 1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Autor wyraża podziękowanie mgr inż. Januszowi Henschke za cenne uwagi

Autor wyraża podziękowanie mgr inż. Januszowi Henschke za cenne uwagi 1 Tadeusz Musiałowicz Centralne Laboratorium Ochrony Radiologiczne Autor wyraża podziękowanie mgr inż. Januszowi Henschke za cenne uwagi WYZNACZANIE DAWEK PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO W CELU OCENY NARAŻENIA

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY SZKOLENIE WSTĘPNE PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO W NARAŻENIU NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE. Ochrona Radiologiczna - szkolenie wstępne 1

MATERIAŁ SZKOLENIOWY SZKOLENIE WSTĘPNE PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO W NARAŻENIU NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE. Ochrona Radiologiczna - szkolenie wstępne 1 MATERIAŁ SZKOLENIOWY SZKOLENIE WSTĘPNE PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO W NARAŻENIU NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE Ochrona Radiologiczna - szkolenie wstępne 1 Cel szkolenia wstępnego: Zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe

Bardziej szczegółowo

Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień

Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Dziennik Ustaw 5 Poz. 1534 Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. (poz. 1534) Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Fizyki

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Fizyki POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Fizyki Pomiar skażeń wewnętrznych izotopami promieniotwórczymi metodami in vivo oraz szacowanie pochodzącej od nich dawki obciążającej Instrukcja wykonania ćwiczenia Opracował:

Bardziej szczegółowo

KONTROLA DAWEK INDYWIDUALNYCH I ŚRODOWISKA PRACY. Magdalena Łukowiak

KONTROLA DAWEK INDYWIDUALNYCH I ŚRODOWISKA PRACY. Magdalena Łukowiak KONTROLA DAWEK INDYWIDUALNYCH I ŚRODOWISKA PRACY Magdalena Łukowiak Narażenie zawodowe Narażenie proces, w którym organizm ludzki podlega działaniu promieniowania jonizującego. Wykonywanie obowiązków zawodowych,

Bardziej szczegółowo

Wielkości i jednostki radiologiczne stosowane w danej dziedzinie

Wielkości i jednostki radiologiczne stosowane w danej dziedzinie Wielkości i jednostki radiologiczne stosowane w danej dziedzinie Promieniowanie jonizujące EM to dodatkowa energia, która oddziaływuje na układ (organizm). Skutki tego oddziaływania zależą od ilości energii,

Bardziej szczegółowo

Low doses of the ionizing radiation

Low doses of the ionizing radiation Low doses of the ionizing radiation mgr inż.. Krzysztof Wojciech Fornalski Dział Szkolenia i Doradztwa Instytut Problemów w Jądrowych, J Świerk krzysztof.fornalski@gmail.com Seminarium Doktoranckie 26

Bardziej szczegółowo

PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE OCHRONA RADIOLOGICZNA

PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE OCHRONA RADIOLOGICZNA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE OCHRONA RADIOLOGICZNA Wstęp Kwestie związane ze stosowaniem źródeł promieniowania jonizującego, substancji radioaktywnych, a także przemysłem jądrowym, wciąż łączą się z tematem

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym. Źródła promieniowania jonizującego. Naturalne promieniowanie tła. dr n. med.

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym. Źródła promieniowania jonizującego. Naturalne promieniowanie tła. dr n. med. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym dr n. med. Jolanta Meller Źródła promieniowania jonizującego Promieniowanie stosowane w celach medycznych Zastosowania w przemyśle Promieniowanie związane z badaniami

Bardziej szczegółowo

Badanie absorpcji promieniowania γ

Badanie absorpcji promieniowania γ Badanie absorpcji promieniowania γ 29.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu badana jest zależność natężenia wiązki osłabienie wiązki promieniowania γ po przejściu przez warstwę materiału absorbującego w funkcji

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Fizyki

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Fizyki POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Fizyki Pomiar skażeń wewnętrznych izotopami promieniotwórczymi metodami in vivo oraz szacowanie pochodzącej od nich dawki obciążającej Instrukcja wykonania ćwiczenia 1.

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. (poz...) WZÓR /SPECIMEN PASZPORT DOZYMETRYCZNY DOSIMETRIC PASSPORT

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. (poz...) WZÓR /SPECIMEN PASZPORT DOZYMETRYCZNY DOSIMETRIC PASSPORT Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. (poz...) WZÓR /SPECIMEN (wycięcie w okładce) (cover cut-out) PASZPORT DOZYMETRYCZNY DOSIMETRIC PASSPORT Część A/Part A Proszę zapoznać

Bardziej szczegółowo

2. Porównać obliczoną i zmierzoną wartość mocy dawki pochłoniętej w odległości 1m, np. wyznaczyć względną róŝnice między tymi wielkościami (w proc.

2. Porównać obliczoną i zmierzoną wartość mocy dawki pochłoniętej w odległości 1m, np. wyznaczyć względną róŝnice między tymi wielkościami (w proc. Ćwiczenie 7 Dozymetria promieniowania jonizującego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z: - wielkościami i jednostkami stosowanymi w dozymetrii i ochronie radiologicznej, - wzorcowaniem przyrządów

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

OCCUPATIONAL EXPOSURE TO X AND GAMMA RAYS IN POLAND BASED ON THE PRESENT AND PAST RESULTS (NOFER INSTITUTE OF OCCUPATIONAL MEDICINE DATA)

OCCUPATIONAL EXPOSURE TO X AND GAMMA RAYS IN POLAND BASED ON THE PRESENT AND PAST RESULTS (NOFER INSTITUTE OF OCCUPATIONAL MEDICINE DATA) Medycyna Pracy 2012;63(5):585 589 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Sylwia Papierz Zbigniew Kamiński Janusz Kacprzyk Małgorzata Adamowicz Paweł Jeżak Marek Zmyślony

Bardziej szczegółowo

Niskie dawki poza obszarem napromieniania: symulacje Monte Carlo, pomiar i odpowiedź radiobiologiczna in vitro komórek

Niskie dawki poza obszarem napromieniania: symulacje Monte Carlo, pomiar i odpowiedź radiobiologiczna in vitro komórek Niskie dawki poza obszarem napromieniania: symulacje Monte Carlo, pomiar i odpowiedź radiobiologiczna in vitro komórek M. Kruszyna-Mochalska 1,2, A. Skrobala 1,2, W. Suchorska 1,3, K. Zaleska 3, A. Konefal

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie cząstek z materią

Oddziaływanie cząstek z materią Oddziaływanie cząstek z materią Trzy główne typy mechanizmów reprezentowane przez Ciężkie cząstki naładowane (cięższe od elektronów) Elektrony Kwanty gamma Ciężkie cząstki naładowane (miony, p, cząstki

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 96: Dozymetria promieniowania gamma

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 96: Dozymetria promieniowania gamma Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 96: Dozymetria promieniowania gamma Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z podstawami dozymetrii promieniowania jonizującego. Porównanie własności absorpcyjnych promieniowania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Analiza definicji dziedzin infrastruktury jądrowej w związku z misją Integrated Nuclear Infrastructure Review w Polsce

Analiza definicji dziedzin infrastruktury jądrowej w związku z misją Integrated Nuclear Infrastructure Review w Polsce Analiza definicji dziedzin infrastruktury jądrowej w związku z misją Integrated Nuclear Infrastructure Review w Polsce Najważniejszym krajowym aktem prawnym regulującym zagadnienia pokojowego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie jonizujące

Promieniowanie jonizujące Ergonomia przemysłowa Promieniowanie jonizujące Wykonali: Katarzyna Bogdańska Rafał Pećka Maciej Nowak Krzysztof Sankiewicz Promieniowanie jonizujące Promieniowanie jonizujące to promieniowanie korpuskularne

Bardziej szczegółowo

Foton, kwant światła. w klasycznym opisie świata, światło jest falą sinusoidalną o częstości n równej: c gdzie: c prędkość światła, długość fali św.

Foton, kwant światła. w klasycznym opisie świata, światło jest falą sinusoidalną o częstości n równej: c gdzie: c prędkość światła, długość fali św. Foton, kwant światła Wielkość fizyczna jest skwantowana jeśli istnieje w pewnych minimalnych (elementarnych) porcjach lub ich całkowitych wielokrotnościach w klasycznym opisie świata, światło jest falą

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Prawo rozpadu promieniotwórczego. Metoda datowania izotopowego.

Prawo rozpadu promieniotwórczego. Metoda datowania izotopowego. Prawo rozpadu promieniotwórczego. Metoda datowania izotopowego. Prawo rozpadu promieniotwórczego. Rodzaje promieniowania PROMIENIOWANIE ŁADUNEK ELEKTRYCZNY MASA CECHY CHARAKTERYSTYCZNE alfa +2e 4u beta

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energetyki jądrowej

Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energetyki jądrowej Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energetyki jądrowej Cel 3 Nowe metody radiometryczne do zastosowań w ochronie radiologicznej

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA NORM I PRZEPISÓW OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PO 2013 roku

EWOLUCJA NORM I PRZEPISÓW OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PO 2013 roku EWOLUCJA NORM I PRZEPISÓW OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PO 2013 roku Paweł Krajewski Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 1 EWOLUCJA NORM I PRZEPISÓW OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PO 2013 roku Paweł Krajewski

Bardziej szczegółowo

Akcja COST FP0902 jako przykład międzynarodowej współpracy w zakresie metodyki badań pozyskiwania biomasy leśnej do celów energetycznych

Akcja COST FP0902 jako przykład międzynarodowej współpracy w zakresie metodyki badań pozyskiwania biomasy leśnej do celów energetycznych Akcja COST FP0902 jako przykład międzynarodowej współpracy w zakresie metodyki badań pozyskiwania biomasy leśnej do celów energetycznych Krzysztof Jodłowski, Michał Kalinowski Instytut Badawczy Leśnictwa

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

Wyższy Urząd Górniczy. Zagrożenie radiacyjne w podziemnych wyrobiskach górniczych

Wyższy Urząd Górniczy. Zagrożenie radiacyjne w podziemnych wyrobiskach górniczych Wyższy Urząd Górniczy Zagrożenie radiacyjne w podziemnych wyrobiskach górniczych Zagrożenie radiacyjne w podziemnych wyrobiskach górniczych Katowice 2011 Copyright by Wyższy Urząd Górniczy, Katowice 2011

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ, JEJ ZASTOSOWANIA I ELEMENTY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ, JEJ ZASTOSOWANIA I ELEMENTY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ, JEJ ZASTOSOWANIA I ELEMENTY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ Ludwik Dobrzyński Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytut Problemów Jądrowych im. A.Sołtana w Świerku I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Zofia Jacukowicz ANALIZA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP...11 Część I ROLA WYNAGRODZENIA MINIMALNEGO I ANALIZA JEGO KSZTAŁTOWANIA SIĘ WEDŁUG DANYCH STATYSTYCZNYCH W POLSCE

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Musiałowicz OCCUPATIONAL RADIATION PROTECTION. Draft Safety Guide IAEA DS453 OMÓWIENIE

Tadeusz Musiałowicz OCCUPATIONAL RADIATION PROTECTION. Draft Safety Guide IAEA DS453 OMÓWIENIE Tadeusz Musiałowicz OCCUPATIONAL RADIATION PROTECTION Draft Safety Guide IAEA DS453 OMÓWIENIE SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Podstawowe elementy uwzględniane przy ochronie pracowników 3. Narażenie pracowników

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie absorpcji promieniowania radioaktywnego.

Wyznaczenie absorpcji promieniowania radioaktywnego. Prof. Henryk Szydłowski BADANIE ROZPADU PROMIENIOTWÓRCZEGO Cel doświadczenia: Wyznaczenie promieniotwórczości tła. Wyznaczenie absorpcji promieniowania radioaktywnego. Przyrządy: Zestaw komputerowy z interfejsem,

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool

MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool przygotował: Krzysztof Jurczuk Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Katedra Oprogramowania ul. Wiejska 45A 15-351 Białystok Streszczenie: Dokument

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie jonizujące

Promieniowanie jonizujące Promieniowanie jonizujące Wykład IV Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią Fizyka MU, semestr 2 Uniwersytet Rzeszowski, 26 kwietnia 2017 Wykład IV Oddziaływanie promieniowania jonizującego

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Ocena wp³ywu warunków pracy na nara enie na promieniowanie jonizuj¹ce pracowników Zak³adu Medycyny Nuklearnej

Ocena wp³ywu warunków pracy na nara enie na promieniowanie jonizuj¹ce pracowników Zak³adu Medycyny Nuklearnej Wspó³czesna Onkologia (2002) vol. 6; 8 (540 544) Nara enie pracowników Zak³adu Medycyny Nuklearnej na promieniowanie jonizuj¹ce zale y od wielu czynników, przede wszystkim od rodzaju i aktywnoœci stosowanych

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedra Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 4 i 5 OCENA EKOTOKSYCZNOŚCI TEORIA Chemia zanieczyszczeń środowiska

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Biologiczne skutki promieniowania

Biologiczne skutki promieniowania Biologiczne skutki promieniowania Promieniowanie padające na żywe organizmy powoduje podczas naświetlania te same efekty co przy oddziaływaniu z nieożywioną materią Skutki promieniowania mogą być jednak

Bardziej szczegółowo

Dawki i efekty promieniowania jonizującego 1

Dawki i efekty promieniowania jonizującego 1 Dawki i efekty promieniowania jonizującego 1 ALARA Dawka pochłonięta Dawka zewnętrzna Dawka wewnętrzna Dawka letalna Względna skuteczność biologiczna (RBE) Współczynnik jakości Równoważnik dawki Współczynnik

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Odtwarzanie i przekazywanie jednostek dozymetrycznych

Odtwarzanie i przekazywanie jednostek dozymetrycznych Opracował Adrian BoŜydar Knyziak Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Odtwarzanie i przekazywanie jednostek dozymetrycznych Opracowanie zaliczeniowe z przedmiotu "Metody i Technologie Jądrowe"

Bardziej szczegółowo

Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska

Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska Warszawa, 21.03.2013 1 Wzorce farmakopealne problemy Drogie Małe ilości w opakowaniu Brak certyfikatu analitycznego 2 Drugorzędowy Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie jonizujące Wyznaczanie liniowego i masowego współczynnika pochłaniania promieniowania dla różnych materiałów.

Promieniowanie jonizujące Wyznaczanie liniowego i masowego współczynnika pochłaniania promieniowania dla różnych materiałów. Ćw. M2 Promieniowanie jonizujące Wyznaczanie liniowego i masowego współczynnika pochłaniania promieniowania dla różnych materiałów. Zagadnienia: Budowa jądra atomowego. Defekt masy, energie wiązania jądra.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Radiation protection in medicine. Doses in radiology

Radiation protection in medicine. Doses in radiology Journal of Health Sciences. 2013; 3 (9): 113-124 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 683. The Author (s) 2013; This article

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Information Security Protecting the Global Enterprise Donald L. Pipkin, Hewlett-Packard Company Prentice Hall PTR Upper Saddle River,

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

Podstawowe własności jąder atomowych

Podstawowe własności jąder atomowych Fizyka jądrowa Struktura jądra (stan podstawowy) Oznaczenia, terminologia Promienie jądrowe i kształt jąder Jądra stabilne; warunki stabilności; energia wiązania Jądrowe momenty magnetyczne Modele struktury

Bardziej szczegółowo

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move Strona Page: 1 Zleceniodawca: Client: DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; 42-209 Częstochowa Przedmiot badania: Test item: Bumper bar X-Lander X-Move Producent / Klient zew.: Manufacturer / ext.

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Barbara PIOTROWSKA, Krzysztof ISAJENKO, Marian FUJAK, Joanna SZYMCZYK, Maria KRAJEWSKA

Barbara PIOTROWSKA, Krzysztof ISAJENKO, Marian FUJAK, Joanna SZYMCZYK, Maria KRAJEWSKA 17 BUDUJEMY DOM - OCENA PROMIENIOTWÓRCZOŚCI NATURALNEJ WYBRANYCH SUROWCÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH We are building a house... evaluation of natural radioactivity of the selected raw and building materials

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 - Dozymetria promieniowania jądrowego

Wykład 4 - Dozymetria promieniowania jądrowego Podstawy prawne Wykład 4 - Dozymetria promieniowania jądrowego http://www.paa.gov.pl/ - -> akty prawne - -> Prawo Atomowe Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej -- www.clor.waw.pl 1 http://www.sejm.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Presenter SNP6000. Register your product and get support at Instrukcja obsługi

Presenter SNP6000. Register your product and get support at  Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome Presenter SNP6000 PL Instrukcja obsługi 1 a b c d e 2 3 4 Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK GIS 5 XII 27 Poziomy dawek otrzymywanych przez pracowników narażonych na promieniowanie gamma i X w placówkach medycznych na przykładzie danych laboratorium dozymetrii IFJ PAN Maciej Budzanowski INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Pracownicy elektrowni są narażeni na promieniowanie zewnętrzne i skażenia wewnętrzne.

Pracownicy elektrowni są narażeni na promieniowanie zewnętrzne i skażenia wewnętrzne. Reaktory jądrowe, Rurociągi pierwszego obiegu chłodzenia, Baseny służące do przechowywania wypalonego paliwa, Układy oczyszczania wody z obiegu reaktora. Pracownicy elektrowni są narażeni na promieniowanie

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo