RADIATION PROTECTION GLOSSARY AND ENGLISH POLISH DICTIONARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADIATION PROTECTION GLOSSARY AND ENGLISH POLISH DICTIONARY"

Transkrypt

1 RADIATION PROTECTION GLOSSARY AND ENGLISH POLISH DICTIONARY ENCYKLOPEDYCZNY SŁOWNIK ANGIELSKICH TERMINÓW I DEFINICJI Z DZIEDZINY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ, WYBRANYCH TERMINÓW I DEFINICJI Z DZIEDZIN POKREWNYCH ORAZ ICH ODPOWIEDNIKI PRZYJĘTE W POLSCE Tadeusz Musiałowicz pomoc techniczna: Maria Zielonka Wydanie 2- gie poprawione i uzupełnione WARSZAWA 2005

2 Autor wyraża podziękowanie recenzentom: prof. dr hab. Jerzemu Peńsko prof. dr hab. Michałowi Waligórskiemu oraz mgr inż. Januszowi Henschke za cenne uwagi oraz pomoc w opracowaniu słownika ISBN

3 WPROWADZENIE Przodującymi w dziedzinie ochrony przed promieniowaniem były i są Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki. Zdecydowana większość terminów i określeń w omawianej dziedzinie ma swój rodowód w tych krajach. Chcąc przybliżyć słownictwo anglojęzyczne często nie mające odpowiedników w oficjalnych dokumentach krajowych, przede wszystkim osobom zawodowo zainteresowanym ochroną radiologiczną, autor podjął się opracowania angielsko-polskiego encyklopedycznego słownika terminów i definicji. Autor wyraża nadzieję, ze słownik ten okaże się także szczególnie pożyteczny w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i potrzebą dostosowania naszych przepisów do wymagań Unii. Słownik obejmuje także wybrane hasła z dziedzin pokrewnych z ochroną radiologiczną (fizyka jądrowa, bezpieczeństwo jądrowe, radiobiologia, zabezpieczenia materiałów jądrowych i transport materiałów promieniotwórczych). Terminy i ich definicje wybrane zostały w pierwszej kolejności z dyrektyw i zaleceń Unii Europejskiej, z norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO, z przepisów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz standardów i zaleceń innych organizacji międzynarodowych (IEC 1, ICRU 2, ICRP 3 ), a w następnej kolejności z innych dokumentów anglojęzycznych. Praca wykracza nieco poza zakres słownika, ponieważ dla zwiększenia jej przydatności, w przypadkach występowania merytorycznej różnicy między definicjami tego samego terminu w dokumentach różnych organizacji międzynarodowych po przetłumaczeniu definicji przyjętej jako podstawowa podano także definicje od niej odbiegające. Po każdym haśle podany jest skrót nazwy dokumentu, z którego hasło i jego definicja zostały przytoczone. Objaśnienie skrótów podane jest na stronach Alfabetyczny spis terminów angielskich podany jest na stronach Odpowiedniki polskie zaczerpnięto z Ustawy Prawo Atomowe, przepisów wykonawczych do tej ustawy lub z Polskich Norm terminologicznych. Układ słownika jest alfabetyczny według terminologii angielskiej. Poszczególne hasła są numerowane, tym samym numerem oznaczono odpowiedniki przytoczone z oficjalnych dokumentów krajowych. Jeżeli odpowiednik polski jest tłumaczeniem definicji przyjętej w dokumentach anglojęzycznych, dodatkowe tłumaczenie w słowniku zostało pominięte, za wyjątkiem przypadków gdy tłumaczenie zawiera, zdaniem autora, nieścisłości. Określenie brak definicji w dokumentach krajowych oznacza, że spotyka się w nich jedynie hasło, które nie zostało zdefiniowane. Brak odpowiednika oznacza, że nawet samo hasło nie jest w dokumentach spotykane. W miarę potrzeby do poszczególnych terminów i definicji podane zostały wyjaśnienia lub komentarze. Używane w tekście określenie definicja w języku angielskim nieznana, oznacza, że nie była ona dostępna autorowi słownika. UWAGI: 1. Definicje podane w niektórych dokumentach nie mają charakteru ogólnego i opatrzone są tam niżej podanym wstępem: Dyrektywa Unii Europejskiej: For the purpose of this Directive, the following terms have the meaning hereby assigned to them Przepisy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej: The following definitions apply for the purposes of the standards 1 International Electrotechnical Commission 2 International Commission on Radiation Units and Measurements 3 International Commission on Radiological Protection 3

4 Normy ISO ( poza słowniczymi ): For the purposes of this International Standard the following definitions apply. Ustawa Prawo Atomowe: " W rozumieniu niniejszej ustawy użyte określenia oznaczają..." 2. W tekście słownika uwaga pisana małymi literami ( Uwaga ) oznacza uwagę wynikającą z tłumaczenia, pisana dużymi literami ( UWAGA ) oznacza uwagę autora. INTRODUCTION Great Britain and United States of America were always leading in the radiation protection domain and most of the terms and definitions in this field are derived from the regulations and literature of these countries. To bring nearer the English terminology to persons interested in health physics author decided to prepare an adequate glossary and dictionary. Author also hopes that the glossary will be specially useful now after the accession of Poland to European Union and due to necessity of an implementation of the EU regulations in our country. The glossary includes also selected terms of nuclear physics, nuclear safety, safeguards, radiobiology and transport of radioactive materials. Definitions were taken first of all from EU directives and regulations, ISO standards, International Atomic Energy Agency standards and recommendations and standards of other international organizations (IEC,ICRP, ICRU) and secondly from other English language documents. The elaboration goes a little over a typical glossary, in a case of differently definited identical terms (by different international organizations) after an essential definition, the deviated definition is also quoted. After each definition, given is the abbreviation of the documents name from which the definition has been taken. Full names of used documents are given on pages Index of English terms is available on pages Existing suitable Polish terms and definitions have been taken from Polish Atomic Law and its executive documents or from Polish Standards. The English terms are numbered in alphabetical order and the same numbers are used for the suitable Polish terms. In case of need to terms and definitions are added explanations or comments. The statement English definition not known means that English definition was not available to the author. NOTE Definitions given in some of used documents do not have a general meaning e.g. : EU Directive. For the purpose of this Directive, the following terms have the meaning assigned to them. IAEA Standards. The following definitions apply for the purposes of the Standards. International Standard Organization standards ( excluding terminological standards ). For the purposes of this International Standard the following definitions apply. 4

5 1. ABSORBED DOSE EU 96/29 (D) : the energy absorbed per unit mass d D = dm Where: - d is the mean energy imparted by ionizing radiation to the matter in a volume element - dm is the mass of the matter in this element. In this Directive absorbed dose denotes the dose averaged over a tissue or an organ. The unit for absorbed dose is the gray. Dawka pochłonięta (D): energia pochłonięta w jednostce masy Gdzie: d D = dm - d jest średnią energią przekazaną przez promieniowanie jonizujące materii w elemencie objętości - dm jest masą materii w tym elemencie W niniejszej Dyrektywie dawka pochłonięta oznacza dawkę uśrednioną w tkance lub narządzie. Jednostką dawki pochłoniętej jest grej. Energy imparted to matter in a suitably small element of volume by ionizing radiation divided by the mass of that element of volume. Note it is commonly expressed in grays (formerly expressed in rads) Energia przekazana materii w odpowiednio małym elemencie objętości przez promieniowanie jonizujące, podzielona przez masę objętości tego elementu. Uwaga jest zwykle wyrażana w grejach (dawniej w radach). 1. DAWKA POCHŁONIĘTA (PN-92/J-01003/02) Dawka pochłonięta (D) iloraz d przez dm, gdzie d jest średnią energią przekazaną materii o masie dm, przez promieniowanie jonizujące. Jednostką dawki pochłoniętej jest grej, Gy. d D = dm 1Gy= 1Jkg 1 5

6 UWAGA: Termin dawka pochłonięta jest podstawowym w dozymetrii (IAEA BSS 1996: fundamental dosimetric quantity ) Obecnie jest on przez niektórych specjalistów podważany jako nieodpowiedni dla celów ochrony radiologicznej (J.A.Simmons, D.E. Watt, Medical Physics Publishing, Madison Wisconsin 1999). 2. ABSORBED DOSE RATE Increment in absorbed dose during a suitable small interval of time divided by that interval of time. Moc dawki pochłoniętej. Przyrost dawki pochłoniętej w odpowiednio małym przedziale czasu podzielony przez ten przedział czasu. 2. MOC DAWKI POCHŁONIĘTEJ (PN-92/J-01003/02) Moc dawki pochłoniętej ( ' D ) iloraz dd przez dt gdzie dd jest przyrostem dawki pochłoniętej w przedziale czasu dt ' D = dd dt Jednostką dawki pochłoniętej jest grej na sekundę, Gys 1 3. ACCIDENT (patrz także NUCLEAR ACCIDENT ) IAEA BSS/96 Any unintended event, including operating errors, equipment failures or other mishaps, the consequences or potential consequences of which are not negligible from the point of view of protection or safety. Wypadek radiacyjny (Awaria radiacyjna). Każde niezamierzone wydarzenie, włączając błędy obsługi, awarie urządzeń lub inne nieszczęśliwe wydarzenia, których następstwa lub możliwe następstwa są istotne z punktu widzenia ochrony lub bezpieczeństwa. 3. ZDARZENIE RADIACYJNE (PAA/04) Sytuacja związana z zagrożeniem, wymagająca podjęcia pilnych działań w celu ochrony pracowników lub ludności. UWAGA: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej w poradniku INES (international nuclear events scale ) podała 7-stopniową skalę zagrożeń, określając kryteria podziału i przykłady. W tym zestawieniu incydenty zostały zakwalifikowane na 2-im i 3-im poziomie zagrożenia. Wypadki (accidents) zakwalifikowano na poziomach zagrożenia od 4 do 7. WYPADEK RADIACYJNY (PN 92/J /05) Niezamierzone wydarzenie, które powoduje napromienienie osób, przekraczające największe wartości ustalone w przepisach. 6

7 3. AWARIA RADIACYJNA (PN92/J-01003/05) Zakłócenie pracy urządzenia lub procesu technologicznego mogące spowodować wypadek radiacyjny. UWAGA: Podana przez IAEA ogólna definicja obejmuje zarówno wypadek jak i awarię. 4. ACCIDENTAL EXPOSURE EU 96/29 An exposure of individuals as result of an accident. It does not include emergency exposure. Narażenie przypadkowe. Napromienienie osób wskutek wypadku. Nie obejmuje narażenia wyjątkowego. 4. NARAŻENIE PRZYPADKOWE (PN-92/J-01003/05) Narażenie wynikające z nieprzewidzianych wydarzeń ( w tym również awarii). 5. ACCUMULATED DOSE (Cumulative absorbed dose) Sum of the absorbed doses received by the system considered, regardless of whether it is exposed to radiation in continuous or discontinuous fashion. Dawka zakumulowana. Suma dawek otrzymanych przez rozpatrywany system niezależnie od tego czy było to napromienienie ciągłe czy przerywane. 6. ACTION LEVEL IAEA BSS/96 The level of dose rate or activity concentration above which remedial actions or protective actions should be carried out in chronic exposure or emergency exposure situations. Poziom działania. Poziom mocy dawki lub stężenia promieniotwórczego powyżej którego, w sytuacjach narażenia chronicznego lub wyjątkowego, należy podjąć działanie zapobiegawcze lub ochronne. 7. ACTIVATION IAEA RPG/84 The production of induced radioactivity by certain nuclear reactions. 7

8 Aktywacja Wytwarzanie promieniotwórczości wzbudzonej w wyniku pewnych reakcji jądrowych. 8. ACTIVITY EU 96/29 The activity, A, of an amount of a radionuclide in a particular energy state at a given time is a quotient of dn by dt, where dn is the expectation value of a number of spontaneous transitions from that energy state in the time interval dt : A= dn dt The unit of activity is the becquerel. Aktywność. Aktywność A danej ilości nuklidu promieniotwórczego w określonym stanie energetycznym w danym czasie jest ilorazem dn i dt, gdzie dn jest oczekiwaną wartością liczby spontanicznych przemian jądrowych z tego stanu energetycznego w przedziale czasu dt: Jednostką aktywności jest bekerel. A= dn dt 8. AKTYWNOŚĆ (PN-92-J-01003/02) Aktywność nuklidu promieniotwórczego (A) średnia liczba samoistnych przemian jądrowych z danego stanu energetycznego, dokonujących się w danej ilości nuklidu w przedziale czasowym dt, podzielona przez ten przedział. dn A= - dt Przez samoistną przemianę jądrową rozumie się zmianę nuklidu lub przejście izomeryczne. Jednostką aktywności jest bekerel, Bq. 1Bq = 1s 1 9. ACTIVITY CONCENTRATION (patrz także SPECIFIC ACTIVITY) Activity of material divided by its volume. Stężenie promieniotwórcze. Aktywność materiału podzielona przez jego objętość. 8

9 9. STĘŻENIE PROMIENIOTWÓRCZE ( stężenie substancji promieniotwórczej) PN 92/J-01003/02 Aktywność nuklidu lub nuklidów promieniotwórczych, odniesiona do masy albo objętości materiału, w którym substancja promieniotwórcza jest rozłożona. Jednostką stężenia promieniotwórczego jest odpowiednio; bekerel na kilogram, Bqkg -1 lub bekerel na metr sześcienny, Bq m ALARA ( as low as reasonably achievable) NCRP 127 A principle of radiation safety that states that in relation to any particular source within a practice, the magnitude of individual doses, the number of people exposed, and the likelihood of incurring exposures where this are not certain to be received should all be kept as low as reasonable achievable with economic and social factors being taken into account. ALARA ( tak małe, na ile tylko jest to rozsądnie osiągalne) Zasada bezpieczeństwa radiacyjnego, która mówi, że w wyniku promieniowania jakiegokolwiek poszczególnego źródła związanego z normalną działalnością, dawki indywidualne, liczba osób napromienionych i prawdopodobieństwo napromienienia, jeśli nie jest ono nieuniknione, powinny być tak małe, jak jest to rozsądnie osiągalne z uwzględnieniem czynników ekonomicznych i socjalnych. 10. ALARA (PN 92/J-01003/05) Zasada ochrony radiologicznej wymagająca by narażenie było tak małe, jak to jest rozsądnie osiągalne przy uwzględnieniu czynników ekonomicznych i socjalnych. 11. ALI ( annual limit on intake) IAEA BSS 96 The intake by inhalation, ingestion or through the skin of a given radionuclide in a year by the reference man which would result in a committed dose equal to the relevant dose limit. The ALI is expressed in units of activity. ALI ( roczne graniczne wniknięcie). Wniknięcie danego nuklidu promieniotwórczego w ciągu roku drogą pokarmową, oddechową lub przez skórę u człowieka umownego powodujące dawkę obciążającą równą odpowiedniej dawce granicznej. ALI wyrażone jest w jednostkach aktywności. 11. ALI (ZPA/88) Roczne wchłonięcie graniczne. UWAGA: Poprawnie powinno być wniknięcie gdyż nie wszystko co wnika do organizmu jest przez organizm wchłaniane. 9

10 12. ALIGNED FIELD EU 96/29 Expanded and aligned field : a radiation field in which the fluence and its directional and energy distribution are the same as in expanded field, but the fluence is unidirectional. Pole zorientowane : pole rozciągłe i zorientowane: pole promieniowania, w którym fluencja cząstek oraz jego rozkład kierunkowy i energetyczny są takie same jak w polu rozciągłym ale fluencja jest jednokierunkowa. 12. POLE ZORIENTOWANE (PN-92/J-01003/02) Hipotetyczne pole promieniowania, w którym wszystkie cząstki poruszają się w jednym kierunku. 13. AMBIENT DOSE EQUIVALENT EU 96/29 H*(d): the dose equivalent at a point in a radiation field that would be produced by the corresponding expanded and aligned field in the ICRU sphere at a depth, d, on the radius opposing the direction of the aligned field. The special name for the unit of ambient dose equivalent is sievert (Sv). Przestrzenny równoważnik dawki H*(d): równoważnik dawki w punkcie pola promieniowania, który byłby wytworzony przez odpowiednie pole rozciągłe i zorientowane w kuli ICRU na głębokości d, na promieniu przeciwnym do kierunku tego pola. Jednostką specjalną przestrzennego równoważnika dawki jest siwert (Sv). UWAGA: Definicja podana przez EU jest identyczna z podanymi przez ICRU i IAEA (pierwotną definicję podała ICRU). W definicji IAEA BSS/1996 dodano na końcu zdanie: A depth d=10 mm is recommended for strongly penetrating radiation. 13. PRZESTRZENNY RÓWNOWAŻNIK DAWKI ( w punkcie pola promieniowania) (PN-92/J-01003/2) H(d) - równoważnik dawki jaki byłby wytworzony przez odpowiednie rozciągłe i zorientowane pole w kuli ICRU na głębokości d, na promieniu przeciwnym do kierunku pola. Jednostką przestrzennego równoważnika dawki jest siwert, Sv. 14.ATTENUATION Reduction of a radiation quantity upon passage of radiation through matter resulting from all types of interaction with that matter. Note: Attenuation usually does not include geometric attenuation. Osłabienie Zmniejszenie ilości promieniowania przy przechodzeniu przez materię w wyniku oddziaływania wszystkich rodzajów promieniowania z tą materią. Uwaga: termin osłabienie zwykle nie obejmuje osłabienia wynikającego z geometrii układu (w wyniku zwiększenia odległości) 10

11 14.OSłABIENIE PROMIENIOWANIA (PN 75/J-01003/01) Zmniejszenie wartości wielkości charakteryzującej pole promieniowania jonizującego, spowodowane oddziaływaniem tego promieniowania na materię. UWAGA. Poprawnie powinno być z materią. 15. ATTENUATION COEFFICIENT μ Fraction of a parallel beam of specified radiation removed by attenuation in passing through a thin layer of thickness x of a substance divided by that thickness. Notes 1. It is a function of the energy of the radiation. 2. Depending on whether x is expressed in terms of length, mass per unit area, amount of substance or atoms per unit area, μ is called the linear, molar or atomic attenuation coefficient. Współczynnik osłabiania μ część równoległej wiązki określonego promieniowania usunięta przez osłabienie przy przechodzeniu przez cienką warstwę substancji o grubości x podzielona przez tę grubość. Uwagi 1. Jest on zależny od energii promieniowania. 2. W zależności od tego w jakich wielkościach wyrażona jest Δx, długości, masy na jednostkę powierzchni, ilości substancji lub atomów na jednostkę powierzchni, μ nazywa się liniowym molekularnym lub atomowym współczynnikiem osłabiania. UWAGI : 1. W definicji podanej przez ISO w języku francuskim oraz w definicji w IEC nie ma słów: podzielona przez tę grubość. 2. Polska Norma podaje dwie definicje : 15. LINIOWY WSPÓŁCZYNNIK OSŁABIANIA (PN 92/J-01003/02) μ lub μl jest określony równaniem 1 dj μ =. J dl w którym J jest gęstością prądu cząstek w wiązce równoległej do kierunku l. Jednostką liniowego współczynnika osłabiania jest metr do potęgi minus pierwszej, m -1 11

12 15. MASOWY WSPÓŁCZYNNIK OSŁABIENIA (PN 92/J-01003/02) - iloraz liniowego współczynnika osłabiania przez gęstość substancji. Jednostką masowego współczynnika jest metr kwadratowy na kilogram, m 2 kg ATTENUATION FACTOR Factor by which a radiation quantity at some point of interest is reduced owing to the interposition of a given attenuating body between the source of radiation and the point of interest for a given configuration. 16. CZYNNIK OSŁABIENIA (PN-IEC-393) Dla danego osłabiającego pola w danej konfiguracji czynnik określający redukcję natężenia promieniowania w danym punkcie wskutek wstawienia ciała między źródło promieniowania a dany punkt. 17. AUTHORIZATION EU 96/29 A permission granted in a document by the competent authority, on application, or granted by national legislation, to carry out a practice or any other action within the scope of this Directive. Uprawnienie. Pozwolenie w formie dokumentu udzielone na podstawie wniosku przez kompetentny organ lub udzielone w ramach krajowego systemu prawnego, upoważniające do prowadzenia normalnej działalności lub innej czynności objętej zakresem niniejszej dyrektywy. IAEA BSS/96 Authorized: granted an authorization by the Regulatory Authority. Uprawnienie: wydanie uprawnienia przez kompetentny organ. 18. AUTHORIZED LIMITS IAEA BSS/82 Limits for any quantity may be specified by the competent authority or by the management of an installation and are called authorized limits. When authorized limits are specified by the management, they are designed as operational limits. Operational limits shall not exceed authorized limits. Limity autoryzowane: Limity dowolnej wielkości mogą zostać określone przez kompetentne władze lub kierownictwo zakładu, nazywane są wtedy limitami 12

13 autoryzowanymi. Limity określone przez kierownictwo zakładu traktuje się jako limity robocze. Limity robocze nie mogą przekraczać limitów autoryzowanych. UWAGA Termin obecnie nie używany. Dawniej stosowany w PN-88/Z termin limit autoryzowany, odpowiadał dosłownemu tłumaczeniu terminu angielskiego, ale definicja była ograniczona jedynie do narażenia w górnictwie. IAEA-RPG/84 Limits of any quantity specified by the competent authority for a given radiation practice or source. These are generally lower than the primary, secondary or derived limits. Limity dowolnej wielkości określone przez kompetentne władze dla danej normalnej działalności lub źródła. Są one z reguły niższe od limitów pierwotnych, wtórnych lub pochodnych. 19. AVERTABLE DOSE IAEA BSS/96 The dose to be saved by a protective action; that is, the difference between the dose to be expected with the protective action and that to be expected without it Dawka do uniknięcia. Dawka, której można uniknąć poprzez przeprowadzenie akcji zapobiegawczej, tzn. jest to różnica między dawką spodziewaną mimo przeprowadzenia akcji i dawką spodziewaną bez akcji ochronnej. UWAGA Podana przez IAEA definicja zawiera błąd, powinno być:... tzn. różnica między dawką spodziewaną bez akcji ochronnej i dawką spodziewaną pomimo przeprowadzenia akcji. 20. BACKGROUND RADIATION (Ionizing radiation) radiation from any origin, natural or artificial, other than the one it is desired to detect or measure. Promieniowanie tła (Promieniowanie jonizujące) promieniowanie dowolnego pochodzenia, naturalne lub sztuczne, inne niż to, które jest przedmiotem detekcji lub pomiaru. 21. BACK-SCATTERING ISO podaje dwie definicje : 13

14 (For a single event) scattering of a particle by a material through angles greater than 90 0 with respect to the initial direction. Rozproszenie wstecz. (W pojedynczym akcie) rozproszenie cząstki przez materiał pod kątem większym niż 90 0 w odniesieniu do pierwotnego kierunku. 21. BACK-SCATTERING (General physics) reflection by material contained in a given volume as a result of a single or multiple scattering. Rozproszenie wstecz (Fizyka ogólna) odbicie przez materiał zawarty w określonej objętości, będące wynikiem pojedynczego lub wielokrotnego rozproszenia. 21. ROZPRASZANIE WSTECZNE (PN-EN-ISO 3543) Rozpraszanie, w wyniku którego cząsteczka opuszcza materię z tej samej powierzchni substancji przez którą wniknęła. 22. BECQUEREL Bq 1Bq = 1s -1 Note: The bequerel is the special name for second to the power minus one, used as the SI unit of activity. It has replaced the curie (Ci) where 1Ci = 3, Bq (exactly) Bekerel jest specjalną nazwą sekundy do potęgi minus pierwszej, przyjętej jako jednostka aktywności w układzie SI. Jednostka ta zastąpiła jednostkę curie, gdzie 1Ci = 3, Bq (dokładnie) 22. BEKEREL (PN 92/J-01003/02) Jednostką aktywności jest bekerel, Bq. 1Bq = 1 s BIOLOGICAL HALF - LIFE Time required for the amount of a particular substance in a biological system to be reduced to one-half of its value by biological processes when the rate of removal is approximately exponential. Biologiczny okres połowicznego zaniku. Czas potrzebny, aby ilość określonej substancji w systemie biologicznym zmniejszyła się, w wyniku procesów biologicznych do połowy przy wydalaniu które w przybliżeniu można opisać funkcją wykładniczą. 14

15 23. BIOLOGICZNY OKRES POŁOWICZNEGO ZANIKU ( T b ) ( PN-92/ J / 02 ) Czas, w którym aktywność zawartego w organizmie ( narządzie ) nuklidu promieniotwórczego zmniejsza się do połowy w wyniku procesów biologicznych, które można opisać funkcją wykładniczą. Jednostką biologicznego okresu połowicznego zaniku jest sekunda, s. 24. BODY BURDEN Total amount (which may be expressed as activity) of a specified radionuclide in a human or animal body. Skażenie organizmu. Całkowita ilość (która może być wyrażona jako aktywność) określonego nuklidu promieniotwórczego w organizmie człowieka lub zwierzęcia. 25. BONE SEEKER Substance which is taken up by bone more readily than by other living tissue. Nuklid osteotropowy. Substancja, która odkłada się w kościach łatwiej niż w innych żywych tkankach. 26. BROAD BEAM Beam in which the unscattered and much of the scattered radiation reach the detector. Wiązka szeroka. Wiązka, w której do detektora dociera promieniowanie nie rozproszone wraz ze znaczną częścią promieniowania rozproszonego. 26. WIĄZKA SZEROKA (PN 75/J-01003/01) Wiązka promieniowania występująca w ośrodku w takich warunkach, w których wpływ promieniowania rozproszonego na wielkość określoną w polu promieniowania jest znaczny w porównaniu z wpływem promieniowania pierwotnego. 27. BUILDUP FACTOR Ratio of the total value of a specified radiation quantity at any point in a medium to the contribution to that value from radiation reaching the point without having undergone a collision. Współczynnik przyrostu Stosunek całkowitej wartości danej wielkości promieniowania w dowolnym punkcie materii do udziału w tej wartości promieniowania docierającego do tego punktu bez kolizji. 27. WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU (PN 92/J-01003/2) ( promieniowania fotonowego w ośrodku materialnym) (B) jest określony wzorem 15

16 B = I w którym: I wartość wielkości charakteryzującej pole promieniowania w danym punkcie. - część tej wartości, odpowiadająca fotonom, które przeszły od źródła bez oddziaływania z materią. Wielkością charakteryzującą pole może być np. gęstość strumienia promieniowania lub moc dawki. 28. CEMA (C) ICRU 60 The quotient of de c by dm, where de c is the energy lost by charged particles, except secondary electrons, in electronic collisions in a mass dm of a material, thus de C = c dm Unit: Jkg -1 The special name of the unit of cema is gray (Gy). Cema Iloraz de c i dm, gdzie de c jest energią utraconą przez cząstki naładowane, za wyjątkiem elektronów wtórnych, w elektronowych zderzeniach w masie dm materiału, więc de C = c dm Jednostka: Jkg -1 Specjalną nazwą jednostki cemy jest grej (Gy). 29.CEMA RATE ( ' C ) ICRU 60 The quotient of dc by dt, where dc is the increment of cema in the time interval dt, thus Unit: Jkg -1 s 1 ' C = If the special name gray is used, the unit of cema rate is gray per second (Gys 1 ). dc dt Moc cemy Iloraz dc i dt, gdzie dc jest przyrostem cemy w czasie dt, więc ' C = Jednostka: Jkg -1 s 1 Jeśli używa się specjalnej nazwy grej, jednostka mocy cemy jest grej na sekundę (Gys 1 ). 16 dc dt

17 30. CHARGED PARTICLE EQUILIBRIUM CPE Condition existing at a point within a medium under irradiation, when for every charged particle leaving a volume element surrounding the point, another charged particle of the same kind and energy enters. Równowaga cząstek naładowanych.takie warunki w punkcie napromieniowywanego medium, gdy każdej naładowanej cząstce opuszczającej element objętości otaczający ten punkt towarzyszy wnikająca do tego elementu inna naładowana cząstka, tego samego rodzaju i o tej samej energii. 31.CHRONIC EXPOSURE IAEA BSS/1996 Exposure persisting in time. Narażenie chroniczne. Narażenie utrzymujące się w czasie. 32. CLEARANCE LEVELS EU 96/29 Values, established by national competent authorities, and expressed in terms of activity concentrations and /or total activity, at or below which radioactive substances or materials containing radioactive substances arising from any practice subject to the requirement of reporting or authorization may be released from requirements of this Directive. Poziomy zwolnienia.wartości ustalone przez kompetentne czynniki państwowe określające stężenia aktywności i/lub aktywność całkowitą, przy lub poniżej których, substancje promieniotwórcze lub materiały zawierające substancje promieniotwórcze, pochodzące z jakiejkolwiek działalności podlegającej obowiązkowi zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia mogą zostać zwolnione z wymagań zawartych w niniejszej Dyrektywie. 33. COLLECTIVE DOSE Product of the absorbed dose per individual in a given population and the number of individuals therein. Notes: 17

18 1. The organ for which the dose is assessed should be specified. 2. The unit of collective dose is the man-grey. Dawka zbiorowa. Iloczyn dawki pochłoniętej średnio przez osobnika z danej populacji i liczby osobników w tej populacji. Uwagi: 1. Należy określić narząd, dla którego ocenia się dawkę zbiorową. 2. Jednostką dawki zbiorowej jest osobogrej. 33. DAWKA ZBIOROWA (kolektywna) (PN-92-J-01003/05) Iloczyn średniej dawki indywidualnej w danej grupie i liczby tych osób. 34. COMMITTED EQUIVALENT DOSE EU 96/29 H T ( ): the integral over time ( ) of the equivalent dose rate in tissue or organ T that will be received by an individual as a result of an intake. It is given by: for an intake at time t 0 where H T ( ) = t 0 t 0 H T (t)dt - H T (t) is the relevant equivalent dose rate in organ or tissue T at time t, - is the time over which the integration is performed. In specifying H T ( ), is given in years. When is not given, a period of 50 years is assumed for adults and up to age of 70 for children. The unit for committed equivalent dose is the sievert. Dawka równoważna obciążająca. H T ( ): dawka, która jest całką w czasie ( ) z mocy dawki równoważnej w tkance lub narządzie T, jaką otrzyma osobnik w wyniku wniknięcia substancji promieniotwórczej do organizmu. Jest ona określona wzorem: H T ( ) = t 0 t 0 H T (t)dt dla wniknięcia w czasie t 0, gdzie: - H T (t) jest odpowiednią mocą dawki równoważnej w tkance lub narządzie w chwili t, - oznacza okres objęty całkowaniem. Przy wyznaczaniu H T ( ), podawany jest w latach. Jeżeli nie jest określony, przyjmuje się, że wynosi on 50 lat dla dorosłych i do 70 lat dla dzieci. Jednostką równoważnej dawki obciążającej jest siwert. 18

19 34. DAWKA OBCIĄŻAJĄCA (PN 92/J-01003/05) Dawka obrazująca napromienienie tkanki ze źródeł wewnętrznych po wniknięciu do organizmu substancji promieniotwórczej, zakumulowana w rozpatrywanym przedziale czasu. 35. CONTAINMENT Methods, provisions and systems to prevent the transfer or spread of unacceptable quantities of radioactive material across defined boundaries even in the case of accidents. Obudowa bezpieczeństwa. Metody, środki i systemy zabezpieczające, nawet w razie awarii, przed przechodzeniem przez określone bariery lub rozprzestrzenianiem się nieakceptowanych ilości materiału promieniotwórczego. 35. OBUDOWA BEZPIECZEŃSTWA (PN-76/J-01003/14) Obudowa lub powłoka otaczająca reaktor wraz z pierwotnym obiegiem chłodzenia, ograniczająca rozprzestrzenianie się substancji promieniotwórczych w przypadku awarii polegającej na naruszeniu szczelności zbiornika reaktora lub rurociągów obiegu pierwotnego. UWAGA: Odpowiednik polski ograniczony jest tylko do obudowy reaktora. 36. CONTAINMENT SYSTEM (radioactive material transport) IAEA TS-R-1/00 Containment system shall mean the assembly of components of the packaging specified by designer as intended to retain the radioactive material during transport. Zestaw zapewniający szczelność: oznacza zestaw elementów opakowania określonych przez projektanta jako przeznaczone do zabezpieczenia przed rozproszeniem materiału promieniotwórczego w czasie transportu. 36. ZESTAW ZAPEWNIAJĄCY SZCZELNOŚĆ (PN-91-J-01003/13) Elementy opakowania przeznaczone, zgodnie z dokumentacją do zabezpieczenia przed rozproszeniem się substancji promieniotwórczej. 37. CONTAMINATION (patrz także RADIOACTIVE CONTAMINATION) IAEA BSS/96 The presence of radioactive substances in or on material or the human body or other place where they are undesirable or could be harmful. Skażenie. Niepożądana lub mogąca być szkodliwą obecność substancji promieniotwórczych w (na) jakimś materiale, ciele ludzkim lub innym miejscu. 19

20 38. CONTROLLED AREA EU 96/29 An area subject to special rules for the purpose of protection against ionizing radiation or of preventing the spread of radioactive contamination and to which access is controlled. Teren kontrolowany.teren, do którego dostęp jest kontrolowany, i na którym obowiązują specjalne przepisy w celu ochrony przed promieniowaniem jonizującym lub w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się skażeń promieniotwórczych. IAEA BSS/96 A controlled area is any area in which specific protection measures and safety provisions are or could be required for: (a) controlling normal exposures or preventing the spread of contamination during normal working conditions; and (b) preventing or limiting the extent of potential exposures. Teren kontrolowany to każdy teren, na którym są lub mogą być wymagane specjalne środki ochronny w celu: (a) kontroli normalnego narażenia lub zapobieżenia rozprzestrzeniania się skażeń w normalnych warunkach pracy; i (b) zapobieżenia lub ograniczenia stopnia narażenia potencjalnego. 38. TEREN KONTROLOWANY (PA/04) Teren o kontrolowanym dostępie, objęty specjalnymi przepisami mającymi na celu ochronę przed promieniowaniem jonizującym lub rozprzestrzenianiem się skażeń promieniotwórczych. 39. COST/BENEFIT ANALYSIS, DIFFERENTIAL IAEA BSS/82 A sequential analysis of the incremental changes in costs and benefits from alternative actions. As used in this Standards, it represents the approach for optimizing radiation protection expenditure and defining as low as reasonably achievable (ICRP Publication 26) for the limitation exposure. Różniczkowa analiza kosztów i korzyści, (analiza optymalizacyjna). Sekwencyjna analiza narastających zmian kosztów i korzyści, pochodzących z alternatywnych działań.w zrozumieniu niniejszych norm, przedstawia ona podejście do optymalizacji wydatków na ochronę przed promieniowaniem i zdefiniowanie określenia tak niskie jak jest to rozsądnie osiągalne (ICRP Publikacja 26) dla celów ograniczenia narażenia. IAEA-RPG/84 A procedure for optimization of radiation protection used to determine the point which exposures have been decreased so far that any further decrease is considered less important than additional necessary effort required to achieve it. 20

21 Postępowanie w celu optymalizacji ochrony przed promieniowaniem stosowane do wyznaczenia punktu, w którym narażenie zostało obniżone tak znacznie, że dalsze obniżanie traktowane jest jako mniej istotne niż dodatkowe wysiłki niezbędne do tego obniżenia. 40. COST EFFECTIVENESS ANALYSIS IAEA-RPG/84 A procedure, different from differential cost-benefit analysis, which is used to determine the most effective protection obtainable from fixed resources or alternatively, the least expensive protection for a given level of exposure. Analiza kosztów i skuteczności. Postępowanie różniące się od różnicowej analizy kosztów i korzyści, prowadzone w celu określenia najbardziej efektywnej ochrony osiągalnej przy stałych nakładach względnie najmniej kosztowna ochrona przy założonym poziomie narażenia. Brak odpowiednika w dokumentach krajowych. 41. CRITICAL GROUP (patrz także REFERENCE GROUP) IAEA SF/96 A group of members of the public which is reasonable homogenous with respect to its exposure for a given radiation source and given exposure pathway and is typical of individuals receiving the highest effective dose or equivalent dose (as applicable) by the given exposure pathway from the given source. Grupa krytyczna. Grupa poszczególnych osób z ludności, w miarę jednorodna w odniesieniu do narażenia od danego źródła promieniowania i danej drogi narażenia, reprezentatywna dla osobników otrzymujących tą samą drogą od danego źródła największą dawkę efektywną lub równoważną (w zależności od sytuacji). 41. GRUPA LUDNOŚCI KRYTYCZNA (PN-92/J-01003/5) Grupa osób z ludności, uznana za jednorodną z punktu widzenia narażenia na promieniowanie, która w określonych warunkach narażona jest w największym stopniu. 42. CRITICALITY Condition of the medium that is critical, i.e. having an effective neutron multiplication factor equal to unity. Krytycznościowość. Warunki, w których medium znajduje się w stanie krytycznym tzn. z efektywnym czynnikiem rozmnażania równym jedności. 43. CRITICAL ORGAN. Organ in a biological system for which the consequences of exposure to specified radiation or incorporation of a given radionuclide are most serious. 21

22 Narząd krytyczny. Narząd w systemie biologicznym, dla którego narażenie na określone promieniowanie lub inkorporacja danego nuklidu promieniotwórczego są najgroźniejsze. 43. NARZĄDY KRYTYCZNE (PN-92/J-01003/05) Narządy lub tkanki, których uszkodzenie przez promieniowanie jest najgroźniejsze dla napromieniowanego osobnika lub jego potomstwa (z uwzględnieniem promienioczułości, ważności funkcji narządu oraz dawki, jak również gromadzenia wybiórczego w przypadku skażenia wewnętrznego). 44. CRITICALITY SAFETY INDEX (CSI) (radioactive material transport) IAEA TS-R-1/00 Criticality safety index assigned to a package, overpack or freight container containing fissile materials shall mean a number which is used to provide control over the accumulation of packages, overpacks or freight containers containing fissile material. Wskaźnik bezpieczeństwa krytycznościowego (CSI)Wskaźnik bezpieczeństwa krytycznościowego dotyczący sztuki przesyłki, opakowania zbiorczego lub kontenera transportowego zawierającego materiał rozszczepialny jest liczbą przewidzianą do kontroli zbioru sztuk przesyłek, opakowań zbiorczych lub kontenerów transportowych zawierających materiał rozszczepialny. Brak odpowiednika w dokumentach krajowych. 45. CRITICAL PATHWAY IAEA-RPG84 The dominant environmental pathway through which a given radionuclide reaches the critical group. Droga krytyczna. Dominująca droga w środowisku, którą określony nuklid promieniotwórczy dostaje się do organizmu ludzi w grupie krytycznej UWAGA: Termin używany był w dawniejszych publikacjach Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej (ICRP Publication No ). ICRP podaje ogólnie znaczenie wyrazu critical. The word critical has been used by the Commission to describe the organ of the body whose damage by radiation results in the greatest injury to the individual (or his descendants). The injury may result from inherent radiosensitivity or indispensability of the organ, or from high dose, or from combination of all three. The use of the term critical has here been extended to describe nuclides, articles or diet, and pathways of exposure, which deserve primary consideration as being the mechanism of principal exposure of individuals. By a further extension, the term has been used to describe groups of population whose exposure is homogenous and typical of that of the most highly exposed individuals in the exposed population. Wyraz krytyczny został użyty przez Komisję dla określenia narządu ciała, którego uszkodzenie powoduje największe szkody dla osobnika (lub jego potomków). Szkoda może być wynikiem wrodzonej promienioczułości lub niedyspozycji narządu, dużej dawki promieniowania lub kombinacji wszystkich trzech czynników. Stosowanie terminu krytyczny zostało rozszerzone do określania nuklidów, artykułów lub diety i dróg 22

23 rozchodzenia się narażenia zasługujących przede wszystkim na uwagę jako będących podstawowym czynnikiem ekspozycji ludzi. Ponadto termin ten stosowany jest także dla określania grup ludności, których ekspozycja jest jednorodna i typowa spośród osobników najbardziej narażonych w napromienionej populacji. UWAGA: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA) w materiałach nadesłanych w 2000 r do terminologicznej grupy roboczej ISO/TC85/WG1 podaje uproszczoną niezbyt precyzyjną definicję wyrazu critical : Adjective critical is defined as follows. Relating to the highest doses or risks attributable to a specified source. As in for example, critical group, critical pathway or critical radionuclide. Przymiotnik krytyczny oznacza odnoszący się najwyższych dawek lub ryzyka pochodzących od określonego źródła. Na przykład krytyczna grupa (ludności), krytyczna droga (narażenia) lub krytyczny nuklid promieniotwórczy. 45. DROGI MIGRACJI KRYTYCZNE (PN 92/J-01003/05) Drogi migracji nuklidów w środowisku, najistotniejsze z punktu widzenia zagrożenia radiacyjnego w rozpatrywanej sytuacji. 46. CURIE 1Ci = 3,7x10 10 Bq (exactly) Note The curie has been replaced by the becquerel. Curie 1Ci = 3,7x10 10 Bq (dokładnie) UWAGA Jednostka curie została zastąpiona przez jednostkę bekerel. 46. KIUR (niezalecany) Ci (PN- IEC 393) Jednostka aktywności dokładnie równa 3,7x10 10 Bq Uwaga Patrz bekerel UWAGA: Normalizacyjna Komisja Problemowa Nr 266 Aparatura Jądrowa w 2001r. zaproponowała przekazanie do IEC informacji, że jednostce Ci przywraca się polską nazwę curie. 47. DECAY CONSTANT (Disintegration constant) Probability per unit time for the spontaneous decay of one of the nuclei of a radionuclide, given by = - N 1 dn dt where N is the number of nuclei existing at time t. 23

24 Stała rozpadu Prawdopodobieństwo samorzutnego rozpadu, w jednostce czasu, jednego z jąder nuklidu promieniotwórczego określone wzorem = - N 1 dn dt gdzie N jest liczbą istniejących jąder w czasie t. 47. STAŁA ROZPADU (PN 92/J-01003/02) ( ) - prawdopodobieństwo rozpadu jądrowego w przedziale czasu dt, podzielone przez ten przedział. 1 dn =- N dt gdzie N jest liczbą promieniotwórczych atomów w danej chwili czasu t. Jednostką stałej rozpadu jest sekunda do minus pierwszej, s DECAY CURVE Plot of the activity of a sample, or a selected constituent of a sample, as a function of time. Krzywa rozpadu. Wykres zmian aktywności próbki, lub wybranej składowej próbki, w funkcji czasu. 49. DECOMMISSION NCRP 127 Close the facility and prepare its buildings and land for release for unrestricted use. Likwidacja. Zamknięcie zakładu oraz przygotowanie jego budynków i terenu do dopuszczenia dla nieograniczonego użytkowania. UWAGA: W polskim prawie atomowym podane są dwie definicje, jedna dotyczy obiektu jądrowego, druga składowiska odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego. 49. LIKWIDACJA OBIEKTU JĄDROWEGO (PA/04) Doprowadzenie obiektu lub urządzenia do stanu niewymagającego ograniczeń z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w wykonywaniu dowolnej działalności. 49. LIKWIDACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW PROMIENIO- TWÓRCZYCH LUB SKŁADOWISKA WYPALONEGO PALIWA JĄDROWEGO (PA/04) Doprowadzenie terenu, na którym znajduje się składowisko odpadów promieniotwórczych lub składowisko wypalonego paliwa jądrowego, do stanu 24

25 niewymagającego ograniczeń z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w wykonywaniu dowolnej działalności. 50. DECONTAMINABILITY Capability of the surface of a given material of being decontaminated. Odkażalność. Podatność powierzchni określonego materiału na odkażanie. Brak odpowiednika w dokumentach krajowych. 51. DECONTAMINATION FACTOR Ratio of the initial concentration of contaminating radioactive material to the final concentration resulting from a decontamination process. NOTE The term may refer to a specified nuclide or to gross measurable radioactivity Czynnik odkażania. Stosunek początkowego stężenia materiału skażającego do stężenia końcowego będącego wynikiem procesu odkażania. Uwaga Termin ten może odnosić się do określonego nuklidu lub do całkowitej mierzonej aktywności substancji promieniotwórczej. Brak odpowiednika w dokumentach krajowych 52. DECONTAMINATION INDEX Logarithm of the ratio of the specific activity of a material before and after a decontamination process. Wskaźnik odkażania. Logarytm stosunku aktywności właściwej materiału przed i po odkażaniu. Brak odpowiednika w dokumentach krajowych. 53. DEFENCE IN DEPTH IAEA BSS/96 The application of more than a single protective measure for a given safety objective such that the objective is achieved even if one of the protective measures fails. Zabezpieczenie wielostopniowe. Zastosowanie więcej niż jednego środka ochronnego, w celu uzyskania określonego poziomu bezpieczeństwa, tak aby bezpieczeństwo to zostało utrzymane nawet jeśli jeden z tych środków zawiedzie. UWAGA: Można spotkać także używany w niektórych publikacjach polskich termin obrona w głąb. 25

26 54. DEPOSITION IAEA-RPG/84 Amount of radioactive material incorporated into tissues and organs (see intake and uptake). Also used to denote the process. Depozycja. Ilość substancji promieniotwórczej inkorporowana do tkanki lub narządu (patrz wniknięcie i wchłonięcie). Termin stosowany jest także do określenia procesu. Brak odpowiednika w dokumentach krajowych. 55. DERIVED LIMIT IAEA BSS/82 Derived limits are related to the primary limits by a defined model such that if the derived limits are observed, it is likely that the primary limits would also be observed. Limit pochodny. Limity pochodne wyprowadza się z limitów pierwotnych w taki sposób, że ich przestrzeganie zapewnia także nie przekraczanie limitów pierwotnych. 55. LIMIT POCHODNY (PN 92/J-01003/5) Wartość określona na podstawie limitu pierwotnego lub wtórnego, w celu ułatwienia szybkiej oceny narażenia, zapewniająca nie przekroczenie limitu pierwotnego. 56. DETERMINISTIC EFFECT IAEA BSS/96 A radiation effect for which generally a threshold dose exists above which the severity of the effect is greater for a higher dose. Skutek deterministyczny. Skutek promieniowania posiadający w zasadzie dawkę progową powyżej której ostrość skutku zwiększa się wraz z wartością dawki. 56. SKUTKI NIESTOCHASTYCZNE (deterministyczne) PN 92/J 01003/05 Skutki, dla których przyjmuje się, że istnieje wartość dawki progowej, powyżej której ostrość skutku zależy od dawki oraz szybkości jej kumulacji. 57. DETRIMENT ISO podaje dwie definicje: 1. (population) mathematical expectation of the harm incurred from the exposure to radiation taking into account not only the probability of each type of deleterious effect, but also the severity of the effect. Note These deleterious effects include both health and other effects. 2. G [effects (or potential effects) on health] G=P i p g i i 26

27 Where P - is the number of persons in the group; p i is the probability of suffering effect i; g i is the weighting factor expressing the severity of the effect. Szkoda radiacyjna. 1. (Populacja) matematyczne przewidywanie szkód powstałych w wyniku napromieniowania, biorąca pod uwagę nie tylko prawdopodobieństwo wystąpienia każdego rodzaju szkodliwego efektu ale także jego ostrość. Uwaga do tych szkodliwych efektów należą zarówno skutki zdrowotne jak i inne. 2. G [skutki (rzeczywiste lub potencjalne) dla zdrowia] G=P i p g i i gdzie P- liczba osób w grupie p i - prawdopodobieństwo występowania efektu i g i - współczynnik wagowy określający ostrość tego efektu EU 96/29 Health detriment: an estimate of the risk of reduction in length and quality of life occurring in a population following exposure to ionizing radiations. This includes loss arising from somatic effects, cancer and genetic disorder. Utrata zdrowia: oszacowane ryzyko skrócenia życia i pogorszenia stanu zdrowia występujące w populacji w następstwie narażenia na promieniowanie jonizujące. Pojęcie to obejmuje straty wynikające ze skutków somatycznych, nowotworów i zmian genetycznych. 57. SZKODA DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA (PA/04) Oszacowane ryzyko skrócenia długości i pogorszenia jakości życia ludzi w następstwie narażenia na promieniowanie jonizujące ; obejmuje straty wynikające ze skutków somatycznych, nowotworów i poważnych zaburzeń genetycznych. SZKODA RADIACYJNA ( detryment) (PN-92/J-1003/05) Suma spodziewanych szkód biologicznych wynikających z napromienienia, z uwzględnieniem ich znaczenia i prawdopodobieństwa wystąpienia. 58. DIRECTIONAL DOSE EQUIVALENT EU 96/29 H (d, Ω): The dose equivalent at a point in a radiation field that would be produced by the corresponding expanded field in the ICRU sphere at a depth, d, on a radius in a specified direction, Ω. The special name for the unit of directional dose equivalent is sievert (Sv). Kierunkowy równoważnik dawki. H (d, Ω): Równoważnik dawki w punkcie pola promieniowania, który byłby wytworzony przez odpowiednie rozciągłe pole w kuli ICRU na 27

28 głębokości d, na promieniu skierowanym w określonym kierunku, Ω. Jednostką specjalną kierunkowego równoważnika dawki jest siwert (Sv). 58. KIERUNKOWY RÓWNOWAŻNIK DAWKI (PN 92/J-1003/02) (H /d) równoważnik dawki, jaki byłby wytworzony przez odpowiednie rozciągłe pole w kuli ICRU na głębokości d, na promieniu w wybranym kierunku. Jednostką kierunkowego równoważnika dawki jest siwert (Sv). 59. DIRECTLY IONIZING PARTICLE Charged particle (electron, proton, alpha particle, etc.) having sufficient kinetic energy to produce ionization by collision. Cząstka bezpośrednio jonizująca. Naładowana cząstka (elektron, proton, cząstka alfa itp.) mająca wystarczająco dużą energię kinetyczną by powodować jonizację w wyniku zderzeń. 60. DISCHARGE (controlled disposal of radioactive effluent) (patrz także RADIOACTIVE DISCHARGES) IAEA w materiałach nadesłanych w 2000r. do grupy roboczej ISO/TC85/WG1 podaje następującą definicję. Planned and controlled release of (usually gaseous or liquid) radioactive material to the environment. Usuwanie. (Kontrolowane usuwanie promieniotwórczych uwolnień) Planowane i kontrolowane uwalnianie (zwykle gazów lub cieczy) materiałów promieniotwórczych do środowiska. 60. USUWANIE SUBSTANCJI PROMIENIOTWÓRCZYCH (PN 92/J- 1003/05) Świadome wprowadzanie do środowiska naturalnego substancji promieniotwórczych, stanowiących produkty odpadowe 61. DOSE Quantity of radiation or energy absorbed. Notes: 1. For special purposes, it must be appropriately qualified. 2. The term dose has been used with variety of specific meanings, such as absorbed dose, exposure, and fluence, but such uses are deprecated Dawka. Ilość promieniowania lub energia pochłonięta. Uwagi: 1. Dla określonych celów należy dodawać odpowiednie określenie. 28

29 2. Termin dawka był używany w różnym znaczeniu, jak dawka pochłonięta, ekspozycja i fluencja, obecnie nie jest to jednak zalecane. IAEA BSS 1996 A measure of the radiation received or absorbed by a target. The quantities termed absorbed dose, organ dose, effective dose, committed equivalent dose, or committed effective dose are used, depending on the context. The modifying terms are often omitted when they are not necessary for defining the quantity of interest. Miara promieniowania otrzymanego lub pochłoniętego przez obiekt. W zależności od kontekstu terminu tego używa się dla wielkości takich jak: dawka pochłonięta, dawka w narządzie, dawka efektywna, równoważna lub efektywna dawka obciążająca. Precyzujące określenia są często pomijane, jeśli nie są niezbędne do zdefiniowania wielkości o której mowa. 61. DAWKA (PN 92/J-01003/05) Termin ogólny, oznaczający dawkę pochłoniętą, mogący również oznaczać np. równoważnik dawki. 62. DOSE ALBEDO Ratio of doses of the reflected and the incident radiation at a surface. Stosunek wartości dawek promieniowania odbitego od i padającego na powierzchnię. 63. DOSE CONSTRAINT EU 96/29 A restriction on the prospective doses to individuals which may result from a defined source, for use at the planning stage in radiation protection whenever optimization is involved. Ogranicznik dawki Ograniczenie przewidywanych dawek indywidualnych mogących pochodzić od określonego źródła, stosowane w stadium planowania w ochronie radiologicznej, związane z optymalizacją. IAEA BSS/96 A prospective and source related restriction on the individual dose delivered by the source which serves as a bound in the optimization of protection and safety of the source. For occupational exposures dose constraint is a source related value of individual dose used to limit the range of options considered in the process of optimization. For public exposure, the dose constraint is an upper bound on the annual doses that members of public should receive from the planned operation of any controlled source. The exposure to which the dose constraint applies is the annual dose any critical group, summed over all exposure pathways, arising from the predicted operation of the controlled source. The dose constraint for each source is intended to ensure that the sum of doses to the critical group from all controlled sources remains within dose limit. For medical exposure the dose constraint levels should be interpreted as guidance levels, except when used in optimizing the 29

RAPORT CLOR NR 155 OCHRONA RADIOLOGICZNA ENCYKLOPEDYCZNY SŁOWNIK ANGIELSKO POLSKI. Tadeusz Musiałowicz. Wydanie 7-me uzupełnione WARSZAWA 2016

RAPORT CLOR NR 155 OCHRONA RADIOLOGICZNA ENCYKLOPEDYCZNY SŁOWNIK ANGIELSKO POLSKI. Tadeusz Musiałowicz. Wydanie 7-me uzupełnione WARSZAWA 2016 RAPORT CLOR NR 155 RADIATION PROTECTION GLOSSARY AND ENGLISH POLISH DICTIONARY OCHRONA RADIOLOGICZNA ENCYKLOPEDYCZNY SŁOWNIK ANGIELSKO POLSKI Tadeusz Musiałowicz CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

RADIATION PROTECTION GLOSSARY AND ENGLISH POLISH DICTIONARY

RADIATION PROTECTION GLOSSARY AND ENGLISH POLISH DICTIONARY RADIATION PROTECTION GLOSSARY AND ENGLISH POLISH DICTIONARY OCHRONA RADIOLOGICZNA ENCYKLOPEDYCZNY SŁOWNIK ANGIELSKO POLSKI Tadeusz Musiałowicz CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ Wydanie 5-te

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Dozymetria promieniowania jonizującego

Dozymetria promieniowania jonizującego Dozymetria dział fizyki technicznej obejmujący metody pomiaru i obliczania dawek (dóz) promieniowania jonizującego, a także metody pomiaru aktywności promieniotwórczej preparatów. Obecnie termin dawka

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Musiałowicz. Bezpieczeństwo, Ochrona i propozycje zmian definicji.

Tadeusz Musiałowicz. Bezpieczeństwo, Ochrona i propozycje zmian definicji. Tadeusz Musiałowicz Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 03-194 Warszawa; ul. Konwaliowa 7 www.clor.waw.pl Bezpieczeństwo, Ochrona i propozycje zmian definicji. Autor wyraŝa podziękowanie za cenne

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PODSTWY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

PODSTWY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PODSTWY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ Materiał dydaktyczny dla Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej w ramach bloku wykładów pt.: Podstawy Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej Zadanie nr 33 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY DOZYMETRII. Fot. M.Budzanowski. Fot. M.Budzanowski

PODSTAWY DOZYMETRII. Fot. M.Budzanowski. Fot. M.Budzanowski PODSTAWY DOZYMETRII Fot. M.Budzanowski Fot. M.Budzanowski NARAŻENIE CZŁOWIEKA Napromieniowanie zewnętrzne /γ,x,β,n,p/ (ważne: rodzaj promieniowania, cząstki i energia,) Wchłonięcie przez oddychanie i/lub

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie w naszych domach. I. Skwira-Chalot

Promieniowanie w naszych domach. I. Skwira-Chalot Promieniowanie w naszych domach I. Skwira-Chalot Co to jest promieniowanie jonizujące? + jądro elektron Rodzaje promieniowania jonizującego Przenikalność promieniowania L. Dobrzyński, E. Droste, W. Trojanowski,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Lp. Zakres tematyczny (forma zajęć: wykład W / ćwiczenia obliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Autor wyraża podziękowanie mgr inż. Januszowi Henschke za cenne uwagi

Autor wyraża podziękowanie mgr inż. Januszowi Henschke za cenne uwagi 1 Tadeusz Musiałowicz Centralne Laboratorium Ochrony Radiologiczne Autor wyraża podziękowanie mgr inż. Januszowi Henschke za cenne uwagi WYZNACZANIE DAWEK PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO W CELU OCENY NARAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Wielkości i jednostki radiologiczne stosowane w danej dziedzinie

Wielkości i jednostki radiologiczne stosowane w danej dziedzinie Wielkości i jednostki radiologiczne stosowane w danej dziedzinie Promieniowanie jonizujące EM to dodatkowa energia, która oddziaływuje na układ (organizm). Skutki tego oddziaływania zależą od ilości energii,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady ochrony radiologicznej

Podstawowe zasady ochrony radiologicznej OCHRONA RADIOLOGICZNA 1 Podstawowe zasady ochrony radiologicznej Jakub Ośko OCHRONA RADIOLOGICZNA zapobieganie narażeniu ludzi i skażeniu środowiska, a w przypadku braku możliwości zapobieżenia takim sytuacjom

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE NORMY OCHRONY PRZED PROMIENIOWANIEM JOIZUJĄCYM

PODSTAWOWE NORMY OCHRONY PRZED PROMIENIOWANIEM JOIZUJĄCYM Tadeusz Musiałowicz Dyrektywa Rady Unii ustanawiająca PODSTAWOWE NORMY OCHRONY PRZED PROMIENIOWANIEM JOIZUJĄCYM Projekt przedstawiony na podstawie Artykułu 31 Układu Euratom, do opinii Europejskiego Komitetu

Bardziej szczegółowo

2. Porównać obliczoną i zmierzoną wartość mocy dawki pochłoniętej w odległości 1m, np. wyznaczyć względną róŝnice między tymi wielkościami (w proc.

2. Porównać obliczoną i zmierzoną wartość mocy dawki pochłoniętej w odległości 1m, np. wyznaczyć względną róŝnice między tymi wielkościami (w proc. Ćwiczenie 7 Dozymetria promieniowania jonizującego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z: - wielkościami i jednostkami stosowanymi w dozymetrii i ochronie radiologicznej, - wzorcowaniem przyrządów

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Poziom nieco zaawansowany Wykład 2

Poziom nieco zaawansowany Wykład 2 W2Z Poziom nieco zaawansowany Wykład 2 Witold Bekas SGGW Promieniotwórczość Henri Becquerel - 1896, Paryż, Sorbona badania nad solami uranu, odkrycie promieniotwórczości Maria Skłodowska-Curie, Piotr Curie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej

Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej - RMZ z dnia 21 grudnia 2012 r. (DZ. U. z 2012 r. poz. 1534) Lp. Zakres tematyczny 1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień

Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Dziennik Ustaw 5 Poz. 1534 Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. (poz. 1534) Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Foton, kwant światła. w klasycznym opisie świata, światło jest falą sinusoidalną o częstości n równej: c gdzie: c prędkość światła, długość fali św.

Foton, kwant światła. w klasycznym opisie świata, światło jest falą sinusoidalną o częstości n równej: c gdzie: c prędkość światła, długość fali św. Foton, kwant światła Wielkość fizyczna jest skwantowana jeśli istnieje w pewnych minimalnych (elementarnych) porcjach lub ich całkowitych wielokrotnościach w klasycznym opisie świata, światło jest falą

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie cząstek z materią

Oddziaływanie cząstek z materią Oddziaływanie cząstek z materią Trzy główne typy mechanizmów reprezentowane przez Ciężkie cząstki naładowane (cięższe od elektronów) Elektrony Kwanty gamma Ciężkie cząstki naładowane (miony, p, cząstki

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY SZKOLENIE WSTĘPNE PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO W NARAŻENIU NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE. Ochrona Radiologiczna - szkolenie wstępne 1

MATERIAŁ SZKOLENIOWY SZKOLENIE WSTĘPNE PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO W NARAŻENIU NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE. Ochrona Radiologiczna - szkolenie wstępne 1 MATERIAŁ SZKOLENIOWY SZKOLENIE WSTĘPNE PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO W NARAŻENIU NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE Ochrona Radiologiczna - szkolenie wstępne 1 Cel szkolenia wstępnego: Zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Badanie absorpcji promieniowania γ

Badanie absorpcji promieniowania γ Badanie absorpcji promieniowania γ 29.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu badana jest zależność natężenia wiązki osłabienie wiązki promieniowania γ po przejściu przez warstwę materiału absorbującego w funkcji

Bardziej szczegółowo

Analiza definicji dziedzin infrastruktury jądrowej w związku z misją Integrated Nuclear Infrastructure Review w Polsce

Analiza definicji dziedzin infrastruktury jądrowej w związku z misją Integrated Nuclear Infrastructure Review w Polsce Analiza definicji dziedzin infrastruktury jądrowej w związku z misją Integrated Nuclear Infrastructure Review w Polsce Najważniejszym krajowym aktem prawnym regulującym zagadnienia pokojowego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym. Źródła promieniowania jonizującego. Naturalne promieniowanie tła. dr n. med.

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym. Źródła promieniowania jonizującego. Naturalne promieniowanie tła. dr n. med. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym dr n. med. Jolanta Meller Źródła promieniowania jonizującego Promieniowanie stosowane w celach medycznych Zastosowania w przemyśle Promieniowanie związane z badaniami

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA NORM I PRZEPISÓW OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PO 2013 roku

EWOLUCJA NORM I PRZEPISÓW OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PO 2013 roku EWOLUCJA NORM I PRZEPISÓW OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PO 2013 roku Paweł Krajewski Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 1 EWOLUCJA NORM I PRZEPISÓW OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PO 2013 roku Paweł Krajewski

Bardziej szczegółowo

W2. Struktura jądra atomowego

W2. Struktura jądra atomowego W2. Struktura jądra atomowego Doświadczenie Rutherforda - badanie odchylania wiązki cząstek alfa w cienkiej folii metalicznej Hans Geiger, Ernest Marsden, Ernest Rutherford ( 1911r.) detektor pierwiastek

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

OpenPoland.net API Documentation

OpenPoland.net API Documentation OpenPoland.net API Documentation Release 1.0 Michał Gryczka July 11, 2014 Contents 1 REST API tokens: 3 1.1 How to get a token............................................ 3 2 REST API : search for assets

Bardziej szczegółowo

Wpływ promieniowania jonizującego na organizmy

Wpływ promieniowania jonizującego na organizmy Wpływ promieniowania jonizującego na organizmy Napromienienie Oznacza pochłonięcie energii promieniowania i co za tym idzieotrzymanie dawki promieniowania Natomiast przy pracy ze źródłami promieniotwórczymi

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego w przemyśle wydobywczym. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Skowronka

Zagrożenia naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego w przemyśle wydobywczym. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Skowronka Zagrożenia naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego w przemyśle wydobywczym Praca zbiorowa pod redakcją Jana Skowronka GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Katowice 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE (J. SKOWRONEK)...

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie dotyczące Wniosku dla osób

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

2 rzędy zębów kultywatora z zabezpieczeniem sprężynowym (3 w I rzędzie + 4 w II), III rząd talerzy, 2 wały doprawiające.

2 rzędy zębów kultywatora z zabezpieczeniem sprężynowym (3 w I rzędzie + 4 w II), III rząd talerzy, 2 wały doprawiające. DEKRA Polska - Centrala Tel: (022) 577 36 13, Fax (022) 577 36 36 Expert: Grzegorz Charko NOTE: Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle,

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie jonizujące

Promieniowanie jonizujące Promieniowanie jonizujące Wykład IV Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią Fizyka MU, semestr 2 Uniwersytet Rzeszowski, 26 kwietnia 2017 Wykład IV Oddziaływanie promieniowania jonizującego

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 96: Dozymetria promieniowania gamma

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 96: Dozymetria promieniowania gamma Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 96: Dozymetria promieniowania gamma Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z podstawami dozymetrii promieniowania jonizującego. Porównanie własności absorpcyjnych promieniowania

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Możliwości zastosowania dozymetrii promieniowania mieszanego n+γ. mgr inż. Iwona Pacyniak

Możliwości zastosowania dozymetrii promieniowania mieszanego n+γ. mgr inż. Iwona Pacyniak Możliwości zastosowania dozymetrii promieniowania mieszanego n+γ mgr inż. Iwona Pacyniak Dr Maria Kowalska, Dr inż. Krzysztof W. Fornalski i.pacyniak@clor.waw.pl Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

Bardziej szczegółowo

Wyższy Urząd Górniczy. Zagrożenie radiacyjne w podziemnych wyrobiskach górniczych

Wyższy Urząd Górniczy. Zagrożenie radiacyjne w podziemnych wyrobiskach górniczych Wyższy Urząd Górniczy Zagrożenie radiacyjne w podziemnych wyrobiskach górniczych Zagrożenie radiacyjne w podziemnych wyrobiskach górniczych Katowice 2011 Copyright by Wyższy Urząd Górniczy, Katowice 2011

Bardziej szczegółowo

STATISTICAL METHODS IN BIOLOGY

STATISTICAL METHODS IN BIOLOGY STATISTICAL METHODS IN BIOLOGY 1. Introduction 2. Populations and samples 3. Hypotheses testing and parameter estimation 4. Experimental design for biological data 5. Most widely used statistical tests

Bardziej szczegółowo

DAWKA SKUTECZNA I EKWIWALENTNA A RYZYKO RADIACYJNE. EFEKTY STOCHASTYCZNE I DETERMINISTYCZNE. Magdalena Łukowiak

DAWKA SKUTECZNA I EKWIWALENTNA A RYZYKO RADIACYJNE. EFEKTY STOCHASTYCZNE I DETERMINISTYCZNE. Magdalena Łukowiak DAWKA SKUTECZNA I EKWIWALENTNA A RYZYKO RADIACYJNE. EFEKTY STOCHASTYCZNE I DETERMINISTYCZNE. Magdalena Łukowiak Równoważnik dawki. Równoważnik dawki pochłoniętej, biologiczny równoważnik dawki, dawka równoważna

Bardziej szczegółowo

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move Strona Page: 1 Zleceniodawca: Client: DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; 42-209 Częstochowa Przedmiot badania: Test item: Bumper bar X-Lander X-Move Producent / Klient zew.: Manufacturer / ext.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Fizyki

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Fizyki POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Fizyki Pomiar skażeń wewnętrznych izotopami promieniotwórczymi metodami in vivo oraz szacowanie pochodzącej od nich dawki obciążającej Instrukcja wykonania ćwiczenia Opracował:

Bardziej szczegółowo

Radiation protection in medicine. Doses in radiology

Radiation protection in medicine. Doses in radiology Journal of Health Sciences. 2013; 3 (9): 113-124 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 683. The Author (s) 2013; This article

Bardziej szczegółowo

Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska

Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska Warszawa, 21.03.2013 1 Wzorce farmakopealne problemy Drogie Małe ilości w opakowaniu Brak certyfikatu analitycznego 2 Drugorzędowy Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

Ochrona radiologiczna kobiet w ciąży

Ochrona radiologiczna kobiet w ciąży Ochrona radiologiczna kobiet w ciąży Mirosław Lewocki Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie jonizujące

Promieniowanie jonizujące Ergonomia przemysłowa Promieniowanie jonizujące Wykonali: Katarzyna Bogdańska Rafał Pećka Maciej Nowak Krzysztof Sankiewicz Promieniowanie jonizujące Promieniowanie jonizujące to promieniowanie korpuskularne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Trwałość jądra atomowego. Okres połowicznego rozpadu

Spis treści. Trwałość jądra atomowego. Okres połowicznego rozpadu Spis treści 1 Trwałość jądra atomowego 2 Okres połowicznego rozpadu 3 Typy przemian jądrowych 4 Reguła przesunięć Fajansa-Soddy ego 5 Szeregi promieniotwórcze 6 Typy reakcji jądrowych 7 Przykłady prostych

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

Prawo rozpadu promieniotwórczego. Metoda datowania izotopowego.

Prawo rozpadu promieniotwórczego. Metoda datowania izotopowego. Prawo rozpadu promieniotwórczego. Metoda datowania izotopowego. Prawo rozpadu promieniotwórczego. Rodzaje promieniowania PROMIENIOWANIE ŁADUNEK ELEKTRYCZNY MASA CECHY CHARAKTERYSTYCZNE alfa +2e 4u beta

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ, JEJ ZASTOSOWANIA I ELEMENTY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ, JEJ ZASTOSOWANIA I ELEMENTY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ, JEJ ZASTOSOWANIA I ELEMENTY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ Ludwik Dobrzyński Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytut Problemów Jądrowych im. A.Sołtana w Świerku I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Kalibracja kryteriów akceptacji ryzyka, jako narzędzie zapobiegania stratom

Kalibracja kryteriów akceptacji ryzyka, jako narzędzie zapobiegania stratom Forum Technologii w Energetyce Spalanie biomasy 16-17.10.2014 Bełchatów Kalibracja kryteriów akceptacji ryzyka, jako narzędzie zapobiegania stratom Ryszard Sauk Urząd Dozoru Technicznego Koordynator ds.

Bardziej szczegółowo

OCCUPATIONAL EXPOSURE TO X AND GAMMA RAYS IN POLAND BASED ON THE PRESENT AND PAST RESULTS (NOFER INSTITUTE OF OCCUPATIONAL MEDICINE DATA)

OCCUPATIONAL EXPOSURE TO X AND GAMMA RAYS IN POLAND BASED ON THE PRESENT AND PAST RESULTS (NOFER INSTITUTE OF OCCUPATIONAL MEDICINE DATA) Medycyna Pracy 2012;63(5):585 589 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Sylwia Papierz Zbigniew Kamiński Janusz Kacprzyk Małgorzata Adamowicz Paweł Jeżak Marek Zmyślony

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych.

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych. Załącznik 1. Poniżej znajduje się kwestionariusz, za pomocą którego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło się do emitentów z prośbą o wyrażenie opinii na temat tzw. listy alertów. Spółki oceniały

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie absorpcji promieniowania radioaktywnego.

Wyznaczenie absorpcji promieniowania radioaktywnego. Prof. Henryk Szydłowski BADANIE ROZPADU PROMIENIOTWÓRCZEGO Cel doświadczenia: Wyznaczenie promieniotwórczości tła. Wyznaczenie absorpcji promieniowania radioaktywnego. Przyrządy: Zestaw komputerowy z interfejsem,

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 - Dozymetria promieniowania jądrowego

Wykład 4 - Dozymetria promieniowania jądrowego Podstawy prawne Wykład 4 - Dozymetria promieniowania jądrowego http://www.paa.gov.pl/ - -> akty prawne - -> Prawo Atomowe Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej -- www.clor.waw.pl 1 http://www.sejm.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A W R O C Ł A W S K A

P O L I T E C H N I K A W R O C Ł A W S K A P O L I T E C H N I K A W R O C Ł A W S K A Wydział Chemiczny, Zakład Metalurgii Chemicznej Chemia Środowiska Laboratorium RADIOAKTYWNOŚĆ W BUDYNKACH CEL ĆWICZENIA : Wyznaczanie pola promieniowania jonizującego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. (poz...) WZÓR /SPECIMEN PASZPORT DOZYMETRYCZNY DOSIMETRIC PASSPORT

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. (poz...) WZÓR /SPECIMEN PASZPORT DOZYMETRYCZNY DOSIMETRIC PASSPORT Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. (poz...) WZÓR /SPECIMEN (wycięcie w okładce) (cover cut-out) PASZPORT DOZYMETRYCZNY DOSIMETRIC PASSPORT Część A/Part A Proszę zapoznać

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Information Security Protecting the Global Enterprise Donald L. Pipkin, Hewlett-Packard Company Prentice Hall PTR Upper Saddle River,

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Solvency II. 25 kwietnia 2014. Michał Herbich

Solvency II. 25 kwietnia 2014. Michał Herbich Solvency II 25 kwietnia 2014 Michał Herbich Solvency II system trzech filarów Pillar Pillar Pillar 1 Valuation of assets Valuation of liabilities (Technical Provisions) Capital requirements (Solvency Capital

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie jonizujące Wyznaczanie liniowego i masowego współczynnika pochłaniania promieniowania dla różnych materiałów.

Promieniowanie jonizujące Wyznaczanie liniowego i masowego współczynnika pochłaniania promieniowania dla różnych materiałów. Ćw. M2 Promieniowanie jonizujące Wyznaczanie liniowego i masowego współczynnika pochłaniania promieniowania dla różnych materiałów. Zagadnienia: Budowa jądra atomowego. Defekt masy, energie wiązania jądra.

Bardziej szczegółowo

WZÓR INFORMACJA O SUBSTANCJACH CHEMICZNYCH, ICH MIESZANINACH, CZYNNIKACH LUB PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM

WZÓR INFORMACJA O SUBSTANCJACH CHEMICZNYCH, ICH MIESZANINACH, CZYNNIKACH LUB PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM WZÓR INFORMACJA O SUBSTANCJACH CHEMICZNYCH, ICH MIESZANINACH, CZYNNIKACH LUB PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM I CZĘŚĆ OGÓLNA A. DANE IDENTYFIKACYJNE 1. Nazwa pracodawcy:.........

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu RapidMiner, część 2 Michał Bereta 1. Wykorzystanie wykresu ROC do porównania modeli klasyfikatorów

Wprowadzenie do programu RapidMiner, część 2 Michał Bereta  1. Wykorzystanie wykresu ROC do porównania modeli klasyfikatorów Wprowadzenie do programu RapidMiner, część 2 Michał Bereta www.michalbereta.pl 1. Wykorzystanie wykresu ROC do porównania modeli klasyfikatorów Zaimportuj dane pima-indians-diabetes.csv. (Baza danych poświęcona

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

License Certificate. Autodesk License Certificate Terms and Conditions

License Certificate. Autodesk License Certificate Terms and Conditions v053013 License Certificate Certificate Date: Serial #: Product key: Maximum Concurrent Authorized Users: Customer #: Contact E-Mail: Contact Phone: Product Description: Language: SAP Material #: License:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Fizyki

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Fizyki POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Fizyki Pomiar skażeń wewnętrznych izotopami promieniotwórczymi metodami in vivo oraz szacowanie pochodzącej od nich dawki obciążającej Instrukcja wykonania ćwiczenia 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SUBSTANCJACH CHEMICZNYCH, ICH MIESZANIANACH, CZYNNIKACH LUB PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM

INFORMACJA O SUBSTANCJACH CHEMICZNYCH, ICH MIESZANIANACH, CZYNNIKACH LUB PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM INFORMACJA O SUBSTANCJACH CHEMICZNYCH, ICH MIESZANIANACH, CZYNNIKACH LUB PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM I. CZĘŚĆ OGÓLNA A. DANE IDENTYFIKACYJNE 1. Nazwa pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS Kompozyty 11: 2 (2011) 130-135 Krzysztof Dragan 1 * Jarosław Bieniaś 2, Michał Sałaciński 1, Piotr Synaszko 1 1 Air Force Institute of Technology, Non Destructive Testing Lab., ul. ks. Bolesława 6, 01-494

Bardziej szczegółowo