RADIATION PROTECTION GLOSSARY AND ENGLISH POLISH DICTIONARY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADIATION PROTECTION GLOSSARY AND ENGLISH POLISH DICTIONARY"

Transkrypt

1 RADIATION PROTECTION GLOSSARY AND ENGLISH POLISH DICTIONARY ENCYKLOPEDYCZNY SŁOWNIK ANGIELSKICH TERMINÓW I DEFINICJI Z DZIEDZINY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ, WYBRANYCH TERMINÓW I DEFINICJI Z DZIEDZIN POKREWNYCH ORAZ ICH ODPOWIEDNIKI PRZYJĘTE W POLSCE Tadeusz Musiałowicz pomoc techniczna: Maria Zielonka Wydanie 2- gie poprawione i uzupełnione WARSZAWA 2005

2 Autor wyraża podziękowanie recenzentom: prof. dr hab. Jerzemu Peńsko prof. dr hab. Michałowi Waligórskiemu oraz mgr inż. Januszowi Henschke za cenne uwagi oraz pomoc w opracowaniu słownika ISBN

3 WPROWADZENIE Przodującymi w dziedzinie ochrony przed promieniowaniem były i są Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki. Zdecydowana większość terminów i określeń w omawianej dziedzinie ma swój rodowód w tych krajach. Chcąc przybliżyć słownictwo anglojęzyczne często nie mające odpowiedników w oficjalnych dokumentach krajowych, przede wszystkim osobom zawodowo zainteresowanym ochroną radiologiczną, autor podjął się opracowania angielsko-polskiego encyklopedycznego słownika terminów i definicji. Autor wyraża nadzieję, ze słownik ten okaże się także szczególnie pożyteczny w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i potrzebą dostosowania naszych przepisów do wymagań Unii. Słownik obejmuje także wybrane hasła z dziedzin pokrewnych z ochroną radiologiczną (fizyka jądrowa, bezpieczeństwo jądrowe, radiobiologia, zabezpieczenia materiałów jądrowych i transport materiałów promieniotwórczych). Terminy i ich definicje wybrane zostały w pierwszej kolejności z dyrektyw i zaleceń Unii Europejskiej, z norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO, z przepisów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz standardów i zaleceń innych organizacji międzynarodowych (IEC 1, ICRU 2, ICRP 3 ), a w następnej kolejności z innych dokumentów anglojęzycznych. Praca wykracza nieco poza zakres słownika, ponieważ dla zwiększenia jej przydatności, w przypadkach występowania merytorycznej różnicy między definicjami tego samego terminu w dokumentach różnych organizacji międzynarodowych po przetłumaczeniu definicji przyjętej jako podstawowa podano także definicje od niej odbiegające. Po każdym haśle podany jest skrót nazwy dokumentu, z którego hasło i jego definicja zostały przytoczone. Objaśnienie skrótów podane jest na stronach Alfabetyczny spis terminów angielskich podany jest na stronach Odpowiedniki polskie zaczerpnięto z Ustawy Prawo Atomowe, przepisów wykonawczych do tej ustawy lub z Polskich Norm terminologicznych. Układ słownika jest alfabetyczny według terminologii angielskiej. Poszczególne hasła są numerowane, tym samym numerem oznaczono odpowiedniki przytoczone z oficjalnych dokumentów krajowych. Jeżeli odpowiednik polski jest tłumaczeniem definicji przyjętej w dokumentach anglojęzycznych, dodatkowe tłumaczenie w słowniku zostało pominięte, za wyjątkiem przypadków gdy tłumaczenie zawiera, zdaniem autora, nieścisłości. Określenie brak definicji w dokumentach krajowych oznacza, że spotyka się w nich jedynie hasło, które nie zostało zdefiniowane. Brak odpowiednika oznacza, że nawet samo hasło nie jest w dokumentach spotykane. W miarę potrzeby do poszczególnych terminów i definicji podane zostały wyjaśnienia lub komentarze. Używane w tekście określenie definicja w języku angielskim nieznana, oznacza, że nie była ona dostępna autorowi słownika. UWAGI: 1. Definicje podane w niektórych dokumentach nie mają charakteru ogólnego i opatrzone są tam niżej podanym wstępem: Dyrektywa Unii Europejskiej: For the purpose of this Directive, the following terms have the meaning hereby assigned to them Przepisy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej: The following definitions apply for the purposes of the standards 1 International Electrotechnical Commission 2 International Commission on Radiation Units and Measurements 3 International Commission on Radiological Protection 3

4 Normy ISO ( poza słowniczymi ): For the purposes of this International Standard the following definitions apply. Ustawa Prawo Atomowe: " W rozumieniu niniejszej ustawy użyte określenia oznaczają..." 2. W tekście słownika uwaga pisana małymi literami ( Uwaga ) oznacza uwagę wynikającą z tłumaczenia, pisana dużymi literami ( UWAGA ) oznacza uwagę autora. INTRODUCTION Great Britain and United States of America were always leading in the radiation protection domain and most of the terms and definitions in this field are derived from the regulations and literature of these countries. To bring nearer the English terminology to persons interested in health physics author decided to prepare an adequate glossary and dictionary. Author also hopes that the glossary will be specially useful now after the accession of Poland to European Union and due to necessity of an implementation of the EU regulations in our country. The glossary includes also selected terms of nuclear physics, nuclear safety, safeguards, radiobiology and transport of radioactive materials. Definitions were taken first of all from EU directives and regulations, ISO standards, International Atomic Energy Agency standards and recommendations and standards of other international organizations (IEC,ICRP, ICRU) and secondly from other English language documents. The elaboration goes a little over a typical glossary, in a case of differently definited identical terms (by different international organizations) after an essential definition, the deviated definition is also quoted. After each definition, given is the abbreviation of the documents name from which the definition has been taken. Full names of used documents are given on pages Index of English terms is available on pages Existing suitable Polish terms and definitions have been taken from Polish Atomic Law and its executive documents or from Polish Standards. The English terms are numbered in alphabetical order and the same numbers are used for the suitable Polish terms. In case of need to terms and definitions are added explanations or comments. The statement English definition not known means that English definition was not available to the author. NOTE Definitions given in some of used documents do not have a general meaning e.g. : EU Directive. For the purpose of this Directive, the following terms have the meaning assigned to them. IAEA Standards. The following definitions apply for the purposes of the Standards. International Standard Organization standards ( excluding terminological standards ). For the purposes of this International Standard the following definitions apply. 4

5 1. ABSORBED DOSE EU 96/29 (D) : the energy absorbed per unit mass d D = dm Where: - d is the mean energy imparted by ionizing radiation to the matter in a volume element - dm is the mass of the matter in this element. In this Directive absorbed dose denotes the dose averaged over a tissue or an organ. The unit for absorbed dose is the gray. Dawka pochłonięta (D): energia pochłonięta w jednostce masy Gdzie: d D = dm - d jest średnią energią przekazaną przez promieniowanie jonizujące materii w elemencie objętości - dm jest masą materii w tym elemencie W niniejszej Dyrektywie dawka pochłonięta oznacza dawkę uśrednioną w tkance lub narządzie. Jednostką dawki pochłoniętej jest grej. Energy imparted to matter in a suitably small element of volume by ionizing radiation divided by the mass of that element of volume. Note it is commonly expressed in grays (formerly expressed in rads) Energia przekazana materii w odpowiednio małym elemencie objętości przez promieniowanie jonizujące, podzielona przez masę objętości tego elementu. Uwaga jest zwykle wyrażana w grejach (dawniej w radach). 1. DAWKA POCHŁONIĘTA (PN-92/J-01003/02) Dawka pochłonięta (D) iloraz d przez dm, gdzie d jest średnią energią przekazaną materii o masie dm, przez promieniowanie jonizujące. Jednostką dawki pochłoniętej jest grej, Gy. d D = dm 1Gy= 1Jkg 1 5

6 UWAGA: Termin dawka pochłonięta jest podstawowym w dozymetrii (IAEA BSS 1996: fundamental dosimetric quantity ) Obecnie jest on przez niektórych specjalistów podważany jako nieodpowiedni dla celów ochrony radiologicznej (J.A.Simmons, D.E. Watt, Medical Physics Publishing, Madison Wisconsin 1999). 2. ABSORBED DOSE RATE Increment in absorbed dose during a suitable small interval of time divided by that interval of time. Moc dawki pochłoniętej. Przyrost dawki pochłoniętej w odpowiednio małym przedziale czasu podzielony przez ten przedział czasu. 2. MOC DAWKI POCHŁONIĘTEJ (PN-92/J-01003/02) Moc dawki pochłoniętej ( ' D ) iloraz dd przez dt gdzie dd jest przyrostem dawki pochłoniętej w przedziale czasu dt ' D = dd dt Jednostką dawki pochłoniętej jest grej na sekundę, Gys 1 3. ACCIDENT (patrz także NUCLEAR ACCIDENT ) IAEA BSS/96 Any unintended event, including operating errors, equipment failures or other mishaps, the consequences or potential consequences of which are not negligible from the point of view of protection or safety. Wypadek radiacyjny (Awaria radiacyjna). Każde niezamierzone wydarzenie, włączając błędy obsługi, awarie urządzeń lub inne nieszczęśliwe wydarzenia, których następstwa lub możliwe następstwa są istotne z punktu widzenia ochrony lub bezpieczeństwa. 3. ZDARZENIE RADIACYJNE (PAA/04) Sytuacja związana z zagrożeniem, wymagająca podjęcia pilnych działań w celu ochrony pracowników lub ludności. UWAGA: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej w poradniku INES (international nuclear events scale ) podała 7-stopniową skalę zagrożeń, określając kryteria podziału i przykłady. W tym zestawieniu incydenty zostały zakwalifikowane na 2-im i 3-im poziomie zagrożenia. Wypadki (accidents) zakwalifikowano na poziomach zagrożenia od 4 do 7. WYPADEK RADIACYJNY (PN 92/J /05) Niezamierzone wydarzenie, które powoduje napromienienie osób, przekraczające największe wartości ustalone w przepisach. 6

7 3. AWARIA RADIACYJNA (PN92/J-01003/05) Zakłócenie pracy urządzenia lub procesu technologicznego mogące spowodować wypadek radiacyjny. UWAGA: Podana przez IAEA ogólna definicja obejmuje zarówno wypadek jak i awarię. 4. ACCIDENTAL EXPOSURE EU 96/29 An exposure of individuals as result of an accident. It does not include emergency exposure. Narażenie przypadkowe. Napromienienie osób wskutek wypadku. Nie obejmuje narażenia wyjątkowego. 4. NARAŻENIE PRZYPADKOWE (PN-92/J-01003/05) Narażenie wynikające z nieprzewidzianych wydarzeń ( w tym również awarii). 5. ACCUMULATED DOSE (Cumulative absorbed dose) Sum of the absorbed doses received by the system considered, regardless of whether it is exposed to radiation in continuous or discontinuous fashion. Dawka zakumulowana. Suma dawek otrzymanych przez rozpatrywany system niezależnie od tego czy było to napromienienie ciągłe czy przerywane. 6. ACTION LEVEL IAEA BSS/96 The level of dose rate or activity concentration above which remedial actions or protective actions should be carried out in chronic exposure or emergency exposure situations. Poziom działania. Poziom mocy dawki lub stężenia promieniotwórczego powyżej którego, w sytuacjach narażenia chronicznego lub wyjątkowego, należy podjąć działanie zapobiegawcze lub ochronne. 7. ACTIVATION IAEA RPG/84 The production of induced radioactivity by certain nuclear reactions. 7

8 Aktywacja Wytwarzanie promieniotwórczości wzbudzonej w wyniku pewnych reakcji jądrowych. 8. ACTIVITY EU 96/29 The activity, A, of an amount of a radionuclide in a particular energy state at a given time is a quotient of dn by dt, where dn is the expectation value of a number of spontaneous transitions from that energy state in the time interval dt : A= dn dt The unit of activity is the becquerel. Aktywność. Aktywność A danej ilości nuklidu promieniotwórczego w określonym stanie energetycznym w danym czasie jest ilorazem dn i dt, gdzie dn jest oczekiwaną wartością liczby spontanicznych przemian jądrowych z tego stanu energetycznego w przedziale czasu dt: Jednostką aktywności jest bekerel. A= dn dt 8. AKTYWNOŚĆ (PN-92-J-01003/02) Aktywność nuklidu promieniotwórczego (A) średnia liczba samoistnych przemian jądrowych z danego stanu energetycznego, dokonujących się w danej ilości nuklidu w przedziale czasowym dt, podzielona przez ten przedział. dn A= - dt Przez samoistną przemianę jądrową rozumie się zmianę nuklidu lub przejście izomeryczne. Jednostką aktywności jest bekerel, Bq. 1Bq = 1s 1 9. ACTIVITY CONCENTRATION (patrz także SPECIFIC ACTIVITY) Activity of material divided by its volume. Stężenie promieniotwórcze. Aktywność materiału podzielona przez jego objętość. 8

9 9. STĘŻENIE PROMIENIOTWÓRCZE ( stężenie substancji promieniotwórczej) PN 92/J-01003/02 Aktywność nuklidu lub nuklidów promieniotwórczych, odniesiona do masy albo objętości materiału, w którym substancja promieniotwórcza jest rozłożona. Jednostką stężenia promieniotwórczego jest odpowiednio; bekerel na kilogram, Bqkg -1 lub bekerel na metr sześcienny, Bq m ALARA ( as low as reasonably achievable) NCRP 127 A principle of radiation safety that states that in relation to any particular source within a practice, the magnitude of individual doses, the number of people exposed, and the likelihood of incurring exposures where this are not certain to be received should all be kept as low as reasonable achievable with economic and social factors being taken into account. ALARA ( tak małe, na ile tylko jest to rozsądnie osiągalne) Zasada bezpieczeństwa radiacyjnego, która mówi, że w wyniku promieniowania jakiegokolwiek poszczególnego źródła związanego z normalną działalnością, dawki indywidualne, liczba osób napromienionych i prawdopodobieństwo napromienienia, jeśli nie jest ono nieuniknione, powinny być tak małe, jak jest to rozsądnie osiągalne z uwzględnieniem czynników ekonomicznych i socjalnych. 10. ALARA (PN 92/J-01003/05) Zasada ochrony radiologicznej wymagająca by narażenie było tak małe, jak to jest rozsądnie osiągalne przy uwzględnieniu czynników ekonomicznych i socjalnych. 11. ALI ( annual limit on intake) IAEA BSS 96 The intake by inhalation, ingestion or through the skin of a given radionuclide in a year by the reference man which would result in a committed dose equal to the relevant dose limit. The ALI is expressed in units of activity. ALI ( roczne graniczne wniknięcie). Wniknięcie danego nuklidu promieniotwórczego w ciągu roku drogą pokarmową, oddechową lub przez skórę u człowieka umownego powodujące dawkę obciążającą równą odpowiedniej dawce granicznej. ALI wyrażone jest w jednostkach aktywności. 11. ALI (ZPA/88) Roczne wchłonięcie graniczne. UWAGA: Poprawnie powinno być wniknięcie gdyż nie wszystko co wnika do organizmu jest przez organizm wchłaniane. 9

10 12. ALIGNED FIELD EU 96/29 Expanded and aligned field : a radiation field in which the fluence and its directional and energy distribution are the same as in expanded field, but the fluence is unidirectional. Pole zorientowane : pole rozciągłe i zorientowane: pole promieniowania, w którym fluencja cząstek oraz jego rozkład kierunkowy i energetyczny są takie same jak w polu rozciągłym ale fluencja jest jednokierunkowa. 12. POLE ZORIENTOWANE (PN-92/J-01003/02) Hipotetyczne pole promieniowania, w którym wszystkie cząstki poruszają się w jednym kierunku. 13. AMBIENT DOSE EQUIVALENT EU 96/29 H*(d): the dose equivalent at a point in a radiation field that would be produced by the corresponding expanded and aligned field in the ICRU sphere at a depth, d, on the radius opposing the direction of the aligned field. The special name for the unit of ambient dose equivalent is sievert (Sv). Przestrzenny równoważnik dawki H*(d): równoważnik dawki w punkcie pola promieniowania, który byłby wytworzony przez odpowiednie pole rozciągłe i zorientowane w kuli ICRU na głębokości d, na promieniu przeciwnym do kierunku tego pola. Jednostką specjalną przestrzennego równoważnika dawki jest siwert (Sv). UWAGA: Definicja podana przez EU jest identyczna z podanymi przez ICRU i IAEA (pierwotną definicję podała ICRU). W definicji IAEA BSS/1996 dodano na końcu zdanie: A depth d=10 mm is recommended for strongly penetrating radiation. 13. PRZESTRZENNY RÓWNOWAŻNIK DAWKI ( w punkcie pola promieniowania) (PN-92/J-01003/2) H(d) - równoważnik dawki jaki byłby wytworzony przez odpowiednie rozciągłe i zorientowane pole w kuli ICRU na głębokości d, na promieniu przeciwnym do kierunku pola. Jednostką przestrzennego równoważnika dawki jest siwert, Sv. 14.ATTENUATION Reduction of a radiation quantity upon passage of radiation through matter resulting from all types of interaction with that matter. Note: Attenuation usually does not include geometric attenuation. Osłabienie Zmniejszenie ilości promieniowania przy przechodzeniu przez materię w wyniku oddziaływania wszystkich rodzajów promieniowania z tą materią. Uwaga: termin osłabienie zwykle nie obejmuje osłabienia wynikającego z geometrii układu (w wyniku zwiększenia odległości) 10

11 14.OSłABIENIE PROMIENIOWANIA (PN 75/J-01003/01) Zmniejszenie wartości wielkości charakteryzującej pole promieniowania jonizującego, spowodowane oddziaływaniem tego promieniowania na materię. UWAGA. Poprawnie powinno być z materią. 15. ATTENUATION COEFFICIENT μ Fraction of a parallel beam of specified radiation removed by attenuation in passing through a thin layer of thickness x of a substance divided by that thickness. Notes 1. It is a function of the energy of the radiation. 2. Depending on whether x is expressed in terms of length, mass per unit area, amount of substance or atoms per unit area, μ is called the linear, molar or atomic attenuation coefficient. Współczynnik osłabiania μ część równoległej wiązki określonego promieniowania usunięta przez osłabienie przy przechodzeniu przez cienką warstwę substancji o grubości x podzielona przez tę grubość. Uwagi 1. Jest on zależny od energii promieniowania. 2. W zależności od tego w jakich wielkościach wyrażona jest Δx, długości, masy na jednostkę powierzchni, ilości substancji lub atomów na jednostkę powierzchni, μ nazywa się liniowym molekularnym lub atomowym współczynnikiem osłabiania. UWAGI : 1. W definicji podanej przez ISO w języku francuskim oraz w definicji w IEC nie ma słów: podzielona przez tę grubość. 2. Polska Norma podaje dwie definicje : 15. LINIOWY WSPÓŁCZYNNIK OSŁABIANIA (PN 92/J-01003/02) μ lub μl jest określony równaniem 1 dj μ =. J dl w którym J jest gęstością prądu cząstek w wiązce równoległej do kierunku l. Jednostką liniowego współczynnika osłabiania jest metr do potęgi minus pierwszej, m -1 11

12 15. MASOWY WSPÓŁCZYNNIK OSŁABIENIA (PN 92/J-01003/02) - iloraz liniowego współczynnika osłabiania przez gęstość substancji. Jednostką masowego współczynnika jest metr kwadratowy na kilogram, m 2 kg ATTENUATION FACTOR Factor by which a radiation quantity at some point of interest is reduced owing to the interposition of a given attenuating body between the source of radiation and the point of interest for a given configuration. 16. CZYNNIK OSŁABIENIA (PN-IEC-393) Dla danego osłabiającego pola w danej konfiguracji czynnik określający redukcję natężenia promieniowania w danym punkcie wskutek wstawienia ciała między źródło promieniowania a dany punkt. 17. AUTHORIZATION EU 96/29 A permission granted in a document by the competent authority, on application, or granted by national legislation, to carry out a practice or any other action within the scope of this Directive. Uprawnienie. Pozwolenie w formie dokumentu udzielone na podstawie wniosku przez kompetentny organ lub udzielone w ramach krajowego systemu prawnego, upoważniające do prowadzenia normalnej działalności lub innej czynności objętej zakresem niniejszej dyrektywy. IAEA BSS/96 Authorized: granted an authorization by the Regulatory Authority. Uprawnienie: wydanie uprawnienia przez kompetentny organ. 18. AUTHORIZED LIMITS IAEA BSS/82 Limits for any quantity may be specified by the competent authority or by the management of an installation and are called authorized limits. When authorized limits are specified by the management, they are designed as operational limits. Operational limits shall not exceed authorized limits. Limity autoryzowane: Limity dowolnej wielkości mogą zostać określone przez kompetentne władze lub kierownictwo zakładu, nazywane są wtedy limitami 12

13 autoryzowanymi. Limity określone przez kierownictwo zakładu traktuje się jako limity robocze. Limity robocze nie mogą przekraczać limitów autoryzowanych. UWAGA Termin obecnie nie używany. Dawniej stosowany w PN-88/Z termin limit autoryzowany, odpowiadał dosłownemu tłumaczeniu terminu angielskiego, ale definicja była ograniczona jedynie do narażenia w górnictwie. IAEA-RPG/84 Limits of any quantity specified by the competent authority for a given radiation practice or source. These are generally lower than the primary, secondary or derived limits. Limity dowolnej wielkości określone przez kompetentne władze dla danej normalnej działalności lub źródła. Są one z reguły niższe od limitów pierwotnych, wtórnych lub pochodnych. 19. AVERTABLE DOSE IAEA BSS/96 The dose to be saved by a protective action; that is, the difference between the dose to be expected with the protective action and that to be expected without it Dawka do uniknięcia. Dawka, której można uniknąć poprzez przeprowadzenie akcji zapobiegawczej, tzn. jest to różnica między dawką spodziewaną mimo przeprowadzenia akcji i dawką spodziewaną bez akcji ochronnej. UWAGA Podana przez IAEA definicja zawiera błąd, powinno być:... tzn. różnica między dawką spodziewaną bez akcji ochronnej i dawką spodziewaną pomimo przeprowadzenia akcji. 20. BACKGROUND RADIATION (Ionizing radiation) radiation from any origin, natural or artificial, other than the one it is desired to detect or measure. Promieniowanie tła (Promieniowanie jonizujące) promieniowanie dowolnego pochodzenia, naturalne lub sztuczne, inne niż to, które jest przedmiotem detekcji lub pomiaru. 21. BACK-SCATTERING ISO podaje dwie definicje : 13

14 (For a single event) scattering of a particle by a material through angles greater than 90 0 with respect to the initial direction. Rozproszenie wstecz. (W pojedynczym akcie) rozproszenie cząstki przez materiał pod kątem większym niż 90 0 w odniesieniu do pierwotnego kierunku. 21. BACK-SCATTERING (General physics) reflection by material contained in a given volume as a result of a single or multiple scattering. Rozproszenie wstecz (Fizyka ogólna) odbicie przez materiał zawarty w określonej objętości, będące wynikiem pojedynczego lub wielokrotnego rozproszenia. 21. ROZPRASZANIE WSTECZNE (PN-EN-ISO 3543) Rozpraszanie, w wyniku którego cząsteczka opuszcza materię z tej samej powierzchni substancji przez którą wniknęła. 22. BECQUEREL Bq 1Bq = 1s -1 Note: The bequerel is the special name for second to the power minus one, used as the SI unit of activity. It has replaced the curie (Ci) where 1Ci = 3, Bq (exactly) Bekerel jest specjalną nazwą sekundy do potęgi minus pierwszej, przyjętej jako jednostka aktywności w układzie SI. Jednostka ta zastąpiła jednostkę curie, gdzie 1Ci = 3, Bq (dokładnie) 22. BEKEREL (PN 92/J-01003/02) Jednostką aktywności jest bekerel, Bq. 1Bq = 1 s BIOLOGICAL HALF - LIFE Time required for the amount of a particular substance in a biological system to be reduced to one-half of its value by biological processes when the rate of removal is approximately exponential. Biologiczny okres połowicznego zaniku. Czas potrzebny, aby ilość określonej substancji w systemie biologicznym zmniejszyła się, w wyniku procesów biologicznych do połowy przy wydalaniu które w przybliżeniu można opisać funkcją wykładniczą. 14

15 23. BIOLOGICZNY OKRES POŁOWICZNEGO ZANIKU ( T b ) ( PN-92/ J / 02 ) Czas, w którym aktywność zawartego w organizmie ( narządzie ) nuklidu promieniotwórczego zmniejsza się do połowy w wyniku procesów biologicznych, które można opisać funkcją wykładniczą. Jednostką biologicznego okresu połowicznego zaniku jest sekunda, s. 24. BODY BURDEN Total amount (which may be expressed as activity) of a specified radionuclide in a human or animal body. Skażenie organizmu. Całkowita ilość (która może być wyrażona jako aktywność) określonego nuklidu promieniotwórczego w organizmie człowieka lub zwierzęcia. 25. BONE SEEKER Substance which is taken up by bone more readily than by other living tissue. Nuklid osteotropowy. Substancja, która odkłada się w kościach łatwiej niż w innych żywych tkankach. 26. BROAD BEAM Beam in which the unscattered and much of the scattered radiation reach the detector. Wiązka szeroka. Wiązka, w której do detektora dociera promieniowanie nie rozproszone wraz ze znaczną częścią promieniowania rozproszonego. 26. WIĄZKA SZEROKA (PN 75/J-01003/01) Wiązka promieniowania występująca w ośrodku w takich warunkach, w których wpływ promieniowania rozproszonego na wielkość określoną w polu promieniowania jest znaczny w porównaniu z wpływem promieniowania pierwotnego. 27. BUILDUP FACTOR Ratio of the total value of a specified radiation quantity at any point in a medium to the contribution to that value from radiation reaching the point without having undergone a collision. Współczynnik przyrostu Stosunek całkowitej wartości danej wielkości promieniowania w dowolnym punkcie materii do udziału w tej wartości promieniowania docierającego do tego punktu bez kolizji. 27. WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU (PN 92/J-01003/2) ( promieniowania fotonowego w ośrodku materialnym) (B) jest określony wzorem 15

16 B = I w którym: I wartość wielkości charakteryzującej pole promieniowania w danym punkcie. - część tej wartości, odpowiadająca fotonom, które przeszły od źródła bez oddziaływania z materią. Wielkością charakteryzującą pole może być np. gęstość strumienia promieniowania lub moc dawki. 28. CEMA (C) ICRU 60 The quotient of de c by dm, where de c is the energy lost by charged particles, except secondary electrons, in electronic collisions in a mass dm of a material, thus de C = c dm Unit: Jkg -1 The special name of the unit of cema is gray (Gy). Cema Iloraz de c i dm, gdzie de c jest energią utraconą przez cząstki naładowane, za wyjątkiem elektronów wtórnych, w elektronowych zderzeniach w masie dm materiału, więc de C = c dm Jednostka: Jkg -1 Specjalną nazwą jednostki cemy jest grej (Gy). 29.CEMA RATE ( ' C ) ICRU 60 The quotient of dc by dt, where dc is the increment of cema in the time interval dt, thus Unit: Jkg -1 s 1 ' C = If the special name gray is used, the unit of cema rate is gray per second (Gys 1 ). dc dt Moc cemy Iloraz dc i dt, gdzie dc jest przyrostem cemy w czasie dt, więc ' C = Jednostka: Jkg -1 s 1 Jeśli używa się specjalnej nazwy grej, jednostka mocy cemy jest grej na sekundę (Gys 1 ). 16 dc dt

17 30. CHARGED PARTICLE EQUILIBRIUM CPE Condition existing at a point within a medium under irradiation, when for every charged particle leaving a volume element surrounding the point, another charged particle of the same kind and energy enters. Równowaga cząstek naładowanych.takie warunki w punkcie napromieniowywanego medium, gdy każdej naładowanej cząstce opuszczającej element objętości otaczający ten punkt towarzyszy wnikająca do tego elementu inna naładowana cząstka, tego samego rodzaju i o tej samej energii. 31.CHRONIC EXPOSURE IAEA BSS/1996 Exposure persisting in time. Narażenie chroniczne. Narażenie utrzymujące się w czasie. 32. CLEARANCE LEVELS EU 96/29 Values, established by national competent authorities, and expressed in terms of activity concentrations and /or total activity, at or below which radioactive substances or materials containing radioactive substances arising from any practice subject to the requirement of reporting or authorization may be released from requirements of this Directive. Poziomy zwolnienia.wartości ustalone przez kompetentne czynniki państwowe określające stężenia aktywności i/lub aktywność całkowitą, przy lub poniżej których, substancje promieniotwórcze lub materiały zawierające substancje promieniotwórcze, pochodzące z jakiejkolwiek działalności podlegającej obowiązkowi zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia mogą zostać zwolnione z wymagań zawartych w niniejszej Dyrektywie. 33. COLLECTIVE DOSE Product of the absorbed dose per individual in a given population and the number of individuals therein. Notes: 17

18 1. The organ for which the dose is assessed should be specified. 2. The unit of collective dose is the man-grey. Dawka zbiorowa. Iloczyn dawki pochłoniętej średnio przez osobnika z danej populacji i liczby osobników w tej populacji. Uwagi: 1. Należy określić narząd, dla którego ocenia się dawkę zbiorową. 2. Jednostką dawki zbiorowej jest osobogrej. 33. DAWKA ZBIOROWA (kolektywna) (PN-92-J-01003/05) Iloczyn średniej dawki indywidualnej w danej grupie i liczby tych osób. 34. COMMITTED EQUIVALENT DOSE EU 96/29 H T ( ): the integral over time ( ) of the equivalent dose rate in tissue or organ T that will be received by an individual as a result of an intake. It is given by: for an intake at time t 0 where H T ( ) = t 0 t 0 H T (t)dt - H T (t) is the relevant equivalent dose rate in organ or tissue T at time t, - is the time over which the integration is performed. In specifying H T ( ), is given in years. When is not given, a period of 50 years is assumed for adults and up to age of 70 for children. The unit for committed equivalent dose is the sievert. Dawka równoważna obciążająca. H T ( ): dawka, która jest całką w czasie ( ) z mocy dawki równoważnej w tkance lub narządzie T, jaką otrzyma osobnik w wyniku wniknięcia substancji promieniotwórczej do organizmu. Jest ona określona wzorem: H T ( ) = t 0 t 0 H T (t)dt dla wniknięcia w czasie t 0, gdzie: - H T (t) jest odpowiednią mocą dawki równoważnej w tkance lub narządzie w chwili t, - oznacza okres objęty całkowaniem. Przy wyznaczaniu H T ( ), podawany jest w latach. Jeżeli nie jest określony, przyjmuje się, że wynosi on 50 lat dla dorosłych i do 70 lat dla dzieci. Jednostką równoważnej dawki obciążającej jest siwert. 18

19 34. DAWKA OBCIĄŻAJĄCA (PN 92/J-01003/05) Dawka obrazująca napromienienie tkanki ze źródeł wewnętrznych po wniknięciu do organizmu substancji promieniotwórczej, zakumulowana w rozpatrywanym przedziale czasu. 35. CONTAINMENT Methods, provisions and systems to prevent the transfer or spread of unacceptable quantities of radioactive material across defined boundaries even in the case of accidents. Obudowa bezpieczeństwa. Metody, środki i systemy zabezpieczające, nawet w razie awarii, przed przechodzeniem przez określone bariery lub rozprzestrzenianiem się nieakceptowanych ilości materiału promieniotwórczego. 35. OBUDOWA BEZPIECZEŃSTWA (PN-76/J-01003/14) Obudowa lub powłoka otaczająca reaktor wraz z pierwotnym obiegiem chłodzenia, ograniczająca rozprzestrzenianie się substancji promieniotwórczych w przypadku awarii polegającej na naruszeniu szczelności zbiornika reaktora lub rurociągów obiegu pierwotnego. UWAGA: Odpowiednik polski ograniczony jest tylko do obudowy reaktora. 36. CONTAINMENT SYSTEM (radioactive material transport) IAEA TS-R-1/00 Containment system shall mean the assembly of components of the packaging specified by designer as intended to retain the radioactive material during transport. Zestaw zapewniający szczelność: oznacza zestaw elementów opakowania określonych przez projektanta jako przeznaczone do zabezpieczenia przed rozproszeniem materiału promieniotwórczego w czasie transportu. 36. ZESTAW ZAPEWNIAJĄCY SZCZELNOŚĆ (PN-91-J-01003/13) Elementy opakowania przeznaczone, zgodnie z dokumentacją do zabezpieczenia przed rozproszeniem się substancji promieniotwórczej. 37. CONTAMINATION (patrz także RADIOACTIVE CONTAMINATION) IAEA BSS/96 The presence of radioactive substances in or on material or the human body or other place where they are undesirable or could be harmful. Skażenie. Niepożądana lub mogąca być szkodliwą obecność substancji promieniotwórczych w (na) jakimś materiale, ciele ludzkim lub innym miejscu. 19

20 38. CONTROLLED AREA EU 96/29 An area subject to special rules for the purpose of protection against ionizing radiation or of preventing the spread of radioactive contamination and to which access is controlled. Teren kontrolowany.teren, do którego dostęp jest kontrolowany, i na którym obowiązują specjalne przepisy w celu ochrony przed promieniowaniem jonizującym lub w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się skażeń promieniotwórczych. IAEA BSS/96 A controlled area is any area in which specific protection measures and safety provisions are or could be required for: (a) controlling normal exposures or preventing the spread of contamination during normal working conditions; and (b) preventing or limiting the extent of potential exposures. Teren kontrolowany to każdy teren, na którym są lub mogą być wymagane specjalne środki ochronny w celu: (a) kontroli normalnego narażenia lub zapobieżenia rozprzestrzeniania się skażeń w normalnych warunkach pracy; i (b) zapobieżenia lub ograniczenia stopnia narażenia potencjalnego. 38. TEREN KONTROLOWANY (PA/04) Teren o kontrolowanym dostępie, objęty specjalnymi przepisami mającymi na celu ochronę przed promieniowaniem jonizującym lub rozprzestrzenianiem się skażeń promieniotwórczych. 39. COST/BENEFIT ANALYSIS, DIFFERENTIAL IAEA BSS/82 A sequential analysis of the incremental changes in costs and benefits from alternative actions. As used in this Standards, it represents the approach for optimizing radiation protection expenditure and defining as low as reasonably achievable (ICRP Publication 26) for the limitation exposure. Różniczkowa analiza kosztów i korzyści, (analiza optymalizacyjna). Sekwencyjna analiza narastających zmian kosztów i korzyści, pochodzących z alternatywnych działań.w zrozumieniu niniejszych norm, przedstawia ona podejście do optymalizacji wydatków na ochronę przed promieniowaniem i zdefiniowanie określenia tak niskie jak jest to rozsądnie osiągalne (ICRP Publikacja 26) dla celów ograniczenia narażenia. IAEA-RPG/84 A procedure for optimization of radiation protection used to determine the point which exposures have been decreased so far that any further decrease is considered less important than additional necessary effort required to achieve it. 20

21 Postępowanie w celu optymalizacji ochrony przed promieniowaniem stosowane do wyznaczenia punktu, w którym narażenie zostało obniżone tak znacznie, że dalsze obniżanie traktowane jest jako mniej istotne niż dodatkowe wysiłki niezbędne do tego obniżenia. 40. COST EFFECTIVENESS ANALYSIS IAEA-RPG/84 A procedure, different from differential cost-benefit analysis, which is used to determine the most effective protection obtainable from fixed resources or alternatively, the least expensive protection for a given level of exposure. Analiza kosztów i skuteczności. Postępowanie różniące się od różnicowej analizy kosztów i korzyści, prowadzone w celu określenia najbardziej efektywnej ochrony osiągalnej przy stałych nakładach względnie najmniej kosztowna ochrona przy założonym poziomie narażenia. Brak odpowiednika w dokumentach krajowych. 41. CRITICAL GROUP (patrz także REFERENCE GROUP) IAEA SF/96 A group of members of the public which is reasonable homogenous with respect to its exposure for a given radiation source and given exposure pathway and is typical of individuals receiving the highest effective dose or equivalent dose (as applicable) by the given exposure pathway from the given source. Grupa krytyczna. Grupa poszczególnych osób z ludności, w miarę jednorodna w odniesieniu do narażenia od danego źródła promieniowania i danej drogi narażenia, reprezentatywna dla osobników otrzymujących tą samą drogą od danego źródła największą dawkę efektywną lub równoważną (w zależności od sytuacji). 41. GRUPA LUDNOŚCI KRYTYCZNA (PN-92/J-01003/5) Grupa osób z ludności, uznana za jednorodną z punktu widzenia narażenia na promieniowanie, która w określonych warunkach narażona jest w największym stopniu. 42. CRITICALITY Condition of the medium that is critical, i.e. having an effective neutron multiplication factor equal to unity. Krytycznościowość. Warunki, w których medium znajduje się w stanie krytycznym tzn. z efektywnym czynnikiem rozmnażania równym jedności. 43. CRITICAL ORGAN. Organ in a biological system for which the consequences of exposure to specified radiation or incorporation of a given radionuclide are most serious. 21

22 Narząd krytyczny. Narząd w systemie biologicznym, dla którego narażenie na określone promieniowanie lub inkorporacja danego nuklidu promieniotwórczego są najgroźniejsze. 43. NARZĄDY KRYTYCZNE (PN-92/J-01003/05) Narządy lub tkanki, których uszkodzenie przez promieniowanie jest najgroźniejsze dla napromieniowanego osobnika lub jego potomstwa (z uwzględnieniem promienioczułości, ważności funkcji narządu oraz dawki, jak również gromadzenia wybiórczego w przypadku skażenia wewnętrznego). 44. CRITICALITY SAFETY INDEX (CSI) (radioactive material transport) IAEA TS-R-1/00 Criticality safety index assigned to a package, overpack or freight container containing fissile materials shall mean a number which is used to provide control over the accumulation of packages, overpacks or freight containers containing fissile material. Wskaźnik bezpieczeństwa krytycznościowego (CSI)Wskaźnik bezpieczeństwa krytycznościowego dotyczący sztuki przesyłki, opakowania zbiorczego lub kontenera transportowego zawierającego materiał rozszczepialny jest liczbą przewidzianą do kontroli zbioru sztuk przesyłek, opakowań zbiorczych lub kontenerów transportowych zawierających materiał rozszczepialny. Brak odpowiednika w dokumentach krajowych. 45. CRITICAL PATHWAY IAEA-RPG84 The dominant environmental pathway through which a given radionuclide reaches the critical group. Droga krytyczna. Dominująca droga w środowisku, którą określony nuklid promieniotwórczy dostaje się do organizmu ludzi w grupie krytycznej UWAGA: Termin używany był w dawniejszych publikacjach Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej (ICRP Publication No ). ICRP podaje ogólnie znaczenie wyrazu critical. The word critical has been used by the Commission to describe the organ of the body whose damage by radiation results in the greatest injury to the individual (or his descendants). The injury may result from inherent radiosensitivity or indispensability of the organ, or from high dose, or from combination of all three. The use of the term critical has here been extended to describe nuclides, articles or diet, and pathways of exposure, which deserve primary consideration as being the mechanism of principal exposure of individuals. By a further extension, the term has been used to describe groups of population whose exposure is homogenous and typical of that of the most highly exposed individuals in the exposed population. Wyraz krytyczny został użyty przez Komisję dla określenia narządu ciała, którego uszkodzenie powoduje największe szkody dla osobnika (lub jego potomków). Szkoda może być wynikiem wrodzonej promienioczułości lub niedyspozycji narządu, dużej dawki promieniowania lub kombinacji wszystkich trzech czynników. Stosowanie terminu krytyczny zostało rozszerzone do określania nuklidów, artykułów lub diety i dróg 22

23 rozchodzenia się narażenia zasługujących przede wszystkim na uwagę jako będących podstawowym czynnikiem ekspozycji ludzi. Ponadto termin ten stosowany jest także dla określania grup ludności, których ekspozycja jest jednorodna i typowa spośród osobników najbardziej narażonych w napromienionej populacji. UWAGA: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA) w materiałach nadesłanych w 2000 r do terminologicznej grupy roboczej ISO/TC85/WG1 podaje uproszczoną niezbyt precyzyjną definicję wyrazu critical : Adjective critical is defined as follows. Relating to the highest doses or risks attributable to a specified source. As in for example, critical group, critical pathway or critical radionuclide. Przymiotnik krytyczny oznacza odnoszący się najwyższych dawek lub ryzyka pochodzących od określonego źródła. Na przykład krytyczna grupa (ludności), krytyczna droga (narażenia) lub krytyczny nuklid promieniotwórczy. 45. DROGI MIGRACJI KRYTYCZNE (PN 92/J-01003/05) Drogi migracji nuklidów w środowisku, najistotniejsze z punktu widzenia zagrożenia radiacyjnego w rozpatrywanej sytuacji. 46. CURIE 1Ci = 3,7x10 10 Bq (exactly) Note The curie has been replaced by the becquerel. Curie 1Ci = 3,7x10 10 Bq (dokładnie) UWAGA Jednostka curie została zastąpiona przez jednostkę bekerel. 46. KIUR (niezalecany) Ci (PN- IEC 393) Jednostka aktywności dokładnie równa 3,7x10 10 Bq Uwaga Patrz bekerel UWAGA: Normalizacyjna Komisja Problemowa Nr 266 Aparatura Jądrowa w 2001r. zaproponowała przekazanie do IEC informacji, że jednostce Ci przywraca się polską nazwę curie. 47. DECAY CONSTANT (Disintegration constant) Probability per unit time for the spontaneous decay of one of the nuclei of a radionuclide, given by = - N 1 dn dt where N is the number of nuclei existing at time t. 23

24 Stała rozpadu Prawdopodobieństwo samorzutnego rozpadu, w jednostce czasu, jednego z jąder nuklidu promieniotwórczego określone wzorem = - N 1 dn dt gdzie N jest liczbą istniejących jąder w czasie t. 47. STAŁA ROZPADU (PN 92/J-01003/02) ( ) - prawdopodobieństwo rozpadu jądrowego w przedziale czasu dt, podzielone przez ten przedział. 1 dn =- N dt gdzie N jest liczbą promieniotwórczych atomów w danej chwili czasu t. Jednostką stałej rozpadu jest sekunda do minus pierwszej, s DECAY CURVE Plot of the activity of a sample, or a selected constituent of a sample, as a function of time. Krzywa rozpadu. Wykres zmian aktywności próbki, lub wybranej składowej próbki, w funkcji czasu. 49. DECOMMISSION NCRP 127 Close the facility and prepare its buildings and land for release for unrestricted use. Likwidacja. Zamknięcie zakładu oraz przygotowanie jego budynków i terenu do dopuszczenia dla nieograniczonego użytkowania. UWAGA: W polskim prawie atomowym podane są dwie definicje, jedna dotyczy obiektu jądrowego, druga składowiska odpadów promieniotwórczych lub wypalonego paliwa jądrowego. 49. LIKWIDACJA OBIEKTU JĄDROWEGO (PA/04) Doprowadzenie obiektu lub urządzenia do stanu niewymagającego ograniczeń z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w wykonywaniu dowolnej działalności. 49. LIKWIDACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW PROMIENIO- TWÓRCZYCH LUB SKŁADOWISKA WYPALONEGO PALIWA JĄDROWEGO (PA/04) Doprowadzenie terenu, na którym znajduje się składowisko odpadów promieniotwórczych lub składowisko wypalonego paliwa jądrowego, do stanu 24

25 niewymagającego ograniczeń z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w wykonywaniu dowolnej działalności. 50. DECONTAMINABILITY Capability of the surface of a given material of being decontaminated. Odkażalność. Podatność powierzchni określonego materiału na odkażanie. Brak odpowiednika w dokumentach krajowych. 51. DECONTAMINATION FACTOR Ratio of the initial concentration of contaminating radioactive material to the final concentration resulting from a decontamination process. NOTE The term may refer to a specified nuclide or to gross measurable radioactivity Czynnik odkażania. Stosunek początkowego stężenia materiału skażającego do stężenia końcowego będącego wynikiem procesu odkażania. Uwaga Termin ten może odnosić się do określonego nuklidu lub do całkowitej mierzonej aktywności substancji promieniotwórczej. Brak odpowiednika w dokumentach krajowych 52. DECONTAMINATION INDEX Logarithm of the ratio of the specific activity of a material before and after a decontamination process. Wskaźnik odkażania. Logarytm stosunku aktywności właściwej materiału przed i po odkażaniu. Brak odpowiednika w dokumentach krajowych. 53. DEFENCE IN DEPTH IAEA BSS/96 The application of more than a single protective measure for a given safety objective such that the objective is achieved even if one of the protective measures fails. Zabezpieczenie wielostopniowe. Zastosowanie więcej niż jednego środka ochronnego, w celu uzyskania określonego poziomu bezpieczeństwa, tak aby bezpieczeństwo to zostało utrzymane nawet jeśli jeden z tych środków zawiedzie. UWAGA: Można spotkać także używany w niektórych publikacjach polskich termin obrona w głąb. 25

26 54. DEPOSITION IAEA-RPG/84 Amount of radioactive material incorporated into tissues and organs (see intake and uptake). Also used to denote the process. Depozycja. Ilość substancji promieniotwórczej inkorporowana do tkanki lub narządu (patrz wniknięcie i wchłonięcie). Termin stosowany jest także do określenia procesu. Brak odpowiednika w dokumentach krajowych. 55. DERIVED LIMIT IAEA BSS/82 Derived limits are related to the primary limits by a defined model such that if the derived limits are observed, it is likely that the primary limits would also be observed. Limit pochodny. Limity pochodne wyprowadza się z limitów pierwotnych w taki sposób, że ich przestrzeganie zapewnia także nie przekraczanie limitów pierwotnych. 55. LIMIT POCHODNY (PN 92/J-01003/5) Wartość określona na podstawie limitu pierwotnego lub wtórnego, w celu ułatwienia szybkiej oceny narażenia, zapewniająca nie przekroczenie limitu pierwotnego. 56. DETERMINISTIC EFFECT IAEA BSS/96 A radiation effect for which generally a threshold dose exists above which the severity of the effect is greater for a higher dose. Skutek deterministyczny. Skutek promieniowania posiadający w zasadzie dawkę progową powyżej której ostrość skutku zwiększa się wraz z wartością dawki. 56. SKUTKI NIESTOCHASTYCZNE (deterministyczne) PN 92/J 01003/05 Skutki, dla których przyjmuje się, że istnieje wartość dawki progowej, powyżej której ostrość skutku zależy od dawki oraz szybkości jej kumulacji. 57. DETRIMENT ISO podaje dwie definicje: 1. (population) mathematical expectation of the harm incurred from the exposure to radiation taking into account not only the probability of each type of deleterious effect, but also the severity of the effect. Note These deleterious effects include both health and other effects. 2. G [effects (or potential effects) on health] G=P i p g i i 26

27 Where P - is the number of persons in the group; p i is the probability of suffering effect i; g i is the weighting factor expressing the severity of the effect. Szkoda radiacyjna. 1. (Populacja) matematyczne przewidywanie szkód powstałych w wyniku napromieniowania, biorąca pod uwagę nie tylko prawdopodobieństwo wystąpienia każdego rodzaju szkodliwego efektu ale także jego ostrość. Uwaga do tych szkodliwych efektów należą zarówno skutki zdrowotne jak i inne. 2. G [skutki (rzeczywiste lub potencjalne) dla zdrowia] G=P i p g i i gdzie P- liczba osób w grupie p i - prawdopodobieństwo występowania efektu i g i - współczynnik wagowy określający ostrość tego efektu EU 96/29 Health detriment: an estimate of the risk of reduction in length and quality of life occurring in a population following exposure to ionizing radiations. This includes loss arising from somatic effects, cancer and genetic disorder. Utrata zdrowia: oszacowane ryzyko skrócenia życia i pogorszenia stanu zdrowia występujące w populacji w następstwie narażenia na promieniowanie jonizujące. Pojęcie to obejmuje straty wynikające ze skutków somatycznych, nowotworów i zmian genetycznych. 57. SZKODA DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA (PA/04) Oszacowane ryzyko skrócenia długości i pogorszenia jakości życia ludzi w następstwie narażenia na promieniowanie jonizujące ; obejmuje straty wynikające ze skutków somatycznych, nowotworów i poważnych zaburzeń genetycznych. SZKODA RADIACYJNA ( detryment) (PN-92/J-1003/05) Suma spodziewanych szkód biologicznych wynikających z napromienienia, z uwzględnieniem ich znaczenia i prawdopodobieństwa wystąpienia. 58. DIRECTIONAL DOSE EQUIVALENT EU 96/29 H (d, Ω): The dose equivalent at a point in a radiation field that would be produced by the corresponding expanded field in the ICRU sphere at a depth, d, on a radius in a specified direction, Ω. The special name for the unit of directional dose equivalent is sievert (Sv). Kierunkowy równoważnik dawki. H (d, Ω): Równoważnik dawki w punkcie pola promieniowania, który byłby wytworzony przez odpowiednie rozciągłe pole w kuli ICRU na 27

28 głębokości d, na promieniu skierowanym w określonym kierunku, Ω. Jednostką specjalną kierunkowego równoważnika dawki jest siwert (Sv). 58. KIERUNKOWY RÓWNOWAŻNIK DAWKI (PN 92/J-1003/02) (H /d) równoważnik dawki, jaki byłby wytworzony przez odpowiednie rozciągłe pole w kuli ICRU na głębokości d, na promieniu w wybranym kierunku. Jednostką kierunkowego równoważnika dawki jest siwert (Sv). 59. DIRECTLY IONIZING PARTICLE Charged particle (electron, proton, alpha particle, etc.) having sufficient kinetic energy to produce ionization by collision. Cząstka bezpośrednio jonizująca. Naładowana cząstka (elektron, proton, cząstka alfa itp.) mająca wystarczająco dużą energię kinetyczną by powodować jonizację w wyniku zderzeń. 60. DISCHARGE (controlled disposal of radioactive effluent) (patrz także RADIOACTIVE DISCHARGES) IAEA w materiałach nadesłanych w 2000r. do grupy roboczej ISO/TC85/WG1 podaje następującą definicję. Planned and controlled release of (usually gaseous or liquid) radioactive material to the environment. Usuwanie. (Kontrolowane usuwanie promieniotwórczych uwolnień) Planowane i kontrolowane uwalnianie (zwykle gazów lub cieczy) materiałów promieniotwórczych do środowiska. 60. USUWANIE SUBSTANCJI PROMIENIOTWÓRCZYCH (PN 92/J- 1003/05) Świadome wprowadzanie do środowiska naturalnego substancji promieniotwórczych, stanowiących produkty odpadowe 61. DOSE Quantity of radiation or energy absorbed. Notes: 1. For special purposes, it must be appropriately qualified. 2. The term dose has been used with variety of specific meanings, such as absorbed dose, exposure, and fluence, but such uses are deprecated Dawka. Ilość promieniowania lub energia pochłonięta. Uwagi: 1. Dla określonych celów należy dodawać odpowiednie określenie. 28

29 2. Termin dawka był używany w różnym znaczeniu, jak dawka pochłonięta, ekspozycja i fluencja, obecnie nie jest to jednak zalecane. IAEA BSS 1996 A measure of the radiation received or absorbed by a target. The quantities termed absorbed dose, organ dose, effective dose, committed equivalent dose, or committed effective dose are used, depending on the context. The modifying terms are often omitted when they are not necessary for defining the quantity of interest. Miara promieniowania otrzymanego lub pochłoniętego przez obiekt. W zależności od kontekstu terminu tego używa się dla wielkości takich jak: dawka pochłonięta, dawka w narządzie, dawka efektywna, równoważna lub efektywna dawka obciążająca. Precyzujące określenia są często pomijane, jeśli nie są niezbędne do zdefiniowania wielkości o której mowa. 61. DAWKA (PN 92/J-01003/05) Termin ogólny, oznaczający dawkę pochłoniętą, mogący również oznaczać np. równoważnik dawki. 62. DOSE ALBEDO Ratio of doses of the reflected and the incident radiation at a surface. Stosunek wartości dawek promieniowania odbitego od i padającego na powierzchnię. 63. DOSE CONSTRAINT EU 96/29 A restriction on the prospective doses to individuals which may result from a defined source, for use at the planning stage in radiation protection whenever optimization is involved. Ogranicznik dawki Ograniczenie przewidywanych dawek indywidualnych mogących pochodzić od określonego źródła, stosowane w stadium planowania w ochronie radiologicznej, związane z optymalizacją. IAEA BSS/96 A prospective and source related restriction on the individual dose delivered by the source which serves as a bound in the optimization of protection and safety of the source. For occupational exposures dose constraint is a source related value of individual dose used to limit the range of options considered in the process of optimization. For public exposure, the dose constraint is an upper bound on the annual doses that members of public should receive from the planned operation of any controlled source. The exposure to which the dose constraint applies is the annual dose any critical group, summed over all exposure pathways, arising from the predicted operation of the controlled source. The dose constraint for each source is intended to ensure that the sum of doses to the critical group from all controlled sources remains within dose limit. For medical exposure the dose constraint levels should be interpreted as guidance levels, except when used in optimizing the 29

RADIATION PROTECTION GLOSSARY AND ENGLISH POLISH DICTIONARY

RADIATION PROTECTION GLOSSARY AND ENGLISH POLISH DICTIONARY RADIATION PROTECTION GLOSSARY AND ENGLISH POLISH DICTIONARY OCHRONA RADIOLOGICZNA ENCYKLOPEDYCZNY SŁOWNIK ANGIELSKO POLSKI Tadeusz Musiałowicz CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ Wydanie 5-te

Bardziej szczegółowo

Radiation protection in medicine. Doses in radiology

Radiation protection in medicine. Doses in radiology Journal of Health Sciences. 2013; 3 (9): 113-124 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 683. The Author (s) 2013; This article

Bardziej szczegółowo

GLOSARIUSZ TERMINÓW GLOSSARY OF TERMS

GLOSARIUSZ TERMINÓW GLOSSARY OF TERMS 1 Glosariusz został opracowany przez Zespół do spraw ujednolicenia terminologii dotyczącej kontroli i audytu w administracji publicznej, w następującym składzie: The Glossary has been prepared by the Team

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Glossary of Terms Polish

PRINCE2 Glossary of Terms Polish Term Definition Translated Term Translated Definition accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that that

Bardziej szczegółowo

Andrzej M. Brandt, Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka. 1. Introduction. 1. Wprowadzenie 216 CWB-4/2013. IPPT PAN, Warszawa

Andrzej M. Brandt, Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka. 1. Introduction. 1. Wprowadzenie 216 CWB-4/2013. IPPT PAN, Warszawa Andrzej M. Brandt, Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka IPPT PAN, Warszawa O wpływie promieniowania jonizującego na mikrostrukturę i właściwości osłon betonowych przegląd 1 The influence of ionizing radiation on

Bardziej szczegółowo

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.3 (2014) testowaniem

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.3 (2014) testowaniem z Wersja 2.3 (2014) testowaniem Uwagi na temat praw autorskich Ten dokument może być kopiowany w całości, lub w wypisach, po podaniu źródła Wszystkie prawa do wersji angielskie zastrzeżona dla International

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI NATO ZAWIERAJĄCY WOJSKOWE TERMINY I ICH DEFINICJE STOSOWANE W NATO

SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI NATO ZAWIERAJĄCY WOJSKOWE TERMINY I ICH DEFINICJE STOSOWANE W NATO AAP-6 SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI NATO ZAWIERAJĄCY WOJSKOWE TERMINY I ICH DEFINICJE STOSOWANE W NATO 1 NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION NATO STANDARDIZATION AGENCY (NSA) ORGANIZACJA TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Kontrakty Różnicowe skuteczne finansowanie Samolot Vs Elektrownia Jądrowa

Kontrakty Różnicowe skuteczne finansowanie Samolot Vs Elektrownia Jądrowa Kwartalnik popularno naukowy Wrzesień 2014 nr 14 Kontrakty Różnicowe skuteczne finansowanie Samolot Vs Elektrownia Jądrowa MONITORING SKAŻEŃ POWIETRZA ISSN 2083-442X Baza czasopism naukowych - IC Journals

Bardziej szczegółowo

Słownik kluczowych pojęć związanych z krajowym systemem kwalifikacji A GLOSSARY OF KEY CONCEPTS RELATED TO THE NATIONAL QUALIFICATIONS SYSTEM

Słownik kluczowych pojęć związanych z krajowym systemem kwalifikacji A GLOSSARY OF KEY CONCEPTS RELATED TO THE NATIONAL QUALIFICATIONS SYSTEM Słownik kluczowych pojęć związanych z krajowym systemem kwalifikacji A GLOSSARY OF KEY CONCEPTS RELATED TO THE NATIONAL QUALIFICATIONS SYSTEM 2 Szanowni Państwo! Przekazujemy w Państwa ręce pierwsze wydanie

Bardziej szczegółowo

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.2 (2012) testowaniem

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.2 (2012) testowaniem z Wersja 2.2 (2012) testowaniem Uwagi na temat praw autorskich Ten dokument może być kopiowany w całości, lub w wypisach, po podaniu źródła Wszystkie prawa do wersji angielskie zastrzeżona dla International

Bardziej szczegółowo

Annex 1 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Quality Requirements for Production Material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 1 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Quality Requirements for Production Material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania jakościowe dla materiałów produkcyjnych Wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 1 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase

Bardziej szczegółowo

Technical, economic and legal conditions of the development of photovoltaic generation in Poland

Technical, economic and legal conditions of the development of photovoltaic generation in Poland Technical, economic and legal conditions of the development of photovoltaic generation in Poland Authors Jerzy Majewski Michał Szymanek Keywords photovoltaic generation, photovoltaic cell, solar radiation,

Bardziej szczegółowo

Ekologicznie zrównoważony dochód narodowy i inne sposoby metody poprawy jakości informacji na temat wzrostu gospodarczego

Ekologicznie zrównoważony dochód narodowy i inne sposoby metody poprawy jakości informacji na temat wzrostu gospodarczego PROBLEMY EKOROZWOJU PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2011, vol. 6, no 1, 31-46 Ekologicznie zrównoważony dochód narodowy i inne sposoby metody poprawy jakości informacji na temat wzrostu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXX, z. 60 (1/13), styczeń-marzec 2013, s. 5-18 STRESZCZENIA Jacek ABRAMCZYK

Bardziej szczegółowo

kwalifikacje po europejsku Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji

kwalifikacje po europejsku Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji A GLOSSARY OF KEY TERMS RELATED TO THE NATIONAL QUALIFICATIONS SYSTEM kwalifikacje po europejsku Projekt pt. Opracowanie założeń

Bardziej szczegółowo

The potential of current european light duty CNG-fuelled vehicles to meet Euro 6 requirements

The potential of current european light duty CNG-fuelled vehicles to meet Euro 6 requirements Możliwości spełnienia norm emisji Euro 6 przez obecnie produkowane europejskie lekkie pojazdy... Piotr BIELACZYC Andrzej SZCZOTKA PTNSS-2012-SS4-403 The potential of current european light duty CNG-fuelled

Bardziej szczegółowo

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem...

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem... Raport końcowy Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department kierujący supervisor Agnieszka Zgierska

Bardziej szczegółowo

NATO/PfP UNCLASSIFIED AAP-6(2005) NATO/PdP JAWNE AAP-6 SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI NATO NATO GLOSSARY OF TERMS AND DEFINITIONS

NATO/PfP UNCLASSIFIED AAP-6(2005) NATO/PdP JAWNE AAP-6 SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI NATO NATO GLOSSARY OF TERMS AND DEFINITIONS AAP-6 SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI NATO NATO GLOSSARY OF TERMS AND DEFINITIONS 1 NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION NATO STANDARDIZATION AGENCY (NSA) ORGANIZACJA TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Prognoza oddziaływania na środowisko. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Badanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Główny Instytut

Bardziej szczegółowo

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.02 (2011) testowaniem

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.02 (2011) testowaniem z Wersja 2.02 (2011) testowaniem Wszystkie prawa do wersji angielskie zastrzeżona dla International Testing Qualification Board (ISTQB) Wersja angielska słownika wyrażeń związanych została opracowana przez

Bardziej szczegółowo

Niebieska Księga Blue Book

Niebieska Księga Blue Book Niebieska Księga Blue Book Nowe wydanie New edition Lipiec / July 2015 Infrastruktura drogowa Road Infrastructure Spis treści Table of Contents Wprowadzenie Background... 5 Cel podręcznika Purpose of the

Bardziej szczegółowo

PN-EN ISO 19011 październik 2003

PN-EN ISO 19011 październik 2003 Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA ICS 03.120.20;13.020.10 PN-EN ISO 19011 październik 2003 Wprowadza EN ISO 19011:2002, IDT ISO 19011:2002, IDT Zastępuje PN-EN ISO 14010:1998, PN-EN ISO 14011:1998,

Bardziej szczegółowo

Niebieska księga Blue Book

Niebieska księga Blue Book Niebieska księga Blue Book Nowe wydanie New edition Maj/May 2015 WERSJA DO DYSKUSJI / DRAFT FOR DISCUSSION Sektor kolejowy Railway Sector Infrastruktura kolejowa Railway Infrastructure 1 Table of Contents

Bardziej szczegółowo

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ

WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ ACCIDENTS AT WORK AND WORK-RELATED HEALTH PROBLEMS Statistical Information and Elaborations

Bardziej szczegółowo

GENERAL TERMS AND CONDITIONS (GTC) Enviropro Policy. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (OWU) Polisa Enviropro. 1 General Provisions. Postanowienia ogólne

GENERAL TERMS AND CONDITIONS (GTC) Enviropro Policy. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (OWU) Polisa Enviropro. 1 General Provisions. Postanowienia ogólne AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (OWU) Polisa EnviroPro Zatwierdzone przez Dyrektora Oddziału AIG Europe Limited

Bardziej szczegółowo

Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020

Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020 RAPORT Z BADANIA Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Ocena dostępności informacji Information availability assessment

Ocena dostępności informacji Information availability assessment dr inż. ANDRZEJ MICHALSKI Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG Ocena dostępności informacji Information availability assessment W artykule przeanalizowano pojęcie i znaczenie dostępności

Bardziej szczegółowo