Analiza definicji dziedzin infrastruktury jądrowej w związku z misją Integrated Nuclear Infrastructure Review w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza definicji dziedzin infrastruktury jądrowej w związku z misją Integrated Nuclear Infrastructure Review w Polsce"

Transkrypt

1 Analiza definicji dziedzin infrastruktury jądrowej w związku z misją Integrated Nuclear Infrastructure Review w Polsce Najważniejszym krajowym aktem prawnym regulującym zagadnienia pokojowego wykorzystania energii atomowej związane z narażeniem na promieniowanie jonizujące od sztucznych źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego - jest ustawa - Prawo atomowe z 29 listopada 2000 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 42/2007 poz. 276, ze zm.). Przepisy art. 3 tej ustawy zawierają istotne definicje z tego zakresu: obiekt jądrowy - obiekt lub urządzenie przeznaczone do wytwarzania, stosowania, przetwarzania, wzbogacania izotopowego, przechowywania, składowania materiału jądrowego w ilości umożliwiającej zrealizowania samopodtrzymującej się reakcji rozszczepienia jądrowego (projekt ustawy o ej z 12 listopada 2010 r. uściśla; że chodzi o elektrownie jądrowe, przechowalniki wypalonego paliwa jądrowego, obiekty do przechowywania odpadów promieniotwórczych i ich wstępnego pzretwarzania); materiał jądrowy - rudy, materiały wyjściowe (źródłowe) lub specjalne materiały rozszczepialne, o których mowa w art. 197 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej Euratom, zwanego Traktatem Euratom; odpady promieniotwórcze - stałe, ciekłe lub gazowe substancje promieniotwórcze, których wykorzystanie jest niecelowe lub niemożliwe, przy tym zakwalifikowane do tej kategorii w art. 47 ustawy Prawo atomowe [patrz Wspólna Konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi - sporządzona w Wiedniu 5 września 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 202 poz. 1704)]; postępowanie z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym - działania związane z przetwarzaniem, przemieszczaniem, przechowywaniem lub składowaniem tych odpadów, włącznie z usuwaniem skażeń promieniotwórczych i likwidacją obiektu jądrowego, zaś postępowanie z wypalonym paliwem jądrowym - z jego przerobem, przemieszczaniem, przechowywaniem lub składowaniem; promieniowanie jonizujące promieniowanie składające się z cząstek bezpośrednio lub pośrednio jonizujących albo z obu rodzajów tych cząstek lub fal elektromagnetycznych o długości do 100 nanometrów; źródło promieniowania jonizującego źródło promieniotwórcze (substancja promieniotwórcza przygotowana do wykorzystania jej promieniowania jonizującego), urządzenie zawierające takie źródło, urządzenie wytwarzające promieniowanie jonizujące lub urządzenie emitujące substancje promieniotwórcze (zwierające izotopy promieniotwórcze. Przewiduje się nowelizację przepisów Prawa atomowego, które wejdą w życie od 1 lipca 2011 r. Zmianie ulegnie cały rozdział IV regulujący kwestie obiektów jądrowych. Przyświecać temu będzie zasada priorytetu bezpieczeństwa. Wykonywanie działalności związanej narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji tego obiektu będzie dopuszczalne po spełnieniu przez inwestora/operatora wymagań bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej, zabezpieczeń i postępowania awaryjnego określonych w rozporządzeniach wykonawczych, odrębnych przepisach i zezwoleniu wydawanym przez nadzór (dawnie dozór) jądrowy. Brane pod uwagę będą zasady odpowiedzialności wymienione w art. 6 ust. 1 Dyrektywy Rady 2009/71/Euratom i art. 9 Konwencji bezpieczeństwa jądrowego NSC oraz dokumencie MAEA SF-1 Fundamentalne Zasady Bezpieczeństwa i projekcie takiego dokumentu DS W II etapie nowelizacji przepisów ustawy Prawo atomowe przewidziano

2 przekształcenie PAA w Komisję Dozoru Jądrowego, wdrożenie nowych dyrektyw: odpadowej i bezpieczeństwa jądrowego oraz uregulowanie kwestii postępowania awaryjnego w przypadku zaistnienia zdarzeń radiacyjnych. Z punktu widzenia Misji INIR zajmującej się infrastrukturą jądrową należy dodatkowo w art. 3 Ustawy Prawo atomowe wyróżnić definicje: bezpieczeństwo jądrowe - stan osiągany przez całokształt przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych podejmowanych w celu zapobiegania powstaniu niekontrolowanej samopodtrzymującej się reakcji rozszczepienia jądrowego związanej z działalnością z materiałami jądrowymi oraz ograniczania jej skutków; ochrona radiologiczna - zapobieganie narażeniu ludzi i skażeniu środowiska, a w przypadku braku możliwości zapobieżenia takim sytuacjom ograniczenie ich skutków do poziomu tak niskiego, jak tylko jest to rozsądnie osiągalne, przy uwzględnieniu czynników ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych; ochrona fizyczna - całokształt przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu skuteczne zabezpieczenie materiałów jądrowych przed kradzieżą lub aktami terroru, dywersji i sabotażu (w tym działalność planistyczna, projektowa, kontrolna itp.); zdarzenie radiacyjne - sytuacja związana z zagrożeniem (narażeniem, które może nastąpić, przy czym prawdopodobieństwo i wielkość jego wystąpienia musi być zawczasu oszacowana, jak i możliwość przekroczenia wartości granicznych dawek promieniowania jonizującego określonych w obowiązujących przepisach) - wymagająca podjęcia pilnych działań w celu ochrony pracowników lub ludności; postępowanie awaryjne - pilne działania w celu ochrony pracowników, ludności i środowiska w warunkach wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. Dodatkowo z rozporządzeń wykonawczych do powyższej ustawy i Non Proliferation Treaty NPT wynika, że zabezpieczenia to działania na szczeblu globalnym, regionalnym i krajowym, przewidziane Traktatem o nieproliferacji broni jądrowych w celu skutecznego zabezpieczenia materiałów jądrowych w kontekście efektywnego zapobieżenia rozprzestrzenianiu się broni jądrowych. Charakteryzując poszczególne podstawowe pojęcia energetyki jądrowej i relacje między nimi należy podkreślić, iż bezpieczeństwo jako takie to pewien stan, którego akceptowany poziom należy zapewnić ludziom i środowisku, a ochrona - jeden z podstawowych czynników niezbędnych do osiągnięcia tego stanu, zaś zabezpieczenia to system (reżim) kontroli i nadzoru nad materiałami jądrowymi, by nie mogły być wykorzystane do budowy broni jądrowej lub radiologicznej. W przypadku materiałów jądrowych (uwzględniając ilość potrzebną do osiągnięcia masy krytycznej) zachodzi potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa krytycznościowego zapobieżenia powstaniu niekontrolowanej samopodtrzymującej się reakcji rozszczepienia jądrowego. Bezpieczeństwo koncentruje się na zagrożeniach zewnętrznych dla człowieka (lub środowiska), powstałych wskutek stosowania źródeł promieniowania jonizującego, a ochrona na przestępczych lub zamierzonych szkodliwych działaniach ludzi mogących stać się zagrożeniem dla innych. Dla uzyskania zadowalającego stopnia bezpieczeństwa jądrowego nie wystarczy tylko ochrona radiologiczna, lecz trzeba jeszcze zapewnić ochronę fizyczną obiektów czy materiałów jądrowych, a ponadto: właściwą jakość materiałów i urządzeń, odpowiedni system prawny, edukację i szkolenie personelu, racjonalne użytkowanie, sprawny dozór jądrowy, zapobieganie wypadkom radiacyjnym i usuwanie ich skutków oraz trafną lokalizację i dostosowaną do potrzeb i uwarunkowań konstrukcję urządzeń i obiektów radiacyjnych (w szczególności jądrowych).

3 Ochrona fizyczna w odniesieniu do materiałów jądrowych wiąże się z zabezpieczeniami. Te z kolei wymagają pewnej dozy poufności, podczas gdy bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna co najmniej transparentności. Zabezpieczenia obejmują prewencję kradzieży materiału jądrowego i ryzyka sabotażu. Specyficznym elementem są dla nich zastosowane środki kontroli i ewidencji rachunkowej materiałów jądrowych, materiałów podwójnego zastosowania, wrażliwych technologii itp. Pomiędzy ochroną fizyczną obiektów i ochroną fizyczną materiałów jądrowych a bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną powinna zachodzić synergia wynikająca z zastosowania odpowiednich środków: nadzoru jądrowego, zasad projektowania i budowy, kategoryzacji i kontroli, systemów ochrony i zabezpieczeń, planów awaryjnych, zasad transportu, eksportu i importu materiałów i technologii jądrowych itd. Środki stosowane w zakresie ochrony w każdym powyższym znaczeniu (w tym radiologicznej) nie powinny kolidować z normami bezpieczeństwa jądrowego. Przykładowo nie można dopuścić, by ogrodzenia, podział na strefy z autoryzacją dostępu, kodowane zamki, kraty, strażnicy - nie zaważyły negatywnie na postępowaniu awaryjnym sprawności akcji ratunkowej itd. Ochrona fizyczna elektrowni jądrowej (w języku angielskim termin security stosowany w kontekście profilaktyki - protection) odnosi się do zastosowanych barier chroniących siłownię jądrową przed uwolnieniami promieniowania jonizującego, nieautoryzowanym wypływem materiałów jądrowych, profilaktykę przeciwawaryjną i zmniejszanie skutków ewentualnych zdarzeń radiacyjnych. Wysokie standardy bezpieczeństwa jądrowego elektrowni jądrowej uznano za nadrzędne od początku istnienia komercyjnej energetyki jądrowej, często za ważniejsze od względów ekonomicznych. Technika i technologia reaktorowa zostały więc ukierunkowane na maksymalizację bezpieczeństwa. Zawodność człowieka i losowe możliwości awarii instalacji i urządzeń jądrowych spowodowały w najnowszych generacjach tych siłowni wprowadzenie zasad obrony w głąb. Według nich projektuje się odpowiedni zapas bezpieczeństwa dla elementów, z których składa się elektrownia jądrowa, buduje z najlepszych materiałów i z zachowaniem najwyższej jakości typu i wykonania, wprowadza układy zapobiegające niebezpiecznym odchyleniom od nominalnych parametrów eksploatacyjnych, a w razie wystąpienia takich odchyleń - zapewnia warunki powstrzymania rozwoju awarii i samoczynnego bezpiecznego wyłączenia siłowni jądrowej. W konsekwencji ma to zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Pojęcie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce traktowane jest jako synonim dozoru jądrowego, za który odpowiada Prezes Państwowej Agencji Atomistyki. Będzie on musiał w warunkach wdrażania Programu PEJ, zmienić diametralnie organizację i sposób funkcjonowania Agencji i nadrobić zaległości, szczególnie prawne. Bowiem aktualny stan w tej dziedzinie świadczy, że nie wierzono, by energetyka jądrowa kiedyś została wprowadzona w Polsce. Dlatego konieczna jest weryfikacja wszelkich krajowych przepisów opracowanych przez PAA i wskazanie nie wdrożonych (także nieratyfikowanych regulacji międzynarodowych) niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania energetyki jądrowej. Z przeglądu definicji występujących w dokumentach organizacji międzynarodowych zajmujących się energetyką jądrową wynika, że często się różnią i to nie tylko z powodu możliwych różnic percepcji ludzkiej. Bezpieczeństwo jądrowe odnosi się z tych przyczyn nie tylko do materiałów jądrowych, ale w znaczeniu ogólnym do wszystkich źródeł promieniowania, podczas gdy w istocie powinno się go wówczas określać jako bezpieczeństwo radiologiczne. MAEA,w porównaniu z katalogami innych organizacji międzynarodowych, definiuje bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną rozdzielnie. Regulacje międzynarodowe

4 natomiast mówią o bezpieczeństwie jądrowym lub bezpieczeństwie fizycznym w sposób bardziej odpowiadający ochronie radiologicznej czy ochronie fizycznej, niż bezpieczeństwu w rozumieniu ogólnym. Standaryzacja rozumienia i zakresu każdej z issue-dziedzin przyporządkowanych krajowym koordynatorom Systemu zarządzania wdrażaniem Programu PEJ ma decydujące znaczenie w zagwarantowaniu sukcesu planowanych Misji INIR w Polsce, jak również powodzenia w budowie adekwatnej krajowej infrastruktury jądrowej. Należałoby więc w ślad za propozycjami CLOR rozumieć analizowane pojęcia następująco: 1) Bezpieczeństwo radiologiczne - stan zapewniający, że nie występują zagrożenia ze strony źródeł promieniowania jonizującego dla pracowników, ludności i środowiska, osiągany poprzez zapewnienie odpowiednich warunków pracy z tymi źródłami, zabezpieczenia przed wypadkami i odpowiednie środki usuwania ich skutków oraz ochrony fizycznej źródeł promieniowania jonizującego (w przypadku materiałów rozszczepialnych uwzględnienie także bezpieczeństwa krytycznościowego - stanu, w którym materiały rozszczepialne są zabezpieczone przed niekontrolowaną, samopodtrzymującą się łańcuchową reakcją rozszczepienia jądrowego). 2) Bezpieczeństwo jądrowe - bezpieczeństwo radiacyjne odniesione do materiałów i obiektów jądrowych - stan zapewniający bezpieczeństwo od zagrożeń stwarzanych przez materiały jądrowe. 3) Bezpieczeństwo fizyczne (w dziedzinie energetyki jądrowej) - stan, w którym materiały jądrowe oraz inne źródła promieniotwórcze oraz związane z nimi obiekty są zabezpieczone przed działaniem osób nieuprawnionych, osiągany poprzez właściwą ochronę fizyczną. 4) Ochrona przed promieniowaniem (ochrona radiologiczna) - środki zapewniające bezpieczeństwo radiacyjne poprzez ograniczenie szkodliwych skutków działania promieniowania jonizującego na ludzi i środowisko - polegająca na ograniczaniu: skażeń promieniotwórczych, napromieniowania zewnętrznego człowieka, wniknięcia nuklidów promieniotwórczych do organizmu oraz na odpowiedniej profilaktyce, ewentualnie obejmująca także zapewnienie jakości materiałów i urządzeń, odpowiedni system prawny, edukację i szkolenie personelu, bezpieczną pracę i nadzór i kontrolę nad źródłami promieniowania, zabezpieczenie przed wypadkami i usuwanie ich skutków oraz inne działania potrzebne dla zapewnienia bezpieczeństwa radiacyjnego. 5) Ochrona fizyczna (źródeł promieniotwórczych) - zabezpieczenie oraz wykrywanie i reakcja na kradzież, sabotaż, nieupoważniony dostęp i przemieszczanie oraz inne niewłaściwe działanie związane z materiałami promieniotwórczymi lub obiektami jądrowymi, w których takie materiały się znajdują. Zestawienie definicji występujących w dokumentach organizacji międzynarodowych zajmujących się energetyką jądrową Bezpieczeństwo radiacyjne: Nie znaleziono. Bezpieczeństwo jądrowe: ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) [3] Działania dotyczące ochrony ludzi i mienia przed szkodliwymi skutkami skażeń promieniotwórczych, promieniowania jonizującego i stanu krytycznościowego (zgodnie zasadami krajowymi termin promieniowanie jonizujące może obejmować wytwarzane przez aparaty promieniowanie rentgenowskie). IAEA (Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej) [4]. Osiągnięcie właściwych warunków pracy, zabezpieczenie przed wypadkami i ich ewentualnymi skutkami, co daje ochronę przed niepożądanym zagrożeniem pracowników, ludności i środowiska.

5 IEC (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna) [5]. Zespół środków stosowanych we wszystkich etapach projektowania, eksploatacji i w końcowej likwidacji elektrowni jądrowej w celu przeciwdziałania awarii i ograniczenia jej skutków. Bezpieczeństwo (ogólnie): ICRP (Międzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej) [6]. Osiągnięcie właściwych warunków eksploatacji, zabezpieczenia przed awariami oraz likwidacji skutków tych awarii. (w znaczeniu terminu używanego w ICRP). IAEA [7] (źródeł promieniowania): Postępowanie w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia awarii z udziałem źródeł promieniowania oraz przygotowanie środków do likwidacji jej skutków na wypadek jej wystąpienia. (używane w dokumentach IAEA) Bezpieczeństwo fizyczne obiektów i materiałów jądrowych oraz źródeł: IAEA [4] [2] (źródeł promieniotwórczych): Środki zabezpieczające źródło promieniotwórcze przed nieuprawnionym dostępem lub zniszczeniem, oraz zagubieniem, kradzieżą i nielegalnym transferem. IAEA [7] (materiału promieniotwórczego): Środki mające na celu zabezpieczenie materiałów promieniotwórczych przed dostępem osób nieupoważnionych, oraz kradzieżą lub nieuprawnionym przemieszczeniem tych materiałów. IEC [8] (elektrowni jądrowej): Zespół środków stosowanych w celu uniknięcia nieautoryzowanego dostępu do wyposażenia, programów albo do substancji promieniotwórczych. Jądrowe bezpieczeństwo krytycznościowe: ISO [3] Bezpieczeństwo jądrowe odniesione do awaryjnego stanu krytycznościowego. Ochrona przed promieniowaniem: ISO [3] (ochrona radiologiczna): Środki związane z ograniczeniem szkodliwych skutków działania promieniowania jonizującego na człowieka. Ograniczanie napromieniowania zewnętrznego i wniknięcia nuklidów promieniotwórczych do organizmu oraz profilaktyka mająca na celu ograniczenie wszelkich szkód dla organizmu wynikających z napromienienia lub skażeń. Ochrona fizyczna: ISO [3] Metody i środki zabezpieczające materiały jądrowe przed nieuprawnionym zawładnięciem i wykrywające ten fakt, jeśli takie zawładnięcie nastąpiło. IAEA [4] (materiału jądrowego): Środki ochrony materiałów jądrowych lub uprawnionego obiektu jądrowego, zabezpieczające przed nieuprawnionym dostępem, sabotażem lub zawładnięciem materiałem rozszczepialnym, tak jak wymaga tego Konwencja o ochronie materiałów jądrowych. Ochrona i bezpieczeństwo: IAEA [9] Ochrona ludzi przed promieniowaniem jonizującym i skażeniem substancjami promieniotwórczymi, oraz bezpieczeństwo źródeł. Obejmuje to także środki, które ten stan zapewniają oraz środki zabezpieczające przed wypadkami i ich skutkami. Opracowano na podstawie materiałów CLOR i źródeł: [1] Publications Catalogue, IAEA 2009, [2] A.J.Gonzalez Radiation&Nuclear Safety, IAEA Bulletin Vol. 40 No.2, 1998, [3] Nuclear Vocabulary ISO 921,1997, [4] Safety Glossary, IAEA 2007, [5] International Standard IEC , 1996, [6] ICRP Publication 103, 2007, [7] Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources IAEA 2000, [8] International Standard IEC Amendment 1, 2000, [9] IAEA Safety Standards Draft 3.0, January 2010.

Autor: st. bryg. dr inż. Jerzy Ranecki zastępca komendanta miejskiego PSP w Poznaniu

Autor: st. bryg. dr inż. Jerzy Ranecki zastępca komendanta miejskiego PSP w Poznaniu Autor: st. bryg. dr inż. Jerzy Ranecki zastępca komendanta miejskiego PSP w Poznaniu Wstęp. W poniższym materiale szkoleniowym przedstawiam organizację zadań jakie należy zrealizować po wystąpieniu zdarzenia

Bardziej szczegółowo

System prawny w zakresie bjior w Polsce, a budowa elektrowni jądrowej

System prawny w zakresie bjior w Polsce, a budowa elektrowni jądrowej System prawny w zakresie bjior w Polsce, a budowa elektrowni jądrowej Piotr Korzecki Stanisław Latek Konferencja Energetyka jądrowa i odnawialne źródła energii w świetle zrównoważonego rozwoju 18 września

Bardziej szczegółowo

Przepisy dotyczące ochrony radiologicznej obowiązujące w Polsce 3

Przepisy dotyczące ochrony radiologicznej obowiązujące w Polsce 3 OCHRONA RADIOLOGICZNA Przepisy dotyczące ochrony radiologicznej obowiązujące w Polsce 3 Jakub Ośko Rozdział 4. Obiekty jądrowe 2 Rozdział 4. Art. 3. 17) elektrownia jądrowa, reaktor badawczy, zakład wzbogacania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w spółkach jądrowych PGE

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w spółkach jądrowych PGE Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w spółkach jądrowych PGE dr inż. Krzysztof W. Fornalski PGE EJ 1 Sp. z o.o. Plan wystąpienia Dlaczego bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna? Polskie

Bardziej szczegółowo

Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję.

Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję. Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję. Kliknij tutaj, aby przejść dalej» Poniedziałek, 17 lutego 2014 Strukturę organizacyjną PAA określa statut nadany przez Ministra Środowiska zarządzeniem z dnia 3

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady ochrony radiologicznej

Podstawowe zasady ochrony radiologicznej OCHRONA RADIOLOGICZNA 1 Podstawowe zasady ochrony radiologicznej Jakub Ośko OCHRONA RADIOLOGICZNA zapobieganie narażeniu ludzi i skażeniu środowiska, a w przypadku braku możliwości zapobieżenia takim sytuacjom

Bardziej szczegółowo

P A Ń S T W O W A A G E N C J A A T O M I S T Y K I

P A Ń S T W O W A A G E N C J A A T O M I S T Y K I P A Ń S T W O W A A G E N C J A A T O M I S T Y K I D E P A R T A M E N T O C H R O N Y R A D I O L O G I C Z N E J 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36, tel. 22 695 97 43, fax. 22 695 98 71. www.paa.gov.pl

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 30 czerwca 2015 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 30 czerwca 2015 r. RM-110-124-14 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 3 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 3 grudnia 2002 r. Dz.U.02.220.1851 Tekst jednolity na dzień 08.04.2011 Opracowanie ZUOP ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 września 2015 r. Poz. 1355 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie

Bardziej szczegółowo

Rodzaje stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

Rodzaje stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rodzaje stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Lp. Stanowisko 1 Operator reaktora badawczego, energetyk, elektromechanik i 2 w jednostce

Bardziej szczegółowo

Dokumenty międzynarodowe w zakresie Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. Jakub Ośko

Dokumenty międzynarodowe w zakresie Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. Jakub Ośko Dokumenty międzynarodowe w zakresie Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Jakub Ośko W ramach międzynarodowej współpracy w zakresie systemu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Polska bierze

Bardziej szczegółowo

Przepisy dotyczące ochrony radiologicznej obowiązujące w Polsce 1

Przepisy dotyczące ochrony radiologicznej obowiązujące w Polsce 1 OCHRONA RADIOLOGICZNA Przepisy dotyczące ochrony radiologicznej obowiązujące w Polsce 1 Jakub Ośko Wszelkie akty prawne dotyczące bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (w tym Prawo Atomowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 września 2012 r. Poz. 1014 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie inspektorów dozoru jądrowego 1)

Warszawa, dnia 13 września 2012 r. Poz. 1014 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie inspektorów dozoru jądrowego 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 września 2012 r. Poz. 1014 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie inspektorów dozoru jądrowego 1) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 264

Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 264 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.03.13 14:09:23 +01'00' DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 264 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Strukturę organizacyjną Państwowej Agencji Atomistyki określa statut nadany przez Ministra Środowiska zarządzeniem z dnia 3 listopada 2011 r.

Strukturę organizacyjną Państwowej Agencji Atomistyki określa statut nadany przez Ministra Środowiska zarządzeniem z dnia 3 listopada 2011 r. Poniedziałek, 17 lutego 2014 Strukturę organizacyjną Państwowej Agencji Atomistyki określa statut nadany przez Ministra Środowiska zarządzeniem z dnia 3 listopada 2011 r. Zgodnie z powyższym statutem,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Niniejszy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw został opracowany na podstawie założeń

UZASADNIENIE Niniejszy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw został opracowany na podstawie założeń UZASADNIENIE Niniejszy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw został opracowany na podstawie założeń przyjętych przez Radę Ministrów w dniach 22 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

Aspekt prawny energetyki odnawialnej i energetyki jądrowej

Aspekt prawny energetyki odnawialnej i energetyki jądrowej Aspekt prawny energetyki odnawialnej i energetyki jądrowej dr Leszek Karski UKSW/NFOŚiGW Warszawa 2008 r. Transformacja gospodarki na niskoemisyjną Powiązanie polityki środowiskowej z polityką energetyczną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2013 r. Poz. 270 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 11 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 27 lutego 2013 r. Poz. 270 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 11 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 lutego 2013 r. Poz. 270 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 264 U S T A W A. z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe. Rozdział 1

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 264 U S T A W A. z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe. Rozdział 1 Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 264 U S T A W A z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) działalność w zakresie pokojowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe l)

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe l) Tekst ujednolicony przez Departament Prawny Państwowej Agencji Atomistyki Brzmienie ustawy obowiązujące od 1 stycznia 2012 r. uwzględniające tekst jednolity z 14 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 276)

Bardziej szczegółowo

Plan Działań PAA w sprawie wdrożenia rekomendacji i sugestii IRRS

Plan Działań PAA w sprawie wdrożenia rekomendacji i sugestii IRRS Plan Działań PAA w sprawie wdrożenia rekomendacji i sugestii IRRS R/S R1 Rekomendacja/Sugestia Rząd powinien przyjąć jeden czytelny dokument określający politykę i strategię bezpieczeństwa. Działania OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej

Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej - RMZ z dnia 21 grudnia 2012 r. (DZ. U. z 2012 r. poz. 1534) Lp. Zakres tematyczny 1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.. 2008 r. w sprawie ochrony fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.. 2008 r. w sprawie ochrony fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2008 r. w sprawie ochrony fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo

BUDOWA NOWEGO SKŁADOWISKA POWIERZCHNIOWEGO ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

BUDOWA NOWEGO SKŁADOWISKA POWIERZCHNIOWEGO ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH Tomasz Nowacki Zastępca Dyrektora Departamentu Energii Jądrowej KRAJOWY PLAN POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI I WYPALONYM PALIWEM JĄDROWYM BUDOWA NOWEGO SKŁADOWISKA POWIERZCHNIOWEGO ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 1022 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 1022 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 1022 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe. Rozdział 1 Przypisy ogólne

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe. Rozdział 1 Przypisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/148 USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. 1) 2) Prawo atomowe Rozdział 1 Przypisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. z 2012 r. poz. 264, poz. 908. 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej DOZYMETRIA Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej Jakub Ośko System zarządzania jakością zespół systematycznie planowanych i wykonywanych działań, koniecznych dla wystarczającego zapewnienia,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 576

Warszawa, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 576 Warszawa, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 576 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo atomowe 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe. Rozdział 1 Przypisy ogólne

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe. Rozdział 1 Przypisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/147 Dz.U. 2001 Nr 3 poz. 18 USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. 1), 2) Prawo atomowe Rozdział 1 Przypisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) działalność w zakresie pokojowego wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień

Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Dziennik Ustaw 5 Poz. 1534 Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. (poz. 1534) Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT NR 266 ds. Aparatury Jądrowej

PLAN DZIAŁANIA KT NR 266 ds. Aparatury Jądrowej Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT NR 266 ds. Aparatury Jądrowej STRESZCZENIE W oparciu o akty prawne dotyczące bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (zast. Prawo Atomowe oraz Nuclear Safety Standards)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z odpadami promieniotwórczymi w Pracowni Obrazowania Medycznego

Instrukcja postępowania z odpadami promieniotwórczymi w Pracowni Obrazowania Medycznego Instrukcja postępowania z odpadami promieniotwórczymi w Pracowni Obrazowania Medycznego Spis treści 1 Cel instrukcji i miejsce stosowania...2 2 Osoby odpowiedzialne...2 3 Zaliczanie do odpadów promieniotwórczych...2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 264 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 264 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 264 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Poz. 1512 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689, Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 163,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 3 poz. 18 USTAWA. z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe 1) Rozdział 1. Przypisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 3 poz. 18 USTAWA. z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe 1) Rozdział 1. Przypisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/206 Dz.U. 2001 Nr 3 poz. 18 USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. t.j. z 2014 r. poz. 1512, z 2015 r. poz. 1505, 1893. Prawo atomowe 1) Rozdział 1 Przypisy

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Musiałowicz. Bezpieczeństwo, Ochrona i propozycje zmian definicji.

Tadeusz Musiałowicz. Bezpieczeństwo, Ochrona i propozycje zmian definicji. Tadeusz Musiałowicz Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 03-194 Warszawa; ul. Konwaliowa 7 www.clor.waw.pl Bezpieczeństwo, Ochrona i propozycje zmian definicji. Autor wyraŝa podziękowanie za cenne

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Nr 127 poz. 883 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 71, poz. 610.

Uzasadnienie. Nr 127 poz. 883 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 71, poz. 610. 1 Uzasadnienie Przedstawiony projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264 i 908). Projektowane

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe l) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe l) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 52, poz. 378) Art. 1. 1. Ustawa określa: USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe l)

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 3 poz. 18. USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe 1) Rozdział 1 Przypisy ogólne

Dz.U Nr 3 poz. 18. USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe 1) Rozdział 1 Przypisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2001 Nr 3 poz. 18 USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe 1) Rozdział 1 Przypisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689, Nr 173, poz.

Bardziej szczegółowo

Dyrektywy UE w systemie prawnym Polski a struktura i praktyka ochrony radiologicznej

Dyrektywy UE w systemie prawnym Polski a struktura i praktyka ochrony radiologicznej Dyrektywy UE w systemie prawnym Polski a struktura i praktyka ochrony radiologicznej Maciej Jurkowski Wiceprezes PAA XVIII Konferencja Inspektorów Ochrony Radiologicznej Ochrona radiologiczna teraz i w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 42 poz. 276 USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) działalność w zakresie pokojowego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH, Marcin Banach Skorzęcin, 18 Czerwca 2015 05-400 Otwock-Świerk ul. Andrzeja Sołtana 7 tel: 22 718 00 92 fax: 22 718 02 57 e-mail: zuop@zuop.pl www.zuop.pl

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 września 2016 r. Poz. 1513 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 2016 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2015 r.

Warszawa, lipiec 2015 r. Pierwszy polski raport krajowy z implementacji dyrektywy Rady 2011/70/Euratom z dnia 19 lipca 2011 r. ustanawiającej ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym

Bardziej szczegółowo

Monika Skotniczna Departament Ochrony Radiologicznej(DOR) Państwowa Agencja Atomistyki(PAA)

Monika Skotniczna Departament Ochrony Radiologicznej(DOR) Państwowa Agencja Atomistyki(PAA) Inspektorzy Dozoru Jądrowego w Służbie Ochrony Radiologicznej Monika Skotniczna Departament Ochrony Radiologicznej(DOR) Państwowa Agencja Atomistyki(PAA) Skorzęcin, 17-20 czerwca 2015 Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2014 RAPORT ROCZNY 2014

RAPORT ROCZNY 2014 RAPORT ROCZNY 2014 RAPORT ROCZNY 2014 RAPORT ROCZNY Działalność Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki 2014 RAPORT ROCZNY 2014 Warszawa 2015 RAPORT ROCZNY 2014 SPIS TREŚCI I. PREZES PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI CENTRALNYM

Bardziej szczegółowo

ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE

ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE 1 Aneta Korczyc Warszawa 29 października 2015 05-400 Otwock-Świerk ul. Andrzeja Sołtana 7 tel: 22 718 00 92 fax: 22 718 02 57 e-mail: zuop@zuop.pl www.zuop.pl ZAKRES PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Bezpieczeństwo i higiena pracy w energetyce Cz. 3 Jacek Przędzik

Bardziej szczegółowo

Uwagi FSNT NOT i SEP

Uwagi FSNT NOT i SEP Warszawa, 30.10.2013 Uwagi FSNT NOT i SEP do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla urządzeń technicznych lub urządzeń podlegających dozorowi

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA. z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw 1),2) Dziennik Ustaw Nr 132 7818 Poz. 766 766 USTAWA z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN POSTĘPOWANIA AWARYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PLAN POSTĘPOWANIA AWARYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PLAN POSTĘPOWANIA AWARYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 1. Dane podstawowe: 1) Wojewoda Łódzki: Jolanta Chełmińska, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, tel. (042) 664 10 10, (042) 664 10 20, fax. (042) 664 10

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1986 r. Prawo atomowe

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1986 r. Prawo atomowe Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1986 r. Prawo atomowe Uznając potrzebę pokojowego wykorzystania energii atomowej w różnych dziedzinach życia w procesie gospodarczego rozwoju kraju oraz

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 stycznia 2005 r. (Dz.U )

Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 stycznia 2005 r. (Dz.U ) Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 stycznia 2005 r. (Dz.U. 05.20.169) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Postępowania Awaryjnego. dla Pracowni Obrazowania Medycznego

Zakładowy Plan Postępowania Awaryjnego. dla Pracowni Obrazowania Medycznego Zakładowy Plan Postępowania Awaryjnego dla Pracowni Obrazowania Medycznego Spis treści 1 Dane podstawowe:...2 1.1 Jednostka organizacyjna...2 1.2 Kierownictwo jednostki organizacyjnej...2 1.3 Rodzaj prowadzonej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia r. w sprawie inspektorów dozoru jądrowego 1)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia r. w sprawie inspektorów dozoru jądrowego 1) Projekt z dnia 1 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2011 r. w sprawie inspektorów dozoru jądrowego 1) Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Janusz HENSCHKE, Krzysztof ISAJENKO, Paweł KRAJEWSKI OCHRONA RADIOLOGICZNA

Janusz HENSCHKE, Krzysztof ISAJENKO, Paweł KRAJEWSKI OCHRONA RADIOLOGICZNA Janusz HENSCHKE, Krzysztof ISAJENKO, Paweł KRAJEWSKI OCHRONA RADIOLOGICZNA Warszawa, styczeń-luty 2011 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 WSTĘP 7 ROZDZIAŁ 2 PRZEPISY PRAWNE 8 2.1. Przepisy międzynarodowe 8 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

Ocena Skutków Regulacji (OSR) UZASADNIENIE Przedstawiony projekt rozporządzenia nowelizuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych *

Wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych * 30.11.2017 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 408/371 P7_TA(2014)0274 Wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych * Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej

PLAN DZIAŁANIA KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej STRESZCZENIE KT 246 zajmuje się problematyką prac normalizacyjnych dotyczących ochrony przed promieniowaniem jonizującym (ochroną radiologiczną).

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Prawo atomowe.

o zmianie ustawy Prawo atomowe. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 30 stycznia 2006 r. Druk nr 58 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ 1 Źródła prawa w obszarze bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej ogólna charakterystyka 2 Zasady prawa w obszarze bezpieczeństwa jądrowego i

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo elektroenergetyczne Polski w kontekście budowy elektrowni jądrowych.

Bezpieczeństwo elektroenergetyczne Polski w kontekście budowy elektrowni jądrowych. Bezpieczeństwo elektroenergetyczne Polski w kontekście budowy elektrowni jądrowych. Autorzy: Bartosz Marcinkowski 1, dr Bartłomiej Nowak 2 Palinka sp.k. - Domański Zakrzewski Wielowymiarowy charakter pojęcia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki Państwowa Agencja Atomistyki Stanisław Latek Uwaga: opracowanie zostało przygotowane w 2012 roku i zawiera informacje dotyczące statusu PAA w roku 2011. Aktualne dane o Agencji można znaleźć na stronie

Bardziej szczegółowo

DOZÓR JĄDROWY W POLSCE

DOZÓR JĄDROWY W POLSCE DOZÓR JĄDROWY W POLSCE DOZÓR JĄDROWY = SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO I OCHRONY PRZED PROMIENIOWANIEM, INACZEJ: CAŁOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘĆ PRAWNYCH, ORGANIZACYJNYCH I TECHNICZNYCH, ZAPEWNIAJĄCYCH TAKI STAN

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. 28.11.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 330/31

KOMISJA. 28.11.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 330/31 28.11.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 330/31 KOMISJA ZALECENIE KOMISJI z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zarządzania zasobami finansowymi przeznaczonymi na likwidację instalacji jądrowych,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 września 2016 r. Poz. 1488 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 15 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 15 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.23.2017 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 15 lutego 2017 r. sprawie wprowadzenia dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ryszard Dąbrowski Ochrona radiologiczna w Polsce. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 2, 89-92

Ryszard Dąbrowski Ochrona radiologiczna w Polsce. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 2, 89-92 Ryszard Dąbrowski Ochrona radiologiczna w Polsce Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 2, 89-92 2011 89 Ryszard DĄBROWSKI Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu OCHRONA

Bardziej szczegółowo

Działalność Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. oraz Ocena Stanu Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej w Polsce w 2010 roku

Działalność Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. oraz Ocena Stanu Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej w Polsce w 2010 roku Działalność Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz Ocena Stanu Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej w Polsce w 2010 roku Państwowa Agencja Atomistyki Warszawa 2011 Wydawca: Państwowa Agencja

Bardziej szczegółowo

2. Wskazanie osoby przekazującej informacje poprzez podanie zajmowanego przez nią stanowiska.

2. Wskazanie osoby przekazującej informacje poprzez podanie zajmowanego przez nią stanowiska. Informacja o występujących zagrożeniach, przewidywanych skutkach tych zagrożeń, zastosowanych środkach zapobiegawczych i działaniach, które będą podjęte w przypadku 1. Oznaczenie prowadzącego zakład i

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych OCHRONA RADIOLOGICZNA Postępowanie w sytuacjach awaryjnych Jakub Ośko Zdarzenie radiacyjne sytuacja związana z zagrożeniem, wymagająca podjęcia pilnych działań w celu ochrony pracowników lub ludności 2

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Redakcja: ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa. Maciej JURKOWSKI, Przewodniczący Rady Programowej. Tadeusz BIAŁKOWSKI, Redaktor naczelny

Wydawca: Redakcja: ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa. Maciej JURKOWSKI, Przewodniczący Rady Programowej. Tadeusz BIAŁKOWSKI, Redaktor naczelny 2 (92)/2013 Wydawca: Redakcja: ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa tel. 22 695 98 22, 629 85 93 fax 22 695 98 15 e-mail tbia@paa.gov.pl w w w. paa.gov.pl Maciej JURKOWSKI, Przewodniczący Rady Programowej Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu

Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu OE-41 Luty 2006 Piotr Szymański Uwagi do ustawy o zmianie ustawy Prawo atomowe (druk senacki nr 58) Dział Informacji i Ekspertyz Seria: Opracowania i Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Rola krajowego urzędu dozoru jądrowego (PAA) w Polskim Programie Energetyki Jądrowej

Rola krajowego urzędu dozoru jądrowego (PAA) w Polskim Programie Energetyki Jądrowej Rola krajowego urzędu dozoru jądrowego (PAA) w Polskim Programie Energetyki Jądrowej Janusz Włodarski Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Nauka i Technika wobec wyzwania budowy elektrowni jądrowej (Mądralin

Bardziej szczegółowo

KONTROLA DAWEK INDYWIDUALNYCH I ŚRODOWISKA PRACY. Magdalena Łukowiak

KONTROLA DAWEK INDYWIDUALNYCH I ŚRODOWISKA PRACY. Magdalena Łukowiak KONTROLA DAWEK INDYWIDUALNYCH I ŚRODOWISKA PRACY Magdalena Łukowiak Narażenie zawodowe Narażenie proces, w którym organizm ludzki podlega działaniu promieniowania jonizującego. Wykonywanie obowiązków zawodowych,

Bardziej szczegółowo

Zalecenia organizacji międzynarodowych. Jakub Ośko

Zalecenia organizacji międzynarodowych. Jakub Ośko Zalecenia organizacji międzynarodowych Jakub Ośko Przepisy dotyczące bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, muszą być zgodne z: zaleceniami organizacji międzynarodowych (IAEA, ICRP) dyrektywami

Bardziej szczegółowo

Na czym polega planowanie ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej?

Na czym polega planowanie ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej? dr Agata Lasota - Jądrzak ekspert ds. bezpieczeństwa informacji ZPP Wielkopolska Na czym polega planowanie ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej? Planowanie ochrony informacji niejawnych

Bardziej szczegółowo

Inspektor ochrony radiologicznej Jezierska Karolina

Inspektor ochrony radiologicznej Jezierska Karolina Inspektor ochrony radiologicznej Jezierska Karolina wymagania dotyczące uzyskania uprawnień szkolenie i egzamin obowiązki inspektora. Prawo atomowe z dnia 13 marca 2012 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Lokalizacje elektrowni jądrowych

Lokalizacje elektrowni jądrowych Lokalizacje elektrowni jądrowych mgr inż. Andrzej Patrycy ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA W artykule omówiono podstawowe wytyczne Międzynarodowej Agencji Atomistyki (MAEA) w zakresie niezbędnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Przepisy dotyczące ochrony radiologicznej obowiązujące w Polsce 4

Przepisy dotyczące ochrony radiologicznej obowiązujące w Polsce 4 OCHRONA RADIOLOGICZNA 1 Przepisy dotyczące ochrony radiologicznej obowiązujące w Polsce 4 Jakub Ośko Rozdział 9. Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia... 2006 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych 1)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia... 2006 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych 1) Projekt ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2006 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych 1) Na podstawie art. 25 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r.

Bardziej szczegółowo

PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE OCHRONA RADIOLOGICZNA

PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE OCHRONA RADIOLOGICZNA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE OCHRONA RADIOLOGICZNA Wstęp Kwestie związane ze stosowaniem źródeł promieniowania jonizującego, substancji radioaktywnych, a także przemysłem jądrowym, wciąż łączą się z tematem

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego w przemyśle wydobywczym. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Skowronka

Zagrożenia naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego w przemyśle wydobywczym. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Skowronka Zagrożenia naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego w przemyśle wydobywczym Praca zbiorowa pod redakcją Jana Skowronka GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Katowice 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE (J. SKOWRONEK)...

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie zezwolenia na:

Wniosek o wydanie zezwolenia na: Wniosek o wydanie zezwolenia na: uruchamianie i stosowanie aparatu (ów) rentgenowskiego (ich) do celów diagnostyki medycznej / radiologii zabiegowej / radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Program Polskiej Energetyki Jądrowej

Program Polskiej Energetyki Jądrowej Program Polskiej Energetyki Jądrowej Kierunki działania Zmieniamy Polski Przemysł Warszawa, 25 stycznia 2010r. Ramowy Harmonogram Działań dla Energetyki Jądrowej Etapy I do 31.12.2010 opracowanie i przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz. 587 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw

Dz.U poz. 587 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 2014 poz. 587 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. 1), 2), 3) o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Liczba reaktorów jądrowych w wybranych państwach w Europie 1.

Rysunek 1. Liczba reaktorów jądrowych w wybranych państwach w Europie 1. Autor: Temat: Mateusz Szkop, student IV roku prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego Uwarunkowania prawne funkcjonowania elektrowni atomowych Za każdym razem, gdy w Polsce temat

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SUBSTANCJACH CHEMICZNYCH, ICH MIESZANIANACH, CZYNNIKACH LUB PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM

INFORMACJA O SUBSTANCJACH CHEMICZNYCH, ICH MIESZANIANACH, CZYNNIKACH LUB PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM INFORMACJA O SUBSTANCJACH CHEMICZNYCH, ICH MIESZANIANACH, CZYNNIKACH LUB PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM I. CZĘŚĆ OGÓLNA A. DANE IDENTYFIKACYJNE 1. Nazwa pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia. 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia. 2008 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2008 r. w sprawie udzielania zezwolenia oraz zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI oraz OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO I OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W POLSCE W 2009 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI oraz OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO I OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W POLSCE W 2009 ROKU PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI DZIAŁALNOŚĆ PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI oraz OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO I OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W POLSCE W 2009 ROKU WARSZAWA, czerwiec 2010 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SUBSTANCJACH CHEMICZNYCH, ICH MIESZANINACH, CZYNNIKACH LUB PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM

INFORMACJA O SUBSTANCJACH CHEMICZNYCH, ICH MIESZANINACH, CZYNNIKACH LUB PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM ZAŁĄCZNIK Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych Celem niniejszego artykułu jest wskazanie pracodawcy co powinien zawierać dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 1 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2011 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów

Bardziej szczegółowo

Wykład 8. Odpady promieniotwórcze (część 2) Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW

Wykład 8. Odpady promieniotwórcze (część 2) Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW Wykład 8 Odpady promieniotwórcze (część 2) Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW Odpady promieniotwórcze z wykluczeniem wypalonego paliwa jądrowego Filtry wody w reaktorach jądrowych i zużyte wymieniacze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów

Bardziej szczegółowo

WZÓR INFORMACJA O SUBSTANCJACH CHEMICZNYCH, ICH MIESZANINACH, CZYNNIKACH LUB PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM

WZÓR INFORMACJA O SUBSTANCJACH CHEMICZNYCH, ICH MIESZANINACH, CZYNNIKACH LUB PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM WZÓR INFORMACJA O SUBSTANCJACH CHEMICZNYCH, ICH MIESZANINACH, CZYNNIKACH LUB PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM I CZĘŚĆ OGÓLNA A. DANE IDENTYFIKACYJNE 1. Nazwa pracodawcy:.........

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Wykaz aktów prawnych zmieniający zasady gospodarowania odpadami uchwalonych w latach 2005 i 2006.

Załącznik nr 3 Wykaz aktów prawnych zmieniający zasady gospodarowania odpadami uchwalonych w latach 2005 i 2006. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Wałbrzycha na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2015 Załącznik nr 3 Wykaz aktów prawnych zmieniający zasady gospodarowania odpadami uchwalonych w latach

Bardziej szczegółowo