Instytucje rynku pracy w powiecie olkuskim - diagnoza dostępnych instrumentów i programów.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytucje rynku pracy w powiecie olkuskim - diagnoza dostępnych instrumentów i programów."

Transkrypt

1 Instytucje rynku pracy w powiecie olkuskim - diagnoza dostępnych instrumentów i programów. Kraków Olkusz, styczeń 2007 r. 1

2 Spis treści: 1. Wstęp Diagnoza instytucji rynku pracy Działalność projektowa instytucji Opis realizowanych projektów - podsumowanie Projekty realizowane przez lokalny samorząd Opinie przedstawicieli instytucji działających w powiecie na temat lokalnego rynku pracy Załącznik nr 1 - Spis instytucji z danymi teleadresowymi Załącznik nr 2 - Ranking instytucji rynku pracy w powiecie Załącznik nr 3 - Zapis wywiadów z przedstawicielami instytucji rynku pracy

3 1. Wstęp Raport Instytucje rynku pracy w powiecie olkuskim - diagnoza dostępnych instrumentów i programów stanowi kolejny etap realizacji projektu Matryca Kurcmana nowy instrument rynku pracy realizowanego przez Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, w okresie od czerwca 2006 do lutego 2008 roku. Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.1. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) i finansowany ze środków Unii Europejskiej Celem prezentowanego raportu jest wstępne rozpoznanie i zwrócenie uwagi na inne niŝ Powiatowy Urząd Pracy instytucje działające na terenie powiatu, związane z rynkiem pracy oraz przeanalizowanie ich aktywności. 1 Raport zawiera krótką charakterystykę potencjału kaŝdej z instytucji, opis działalności stałej i projektowej a takŝe zapis wywiadów przeprowadzonych z jej przedstawicielami. Ideą stworzenia raportu była potrzeba wstępnego skatalogowania propozycji, jakie dla bezrobotnych mają działające w powiecie instytucje, co w dalszym etapie realizacji projektu pozwoli efektywnie przygotować się do warsztatów powiatowych, których celem ma być opracowanie Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy (Mapa IIRP). Zgodnie z harmonogramem projektu, warsztaty odbędą się w kwietniu i maju 2007 r. Uczestnikami warsztatów (poza przedstawicielami Powiatowych Urzędów Pracy) będą przedstawiciele instytucji związanych z rynkiem pracy w powiecie. Mapa IIRP stanowić będzie drugi element Matrycy Kurcmana, w ramach którego moŝliwy będzie dobór odpowiedniej propozycji form pomocy, szkoleń, doradztwa itp. dla osób zdiagnozowanych w poszczególnych częściach Matrycy Kurcmana. Informacje zawarte w niniejszym raporcie pochodzą z dwóch źródeł - danych źródłowych dostępnych na stronach internetowych instytucji rynku pracy oraz z zapisów wywiadów indywidualnych, przeprowadzonych z przedstawicielami tych instytucji. 1 Informacje dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu zostały zawarte w raporcie Rynek pracy w powiecie olkuskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy. 3

4 2. Diagnoza instytucji rynku pracy Na terenie powiatu olkuskiego funkcjonuje kilkanaście instytucjach rynku pracy a wiedza i świadomość mieszkańców o moŝliwościach skorzystania z pomocy w tych instytucjach jest wysoka. Wiedzą oni, Ŝe w Gminnych Centrach Informacji mogą bezpłatnie skorzystać z nowoczesnego sprzętu komputerowego oraz podstawowych urządzeń biurowych, przygotować własne dokumenty takie jak CV, list motywacyjny, podania, uczestniczyć w organizowanych kursach i szkoleniach, uzyskać informację o adresach urzędów pracy i organizacji świadczących pomoc osobom bezrobotnym. Z kolei do Ośrodków Pomocy Społecznej zgłaszają się, przede wszystkim osoby po róŝnego rodzaju zasiłki. Poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej bezrobotni mogą znaleźć zatrudnienie przy pracach społecznie uŝytecznych lub refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Do Ochotniczego Hufca Pracy zgłaszają się przewaŝnie ludzie młodzi, którzy nie są w stanie sprostać obowiązkom szkolnym. W oczach mieszkańców jest to instytucja, która rzeczywiście aktywizuje tych młodych ludzi, pomaga im zdobyć zawód a czasem nawet zatrudnienie. Mieszkańcy bardzo dobrze postrzegają Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy, Zakład Doskonalenia Zawodowego i Centra Języków Obcych. Jednak w instytucjach tych zdobywanie wykształcenia, zawodu, szkolenia i kursy są płatne, co niewątpliwie stanowi barierę dla bezrobotnych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach (OPS) Działalnością stałą OPS jest przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, okresowych, celowych oraz przyznawanie pomocy rzeczowej. W OPS przeznaczono jedną salę mogącą pomieścić jednocześnie 20 osób bezrobotnych, która jest siedzibą Klubu Aktywnego Poszukiwania Pracy. Odbywają się w niej spotkania z psychologiem czy pracownikami Urzędu Gminy Klucze, które najczęściej dotyczą zwiększenia motywacji do poszukiwania pracy, asertywności oraz poruszania się na rynku pracy. Spotkania odbywają się w określone dni. Osoby bezrobotne mogą korzystać z dwóch komputerów, faksu, telefonu. W Kluczach znajduje się filia młodzieŝowego Ochotniczego Hufca Pracy. W ramach zawartego porozumienia między Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Urzędem Gminy a Ochotniczym Hufcem Pracy, OPS kieruje swoich klientów - osoby bezrobotne do OHP, po czym OHP zawiera umowę z pracodawcą i kieruje klientów OPS do pracy. OPS 4

5 współpracuje z MłodzieŜową Ochotniczą StraŜą PoŜarną w Kluczach i planuje zaciśnienie współpracy z podobnymi jednostkami w Niemczech i na Węgrzech. Dzięki temu młodzieŝ nabywa doświadczenia i zwiększa swoje moŝliwości zatrudnienia w zawodowej straŝy poŝarnej. W związku z często pojawiającym się zapotrzebowaniem na kucharzy i krawcowe, pracownicy OPS psycholog i pracownik socjalny przeprowadzili rozmowy z osobami między 30 a 50 rokiem Ŝycia z niskimi kwalifikacjami i nieposiadającymi doświadczenia zawodowego na temat przeprowadzenia szkolenia w tych zawodach. OPS zlecił ZDZ przeprowadzenie kursu krawiectwa dla 5 osób i kursu na kucharza dla 9 osób. KaŜdy kurs trwał 6 tygodni (łącznie po 150 godzin). Zatrudnienie znalazły 2 osoby w restauracji, w której odbywał się kurs. Natomiast 6 osób zamierza prowadzić działalność w zakresie organizacji i obsługi uroczystości. Od r. rozpoczęło działalność Centrum Integracji Społecznej, które jest kontynuacją Klubu Integracji Społecznej. CIS prowadzone jest przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach. W 2007 roku OPS zamierza zlecić ZDZ przeprowadzenie szkolenia ogólnobudowlanego dla 14 męŝczyzn długotrwale bezrobotnych. Koszt szkolenia pokryje OPS a przeszkolone osoby znajdą zatrudnienie poprzez Stowarzyszenie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie (MOPS) W MOPS funkcjonuje Klub Integracji Społecznej. W Klubie zatrudniony jest doradca zawodowy, który prowadzi rejestr osób bezrobotnych skierowanych do niego przez pracowników socjalnych. Organizowane są spotkania dotyczące poruszania się na rynku pracy. MOPS kieruje osoby bezrobotne do robót publicznych, jednak warunkiem skierowania jest uczestniczenie w spotkaniach Klubu Integracji Społecznej. MOPS pozyskał salę o powierzchni 30m 2 ale w chwili obecnej jeszcze nie posiada wyposaŝenia. W sali tej tymczasowo zmagazynowane są artykuły spoŝywcze, stanowiące pomoc rzeczową dla klientów MOPS. 5

6 Gminne Centrum Informacji w Kluczach (GCI) GCI stwarza nowe szanse rozwoju osobistego i zawodowego dla wszystkich bezrobotnych i absolwentów wchodzących na rynek pracy poprzez udostępnianie informacji o ofertach pracy, szkołach i instytucjach szkolących, adresach urzędów pracy, adresach organizacji świadczących pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, prawie pracy, prawach i obowiązkach bezrobotnego, warunkach i procedurach uruchamiania własnej działalności gospodarczej, moŝliwościach podjęcia działań o charakterze wolontariackim, dostępie do rynków pracy w innych krajach. W GCI pracują trzy osoby, w tym dwie mają zawartą umowę o pracę z wójtem Gminy Klucze a jedna osoba jest oddelegowana z Ochotniczego Hufca Pracy. GCI dysponuje: trzema pokojami o powierzchni 20m 2 kaŝdy; jedną salą komputerową o powierzchni 40m 2 z czterema stanowiskami komputerowymi; rzutnikiem multimedialnym, 5 drukarkami, laptopem. W zaleŝności od potrzeb i ilości chętnych organizowane są kursy języków obcych, kursy komputerowe, obsługi kas fiskalnych. Kursy odbywają się średnio co 3 miesiące. W 2006 roku z kursu obsługi kas fiskalnych skorzystały 92 osoby. Kurs był płatny (50,00 zł). Zajęcia trwały 10 godzin, prowadził je wykładowca z Katowic, który dysponował 10 kasami fiskalnymi. Kursy języka angielskiego a takŝe komputerowe trwały po 2 miesiące, w sumie po 30 godzin. Zajęcia prowadzili pracownicy GCI, odbywały się dwa razy w tygodniu. Z kursu języka angielskiego skorzystało 90 osób a z kursu komputerowego skorzystało 270 osób. Rekrutacje na kursy odbywały się poprzez ogłoszenia zamieszczone w lokalnym miesięczniku Echo Klucz, na stronie internetowej oraz w ulotkach i na tablicy ogłoszeń. Z dotychczas prowadzonych kursów, Ŝadne nie dawały uprawnień zawodowych. W GCI prowadzone jest indywidualne doradztwo zawodowe. Prowadzi je osoba z tytułem lidera klubu pracy. W 2006 r. z porady skorzystało 480 osób bezrobotnych. Gminne Centrum Informacji w Bukownie (GCI) GCI świadczy usługi dla osób bezrobotnych z terenu gminy Bukowno, absolwentów wszystkich typów szkół, osób rozpoczynających działalność gospodarczą, dla przyszłych wolontariuszy, dla rolników poszukujących informacji o moŝliwych źródłach finansowania. 6

7 GCI dysponuje jedną salą komputerową o pow. 50m 2, z czterema stanowiskami komputerowymi dla klientów oraz jedną salą wykładową o pow. 35m 2. W 2006 roku w GCI przeprowadzono: kurs komputerowy, prowadzącym był pracownik GCI a zajęcia odbywały się na komputerach będących na wyposaŝeniu GCI. PoniewaŜ w 2005 r. edycji tego kursu było aŝ 11, to w 2006 r. odbyła się z powodu braku chętnych tylko jedna edycja, z której skorzystało 8 osób. GCI oferuje teŝ konsultacje indywidualne dla osób, które chcą się doszkolić przed podjęciem pracy; kurs obsługi kas fiskalnych, prowadzącym była firma COMP z Sosnowca a zajęcia prowadziła na własnych 14-stu kasach fiskalnych. Odbyły się dwie edycje kursu, kaŝdy po 6 godzin. Kurs był otwarty, płatny (20,00 zł od osoby). Z kursów skorzystało 40 osób. KaŜda osoba bezrobotna zgłaszająca się do GCI, wypełnia kartę rejestracyjną, w której wpisuje między innymi, jaki kursy chciałaby ukończyć. Znając ofertę ZDZ, GCI kieruje osoby zainteresowane konkretnym kursem do ZDZ. Gminne Centrum Informacji w Wolbromiu (GCI) Gminne Centrum Informacji w Wolbromiu, poprzez umoŝliwienie lokalnej społeczności dostępu do nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz przybliŝenie ich praktycznego wykorzystania w Ŝyciu codziennym, zapewnia swoim klientom, zwłaszcza osobom bezrobotnym, warunki do samodzielnego poszukiwania informacji i sterowania procesem aktywizacji zawodowej. Adresatami usług GCI w Wolbromiu są następujące grupy osób: bezrobotni; osoby, które pragną przekwalifikować się i rozwijać zawodowo; studenci oraz uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych i policealnych, a takŝe uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych; osoby niepełnosprawne; wolontariusze; rolnicy; lokalne podmioty gospodarcze, rządowe i pozarządowe, społeczność lokalna 7

8 poszukująca informacji prowadzących do rozwoju pozytywnych zmian osobistych i społecznych. Gminne Centrum Informacji w Wolbromiu zlokalizowane jest w budynku Centrum Kultury Promocji i Informacji w Wolbromiu. Pomieszczenia przeznaczone na GCI mieszczą się w jednokondygnacyjnym holu i jednym pomieszczeniu biurowym o powierzchni około 100 metrów kwadratowych. Cechuje je łatwy dostęp z zewnątrz i brak barier architektonicznych. WyposaŜenie: 4 stanowiska komputerowe przeznaczone dla interesantów oraz jedno stanowisko komputerowe przeznaczone dla pracowników Gminnego Centrum Informacji; 3 drukarki, urządzenie wielofunkcyjne, kopiarka, multimedialny kurs języka angielskiego przeznaczony dla interesantów, kurs szybkiego czytania, kurs Gdzie i jak szukać pracy, Program Zasoby Ludzkie w Gminie, publikacje na temat rynku pracy, prawa pracy, ubezpieczeń oraz materiały informacyjne dot. Małopolskiego rynku pracy. Działalność stała: W komputerowej bazie danych w okresie od r. do r. zarejestrowało się 333 osoby bezrobotne, osób skorzystało z róŝnych form pomocy udzielanej przez pracowników GCI, a ze stanowisk komputerowych z dostępem do internetu skorzystało do tej pory osób. W 2006 roku działalności Gminnego Centrum Informacji osoby bezrobotne były zainteresowane ofertami szkoleniowymi z zakresu obsługi kas fiskalnych oraz wózków widłowych a takŝe indywidualnym doradztwem. Bardzo aktywna w tym roku była młodzieŝ szkolna, która korzystała ze szkoleń komputerowych i warsztatów pomocnych w planowaniu kariery, wyszukiwała informacje do szkół i o szkołach, drukowała i kserowała materiały szkolne. W sumie z róŝnych szkoleń organizowanych przez GCI w ostatnim roku skorzystało ok. 255 osób: w kursach obsługi wózków widłowych brało udział 43 osoby. Kursy te były płatne, organizowane cyklicznie (w zaleŝności od liczby chętnych), płatne bezpośrednio do prowadzącego kurs; w warsztatach komputerowych w których uczestniczyli podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej z Lgoty Wolbromskiej brały udział dwie grupy: sześcio i dziewięcioosobowa; kursy te były cykliczne, bezpłatne, spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu; 8

9 w spotkaniach warsztatowych z Mobilnym Centrum Informacji w Krakowie brało udział 41 osób. Spotkanie bezpłatne, jednorazowe; w szkoleniach indywidualnych z podstaw obsługi komputera, organizowanych przez pracowników GCI wzięło udział 22 osób, które systematycznie przychodziły pogłębiać swoją wiedzę z zakresu obsługi komputera. Kurs bezpłatny, spotkania miały charakter cykliczny; ponad to GCI prowadzi kurs szycia i kroju w którym brało udział 6 osób. Kurs ten odbywał się w kaŝdy czwartek przez 2,5 godziny, Kurs bezpłatny, cykliczny; dwa razy w tygodniu odbywały się warsztaty komputerowe dla grupy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku powstałego przy CKPiI. W warsztatach uczestniczyło ok. 9 osób; w kursach obsługi kas fiskalnych brało udział 40 osób. Kurs ten był płatny, koszt 50 zł; w kursie języka angielskiego Metodą Callana brało udział 20 osób. Kurs był płatny przez uczestników, koszt ok. 126 zł (14 zajęć). Kursy odbywają się w pomieszczeniach Gminnego Centrum Informacji w Wolbromiu, jedynie kurs obsługi wózków widłowych odbywa się w hali współpracującego z GCI zakładu. Rekrutacja na większość kursów prowadzona jest na zasadzie zbierania zapotrzebowania, jednocześnie część tematów kursów jest narzucona. Uprawnienia do wykonywania zawodu gwarantuje jedynie kurs obsługi wózków widłowych. Planowane efekty działalności GCI: wypracowanie i wprowadzenie usługi wiodącej, jaką byłoby doradztwo zawodowe dla młodzieŝy; przystąpienie do ogólnopolskiej sieci GCI; publikacja artykułów informacyjnych i promocyjnych GCI w lokalnej prasie; wyzwolenie motywacji i pomoc w nabyciu umiejętności do samodzielnego poruszania się na rynku pracy, zwłaszcza wśród kobiet; zmotywowanie osób bezrobotnych do mobilności w poszukiwaniu pracy; zacieśnienie współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej; zacieśnienie współpracy z lokalnymi pracodawcami w zakresie pozyskiwania pracowników oraz organizacji i przeprowadzania kursów zawodowych w pomieszczeniach Gminnego Centrum Informacji; 9

10 podjęcie szerokiej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Olkuszu, której celem byłoby utworzenie w Gminnym Centrum Informacji delegatury Powiatowego Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Instytucja nie przyznaje dotacji lub poŝyczek, nie prowadzi działalności pomocowej. Przy współpracy z lokalnym samorządem oraz Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej GCI współrealizuje program Konserwator przeznaczony dla osób długotrwale bezrobotnych. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu (ZDZ) ZDZ zatrudnia dwóch pracowników i około 35 wykładowców, doradców zawodowych, doradców biznesowych na umowę zlecenie. ZDZ dysponuje: sześcioma salami wykładowymi, wyposaŝonymi w ekrany, rzutniki, telewizory, magnetowidy; trzema salami komputerowymi wyposaŝonymi łącznie w 36 komputerów; jedną salą elektryczną wyposaŝoną w urządzenia pomiarowe, maszyny elektryczne, przekroje urządzeń elektrycznych, rysunki, tablice poglądowe; jedną salę do szkoleń z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR). Ponadto ZDZ wynajmuje bazę spawalniczą na zajęcia praktyczne spawania oraz plac manewrowy wraz z wózkami jezdniowymi. ZDZ przede wszystkim prowadzi kursy płatne, czasami zdarzą się częściowo odpłatne w ramach programów realizowanych przez PUP, natomiast projekty to działalność marginalna. Kursy płatne realizowane są minimum raz w roku w oparciu o liczbę zgłoszonych chętnych. W 2006 roku realizowano cyklicznie następujące kursy: zakładam własną firmę kurs finansowany przez PUP w Olkuszu, kurs trwał 80 godzin, skorzystało z niego 21 osób; komputer w pracy administracyjno-biurowej kurs finansowany przez PUP w Olkuszu, kurs trwał 150 godzin, skorzystało z niego 23 osoby; aktywne poszukiwanie pracy kurs finansowany przez PUP w Olkuszu, kurs trwał 60 godzin, skorzystało z niego 20 osób; przedsiębiorczość kurs finansowany przez Centrum Języków Obcych Impuls w Olkuszu, kurs trwał 57 godzin, skorzystało z niego 50 osób. 10

11 ZDZ prowadzi kursy kończące się uzyskaniem uprawnienia do wykonywania zawodu, naleŝą do nich m.in.: kierowca wózków jezdniowych, obsługa suwnic, obsługa dźwigów towarowoosobowych do ich obsługi uprawniają zaświadczenia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego; spawanie róŝnymi metodami (MIG, MAG, TIG) ksiąŝeczki spawacza i zaświadczenie kwalifikacyjne w dwóch językach wydawane jest przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach; obsługa urządzeń elektro-energetycznych do wykonywania zawodu uprawnia zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Urząd Regulacji Energetycznej. Centra Języków Obcych Centra Języków Obcych Intercolege i Impuls w Olkuszu poprzez płatne i refundowane szkolenia w zakresie języków obcych przyczyniają się do podwyŝszenia kwalifikacji językowych wszystkich zainteresowanych, w tym osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet SOS w Olkuszu organizuje pomoc rzeczową dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej, prowadzi doradztwo oraz warsztaty terapii zajęciowej. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach opiekuje się i udziela pomocy osobom biednym i upośledzonym, prowadzi teŝ noclegownię. Stowarzyszenie Dobroczynne Res sacra Miser w Olkuszu udziela pomocy materialnej dla środowisk dotkniętych patologią, prowadzi świetlicę opiekuńczo - wychowawczą. Y s Men Club w Olkuszu zajmuje się poszukiwaniem moŝliwości pomocy socjalnej dla ubogich mieszkańców. 11

12 3. Działalność projektowa instytucji Urząd Gminy Klucze W 2006 roku realizowany był projekt Rozwój Gminnego Centrum Informacji, którego celem było udostępnienie sali komputerowej, poradnictwo zawodowe, inicjowanie aktywności lokalnej, promocja wolontariatu, prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje. Bezpośrednimi beneficjentami były osoby bezrobotne i poszukujące pracy, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, absolwenci i osoby chcące podnieść kwalifikacje. Z projektu skorzystało 74 osoby z terenu Gminy Klucze. Projekt dofinansował Wojewódzki Urząd Pracy w kwocie ,00 zł, natomiast kwota wkładu własnego wyniosła ,00 zł. Zakładane cele osiągnięto w 100%. Projekt był jednorazowy i trwał 3 miesiące. Cyklicznie, raz w roku organizowane są prace społecznie uŝyteczne trwające 10 miesięcy. Wójt składa wniosek do starosty o udostępnienie miejsc pracy. Po wyraŝeniu zgody przez starostę, PUP przyznaje miejsca pracy na rzecz środowiska lokalnego. Jest to projekt przeznaczony dla osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych powyŝej 24 miesiące. W 2006 r. z formy tej skorzystało 25 osób. Niestety, po zakończeniu projektu, Ŝadna z tych osób nie znalazła zatrudnienia. W bieŝącym roku Wójt złoŝy zapotrzebowanie na 100 osób. Prace społecznie uŝyteczne mogą być wykonywane na rzecz miejscowości, w której zameldowany jest beneficjent. Projekt finansuje PUP, natomiast ubezpieczenia beneficjentów finansuje OPS. RównieŜ cyklicznie raz w roku realizowany jest projekt Konserwator. W 2006 r. w ramach tego projektu znalazło zatrudnienie 10 osób na okres 6 miesięcy. Projekt skierowany był do kobiet i męŝczyzn bez względu na długość okresu pozostawania bez pracy. Projekt finansował PUP a OPS zapewnił odzieŝ roboczą i ochronną. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach W 2006 roku prowadzony był projekt pod nazwą Wzmocnienie roli Klubów Integracji Społecznej jako instytucjonalnych aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Celem projektu była aktywizacja zawodowa bezrobotnych, kształtowanie nowych funkcjonalnych zachowań, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 12

13 Bezpośrednimi beneficjentami były osoby długotrwale bezrobotne. Projekt obejmował Gminę Klucze a skorzystało z niego 14 osób. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej współfinansował projekt na kwotę ,00 zł, natomiast kwota wkładu własnego OPS wyniosła ,00 zł. Projekt realizowany był od r. do r. jest to projekt cykliczny a jego następna edycja planowana jest w 2007 roku. Po zakończeniu projektu, zatrudnienie znalazły 2 osoby. Istnieje równieŝ szansa na pracę dla dwóch następnych. OPS realizuje równieŝ od 2006 r. tzw. projekt flamandzki po nazwą Zatrudnienie wspierane. Celem tego projektu jest pomoc osobom bezrobotnym niepełnosprawnym. Liczbę beneficjentów jeszcze trudno określić, poniewaŝ dotychczas odbywało się szkolenie kadry, która następnie będzie realizowała programy na rzecz tych osób. Projekt obejmuje Gminę Klucze i Gminę Racławice a koordynatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Socjalnej w Krakowie. Urząd Miasta w Bukownie Przez 6 miesięcy w 2006 r. realizowany był projekt Konserwator 2006 Sztolnia Czartoryska oraz tereny przyległe do rzeki. Celem projektu było kompleksowe posprzątanie i uporządkowanie terenu a beneficjentami były osoby długotrwale bezrobotne, którym w ramach projektu W programie brało udział 15 osób z Gminy Bukowno. Kwota wkładu własnego wyniosła ,00 zł a Urząd Marszałkowski w Krakowie dofinansował projekt na kwotę ,00 zł. Była to druga edycja tego projektu. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu W 2006 r. realizowano projekt Szkolenie Rozwój Awans. Celem projektu była pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie moŝliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie. Bezpośrednimi beneficjentami były osoby dorosłe, pracujące, zgłaszające chęć podniesienia kwalifikacji. Projekt obejmował powiat olkuski, Andrychów, Chrzanów, Myślenice, Kęty, Suchą Beskidzką. W powiecie olkuskim z projektu skorzystało 60 osób. 90% kosztów finansowanych było z EFS a 10% pokrywał beneficjent. Dla Olkusz kwota dofinansowania wyniosła ,00 zł. 13

14 4. Opis realizowanych projektów - podsumowanie. Projekty pozwalające na zdobycie nowych lub podnoszenie kwalifikacji: Szkolenie Rozwój Awans - Zakład Doskonalenia Zawodowego. Projekty o charakterze doradczym, motywacyjnym: Wzmocnienie roli Klubów Integracji Społecznej jako instytucjonalnych aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - OPS Klucze; Rozwój Gminnego Centrum Informacji Urząd Gminy Klucze. Projekty pomocowe (pomoc prawna, materialna, rzeczowa): Zatrudnienie wspierane - OPS Klucze; Punkt konsultacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; Sztolnia Czartoryska oraz tereny przyległe do rzeki Urząd Miasta w Bukownie/PUP Olkusz. Wszystkie projekty wymienione powyŝej, poza realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach projektem Zatrudnienie wspierane, zostały zakończone i brak informacji na temat ich kontynuacji w 2007 roku. 14

15 5. Projekty realizowane przez lokalny samorząd Urzędy Miejskie i Gminne powiatu olkuskiego uczestniczą w realizacji projektów na rzecz osób bezrobotnych wyłącznie jako instytucje partnerskie. Instytucją prowadzącą projekty jest Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu 6. Opinie przedstawicieli instytucji działających w powiecie na temat lokalnego rynku pracy Rynek kształtuje rodzaj instytucji i przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie powiatu oraz kierunek ich restrukturyzacji, takŝe poziom przygotowania zawodowego zatrudnianych pracowników. Przede wszystkim na rynek pracy wpływ mają duŝe zakłady i działalność usługowa. Rynek powiatu olkuskiego to przede wszystkim rynek skoncentrowany na produkcji materiałów budowlanych, papieru, szkła, naczyń emaliowanych oraz kopalni cynku i ołowiu. Lokalny rynek pracy determinuje przede wszystkim mała ilość duŝych zakładów pracy, brak dróg i dobrej komunikacji utrudniający dojazd do duŝych aglomeracji przemysłowych. Istniejące instytucje rynku pracy podejmują działania w kierunku aktywizacji osób bezrobotnych, jednak przede wszystkim zajmują się organizacją staŝy i przygotowaniem zawodowym, nie powstają natomiast Ŝadne nowe instytucje zajmujące się rynkiem pracy i osobami bezrobotnymi. Widoczna jest stagnacja. Te instytucje, które juŝ istnieją, realizują swoje zadania ustawowe lub regulaminowe. Wszelkie instytucje rynku pracy charakteryzuje jednak indywidualne podejście do bezrobotnego. Instytucje wspólnie i kaŝda z osobna starają się pomagać w miarę swoich moŝliwości i posiadanych środków, organizują prace społecznie uŝyteczne dla osób długotrwale bezrobotnych. Kształcenie w zawodzie geodety, pielęgniarki, kelnera, krawcowej czy handlowca czyli w zawodach usługowych, pomaga w znalezieniu pracy, natomiast wręcz niemoŝliwe jest znalezienie pracy po ukończeniu zarządzania i marketingu, pedagogiki. Aby ułatwić sobie znalezienie pracy, naleŝałoby być operatorem wózków widłowych, maszyn wszelkiego typu, pracownikiem wykwalifikowanym, na przykład murarzem, hydraulikiem. Trudno znaleźć 15

16 pracę osobom ze zbyt ogólnym wykształceniem, bez praktyki. Przedsiębiorcy potrzebują pracowników dyspozycyjnych, z doświadczeniem, wykwalifikowanych i mobilnych. Przystępując do podsumowania wyników wywiadów z lokalnymi ekspertami naleŝy wskazać, iŝ ogólne nastroje rozmówców wydawały się być raczej pesymistyczne. Według nich, w perspektywie brak inwestycji, które mogłyby generować miejsca pracy. Oprócz ustawowych instytucji rynku pracy takich jak Powiatowy Urząd Pracy, Gminne Centra Informacji, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej brak jest innych instytucji zajmujących się bezrobotnymi i w najbliŝszym czasie sytuacja ta raczej się nie zmieni. Owszem, istnieje Ochotniczy Hufiec Pracy w Kluczach, Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy czy Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ale ich działalność nieznacznie wpływa na rynku pracy. Od lat nie zmienia się struktura szkół ponadgimnazjalnych. Organizuje się nabór do określonego typu klas w ten sposób by zapewnić ciągłość pracy zatrudnionym w szkole nauczycielom. Dotychczasowe działania szkół i instytucji rynku pracy mające na celu ułatwienie młodzieŝy odnalezienie się na rynku pracy są mało efektywne. Aby temu przeciwdziałać powinno się podejmować dwojakiego rodzaju działania: z jednej strony umoŝliwić instytucjom odpowiedzialnym za organizację szkolnictwa i dyrektorom szkół zdobywanie informacji na temat prognoz rynku pracy, a co za tym idzie, na temat długoterminowego zapotrzebowania na określone kwalifikacje, z drugiej zaś strony, prowadzić stały monitoring efektywności kształcenia poszczególnych placówek edukacyjnych. Przy tym dąŝyć naleŝy do wypracowania adekwatnych sposobów badania efektywności kształcenia, tak by móc jednoznacznie określić, czy szkoła wyposaŝa swoich absolwentów w umiejętności i kompetencje pozwalające im następnie znaleźć i utrzymać pracę. JednakŜe obecnie Ŝaden zawód nie daje pewności zatrudnienia na rynku lokalnym. Zatrudnienie zmniejsza się z powodu rozwoju technologii, ograniczenia produkcji, zmniejszenia popytu na konkretne produkty ( EMALIA S.A.) czy usługi (PKS S.A.). JeŜeli nie idzie za tym zwiększenie bezrobocia, to jest to zasługą zdaniem ekspertów lokalnych emigracji siły roboczej, a takŝe staŝy zawodowych, które są ukrytym bezrobociem. MłodzieŜ po ukończeniu szkoły przystępuje z entuzjazmem do poszukiwania pracy, jednak z czasem następuje u nich zniechęcenie, narasta pesymizm. Wszelkie formy aktywizacji zawodowej dają pracę na krótki okres czasu i za minimalne wynagrodzenie, bez Ŝadnych perspektyw. Młodzi ludzie korzystają z usług doradców zawodowych, klubów pracy, psychologów, ale rezultatem nie jest stałe zatrudnienie. To tylko sposób na spędzenie wolnego czasu, 16

17 pretekst do wyjścia z domu. A przecieŝ młodzieŝ chce się usamodzielnić, chce zarabiać, zdobywać doświadczenie zawodowe. Co bardziej niepokojące, sygnalizowano, Ŝe sytuacja ta moŝe się utrwalać, poniewaŝ nie powstają Ŝadne nowe miejsca pracy. Na terenie powiatu olkuskiego nie tworzy się bowiem inkubatorów przedsiębiorczości, parków przemysłowych, nie istnieje specjalna strefa ekonomiczna, która przyciągałaby inwestorów. 17

18 Załącznik nr 1 - Spis instytucji z danymi teleadresowymi 1. Gminne Centra Informacji ul. Leśna 2, tel , Klucze,ul. Partyzantów 1, tel , Bukowno, ul. Kolejowa 3, tel , 2. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Fr. Nullo Olkusz, tel Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy ul Partyzantów, Olkusz, tel Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Piłsudskiego Olkusz tel Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szpitalna Olkusz tel Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zawierciańska 12, Klucze, tel Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Skalska Wolbrom, tel

19 8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego Bukowno tel Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Laskowska Bolesław tel Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej TrzyciąŜ tel (do 03) Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Piłsudskiego Olkusz tel Centrum Języków Obcych INTERCOLEGE ul. K.K.Wielkiego Olkusz tel Centrum Języków obcych IMPULS ul. Floriańska Olkusz tel Centrum Edukacji VADEMECUM ul. K.K. Wielkiego Olkusz 15. Stowarzyszenie Dobroczynne Res sacra Miser ul. Bema Olkusz 19

20 16. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach ul. Bolesławska Klucze tel , Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet SOS Al lecia Olkusz 18. Y s Men Club ul. Krakowskie Przedmieście Olkusz tel Cech Rzemiosł RóŜnych ul. K.K. Wielkiego Olkusz tel

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XII/145/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2007r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - spadek bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Irena Muszkiewicz-Herok Gdynia, 12 marca 2009 r. MISJA FUNDACJI GOSPODARCZEJ Zapewnienie klientom moŝliwości rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zrealizował w latach 2004-2007 następujące projekty

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim

,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim ,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim - projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ZAŁĄCZNIK NR 2 Załącznik do uchwały nr XLVI/286/2002 Rady Powiatu w Olecku z dnia 18 kwietnia 2002 roku PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU w POWIECIE OLECKIM NA LATA 2002-2006 Kwiecień 2002 rok I. Cel

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna Tabela nr 1 Zakres działania w obszarze integracji społecznej osób Lp Cel działania Nazwa zadania Źródło finansowania Koordynator Partnerzy Termin realizacji w latach I Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy. Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo

Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy. Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo Co to jest outplacement? OUTPLACEMENT program zwolnień monitorowanych, którego głównym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

1) Strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Żagańskiego na lata

1) Strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Żagańskiego na lata Analiza informacji o zapotrzebowaniu na zawody i specjalności na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Sporządzona zgodnie z 71.1 rozporządzenia MPiPS z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU Załącznik do Uchwały Nr 44/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Cykliczne badania edukacji

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych w powiecie zawierciańskim ( stan na koniec IV kw. 2007r.)

Sytuacja osób bezrobotnych w powiecie zawierciańskim ( stan na koniec IV kw. 2007r.) Sytuacja osób bezrobotnych w powiecie zawierciańskim ( stan na koniec IV kw. 2007r.) Według stanu na koniec grudnia 2007r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem: 8491 osób

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej Zgorzelec, luty 2009 r. Wstęp. Powiatowy

Bardziej szczegółowo

osoby poniżej 25 roku życia, bezrobotni przez okres do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół.

osoby poniżej 25 roku życia, bezrobotni przez okres do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół. PUP Łomża Magda Jankowska 12.08.2014 "Młodzież na rynku pracy aktywny start zawodowy" Projekt "Młodzież na rynku pracy aktywny start zawodowy" skierowano do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Załącznik do Uchwały Nr 46/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Cele: - zapewnienie osobom niepełnosprawnym podstawowych

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych

Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

USŁUGI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY SKIEROWANE DO OSÓB MŁODYCH w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r.

USŁUGI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY SKIEROWANE DO OSÓB MŁODYCH w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. USŁUGI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY SKIEROWANE DO OSÓB MŁODYCH w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. OSOBA MŁODA - osoba do 25 roku Ŝycia lub do 27 posiadająca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZWALCZANIA BEZROBOCIA W GMINIE KOŚCIERZYNA NA LATA 2007 2013

PROGRAM ZWALCZANIA BEZROBOCIA W GMINIE KOŚCIERZYNA NA LATA 2007 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/70/07 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 14 września 2007 r. PROGRAM ZWALCZANIA BEZROBOCIA W GMINIE KOŚCIERZYNA NA LATA 2007 2013 W roku 2002 opracowano pierwszy Program Zwalczania

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY Małopolski pociąg do kariery 15-21 PAŹDZIERNIKA 2012 r. Praca: zawód czy kompetencje?

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY Małopolski pociąg do kariery 15-21 PAŹDZIERNIKA 2012 r. Praca: zawód czy kompetencje? HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY Małopolski pociąg do kariery 15-21 PAŹDZIERNIKA 2012 r. Praca: zawód czy kompetencje? ŚRODA 17 października Godzina Tytuł zajęć Adresaci Miejsce spotkania,

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA

INFORMACJA MIESIĘCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grodzisku Maz. dn. 21.09.2011 r. LICZBA BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI GOTOWI DO ZMIAN

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI GOTOWI DO ZMIAN PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI GOTOWI DO ZMIAN 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KROK W DOROSŁOŚĆ

PROJEKT KROK W DOROSŁOŚĆ KROK W DOROSŁOŚĆ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ POWIAT KWIDZYŃSKI, POPRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KWIDZYNIE, WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ, W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Opolu OCENA RACJONALNOŚCI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Program. Osób Niepełnosprawnych Załącznik do uchwały Nr XIX/88/2004 Rady Powiatu w Legnicy z dnia 01 lipca 2004r. Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2003-2007 Legnica, marzec 2003r. 2 Powiatowy Program Działań

Bardziej szczegółowo

Lokalny rynek pracy. Powiat Średzki

Lokalny rynek pracy. Powiat Średzki Lokalny rynek pracy Powiat Średzki Rynek Pracy To rodzaj rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJĄCY REALIZACJĘ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJĄCY REALIZACJĘ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJĄCY REALIZACJĘ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PIERWSZY SUKCES - DZIAŁANIE 1.2A ORAZ NOWE PERSPEKTYWY DZIAŁANIE 1.3A POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Dobra praktyka realizacji projektów z funduszy europejskich w zakresie. Katarzyna Kańczugowska Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw

Dobra praktyka realizacji projektów z funduszy europejskich w zakresie. Katarzyna Kańczugowska Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw Dobra praktyka realizacji projektów z funduszy europejskich w zakresie kształcenia dorosłych. Katarzyna Kańczugowska Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw Projekt Aktywizacja, Specjalizacja, Praktyka-promocja

Bardziej szczegółowo

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r.

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r. I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień 30.04.2014r. Według stanu na dzień 30.04.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem 7 630 osób, w tym 3 766

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r.

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Zawiercie, 23.01.2009 r. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu odnotowuje w ciągu kilku ostatnich lat systematyczny

Bardziej szczegółowo

Powiat cieszyński zajmuje powierzchnię 730,20 km 2. Jest powiatem ziemskim składającym się z 12 gmin, w tym 3 miejskich (Cieszyn, Skoczów i Wisła).

Powiat cieszyński zajmuje powierzchnię 730,20 km 2. Jest powiatem ziemskim składającym się z 12 gmin, w tym 3 miejskich (Cieszyn, Skoczów i Wisła). Powiat cieszyński zajmuje powierzchnię 730,20 km 2. Jest powiatem ziemskim składającym się z 12 gmin, w tym 3 miejskich (Cieszyn, Skoczów i Wisła). Powiat Cieszyński Gmina Cieszyn 2010 (grudzień ) 2011

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO

ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO Informacja na temat wdraŝanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze działań w ramach ZPORR i SPO RZL (stan realizacji na dzień 31.12.2006 r.) ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

MIESZKAŃCY POWIATU SIEDLECKIEGO

MIESZKAŃCY POWIATU SIEDLECKIEGO MIESZKAŃCY POWIATU SIEDLECKIEGO Trzymacie Państwo w rękach broszurę informującą o realizacji w 2009 roku przez Powiat Siedlecki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach projektu Nowa Szansa na Przyszłość

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja dotycząca bezrobocia na terenie powiatu zawierciańskiego (stan na 28.02.2009r.)

Aktualna sytuacja dotycząca bezrobocia na terenie powiatu zawierciańskiego (stan na 28.02.2009r.) Zawiercie, 09.03.2009r. Aktualna sytuacja dotycząca bezrobocia na terenie powiatu zawierciańskiego (stan na 28.02.2009r.) Według stanu na dzień 28.02.2009r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej Projekty realizowane w 2009r. przez Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Tarnogórskiego w latach 2008 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Gdańsk 29.05.2014 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2004-2013 95 435 138 PLN 109 222 205 PLN 403 287 141 PLN 607 944 484

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM DOTKNI

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM DOTKNI Załącznik do Uchwały Nr 303 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2016 roku PROGRAM ZAJĘĆ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM UZALEśNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ REALIZOWANY W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Struktura ZDZ w Warszawie Oddział w Radzyminie Centrum Kształcenia w Ciechanowie Centrum Kształcenia w Siedlcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokołowie Podlaskim

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PRIORYTETU VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH - DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ankieta jest anonimowa. Wybrane odpowiedzi proszę zaznaczyć krzyŝykiem (moŝna wskazać kilka odpowiedzi). Uzyskane

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt jest efektem współpracy instytucji zrzeszonych w ramach

Projekt jest efektem współpracy instytucji zrzeszonych w ramach PROJEKT Azymut moja pasja, moja szkoła, mój zawód, moja praca realizowany w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku OHP jako realizator usług rynku pracy Ewa Olszówka doradca zawodowy Słupsk, 12 grudzień 2012r. OCHOTNICZE HUFCE PRACY Państwowa jednostka budżetowa - instytucja

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2006 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2006 ROKU. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2006 ROKU. Cieszyn, 15 września 2006 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. Działalność i zadania

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. Działalność i zadania Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Działalność i zadania Podstawy prawne Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa, podległa ministrowi właściwemu do spraw pracy. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Ul. Pocztowa 5 p.200 11-500 GiŜycko Tel. (087) 428 33 94, 566 24 71 http://www.skwp.suwalki.pl

Ul. Pocztowa 5 p.200 11-500 GiŜycko Tel. (087) 428 33 94, 566 24 71 http://www.skwp.suwalki.pl SZKOŁY I INSTYTUCJE SZKOLENIOWE L.p Nazwa instytucji Adres Opis działalności 1. Szkoła Policealna Rachunkowości w GiŜycku Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. Andrzeja Piłata Prezesa Zarządu Głównego ZZDZ

Porozumienie. Andrzeja Piłata Prezesa Zarządu Głównego ZZDZ Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie kształcenia zawodowego, szkolenia i wychowania młodzieży zawarte w dniu 20 sierpnia 2013 r. pomiędzy Zarządem Głównym Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Mielec, ul. Chopina 8 tel./fax (17)

Mielec, ul. Chopina 8 tel./fax (17) 39-300 Mielec, ul. Chopina 8 tel./fax (17) 583 02 42 mck.mielec@ohp.pl ppp.mielec@ohp.pl Ochotnicze Hufce Pracy w swojej działalności nawiązują do Ochotniczych Drużyn Roboczych (1932 rok) oraz do Junackich

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole Szkolny System Doradztwa Zawodowego Opole 2015 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze

Bardziej szczegółowo

Raport z warsztatu powiatowego w Olkuszu pn. Budowa Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy(Mapa IIRP) - zapis warsztatu

Raport z warsztatu powiatowego w Olkuszu pn. Budowa Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy(Mapa IIRP) - zapis warsztatu Raport z warsztatu powiatowego w Olkuszu pn. Budowa Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy(Mapa IIRP) - zapis warsztatu Olkusz - Kraków, czerwiec 2007 r. 1 Wstęp Niniejszy raport prezentuje wyniki prac

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 I. Cele ogólne: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2010r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2010r. ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01 e-mail: urzad@pupjaworzno.internetdsl.pl, www.pupjaworzno.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie 2008r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie 2008r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax wew.51 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) fax (58)

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) fax (58) POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pozyskiwał środki na realizację

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki. ul. Leśna 1, Annopol

Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki. ul. Leśna 1, Annopol Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki ul. Leśna 1, 23-235 Annopol Projekt systemowy Przyszłość to już jutro-promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Annopol VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych Projekt Systemowy 1.18 Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usługi Pomocy i Integracji Społecznej zadanie (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z sytuacja na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2005 r.

Sprawozdanie z sytuacja na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2005 r. Sprawozdanie z sytuacja na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2005 r. Niniejsze sprawozdanie przedstawia dane statystyczne za okres styczeń grudzień 2005 roku charakteryzujące lokalny rynek pracy oraz

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/504/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r.

UCHWAŁA NR XLI/504/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. UCHWAŁA NR XLI/504/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CIV/1053/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju ekonomii społecznej,

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA OHP W REALIZACJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY

DOŚWIADCZENIA OHP W REALIZACJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY DOŚWIADCZENIA OHP W REALIZACJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY Warszawa, 23-24.10.2013 r. Urszula Kowalska Dyrektor Biura Rynku Pracy Komenda Główna OHP 1 Ochotnicze Hufce Pracy Państwowa jednostka

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Edukacja pod obserwacją Katarzyna Antończak-Świder Kraków, 16.10.2015r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UNIJNE realizowane w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych

PROJEKTY UNIJNE realizowane w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych www.zsme.edu.pl www.bit.ly/zsm-e PROJEKTY UNIJNE realizowane w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych Zespół Szkół Mechaniczno Elektronicznych ul. Toszecka 25B

Bardziej szczegółowo

Raport Lidera ds. osób 50+ Regionalnego Ośrodka EFS w Krośnie

Raport Lidera ds. osób 50+ Regionalnego Ośrodka EFS w Krośnie Raport Lidera ds. osób 50+ Regionalnego Ośrodka EFS w Krośnie Grażyna Boczar - Wolańska Obszar i zakres działania Lidera ds. osób 50+ Działania aktywizacyjne w ramach RO EFS w Krośnie, realizowane są na

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Samorząd województwa w kwestii starzejącego się społeczeństwa Małopolski Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Sytuacja osób starszych w Małopolsce 530 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

1. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA Bezrobocie na wsi Zmiany w poziomie bezrobocia 3

1. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA Bezrobocie na wsi Zmiany w poziomie bezrobocia 3 SPIS TREŚCI : 1. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA 2 1.1 Bezrobocie na wsi. 3 1.2 Zmiany w poziomie bezrobocia 3 1.3 Struktura bezrobotnych 3 1.3.1 Kobiety 3 1.3.2 Osoby w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-100 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2013 r. Tarnów 2014 r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo