Instytucje rynku pracy w powiecie olkuskim - diagnoza dostępnych instrumentów i programów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytucje rynku pracy w powiecie olkuskim - diagnoza dostępnych instrumentów i programów."

Transkrypt

1 Instytucje rynku pracy w powiecie olkuskim - diagnoza dostępnych instrumentów i programów. Kraków Olkusz, styczeń 2007 r. 1

2 Spis treści: 1. Wstęp Diagnoza instytucji rynku pracy Działalność projektowa instytucji Opis realizowanych projektów - podsumowanie Projekty realizowane przez lokalny samorząd Opinie przedstawicieli instytucji działających w powiecie na temat lokalnego rynku pracy Załącznik nr 1 - Spis instytucji z danymi teleadresowymi Załącznik nr 2 - Ranking instytucji rynku pracy w powiecie Załącznik nr 3 - Zapis wywiadów z przedstawicielami instytucji rynku pracy

3 1. Wstęp Raport Instytucje rynku pracy w powiecie olkuskim - diagnoza dostępnych instrumentów i programów stanowi kolejny etap realizacji projektu Matryca Kurcmana nowy instrument rynku pracy realizowanego przez Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. Dagmara Bieńkowska, Cezary Ulasiński, Justyna Szymańska, w okresie od czerwca 2006 do lutego 2008 roku. Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.1. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) i finansowany ze środków Unii Europejskiej Celem prezentowanego raportu jest wstępne rozpoznanie i zwrócenie uwagi na inne niŝ Powiatowy Urząd Pracy instytucje działające na terenie powiatu, związane z rynkiem pracy oraz przeanalizowanie ich aktywności. 1 Raport zawiera krótką charakterystykę potencjału kaŝdej z instytucji, opis działalności stałej i projektowej a takŝe zapis wywiadów przeprowadzonych z jej przedstawicielami. Ideą stworzenia raportu była potrzeba wstępnego skatalogowania propozycji, jakie dla bezrobotnych mają działające w powiecie instytucje, co w dalszym etapie realizacji projektu pozwoli efektywnie przygotować się do warsztatów powiatowych, których celem ma być opracowanie Mapy Instrumentów Instytucji Rynku Pracy (Mapa IIRP). Zgodnie z harmonogramem projektu, warsztaty odbędą się w kwietniu i maju 2007 r. Uczestnikami warsztatów (poza przedstawicielami Powiatowych Urzędów Pracy) będą przedstawiciele instytucji związanych z rynkiem pracy w powiecie. Mapa IIRP stanowić będzie drugi element Matrycy Kurcmana, w ramach którego moŝliwy będzie dobór odpowiedniej propozycji form pomocy, szkoleń, doradztwa itp. dla osób zdiagnozowanych w poszczególnych częściach Matrycy Kurcmana. Informacje zawarte w niniejszym raporcie pochodzą z dwóch źródeł - danych źródłowych dostępnych na stronach internetowych instytucji rynku pracy oraz z zapisów wywiadów indywidualnych, przeprowadzonych z przedstawicielami tych instytucji. 1 Informacje dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu zostały zawarte w raporcie Rynek pracy w powiecie olkuskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy. 3

4 2. Diagnoza instytucji rynku pracy Na terenie powiatu olkuskiego funkcjonuje kilkanaście instytucjach rynku pracy a wiedza i świadomość mieszkańców o moŝliwościach skorzystania z pomocy w tych instytucjach jest wysoka. Wiedzą oni, Ŝe w Gminnych Centrach Informacji mogą bezpłatnie skorzystać z nowoczesnego sprzętu komputerowego oraz podstawowych urządzeń biurowych, przygotować własne dokumenty takie jak CV, list motywacyjny, podania, uczestniczyć w organizowanych kursach i szkoleniach, uzyskać informację o adresach urzędów pracy i organizacji świadczących pomoc osobom bezrobotnym. Z kolei do Ośrodków Pomocy Społecznej zgłaszają się, przede wszystkim osoby po róŝnego rodzaju zasiłki. Poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej bezrobotni mogą znaleźć zatrudnienie przy pracach społecznie uŝytecznych lub refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Do Ochotniczego Hufca Pracy zgłaszają się przewaŝnie ludzie młodzi, którzy nie są w stanie sprostać obowiązkom szkolnym. W oczach mieszkańców jest to instytucja, która rzeczywiście aktywizuje tych młodych ludzi, pomaga im zdobyć zawód a czasem nawet zatrudnienie. Mieszkańcy bardzo dobrze postrzegają Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy, Zakład Doskonalenia Zawodowego i Centra Języków Obcych. Jednak w instytucjach tych zdobywanie wykształcenia, zawodu, szkolenia i kursy są płatne, co niewątpliwie stanowi barierę dla bezrobotnych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach (OPS) Działalnością stałą OPS jest przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, okresowych, celowych oraz przyznawanie pomocy rzeczowej. W OPS przeznaczono jedną salę mogącą pomieścić jednocześnie 20 osób bezrobotnych, która jest siedzibą Klubu Aktywnego Poszukiwania Pracy. Odbywają się w niej spotkania z psychologiem czy pracownikami Urzędu Gminy Klucze, które najczęściej dotyczą zwiększenia motywacji do poszukiwania pracy, asertywności oraz poruszania się na rynku pracy. Spotkania odbywają się w określone dni. Osoby bezrobotne mogą korzystać z dwóch komputerów, faksu, telefonu. W Kluczach znajduje się filia młodzieŝowego Ochotniczego Hufca Pracy. W ramach zawartego porozumienia między Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Urzędem Gminy a Ochotniczym Hufcem Pracy, OPS kieruje swoich klientów - osoby bezrobotne do OHP, po czym OHP zawiera umowę z pracodawcą i kieruje klientów OPS do pracy. OPS 4

5 współpracuje z MłodzieŜową Ochotniczą StraŜą PoŜarną w Kluczach i planuje zaciśnienie współpracy z podobnymi jednostkami w Niemczech i na Węgrzech. Dzięki temu młodzieŝ nabywa doświadczenia i zwiększa swoje moŝliwości zatrudnienia w zawodowej straŝy poŝarnej. W związku z często pojawiającym się zapotrzebowaniem na kucharzy i krawcowe, pracownicy OPS psycholog i pracownik socjalny przeprowadzili rozmowy z osobami między 30 a 50 rokiem Ŝycia z niskimi kwalifikacjami i nieposiadającymi doświadczenia zawodowego na temat przeprowadzenia szkolenia w tych zawodach. OPS zlecił ZDZ przeprowadzenie kursu krawiectwa dla 5 osób i kursu na kucharza dla 9 osób. KaŜdy kurs trwał 6 tygodni (łącznie po 150 godzin). Zatrudnienie znalazły 2 osoby w restauracji, w której odbywał się kurs. Natomiast 6 osób zamierza prowadzić działalność w zakresie organizacji i obsługi uroczystości. Od r. rozpoczęło działalność Centrum Integracji Społecznej, które jest kontynuacją Klubu Integracji Społecznej. CIS prowadzone jest przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach. W 2007 roku OPS zamierza zlecić ZDZ przeprowadzenie szkolenia ogólnobudowlanego dla 14 męŝczyzn długotrwale bezrobotnych. Koszt szkolenia pokryje OPS a przeszkolone osoby znajdą zatrudnienie poprzez Stowarzyszenie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie (MOPS) W MOPS funkcjonuje Klub Integracji Społecznej. W Klubie zatrudniony jest doradca zawodowy, który prowadzi rejestr osób bezrobotnych skierowanych do niego przez pracowników socjalnych. Organizowane są spotkania dotyczące poruszania się na rynku pracy. MOPS kieruje osoby bezrobotne do robót publicznych, jednak warunkiem skierowania jest uczestniczenie w spotkaniach Klubu Integracji Społecznej. MOPS pozyskał salę o powierzchni 30m 2 ale w chwili obecnej jeszcze nie posiada wyposaŝenia. W sali tej tymczasowo zmagazynowane są artykuły spoŝywcze, stanowiące pomoc rzeczową dla klientów MOPS. 5

6 Gminne Centrum Informacji w Kluczach (GCI) GCI stwarza nowe szanse rozwoju osobistego i zawodowego dla wszystkich bezrobotnych i absolwentów wchodzących na rynek pracy poprzez udostępnianie informacji o ofertach pracy, szkołach i instytucjach szkolących, adresach urzędów pracy, adresach organizacji świadczących pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, prawie pracy, prawach i obowiązkach bezrobotnego, warunkach i procedurach uruchamiania własnej działalności gospodarczej, moŝliwościach podjęcia działań o charakterze wolontariackim, dostępie do rynków pracy w innych krajach. W GCI pracują trzy osoby, w tym dwie mają zawartą umowę o pracę z wójtem Gminy Klucze a jedna osoba jest oddelegowana z Ochotniczego Hufca Pracy. GCI dysponuje: trzema pokojami o powierzchni 20m 2 kaŝdy; jedną salą komputerową o powierzchni 40m 2 z czterema stanowiskami komputerowymi; rzutnikiem multimedialnym, 5 drukarkami, laptopem. W zaleŝności od potrzeb i ilości chętnych organizowane są kursy języków obcych, kursy komputerowe, obsługi kas fiskalnych. Kursy odbywają się średnio co 3 miesiące. W 2006 roku z kursu obsługi kas fiskalnych skorzystały 92 osoby. Kurs był płatny (50,00 zł). Zajęcia trwały 10 godzin, prowadził je wykładowca z Katowic, który dysponował 10 kasami fiskalnymi. Kursy języka angielskiego a takŝe komputerowe trwały po 2 miesiące, w sumie po 30 godzin. Zajęcia prowadzili pracownicy GCI, odbywały się dwa razy w tygodniu. Z kursu języka angielskiego skorzystało 90 osób a z kursu komputerowego skorzystało 270 osób. Rekrutacje na kursy odbywały się poprzez ogłoszenia zamieszczone w lokalnym miesięczniku Echo Klucz, na stronie internetowej oraz w ulotkach i na tablicy ogłoszeń. Z dotychczas prowadzonych kursów, Ŝadne nie dawały uprawnień zawodowych. W GCI prowadzone jest indywidualne doradztwo zawodowe. Prowadzi je osoba z tytułem lidera klubu pracy. W 2006 r. z porady skorzystało 480 osób bezrobotnych. Gminne Centrum Informacji w Bukownie (GCI) GCI świadczy usługi dla osób bezrobotnych z terenu gminy Bukowno, absolwentów wszystkich typów szkół, osób rozpoczynających działalność gospodarczą, dla przyszłych wolontariuszy, dla rolników poszukujących informacji o moŝliwych źródłach finansowania. 6

7 GCI dysponuje jedną salą komputerową o pow. 50m 2, z czterema stanowiskami komputerowymi dla klientów oraz jedną salą wykładową o pow. 35m 2. W 2006 roku w GCI przeprowadzono: kurs komputerowy, prowadzącym był pracownik GCI a zajęcia odbywały się na komputerach będących na wyposaŝeniu GCI. PoniewaŜ w 2005 r. edycji tego kursu było aŝ 11, to w 2006 r. odbyła się z powodu braku chętnych tylko jedna edycja, z której skorzystało 8 osób. GCI oferuje teŝ konsultacje indywidualne dla osób, które chcą się doszkolić przed podjęciem pracy; kurs obsługi kas fiskalnych, prowadzącym była firma COMP z Sosnowca a zajęcia prowadziła na własnych 14-stu kasach fiskalnych. Odbyły się dwie edycje kursu, kaŝdy po 6 godzin. Kurs był otwarty, płatny (20,00 zł od osoby). Z kursów skorzystało 40 osób. KaŜda osoba bezrobotna zgłaszająca się do GCI, wypełnia kartę rejestracyjną, w której wpisuje między innymi, jaki kursy chciałaby ukończyć. Znając ofertę ZDZ, GCI kieruje osoby zainteresowane konkretnym kursem do ZDZ. Gminne Centrum Informacji w Wolbromiu (GCI) Gminne Centrum Informacji w Wolbromiu, poprzez umoŝliwienie lokalnej społeczności dostępu do nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz przybliŝenie ich praktycznego wykorzystania w Ŝyciu codziennym, zapewnia swoim klientom, zwłaszcza osobom bezrobotnym, warunki do samodzielnego poszukiwania informacji i sterowania procesem aktywizacji zawodowej. Adresatami usług GCI w Wolbromiu są następujące grupy osób: bezrobotni; osoby, które pragną przekwalifikować się i rozwijać zawodowo; studenci oraz uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych i policealnych, a takŝe uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych; osoby niepełnosprawne; wolontariusze; rolnicy; lokalne podmioty gospodarcze, rządowe i pozarządowe, społeczność lokalna 7

8 poszukująca informacji prowadzących do rozwoju pozytywnych zmian osobistych i społecznych. Gminne Centrum Informacji w Wolbromiu zlokalizowane jest w budynku Centrum Kultury Promocji i Informacji w Wolbromiu. Pomieszczenia przeznaczone na GCI mieszczą się w jednokondygnacyjnym holu i jednym pomieszczeniu biurowym o powierzchni około 100 metrów kwadratowych. Cechuje je łatwy dostęp z zewnątrz i brak barier architektonicznych. WyposaŜenie: 4 stanowiska komputerowe przeznaczone dla interesantów oraz jedno stanowisko komputerowe przeznaczone dla pracowników Gminnego Centrum Informacji; 3 drukarki, urządzenie wielofunkcyjne, kopiarka, multimedialny kurs języka angielskiego przeznaczony dla interesantów, kurs szybkiego czytania, kurs Gdzie i jak szukać pracy, Program Zasoby Ludzkie w Gminie, publikacje na temat rynku pracy, prawa pracy, ubezpieczeń oraz materiały informacyjne dot. Małopolskiego rynku pracy. Działalność stała: W komputerowej bazie danych w okresie od r. do r. zarejestrowało się 333 osoby bezrobotne, osób skorzystało z róŝnych form pomocy udzielanej przez pracowników GCI, a ze stanowisk komputerowych z dostępem do internetu skorzystało do tej pory osób. W 2006 roku działalności Gminnego Centrum Informacji osoby bezrobotne były zainteresowane ofertami szkoleniowymi z zakresu obsługi kas fiskalnych oraz wózków widłowych a takŝe indywidualnym doradztwem. Bardzo aktywna w tym roku była młodzieŝ szkolna, która korzystała ze szkoleń komputerowych i warsztatów pomocnych w planowaniu kariery, wyszukiwała informacje do szkół i o szkołach, drukowała i kserowała materiały szkolne. W sumie z róŝnych szkoleń organizowanych przez GCI w ostatnim roku skorzystało ok. 255 osób: w kursach obsługi wózków widłowych brało udział 43 osoby. Kursy te były płatne, organizowane cyklicznie (w zaleŝności od liczby chętnych), płatne bezpośrednio do prowadzącego kurs; w warsztatach komputerowych w których uczestniczyli podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej z Lgoty Wolbromskiej brały udział dwie grupy: sześcio i dziewięcioosobowa; kursy te były cykliczne, bezpłatne, spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu; 8

9 w spotkaniach warsztatowych z Mobilnym Centrum Informacji w Krakowie brało udział 41 osób. Spotkanie bezpłatne, jednorazowe; w szkoleniach indywidualnych z podstaw obsługi komputera, organizowanych przez pracowników GCI wzięło udział 22 osób, które systematycznie przychodziły pogłębiać swoją wiedzę z zakresu obsługi komputera. Kurs bezpłatny, spotkania miały charakter cykliczny; ponad to GCI prowadzi kurs szycia i kroju w którym brało udział 6 osób. Kurs ten odbywał się w kaŝdy czwartek przez 2,5 godziny, Kurs bezpłatny, cykliczny; dwa razy w tygodniu odbywały się warsztaty komputerowe dla grupy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku powstałego przy CKPiI. W warsztatach uczestniczyło ok. 9 osób; w kursach obsługi kas fiskalnych brało udział 40 osób. Kurs ten był płatny, koszt 50 zł; w kursie języka angielskiego Metodą Callana brało udział 20 osób. Kurs był płatny przez uczestników, koszt ok. 126 zł (14 zajęć). Kursy odbywają się w pomieszczeniach Gminnego Centrum Informacji w Wolbromiu, jedynie kurs obsługi wózków widłowych odbywa się w hali współpracującego z GCI zakładu. Rekrutacja na większość kursów prowadzona jest na zasadzie zbierania zapotrzebowania, jednocześnie część tematów kursów jest narzucona. Uprawnienia do wykonywania zawodu gwarantuje jedynie kurs obsługi wózków widłowych. Planowane efekty działalności GCI: wypracowanie i wprowadzenie usługi wiodącej, jaką byłoby doradztwo zawodowe dla młodzieŝy; przystąpienie do ogólnopolskiej sieci GCI; publikacja artykułów informacyjnych i promocyjnych GCI w lokalnej prasie; wyzwolenie motywacji i pomoc w nabyciu umiejętności do samodzielnego poruszania się na rynku pracy, zwłaszcza wśród kobiet; zmotywowanie osób bezrobotnych do mobilności w poszukiwaniu pracy; zacieśnienie współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej; zacieśnienie współpracy z lokalnymi pracodawcami w zakresie pozyskiwania pracowników oraz organizacji i przeprowadzania kursów zawodowych w pomieszczeniach Gminnego Centrum Informacji; 9

10 podjęcie szerokiej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Olkuszu, której celem byłoby utworzenie w Gminnym Centrum Informacji delegatury Powiatowego Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Instytucja nie przyznaje dotacji lub poŝyczek, nie prowadzi działalności pomocowej. Przy współpracy z lokalnym samorządem oraz Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej GCI współrealizuje program Konserwator przeznaczony dla osób długotrwale bezrobotnych. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu (ZDZ) ZDZ zatrudnia dwóch pracowników i około 35 wykładowców, doradców zawodowych, doradców biznesowych na umowę zlecenie. ZDZ dysponuje: sześcioma salami wykładowymi, wyposaŝonymi w ekrany, rzutniki, telewizory, magnetowidy; trzema salami komputerowymi wyposaŝonymi łącznie w 36 komputerów; jedną salą elektryczną wyposaŝoną w urządzenia pomiarowe, maszyny elektryczne, przekroje urządzeń elektrycznych, rysunki, tablice poglądowe; jedną salę do szkoleń z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR). Ponadto ZDZ wynajmuje bazę spawalniczą na zajęcia praktyczne spawania oraz plac manewrowy wraz z wózkami jezdniowymi. ZDZ przede wszystkim prowadzi kursy płatne, czasami zdarzą się częściowo odpłatne w ramach programów realizowanych przez PUP, natomiast projekty to działalność marginalna. Kursy płatne realizowane są minimum raz w roku w oparciu o liczbę zgłoszonych chętnych. W 2006 roku realizowano cyklicznie następujące kursy: zakładam własną firmę kurs finansowany przez PUP w Olkuszu, kurs trwał 80 godzin, skorzystało z niego 21 osób; komputer w pracy administracyjno-biurowej kurs finansowany przez PUP w Olkuszu, kurs trwał 150 godzin, skorzystało z niego 23 osoby; aktywne poszukiwanie pracy kurs finansowany przez PUP w Olkuszu, kurs trwał 60 godzin, skorzystało z niego 20 osób; przedsiębiorczość kurs finansowany przez Centrum Języków Obcych Impuls w Olkuszu, kurs trwał 57 godzin, skorzystało z niego 50 osób. 10

11 ZDZ prowadzi kursy kończące się uzyskaniem uprawnienia do wykonywania zawodu, naleŝą do nich m.in.: kierowca wózków jezdniowych, obsługa suwnic, obsługa dźwigów towarowoosobowych do ich obsługi uprawniają zaświadczenia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego; spawanie róŝnymi metodami (MIG, MAG, TIG) ksiąŝeczki spawacza i zaświadczenie kwalifikacyjne w dwóch językach wydawane jest przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach; obsługa urządzeń elektro-energetycznych do wykonywania zawodu uprawnia zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Urząd Regulacji Energetycznej. Centra Języków Obcych Centra Języków Obcych Intercolege i Impuls w Olkuszu poprzez płatne i refundowane szkolenia w zakresie języków obcych przyczyniają się do podwyŝszenia kwalifikacji językowych wszystkich zainteresowanych, w tym osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet SOS w Olkuszu organizuje pomoc rzeczową dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej, prowadzi doradztwo oraz warsztaty terapii zajęciowej. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach opiekuje się i udziela pomocy osobom biednym i upośledzonym, prowadzi teŝ noclegownię. Stowarzyszenie Dobroczynne Res sacra Miser w Olkuszu udziela pomocy materialnej dla środowisk dotkniętych patologią, prowadzi świetlicę opiekuńczo - wychowawczą. Y s Men Club w Olkuszu zajmuje się poszukiwaniem moŝliwości pomocy socjalnej dla ubogich mieszkańców. 11

12 3. Działalność projektowa instytucji Urząd Gminy Klucze W 2006 roku realizowany był projekt Rozwój Gminnego Centrum Informacji, którego celem było udostępnienie sali komputerowej, poradnictwo zawodowe, inicjowanie aktywności lokalnej, promocja wolontariatu, prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje. Bezpośrednimi beneficjentami były osoby bezrobotne i poszukujące pracy, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, absolwenci i osoby chcące podnieść kwalifikacje. Z projektu skorzystało 74 osoby z terenu Gminy Klucze. Projekt dofinansował Wojewódzki Urząd Pracy w kwocie ,00 zł, natomiast kwota wkładu własnego wyniosła ,00 zł. Zakładane cele osiągnięto w 100%. Projekt był jednorazowy i trwał 3 miesiące. Cyklicznie, raz w roku organizowane są prace społecznie uŝyteczne trwające 10 miesięcy. Wójt składa wniosek do starosty o udostępnienie miejsc pracy. Po wyraŝeniu zgody przez starostę, PUP przyznaje miejsca pracy na rzecz środowiska lokalnego. Jest to projekt przeznaczony dla osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych powyŝej 24 miesiące. W 2006 r. z formy tej skorzystało 25 osób. Niestety, po zakończeniu projektu, Ŝadna z tych osób nie znalazła zatrudnienia. W bieŝącym roku Wójt złoŝy zapotrzebowanie na 100 osób. Prace społecznie uŝyteczne mogą być wykonywane na rzecz miejscowości, w której zameldowany jest beneficjent. Projekt finansuje PUP, natomiast ubezpieczenia beneficjentów finansuje OPS. RównieŜ cyklicznie raz w roku realizowany jest projekt Konserwator. W 2006 r. w ramach tego projektu znalazło zatrudnienie 10 osób na okres 6 miesięcy. Projekt skierowany był do kobiet i męŝczyzn bez względu na długość okresu pozostawania bez pracy. Projekt finansował PUP a OPS zapewnił odzieŝ roboczą i ochronną. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach W 2006 roku prowadzony był projekt pod nazwą Wzmocnienie roli Klubów Integracji Społecznej jako instytucjonalnych aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Celem projektu była aktywizacja zawodowa bezrobotnych, kształtowanie nowych funkcjonalnych zachowań, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 12

13 Bezpośrednimi beneficjentami były osoby długotrwale bezrobotne. Projekt obejmował Gminę Klucze a skorzystało z niego 14 osób. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej współfinansował projekt na kwotę ,00 zł, natomiast kwota wkładu własnego OPS wyniosła ,00 zł. Projekt realizowany był od r. do r. jest to projekt cykliczny a jego następna edycja planowana jest w 2007 roku. Po zakończeniu projektu, zatrudnienie znalazły 2 osoby. Istnieje równieŝ szansa na pracę dla dwóch następnych. OPS realizuje równieŝ od 2006 r. tzw. projekt flamandzki po nazwą Zatrudnienie wspierane. Celem tego projektu jest pomoc osobom bezrobotnym niepełnosprawnym. Liczbę beneficjentów jeszcze trudno określić, poniewaŝ dotychczas odbywało się szkolenie kadry, która następnie będzie realizowała programy na rzecz tych osób. Projekt obejmuje Gminę Klucze i Gminę Racławice a koordynatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Socjalnej w Krakowie. Urząd Miasta w Bukownie Przez 6 miesięcy w 2006 r. realizowany był projekt Konserwator 2006 Sztolnia Czartoryska oraz tereny przyległe do rzeki. Celem projektu było kompleksowe posprzątanie i uporządkowanie terenu a beneficjentami były osoby długotrwale bezrobotne, którym w ramach projektu W programie brało udział 15 osób z Gminy Bukowno. Kwota wkładu własnego wyniosła ,00 zł a Urząd Marszałkowski w Krakowie dofinansował projekt na kwotę ,00 zł. Była to druga edycja tego projektu. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu W 2006 r. realizowano projekt Szkolenie Rozwój Awans. Celem projektu była pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie moŝliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie. Bezpośrednimi beneficjentami były osoby dorosłe, pracujące, zgłaszające chęć podniesienia kwalifikacji. Projekt obejmował powiat olkuski, Andrychów, Chrzanów, Myślenice, Kęty, Suchą Beskidzką. W powiecie olkuskim z projektu skorzystało 60 osób. 90% kosztów finansowanych było z EFS a 10% pokrywał beneficjent. Dla Olkusz kwota dofinansowania wyniosła ,00 zł. 13

14 4. Opis realizowanych projektów - podsumowanie. Projekty pozwalające na zdobycie nowych lub podnoszenie kwalifikacji: Szkolenie Rozwój Awans - Zakład Doskonalenia Zawodowego. Projekty o charakterze doradczym, motywacyjnym: Wzmocnienie roli Klubów Integracji Społecznej jako instytucjonalnych aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - OPS Klucze; Rozwój Gminnego Centrum Informacji Urząd Gminy Klucze. Projekty pomocowe (pomoc prawna, materialna, rzeczowa): Zatrudnienie wspierane - OPS Klucze; Punkt konsultacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; Sztolnia Czartoryska oraz tereny przyległe do rzeki Urząd Miasta w Bukownie/PUP Olkusz. Wszystkie projekty wymienione powyŝej, poza realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach projektem Zatrudnienie wspierane, zostały zakończone i brak informacji na temat ich kontynuacji w 2007 roku. 14

15 5. Projekty realizowane przez lokalny samorząd Urzędy Miejskie i Gminne powiatu olkuskiego uczestniczą w realizacji projektów na rzecz osób bezrobotnych wyłącznie jako instytucje partnerskie. Instytucją prowadzącą projekty jest Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu 6. Opinie przedstawicieli instytucji działających w powiecie na temat lokalnego rynku pracy Rynek kształtuje rodzaj instytucji i przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie powiatu oraz kierunek ich restrukturyzacji, takŝe poziom przygotowania zawodowego zatrudnianych pracowników. Przede wszystkim na rynek pracy wpływ mają duŝe zakłady i działalność usługowa. Rynek powiatu olkuskiego to przede wszystkim rynek skoncentrowany na produkcji materiałów budowlanych, papieru, szkła, naczyń emaliowanych oraz kopalni cynku i ołowiu. Lokalny rynek pracy determinuje przede wszystkim mała ilość duŝych zakładów pracy, brak dróg i dobrej komunikacji utrudniający dojazd do duŝych aglomeracji przemysłowych. Istniejące instytucje rynku pracy podejmują działania w kierunku aktywizacji osób bezrobotnych, jednak przede wszystkim zajmują się organizacją staŝy i przygotowaniem zawodowym, nie powstają natomiast Ŝadne nowe instytucje zajmujące się rynkiem pracy i osobami bezrobotnymi. Widoczna jest stagnacja. Te instytucje, które juŝ istnieją, realizują swoje zadania ustawowe lub regulaminowe. Wszelkie instytucje rynku pracy charakteryzuje jednak indywidualne podejście do bezrobotnego. Instytucje wspólnie i kaŝda z osobna starają się pomagać w miarę swoich moŝliwości i posiadanych środków, organizują prace społecznie uŝyteczne dla osób długotrwale bezrobotnych. Kształcenie w zawodzie geodety, pielęgniarki, kelnera, krawcowej czy handlowca czyli w zawodach usługowych, pomaga w znalezieniu pracy, natomiast wręcz niemoŝliwe jest znalezienie pracy po ukończeniu zarządzania i marketingu, pedagogiki. Aby ułatwić sobie znalezienie pracy, naleŝałoby być operatorem wózków widłowych, maszyn wszelkiego typu, pracownikiem wykwalifikowanym, na przykład murarzem, hydraulikiem. Trudno znaleźć 15

16 pracę osobom ze zbyt ogólnym wykształceniem, bez praktyki. Przedsiębiorcy potrzebują pracowników dyspozycyjnych, z doświadczeniem, wykwalifikowanych i mobilnych. Przystępując do podsumowania wyników wywiadów z lokalnymi ekspertami naleŝy wskazać, iŝ ogólne nastroje rozmówców wydawały się być raczej pesymistyczne. Według nich, w perspektywie brak inwestycji, które mogłyby generować miejsca pracy. Oprócz ustawowych instytucji rynku pracy takich jak Powiatowy Urząd Pracy, Gminne Centra Informacji, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej brak jest innych instytucji zajmujących się bezrobotnymi i w najbliŝszym czasie sytuacja ta raczej się nie zmieni. Owszem, istnieje Ochotniczy Hufiec Pracy w Kluczach, Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy czy Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu, ale ich działalność nieznacznie wpływa na rynku pracy. Od lat nie zmienia się struktura szkół ponadgimnazjalnych. Organizuje się nabór do określonego typu klas w ten sposób by zapewnić ciągłość pracy zatrudnionym w szkole nauczycielom. Dotychczasowe działania szkół i instytucji rynku pracy mające na celu ułatwienie młodzieŝy odnalezienie się na rynku pracy są mało efektywne. Aby temu przeciwdziałać powinno się podejmować dwojakiego rodzaju działania: z jednej strony umoŝliwić instytucjom odpowiedzialnym za organizację szkolnictwa i dyrektorom szkół zdobywanie informacji na temat prognoz rynku pracy, a co za tym idzie, na temat długoterminowego zapotrzebowania na określone kwalifikacje, z drugiej zaś strony, prowadzić stały monitoring efektywności kształcenia poszczególnych placówek edukacyjnych. Przy tym dąŝyć naleŝy do wypracowania adekwatnych sposobów badania efektywności kształcenia, tak by móc jednoznacznie określić, czy szkoła wyposaŝa swoich absolwentów w umiejętności i kompetencje pozwalające im następnie znaleźć i utrzymać pracę. JednakŜe obecnie Ŝaden zawód nie daje pewności zatrudnienia na rynku lokalnym. Zatrudnienie zmniejsza się z powodu rozwoju technologii, ograniczenia produkcji, zmniejszenia popytu na konkretne produkty ( EMALIA S.A.) czy usługi (PKS S.A.). JeŜeli nie idzie za tym zwiększenie bezrobocia, to jest to zasługą zdaniem ekspertów lokalnych emigracji siły roboczej, a takŝe staŝy zawodowych, które są ukrytym bezrobociem. MłodzieŜ po ukończeniu szkoły przystępuje z entuzjazmem do poszukiwania pracy, jednak z czasem następuje u nich zniechęcenie, narasta pesymizm. Wszelkie formy aktywizacji zawodowej dają pracę na krótki okres czasu i za minimalne wynagrodzenie, bez Ŝadnych perspektyw. Młodzi ludzie korzystają z usług doradców zawodowych, klubów pracy, psychologów, ale rezultatem nie jest stałe zatrudnienie. To tylko sposób na spędzenie wolnego czasu, 16

17 pretekst do wyjścia z domu. A przecieŝ młodzieŝ chce się usamodzielnić, chce zarabiać, zdobywać doświadczenie zawodowe. Co bardziej niepokojące, sygnalizowano, Ŝe sytuacja ta moŝe się utrwalać, poniewaŝ nie powstają Ŝadne nowe miejsca pracy. Na terenie powiatu olkuskiego nie tworzy się bowiem inkubatorów przedsiębiorczości, parków przemysłowych, nie istnieje specjalna strefa ekonomiczna, która przyciągałaby inwestorów. 17

18 Załącznik nr 1 - Spis instytucji z danymi teleadresowymi 1. Gminne Centra Informacji ul. Leśna 2, tel , Klucze,ul. Partyzantów 1, tel , Bukowno, ul. Kolejowa 3, tel , 2. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Fr. Nullo Olkusz, tel Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy ul Partyzantów, Olkusz, tel Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Piłsudskiego Olkusz tel Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szpitalna Olkusz tel Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zawierciańska 12, Klucze, tel Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Skalska Wolbrom, tel

19 8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego Bukowno tel Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Laskowska Bolesław tel Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej TrzyciąŜ tel (do 03) Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Piłsudskiego Olkusz tel Centrum Języków Obcych INTERCOLEGE ul. K.K.Wielkiego Olkusz tel Centrum Języków obcych IMPULS ul. Floriańska Olkusz tel Centrum Edukacji VADEMECUM ul. K.K. Wielkiego Olkusz 15. Stowarzyszenie Dobroczynne Res sacra Miser ul. Bema Olkusz 19

20 16. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach ul. Bolesławska Klucze tel , Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet SOS Al lecia Olkusz 18. Y s Men Club ul. Krakowskie Przedmieście Olkusz tel Cech Rzemiosł RóŜnych ul. K.K. Wielkiego Olkusz tel

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim - Raport z badań 1 Spis treści: Spis treści:... 2 I Wstęp... 3 1.1 Cele badania i metodologia realizacji badań... 4 II Uwarunkowania społeczno

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W SOKOŁOWIE PODLASKIM ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 025 787 22 04, 025 781 71 30 fax.: 025 781 71 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA Załącznik do uchwały Nr IX/56/2003 Rady Powiatu w śninie z dnia 30 października 2003r. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA POWIATU śnińskiego śnin,

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny.

Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny. Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny. Kraków Opatów, wrzesień 2006 r. 1 Spis treści: I. Wstęp... 3 II. Bezrobocie w powiecie

Bardziej szczegółowo

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz

43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz W powiecie cieszyńskim działa 9 GCI. Są to Centra funkcjonujące w Cieszynie, Dębowcu, Goleszowie, HaŜlachu, Istebnej, Skoczowie, Ustroniu, Brennej i Zebrzydowicach: 1. 43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYNTETYZUJĄCY PT. Diagnoza potrzeb edukacyjnych wraz z rekomendacjami dla ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach

RAPORT SYNTETYZUJĄCY PT. Diagnoza potrzeb edukacyjnych wraz z rekomendacjami dla ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach RAPORT SYNTETYZUJĄCY PT. Diagnoza potrzeb edukacyjnych wraz z rekomendacjami dla ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach 2 Spis treści: I Wstęp......... 6 1.1 Informacje o projekcie...

Bardziej szczegółowo

Projekt "Nowe możliwości " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowe możliwości  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt "Nowe możliwości " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy ul. Gen. Władysława Andersa 2 59-220 Legnica Spis treści

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu

Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu Raport z badań lokalnego rynku pracy Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu Raport z badań lokalnego rynku pracy Warszawa, Wrzesień 2009 Profesjonalna kadra kluczem

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KIELCACH Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 2590/14 z dnia 13 marca 2014 roku. Kielce, luty

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013 POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem wyników badań przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu W dobie przemian nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2011 roku

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2011 roku Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2011 roku Poznań, 31 stycznia 2012 roku Szanowni Państwo, Przedstawiam sprawozdanie z działań Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2011 roku. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE URZĄD PRACY OR-0250-4/DS/04 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2004r. (analiza roczna) Białogard luty 2005r. Informacja

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 1. Sytuacja demograficzna powiatu... 4 2. Pracodawcy na lokalnym rynku pracy... 5 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty rynku

Bardziej szczegółowo

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Wrzesień 2014 1 I. Charakterystyka rynku pracy powiatu mławskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych branŝy budowlanej w województwie podkarpackim. Raport Końcowy

Analiza trendów rozwojowych branŝy budowlanej w województwie podkarpackim. Raport Końcowy Analiza trendów rozwojowych branŝy budowlanej w województwie podkarpackim Raport Końcowy Zamawiający Wojewódzki Urząd Pracy 35-025 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 20 Wykonawca Warszawa, maj 2009 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy Projekt realizowany przez Szkołę WyŜszą im. Bogdana Jańskiego oraz Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej Triada w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet, Działanie..

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU Za 2006 rok BIAŁYSTOK styczeń 2007r. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH Realizacja programów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2007 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2007 R. UR ZĄD P R AC Y P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y Siedlce, ul. K. Pułaskiego 19/21 Wydział Organizacji i Administracji DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2007 R. Siedlce, marzec 2008

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 2 Nasze adresy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5

Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5 Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5 WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 1. WSTĘP... 2 2. CO OD KOGO ZALEśY? UWARUNKOWANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA POZIOMIE LOKALNYM...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata 2010-2015 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC 2010 1 Opracowanie zrealizowane na zlecenie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU. Konin, marzec 2005 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU. Konin, marzec 2005 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU Konin, marzec 2005 r. S P I S T R E Ś C I 1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.... 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo