Rozwój gie dowych instrumentów pochodnych w Polsce na tle tendencji Êwiatowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój gie dowych instrumentów pochodnych w Polsce na tle tendencji Êwiatowych"

Transkrypt

1 4 Rynki i Instytucje Finansowe BANK I KREDYT kwiecieƒ 2004 Rozwój gie dowych instrumentów pochodnych w Polsce na tle tendencji Êwiatowych Agnieszka Gràt Wprowadzenie Celem niniejszego artyku u jest przedstawienie rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce na tle tendencji charakterystycznych dla rozwoju rynków pochodnych w skali mi dzynarodowej. Porównanie to wskazuje, e znaczne mo liwoêci dalszego rozwoju gie dowego rynku instrumentów pochodnych w Polsce le à g ównie w zwi kszaniu si mo liwoêci wykorzystywania ich przez inwestorów instytucjonalnych. Obroty na Êwiatowych rynkach instrumentów pochodnych Finansowe instrumenty pochodne sà przedmiotem obrotu na rynku gie dowym i rynku pozagie dowym (OTC). Jak wynika z tabeli 1, zdecydowanie najwi kszà popularnoêcià cieszà si instrumenty rynku OTC. Jest tak dlatego, e mo na je atwo dostosowywaç do potrzeb ich nabywców. Instrumenty te sà szyte na miar. Warunki zawieranych transakcji sà indywidualnie negocjowane, dzi ki czemu mogà byç dobrze dopasowane do potrzeb kupujàcego lub sprzedajàcego. Instru- Tabela 1 Finansowe instrumenty pochodne na Êwiecie struktura procentowa otwartych pozycji w latach (w %) Instrument * Instrumenty gie dowe 27,96 15,14 14,79 19,81 16,28 20,67 Kontrakty futures 17,48 9,24 8,66 8,06 7,06 7,53 Procentowe 16,79 8,82 8,20 7,72 6,80 7,27 Walutowe 0,14 0,04 0,08 0,05 0,03 0,04 Indeksowe 0,55 0,38 0,39 0,28 0,22 0,22 Opcje 10,48 5,90 6,13 11,75 9,22 13,13 Procentowe 9,28 4,18 4,91 10,41 8,04 11,91 Walutowe 0,13 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Indeksowe 1,07 1,69 1,20 1,31 1,16 1,20 Instrumenty OTC 72,04 84,86 85,21 80,19 83,72 79,33 Kontrakty procentowe 54,26 66,88 67,02 64,66 69,52 65,87 Kontrakty walutowe 4,41 15,96 16,24 13,96 12,63 11,95 Kontrakty indeksowe 13,37 2,01 1,96 1,57 1,58 1,51 * dane dotyczà czerwca 2003 r. èród o: obliczenia w asne na podstawie BIS Quarterly Review, December 2003.

2 BANK I KREDYT kwiecieƒ 2004 Rynki i Instytucje Finansowe 5 Wykres 1 Struktura Êwiatowego rynku finansowych instrumentów pochodnych (stan na koniec czerwca 2003 r.) Wykres 2 Struktura Êwiatowego rynku procentowych instrumentów pochodnych (stan na koniec czerwca 2003 r.) Kontrakty procentowe Kontrakty walutowe Kontrakty indeksowe 1,5% 11,9% 01%, 1,4% 14% 8% Opcje FRA Swapy Instrumenty OTC 19,2% Instrumenty gie dowe 65,9% 78% èród o: BIS Quarterly Review, December èród o: BIS Quarterly Review, December menty pochodne na gie dach podlegajà Êcis ej standaryzacji. Jedynym zmiennym elementem kontraktu jest jego data zapadalnoêci. Rynek OTC zaczà si dynamicznie rozwijaç na prze omie lat 80. i 90. Przewaga zdobyta w tym okresie nad rynkiem gie dowym utrzymuje si do dzisiaj. W czerwcu 2003 r. instrumenty rynku OTC stanowi y 79% otwartych pozycji na Êwiatowych rynkach terminowych ogó em. Rynek gie dowy rozwija si nadal, chocia ju wyraênie wolniej. Na gie dach terminowych i rynku pozagie dowym najwi kszà popularnoêcià cieszà si kontrakty na stopy procentowe. Sà to kontrakty futures, opcje i swapy procentowe. Rynek gie dowych instrumentów pochodnych charakteryzuje si koncentracjà obrotów na kilku rodzajach kontraktów. Obroty kontraktami pochodnymi, w przypadku których instrumentami bazowymi sà instrumenty rynku pieni nego, takie jak depozyty eurodolarowe, stopa Euribor, stopa funduszy FED oraz krótkoterminowe depozyty w funtach brytyjskich stanowià oko o 95% obrotów ca kowitych 1. Ze wzgl du na wartoêç obrotów najwi kszà popularnoêcià cieszy y si kontrakty futures na krótkoterminowà stop depozytów eurodolarowych oraz na stop Euribor. WÊród 1 BIS Quarterly Review, September Wykres 3 Struktura Êwiatowego pozagie dowego rynku finansowych instrumentów pochodnych (stan na koniec czerwca 2003 r.) kontraktów na stop d ugoterminowà najcz Êciej nabywane/sprzedawane by y kontrakty futures na 10-letnie niemieckie obligacje skarbowe (Euro Bund futures ). Na rynku pozagie dowym zdecydowanie dominujàcà pozycj utrzymujà natomiast swapy procentowe (IRS), przede wszystkim denominowane w euro. Stanowià one bardzo wa ny instrument umo liwiajàcy inwestorom posiadajàcym papiery wartoêciowe oparte na kredycie hipotecznym (listy zastawne, obligacje hipoteczne) zabezpieczenie si przed ryzykiem wczeêniejszej sp aty kredytu. JeÊli chodzi o gie dowe walutowe instrumenty pochodne, to stanowi y one znikomà cz Êç otwartych pozycji. Zdecydowanie wi kszà rol odgrywajà na rynku OTC, gdzie zajmujà drugà pozycj pod wzgl dem liczby otwartych pozycji. Najpopularniejszymi kontraktami rynku pozagie dowego sà kontrakty outright forward oraz swapy walutowe. Przedmiotem obrotu na rynku pozagie dowym, oprócz wymienionych wy ej instrumentów, sà równie kredytowe instrumenty pochodne. Mimo e stanowià niewielkà cz Êç ca ego rynku OTC, to w ostatnich latach jest to segment rozwijajàcy si najbardziej dynamicznie. Oko o 45% kredytowych instrumentów pochodnych stanowià credit default swaps (CDS). Najwa niejszymi uczestnikami rynku kredytowych instrumentów pochodnych sà banki komercyjne (oko o po o- Wykres 4 WielkoÊç rynku kredytowych instrumentów pochodnych (mld USD) 15% 2% 83% Walutowe Indeksowe Procentowe èród o: BIS Quarterly Review, December èród o: The British Bankers Association (BBA) 1997/1998 Credit Derivatives Survey.

3 6 Rynki i Instytucje Finansowe BANK I KREDYT kwiecieƒ 2004 Wykres 5 Struktura Êwiatowego gie dowego rynku finansowych instrumentów pochodnych (stan na koniec czerwca 2003 r.) Wykres 6 Struktura alokacji aktywów funduszy inwestycyjnych w strefie euro (stan na koniec III kwarta u 2003 r.) 0,3% 7% 5% 13% Walutowe Indeksowe Procentowe 24% Akcji Obligacji 21% Mieszane NieruchomoÊci Inne 93% èród o: BIS Quarterly Review, December % èród o: ECB Investment fund statistics, January wa udzia u w rynku). Stosujà one transakcje pochodne g ównie w celu dywersyfikacji portfela kredytowego oraz redukcji ryzyka kredytowego. Innymi znaczàcymi inwestorami sà towarzystwa ubezpieczeniowe. Ryzyko stopy procentowej zabezpieczane jest najcz Êciej za pomocà swapów procentowych (IRS), natomiast ryzyko kursowe przy wykorzystaniu walutowych kontraktów forward oraz swapów walutowych (FX swaps). Poda i popyt na Êwiatowych gie dach instrumentów pochodnych oraz na rynkach OTC Uczestnikami (poêrednimi lub bezpoêrednimi) gie dowych rynków instrumentów pochodnych mogà byç inwestorzy indywidualni, przedsi biorstwa, banki i inwestorzy instytucjonalni 2. Niektórych inwestorów instytucjonalnych cechuje du a awersja do ryzyka, podczas gdy inni gotowi sà inwestowaç w aktywa bardziej ryzykowne, ale przynoszàce wy szà stop zwrotu. Ostatnio wzros a liczba instytucji finansowych, które w zarzàdzaniu aktywami i pasywami wykorzystywa y instrumenty pochodne. Zdaniem wielu zarzàdzajàcych, finansowe instrumenty pochodne stosowane sà ze wzgl du na ni sze ni na rynku kasowym koszty transakcyjne, wysokà p ynnoêç oraz szybkoêç zawierania transakcji. Dla du ych inwestorów d ugoterminowych, jakimi sà przede wszystkim fundusze emerytalne, zmiana struktury aktywów mo e okazaç si procesem d ugotrwa ym i kosztownym. Instrumenty pochodne dajà mo liwoêci skrócenia tego procesu oraz znacznego obni enia kosztów. Zagraniczne fundusze inwestycyjne W krajach Unii Europejskiej dzia alnoêç otwartych funduszy inwestycyjnych podlega przepisom zawartym w Dyrektywie 2001/108/EC w sprawie przedsi wzi ç dotyczàcych zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartoêciowe (z ang. Undertakings for collective investment in transferable securities, UCITS). Na podstawie tej Dyrektywy europejskie fundusze inwestycyjne mogà stosowaç instrumenty pochodne nie tylko w celu zabezpieczania si przed ryzykiem 3. Przepisy europejskie zezwalajà m.in. na inwestowanie w finansowe instrumenty pochodne, je eli: ma zostaç osiàgni ty ustalony cel finansowy funduszu, ma byç zachowany profil ryzyka wskazany w statucie. Dyrektywa wymienia kilka warunków, które muszà byç spe nione przez fundusze inwestujàce w finansowe instrumenty pochodne: instrumentem bazowym powinny byç indeksy gie dowe, krajowe i zagraniczne stopy procentowe oraz kursy walut, ekspozycja na ryzyko generowane przez pozycj zajmowanà w instrumencie bazowym nie powinna przekraczaç dopuszczalnych limitów, ca kowita ekspozycja na ryzyko nie powinna przekraczaç ca kowitej wartoêci aktywów netto funduszu. W celu zapewnienia ochrony interesów inwestorów wprowadzono limity maksymalnego zaanga owania funduszy w instrumenty pochodne. Jako górnà granic ustalono wartoêç aktywów netto poszczególnych funduszy 4. Fundusze inwestycyjne mogà inwestowaç w instrumenty rynku regulowanego i pozagie dowego. W przypadku inwestycji na rynku OTC wymagane jest, aby drugà stronà transakcji by a instytucja podlegajàca nadzorowi. Ponadto instrumenty pochodne rynku OTC muszà byç codziennie wyceniane. Fundusze inwestycyjne sà nara one na ró nego rodzaju ryzyko. Jednym z najwa niejszych typów ryzyka jest ryzyko stopy procentowej. Wynika to stàd, e du a cz Êç Êrodków lokowana jest w papiery d u ne. Najbar- 2 Sà to podmioty inwestujàce oszcz dnoêci osób fizycznych oraz niefinansowych instytucji na rynkach finansowych. Do grupy tej nale à g ównie towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, inwestycyjne i zabezpieczajàce. 3 Art. 19 (1) ust. 21 Dyrektywy 2001/108/EC. 4 WartoÊç aktywów netto funduszu inwestycyjnego jest to wartoêç aktywów funduszu pomniejszona o jego zobowiàzania.

4 BANK I KREDYT kwiecieƒ 2004 Rynki i Instytucje Finansowe 7 Tabela 2 Alokacja aktywów funduszy inwestycyjnych w strefie euro (w %) Nazwa instrumentu IV kwarta IV kwarta IV kwarta IV kwarta III kwarta Depozyty 7,5 7,0 7,7 8,5 8,1 Papiery wartoêciowe inne ni akcje, w tym: 42,1 38,7 41,1 46,6 45,6 do 1 roku 2,7 1,8 2,0 2,5 2,1 powy ej 1 roku* 39,4 36,9 39,1 44,1 43,5 Akcje i inne papiery udzia owe 40,9 42,8 38,2 29,8 30,2 Udzia y w funduszach inwestycyjnych 4,1 5,7 6,6 7,1 7,6 Aktywa o sta ym dochodzie 2,6 3,0 3,4 4,3 4,1 Inne aktywa (w tym finansowe instrumenty pochodne) 2,8 2,8 3,1 3,7 4,5 * dane dotyczàce obligacji èród o: ECB Investment fund statistics, January dziej popularne sà fundusze obligacji (37%), fundusze akcji stanowià zaê 21% aktywów wszystkich funduszy. Fundusze emerytalne 5 Dane na koniec 2002 r. Investment Fund Asset Summary, OMERS, 31 December 2002, Canada. 6 Udzia kapitalizacji gie dy akcji w Toronto w kapitalizacji gie d Êwiatowych stanowi mniej ni 5%. WÊród inwestorów instytucjonalnych, oprócz funduszy inwestycyjnych, znaczàcà rol odgrywajà równie fundusze emerytalne. Przyk adem kraju, który mo e stanowiç dobre porównanie z Polskà, jest Kanada. Kanadyjskie fundusze emerytalne posiadajà aktywa o wartoêci ponad 30 mld USD 5. Rynek finansowy w tym kraju jest stosunkowo ma y 6. Istnieje wi c znaczne prawdopodobieƒstwo, e zawierajàc du e transakcje, fundusze mogà wp ynàç na ceny instrumentów finansowych. Podobna jest sytuacja w Polsce. Aktywa OFE wynios y w grudniu 2002 r. 31,6 mld z (oko o 8 mld USD). Z ankiety przeprowadzonej w paêdzierniku 2000 r. w Kanadzie, dotyczàcej inwestycji dokonywanych przez fundusze emerytalne, wynika, e oko o 40% z nich stosuje instrumenty pochodne. Sà one postrzegane przez zarzàdzajàcych funduszami jako bardzo u yteczne narz dzia zarzàdzania portfelem inwestycyjnym. Stosujàc instrumenty pochodne, fundusze majà dost p do instrumentów bazowych (np. akcji, obligacji) bez koniecznoêci ich nabywania bàdê sprzedawania. Ponadto zwrot z inwestycji na rynku terminowym jest cz sto wy szy ni z inwestycji bezpoêrednio w instrument bazowy. Dlatego te dzi ki stosowaniu instrumentów pochodnych inwestycje funduszy sà bardziej dochodowe i efektywne. Kanadyjskie fundusze emerytalne wykorzystujà finansowe instrumenty pochodne równie do zarzàdzania ryzykiem, zwiàzanym przede wszystkim ze zmiennoêcià stóp procentowych oraz kursów walut. Kanadyjskie fundusze emerytalne mogà dokonywaç transakcji na rynku gie dowym lub pozagie dowym. W celu zmniejszenia ryzyka kredytowego, na jakie mogà byç nara one na rynku OTC, fundusze mogà zawieraç transakcje tylko z podmiotami o wysokim ratingu (co najmniej A ). Tabela 3 zawiera dane dotyczàce instrumentów pochodnych, które znajdowa y si w portfelu OMERS (fundusz emerytalny sektora publicznego w Ontario). Fundusze emerytalne wykorzystujà równie instrumenty pochodne do kontrolowania ryzyka poprzez zmniejszanie bàdê zwi kszanie ekspozycji na ryzyko w Tabela 3 Struktura portfela instrumentów pochodnych dla OMERS (w mln USD) Nazwa instrumentu Swapy stopy procentowej (IRS) Swapy na indeksy obligacji Swapy na indeksy akcji Swapy na akcje Kontrakty futures na indeksy akcji Opcje na akcje (sprzedane) Opcje na obligacje (sprzedane) Opcje na obligacje (kupione) Transakcje forward walutowe Razem èród o: Investment Fund Asset Summary" OMERS, 31 December 2002, Canada.

5 8 Rynki i Instytucje Finansowe BANK I KREDYT kwiecieƒ 2004 Tabela 4 WysokoÊç depozytów poczàtkowych (w procentach nominalnej wartoêci kontraktu) Nazwa klasy instrumentu WysokoÊç depozytu poczàtkowego Futures na WIG20 7,8 Futures na TechWIG 16,0 Futures na MIDWIG 4,2 Futures na EUR 3,6 Futures na USD 4,2 Futures na akcje 8,1 69,7* Jednostki indeksowe (MiniWIG20) 7,8 * w zale noêci od rodzaju spó ki èród o: Informacja o wysokoêci depozytów zabezpieczajàcych na 31 grudnia 2002 r., za: KDPW stosunku do okreêlonej klasy aktywów. Ponadto fundusze dokonujà transakcji na rynkach terminowych w celu zmniejszenia kosztów (np. w przypadku planowanej du ej zmiany struktury portfela inwestycyjnego bez koniecznoêci sprzeda y papierów wartoêciowych). Strategia polegajàca na zakupie kontraktów futures, opcji sprzeda y (put) bàdê opcji kupna (call) jest stosowana w zarzàdzaniu przep ywami pieni nymi. W zarzàdzaniu ryzykiem rynkowym fundusze mogà stosowaç strategi polegajàcà na kupnie opcji sprzeda y put, dzi ki czemu zostaje ustalona minimalna wartoêç aktywów bazowych. W sytuacji gdy cena danego instrumentu spadnie poni ej ceny wykonania opcji, jej posiadacz otrzyma wyp at ró nicy mi dzy cenami. Wykorzystanie instrumentów pochodnych umo liwia równie alokacj aktywów przy znacznie ni szych kosztach i o wiele szybciej ni w przypadku zakupu bàdê sprzeda- y papierów na rynku kasowym. Towarzystwa ubezpieczeniowe Znaczàcymi inwestorami na rynkach instrumentów pochodnych sà równie towarzystwa ubezpieczeniowe. Najcz Êciej wykorzystywanymi przez nie instrumentami pochodnymi sà swapy procentowe. Podmioty te, stosujàc swapy procentowe, mogà efektywnie zarzàdzaç terminami zapadalnoêci swoich portfeli inwestycyjnych. Kontrakty futures, g ównie indeksowe, sà wykorzystywane do w aêciwej alokacji aktywów. Ponadto towarzystwa ubezpieczeniowe sta y si znaczàcymi inwestorami na rynku kredytowych instrumentów pochodnych, dzi ki czemu dywersyfikujà swe portfele aktywów. Z ankiety przeprowadzonej przez bank inwestycyjny Goldman Sachs, dotyczàcej wykorzystania instrumentów pochodnych przez du e towarzystwa ubezpieczeniowe (tzn. o wartoêci aktywów powy ej 10 mld USD), wynika, e: 57% wykorzystuje swapy procentowe, 50% wykorzystuje kontrakty futures, 42% wykorzystuje opcje, 29% wykorzystuje kontrakty floors, 29% wykorzystuje kontrakty caps 7. 7 F. Jones: Monitoring the Risk of Derivatives: Good Management versus Regulation, W krajach Unii Europejskiej istnieje kilka regulacji dotyczàcych mo liwoêci wykorzystywania instrumentów pochodnych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Sà nimi przede wszystkim: regulacja S.I. No. 359 z 1994 r., dotyczàca majàtkowych towarzystw ubezpieczeniowych, oraz regulacja S.I. No. 360 z 1994 r. dotyczàca towarzystw ubezpieczeƒ na ycie 8. OkreÊlajà one warunki, które muszà zostaç spe nione przy stosowaniu instrumentów pochodnych. Warunki te sà nast pujàce: towarzystwa ubezpieczeniowe mogà wykorzystywaç pochodne gie dowe i znajdujàce si w obrocie na rynku pozagie dowym, jakkolwiek w tym ostatnim przypadku druga strona transakcji powinna byç powszechnie uznanà instytucjà kredytowà, zastosowanie instrumentu pochodnego ma na celu zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego lub umo liwia efektywne zarzàdzanie portfelem. Rynek gie dowy finansowych instrumentów pochodnych w Polsce W Polsce funkcjonujà dwie gie dy, na których przedmiotem obrotu sà m.in. finansowe instrumenty pochodne. Sà to Gie da Papierów WartoÊciowych w Warszawie (GPW) oraz Warszawska Gie da Towarowa (WGT). W ofercie GPW znajdujà si takie produkty, jak: indeksowe kontrakty futures (na indeksy WIG20, TechWIG oraz MIDWIG), walutowe kontrakty futures (na kurs dolara i euro), kontrakty na akcje pojedynczych spó ek gie dowych, jednostki indeksowe MiniWIG20 oraz warranty. Z kolei WGT wprowadzi a do obrotu walutowe kontrakty futures (na kurs dolara, euro, euro/dolara i franka szwajcarskiego), procentowe kontrakty futures (na stop 1M WIBOR, 3M WIBOR oraz 2-, 3- i 5-letnie obligacje skarbowe), a tak e opcje na walutowe kontrakty futures. Pomi dzy oferowanymi przez obie gie dy instrumentami pochodnymi istnieje kilka podstawowych ró nic, dotyczàcych m.in. nominalnej kwoty kontraktu, 8 S.I. No. 359 oraz S.I. No. 360 sà wytycznymi Wspólnoty Europejskiej do Dyrektyw w sprawie dzia alnoêci towarzystw ubezpieczeniowych.

6 BANK I KREDYT kwiecieƒ 2004 Rynki i Instytucje Finansowe 9 Tabela 5 WysokoÊç depozytów poczàtkowych wg klasy instrumentu dla inwestora (w z ) Nazwa klasy instrumentu WysokoÊç depozytu poczàtkowego Futures na USD, EURO 900 Futures na CHF 540 Futures na EUR/USD 950 Futures na 1M WIBOR, 3M WIBOR èród o: Informacja o wysokoêci depozytów poczàtkowych wymaganych przez WGT, sposobu rozliczenia oraz sposobu naliczania depozytu zabezpieczajàcego. Na GPW kontrakty terminowe rozliczane sà wy àcznie pieni nie. Na WGT istnieje natomiast mo liwoêç rozliczenia tak e poprzez fizycznà dostaw (dotyczy to kontraktów futures na obligacje skarbowe) 9. Na obu gie dach odmienny jest równie sposób naliczania depozytu poczàtkowego. Dla kontraktów b dàcych przedmiotem obrotu na GPW depozyt poczàtkowy ustalany jest procentowo przez Izb Rozrachunkowà Instrumentów Pochodnych (IRIP), dzia ajàcà jako odr bny organ przy KDPW. WysokoÊç depozytu poczàtkowego, w zale noêci od rodzaju kontraktu, przedstawia tabela 4. Na WGT depozyt poczàtkowy ma sta à wartoêç wyra onà w polskich z otych. Przyk adowe stawki depozytów poczàtkowych na WGT przedstawia tabela 5. Porównujàc wysokoêci depozytów poczàtkowych podobnych kontraktów walutowych, b dàcych przedmiotem obrotu na obu gie dach, mo na zauwa yç, e na WGT sà one znacznie ni sze. Mimo tej przewagi obrót kontraktami terminowymi na waluty na WGT utrzymywa si na niskim poziomie. Banki i inne podmioty gospodarcze preferujà pozagie dowy rynek kontraktów outright-forward, który jest uznawany za bardziej p ynny, efektywny i taƒszy. Charakterystyka rynku 9 Rozliczenie gotówkowe lub dostawa fizyczna przedmiotu kontraktu mogà mieç miejsce w sytuacji, gdy pozycje w tych kontraktach nie zosta y zamkni te w wyniku transakcji rynkowych. Najbardziej rozwini tym segmentem regulowanego rynku instrumentów pochodnych jest rynek kontraktów futures na indeksy gie dowe. Ich udzia w ca kowitych obrotach na rynku terminowym GPW wyniós w 2003 r. 98%. Drugi co do wielkoêci udzia mia y kontrakty akcyjne (1,5%), w przypadku których odnotowano wzrost obrotów o 32% w stosunku do 2002 r. Wzros y równie obroty kontraktami indeksowanymi (o 51%) oraz walutowych (9%). Obroty jednostkami indeksowymi MiniWIG20 spad y natomiast o 45% pomimo ich dynamicznego wzrostu w 2002 r. (o 928%). SpoÊród kontraktów indeksowych najpopularniejsze by y kontrakty terminowe na indeks WIG20, mimo e ich obroty spad y o 20% w stosunku do 2001 r. Jednà z przyczyn tego spadku mo e byç malejàca zmiennoêç cen akcji wchodzàcych w sk ad indeksu WIG20 (stabilizacja cen przez OFE). Wprowadzenie do obrotu kontraktów futures na indeks WIG20 okaza o si prawdziwym sukcesem warszawskiej gie dy. Ten segment rynku terminowego rozwija si bardzo dynamicznie mimo pogarszajàcej si p ynnoêci na rynku kasowym akcji. Od poczàtku II pó rocza 2001 r. mo na obserwowaç wyraênie przenoszenie si inwestorów indywidualnych z rynku akcji na rynek kontraktów terminowych. W ostatnim okresie charakteryzowa si on znacznie wi kszà p ynnoêcià ni rynek akcji. Oprócz wi kszej p ynnoêci przewaga rynku terminowego le y w tym, e u atwia on dokonywanie krótkiej sprzeda y w okresach spadku cen akcji. Rol animatorów obrotów na rynku instrumentów pochodnych GPW odgrywajà biura maklerskie, które na mocy podpisanej z GPW umowy zobowiàzane sà do sta- ego kwotowania cen kupna i sprzeda y instrumentów pochodnych. Podmioty te dzia ajà we w asnym imieniu i na w asny rachunek. W 2002 r. funkcj animatora rynku pe ni o 6 najwi kszych domów maklerskich. Wykres 7 Kontrakty futures na WIG20 na GPW (liczba sztuk) èród o: GPW. Wolumen obrotów (kontrakty) - lewa skala Liczba otwartych pozycji na koniec miesiàca - lewa skala Liczba transakcji - prawa skala 0 0 I II IIIIVV VIVII VIII IXXXIXII I II IIIIVV VIVIIVIIIIXXXIXII I II IIIIVV VIVIIVIIIXXXIXII I II IIIIVV VIVIIVIIIIXXXIXII I II IIIIVV VIVIIVIIIIXXXIXII I II IIIIVV VIVIIVIIIIXXXIXII

7 10 Rynki i Instytucje Finansowe BANK I KREDYT kwiecieƒ 2004 Tabela 7 Wskaêniki roczne kontraktów terminowych notowanych na GPW Kontrakty terminowe (ogó em) Liczba transakcji na sesj WartoÊç obrotu ogó em (mln z ) Âredni obrót na sesj (tys. z ) Âredni wolumen na sesj Liczba otwartych pozycji (na koniec roku) Liczba serii (na koniec roku) Kontrakty terminowe na WIG20 Liczba transakcji na sesj WartoÊç obrotu ogó em (mln z ) Âredni obrót na sesj (tys. z ) Âredni wolumen na sesj Liczba otwartych pozycji (na koniec roku) Wskaênik p ynnoêci (%) ,5 68,6 15,2 2,2 Liczba serii (na koniec roku) Kontrakty terminowe na TechWIG Liczba transakcji na sesj WartoÊç obrotu ogó em (mln z ) Âredni obrót na sesj (tys. z ) Âredni wolumen na sesj Liczba otwartych pozycji (na koniec roku) Wskaênik p ynnoêci (%) 0,2 0,8 2,2 1, Liczba serii (na koniec roku) Kontrakty terminowe na MIDWIG Liczba transakcji na sesj WartoÊç obrotu ogó em (mln z ) Âredni obrót na sesj (tys. z ) Âredni wolumen na sesj Liczba otwartych pozycji (na koniec roku) Wskaênik p ynnoêci (%) 4,1 3, Liczba serii (na koniec roku) Kontrakty terminowe na akcje Liczba transakcji na sesj WartoÊç obrotu ogó em (mln z ) Âredni obrót na sesj (tys. z ) Âredni wolumen na sesj Liczba otwartych pozycji (na koniec roku) Wskaênik p ynnoêci (%) 3,7 3,6 2, Liczba serii (na koniec roku) Kontrakty terminowe na euro Liczba transakcji na sesj WartoÊç obrotu ogó em (mln z ) Âredni obrót na sesj (tys. z ) Âredni wolumen na sesj Liczba otwartych pozycji (na koniec roku) Liczba serii (na koniec roku) Kontrakty terminowe na USD Liczba transakcji na sesj WartoÊç obrotu ogó em (mln z ) Âredni obrót na sesj (tys. z ) Âredni wolumen na sesj Liczba otwartych pozycji (na koniec roku) Liczba serii (na koniec roku) èród o: dane GPW.

8 BANK I KREDYT kwiecieƒ 2004 Rynki i Instytucje Finansowe 11 Tabela 8 Wymagania wynikajàce z umowy o pe nienie funkcji animatora rynku instrumentów pochodnych na GPW Nazwa instrumentu Wymagania maksymalny spread* minimalna wielkoêç Futures na WIG20, MIDWIG w zale noêci od fazy notowaƒ w zale noêci od terminu i terminu wygaêni cia punktów wygaêni cia 5 lub 10 kontraktów Futures na akcje 5% Êredniej ceny zamkni cia 5 kontraktów instrumentu bazowego dla danego kontraktu z ostatnich 20 sesji przed pierwszym dniem danego kwarta u Futures walutowe w zale noêci od terminu wygaêni cia w zale noêci od terminu 2,5 6,0 z wygaêni cia 2 lub 5 kontraktów Jednostki indeksowe 1,5% lub 3% 300 lub 500 jednostek indeksowych * Maksymalny spread oznacza ró nic pomi dzy najni szà cenà w zleceniu sprzeda y a najwy szà cenà w zleceniu kupna. èród o: GPW. Wykres 8 Struktura obrotu warrantami na GPW w 2003 r. (w %) 12% 34% 54% Akcyjne Na kontrakty terminowe Indeksowe Animatorzy rynku w zamian za wype nianie swoich obowiàzków majà okreêlone przywileje. Jednym z nich jest zwolnienie z op at na rzecz KDPW z tytu u dokonywanych operacji. Podobne rozwiàzania sà stosowane na zagranicznych gie dach instrumentów pochodnych. Na w oskiej gie dzie instrumentów pochodnych IDEM oprócz zwyk ych animatorów rynku (kwotujà tylko na àdanie) dzia ajà równie tzw. podstawowi animatorzy (primary market makers), których obowiàzkiem jest podawanie cen w notowaniach ciàg ych. Oprócz kontraktów terminowych na GPW notowane sà równie warranty. W 2003 r. znajdowa y si w obrocie warranty na akcje, indeksy oraz kontrakty terminowe. Najwi kszà popularnoêcià cieszà si europejskie warranty akcyjne oraz amerykaƒskie - na kontrakty terminowe. Struktur obrotu tymi instrumentami przedstawia wykres 8. Mimo ró norodnoêci oferowanych warrantów skala obrotów jest niska. Jednà z przyczyn braku rozwoju tego segmentu rynku mo e byç szeroki spread pomi dzy cenami kupna i sprzeda y warrantów emitowanych przez banki b dàce animatorami rynku. Efektem tego by o wycofanie si inwestorów i spadek p ynnoêci rynku. Inwestorzy Od poczàtku wprowadzenia do obrotu kontraktów terminowych zdecydowanà wi kszoêç jego uczestników stanowili inwestorzy indywidualni. Ich udzia w obrotach ogó em kszta towa si na poziomie 80%. W 2002 r. zaobserwowano zwi kszone zainteresowanie rynkiem instrumentów pochodnych ze strony krajowych inwestorów instytucjonalnych. Z badaƒ ankietowych przeprowadzonych przez GPW wynika, e wzrost ten jest spowodowany g ównie zwi kszonà aktywnoêcià animatorów rynku (w ankiecie sà oni zaliczani do inwestorów instytucjonalnych). Otwarte fundusze emerytalne Dzia alnoêç lokacyjna otwartych funduszy emerytalnych (OFE) podlega ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (art ) 10 z póêniejszymi zmianami oraz Rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie okreêlenia maksymalnej cz Êci aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka mo e zostaç ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeƒ w zakresie prowadzenia dzia alnoêci lokacyjnej przez fundusze emerytalne 11. Od stycznia 2004 r. zacz y obowiàzywaç przepisy ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz èród o: GPW. 10 Dz.U. nr 139 poz. 934 z dnia r. (wraz z póêniejszymi zmianami) 11 Dz.U. nr 63 poz. 407 z dnia r.

9 12 Rynki i Instytucje Finansowe BANK I KREDYT kwiecieƒ 2004 niektórych innych ustaw 12. Zgodnie ze zmienionym art. 141 ustawy, OFE mogà dokonywaç lokat w instrumenty pochodne przy spe nieniu nast pujàcych warunków: celem lokaty w instrumenty pochodne jest wy- àcznie ograniczenie ryzyka inwestycyjnego zwiàzanego z lokowaniem aktywów funduszu, powinny byç dost pne instrumenty umo liwiajàce zmniejszenie ryzyka, wycena tych instrumentów powinna byç mo liwa w ka dym momencie. Do czasu wejêcia w ycie nowych przepisów OFE mog y lokowaç Êrodki w instrumenty pochodne wy- àcznie w celu ograniczenia ryzyka kursowego zwiàzanego z inwestycjami zagranicznymi. By to jednak przepis martwy, poniewa nie zosta y wydane odpowiednie przepisy wykonawcze. Z punktu widzenia funduszy emerytalnych wa nà kwestià pozostaje sprawa limitów inwestycyjnych oraz poszerzenie katalogu dost pnych instrumentów finansowych. Portfele OFE, sk adajàce si w 70 80% ze skarbowych papierów wartoêciowych, sà silnie nara one na ryzyko stopy procentowej. Mimo to OFE nie mogà zabezpieczaç si przed niekorzystnymi zmianami stóp procentowych ze wzgl du na obowiàzujàce przepisy prawne. Pomimo e Ustawa tego nie zabrania, nie ma odpowiednich przepisów wykonawczych. Z drugiej strony w Polsce nie istnieje rozwini ty regulowany rynek procentowych instrumentów pochodnych. Na poczàtku wrzeênia 2002 r. WGT wprowadzi a do obrotu nowy produkt futures na obligacje skarbowe, ale nie cieszy si on du ym zainteresowaniem inwestorów. Równie GPW planuje poszerzyç swojà ofert produktowà o kontrakty futures na obligacje skarbowe. Ten segment rynków finansowych móg by si rozwinàç, je- Êli zostanà zniesione przepisy zabraniajàce dokonywania takich transakcji. W przypadku ma ej p ynnoêci na rynku futures na obligacje OFE mog yby si zabezpieczaç przed ryzykiem stopy procentowej na rynku swapów procentowych (IRS). Zawarcie transakcji swap powoduje taki sam skutek dla inwestora jak stworzenie syntetycznej obligacji. Rynek swapów procentowych charakteryzuje si du à p ynnoêcià. Obecnie obowiàzujàce przepisy prawne nie zezwalajà OFE na dokonywanie transakcji zamiany. Dlatego zasadne wydaje si umo liwienie funduszom zabezpieczania si na rynku swapów procentowych. Fundusze inwestycyjne Wed ug ustawy o funduszach inwestycyjnych z 28 sierpnia 1997 r. mo liwe jest tworzenie pi ciu typów funduszy inwestycyjnych. Sà to: fundusze inwestycyjne otwarte (FIO), specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO), fundusze inwestycyjne zamkni te (FIZ), specjalistyczne fundusze inwestycyjne zamkni te (SFIZ), fundusze inwestycyjne mieszane. W Polsce istniejà wszystkie wymienione powy ej typy funduszy. Oprócz formy prawnej fundusze ró nià si od siebie przede wszystkim rodzajem instrumentów kupowanych do portfela aktywów. Fundusze inwestycyjne otwarte w zale noêci od prowadzonej polityki inwestycyjnej mogà nabywaç m.in. instrumenty rynku pieni nego, akcje, obligacje oraz instrumenty pochodne. Inwestowanie w prawa pochodne z praw majàtkowych b dàcych przedmiotem lokat funduszu oraz transakcje terminowe dozwolone jest wy àcznie w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego i przy uwzgl dnieniu celu inwestycyjnego funduszu, zapisanego w statucie. W przypadku funduszy zamkni tych dozwolone sà równie transakcje terminowe majàce charakter spekulacyjny. Otwarte fundusze inwestycyjne (OFI) mogà bez zgody Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie d (KPWiG) inwestowaç w instrumenty pochodne wy àcznie w celu zabezpieczenia przed ryzykiem spadku wartoêci posiadanych papierów wartoêciowych. OFI nie mogà natomiast kupowaç kontraktów terminowych w celu zabezpieczenia zakupu akcji planowanego w przysz oêci (ryzyko wzrostu cen). Zarzàdzajàcy funduszami sà zdania, e zezwolenie na zawieranie tego typu transakcji zmniejszy oby problemy zwiàzane z ma à p ynno- Êcià na GPW 13. Przepisy prawne bardziej liberalnie traktujà specjalistyczne fundusze inwestycyjne zamkni te. Mogà one inwestowaç w instrumenty pochodne, pod warunkiem e instrumentem bazowym sà zakupione przez fundusz papiery wartoêciowe. Transakcje terminowe muszà byç zawierane na rynkach regulowanych, na których depozyty zabezpieczajàce sà rozliczane codziennie. W przypadku instrumentów pochodnych jako warunki ustalono, e: instrument pochodny powinien byç przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, powinna byç zapewniona dost pnoêç ofert kupna i sprzeda y danych kontraktów w ka dym dniu wyceny aktywów funduszu. Przyk adem tego typu funduszy sà fundusze arbitra owe. Na polskim rynku dzia ajà dwa tego typu fundusze: Pioneer i Millennium. Pioneer Arbitra owy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty realizujàc swojà strategi mo e m.in. dokonywaç arbitra u pomi dzy cenami akcji wchodzàcych w sk ad indeksu WIG20 na rynku kasowym a cenami kontraktów futures 12 Dz.U. nr 170 poz z dnia r. 13 W sytuacji ma ej p ynnoêci spó ek notowanych na GPW du e zlecenie zakupu akcji z o one przez fundusz mo e niekorzystnie wp ynàç na poziom cen.

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w 24 r. Warszawa, listopad 2 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Dobies awa Tymoczko Zespó autorski: Agnieszka Gràt Monika Józefowska Pawe K osiewicz Daniel

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003 Warszawa, grudzieƒ 2004 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Dobies awa Tymoczko Agnieszki Gràt Zespó autorski: Miros

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej BANK I KREDYT paêdziernik 2005 Rynki i Instytucje Finansowe 27 Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej Wies aw D bski Uwagi wst pne 1 Zob. W. D bski: Rynek finansowy i jego mechanizmy.

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny.

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Arka BZ WBK Fundusz Rynku NieruchomoÊci Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str.

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. Spis treêci List Prezesa Zarzàdu str. 4 Gospodarka polska w 1999 r. str. 6 Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. 10 Dzia alnoêç Banku str. 18 Rozwój Banku str. 28 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE OBLIGACJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE OBLIGACJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE Warszawa, dnia 24.08.2004 r. Szanowni Paƒstwo, Przedstawiamy sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 1 stycznia - 30 czerwca 2004 r. PKO/CREDIT SUISSE Obligacji - funduszu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ROZDZIA V ROZDZIA V 1. Raport roczny Emitenta za 2002 rok KOMISJA PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH i GIE D Raport roczny SAB-RS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001

Bardziej szczegółowo

Papierowe bogactwo sekurytyzacji

Papierowe bogactwo sekurytyzacji 16 Rynki i Instytucje Finansowe Papierowe bogactwo sekurytyzacji Aneta Waszkiewicz Wst p Sekurytyzacja nale y do grupy tych zjawisk, które na rynku finansowym funkcjonujà stosunkowo od niedawna. Po raz

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE PORTFELEM W EBC

ZARZÑDZANIE PORTFELEM W EBC ZARZÑDZANIE PORTFELEM W posiada trzy rodzaje portfeli, którymi zarzàdza: portfel rezerw walutowych: portfel funduszy w asnych i portfel funduszu emerytalnego. Poni szy artyku przedstawia podejêcie stosowane

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNI TEGO z siedzibà w Warszawie ul. Pu awska 15 02-515 Warszawa Prospekt Emisyjny

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE AKCJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE AKCJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE Warszawa, dnia 21.02.2005 r. Szanowni Paƒstwo, Przedstawiamy sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. dla PKO/CREDIT SUISSE Akcji - funduszu

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r.

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Raport Roczny 2001 Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Leszek Balcerowicz Prezes Narodowego Banku Polskiego Dzia alnoêç Narodowego Banku Polskiego w 2001 r. prowadzona by a pod znakiem stabilizacji i normalizacji.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020 PEŁNA WERSJA PROSPEKTU

FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020 PEŁNA WERSJA PROSPEKTU FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020 PEŁNA WERSJA PROSPEKTU SPIS TREÂCI str. FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020............................................... 2 INFORMACJA SZCZEGÓ OWA...............................................................

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 67 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie SK AD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczàcy prof. dr

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE STABILNEGO WZROSTU - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE Warszawa, dnia 22 sierpnia 2002 r. Szanowni Paƒstwo, Przedstawiamy sprawozdanie finansowe na dzieƒ 30 czerwca 2002 r. dla zarzàdzanego przez nasze Towarzystwo PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 153. Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy. (trzecia edycja)

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 153. Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy. (trzecia edycja) MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 153 Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy (trzecia edycja) Ma gorzata Glibowska, Anna Górska, Beata Pawe czyk, Renata ak Warszawa, grudzieƒ 2002 r. Materia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiàca

Podsumowanie miesiàca nami kwiecieƒ kolejny miesiàc, w którym posiadacze jednostek polskich funduszy inwestycyjnych liczyli zyski. ZaWarszawska gie da nale a a do najsilniejszych rynków na Êwiecie, co pozwoli o na wypracowanie

Bardziej szczegółowo

Derywaty jako nowe produkty polskiego systemu finansowego

Derywaty jako nowe produkty polskiego systemu finansowego dr S awomir Antkiewicz Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytet Gda ski Derywaty jako nowe produkty polskiego systemu finansowego Rynek derywatów (instrumentów pochodnych) rozwija si w Polsce w kilku

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 61 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie SK AD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF 1. prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczàcy Dziekan

Bardziej szczegółowo

Leokadia Or ziak Bank Anglii jako bank centralny Wielkiej Brytanii

Leokadia Or ziak Bank Anglii jako bank centralny Wielkiej Brytanii sierpieƒ 2006 8 Leokadia Or ziak Bank Anglii jako bank centralny Wielkiej Brytanii Geneza bankowoêci centralnej w Wielkiej Brytanii Funkcje i struktura Banku Anglii Organy decyzyjne Cele polityki pieni

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Zmiany w popycie na kredyt gospodarstw domowych. Zeszyt nr 172. Gra yna Rytelewska, Ewa Huszczonek. Warszawa, marzec 2004 r.

MATERIA Y I STUDIA. Zmiany w popycie na kredyt gospodarstw domowych. Zeszyt nr 172. Gra yna Rytelewska, Ewa Huszczonek. Warszawa, marzec 2004 r. MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 172 Zmiany w popycie na kredyt gospodarstw domowych Gra yna Rytelewska, Ewa Huszczonek Warszawa, marzec 24 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda

Bardziej szczegółowo

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. List Dyrektora Generalnego Szanowni Paƒstwo, Wydarzenia 2001 roku na zawsze zmieni y obraz wspó czesnego Êwiata i wpisa y si w jego histori. Rok 2001 zaznaczy si burzliwymi

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 3(2/2007) RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Redaktor naczelny: dr Stanis aw Rogowski Zast pcy

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako instrument zarzàdzania. nale noêciami i kapita em obrotowym. Wykorzystujàc

Faktoring jako instrument zarzàdzania. nale noêciami i kapita em obrotowym. Wykorzystujàc BANK I KREDYT styczeƒ 2005 Systemy Finansowe 77 Faktoring jako instrument zarzàdzania nale noêciami i kapita em obrotowym. Stan prawny na 16.08.2004 r. Agnieszka Dulian Wst p Faktoring jest instrumentem

Bardziej szczegółowo