PROGRAM INWESTYCYJNO UBEZPIECZENIOWY PROSPERITA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM INWESTYCYJNO UBEZPIECZENIOWY PROSPERITA"

Transkrypt

1 PROGRAM INWESTYCYJNO UBEZPIECZENIOWY PROSPERITA SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZE NA YCIE ERGO HESTIA SA REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITA OWYCH Polityka inwestycyjna funduszy Pioneer wg stanu na dzieƒ 9 kwietnia 2010 roku KOD: PRS REG 02/08 1. Ubezpieczeniowe Fundusze Kapita owe (dalej Fundusze ) sà wydzielonà cz Êcià aktywów Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeƒ na ycie Ergo Hestia S.A. (dalej Ubezpieczyciel ) lokowanà - z zastrze eniem punktu 3 - w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 146, poz z póên. zm.). 2. Oferowane sà nast pujàce Fundusze: a. Konserwatywny, b. Zrównowa ony, c. Aktywny, d. Azjatycki, e. Mi dzynarodowy (tylko dla rocznej sk adki regularnej nie mniejszej ni z albo sk adki jednorazowej nie mniejszej ni z oraz sk adki doraênej). Fundusze ró nià si strategià inwestycyjnà oraz ryzykiem inwestycyjnym. 3. Portfel ka dego Funduszu sk ada si z jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, jednostek uczestnictwa jednostek uczestnictwa subfunduszy funduszy inwestycyjnych otwartych, a tak e jednostek uczestnictwa subfunduszy specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarzàdzanych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spó ka Akcyjna. Cz Êç portfela inwestycyjnego ka dego Funduszu mo e byç utrzymywana na krótkoterminowych lokatach bankowych oraz w krótkoterminowych instrumentach d u nych Skarbu Paƒstwa, w stopniu umo liwiajàcym zachowanie wymogów p ynnoêci ka dego z Funduszy. W/w lokaty bankowe b dà zak adane w z otych polskich, w bankach posiadajàcych siedzib w Polsce. 4. Ilekroç w niniejszym Regulaminie Funduszy jest mowa o: funduszach Pioneer o charakterze d u nym inwestujàcych g ównie w polskie instrumenty finansowe - rozumie si fundusze lub subfundusze inwestujàce co najmniej 66% swoich aktywów w polskie instrumenty finansowe o charakterze d u nym: bony, obligacje skarbowe oraz instrumenty d u ne emitowane przez przedsi biorstwa i w adze samorzàdowe, a tak e w instrumenty rynku pieni nego; funduszach Pioneer o charakterze d u nym inwestujàcych - rozumie si fundusze lub subfundusze inwestujàce co najmniej 66% swoich aktywów w zagraniczne instrumenty finansowe o charakterze d u nym: bony, obligacje skarbowe oraz instrumenty d u ne emitowane przez przedsi biorstwa i w adze samorzàdowe, a tak e w instrumenty rynku pieni nego; funduszach Pioneer o charakterze mieszanym i akcyjnym inwestujàcych g ównie w polskie instrumenty finansowe - rozumie si fundusze lub subfundusze inwestujàce co najmniej 66% swoich aktywów w polskie instrumenty finansowe, które jednoczeênie mogà inwestowaç powy ej 30% swoich aktywów w instrumenty o charakterze udzia owym, takie jak: przede wszystkim akcje, fundusze akcyjne, instrumenty pochodne oparte na akcjach i indeksach akcyjnych oraz inne o podobnym charakterze; funduszach Pioneer o charakterze mieszanym i akcyjnym inwestujàcych - rozumie si fundusze lub subfundusze inwestujàce co najmniej 66% swoich aktywów w zagraniczne instrumenty finansowe, które jednoczeênie mogà inwestowaç powy ej 30% swoich aktywów w instrumenty o charakterze udzia owym, w szczególnoêci takie jak: akcje, fundusze akcyjne, instrumenty pochodne oparte na akcjach i indeksach akcyjnych oraz inne o podobnym charakterze. 5. Opis strategii poszczególnych Funduszy 5.1. Fundusz Konserwatywny Portfel Funduszu sk ada si przede wszystkim z jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub subfunduszy funduszy inwestycyjnych Pioneer inwestujàcych aktywa g ównie w d u ne instrumenty finansowe: polskie skarbowe papiery wartoêciowe, d u ne papiery wartoêciowe por czone lub gwarantowane przez Skarb Paƒstwa, d u ne instrumenty finansowe emitentów z ratingiem inwestycyjnym oraz w denominowane w z otych polskich instrumenty rynku pieni nego lub depozyty bankowe. Niewielka cz Êç Êrodków portfela inwestowana b dzie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub subfunduszy funduszy inwestycyjnych Pioneer lokujàcych Êrodki równie w krajowe instrumenty udzia owe. Zarzàdzajàcy w realizacji strategii inwestycyjnej bierze pod uwag zarówno krótkoterminowe jak i d ugoterminowe prognozy wskaêników makroekonomicznych, prognozy kierunku zmian rynkowych stóp procentowych oraz poziom przysz ej inflacji. o charakterze d u nym inwestujàcych g ównie w polskie instrumenty finansowe w portfelu jednostek uczestnictwa funduszy Pioneer o charakterze mieszanym i akcyjnym inwestujàcych g ównie w polskie instrumenty finansowe do 100% do 10% *) nie ulokowanà w Funduszach Pioneer cz Êç Portfela b dà stanowiç 5.2 Fundusz Zrównowa ony Portfel Funduszu sk ada si zarówno z jednostek uczestnictwa EH /PRO/rf001/1004 1

2 funduszy inwestycyjnych lub subfunduszy funduszy inwestycyjnych Pioneer inwestujàcych aktywa g ównie w d u ne instrumenty finansowe jak i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub subfunduszy funduszy inwestycyjnych Pioneer lokujàcych aktywa g ównie w akcje lub inne instrumenty o charakterze udzia owym. procentowy w portfelu Funduszu jednostek uczestnictwa poszczególnych funduszy inwestycyjnych lub subfunduszy funduszy inwestycyjnych b dzie ulega zwi kszeniu lub zmniejszeniu w zale noêci od oceny potencja u wzrostowego poszczególnych kategorii lokat. Zarzàdzajàcy w realizacji strategii inwestycyjnej bierze pod uwag obecny i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych i inflacji, tempo wzrostu gospodarczego, dynamik wzrostu zysków spó ek gie dowych i wskaêniki wyceny rynkowej spó ek. o charakterze d u nym inwestujàcych g ównie w polskie instrumenty finansowe w portfelu jednostek uczestnictwa funduszy Pioneer o charakterze mieszanym i akcyjnym inwestujàcych g ównie w polskie instrumenty finansowe 5.3. Fundusz Aktywny Portfel Funduszu sk ada si z jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub subfunduszy funduszy inwestycyjnych Pioneer inwestujàcych Êrodki g ównie w instrumenty udzia owe emitentów polskich i zagranicznych - g ównie europejskich i amerykaƒskich. W zale noêci od bie àcej sytuacji na rynkach finansowych oraz prognoz dotyczàcych gospodarek: Polski, USA oraz Europy odpowiedniemu zwi kszaniu lub zmniejszeniu b dà podlegaç cz Êci portfela dajàce ekspozycje na poszczególne rynki. g ównie w polskie instrumenty finansowe od 10% do 30% od 70% do 90% od 40% do 80% od 20% do 60% 5.4. Fundusz Mi dzynarodowy Portfel Funduszu sk ada si z jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub subfunduszy funduszy inwestycyjnych Pioneer lokujàcych aktywa g ównie w d u ne instrumenty finansowe. Ich udzia b dzie zwykle mniejszy ni udzia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub subfunduszy funduszy inwestycyjnych Pioneer lokujàcych aktywa w instrumenty udzia owe. W zale noêci od bie àcej sytuacji na rynkach finansowych oraz prognoz dotyczàcych gospodarek poszczególnych krajów/regionów odpowiedniemu zwi kszaniu bàdê zmniejszaniu b dzie podlegaç cz Êç portfela sk adajàca si z jednostek uczestnictwa funduszy inwestujàcych lub subfunduszy funduszy inwestycyjnych na tych rynkach. o charakterze d u nym inwestujàcych g ównie w zagraniczne instrumenty finansowe 5.5. Fundusz Azjatycki Portfel Funduszu sk ada si przede wszystkim z jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub subfunduszy funduszy inwestycyjnych Pioneer inwestujàcych aktywa zarówno w instrumenty finansowe o charakterze d u nym - w tym g ównie fundusze obligacji, jak i instrumenty o charakterze udzia owym - g ównie fundusze akcji emitentów z regionu Dalekiego Wschodu. W zale noêci od bie àcej sytuacji na rynkach finansowych oraz prognoz dotyczàcych sytuacji gospodarczej odpowiedniemu zwi kszaniu lub zmniejszaniu podlegaç b dà cz Êci portfela dajàce ekspozycj na poszczególnych rynkach regionu Dalekiego Wschodu. od 20% do 60% od 40% do 80% do 100% 6. Polityka inwestycyjna funduszy Pioneer dost pnych w ramach programu Prosperita" wg stanu na dzieƒ 9 kwietnia 2010 r. Pioneer Pieni ny - aktywa subfunduszu sà lokowane przede wszystkim w instrumenty rynku pieni nego. Ca kowita wartoêç lokat innych ni denominowane w walucie polskiej: d u ne papiery wartoêciowe o terminie realizacji praw (wykupie) liczonym od dnia ich nabycia przez subfundusz nie d u szym ni jeden rok, d u ne papiery wartoêciowe, których realizacja p atnoêci nast puje w oparciu o parametry rynku pieni nego i nie rzadziej ni raz na rok, instrumenty rynku pieni nego oraz depozyty bankowe b dzie nie wi ksza ni 20% Aktywów subfunduszu. Pioneer Obligacji - aktywa subfunduszu sà lokowane przede wszystkim w d u ne papiery wartoêciowe. lokat innych ni : polskie skarbowe papiery wartoêciowe, d u ne papiery wartoêciowe por czone lub gwarantowane przez Skarb Paƒstwa, d u ne papiery wartoêciowe emitentów z ratingiem inwestycyjnym Standard & Poors na poziomie nie ni szym ni BBB - lub z odpowiadajàcym mu ratingiem innych uznanych agencji ratingowych lub w przypadku braku ratingu pozytywnà ocen inwestycyjnà dokonanà przez zarzàdzajàcego subfunduszem oraz denominowane w z otych polskich instrumenty rynku pieni nego lub depozyty bankowe, nie mo e przekroczyç 30% aktywów subfunduszu. 2 EH /PRO/rf001/1004

3 Pioneer Zrównowa ony - aktywa subfunduszu sà lokowane w instrumenty finansowe o charakterze udzia owym, d u ne papiery wartoêciowe, instrumenty rynku pieni nego oraz depozyty bankowe. Lokaty w instrumenty finansowe o charakterze udzia owym, rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpoêredni sposób zale y od ceny jednej lub wielu akcji (kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne), jak równie te jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych majàcych siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytu y uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytu y uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcje, nie b dà przekraczaç 70% aktywów subfunduszu. Ca kowita wartoêç lokat, innych ni wskazane wy ej nie b dzie wy sza ni 10% aktywów subfunduszu. lokat innych ni : w instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub b dàce w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane lub wystawiane przez podmioty majàce siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub denominowane w z otych polskich nie mo e przekroczyç 33% aktywów subfunduszu. Do 10% aktywów subfunduszu mo e byç lokowane w akcje, prawa do akcji i prawa poboru dopuszczone do obrotu lub nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, je eli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zak adajà z o enie wniosku o dopuszczenie do obrotu oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie d u szym ni rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastàpi zaoferowanie tych papierów wartoêciowych na nast pujàcych rynkach zorganizowanych w Federacji Rosyjskiej: Gie dzie Papierów WartoÊciowych Rosyjskiego Systemu Handlu (Russian Trading System Stock Exchange) oraz Gie dzie Papierów WartoÊciowych Moskiewskiej Mi dzybankowej Gie dy Walutowej (Moscow Interbank Currency Exchange). Gie dy te sà rynkami zorganizowanymi w rozumieniu Ustawy, wyodr bnionymi pod wzgl dem organizacyjnym oraz finansowym, dzia ajà regularnie, zapewniajà jednakowe warunki zawierania transakcji oraz powszechny i równy dost p do informacji o transakcjach, a tak e funkcjonujà w oparciu o w aêciwe przepisy prawne. Rynek papierów wartoêciowych dost pnych na terenie Federacji Rosyjskiej jest regulowany przez szereg podmiotów: Centralny Bank Rosji, Ministerstwo Finansów oraz podstawowy organ nadzorczy jakim jest Federalna S u ba ds. Rynków Finansowych (Federal Financial Markets Service). Za o enia polityki inwestycyjnej subfunduszu, w tym przebieg procesu inwestycyjnego na rynku rosyjskim b dà realizowane podobnie jak w przypadku pozosta ych rynków, na których subfundusz dokonuje lokat. Plany inwestycyjne obejmujà przede wszystkim lokowanie aktywów subfunduszu w akcje spó ek oferujàcych, w ocenie zarzàdzajàcego subfunduszem, dokonanej na podstawie analiz wewn trznych lub zewn trznych, adekwatnà stop zwrotu w relacji do zwiàzanego z inwestycjà ryzyka przy uwzgl dnieniu w aêciwej dywersyfikacji portfela. Subfundusz zamierza dokonywaç transakcji za poêrednictwem wiarygodnych brokerów. Pioneer Akcji Polskich - aktywa subfunduszu sà lokowane przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze udzia owym, rozumianych przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpoêredni sposób zale y od ceny jednej lub wielu akcji (kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne), jak równie te jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych majàcych siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytu y uczestnictwa funduszy inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcje. lokat innych ni instrumenty finansowe o charakterze udzia owym nie b dzie wynosiç wi cej ni 20% aktywów subfunduszu. lokat innych ni instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub b dàcych w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitowanych lub wystawianych przez podmioty majàce siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub denominowanych w z otych polskich nie mo e przekroczyç 33% aktywów subfunduszu. Do 10% aktywów subfunduszu mo e byç lokowane w akcje, prawa do akcji i prawa poboru dopuszczone do obrotu lub nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, je eli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zak adajà z o enie wniosku o dopuszczenie do obrotu oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie d u szym ni rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastàpi zaoferowanie tych papierów wartoêciowych na nast pujàcych rynkach zorganizowanych w Federacji Rosyjskiej: Gie dzie Papierów WartoÊciowych Rosyjskiego Systemu Handlu (Russian Trading System Stock Exchange) oraz Giedzie Papierów WartoÊciowych Moskiewskiej Mi dzybankowej Gie dy Walutowej (Moscow Interbank Currency Exchange). Gie dy te sà rynkami zorganizowanymi w rozumieniu Ustawy, wyodr bnionymi pod wzgl dem organizacyjnym oraz finansowym, dzia ajà regularnie, zapewniajà jednakowe warunki zawierania transakcji oraz powszechny i równy dost p do informacji o transakcjach, a tak e funkcjonujà w oparciu o w aêciwe przepisy prawne. Rynek papierów wartoêciowych dost pnych na terenie Federacji Rosyjskiej jest regulowany przez szereg podmiotów: Centralny Bank Rosji, Ministerstwo Finansów oraz podstawowy organ nadzorczy jakim jest Federalna S u ba Rynków Finansowych (Federal Financial Markets Service). Za o enia polityki inwestycyjnej subfunduszu, w tym przebieg procesu inwestycyjnego, b dà na rynku rosyjskim realizowane podobnie jak w przypadku pozosta ych rynków, na których subfundusz dokonuje lokat. Plany inwestycyjne obejmujà przede wszystkim lokowanie aktywów subfunduszu w akcje spó ek oferujàcych, w ocenie zarzàdzajàcego subfunduszem, dokonanej na podstawie analiz wewn trznych lub zewn trznych, adekwatnà stop zwrotu w relacji do zwiàzanego z inwestycjà ryzyka przy uwzgl dnieniu w aêciwej dywersyfikacji portfela. Subfundusz zamierza dokonywaç transakcji za poêrednictwem wiarygodnych brokerów. Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO - aktywa funduszu sà lokowane przede wszystkim w d u ne papiery wartoêciowe znajdujàce si w obrocie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó nocnej. lokat innych ni lokaty w dopuszczone do obrotu na rynku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó nocnej d u ne papiery wartoêciowe, obligacje zamienne i denominowane w dolarach amerykaƒskich: instrumenty rynku pieni nego lub depozyty bankowe, nie mo e przekroczyç 30% aktywów Funduszu. Pioneer Akcji Amerykaƒskich FIO - do 100% aktywów inwestowania majàcych siedzib za granicà, o charakterze akcyjnym, które inwestujà swoje aktywa g ównie w spó ki, których siedziba znajduje si w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Pó nocnej lub prowadzà dzia alnoêç operacyjnà albo uzyskujà wi kszoêç swoich przychodów w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Pó nocnej. Uznaje si, e fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego EH /PRO/rf001/1004 3

4 inwestowania majàce siedzib za granicà majà charakter akcyjny, jeêli polityka inwestycyjna tych funduszy zezwala na lokowanie nie mniej ni 2/3 aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udzia owym, rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty finansowe, których cena zale y od ceny jednej lub wielu akcji (np. kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne). lokat innych ni okreêlone powy ej nie mo e przekroczyç 20% aktywów Funduszu. Do 100% aktywów Funduszu mo e byç lokowane w tytu y uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania majàcych siedzib za granicà, zarzàdzanych przez podmioty zale ne od Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibà w Mediolanie. Do 20% wartoêci aktywów Funduszu mo e byç lokowane w instrumenty finansowe o charakterze d u nym emitowane, por czane lub gwarantowane przez Skarb Paƒstwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz przez inne Paƒstwa Cz onkowskie, a tak e w dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub b dàce w ofercie publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub innego Paƒstwa Cz onkowskiego instrumenty finansowe o charakterze d u nym emitowane przez innych emitentów posiadajàcych rating Standard & Poor s na poziomie nie ni szym ni BBB- lub odpowiadajàcy mu rating innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznanà agencj ratingowà, posiadajàcych pozytywnà ocen inwestycyjnà dokonanà przez zarzàdzajàcego Funduszem, oraz instrumenty rynku pieni nego posiadajàce rating krótkoterminowy wydany przez Standard & Poor s na poziomie nie ni szym ni A3 lub odpowiadajàcy mu rating innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu pozytywnà ocen inwestycyjnà, dokonanà przez zarzàdzajàcego Funduszem, a tak e w depozyty bankowe. Fundusz nie inwestuje w instrumenty finansowe o charakterze akcyjnym inne ni tytu y uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytu y uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania majàcych siedzib za granicà. Pioneer Akcji Europejskich FIO - Do 100% aktywów inwestowania majàcych siedzib za granica, o charakterze akcyjnym, lokujàcych cz Êç akcyjnà portfela w spó ki, których siedziba znajduje si w Europie lub prowadzàce dzia alnoêç operacyjnà albo uzyskujàce wi kszoêç swoich przychodów w Europie. Uznaje si, e fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania majàce siedzib za granicà, majà charakter akcyjny, je eli polityka inwestycyjna tych funduszy zezwala na lokowanie nie mniej ni 2/3 aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udzia owym, rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty finansowe, których cena zale y od ceny jednej lub wielu akcji (np. kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne). lokat innych ni okreêlone powy ej nie mo e przekroczyç 20% aktywów Funduszu. Do 100% aktywów zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania majàcych siedzib za granicà, zarzàdzanych przez podmioty zale ne od Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibà w Mediolanie. W celu zapewnienia odpowiedniej p ynnoêci aktywów Funduszu, do 20% wartoêci aktywów Funduszu mo e byç lokowane w instrumenty finansowe o charakterze d u nym emitowane, por czane lub gwarantowane przez Skarb Paƒstwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz przez inne Paƒstwa Cz onkowskie, a tak e w dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub b dàce w ofercie publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub innego Paƒstwa Cz onkowskiego instrumenty finansowe o charakterze d u nym emitowane przez innych emitentów posiadajàcych rating Standard & Poor s na poziomie nie ni szym ni BBB- lub odpowiadajàcy mu rating innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznanà agencj ratingowà, posiadajàcych pozytywnà ocen inwestycyjnà dokonanà przez zarzàdzajàcego Funduszem, oraz instrumenty rynku pieni nego posiadajàce rating krótkoterminowy wydany przez Standard & Poor s na poziomie nie ni szym ni A3 lub odpowiadajàcy mu rating innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu pozytywnà ocen inwestycyjnà, dokonanà przez zarzàdzajàcego Funduszem, a tak e w depozyty bankowe. Fundusz nie inwestuje w instrumenty finansowe o charakterze akcyjnym inne ni tytu y uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytu y uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania majàcych siedzib za granicà. Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chiƒskiego - aktywa subfunduszu Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chiƒskiego mogà, w szczególnoêci, byç lokowane do 50% w tytu y uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Greater China Equity oraz do 50% w tytu y uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Strategie Income. Aktywa subfunduszu Pioneer Funds Greater China Equity sà inwestowane g ównie w instrumenty finansowe o charakterze udzia owym emitowane przez przedsi biorstwa utworzone, dzia ajàce lub osiàgajàce co najmniej 2/3 swoich przychodów w Chinach, Hong Kongu i na Tajwanie. Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - aktywa subfunduszu Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku mogà byç w szczególnoêci, lokowane do 50% w tytu y uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Pacific (ex. Japan) Equity oraz do 50% w tytu y uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Strategie Income. Aktywa subfunduszu Pioneer Funds Pacific (ex. Japan) Equity sà inwestowane g ównie w instrumenty finansowe o charakterze udzia owym emitowane przez przedsi biorstwa utworzone, dzia ajàce lub osiàgajàce co najmniej 2/3 swoich przychodów w rejonie basenu Pacyfiku, z wy àczeniem Japonii. 7. Dok adny sk ad ka dego z portfeli poszczególnych Funduszy i jego modyfikacja w ramach ograniczeƒ wskazanych w pkt. 5 zale eç b dzie od decyzji zarzàdzajàcego portfelem Funduszu. Zarzàdzajàcym portfelem jest Pioneer Pekao Investment Management Spó ka Akcyjna, uprawniona do zarzàdzania portfelem instrumentów finansowych, na podstawie decyzji nr KPWiG / 2001 wydanej przez Komisj Nadzoru Finansowego W trakcie umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do rozszerzenia oferty o nowe Fundusze. Zarzàdzanie nowymi Funduszami mo e zostaç powierzone innemu Zarzàdzajàcemu ni wskazany w pkt 7. 4 EH /PRO/rf001/1004

5 8.2 Ubezpieczyciel publikuje informacj o zmianie okreêlonej w pkt.8.1 powy ej na swojej stronie internetowej wraz z podaniem strategii inwestycyjnej Funduszy oraz wskazaniem zarzàdzajàcego tymi Funduszami. 8.3 W trakcie umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel zastrzega sobie równie prawo do: a) likwidacji oferowanych Funduszy, b) zmiany Zarzàdzajàcego portfelem Funduszy, c) zmiany nazwy Funduszy. 8.4 O zmianach, o których mowa w pkt. 8.3, Ubezpieczyciel powiadamia na piêmie wszystkich Ubezpieczajàcych, w terminie 2 miesi cy przed dokonaniem takiej zmiany. Informacja powy sza powinna zawieraç postanowienia okreêlone w pkt 8.5 i pkt 8.6 poni ej. 8.5 Do dnia dokonania zmiany, o której mowa w pkt. 8.3 i 8.4 Ubezpieczajàcy posiadajàcy jednostki uczestnictwa Funduszu ulegajàcego likwidacji lub podlegajàcego zmianom wskazanym w pkt. 8.3 ust. b-c, majà prawo do jednorazowej, bezp atnej zmiany alokacji i konwersji jednostek uczestnictwa zmienianego Funduszu na jednostki uczestnictwa innych Funduszy oferowanych przez Ubezpieczyciela w ramach niniejszego programu inwestycyjnego. 8.6 W przypadku niedokonania przez Ubezpieczajàcego zmiany alokacji i/lub konwersji, o której mowa w pkt 8.5, do dnia zmiany, o której mowa w pkt. 8.3, Ubezpieczyciel: a) w przypadku likwidacji Funduszu, dokonuje zmiany alokacji oraz konwersji jednostek uczestnictwa - do aktualnie oferowanego Funduszu o najni szym poziomie ryzyka; b) w przypadku zmiany nazwy lub zmiany Zarzàdzajàcego, realizuje wczeêniejsze dyspozycje Ubezpieczajàcego, uznajàc e brak dyspozycji wskazanych w pkt 8.5. powy ej oznacza, e Ubezpieczajàcy akceptuj dokonanà zmian. 9. Zasady lokowania Êrodków w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, a tak e subfunduszy specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, zasady wyceny aktywów netto funduszy inwestycyjnych otwartych, subfunduszy funduszy inwestycyjnych otwartych, a tak e subfunduszy specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, bie àca polityka inwestycyjna funduszy inwestycyjnych otwartych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, a tak e subfunduszy ryzyka zwiàzane z tego typu lokatami opisujà statuty i prospekty informacyjne tych funduszy, które dost pne sà na stronie internetowej 10. Przy nabywaniu i zbywaniu jednostek uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, a tak e subfunduszy specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych wchodzàcych w sk ad ka dego z Funduszy, Ubezpieczyciel nie ponosi op aty manipulacyjnej, co oznacza, e jednostki uczestnictwa sà nabywane i zbywane po cenie równej wartoêci netto aktywów na jednostk uczestnictwa. 11. Wycena Funduszy odbywa si z cz stotliwoêcià nie rzadziej ni raz w tygodniu. Wyceny Funduszy sà publikowane na stronie internetowej Ubezpieczyciela oraz dost pne pod numerem telefonu Wycena aktywów Funduszy jest dokonywana na podstawie wartoêci sk adników majàtku wchodzàcych w sk ad ka dego Funduszy. 13. Na stronie internetowej Ubezpieczyciela publikowane sà nast pujàce informacje: a) sk ad portfela Funduszy - przynajmniej dwa razy do roku, b) bie àca lista funduszy i subfunduszy funduszy inwestycyjnych Pioneer dost pnych w ramach programu Prosperita. 14. Fundusze nie sà lokatà bankowà, nie gwarantujà poziomu zysku. WartoÊç jednostek uczestnictwa Funduszy w dniu ich wpisania na rachunek jednostek mo e byç wy sza lub ni sza ni w dniu ich sprzeda y. 15. Niniejszy Regulamin, stanowiàcy integralnà cz Êç Ogólnych Warunków Indywidualnego Inwestycyjnego Ubezpieczenia na ycie Prosperita, zosta zatwierdzony uchwa à Zarzàdu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeƒ na ycie Ergo Hestia S.A. Nr z dnia 29 wrzeênia 2008 roku i wchodzi w ycie z dniem dnia 29 wrzeênia 2008 roku. Prezes Zarzàdu Piotr Maria Âliwicki Wiceprezes Zarzàdu Ma gorzata Makulska EH /PRO/rf001/1004 5

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

S.A. (PM-051031-ZM-110801)

S.A. (PM-051031-ZM-110801) Regulamin Portfeli Modelowych oferowanych do umów ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Skandia ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. (PM-051031-ZM-110801) Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Informacja o zmianie statutu Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 4 920 869 5 600 261 1. Lokaty 4 920 869 5 600 261 Środki pienięŝne 3. NaleŜności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe naleŝności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (RE-150120-PZK) 1 1. Niniejszy Regulamin został sporzàdzony w zwiàzku z wymogami Art. 13 par. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

PKO Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty. wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art.

PKO Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty. wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. Warszawa, dnia 28 lutego 2011 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 3/2011) I. PKO ZrównowaŜony - fundusz inwestycyjny otwarty 1. w artykule 21 w ustępie 4 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie

Bardziej szczegółowo

Statut Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Statut Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego reklama???? Informacja o zamiarze połączenia subfunduszu Pioneer Stabilnego Wzrostu z subfunduszem Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40, subfunduszu Pioneer Zrównoważony z subfunduszem Pioneer Wzrostu Mix

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17391 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2009.12.24 21:05:01 +01'00' Poz. 1740 ov.pl 1740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA KOD: STR 01/14 Niniejszy dokument zawiera charakterystyki Ubezpieczeniowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia Wprowadzenie Nazwa Funduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej Funduszem. Fundusz został utworzony 6 lipca 2007 r. i zarejestrowany pod numerem RFi 305. Fundusz jest otwartym funduszem

Bardziej szczegółowo

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 28 lutego 2011 roku BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010)

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) PKO Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty 1. w artykule 7 w ustępie 2 literze f nadaje się nowe, następujące

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E IKE/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zwanych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez USŁUGA ZARZÑDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management SA Poznaƒ 2011 Na czym polega usługa Zarzàdzania Portfelem Usługa Zarzàdzania Portfelem (Asset

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G PPE/Regulamin UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E OFEROWANYCH W RAMACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PPE PRO Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UL/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu OGŁOSZENIE Zarząd ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DLU/WFE/612/22/5/14/KM z dnia 8 września 2014 roku wyraziła zgodę na zmianę Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Kod OWU: UB_OLIJ143

Bardziej szczegółowo

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA POŁĄCZONE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

P FG SFIO PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA

P FG SFIO PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA POŁĄCZONE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDUSZU PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Kod OWU: UB_OLIJ114 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 29/2013 z dnia 10 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporz dzone na dzie 31-12-2008 Nazwa zakładu ubezpiecze Ś SKANDIA YCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZE S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowegoś

Bardziej szczegółowo

Skrót nazwy: Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO lub Pioneer MiS FIO

Skrót nazwy: Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO lub Pioneer MiS FIO SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS1/1/2015 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Gotówkowy... 4 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH oferowanych i zarządzanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna w Sopocie do umów indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-050530-ZM-150120)

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 65 003 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny:

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny: I. Niniejszy dokument został sporządzony w związku z wymogami art. 13 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 03 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFZD UKO/2013/01/01)

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFZD UKO/2013/01/01) REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFZD UKO/2013/01/01) dostępnych w ramach grupowych ubezpieczeń z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, których warunki zostały określone w Warunkach

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI BENEFICIO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ ZATWIERDZONYCH UCHWAŁÑ ZARZÑDU TOWARZYSTWA NR GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko)

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) Portfel Modelowy Strategia Żółta (średnie ryzyko) to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego

Bardziej szczegółowo

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU.

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Portfel Obligacj Plus Kod warunków: UB_OGIJ141 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI

Bardziej szczegółowo

Skrót nazwy: Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO lub Pioneer SSRP FIO

Skrót nazwy: Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO lub Pioneer SSRP FIO SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO lub Pioneer SSRP FIO Siedziba

Bardziej szczegółowo

Osobami fizycznymi zarządzającymi Funduszem są: Magdalena Łapsa, Magdalena Łapsa, Marcin Szuba, Kamil Gaworecki,

Osobami fizycznymi zarządzającymi Funduszem są: Magdalena Łapsa, Magdalena Łapsa, Marcin Szuba, Kamil Gaworecki, 31.12.2012 Z dniem 1 stycznia 2013 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji: I. Wykaz zmian w Prospekcie

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r.

Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r. Ogłoszenie o zmianie statutu KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, 20 lipca 2012 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013 Spis treści ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING GOTÓWKOWY 4 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 I Aktywa 0,00 64 661,87 1. Lokaty 0,00 64 661,87 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty SPRAWOZDANIE FINANSOWE Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku Załącznikami do niniejszego sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010)

Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010) Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010) PKO Parasolowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 1. w

Bardziej szczegółowo

Półroczne połączone sprawozdanie finansowe

Półroczne połączone sprawozdanie finansowe Półroczne połączone sprawozdanie finansowe Półroczne połączone sprawozdanie finansowe UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone na dzień 30 czerwca 2015 r. obejmujące

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 2 września 2010 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi. (kod: RE PM UKO/2015/01/01)

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi. (kod: RE PM UKO/2015/01/01) Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi (kod: RE PM UKO/2015/01/01) Spis treści Postanowienia ogólne 3 Powstanie i cel Portfeli Modelowych 3 Charakterystyka Ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Półroczne połączone sprawozdanie finansowe

Półroczne połączone sprawozdanie finansowe Półroczne połączone sprawozdanie finansowe Półroczne połączone sprawozdanie finansowe UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone na dzień 30 czerwca 2014 r. obejmuje okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 1 sierpnia 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-150120-DB)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU FIO Parasolowym

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU FIO Parasolowym 30.04.2012 Z dniem 30 kwietnia 2012 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU FIO Parasolowego: I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portfeli Modelowych dla ubezpieczenia na życie

Regulamin Portfeli Modelowych dla ubezpieczenia na życie Załącznik nr 3 do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strefa Inwestycji Premium Regulamin Portfeli Modelowych dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Ochrony Majątku

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Ochrony Majątku 01.12.2010 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Ochrony Majątku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Bardziej szczegółowo