PROGRAM INWESTYCYJNO UBEZPIECZENIOWY PROSPERITA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM INWESTYCYJNO UBEZPIECZENIOWY PROSPERITA"

Transkrypt

1 PROGRAM INWESTYCYJNO UBEZPIECZENIOWY PROSPERITA SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZE NA YCIE ERGO HESTIA SA REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITA OWYCH Polityka inwestycyjna funduszy Pioneer wg stanu na dzieƒ 9 kwietnia 2010 roku KOD: PRS REG 02/08 1. Ubezpieczeniowe Fundusze Kapita owe (dalej Fundusze ) sà wydzielonà cz Êcià aktywów Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeƒ na ycie Ergo Hestia S.A. (dalej Ubezpieczyciel ) lokowanà - z zastrze eniem punktu 3 - w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 146, poz z póên. zm.). 2. Oferowane sà nast pujàce Fundusze: a. Konserwatywny, b. Zrównowa ony, c. Aktywny, d. Azjatycki, e. Mi dzynarodowy (tylko dla rocznej sk adki regularnej nie mniejszej ni z albo sk adki jednorazowej nie mniejszej ni z oraz sk adki doraênej). Fundusze ró nià si strategià inwestycyjnà oraz ryzykiem inwestycyjnym. 3. Portfel ka dego Funduszu sk ada si z jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, jednostek uczestnictwa jednostek uczestnictwa subfunduszy funduszy inwestycyjnych otwartych, a tak e jednostek uczestnictwa subfunduszy specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarzàdzanych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spó ka Akcyjna. Cz Êç portfela inwestycyjnego ka dego Funduszu mo e byç utrzymywana na krótkoterminowych lokatach bankowych oraz w krótkoterminowych instrumentach d u nych Skarbu Paƒstwa, w stopniu umo liwiajàcym zachowanie wymogów p ynnoêci ka dego z Funduszy. W/w lokaty bankowe b dà zak adane w z otych polskich, w bankach posiadajàcych siedzib w Polsce. 4. Ilekroç w niniejszym Regulaminie Funduszy jest mowa o: funduszach Pioneer o charakterze d u nym inwestujàcych g ównie w polskie instrumenty finansowe - rozumie si fundusze lub subfundusze inwestujàce co najmniej 66% swoich aktywów w polskie instrumenty finansowe o charakterze d u nym: bony, obligacje skarbowe oraz instrumenty d u ne emitowane przez przedsi biorstwa i w adze samorzàdowe, a tak e w instrumenty rynku pieni nego; funduszach Pioneer o charakterze d u nym inwestujàcych - rozumie si fundusze lub subfundusze inwestujàce co najmniej 66% swoich aktywów w zagraniczne instrumenty finansowe o charakterze d u nym: bony, obligacje skarbowe oraz instrumenty d u ne emitowane przez przedsi biorstwa i w adze samorzàdowe, a tak e w instrumenty rynku pieni nego; funduszach Pioneer o charakterze mieszanym i akcyjnym inwestujàcych g ównie w polskie instrumenty finansowe - rozumie si fundusze lub subfundusze inwestujàce co najmniej 66% swoich aktywów w polskie instrumenty finansowe, które jednoczeênie mogà inwestowaç powy ej 30% swoich aktywów w instrumenty o charakterze udzia owym, takie jak: przede wszystkim akcje, fundusze akcyjne, instrumenty pochodne oparte na akcjach i indeksach akcyjnych oraz inne o podobnym charakterze; funduszach Pioneer o charakterze mieszanym i akcyjnym inwestujàcych - rozumie si fundusze lub subfundusze inwestujàce co najmniej 66% swoich aktywów w zagraniczne instrumenty finansowe, które jednoczeênie mogà inwestowaç powy ej 30% swoich aktywów w instrumenty o charakterze udzia owym, w szczególnoêci takie jak: akcje, fundusze akcyjne, instrumenty pochodne oparte na akcjach i indeksach akcyjnych oraz inne o podobnym charakterze. 5. Opis strategii poszczególnych Funduszy 5.1. Fundusz Konserwatywny Portfel Funduszu sk ada si przede wszystkim z jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub subfunduszy funduszy inwestycyjnych Pioneer inwestujàcych aktywa g ównie w d u ne instrumenty finansowe: polskie skarbowe papiery wartoêciowe, d u ne papiery wartoêciowe por czone lub gwarantowane przez Skarb Paƒstwa, d u ne instrumenty finansowe emitentów z ratingiem inwestycyjnym oraz w denominowane w z otych polskich instrumenty rynku pieni nego lub depozyty bankowe. Niewielka cz Êç Êrodków portfela inwestowana b dzie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub subfunduszy funduszy inwestycyjnych Pioneer lokujàcych Êrodki równie w krajowe instrumenty udzia owe. Zarzàdzajàcy w realizacji strategii inwestycyjnej bierze pod uwag zarówno krótkoterminowe jak i d ugoterminowe prognozy wskaêników makroekonomicznych, prognozy kierunku zmian rynkowych stóp procentowych oraz poziom przysz ej inflacji. o charakterze d u nym inwestujàcych g ównie w polskie instrumenty finansowe w portfelu jednostek uczestnictwa funduszy Pioneer o charakterze mieszanym i akcyjnym inwestujàcych g ównie w polskie instrumenty finansowe do 100% do 10% *) nie ulokowanà w Funduszach Pioneer cz Êç Portfela b dà stanowiç 5.2 Fundusz Zrównowa ony Portfel Funduszu sk ada si zarówno z jednostek uczestnictwa EH /PRO/rf001/1004 1

2 funduszy inwestycyjnych lub subfunduszy funduszy inwestycyjnych Pioneer inwestujàcych aktywa g ównie w d u ne instrumenty finansowe jak i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub subfunduszy funduszy inwestycyjnych Pioneer lokujàcych aktywa g ównie w akcje lub inne instrumenty o charakterze udzia owym. procentowy w portfelu Funduszu jednostek uczestnictwa poszczególnych funduszy inwestycyjnych lub subfunduszy funduszy inwestycyjnych b dzie ulega zwi kszeniu lub zmniejszeniu w zale noêci od oceny potencja u wzrostowego poszczególnych kategorii lokat. Zarzàdzajàcy w realizacji strategii inwestycyjnej bierze pod uwag obecny i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych i inflacji, tempo wzrostu gospodarczego, dynamik wzrostu zysków spó ek gie dowych i wskaêniki wyceny rynkowej spó ek. o charakterze d u nym inwestujàcych g ównie w polskie instrumenty finansowe w portfelu jednostek uczestnictwa funduszy Pioneer o charakterze mieszanym i akcyjnym inwestujàcych g ównie w polskie instrumenty finansowe 5.3. Fundusz Aktywny Portfel Funduszu sk ada si z jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub subfunduszy funduszy inwestycyjnych Pioneer inwestujàcych Êrodki g ównie w instrumenty udzia owe emitentów polskich i zagranicznych - g ównie europejskich i amerykaƒskich. W zale noêci od bie àcej sytuacji na rynkach finansowych oraz prognoz dotyczàcych gospodarek: Polski, USA oraz Europy odpowiedniemu zwi kszaniu lub zmniejszeniu b dà podlegaç cz Êci portfela dajàce ekspozycje na poszczególne rynki. g ównie w polskie instrumenty finansowe od 10% do 30% od 70% do 90% od 40% do 80% od 20% do 60% 5.4. Fundusz Mi dzynarodowy Portfel Funduszu sk ada si z jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub subfunduszy funduszy inwestycyjnych Pioneer lokujàcych aktywa g ównie w d u ne instrumenty finansowe. Ich udzia b dzie zwykle mniejszy ni udzia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub subfunduszy funduszy inwestycyjnych Pioneer lokujàcych aktywa w instrumenty udzia owe. W zale noêci od bie àcej sytuacji na rynkach finansowych oraz prognoz dotyczàcych gospodarek poszczególnych krajów/regionów odpowiedniemu zwi kszaniu bàdê zmniejszaniu b dzie podlegaç cz Êç portfela sk adajàca si z jednostek uczestnictwa funduszy inwestujàcych lub subfunduszy funduszy inwestycyjnych na tych rynkach. o charakterze d u nym inwestujàcych g ównie w zagraniczne instrumenty finansowe 5.5. Fundusz Azjatycki Portfel Funduszu sk ada si przede wszystkim z jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub subfunduszy funduszy inwestycyjnych Pioneer inwestujàcych aktywa zarówno w instrumenty finansowe o charakterze d u nym - w tym g ównie fundusze obligacji, jak i instrumenty o charakterze udzia owym - g ównie fundusze akcji emitentów z regionu Dalekiego Wschodu. W zale noêci od bie àcej sytuacji na rynkach finansowych oraz prognoz dotyczàcych sytuacji gospodarczej odpowiedniemu zwi kszaniu lub zmniejszaniu podlegaç b dà cz Êci portfela dajàce ekspozycj na poszczególnych rynkach regionu Dalekiego Wschodu. od 20% do 60% od 40% do 80% do 100% 6. Polityka inwestycyjna funduszy Pioneer dost pnych w ramach programu Prosperita" wg stanu na dzieƒ 9 kwietnia 2010 r. Pioneer Pieni ny - aktywa subfunduszu sà lokowane przede wszystkim w instrumenty rynku pieni nego. Ca kowita wartoêç lokat innych ni denominowane w walucie polskiej: d u ne papiery wartoêciowe o terminie realizacji praw (wykupie) liczonym od dnia ich nabycia przez subfundusz nie d u szym ni jeden rok, d u ne papiery wartoêciowe, których realizacja p atnoêci nast puje w oparciu o parametry rynku pieni nego i nie rzadziej ni raz na rok, instrumenty rynku pieni nego oraz depozyty bankowe b dzie nie wi ksza ni 20% Aktywów subfunduszu. Pioneer Obligacji - aktywa subfunduszu sà lokowane przede wszystkim w d u ne papiery wartoêciowe. lokat innych ni : polskie skarbowe papiery wartoêciowe, d u ne papiery wartoêciowe por czone lub gwarantowane przez Skarb Paƒstwa, d u ne papiery wartoêciowe emitentów z ratingiem inwestycyjnym Standard & Poors na poziomie nie ni szym ni BBB - lub z odpowiadajàcym mu ratingiem innych uznanych agencji ratingowych lub w przypadku braku ratingu pozytywnà ocen inwestycyjnà dokonanà przez zarzàdzajàcego subfunduszem oraz denominowane w z otych polskich instrumenty rynku pieni nego lub depozyty bankowe, nie mo e przekroczyç 30% aktywów subfunduszu. 2 EH /PRO/rf001/1004

3 Pioneer Zrównowa ony - aktywa subfunduszu sà lokowane w instrumenty finansowe o charakterze udzia owym, d u ne papiery wartoêciowe, instrumenty rynku pieni nego oraz depozyty bankowe. Lokaty w instrumenty finansowe o charakterze udzia owym, rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpoêredni sposób zale y od ceny jednej lub wielu akcji (kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne), jak równie te jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych majàcych siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytu y uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytu y uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcje, nie b dà przekraczaç 70% aktywów subfunduszu. Ca kowita wartoêç lokat, innych ni wskazane wy ej nie b dzie wy sza ni 10% aktywów subfunduszu. lokat innych ni : w instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub b dàce w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane lub wystawiane przez podmioty majàce siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub denominowane w z otych polskich nie mo e przekroczyç 33% aktywów subfunduszu. Do 10% aktywów subfunduszu mo e byç lokowane w akcje, prawa do akcji i prawa poboru dopuszczone do obrotu lub nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, je eli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zak adajà z o enie wniosku o dopuszczenie do obrotu oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie d u szym ni rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastàpi zaoferowanie tych papierów wartoêciowych na nast pujàcych rynkach zorganizowanych w Federacji Rosyjskiej: Gie dzie Papierów WartoÊciowych Rosyjskiego Systemu Handlu (Russian Trading System Stock Exchange) oraz Gie dzie Papierów WartoÊciowych Moskiewskiej Mi dzybankowej Gie dy Walutowej (Moscow Interbank Currency Exchange). Gie dy te sà rynkami zorganizowanymi w rozumieniu Ustawy, wyodr bnionymi pod wzgl dem organizacyjnym oraz finansowym, dzia ajà regularnie, zapewniajà jednakowe warunki zawierania transakcji oraz powszechny i równy dost p do informacji o transakcjach, a tak e funkcjonujà w oparciu o w aêciwe przepisy prawne. Rynek papierów wartoêciowych dost pnych na terenie Federacji Rosyjskiej jest regulowany przez szereg podmiotów: Centralny Bank Rosji, Ministerstwo Finansów oraz podstawowy organ nadzorczy jakim jest Federalna S u ba ds. Rynków Finansowych (Federal Financial Markets Service). Za o enia polityki inwestycyjnej subfunduszu, w tym przebieg procesu inwestycyjnego na rynku rosyjskim b dà realizowane podobnie jak w przypadku pozosta ych rynków, na których subfundusz dokonuje lokat. Plany inwestycyjne obejmujà przede wszystkim lokowanie aktywów subfunduszu w akcje spó ek oferujàcych, w ocenie zarzàdzajàcego subfunduszem, dokonanej na podstawie analiz wewn trznych lub zewn trznych, adekwatnà stop zwrotu w relacji do zwiàzanego z inwestycjà ryzyka przy uwzgl dnieniu w aêciwej dywersyfikacji portfela. Subfundusz zamierza dokonywaç transakcji za poêrednictwem wiarygodnych brokerów. Pioneer Akcji Polskich - aktywa subfunduszu sà lokowane przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze udzia owym, rozumianych przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpoêredni sposób zale y od ceny jednej lub wielu akcji (kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne), jak równie te jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych majàcych siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytu y uczestnictwa funduszy inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcje. lokat innych ni instrumenty finansowe o charakterze udzia owym nie b dzie wynosiç wi cej ni 20% aktywów subfunduszu. lokat innych ni instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub b dàcych w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitowanych lub wystawianych przez podmioty majàce siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub denominowanych w z otych polskich nie mo e przekroczyç 33% aktywów subfunduszu. Do 10% aktywów subfunduszu mo e byç lokowane w akcje, prawa do akcji i prawa poboru dopuszczone do obrotu lub nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, je eli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zak adajà z o enie wniosku o dopuszczenie do obrotu oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie d u szym ni rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastàpi zaoferowanie tych papierów wartoêciowych na nast pujàcych rynkach zorganizowanych w Federacji Rosyjskiej: Gie dzie Papierów WartoÊciowych Rosyjskiego Systemu Handlu (Russian Trading System Stock Exchange) oraz Giedzie Papierów WartoÊciowych Moskiewskiej Mi dzybankowej Gie dy Walutowej (Moscow Interbank Currency Exchange). Gie dy te sà rynkami zorganizowanymi w rozumieniu Ustawy, wyodr bnionymi pod wzgl dem organizacyjnym oraz finansowym, dzia ajà regularnie, zapewniajà jednakowe warunki zawierania transakcji oraz powszechny i równy dost p do informacji o transakcjach, a tak e funkcjonujà w oparciu o w aêciwe przepisy prawne. Rynek papierów wartoêciowych dost pnych na terenie Federacji Rosyjskiej jest regulowany przez szereg podmiotów: Centralny Bank Rosji, Ministerstwo Finansów oraz podstawowy organ nadzorczy jakim jest Federalna S u ba Rynków Finansowych (Federal Financial Markets Service). Za o enia polityki inwestycyjnej subfunduszu, w tym przebieg procesu inwestycyjnego, b dà na rynku rosyjskim realizowane podobnie jak w przypadku pozosta ych rynków, na których subfundusz dokonuje lokat. Plany inwestycyjne obejmujà przede wszystkim lokowanie aktywów subfunduszu w akcje spó ek oferujàcych, w ocenie zarzàdzajàcego subfunduszem, dokonanej na podstawie analiz wewn trznych lub zewn trznych, adekwatnà stop zwrotu w relacji do zwiàzanego z inwestycjà ryzyka przy uwzgl dnieniu w aêciwej dywersyfikacji portfela. Subfundusz zamierza dokonywaç transakcji za poêrednictwem wiarygodnych brokerów. Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO - aktywa funduszu sà lokowane przede wszystkim w d u ne papiery wartoêciowe znajdujàce si w obrocie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó nocnej. lokat innych ni lokaty w dopuszczone do obrotu na rynku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó nocnej d u ne papiery wartoêciowe, obligacje zamienne i denominowane w dolarach amerykaƒskich: instrumenty rynku pieni nego lub depozyty bankowe, nie mo e przekroczyç 30% aktywów Funduszu. Pioneer Akcji Amerykaƒskich FIO - do 100% aktywów inwestowania majàcych siedzib za granicà, o charakterze akcyjnym, które inwestujà swoje aktywa g ównie w spó ki, których siedziba znajduje si w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Pó nocnej lub prowadzà dzia alnoêç operacyjnà albo uzyskujà wi kszoêç swoich przychodów w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Pó nocnej. Uznaje si, e fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego EH /PRO/rf001/1004 3

4 inwestowania majàce siedzib za granicà majà charakter akcyjny, jeêli polityka inwestycyjna tych funduszy zezwala na lokowanie nie mniej ni 2/3 aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udzia owym, rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty finansowe, których cena zale y od ceny jednej lub wielu akcji (np. kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne). lokat innych ni okreêlone powy ej nie mo e przekroczyç 20% aktywów Funduszu. Do 100% aktywów Funduszu mo e byç lokowane w tytu y uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania majàcych siedzib za granicà, zarzàdzanych przez podmioty zale ne od Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibà w Mediolanie. Do 20% wartoêci aktywów Funduszu mo e byç lokowane w instrumenty finansowe o charakterze d u nym emitowane, por czane lub gwarantowane przez Skarb Paƒstwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz przez inne Paƒstwa Cz onkowskie, a tak e w dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub b dàce w ofercie publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub innego Paƒstwa Cz onkowskiego instrumenty finansowe o charakterze d u nym emitowane przez innych emitentów posiadajàcych rating Standard & Poor s na poziomie nie ni szym ni BBB- lub odpowiadajàcy mu rating innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznanà agencj ratingowà, posiadajàcych pozytywnà ocen inwestycyjnà dokonanà przez zarzàdzajàcego Funduszem, oraz instrumenty rynku pieni nego posiadajàce rating krótkoterminowy wydany przez Standard & Poor s na poziomie nie ni szym ni A3 lub odpowiadajàcy mu rating innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu pozytywnà ocen inwestycyjnà, dokonanà przez zarzàdzajàcego Funduszem, a tak e w depozyty bankowe. Fundusz nie inwestuje w instrumenty finansowe o charakterze akcyjnym inne ni tytu y uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytu y uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania majàcych siedzib za granicà. Pioneer Akcji Europejskich FIO - Do 100% aktywów inwestowania majàcych siedzib za granica, o charakterze akcyjnym, lokujàcych cz Êç akcyjnà portfela w spó ki, których siedziba znajduje si w Europie lub prowadzàce dzia alnoêç operacyjnà albo uzyskujàce wi kszoêç swoich przychodów w Europie. Uznaje si, e fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania majàce siedzib za granicà, majà charakter akcyjny, je eli polityka inwestycyjna tych funduszy zezwala na lokowanie nie mniej ni 2/3 aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udzia owym, rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty finansowe, których cena zale y od ceny jednej lub wielu akcji (np. kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne). lokat innych ni okreêlone powy ej nie mo e przekroczyç 20% aktywów Funduszu. Do 100% aktywów zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania majàcych siedzib za granicà, zarzàdzanych przez podmioty zale ne od Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibà w Mediolanie. W celu zapewnienia odpowiedniej p ynnoêci aktywów Funduszu, do 20% wartoêci aktywów Funduszu mo e byç lokowane w instrumenty finansowe o charakterze d u nym emitowane, por czane lub gwarantowane przez Skarb Paƒstwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz przez inne Paƒstwa Cz onkowskie, a tak e w dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub b dàce w ofercie publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub innego Paƒstwa Cz onkowskiego instrumenty finansowe o charakterze d u nym emitowane przez innych emitentów posiadajàcych rating Standard & Poor s na poziomie nie ni szym ni BBB- lub odpowiadajàcy mu rating innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznanà agencj ratingowà, posiadajàcych pozytywnà ocen inwestycyjnà dokonanà przez zarzàdzajàcego Funduszem, oraz instrumenty rynku pieni nego posiadajàce rating krótkoterminowy wydany przez Standard & Poor s na poziomie nie ni szym ni A3 lub odpowiadajàcy mu rating innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu pozytywnà ocen inwestycyjnà, dokonanà przez zarzàdzajàcego Funduszem, a tak e w depozyty bankowe. Fundusz nie inwestuje w instrumenty finansowe o charakterze akcyjnym inne ni tytu y uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytu y uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania majàcych siedzib za granicà. Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chiƒskiego - aktywa subfunduszu Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chiƒskiego mogà, w szczególnoêci, byç lokowane do 50% w tytu y uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Greater China Equity oraz do 50% w tytu y uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Strategie Income. Aktywa subfunduszu Pioneer Funds Greater China Equity sà inwestowane g ównie w instrumenty finansowe o charakterze udzia owym emitowane przez przedsi biorstwa utworzone, dzia ajàce lub osiàgajàce co najmniej 2/3 swoich przychodów w Chinach, Hong Kongu i na Tajwanie. Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku - aktywa subfunduszu Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku mogà byç w szczególnoêci, lokowane do 50% w tytu y uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Pacific (ex. Japan) Equity oraz do 50% w tytu y uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Strategie Income. Aktywa subfunduszu Pioneer Funds Pacific (ex. Japan) Equity sà inwestowane g ównie w instrumenty finansowe o charakterze udzia owym emitowane przez przedsi biorstwa utworzone, dzia ajàce lub osiàgajàce co najmniej 2/3 swoich przychodów w rejonie basenu Pacyfiku, z wy àczeniem Japonii. 7. Dok adny sk ad ka dego z portfeli poszczególnych Funduszy i jego modyfikacja w ramach ograniczeƒ wskazanych w pkt. 5 zale eç b dzie od decyzji zarzàdzajàcego portfelem Funduszu. Zarzàdzajàcym portfelem jest Pioneer Pekao Investment Management Spó ka Akcyjna, uprawniona do zarzàdzania portfelem instrumentów finansowych, na podstawie decyzji nr KPWiG / 2001 wydanej przez Komisj Nadzoru Finansowego W trakcie umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do rozszerzenia oferty o nowe Fundusze. Zarzàdzanie nowymi Funduszami mo e zostaç powierzone innemu Zarzàdzajàcemu ni wskazany w pkt 7. 4 EH /PRO/rf001/1004

5 8.2 Ubezpieczyciel publikuje informacj o zmianie okreêlonej w pkt.8.1 powy ej na swojej stronie internetowej wraz z podaniem strategii inwestycyjnej Funduszy oraz wskazaniem zarzàdzajàcego tymi Funduszami. 8.3 W trakcie umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel zastrzega sobie równie prawo do: a) likwidacji oferowanych Funduszy, b) zmiany Zarzàdzajàcego portfelem Funduszy, c) zmiany nazwy Funduszy. 8.4 O zmianach, o których mowa w pkt. 8.3, Ubezpieczyciel powiadamia na piêmie wszystkich Ubezpieczajàcych, w terminie 2 miesi cy przed dokonaniem takiej zmiany. Informacja powy sza powinna zawieraç postanowienia okreêlone w pkt 8.5 i pkt 8.6 poni ej. 8.5 Do dnia dokonania zmiany, o której mowa w pkt. 8.3 i 8.4 Ubezpieczajàcy posiadajàcy jednostki uczestnictwa Funduszu ulegajàcego likwidacji lub podlegajàcego zmianom wskazanym w pkt. 8.3 ust. b-c, majà prawo do jednorazowej, bezp atnej zmiany alokacji i konwersji jednostek uczestnictwa zmienianego Funduszu na jednostki uczestnictwa innych Funduszy oferowanych przez Ubezpieczyciela w ramach niniejszego programu inwestycyjnego. 8.6 W przypadku niedokonania przez Ubezpieczajàcego zmiany alokacji i/lub konwersji, o której mowa w pkt 8.5, do dnia zmiany, o której mowa w pkt. 8.3, Ubezpieczyciel: a) w przypadku likwidacji Funduszu, dokonuje zmiany alokacji oraz konwersji jednostek uczestnictwa - do aktualnie oferowanego Funduszu o najni szym poziomie ryzyka; b) w przypadku zmiany nazwy lub zmiany Zarzàdzajàcego, realizuje wczeêniejsze dyspozycje Ubezpieczajàcego, uznajàc e brak dyspozycji wskazanych w pkt 8.5. powy ej oznacza, e Ubezpieczajàcy akceptuj dokonanà zmian. 9. Zasady lokowania Êrodków w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, a tak e subfunduszy specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, zasady wyceny aktywów netto funduszy inwestycyjnych otwartych, subfunduszy funduszy inwestycyjnych otwartych, a tak e subfunduszy specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, bie àca polityka inwestycyjna funduszy inwestycyjnych otwartych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, a tak e subfunduszy ryzyka zwiàzane z tego typu lokatami opisujà statuty i prospekty informacyjne tych funduszy, które dost pne sà na stronie internetowej 10. Przy nabywaniu i zbywaniu jednostek uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, a tak e subfunduszy specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych wchodzàcych w sk ad ka dego z Funduszy, Ubezpieczyciel nie ponosi op aty manipulacyjnej, co oznacza, e jednostki uczestnictwa sà nabywane i zbywane po cenie równej wartoêci netto aktywów na jednostk uczestnictwa. 11. Wycena Funduszy odbywa si z cz stotliwoêcià nie rzadziej ni raz w tygodniu. Wyceny Funduszy sà publikowane na stronie internetowej Ubezpieczyciela oraz dost pne pod numerem telefonu Wycena aktywów Funduszy jest dokonywana na podstawie wartoêci sk adników majàtku wchodzàcych w sk ad ka dego Funduszy. 13. Na stronie internetowej Ubezpieczyciela publikowane sà nast pujàce informacje: a) sk ad portfela Funduszy - przynajmniej dwa razy do roku, b) bie àca lista funduszy i subfunduszy funduszy inwestycyjnych Pioneer dost pnych w ramach programu Prosperita. 14. Fundusze nie sà lokatà bankowà, nie gwarantujà poziomu zysku. WartoÊç jednostek uczestnictwa Funduszy w dniu ich wpisania na rachunek jednostek mo e byç wy sza lub ni sza ni w dniu ich sprzeda y. 15. Niniejszy Regulamin, stanowiàcy integralnà cz Êç Ogólnych Warunków Indywidualnego Inwestycyjnego Ubezpieczenia na ycie Prosperita, zosta zatwierdzony uchwa à Zarzàdu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeƒ na ycie Ergo Hestia S.A. Nr z dnia 29 wrzeênia 2008 roku i wchodzi w ycie z dniem dnia 29 wrzeênia 2008 roku. Prezes Zarzàdu Piotr Maria Âliwicki Wiceprezes Zarzàdu Ma gorzata Makulska EH /PRO/rf001/1004 5

FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020 PEŁNA WERSJA PROSPEKTU

FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020 PEŁNA WERSJA PROSPEKTU FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020 PEŁNA WERSJA PROSPEKTU SPIS TREÂCI str. FUNDUSZ SKANDIA EURO GWARANTOWANY 2020............................................... 2 INFORMACJA SZCZEGÓ OWA...............................................................

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Aktywnej Alokacji FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy. Firma i

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji Skarbowych FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Kod OWU: UB_OLIJ114 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G PPE/Regulamin UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E OFEROWANYCH W RAMACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PPE PRO Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R. Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 6 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku Załącznikami do niniejszego sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Papierowe bogactwo sekurytyzacji

Papierowe bogactwo sekurytyzacji 16 Rynki i Instytucje Finansowe Papierowe bogactwo sekurytyzacji Aneta Waszkiewicz Wst p Sekurytyzacja nale y do grupy tych zjawisk, które na rynku finansowym funkcjonujà stosunkowo od niedawna. Po raz

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Skrót prospektu informacyjnego

Skrót prospektu informacyjnego Skrót prospektu informacyjnego BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit (BPH SFIO Total Profit) ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Rzeczpospolita Polska organem Funduszu jest BPH

Bardziej szczegółowo

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu,

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu, STATUT SECUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INNEUTRAL 1. NAZWA I RODZAJ FUNDUSZU 1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację SECUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InNeutral,

Bardziej szczegółowo

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz STATUT KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą KBC DALEKOWSCHODNI Fundusz

Bardziej szczegółowo

Nieoficjalne tłumaczenie z tekstu ródłowego w j zyku niemieckim. Wi cy jest tekst ródłowy. JULIUS BAER MULTIBOND SPÓŁKA TYPU SICAV ZAŁO ONA NA PRAWIE

Nieoficjalne tłumaczenie z tekstu ródłowego w j zyku niemieckim. Wi cy jest tekst ródłowy. JULIUS BAER MULTIBOND SPÓŁKA TYPU SICAV ZAŁO ONA NA PRAWIE Nieoficjalne tłumaczenie z tekstu ródłowego w j zyku niemieckim. Wi cy jest tekst ródłowy. JULIUS BAER MULTIBOND SPÓŁKA TYPU SICAV ZAŁO ONA NA PRAWIE LUKSEMBURSKIM PROSPEKT MAJ 2005 r. Zapisy nie b d wa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK. RUFK/InPlus/1/2014

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK. RUFK/InPlus/1/2014 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PROGRAM INWESTYCYJNY IN PLUS BZ WBK RUFK/InPlus/1/2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo