UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Białystok, ul. Poleska 89 tel , fax: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony o wartości poniżej ,00 RODZAJ ZAMÓWIENIA: USŁUGA NUMER SPRAWY: OR/332/35/13 ZATWIERDZIŁ:... (data i podpis) Białystok, listopad 2013 r. 1

2 I. Informacje ogólne 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, zwana dalej SP ZOZ WSPR lub Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej SP ZOZ WSPR w Białymstoku zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 2. Postępowanie prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tj.), zwanej dalej pzp. 3. Do udzielania przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług. II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem postępowania są usługi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych. Szczegółowy opis zamówienia stanowi Załącznik nr 2 będący integralną częścią SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Część 1 - Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Część 2 - Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej). 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej III. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji zamówienia: od do IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp, dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub gdy na podstawie odrębnych przepisów zezwolenie nie jest wymagane zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej; 2

3 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej; oraz nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy pzp. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale V niniejszej SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1.1 oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp [zawarte na formularzu ofertowym]; 1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 1.3 zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub gdy na podstawie odrębnych przepisów zezwolenie nie jest wymagane zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej 1.4 dokumenty, o których mowa w pkt. 1.2 i 1.3 mogą być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2. W przypadku przedsiębiorców ubiegających się wspólnie o zamówienie (spółka cywilna, konsorcjum), każdy z przedsiębiorców składa oddzielnie dokument wymieniony w pkt Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. VI. Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Oferta musi zawierać: 1.1 wypełniony Formularz ofertowy [wg Załącznika nr 1 do SIWZ], 1.2 dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (wymienione w rozdz. V SIWZ), 3

4 1.3 listę podmiotów należących do tej samej co Wykonawca grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców powinien złożyć odrębną listę, o której mowa powyżej albo odrębne oświadczenie, że nie należy do grupy kapitałowej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia należący do tej samej grupy kapitałowej mogą złożyć jedną wspólną listę podmiotów, o której mowa powyżej. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie z dokumentów dołączonych do oferty powinno wynikać umocowanie osób podpisujących ofertę do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego albo ogólne umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniach, w tym zawierania umów w zakresie zamówień publicznych (dotyczy jedynie podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. spółki cywilnej, konsorcjum). 3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. 4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie ze sposobem reprezentacji. 5. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumentach rejestracyjnych; 5.1 w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumencie rejestracyjnym lub przez notariusza; 5.2 poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem); 5.3 w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. 6. W przypadku załączania do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę w sposób opisany w pkt. 5 niniejszego rozdziału. 7. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami. 8. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich). 9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być parafowane (podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający jej identyfikację (np. wraz z imienną pieczątką osoby ją sporządzającej). 4

5 10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 pzp protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane; 10.1 przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności; 10.2 Zamawiający zaleca, aby stosowne zastrzeżenie Wykonawca złożył na formularzu ofertowym; 10.3 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty; 10.4 Wykonawca nie może zastrzec m.in. informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 pzp); 10.5 Zamawiający ma prawo badać skuteczność dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w razie stwierdzenia, że dane informacje nie mogły być przez Wykonawcę zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa zostaną one odtajnione przez Zamawiającego; 10.6 udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia; 10.7 udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach: osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego wniosek o udostępnienie treści protokołu lub/i załączników do protokołu, Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione, po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia protokołu lub/i załączników do protokołu, o czym poinformuje zainteresowanego. 11. W przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (dotyczy spółki cywilnej, konsorcjum) Zamawiający wymaga, aby: 11.1 ustanowili oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego; 11.2 wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane były wyłącznie z pełnomocnikiem; 11.3 wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę ; w miejscu nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane 5

6 dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, a nie pełnomocnika; 11.4 każdy z przedsiębiorców konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej złożył oddzielnie aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp; 11.5 w przypadku, gdyby oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę. 12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 pzp. VII Wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. VIII. Termin związania ofertą Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i wynosi 30 dni. IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 w pok. 214, w terminie najpóźniej do dnia r., do godz Oferty należy składać w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach Kopertę z ofertą należy zaadresować jak niżej: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, Białystok Oferta w postępowaniu na dostawę ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej SP ZOZ WSPR w Białymstoku NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM r. GODZ Część 1 i/lub Koperta powinna być opatrzona także nazwą i adresem Wykonawcy Ofertę składaną za pośrednictwem, np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej należy przesłać w kopercie zaadresowanej w następujący sposób: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, Białystok Oferta w postępowaniu na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej SP ZOZ WSPR w Białymstoku DOSTARCZYĆ DO POKOJU 214 DO DNIA r. DO GODZ Część 1 i/lub Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty, jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. 6

7 1.5. Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. w siedzibie Zamawiającego przy ul. Poleskiej 89 pok. 119 o godzinie Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego wniosek, informację z sesji otwarcia. X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz informacje o sposobie porozumiewania się i przekazywania oświadczeń i dokumentów 1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu są: Pan Tomasz Porczyńśki tel.: , faks: (w sprawach merytorycznych) Pani Agnieszka Koc tel.: , faks: (w sprawach formalnych) Informacje będą udzielane w godz z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Pisma należy przesyłać na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, ul. Poleska 89, Białystok. Forma pisemna jest zastrzeżona dla oferty oraz zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień oferty. 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Termin udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści je na stronie internetowej 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ; 5.2. w przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach. 6. Dokonane wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ Zamawiający zamieści również na stronie internetowej XI. Zmiana i wycofywanie oferty 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 7

8 2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie powiadomienia. XII. Sposób obliczenia ceny 1. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować dostawę całości zamawianego asortymentu na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy. 2. Cenę jednostkową netto i brutto każdej pozycji należy wpisać do formularza cenowego oferty z dokładnością do 1 grosza. 3. Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy podać w %. 4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 5. Wypełniając formularz ofertowy należy podać ceny w rozbiciu na jednostki zamawianego asortymentu, wg przewidzianego w nim schematu. XIII. Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia i opis sposobu oceny ofert 1. Przy wyborze oferty zarówno w części nr 1 i 2 Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: gdzie: CENA OFERTOWA 100 % liczona wg wzoru: C of = C min C of bad x 100 pkt C of bad cena ofertowa brutto badanej oferty, C min najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu. 3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez niego określonym ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny udzielane są wyłącznie w formie pisemnej. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w pzp i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. 8

9 XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, a także o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, jak również o terminie, określonym w art. 94 ust. 1 lub 2 pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również zamieszczona na stronie internetowej 2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 3. W przypadku, gdyby została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum), Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę. XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków zaskarżenia określonych w Dziale VI pzp. 9

10 Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy., dnia... pieczątka firmowa Wykonawcy Do SP ZOZ WSPR w Białymstoku Odpowiadając na zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej SP ZOZ WSPR w Białymstoku (nr sprawy: OR/332/35/13) oświadczamy, iż: 1. Oferujemy wykonanie usługi w części 1 będącej przedmiotem niniejszego postępowania za cenę: zł netto (słownie:.... ), tj. zł brutto (słownie:... ), w tym. % VAT. 2. Oferujemy wykonanie usługi w części 2 będącej przedmiotem niniejszego postępowania za cenę: zł netto (słownie:.... ), tj. zł brutto (słownie:... ), w tym. % VAT. 3. Spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 pzp oraz nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pzp. 4. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 5. Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 7. Zamówienie realizować będziemy z udziałem podwykonawców w części*: Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 9. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 10. Oferta została złożona na... stronach, kolejno ponumerowanych od nr... do nr....

11 11. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty**: a)... b)... c)... d) Tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która nie będzie podlegać udostępnieniu są następujące informacje***: a)... b)... c) (podpis Wykonawcy) Uwaga: niepotrzebne skreślić * jeżeli Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia siłami własnymi, nie wypełnia przedmiotowego punktu lub wpisuje formułę np. nie dotyczy, ** jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, *** należy wymienić dokumenty lub ich części albo podać numery stron, na których znajdują się informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

12 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Część 1 - Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania wzoru umowy zawierającego wszystkie Istotne Postanowienia Umowy zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ. Wybrany Wykonawca po opracowaniu umowy zobowiązany będzie do przesłania jej w wersji elektronicznej do Zamawiającego w celu ostatecznej akceptacji. 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielenia świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Warunki ubezpieczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011r. nr 293 poz. 1729). 2. Suma gwarancyjna: Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w okresie ubezpieczenia wynosić musi równowartość w złotych euro na jedno zdarzenie i euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 3. Obowiązek informacyjny: Ubezpieczyciel powiadomi niezwłocznie Ubezpieczającego o każdym roszczeniu z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które wpłynie bezpośrednio do Ubezpieczyciela na podstawie art kc oraz o każdym odszkodowaniu i/lub zadośćuczynienia wypłaconym w związku z roszczeniem z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w szczególności przekaże kopię decyzji o wypłacie odszkodowania i/lub zadośćuczynienia. Część 2 - Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania wzoru umowy zawierającego wszystkie Istotne Postanowienia Umowy zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ. Wybrany Wykonawca po opracowaniu umowy zobowiązany będzie do przesłania jej w wersji elektronicznej do Zamawiającego w celu ostatecznej akceptacji. 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: 1.1 Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna wynikająca z czynów niedozwolonych (deliktowa), niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (kontraktowa) oraz w przypadku odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej odpowiedzialność pozostająca w zbiegu (art. 443 k.c. i następne) za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności i wykorzystywanym w tej działalności mieniem (posiadanym i użytkowanym), za wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia, z których roszczenia zostaną zgłoszone przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń. Definicje: wypadek ubezpieczeniowy szkoda rzeczowa lub osobowa, szkoda osobowa uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, w tym śmierć w następstwie takiego zdarzenia oraz utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, szkoda rzeczowa utrata, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy ruchomych lub nieruchomości, w tym utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć,

13 gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. 1.2 Zakres terytorialny ubezpieczenia: Europa. Działalność wykonywana poza terenem RP dotyczy wyłącznie transportów sanitarnych wykonywanych na podstawie odrębnych umów. Transporty te realizowane są sporadycznie. 2. Wymagany zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rozszerzono o: 2.1. odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy (szkody osobowe i rzeczowe) wyrządzone pracownikom, powstałe w związku z wykonywaniem przez nich pracy, niezależnie od podstawy zatrudnienia (odszkodowanie stanowiące nadwyżkę nad świadczeniem wypłacanym osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Dz. U nr 199 poz z późn. zm.), bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia; 2.2. odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom, za które odpowiada Ubezpieczający/Ubezpieczony (w tym za szkody poniesione przez osoby wskazane w pkt. 2.1.) w sytuacji gdy staną się pacjentami Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia; 2.3. odpowiedzialność za szkody wyrządzone w następstwie udzielania lub zaniechania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego działalności leczniczej w zakresie nieobjętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej powstałe poza terytorium RP (w związku z wykonywaniem usług transportu medycznego/sanitarnego), bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie w tym zakresie obejmuje również szkody wyrządzone wskutek przeniesienia choroby zakaźnej (w tym HIV, WZW żółtaczka, gronkowiec oraz inne zgodnie z ustawą o chorobach zakaźnych i zakażeniach - wykaz chorób zakaźnych zgodnie z załącznikami do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008r. nr 234 poz. 1570); 2.4. odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z awarią, działaniem bądź eksploatacją urządzeń wod. kan. i c.o., bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia; 2.5. odpowiedzialność za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie (OC za szkody środowiskowe), z podlimitem zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia; 2.6. odpowiedzialność za szkody powstałe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe okresie ubezpieczenia; 2.7. odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego, w tym w pojazdach, z podlimitem ,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia; 2.8. odpowiedzialność za szkody w mieniu pracowników oraz osób działających na podstawie innych umów, w tym pojazdach z podlimitem ,-PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia; 2.9. odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu powierzonym, które stanowiło przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze wykonywanych przez ubezpieczonego w tym w pojazdach,

14 z podlimitem ,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia; odpowiedzialność za szkody z tytułu wadliwego wykonania robót lub usług po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy, z podlimitem ,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia; odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego, którym powierzył wykonanie określonej pracy lub usługi, z zachowaniem prawa do regresu, bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia dotyczy wyłącznie działalności pozamedycznej; odpowiedzialność z tytułu organizowania przez jednostkę imprez nie podlegających ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje również odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego; odpowiedzialność za szkody powstałe przy wykonywaniu przez Ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym, w tym w szczególności związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami i obiektami, należącymi lub będącymi w posiadaniu Ubezpieczonego (w odniesieniu do szkód wyrządzonych czynem niedozwolonym); Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do dochodzenia roszczenia regresowego względem pracownika. Za pracownika uważa się osoby zatrudnione przez Ubezpieczonego w oparciu o umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, z wyłączeniem jednak osób fizycznych, które zawarły z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca. Za pracownika uznaje się także praktykanta, stażystę, wolontariusza, któremu Ubezpieczony powierzył wykonanie pracy. c) Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia: ,- zł (z uwzględnieniem podlimitów określonych wyżej). d) Franszyzy i udziały własne brak. e) Klauzule dodatkowe: Do umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe (treść klauzul pkt. 5.1.) niniejszego załącznika: d) Klauzula nie ściągania rat niewymagalnych e) Klauzula daty stempla bankowego lub pocztowego f) Klauzula pro rata temporis g) Klauzula zgłaszania szkód h) Klauzula włączenia rażącego niedbalstwa i) Klauzula jurysdykcji 5.1. Treść klauzul dodatkowych a) Klauzula nie ściągania rat niewymagalnych z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że: W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie potrąca z kwoty odszkodowania dla Ubezpieczającego rat jeszcze niewymagalnych oraz nie żąda zapłaty pozostałych rat. W przypadku wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia pozostałych rat składki wuzgodnionych terminach i wysokości.

15 b) Klauzula daty stempla bankowego lub pocztowego z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uwzględniły, że: Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego, uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym, pod warunkiem, że w chwili zlecenia przelewu bankowego na koncie Ubezpieczającego znajdowały się wystarczające środki finansowe. c) Klauzula pro rata temporis z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uwzględniły, że: Jeżeli inne zapisy umowy nie regulują wszystkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia, a w szczególności związane z dopłatą składek oraz zwrotem składek, dokonane będą w systemie pro rata, czyli za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. d) Klauzula zgłaszania szkód z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Na podstawie art K.C. ustala się termin powiadomienia Ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym na 7 dni od daty uzyskania przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego wiedzy o zajściu wypadku. e) Klauzula włączenia rażącego niedbalstwa - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. f) Klauzula jurysdykcji - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: W celu uniknięcia wątpliwości strony ustalają, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje stany faktyczne i prawne, w których powstanie szkody w rozumieniu niniejszej umowy miało miejsce poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem, iż dotyczy to sytuacji, w której działanie bądź zaniechanie miało miejsce na terytorium RP lub też było kontynuowane poza jej granicami wymaganymi uwarunkowaniami medycznymi (np. transport osoby, której udzielono pomocy w związku ze zdarzeniem mającym miejsce na terenie RP). Jednakże ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia dochodzone przed organem państwowym mającym siedzibę na terenie jakiegokolwiek państwa na świecie, włączając w to USA i Kanadę, na podstawie prawa materialnego jakiekolwiek państwa, jeżeli wynikają one z działa bądź zaniechania, które miało miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polsce.

16 ZESTAWIENIE SZKODOWOŚCI LP Rodzaj ubezpieczenia Rok ubezpieczeni a Wartość wypłaconych odszkodowań w zł 1 OC ZOZ OBOWIĄZKOWE zł 2 OC ZOZ OBOWIĄZKOWE zł 3 OC ZOZ OBOWIĄZKOWE zł 4 OC ZOZ OBOWIĄZKOWE zł 5 OC ZOZ OBOWIĄZKOWE zł 6 OC ZOZ OBOWIĄZKOWE zł 7 OC ZOZ OBOWIĄZKOWE zł 8 OC ZOZ DOBROWOLNE zł 9 OC ZOZ DOBROWOLNE zł 10 OC ZOZ DOBROWOLNE OC ZOZ DOBROWOLNE zł 12 OC ZOZ DOBROWOLNE zł 13 OC ZOZ DOBROWOLNE zł 14 OC ZOZ DOBROWOLNE zł

17 Rodzaj prowadzonej działalności medycznej Regon Certyf ikat ISO NIP TAK RP Obszar działaln ości Fund usz płac 2013 Wartość Kontraktu z NFZ na 2013 rok Całkowite przychody zrealizowane w roku 2012 Przychody ze świadczeń zdrowotnych realizowanych komercyjnie na rok 2012 ambulatoriu m zespoły ratownictwa medycznego zespoły neonantologiczne zespoły transportowe z lekarzem 27 mln 50 mln zł ok. 55 mln ok. 4,7 mln zł TAK TAK TAK TAK TAK transporty chorych Ilość wyjazdów (transportów) medycznych zrealizowanych w 2012 Liczba pracowników liczba pracowników w podziale na grupy zawodowe Łączna ilość wyjazdów w jednostce Liczba wyjazdów zespołów ratunkowych Liczba wyjazdów zespołów neonantologicznych Liczba wyjazdów zespołów realizowanych komercyjnie Liczba wyjazdów transportów sanitarnych Liczba pracowników ogółem w tym na umowy cywilno - prawne w tym pracownicy kontraktowi lekarze pielęgniarki dyspozytorzy ratownicy medyczni administracja

18 Załącznik Nr 3 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania wzoru umowy zawierającego wszystkie Istotne Postanowienia Umowy wymienione poniżej. Wybrany Wykonawca po opracowaniu umowy zobowiązany będzie do przesłania jej w wersji elektronicznej do Zamawiającego w celu ostatecznej akceptacji. 2. Umowa musi zawierać następujące postanowienia: 1. Postępowanie prowadzone było przy udziale brokera ubezpieczeniowego.. świadczącego usługi na rzecz Zamawiającego. 2. Broker będzie współdziałał z Zamawiającym przy realizacji umowy. 3. Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej. 4.U m o w a z o s t a j e z a w a r t a n a o k r e s o d d o Składka ubezpieczeniowa zostanie opłacona w postaci czterech równych rat, płatnych co kwartał. Część 1: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielenia świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Warunki ubezpieczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011r. nr 293 poz. 1729). 2. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w okresie ubezpieczenia wynosić musi równowartość euro na jedno zdarzenie i euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 3. Ubezpieczyciel powiadomi niezwłocznie Ubezpieczającego o każdym roszczeniu z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które wpłynie bezpośrednio do Ubezpieczyciela na podstawie art kc oraz o każdym odszkodowaniu i/lub zadośćuczynieniu wypłaconym w związku z roszczeniem z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w szczególności przekaże kopię decyzji o wypłacie odszkodowania i/lub zadośćuczynienia. Część 2 - Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia. 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: 1.1 Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna wynikająca z czynów niedozwolonych (deliktowa), niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (kontraktowa) oraz w przypadku odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej odpowiedzialność pozostająca w zbiegu (art. 443 k.c. i następne) za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności i wykorzystywanym w tej działalności mieniem (posiadanym i użytkowanym), za wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia, z których roszczenia zostaną zgłoszone przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń. Definicje: 18

19 wypadek ubezpieczeniowy szkoda rzeczowa lub osobowa, szkoda osobowa uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, w tym śmierć w następstwie takiego zdarzenia oraz utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, szkoda rzeczowa utrata, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy ruchomych lub nieruchomości, w tym utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. 1.2 Zakres terytorialny ubezpieczenia: Europa. Działalność wykonywana poza terenem RP dotyczy wyłącznie transportów sanitarnych wykonywanych na podstawie odrębnych umów. Transporty te realizowane są sporadycznie. 2. Wymagany zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rozszerzono o: 2.1. odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy (szkody osobowe i rzeczowe) wyrządzone pracownikom, powstałe w związku z wykonywaniem przez nich pracy, niezależnie od podstawy zatrudnienia (odszkodowanie stanowiące nadwyżkę nad świadczeniem wypłacanym osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U z 2002 Nr 199 poz. 1673, z późn. zm.), bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia; 2.2. odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom, za które odpowiada Ubezpieczający/Ubezpieczony (w tym za szkody poniesione przez osoby wskazane w pkt. 2.1.) w sytuacji gdy staną się pacjentami Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia; 2.3. odpowiedzialność za szkody wyrządzone w następstwie udzielania lub zaniechania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego działalności leczniczej w zakresie nieobjętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej powstałe poza terytorium RP (w związku z wykonywaniem usług transportu medycznego/sanitarnego), bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie w tym zakresie obejmuje również szkody wyrządzone wskutek przeniesienia choroby zakaźnej (w tym HIV, WZW żółtaczka, gronkowiec oraz inne zgodnie z ustawą o chorobach zakaźnych i zakażeniach - wykaz chorób zakaźnych zgodnie z załącznikami do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz. U. Z 2008r. Nr 234 poz. 1570); 2.4. odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z awarią, działaniem bądź eksploatacją urządzeń wod. kan. i c.o., bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia; 2.5. odpowiedzialność za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie (OC za szkody środowiskowe), z podlimitem ,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia; 2.6. odpowiedzialność za szkody powstałe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe okresie ubezpieczenia; 2.7. odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego, w tym w pojazdach, z podlimitem ,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia; 19

20 2.8. odpowiedzialność za szkody w mieniu pracowników oraz osób działających na podstawie innych umów, w tym pojazdach z podlimitem ,-PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia; 2.9. odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu powierzonym, które stanowiło przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze wykonywanych przez ubezpieczonego w tym w pojazdach, z podlimitem ,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia; odpowiedzialność za szkody z tytułu wadliwego wykonania robót lub usług po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy, z podlimitem ,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia; odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego, którym powierzył wykonanie określonej pracy lub usługi, z zachowaniem prawa do regresu, bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia dotyczy wyłącznie działalności pozamedycznej; odpowiedzialność z tytułu organizowania przez jednostkę imprez nie podlegających ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje również odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego; odpowiedzialność za szkody powstałe przy wykonywaniu przez Ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym, w tym w szczególności związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami i obiektami, należącymi lub będącymi w posiadaniu Ubezpieczonego (w odniesieniu do szkód wyrządzonych czynem niedozwolonym); Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do dochodzenia roszczenia regresowego względem pracownika. Za pracownika uważa się osoby zatrudnione przez Ubezpieczonego w oparciu o umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, z wyłączeniem jednak osób fizycznych, które zawarły z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca. Za pracownika uznaje się także praktykanta, stażystę, wolontariusza, któremu Ubezpieczony powierzył wykonanie pracy. f) Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia: ,- zł (z uwzględnieniem podlimitów określonych wyżej). 7. Treść klauzul dodatkowych: g) Klauzula nie ściągania rat niewymagalnych z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że: W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie potrąca z kwoty odszkodowania dla Ubezpieczającego rat jeszcze niewymagalnych oraz nie żąda zapłaty pozostałych rat. W przypadku wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia pozostałych rat składki w uzgodnionych terminach i wysokości. h) Klauzula daty stempla bankowego lub pocztowego z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uwzględniły, że: 20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r.

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE (dalej zwana

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero ZATWIERDZIŁ: 26.07.2012r. NADLEŚNICZY Mgr inz. Andrzej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo