KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 79 WE WROCŁAWIU NA LATA Marzena Szepelak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 79 WE WROCŁAWIU NA LATA 2015-2020. Marzena Szepelak"

Transkrypt

1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 79 WE WROCŁAWIU NA LATA Marzena Szepelak

2 Motto Dziecko jest pergaminem, szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część zdołasz tylko odczytać, a niektóre potrafisz wytrzeć lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią Janusz Korczak

3 O sobie Bycie dyrektorem to nie trwanie na stanowisku, tylko stwarzanie możliwości i ciągłego rozwoju dzieciom, nauczycielom, przedszkolu, środowisku i sobie Od roku 1995 pełnię funkcję dyrektora w przedszkolu nr 79. Jestem absolwentką WSP na kierunku pedagogika w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego. Jestem osobą kreatywną, twórczą i przyjazną. Jako dyrektor otwartą na pomysły wszystkich pracowników, dobry organizator i koordynator wszelkich działań dotyczących placówki.

4 O przedszkolu Przedszkole nr 79 położone jest w dzielnicy Śródmieście przy ul. Piwnej 14 we Wrocławiu. Budynek figuruje w wykazie zabytków architektury i budownictwa, posiada trzy kondygnacje, w których mieszczą się 4 sale dydaktyczne, 1 sala logopedyczna, kuchnia, sanitariaty, szatnia dla dzieci oraz pomieszczenia administracyjno-biurowe. Przedszkole posiada ogród o powierzchni 1500m2, przystosowany i wyposażony w urządzenia do zabaw dla dzieci.

5

6

7 3-latki 4-latki 5-latki 6-latki Liczba dzieci 98 Liczba oddziałów 4 12 pracowników Pracownicy administracji i obsługi Nauczyciele mianowani 4 dyplomowani - 9

8 Diagnoza aktualnego stanu przedszkola Podsumowując realizację koncepcji, funkcjonowania i rozwoju przedszkola na lata dokonałam diagnozy aktualnego stanu. Diagnozę przeprowadziłam na podstawie obserwacji, rozmów z nauczycielami, pracownikami, rodzicami oraz analizy wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego.

9 Mocne strony Programy własne: programy profilaktyki logopedycznej Chcę być zdrowy Zabawy rytmiczne przy muzyce Przedszkolak z ekologia za pan brat Działania adaptacyjne dla dzieci 3- letnich Voyages en France - podróże po Francji Gimnastyka, ruch to zdrowie

10 Mocne strony cd. 2. Promocja przedszkola: Strona internetowa przedszkola Udział w koncertach charytatywnych Udział w konkursach międzyprzedszkolnych, szkolnych, ogólnopolskich Udział w olimpiadach sportowych Udział w obchodach Dzień przedszkolaka Organizacja uroczystości z udziałem zaproszonych gości Uczestnictwo w zajęciach Humanitarium Udział w lekcjach przyrodniczych we wrocławskim zoo Udział nauczycieli w szkoleniach i konferencjach Współpraca z: Muzeum narodowym, Biblioteką miejską, Komendą Policji, Strażą Pożarną, Stowarzyszeniem Aliance Francoise, TPD, Szkołą Muzyczną, Poradnią psychologiczno-pedagogiczną, WCDN.

11 Mocne strony cd. 3. Zajęcia logopedyczne 4. Zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej 5. Zajęcia muzyczno-taneczne 6. Organizacja imprez, uroczystości i wycieczek 7. Udział w konkursach, projektach, festiwalach 8. Rozwijanie umiejętności lingwistycznych 9. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna 10. Współpraca ze środowiskiem ( policja, straż pożarna, muzeum narodowe, biblioteka miejska, ogród zoologiczny, placówki edukacyjne) 11 Atmosfera i klimat przedszkola

12

13

14

15

16

17

18 Mocne strony cd. Udział w konkursach Ptaki, ptaszki, ptaszyska - nagroda główna Mój ulubiony bohater komiksu frankofońskiego 1 miejsce Baranek 2 miejsce Wiosna budzi przyrodę do życia 3 miejsce Wrocławska dżungla 3 miejsce Żyj zdrowo i owocowo wyróżnienie Z ekologią na Ty wyróżnienie Wakacje spędzam bezpiecznie wyróżnienie Dbam o zdrowie wyróżnienie Konkurs piosenki francuskiej wyróżnienie Baśnie i legendy frankofońskie - wyróżnienie

19 Mocne strony cd. Dbałość o bezpieczeństwo Współpraca z Policją, Strażą Pożarną- cykliczne spotkania i pogadanki Regularny trening ewakuacji w sytuacjach zagrożenia Współpraca z wydziałem bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Organizowanie konkursów międzyprzedszkolnych Bezpieczne wakacje Przeprowadzanie zajęć o tematyce bezpiecznego korzystania z urządzeń ogrodowych, poruszania się na schodach, bezpiecznej zabawy Organizowanie teatrzyków o tematyce bezpieczeństwa Zakup dla każdego dziecka kamizelek odblaskowych Modernizacja domofonów, systemu łączności między grupami, szatnią oraz holem Stałe dyżury pracowników obsługi w szatni oraz przy drzwiach wejściowych

20

21

22 Słabe strony Niewystarczające zasoby finansowe na dokonywanie remontów Częściowe zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego Małe zaangażowanie w pozyskiwaniu środków unijnych Brak sali gimnastycznej W związku z powyższym w przyszłej kadencji na lata należy określić takie kierunki i działania, które by rozwinęły i poszerzyły mocne strony działalności przedszkola, a w miarę możliwości likwidowały i zapobiegały powstawaniu słabych stron funkcjonowania placówki.

23 Priorytety na lata Głównym hasłem przyświecającym podczas formułowania celów priorytetowych, które wyznaczają podstawowe kierunki pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej na lata jest: Przedszkole jako miejsce wesołej i bezpiecznej zabawy, przyjazne środowisku, w którym dzieci znają zasady zdrowego stylu życia oraz racjonalnego odżywiania. Wszystkie działania oparte będą na misji i wizji przedszkola.

24 Misja Zmieniają się czasy, zmieniają się ludzie, nigdy natomiast nie zmieni się ich zapotrzebowanie na miłość Janusz Korczak Tworzenie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego osobowości, indywidualnych potrzeb, możliwości i predyspozycji. Stworzenie przedszkola, które dla dzieci będzie drugim domem, gdzie wychowywać znaczy kochać.

25 Realizacja misji Organizacja zajęć w celu wszechstronnego rozwoju dzieci, ich zainteresowań i talentów Wychowywanie i uczenie poprzez poszerzanie świadomości ekologicznej i zdrowotnej Stosowanie nowoczesnych metod nauczania Kierowanie się uniwersalnymi wartościami: dobro, prawda, piękno, przyjaźń Permanentne doskonalenie się kadry pedagogicznej Dbałość o bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu Aktywna i twórcza współpraca z rodzicami

26 Wizja Promocja zdrowia Z ekologią za pan brat Współpraca z rodzicami Rozwijanie umiejętności lingwistycznych Przedszkole przyjazne dzieciom Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy

27 Realizacja wizji Sprawowanie funkcji wspomagającej oraz doradczej w wychowaniu i nauczaniu Promowanie zdrowia, przekazywanie dzieciom wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez angażowanie dzieci do tworzenia jadłospisów oraz poprzez uwzględnianie specyficznych potrzeb żywieniowych niektórych dzieci. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie przyrody (segregacja odpadów, dbałość o czystość) Budowanie zachowań przyjaznych przyrodzie Dostosowywanie zajęć wychowawczych i edukacyjnych do możliwości dzieci Umożliwianie dzieciom wyrażania siebie w różnych formach ekspresji: słownej, muzycznej, plastycznej Zapewnienie opieki i wychowanie w atmosferze akceptacji i tolerancji Przygotowanie dzieci do dalszego etapu edukacji, osiągnięcia gotowości szkolnej

28

29

30 Cele i zamierzenia na lata Kontynuacja dobrych stron przedszkola Rozszerzanie propozycji edukacyjnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na kontynuację programu edukacji zdrowotnej i ekologicznej Rozwój kadry pedagogicznej (awans zawodowy, kursy, szkolenia) Pozyskiwanie środków unijnych Rozwój bazy przedszkola- polepszenie warunków materialnych i technicznych Rozwijanie zdolności dzieci oraz pomoc każdemu dziecku mającemu trudności Współpraca z rodziną dziecka Współpraca ze środowiskiem

31 Strategia rozwoju przedszkola Dziecko Poznaje i przestrzega zasady dobrego wychowania Czuje się bezpiecznie, jest ufne do nauczycieli i pracowników Rozwija się twórczo, jest samodzielne, uczestniczy w życiu przedszkola Ma możliwość indywidualnego rozwoju, osiąga sukces Buduje pozytywny obraz samego siebie Ma szansę zaprezentowania swoich mocnych stron poprzez uczestnictwo w konkursach, uroczystościach, przeglądach Osiąga wielostronny rozwój, a tym samym jest dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole Zdobywa wiedzę na temat ekologii oraz zdrowego odżywiania

32 Strategia rozwoju przedszkola cd Nauczyciele Realizują zadania dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze Są aktywni, twórczy, otwarci na nowości Wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności i uzdolnienia Tworzą i realizują programy własne Dążą do rozwoju zawodowego, zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego Wykorzystują twórcze i nowoczesne metody Doskonalą swoją wiedzę i kompetencje zawodowe Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym Monitorują i analizują efektywność własnej pracy

33 Strategia rozwoju przedszkola cd Rodzice Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola Podnoszą swoją świadomość edukacyjną, poprzez spotkania grupowe, pogadanki, prelekcje Są partnerami w tworzeniu klimatu przedszkola, działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej Wspierają przedszkole w jego działaniach, dzielą się swoimi pomysłami i pasjami

34 Działania w obszarach Organizacja i zarządzanie przedszkolem działania promocyjno - menadżerskie Współpraca z rodzicami i środowiskiem WDN Baza- wyposażenie, remonty, modernizacje Działania dydaktycznowychowawczoopiekuńcze

35 Ad1. Działania dydaktyczno-wychowawczoopiekuńcze Stosowanie aktywizujących metod pracy Programy własne Promowanie uzdolnień i talentów dzieci w środowisku, konkursy, przeglądy, festiwale Organizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych Udział w akcjach ekologicznych Włączanie dzieci i rodziców w projekty charytatywne Organizowanie działań dotyczących bezpieczeństwa dzieci Udział dzieci w programach prozdrowotnych

36 Ad2. WDN Aktywne uczestnictwo nauczycieli w formach doskonalenia zewnętrznego Prowadzenie rad szkoleniowych w formie warsztatowej Współpraca z PPP Prowadzenie zajęć otwartych Prezentowanie osiągnięć nauczycieli nauczycieli i promowanie efektów pracy na forum przedszkola i poza nim (publikacje, artykuły) Prowadzenie strony internetowej Gromadzenie literatury fachowej

37 Ad3. Organizacja i zarządzanie przedszkolem Zapewnienie wysokiej jakości przedszkola polityka kadrowa, kadra wykwalifikowana, awans zawodowy nauczycieli Wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym Organizowanie szkoleń dla wszystkich pracowników przedszkola Organizowanie na terenie przedszkola uroczystości i konferencji lokalnych i gminnych Organizowanie konferencji dla rodziców z udziałem przedstawicieli PPP

38 Ad4. Baza Doposażanie na bieżąco przedszkola w pomoce dydaktyczne, zabawki, gry, instrumenty muzyczne Modernizacja wewnętrznej centrali telefonicznej Wzbogacanie warsztatu logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej Doposażenie kuchni w nowoczesny piec piec konwekcyjny Zakup piły spalinowej i innych akcesoriów ogrodowych Sukcesywne wzbogacanie ogrodu przedszkolnego Obsadzenie terenu przedszkolnego w zieleń Pozyskiwanie programów multimedialnych do pracy z dziećmi

39 Ad5. Współpraca z rodzicami i środowiskiem Z rodzicami: Kontynuacja sprawdzonych metod współpracy rozmowy indywidualne, zebrania grupowe, zajęcia otwarte, uroczystości przedszkolne, wycieczki Rodzinne konkursy Aktywny udział w uroczystościach przedszkolnych Kącik dla rodziców- przekazywanie informacji na tablicy ogłoszeń Organizowanie dla rodziców zajęć adaptacyjnych Przekazywanie ulotek informacyjnych Przekazywanie informacji poprzez rozmowy telefoniczne, , stronę internetową

40 Ad5. Współpraca z rodzicami i środowiskiem Ze środowiskiem: Strona internetowa Przedszkola Udział w konkursach międzyprzedszkolnych, szkolnych, ogólnopolskich Udział w koncertach charytatywnych Udział w olimpiadach sportowych Organizacja uroczystości z udziałem zaproszonych gości Udział w obchodach Dnia przedszkolaka Współpraca z instytucjami państwowymi oraz stowarzyszeniami Udział oraz współorganizowanie akcji i konkursów ekologicznych

41 KIEROWANE PRZEZE MNIE PRZEDSZKOLE POWINNO PREFEROWAĆ NASTĘPUJĄCE WARTOŚCI: Bezpieczeństwo Twórczość Kreatywność Troska o środowisko naturalne Zdrowe odżywianie

42 Jako dyrektor będę kierować się następującymi zasadami: Będę inspirować nauczycieli do wprowadzania różnorodnych innowacji pedagogicznych Doceniać ich pracę i osiągnięcia Promować ludzi otwartych, odważnych na wszelkiego rodzaju nowatorstwo Dbać o dobrą opinię przedszkola, tak by o placówce mówiło się dużo i dobrze Ściśle współpracować z lokalnymi placówkami Promować wychowanie poprzez uczestnictwo w kulturze W programach i planach dydaktyczno-wychowawczych uwzględniać promowanie postaw ekologicznych i prozdrowotnych Wspierać rozwój kompetencji językowych Ściśle współpracować z rodzicami jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci

43 Sobie jako dyrektorowi w dążeniu do realizacji złożonych i szczytnych celów wyznaczam szczególną rolę: UMIEJĘTNIE WYKORZYSTYWAĆ POTENCJAŁ I INWENCJE SWOICH PRACOWNIKÓW INSPIROWAĆ ICH DO POSZUKIWAŃ WSPIERAĆ ICH ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY DBAĆ O ODPOWIEDNIĄ ATMOSFERĘ W PRACY INICJOWAĆ DZIAŁANIA ZMIERZJĄCE DO INTEGRACJI PLACÓWKI ZE ŚRODOWISKIEM ORAZ PROMOCJI PROWADZONYCH W PRZEDSZKOLU DZIAŁAŃ PROMOWAĆ EFEKTYWNE FORMY DOSKONALENIA I SAMODOSKONALENIA NAUCZYCIELI SŁUŻYĆ POMOCĄ I WSPARCIEM SZCZEGÓLNIE NAUCZYCIELOM NIEDOŚWIADCZONYM

44 Jako dyrektor będę koordynowała wszystkie działania w przedszkolu i dbała o ciągły jego rozwój. Satysfakcję sprawi mi, gdy dobrze będzie mówiło się o przedszkolu w środowisku, ale największą radość sprawi mi to, że dzieci będą się dobrze i bezpiecznie czuły w przedszkolu, często się uśmiechały, kochały swoje panie nauczycielki, rodzice będą zadowoleni, a pracownicy z przyjemnością będą przychodzili do pracy i wykonywali swoje obowiązki. Od nas dorosłych- nauczycieli, rodziców w dużym stopniu zależy, które talenty rozkwitną, a które- być może nigdy się nie ujawnią.

45 Dziękuję za uwagę

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ORZESZU NA LATA 2011-2015. Zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2011/12 w dniu 30.08. 2011r.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ORZESZU NA LATA 2011-2015. Zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2011/12 w dniu 30.08. 2011r. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ORZESZU NA LATA 2011-2015 Zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2011/12 w dniu 30.08. 2011r. Dziecko chce być dobre Jeśli nie umie naucz, Jeśli nie wie wytłumacz,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH NA LATA 2014-2018 ZADANIA GŁÓWNE na lata 2014-2018 (załącznikiem do Koncepcji jest szczegółowy "Plan pracy przedszkola" na dany rok szkolny) 1. TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA IM. JULIANA TUWIMA W GOLUBIU-DOBRZYNIU NA LATA 2013-2015 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima,, Julianek w Golubiu-Dobrzyniu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE 2013-2017

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE 2013-2017 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 250,, AKWARELKA W WARSZAWIE 2013-2017 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA NR 250,,AKWARELKA W WARSZAWIE Przedszkole nr 250,, Akwarelka jest placówką oświatowo

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 86 Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PODSTAWA PRAWNA Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 07.10. 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, Dz.

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola) P. P. 411-2/11 ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ NR 5 /11 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011R. Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017 1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017 Dobrzeń Wielki 2012 2 PRZEDSZKOLE NOWOCZESNE TRADYCJĄ W swojej pracy stawiamy szczególnie na: Atmosferę

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (DZ.U. z 2004r. nr

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu W LATACH 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu I Diagnoza aktualnego stanu 1. Publiczne Przedszkole nr 4 w Prudniku znajduje się w bliskim sąsiedztwie szkoły. Od wielu lat placówki współpracują

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY (FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU) Przedszkola Nr 4 im. Krainy Uśmiechu w Łaziskach Górnych na lata 2012 2017

KONCEPCJA PRACY (FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU) Przedszkola Nr 4 im. Krainy Uśmiechu w Łaziskach Górnych na lata 2012 2017 KONCEPCJA PRACY (FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU) Przedszkola Nr 4 im. Krainy Uśmiechu w Łaziskach Górnych na lata 2012 2017 12 maja 2011 roku Uchwałą Rady Miejskiej przedszkolu nadano imię: Przedszkole Nr 4

Bardziej szczegółowo

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Daj mi czas KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Kołobrzeg 2011 1 WERSJA ZMODYFIKOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016 Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile opracowana na lata 2013/2016 I Podstawa prawna Koncepcja rozwoju przedszkola opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 Analiza i modyfikacja koncepcji pracy szkoły wynikała z wniosków z ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

O Szkole Każdy ma szansę na sukces.

O Szkole Każdy ma szansę na sukces. O Szkole Szkoła Podstawowa nr 6 to szkoła bezpieczna i przyjazna uczniom. Mieści się w parterowym budynku. Uczniowie klas młodszych uczą się w oddzielnych pawilonach, z każdej sali lekcyjnej mają możliwość

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013

ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013 ROCZNY PLAN PRACY WRAZ Z KONCEPCJĄ PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAGWIŹDZIU w roku szkolnym 2012/2013 WSZYSTKIEGO, CO NAPRAWDĘ TRZEBA WIEDZIEĆ NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU- O TYM JAK ŻYĆ, CO ROBIĆ I JAK

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 1 SPIS TRAŚCI I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne szkoły. 2. Historia szkoły. 3. Lokalizacja. 4. Kadra szkoły.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Częstochowie. Opracowała: Małgorzata Stachurska

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Częstochowie. Opracowała: Małgorzata Stachurska Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Częstochowie Opracowała: Małgorzata Stachurska Misja Miejskiego Przedszkola nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka Małe przedszkole dużych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Samorządowe w Będzinie Będzino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACYJNY O POZIOMIE REALIZACJI STANDARDÓW I WSKAŹNIKÓW PROGRAMU ZACHODNIOPOMORSKA PLACÓWKA JAKOŚCI PRZEZ

ARKUSZ INFORMACYJNY O POZIOMIE REALIZACJI STANDARDÓW I WSKAŹNIKÓW PROGRAMU ZACHODNIOPOMORSKA PLACÓWKA JAKOŚCI PRZEZ Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ ARKUSZ INFORMACYJNY O POZIOMIE REALIZACJI STANDARDÓW I WSKAŹNIKÓW PROGRAMU ZACHODNIOPOMORSKA PLACÓWKA JAKOŚCI PRZEZ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W BOBOLICACH

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie Tenczyn Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Przedszkole Samorządowe Nr 1 "Pod Topolą" ełchatów Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo