Rozwój systemu finansowego w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój systemu finansowego w Polsce"

Transkrypt

1 Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Warszawa, 1 grudnia 29 r. 1

2 Ewolucja systemu finansowego Aktywa światowego systemu finansowego w latach 2-28 bln USD Uwaga: niektóre dane nie sumują się ze względu na zaokrąglenia. Źródło: Mapping Global Capital Markets, Sixth Annual Report, McKinsey Global Institute, Rynek akcji Papiery dłużne pozostałych sektorów Papiery dłużne sektora publicznego Sektor bankowy Lata Nominalny PKB w bilionach USD Aktywa systemu finansowego do PKB w %

3 Struktura systemu finansowego (1) Aktywa systemu finansowego w relacji do PKB w latach (w %) Polska 85, 96,5 13,2 11,5 Czechy 126,7 125,6 134,3 137,3 Węgry 114,9 128,4 14,5 152,4 Strefa euro (MU 15) 419,8 442,7 465,3 456,4 Źródło: dla strefy euro: ECB Statistical Data Warehouse, Eurostat; dla pozostałych krajów dane udostępnione przez narodowe banki centralne oraz dane GUS. Polska gospodarka, podobnie jak gospodarki innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, wciąż charakteryzuje się względnie niskim poziomem pośrednictwa finansowego. 3

4 Struktura systemu finansowego (2) Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach % Q2 29 Banki komercyjne i spółdzielcze Zakłady ubezpieczeń Fundusze inwestycyjne Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe Podmioty maklerskie Otwarte fundusze emerytalne Źródło: NBP, KNF, Analizy Online, KSKOK. 4

5 Struktura systemu finansowego (3) Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach (w mld zł) Q2 29 Banki komercyjne 439,7 434,6 455, 499,7 539,4 624, 729,4 963, 976,3 Banki spółdzielcze 3, 31,9 34, 38,8 47,1 57,8 65,6 75,8 76,2 SKOK-i 1,8 2,5 3,3 4,2 5,3 6, 7,3 9,5 11,1 Zakłady ubezpieczeń 47,1 57,6 65,7 77,9 89,6 18,6 126,9 137,9 14,3 Fundusze inwestycyjne 12,1 23, 33,8 37,6 61,6 99,2 133,8 73,9 77,2 Otwarte fundusze emerytalne 19,4 31,6 44,8 62,6 86,1 116,6 14, 138,3 152,9 Podmioty maklerskie 2,9 2,8 3,7 5,5 6,9 1,8 11,8 8,6 9,6 Łącznie 553, 584, 64,3 726,3 836, 123, 1214,8 147, 1443,6 Źródło: NBP, KNF, Analizy Online, KSKOK. 5

6 Struktura systemu finansowego (4) Struktura aktywów finansowych gospodarstw domowych w latach 21-29, wg stanu na koniec okresu (w mld zł) mld zł Gotówka w obiegu (bez kas banków) Akcje notowane na GPW Skarbowe papiery wartościowe Q2 29 Źródło: NBP, GUS, KSKOK, KNF, Analizy Online. Tytuły uczestnictwa UFK i składki oszczędnościowe ubezpieczeń na życie Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Środki na rachunkach w OFE Depozyty w SKOK-ach Depozyty bankowe 6

7 Struktura systemu finansowego (5) Miesięczne zmiany wybranych pozycji aktywów gospodarstw domowych w latach mld zł I I X I I wzrost indeksów giełdowych X I I X I korekty na GPW I X I I IX Depozyty złotowe (sektor bankowy) Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Tytuły uczestnictwa UFK i składki oszczędnościowe z tytułu zawartych umów ubezpieczeń na życie Obligacje skarbowe Źródło: NBP, Analizy Online. 7

8 Struktura systemu finansowego (6) Zewnętrzne źródła finansowania polskich przedsiębiorstw w latach (w mld zł) mld Emisje długoterminowych obligacji na rynku krajowym Emisje długoterminowych obligacji na rynkach zagranicznych Emisje akcji na GPW Zmiana wartości kredytów bankowych Zmiana wartości pożyczek od podmiotów dominujących Leasing 1 Dla 29 r. dane zostały zanualizowane na podstawie wartości za okres styczeń-wrzesień. W przypadku emisji akcji na GPW dane dla 29 r. obejmują zanualizowaną wartość tych emisji na podstawie danych za okres styczeń-październik 29 r. oraz wartość emisji akcji spółki PGE (5,97 mld zł) i banku PKO BP (5,13 mld zł) wprowadzone do obrotu na GPW w listopadzie 29 r. Źródło: opracowanie NBP na podstawie danych KDPW, Fitch Polska i NBP. 8

9 Regulacje systemu finansowego (1) W 28 r. przyjęto ustawę o Komitecie Stabilności Finansowej oraz znowelizowano rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. W 28 r. NBP, przeciwdziałając skutkom globalnego kryzysu finansowego na krajowym rynku pieniężnym, wprowadził szereg zmian w aktach prawnych dotyczących instrumentarium polityki pieniężnej - tzw. Pakiet zaufania. Istotne znaczenie dla sektora usług bankowych miała nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z 23 października 28 r. (m.in. podniesiono limit gwarancji depozytów - do wysokości równowartości w złotych 5 tys. euro). 9

10 Regulacje systemu finansowego (2) W 28 r. przyjęto ustawę o emeryturach kapitałowych określającą rodzaje świadczeń pieniężnych wypłacanych ze środków zgromadzonych w OFE. Pierwsze świadczenia są wypłacane od 1 stycznia 29 r. Nie weszły w życie przepisy ustawy o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych dotyczące zagadnień organizacyjno finansowych działalności podmiotów, które miały wypłacać dożywotnie emerytury kapitałowe. Po zgłoszeniu weta przez Prezydenta Rzeczypospolitej 5 marca 29 r. ustawa ta nie została ponownie uchwalona. W 29 r. przyjęto ustawę o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Ustawa ta ograniczyła wysokość opłat potrącanych ze składek emerytalnych przekazywanych do OFE. Od 1 stycznia 21 r. opłata ta nie może być wyższa niż 3,5% wpłaconych składek. 1

11 Regulacje systemu finansowego (3) 16 lipca 29 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z Konstytucją przepisy ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw zakładające, że NBP w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie wspomnianej ustawy dokona zbycia akcji KDPW, pod rygorem utraty prawa głosu z tych akcji. 1 września 29 r. Sejm przyjął uchwałę w sprawie usunięcia tej niezgodności w ustawie z dnia 4 września 28 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. 21 października 29 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Zatem do polskiego prawa zostały w pełni wprowadzone postanowienia dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) oraz zapisy dyrektywy CRD (w odniesieniu do firm inwestycyjnych). 11

12 Regulacje systemu finansowego (4) 13 marca 29 r. weszły w życie przepisy ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym. Ustawa określa formy i warunki pomocy udzielanej przez Skarb Państwa instytucjom finansowym mającym problemy z płynnością. W 29 r. trwały także prace nad ustawą o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych. 28 sierpnia 29 r. weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Banki spółdzielcze uzyskały prawo do emitowania bankowych papierów wartościowych oraz obligacji. 5 listopada 29 r. Parlament uchwalił ustawę o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Ustawa przewiduje wprowadzenie nadzoru nad działalnością SKOK i Kasą Krajową przez KNF. 3 listopada 29 r. ustawa ta została skierowana przez Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego. 12

13 Regulacje europejskie (1) W 28 r. w związku z nasileniem światowego kryzysu finansowego, działania KE i innych instytucji UE skupione były na przeciwdziałaniu jego skutkom. W dniu 15 października 28 r. KE przyjęła wniosek dotyczący nowelizacji dyrektywy w sprawie systemów gwarantowania depozytów. Znowelizowana dyrektywa weszła w życie 18 marca 29 r. W październiku 28 r. zostało opublikowane rozporządzenie KE dopuszczające przekwalifikowanie niektórych instrumentów finansowych zaliczonych do kategorii aktywa wyceniane w wartości godziwej z efektem wyceny odnoszonym w rachunku zysków i strat do innych kategorii. W 28 r. KE wydała dwa ważne komunikaty dotyczące działań podejmowanych przez państwa członkowskie w celu utrzymania stabilności rynków finansowych: w sprawie dokapitalizowania instytucji finansowych oraz zastosowania zasad pomocy państwa w kontekście kryzysu finansowego. 13

14 Regulacje europejskie (2) 16 września 29 r. przyjęto rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE w sprawie agencji ratingowych. 16 września 29 r. przyjęto Dyrektywę zmieniającą dyrektywę CRD. Nowa Dyrektywa wprowadza zmiany dotyczące funduszy własnych i dużych zaangażowań banków. Ponadto rozszerza ramy współpracy nadzorczej, w tym w sytuacjach kryzysowych i przewiduje formalne powoływanie kolegiów nadzorczych. Dalsze inicjatywy legislacyjne KE w odniesieniu do dyrektywy CRD dotyczą sekurytyzacji i polityki wynagrodzeń w instytucjach finansowych. Komisja Europejska podjęła również prace nad dyrektywą w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 5 maja 29 r. zakończono prace nad dyrektywą w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Solvency ). 14

15 Infrastruktura systemu finansowego 28 stycznia 28 r. na polskim rynku wprowadzono paneuropejskie polecenie przelewu SEPA Credit Transfer. 19 maja 28 r. Narodowy Bank Polski przystąpił do systemu TARGET2, w ramach którego nastąpiła integracja poszczególnych systemów płatności krajów strefy euro (oraz innych państw UE), poprzez przeniesienie całości rozliczeń z krajowych systemów RTGS na wspólną platformę techniczną (SSP, Single Shared Platform). 8 stycznia 29 r. Ministerstwo Skarbu Państwa przyjęło uaktualnioną wersję programu prywatyzacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 3 sierpnia 29 r. funkcjonowanie rozpoczął Nowy System Depozytowo-Rozliczeniowy KDPW. 15

16 Struktura walutowa kredytów na tle dysparytetu stóp procentowych w Polsce i Szwajcarii , 5 42, % % 5,1 63,5 63,8 36,5 3,6 33, 36,2 2,1 41,4 55,2 44,8 2,9 41,9 69,4 71,3 69, 66,6 14 3,6 28,7 31, 33,4 5,2 4, 3,8 3,9 I IV I IV I IV I IV I Udział - kredyty złotowe - lewa oś Udział - kredyty walutowe - lewa oś Dysparytet między 3M WIBOR i 3M LIBOR CHF Sektor bankowy (1) Kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych 1 Uwaga: dane dla krajowych gospodarstw domowych. Źródło: NBP. 1 Wszystkie dane o sektorze bankowym według stanu na r Roczne tempo wzrostu Przy założeniu bieżącego kursu złotego Przy założeniu stałego kursu złotego ,4% 58,9% ,% 55,6% ,7% 49,8% ,8% 44,9% ,8% 39,1% ,1% 3,5% ,5% 22,1% ,7% 15,4% 16

17 Sektor bankowy (2) Udział kredytów w CHF w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych wg wartości nowo udzielonych kredytów 1% 8% 6% 4% 2% % PLN USD EU R CHF Źródło: NBP, dane dotyczące statystyki stóp procentowych przekazywane do NBP przez próbę sprawozdawczą 2 banków. 17

18 Sektor bankowy (3) Wyniki finansowe sektora bankowego w latach Wg stanu na koniec roku mld zł % 64 1, 56,8 12,8 48,5 11,5 4,6 1,1 37,8 8, ,1 35, ,6 13,4 11, ,3-2, Banki spółdzielcze - lewa oś Banki komercyjne - lewa oś Banki spółdzielcze, zmiana procentowa - prawa oś Banki komercyjne, zmiana procentowa - prawa oś mld zł,3 3,8 Narastająco wg kwartałów,5 8,1,8,9 11,8 12,7,2 1,9,4 4,1 I IV I Banki komercyjne Banki spółdzielcze,6 6,3 Uwaga: banki zrzeszające są prezentowane razem z bankami spółdzielczymi. Źródło: NBP. 18

19 Sektor bankowy (4) Wskaźnik należności zagrożonych w sektorze gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w latach % 1% 1,% 1,8% 8% 6% 4% 9,% 8,3% 7,4% 6,9% 6,4% 6,2% 5,6% 6,2% 5,2% 4,8% 4,4% 4,1% 4,% 3,8% 3,5% 3,5% 7,9% 3,8% 4,2% 4,9% 2% % 1,6% 1,4% 1,3% 1,2% 1,1% 1,1% 1,% 1,% 1,1% 1,2% 1,4% I IV I IV I Kredyty dla gospodarstw domowych Kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych Kredyty dla przedsiębiorstw Źródło: NBP. 19

20 7 Sektor bankowy (5) Luka finansowania w latach mld zł,45 6,35 5,25 4,15 3,5 2 -,5 1 -,15 I IV V VI I IX X XI X I IV V VI I IX X XI X I IV V VI I IX -, Kredyty dla sektora niefinansowego Depozyty sektora niefinansowego Luka finansowania Uwaga: Źródło: lukę finansowania obliczono jako stosunek różnicy kredytów i depozytów sektora niefinansowego do depozytów tego sektora. Dane dotyczą krajowych podmiotów sektora niefinansowego. NBP. 2

21 Średnie miesięczne oprocentowanie nowych umów depozytowych na tle stawki WIBOR 3M 8,% 7,5% 7,% 6,5% 6,% 5,5% 5,% 4,5% 4,% Sektor bankowy (6) sty-8 lut-8 mar-8 kwi-8 maj-8 cze-8 lip-8 sie-8 wrz-8 paź-8 lis-8 gru-8 sty-9 lut-9 mar-9 kwi-9 maj-9 cze-9 lip-9 sie-9 wrz-9 Depozyty z terminem pierwotnym powyżej 1M do 3M włącznie - gospodarstwa domowe Depozyty z terminem pierwotnym powyżej 1M do 3M włącznie - przedsiębiorstwa Średniomiesięczny WIBOR 3M Źródło: NBP. 21

22 Niebankowe instytucje finansowe (1) Wartość i tempo zmian aktywów netto funduszy inwestycyjnych w latach mld zł % I I X I I X I I X I I X I I IX X Źródło: Analizy Online. Wartość aktywów - lewa oś Tempo zmian - prawa oś W 29 r. nastąpiło odwrócenie obserwowanej od IV kwartału 27 r. tendencji do spadku wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych. 22

23 Niebankowe instytucje finansowe (2) Zmiana aktywów netto funduszy inwestycyjnych na tle stopy zwrotu z indeksu WIG w latach mld zł % I IV V VI I IX X XI X I IV V VI I IX X XI X I IV V VI I IX X XI X I IV V VI I IX X XI X I IV V VI I IX X Źródło: Analizy Online. Saldo napływu środków - lewa oś Stopa zwrotu z indeksu WIG - prawa oś Wyniki zarządzania - lewa oś W 29 r. zmiana wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych wynikała przede wszystkim ze zmian cen akcji na GPW. 23

24 Niebankowe instytucje finansowe (3) Relacja aktywów funduszy inwestycyjnych do depozytów bankowych od sektora niefinansowego, wg stanu na koniec okresu w latach % 32, , ,5 12,4 18,6 15,2 17,1 1 8,2 5 4, IX 29 Źródło: NBP, Analizy Online. 24

25 Niebankowe instytucje finansowe (4) mld zł I I Aktywa netto OFE X I I X I I X I I X I I IX X % Źródło: UKNF. Aktywa netto - lewa oś Tempo zmian - prawa oś Na koniec 28 r. aktywa netto OFE były niższe niż na koniec 27 r. W 29 r. na skutek wzrostu cen akcji na GPW aktywa netto funduszy emerytalnych zwiększyły się. 25

26 Niebankowe instytucje finansowe (5) mld zł 23,5 1,3 Przyrost aktywów OFE 41, 3,5 23,5 21,3 15,2-1,3 7, 14, 16,2 17,7 2,9 21,6-21, Składki Wynik finansowy OFE Przyrost aktywów netto Uwaga: dane dla 29 r. są ekstrapolowane na podstawie danych za pierwsze 3 kwartały tego roku. Źródło: UKNF, dla 29 r. szacunki NBP na podstawie danych UKNF. Wynik finansowy OFE za półrocze 29 r. prawdopodobnie będzie znacznie wyższy niż za I półrocze tego roku. 26

27 Niebankowe instytucje finansowe (6) Wyniki finansowe PTE i OFE mld zł 21,3 15,2 1,3 7,,5,6,7,7, , Wynik finansowy OFE Wynik finansowy PTE Uwaga: dane dla 29 r. są ekstrapolowane na podstawie danych za pierwsze 3 kwartały tego roku. Źródło: UKNF, dla 29 r. szacunki NBP na podstawie danych UKNF. W 29 r. wyniki finansowe PTE, jak i OFE prawdopodobnie osiągną jedne z najwyższych wartości w historii działalności tego sektora. 27

28 Niebankowe instytucje finansowe (7) Składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń Źródło: UKNF. W 28 r. składka ubezpieczeń na życie rosła dynamicznie dzięki dużej sprzedaży ubezpieczeń antypodatkowych. Spadek sprzedaży tych ubezpieczeń w I półroczu 29 r. spowodował obniżenie składki w całym dziale. 28

29 Rynek pieniężny (1) Zadłużenie z tytułu poszczególnych instrumentów rynku pieniężnego oraz wartość obrotów na rynku transakcji lokacyjnych Rynek instrumentów dłużnych (zadłużenie na koniec okresu) Bony skarbowe 24,4 25,8 22,6 5,4 6,8 Bony pieniężne 23 18,4 7,8 1,2 45, Krótkoterminowe bankowe papiery dłużne 2,8 4,5 2,9 2,1 2,2 Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw 5,6 6,3 1,6 11,6 b.d. Rynek transakcji lokacyjnych (średnie dzienne obroty netto) Lokaty niezabezpieczone (lokaty międzybankowe) 8,3 9,8 11,5 1,3 7,5 FX swap 14,7 13, ,3 8,8 Transakcje repo/sbb/bsb 6,2 8,4 9, 8,8 b.d. Uwaga: dla 29 r. dane dotyczące zadłużenia przedstawiają stan zadłużenia na koniec września. Średnie dzienne obroty netto dla tego roku wyliczono na podstawie danych za okres styczeń-wrzesień 29 r. Źródło: NBP, MF. W 29 r. obroty na rynku lokat międzybankowych oraz fx swap kształtowały się na niższych poziomach niż w 28 r. 29

30 Rynek pieniężny (2) Struktura transakcji o charakterze lokacyjnym na rynku międzybankowym w Polsce i w strefie euro 1 8 % Polska Strefa euro Lokaty niezabezpieczone Transakcje warunkowe Swapy walutowe Uwaga: obroty netto na międzybankowym rynku transakcji o charakterze lokacyjnym w Polsce i w strefie euro są równe wartości nominalnej lokat niezabezpieczonych, transakcji warunkowych (repo i SBB) oraz swapów walutowych zawartych jedynie między bankami rezydentami, odpowiednio, Polski i strefy euro. Źródło: obliczenia własne na podstawie danych NBP, KDPW oraz Euro Money Market Survey. Frankfurt 28, European Central Bank. 3

31 Rynek pieniężny (3) Obroty netto na rynku niezabezpieczonych lokat międzybankowych w Polsce mld zł sty-26 mar-26 maj-26 lip-26 wrz-26 lis-26 sty-27 mar-27 maj-27 lip-27 wrz-27 lis-27 sty-28 mar-28 maj-28 lip-28 wrz-28 lis-28 sty-29 mar-29 maj-29 lip-29 wrz-29 Wartość transacji do kalkulacji stawki POLONIA Obroty netto - dane z systemu SORBNET Wielom. (Obroty netto - dane z systemu SORBNET) Wielom. (Wartość transacji do kalkulacji stawki POLONIA) Źródło: NBP. 31

32 Rynek pieniężny (4) Miesięczne obroty netto na krajowym rynku fx swap PLN Źródło: NBP mld zł I I X I I X I I X W IV kwartale 28 r. nastąpiła zmiana struktury walutowej obrotów istotnie wzrosła wartość transakcji EUR/PLN i spadła wartość transakcji USD/PLN. W 29 r. obserwowano stopniowy spadek udziału transakcji EUR/PLN na korzyść transakcji USD/PLN. I I X I I IX Obroty netto ogółem - lewa skala Udział transakcji z bankami zagranicznymi (w %) - prawa skala %

33 Rynek pieniężny (5) Średnie dzienne obroty netto na rynku fx swap PLN offshore w kwietniu i październiku 28 r. oraz w kwietniu 29 r. kwiecień 28 r. październik 28 r. kwiecień 29 r. Obroty na rynku offshore (w mld USD), w tym: USD/PLN EUR/PLN z bankami sprawozdającymi z pozostałymi bankami z pozostałymi instytucjami finansowymi z podmiotami niebankowymi Źródło: dane Banku Anglii dostępne na stronie internetowej ww.bankofengland.co.uk/ markets/forex/ fxjsc/#surveys. Po nasileniu światowego kryzysu finansowego nastąpił spadek obrotów na rynku offshore. W kwietniu 29 r. były one o około 45% niższe niż w kwietniu 28 r. 33

34 Rynek kapitałowy (1) Wielkość poszczególnych segmentów rynku kapitałowego w latach (w mld zł) Instrumenty dłużne 32,9 345,4 389,3 4,5 421,7 Obligacje rynkowe SP 278,4 317, 35,9 36,8 391,7 Długoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw 8,9 9,8 15,8 16, 13,8 Obligacje komunalne 3,3 3,8 4,1 4,5 5,4 Długoterminowe bankowe papiery dłużne 1 2,7 5,3 8,3 8,5 7,8 Listy zastawne 1,8 1,7 2,4 2,9 3, Obligacje NBP 7,8 7,8 7,8 7,8, Instrumenty udziałowe akcje 424,9 635,9 1.8,3 465,1 685,6 Uwaga: dla instrumentów dłużnych wielkość poszczególnych segmentów rynku kapitałowego mierzona wartością tych instrumentów w obiegu, a dla instrumentów udziałowych kapitalizacją spółek notowanych na głównym rynku GPW. 1 Dane obejmują wyemitowane przez banki działające w Polsce obligacje nominowane w złotych i w walutach obcych, obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz emisje instytucji kredytowych z UE kierowane na rynek krajowy. Źródło: opracowanie NBP podstawie danych MF, NBP, GPW i Fitch Polska. 34

35 Rynek kapitałowy (2) Indeksy WIG2, WIG, mwig4 i swig8 w latach sty 6 pkt 2 kwi 6 2 lip 6 2 paź 6 2 sty 7 2 kwi 7 2 lip 7 2 paź 7 Uwaga: szeregi zostały znormalizowane do 1 pkt na dzień 28 grudnia 27 r. Źródło: Bloomberg. W 28 r. kapitalizacja głównego rynku GPW uwzględniająca spółki krajowe i zagraniczne spadła prawie o 57% i na koniec roku wyniosła 465,1 mld zł. Od początku stycznia do końca listopada 29 r. kapitalizacja GPW wzrosła prawie o 42 % i wyniosła 659, mld zł. 2 sty 8 WIG2 WIG mwig4 swig8 2 kwi 8 2 lip 8 2 paź 8 2 sty 9 2 kwi 9 2 lip 9 2 paź 9 35

36 mld zł 63 Rynek kapitałowy (3) Miesięczna wartość transakcji obligacjami skarbowymi oraz wskaźnik płynności 1, I IV VVI I X I I X I I X I I X I I IX 1,2 1,,8,6,4,2, Transakcje bezwarunkowe - lewa oś Transakcje repo - lewa oś Transakcje SBB - lewa oś Wskaźnik płynności - prawa oś Źródło: obliczono na podstawie danych MF oraz KDPW. Od 28 r. obserwowany jest spadek płynności na krajowym rynku obligacji skarbowych. 36

37 Rynek kapitałowy (4) Inwestorzy na rynku obligacji skarbowych mld zł 97,2 92,4 76, 57,2 42,5 54,2 19,9 1,6 83, 63,7 63,7 64, ,8 17,3 15,3 37,5 24, 24, 1,4 12,3 12,6 2,7 3,7 3,3 12, 9,4 18,3 Źródło: MF. 37 Banki komercyjne Banki zagraniczne Pozostali nierezydenci Zakłady ubezpieczeń Fundusze emerytalne Fundusze inwestycyjne Osoby fizyczne Podmioty niefinansowe Inne podmioty

38 Kasowy rynek walutowy (1) Średni kurs złotego do euro i dolara amerykańskiego w okresie styczeń 26 wrzesień 29 5, 4,8 4,6 4,4 4,2 4, 3,8 3,6 3,4 3,2 3, 2,8 2,6 2,4 2,2 2, zł Źródło: Thomson Reuters sty 6 2 lut 6 2 mar 6 2 kwi 6 2 maj 6 2 cze 6 2 lip 6 2 sie 6 2 wrz 6 2 paź 6 2 lis 6 2 gru 6 2 sty 7 2 lut 7 2 mar 7 2 kwi 7 2 maj 7 2 cze 7 2 lip 7 2 sie 7 2 wrz 7 2 paź 7 2 lis 7 2 gru 7 2 sty 8 2 lut 8 2 mar 8 2 kwi 8 2 maj 8 2 cze 8 2 lip 8 2 sie 8 2 wrz 8 2 paź 8 2 lis 8 2 gru 8 2 sty 9 2 lut 9 2 mar 9 2 kwi 9 2 maj 9 2 cze 9 2 lip 9 2 sie 9 2 wrz 9 EUR/PLN USD/PLN

39 Kasowy rynek walutowy (2) Miesięczne obroty netto na międzybankowym rynku złotego w Polsce mld zł I I X I I X I I X I I X I I IX % Źródło: NBP. Obroty netto ogółem - lewa skala Udział transakcji z bankami zagranicznymi (w %) - prawa skala W listopadzie i grudniu 28 r. nastąpił spadek obrotów na rynku złotego. 39

40 Kasowy rynek walutowy (3) Średnie dzienne obroty netto złotego na kasowym rynku offshore w kwietniu i październiku 28 r. oraz w kwietniu 29 r. Źródło: kwiecień 28 r. październik 28 r. kwiecień 29 r. Obroty na rynku offshore (w mld USD), w tym: USD/PLN EUR/PLN z bankami sprawozdającymi z pozostałymi bankami z pozostałymi instytucjami finansowymi z podmiotami niebankowymi dane Banku Anglii dostępne na stronie internetowej forex/fxjsc/#surveys. Na skutek światowego kryzysu finansowego nastąpił około 15-procentowy spadek średnich dziennych obrotów na rynku offshore, z 4,3 mld USD w październiku 28 r. do 3,7 mld USD w kwietniu 29 r. 4

41 Rynek instrumentów pochodnych (1) Średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku instrumentów pochodnych w latach (w mln zł) Pozagiełdowe instrumenty pochodne 5.987, , , , , 6.325,3 - procentowe instrumenty pochodne 4.597,6 7.47, , , , , - walutowe instrumenty pochodne 1.39, , , , 3.443,6 2.9,3 Giełdowe instrumenty pochodne 251,5 498,9 797, , 1.255,2 1.3,7 - procentowe instrumenty pochodne, 15, 5,3, walutowe instrumenty pochodne,5,8,4,7 14,4 26,9 - instrumenty związane z rynkiem akcji 251, 483,1 791,9 1.49,5 1.24,8 976,8 - w tym futures na WIG 2 239,6 448,8 742, , ,7 939,4 Uwaga: obroty wyznaczono na podstawie danych do września 29 r. W przypadku opcji walutowych oraz kontraktów CIRS obroty wyznaczono na podstawie danych do sierpnia 29 r. Źródło: GPW, NBP. W IV kwartale 28 r. i w 29 r. obserwowano istotny spadek obrotów na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych. Na rynku giełdowym jedynym płynnym instrumentem były kontrakty futures na WIG 2. 41

42 Rynek instrumentów pochodnych (2) Średnie dzienne obroty netto na rynku offshore pozagiełdowych instrumentów pochodnych na kurs złotego, w mld USD kwiecień 28 październik 28 kwiecień 29 Obroty na rynku offshore, w tym: 3,89 3,29 3,31 transakcje forward 2,63 2,9 1,45 opcje walutowe 1,22 1,14 1,76 transakcje CIRS,4,6,1 Źródło: dane Banku Anglii dostępne na stronie internetowej forex/fxjsc/#surveys. Rynek offshore instrumentów pochodnych na kurs złotego jest kilkakrotnie większy od rynku krajowego. W 29 r. obserwowano istotny spadek obrotów na rynku offshore transakcji forward na kurs złotego. 42

43 Perspektywy (1) 8 listopada 28 r. przewodniczący Komisji Europejskiej powołał grupę pod przewodnictwem Jacques a de Larosiere a, której zadaniem było opracowanie rekomendacji dotyczących nowych rozwiązań dla nadzoru makro i mikroostrożnościowego w Europie. Sformułowana na podstawie Raportu de Larosiere propozycja Komisji Europejskiej przewiduje: utworzenie Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego (ESRB), odpowiedzialnej za makroostrożnościowy nadzór nad systemem finansowym UE, utworzenie Europejskiego Systemu Nadzorców Finansowych (ESFS), składającego się z krajowych nadzorców finansowych wraz z nowymi, przebudowanymi Komitetami Nadzorczymi trzeciego szczebla. 43

44 Perspektywy (2) W 29 r. KE przedstawiła szczegóły propozycji dotyczącej przeniesienia obrotu wystandaryzowanymi instrumentami pochodnymi OTC do zorganizowanych systemów obrotu i rozliczeń do CCP. Transakcje niewystandaryzowanymi instrumentami miałaby być obłożone wyższymi wymogami kapitałowymi oraz dodatkowym obowiązkiem sprawozdawczym. Celem tych działań ma być ograniczenie ryzyka, jakie generuje obrót instrumentami pochodnymi na rynku OTC. Jednak jednakowe traktowanie wszystkich transakcji zawieranych na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych może przyczynić się do segmentacji oraz dalszej marginalizacji niektórych rynków lokalnych, w tym rynku polskiego. Wydaje się, że działania te powinny dotyczyć w pierwszej kolejności transakcji zawieranych pomiędzy bankami oraz transakcji banków z podmiotami prowadzącymi profesjonalną działalność na rynku finansowym. 44

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Warszawa, styczeń 29 r. 1 Ewolucja systemu finansowego (1) Aktywa światowego systemu finansowego bln USD 22 2 18

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Stabilności Finansowej Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa, 214 r. Ewolucja i struktura systemu finansowego (1) 2 Aktywa systemu finansowego w relacji do PKB w wybranych krajach Europy

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r. - najważniejsze wnioski z raportu

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r. - najważniejsze wnioski z raportu N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Komunikacji Społ ecznej Warszawa, 5 grudnia 2006 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r. - najważniejsze wnioski z raportu W 2005 r. nadal obserwowano

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Stabilności Finansowej Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa / 17 listopada 216 Ewolucja i struktura systemu finansowego (1) 2 Aktywa systemu finansowego w relacji do PKB w wybranych

Bardziej szczegółowo

Finansowe Rynki Kapitałowe - wprowadzenie

Finansowe Rynki Kapitałowe - wprowadzenie Finansowe Rynki Kapitałowe - wprowadzenie dr Grzegorz Szafrański 03/03/2013 Ryzyko finansowe 1 Kontakt http://gszafranski.w.interia.pl/ konsultacje: B106 pon. 13-14.30 tel. : 42 635 5526 office email :

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

System emerytalny w Polsce

System emerytalny w Polsce System emerytalny w Polsce 1 Reformy systemów emerytalnych w wybranych krajach Europy Środkowo- Wschodniej i Ameryki Łacińskiej 20 18 16 Bułgaria Chorwacja Estonia Litwa Dominikana 14 12 10 Kazachstan

Bardziej szczegółowo

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2015 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2015 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2015 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2015 r. Warszawa, 2016 r. Materiał został opracowany przez Departament Stabilności Finansowej Wydał: Narodowy Bank Polski

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012 Sytuacja polskiego sektora bankowego Warszawa, 22 listopada 2012 Plan prezentacji Struktura rynku finansowego Uwarunkowania makroekonomiczne Struktura sektora bankowego w Polsce Bilans Należności brutto

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji"

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 UFK Legg Mason Akcji Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji" I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 8 528 969,27 14 828 919,89 1. Lokaty 8 528 969,27 14

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce Najlepsze miejsce do obrotu obligacjami w Polsce GRUPAKAPITAŁOWAGPW BondSpot S.A. doświadczenie i rozwój BondSpot S.A. jest drugą, obok Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., instytucją na polskim

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w 211 r. Warszawa, 213 r. Raport zamieszczony na stronie internetowej NBP w listopadzie 212 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół

Bardziej szczegółowo

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok 14 lutego 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie 2016 roku Wzrost aktywów klientowskich zgodnie z

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 28 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Jolanta Fijałkowska Paweł Kłosiewicz Michał Konopczak Aleksandra

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,66 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,66 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 1,888,503.89 1. Lokaty 0.00 1,888,401.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 102.54 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 160,736.92 604,653.41 1. Lokaty 160,736.86 604,650.98 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.06 2.43 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,617,436.85 4,468,227.91 1. Lokaty 1,617,436.85 4,468,227.91 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Rynek kapitałowopieniężny Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Uczestnicy rynku finansowego Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Jednostki administracji państwowej i lokalnej Podmioty zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 20,931.18 12,745.44 1. Lokaty 20,931.18 12,745.44 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,465,443.22 2,016,467.71 1. Lokaty 1,465,443.22 2,016,467.71 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa ,58

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa ,58 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 468 135,58 1. Lokaty 468 135,58 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

, ,28

, ,28 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2006 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 478,457.49 633,176.99 1. Lokaty 478,457.49 608,741.96 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 24,435.03 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 606,326.99 845,531.62 1. Lokaty 606,326.99 845,531.62 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 620,756.32 994,777.54 1. Lokaty 620,756.32 994,777.54 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 6 182,86 6 179,79 1. Lokaty 6 182,86 6 179,79 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 I Aktywa 0,00 64 661,87 1. Lokaty 0,00 64 661,87 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 3,426,430.89 1. Lokaty 0.00 3,426,430.89 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny. nt. wybranych segmentów krajowego międzybankowego rynku walutowego w latach 2006-2010

Materiał informacyjny. nt. wybranych segmentów krajowego międzybankowego rynku walutowego w latach 2006-2010 N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t O p e r a c j i K r a j o w y c h Materiał informacyjny nt. wybranych segmentów krajowego międzybankowego rynku walutowego w latach 26-21 Marzec

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 749,82 768,72 Lokaty 749,82 768,72 Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r..

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 490,586.25 764,023.39 1. Lokaty 490,527.03 764,023.39

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 40,229.93 1. Lokaty 0.00 40,229.93 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 40 229,93 40 229,93 0,00 468 135,58 468 135,58 0,00 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Warszawa, 2013 Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,268,965.21 11,703,401.11 1. Lokaty 1,268,965.21 11,703,401.11 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

, ,86

, ,86 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2004 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,110,221.29 1,287,011.20 1. Lokaty 1,110,221.29 1,287,011.20 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 712 208 19 0956 1. Lokaty 13 712 208 19 090 118 2. Środki pieniężne 0-62 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY. (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY. (w zł) I. Aktywa 313 475 334 849 1. Lokaty 313 475 334 849 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II.

Bardziej szczegółowo

w 2005 r. Warszawa, listopad 2006 r.

w 2005 r. Warszawa, listopad 2006 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2 r. Warszawa, listopad 26 r. Opracowanie pod redakcją: Jacka Osińskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Agnieszka Brewka Monika Józefowska Paweł Kłosiewicz Jolanta

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 22 912 555,40 22 912 555,40 0,00 35 441 505,06 35 441 505,06 0,00 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

15 829 224,25 23 264 890,45

15 829 224,25 23 264 890,45 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 15 829 224,25 23 264 890,45 1. Lokaty 15 829 224,25 23 264 890,45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 20 872 113 27 652 011 1. Lokaty 20 872 113 27 651 644 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 3 751 037,87 3 751 037,87 0,00 8 220 589,83 8 220 589,83 0,00 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

w 2007 r. Warszawa, listopad 2008 r.

w 2007 r. Warszawa, listopad 2008 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 27 r. Warszawa, listopad 28 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Agnieszka Brewka Jolanta Fijałkowska

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 110 309,66 1 963 784,71 1. Lokaty 1 096 982,70 1 958 361,30 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r ,00 1. Lokaty

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r ,00 1. Lokaty Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0,00 18 711 837,00 1. Lokaty 18 711 837,00 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 23 098,43 50 997,59 1. Lokaty 23 098,43 50 997,59 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Warszawa, 2014 Skład: Departament Edukacji i Wydawnictw Druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 521 783,47 10 776 958,11 1. Lokaty 11 014 601,89 9 862 238,31 środki pieniężne 124 567,07 128 853,30 aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 204 321,72 1. Lokaty 0,00 1 204 321,72 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 75 486 027,02 85 169 769,29 1. Lokaty 75 486 027,02 85 169 769,29 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 342 996,58 523 509,78 1. Lokaty 342 996,58 523 509,78 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 768,72 770,64 1. Lokaty 768,72 770,64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1.

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Stabilności Finansowej Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa, 5 listopada 2015 r. Ewolucja i struktura systemu finansowego (1) 2 Aktywa systemu finansowego w relacji do PKB w wybranych

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 504 178,49 797 234,27 1. Lokaty 502

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO/CREDIT SUISSE Akcje I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł)

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r.

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Trendy i możliwości Perspektywa makroekonomiczna - wysoki potencjał wzrostu w Polsce Popyt na kapitał - Wzrost zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r. 14 listopada 20 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 20 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Nowoczesny i bezpieczny Bank Wyniki finansowe Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 1 027 436,74 918 272,53 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 1 027 436,74 918 272,53 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12013 I Aktywa 1. Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego grudzień 2009 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Finansowego

Raport o stabilności systemu finansowego grudzień 2009 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Finansowego Raport o stabilności systemu finansowego grudzień 2009 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Publikowanie Raportu jest standardem międzynarodowym, NBP

Bardziej szczegółowo

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec okresu poprzedniego Koniec okresu bieżącego I. Aktywa 0 2 282 720 Lokaty 0 2 282 720 2. Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 29 r. Warszawa, listopad 21 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Paweł Bystrek Jolanta Fijałkowska

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r. Warszawa, 2015 r. Zaaprobował: Jacek Osiński, Dyrektor Departamentu Stabilności Finansowej Opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe Funduszu Dynamicznego BPH za rok 2006

Sprawozdanie okresowe Funduszu Dynamicznego BPH za rok 2006 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 5 936,34-1. Lokaty 5 931,34-2. Środki pieniężne 5,00 3. Należności, w tym 3.1 Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2 Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 59 662,22 44 204,48 1. lokaty 59 662,22 44 204,48 środki pieniężne

Bardziej szczegółowo