I. Informacja o nieskarbowych instrumentach dłużnych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Informacja o nieskarbowych instrumentach dłużnych."

Transkrypt

1 NAZWA BANKU DRP DATA INFORMACJA O DZIAŁANIACH BANKU NA RYNKU FINANSOWYM w... (miesiąc / rok) I. Informacja o nieskarbowych instrumentach dłużnych. Informacja o emisjach i emitentach nieskarbowych instrumentów dłużnych. Przekazuje się informacje o nieskarbowych instrumentach dłużnych wyemitowanych tylko na podstawie prawa polskiego zarówno przez rezydentów jak i nierezydentów. Banki pełniące funkcję DRP przesyłają dane zagregowane na formularzach wg wzorów: I.2a, I.2b, I.3a, I.3b, I.4a i I.4b, stosownie do kategorii emitenta instrumentów dłużnych. Dodatkowo dla każdej serii emisji rezydenckiej o wartości 100 mln zł i wyższej (lub równowartości w j walucie) i dla każdej emisji nierezydenckiej, uplasowanej w danym miesiącu sprawozdawczym, prosimy o przekazywanie przez Banki danych szczegółowych wg poniższej tabeli. Dane te powinny być też uwzględnione w agregatach prezentowanych w tabelach I.2a, I.2b, I.3a, I.3b, I.4a i I.4b. I.1. Formularz do danych szczegółowych 0. Numer rozliczeniowy (nazwa) banku sprawozdającego EMISJA 1. Pełna nazwa emitenta 2.a. Kategoria emitenta 2.b. rezydent / nierezydent 3. Instrument długoterminowy/krótkoterminowy 4. Rodzaj instrumentu dłużnego 5. Data emisji 6. Data zapadalności 7. Pierwotny okres zapadalności 8. Data zakończenia programu emisji 9. Wartość programu (limit zadłużenia) w mln złotych 10. Wartość emisji (w mln jednostek emisji) 11. Waluta emisji (np., USD, ) 12. Nominał (w tys. jednostek emisji) 13. Rodzaj oprocentowania 14. Formuła oprocentowania 15. Rynek wtórny 16. Wbudowane instrumenty pochodne, właściwości 17. Gwarant objęcia emisji nazwa 18. Gwarant wykupu emisji nazwa 19. Rating(i) emitenta długoterminowy 1

2 Wyjaśnienia do formularza szczegółowego: Ad. 1 Ad. 2 Ad. 4 Ad. 5 Ad. 6 Ad. 7 Ad. 8 Ad. 9 Ad. 10 Ad. 11 Ad. 12 W przypadku przedsiębiorstw prosimy o wpisanie pełnej nazwy emitenta obejmującej także jego formę prawną (spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka komandytowo akcyjna). Prosimy o wybór jednej z poniższych kategorii: Monetarne instytucje finansowe (lista MIF na stronie internetowej EBC) Międzynarodowe organizacje finansowe Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego (np. firmy leasingowe, factoringowe, domy maklerskie) Pomocnicze instytucje finansowe (m.in. fundusze, fundacje finansowe, BFG) Instytucje ubezpieczeniowe Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Powszechne Towarzystwa Emerytalne Przedsiębiorstwa Gminy Powiaty Miasta na prawach powiatów Związki jednostek samorządu terytorialnego Województwa Instytucje rządowe szczebla centralnego (budżet państwa i fundusze celowe budżetu państwa z wyłączeniem funduszy zaliczonych do funduszy ubezpieczeń społecznych) Fundusze ubezpieczeń społecznych (Narodowy Fundusz Zdrowia, ZUS, KRUS) Inne Rodzaj instrumentu dłużnego obejmuje następujące kategorie: Instrumenty dłużne zabezpieczone aktywami finansowymi Instrumenty dłużne zabezpieczone hipoteką Instrumenty dłużne zabezpieczone innymi aktywami Listy zastawne Obligacje przychodowe Obligacje zamienne Bankowe papiery wartościowe Niezabezpieczone instrumenty dłużne Inne niezabezpieczone instrumenty dłużne Oznacza dzień, w którym papier dłużny został wyemitowany. Oznacza dzień, w którym papier dłużny zostanie wykupiony. Do jednego roku w miesiącach, >= 1 rok w latach. Oznacza dzień zakończenia programu emisji. Maksymalna kwota zadłużenia emitenta wobec inwestorów z tytułu papierów dłużnych określona w umowie między emitentem a Agentem Emisji. Wartość emisji uplasowanej na rynku w miesiącu sprawozdawczym. Prosimy o wybór jednej z poniższych kategorii: USD JPY GBP CHF Inne Nominał pojedynczej obligacji. 2

3 Ad. 13 Ad. 14 Ad. 15 Ad. 16 Ad. 17 Ad. 18 Rodzaj oprocentowania obejmuje kategorie takie jak: Stałe Zmienne (o stopie rozliczeniowej ustalanej na początku/na koniec okresu odsetkowego) Zmienne o odwrotnie zmieniającej się stopie procentowej (invers floaters) Zerokuponowe Strukturyzowane Stopa referencyjna i wysokość marży w punktach procentowych. Dla stopy referencyjnej podajemy tylko np. 3M WIBOR, 6M LIBOR, BS52 (nie podajemy okresu, na podstawie którego wyliczana jest średnia stanowiąca stopę referencyjną ani wartości tej stopy). Prosimy wybrać jedną z poniższych wartości: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA RPW CeTO SA Warszawska Giełda Towarowa SA Rynek organizowany dla danej emisji przez bank pełniący funkcję market-makera Inny rynek zorganizowany Brak jakiejkolwiek zorganizowanej formy rynku wtórnego Prosimy o wybór jednej z poniższych kategorii: A) Opcja wcześniejszego wezwania do wykupu przez emitenta B) Opcja wcześniejszego przedstawienia do wykupu przez inwestora (nabywcę) C) Opcja zamiany na akcje D) A i B E) A i C F) B i C G) Inne H) Brak Podmiot / podmioty zobowiązane na podstawie umowy z emitentem do nabycia na własny rachunek papierów dłużnych na warunkach określonych w tej umowie. Podmiot / podmioty zobligowane do spełnienia zobowiązań wynikających z wyemitowanych papierów dłużnych, w przypadku nie spełnienia ich przez emitenta. 3

4 Formularze do danych zagregowanych I.1.2. Dane zagregowane o niepublicznych emisjach banków na rynku krajowym. Dealerzy Rynku Pieniężnego przekazują dane o emisjach własnych oraz o emisjach banków niebędących DRP, dla których Banki sprawozdające pełnią funkcję organizatorów emisji. Tabela I.1.2a. 1. Krótkoterminowe instrumenty dłużne, w tym: z terminem pierwotnym do 1miesiąca włącznie od 1 do 3 miesięcy włącznie powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie 1.1. Bankowe papiery wartościowe, w tym: z terminem pierwotnym do 1miesiąca włącznie od 1 do 3 miesięcy włącznie powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie Stan zadłużenia Nowe emisje w miesiącu (w mln zł) Wykup w miesiącu 2. Długoterminowe instrumenty dłużne, w tym: z terminem pierwotnym od 1 roku do 5 lat 2.1. Bankowe papiery wartościowe, w tym: 2.2. Listy zastawne, w tym: od 5 lat włącznie do 10 lat od 10 lat włącznie i powyżej z terminem pierwotnym od 1 roku do 5 lat od 5 lat włącznie do 10 lat od 10 lat włącznie i powyżej z terminem pierwotnym od 1 roku do 5 lat od 5 lat włącznie do 10 lat od 10 lat włącznie i powyżej 3. Informacja uzupełniająca do wiersza 2.: 3.1. Obligacje podporządkowane 3.2. Inne instrumenty dłużne zabezpieczone 3.3. Instrumenty dłużne o zmiennym oprocentowaniu Tabela I.1.2b. 1. Krótkoterminowe instrumenty dłużne, w tym: Liczba emisji wg stanu na koniec miesiąca Liczba nowych emisji w miesiącu Liczba emitentów Liczba nowych programów emisji (w sztukach) Liczba aktywnych programów emisji 1.1. Bankowe papiery wartościowe Długoterminowe instrumenty 2. dłużne, w tym: 2.1. Bankowe papiery wartościowe 2.2. Listy zastawne 3. Informacja uzupełniająca do wiersza 2.: 3.1. Obligacje podporządkowane Inne instrumenty dłużne 3.2. zabezpieczone Instrumenty dłużne o zmiennym 3.3. oprocentowaniu 4

5 I.1.3. Dane zagregowane o niepublicznych emisjach dłużnych papierów wartościowych przedsiębiorstw, pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego i pomocniczych instytucji finansowych na rynku krajowym, dla których Banki sprawozdające pełnią funkcję organizatorów emisji. Tabela I.1.3a. 1. Krótkoterminowe instrumenty dłużne, w tym: 1.1. Przedsiębiorstwa, w tym: z terminem pierwotnym do 1miesiąca włącznie Stan zadłużenia Nowe emisje w miesiącu (w mln zł) Wykup w miesiącu od 1 do 3 miesięcy włącznie 1.2. powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe, w tym: z terminem pierwotnym do 1miesiąca włącznie od 1 do 3 miesięcy włącznie powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie 2. Długoterminowe instrumenty dłużne, w tym: 2.1. Przedsiębiorstwa, w tym: z terminem pierwotnym od 1 roku do 5 lat od 5 lat włącznie do 10 lat 2.2. od 10 lat włącznie i powyżej Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe, w tym: z terminem pierwotnym od 1 roku do 5 lat od 5 lat włącznie do 10 lat od 10 lat włącznie i powyżej 3. Informacja uzupełniająca do wiersza 2: 3.1. Obligacje przychodowe 3.2. Inne instrumenty dłużne zabezpieczone 3.3. Instrumenty dłużne o zmiennym oprocentowaniu Tabela I.1.3b. 1. Krótkoterminowe instrumenty dłużne, w tym: Liczba emisji wg stanu na koniec miesiąca Liczba nowych emisji w miesiącu Liczba emitentów Liczba nowych programów emisji (w sztukach) Liczba aktywnych programów emisji 1.1. Przedsiębiorstwa Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze 1.2. instytucje finansowe Długoterminowe instrumenty 2. dłużne, w tym: 2.1. Przedsiębiorstwa Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze 2.2. instytucje finansowe 3. Informacja uzupełniająca do wiersza 2.: 3.1. Obligacje przychodowe Inne instrumenty dłużne 3.2. zabezpieczone Instrumenty dłużne o zmiennym 3.3. oprocentowaniu 5

6 I.1.4. Dane zagregowane o niepublicznych emisjach dłużnych papierów wartościowych jednostek samorządu terytorialnego na rynku krajowym, dla których Banki sprawozdające pełnią funkcję organizatorów emisji. Tabela I.1.4a. 1. Krótkoterminowe instrumenty dłużne, w tym: z terminem pierwotnym do 1miesiąca włącznie Stan zadłużenia Nowe emisje w miesiącu (w mln zł) Wykup w miesiącu od 1 do 3 miesięcy włącznie powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie 2. Długoterminowe instrumenty dłużne, w tym: z terminem pierwotnym od 1 roku do 5 lat od 5 lat włącznie do 10 lat od 10 lat włącznie i powyżej 3. Informacja uzupełniająca do wiersza 2: 3.1. Obligacje przychodowe 3.2. Inne instrumenty dłużne zabezpieczone 3.3. Instrumenty dłużne o zmiennym oprocentowaniu Tabela I.1.4b. Krótkoterminowe 1. instrumenty dłużne Długoterminowe instrumenty 2. dłużne Liczba emisji wg stanu na koniec miesiąca 3. Informacja uzupełniająca do wiersza 2.: 3.1. Obligacje przychodowe Inne instrumenty dłużne 3.2. zabezpieczone Instrumenty dłużne o zmiennym 3.3. oprocentowaniu Liczba nowych emisji w miesiącu Liczba emitentów Liczba nowych programów emisji (w sztukach) Uwagi do formularzy dla danych zagregowanych: W kolumnie liczba nowych programów emisji proszę wpisywać liczbę programów uruchomionych w danym miesiącu sprawozdawczym. W kolumnie liczba aktywnych programów emisji proszę wpisywać liczbę programów emisji aktywnych na koniec miesiąca sprawozdawczego. Rolowanie kolejnych transz należy traktować jako nową serię emisji. Liczba aktywnych programów emisji 6

7 2. Nabywcy instrumentów dłużnych. Przekazuje się informacje o instrumentach dłużnych wyemitowanych tylko na podstawie prawa polskiego. Stan kont depozytowych w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego wg wartości nominalnej instrumentów wyrażony w mln (wartość instrumentów w walutach obcych przeliczana jest po średnim kursie NBP z ostatniego dnia okresu sprawozdawczego). W odniesieniu do nieskarbowych instrumentów dłużnych poniższe tabele wypełniają banki pełniące funkcję Depozytariusza lub Sub-Depozytariusza, w rozumieniu Rekomendacji w sprawie standardowej dokumentacji niepublicznych emisji krótko- i średnioterminowych obligacji nieskarbowych przeprowadzanych za pośrednictwem kilku dealerów. Depozytariusze wykazują stan rachunków papierów wartościowych inwestorów z wyłączeniem stanu kont Sub-Depozytariuszy (banków sprawozdających). Bankami sprawozdającymi są Dealerzy Rynku Pieniężnego Nabywcy bankowych papierów wartościowych emitowanych na podstawie Ustawy Prawo bankowe. mln Bankowe papiery wartościowe o pierwotnym terminie zapadalności do jednego roku włącznie Bankowe papiery wartościowe o pierwotnym terminie zapadalności powyżej jednego roku TYP INWESTORA REZYDENT NIEREZYDENT REZYDENT NIEREZYDENT Monetarne instytucje finansowe 1) Instytucje ubezpieczeniowe Fundusze emerytalne Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego 2) w tym fundusze inwestycyjne Pomocnicze instytucje finansowe 3) Przedsiębiorstwa 4) Gospodarstwa domowe 5) Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 6) Instytucje rządowe szczebla centralnego 7) Fundusze ubezpieczeń społecznych 8) Instytucje samorządowe 9) Międzynarodowe instytucje finansowe X X 7

8 2.2. Nabywcy obligacji bankowych emitowanych na podstawie Ustawy o obligacjach. mln Obligacje bankowe o pierwotnym terminie zapadalności do jednego roku włącznie Obligacje bankowe o pierwotnym terminie zapadalności powyżej jednego roku TYP INWESTORA REZYDENT NIEREZYDENT REZYDENT NIEREZYDENT Monetarne instytucje finansowe 1) Instytucje ubezpieczeniowe Fundusze emerytalne Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego 2) w tym fundusze inwestycyjne Pomocnicze instytucje finansowe 3) Przedsiębiorstwa 4) Gospodarstwa domowe 5) Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 6) Instytucje rządowe szczebla centralnego 7) Fundusze ubezpieczeń społecznych 8) Instytucje samorządowe 9) Międzynarodowe instytucje finansowe X X 2.3. Nabywcy listów zastawnych emitowanych na podstawie Ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz obligacji komunalnych (emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: miasta, gminy, powiaty, województwa) mln Listy zastawne Obligacje komunalne TYP INWESTORA REZYDENT NIEREZYDENT REZYDENT NIEREZYDENT Monetarne instytucje finansowe 1) Instytucje ubezpieczeniowe Fundusze emerytalne Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego 2) w tym fundusze inwestycyjne Pomocnicze instytucje finansowe 3) Przedsiębiorstwa 4) Gospodarstwa domowe 5) Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 6) Instytucje rządowe szczebla centralnego 7) Fundusze ubezpieczeń społecznych 8) Instytucje samorządowe 9) Międzynarodowe instytucje finansowe X X 8

9 2.4. Nabywcy innych nieskarbowych instrumentów dłużnych (w tym: obligacji korporacyjnych, krótkoterminowych instrumentów dłużnych emitowanych na podstawie Ustawy o obligacjach, Prawa wekslowego, Kodeksu cywilnego) mln Inne instrumenty dłużne o pierwotnym terminie zapadalności do jednego roku Inne instrumenty dłużne o pierwotnym terminie zapadalności powyżej jednego roku TYP INWESTORA REZYDENT NIEREZYDENT REZYDENT NIEREZYDENT Monetarne instytucje finansowe 1) Instytucje ubezpieczeniowe Fundusze emerytalne Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego 2) w tym fundusze inwestycyjne Pomocnicze instytucje finansowe 3) Przedsiębiorstwa 4) Gospodarstwa domowe 5) Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 6) Instytucje rządowe szczebla centralnego 7) Fundusze ubezpieczeń społecznych 8) Instytucje samorządowe 9) Międzynarodowe instytucje finansowe X X 2.5. Nabywcy obligacji skarbowych mln Obligacje skarbowe TYP INWESTORA REZYDENT NIEREZYDENT Monetarne instytucje finansowe 1) Instytucje ubezpieczeniowe Fundusze emerytalne Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego 2) w tym fundusze inwestycyjne Pomocnicze instytucje finansowe 3) Przedsiębiorstwa 4) Gospodarstwa domowe 5) Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 6) Instytucje rządowe szczebla centralnego 7) Fundusze ubezpieczeń społecznych 8) Instytucje samorządowe 9) Międzynarodowe instytucje finansowe X 9

10 Uwagi: Podział inwestorów wg klasyfikacji sektorowej zgodnej ze standardem europejskim ESA 95. 1) dotyczy banków komercyjnych, lista MIF na stronie internetowej EBC 2) m.in. fundusze inwestycyjne, firmy leasingowe, factoringowe, biura maklerskie, kantory 3) m.in. fundusze, fundacje finansowe, izby i centra rozliczeniowe, BFG 4) obejmuje: przedsiębiorstwa i spółki państwowe oraz przedsiębiorstwa, spółki prywatne i spółdzielnie 5) obejmuje: przedsiębiorców indywidualnych (zatrudniających do 9 osób włącznie), osoby prywatne i rolników indywidualnych 6) instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, których podstawowe przychody stanowią dobrowolne wpłaty lub wkłady w naturze od gospodarstw domowych, dotacje instytucji rządowych i samorządowych oraz dochody z tytułu własności; zaliczamy tu m.in. związki zawodowe, towarzystwa i stowarzyszenia zawodowe i naukowe, partie polityczne, kościoły i związki wyznaniowe, kluby kultury, rekreacyjne i sportowe, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pomocy humanitarnej finansowane z transferów pieniężnych od innych jednostek instytucjonalnych 7) budżet państwa i fundusze celowe budżetu państwa z wyłączeniem funduszy zaliczonych do funduszy ubezpieczeń społecznych 8) Narodowy Fundusz Zdrowia, ZUS, KRUS 9) jednostki samorządu terytorialnego (JST): urzędy powiatowe i gm, sejmiki samorządowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez JST, publiczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe z wyłączeniem specjalistycznych finansowanych z budżetu państwa), samorządowe instytucje kultury, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych tworzone przez JST, samorządowe fundusze celowe. Szczegółowe objaśnienie kategorii na stronie internetowej NBP, > Statystyka i sprawozdawczość > Sprawozdawczość >Sprawozdawczość dla NBP przekazywana przez banki > Instrukcje > Instrukcja dla banków stosujących Międzynarodowe Standardy Rachunkowości s Osoba odpowiedzialna za sporządzanie i terminowe dostarczanie informacji miesięcznej do Departamentu Operacji Krajowych Narodowego Banku Polskiego. Imię i nazwisko: Funkcja: Departament: tel. fax.: Pieczątka i podpis 10

11 II. Informacja o rynku wtórnym instrumentów finansowych 1. Obroty na RYNKU WTÓRNYM nieskarbowych instrumentów dłużnych w mln. Przekazuje się informacje o instrumentach dłużnych wyemitowanych tylko na podstawie prawa polskiego (emisje zarówno niepubliczne, jak i publiczne). Dane wykazuje się według wartości nominalnej papierów i wyraża się w mln (dla papierów w walutach obcych wartość przelicza się po kursie średnim NBP z dnia rozliczenia transakcji). RYNEK WTÓRNY Poprzez rynek wtórny nieskarbowych papierów dłużnych rozumiemy rynek, na którym dokonywane są transakcje kupna (sprzedaży) tych papierów z wyłączeniem pierwotnej sprzedaży papierów przez emitenta za pośrednictwem dealera oraz nabywania przez emitenta papierów w celu ich wykupu (zarówno bez pośrednictwa jak i za pośrednictwem dealera). Nie wykazuje się transakcji warunkowych. Prosimy o wykazywanie tylko tych transakcji, które zachodzą na tak zdefiniowanym rynku wtórnym. Przekazywana jest informacja o transakcjach ROZLICZONYCH w okresie sprawozdawczym (razem transakcje kupna i sprzedaży). Obroty w mln z bankami z niebankami Obligacje NBP Bankowe papiery wartościowe o pierwotnym terminie zapadalności do 1 roku włącznie Bankowe papiery wartościowe o pierwotnym terminie zapadalności powyżej jednego roku Obligacje bankowe o pierwotnym terminie zapadalności do 1 roku włącznie Obligacje bankowe o pierwotnym terminie zapadalności powyżej jednego roku Listy zastawne Obligacje komunalne Inne instrumenty dłużne o pierwotnym terminie zapadalności do 1 roku włącznie Inne instrumenty dłużne o pierwotnym terminie zapadalności powyżej jednego roku Osoba odpowiedzialna za sporządzanie i terminowe dostarczanie informacji miesięcznej do Departamentu Operacji Krajowych Narodowego Banku Polskiego. Imię i nazwisko: Funkcja: Departament: tel. fax.: Pieczątka i podpis 11

12 2. Stan portfela własnego instrumentów dłużnych (nominowanych w i walutach obcych) posiadanych przez Bank w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego wg wartości nominalnej wyrażonej w mln. Wartość papierów w walutach obcych jest przeliczana po kursie średnim NBP z ostatniego dnia okresu sprawozdawczego. Rodzaj instrumentu dłużnego Nominowany w Nominowany w Euro Nominowany w pozostałej walucie obcej Wyemitowany przez: Wyemitowany przez: Wyemitowany przez: REZYDENTA NIEREZYDENTA REZYDENTA NIEREZYDENTA REZYDENTA NIEREZYDENTA Obligacje skarbowe X X X Bankowe papiery wartościowe o pierwotnym terminie zapadalności do 1 roku włącznie 1) Bankowe papiery wartościowe o pierwotnym terminie zapadalności powyżej 1 roku 1) Obligacje bankowe o pierwotnym terminie zapadalności do 1 roku włącznie 2) Obligacje bankowe o pierwotnym terminie zapadalności powyżej 1 roku 2) Listy zastawne Obligacje komunalne Inne instrumenty dłużne o pierwotnym terminie zapadalności do 1 roku włącznie 3) Inne instrumenty dłużne o pierwotnym terminie zapadalności powyżej 1 roku 3) 1) bankowe papiery wartościowe emitowane na podstawie Ustawy Prawo bankowe 2) bankowe papiery wartościowe emitowane na podstawie Ustawy o obligacjach 3) instrumenty dłużne emitowane na podstawie Ustawy o obligacjach, Kodeksu cywilnego, Prawa wekslowego 12

13 3. Transakcje warunkowe Przekazuje się informacje o transakcjach zabezpieczonych na instrumentach dłużnych wyemitowanych tylko na podstawie prawa polskiego Transakcje REPO i REVERSE REPO (z wyłączeniem operacji dokonanych z NBP) rozpoczętych (i już zakończonych, jak i niezakończonych) w danym miesiącu sprawozdawczym w mln. Instrument zabezpieczający Bony pieniężne NBP Obligacje NBP Obligacje skarbowe Pozostałe instrumenty dłużne KATEGORIA KONTRAHENTA K/PO S/PO K/PO S/PO K/PO S/PO K/PO S/PO 1. Monetarne instytucje finansowe 2. Instytucje niebankowe X X 2.a Instytucje ubezpieczeniowe X X 2.b Fundusze emerytalne X X 2.c Fundusze inwestycyjne X X 2.d Przedsiębiorstwa X X 2.e Pozostałe kategorie X X 3. Nierezydenci X X 1. 1 dniowe STRUKTURA TERMINOWA K/PO S/PO K/PO S/PO K/PO S/PO K/PO S/PO 2. Powyżej 1 dnia do 7 dni włącznie 3. Powyżej 7 dni do 1 miesiąca włącznie 4. Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie 5. Powyżej 3 do 6 miesięcy włącznie 6. Powyżej 6 miesięcy K/PO kupno z przyrzeczeniem odsprzedaży S/PO sprzedaż z przyrzeczeniem odkupu 13

14 3.2. Transakcje SELL-BUY BACK i BUY-SELL-BACK (z wyłączeniem operacji dokonanych z NBP) rozpoczętych (i już zakończonych, jak i niezakończonych) w danym miesiącu sprawozdawczym w mln. Instrument zabezpieczający Bony pieniężne NBP Obligacje NBP Obligacje skarbowe Pozostałe instrumenty dłużne KATEGORIA KONTRAHENTA SBB BSB SBB BSB SBB BSB SBB BSB 1. Monetarne instytucje finansowe 2. Instytucje niebankowe X X 2.a Instytucje ubezpieczeniowe X X 2.b Fundusze emerytalne X X 2.c Fundusze inwestycyjne X X 2.d Przedsiębiorstwa X X 2.e Pozostałe kategorie X X 3. Nierezydenci X X 1. 1 dniowe STRUKTURA TERMINOWA SBB BSB SBB BSB SBB BSB SBB BSB 2. Powyżej 1 dnia do 7 dni włącznie 3. Powyżej 7 dni do 1 miesiąca włącznie 4. Powyżej 1 do 3 miesięcy włącznie 5. Powyżej 3 do 6 miesięcy włącznie 6. Powyżej 6 miesięcy SBB sell-buy-back BSB buy-sell-back Osoba odpowiedzialna za sporządzanie i terminowe dostarczanie informacji miesięcznej do Departamentu Operacji Krajowych Narodowego Banku Polskiego. Imię i nazwisko: Funkcja: Departament: tel. fax.: Pieczątka i podpis: 14

15 III. Informacja o obrotach na pozagiełdowym rynku instrumentów pochodnych i rynku walutowym 1. Instrumenty pochodne na kurs walutowy i stopę procentową 1.1 Obroty według wartości nominalnej instrumentów wyrażonej w mln (informacja o kontraktach ZAWARTYCH w okresie sprawozdawczym). Lp. Rodzaj kontraktu Kwoty zakupione Kwoty sprzedane obroty 1. Kontrakty IRS 1.1. z rezydentami w tym: bankami podmiotami niebankowymi 1.2. z nierezydentami 2. Kontrakty OIS 2.1. z rezydentami w tym: bankami podmiotami niebankowymi 2.2. z nierezydentami 3. Kontrakty FRA 3.1. z rezydentami w tym: bankami podmiotami niebankowymi 3.2. z nierezydentami 4. Kontrakty CIRS X X 4.1. z rezydentami w tym: X X bankami X X podmiotami niebankowymi X X 4.2. z nierezydentami X X 5. Opcje walutowe na kurs USD/ 5.1. z rezydentami w tym: bankami podmiotami niebankowymi 5.2. z nierezydentami 6. Opcje walutowe na kurs / 6.1. z rezydentami w tym: bankami podmiotami niebankowymi 6.2. z nierezydentami 7. Opcje na krajowe stopy procentowe 7.1. z rezydentami w tym: bankami podmiotami niebankowymi 7.2. z nierezydentami 15

16 IRS, OIS i FRA Przekazuje się informacje tylko o kontraktach, w których kwota nominalna transakcji jest wyrażona w. Kupno IRS oznacza dokonywanie płatności odsetkowych obliczonych według stałej stopy procentowej. Transakcje OIS obejmują kontrakty, dla których stawką referencyjną jest stopa POLONIA i O/N WIBOR. CIRS Przekazuje się informacje tylko o kontraktach, w których jedną z walut jest Strategie opcyjnie Każda pojedyncza opcja składająca się na strategię opcyjną (np. straddle, risk reversla) powinna być sprawozdana oddzielnie odpowiednio jako opcja kupiona lub sprzedana. 1.2 Struktura terminowa obrotów wg wartości nominalnej instrumentów wyrażonej w mln (informacja o kontraktach ZAWARTYCH w okresie sprawozdawczym). IRS, CIRS Pierwotny termin zapadalności Ogółem w tym: - do 1 roku włącznie - powyżej 1 roku i do 2 lat włącznie - powyżej 2 lat i do 3 lat włącznie - powyżej 3 lat i do 5 lat włącznie - powyżej 5 lat i do 10 lat włącznie - powyżej 10 lat Kontrakty IRS Kontrakty CIRS OIS (według pierwotnego terminu zapadalności) Pierwotny termin zapadalności kontraktu OIS Ogółem w tym: - do 1 tygodnia włącznie - powyżej 1 i do 2 tygodni włącznie - powyżej 2 tygodni i do 1 miesiąca włącznie - powyżej 1 i do 3 miesięcy włącznie - powyżej 3 i do 6 miesięcy włącznie - powyżej 6 miesięcy Wartość 16

17 Opcje walutowe na kurs / i USD/ oraz opcje na stopę procentową Pierwotny termin wykonania Ogółem w tym: - do 1 miesiąca włącznie - powyżej 1 i do 3 miesięcy włącznie - powyżej 3 i do 6 miesięcy włącznie - powyżej 6 i do 9 miesięcy włącznie - powyżej 9 miesięcy i do 1 roku - powyżej 1 roku Opcje na kurs USD/ Opcje na kurs / Opcje na stopę procentową FRA (według pierwotnego terminu zapadalności) Rodzaj kontraktu 1x2 2x3 1x4 3x6 6x9 Wartość Rodzaj kontraktu 9x12 1x7 3x9 6x12 Pozostałe Wartość 2. Obroty na rynku walutowym Informacja o skali obrotów na rynku walutowym z bankami i podmiotami niebankowymi (z wyjątkiem transakcji z NBP) zrealizowanych przez bank według daty zawarcia transakcji po kursie ogłaszanym przez NBP, o którym mowa w Uchwale nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania kursów złotego w stosunku do walut obcych (Dz. Urz. NBP nr 14/2002 poz. 39 z późniejszymi zmianami). W transakcjach z podmiotami niebankowymi wykazuje się tylko transakcje NEGOCJOWANE. Obie wymiany ( nogi ) transakcji fx swap (wymianę początkową i wymianę końcową - spot i forward) należy wykazywać w rubrykach fx swap. Wymiany początkowej (najczęściej nogi spot ) nie wykazuje się w transakcjach kasowych. 17

18 2.1 WALUTA OBCA WALUTA OBCA Transakcje zawarte w miesiącu sprawozdawczym w mln. w tym TYP TRANSAKCJI OGÓŁEM /USD / USD/ i termin zapadalności * ** Natychmiastowe SPOT 1.1 z bankami rezydentami 1.2. z bankami nierezydentami 1.3. z pod. niebankowymi 1.3.a. rezydentami 1.3.b. nierezydentami 2. Terminowe 2.1. Outright forward z bankami rezydentami z bankami nierezydentami z pod. niebankowymi a. rezydentami b. nierezydentami 2.2. FX swap z bankami rezydentami z bankami nierezydentami z pod. niebankowymi a. rezydentami b. nierezydentami 3. Terminy zapadalności wiersz do 7 dni 3.2. powyżej 7 dni i do 1 miesiąca 3.3. powyżej 1 i do 3 miesięcy 3.4. powyżej 3 miesięcy i do roku 3.5. ponad 1 rok * / oznacza transakcje z udziałem euro niż / i /USD. ** USD/ oznacza transakcje z udziałem dolara niż /USD i USD/. 18

19 2.2 WALUTA OBCA ZŁOTY Transakcje zawarte w miesiącu sprawozdawczym w mln. w tym TYP TRANSAKCJI OGÓŁEM i termin zapadalności USD Natychmiastowe SPOT 1.1 z bankami rezydentami 1.2. z bankami nierezydentami 1.3. z pod. niebankowymi 1.3.a. rezydentami 1.3.b. nierezydentami 2. Terminowe 2.1. Outright forward z bankami rezydentami z bankami nierezydentami z pod. niebankowymi a. rezydentami b. nierezydentami 2.2. FX swap z bankami rezydentami z bankami nierezydentami z pod. niebankowymi a. rezydentami b. nierezydentami 3. Terminy zapadalności wiersz do 7 dni 3.2. powyżej 7 dni i do 1 miesiąca 3.3. powyżej 1 i do 3 miesięcy 3.4. powyżej 3 miesięcy i do roku 3.5. ponad 1 rok Osoba odpowiedzialna za sporządzanie i terminowe dostarczanie informacji miesięcznej do Departamentu Operacji Krajowych Narodowego Banku Polskiego. Imię i nazwisko: Funkcja: Departament: tel. fax.: Pieczątka i podpis 19

Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych M0001-M0018

Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych M0001-M0018 Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych M0001-M0018 1) Definicje instrumentów finansowych: Bony pieniężne NBP są to dyskontowe papiery dłużne o okresie zapadalności do 1 roku, emitowane przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH M0001-M0018

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH M0001-M0018 N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t O p e r a c j i K r a j o w y c h INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH M0001-M0018 Warszawa, wrzesień 2013 1 1) Definicje instrumentów

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

wartość wszystkich transakcji zawartych na poszczególnych rynkach, z uwzględnieniem wspomnianych wag.

wartość wszystkich transakcji zawartych na poszczególnych rynkach, z uwzględnieniem wspomnianych wag. Kryteria wyboru przez Narodowy Bank Polski banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych i oddziałów instytucji kredytowych do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego Wybór przez NBP kontrahentów

Bardziej szczegółowo

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

29.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/23

29.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/23 29.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/23 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1071/2013 z dnia 24 września 2013 r. dotyczące bilansu sektora

Bardziej szczegółowo

W ocenie banków kandydujących do pełnienia funkcji DRP w 2015 r. NBP zwiększa w porównaniu do wyboru DRP na rok 2014 wagę kryterium III do 30 punktów.

W ocenie banków kandydujących do pełnienia funkcji DRP w 2015 r. NBP zwiększa w porównaniu do wyboru DRP na rok 2014 wagę kryterium III do 30 punktów. Kryteria wyboru przez Narodowy Bank Polski banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych i oddziałów instytucji kredytowych do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego Wybór przez NBP kontrahentów

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Rynek kapitałowopieniężny Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Uczestnicy rynku finansowego Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Jednostki administracji państwowej i lokalnej Podmioty zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Poz. 9 UCHWAŁA NR 40/2014 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 17 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Poz. 9 UCHWAŁA NR 40/2014 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 17 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Poz. 9 UCHWAŁA NR 40/2014 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

RF-01. Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych. sporządzone na koniec..kwartału 2015 r.

RF-01. Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych. sporządzone na koniec..kwartału 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON RF-01 Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

RF-01. Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych. sporządzone na koniec..kwartału 2014 r.

RF-01. Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych. sporządzone na koniec..kwartału 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON RF-01 Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w definicjach agregatów monetarnych

Zmiany w definicjach agregatów monetarnych Narodowy Bank Polski Departament Statystyki Zmiany w definicjach agregatów monetarnych wprowadzane począwszy od informacji na koniec marca 2002 r. Narodowy Bank Polski rozpoczął wdrażanie standardów Europejskiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH M0001-M0018 (obowiązująca od danych za grudzień 2014 r.)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH M0001-M0018 (obowiązująca od danych za grudzień 2014 r.) INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH M0001-M0018 (obowiązująca od danych za grudzień 2014 r.) Departament Operacji Krajowych NBP Warszawa, 2014 2 Definicje instrumentów finansowych Bankowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO STATYSTYKA TRANSAKCJI (TRXX)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO STATYSTYKA TRANSAKCJI (TRXX) Wersja z 20121023 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO INFORMACJE OGÓLNE STATYSTYKA TRANSAKCJI (TRXX) Podstawą opracowania formularzy sprawozdawczych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO STATYSTYKA KOREKT DO TRANSAKCJI (TRXXX)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO STATYSTYKA KOREKT DO TRANSAKCJI (TRXXX) Wersja z 20141216 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO INFORMACJE OGÓLNE STATYSTYKA KOREKT DO TRANSAKCJI (TRXXX) Podstawę opracowania formularzy

Bardziej szczegółowo

Formularz PD001 INFORMACJA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH SKŁADNIKÓW PASYWÓW stan na dzień... w tys. zł Razem rezydent i nierezydent

Formularz PD001 INFORMACJA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH SKŁADNIKÓW PASYWÓW stan na dzień... w tys. zł Razem rezydent i nierezydent Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia.... 2013 r. (poz. ) I. Wzory i objaśnienia formularzy dla kas i Kasy Krajowej Formularz PD001 INFORMACJA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH SKŁADNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane www.pwcacademy.pl Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane Jan Domanik Instrumenty pochodne ogólne zasady ujmowania i wyceny 2 Instrument pochodny definicja. to instrument finansowy: którego wartość

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych

Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Rachunki...3 3. Zawieranie Transakcji...3 4. Wykonywanie Transakcji...3 5. Niedostarczenie...4 6. Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

Zakład ubezpieczeń wykonujący działalność w zakresie ubezpieczeń działu II załącznika do ustawy, w formularzu 1 w pozycji 6 wpisuje wartość 0.

Zakład ubezpieczeń wykonujący działalność w zakresie ubezpieczeń działu II załącznika do ustawy, w formularzu 1 w pozycji 6 wpisuje wartość 0. Noty objaśniające do załącznika nr 6 Sprawozdanie powinno zostać przesłane do Komisji Nadzoru Finansowego w formie zwartej (zszyte, w oprawie termicznej lub innej) oraz za pomocą systemu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu

Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu Zgodnie z 38 ust.1 pkt 2 Statutu Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPłynnościowy, Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. 1. Regulamin Transakcji Swap Procentowy zwany dalej Regulaminem SP określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy na podstawie

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

Metodyka opracowywania szeregów czasowych w nowym układzie sprawozdawczym

Metodyka opracowywania szeregów czasowych w nowym układzie sprawozdawczym Metodyka opracowywania szeregów czasowych w nowym układzie sprawozdawczym W poniższym materiale przedstawiona została metodyka wyliczenia szeregów czasowych kategorii monetarnych zmienionych począwszy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. Artykuł 1. Zmiany

WYTYCZNE. Artykuł 1. Zmiany 19.6.2015 L 154/15 WYTYCZNE WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2015/948 z dnia 16 kwietnia 2015 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/7 w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2015/19)

Bardziej szczegółowo

Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych. sporządzone na koniec... kwartału 2011 r.

Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych. sporządzone na koniec... kwartału 2011 r. strona 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RF-01 Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych sporządzone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Stabilności Finansowej Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa, 214 r. Ewolucja i struktura systemu finansowego (1) 2 Aktywa systemu finansowego w relacji do PKB w wybranych krajach Europy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 8

Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 8 Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 8 UCHWAŁA NR 45/2012 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 13 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rejestru Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Rola rynku obligacji Catalyst w finansowaniu rozwoju samorządów. Warszawa, 9 maja 2013

Rola rynku obligacji Catalyst w finansowaniu rozwoju samorządów. Warszawa, 9 maja 2013 Rola rynku obligacji Catalyst w finansowaniu rozwoju samorządów Warszawa, 9 maja 2013 Rynek obligacji nieskarbowych w Polsce Wartość rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych do PKB w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe. Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki

Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe. Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki Plan prezentacji Papiery komercyjne Bankowe papiery wartościowe: Listy Zastawne Certyfikaty depozytowe Bony oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 16 grudnia 2014 r.

Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 16 grudnia 2014 r. Ghelamco Invest sp. z o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 22, 02-675 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.zacisze 5 28-400 PIŃCZÓW Numer identyfikacyjny REGON 291018508 Nazwa województwa świętokrzyskie 1)

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Sposoby inwestowania posiadanych zasobów finansowych przez gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze. Rzeszów, 2011-02-22

Sposoby inwestowania posiadanych zasobów finansowych przez gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze. Rzeszów, 2011-02-22 Sposoby inwestowania posiadanych zasobów finansowych przez gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze Rzeszów, 2011-02-22 O czym będziemy mówić? Kilka informacji dotyczących rynku pieniężnego. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Notowania i wyceny instrumentów finansowych

Notowania i wyceny instrumentów finansowych Notowania i wyceny instrumentów finansowych W teorii praktyka działa, w praktyce nie. Paweł Cymcyk 11.12.2016, Gdańsk W co będziemy inwestować? Rodzaj instrumentu Potrzebna wiedza Potencjał zysku/poziom

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2014 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2014 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 43 586 250,85 43 629 427,14 1. Lokaty 38 436 561,53 39 706 495,84 2. środki pieniężne 298 983,23 306 421,17 3. aktywa za

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Laszki Laszki 36 37-543 LASZKI Numer identyfikacyjny REGON 000541380 Nazwa województwa podkarpackie

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 2 505 071,17 5 801 567,46 1. Lokaty 2505071,17 5731567,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 270 320,11 4 449 193,10 1. Lokaty 4 270 320,11 4 449 193,10 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 270 320,11 4 449 193,10 1. Lokaty 4 270 320,11 4 449 193,10 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 270 320,11 4 449 193,10 1. Lokaty 4 270 320,11 4 449 193,10 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 867 313,51 774 456,78 1. Lokaty 867 313,51 774 456,78 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 984 093,80 1 043 380,38 1. Lokaty 984 093,80 1 043 380,38 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy

System finansowy gospodarki. Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy System finansowy gospodarki Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy Rynki finansowe Rynek kasowy spot Ustalenie ceny i przeniesienie praw jest jednoczesne Rynek terminowy Termin przeniesienia praw

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 8 258 205,62 7 814 530,32 1. Lokaty 8 258 205,62 7 231 147,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 204 321,72 1. Lokaty 0,00 1 204 321,72 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 75 486 027,02 85 169 769,29 1. Lokaty 75 486 027,02 85 169 769,29 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE 1 SWAP - fixed-to-floating rate IRS - swap procentowy jest umową, w której dwie strony uzgadniają, że będą w ustalonych terminach

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 I Aktywa 0,00 64 661,87 1. Lokaty 0,00 64 661,87 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa 0,00 101 550,28 Lokaty 0,00 101 550,28 Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 253 383,50 283 645,48 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 253 383,50 283 645,48 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2010 31.12.2011 I Aktywa

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2010 31.12.2011 I Aktywa I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312010 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 4,972.64 1. Lokaty 0.00 4,972.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych I kw/2016 Biuletyn kwartalny

Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych I kw/2016 Biuletyn kwartalny Warszawa, 1 czerwca r. Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych I kw/ Biuletyn kwartalny 1. Państwowy dług publiczny(pdp, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji) na koniec I kwartału r.

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Architektura rynku kapitałowego w Polsce 10 października 2011 Założenia: Rynek kapitałowy to rynek funduszy średnio i długoterminowych Rynek kapitałowy składa

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec okresu poprzedniego Koniec okresu bieżącego I. Aktywa 0 2 282 720 Lokaty 0 2 282 720 2. Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,465,443.22 2,016,467.71 1. Lokaty 1,465,443.22 2,016,467.71 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej WYTYCZNE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej WYTYCZNE 6.9.2014 L 267/9 WYTYCZNE WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/23 dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 1 027 436,74 918 272,53 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 1 027 436,74 918 272,53 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12013 I Aktywa 1. Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 6 182,86 6 179,79 1. Lokaty 6 182,86 6 179,79 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa 126 808 161 363 1. Lokaty 126 808 161 363 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA I. OGÓLNE ZASADY Procedury wyceny stosowane przez fundusz są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.mickiewicza 2 37-100 ŁAŃCUT Numer identyfikacyjny REGON 690581376 Nazwa województwa podkarpackie 1)

Bardziej szczegółowo

NOTA 6 - INSTRUMENTY POCHODNE BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji 2 na dzień 31.12.2012 Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości dla samorządów. Robert Kwiatkowski Dział Rozwoju Rynku

Nowe możliwości dla samorządów. Robert Kwiatkowski Dział Rozwoju Rynku Catalyst rok później Nowe możliwości dla samorządów Robert Kwiatkowski Dział Rozwoju Rynku Co to jest Catalyst? Obszar handlu detalicznego Obligacje Samorządowe Inwestorzy Uczestnicy Catalyst Banki Obszar

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pl.Poniatowskiego 3 27-600 SANDOMIERZ Numer identyfikacyjny REGON 000523778 Nazwa województwa świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym Załącznik nr 1 do Uchwały nr Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 24 września 2013 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 373 795,60 3 007 469,18 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 373 795,60 3 007 469,18 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 66-320 Trzciel ul.poznańska 22 66-320 TRZCIEL Numer identyfikacyjny REGON 210966898 Nazwa województwa

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 31.12.2004 I Aktywa. 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 31.12.2004 I Aktywa. 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty 12 365,59 25 839,36 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Załącznik do Uchwały nr 51/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 22.08.2014 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Rozdział I. Oprocentowanie produktów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 16 726,85 19 210,08 1. Lokaty 16 726,85 19 210,08 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik do Uchwały nr 36/2012 Zarządu Spółdzielczego Rozwoju z dnia 24.05.2012 r. Tabela Oprocentowania Spółdzielczego Rozwoju (obowiązuje od 18.06.2012 r.) Lp. KLIENCI INDYWIDUALNI Nazwa produktu I.

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.główny Rynek 20 62-800 KALISZ Numer identyfikacyjny REGON 000631982 Nazwa województwa wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31 sierpnia 2015 r. Stawki oprocentowania rachunków w stosunku rocznym obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku I. KLIENCI DETALICZNI

Bardziej szczegółowo

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Wersja 2.4 październik 2014 r. Spis Treści 1 Harmonogram prac... 4 2 Założenia biznesowe... 4 3 Model rozliczeń... 6 3.1 Transakcje

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 62/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 20.06.2013 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1 954 899,73 2 013 797,94 1. Lokaty 1 954 899,73 2 013 797,94 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Sierpień 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarz MF... 7 ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap 21 UCHWAŁA NR 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Finansowe Rynki Kapitałowe - wprowadzenie

Finansowe Rynki Kapitałowe - wprowadzenie Finansowe Rynki Kapitałowe - wprowadzenie dr Grzegorz Szafrański 03/03/2013 Ryzyko finansowe 1 Kontakt http://gszafranski.w.interia.pl/ konsultacje: B106 pon. 13-14.30 tel. : 42 635 5526 office email :

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA JEDNOSTEK SAMORZADU

Bardziej szczegółowo

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE

jednostki samorządu terytorialne go za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006 SYMBOLE MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Kazimierskiego ul. Tadeusza Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 749,82 768,72 Lokaty 749,82 768,72 Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu

Bardziej szczegółowo