SYSTEMY I ICH RODZAJE. MODELE SYSTEMÓW ZDROWOTNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY I ICH RODZAJE. MODELE SYSTEMÓW ZDROWOTNYCH"

Transkrypt

1 SYSTEMY I ICH RODZAJE. MODELE SYSTEMÓW ZDROWOTNYCH

2 Systemy i ich rodzaje Podstawowe pojecia i definicje; - system zdrowotny, - system finansowy - system zdrowotny jako układ bloków i strumieni Modele systemów zdrowotnych: - podstawowe modele systemów zdrowotnych - ewolucja systemów zdrowotnych - kierunki reform systemów zdrowotnych Literatura: J. Suchecka, (2010), Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa, s J. Suchecka (red.), (2011), Finansowanie ochrony zdrowia.wybrane zagadnienia, Wolters kluwer, Warszawa, s

3 SYSTEMY EKONOMICZNE System ekonomiczny to taki układ stosunków i organizacji, który: 1) kształtuje prawa i regulacje rządzące działalnością gospodarczą, 2) determinuje prawa własności czynników produkcji, 3) rozdziela uprawnienia do podejmowania decyzji w zakresie produkcji i konsumpcji, 4) determinuje bodźce motywujące różne podmioty gospodarcze, 5) rozstrzyga kwestie: co, jak i dla kogo ma być produkowane.

4 Rodzaje systemów ekonomicznych Podstawowym kryterium podziału jest podział uprawnień do podejmowania decyzji. Wyróżniamy systemy: zdecentralizowane: uprawnienia do podejmowania decyzji gospodarczych należą wyłącznie do poszczególnych konsumentów i producentów; scentralizowany: uprawnienia do podejmowania decyzji należą wyłącznie do centralnej biurokracji państwowej.

5 RACJONALNOŚĆ GOSPODAROWANIA KRYTERIA WYBORU RACJONALNOŚĆ GOSPODAROWANIA Jest to dokonywanie najbardziej korzystnych (optymalnych) wyborów przy podejmowaniu decyzji w zakresie: celów społecznych i gospodarczych, środków i metod (sposobów) realizacji tych celów. KRYTERIA WYBORU Zasada racjonalnego gospodarowania (zasad gospodarności) jako: zasada największego efektu przy danym nakładzie środków; zasada najmniejszego nakładu środków do osiągnięcia danego efektu. Ekonomiczna efektywność gospodarowania to ta, w której stosunek: efektów do nakładów jest najwyższy lub nakładów do efektów jest najniższy.

6 RACHUNEK EKONOMICZNY jest to porównanie uzyskiwanych z danej działalności gospodarczej efektów z ponoszonymi na tę działalność nakładami (kosztami) w celu wyboru najlepszych wariantów decyzji. Stosowanie rachunku ekonomicznego wymaga spełnienia trzech warunków: efekty działalności gospodarczej i ponoszone na nią nakłady muszą być mierzalne, efekty i nakłady muszą być wyrażone w takich samych jednostkach miary, dysponowania możliwie jednoznacznym kryterium wyboru.

7 PRAWA EKONOMICZNE są to wykryte i opisane ogólne prawidłowości rządzące procesami gospodarczymi Prawa ekonomiczne: mają charakter prawidłowości typu statystycznego, działają obiektywnie (są realną cechą procesu gospodarowania, ich działanie nie zależy od świadomości i woli ludzi).

8 POJĘCIE WŁASNOŚCI Własność w sensie ekonomicznym jest stosunkiem miedzy ludźmi, który powstaje w związku z faktycznym i nie zawsze odzwierciedlonym w przepisach prawa korzystaniem przez ludzi z wyników działalności gospodarczej oraz zarządzaniem czynnikami produkcji, Własność w sensie prawnym jest to pewien stosunek między osobą a rzeczą, który polega na wyłączności posiadania, użytkowania i rozporządzania rzeczą. Przedmiotem własności są rzeczy (obiekty), a podmiotem własności osoby. Stosunki własnościowe w sensie ekonomicznym istnieją w dużej mierze niezależnie od istnienia i obowiązywania prawa własności.

9 ANALIZY EKONOMICZNE W OCHRONIE ZDROWIA Ochrona zdrowia to wszelkie zorganizowane działania prowadzone przy wykorzystaniu zasobów finansowych, materiałowych oraz norm prawnych mające zapewnić społeczeństwu dobry stan zdrowia. Instytucje oraz ich organizacje funkcjonujące w sferze ochrony zdrowia: uczestniczą w tworzeniu produktu narodowego, generują zapotrzebowanie na materiały, środki lecznicze, aparaturę oraz wyspecjalizowany personel medyczny, zaspokajają potrzeby społeczne mające w pewnej części formę popytu rynkowego.

10 Zakres działania mechanizmów rynkowych zależy: od systemu organizacyjnego ochrony zdrowia, od roli państwa w zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.

11 Podstawowe definicje systemów zdrowotnych W analizach ekonomicznych pojęcie system zdrowotny stosowany jest dla określenia: * ochrony zdrowia, * opieki medycznej, * opieki zdrowotnej, * sektora zdrowia.

12 Definicje systemu zdrowotnego 1. Definicje ogólne. System zdrowotny to wyodrębniona całość złożona z wielu różnorodnych elementów, które powiązane są różnorodnymi więziami i który realizuje cel związany ze zdrowiem [Włodarczyk C., S. Paździoch, 2001, s. 15]. System zdrowotny to całość działań, których podstawowym celem jest promowanie, poprawa i zachowanie dobrego stanu zdrowia członków populacji.

13 Definicje systemu zdrowotnego 2. Definicja systemu zdrowia według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) określa: istotę systemu, wielość współdziałających instytucji realizujących określone cele, wewnętrzną spójność systemu. Według tej definicji system zdrowotny jest definiowany jako spójna całość, której liczne powiązane między sobą części, wspólnie oddziałując wpływają pozytywnie na stan zdrowia ludności.

14 System opieki zdrowotnej System opieki zdrowotnej to zorganizowany i skoordynowany zespół działań, którego celem jest realizacja świadczeń i usług profilaktyczno-leczniczych i rehabilitacyjnych, mających na celu zabezpieczenie i poprawę stanu zdrowia jednostki i zbiorowości. System opieki zdrowotnej jest to koncepcyjnie wyodrębniona całość, której części wspólnie przyczyniają się do powodzenia całości, a powodzenie to jest rozumiane jako realizacja misji polityki zdrowotnej.

15 System ochrony zdrowia System ochrony zdrowia składa się z elementów opieki zdrowotnej, mających wpływ ma realizację polityki zdrowotnej: służba zdrowia (świadczeniodawcy), instytucje administrujące i finansujące służbę zdrowia (beneficjenci), tradycyjne działania zdrowia publicznego.

16 Schemat ochrony zdrowia w Polsce Rysunek 1. System ochrony zdrowia w Polsce Źródło: M.Winter, Restrukturyzacja finansowa, organizacyjna i własnościowa zakładów opieki zdrowotnej, Problemy zarządzania 4/2004 (6), Wydział UW, s. 47.

17 Podstawowy cel współczesnego systemu ochrony zdrowia Podstawowy cel współczesnego systemu ochrony zdrowia: zapewnienie mikro- i makroekonomicznej efektywności wykorzystania zasobów poprzez zapewnienie długookresowej stabilności finansowej systemu. Stabilność finansowa oznacza finansowanie usług medycznych zgodnie z zasadami racjonalnego gospodarowania. Racjonalne gospodarowanie w ochronie zdrowia oznacza alternatywnie; finansowanie świadczeń medycznych gwarantujących dany stan zdrowia przy minimalnych kosztach, finansowanie świadczeń medycznych gwarantujący maksymalny stan zdrowia ludności przy danych kosztach.

18 Racjonalne gospodarowanie Efektywność systemu Stosowanie określeń dany i maksymalny stan zdrowia uzależnione jest od: rozwoju ekonomiczno-społecznego kraju, przyjętych kierunków działań rządu wynikających z założeń polityki społecznej, przyjętych przez rząd założeń polityki zdrowotnej. sytuacji demograficznej kraju. Efektywność systemu zależy od: intensywności i metod tworzenia wspólnych funduszy oraz sposobu gromadzenia wpłat za udzielone świadczenia.

19 Definicje systemu finansowego 1. System finansowy jest mechanizmem współtworzenia i przepływu siły nabywczej między nie finansowymi podmiotami gospodarczymi, w skład którego wchodzą instrumenty finansowe, instytucje finansowe, zasady określające sposób ich funkcjonowania. 2. System finansowy to zespół powiązanych ze sobą logicznie form organizacyjnych, aktów prawnych, instytucji finansowych i innych elementów umożliwiających podmiotom nawiązanie stosunków finansowych zarówno w sektorze realnym jak i finansowym. Elementami tego systemu są: instytucje finansowe, akty prawne, formy organizacyjne gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych tzw. fundusze.

20 System finansowy zdrowia System finansowy zdrowia to wyodrębniona, spójna całość, na którą składają się instytucje o różnych formach organizacyjnych, akty normatywne będące podstawą ich tworzenia i funkcjonowania, jak również umożliwiające nawiązanie pomiędzy nimi różnego rodzaju relacji na płaszczyźnie finansowej, której zadaniem jest realizacja celów zdrowotnych. Elementami systemu są: instytucje nadzoru urząd nadzoru nad ubezpieczeniami zdrowotnymi, Ministerstwo Zdrowia, akty prawne różnej rangi konstytucja, ustawy, uchwały, akty wykonawcze, formy organizacyjne gromadzenia i wydatkowania środków finansowych ochrony zdrowia (fundusze ochrony zdrowia), jednostki ochrony zdrowia, firmy farmaceutyczne, hurtownie leków, producenci i dostawcy sprzętu medycznego oraz inne podmioty gospodarcze współdziałające w sektorze zdrowia.

21 System ochrony zdrowia jako układ bloków i strumieni

22 PODAŻ USŁUG MEDYCZNYCH PODAŻ USŁUG MEDYCZNYCH tworzą następujące składowe: lekarze ogólni i specjaliści, medyczny personel pomocniczy, farmaceuci oraz instytucje (szpitale traktowane jako specyficzne podmioty gospodarcze, placówki sektora prywatnego i państwowego;

23 FINANSE posiadają w swojej strukturze trzy zasadnicze grupy źródeł finansowania świadczeń medycznych: rządowe (państwo, region, publiczne kasy na wypadek choroby), ubezpieczeniowe (towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, ubezpieczenia prywatne), stowarzyszenia oraz dotacje państwowe;

24 POPYT NA ŚWIADCZENIA MEDYCZNE POPYT NA ŚWIADCZENIA MEDYCZNE tworzony przez: ludność i jej strukturę demograficzną, status ekonomiczny jednostek lub subpopulacji, przedsiębiorstwa, wykonujących wolne zawody, pracujących, itd. W zależności od zakresu analiz składowe te mogą występować w różnych kombinacjach. Pomiędzy poszczególnymi elementami trzech zasadniczych bloków występują strumienie, ogólnie sklasyfikowane jako strumienie: finansowe, personalne, informacyjne.

25 Strumienie finansowe Do strumieni finansowych można zaliczyć przepływy środków pieniężnych pochodzących ze: składek, odszkodowań ubezpieczeniowych, podatkowych, zwrotów poniesionych kosztów, składek towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, subwencji, wynagrodzeń za pracę, honorariów, kapitacji, opłat bezpośrednich oraz budżetu globalnego.

26 Strumienie personalne Strumienie personalne mogą odnosić się do strony podażowej lub struktury finansowej. Przy określaniu tych powiązań brany jest pod uwagę głównie sposób uczestnictwa pacjentów w procesie wymiany. Chodzi tutaj o obligatoryjny lub wolny wybór lekarza i świadczeń, a także o możliwości ich wyboru z przedłożonej listy lekarzy i usług medycznych.

27 Strumienie informacyjne strumienie informacyjne obejmują elementy: ustalenia nomenklaturowe, ustalenia stawek oraz zakresu działalności służb medycznych (negocjacje), wszelką działalność związaną z reklamą, informacje o stanie zdrowia jednostek i populacji oraz informacje z zakresu epidemiologii.

28 System planowany, system liberalny, system ubezpieczeń W systemie planowanym: występuje tylko sektor publiczny świadczeń zdrowotnych finansowany z podatków od przedsiębiorstw i ludności, środki pieniężne są gromadzone i wydatkowane przez budżet państwa. W systemie liberalnym: funkcjonuje wyłącznie sektor prywatnych usług zdrowotnych finansowany bezpośrednio przez ludność oraz prywatne ubezpieczenia zdrowotne. W tym systemie pojawia się nowa strona finansowania świadczeń prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Rola państwa jest tu ograniczona do określania uregulowań prawnych. W klasycznych propozycjach dotyczących finansowania opieki zdrowotnej główne miejsce zajmują ubezpieczenia na wypadek choroby, często utożsamiane z ubezpieczeniami zdrowotnymi. Obecnie celem tych ubezpieczeń jest pokrycie niespodziewanych i wysokich kosztów leczenia. Szybki rozwój ubezpieczeń na wypadek choroby obserwuje się zarówno w systemie rynkowym, jak i w systemie państwowym.

29 Współczesne systemy organizacji opieki zdrowotnej Cechą charakterystyczną współczesnych systemów organizacji opieki zdrowotnej jest występowanie pośrednika pomiędzy pacjentem a lekarzem. Rolę tę najczęściej pełnią towarzystwa ubezpieczeniowe prywatne i państwowe, budżet centralny oraz budżety lokalne. Oznacza to, że sektor zdrowia może być finansowany jednocześnie, choć w różnym stopniu: ze składek na ubezpieczenia powszechne płacone przez pracownika i pracodawcę, podatków ogólnych oraz składek na ubezpieczenia dobrowolne.

30 Sposoby gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych na ochronę zdrowia Sposoby gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych na ochronę zdrowia różnią się ukształtowaniem instytucjonalnym, rozmiarem ingerencji państwa w proces korzystania przez ludność z usług medycznych oraz zakresem redystrybucji dochodów.

31 Ujęcie modelowe sektora zdrowia Klasyfikacja tradycyjnych systemów zdrowotnych uwzględnia cztery podstawowe podsystemy i związane z nimi cztery modele: 1) system niemiecki model Bismarcka, 2) system brytyjski model Beveridge a, 3) system amerykański model rynkowy, 4) system rosyjski model Siemaszki.

32 Model Bismarcka Model niemiecki funkcjonuje od 1883 roku z wieloma modyfikacjami, z których najbardziej znane w Niemczech są dwie reformy ukierunkowane na obniżenie kosztów funkcjonowania systemu: reforma Bluma z 1989 r. i reforma Seehofera z 1993 r. Założenie: system obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (chorobowych). Podstawy: dążenie zabezpieczenia ludności przed niezawinionymi skutkami nie dających się przewidzieć zdarzeń losowych, które mogłyby przyczynić się do utraty dochodów i zagrażać materialnemu bytowi części społeczeństwa.

33 Model Bismarcka Cechy Pacjent ma prawo swobodnego wyboru świadczeniodawcy spośród, tych którzy podpisali stosowne umowy. Obowiązuje zasada równoważenia przychodów instytucji ubezpieczeniowych pochodzących ze składek z wydatkami na świadczenia dla ubezpieczonych. Fundusze statutowe, mające osobowość prawną znajdują się pod kontrolą nie państwowych instytucji samorządowych. Budżet globalny jest mechanizmem finansowania szpitali. Lekarze rodzinni wynagradzani są zgodnie z ustalonymi warunkami kontraktu lub otrzymują honorarium za udzielone świadczenia. Koszty leczenia mogą być pokrywane w pełni lub częściowo (leki). Nadzór nad systemem sprawuje państwo tworząc precyzyjne ramy prawne dla jego funkcjonowania.

34 Model Bismarcka Cechy (c.d.) Świadczenia zdrowotne finansowane są przez obowiązkowe składki płacone przez pracodawców i pracowników. System ten obowiązuje pracowników najemnych, których dochody nie przekraczają ustalonej ustawowo granicy i brak pracy jest zagrożeniem egzystencji. Osoby uzyskujące dochody na wysokim poziomie mogą przystępować do systemu obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych na zasadzie dobrowolności lub zawierać umowy z ubezpieczycielami prywatnymi. Istnieją wspólnoty ubezpieczeniowe obejmujące swym zasięgiem grupy ludzi posiadających cechy determinujące określone grupy ryzyka. Funkcjonują kasy i zakłady ubezpieczeniowe tworzone według kryterium branżowego, zawodowego czy terytorialnego, posiadające szeroko zakrojoną autonomię. Jednym z podstawowych uprawnień instytucji gromadzących i wydatkujących fundusze jest zawieranie umów z wytwórcami usług medycznych (lekarze i szpitale) na udzielanie świadczeń ubezpieczonym należącym do danej kasy.

35 Model Beveridge a jest modelem narodowej służby zdrowia, który funkcjonuje od 1948 roku. Podstawą tego systemu była znacznie wcześniej wprowadzona ustawa o ubezpieczeniu społecznym z 1911roku. Autorem tej ustawy był Lloyd George. Podstawowe zasady funkcjonowania tego systemu: zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkim obywatelom; powszechny i szeroki zakres bezpłatnych usług zdrowotnych niezależnie od statusu materialnego obywateli; równość dostępu do usług zdrowotnych; finansowanie ochrony zdrowia ze środków publicznych, w przeważającej części z podatków, a ich wysokość ustalana jest corocznie przez parlament i uzależniona jest od różnych dochodów budżetu państwa; lekarze rodzinni jako niezależne podmioty sektora zdrowia posiadają uprawnienia do zawierania kontraktów; decyzje o finansowaniu świadczeń zdrowotnych mają charakter centralistyczny; państwo jest monopolistą w systemie zdrowotnym i zatrudniając pracowników na umowę o pracę stwarza silne podporządkowanie służbowe; akty prawne określają zasady funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

36 Modelu scentralizowanej ochrony zdrowia - model Siemaszki Model scentralizowanej opieki zdrowotnej obowiązywał w krajach o ustroju socjalistycznym. Oparty był na koncepcji narodowej służby zdrowia. Ogólne zasady modelu: finansowanie z podatków za pośrednictwem budżetu centralnego; kontrola przez instytucje rządowe i jednolitość organizacyjna całego systemu podporządkowana centralnemu sterowaniu; zatrudnianie personelu medycznego na posadach państwowych; pełny zakres całkowicie bezpłatnych świadczeń, z wyjątkiem niektórych leków dostępnych w opiece ambulatoryjnej; nastawienie na działania profilaktyczne w stosunku do całej ludności; udział ludności w działaniach na rzecz zdrowia i jego ochrony; sektor zdrowia traktowany jest jako nieprodukcyjny dział gospodarki narodowej; brak sektora usług prywatnych.

37 Cechy modelu rynkowego Model rezydualny charakterystyczny jest dla gospodarki amerykańskiej. Główne zasady tego systemu: brak odpowiedzialności państwa za umożliwienie społeczeństwu dostępu do opieki zdrowotnej; wyraźne rozgraniczenie zdrowia publicznego od zdrowia jednostki; podejmowanie przez jednostki ponoszące ryzyko zdrowotne decyzji o przeznaczeniu dochodów na bieżące lub przyszłe uprawnienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych; dominujące finansowanie ochrony zdrowia przez sektor prywatny, który traktowany jest na równi z pozostałymi sektorami gospodarki narodowej; finansowanie usług medycznych oparte jest na ubezpieczeniach prywatnych; finansowanie świadczeń ze środków publicznych możliwe jest tylko dla osób bardzo biednych, starszych oraz matek i dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

38 Systemy ochrony zdrowia i finansowania świadczeń w wybranych krajach Unii Europejskiej Systemy ochrony zdrowia i finansowanie świadczeń w krajach Unii Europejskiej System ochrony zdrowia - finansowanie System Bismarcka System Beveridge a Refundacja opłat Świadczenia rzeczowe Centralny Lokalny Belgia, Francja, Luksemburg Austria, Niemcy, Holandia Grecja, Hiszpania, Irlandia, Portugalia Dania, Finlandia, Szwecja Źródło: J. Niżnik, 2004, s. 98

Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach 3 edycji Grantów Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach 3 edycji Grantów Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Recenzja: prof. dr hab. Jan W. Wiktor Redakcja: Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Rysunki na okładce i w rozdziałach Fabian Pietrzyk Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach

Bardziej szczegółowo

e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 3/2006

e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 3/2006 e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 3/2006 www.e-finanse.com dr Krzysztof Czubocha Zakład Nauk Humanistycznych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu Finansowanie polityki regionalnej

Bardziej szczegółowo

Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw

Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2010, 56, 3, 131 143 Marcin Kolwitz Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów

Bardziej szczegółowo

Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej

Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu Ewa Jakubek Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. Maria

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy Praca zespołowa pod kierunkiem dr. Andrzeja Mądrali 2014 WARSZAWA AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Grzegorz Byszewski Pracodawcy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Współpłacenie i prywatne ubezpieczenia zdrowotne Iga Magda Krzysztof Szczygielski Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAJACH OECD

SYSTEM FINANSOWANIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAJACH OECD Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu SYSTEM FINANSOWANIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAJACH OECD Wprowadzenie Funkcjonowanie systemów zdrowotnych budzi rosnące zainteresowanie społeczeństw krajów rozwiniętych.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 11

Zeszyty Naukowe nr 11 Zeszyty Naukowe nr 11 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2011 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Działalność regulacyjna państwa w sferze finansowania ochrony zdrowia 1. Wprowadzenie W polskim systemie

Bardziej szczegółowo

Współczesna Gospodarka

Współczesna Gospodarka Współczesna Gospodarka Contemporary Economy Vol. 5 Issue 1 (2014) 67-75 Electronic Scientific Journal ISSN 2082-677X www.wspolczesnagospodarka.pl FINANSOWANIE SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 Raport powstał we współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń z Ernst&Young.

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 2 Polska Izba Ubezpieczeń rnst & Young Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Systematyczne zmiany zamiast leczenia objawów: Koordynacja społecznych i prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech i innych państwach

Systematyczne zmiany zamiast leczenia objawów: Koordynacja społecznych i prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech i innych państwach Prof. Hans-Georg Petersen Uniwersytet Poczdamski Niemiecki Instytut Badań Gospodarczych (DIW Berlin), Członek Niemiecko-Francuskiej Rady Doradców Ekonomicznych Systematyczne zmiany zamiast leczenia objawów:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie polskiego systemu opieki zdrowotnej na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

Finansowanie polskiego systemu opieki zdrowotnej na tle wybranych krajów Unii Europejskiej Joanna Hady, Małgorzata Leśniowska Finansowanie polskiego systemu opieki zdrowotnej na tle wybranych krajów Unii Europejskiej Wstęp Opieka zdrowotna, stanowi bardzo istotny, a zarazem trudny element polityki

Bardziej szczegółowo

FORMY PRYWATNEGO FINANSOWANIA OPIEKI MEDYCZNEJ PRZEZ PACJENTÓW W POLSCE

FORMY PRYWATNEGO FINANSOWANIA OPIEKI MEDYCZNEJ PRZEZ PACJENTÓW W POLSCE FORMY PRYWATNEGO FINANSOWANIA OPIEKI MEDYCZNEJ PRZEZ PACJENTÓW W POLSCE Małgorzata Paszkowska 1 Streszczenie Udział prywatnych wydatkach pacjentów na opiekę zdrowotną stale wzrasta. Polscy pacjenci płacą

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Warszawa, luty 2008 Koncepcja Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń przygotowana przez:

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Dr Małgorzata Paszkowska Katedra Prawa Administracyjnego KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 76 WPROWADZENIE Wzrost świadomości zdrowotnej pacjentów(skutkujący

Bardziej szczegółowo

F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007 2011

F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007 2011 F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E Journal of Finance and Financial Law WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007 2011 Anna Wasiak *, Paulina Szeląg **

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI RACHUNEK WYNIKÓW SZPITALA Z WYKORZYSTANIEM JEDNORODNYCH GRUP PACJENTÓW

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI RACHUNEK WYNIKÓW SZPITALA Z WYKORZYSTANIEM JEDNORODNYCH GRUP PACJENTÓW UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI mgr Małgorzata Macuda RACHUNEK WYNIKÓW SZPITALA Z WYKORZYSTANIEM JEDNORODNYCH GRUP PACJENTÓW Rozprawa doktorska Promotor dr

Bardziej szczegółowo

LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA

LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA Ewa Kulesza Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA Ewa Kulesza Warszawa 2013 Publikacja

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II

RAPORT. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II Zespół do przygotowania raportu: Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga RAPORT Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga II Wersja trzecia Warszawa, 29 sierpnia 2008 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

Beata Nowak-Prokopiuk Justyna Urbańska

Beata Nowak-Prokopiuk Justyna Urbańska Beata Nowak-Prokopiuk Justyna Urbańska Wpływ przystąpienia Polski do strefy euro na rozliczenia międzynarodowe w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego na przykładzie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego

Bardziej szczegółowo

Niniejszy raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Niniejszy raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niniejszy raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Treści zawarte w raporcie odzwierciedlają wyłącznie poglądy jego autorów. Przepisy prawa z zakresu kultury

Bardziej szczegółowo

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne dr Małgorzata Paszkowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne WPROWADZENIE Rynek usług medycznych w Polsce jest finansowany w świetle prawa głównie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Ewolucja zasad kontraktowania usług zdrowotnych w Polsce na tle wybranych krajów

Ewolucja zasad kontraktowania usług zdrowotnych w Polsce na tle wybranych krajów Małgorzata Cygańska * Jerzy Gierusz ** Ewolucja zasad kontraktowania usług zdrowotnych w Polsce na tle wybranych krajów Wstęp Zasady funkcjonowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce, podlegały

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

Pierwszy narodowy system ubezpieczeń zdrowotnych stworzył w 1893 roku niemiecki kanclerz Otto von Bismarck. System ten nie miał jednak na celu

Pierwszy narodowy system ubezpieczeń zdrowotnych stworzył w 1893 roku niemiecki kanclerz Otto von Bismarck. System ten nie miał jednak na celu Pierwszy narodowy system ubezpieczeń zdrowotnych stworzył w 1893 roku niemiecki kanclerz Otto von Bismarck. System ten nie miał jednak na celu ochrony robotników i ich rodzin, lecz miał zapobiegać niepokojom

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia in ynieryjno- -techniczne. autor Ryszard Stempel

Ubezpieczenia in ynieryjno- -techniczne. autor Ryszard Stempel Ubezpieczenia in ynieryjno- -techniczne autor Ryszard Stempel Olsztyn 2014 Ubezpieczenia inżynieryjno-techniczne Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PPP W SYSTEMACH OCHRONY ZDROWIA Z CYKLU: DOBRE PRAKTYKI PPP W WYBRANYCH KRAJACH ŚWIATA

PPP W SYSTEMACH OCHRONY ZDROWIA Z CYKLU: DOBRE PRAKTYKI PPP W WYBRANYCH KRAJACH ŚWIATA PPP W SYSTEMACH OCHRONY ZDROWIA W WYBRANYCH KRAJACH ŚWIATA Z CYKLU: DOBRE PRAKTYKI PPP Praca zbiorowa pod redakcją Jolanty Kalecińskiej i dr Ireny Herbst Autorzy: dr Irena Herbst,Przemysław Zaremba, Bartosz

Bardziej szczegółowo