REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. WIELKOPOLSKIEGO INSTYTUTU JAKOŚCI Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. WIELKOPOLSKIEGO INSTYTUTU JAKOŚCI Sp. z o.o."

Transkrypt

1 SUPERINKUBATOR Hi-Tech Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o Poznań, ul. Szelągowska 49 tel ; fax: REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SUPERINKUBATOR Hi-Tech WIELKOPOLSKIEGO INSTYTUTU JAKOŚCI Sp. z o.o. PREAMBUŁA Inkubator Przedsiębiorczości SUPERINKUBATOR Hi-Tech (zwany dalej też Inkubatorem) utworzony w ramach projektu nr WND-POIG /10 pt.: Stworzenie w ramach Wielkopolskiego Instytutu Jakości Inkubatora Przedsiębiorczości wspierającego powstawanie innowacyjnych firm i realizowany w ramach działania 3.1 PO IG został włączony w strukturę organizacyjną Wielkopolskiego Instytutu Jakości Sp. z o.o. Inkubator ma swoją siedzibę w Poznaniu przy ulicy Szelągowskiej 49 oraz może posiadać inne punkty, działając na terenie całej Polski. W Inkubatorze funkcjonuje Biuro Projektu (w ramach Biura działa Komitet Projektu), którego zaplecze biurowo szkoleniowe służy wykonywaniu zadań projektowych Inkubatora, zgodnych z realizowanym Projektem. Biuro Projektu stanowią wyodrębnione pomieszczenia Wielkopolskiego Instytutu Jakości Sp. z o.o. do działalności Inkubatora. Za funkcjonowanie Biura Projektu odpowiada Kierownik Projektu, który kieruje działaniami Inkubatora z ramienia Wielkopolskiego Instytutu Jakości Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Misją Inkubatora jest: a) wspieranie powstawania innowacyjnych podmiotów gospodarczych, b) krzewienie i rozwój przedsiębiorczości w kraju, c) ułatwianie prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej, Dotacje na innowacje inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt: Stworzenie w ramach Wielkopolskiego Instytutu Jakości Inkubatora Przedsiębiorczości wspierającego powstawanie innowacyjnych firm jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

2 d) wyszukiwanie i dokapitalizowywanie przedsięwzięć o podwyższonym ryzyku, e) ułatwianie wdrażania nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań, f) wspomaganie tworzenia przedsiębiorczości akademickiej w tym m.in. start-upów, spin-off oraz spin out, g) rozbudowa systemu implementacji know-how w gospodarce oraz transfer technologii, h) wirtualizacja i optymalizacja procesów operacyjnych w nowych przedsiębiorstwach. 2. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie Inkubatora Przedsiębiorczości SUPERINKUBATORA Hi-Tech jest Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 3. Projekt nr WND-POIG /10 pod nazwą Stworzenie w ramach Wielkopolskiego Instytutu Jakości Inkubatora Przedsiębiorczości wspierającego powstawanie Innowacyjnych firm" (zwanego dalej Projektem) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , 3 Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji; Działanie Inicjowanie działalności innowacyjnej. 4. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji Projektu, w tym szczególnie rejestracji na stronie internetowej Inkubatora (www.superinkubator.pl) oraz warunki zgłaszania i wyboru pomysłów. 5. Za Pomysłodawcę uznaje się: a) pełnoletnią osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej lub b) osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub c) podmiot zorganizowany (przez podmiot zorganizowany należy rozumieć wszystkie inne podmioty nie mieszczące się w kategoriach przedstawionych w 1 ust. 5 pkt a) i b) powyżej, z wyjątkiem osób fizycznych, które nie osiągnęły pełnoletniości, czyli np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, spółka jawna, fundacja, stowarzyszenie) Będących autorem (współautorem) lub właścicielem (współwłaścicielem) zgłaszanego pomysłu, uprawnionego do nieograniczonego dysponowania nim, który dokona zgłoszenia pomysłu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 6. Inkubator będzie oceniał pomysły, dla których wnioskowany przez Pomysłodawcę poziom wsparcia jest równy bądź wyższy PLN. 7. Pomysłodawca zamierzający skorzystać z oferty Inkubatora wypełnia formularz rejestracyjny na stronie internetowej Inkubatora według zawartych w nim instrukcji, co 2

3 reguluje Procedura rejestracji Użytkownika na stronie internetowej Inkubatora (załącznik nr 1 do Regulaminu). 8. Warunki wejścia i wyjścia kapitałowego określa szczegółowo dokument pod nazwą Polityka Inwestycyjna Inkubatora. 2 Zgłaszanie pomysłów 1. W celu złożenia wniosku o preinkubację i dokapitalizowanie przedsięwzięcia opartego na swoim pomyśle (zwanego dalej Wnioskiem) należy zarejestrować się na stronie internetowej Inkubatora, a następnie wypełnić odpowiednie formularze zgłoszeniowe. 2. Proces zgłoszeniowy składa się z trzech faz: I faza - formalna (walidacja), II faza - merytoryczna, III faza - merytoryczna uszczegółowiająca, w których należy syntetycznie zaprezentować istotę Pomysłu (przedsięwzięcia innowacyjnego). 3. Po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu stosownych instrukcji dalszego postępowania (przekazanych na wskazany podczas rejestracji adres ), należy wypełnić formularz zgłoszeniowy pierwszej fazy formalnej dostępny na stronie internetowej Inkubatora. O spełnieniu kryteriów formalnych i możliwości wypełnienia formularza zgłoszeniowego drugiej fazy merytorycznej Pomysłodawca informowany jest w ciągu 48 godzin od wypełnienia formularza zgłoszeniowego pierwszej fazy. O niespełnieniu kryteriów formalnych Pomysłodawca informowany jest po terminie zakończenia zgłaszania pomysłów (ust. 6 niniejszego paragrafu). 4. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego drugiej fazy, cały Wniosek (złożony z formularzy: pierwszej i drugiej fazy) dostępny na stronie internetowej Inkubatora lub przesłany na adres (wskazy podczas rejestracji), należy wydrukować, czytelnie podpisać i dostarczyć osobiście lub wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o., ul. Szelągowska 49, Poznań z dopiskiem Zgłoszenie Superinkubator Hi-Tech. Podpisany Wniosek winien być dostarczony lub wysłany do Biura Projektu na wskazany wyżej adres w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia pomysłu na stronie internetowej Inkubatora (decyduje data wpływu Wniosku do Biura Projektu). 3

4 5. Rozpatrywane będą wyłącznie Wnioski złożone na formularzach zgłoszeniowych, o których mowa w ust Zgłaszanie pomysłów (wypełnienie formularza pierwszej fazy formalnej wraz z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego drugiej fazy merytorycznej na stronie internetowej Inkubatora) jest możliwe w ramach dwóch etapów Projektu najpóźniej do: r. godz (I etap Projektu), r. godz (II etap Projektu). O ewentualnych zmianach powyższych terminów Pomysłodawcy będą informowani na stronie internetowej Inkubatora. Z uwagi na powyższe Pomysłodawcy obowiązani są do regularnego sprawdzania strony internetowej Inkubatora. 7. W ramach II etapu Projektu zgłaszanie pomysłów rozpocznie się r. Ocena pomysłów zgłoszonych za pomocą formularza pierwszej fazy formalnej oraz formularza drugiej fazy merytorycznej rozpocznie się po: a) r. (dla pomysłów zgłoszonych od do ) b) r. (dla pomysłów zgłoszonych od do ) c) r. (dla pomysłów zgłoszonych od do ). Po każdym z trzech wyżej wymienionych okresów zgodnie z 3 niniejszego Regulaminu wybrane zostaną pomysły do trzeciej fazy merytorycznej. Inkubator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia naboru pomysłów w przypadku wyboru łącznie 50 pomysłów do trzeciej fazy merytorycznej w ramach II etapu Projektu. Informacja o zamknięciu naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Inkubatora (www.superinkubator.pl) z 14-dniowym wyprzedzeniem. Możliwa jest wówczas zmiana wskazanego powyżej harmonogramu oceny pomysłów. 8. Postępowanie ze zgłoszonymi pomysłami obejmuje: a) wybór pomysłów: - w pierwszej i drugiej fazie - wytypowanie docelowo co najmniej 100 najlepszych innowacyjnych pomysłów spośród nadesłanych (w ramach dwóch etapów Projektu); - w trzeciej fazie - wytypowanie docelowo co najmniej 50 najwyżej ocenionych pomysłów zakwalifikowanych do preinkubacji (w ramach dwóch etapów Projektu); b) preinkubację pomysłów przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej, m.in. przez opracowanie analiz rynku, biznesplanów itp.; c) wejście i wyjście kapitałowe planowane dokapitalizowanie co najmniej 10 przedsięwzięć opartych na zgłoszonych pomysłach (w ramach dwóch etapów Projektu). 4

5 3 Wybór pomysłów 1. Złożone na formularzu zgłoszeniowym Wnioski trafiają do Informatycznego Systemu Eksperckiego (ISE) Biura Projektu. 2. Wybór w ISE odbywa się w oparciu o następujące kryteria: I faza kryteria formalne (dopuszczające) w oparciu o zasadę 0-1 (0 nie spełnia kryterium, 1 spełnia kryterium), II faza kryteria merytoryczne, III faza kryteria merytoryczne uszczegóławiające. Poszczególne bloki tematyczne w ramach drugiej i trzeciej fazy oceniane są za pomocą Inteligentnego Algorytmu Cech (IAC) oraz przez Komitet Oceniający (zwany też dalej Komitetem Kapitałowym). Komitet Oceniający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Pomysłodawcę. Procedurę zgłaszania i wyboru pomysłów do wsparcia w ramach Działania 3.1 PO IG szczegółowo opisuje załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 3. W ramach realizacji trzeciej fazy (merytorycznej uszczegóławiającej) po otrzymaniu stosownych instrukcji (na wskazany podczas rejestracji adres ) Pomysłodawca powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy trzeciej fazy (dostępny na stronie internetowej Inkubatora). Ponadto przewidziane są prezentacje pomysłów. Komitet Oceniający dokonuje oceny pomysłów w oparciu o przedstawione prezentacje, a wartość przyznanej oceny wprowadzana jest do ISE. 4. W zależności od sposobu zaprezentowania pomysłu (osobiście lub drogą teleinformatyczną), może zajść konieczność uzupełnienia przekazanych informacji (w formie pisemnej ewentualnie elektronicznej lub osobiście) w odpowiedzi na przesłane przez Inkubator pytania lub na umówionym spotkaniu. 5. W wyniku oceny następującej w trzeciej fazie (merytorycznej uszczegóławiającej), do procesu preinkubacji zostanie zakwalifikowanych przez ISE co najmniej 50 pomysłów (łącznie w ramach dwóch etapów Projektu). Inkubator zastrzega sobie również możliwość stworzenia listy rezerwowej pomysłów zakwalifikowanych do preinkubacji. 6. Na podstawie listy rankingowej wygenerowanej przez ISE podpisywana jest indywidualna Umowa o preinkubację pomysłu, co oznacza, że pomysł przechodzi do preinkubacji. 5

6 7. Proces wyboru pomysłów do preinkubacji będzie trwać od miesiąca do maksymalnie trzech miesięcy od daty zakończenia naboru formularzy zgłoszeniowych. 4 Preinkubacja 1. Okres preinkubacji rozpoczyna się podpisaniem Umowy o preinkubację pomysłu i będzie trwać od miesiąca do maksymalnie sześciu miesięcy od momentu podpisania Umowy. 2. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu preinkubowany pomysł może być wykorzystany przez Pomysłodawcę w przedsięwzięciach funkcjonujących w ramach Inkubatora lub poza nim. 3. Proces preinkubacji jest przeprowadzany na zasadach przewidzianych w Umowie o preinkubację pomysłu. 4. W okresie preinkubacji, w szczególności: a) ustalany jest harmonogram prac, b) opracowywane są analizy i szczegółowy biznesplan przedsięwzięcia opartego na pomyśle, c) rewidowane są elementy biznesowe przedsięwzięcia i szanse na jego komercyjny sukces, d) tworzone mogą być wersje testowe produktu lub usługi będącej wynikiem przedsięwzięcia opartego na pomyśle. 5. Szczegółowy zakres zobowiązań Pomysłodawcy będzie określać każdorazowo Umowa o preinkubację pomysłu. 6. Inkubator dodatkowo ma możliwość umiejscowienia pomysłów wygenerowanych przez ISE w ramach rozszerzanych usług Inkubatora obejmujących m.in.: a) wynajem powierzchni biurowych na preferencyjnych warunkach lub prowadzenie wirtualnego biura, b) dostęp do infrastruktury informacyjnej, c) udostępnienie zaplecza konferencyjnego, d) działalność doradczą (m.in. doradztwo prawno-podatkowe, księgowe, finansowe, biznesowe, patentowe, technologiczne), e) pomoc w pozyskiwaniu kapitału na dalszy rozwój, f) wsparcie w zakresie działań promocyjnych i marketingowych, 6

7 g) działalność proinnowacyjną, a w szczególności pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych organizowanie spotkań przedsiębiorców, międzynarodowych misji gospodarczych, transfer technologii i kojarzenie partnerów gospodarczych. 5 Wejścia i wyjścia kapitałowe 1. Warunki wejścia i wyjścia kapitałowego Inkubatora ustalane są zgodnie z Polityką inwestycyjną Inkubatora oraz wynikają z indywidualnych umów przedwstępnych zawartych pomiędzy Inkubatorem, a Pomysłodawcą. 2. Wyniki procesu preinkubacji (w tym odpowiadające pomysłom biznesplany i analizy oraz ocena elementów materiału zebranego w procesie zgłoszeniowym dokonana przez Komitet Kapitałowy) umożliwiają wygenerowanie przez ISE listy pomysłów rekomendowanych do udzielenia wsparcia kapitałowego, które zostają przekazane do zatwierdzenia Zarządowi Wielkopolskiego Instytutu Jakości Sp. z o.o. 3. Po pozyskaniu listy zgłoszonych pomysłów (przedsięwzięć opartych na pomysłach), o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. kieruje do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej zwanej PARP) listę rekomendowanych pomysłów oraz dokumenty opisujące m.in. warunki obejmowania w ramach Projektu udziałów, w tym sposób dokonywania analizy stanowiącej podstawę do wejścia kapitałowego oraz warunki wyjścia z dokonanych inwestycji, w szczególności okres inwestycji i sposoby wyjścia z inwestycji. 4. Wyrażenie zgody przez PARP na wejście kapitałowe Wielkopolskiego Instytutu Jakości Sp. z o.o. jest podstawą do utworzenia spółki celowej (w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) celem realizacji pomysłu. 5. W przypadku nieudzielenia przez PARP zgody na wejście kapitałowe, Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. przekazuje tę informację pisemnie na adres Pomysłodawcy wskazany podczas rejestracji w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania decyzji PARP. 6. Koordynatorem procesu zawiązania i działania spółki realizującej pomysł jest Inkubator. Zaangażowanie kapitałowe Inkubatora nie może trwać dłużej niż 10 lat od udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 7

8 7. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, wsparcie kapitałowe dla nowopowstałej spółki celowej stanowi pomoc de minimis i nie może przekroczyć łącznie z inną pomocą de minimis uzyskaną w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych równowartości kwoty Euro. Podmioty utworzone na bazie pomysłów otrzymają zaświadczenie o pomocy de minimis udzielonej w ramach wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej wystawione przez Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. 6 Zachowanie poufności 1. Wszystkie pomysły zgłoszone w ramach Projektu zgodnie z procedurą przewidzianą w 2 niniejszego Regulaminu są traktowane jako poufne i nie będą wykorzystane w ramach Inkubatora i poza nim bez wiedzy i zgody Pomysłodawcy. 2. Zgłoszenie danych do Inkubatora oznacza zgodę na przetwarzanie danych gromadzonych w ISE, w tym przekazanych danych osobowych, w celu przeprowadzenia procesu wyboru oraz w celach marketingowych i promocyjnych Wielkopolskiego Instytutu Jakości Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. Administratorem danych gromadzonych w systemie ISE jest Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Pomysłodawcom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych oraz ich poprawiania na zasadach obowiązującego prawa. Szczegóły dotyczące zbierania, wykorzystywania i zabezpieczania w ramach Inkubatora danych osobowych dotyczących Pomysłodawców określa szczegółowo Polityka Prywatności Inkubatora stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 7 Postanowienia końcowe 1. Pomysłodawca zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania niniejszego Regulaminu, aktywnego działania i uczestnictwa w realizowanych wspólnie pracach. Pomysłodawca zobowiązuje się zapewnić Inkubatorowi możliwość bieżącej weryfikacji postępu prac oraz stosować się do jego wytycznych. 2. Pomysłodawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności odszkodowawcze, związane z decyzją o niespełnieniu przez Pomysłodawcę kryteriów 8

9 przyjęcia pomysłu do oceny, decyzją dotyczącą wyboru pomysłu do etapu preinkubacji (lub niedokonaniu tego wyboru) oraz decyzją o wejściu kapitałowym i jego warunkach (lub o niedokonaniu wejścia kapitałowego). 3. Pomysłodawca oświadcza, że zgłaszany pomysł jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych i jakiekolwiek osoby trzecie nie mają jakichkolwiek roszczeń do Pomysłodawcy związanych ze zgłaszanym pomysłem. Ponadto Pomysłodawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich względem pomysłu lub jego elementów. 4. Wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu i funkcjonującymi w nim procedurami, w formie papierowej dostępne są w siedzibie Wielkopolskiego Instytutu Jakości Sp. z o.o. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 6. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. 7. Inkubator zastrzega możliwość kontaktu z Pomysłodawcą na każdym etapie realizacji Projektu. 8. Pomysłodawca wnioskując o preinkubację i dokapitalizowanie przedsięwzięcia opartego na swoim pomyśle akceptuje niniejszy Regulamin, a w przypadku nieprzestrzegania jego zapisów ponosi pełną odpowiedzialność za jego naruszenie. 9. W przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu lub podania fałszywych informacji Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania (zakończenia) współpracy, w tym wypowiedzenia lub odstąpienia od zawartych umów, ze skutkiem natychmiastowym, o czym Pomysłodawca będzie niezwłocznie informowany pisemnie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres. Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania go do przepisów prawa lub wytycznych związanych z realizacją Projektu, a także w celu zwiększenia efektywności Projektu. Informacje o wszelkich zmianach Regulaminu zamieszczane będą na stronie internetowej Inkubatora. Z uwagi na powyższe Pomysłodawcy obowiązani są do regularnego sprawdzania strony internetowej Inkubatora. 10. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Wielkopolski Instytut Jakości sp. z o.o., nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronach internetowych Inkubatora. 11. Niniejszy Regulamin (wersja nr 2) wchodzi w życie z dniem r. 9

10 Załączniki do Regulaminu: Załącznik nr 1 Procedura rejestracji Użytkownika na stronie internetowej Inkubatora Załącznik nr 2 Procedura zgłaszania i wyboru pomysłów do wsparcia w ramach Działania 3.1 PO IG Załącznik nr 3 - Polityka Prywatności Inkubatora 10

Nabór uzupełniający do Inkubatora Przedsiębiorczości. REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Media 3.0 z siedzibą w Nowym Sączu

Nabór uzupełniający do Inkubatora Przedsiębiorczości. REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Media 3.0 z siedzibą w Nowym Sączu Nowy Sącz, dnia 22.10.2013r. Nabór uzupełniający do Inkubatora Przedsiębiorczości REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Media 3.0 z siedzibą w Nowym Sączu 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem kierującym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PLANTACJA BIZNESU prowadzonego przez Fundację Nowe Technologie z siedzibą w Tarnowie.

REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PLANTACJA BIZNESU prowadzonego przez Fundację Nowe Technologie z siedzibą w Tarnowie. REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PLANTACJA BIZNESU prowadzonego przez Fundację Nowe Technologie z siedzibą w Tarnowie Słownik terminów W niniejszym regulaminie (dalej jako Regulamin) użytym w jego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Inkubatora Przedsiębiorczości. 1 Definicje

Regulamin Inkubatora Przedsiębiorczości. 1 Definicje Regulamin Inkubatora Przedsiębiorczości 1 Definicje 1. Inkubator Spółka Grupa IT S. A., z siedzibą w Gdańsku (80-280), ul. Cypriana Kamila Norwida 2, działająca na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MedicLab Incubator SP. Z O.O.

REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MedicLab Incubator SP. Z O.O. REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MedicLab Incubator SP. Z O.O. w zakresie projektu Incubator MedicLab realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1 Inicjowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik nr 2 do Uchwały Nr./11 Zarządu MARR S.A. z dnia 2011 Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ZACZNIJ.BIZ pomysł biznes - sukces

Regulamin konkursu ZACZNIJ.BIZ pomysł biznes - sukces Regulamin konkursu ZACZNIJ.BIZ pomysł biznes - sukces 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu Zacznij.biz - pomysł biznes - sukces (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu Konkursem )

Bardziej szczegółowo

Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik do Uchwały Nr 216/09 Zarządu MARR S.A. z dnia 16.04.2009 Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje i skróty użyte w Regulaminie.

1 Regulamin. 2 Definicje i skróty użyte w Regulaminie. REGULAMIN PROWADZENIA NABORU I UDZIAŁU MSP W PROJEKCIE PI opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych 1 Regulamin. 1. Regulamin określa sposób i zasady

Bardziej szczegółowo

1. Celem analizy i selekcji Projektów jest wybór takich projektów technologicznych, które dają

1. Celem analizy i selekcji Projektów jest wybór takich projektów technologicznych, które dają Regulamin Funduszu Innowacji w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. Nowe Technologie Lokalnie realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Definicje 1 Użyte w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik nr 2 do Uchwały Nr./11 Zarządu MARR S.A. z dnia 2011 Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Twój startup w Targach Kielce" 1 Wstęp

Regulamin konkursu Twój startup w Targach Kielce 1 Wstęp Regulamin konkursu "Twój startup w Targach Kielce" 1 Wstęp 1. Przedmiotem dokumentu jest określenie zasad konkursu "Twój startup w Targach Kielce, w którym nagrodą jest udział w targach:.. (należy wpisać

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu "Inkubator Innowacyjności" w ramach projektu systemowego Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA W PROJEKCIE FABRYKA INNOWACJI

STRATEGIA INWESTYCYJNA W PROJEKCIE FABRYKA INNOWACJI STRATEGIA INWESTYCYJNA W PROJEKCIE FABRYKA INNOWACJI I. WSTĘP: Niniejszy dokument określa zasady wejścia i wyjścia kapitałowego w projekcie pod nazwą Fabryka Innowacji korzystającym z dofinansowania w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Rozwiń Skrzydła by Szelment

Regulamin konkursu. Rozwiń Skrzydła by Szelment Regulamin konkursu Rozwiń Skrzydła by Szelment 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady i warunki uczestnictwa oraz przebieg konkursu Rozwiń Skrzydła by

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. EBC Incubator sp. z o.o.

REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. EBC Incubator sp. z o.o. REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI EBC Incubator sp. z o.o. realizowanego w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Besko etap II umowa o dofinansowanie POIG.08.03.00-18-209/11 realizowanym w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU STARTUJ Z INFINITE

REGULAMIN PROJEKTU STARTUJ Z INFINITE Lublin, 1 marzec 2015 rok REGULAMIN PROJEKTU STARTUJ Z INFINITE 1 Informacje i postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłaszania projektów, ogólne kryteria selekcji oraz informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Uczestników projektu Portal Pomysłów Wielkich Jutra mam POMYSŁ na BIZNES

Regulamin dla Uczestników projektu Portal Pomysłów Wielkich Jutra mam POMYSŁ na BIZNES 1. Zasady Ogólne 1. Portal Pomysłów Wielkich Jutra jest projektem realizowanym przez Fundację Wspieramy Wielkich Jutra z siedzibą w Poznaniu, ul. Towarowa 35. 2. Portal Pomysłów Wielkich Jutra ma na celu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ PIERWSZY KROK WE WŁASNY BIZNES

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ PIERWSZY KROK WE WŁASNY BIZNES REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ PIERWSZY KROK WE WŁASNY BIZNES 1 PREAMBUŁA 1. Niniejszy regulamin sporządzony został na potrzeby realizacji zadań związanych z wdrażaniem programu szkoleniowo-doradczego pn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu INNOWACJE ŚWIĘTOKRZYSKIE organizowanego przez Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. z siedzibą w Kielcach

Regulamin konkursu INNOWACJE ŚWIĘTOKRZYSKIE organizowanego przez Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. z siedzibą w Kielcach Regulamin konkursu INNOWACJE ŚWIĘTOKRZYSKIE organizowanego przez Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. z siedzibą w Kielcach SŁOWNIK WYRAZÓW WYSTĘPUJĄCYCH W REGULAMINIE 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS Projekt Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania podstawą bezpieczeństwa energetycznego jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Inkubatora Innowacji INTERIOR

Regulamin. Inkubatora Innowacji INTERIOR Regulamin Inkubatora Innowacji INTERIOR Preambuła Inkubator Innowacji INTERIOR (zwany dalej też Inkubatorem) utworzony w ramach projektu nr WND- POIG.03.01.00-00-053/13 pt.: Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI NA RYNKU PRACY nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI NA RYNKU PRACY nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12 Regulamin określa zasady, warunki i tryb rekrutacji uczestników projektu w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A.

Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A. Konferencja TECHNOBIT VENTURE - WIEDZA I KAPITAŁ DLA INNOWACJI. DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A. 28-29 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KREATOR INNOWACYJNOŚCI WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KREATOR INNOWACYJNOŚCI WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KREATOR INNOWACYJNOŚCI WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ Rozdział 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki i tryb

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Informacje o projekcie

Postanowienia ogólne. Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademicka Szkoła Liderów realizowany przez fundację Jeden Uniwersytet w partnerstwie z Parlamentem Samorządu Studentów UAM. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

LEGNICA, styczeń 2016 (Wersja obowiązująca od )

LEGNICA, styczeń 2016 (Wersja obowiązująca od ) REGULAMIN FUNDUSZU DOLNOŚLĄSKI INKUBATOR INNOWACJI ARS realizowanego przez Agencję Rozwoju Społecznego ARS Sp. z.o.o. LEGNICA, styczeń 2016 (Wersja obowiązująca od 01.01.2016) 1 Definicje Użyte w regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA REALIZACJĘ PRAC B+R W RAMACH PROJEKTU INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI + 1 Definicje

REGULAMIN KONKURSU NA REALIZACJĘ PRAC B+R W RAMACH PROJEKTU INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI + 1 Definicje REGULAMIN KONKURSU NA REALIZACJĘ PRAC B+R W RAMACH PROJEKTU INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI + 1 Definicje Używane w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ewa Postolska. www.startmoney.p l

Ewa Postolska. www.startmoney.p l Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Możliwości i warunki pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie pt.,,bio-tech Transfer. Staże i szkolenia biotechnologiczne w INNO-GENE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SIECI ANIOŁÓW BIZNESU AMBER W RAMACH POLSKIEJ FUNDACJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. z dnia 10 maja 2013 r.

REGULAMIN SIECI ANIOŁÓW BIZNESU AMBER W RAMACH POLSKIEJ FUNDACJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. z dnia 10 maja 2013 r. REGULAMIN SIECI ANIOŁÓW BIZNESU AMBER W RAMACH POLSKIEJ FUNDACJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI z dnia 10 maja 2013 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Sieć Aniołów Biznesu Amber jest inicjatywą Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII DLA e-medycyny

INKUBATOR INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII DLA e-medycyny INKUBATOR INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII DLA e-medycyny INKUBATOR INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII DLA e-medycyny Krajowa Izba Gospodarcza 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4; tel.: (022) 63 09 668, 63 09 650; fax: (022)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

Zostań w Polsce swoim szefem!

Zostań w Polsce swoim szefem! Miasto Stołeczne Warszawa ul. Miodowa 6/8, pok. II, piętro I, 00-251 Warszawa, www.zostanszefem.vizja.pl e-mail: zostanszefem@vizja.pl tel. (22) 443 07 56, fax (22) 656 63 38 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut Załącznik do Zarządzenia Nr 76/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2013r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych,

Regulamin szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych, Regulamin szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych, 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN KONKURSU NA INNOWACYJNY RADOMSKI BIZNES DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH REGULAMIN KONKURSU INNOWACYJNY RADOMSKI BIZNES NAJLEPSZY BIZNESPLAN I. Postanowienia ogólne 1. Udział w konkursie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Młodzi Innowacyjni (dalej: Regulamin ) 1 Ogólne zasady Konkursu

Regulamin Konkursu Młodzi Innowacyjni (dalej: Regulamin ) 1 Ogólne zasady Konkursu Regulamin Konkursu Młodzi Innowacyjni (dalej: Regulamin ) 1 Ogólne zasady Konkursu 1. Konkurs pod nazwą Młodzi Innowacyjni (dalej: Konkurs ) organizowany jest przez: a) Krajową Izbę Gospodarczą, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI NA RYNKU PRACY Nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI NA RYNKU PRACY Nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne REGULAMIN Konferencji e Delivery 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji, której organizatorem jest Grupa Furgonetka Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Oławy e-integracja

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Oławy e-integracja Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 150/0050/2013 Burmistrza Miasta Oława z dnia 11 grudnia 2013 roku Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Fundacja Autrimpus ul. Polna 18 12-100 Szczytno Regulamin organizacyjny zawiera:

Fundacja Autrimpus ul. Polna 18 12-100 Szczytno Regulamin organizacyjny zawiera: Fundacja Autrimpus ul. Polna 18 12-100 Szczytno Regulamin organizacyjny zawiera: 1. Zasady organizowania kursów. 2. Zasady i tryb naboru osób przewidzianych do uczestnictwa w kursie. 3. Zakres obowiązków

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Regulamin projektu ŁĄCZNICY 3 WIEKU 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: a. Biuro Projektu lokal przy ulicy Karmelickiej 34, 31-131 Kraków. b. Projekt Projekt pt. ŁĄCZNICY 3

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w kursie Szkoła przedsiębiorczości w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski 1 Informacje o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. jest realizowany przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w projekcie,,60 UŚMIECHÓW wspieranie realizacji usług społecznych na rzecz osób starszych

Regulamin rekrutacji w projekcie,,60 UŚMIECHÓW wspieranie realizacji usług społecznych na rzecz osób starszych Regulamin rekrutacji w projekcie,,60 UŚMIECHÓW wspieranie realizacji usług społecznych na rzecz osób starszych dofinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Na podstawie 13a ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim. I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w projekcie PWP- Inkubator Aktywizacji Zawodowej Osób 50+ 1 O projekcie

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w projekcie PWP- Inkubator Aktywizacji Zawodowej Osób 50+ 1 O projekcie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PWP- Inkubator Aktywizacji Zawodowej Osób 50+ 1 O projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz inne kwestie prawnoorganizacyjne w projekcie PWP-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Organizacja oraz zasady uczestnictwa

Rozdział 1 Organizacja oraz zasady uczestnictwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Gdyński Kupiec" w Zespole Miejskich Hal Targowych Rozdział 1 Organizacja oraz zasady uczestnictwa 1 Projekt "Gdyński Kupiec", zwany dalej Projektem organizowany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP

Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP Bielsko-Biała, 14.05.2009r. Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP współfinansowanego z Działania 3.3 Tworzenie systemu

Bardziej szczegółowo

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO FSM POLSKA Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE W WARSZTACIE SAMOCHODOWYM

STUDIA PODYPLOMOWE ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE W WARSZTACIE SAMOCHODOWYM Formularz zgłoszeniowy do projektu: STUDIA PODYPLOMOWE ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE W WARSZTACIE SAMOCHODOWYM realizowanego w ramach Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE GRANTOWYM PROGRAMU WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO CEMEX POLSKA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE GRANTOWYM PROGRAMU WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO CEMEX POLSKA REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE GRANTOWYM PROGRAMU WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO CEMEX POLSKA ORGANIZATOR 1. Organizatorem konkursu grantowego programu wolontariatu pracowniczego zwanego w dalszej części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DODATKOWEGO NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN DODATKOWEGO NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2015 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 2 lutego 2015r. REGULAMIN DODATKOWEGO NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU OKNO NA ŚWIAT PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE 2015

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACYJNY uczestników projektu Szkolenia informatyczne nowa jakość pracy pracowników służby zdrowia. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Źródło finansowania projektów innowacyjnych. Gdańsk, 2011

Źródło finansowania projektów innowacyjnych. Gdańsk, 2011 Źródło finansowania projektów innowacyjnych Fundusze unijne dla przedsiębiorców, Szkolenia, Promocja Pomorza, Obsługa inwestorów, Badania rynku, Fundusz kapitałowy Fundusz kapitałowy to inwestor finansowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie. Akademicka Szkoła Liderów realizowany przez Fundację Jeden Uniwersytet

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie. Akademicka Szkoła Liderów realizowany przez Fundację Jeden Uniwersytet Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademicka Szkoła Liderów realizowany przez Fundację Jeden Uniwersytet 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa cel, zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-022/11 MOJA SZANSA 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt NOWA SZANSA jest realizowany przez Prywatne Centrum Języków Obcych ATB w partnerstwie z Eurodoradztwo na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne

Rozdział I Informacje ogólne Regulamin rekrutacji na warsztaty w ramach projektu innowacyjnego testującego Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski wdrażanego w trybie systemowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepsze pomysły biznesowe w ramach projektu: Profesjonalne staże kluczem do sukcesu w biznesie (POKL

Regulamin Konkursu na najlepsze pomysły biznesowe w ramach projektu: Profesjonalne staże kluczem do sukcesu w biznesie (POKL Regulamin Konkursu na najlepsze pomysły biznesowe w ramach projektu: Profesjonalne staże kluczem do sukcesu w biznesie (POKL.04.01.01-00-152/14) Organizator konkursu: Partnerzy w składzie: Collegium Civitas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademicki Przedsiębiorca

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademicki Przedsiębiorca REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademicki Przedsiębiorca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1 Definicje 1) Beneficjencie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Projekt: Zielony Staż

Regulamin konkursu Projekt: Zielony Staż Regulamin konkursu Projekt: Zielony Staż I. Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem konkursu Projekt: Zielony Staż, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja Myśli Ekologicznej z siedzibą w Krakowie, przy

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Kompetencje przyszłości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu , www.ipp.net.pl REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu jest Instytut Projektów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu Z komputerem na 50+ przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces 1 Postanowienia ogólne 1. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26- 008/10 Twoja firma Twój

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych

Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych 1. Definicje 1) Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL należy przez to rozumieć Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Program Partnerski Banfi Sp. z o.o. zwany dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2 Prezes Zarządu Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis z dn. 14.01.2014 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH w ramach Projektu: Wsparcie współpracy firm

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Siemień.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Siemień. Załącznik do Zarządzenia Nr 33 Wójta Gminy Siemień z dnia 27 czerwca 2014 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Siemień. Numer projektu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków 1 Postanowienia ogólne 1. UE Unia Europejska. 2. EFS - Europejski Fundusz Społeczny. 3. Lider Projektu/Podmiot odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU SUSTMAN Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie FSS/2014/HEI/W/0048/U/0036 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt SUSTMAN Przedsiębiorczość, zrównoważony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6a Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie z dnia 9 kwietnia 2015r. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pt.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w programie szkoleń Akademia Rzemiosł Artystycznych

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w programie szkoleń Akademia Rzemiosł Artystycznych Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w programie szkoleń Akademia Rzemiosł Artystycznych Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w programie szkoleń Akademia Rzemiosł Artystycznych,

Bardziej szczegółowo

1. Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

1. Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 211/4968/13 z dnia 19 lutego 2013 r. ROZPOCZĘTO NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM W PROCEDURZE STANDARDOWEJ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PES/INSTYTUCJI/UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO

REGULAMIN REKRUTACJI PES/INSTYTUCJI/UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO REGULAMIN REKRUTACJI PES/INSTYTUCJI/UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO Definicje: Projekt/OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu Kraków Business Starter

Regulamin Projektu Kraków Business Starter Regulamin Projektu Kraków Business Starter 1. Postanowienia ogólne 1.1 Projekt Krakow Business Starter (KBS) ma na celu wspieranie przedsiębiorczości i przedsiębiorców w Krakowie. 1.2 Uczestnikiem może

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN DOTYCZĄCY PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN DOTYCZĄCY PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN DOTYCZĄCY PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCELERATORA AKCELIGO

REGULAMIN AKCELERATORA AKCELIGO REGULAMIN AKCELERATORA AKCELIGO Regulamin 1. Uczestnicy 1) AkceliGo akcelerator, którego właścicielem jest Aligo Capital Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku (80-172), przy ul. Trzy Lipy 3, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award Forum Inwestycyjne 7-8 września 2015r. Tarnów

Regulamin Konkursu Start up Award Forum Inwestycyjne 7-8 września 2015r. Tarnów Regulamin Konkursu Start up Award Forum Inwestycyjne 7-8 września 2015r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 56/2013 Rektora PO Regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniach dla kadry średniego i wyższego szczebla w ramach projektu UDA-POKL-04.01.01-00-107-11 pt. Uczelnia Nowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY POMYSŁ NA FIRMĘ TYPU SPIN-OFF

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY POMYSŁ NA FIRMĘ TYPU SPIN-OFF REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY POMYSŁ NA FIRMĘ TYPU SPIN-OFF w ramach projektu SPIN-TECH 1 ORGANIZATOR KONKURSU 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo