REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. WIELKOPOLSKIEGO INSTYTUTU JAKOŚCI Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. WIELKOPOLSKIEGO INSTYTUTU JAKOŚCI Sp. z o.o."

Transkrypt

1 SUPERINKUBATOR Hi-Tech Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o Poznań, ul. Szelągowska 49 tel ; fax: REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SUPERINKUBATOR Hi-Tech WIELKOPOLSKIEGO INSTYTUTU JAKOŚCI Sp. z o.o. PREAMBUŁA Inkubator Przedsiębiorczości SUPERINKUBATOR Hi-Tech (zwany dalej też Inkubatorem) utworzony w ramach projektu nr WND-POIG /10 pt.: Stworzenie w ramach Wielkopolskiego Instytutu Jakości Inkubatora Przedsiębiorczości wspierającego powstawanie innowacyjnych firm i realizowany w ramach działania 3.1 PO IG został włączony w strukturę organizacyjną Wielkopolskiego Instytutu Jakości Sp. z o.o. Inkubator ma swoją siedzibę w Poznaniu przy ulicy Szelągowskiej 49 oraz może posiadać inne punkty, działając na terenie całej Polski. W Inkubatorze funkcjonuje Biuro Projektu (w ramach Biura działa Komitet Projektu), którego zaplecze biurowo szkoleniowe służy wykonywaniu zadań projektowych Inkubatora, zgodnych z realizowanym Projektem. Biuro Projektu stanowią wyodrębnione pomieszczenia Wielkopolskiego Instytutu Jakości Sp. z o.o. do działalności Inkubatora. Za funkcjonowanie Biura Projektu odpowiada Kierownik Projektu, który kieruje działaniami Inkubatora z ramienia Wielkopolskiego Instytutu Jakości Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Misją Inkubatora jest: a) wspieranie powstawania innowacyjnych podmiotów gospodarczych, b) krzewienie i rozwój przedsiębiorczości w kraju, c) ułatwianie prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej, Dotacje na innowacje inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt: Stworzenie w ramach Wielkopolskiego Instytutu Jakości Inkubatora Przedsiębiorczości wspierającego powstawanie innowacyjnych firm jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

2 d) wyszukiwanie i dokapitalizowywanie przedsięwzięć o podwyższonym ryzyku, e) ułatwianie wdrażania nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań, f) wspomaganie tworzenia przedsiębiorczości akademickiej w tym m.in. start-upów, spin-off oraz spin out, g) rozbudowa systemu implementacji know-how w gospodarce oraz transfer technologii, h) wirtualizacja i optymalizacja procesów operacyjnych w nowych przedsiębiorstwach. 2. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie Inkubatora Przedsiębiorczości SUPERINKUBATORA Hi-Tech jest Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 3. Projekt nr WND-POIG /10 pod nazwą Stworzenie w ramach Wielkopolskiego Instytutu Jakości Inkubatora Przedsiębiorczości wspierającego powstawanie Innowacyjnych firm" (zwanego dalej Projektem) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , 3 Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji; Działanie Inicjowanie działalności innowacyjnej. 4. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji Projektu, w tym szczególnie rejestracji na stronie internetowej Inkubatora (www.superinkubator.pl) oraz warunki zgłaszania i wyboru pomysłów. 5. Za Pomysłodawcę uznaje się: a) pełnoletnią osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej lub b) osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub c) podmiot zorganizowany (przez podmiot zorganizowany należy rozumieć wszystkie inne podmioty nie mieszczące się w kategoriach przedstawionych w 1 ust. 5 pkt a) i b) powyżej, z wyjątkiem osób fizycznych, które nie osiągnęły pełnoletniości, czyli np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, spółka jawna, fundacja, stowarzyszenie) Będących autorem (współautorem) lub właścicielem (współwłaścicielem) zgłaszanego pomysłu, uprawnionego do nieograniczonego dysponowania nim, który dokona zgłoszenia pomysłu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 6. Inkubator będzie oceniał pomysły, dla których wnioskowany przez Pomysłodawcę poziom wsparcia jest równy bądź wyższy PLN. 7. Pomysłodawca zamierzający skorzystać z oferty Inkubatora wypełnia formularz rejestracyjny na stronie internetowej Inkubatora według zawartych w nim instrukcji, co 2

3 reguluje Procedura rejestracji Użytkownika na stronie internetowej Inkubatora (załącznik nr 1 do Regulaminu). 8. Warunki wejścia i wyjścia kapitałowego określa szczegółowo dokument pod nazwą Polityka Inwestycyjna Inkubatora. 2 Zgłaszanie pomysłów 1. W celu złożenia wniosku o preinkubację i dokapitalizowanie przedsięwzięcia opartego na swoim pomyśle (zwanego dalej Wnioskiem) należy zarejestrować się na stronie internetowej Inkubatora, a następnie wypełnić odpowiednie formularze zgłoszeniowe. 2. Proces zgłoszeniowy składa się z trzech faz: I faza - formalna (walidacja), II faza - merytoryczna, III faza - merytoryczna uszczegółowiająca, w których należy syntetycznie zaprezentować istotę Pomysłu (przedsięwzięcia innowacyjnego). 3. Po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu stosownych instrukcji dalszego postępowania (przekazanych na wskazany podczas rejestracji adres ), należy wypełnić formularz zgłoszeniowy pierwszej fazy formalnej dostępny na stronie internetowej Inkubatora. O spełnieniu kryteriów formalnych i możliwości wypełnienia formularza zgłoszeniowego drugiej fazy merytorycznej Pomysłodawca informowany jest w ciągu 48 godzin od wypełnienia formularza zgłoszeniowego pierwszej fazy. O niespełnieniu kryteriów formalnych Pomysłodawca informowany jest po terminie zakończenia zgłaszania pomysłów (ust. 6 niniejszego paragrafu). 4. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego drugiej fazy, cały Wniosek (złożony z formularzy: pierwszej i drugiej fazy) dostępny na stronie internetowej Inkubatora lub przesłany na adres (wskazy podczas rejestracji), należy wydrukować, czytelnie podpisać i dostarczyć osobiście lub wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o., ul. Szelągowska 49, Poznań z dopiskiem Zgłoszenie Superinkubator Hi-Tech. Podpisany Wniosek winien być dostarczony lub wysłany do Biura Projektu na wskazany wyżej adres w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia pomysłu na stronie internetowej Inkubatora (decyduje data wpływu Wniosku do Biura Projektu). 3

4 5. Rozpatrywane będą wyłącznie Wnioski złożone na formularzach zgłoszeniowych, o których mowa w ust Zgłaszanie pomysłów (wypełnienie formularza pierwszej fazy formalnej wraz z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego drugiej fazy merytorycznej na stronie internetowej Inkubatora) jest możliwe w ramach dwóch etapów Projektu najpóźniej do: r. godz (I etap Projektu), r. godz (II etap Projektu). O ewentualnych zmianach powyższych terminów Pomysłodawcy będą informowani na stronie internetowej Inkubatora. Z uwagi na powyższe Pomysłodawcy obowiązani są do regularnego sprawdzania strony internetowej Inkubatora. 7. W ramach II etapu Projektu zgłaszanie pomysłów rozpocznie się r. Ocena pomysłów zgłoszonych za pomocą formularza pierwszej fazy formalnej oraz formularza drugiej fazy merytorycznej rozpocznie się po: a) r. (dla pomysłów zgłoszonych od do ) b) r. (dla pomysłów zgłoszonych od do ) c) r. (dla pomysłów zgłoszonych od do ). Po każdym z trzech wyżej wymienionych okresów zgodnie z 3 niniejszego Regulaminu wybrane zostaną pomysły do trzeciej fazy merytorycznej. Inkubator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia naboru pomysłów w przypadku wyboru łącznie 50 pomysłów do trzeciej fazy merytorycznej w ramach II etapu Projektu. Informacja o zamknięciu naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Inkubatora (www.superinkubator.pl) z 14-dniowym wyprzedzeniem. Możliwa jest wówczas zmiana wskazanego powyżej harmonogramu oceny pomysłów. 8. Postępowanie ze zgłoszonymi pomysłami obejmuje: a) wybór pomysłów: - w pierwszej i drugiej fazie - wytypowanie docelowo co najmniej 100 najlepszych innowacyjnych pomysłów spośród nadesłanych (w ramach dwóch etapów Projektu); - w trzeciej fazie - wytypowanie docelowo co najmniej 50 najwyżej ocenionych pomysłów zakwalifikowanych do preinkubacji (w ramach dwóch etapów Projektu); b) preinkubację pomysłów przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej, m.in. przez opracowanie analiz rynku, biznesplanów itp.; c) wejście i wyjście kapitałowe planowane dokapitalizowanie co najmniej 10 przedsięwzięć opartych na zgłoszonych pomysłach (w ramach dwóch etapów Projektu). 4

5 3 Wybór pomysłów 1. Złożone na formularzu zgłoszeniowym Wnioski trafiają do Informatycznego Systemu Eksperckiego (ISE) Biura Projektu. 2. Wybór w ISE odbywa się w oparciu o następujące kryteria: I faza kryteria formalne (dopuszczające) w oparciu o zasadę 0-1 (0 nie spełnia kryterium, 1 spełnia kryterium), II faza kryteria merytoryczne, III faza kryteria merytoryczne uszczegóławiające. Poszczególne bloki tematyczne w ramach drugiej i trzeciej fazy oceniane są za pomocą Inteligentnego Algorytmu Cech (IAC) oraz przez Komitet Oceniający (zwany też dalej Komitetem Kapitałowym). Komitet Oceniający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Pomysłodawcę. Procedurę zgłaszania i wyboru pomysłów do wsparcia w ramach Działania 3.1 PO IG szczegółowo opisuje załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 3. W ramach realizacji trzeciej fazy (merytorycznej uszczegóławiającej) po otrzymaniu stosownych instrukcji (na wskazany podczas rejestracji adres ) Pomysłodawca powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy trzeciej fazy (dostępny na stronie internetowej Inkubatora). Ponadto przewidziane są prezentacje pomysłów. Komitet Oceniający dokonuje oceny pomysłów w oparciu o przedstawione prezentacje, a wartość przyznanej oceny wprowadzana jest do ISE. 4. W zależności od sposobu zaprezentowania pomysłu (osobiście lub drogą teleinformatyczną), może zajść konieczność uzupełnienia przekazanych informacji (w formie pisemnej ewentualnie elektronicznej lub osobiście) w odpowiedzi na przesłane przez Inkubator pytania lub na umówionym spotkaniu. 5. W wyniku oceny następującej w trzeciej fazie (merytorycznej uszczegóławiającej), do procesu preinkubacji zostanie zakwalifikowanych przez ISE co najmniej 50 pomysłów (łącznie w ramach dwóch etapów Projektu). Inkubator zastrzega sobie również możliwość stworzenia listy rezerwowej pomysłów zakwalifikowanych do preinkubacji. 6. Na podstawie listy rankingowej wygenerowanej przez ISE podpisywana jest indywidualna Umowa o preinkubację pomysłu, co oznacza, że pomysł przechodzi do preinkubacji. 5

6 7. Proces wyboru pomysłów do preinkubacji będzie trwać od miesiąca do maksymalnie trzech miesięcy od daty zakończenia naboru formularzy zgłoszeniowych. 4 Preinkubacja 1. Okres preinkubacji rozpoczyna się podpisaniem Umowy o preinkubację pomysłu i będzie trwać od miesiąca do maksymalnie sześciu miesięcy od momentu podpisania Umowy. 2. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu preinkubowany pomysł może być wykorzystany przez Pomysłodawcę w przedsięwzięciach funkcjonujących w ramach Inkubatora lub poza nim. 3. Proces preinkubacji jest przeprowadzany na zasadach przewidzianych w Umowie o preinkubację pomysłu. 4. W okresie preinkubacji, w szczególności: a) ustalany jest harmonogram prac, b) opracowywane są analizy i szczegółowy biznesplan przedsięwzięcia opartego na pomyśle, c) rewidowane są elementy biznesowe przedsięwzięcia i szanse na jego komercyjny sukces, d) tworzone mogą być wersje testowe produktu lub usługi będącej wynikiem przedsięwzięcia opartego na pomyśle. 5. Szczegółowy zakres zobowiązań Pomysłodawcy będzie określać każdorazowo Umowa o preinkubację pomysłu. 6. Inkubator dodatkowo ma możliwość umiejscowienia pomysłów wygenerowanych przez ISE w ramach rozszerzanych usług Inkubatora obejmujących m.in.: a) wynajem powierzchni biurowych na preferencyjnych warunkach lub prowadzenie wirtualnego biura, b) dostęp do infrastruktury informacyjnej, c) udostępnienie zaplecza konferencyjnego, d) działalność doradczą (m.in. doradztwo prawno-podatkowe, księgowe, finansowe, biznesowe, patentowe, technologiczne), e) pomoc w pozyskiwaniu kapitału na dalszy rozwój, f) wsparcie w zakresie działań promocyjnych i marketingowych, 6

7 g) działalność proinnowacyjną, a w szczególności pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych organizowanie spotkań przedsiębiorców, międzynarodowych misji gospodarczych, transfer technologii i kojarzenie partnerów gospodarczych. 5 Wejścia i wyjścia kapitałowe 1. Warunki wejścia i wyjścia kapitałowego Inkubatora ustalane są zgodnie z Polityką inwestycyjną Inkubatora oraz wynikają z indywidualnych umów przedwstępnych zawartych pomiędzy Inkubatorem, a Pomysłodawcą. 2. Wyniki procesu preinkubacji (w tym odpowiadające pomysłom biznesplany i analizy oraz ocena elementów materiału zebranego w procesie zgłoszeniowym dokonana przez Komitet Kapitałowy) umożliwiają wygenerowanie przez ISE listy pomysłów rekomendowanych do udzielenia wsparcia kapitałowego, które zostają przekazane do zatwierdzenia Zarządowi Wielkopolskiego Instytutu Jakości Sp. z o.o. 3. Po pozyskaniu listy zgłoszonych pomysłów (przedsięwzięć opartych na pomysłach), o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. kieruje do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej zwanej PARP) listę rekomendowanych pomysłów oraz dokumenty opisujące m.in. warunki obejmowania w ramach Projektu udziałów, w tym sposób dokonywania analizy stanowiącej podstawę do wejścia kapitałowego oraz warunki wyjścia z dokonanych inwestycji, w szczególności okres inwestycji i sposoby wyjścia z inwestycji. 4. Wyrażenie zgody przez PARP na wejście kapitałowe Wielkopolskiego Instytutu Jakości Sp. z o.o. jest podstawą do utworzenia spółki celowej (w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) celem realizacji pomysłu. 5. W przypadku nieudzielenia przez PARP zgody na wejście kapitałowe, Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. przekazuje tę informację pisemnie na adres Pomysłodawcy wskazany podczas rejestracji w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania decyzji PARP. 6. Koordynatorem procesu zawiązania i działania spółki realizującej pomysł jest Inkubator. Zaangażowanie kapitałowe Inkubatora nie może trwać dłużej niż 10 lat od udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 7

8 7. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, wsparcie kapitałowe dla nowopowstałej spółki celowej stanowi pomoc de minimis i nie może przekroczyć łącznie z inną pomocą de minimis uzyskaną w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych równowartości kwoty Euro. Podmioty utworzone na bazie pomysłów otrzymają zaświadczenie o pomocy de minimis udzielonej w ramach wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej wystawione przez Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. 6 Zachowanie poufności 1. Wszystkie pomysły zgłoszone w ramach Projektu zgodnie z procedurą przewidzianą w 2 niniejszego Regulaminu są traktowane jako poufne i nie będą wykorzystane w ramach Inkubatora i poza nim bez wiedzy i zgody Pomysłodawcy. 2. Zgłoszenie danych do Inkubatora oznacza zgodę na przetwarzanie danych gromadzonych w ISE, w tym przekazanych danych osobowych, w celu przeprowadzenia procesu wyboru oraz w celach marketingowych i promocyjnych Wielkopolskiego Instytutu Jakości Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. Administratorem danych gromadzonych w systemie ISE jest Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Pomysłodawcom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych oraz ich poprawiania na zasadach obowiązującego prawa. Szczegóły dotyczące zbierania, wykorzystywania i zabezpieczania w ramach Inkubatora danych osobowych dotyczących Pomysłodawców określa szczegółowo Polityka Prywatności Inkubatora stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 7 Postanowienia końcowe 1. Pomysłodawca zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania niniejszego Regulaminu, aktywnego działania i uczestnictwa w realizowanych wspólnie pracach. Pomysłodawca zobowiązuje się zapewnić Inkubatorowi możliwość bieżącej weryfikacji postępu prac oraz stosować się do jego wytycznych. 2. Pomysłodawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności odszkodowawcze, związane z decyzją o niespełnieniu przez Pomysłodawcę kryteriów 8

9 przyjęcia pomysłu do oceny, decyzją dotyczącą wyboru pomysłu do etapu preinkubacji (lub niedokonaniu tego wyboru) oraz decyzją o wejściu kapitałowym i jego warunkach (lub o niedokonaniu wejścia kapitałowego). 3. Pomysłodawca oświadcza, że zgłaszany pomysł jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych i jakiekolwiek osoby trzecie nie mają jakichkolwiek roszczeń do Pomysłodawcy związanych ze zgłaszanym pomysłem. Ponadto Pomysłodawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich względem pomysłu lub jego elementów. 4. Wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu i funkcjonującymi w nim procedurami, w formie papierowej dostępne są w siedzibie Wielkopolskiego Instytutu Jakości Sp. z o.o. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 6. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. 7. Inkubator zastrzega możliwość kontaktu z Pomysłodawcą na każdym etapie realizacji Projektu. 8. Pomysłodawca wnioskując o preinkubację i dokapitalizowanie przedsięwzięcia opartego na swoim pomyśle akceptuje niniejszy Regulamin, a w przypadku nieprzestrzegania jego zapisów ponosi pełną odpowiedzialność za jego naruszenie. 9. W przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu lub podania fałszywych informacji Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania (zakończenia) współpracy, w tym wypowiedzenia lub odstąpienia od zawartych umów, ze skutkiem natychmiastowym, o czym Pomysłodawca będzie niezwłocznie informowany pisemnie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres. Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania go do przepisów prawa lub wytycznych związanych z realizacją Projektu, a także w celu zwiększenia efektywności Projektu. Informacje o wszelkich zmianach Regulaminu zamieszczane będą na stronie internetowej Inkubatora. Z uwagi na powyższe Pomysłodawcy obowiązani są do regularnego sprawdzania strony internetowej Inkubatora. 10. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Wielkopolski Instytut Jakości sp. z o.o., nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronach internetowych Inkubatora. 11. Niniejszy Regulamin (wersja nr 2) wchodzi w życie z dniem r. 9

10 Załączniki do Regulaminu: Załącznik nr 1 Procedura rejestracji Użytkownika na stronie internetowej Inkubatora Załącznik nr 2 Procedura zgłaszania i wyboru pomysłów do wsparcia w ramach Działania 3.1 PO IG Załącznik nr 3 - Polityka Prywatności Inkubatora 10

procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Do Innowacyjnych Rozwiązań zaliczają się: a.

procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Do Innowacyjnych Rozwiązań zaliczają się: a. POLITYKA INWESTYCJNA Wsparcie dla Catmood w zakresie tworzenia nowych innowacyjnych przedsiębiorstw realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 przez Catmood

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r.

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie, realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Definicje 1. Park Naukowo - Technologiczny w Opolu Spółka

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ SZANSA DLA CIEBIE Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin etapów preinkubacji i wejścia kapitałowego projektu Inicjowanie działalności innowacyjnej w perspektywicznych obszarach polskiej gospodarki

Regulamin etapów preinkubacji i wejścia kapitałowego projektu Inicjowanie działalności innowacyjnej w perspektywicznych obszarach polskiej gospodarki 1 Regulamin etapów preinkubacji i wejścia kapitałowego projektu Inicjowanie działalności innowacyjnej w perspektywicznych obszarach polskiej gospodarki przyjęty Uchwałą z dnia 25.04.2014 roku Zarządu Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Rozdział I postanowienia ogólne i definicje 1.Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: PGD Sp. z o.o. w Białymstoku Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedurę rekrutacji oraz zakres i warunki udzielania wsparcia finansowego w ramach : Moja firma-moja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Brańsku

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Adaptacja i zatrudnienie realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU Active Women! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY" PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa www.bezbarier.vizja.pl e-mail: bezbarier@vizja.pl tel. 22 536 54 47, fax 22 536 54 08 REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA projektu Wsparcie na starcie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II 1 - Postanowienia ogólne 1. Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka wraz z Partnerami Miejskim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja Formularz zgłoszeniowy uczestnika ZGŁOSZENIE Nazwa szkolenia Optymalizacja kosztów firmy edycja Tryb zajęć dzienny weekendowy wieczorowy Imię i nazwisko Adres zamieszkania Województwo... Powiat PESEL Data

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo