Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 76/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2013r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut Numer projektu: POIG /12, Umowa o dofinansowanie: POIG /12-00, w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Osi priorytetowej: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

2 I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa i proces rekrutacji do Projektu pod tytułem Moc Internetu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion, Oś priorytetowa: 8 Społeczeństwo Informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki. 2 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć Projekt pod tytułem Moc Internetu -Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut. 2. Beneficjencie należy przez to rozumieć Miasto Łańcut. 3. Uczestniku Projektu należy przez to rozumieć osobę lub gospodarstwo domowe, zakwalifikowaną do uczestnictwa w Projekcie. 4. Wniosku zgłoszeniowym należy przez to rozumieć dokument stanowiący podstawę do ubiegania się o udział w Projekcie, zwany dalej Wnioskiem. 5. Gospodarstwie domowym - należy przez to rozumieć zespół osób spokrewnionych lub spowinowaconych, a także niespokrewnionych, razem mieszkających i utrzymujących się wspólnie. 6. Wnioskodawcy należy przez to rozumieć podmiot składający wniosek o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie Projekt realizowany jest przez Miasto Łańcut. 2. Biuro projektu mieści się w budynku Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie, ul. Kościuszki Projekt realizowany jest w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku. 4. Głównym celem Projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu społeczności Miasta Łańcuta, poprzez dostęp do szerokopasmowego Internetu, zapewnienie niezbędnego sprzętu i oprogramowania, a także pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w gospodarstwach domowych (30 zestawów komputerowych) i instytucjach (40 zestawów komputerowych) przez okres realizacji projektu, tj. do 31 grudnia 2013 oraz 5 lat po jego zakończeniu dla zachowania trwałości projektu, czyli do końca roku 2018.

3 5. Celem ogólnym Projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Łańcuta, zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej, w tym osobom niepełnosprawnym poprzez: - dostarczenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, jego instalacja i serwisowanie dla 30 gospodarstw domowych, - dostarczenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, jego instalacja i serwisowanie dla 4 instytucji gminnych (40 komputerów), - przeprowadzenie szkoleń dla 30 Uczestników Projektu z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Wartość Projektu wynosi ,40 zł i jest on współfinansowany w 85% ze środków publicznych w formie płatności: a) Z budżetu środków europejskich w kwocie ,49 zł, stanowiącej 85 % kwoty całkowitego dofinansowania, b) Dotacji celowej z publicznych środków krajowych w kwocie ,91 zł, stanowiącej 15 % kwoty całkowitego dofinansowania. c) Udział w projekcie jest bezpłatny. II. Warunki uczestnictwa w Projekcie 5 1. Uczestnikami Projektu mogą zostać: a) Osoby posiadające stałe miejsce zamieszkania na terenie Miasta Łańcuta, b) Osoby nieposiadające komputera oraz dostępu do Internetu ( stałe łącze, abonament) oraz spełniające, co najmniej jedno z poniższych kryteriów: - Kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz.1362 z późn. zmianami), przysługuje: - Osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 542 zł netto; - Osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto, c) Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych.

4 III. Proces rekrutacji 6 1. Podstawą kwalifikacji do udziału w Projekcie jest spełnienie wymaganych kryteriów oraz złożenie w wyznaczonym terminie poprawnie wypełnionego Wniosku, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2. Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami w języku polskim. 3. Wniosek należy wypełnić, podpisać oraz dostarczyć osobiście do Biura Projektu lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Miejski Dom Kultury w Łańcucie, ul. Kościuszki 15 z dopiskiem: Moc Internetu -Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut. 4. Na każde gospodarstwo domowe przypada 1 Wniosek. 5. Wniosek wypełnia osoba pełnoletnia, uprawniona do otrzymywania wsparcia lub rodzic/opiekun prawny lub faktyczny osoby niepełnoletniej, uprawnionej do tego wsparcia. W drugim przypadku dane zawarte we wniosku będą dotyczyły rodzica/opiekuna, należy jednak odnotować dane osobowe osoby niepełnoletniej, uprawnionej do otrzymywania wsparcia. 6. Do wniosku należy załączyć: a) Kserokopię dowodu osobistego, b) Kserokopię aktualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku rodzinnego (jeśli dotyczy), c) Kserokopię aktualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu stypendium szkolnego (jeśli dotyczy), d) Kserokopię aktualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o pobieraniu świadczenia z pomocy społecznej (jeśli dotyczy), e) Kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych lub orzeczenia równoważnego Biuro Projektu w zakresie pobierania i składania Wniosków czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie w zakresie pobierania wniosków czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do Wniosek oraz Regulamin będą dostępne w Biurze Projektu, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie oraz na stronie internetowej 4. Wnioski można składać do 12 kwietnia 2013 roku. Wnioski, które wpłyną po tej dacie, nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone z zastrzeżeniem 9 pkt Wnioski złożone bez wymaganych załączników zostaną odrzucone. 6. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem Wnioskodawcy do udziału w Projekcie.

5 7. Dodatkowych informacji oraz odpowiedzi na pytania dotyczące Projektu udziela Pan Andrzej Piechowski - Koordynator Projektu (Biuro Projektu budynek Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie, ul. Kościuszki 15, 8 1. Złożone Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu. 2. Oceny dokonuje powołana przez Burmistrza Miasta Łańcuta Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej Komisją. 3. Komisja składa się z 6 osób. 4. W skład Komisji wchodzą: a) Przewodniczący - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie b) Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Łańcuta, c) Dyrektorzy szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łańcut, d) Koordynator Projektu. 5. Posiedzenia Komisji są ważne, gdy uczestniczy w nich minimum 4 jej członków. 6. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący Komisji, w razie jego nieobecności Koordynator Projektu. 7. Podjęte przez Komisję decyzje dotyczące wyboru Uczestników Projektu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 8. Z przebiegu prac Komisji sporządza się protokół, stanowiący dokumentację realizacji Projektu Rekrutacja Uczestników Projektu będzie przebiegać dwuetapowo. 2. Pierwszym etapem rekrutacji jest utworzenie listy zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie na podstawie weryfikacji przedłożonych Wniosków wraz z wymaganymi załącznikami. 3. Drugim etapem rekrutacji jest utworzenie Listy Uczestników Projektu oraz Listy Rezerwowej, podanie List do wiadomości poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Łańcuta, oraz na stronie internetowej Miasta Łańcuta 4. Przy tworzeniu listy Uczestników Projektu, w pierwszej kolejności będzie brana pod uwagę grupa docelowa: dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej lub społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów szkolnych, rodziny otrzymujące wsparcie w ramach systemu pomocy społecznej oraz osoby niepełnosprawne, Rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodzice samotnie wychowujący dzieci. Dopiero w przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników w ramach tych grupy, będą brane pod uwagę gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia ze świadczeń rodzinnych. 5. W przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie większej liczby uczestników (powyżej 30) utworzona zostanie, na podstawie przyjętych kryteriów oceny, lista podstawowa uczestników projektu (od 1 do 30) i lista rezerwowa (pozostałe miejsca na liście rankingowej). W tym przypadku przyznawane będą:

6 a) Dodatkowe punkty za liczbę dzieci uczących się w danym gospodarstwie domowym 2 punkty za każde dziecko. b) Dodatkowe punkty za wysokość dochodu na osobę w rodzinie uzyskanego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: zł/osobę 2 punkty, zł/osobę 4 punkty, poniżej 350 zł/osobę 6 punktów. 6. W przypadku, gdy do udziału w Projekcie zgłosi się mniej niż 30 uczestników rekrutacja będzie prowadzona do momentu pozyskania wymaganej liczby uczestników. 7. Beneficjent może zasięgnąć opinii o kandydacie ze szkoły lub od pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie. W przypadku negatywnej opinii kandydat może zostać wykluczony z udziału w projekcie. 8. Nad prawidłowym przebiegiem wyboru będzie czuwać Komisja, o której mowa w 8 pkt.4 Niniejszego Regulaminu. IV. Wdrożenie Projektu Z zakwalifikowanymi Uczestnikami Projektu zostanie zawarta umowa użyczenia, określająca szczegółowe zasady użytkowania i odpowiedzialności za przekazany im sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. 2. O terminie podpisania umowy zakwalifikowani Uczestnicy Projektu zostaną powiadomieni Pisemnie lub telefonicznie. 3. Przez cały okres trwania umowy właścicielem sprzętu komputerowego pozostaje Miasto Łańcut. V. Rezygnacja, zakończenie lub wykluczenie z uczestnictwa w Projekcie Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania, jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalszy w nim udział Uczestnika Projektu. 2. Rezygnacja z udziału w projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód rezygnacji. 3. Uczestnik Projektu kończy w nim udział, gdy w czasie jego trwania przestanie spełniać warunki, o których mowa w 5 niniejszego Regulaminu. W razie zaistnienia takie sytuacji, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Koordynatora Projektu w formie pisemnego oświadczenia 4. Uczestnik Projektu zostanie z niego wykluczony w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zobowiązań określonych w umowie, o której mowa w 10 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

7 5. W przypadku rezygnacji, zakończenia lub wykluczenia z udziału w Projekcie, Uczestnik Projektu zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego sprzętu komputerowego w stanie nie gorszym, niż zużycie wynikające z jego prawidłowej eksploatacji. 6. W przypadku rezygnacji, zakończenia lub wykluczenia Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie, w jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej. VI. Postanowienia końcowe Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. Beneficjent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian zapisów Regulaminu oraz innych dokumentów rekrutacyjnych, w każdym czasie. 2. Beneficjent podczas promocji i rekrutacji do Projektu współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łańcucie. 3. Nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji Koordynatora Projektu. 4. Szczegóły dotyczące praw i obowiązków Uczestnika Projektu zostaną określone w umowie, o której mowa w 10 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 5. Regulamin obowiązuje od dnia wydania Zarządzenia w sprawie jego wprowadzenia, w całym okresie realizacji Projektu.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego Numer projektu: POIG.08.03.00-14-161/12 1 Umowa o dofinansowanie nr: POIG.08.03.00-14-161/12-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

1.Informacje ogólne. 1 1. Celem stypendiów doktoranckich jest zwiększenie transferu wiedzy i wyników badań naukowych do gospodarki regionu.

1.Informacje ogólne. 1 1. Celem stypendiów doktoranckich jest zwiększenie transferu wiedzy i wyników badań naukowych do gospodarki regionu. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 16/14 z dnia 26.02.2014 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA ORAZ PRACOWNIKÓW ETATOWYCH UMB Z OTWARTYM PRZEWODEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo