REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. EBC Incubator sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. EBC Incubator sp. z o.o."

Transkrypt

1 REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI EBC Incubator sp. z o.o. realizowanego w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Definicje 1. Ekspert - osoba posiadająca doświadczenie oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu jednej lub kilku dziedzin wiedzy, w szczególności chemii, medycyny, biotechnologii, odnawialnych źródeł energii, ochronny środowiska, lotnictwa oraz teleinformatyki lub innych dziedzin wiedzy, współpracująca z Inkubatorem w procesie inkubacji Innowacyjnych Pomysłów; 2. Formularz Rekrutacyjny - dokument zawierający podstawowe informacje o zgłoszonym Innowacyjnym Pomyśle stanowiący podstawę do przeprowadzenia analizy wstępnej Innowacyjnego Rozwiązania, dostępny w wersji elektronicznej na stronie 3. Inkubator - EBC Incubator sp. z o.o. z siedzibą w Łomży - podmiot realizujący Projekt w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ; 4. Innowacyjne Rozwiązanie - przedstawiony przez Pomysłodawcę pomysł biznesowy oparty na zastosowaniu technologii z zakresu jednej lub kilku wymienionych dziedzin wiedzy: chemii, medycyny, biotechnologii, odnawialnych źródeł energii, ochronny środowiska, lotnictwa oraz teleinformatyki, mający być przedmiotem innowacyjnej działalności nowopowstałej spółki prawa handlowego lub innych dziedzin wiedzy; 5. Koordynator Projektu - Prezes Zarządu Inkubatora kierujący pracami nad Projektem; 6. Koinwestor - podmiot nabywający udziały lub akcje w kapitale zakładowym spółek powstałych w wyniku procesu Preinkubacji; 7. Rada Inwestycyjna - zespół osób składający się z Koordynatora Projektu, Prezes Zarządu EBC Solicitors S.A. oraz Eksperta ds. Inwestycji kapitałowych; 8. Partner - Fundacja Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych z siedzibą w Suwałkach - podmiot udzielający wsparcia Inkubatorowi zarówno na etapie pozyskiwania Innowacyjnych Rozwiązań do Preinkubacji, jak również na etapie przeprowadzenia Preinkubacji; 9. Preinkubacja - etap Projektu, którego celem jest przekazanie wsparcia merytorycznego Pomysłodawcy a następnie sprawdzenie zasadności rozpoczęcia działalności gospodarczej w oparciu o zgłoszone Innowacyjne Rozwiązanie; 1

2 10. Projekt - przedsięwzięcie realizowane w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ; 11. Pomysłodawca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba uprawniona do występowania w imieniu zespołu osób fizycznych lub przedsiębiorstwa lub osoba prawna, będąca autorem (współautorem), właścicielem (współwłaścicielem) Innowacyjnego Rozwiązania, uprawniona do dysponowania nim oraz do dokonania zgłoszenia Innowacyjnego Rozwiązania do Inkubatora, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; 12. Wejście kapitałowe - dokonanie inwestycji w nowo utworzone spółki prawa handlowego utworzone w wyniku Preinkubacji poprzez nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w tychże podmiotach; 13. Wyjście kapitałowe - zbycie akcji lub udziałów przez Inkubator w celu pozyskania środków na prowadzenie dalszej działalności związanej z inwestowaniem w Innowacyjne Rozwiązania; 14. Panel Ekspertów eksperci współpracujący z Inkubatorem, w celu wsparcia Koordynatora Projektu lub Rady Inwestycyjnej. 2 Postanowienia ogólne 1. Inkubator prowadzi swoją działalność na terenie całego kraju jednakże w swojej działalności skupia się głównie na współpracy z osobami fizycznymi lub przedsiębiorcami z województwa podlaskiego. 2. Inkubator prowadzi aktywne działania w celu poszukiwania Innowacyjnych Pomysłów, w szczególności poprzez przeprowadzanie oraz udział w kampaniach informacyjnych, konferencjach, seminariach, a także poprzez pozyskiwane kontakty w środowiskach naukowych i akademickich, jak również kontakty z funduszami ventures capital oraz private equity. 3. Inkubator realizuje Projekt w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekty realizowane będą w następujących etapach: a) poszukiwanie Innowacyjnych Rozwiązań; b) Preinkubacja; c) Wejście kapitałowe; d) Wyjście kapitałowe. 5. Niniejszy Regulamin, określa w szczególności: a) cele i zasady działania Inkubatora; b) zasady zgłaszania Innowacyjnego Rozwiązania do Inkubatora; c) kryteria selekcji oraz sposób oceny Innowacyjnego Rozwiązania; d) cele i zasady Preinkubacji;. e) zasady dotyczące Wejścia kapitałowego; 2

3 f) zasady dotyczące Wyjścia kapitałowego. 3 Cele Inkubatora 1. Głównym celem Inkubatora jest wspieranie procesu tworzenia oraz zawiązywania innowacyjnych przedsiębiorstw, które dzięki pomocy i doświadczeniu Inkubatora osiągać mają stabilną pozycję rynkową umożliwiającą samodzielne utrzymanie na rynku przez wiele lat. 2. Cel, o którym mowa w ust.1 jest realizowany w szczególności poprzez identyfikację oraz wsparcie Innowacyjnego Rozwiązania opartego na zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, w szczególności z zakresu chemii, medycyny, biotechnologii, odnawialnych źródeł energii, ochronny środowiska, lotnictwa oraz teleinformatyki lub innych dziedzin wiedzy. 3. Wszelki zysk osiągnięty przez Inkubator zostanie przeznaczony wyłącznie na inicjowanie działalności innowacyjnej zgodnie z zasadami działania Strategia Inkubatora, zakłada wyszukiwanie i pozyskiwanie Innowacyjnych Rozwiązań, a po przeprowadzeniu Preinkubacji - dokonanie w wybrane Innowacyjne Rozwiązanie Wejścia kapitałowe - a następnie przeprowadzenie Wyjścia kapitałowego zgodnie z zasadami opisanymi w 9 Regulaminu. 4 Zasady działania Inkubatora 1. Działalność Inkubatora polega na poszukiwaniu oraz komercjalizacji Innowacyjnych Rozwiązań. 2. Pracami Inkubatora zarządza Koordynator Projektu, który wraz z Radą Inwestycyjną oraz z Panelem Ekspertów odpowiedzialny jest za realizację Projektu począwszy od pozyskania Innowacyjnych Rozwiązań, Preinkubację oraz Wejście kapitałowe i Wyjście kapitałowe Inkubatora. 3. Koordynator Projektu razem z Prezes EBC Solicitors S.A. oraz Ekspertem ds. Inwestycji kapitałowych tworzą Radę Inwestycyjną. 4. Radą Inwestycyjną kieruje Prezes EBC Solicitors S.A. 5. Spotkania Rady Inwestycyjnej odbywają się przynajmniej raz w danym miesiącu kalendarzowym. 5 Zasady zgłaszania Innowacyjnego Rozwiązania do Inkubatora 1. Inkubator przeprowadza nabór Innowacyjnych Rozwiązań w trybie ciągłym, głównie za pośrednictwem strony internetowej: jak również w siedzibie Inkubatora. 3

4 2. W ramach prowadzonej działalności Inkubator będzie poszukiwał Innowacyjnych Rozwiązań w środowiskach akademickich oraz naukowych w szczególności poprzez organizację konkursów na najlepsze Innowacyjne Rozwiązanie jak również poprzez udział w konferencjach oraz szkoleniach branżowych z zakresu zainteresowania Inkubatora, jak również w ramach współpracy z funduszami ventures capital oraz private equity. 3. Pomysłodawca, zamierzający wziąć udział w Projekcie wnioskuje o Preinkubację Innowacyjnego Rozwiązania, wypełnia i wysyła Formularz Rekrutacyjny udostępniony na stronie internetowej Inkubatora: Formularz Rekrutacyjny stanowi załącznik do Regulaminu. 4. W Formularzu Rekrutacyjnym Pomysłodawca powinien zaprezentować istotę Innowacyjnego Rozwiązania. W szczególności Pomysłodawca powinien przekazać Inkubatorowi następujące informacje: a) Nazwa pomysłu biznesowego; b) Ogólny opis projektu biznesowego; c) Określenie branży kluczowej projektu; d) Opis i charakterystyka rynku, na którym działać będzie zgłaszany pomysł biznesowy; e) Opis innowacyjności wykorzystywanej w pomyśle biznesowym; f) Założenia projektodawcy co do komercjalizacji pomysłu biznesowego; g) Opis zakładanych przez projektodawcę rynków docelowych i odbiorców na produkt lub usługę zaoferowaną klientom dzięki realizacji pomysłu biznesowego; h) Informacja o znanych projektodawcy podmiotach realizujących konkurencyjne pomysły biznesowe w Polsce lub na świecie; i) Przewagi konkurencyjne pomysłu biznesowego; j) Zakładany czas realizacji pomysłu biznesowego; k) Stan zaawansowania (gotowości) pomysłu biznesowego; l) Zakładane nakłady finansowe (w PLN) niezbędne do realizacji pomysłu; m) Stan prawny pomysłu biznesowego; n) Zakładane przez pomysłodawcę największe zagrożenia i problemy w realizacji pomysłu biznesowego; o) Opis wykształcenia i doświadczenia zawodowego pomysłodawcy; p) Zaangażowanie Pomysłodawcy; q) Dane kontaktowe pomysłodawcy. 5. Formularz Rekrutacyjny należy wypełnić bezpośrednio na stronie internetowej Inkubatora: 6. Pod warunkiem rozpoczęcia współpracy z ekspertami z innej branży niż te wskazane w 3 ust. 2 Regulaminu, mogących wesprzeć merytorycznie Inkubator w ocenie Innowacyjnego Rozwiązania - innego niż ten zdefiniowany w Regulaminie - Inkubator dopuszcza możliwość poddania go analizie, o której mowa w 6 Regulaminu. 7. Inkubator będzie rozpatrywał jedynie te wnioski, które zostały złożone poprzez Formularz Rekrutacyjny, o którym mowa w niniejszym paragrafie. 8. Zgłoszenie Innowacyjnego Rozwiązania w sposób określony w niniejszym paragrafie jest jednoznaczne z przyjęciem go do analizy wstępnej, o której mowa w 6 Regulaminu. 4

5 6 Kryteria oraz sposób oceny Innowacyjnego Rozwiązania 1. Po dokonaniu zgłoszenia, Innowacyjne Rozwiązanie jest poddawane analizie wstępnej. 2. Wstępna analiza zgłoszonego Innowacyjnego Rozwiązania dokonywana jest przez Koordynatora Projektu na podstawie przesłanego przez Pomysłodawcę Formularza Rekrutacyjnego. 3. Inkubator przyjmie do wstępnej analizy Innowacyjne Rozwiązanie, które będzie spełniać w szczególności następujące kryteria: a) Innowacyjne Rozwiązanie zakłada utworzenie spółki prawa handlowego, w ramach którego będzie realizowane Innowacyjne Rozwiązanie; b) z zastrzeżeniem 5 ust. 6 Regulaminu zakres merytoryczny Innowacyjnego Rozwiązania będzie dotyczył, w szczególności branż: chemii, medycyny, biotechnologii, odnawialnych źródeł energii, ochronny środowiska, lotnictwa oraz teleinformatyki; c) Innowacyjny Pomysł będzie realizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; d) Pomysłodawca powinien wykazać wysoką innowacyjność rozwiązania z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii; e) planowany okres Preinkubacji będzie wynosił średnio 4 miesiące. 4. Po zakończeniu analizy Innowacyjnego Rozwiązania Koordynator Projektu przeprowadza rozmowę z Pomysłodawcą. 5. Po zakończeniu analizy Innowacyjnego Rozwiązania i pozytywnej oceny Innowacyjnego Rozwiązania, Koordynator Projektu przekazuje Radzie Inwestycyjnej: ostateczną rekomendację inwestycji; najważniejsze utworzone analizy i opinie lub inne dokumenty źródłowe, będą przekazywane na żądanie Rady Inwestycyjnej. 6. Rada Inwestycyjna podejmie decyzję o zakwalifikowaniu Innowacyjnego Rozwiązania do Preinkubacji lub rezygnacji z dalszych prac nad Innowacyjnym Rozwiązaniem. Rada Inwestycyjna może przeprowadzić rozmowę z Pomysłodawcą. 7. Pomysłodawcy nie przysługuje odwołanie od decyzji Rady Inwestycyjnej o rezygnacji z dalszych prac nad Innowacyjnym Rozwiązaniem. 8. Do etapu Preinkubacji zostaną zakwalifikowane co najmniej 23 Innowacyjne Rozwiązania. 9. Po zakwalifikowaniu Innowacyjnego Rozwiązania do Preinkubacji Koordynator Projektu podejmie wszelkie czynności faktyczne oraz prawne do zawarcia umowy o preinkubację. 7 Preinkubacja 1. Okres Preinkubacji rozpoczyna się z chwilą podpisania umowy o preinkubację i trwa średnio 4 miesiące. 2. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 Innowacyjne Rozwiązanie powinno zacząć działać samodzielnie w warunkach rynkowych jako samodzielny podmiot (spółka prawa handlowego). 5

6 3. Preinkubacja Innowacyjnego Rozwiązania jest przeprowadzana z wykorzystaniem zasobów Inkubatora, na zasadach przewidzianych w umowie o preinkubację. 4. Preinkubacja dzieli się na dwie fazy: a) Ingremiacja do Preinkubacji; b) Udział w Preinkubacji; 5. Ingremiacja do preinkubacji polega na: a) zgłoszeniu Innowacyjnego Rozwiązania do Preinkubacji za pomocą Formularza Rekrutacyjnego; b) analizie wstępnej Innowacyjnego Rozwiązania; c) spotkaniu z Koordynatorem projektu; szczegółowe zasady powyższych czynności zostały określone w 6 niniejszego Regulaminu. 6. Udział w Preinkubacji polega na: a) ustaleniu harmonogramu prac; b) zapewnienie przez Inkubator wsparcia merytorycznego w zakresie: zakładania i zarządzania przedsiębiorstwem oraz komercjalizacji przedsiębiorstwa; c) opracowywaniu biznesplanu Innowacyjnego Rozwiązania; d) dokonaniu testów biznesowych Innowacyjnego Rozwiązania i ocenie szans na jego komercyjny sukces; e) ustaleniu warunków Wejścia kapitałowego Inkubatora oraz Koinwestora do nowoutworzonej spółki prawa handlowego. 7. Koordynator Projektu przy współpracy z Pomysłodawcą sporządza biznesplan Innowacyjnego Rozwiązania, do którego zostaje załączona opinia w zakresie innowacyjności Pomysłu sporządzona przez Eksperta. 8. Zakres świadczonej przez Inkubator pomocy dla preinkubowanego Innowacyjnego Rozwiązania przedstawia się następująco: a) działalność doradcza (doradztwo prawno-bizesowa, księgowe, finansowe, biznesowe, patentowe, naukowotechnologiczne) w zakresie określonym każdorazowo przez Inkubator; b) opieka merytoryczna nad realizowanym Innowacyjnym Rozwiązaniem; c) wsparcie doradcze w zakresie działań marketingowych; d) działalność proinnowacyjna, tj. doradztwo w zakresie nawiązywania kontaktów gospodarczych. 9. W ramach Preinkubacji wykonywane będą następujące czynności: a) analiza finansowa Innowacyjnego Rozwiązania, w ramach której dokonane zostanie oszacowanie niezbędnych nakładów na realizację Innowacyjnego Rozwiązania (z uwzględnieniem istniejących ograniczeń budżetowych), kosztów operacyjnych oraz przychodów niezbędnych do osiągnięcia pozytywnych wyników finansowych - sporządzona przez Koordynatora Projektu; b) opinia innowacyjności i wykonalności Innowacyjnego Rozwiązania - sporządzona przez Eksperta; c) badania rynkowe Innowacyjnego Rozwiązania, w ramach których testowana będzie technologia albo proces - badania będą polegać na rozmowach z Ekspertami, potencjalnymi użytkownikami oraz przedsiębiorcami, z branży 6

7 której dotyczy Innowacyjne Rozwiązanie - sporządzone przez Koordynatora Projektu we współpracy z Ekspertami; d) analiza SWOT Innowacyjnego Rozwiązania, wskazująca na silne i słabe strony Innowacyjnego Rozwiązania oraz na stojące przed Innowacyjnym Pomysłem szanse i zagrożenia - sporządzona przez Koordynatora Projektu; e) analiza prawna Innowacyjnego Rozwiązania mająca na celu ustalenie istnienia po stronie Pomysłodawcy praw do komercyjnego wykorzystania Innowacyjnego Rozwiązania - sporządzona przez współpracującą z Inkbatorem zewnętrzną kancelarię prawną; f) ocena przez Koordynatora Projektu kwalifikacji Pomysłodawcy lub osób zarządzających Pomysłodawcą, jako osób które będą realizować Innowacyjne Rozwiązanie, pod względem posiadanej przez nie wiedzy, doświadczenia zawodowego, umiejętności interpersonalnych oraz motywacji i konsekwencji w realizacji przyjętych planów. 10. Pomysłodawca zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania Regulaminu, aktywnego działania i uczestnictwa w pracach prowadzonych przez cały okres realizacji Innowacyjnego Rozwiązania, jak również zobowiązuje się zapewnić Inkubatorowi możliwość bieżącej weryfikacji postępu prac oraz dostosowywać się do wytycznych Rady Inwestycyjnej oraz Koordynatora Projektu w zakresie realizacji Innowacyjnego Rozwiązania. 11. Szczegółowy zakres zobowiązań Pomysłodawcy będzie określać umowa o preinkubację. 12. Proces Preinkubacji będzie monitorowany za pomocą ankiet. 13. Po zakończeniu procesu Preinkubacji z pozytywnym wynikiem, Koordynator Projektu sporządzi term sheet, który to dokument będzie zawierał następujące informacje: a) warunki finansowania inwestycji; b) strukturę transakcji; c) harmonogram prowadzenia transakcji; d) wstępne parametry wyceny; e) kamienia milowe inwestycji. 14. Wydatki ponoszone na etapie Preinkubacji pokrywane są przez Inkubator. 15. Do etapu Wejścia kapitałowego zostanie zakwalifikowanych co najmniej 17 Innowacyjnych Rozwiązań. 8 Wejście kapitałowe 1. Wyniki Preinkubacji oraz therm sheet prezentowane są Radzie Inwestycyjnej, która rekomenduje podjęcie decyzji o Wejściu kapitałowym i jego warunkach. 2. Rada Inwestycyjna podejmie decyzję o Wejściu kapitałowym, w oparciu o następujące kryteria: a) pozytywna ocena Procesu Preinkubacji; b) poziom zaawansowania technologicznego Innowacyjnego Rozwiązania; c) pozytywna ocena kwalifikacji Pomysłodawcy i szans na rekrutowanie kluczowego personelu; d) realna, wynikająca ze stworzonego podczas Preinkubacji projektu biznesplanu szansa na komercyjny sukces Innowacyjnego Rozwiązania; 7

8 e) atrakcyjność potencjału rynkowego Innowacyjnego Rozwiązania (pod względem rentowności lub wzrostu); f) osiągnięcie co najmniej planowanej stopy zwrotu za sprzedaży udziałów lub akcji wynoszącej minimum 30 proc. wartości nakładów w okresie Preinkubacji i kapitałowych w spółce prawa handlowego utworzonej w wyniku Preinkubacji; g) realna szansa pozyskania dodatkowego kapitału; h) zabezpieczenie praw korporacyjnych Inkubatora w spółce prawa handlowego utworzonej w wyniku Preinkubacji poprzez uregulowanie w Umowie inwestycyjnej: zasad zbycia udziałów lub akcji przez Inkubator; zagwarantowanie prawa do powołania przez Inkubator dwóch członków Rady Nadzorczej; uzależnienie od zgody Inkubatora zmian w kapitale zakładowym spółki utworzonej w wyniku Preinkubacji. 3. Po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Rady Inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1 paragrafu Koordynator Projektu podejmuje niezbędne czynności do przygotowania i wykonania Wejścia kapitałowego oraz przekazuje Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wniosek o akceptację: sprawozdania z preinkubacji, umowy inwestycyjnej oraz projektu umowy spółki oraz inne dokumenty powstałe podczas Preinkubacji. 4. W przypadku wyrażenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości negatywnej opinii o Innowacyjnym Rozwiązaniu, Inkubator zakończy proces inkubacji na etapie Preinkubacji i wyda decyzję o odmowie Wejścia kapitałowego. 5. W wyniku Wejścia kapitałowego udziały lub akcje spółki prawa handlowego utworzonej w wyniku Preinkubacji może objąć Pomysłodawca, Inkubator i Koinwestor. 6. W wyniku Wejścia kapitałowego Inkubator obejmie nie więcej niż 49,99 proc. udziałów lub akcji spółki prawa handlowego utworzonej w wyniku Preinkubacji. 7. Pomysłodawca może obejmować udziały lub akcje w zamian za wkład niepieniężny (aport). 8. Wycena wkładu niepieniężnego przeprowadzana jest przez Inkubator. W uzasadnionych wypadkach wkład niepieniężny może zostać poddany wycenie przez podmiot specjalizujący się w wycenie wkładów niepieniężnych. Wycena zostanie przedstawiona Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 9. Udziały Spółek utworzonych w wyniku Preinkubacji mogą być obejmowane po cenie wyższej od wartości nominalnej. Nadwyżkę przelewa się na kapitał zapasowy (agio), z zastrzeżeniem że agio nie może być wyższe niż dziesięciokrotność kapitału zakładowego. 10. Szczegółowe zasady Wejścia kapitałowego regulować będzie umowa inwestycyjna. 11. Koordynatorem procesu zawiązania spółki realizującej Innowacyjne Rozwiązanie jest Inkubator. 12. Spółki utworzone w wyniku Preinkubacji, będą podlegały nadzorowi Inkubatora. Szczegółowy zakres nadzoru Inkubatora nad spółkami określi Umowa Inwestycyjna zawarta pomiędzy Pomysłodawcą a Inkubatorem lub pomiędzy Pomysłodawcą, Inkubatorem a Koinwestorem. 13. Wejście kapitałowe objęte jest pomocą de minimis i nie może przekroczyć łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, kwoty 200 tysięcy euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego 100 tysięcy euro. Spółki realizujące Innowacyjne Rozwiązanie otrzymają 8

9 zaświadczenie o pomocy de minimis udzielane w ramach wsparcia na inicjowanie działalności obejmującej Innowacyjne Rozwiązanie. 9 Wyjście kapitałowe 1. W odniesieniu do każdego Innowacyjnego Rozwiązania Inkubator będzie każdorazowo regulował procedurę Wyjścia kapitałowego w umowie inwestycyjnej. 2. Wyjście kapitałowe Inkubatora nastąpi nie później niż w ciągu 10 lat od dnia zawiązania spółki prawa handlowego. 3. Strategia Inkubatora przewiduje następujące sposoby Wyjścia kapitałowego: a) zbycie udziałów albo akcji inwestorowi branżowemu; b) zbycie udziałów albo akcji inwestorowi finansowemu, w szczególności funduszowi ventures capital; c) zbycie akcji w alternatywnym systemie obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConenct; d) zbycie udziałów albo akcji zespołowi menadżerskiemu; e) wniesienie udziałów albo akcji aportem lub wymiana udziałów albo akcji w ramach procesu połączenia spółek (w zamian za udziały albo akcje innej spółki); f) umorzenie udziałów albo akcji; g) likwidacji spółki. 4. Inkubator zakłada, iż Wyjście kapitałowe nastąpi w sposób zapewniający osiągnięcie stopy zwrotu na poziomie 30 procent. 5. Środki pieniężne pozyskane przez Inkubator w związku z realizacją Projektu tj. środki pieniężne z Wyjść kapitałowych; środki pieniężne z udziału w zyskach spółek handlowych powstałych w wyniku preinkubacji oraz środki pieniężne otrzymane z wszelkich kar umownych; będą bezterminowo reinwestowane przez Inkubator wyłącznie na inicjowanie działalności innowacyjnej w ramach działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 10 Zachowanie poufności 1. Innowacyjne Rozwiązania ubiegające się o Preinkubację i zgłoszone zgodnie z procedurą przewidzianą w niniejszym Regulaminie będą traktowane jako informacje poufne i nie będą wykorzystane w ramach Inkubatora i poza nim bez wiedzy i zgody Pomysłodawcy. 2. Pomysłodawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych od Inkubatora w ramach procesu inkubacji zgłoszonego Innowacyjnego Rozwiązania. 9

10 3. Inkubator ma prawo do inwestowania w Innowacyjne Rozwiązanie konkurencyjne bez uzyskania zgody Pomysłodawcy. 4. Zgłoszenie danych do Inkubatora oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Pomysłodawcy, tj.: imię i nazwisko/firma, adres , numer telefonu kontaktowego w celu przeprowadzenia oceny Innowacyjnego Rozwiązania oraz w celach marketingowych i promocyjnych Inkubatora. 11 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. 3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w trakcie realizacji Projektu. 4. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zgody Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Załączniki: 1. Formularz Rekrutacyjny; 2. Umowa o preinkubacji. 10

Regulamin Inkubatora Przedsiębiorczości. 1 Definicje

Regulamin Inkubatora Przedsiębiorczości. 1 Definicje Regulamin Inkubatora Przedsiębiorczości 1 Definicje 1. Inkubator Spółka Grupa IT S. A., z siedzibą w Gdańsku (80-280), ul. Cypriana Kamila Norwida 2, działająca na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Nabór uzupełniający do Inkubatora Przedsiębiorczości. REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Media 3.0 z siedzibą w Nowym Sączu

Nabór uzupełniający do Inkubatora Przedsiębiorczości. REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Media 3.0 z siedzibą w Nowym Sączu Nowy Sącz, dnia 22.10.2013r. Nabór uzupełniający do Inkubatora Przedsiębiorczości REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Media 3.0 z siedzibą w Nowym Sączu 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem kierującym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AERFINANCE VENTURES SP. Z O.O.

REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AERFINANCE VENTURES SP. Z O.O. REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AERFINANCE VENTURES SP. Z O.O. w zakresie projektu Inicjowanie innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych B2B w sektorze IT realizowanego w ramach Programu, Działanie

Bardziej szczegółowo

Wzór polityki inwestycyjnej inkubatora innowacyjności

Wzór polityki inwestycyjnej inkubatora innowacyjności Załącznik nr 4 Wzór polityki inwestycyjnej inkubatora innowacyjności Część 2 - Wytyczne i wzory dokumentów administracyjnych przeznaczone dla ośrodków innowacji Produkt finalny projektu innowacyjnego testującego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PLANTACJA BIZNESU prowadzonego przez Fundację Nowe Technologie z siedzibą w Tarnowie.

REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PLANTACJA BIZNESU prowadzonego przez Fundację Nowe Technologie z siedzibą w Tarnowie. REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PLANTACJA BIZNESU prowadzonego przez Fundację Nowe Technologie z siedzibą w Tarnowie Słownik terminów W niniejszym regulaminie (dalej jako Regulamin) użytym w jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MedicLab Incubator SP. Z O.O.

REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MedicLab Incubator SP. Z O.O. REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MedicLab Incubator SP. Z O.O. w zakresie projektu Incubator MedicLab realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1 Inicjowanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA W PROJEKCIE FABRYKA INNOWACJI

STRATEGIA INWESTYCYJNA W PROJEKCIE FABRYKA INNOWACJI STRATEGIA INWESTYCYJNA W PROJEKCIE FABRYKA INNOWACJI I. WSTĘP: Niniejszy dokument określa zasady wejścia i wyjścia kapitałowego w projekcie pod nazwą Fabryka Innowacji korzystającym z dofinansowania w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INWESTYCYJNY ( Regulamin )

REGULAMIN INWESTYCYJNY ( Regulamin ) REGULAMIN INWESTYCYJNY ( Regulamin ) dot. działania 3.1.Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Aligo Capital

Bardziej szczegółowo

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik nr 2 do Uchwały Nr./11 Zarządu MARR S.A. z dnia 2011 Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik do Uchwały Nr 216/09 Zarządu MARR S.A. z dnia 16.04.2009 Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INWESTYCYJNA AKADEMICKIEGO INKUBATORA INNOWACYJNOŚCI DTPARK VENTURES

POLITYKA INWESTYCYJNA AKADEMICKIEGO INKUBATORA INNOWACYJNOŚCI DTPARK VENTURES POLITYKA INWESTYCYJNA AKADEMICKIEGO INKUBATORA INNOWACYJNOŚCI DTPARK VENTURES I. DEFINICJE 1. Akademicki Inkubator Innowacyjności (dalej AII ) - jednostka organizacyjna DTP odpowiedzialna za realizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU POMERANUS SEED

REGULAMIN PROJEKTU POMERANUS SEED REGULAMIN PROJEKTU POMERANUS SEED realizowanego przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013, Działania 3.1. - Kapitał dla Innowacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu INNOWACJE ŚWIĘTOKRZYSKIE organizowanego przez Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. z siedzibą w Kielcach

Regulamin konkursu INNOWACJE ŚWIĘTOKRZYSKIE organizowanego przez Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. z siedzibą w Kielcach Regulamin konkursu INNOWACJE ŚWIĘTOKRZYSKIE organizowanego przez Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. z siedzibą w Kielcach SŁOWNIK WYRAZÓW WYSTĘPUJĄCYCH W REGULAMINIE 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik nr 2 do Uchwały Nr./11 Zarządu MARR S.A. z dnia 2011 Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Micro świat na wyciągnięcie ręki

Micro świat na wyciągnięcie ręki Micro świat na wyciągnięcie ręki Robert Karbowiak MicroBioLab Sp. z o.o. Konferencja BioTech-IP Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Jak ugryźć 10 milionów III finansowanie badań

Bardziej szczegółowo

1. Celem analizy i selekcji Projektów jest wybór takich projektów technologicznych, które dają

1. Celem analizy i selekcji Projektów jest wybór takich projektów technologicznych, które dają Regulamin Funduszu Innowacji w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. Nowe Technologie Lokalnie realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Definicje 1 Użyte w

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje i skróty użyte w Regulaminie.

1 Regulamin. 2 Definicje i skróty użyte w Regulaminie. REGULAMIN PROWADZENIA NABORU I UDZIAŁU MSP W PROJEKCIE PI opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych 1 Regulamin. 1. Regulamin określa sposób i zasady

Bardziej szczegółowo

- - REGULAMIN INWESTYCYJNY

- - REGULAMIN INWESTYCYJNY - tekst jednolity - REGULAMIN INWESTYCYJNY opracowany na potrzeby projektu realizowanego w ramach priorytetu 3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: Poddziałanie 3.1 Kapitał dla innowacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ZACZNIJ.BIZ pomysł biznes - sukces

Regulamin konkursu ZACZNIJ.BIZ pomysł biznes - sukces Regulamin konkursu ZACZNIJ.BIZ pomysł biznes - sukces 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu Zacznij.biz - pomysł biznes - sukces (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu Konkursem )

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 REGULAMIN UDZIAŁU W PROCESIE PREINKUBACJI I INKUBACJI LEANNOVATION ACCELERATE. 1. Definicje

Strona 1 z 9 REGULAMIN UDZIAŁU W PROCESIE PREINKUBACJI I INKUBACJI LEANNOVATION ACCELERATE. 1. Definicje Strona 1 z 9 REGULAMIN UDZIAŁU W PROCESIE PREINKUBACJI I INKUBACJI LEANNOVATION ACCELERATE 1. Definicje Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1. Leannovation Accelerate oznacza program identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A.

Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A. Konferencja TECHNOBIT VENTURE - WIEDZA I KAPITAŁ DLA INNOWACJI. DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A. 28-29 października

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PREINKUBACJĘ

UMOWA O PREINKUBACJĘ UMOWA O PREINKUBACJĘ zawarta pomiędzy MedicLab Incubator Sp. z o.o. a [imię i nazwisko] Warszawa 2014 Umowa została zawarta w dniu w Katowicach POMIĘDZY MedicLab Incubator Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA

Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA Fundusz kapitałowy jest inwestorem (grupą inwestorów) finansowym, który aktywnie uczestniczy w rozwoju przedsięwzięcia. Poza wkładem finansowym

Bardziej szczegółowo

Ewa Postolska. www.startmoney.p l

Ewa Postolska. www.startmoney.p l Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Możliwości i warunki pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

Źródło finansowania projektów innowacyjnych. Gdańsk, 2011

Źródło finansowania projektów innowacyjnych. Gdańsk, 2011 Źródło finansowania projektów innowacyjnych Fundusze unijne dla przedsiębiorców, Szkolenia, Promocja Pomorza, Obsługa inwestorów, Badania rynku, Fundusz kapitałowy Fundusz kapitałowy to inwestor finansowy

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu "Inkubator Innowacyjności" w ramach projektu systemowego Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami,

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.01.2014-31.01.2014

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.01.2014-31.01.2014 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.01.2014-31.01.2014 Warszawa, dnia 13 lutego 2014 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

LEGNICA, styczeń 2016 (Wersja obowiązująca od )

LEGNICA, styczeń 2016 (Wersja obowiązująca od ) REGULAMIN FUNDUSZU DOLNOŚLĄSKI INKUBATOR INNOWACJI ARS realizowanego przez Agencję Rozwoju Społecznego ARS Sp. z.o.o. LEGNICA, styczeń 2016 (Wersja obowiązująca od 01.01.2016) 1 Definicje Użyte w regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. WIELKOPOLSKIEGO INSTYTUTU JAKOŚCI Sp. z o.o.

REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. WIELKOPOLSKIEGO INSTYTUTU JAKOŚCI Sp. z o.o. SUPERINKUBATOR Hi-Tech Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. 61-626 Poznań, ul. Szelągowska 49 tel. 61-855-39-90; fax: 61-855-39-92 e-mail: biuro@instytut.poznan.pl www.superinkubator.pl REGULAMIN INKUBATORA

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe

Inwestycje Kapitałowe Inwestycje Kapitałowe Twoje pomysły i nasz kapitał 27 mln na innowacje 1 Nie wystarczy być we właściwym miejscu we właściwym czasie. Musisz być z właściwą osobą we właściwym miejscu we właściwym czasie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. FUNDUSZU AKCELERATOR INNOWACJI w AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARLEG S.A. W LEGNICY

REGULAMIN. FUNDUSZU AKCELERATOR INNOWACJI w AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARLEG S.A. W LEGNICY Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. ul. Rataja 26, 59-220 Legnica, tel./fax [76] 862 27 77, [76] 862 35 22 akcelerator@arleg.eu REGULAMIN FUNDUSZU AKCELERATOR INNOWACJI w AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm REGULAMIN PROJEKTU Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru, proces rekrutacji i udzielania

Bardziej szczegółowo

SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA KOBIECYCH INWESTYCJI.

SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA KOBIECYCH INWESTYCJI. SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA KOBIECYCH INWESTYCJI. Żaneta Jurek Koordynator Kobiecej Sieci Aniołów Biznesu Kobieca Sieć Aniołów Biznesu Źródła finansowania: WEWNĘTRZNE (samofinansowanie)

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII DLA e-medycyny

INKUBATOR INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII DLA e-medycyny INKUBATOR INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII DLA e-medycyny INKUBATOR INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII DLA e-medycyny Krajowa Izba Gospodarcza 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4; tel.: (022) 63 09 668, 63 09 650; fax: (022)

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Uczestników projektu Portal Pomysłów Wielkich Jutra mam POMYSŁ na BIZNES

Regulamin dla Uczestników projektu Portal Pomysłów Wielkich Jutra mam POMYSŁ na BIZNES 1. Zasady Ogólne 1. Portal Pomysłów Wielkich Jutra jest projektem realizowanym przez Fundację Wspieramy Wielkich Jutra z siedzibą w Poznaniu, ul. Towarowa 35. 2. Portal Pomysłów Wielkich Jutra ma na celu:

Bardziej szczegółowo

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 1 Regulamin projektu: Nasze wsparcie twój biznes, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA REALIZACJĘ PRAC B+R W RAMACH PROJEKTU INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI + 1 Definicje

REGULAMIN KONKURSU NA REALIZACJĘ PRAC B+R W RAMACH PROJEKTU INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI + 1 Definicje REGULAMIN KONKURSU NA REALIZACJĘ PRAC B+R W RAMACH PROJEKTU INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI + 1 Definicje Używane w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP

Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP Bielsko-Biała, 14.05.2009r. Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP współfinansowanego z Działania 3.3 Tworzenie systemu

Bardziej szczegółowo

(Wersja obowiązująca od r.)

(Wersja obowiązująca od r.) Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. ul. Rataja 26, 59-220 Legnica, tel. 76 862 35 22, 76 852 30 15, fax. 76 862 09 68 akcelerator@arleg.eu REGULAMIN PROJEKTU AKCELERATOR INNOWACJI W OPARCIU O POTENCJAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award Forum Inwestycyjne 7-8 września 2015r. Tarnów

Regulamin Konkursu Start up Award Forum Inwestycyjne 7-8 września 2015r. Tarnów Regulamin Konkursu Start up Award Forum Inwestycyjne 7-8 września 2015r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Rozróżnienie pomiędzy pojęciami:

Rozróżnienie pomiędzy pojęciami: JAK SKOMERCJALIZOWAĆ INNOWACJĘ? Instrumenty i ich finansowanie w Programie Innowacyjna Gospodarka 1 Komercjalizacja wyników prac B+R to: Całokształt działań związanych z odpłatnym przenoszeniem wyników

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe innowacji

Wsparcie finansowe innowacji Wsparcie finansowe innowacji Aniołowie Biznesu Fundusze kapitału zalążkowego 1 Poziom nakładó w Kapitał inwestycyjny problem luki kapitałowej w rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć Dolina śmierci (Powstawanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie pt.,,bio-tech Transfer. Staże i szkolenia biotechnologiczne w INNO-GENE

Bardziej szczegółowo

Regulamin etapów preinkubacji i wejścia kapitałowego projektu Inicjowanie działalności innowacyjnej w perspektywicznych obszarach polskiej gospodarki

Regulamin etapów preinkubacji i wejścia kapitałowego projektu Inicjowanie działalności innowacyjnej w perspektywicznych obszarach polskiej gospodarki 1 Regulamin etapów preinkubacji i wejścia kapitałowego projektu Inicjowanie działalności innowacyjnej w perspektywicznych obszarach polskiej gospodarki przyjęty Uchwałą z dnia 25.04.2014 roku Zarządu Spółki

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania kwalifikacyjnego oraz inwestycyjnego w ramach projektu BioMed - inkubator innowacyjnych pomysłów biznesowych.

REGULAMIN postępowania kwalifikacyjnego oraz inwestycyjnego w ramach projektu BioMed - inkubator innowacyjnych pomysłów biznesowych. REGULAMIN postępowania kwalifikacyjnego oraz inwestycyjnego w ramach projektu BioMed - inkubator innowacyjnych pomysłów biznesowych. 1. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące

Bardziej szczegółowo

Strona www - strona internetowa Realizatora projektu (www.marr.pl), na której będą zamieszczane wszystkie informacje i dokumenty dotyczące Projektu.

Strona www - strona internetowa Realizatora projektu (www.marr.pl), na której będą zamieszczane wszystkie informacje i dokumenty dotyczące Projektu. Strona1 Regulamin udziału w proinnowacyjnym doradztwie realizowanym w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy, Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego.

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTU: Warszawa :: ul. B. Brechta 3 :: tel :: fax :: :: REGULAMIN PROJEKTU

BIURO PROJEKTU: Warszawa :: ul. B. Brechta 3 :: tel :: fax :: ::  REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Eco driving zielona jazda Realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU DLA PROJEKTÓW

REGULAMIN NABORU DLA PROJEKTÓW Gdański Uniwersytet Medyczny w ramach finansowania z programu Inkubator Innowacyjności + projektu Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

KIGMED.eu szansą na innowacyjny biznes Jerzy Bujok - Kierownik Projektu

KIGMED.eu szansą na innowacyjny biznes Jerzy Bujok - Kierownik Projektu KIGMED.eu szansą na innowacyjny biznes Jerzy Bujok - Kierownik Projektu DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZA PRZYSZŁOŚĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr R-10/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr R-10/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 kwietnia 2017 r. Załącznik do Zarządzenia Nr R-10/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 kwietnia 2017 r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Inkubator Innowacyjności+ realizowanym przez Politechnikę Lubelską w

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja nr 1 Załącznika nr 3: Zakres wymagań dotyczący Polityki Inwestycyjnej z dnia 23 maja 2017 r.

Aktualizacja nr 1 Załącznika nr 3: Zakres wymagań dotyczący Polityki Inwestycyjnej z dnia 23 maja 2017 r. Aktualizacja nr 1 Załącznika nr 3: Zakres wymagań dotyczący Polityki Inwestycyjnej z dnia 23 maja 2017 r. Załącznik nr 3: Zakres wymagań dotyczący Polityki Inwestycyjnej Informacje dotyczące Polityki Inwestycyjnej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STARTUP ROADSHOW

REGULAMIN STARTUP ROADSHOW STARTUP ROADSHOW to konkurs na innowacyjne projekty biznesowe, organizowany w wybranych ośrodkach innowacyjności w Polsce. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów biznesowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademicki Przedsiębiorca

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademicki Przedsiębiorca REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademicki Przedsiębiorca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SIECI ANIOŁÓW BIZNESU AMBER W RAMACH POLSKIEJ FUNDACJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. z dnia 10 maja 2013 r.

REGULAMIN SIECI ANIOŁÓW BIZNESU AMBER W RAMACH POLSKIEJ FUNDACJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. z dnia 10 maja 2013 r. REGULAMIN SIECI ANIOŁÓW BIZNESU AMBER W RAMACH POLSKIEJ FUNDACJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI z dnia 10 maja 2013 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Sieć Aniołów Biznesu Amber jest inicjatywą Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec

Regulamin udziału w projekcie SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec Regulamin udziału w projekcie SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec Projekt SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

e) pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do

e) pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do REGULAMIN KONKURSU DEFINICJE 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Konkurs Konkurs ENERGIA+ Innowacje ; 2. Organizator Krajowa Izba Gospodarcza; 3. Partner Strategiczny ENEA SA; 4.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award Forum Inwestycyjne 7-8 września 2015r. Tarnów

Regulamin Konkursu Start up Award Forum Inwestycyjne 7-8 września 2015r. Tarnów Regulamin Konkursu Start up Award Forum Inwestycyjne 7-8 września 2015r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu pn.: TechnoBIT Venture wiedza i kapitał dla innowacji

Regulamin Projektu pn.: TechnoBIT Venture wiedza i kapitał dla innowacji Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt pt. TechnoBIT Venture - wiedza i kapitał dla innowacji współfinansowany w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PARP WSPARCIE KLASTRÓW. W PROGRAMIE OPERACYJNYM INNOWACYJNA GODPODARKA oraz w PROGRAMIE PILOTAŻOWYM PARP. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PARP WSPARCIE KLASTRÓW. W PROGRAMIE OPERACYJNYM INNOWACYJNA GODPODARKA oraz w PROGRAMIE PILOTAŻOWYM PARP. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INNOWACYJNA GODPODARKA oraz w PROGRAMIE PILOTAŻOWYM PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 1 WSPARCIE NA ROZWÓJ KLASTRA PROGRAM PILOTAŻOWY PARP 2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.10.2014

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.10.2014 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.10.2014 Warszawa, dnia 14 listopada 2014 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu: Akcelerator Innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T-Park

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu: Akcelerator Innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T-Park ZGŁOSZENIE INNOWACYJNEGO POMYSŁU NA DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZĄ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu: Akcelerator Innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T-Park Kod Pomysłodawcy Data

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania kwalifikacyjnego oraz inwestycyjnego w ramach projektu Staropolski Fundusz Kapitałowy z dnia r.

REGULAMIN postępowania kwalifikacyjnego oraz inwestycyjnego w ramach projektu Staropolski Fundusz Kapitałowy z dnia r. REGULAMIN postępowania kwalifikacyjnego oraz inwestycyjnego w ramach projektu Staropolski Fundusz Kapitałowy z dnia 21.02.2014 r. 1. DEFINICJE Sformułowania użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 26 kwietnia 2008r.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradczych nr...

Umowa o świadczenie usług doradczych nr... Umowa o świadczenie usług doradczych nr... zawarta w dniu 2011 r. w Warszawie pomiędzy: Fundacją Obserwatorium Zarządzania z siedzibą w Warszawie (kod: 02 952), przy ulicy Wiertniczej 141 wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla Innowacji w Działanie 3.1 PO IG. dr Michał Bańka Dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu

Wsparcie dla Innowacji w Działanie 3.1 PO IG. dr Michał Bańka Dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu 2013 Wsparcie dla Innowacji w 2013 Działanie 3.1 PO IG dr Michał Bańka Dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu PARP wypełnia lukę kapitałową Zapotrzebowanie na kapitał Wysokie Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin odbywania Staży przez pracowników naukowo-dydaktycznych w przedsiębiorstwach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU I ODBYWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU STAŻ KLUCZEM DO BIZNESU dla PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN NABORU I ODBYWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU STAŻ KLUCZEM DO BIZNESU dla PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN NABORU I ODBYWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU STAŻ KLUCZEM DO BIZNESU dla PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady naboru i odbywania staży przez kandydatów w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Załóż swój Biznes prowadzonego przez Inkubator Przedsiębiorczości Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania (IP-WBMiZ)

Regulamin konkursu Załóż swój Biznes prowadzonego przez Inkubator Przedsiębiorczości Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania (IP-WBMiZ) Regulamin konkursu Załóż swój Biznes prowadzonego przez Inkubator Przedsiębiorczości Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania (IP-WBMiZ) Idea Idee konkursu Załóż swój Biznes przedstawia schemat nr 1 (załącznik

Bardziej szczegółowo

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych Marek Zaborowski, MAEŚ Kraków, AGENDA Projekt RESIK Sieć RESIK www.resik.pl Sieć dla Przedsiębiorcy uczestnictwo zasady współpracy korzyści Sieć dla Inwestora uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej

Ochrona własności przemysłowej Możliwość finansowego wsparcia uzyskania lub realizacji ochrony własności przemysłowej Brak możliwości ubiegania się o wsparcie na zastrzeżenie znaku towarowego 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Typy

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nr zamówienia: S2B/09/05 ZAPYTANIE OFERTOWE (wraz ze specyfikacją zamówienia) z dnia 19 czerwca 2009 roku dotyczące: świadczenie usług księgowo-kadrowych w ramach projektu S2B Science 2 Business Inkubator

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NASI DORADCY:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NASI DORADCY: NASI DORADCY: Stanisław Rogoziński Partner zarządzający w Brante Partners sp. z o.o. Akredytowany ekspert Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Ekspert biznesowy w Fundacji Wspierania

Bardziej szczegółowo

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych Pierwsza w Małopolsce Sieć Aniołów Biznesu Roma Toft, MAEŚ Kraków, AGENDA Projekt RESIK Sieć RESIK www.resik.pl Efekty Projektu Przyszłość RESIK i założenia do kontynuacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-022/11 MOJA SZANSA 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2 Prezes Zarządu Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis z dn. 14.01.2014 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH w ramach Projektu: Wsparcie współpracy firm

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów oraz warunki uzyskania dofinansowania

Cel i zakres Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów oraz warunki uzyskania dofinansowania 2015 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 11 Platformy startowe dla nowych pomysłów Cel i zakres Poddziałania 111 Platformy startowe

Bardziej szczegółowo

www.poliglotus.com.pl

www.poliglotus.com.pl UMOWA SZKOLENIOWA zawarta dnia:... roku w.. pomiędzy Tomaszem Górskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nr 27338 o nazwie Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS, z siedzibą w 45-066 Opole,

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Strona 1 z 7

1 Definicje. Strona 1 z 7 Regulamin Funduszu Innowacji w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. Nowe Technologie Lokalnie 2015-16 realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTU GO CREATIVE. BIZNES NA START PODSTAWY DZIAŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ CZŁONKOWIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ

REGULAMIN PRAC KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTU GO CREATIVE. BIZNES NA START PODSTAWY DZIAŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ CZŁONKOWIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ REGULAMIN PRAC KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTU GO CREATIVE. BIZNES NA START 1 PODSTAWY DZIAŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ Komisja Rekrutacyjna (KR) działa w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu [Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 07.12.2015r. WESTO Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński, Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwałd

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 07.12.2015r. WESTO Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński, Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwałd ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY WESTO Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński, Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwałd 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BROKERA INNOWACJI W RAMACH PROJEKTU BON NA INNOWACJE WSPARCIE LUBUSKICH PRZEDSIĘBIORSTW MŚP W ZAKRESIE BADAŃ, ROZWOJU I WDROŻEŃ

REGULAMIN BROKERA INNOWACJI W RAMACH PROJEKTU BON NA INNOWACJE WSPARCIE LUBUSKICH PRZEDSIĘBIORSTW MŚP W ZAKRESIE BADAŃ, ROZWOJU I WDROŻEŃ REGULAMIN BROKERA INNOWACJI W RAMACH PROJEKTU BON NA INNOWACJE WSPARCIE LUBUSKICH PRZEDSIĘBIORSTW MŚP W ZAKRESIE BADAŃ, ROZWOJU I WDROŻEŃ realizowanego przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Organizator. 1. Organizatorem Misji realizowanej w ramach projektu, o którym mowa w 1 jest Województwo Świętokrzyskie, zwane dalej Organizatorem.

Organizator. 1. Organizatorem Misji realizowanej w ramach projektu, o którym mowa w 1 jest Województwo Świętokrzyskie, zwane dalej Organizatorem. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa przedsiębiorców w misji gospodarczej w ramach projektu pn. Świętokrzyskie hard to pronounce, easy to do business in. Misja do Zagrzebia, Belgradu i Budapesztu 2017 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków 1 Postanowienia ogólne 1. UE Unia Europejska. 2. EFS - Europejski Fundusz Społeczny. 3. Lider Projektu/Podmiot odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla uczestników projektu

Regulamin dla uczestników projektu Regulamin dla uczestników projektu Preambuła Regulamin określa zasady przyjęcia uczestników szkoleń i usług doradczych do Projektu pn. Przedsiębiorczość Akademicka na START, nr umowy: UDA-POKL.08.02.01-24-006/10

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI Formularz zamówienia prosimy odesłać faksem na nr 22 314 14 10 1. Część ogólna 1.1. Podstawowe dane firmy A. WYPEŁNIA PRZEDSIĘBIORCA PROSZĘ ZAŁĄCZYĆ KOPIĘ AKTUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACYJNY uczestników projektu Szkolenia informatyczne nowa jakość pracy pracowników służby zdrowia. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Zminimalizuj Ryzyko, Wykorzystaj swoją Wiedzę i nasz Kapitał

Zminimalizuj Ryzyko, Wykorzystaj swoją Wiedzę i nasz Kapitał Zminimalizuj Ryzyko, Wykorzystaj swoją Wiedzę i nasz Kapitał Fundusze kapitałowe typu seed fund są inwestorami finansowymi aktywnie uczestniczącymi w rozwoju przedsiębiorstwa. Poza wkładem finansowym oferują

Bardziej szczegółowo