ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO"

Transkrypt

1 Toruń, dnia 19 lutego 2015 r. ZO/2015/02/7/MP ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2 (adres korespondencyjny: ul. Bydgoska 1, Toruń), zwane dalej Zamawiającym, w oparciu o Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego , do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w ramach realizacji projektu pn. Ptasie wyspy czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków wniosek nr 1113/2013 z Programu Operacyjnego PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego zaprasza do złożenia oferty na: Stworzenie i obsługa serwisu internetowego na potrzeby projektu o numerze wniosku 1113/2013 Głównym celem projektu jest poprawa jakości miejsc lęgowych ptaków siewkowych (Charadriiformes), w szczególności 2 gatunków rybitw (rybitwy rzecznej Sterna hirundo i rybitwy białoczelnej Sternula albifrons) oraz innych gatunków (sieweczka rzeczna Charadrius dubius, sieweczka obrożna Charadrius hiaticula, mewa czarnogłowa Larus melanocephalus, śmieszka Chroicocephalus ridibundus, mewa siwa Larus canus) gniazdujących na piaszczystych wyspach w 2 najważniejszych ostojach gatunków w województwie kujawsko-pomorskim tj. na obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB i Żwirownia Skoki PLB Dolina Dolnej wykorzystywana jest przez ptaki w okresie lęgowym jako miejsce lęgowe, w okresie przelotów jesiennych i wiosennych jako ważny szlak migracyjny i miejsce odpoczynku, a także w miesiącach zimowych jako zimowisko. Spowodowane jest to przede wszystkim różnorodnością występujących tu siedlisk, spośród których do najcenniejszych należą piaszczyste wyspy i ławice tworzące się w korycie rzeki. Charakteryzują się one dużą dynamiką, a na ich występowanie i zmienność wpływają zarówno czynniki naturalne (wahania poziomu wód, działalność akumulacyjna i erozyjna rzeki) jak i antropogeniczne (regulacja rzeki, a w szczególności działalność stopnia wodnego we Włocławku). Ze względu na zmniejszającą się liczbę siedlisk, gatunki związane bezpośrednio z korytem rzeki należą w większości do gatunków zagrożonych w skali kraju jak i Europy. W ramach czynnej ochrony tych gatunków planuje się wykonać sztuczne miejsca lęgowe (pływające wyspy) w postaci barek lub pływających pomostów. Zostaną również opracowane zasady gospodarowania wodami Wisły (w szczególności działalności zapory wodnej Włocławek) w kontekście ochrony ptaków siewkowych (Charadriiformes) gniazdujących na piaszczystych wyspach w korycie rzeki,

2 a także będzie przeprowadzony monitoring stanu populacji ptaków oraz monitoring skuteczności działań ochronnych i zagrożeń. Planuje się również ustawienie tablic ostrzegawczo - informacyjnych o lęgach ptaków na wyspach w korycie rzeki i zakazie wchodzenia w okresie lęgowym. Obszar specjalnej ochrony ptaków Żwirownia Skoki w okresie lęgowym zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej mewy czarnogłowej, mewy siwej, śmieszki i rybitwy rzecznej. Najważniejsze zagrożenia dla ptaków w obszarze to: sukcesja roślinności zielnej (głównie trzciny) oraz drzewiastej i krzewiastej, penetrowanie siedlisk ptaków, ich płoszenie, niszczenie gniazd, uprawianie sportów wodnych na zbiornikach, wędkowanie. W ramach projektu planuje się utrzymanie otwartego charakteru wysp na zbiornikach poprzez usuwanie nalotu drzew i krzewów oraz koszenia i usuwanie kłączy roślinności zielnej, wzmocnienie brzegów i usypanie piaszczystej korony wyspy oraz odtworzenie otwartego charakteru 1 wyspy na zbiorniku poprzez usunięcie roślinności. Ponadto od lądu zostanie oddzielona kolejna wyspa oraz zostaną ustawione tablice informacyjne Uwaga lęgi ptaków na wyspach. Nie wchodzić! Kolejnym elementem działań zaplanowanych w Żwirowni Skoki jest monitoring stanu populacji ptaków w obszarze Natura 2000, monitoring skuteczności działań ochronnych oraz zagrożeń. I. Określenie przedmiotu zamówienia: Stworzenie i obsługa serwisu internetowego na potrzeby projektu. II. Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia: 1. Stworzenie i obsługa serwisu internetowego na potrzeby projektu: strona www dedykowana tematyce i zakresowi projektu pn. Ptasie wyspy czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków ; zindywidualizowany layout strony zgodny z obowiązującymi standardami nawiązujący graficznie do strony alauda.org.pl; głównymi odbiorcami strony www są: społeczności lokalne związane z obszarami Natura 2000, a także interesariusze związani z zarządzaniem terenami położonymi w graniach obszarów Natura 2000 Żwirownia Skoki i Dolina Dolnej Wisły, a ponadto osoby indywidualne w każdym wieku, instytucje i organizacje zajmujące się ochroną przyrody, jednostki naukowe; informacje na stronie będą tłumaczone na żądanie gościa (poprzez kliknięcie) na język angielski przy pomocy specjalnej wtyczki (darmowej lub wkalkulowanej w cenę strony); strona internetowa dobrze zabezpieczona przed atakami hackerskimi; backup strony (bazy danych i plików) przynajmniej 1 raz w miesiącu;

3 serwis internetowy wraz z panelem administracyjnym CMS opartym na mechanizmach opensource (2 poziomy dostępu: super administrator z pełnym dostępem oraz administrator z ograniczonym dostępem); użyta technologia budowy strony pozwalająca na prostą, samodzielną, bieżącą obsługę przez Zamawiającego; aktualizacja strony (uprawnienia do zamieszczania danych, bannerów, linków itp.) możliwa przez minimum 4 użytkowników; dopuszczalna jest modyfikacja istniejących szablonów - Wykonawca musi posiadać licencję na dany szablon, albo musi być on na licencji opensource; strona spełniająca standardy dostępności stosowane przez organizację W3C, strona jak i CMS obsługiwane i dostosowane do najpopularniejszych przeglądarek internetowych; technologia budowy strony umożliwia wyświetlanie treści na urządzeniach mobilnych (responsywność jest wymagana); interakcja z mediami społecznościowymi (facebook, twitter); wbudowany system monitorowania statystyk oraz powiązanie z jednym zewnętrznym ogólnodostępnym serwisem statystyk internetowych; funkcjonalny mechanizm wgrywania plików na serwer i zarządzania ich zasobem na serwerze; możliwość zmiany kolejności, nazw menu oraz dodanie/odjęcie zakładek przez użytkownika i administratora; 6 informacyjnych zakładek, oscylujących wokół zagadnień: o projekcie (opisy, harmonogram/timeline z informacją o działaniach w projekcie i efektach ich wdrażania, osiągnięcia w realizacji projektu, mapa obszarów Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły i Żwirownia Skoki z naniesionym obszarem działań, informacje o gatunkach ptaków objętych projektem, informacje o współpracy z podmiotami z Państw Darczyńców), aktualności, materiały do pobrania, forum dyskusyjne dla zamkniętej grupy wolontariuszy związanej z Patrolem Natura Forum nie musi stanowić integralnej części strony internetowej, może to być stowarzyszony, nawiązujący graficznie do strony, ale niezależny serwis, zamówienia (do euro, przetargi powyżej euro, archiwum, procedury) jako wpisy z załącznikami i datami publikacji, tryb wyłącznie informacyjny, bez formularzy;

4 informacje kontaktowe oraz informacje o podmiocie realizującym projekt, oraz zdjęcia i filmy, wyraźne odniesienie do Programu oraz Mechanizmu Finansowego. warunki realizacji przedmiotu zamówienia na serwis internetowy: Wykonawca oświadczy, że używane przez niego narzędzia programistyczne są wykorzystywane zgodnie z udzielonymi licencjami, strona będzie przez okres rozruchowy testowana na serwerze Wykonawcy, strona przygotowana w technologii umożliwiającej łatwe przeniesienie na inny serwer, przeniesienie oraz konfiguracja strony należy do Wykonawcy, zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do serwera Zamawiającego, wszelkie treści na stronę www (informacyjne i merytoryczne) sporządza Zamawiający, Wykonawca prowadzi stałą współpracę z Zamawiającym w trakcie tworzenia projektu, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu min. 3 wersje layoutu, z których jeden zostanie wybrany. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie do 6 konsultacji w celu dopasowania layoutu do oczekiwań Zamawiającego. Po każdej konsultacji Wykonawca przedstawi uwzględnione uwagi zgłoszone podczas konsultacji, projekty layoutu zostaną przedstawione Zamawiającemu do akceptacji na nośniku CD/DVD lub drogą elektroniczną ( ); III. Termin i sposób realizacji zamówienia a) realizacja - od dnia podpisania umowy, przy czym poszczególne elementy realizowane w następującym harmonogramie: - termin realizacji 3 koncepcji layoutu w ciągu 7 dni od podpisania umowy, - Wykonawca każdorazowo zmieni projekt wstępny w ciągu 3 dni od przekazania uwag przez Zamawiającego aż do zaakceptowania projektu przez Zamawiającego, - za akceptację uważa się wybór projektu graficznego przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że może to być również projekt inny, niż pierwotnie przedstawiony przez Wykonawcę w ramach ww. min. 3 projektów layoutu;

5 - najpóźniej 20 marca 2015 r. dostawa przedmiotu zamówienia w wersji próbnej (z zaakceptowaną wersją layoutu) do Zamawiającego poprzez zamieszczenie na serwerze i pod domeną wskazaną przez Zamawiającego, - najpóźniej 31 marca 2015 r. uruchomienie serwisu, - do dnia 30 kwietnia 2016 r. administrowanie (pełna obsługa strony), - do dnia 30 kwietnia 2021 r. opieka serwisowa nad stroną w wymiarze wymagającym niezbędnych napraw, b) płatność za wykonaną usługę na podstawie FV/rachunku wystawionego przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od jej wystawienia. Płatność może ulec opóźnieniu w przypadku zwłoki w przekazaniu środków przez instytucję finansującą, o czym Wykonawca zostanie poinformowany. IV. Informacje ogólne a) Wykonanie projektów graficznych z wykorzystaniem tekstu, zdjęć i logotypów dostarczonych przez Zamawiającego zgodnie z zasadami oznakowania Programu Operacyjnego PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego b) Zamawiający przekaże wykonawcy niezbędne materiały: materiały graficzne, logotypy - w dniu podpisania umowy (istnieje możliwość przekazania przez Zamawiającego dodatkowych materiałów graficznych w terminie późniejszym w przypadkach od niego niezależnych, jednakże wtedy termin na realizację zadania zostanie wydłużony o ilość dni odpowiadającą zwłoce w przekazaniu materiałów graficznych), teksty nie później, niż z dniem zaakceptowania ostatecznego projektu layoutu przez Zamawiającego; c) przygotowanie propozycji koncepcji layoutu nastąpi po uwzględnieniu wytycznych Zamawiającego; d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy korekt koncepcji layoutu będącej przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego do momentu uzyskania końcowej akceptacji od Zamawiającego; e) Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji finalnej koncepcji layuotu przed zamieszczeniem na serwerze; f) grafiki stworzone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca przekazuje z przeniesieniem praw autorskich na Zamawiającego - do wykorzystywania w innych materiałach graficznych projektu pn. Ptasie wyspy czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków i innych projektach realizowanych przez Zamawiającego.

6 V. Opis warunków stawianych Wykonawcy: a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują niezbędną wiedzą, doświadczeniem i zasobami do realizacji przedmiotu zamówienia; b) doświadczenie Wykonawcy zostanie zweryfikowane na podstawie portfolio; c) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wraz z ofertą portfolio, potwierdzające, że wykonał minimum 3 realizacje strony internetowej, d) portfolio należy przedstawić jako załącznik nr 2 i dołączyć do oferty (przesłać drogą em). e) warunek doświadczenia zostanie określony na zasadzie spełnia/nie spełnia. VI. Sposób przygotowania oferty, termin i sposób składania oferty: a) oferty należy złożyć na adres w terminie do dnia 27 lutego 2015 r. (liczy się godzina wpływu oferty na serwer pocztowy - do godz. 23:59); b) oferta cenowa złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania (ZO_2015_02_7_MP_formularz). Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku od towarów i usług; c) obowiązkową częścią oferty jest portfolio składające się z minimum 3 realizacji strony internetowej; d) wskazana cena brutto uwzględnia wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, w tym podatek VAT (w przypadku Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą) oraz koszty ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (w przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną nie będącą przedsiębiorcą). Zamawiający bowiem potrąci z każdego wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należne składki wynikające z ustawy o ubezpieczeniu społecznym (właściwe dla Zleceniodawcy i Wykonawcy, czyli tzw. brutto z kosztami pracodawcy ) oraz z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, w przypadku zaistnienia prawnego obowiązku w tym zakresie; e) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Rozwiązania wariantowe nie będą rozpatrywane; f) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

7 VII. Informacje o sposobie oceny ofert: a) oferty zostaną ocenione przez 3-osobową komisję w składzie: koordynator merytoryczny bądź koordynator administracyjny projektu, asystent projektu, członek Zarządu TP Alauda; b) kryterium zastosowanym do oceny oferty będzie cena (50%) oraz jakość materiałów z portfolio (50%) tj. zamówienie zostanie powierzone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę przy najwyższej jakości oferowanych usług; c) Zamawiający przyzna odpowiednią liczbę punktów według przyjętego schematu oceny: Parametr ceny (50%) zostanie oceniony uwzględniając wszystkie zgłoszone oferty zgodnie z formułą: najniższa cena z ofert [zł] cena danej oferty [zł] *wskaźnik wagi parametru (50) Kryterium Przy ocenie parametru jakości ofert w Zamawiający będzie stosował następujące kryteria: Wskaźnik wagi parametru atrakcyjność wizualna 25 doświadczenie w sporządzaniu przyrodniczych projektów stron internetowych 5 czytelność i trafność ujęcia tematu w infografikach 20 w ramach kryterium atrakcyjność wizualna punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w skali od 1 do 5 w następujący sposób: - oferta końcowa, w której Wykonawca przedstawił zaprojektowane i wykonane strony internetowe które prezentują się wizualnie w stopniu dobrym - otrzymuje 5 punktów, - oferta końcowa, w której Wykonawca przedstawił zaprojektowane i wykonane strony internetowe które prezentują się wizualnie w stopniu dostatecznym - otrzymuje 3 punkty, - oferta końcowa, w której Wykonawca przedstawił zaprojektowane i wykonane strony internetowe które prezentują się wizualnie w stopniu

8 niedostatecznym, otrzymuje 1 punkt, w ramach kryterium doświadczenie w sporządzaniu przyrodniczych projektów stron internetowych punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w skali od 1 do 5 w następujący sposób: - oferta końcowa, w której Wykonawca przedstawił co najmniej 2 zaprojektowane i wykonane strony internetowe, których tematyką była ochrona przyrody - otrzymuje 5 punktów, - oferta końcowa, w której Wykonawca przedstawił co najmniej 1 zaprojektowaną i wykonaną stronę internetową, której tematyką była ochrona przyrody - otrzymuje 3 punkty, - oferta końcowa, w której wykonawca nie przedstawił żadnej zaprojektowanej i wykonanej strony internetowej, której tematyką była ochrona przyrody - otrzymuje 1 punkt, w ramach kryterium czytelność i trafność ujęcia tematu w infografikach punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w skali od 1 do 5 w następujący sposób: - oferta końcowa, w której Wykonawca przedstawił projekty ujmujące temat czytelnie i trafnie w stopniu dobrym - otrzymuje 5 punktów, - oferta końcowa, w której Wykonawca przedstawił projekty ujmujące temat czytelnie i trafnie w stopniu dostatecznym - otrzymuje 3 punkty, - oferta końcowa, w której Wykonawca przedstawił projekty ujmujące temat czytelnie i trafnie w stopniu niedostatecznym - otrzymuje 1 punkt, parametry merytoryczne zostaną ocenione wg formuły: liczba otrzymanych punktów w skali 1-5 maksymalna liczba punktów (5) *wskaźnik wagi parametru punkty uzyskane z oceny obydwu parametrów zostaną zsumowane i dadzą ostateczną ocenę oferty. Maksymalna liczba punktów 100. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na realizację zamówienia. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,

9 w przypadku gdy 2 lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, o wyborze wykonawcy zdecyduje najwyższa punktacja za wartość estetyczną, d) oferty złożone po terminie lub nie zawierające wszystkich wymaganych załączników nie będą rozpatrywane; e) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę; f) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert; g) Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty; h) Zamawiający może odwołać/zmienić lub zmodyfikować warunki zapytania przed dniem składania ofert. Dodatkowych informacji udziela Asystent Projektu Magdalena Pacuk tel ; Zatwierdzam Koordynator Merytoryczny Projektu

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.walbrzych.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.walbrzych.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Wałbrzych: Utworzenie i prowadzenie strony internetowej projektu pn. MałyDolnoślązak - Program poprawy opieki perinatalnej na terenie województwa dolnoslaskiego Numer ogłoszenia: 12077-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 3/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa. 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska etap 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zamawiający: Filharmonia im. Witolda

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 27 czerwca 2014 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 27 czerwca 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 czerwca 2014 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150. Adres strony internetowej zamawiającego: www.mot.krakow.

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150. Adres strony internetowej zamawiającego: www.mot.krakow. Kraków: Opracowanie turystycznego portalu internetowego wraz z aplikacją mobilną, w ramach projektu pn. Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/2013 z dnia 28.05.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/2013 z dnia 28.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/2013 z dnia 28.05.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942

PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000 EUR na usługi pn.: PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH DLA DWÓCH PROJEKTÓW PN.: PORT

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 SPIS TREŚCI Rozdział I Instrukcja dla wykonawców 1. Zamawiający. 2. Tryb udzielania zamówienia. 3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

OR.3431-21/10 Budowa portalu Biznes Chojnice i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego w ramach Projektu pt.:

OR.3431-21/10 Budowa portalu Biznes Chojnice i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego w ramach Projektu pt.: ZAMAWIAJĄCY: Powiat Chojnicki UL. 31 STYCZNIA 56 89-600 CHOJNICE TEL. (052) 39-66-500 FAX. (052) 39-66-503 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg na prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (obejmujących zajęcia informatyczne, z matematyki, języka angielskiego zawodowego oraz AIKIDO) dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Dostawa Licencji na oprogramowanie narzędziowe SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Dostawa Licencji na oprogramowanie narzędziowe SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Dostawa Licencji na oprogramowanie narzędziowe SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/58/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie i wdrożenie Systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego Małopolska Organizacja Turystyczna ul. Rynek Kleparski 4/13 31-150 Kraków Tel. (012) 421 16 04 Fax. (012) 421 16 04

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo