PROSPEKT INFORMACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GDYNIA, UL.POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO WERSJA 3 z dnia r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

2 PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper SEAHOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS Adres Ząbki, ul. Radzymińska 326 Nr NIP i REGON (NIP) (REGON) Nr telefonu tel. centrali: ; Adres poczty elektronicznej Nr faksu Adres strony internetowej wwww.redlowo.com dewelopera II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA Historia i ukumentowane świadczenie dewelopera: SEAHOUSE Sp. z o.o. należy grupy kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. Spółka J.W, Construction Holding S.A. jest jedynym udziałowcem w spółce SEAHOUSE Sp. z o.o. J.W. Construction Holding S.A. to największy polski deweloper mieszkaniowy, obecny przede wszystkim w Warszawie, ale także w Katowicach, Łodzi, Gdyni oraz Poznaniu. Firma zajmuje pozycję lidera na stołecznym rynku, gdzie prowadzi działalność od 1993 roku. Spółka jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, takich jak Laur Konsumenta, Top Marka 2011, Polski Herkules 2011 czy przyznany przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej dla hotelu Czarny Potok Resort&Spa tytuł Inwestycja Roku J.W. Construction Holding S.A. jako pierwsza firma deweloperska w Polsce otrzymała certyfikat ISO 9001:2001. W 2012 roku spółka została zwycięzcą opracowanego przez Eurobuild CEE rankingu największych deweloperów w Europie Środkowej i Wschodniej. Od 4 czerwca 2007 roku jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO: Adres - Data rozpoczęcia - Data wydania ostatecznego pozwolenia na - użytkowanie Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej zł NIE 2

3 PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU Adres i nr działki ewidencyjnej Nr księgi wieczystej Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek Informacje zawarte w publicznie stępnych kumentach tyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o buwie lub rozbuwie dróg, buwie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach ul. Powstania Wielkopolskiego w Gdyni, dz. nr 1023, KM 71, obręb Gdynia GD1Y/ /0 Brak Nie tyczy przeznaczenie w planie brak planu puszczalna wysokość brak planu zabuwy puszczalny procent zabuwy brak planu działki w lokalizacji nie przewidywane są inwestycje uciążliwe (buwa lub rozbuwa dróg, wysypiska, spalarnie, oczyszczalnie, cmentarze itp). INFROMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU Czy jest pozwolenie na buwę Czy pozwolenie na buwę jest ostateczne Czy pozwolenie na buwę jest zaskarżone TAK TAK NIE -Uzyskano decyzję nr RAAIII AK- 3 - Decyzja stała się ostateczna w

4 Nr pozwolenia na buwę oraz nazwa organu, który je wydał Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac buwlanych Termin, którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości Opis przedsięwzięcia deweloperskiego PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO 1006/dz.1053 w dniu r. wydaną przez Prezydenta Miasta Gdyni na rzecz J.W. Construction Holding S.A. Sprostowanie błędu w decyzji: Postanowienie z dn r.; -Następnie została wydana decyzja nr RAAIII AK-1006/dz.1053 w dniu r. wydana przez Prezydenta Miasta Gdyni o przeniesieniu pozwolenia na buwę na rzecz SEAHOUSE Spółka z o.o. Termin rozpoczęcia prac buwlanych: r. Termin zakończenia prac buwlanych r. Do roku. liczba budynków rozmieszczenie ich na nieruchomości dn r. - Decyzja stała się ostateczna w dn r. 2 budynki: nr 1 i nr 2 z komórkami i halami garażowymi, w tym części naziemne: budynek 1: 1/A; 1/B z komórkami i halą garażową; budynek 2: 2/A; 2/B; 2/C z komórkami i halą garażową dwukondygnacyjną pod częścią 2/A i 2/B Min. odległość między budynkami 1 i 2 wynosi ok. 8,63m. Min. odległość między częściami naziemnymi budynku 1/A i 1/B wynosi ok. 5,47 m; min. odległość między naziemnymi częściami 2/A i 2/B wynosi ok. 3m a między naziemnymi częściami 2/B i 2/C wynosi ok. 10,25m. Sposób pomiaru powierzchni Pomiar powierzchni lokalu mieszkalnego zostanie konany zgodnie z normą PN- ISO

5 lokalu mieszkalnego lub mu jednorodzinnego Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego Środki ochrony nabywców Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Zasady pomiaru zgodnie z polską normą PN-ISO 9836 są następujące: Właściwości użytkowe w buwnictwie. pomiar na poziomie podłogi; w stanie całkowicie wykończonym; kładność pomiarów i obliczeń powierzchni 0,01 m². Powierzchnia pomieszczenia ze skośnym sufitem liczy się w całości, zgodnie z powierzchnią jego podłogi ale dzieli się ją na dwie części: część o wysokości 1,90 m i więcej; część o wysokości poniżej 1,90 m która może być zaliczona wyłącznie powierzchni pomocniczej. Realizowana inwestycja współfinansowana będzie w ramach uzyskanego kredytu buwlanego i kredytu odnawialnego na VAT. Planowana struktura finansowania przedsięwzięcia netto: Kredyt buwlany - 60% Środki własne - 40% Kredyt odnawialny na VAT. Bank Zachodni WBK S.A. bankowy rachunek powierniczy służący gromadzeniu środków rachunek powierniczy zamknięty nabywcy Rachunek Powierniczy Zamknięty Zasady związane z prowadzeniem zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego dla dewelopera. I. Przeznaczenie rachunku powierniczego Rachunek powierniczy służy gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez Państwa na cele określone w umowie deweloperskiej, z którego wypłata zdeponowanych środków na rzecz dewelopera następuje po przeniesieniu na Państwa rzecz lokalu mieszkalnego, na warunkach określonych w ustawie z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub mu jednorodzinnego oraz umowie deweloperskiej. II. Ochrona środków na rachunku 1. Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy podlega regulacjom ustawy z dnia z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub mu jednorodzinnego (dalej: ustawa deweloperska) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. 2. Środki znajdujące się na rachunku powierniczym nie podlegają zajęciu komorniczemu, a w razie upadłości dewelopera stanowią osobną masę upadłości, która służy zaspokojeniu w pierwszej kolejności nabywców. III. Umowa deweloperska a umowa rachunku powierniczego 1. Umowa deweloperska zawiera podstawowe informacje tyczące umowy rachunku powierniczego, którą deweloper zawarł z Bankiem Zachodnim BZ WBK: numer rachunku, zasady dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku oraz informacje o kosztach prowadzenia rachunku. Wszelkie zmiany umowy rachunku powierniczego w powyższym zakresie wymagają zmiany zawartej z Państwem umowy deweloperskiej. 2. Zmiana umowy rachunku powierniczego w jej pozostałej części, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub mu jednorodzinnego, wymaga Państwa odrębnie wyrażonej zgody. IV. Zasady wpłat na rachunek powierniczy Harmonogram wpłat na rachunek powierniczy zasady płatności ceny, numer mieszkaniowego zamkniętego rachunku powierniczego określane są w umowie deweloperskiej. V. Ewidencja środków 5

6 PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Zgodnie z ustawą deweloperską, Bank Zachodni WBK SA prowadzi jeden rachunek powierniczy dla całego przedsięwzięcia deweloperskiego. Dodatkowo jednak w ramach tego jednego rachunku powierniczego prowadzone są dla poszczególnych nabywców subkonta. VI. Realizacja wypłat Wypłata kwot wpłaconych przez Nabywcę z zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego realizowana jest jednorazowo po podpisaniu umowy przenoszącej własność mieszkania na Nabywcę. VII. Odstąpienie od umowy deweloperskiej 1. Odstąpienie od umowy deweloperskiej przez którąkolwiek ze stron na podstawie art. 29 ustawy deweloperskiej powoduje konieczność rozliczenia się Banku Zachodniego WBK SA z Nabywcą. Zanim jednak to nastąpi, Bank Zachodni WBK SA bada warunki formalne odstąpienia na postawie następujących kumentów: oświadczenie o odstąpieniu od umowy deweloperskiej, zawierające powołanie się na art. 29 ustawy deweloperskiej, złożone przez stronę odstępującą od umowy, podpisane przez osoby wskazane na karcie wzorów podpisów, odpowiednio: dewelopera albo nabywcy, względnie z podpisem poświadczonym notarialnie, kument potwierdzający należytą reprezentację strony odstępującej (w przypadku składania oświadczeń przez pełnomocników, niezbędne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem), kument stanowiący wód ręczenia drugiej stronie umowy deweloperskiej oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na przykład: pocztowe potwierdzenie odbioru), jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy deweloperskiej składa nabywca, a księgi wieczystej został złożony wniosek o wpis roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości datkowo zgoda nabywcy o wykreślenie roszczenia, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. 2. Zasady prowadzenia rachunku powierniczego uwzględniają możliwość zwrócenia się przez którąkolwiek ze stron umowy deweloperskiej z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia przez sąd. Zabezpieczenie roszczeń na czas trwania postępowania sąwego może obejmować m. in. tymczasowe zamrożenie środków nabywcy na rachunku powierniczym, ustanowione przez sąd na żądanie strony umowy deweloperskiej, która uważa odstąpienie od umowy za niezgodne z prawem. 3. Terminy wypłaty środków na rzecz nabywcy w wypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej są następujące: zwrot następuje co zasady w terminie 14 dni od starczenia Bankowi kompletu poprawnych kumentów składających się na formalne warunki odstąpienia od umowy (patrz wyżej). O ewentualnych brakach kumentacji Bank zawiadamia stronę odstępującą od umowy, jeżeli którakolwiek ze stron podważa zasadność odstąpienia od umowy i zamierza zabezpieczyć roszczenia na okres procesu, powinna zawiamić Bank w okresie 14- dniowym opisanym powyżej. Jeżeli w czasie tym wpłynie Banku kopia wniosku o zabezpieczenie, złożonego i opłaconego w sądzie, wówczas Bank zawiesi zwrot środków nabywcy na 3 tygodnie, jeżeli w powyższym okresie 3 tygodni Banku wpłynie postanowienie sądu o zabezpieczeniu środków, Bank postępuje zgodnie z tym postanowieniem. Jeżeli postanowienie sąwe nie zostanie Bankowi przedstawione w tym terminie ( = 35 dni, liczonych od daty złożenia kompletnego zawiamienia o odstąpieniu), Bank zwraca odpowiednią kwotę nabywcy. 4. Zwrot środków po odstąpieniu od umowy tyczy całej kwoty wpłaconej na poczet ceny lokalu. VIII. Rozwiązanie umowy rachunku 1. W wypadku rozwiązania umowy deweloperskiej w innym trybie niż odstąpienie na podstawie art. 29 ustawy deweloperskiej, Bank zobowiązany jest wykonania wspólnej dyspozycji nabywcy i dewelopera. 2. W wypadku, w którym Bank nie otrzyma zgodnego oświadczenia stron w przedmiocie wypłaty w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania przez Bank 6

7 Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO informacji o rozwiązaniu umowy, Bank jest uprawniony złożenia kwoty stanowiącej sal indywidualnego subkonta nabywcy depozytu sąwego. IX. Wypowiedzenie umowy rachunku 1. Umowa rachunku powierniczego może zostać wypowiedziana wyłącznie przez Bank (deweloper nie posiada takiego prawa) i to tylko z ważnych powodów. Bank podejmuje decyzję po wszechstronnym rozważeniu wszystkich znanych sobie okoliczności, biorąc pod uwagę również interes nabywców. 2. Rozwiązanie umowy rachunku powierniczego oznacza, że: Bank przelewa środki na nowy rachunek powierniczy, otwarty przez dewelopera w innym banku, albo jeżeli w terminie 60 dni deweloper nie otworzy rachunku w innym banku, środki zgromadzone na rachunku podlegają zwrotowi na rzecz poszczególnych nabywców, przy czym zwrotowi podlega całość konanych wpłat. X. Komunikacja z Bankiem 1. Zgodnie z ustawą deweloperską, nabywca ma prawo informacji o swoich wpłatach na rachunek powierniczy oraz o wypłatach konywanych w ramach jego subkonta. W związku z powyższym, na pisemne żądanie Nabywcy, składane nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym - Bank Zachodni WBK S.A. generuje zestawienia wpłat i wypłat, zaewidencjonowanych na jego subkoncie, i przekazuje je nabywcy.. 2. Jednostką Banku odpowiedzialną za prowadzenie rachunków powierniczych i wyznaczoną kontaktów z nabywcami jest: Zespół Wsparcia Sprzedaży Bank Zachodni WBK S.A. Adres: ul. Grzybowska 5a Warszawa Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowska 5a Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego w etapach: szacunkowy podział kosztów realizacji poszczególnych etapów przedsięwzięcia deweloperskiego % ZDARZENIE 20% 20% 15% 10% 10% PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI ROZPOCZĘCIE BUDOWY część I PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI ROZPOCZĘCIE BUDOWY część II STAN 0 (należy rozumieć stan, w którym jest wykonana konstrukcja budynku poziomu stropu garażu łącznie z fundamentami) STAN SUROWY OTWARTY (należy rozumieć stan, w którym jest wykonana konstrukcja części nadziemnej budynku murowana i żelbetowa z konstrukcją dachu) STAN SUROWY ZAMKNIĘTY (należy rozumieć stan, w którym wykonana jest konstrukcja budynku ze ścianami osłonowymi i konstrukcją dachu, pokrycie dachu nad budynkiem oraz zewnętrzne elementy stolarki okiennej (bez drzwi wejściowych, stolarki otworów technologicznych i elementów wykończeniowych daszków)) BUDYNEK 1/A 1/B 2/A 2/B 2/C % ZAKOŃCZENIE BUDOWY POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE

8 Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO W przypadku zmiany przepisów prawnych tyczących podatku od towarów i usług, w szczególności podwyższenia stawki podatku od towarów i usług, cena lokalu wraz z prawami związanymi, określona w umowie deweloperskiej zostanie stosownie zmieniona, w sposób uwzględniający zmianę takich przepisów. Cena, z uwzględnieniem zmian zostanie ostatecznie skalkulowana, z uwzględnieniem przepisów prawa, w tym w szczególności określających odpowiednie stawki podatku od towarów i usług, obowiązujących na dzień zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu wraz z prawami związanymi. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, powodującej wzrost ceny, Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej na zasadach określonych w umowie deweloperskiej. Ponadto cena lokalu wraz z prawami związanymi, określona w umowie deweloperskiej podlega weryfikacji, w oparciu o konany po wybuwaniu lokalu, pomiar powykonawczy powierzchni użytkowej Lokalu, konany w oparciu o polską normę PN-ISO W przypadku stwierdzenia zmiany powierzchni użytkowej Lokalu wraz z przynależnościami Nabywca wyraża zgodę, iż cena zwiększy się lub zmniejszy się o kwotę stanowiącą iloczyn różnicy pomiędzy powierzchnią użytkową projektowaną a rzeczywistą oraz 1).. PLN każdy w przypadku lokalu; 2) PLN każdy w przypadku balkonu/tarasu 3)...PLN każdy w przypadku komórki lokatorskiej. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ Należy opisać na jakich warunkach można odstąpić od umowy deweloperskiej Nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej: 1) jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub mu jednorodzinnego, 2) jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w Prospekcie Informacyjnym lub w załącznikach prospektu, za wyjątkiem zmian, wskazanych wyraźnie i w sposób jednoznaczny w treści umowy deweloperskiej, 3) jeżeli Deweloper nie ręczył zgodnie z art.18 i art.19 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub mu jednorodzinnego, Prospektu Informacyjnego wraz z załącznikami, 4) jeżeli informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym lub w załącznikach Prospektu, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej, 5) jeżeli Prospekt Informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik ustawy dnia 16 września 2011 roku o ochronę praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub mu jednorodzinnego, 6) w przypadku nie przeniesienia na Nabywcę prawa własności lokalu, w terminie określonym w umowie deweloperskiej, W przypadkach, o których mowa w pkt 1)-5) powyżej, Nabywca ma 8

9 PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO prawo odstąpienia od Umowy Deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku, o którym mowa w pkt 6) powyżej, przed skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy deweloperskiej Nabywca wyznaczy Deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie prawa własności lokalu wraz z prawami związanymi, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony odstąpienia od tej umowy deweloperskiej. Nabywca ma także prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej: 1) w przypadku wzrostu ceny lokalu wraz z prawami związanymi w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług. W takim przypadku Nabywca może wykonać prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia pisemnego zawiamienia Nabywcy przez Dewelopera o wzroście ceny w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług, jednak nie później niż dnia 30 listopada 2014 roku. 2) jeśli na skutek zmiany powierzchni użytkowej Lokalu lub pomieszczeń przynależnych cena miałaby zwiększyć się o iloczyn różnicy pomiędzy powierzchnią użytkową projektowaną a rzeczywistą, Nabywcy będzie przysługiwać prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 7 dni od dnia powiamienia go przez Dewelopera o w/w zmianie, lecz nie później niż dnia 30 listopada 2014 roku. W przypadku skorzystania przez Nabywcę z prawa odstąpienia, umowa deweloperska uważana jest za niezawartą. Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od umowy deweloperskiej jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności lokalu, złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niespełnienia przez Nabywcę świadczenia pieniężnego na poczet ceny lokalu wraz z prawami związanymi w terminie lub wysokości określonej w umowie deweloperskiej, mimo wezwania Nabywcy w formie pisemnej uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia ręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez Nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowowane działaniem siły wyższej. Deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku niestawienia się Nabywcy odbioru lokalu lub podpisania aktu notarialnego umowy przeniesienia własności lokalu wraz z prawami związanymi, pomimo dwukrotnego ręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowowane działaniem siły wyższej. W przypadku skorzystania przez Dewelopera z prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej przez Dewelopera, Nabywca zobowiązany jest złożyć i ręczyć 9

10 PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Deweloperowi lub Bankowi prowadzącemu zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy, o którym mowa w umowie deweloperskiej, oświadczenie w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi zawierające zgodę Nabywcy na wykreślenie z księgi wieczystej Kw nr GD1Y/ /0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni roszczenia o przeniesienie własności lokalu. INNE INFORMACJE Bank wyrazi zgodę na bezobciążeniowe wyodrębnienie tego lokalu wraz z przypadającym temu lokalowi udziałem w Nieruchomości po wpłacie całości należności wynikających z każdej zawartej umowy. Informujemy, że w biurze sprzedaży w Gdyni, przy ul. Leśnej oraz centrali Spółki istnieje możliwość zapoznania się przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z: 1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sąwego; 3) kopią pozwolenia na buwę; 4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata; 5) projektem architektoniczno-buwlanym. 10

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C2 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ Warszawa, styczeñ 2014 r. Poradnik został opracowany przez Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. CO KONSUMENT

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "INWESTYCJE III APM

Bardziej szczegółowo

Repertorium A Nr /2014

Repertorium A Nr /2014 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia pierwszego sierpnia roku dwa tysiące czternastego (01.08.2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, -------------

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, ------------- KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Dorota Tyczyńska-Grzeszyk, Notariusz Iwona Krupińska, Spółka Cywilna ul. St. Dubois 12 lok. 16, 00-188 Warszawa tel. (22) 635-05-11, (22) 635-44-66, fax: (22) 207-28-09

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013 1 R e p e r t o r i u m A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia ***------------------------------------------------------------------------------------------------------------ roku dwa tysiące trzynastego (**-**-2013)

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Warszawa dn. 11.05.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELNI Inwestor

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015 REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( -..-2015), przede mną PAWŁEM GMERKIEM Notariuszem w Piasecznie, działającym w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Kościuszki nr 17,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO ZADANIE INWESTYCYJNE ETAP I I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA NICKEL INVEST NR 3 Spółka

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ

PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY OAZA PRZY WŁOŚCIAŃSKIEJ UL. GĄBIŃSKA 2 W WARSZAWIE Inwestor: Oaza przy Włościańskiej Sp. z o.o. 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 7D/5 Obowiązuje od dnia 15 października 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13. Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. 02-793 Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r

PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13. Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. 02-793 Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13 Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. 02-793 Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr0007] gm. Kosakowo, pow. pucki Deweloper:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Spis treści Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 5 Zasady udzielania kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A.

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl 1 Spis Treści ROZDZIAŁ I... 3 Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 7 Zasady udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, grudzień 2013 r. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr 0007] gm. Kosakowo, pow. pucki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin udzielania Kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Kredytu Rozdział

Bardziej szczegółowo

Ogólny Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 31.03.2015r.

Ogólny Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 31.03.2015r. Ogólny Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 31.03.2015r. 1 Spis treści I. Postanowienia ogólne.........2 II. Warunki udzielania kredytów/pożyczek......

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY Zawarta dnia.2014r. w Warszawie pomiędzy: 1. Spółką STRUCTUR CONCEPT III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo