100 tys. złotych strat po uderzeniu pioruna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "100 tys. złotych strat po uderzeniu pioruna"

Transkrypt

1 Bezpłatny miesięcznik powiatu złotowskiego! ZŁOTÓW - KRAJENKA - JASTROWIE - ZAKRZEWO - LIPKA - OKONEK - TARNÓWKA NOWY PORTAL! Informacje, opinie, komentarze! NaGłos Mówimy o tym, co ważne! ZŁOTÓW 100 tys. złotych strat po uderzeniu pioruna FOT. PSP ZŁOTÓW (x3) Nr 3, r. ISSN Bezpłatny miesięcznik W Krajence wybuchł piec. Cztery rodziny zostały ewakuowane. W budynku popękały ściany, a z okien piwnicy wyleciały szyby. str. 3 Płonął las w okolicy Łońska. Pożar gasiło aż pięć zastępów straży i samolot. Leśnicy ostrzegają: ściółka jest sucha, jak wiór! str. 3 LIPKA Olbrzymie straty po pożarze gospodarstwa rolnego w Lipce. Po uderzeniu pioruna spałił się budynek gospodarczy i stodoły wypełnione słomą. Właściciel oszacował straty na 100 tys. złotych. MICHAŁ NICPOŃ rzy na ście jed no stek stra - ży po żar nej i spe cjalna gru pa ope ra cyj na ze zło tow skiej ko men dy przez kil ka go dzin wal czy ły z po - ża rem go spo dar stwa rol ne go przy uli cy Le śnej w Lip ce. Ogień Będzie galeria w centrum Złotowa i praca dla 70. osób INWESTYCJE Jest zgo da rad - nych na bu do wę cen trum han - dlo wo -usłu go we go w Zło to wie. Miejscy radni pod czas se sji przy ję li zmia ny w pla nie za go - spo da ro wa nia prze strzen ne go w ob rę bie uli cy Do mań skie go, Ło wiec kiej i Woj ska Pol skie go. Zmia ny te po zwo lą na bu do wę w tym miej scu ga le rii han dlo - wej. po ja wił się oko ło go dzi ny 13, gdy nad Lip ką prze cho dzi ła bu rza. Jed no z wy ła do wań at mos fe rycz - nych tra fi ło w za bu do wa nia go spo dar cze, co spo wo do wa ło pod pa le nie bu dyn ku. Ogień roz prze strze niał się bar - dzo szyb ko i ob jął rów nież dwie sto do ły, w któ rych znaj do wa ła się O tej in we sty cji gło śno by ło już przed ro kiem, gdy te ren, o któ - rym mo wa, ku pi ła za oko ło mi - lion zło tych spół ka ME In vest. By bu do wa mo gła ru szyć nie zbęd - na by ła zmia na pla nu za go spo da - ro wa nia prze strzen ne go dla tej czę ści miasta. O przy ję cie zmian wnio sko wał m.in. sam bur mistrz. Prze ko nu je mnie nie ty le sa - ma bu do wa obiek tu, co fakt, że m.in. sło ma. To sprzy ja ło tyl ko roz wi ja niu się po ża ru. W ak cji ga - śni czej po ma gał sam wła ści ciel go - spo dar stwa, któ ry udo stęp nił stra - ża kom cięż ki sprzęt. Ci sku pia li się przede wszyst kim na tym, by ogień nie roz prze strze nił się na ko - lej ne bu dyn ki. Choć ak cja ga śni - cza w tym za kre sie się uda ła, to te ren zo sta nie za go spo da ro wa ny. In we stor roz wa ża róż ne opcje, ale nie za leż nie od te go, co po wsta nie w tym miej scu, pew ne jest, że bę - dzie mu siał zbu do wać rów nież du ży par king. To po pra wi sy tu - ację z do stęp no ścią miejsc par - kin go wych w tej czę ści mia - sta mó wi bur mistrz Adam Pu lit. Wia do mo, że to wła śnie ga le - ria han dlo wa jest po my słem na za - stra ty spo wo do wa ne po ża rem są bar dzo du że. Wła ści ciel go spo dar - stwa osza co wał je na oko ło 100 ty się cy zło tych. Jak poinformowała sekretarz gminy Anna Orzechowska, która obecna była na miejscu zdarzenia, właściciel jak na razie nie zwrócił się o pomoc do gminy. go spo da ro wa nie te go te re nu. Obiekt za jąć ma po wierzch nię aż 1,5 tys. me trów kwa dra to wych. W ga le rii funk cjo no wać ma du ży dys kont spo żyw czy, a tak że bu ti - ki po pu lar nych sie ció wek. Spo - rą część za jąć ma rów nież du że cen trum fit ness. Bu do wa ga le rii mo że ru szyć jesz cze w tym ro ku. Znaj dzie w niej pra cę oko ło 70 osób. /mich/ HURTOWNIA BUDOWLANA KONSOLIDACJA BUDŻETU DOMOWEGO Dariusz Albin - tel Twój Doradca Finansowy ZŁOTÓW, ul. Wojska Polskiego 28 ul. Przemysłowa 46, Piła tel.: to finansowanie, które pomaga uporządkować Państwa budżet domowy. Spłacamy Państwa kredyty w jeden. Otrzymujemy jedną niższą ratę oraz dodatkową gotówkę nawet do zł TO REALNA POMOC DLA BUDŻETU DOMOWEGO!!! PUNKT KASOWY opłata tylko: 0,99 zł (BEZ KOLEJEK) Pomożemy wyszukać najlepszą ofertę dla Ciebie. Pracujemy: od poniedziałku do piątku od , w soboty od DOSTAWA HDS PROJEKTY ŁAZIENEK - GRATIS!

2 2 Z FIRMOWY SKLEP Okna i Drzwi z PVC i ALU Bramy Garażowe, Rolety Parapety, Moskitiery, Nawiewniki Oferujemy również bogaty wybór szyb zespolonych. Das Fenster Chodzież, ul. Buszczaka 13, tel / Trzcianka, ul. Kościuszki 2A/8, tel Wałcz, ul. Bydgoska 8, tel Uczcili pamięć Powstania Warszawskiego ROCZNICA W tym ro ku, po raz pierw szy w Zło to - wie, zor ga ni zo wa no ob cho dy upa mięt nia ją ce wy buch Po wsta nia War - szaw skie go. Czy to po czą tek no wej tra dy cji w mie ście? Po my sło daw cą or ga ni za cji ob cho dów 71. rocz ni cy wy - bu chu Po wsta nia War szaw - skie go jest Ma te usz Gap pa, za ło ży ciel Sto wa rzy sze nia Re - kon struk cji Hi sto rycz nej Agat. Dzię ki za an ga żo wa niu bur mi strza Ada ma Pu li ta oraz przy ja ciół z Gru py Re kon - struk cji Hi sto rycz nej Zło- tów, 1 sierp nia, punk tu al nie o go dzi nie 17: 00, na Pla cu Pa de rew skie go uczczo no pa - mięć po wstań ców oraz ofiar po wsta nia mi nu tą ci szy. W mie ście roz le gły się też sy - re ny alar mo we. Uczest ni cy wy da rze nia mie li oka zję po - słu chać pio se nek po wstań - czych w wy ko na niu ar ty stów z Po wia to we go Ogni ska Pra - cy Po zasz kol nej w Zło to wie, FOT. ALEKSANDRA PIÓRKOWSKA (x2) któ rych przy go to wa ła We ro - ni ka Za bo row ska. Pod czas uro czy sto ści nie za bra kło oczy wi ście re kon - struk to rów, za rów no Ar mii Kra jo wej, We hr mach tu, jak i współ cze snych for ma cji Woj ska Pol skie go. Człon ko - wie Klu bu Strze lec kie go Com bat przy je cha li na miej - sce od re stau ro wa nym UAZem 469, na tle któ re go miesz kań cy chęt nie ro bi li so - bie zdję cia z pa sjo na ta mi. Bu du ją cy jest fakt, że pod - czas uro czy sto ści nie za bra - kło bia ło -czer wo nych flag, któ re uczest ni cy za bra li ze so bą. Fre kwen cja nie za wio - dła, na plac przyszło oko - ło 200 osób. Chce my dzia łać da lej, po my słów nam nie bra ku - je za pew nia Ma te usz Gap - pa. W pla nach ma my mię - dzy in ny mi or ga ni za cję ob - cho dów Po wsta nia Wiel ko - pol skie go oraz Na ro do we - go Dnia Pa mię ci Żoł nie rzy Wy klę tych do da je. /gaba/ Krajenka wygrała Pracownię Orange! DO KAŻDEGO ZAKUPIONEGO ELEKTRONARZĘDZIA OKULARY WURTH GRATIS - MŁOTY UDAROWE - WIERTARKI - WIERTARKO-WKRĘTARKI - PIŁY - UKOŚNICE - TARCZE - WIERTŁA - DŁUTA - KOŁKI ROZPOROWE - WKRĘTY - ŚRUBY - SERWIS I NAPRAWY POGWARANCYJNE - AKCESORIA KARBOSCH ul. Nieznanego Żołnierza 42/7, Złotów Czynne: Pon-Pt 8-17, Sob tel.: AKCJA Jed na z 26. Pra - cow ni Oran ge po wsta nie w Kra jen ce. Zlo ka li zo wa - na zo sta nie praw do po dob nie w ośrod ku kul tu ry. Wy gra na nie by ła by moż li - wa, gdy by nie wiel kie za an ga żo wa nie miesz kań - ców gmi ny. Za koń czy ła się wła śnie dru - ga edy cja kon kur su, w ra - mach któ re go ucznio wie z ma - łych miast i wsi ma ją szan sę wy grać Pra cow nię Oran ge. Fi - na li ści wy ło nie ni zo sta li spo - śród 1018 wnio sków, w któ - rych od dol ne gru py ini cja - tyw ne przed sta wi ły swo je po - my sły na lo kal ne dzia ła nia. Ko mi sja wy bra ła 50 naj cie - kaw szych zgło szeń, jed nak de cy du ją cy głos w spra wie lo - ka li za cji świe tlic mie li in ter - nau ci. Dzię ki te mu w Pol sce przy bę dzie 26 no wych Pra - cow ni Oran ge. Jed na z nich po wsta nie w Kra jen ce. Wszyst ko dzię ki mo bi li za cji lo kal nej spo łecz no ści. We dług wstęp nych pla nów świe tli ca kom pu te ro wa bę - dzie znaj do wać się w Kra jeń - skim Ośrod ku Kul tu ry i bę - dzie otwar ta 5 dni w ty go - dniu. Wy po sa żo na zo sta nie w kom pu te ry, bez płat ny in - ter net, te le wi zor, kon so lę do gier, urzą dze nia wie lo funk - cyj ne i me ble. /mk/ Naj bliż sze wy da nia NaGłosu Pi ła 4 września Czarn ków Trzcian ka 11 września Zło tów NaGłos 18 września REDAKCJA ul. Si kor skie go 33, Pi ła Re dak tor na czel ny: Ga brie la Ciż mow ska (g.ci zmow glos.com.pl) Mi chał Nic poń (m.nic glos.com.pl) Kon takt: re dak glos.com.pl REKLAMA I MARKETING ul. Si kor skie go 33 (pok.304), Pi ła Elż bie ta Mo żej ko tel (e.mo zej glos.com.pl) Agniesz ka Nor kow ska tel (a.nor kow glos.com.pl) Kon takt: tel./fax (67) , e -ma il: re kla glos.com.pl; kla ma WYDAWCA Agen cja Pro mo cyj no - Wy daw ni cza MEDIA FORTE s.c. Gabriela Ciżmowska, Elżbieta Możejko, Michał Nicpoń, Agnieszka Norkowska, ul. Warsz ta to wa 8, Pi ła. Kon takt: tel./fax (67) daw nic two DRUK AGORA S.A., ul. Krzy wa 35, Pi ła Re dak cja nie od po wia da za treść za miesz czo nych ogło szeń. Re dak cja nie zwra ca tek stów nie za mó wio nych oraz za strze ga so bie pra wo ich re da go wa - nia i skra ca nia. Roz po wszech nia nie ma te ria łów re dak cyj nych bez zgo dy wy daw cy jest za - bro nio ne.

3 N Kolejny pożar lasu FOT. OSP ŚWIĘTA Cztery rodziny ewakuowane po wybuchu pieca Od początku roku było ich już 67 ŁOŃSKO Przez ponad dwie godziny strażacy walczyli we wtorek z pożarem lasu w okolicy Łońska (gm. Krajenka). Spłonęło około 0,3 ha poszycia leśnego. Leśnicy ostrzegają, że sytuacja w lasach jest dramatyczna. Wilgotność ściółki leśnej oscyluje w granicach 9-11 procent, co oznacza, że nawet najmniejsze ognisko zapalne, może się w mgnieniu oka przekszatałcić w rozległy pożar. Ogień w lesie pod Łońskiem pojawił się we wtorek przed godziną 13. W akcji gaśniczej uczestniczyły zastępy strażaków z Krajenki, Podróżnej, Złotowa, Świętej i AuguA RT Y K U Ł S P O N S O R O WA N Y stowa - Głubczyna. Walkę z ogniem prowadzono również z powietrza specjalnym samolotem gaśniczym, który na miejsce zdarzenia przyleciał z Leśnej Bazy Lotniczej w Krępsku. Akcja gaśnicza trwała ponad dwie godziny. W wyniku pożaru spłonęło około 0,3 hektara lasu. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Od początku roku na terenie RDLP w Pile odnotowano 67 pożarów lasu o łącznej powierzchni 10,25 ha. Średnia wielkość jednego pożaru nie jest duża i wynosi 0,15 ha. Największy pożar odnotowano 7 czerwca w Nadleśnictwie Tuczno, gdzie spalił się ponad hektar lasu. Wilgotność ściółki leśnej oscyluje w granicach 9-11%, mówiąc wprost ściółka jest wysuszona na wiór. Aby lepiej zobrazować tę informację należy zauważyć, że wilgotność drewnianych mebli znajdujących się w mieszkaniu nie przekracza 10 procent informuje Grażyna Wolska, rzeczniczka RDLP w Pile. Leśnicy apelują więc o szczególną ostrożność podczas wypoczynku w lesie. Przypominają również, że w lesie oraz na terenach śródleśnych zabronione jest używanie otwartego ognia, rozpalanie ognisk, palenie papierosów, grillowanie poza miejscami do tego wyznaczonymi. /min/ KRAJENKA W budynku wielorodzinnym przy ulicy Toruńskiej w Krajence wybuchł piec. Do zdarzenia doszło w sobotę, 8 sierpnia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że właściciel jednego z mieszkań w czterorodzinnym budynku rozpalił w piecu, a później zostawił go bez nadzoru. Po jakimś czasie piec, znajdujący się w piwnicy, rozerwało ciśnienie. Choć krajobraz po wybuchu wyglądał dość poważnie: z okien w piwnicy wyleciały szyby, a na ścianach powstały pęknięcia, to nic nikomu się nie stało. Na miejscu zdarzenia obecny był burmistrz Krajenki Stefan Kitela, który w imieniu gminy zaoferował pomoc. Chodziło przede wszystkim o zapewnienie lokali zastępczych. Okazało się jednak, że nie było takiej potrzeby wyjaśnia Aleksandra Sa- 3 wicka, wiceburmistrz Krajenki. Wygląda też na to, że wybuch nie uszkodził konstrukcji budynku. Nie został wydany zakaz wstępu do budynku wyjaśnia Aleksandra Sawicka. Obecnie w sprawie przygotowywany jest raport inspektora nadzoru budowlanego, który zdecyduje o tym, czy budynek może być nadal użytkowany dodaje. /min/ R E K LAMA Z DOMU POD DOM 6DPRFKRG\ NOLPDW\]RZDQH ] QDZLJDFMą mobile: biuro: :( QLĪV]H FHQ\ 635$:'ħ 1$6 PRZEWÓZ OSÓB I PACZEK DO NIEMIEC

4 4 N Gmina krajenka chce przejąć dworzec kolejowy INWESTYCJE Od kil ku mie się cy, w Kra jen ce po wra ca te mat prze ję cia bu dyn - ku dwor ca ko le jo we go od PKP. Wła dze gmi ny pla nu ją utwo rzyć tu no wo cze sne cen trum prze siad ko we. Je śli de cy zja PKP przyj dzie jed nak nie w po rę, bę dzie za póź no, by ubie gać się o ze wnętrz ne fi nan so wa nie pro jek tu i po mysł upad nie. MICHAŁ KĘPIŃSKI szyst ko w tej chwi li jest w rę kach PKP, któ re są wła ści cie lem bu dyn ku. Bur - mistrz Ste fan Ki te la jest zde cy do wa ny prze pro wa - dzić re wi ta li za cję dwor ca ko le jo we go tyl ko w przy - pad ku nie od płat ne go prze ka za nia mie nia. Chcie li by śmy stwo rzyć tu no wo cze sne cen trum prze siad ko we tak, by miesz - kań cy gmi ny mo gli spo koj - nie za par ko wać sa mo chód i od je chać stąd da lej, na przy kład do pra cy, po - cią giem lub au to bu - sem mó wi bur - mistrz. Re wi ta li za cja ob - ję ła by ca ły bu dy nek dwor - ca: ele wa cję, po cze kal nię, jak rów nież dro gi do jaz do - we do da je. Szan są na po wo dze nie po my słu jest współ fi nan so - wa nie go ze środ ków ze - wnętrz nych. Zwią za ne jest to z przy ję ciem przez gmi - nę pla nu go spo dar ki ni sko - emi syj nej. W pro gram jak naj bar dziej wpi su je się ni - sko emi syj ny trans port. Wszyst ko uza leż nio ne jest jed nak od de cy zji PKP. Do - pó ki mie nie, o któ re wnio - sku je gmi na, bę dzie na le - żeć do kra jo we go prze woź - ni ka, to z po my słu ni ci. Spo tka łem się z Ka ro - lem Bin kiem, od po wie dzial - nym w PKP w Po zna niu za współ pra cę z sa mo rzą - da mi, jak rów nież z Ma riu - szem Jan kow skim, któ ry w Wiel ko pol sce od po wia - da za za rzą dza nie nie ru cho - mo ścia mi na le żą cy mi do prze woź ni ka. Choć uzy - ska łem wstęp ną de kla ra cję o prze ka za niu nam tych bu - dyn ków, to osta tecz ną de - cy zję mu si pod jąć War sza - wa tłu ma czy Ste fan Ki te - la. Od Pol skich Ko lei Pań - stwo wych cią gle jed nak nie ma od po wie dzi. Spra wa cią - gnie się już kil ka mie się cy, a w tym przy pad ku czas to pie niądz. Je śli de cy zja o prze ka za niu nie ru cho mo - ści za pad nie po kon kur sach apli ka cyj nych na środ ki ze - wnętrz ne, to gmi na nie bę - dzie już za in te re so wa - na dwor cem. Wynajęcie amfiteatru będzie dużo tańsze? ZŁOTÓW Zło tow ski am fi - te atr na no wo za czy na tęt nić ży ciem. I coś za czę ło się już dziać... Dziś star tu je tam fe sti wal hip -ho pu, aw nie dzie lę z no wym pro - gra mem wy stą pi kabaret Neo -Nów ka. Z kolei kil ka dni te mu w zło tow skim am fi te atrze od by ły się akor de ono we wa - ria cje. Na de skach wy stą pił mię dzy in ny mi Pa weł No - wak z Gdań ska, czło nek kil - ku ze spo łów, or ga ni za tor Mię dzy na ro do we go Fe sti wa - lu Akor de ono we go, a tak że ko lek cjo ner tych in stru men - tów. Już dziś z ko lei zło to wia - nie bę dą świad ka mi naj więk - sze go fe sti wa lu hip -ho po we - go w re gio nie. Na sce nie wy - stą pi mię dzy in ny mi Bez czel, Fa fi i Ko niu, a gwiaz dą wie - czo ru bę dzie Gang Al ba nii. Or ga ni za to rem te go wy da - rze nia jest dys ko te ka Ge ne - sis. Jak za po wia da ją przed - sta wi cie le fir my, to do pie ro po czą tek oży wia nia am fi te - atru. Na za koń cze nie la ta pla - nu je my kon cert di sco -po lo, a w przy szłym ro ku cykl róż - nych im prez w am fi te atrze. Chce my, by to miej sce tęt - ni ło ży ciem mó wi Ra fał Kło sow ski, przed sta wi ciel Ge ne sis. By wię cej osób by ło za in - te re so wa nych or ga ni za cją wy - da rzeń kul tu ral nych, w am fi - te atrze po trzeb na jest jed nak zmia na cen ni ka. Obec nie go - dzi na wy na ję cia obiek tu kosz - tu je 1000 zł. Zmie ni my ra dy kal nie cen nik, bo od stra sza po ten - cjal nych klien tów. Ten obiekt mu si tęt nić ży ciem. Dla te go chce my za pro po no wać rów - nież ce nę 1000 zło tych, ale nie za go dzi nę użyt ko wa nia obiek tu, ale za szcześć go - dzin mó wi Adam Pu lit, bur - mistrz Zło to wa. Ko lej ną do brą wia do mo - ścią dla mi ło śni ków do bre go hu mo ru jest wy stęp ka ba re - tu Neo -Nów ka. To wy da rze - nie za pla no wa no na 23 sierp - nia. Piel grzym ka do miejsc śmiesz nych to ty tuł naj - now sze go pro gramu. Tym ra - zem wro cła wia nie za bio rą wi - dzów we wspól ną po dróż do miejsc, w któ rych nic nie jest ta kie, ja kie po win no. Szan są dla am fi te atru jest tak że kom plek so wy re mont z wy ko rzy sta niem pie nię dzy z Unii Eu ro pej skiej, co być mo że na stą pi. /mk/ Plastrol z Lotynia najlepszy TURNIEJ Po zna li śmy zwy - cięz cę Ama tor skiej Li gi Or li ka w Okon ku. Zo sta ła nim dru ży na Pla strol. Dru gie miej sce za ję ła dru - ży na Jo ga Bo ni to, a trze cie Ma ster trans. Do te go rocz nych zma gań przy stą pi ło sześć dru - żyn, któ re roz gry wa ły me cze sys te mem każ dy z każ dym. Kró lem strzel ców zo stał Adam Ja błoń ski z ze spo łu Pla strol. Sta tu et kę naj lep sze go za wod - ni ka ode brał Ma te usz Bar to - lew ski z Ma ster trans, a naj - lep szym bram ka rzem został Ar tur Tom czyk z Jo ga Bo ni - to. /źródło: UMiG Okonek/ Trafił do aresztu za uprawę konopii Z POLICJI Zło tow scy kry mi nal nie za trzy ma - li 35-let nie go miesz kań ca gmi ny Zło tów, któ ry zaj - mo wał się nie le gal ną upra wią ko no pii in dyj - skich. W ujaw nie niu plan ta cji po li cji po mógł ano ni mo wy roz mów ca, któ ry te le fo nicz - nie po wia do mił, że je den z miesz kań ców ma łej miej - sco wo ści w gmi nie Zło tów mo że zaj mo wać się upra - wą ko no pii. Dzię ki tej in - for ma cji kry mi nal nym uda - ło się szyb ko usta lić do kład - ny ad res po dej rza ne go. Pod czas in ter wen cji fak - tycz nie oka za ło się, że w miej scu za miesz ka nia 35- lat ka przy go to wa ny był spe - cjal ny na miot, w któ rym ko no pie ro sły w do nicz kach. Po nad to po li cjan ci w trak - cie prze szu ka nia po miesz - czeń miesz kal nych mło de - go męż czy zny za bez pie czy li bli sko 30 gram ma ri hu any, któ ra tra fi ła do po li cyj ne - go de po zy tu, a po dej rza ny wprost za krat ki zło tow skiej ko men dy. Męż czy zna w trak cie prze słu cha nia przy znał się do sta wia nych za rzu tów, jak tłu ma czył, ma ri hu anę upra - wiał na wła sny uży tek. Gro - zi mu do trzech lat wię zie - nia. WEŹ KREDYT HIPOTECZNY RYNART INTERNATIONAL TIONAL TRANSPORT POLSKA w Pile ul. Przemysłowa 23 zatrudnimy KIEROWCÓW SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO POW. 12 TON, KAT. C+E W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM WYMAGANIA: - udokumentowane doświadczenie w transpor międzynarodowym (UE) - znajomość języka niemieckiego lub angielski - system pracy 3 tygodnie na 1 tydzień kontakt telefoniczny: , ,

5 P 5 Goławski zostaje na fotelu starosty PRZED WYBORAMI Sta - ro sta Zło tow ski Ry szard Go ław ski, wbrew wcze - śniej szym przy pusz czeniom, nie wy star tu je jed - nak w je sien nych wy bo rach do par la men tu. Sta ro sta dłu go roz wa żał moż li wość star tu w je sien - nych wy bo rach do Sej mu. Po dro dze mu by ło za rów - no ze swo ją par tią (PSL), jak rów nież z No wo cze sną. PL Ry szar da Pe tru, do któ - rej nie ukry wał sym pa tii. Od po cząt ku twier dził jed - nak, że to trud na de cy zja, bo w po wie cie zło tow skim jest obec nie du żo rze czy do zro bie nia, któ rych chce oso bi ście do pil no wać. Przy zna ję, że mia łem dy le mat mó wi. Z jed - nej stro ny mo że war to by - ło spró bo wać sił w du żej po li ty ce i dzia ła jąc z War - sza wy, zro bić wie le do bre - go dla re gio nu, ale z dru - giej szko da by ło zo sta wić po wiat, dla któ re go idzie do bry czas. Przed na mi ostat nie roz da nie środ ków unij nych. Ma my szan sę na du że pie nią dze, bo za - wią za li śmy Lo kal ną Gru pę Dzia ła nia, któ ra bę dzie apli - ko wać o unij ne środ ki. Przed na mi tak że wi zja roz - wo ju szpi ta la i zmia na sys - te mu mo der ni za cji dróg. Sło wem, wie le rze czy do zro bie nia. Dla te go zde - cy do wa łem się na dal pra - co wać dla do bra po wia tu, ja ko sta ro sta ko men tu je swo ją de cy zję R. Go ław ski. /ga ba/ Chmielewski na ósmym miejscu, Janyska lokomotywą PO PRZED WYBORAMI Po seł PO Sta ni sław Chmie lew - ski wy star tu je w je siennych wy bo rach do pie ro z ósme go miej sca na li - ście PO. Je dyn ką Plat formy bę dzie po słan ka z Czarn ko wa Mał go rza - ta Ja ny ska. Po seł Sta ni sław Chmie - lew ski po wró cił do Sej mu po tym, jak je go klu bo wy ko le ga Adam Szejn feld zo - stał eu ro po słem. Sta ni sław Chmie lew ski jest sa mo rzą - dow cem i praw ni kiem; wcze - śniej po słem na Sejm V, VI, a od 2009 do 2014 se kre - tarz i pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Spra wie dli - wo ści. Je go ósma po zy cja na li ście PO z okrę gu pil - skie go mo że za tem dzi wić. Wy prze dza ją go (oprócz obec nych par la men ta rzy - stów) np. Ja cek Bo gu sław - ski (miej sce 4.) przed się - bior ca i rad ny miej ski z Pi ły, An na Ra ca (miej sce 5.) far - ma ceut ka i dzia łacz ka spo - łecz na z po wia tu zło tow skie - go, czy Grze gorz Owcza rzak (miej sce 7.) przed się bior - ca i rad ny po wia tu wą gro - wiec kie go. Je dyn ką Plat for my w okrę gu 38 jest Ma ria Mał - go rza ta Ja ny ska. Po słan ka za sia da w sej mie do pie ro pierw szą ka den cję (w po - przed nich wy bo rach star to - wa ła z trze cie go miej sca), ale pra cu je aż w trzech ko mi - sjach sej mo wych, z cze go jed nej jest prze wod ni czą cą. Za swój naj więk szy suk - ces uwa żam to, że przez czte - ry la ta nie ode rwa łam się od rze czy wi sto ści mó - wi. Za wsze sta ra łam się roz ma wiać z sa mo rzą dow - ca mi, przed się bior ca mi, a tak że po pro stu z ludź mi, któ rzy ma ją pro ble my do - da je. Po słan ka przed wy bo ra - mi za po wia da cykl spo tkań z miesz kań ca mi swo je go okrę gu, a tak że do cie ra nie z in for ma cja mi o swo jej do - tych cza so wej pra cy w for - mie ulo tek, a na wet e -ma ili. /ga ba/ Nowoczesna.PL w powiecie złotowskim PRZED WYBORAMI W po - wie cie zło tow skim po wsta ło ko ło po wia to we Sto wa rzy sze nia No wo cze - sna, któ re go li de rem w Pol sce jest Ry szard Pe - tru. 31 ma ja na war szaw skim Tor wa rze od był się kon gres za ło ży ciel ski sto wa rzy sze nia NowoczesnaPL. Od te go cza - su sto wa rzy sza nie prze pro - wa dzi ło kon sul ta cje pro gra - mo we, w któ rych udział wzię - ło po nad 20 tys. osób z ca łej Pol ski. W Zło to wie, w lip cu od - by ło się pierw sze spo tka nie sym pa ty ków sto wa rzy sze nia. Obec nie trwa bu do wa lo kal - nych struk tur. Ko or dy na to - rem zło tow skich dzia łań jest Sła wo mir He ciak [kon takt e - -ma il: zlo tow wo cze - snapl.org]. Wcze śniej nie an ga żo - wa łem się w po li ty kę, ale prze ko nu je mnie pro gram Ry szar da Pe tru mó wi S. He ciak. Ta kie za gad nie - nia, jak de re gu la cja go spo - dar ki, czy więk sza wol ność dla przed się bior ców są nie - zwy kle waż ne do da je. Je - stem tak że za zmia ną sys te - mu fi nan so wa nia par tii po - li tycz nych. Za pra sza my ślą - cych po dob nie w na sze sze - re gi za chę ca. /ga ba/ Krzysztof Paszyk liderem listy PSL PRZED WYBORAMI By ły wi ce dy rek tor Wo je wódz - kie go Ośrod ka Ru chu Dro go we go w Pi le Krzysz - tof Pa szyk wy star tu je w wy bo rach do Sej mu z pierw szym miej scem na li ście Pol skie go Stron - nic twa Lu do we go. O miej scu Pa szy ka na li - ście zde cy do wa ła nie daw no Wiel ko pol ska Kon wen cja Wy - bor cza PSL w Po zna niu. Zastąpił on na miejscu lidera Stanisława Kalembę, który po 7. kadencjach postanowił rozstać się z Sejmem. Czy pierw sze miej sce ozna cza, że ma być lo ko mo ty wą PSL w okrę gu 38? To, czy nią by łem, oka że się po wy bo rach żar tu je Krzysz tof Pa szyk. Te raz chcę się sku pić przede wszyst - kim na do brej or ga ni za cji na - szej kam pa nii w okrę gu, tak by wy nik był jak naj lep - szy. Nie chciał bym dziś mó - wić o na szych ocze ki wa niach co do man da tów. Za le ży nam jednak na uzy ska niu co naj - mniej wy ni ku na po zio mie wy bo rów par la men tar nych sprzed czte rech i ośmiu lat, a więc w gra ni cach pro - cent dodaje. /mich/ Janyska

6 6 N Rewolucja w gospodarce gminnymi lokalami ZŁOTÓW Bur mistrz Zło to wa Adam Pu lit pla nu je w naj bliż szym cza sie re wo lu - cję w za kre sie udo stęp nia nia pod mio tom i sto wa rzy sze niom lo ka li na le żą cych do za so bów gmin nych. MICHAŁ KĘPIŃSKI GM. TARNÓWKA So łec two Pie ce wo zwy cię ży ło pod czas Tur nie ju So łectw, ro ze gra ne go w gmi nie Tar nów ka. Dru gie miej sce za ję ła Tar nów ka I (79 pkt.), III miej sce Tar nów ka II (76 pkt.). Zwy cię scy otrzy ma li pu cha ry oraz na gro dy pie nięż ne (I miej sce 500 zł, II 300 zł, i III 200 zł). Po zo sta łe so łec twa do sta ły po 100 zł. Osob - no na gro dzo no prze cią ga nie li ny. Tu naj lep sza by ła Tar - nów ka I, któ ra wy wal czy ła do dat ko wo 100 zł. Pod czas tur - nie ju zbie ra no pie nią dze na le cze nie Wojt ka Wie se. Szla - chet ny gest wy ka za ły dru ży ny so łectw: Tar nów ka I, Tar - nów ka II, Ptu sza, Tar no wiec i Osów ka, od da jąc swo je na - gro dy na ten cel. ed nym z kie run ków bę dzie nie od płat ne udo stęp nie nie jed ne - go z dwóch wy re mon to wa nych po miesz - czeń po by łej sie dzi bie MOPS, znaj du ją cych się w bu dyn ku bi blio te ki, na po - trze by Ze spo łu In ter dy scypli nar ne go, któ re go ce lem jest po dej mo wa nie dzia łań na rzecz prze ciw dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie. Dziś w jed nym z nich mie ści się biu ro po sel skie po sła PO. Je - sie nią ten stan rze czy ma ulec zmia nie. Po dob ną me ta mor fo zę cze - ka bu dy nek Do mu Pol skie go, se ce syj nej ka mie ni cy z po - cząt ku XX wie ku, usy tu owa - nej przy uli cy Do mań skie go. Bur mistrz dą ży do stwo rze - nia w nim ho te lu z praw dzi - we go zda rze nia i w tym ce lu za mie rza je sie nią do pro wa - dzić do wy pro wadz ki z pierw - sze go pię tra bu dyn ku do tych - cza so wych na jem ców: biu ra po sel skie go po sła SLD, Związ - ku Na uczy ciel stwa Pol skie go oraz Nie miec kie go To wa rzy - Se ce syj ną ka mie ni cę Do mu Pol skie go opu ścić bę dą mu sie li do tych cza so wi na jem cy, m.in. Zwią zek Na uczy ciel stwa Pol skie go i Nie miec kie To wa rzy stwo Spo łecz no -Kul tu ral ne. stwa Spo łecz no Kul tu ral - ne go. Zmia ny szy ku ją się rów - nież w za kre sie nie od płat ne - go udo stęp nia nia gmin nych lo ka li do tych cza so wym lo ka - to rom, m.in. ze spo łom mu - zycz nym, ma ją cym sie dzi bę w Zło tow skim Cen trum Ak - tyw no ści Spo łecz nej oraz pla - sty kom zaj mu ją cym spi chlerz. Wło darz chciał by, aby w za - mian za bez płat ne udo stęp - nia nie lo ka li rów nież nie od - płat nie dzie li się swo ją twór - czo ścią z miesz kań ca mi, gra - jąc od cza su do cza su kon - cer ty, czy też prze ka zu jąc pra - ce pla stycz ne na rzecz mia - sta. Jed nak naj bar dziej new - ral gicz ną dla bur mi strza kwe - stią jest za go spo da ro wa nie bu dyn ku Zło tow skie go Cen - trum Ak tyw no ści Spo łecz nej, któ ry dziś nie jest w peł ni wy ko rzy sty wa ny dla po trzeb kul tu ral nych. De cy zję w tej spra wie mu szą jed nak w przy - szło ści roz wa żyć zło tow scy rad ni. Te mat ten już dziś bu - dzi wie le kon tro wer sji wśród miesz kań ców Zło to wa. JASTROWIE: Do niedzieli trwa IV Piknik Militarny Dziś (pią tek, 14 sierp nia) za czy na się Pik nik Mi li tar ny w Ja stro wiu. Im pre za po trwa do nie dzie li i za po wia da się wi do wi sko wo. Wśród rze czy, któ re war to zo ba czyć in sce ni za cje ba ta li - stycz ne w wy ko na niu grup re kon struk cyj nych oraz po ka - zy mi li tar ne i wy sta wy sprzę tu woj sko we go. Wśród atrak - cji tak że kon cer ty grup Bay er Full i Man che ster. Dla dzie - ci lu na park i in ne przy jem no ści. War to tak że za ba wić się w po szu ki wa cza skar bów, bio - rąc udział w grze te re no wej Qu est Ja stro wie Wy - star czy po brać ma pę ze stro ny or ga ni za to rów, a po tem, po nit ce do kłęb ka, tra fić na me tę gry. Szcze gó ły na stro wie.pl; stro wie.pl oraz ce bo ok.com/osro dek.kul tu ryw ja stro wiu. /ga ba/ Osiem rodzin dostanie klucze do mieszkań POMOC Zło tów ma no we miesz ka nia so cjal ne, któ re po wsta ły przy uli cy Ko ściel nej, w miej scu wy bu rzo ne go bu dyn ku. De cy zją kon ser wa to ra za - byt ków za cho wa na zo sta ła piw ni ca i ozdob ny co kół. Koszt bu do wy no we go bu dyn ku so - cjal ne go wy niósł bli sko 700 ty się cy zło tych. Środ ki po cho dzi ły z bu dże tu mia sta, ale po zy ska no tak że do fi nan - so wa nie z Ban ku Go spo dar stwa Kra - jo we go. W obiek cie znaj du je się osiem miesz kań. Są to lo ka le so cjal ne z wyż - szym stan dar dem, dla te go też staw - ka za m² wy nie sie 5,70 zł. Miesz ka - nia ma ją po wierzch nię oko ło 42 m², a dwa z nich po 55 m². Ogrze wa ne bę dą ga zem. Obiekt zo stał wy ko na ny zgod nie z ter mi nem za war tym w umo wie i zo - stał już prze ka za ny mia stu. Obec nie trwa ją nie zbęd ne do za sie dle nie eks - per ty zy sa ne pi du i stra ży po żar nej. Wrę cze nie klu czy no wym lo ka to rom ma na stą pić 10 wrze śnia. No wy mi lo ka to ra mi bę dą do tych - cza so wi użyt kow ni cy sta re go bu dow - nic twa ko mu nal ne go. Za kwa li fi ko wa - ni do no wych miesz kań mu sie li po - sia dać sta ły do chód, któ ry gwa ran tu - je re gu lar ne opła ca nie czyn szu i opłat, jak rów nież nie mo gli po sia dać za - dłu że nia. Zwol nio ne miesz ka nia zo - sta ną przy dzie lo ne oso bom z ko lej ki ocze ku ją cych na przy dział mie sza nia ko mu nal ne go. /mk/ POLSKA - ANGLIA - POLSKA tel

7 N 7 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Pile ul. Sikorskiego 33 p. 212 Zaprasza na: FOT. PSP ZŁOTÓW ZMIANY W ROZLICZENIU PODATKU VAT OD LIPCA 2015 R zderzenie dwóch osobówek. Kierowca opla pijany Z POLICJI Pra wie pro mil al ko ho lu w or ga ni zmie miał 25-la tek z gmi ny Za krze - wo, któ ry sie dział za kie row ni cą opla cor sy. Je go au to zde rzy ło się z au di. o zda rze nia do - szło w śro dę ra no, oko ło go - dzi ny 8. Na drodze wo je wódz kiej nr 188, na tra sie po mię dzy Za krze wem i Zło to wem zde rzy ły się dwa au ta oso - bo we: opel cor sa i au di. Choć zde rze nie wy glą da ło groź nie, to na szczę ście nikt z uczest ni ków wy pad - ku nie do znał po waż niej szych ob ra żeń. Obec ni na miej scu ra tow - ni cy me dycz ni udzie li li po mo cy pa sa żer ce au di, któ ra do zna ła kil ku otarć. Jak wstęp nie usta li ła po - li cja, do zde rze nia do szło w mo men cie, gdy kie row ca opla (25-let ni miesz ka niec gmi ny Za krze wo) pró bo wał zje chać w le wo. Ma new ru jed nak nie za sy gna li zo wał, co wię cej, nie za uwa żył, że był w tym mo men cie wy - prze dza ny przez au di. Ba da nie al ko ma tem wy - ka za ło, że kie row ca au di (26- let ni miesz ka niec gmi ny Za - krze wo) był trzeź wy. Na to - miast kie row ca opla miał w or ga ni zmie pra wie pro - mil al ko ho lu. Kie row cy opla za trzy - ma ne zo sta ło pra wo jaz - dy in for mu je Ma ciej Fo - rec ki, rzecz nik zło tow skiej po li cji. /mich/ I STOPIEŃ - KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI - DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO (90 GODZIN ZAJĘĆ) - KURS ROZPOCZĘCIE Informacje i zapisy: tel Formularz zgłoszeniowy na stronie: Odszkodowań za suszę nie będzie? Złóż wniosek o szkolną wyprawkę OKONEK Urzęd ni cy z Okon ka prze rwa li pra ce ko mi sji sza cu ją cej za kres i wy so kość szkód w go - spo dar stwach rol nych spo wo do wa nych m.in. do - tkli wą su szą. Po wo dem ta kiej de cy zji jest sta no wi sko wo je wo dy w tej spra wie. Jak po in for - mo wa ła bur mistrz Okon ka Mał go rza ta Sa meć, wo je wo - da wiel ko pol ski stwier dził brak pod staw praw nych do dzia ła nia ta kiej ko mi sji. Dzia ła nie ko mi sji mia ło być pod sta wą do wy pła ty ew. od szko do wań dla rol ni ków naj bar dziej do tknię tych ka - ta stro fal ną su szą. Skraj nie nie ko rzyst ne wa run ki at mos - fe rycz ne pa nu ją od dłuż sze - go cza su, a rol ni cy już pra - wie dwa mie sią ce te mu zgła - sza li do ra tu sza w Okon ku in for ma cje do ty czą ce strat spo wo do wa nych su szą. Co wię cej, bur mistrz Okon ka sta ra ła się o uzna - nie gmi ny przez wła dze kra - jo we za do tknię tą su szą, co otwo rzy ło by dro gę dla rol - ni ków m.in. do pre fe ren cyj - nych kre dy tów. Póki co niestety się to nie udało. /mich/ ZŁOTÓW Do 15 wrze śnia miesz kań cy Zło to wa mo gą skła dać wnio ski o przy - zna nie po mo cy w for mie do fi nan so wa nia za ku pu pod ręcz ni ków i ma te ria - łów edu ka cyj nych. Dla miesz kań ców gminy Kra - jen ka ter min koń czy się 7 wrze śnia. Urząd Miej ski w Zło to wie sza cu je, że po tę for mę po - mo cy się gnie po nad 400 osób. W 2014 r. na szkol ne wy - praw ki Zło tów prze ka zał z bu - dże tu po nad 44 tys. zł. Jed nak wy praw ka to nie - je dy ne wspar cie fi nan so we uczniów. Trwa re for ma pod - ręcz ni ko wa, w związ ku z czym, bez płat ne pod ręcz ni ki otrzy - ma ją w szko łach dru go kla si - ści, czwar to kla si ści oraz ucznio wie pierw szych klas gim na zjów. Po moc dla naj uboż szych przy go to wu je tak że Ca ri tas Pol ska. Po raz siód my ru szy - ła ogól no pol ska ak cja pro - mo cyj na Tor ni ster pe łen uśmie chów. Kam pa nia po - trwa do 30 sierp nia. Ple ca ki, za ku pio ne przez Ca ri tas, a wy - po sa żo ne przez dar czyń ców, roz da wa ne bę dą w ko ścio - łach. /mk/ Księgowa na miejsce skarbnika? KADRY Gmi na Zło tów szu ka no we go skarb ni - ka, któ ry za stą pi na sta no wi sku prze cho - dzą cą na eme ry tu rę Kry sty nę Schil ling. Wszyst ko wska zu je na to, że funk cję tę obej - mie obec na głów na księ go wa, Emi lia Ko no - pińs ka -No cho wicz, jed nak de cy zja uza leż - nio na jest od gło so wa nia rad nych w tej spra wie. Kan dy dat ka uzy ska ła po - par cie za rów no ak tu al nej pa ni skarb nik, przez któ - rą przez kil ka lat by ła przy - go to wy wa na do peł nie nia tej funk cji, jak i sa me go wój ta, Pio tra La cha, któ ry za re ko men do wał jej oso - bę na ostat nim po sie dze - niu ko mi sji sta łych Ra dy Gmi ny Zło tów. Z uwa gi jed nak na to, iż naj bliż sza se sja ra dy przy - pa da tuż przed za koń cze - niem pra cy przez obec ną skarb nik, wójt po pro sił rad nych o wstęp ne po par - cie dla kan dy dat ki, któ re uzy ska ła jed no gło śnie. Moż na za tem przy pusz czać, iż fak tycz ne gło so wa nie rad nych w spra wie po wo - ła nia obec nej głów nej księ - go wej na sta no wi sko no - we go skarb ni ka bę dzie je - dy nie for mal no ścią. Emi lia Ko no piń ska - No - cho wicz z wy kształ ce nia ma gi ster eko no mii, jest ab sol went ką Uni wer sy te - tu Szcze ciń skie go. Po sia - da kil ku na sto let ni staż pra cy w Urzę dzie Gmi ny Zło tów. Pani Emilia de - kla ru je też, że czuje się go - to wa ob jąć no we sta no wi - sko. /mk/ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, A ZAPROPONUJEMY TOBIE ATRAKCYJNY KREDYT. od 0% wkładu własnego szybka decyzja kredytowa okres finansowania do 120 m-cy minimum dokumentów dostosowanie spłat rat kredytowych do indywidualnych potrzeb PARAMETRY KREDYTU: proste i czytelne zasady oprocentowanie oparte na marży uproszczone procedury możliwość dobrania pieniędzy na sfinansowanie własnych potrzeb Skontaktuj się z nami. Przyjedziemy! tel tel

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992 AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom:

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: ŚląskiejIzbyBudownictwa ŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa KatowickiegoOddziałuPolskiegoZwiązkuInżynierówi

Bardziej szczegółowo

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia -

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia - n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Co tydzień 100 000 czytelników w całym kraju Nr 56 Rok II

Bardziej szczegółowo

jeszcze tylko kilka tygodni

jeszcze tylko kilka tygodni n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Zorgtoeslag 2014 nie zostanie zniesiony

Bardziej szczegółowo

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 6/2012 W numerze Zmia ny w za rzą dach spół ek Gru py PKP Zwięk sze nie efek tyw no ści biz ne so wej spół ek i po pra wa ja ko ści dzia ła nia z punk tu wi dze

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163 strefa automotive Samochody jak motyle Strefa felietonu Historia gliwickiej stadionowej realpolitik Plan na 200 PRo cent

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

NocMuzeów. Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot. Waplewo Wielkie Wejherowo. 14 maja 2011

NocMuzeów. Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot. Waplewo Wielkie Wejherowo. 14 maja 2011 Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011 lll NocMuzeów 14 maja 2011 Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot Tczew Waplewo Wielkie Wejherowo RENATA DĄBROWSKA

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań Osobowość Roku MICE Poland 2013 Liderzy branży spotkań OSOBOWOŚĆ ROKU 2013 Cieszymy się, że możemy pracować z najlepszymi Specjalny dodatek do MICE Poland prezentujący laureatów oraz nominowanych do szóstej

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013 SE RIA/Series titles: MONOGRAFIE WY ŻS ZEJ SZKO ŁY EKO LO GII I ZAR ZĄ DZA NIA MONOGRAPHS of the University of Ecology and Management in Warsaw REDAKCJA NAUKOWA/Scientific editor: doc. dr inż. Jan Cetner

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A Ba lo ny nad Kro snem 2015 Pierw sze za wo dy ba lo no we od by ły 1 ma ja (pią tek) się 20 ma ja 2000 ro ku z ini cja ty wy Bo

Bardziej szczegółowo

>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>>

>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>> n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n NA SZE PUNK TY SAN DO MIERZ: C.H.PLA NE TA, ul. Mic kie wi cza 48 Sklep Świat Two

Bardziej szczegółowo

Nowe sale w MZS nr 2

Nowe sale w MZS nr 2 nr 11/14listopad Miasto / inwestycje 1-6, 8-10, 16 Będzin Euro-Miastem i Liderem Rozwoju Regionalnego kolejne nagrody dla miasta 2 Nie zmarnowaliśmy szansy rozmowa z Prezydentem Miasta Łukaszem Komoniewskim

Bardziej szczegółowo

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH Spis treści O zakładzie w skrócie... 3 Wstęp...3 Spawalnia... 4 Lakiernia... 5 Montaż... 6 Historia fabryki... 9 Zakład od podstaw... 9 Epoka Fiata 126p... 11 Cinquecento

Bardziej szczegółowo

Gdy projektantem jest jako æ

Gdy projektantem jest jako æ ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 24 lipca 2012 r. nr 233 n rok VI Cza plic ki Za k³ad Sto lar ski od 1981 ro ku spe cja li zu je siê

Bardziej szczegółowo