100 tys. złotych strat po uderzeniu pioruna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "100 tys. złotych strat po uderzeniu pioruna"

Transkrypt

1 Bezpłatny miesięcznik powiatu złotowskiego! ZŁOTÓW - KRAJENKA - JASTROWIE - ZAKRZEWO - LIPKA - OKONEK - TARNÓWKA NOWY PORTAL! Informacje, opinie, komentarze! NaGłos Mówimy o tym, co ważne! ZŁOTÓW 100 tys. złotych strat po uderzeniu pioruna FOT. PSP ZŁOTÓW (x3) Nr 3, r. ISSN Bezpłatny miesięcznik W Krajence wybuchł piec. Cztery rodziny zostały ewakuowane. W budynku popękały ściany, a z okien piwnicy wyleciały szyby. str. 3 Płonął las w okolicy Łońska. Pożar gasiło aż pięć zastępów straży i samolot. Leśnicy ostrzegają: ściółka jest sucha, jak wiór! str. 3 LIPKA Olbrzymie straty po pożarze gospodarstwa rolnego w Lipce. Po uderzeniu pioruna spałił się budynek gospodarczy i stodoły wypełnione słomą. Właściciel oszacował straty na 100 tys. złotych. MICHAŁ NICPOŃ rzy na ście jed no stek stra - ży po żar nej i spe cjalna gru pa ope ra cyj na ze zło tow skiej ko men dy przez kil ka go dzin wal czy ły z po - ża rem go spo dar stwa rol ne go przy uli cy Le śnej w Lip ce. Ogień Będzie galeria w centrum Złotowa i praca dla 70. osób INWESTYCJE Jest zgo da rad - nych na bu do wę cen trum han - dlo wo -usłu go we go w Zło to wie. Miejscy radni pod czas se sji przy ję li zmia ny w pla nie za go - spo da ro wa nia prze strzen ne go w ob rę bie uli cy Do mań skie go, Ło wiec kiej i Woj ska Pol skie go. Zmia ny te po zwo lą na bu do wę w tym miej scu ga le rii han dlo - wej. po ja wił się oko ło go dzi ny 13, gdy nad Lip ką prze cho dzi ła bu rza. Jed no z wy ła do wań at mos fe rycz - nych tra fi ło w za bu do wa nia go spo dar cze, co spo wo do wa ło pod pa le nie bu dyn ku. Ogień roz prze strze niał się bar - dzo szyb ko i ob jął rów nież dwie sto do ły, w któ rych znaj do wa ła się O tej in we sty cji gło śno by ło już przed ro kiem, gdy te ren, o któ - rym mo wa, ku pi ła za oko ło mi - lion zło tych spół ka ME In vest. By bu do wa mo gła ru szyć nie zbęd - na by ła zmia na pla nu za go spo da - ro wa nia prze strzen ne go dla tej czę ści miasta. O przy ję cie zmian wnio sko wał m.in. sam bur mistrz. Prze ko nu je mnie nie ty le sa - ma bu do wa obiek tu, co fakt, że m.in. sło ma. To sprzy ja ło tyl ko roz wi ja niu się po ża ru. W ak cji ga - śni czej po ma gał sam wła ści ciel go - spo dar stwa, któ ry udo stęp nił stra - ża kom cięż ki sprzęt. Ci sku pia li się przede wszyst kim na tym, by ogień nie roz prze strze nił się na ko - lej ne bu dyn ki. Choć ak cja ga śni - cza w tym za kre sie się uda ła, to te ren zo sta nie za go spo da ro wa ny. In we stor roz wa ża róż ne opcje, ale nie za leż nie od te go, co po wsta nie w tym miej scu, pew ne jest, że bę - dzie mu siał zbu do wać rów nież du ży par king. To po pra wi sy tu - ację z do stęp no ścią miejsc par - kin go wych w tej czę ści mia - sta mó wi bur mistrz Adam Pu lit. Wia do mo, że to wła śnie ga le - ria han dlo wa jest po my słem na za - stra ty spo wo do wa ne po ża rem są bar dzo du że. Wła ści ciel go spo dar - stwa osza co wał je na oko ło 100 ty się cy zło tych. Jak poinformowała sekretarz gminy Anna Orzechowska, która obecna była na miejscu zdarzenia, właściciel jak na razie nie zwrócił się o pomoc do gminy. go spo da ro wa nie te go te re nu. Obiekt za jąć ma po wierzch nię aż 1,5 tys. me trów kwa dra to wych. W ga le rii funk cjo no wać ma du ży dys kont spo żyw czy, a tak że bu ti - ki po pu lar nych sie ció wek. Spo - rą część za jąć ma rów nież du że cen trum fit ness. Bu do wa ga le rii mo że ru szyć jesz cze w tym ro ku. Znaj dzie w niej pra cę oko ło 70 osób. /mich/ HURTOWNIA BUDOWLANA KONSOLIDACJA BUDŻETU DOMOWEGO Dariusz Albin - tel Twój Doradca Finansowy ZŁOTÓW, ul. Wojska Polskiego 28 ul. Przemysłowa 46, Piła tel.: to finansowanie, które pomaga uporządkować Państwa budżet domowy. Spłacamy Państwa kredyty w jeden. Otrzymujemy jedną niższą ratę oraz dodatkową gotówkę nawet do zł TO REALNA POMOC DLA BUDŻETU DOMOWEGO!!! PUNKT KASOWY opłata tylko: 0,99 zł (BEZ KOLEJEK) Pomożemy wyszukać najlepszą ofertę dla Ciebie. Pracujemy: od poniedziałku do piątku od , w soboty od DOSTAWA HDS PROJEKTY ŁAZIENEK - GRATIS!

2 2 Z FIRMOWY SKLEP Okna i Drzwi z PVC i ALU Bramy Garażowe, Rolety Parapety, Moskitiery, Nawiewniki Oferujemy również bogaty wybór szyb zespolonych. Das Fenster Chodzież, ul. Buszczaka 13, tel / Trzcianka, ul. Kościuszki 2A/8, tel Wałcz, ul. Bydgoska 8, tel Uczcili pamięć Powstania Warszawskiego ROCZNICA W tym ro ku, po raz pierw szy w Zło to - wie, zor ga ni zo wa no ob cho dy upa mięt nia ją ce wy buch Po wsta nia War - szaw skie go. Czy to po czą tek no wej tra dy cji w mie ście? Po my sło daw cą or ga ni za cji ob cho dów 71. rocz ni cy wy - bu chu Po wsta nia War szaw - skie go jest Ma te usz Gap pa, za ło ży ciel Sto wa rzy sze nia Re - kon struk cji Hi sto rycz nej Agat. Dzię ki za an ga żo wa niu bur mi strza Ada ma Pu li ta oraz przy ja ciół z Gru py Re kon - struk cji Hi sto rycz nej Zło- tów, 1 sierp nia, punk tu al nie o go dzi nie 17: 00, na Pla cu Pa de rew skie go uczczo no pa - mięć po wstań ców oraz ofiar po wsta nia mi nu tą ci szy. W mie ście roz le gły się też sy - re ny alar mo we. Uczest ni cy wy da rze nia mie li oka zję po - słu chać pio se nek po wstań - czych w wy ko na niu ar ty stów z Po wia to we go Ogni ska Pra - cy Po zasz kol nej w Zło to wie, FOT. ALEKSANDRA PIÓRKOWSKA (x2) któ rych przy go to wa ła We ro - ni ka Za bo row ska. Pod czas uro czy sto ści nie za bra kło oczy wi ście re kon - struk to rów, za rów no Ar mii Kra jo wej, We hr mach tu, jak i współ cze snych for ma cji Woj ska Pol skie go. Człon ko - wie Klu bu Strze lec kie go Com bat przy je cha li na miej - sce od re stau ro wa nym UAZem 469, na tle któ re go miesz kań cy chęt nie ro bi li so - bie zdję cia z pa sjo na ta mi. Bu du ją cy jest fakt, że pod - czas uro czy sto ści nie za bra - kło bia ło -czer wo nych flag, któ re uczest ni cy za bra li ze so bą. Fre kwen cja nie za wio - dła, na plac przyszło oko - ło 200 osób. Chce my dzia łać da lej, po my słów nam nie bra ku - je za pew nia Ma te usz Gap - pa. W pla nach ma my mię - dzy in ny mi or ga ni za cję ob - cho dów Po wsta nia Wiel ko - pol skie go oraz Na ro do we - go Dnia Pa mię ci Żoł nie rzy Wy klę tych do da je. /gaba/ Krajenka wygrała Pracownię Orange! DO KAŻDEGO ZAKUPIONEGO ELEKTRONARZĘDZIA OKULARY WURTH GRATIS - MŁOTY UDAROWE - WIERTARKI - WIERTARKO-WKRĘTARKI - PIŁY - UKOŚNICE - TARCZE - WIERTŁA - DŁUTA - KOŁKI ROZPOROWE - WKRĘTY - ŚRUBY - SERWIS I NAPRAWY POGWARANCYJNE - AKCESORIA KARBOSCH ul. Nieznanego Żołnierza 42/7, Złotów Czynne: Pon-Pt 8-17, Sob tel.: AKCJA Jed na z 26. Pra - cow ni Oran ge po wsta nie w Kra jen ce. Zlo ka li zo wa - na zo sta nie praw do po dob nie w ośrod ku kul tu ry. Wy gra na nie by ła by moż li - wa, gdy by nie wiel kie za an ga żo wa nie miesz kań - ców gmi ny. Za koń czy ła się wła śnie dru - ga edy cja kon kur su, w ra - mach któ re go ucznio wie z ma - łych miast i wsi ma ją szan sę wy grać Pra cow nię Oran ge. Fi - na li ści wy ło nie ni zo sta li spo - śród 1018 wnio sków, w któ - rych od dol ne gru py ini cja - tyw ne przed sta wi ły swo je po - my sły na lo kal ne dzia ła nia. Ko mi sja wy bra ła 50 naj cie - kaw szych zgło szeń, jed nak de cy du ją cy głos w spra wie lo - ka li za cji świe tlic mie li in ter - nau ci. Dzię ki te mu w Pol sce przy bę dzie 26 no wych Pra - cow ni Oran ge. Jed na z nich po wsta nie w Kra jen ce. Wszyst ko dzię ki mo bi li za cji lo kal nej spo łecz no ści. We dług wstęp nych pla nów świe tli ca kom pu te ro wa bę - dzie znaj do wać się w Kra jeń - skim Ośrod ku Kul tu ry i bę - dzie otwar ta 5 dni w ty go - dniu. Wy po sa żo na zo sta nie w kom pu te ry, bez płat ny in - ter net, te le wi zor, kon so lę do gier, urzą dze nia wie lo funk - cyj ne i me ble. /mk/ Naj bliż sze wy da nia NaGłosu Pi ła 4 września Czarn ków Trzcian ka 11 września Zło tów NaGłos 18 września REDAKCJA ul. Si kor skie go 33, Pi ła Re dak tor na czel ny: Ga brie la Ciż mow ska (g.ci zmow glos.com.pl) Mi chał Nic poń (m.nic glos.com.pl) Kon takt: re dak glos.com.pl REKLAMA I MARKETING ul. Si kor skie go 33 (pok.304), Pi ła Elż bie ta Mo żej ko tel (e.mo zej glos.com.pl) Agniesz ka Nor kow ska tel (a.nor kow glos.com.pl) Kon takt: tel./fax (67) , e -ma il: re kla glos.com.pl; kla ma WYDAWCA Agen cja Pro mo cyj no - Wy daw ni cza MEDIA FORTE s.c. Gabriela Ciżmowska, Elżbieta Możejko, Michał Nicpoń, Agnieszka Norkowska, ul. Warsz ta to wa 8, Pi ła. Kon takt: tel./fax (67) daw nic two DRUK AGORA S.A., ul. Krzy wa 35, Pi ła Re dak cja nie od po wia da za treść za miesz czo nych ogło szeń. Re dak cja nie zwra ca tek stów nie za mó wio nych oraz za strze ga so bie pra wo ich re da go wa - nia i skra ca nia. Roz po wszech nia nie ma te ria łów re dak cyj nych bez zgo dy wy daw cy jest za - bro nio ne.

3 N Kolejny pożar lasu FOT. OSP ŚWIĘTA Cztery rodziny ewakuowane po wybuchu pieca Od początku roku było ich już 67 ŁOŃSKO Przez ponad dwie godziny strażacy walczyli we wtorek z pożarem lasu w okolicy Łońska (gm. Krajenka). Spłonęło około 0,3 ha poszycia leśnego. Leśnicy ostrzegają, że sytuacja w lasach jest dramatyczna. Wilgotność ściółki leśnej oscyluje w granicach 9-11 procent, co oznacza, że nawet najmniejsze ognisko zapalne, może się w mgnieniu oka przekszatałcić w rozległy pożar. Ogień w lesie pod Łońskiem pojawił się we wtorek przed godziną 13. W akcji gaśniczej uczestniczyły zastępy strażaków z Krajenki, Podróżnej, Złotowa, Świętej i AuguA RT Y K U Ł S P O N S O R O WA N Y stowa - Głubczyna. Walkę z ogniem prowadzono również z powietrza specjalnym samolotem gaśniczym, który na miejsce zdarzenia przyleciał z Leśnej Bazy Lotniczej w Krępsku. Akcja gaśnicza trwała ponad dwie godziny. W wyniku pożaru spłonęło około 0,3 hektara lasu. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Od początku roku na terenie RDLP w Pile odnotowano 67 pożarów lasu o łącznej powierzchni 10,25 ha. Średnia wielkość jednego pożaru nie jest duża i wynosi 0,15 ha. Największy pożar odnotowano 7 czerwca w Nadleśnictwie Tuczno, gdzie spalił się ponad hektar lasu. Wilgotność ściółki leśnej oscyluje w granicach 9-11%, mówiąc wprost ściółka jest wysuszona na wiór. Aby lepiej zobrazować tę informację należy zauważyć, że wilgotność drewnianych mebli znajdujących się w mieszkaniu nie przekracza 10 procent informuje Grażyna Wolska, rzeczniczka RDLP w Pile. Leśnicy apelują więc o szczególną ostrożność podczas wypoczynku w lesie. Przypominają również, że w lesie oraz na terenach śródleśnych zabronione jest używanie otwartego ognia, rozpalanie ognisk, palenie papierosów, grillowanie poza miejscami do tego wyznaczonymi. /min/ KRAJENKA W budynku wielorodzinnym przy ulicy Toruńskiej w Krajence wybuchł piec. Do zdarzenia doszło w sobotę, 8 sierpnia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że właściciel jednego z mieszkań w czterorodzinnym budynku rozpalił w piecu, a później zostawił go bez nadzoru. Po jakimś czasie piec, znajdujący się w piwnicy, rozerwało ciśnienie. Choć krajobraz po wybuchu wyglądał dość poważnie: z okien w piwnicy wyleciały szyby, a na ścianach powstały pęknięcia, to nic nikomu się nie stało. Na miejscu zdarzenia obecny był burmistrz Krajenki Stefan Kitela, który w imieniu gminy zaoferował pomoc. Chodziło przede wszystkim o zapewnienie lokali zastępczych. Okazało się jednak, że nie było takiej potrzeby wyjaśnia Aleksandra Sa- 3 wicka, wiceburmistrz Krajenki. Wygląda też na to, że wybuch nie uszkodził konstrukcji budynku. Nie został wydany zakaz wstępu do budynku wyjaśnia Aleksandra Sawicka. Obecnie w sprawie przygotowywany jest raport inspektora nadzoru budowlanego, który zdecyduje o tym, czy budynek może być nadal użytkowany dodaje. /min/ R E K LAMA Z DOMU POD DOM 6DPRFKRG\ NOLPDW\]RZDQH ] QDZLJDFMą mobile: biuro: :( QLĪV]H FHQ\ 635$:'ħ 1$6 PRZEWÓZ OSÓB I PACZEK DO NIEMIEC

4 4 N Gmina krajenka chce przejąć dworzec kolejowy INWESTYCJE Od kil ku mie się cy, w Kra jen ce po wra ca te mat prze ję cia bu dyn - ku dwor ca ko le jo we go od PKP. Wła dze gmi ny pla nu ją utwo rzyć tu no wo cze sne cen trum prze siad ko we. Je śli de cy zja PKP przyj dzie jed nak nie w po rę, bę dzie za póź no, by ubie gać się o ze wnętrz ne fi nan so wa nie pro jek tu i po mysł upad nie. MICHAŁ KĘPIŃSKI szyst ko w tej chwi li jest w rę kach PKP, któ re są wła ści cie lem bu dyn ku. Bur - mistrz Ste fan Ki te la jest zde cy do wa ny prze pro wa - dzić re wi ta li za cję dwor ca ko le jo we go tyl ko w przy - pad ku nie od płat ne go prze ka za nia mie nia. Chcie li by śmy stwo rzyć tu no wo cze sne cen trum prze siad ko we tak, by miesz - kań cy gmi ny mo gli spo koj - nie za par ko wać sa mo chód i od je chać stąd da lej, na przy kład do pra cy, po - cią giem lub au to bu - sem mó wi bur - mistrz. Re wi ta li za cja ob - ję ła by ca ły bu dy nek dwor - ca: ele wa cję, po cze kal nię, jak rów nież dro gi do jaz do - we do da je. Szan są na po wo dze nie po my słu jest współ fi nan so - wa nie go ze środ ków ze - wnętrz nych. Zwią za ne jest to z przy ję ciem przez gmi - nę pla nu go spo dar ki ni sko - emi syj nej. W pro gram jak naj bar dziej wpi su je się ni - sko emi syj ny trans port. Wszyst ko uza leż nio ne jest jed nak od de cy zji PKP. Do - pó ki mie nie, o któ re wnio - sku je gmi na, bę dzie na le - żeć do kra jo we go prze woź - ni ka, to z po my słu ni ci. Spo tka łem się z Ka ro - lem Bin kiem, od po wie dzial - nym w PKP w Po zna niu za współ pra cę z sa mo rzą - da mi, jak rów nież z Ma riu - szem Jan kow skim, któ ry w Wiel ko pol sce od po wia - da za za rzą dza nie nie ru cho - mo ścia mi na le żą cy mi do prze woź ni ka. Choć uzy - ska łem wstęp ną de kla ra cję o prze ka za niu nam tych bu - dyn ków, to osta tecz ną de - cy zję mu si pod jąć War sza - wa tłu ma czy Ste fan Ki te - la. Od Pol skich Ko lei Pań - stwo wych cią gle jed nak nie ma od po wie dzi. Spra wa cią - gnie się już kil ka mie się cy, a w tym przy pad ku czas to pie niądz. Je śli de cy zja o prze ka za niu nie ru cho mo - ści za pad nie po kon kur sach apli ka cyj nych na środ ki ze - wnętrz ne, to gmi na nie bę - dzie już za in te re so wa - na dwor cem. Wynajęcie amfiteatru będzie dużo tańsze? ZŁOTÓW Zło tow ski am fi - te atr na no wo za czy na tęt nić ży ciem. I coś za czę ło się już dziać... Dziś star tu je tam fe sti wal hip -ho pu, aw nie dzie lę z no wym pro - gra mem wy stą pi kabaret Neo -Nów ka. Z kolei kil ka dni te mu w zło tow skim am fi te atrze od by ły się akor de ono we wa - ria cje. Na de skach wy stą pił mię dzy in ny mi Pa weł No - wak z Gdań ska, czło nek kil - ku ze spo łów, or ga ni za tor Mię dzy na ro do we go Fe sti wa - lu Akor de ono we go, a tak że ko lek cjo ner tych in stru men - tów. Już dziś z ko lei zło to wia - nie bę dą świad ka mi naj więk - sze go fe sti wa lu hip -ho po we - go w re gio nie. Na sce nie wy - stą pi mię dzy in ny mi Bez czel, Fa fi i Ko niu, a gwiaz dą wie - czo ru bę dzie Gang Al ba nii. Or ga ni za to rem te go wy da - rze nia jest dys ko te ka Ge ne - sis. Jak za po wia da ją przed - sta wi cie le fir my, to do pie ro po czą tek oży wia nia am fi te - atru. Na za koń cze nie la ta pla - nu je my kon cert di sco -po lo, a w przy szłym ro ku cykl róż - nych im prez w am fi te atrze. Chce my, by to miej sce tęt - ni ło ży ciem mó wi Ra fał Kło sow ski, przed sta wi ciel Ge ne sis. By wię cej osób by ło za in - te re so wa nych or ga ni za cją wy - da rzeń kul tu ral nych, w am fi - te atrze po trzeb na jest jed nak zmia na cen ni ka. Obec nie go - dzi na wy na ję cia obiek tu kosz - tu je 1000 zł. Zmie ni my ra dy kal nie cen nik, bo od stra sza po ten - cjal nych klien tów. Ten obiekt mu si tęt nić ży ciem. Dla te go chce my za pro po no wać rów - nież ce nę 1000 zło tych, ale nie za go dzi nę użyt ko wa nia obiek tu, ale za szcześć go - dzin mó wi Adam Pu lit, bur - mistrz Zło to wa. Ko lej ną do brą wia do mo - ścią dla mi ło śni ków do bre go hu mo ru jest wy stęp ka ba re - tu Neo -Nów ka. To wy da rze - nie za pla no wa no na 23 sierp - nia. Piel grzym ka do miejsc śmiesz nych to ty tuł naj - now sze go pro gramu. Tym ra - zem wro cła wia nie za bio rą wi - dzów we wspól ną po dróż do miejsc, w któ rych nic nie jest ta kie, ja kie po win no. Szan są dla am fi te atru jest tak że kom plek so wy re mont z wy ko rzy sta niem pie nię dzy z Unii Eu ro pej skiej, co być mo że na stą pi. /mk/ Plastrol z Lotynia najlepszy TURNIEJ Po zna li śmy zwy - cięz cę Ama tor skiej Li gi Or li ka w Okon ku. Zo sta ła nim dru ży na Pla strol. Dru gie miej sce za ję ła dru - ży na Jo ga Bo ni to, a trze cie Ma ster trans. Do te go rocz nych zma gań przy stą pi ło sześć dru - żyn, któ re roz gry wa ły me cze sys te mem każ dy z każ dym. Kró lem strzel ców zo stał Adam Ja błoń ski z ze spo łu Pla strol. Sta tu et kę naj lep sze go za wod - ni ka ode brał Ma te usz Bar to - lew ski z Ma ster trans, a naj - lep szym bram ka rzem został Ar tur Tom czyk z Jo ga Bo ni - to. /źródło: UMiG Okonek/ Trafił do aresztu za uprawę konopii Z POLICJI Zło tow scy kry mi nal nie za trzy ma - li 35-let nie go miesz kań ca gmi ny Zło tów, któ ry zaj - mo wał się nie le gal ną upra wią ko no pii in dyj - skich. W ujaw nie niu plan ta cji po li cji po mógł ano ni mo wy roz mów ca, któ ry te le fo nicz - nie po wia do mił, że je den z miesz kań ców ma łej miej - sco wo ści w gmi nie Zło tów mo że zaj mo wać się upra - wą ko no pii. Dzię ki tej in - for ma cji kry mi nal nym uda - ło się szyb ko usta lić do kład - ny ad res po dej rza ne go. Pod czas in ter wen cji fak - tycz nie oka za ło się, że w miej scu za miesz ka nia 35- lat ka przy go to wa ny był spe - cjal ny na miot, w któ rym ko no pie ro sły w do nicz kach. Po nad to po li cjan ci w trak - cie prze szu ka nia po miesz - czeń miesz kal nych mło de - go męż czy zny za bez pie czy li bli sko 30 gram ma ri hu any, któ ra tra fi ła do po li cyj ne - go de po zy tu, a po dej rza ny wprost za krat ki zło tow skiej ko men dy. Męż czy zna w trak cie prze słu cha nia przy znał się do sta wia nych za rzu tów, jak tłu ma czył, ma ri hu anę upra - wiał na wła sny uży tek. Gro - zi mu do trzech lat wię zie - nia. WEŹ KREDYT HIPOTECZNY RYNART INTERNATIONAL TIONAL TRANSPORT POLSKA w Pile ul. Przemysłowa 23 zatrudnimy KIEROWCÓW SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO POW. 12 TON, KAT. C+E W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM WYMAGANIA: - udokumentowane doświadczenie w transpor międzynarodowym (UE) - znajomość języka niemieckiego lub angielski - system pracy 3 tygodnie na 1 tydzień kontakt telefoniczny: , ,

5 P 5 Goławski zostaje na fotelu starosty PRZED WYBORAMI Sta - ro sta Zło tow ski Ry szard Go ław ski, wbrew wcze - śniej szym przy pusz czeniom, nie wy star tu je jed - nak w je sien nych wy bo rach do par la men tu. Sta ro sta dłu go roz wa żał moż li wość star tu w je sien - nych wy bo rach do Sej mu. Po dro dze mu by ło za rów - no ze swo ją par tią (PSL), jak rów nież z No wo cze sną. PL Ry szar da Pe tru, do któ - rej nie ukry wał sym pa tii. Od po cząt ku twier dził jed - nak, że to trud na de cy zja, bo w po wie cie zło tow skim jest obec nie du żo rze czy do zro bie nia, któ rych chce oso bi ście do pil no wać. Przy zna ję, że mia łem dy le mat mó wi. Z jed - nej stro ny mo że war to by - ło spró bo wać sił w du żej po li ty ce i dzia ła jąc z War - sza wy, zro bić wie le do bre - go dla re gio nu, ale z dru - giej szko da by ło zo sta wić po wiat, dla któ re go idzie do bry czas. Przed na mi ostat nie roz da nie środ ków unij nych. Ma my szan sę na du że pie nią dze, bo za - wią za li śmy Lo kal ną Gru pę Dzia ła nia, któ ra bę dzie apli - ko wać o unij ne środ ki. Przed na mi tak że wi zja roz - wo ju szpi ta la i zmia na sys - te mu mo der ni za cji dróg. Sło wem, wie le rze czy do zro bie nia. Dla te go zde - cy do wa łem się na dal pra - co wać dla do bra po wia tu, ja ko sta ro sta ko men tu je swo ją de cy zję R. Go ław ski. /ga ba/ Chmielewski na ósmym miejscu, Janyska lokomotywą PO PRZED WYBORAMI Po seł PO Sta ni sław Chmie lew - ski wy star tu je w je siennych wy bo rach do pie ro z ósme go miej sca na li - ście PO. Je dyn ką Plat formy bę dzie po słan ka z Czarn ko wa Mał go rza - ta Ja ny ska. Po seł Sta ni sław Chmie - lew ski po wró cił do Sej mu po tym, jak je go klu bo wy ko le ga Adam Szejn feld zo - stał eu ro po słem. Sta ni sław Chmie lew ski jest sa mo rzą - dow cem i praw ni kiem; wcze - śniej po słem na Sejm V, VI, a od 2009 do 2014 se kre - tarz i pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Spra wie dli - wo ści. Je go ósma po zy cja na li ście PO z okrę gu pil - skie go mo że za tem dzi wić. Wy prze dza ją go (oprócz obec nych par la men ta rzy - stów) np. Ja cek Bo gu sław - ski (miej sce 4.) przed się - bior ca i rad ny miej ski z Pi ły, An na Ra ca (miej sce 5.) far - ma ceut ka i dzia łacz ka spo - łecz na z po wia tu zło tow skie - go, czy Grze gorz Owcza rzak (miej sce 7.) przed się bior - ca i rad ny po wia tu wą gro - wiec kie go. Je dyn ką Plat for my w okrę gu 38 jest Ma ria Mał - go rza ta Ja ny ska. Po słan ka za sia da w sej mie do pie ro pierw szą ka den cję (w po - przed nich wy bo rach star to - wa ła z trze cie go miej sca), ale pra cu je aż w trzech ko mi - sjach sej mo wych, z cze go jed nej jest prze wod ni czą cą. Za swój naj więk szy suk - ces uwa żam to, że przez czte - ry la ta nie ode rwa łam się od rze czy wi sto ści mó - wi. Za wsze sta ra łam się roz ma wiać z sa mo rzą dow - ca mi, przed się bior ca mi, a tak że po pro stu z ludź mi, któ rzy ma ją pro ble my do - da je. Po słan ka przed wy bo ra - mi za po wia da cykl spo tkań z miesz kań ca mi swo je go okrę gu, a tak że do cie ra nie z in for ma cja mi o swo jej do - tych cza so wej pra cy w for - mie ulo tek, a na wet e -ma ili. /ga ba/ Nowoczesna.PL w powiecie złotowskim PRZED WYBORAMI W po - wie cie zło tow skim po wsta ło ko ło po wia to we Sto wa rzy sze nia No wo cze - sna, któ re go li de rem w Pol sce jest Ry szard Pe - tru. 31 ma ja na war szaw skim Tor wa rze od był się kon gres za ło ży ciel ski sto wa rzy sze nia NowoczesnaPL. Od te go cza - su sto wa rzy sza nie prze pro - wa dzi ło kon sul ta cje pro gra - mo we, w któ rych udział wzię - ło po nad 20 tys. osób z ca łej Pol ski. W Zło to wie, w lip cu od - by ło się pierw sze spo tka nie sym pa ty ków sto wa rzy sze nia. Obec nie trwa bu do wa lo kal - nych struk tur. Ko or dy na to - rem zło tow skich dzia łań jest Sła wo mir He ciak [kon takt e - -ma il: zlo tow wo cze - snapl.org]. Wcze śniej nie an ga żo - wa łem się w po li ty kę, ale prze ko nu je mnie pro gram Ry szar da Pe tru mó wi S. He ciak. Ta kie za gad nie - nia, jak de re gu la cja go spo - dar ki, czy więk sza wol ność dla przed się bior ców są nie - zwy kle waż ne do da je. Je - stem tak że za zmia ną sys te - mu fi nan so wa nia par tii po - li tycz nych. Za pra sza my ślą - cych po dob nie w na sze sze - re gi za chę ca. /ga ba/ Krzysztof Paszyk liderem listy PSL PRZED WYBORAMI By ły wi ce dy rek tor Wo je wódz - kie go Ośrod ka Ru chu Dro go we go w Pi le Krzysz - tof Pa szyk wy star tu je w wy bo rach do Sej mu z pierw szym miej scem na li ście Pol skie go Stron - nic twa Lu do we go. O miej scu Pa szy ka na li - ście zde cy do wa ła nie daw no Wiel ko pol ska Kon wen cja Wy - bor cza PSL w Po zna niu. Zastąpił on na miejscu lidera Stanisława Kalembę, który po 7. kadencjach postanowił rozstać się z Sejmem. Czy pierw sze miej sce ozna cza, że ma być lo ko mo ty wą PSL w okrę gu 38? To, czy nią by łem, oka że się po wy bo rach żar tu je Krzysz tof Pa szyk. Te raz chcę się sku pić przede wszyst - kim na do brej or ga ni za cji na - szej kam pa nii w okrę gu, tak by wy nik był jak naj lep - szy. Nie chciał bym dziś mó - wić o na szych ocze ki wa niach co do man da tów. Za le ży nam jednak na uzy ska niu co naj - mniej wy ni ku na po zio mie wy bo rów par la men tar nych sprzed czte rech i ośmiu lat, a więc w gra ni cach pro - cent dodaje. /mich/ Janyska

6 6 N Rewolucja w gospodarce gminnymi lokalami ZŁOTÓW Bur mistrz Zło to wa Adam Pu lit pla nu je w naj bliż szym cza sie re wo lu - cję w za kre sie udo stęp nia nia pod mio tom i sto wa rzy sze niom lo ka li na le żą cych do za so bów gmin nych. MICHAŁ KĘPIŃSKI GM. TARNÓWKA So łec two Pie ce wo zwy cię ży ło pod czas Tur nie ju So łectw, ro ze gra ne go w gmi nie Tar nów ka. Dru gie miej sce za ję ła Tar nów ka I (79 pkt.), III miej sce Tar nów ka II (76 pkt.). Zwy cię scy otrzy ma li pu cha ry oraz na gro dy pie nięż ne (I miej sce 500 zł, II 300 zł, i III 200 zł). Po zo sta łe so łec twa do sta ły po 100 zł. Osob - no na gro dzo no prze cią ga nie li ny. Tu naj lep sza by ła Tar - nów ka I, któ ra wy wal czy ła do dat ko wo 100 zł. Pod czas tur - nie ju zbie ra no pie nią dze na le cze nie Wojt ka Wie se. Szla - chet ny gest wy ka za ły dru ży ny so łectw: Tar nów ka I, Tar - nów ka II, Ptu sza, Tar no wiec i Osów ka, od da jąc swo je na - gro dy na ten cel. ed nym z kie run ków bę dzie nie od płat ne udo stęp nie nie jed ne - go z dwóch wy re mon to wa nych po miesz - czeń po by łej sie dzi bie MOPS, znaj du ją cych się w bu dyn ku bi blio te ki, na po - trze by Ze spo łu In ter dy scypli nar ne go, któ re go ce lem jest po dej mo wa nie dzia łań na rzecz prze ciw dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie. Dziś w jed nym z nich mie ści się biu ro po sel skie po sła PO. Je - sie nią ten stan rze czy ma ulec zmia nie. Po dob ną me ta mor fo zę cze - ka bu dy nek Do mu Pol skie go, se ce syj nej ka mie ni cy z po - cząt ku XX wie ku, usy tu owa - nej przy uli cy Do mań skie go. Bur mistrz dą ży do stwo rze - nia w nim ho te lu z praw dzi - we go zda rze nia i w tym ce lu za mie rza je sie nią do pro wa - dzić do wy pro wadz ki z pierw - sze go pię tra bu dyn ku do tych - cza so wych na jem ców: biu ra po sel skie go po sła SLD, Związ - ku Na uczy ciel stwa Pol skie go oraz Nie miec kie go To wa rzy - Se ce syj ną ka mie ni cę Do mu Pol skie go opu ścić bę dą mu sie li do tych cza so wi na jem cy, m.in. Zwią zek Na uczy ciel stwa Pol skie go i Nie miec kie To wa rzy stwo Spo łecz no -Kul tu ral ne. stwa Spo łecz no Kul tu ral - ne go. Zmia ny szy ku ją się rów - nież w za kre sie nie od płat ne - go udo stęp nia nia gmin nych lo ka li do tych cza so wym lo ka - to rom, m.in. ze spo łom mu - zycz nym, ma ją cym sie dzi bę w Zło tow skim Cen trum Ak - tyw no ści Spo łecz nej oraz pla - sty kom zaj mu ją cym spi chlerz. Wło darz chciał by, aby w za - mian za bez płat ne udo stęp - nia nie lo ka li rów nież nie od - płat nie dzie li się swo ją twór - czo ścią z miesz kań ca mi, gra - jąc od cza su do cza su kon - cer ty, czy też prze ka zu jąc pra - ce pla stycz ne na rzecz mia - sta. Jed nak naj bar dziej new - ral gicz ną dla bur mi strza kwe - stią jest za go spo da ro wa nie bu dyn ku Zło tow skie go Cen - trum Ak tyw no ści Spo łecz nej, któ ry dziś nie jest w peł ni wy ko rzy sty wa ny dla po trzeb kul tu ral nych. De cy zję w tej spra wie mu szą jed nak w przy - szło ści roz wa żyć zło tow scy rad ni. Te mat ten już dziś bu - dzi wie le kon tro wer sji wśród miesz kań ców Zło to wa. JASTROWIE: Do niedzieli trwa IV Piknik Militarny Dziś (pią tek, 14 sierp nia) za czy na się Pik nik Mi li tar ny w Ja stro wiu. Im pre za po trwa do nie dzie li i za po wia da się wi do wi sko wo. Wśród rze czy, któ re war to zo ba czyć in sce ni za cje ba ta li - stycz ne w wy ko na niu grup re kon struk cyj nych oraz po ka - zy mi li tar ne i wy sta wy sprzę tu woj sko we go. Wśród atrak - cji tak że kon cer ty grup Bay er Full i Man che ster. Dla dzie - ci lu na park i in ne przy jem no ści. War to tak że za ba wić się w po szu ki wa cza skar bów, bio - rąc udział w grze te re no wej Qu est Ja stro wie Wy - star czy po brać ma pę ze stro ny or ga ni za to rów, a po tem, po nit ce do kłęb ka, tra fić na me tę gry. Szcze gó ły na stro wie.pl; stro wie.pl oraz ce bo ok.com/osro dek.kul tu ryw ja stro wiu. /ga ba/ Osiem rodzin dostanie klucze do mieszkań POMOC Zło tów ma no we miesz ka nia so cjal ne, któ re po wsta ły przy uli cy Ko ściel nej, w miej scu wy bu rzo ne go bu dyn ku. De cy zją kon ser wa to ra za - byt ków za cho wa na zo sta ła piw ni ca i ozdob ny co kół. Koszt bu do wy no we go bu dyn ku so - cjal ne go wy niósł bli sko 700 ty się cy zło tych. Środ ki po cho dzi ły z bu dże tu mia sta, ale po zy ska no tak że do fi nan - so wa nie z Ban ku Go spo dar stwa Kra - jo we go. W obiek cie znaj du je się osiem miesz kań. Są to lo ka le so cjal ne z wyż - szym stan dar dem, dla te go też staw - ka za m² wy nie sie 5,70 zł. Miesz ka - nia ma ją po wierzch nię oko ło 42 m², a dwa z nich po 55 m². Ogrze wa ne bę dą ga zem. Obiekt zo stał wy ko na ny zgod nie z ter mi nem za war tym w umo wie i zo - stał już prze ka za ny mia stu. Obec nie trwa ją nie zbęd ne do za sie dle nie eks - per ty zy sa ne pi du i stra ży po żar nej. Wrę cze nie klu czy no wym lo ka to rom ma na stą pić 10 wrze śnia. No wy mi lo ka to ra mi bę dą do tych - cza so wi użyt kow ni cy sta re go bu dow - nic twa ko mu nal ne go. Za kwa li fi ko wa - ni do no wych miesz kań mu sie li po - sia dać sta ły do chód, któ ry gwa ran tu - je re gu lar ne opła ca nie czyn szu i opłat, jak rów nież nie mo gli po sia dać za - dłu że nia. Zwol nio ne miesz ka nia zo - sta ną przy dzie lo ne oso bom z ko lej ki ocze ku ją cych na przy dział mie sza nia ko mu nal ne go. /mk/ POLSKA - ANGLIA - POLSKA tel

7 N 7 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Pile ul. Sikorskiego 33 p. 212 Zaprasza na: FOT. PSP ZŁOTÓW ZMIANY W ROZLICZENIU PODATKU VAT OD LIPCA 2015 R zderzenie dwóch osobówek. Kierowca opla pijany Z POLICJI Pra wie pro mil al ko ho lu w or ga ni zmie miał 25-la tek z gmi ny Za krze - wo, któ ry sie dział za kie row ni cą opla cor sy. Je go au to zde rzy ło się z au di. o zda rze nia do - szło w śro dę ra no, oko ło go - dzi ny 8. Na drodze wo je wódz kiej nr 188, na tra sie po mię dzy Za krze wem i Zło to wem zde rzy ły się dwa au ta oso - bo we: opel cor sa i au di. Choć zde rze nie wy glą da ło groź nie, to na szczę ście nikt z uczest ni ków wy pad - ku nie do znał po waż niej szych ob ra żeń. Obec ni na miej scu ra tow - ni cy me dycz ni udzie li li po mo cy pa sa żer ce au di, któ ra do zna ła kil ku otarć. Jak wstęp nie usta li ła po - li cja, do zde rze nia do szło w mo men cie, gdy kie row ca opla (25-let ni miesz ka niec gmi ny Za krze wo) pró bo wał zje chać w le wo. Ma new ru jed nak nie za sy gna li zo wał, co wię cej, nie za uwa żył, że był w tym mo men cie wy - prze dza ny przez au di. Ba da nie al ko ma tem wy - ka za ło, że kie row ca au di (26- let ni miesz ka niec gmi ny Za - krze wo) był trzeź wy. Na to - miast kie row ca opla miał w or ga ni zmie pra wie pro - mil al ko ho lu. Kie row cy opla za trzy - ma ne zo sta ło pra wo jaz - dy in for mu je Ma ciej Fo - rec ki, rzecz nik zło tow skiej po li cji. /mich/ I STOPIEŃ - KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI - DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO (90 GODZIN ZAJĘĆ) - KURS ROZPOCZĘCIE Informacje i zapisy: tel Formularz zgłoszeniowy na stronie: Odszkodowań za suszę nie będzie? Złóż wniosek o szkolną wyprawkę OKONEK Urzęd ni cy z Okon ka prze rwa li pra ce ko mi sji sza cu ją cej za kres i wy so kość szkód w go - spo dar stwach rol nych spo wo do wa nych m.in. do - tkli wą su szą. Po wo dem ta kiej de cy zji jest sta no wi sko wo je wo dy w tej spra wie. Jak po in for - mo wa ła bur mistrz Okon ka Mał go rza ta Sa meć, wo je wo - da wiel ko pol ski stwier dził brak pod staw praw nych do dzia ła nia ta kiej ko mi sji. Dzia ła nie ko mi sji mia ło być pod sta wą do wy pła ty ew. od szko do wań dla rol ni ków naj bar dziej do tknię tych ka - ta stro fal ną su szą. Skraj nie nie ko rzyst ne wa run ki at mos - fe rycz ne pa nu ją od dłuż sze - go cza su, a rol ni cy już pra - wie dwa mie sią ce te mu zgła - sza li do ra tu sza w Okon ku in for ma cje do ty czą ce strat spo wo do wa nych su szą. Co wię cej, bur mistrz Okon ka sta ra ła się o uzna - nie gmi ny przez wła dze kra - jo we za do tknię tą su szą, co otwo rzy ło by dro gę dla rol - ni ków m.in. do pre fe ren cyj - nych kre dy tów. Póki co niestety się to nie udało. /mich/ ZŁOTÓW Do 15 wrze śnia miesz kań cy Zło to wa mo gą skła dać wnio ski o przy - zna nie po mo cy w for mie do fi nan so wa nia za ku pu pod ręcz ni ków i ma te ria - łów edu ka cyj nych. Dla miesz kań ców gminy Kra - jen ka ter min koń czy się 7 wrze śnia. Urząd Miej ski w Zło to wie sza cu je, że po tę for mę po - mo cy się gnie po nad 400 osób. W 2014 r. na szkol ne wy - praw ki Zło tów prze ka zał z bu - dże tu po nad 44 tys. zł. Jed nak wy praw ka to nie - je dy ne wspar cie fi nan so we uczniów. Trwa re for ma pod - ręcz ni ko wa, w związ ku z czym, bez płat ne pod ręcz ni ki otrzy - ma ją w szko łach dru go kla si - ści, czwar to kla si ści oraz ucznio wie pierw szych klas gim na zjów. Po moc dla naj uboż szych przy go to wu je tak że Ca ri tas Pol ska. Po raz siód my ru szy - ła ogól no pol ska ak cja pro - mo cyj na Tor ni ster pe łen uśmie chów. Kam pa nia po - trwa do 30 sierp nia. Ple ca ki, za ku pio ne przez Ca ri tas, a wy - po sa żo ne przez dar czyń ców, roz da wa ne bę dą w ko ścio - łach. /mk/ Księgowa na miejsce skarbnika? KADRY Gmi na Zło tów szu ka no we go skarb ni - ka, któ ry za stą pi na sta no wi sku prze cho - dzą cą na eme ry tu rę Kry sty nę Schil ling. Wszyst ko wska zu je na to, że funk cję tę obej - mie obec na głów na księ go wa, Emi lia Ko no - pińs ka -No cho wicz, jed nak de cy zja uza leż - nio na jest od gło so wa nia rad nych w tej spra wie. Kan dy dat ka uzy ska ła po - par cie za rów no ak tu al nej pa ni skarb nik, przez któ - rą przez kil ka lat by ła przy - go to wy wa na do peł nie nia tej funk cji, jak i sa me go wój ta, Pio tra La cha, któ ry za re ko men do wał jej oso - bę na ostat nim po sie dze - niu ko mi sji sta łych Ra dy Gmi ny Zło tów. Z uwa gi jed nak na to, iż naj bliż sza se sja ra dy przy - pa da tuż przed za koń cze - niem pra cy przez obec ną skarb nik, wójt po pro sił rad nych o wstęp ne po par - cie dla kan dy dat ki, któ re uzy ska ła jed no gło śnie. Moż na za tem przy pusz czać, iż fak tycz ne gło so wa nie rad nych w spra wie po wo - ła nia obec nej głów nej księ - go wej na sta no wi sko no - we go skarb ni ka bę dzie je - dy nie for mal no ścią. Emi lia Ko no piń ska - No - cho wicz z wy kształ ce nia ma gi ster eko no mii, jest ab sol went ką Uni wer sy te - tu Szcze ciń skie go. Po sia - da kil ku na sto let ni staż pra cy w Urzę dzie Gmi ny Zło tów. Pani Emilia de - kla ru je też, że czuje się go - to wa ob jąć no we sta no wi - sko. /mk/ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, A ZAPROPONUJEMY TOBIE ATRAKCYJNY KREDYT. od 0% wkładu własnego szybka decyzja kredytowa okres finansowania do 120 m-cy minimum dokumentów dostosowanie spłat rat kredytowych do indywidualnych potrzeb PARAMETRY KREDYTU: proste i czytelne zasady oprocentowanie oparte na marży uproszczone procedury możliwość dobrania pieniędzy na sfinansowanie własnych potrzeb Skontaktuj się z nami. Przyjedziemy! tel tel

8 Z 8 P R O M O C J A. S T A R O S T W O P O W I A T O W E W Z L O T O W I E święto policji UROCZYSTOŚĆ 24 lipca w powiecie złotowskim, podobnie jak w całej Polsce, uroczyście obchodzono Święto Policji. Mundurowi z całego powiatu otrzymali awanse i nagrody. ro czy sto ści roz - po czę ła Msza Świę ta od pra - wio na w in ten cji wszyst kich po li cjan tek, po - li cjan tów i pra cow ni ków po li cji oraz ich ro dzin, od - pra wio na przez ka pe la na zło tow skiej po li cji ks. Grze - go rza Fa bi sza ka, w ko ście le pw. Św. Ro cha w Zło to wie. Punk tu al nie o godz. 12., w sa li zło tow skie go ki na, roz po czę ła się uro czy sta aka de mia w trak cie któ rej wrę czo ne zo sta ły od zna cze - nia i no mi na cje na wyż sze stop nie po li cyj ne. Ob cho - dy Świę ta Po li cji swo ją obec no ścią za szczy cił Sta - ro sta Zło tow ski Ry szard Go - ław ski, Wi ce sta ro sta Po wia - tu Zło tow skie go Da niel Sztych, Prze wod ni czą ca Ra - dy Po wia tu Zło tow skie go Ja dwi ga Har bu ziń ska Tu - rek, Bur mi strzo wie i Wój - to wie wszyst kich gmin po - wia tu oraz prze wod ni czą cy rad miej skich i gmin nych. Nie za bra kło rów nież wśród zło tow skich po li cjan tów by - łe go Ko men dan ta Po wia to - we go Po li cji w Zło to wie obec nie Ko men dan ta Po - wia to we go Po li cji w Tur ku insp. Grze go rza Gi basz ka, któ ry w la tach do wo dził zło tow ską jed nost - ką. Po nad to obec ni by li przed sta wi cie le wszyst kich współ pra cu ją cych in sty tu - cji, służb mun du ro wych, eme ry tów i ren ci stów po li - cyj nych oraz lo kal nych me - diów. W dniu Świę ta Po li cji nie za po mnia no rów nież o pra - cow ni kach cy wil nych. List Gra tu la cyj ny z rąk Ko men - dan ta Po wia to we go Po li cji w Zło to wie insp. Wal de ma - ra Wil czew skie go oraz Pierw sze go Za stęp cy Ko - men dan ta Po wia to we go Po - li cji w Zło to wie mł. insp. Wi tol da Pa ją ka otrzy ma ły Da nu ta Dróżdż ob cho dzą - ca ju bi le usz 30 lat pra cy w Po li cji oraz Ma rze na Ko - kot Ko wal ska ob cho dzą - ca ju bi le usz 20 lat pra cy w Po li cji. AWANSOWANI I ODZNACZENI Na sto pień pod in spek to ra Po li cji mia - no wa ny zo stał: nad kom. Re dzim ski Bła żej; Na sto pień nad ko mi sa rza Po li cji przed ter mi nem mia no wa ny zo stał: kom. Za jąc Ma ciej; Na sto pień star sze go aspi ran ta Po li cji mia no wa ni zo sta li: asp. Kur czych Igor, asp. Ma li szew ski To masz, asp. Rum - m ler Sła wo mir, asp. Sud ni ko wicz Prze my sław, asp. Wro tek Iza be la, asp. Wit ko wicz An drzej, asp. Wojt - czak Ma rek; Na sto pień aspi ran ta Po li cji mia no wa - ny zo sta li: mł. asp. Bie łusz Ra fał, mł. asp. Na po ra Grze gorz, mł. asp. Krzysz tof No wak, mł. asp. Urbań ski An drzej, mł. asp. Zwo liń ski To masz; Na sto pień młod sze go aspi ran ta Po li cji mia no wa ny zo sta li: sierż. szt. Bo bu la Mar cin, sierż. szt. Gie czew ski Łu - kasz, sierż. szt. Go dlew ski Jan, sierż. szt. Grzy bow ski Fa bian, sierż. szt. Koz dra Ja cek, sierż. szt. Łu czak Grze - gorz, sierż. szt. Ziach Se ba stian; Na sto pień sier żan ta szta bo we go Po li cji mia no wa ni zo sta li: st. sierż. Fo rec ki Ma ciej, st. sierż. Gre lak Da mian, st. sierż. Ko cha now ski Ma ciej, st. sierż. Ku rant To masz, st. sierż. Ko tul la Ro - man; Na sto pień star sze go sier żan ta Po li cji mia no wa ni zo sta li: sierż. Gó rec ka Na - ta lia, sierż. Idzik To masz, sierż. Kló - ska Ma ciej, sierż. Rze my kow ski Łu - kasz; Na sto pień sier żan ta Po li cji mia no wa ni zo sta li: st. post. Dra bo wicz Ka rol, st. post. Ga jew ski Ka rol, st. post. Ko - złow ski Bar tło miej, st. post. Ko man Elż bie ta, st. post. Ku bik Iza be la, st. post. Li nie wicz Woj ciech, st. post. Ro bak Ma ciej, st. post. Siecz ka rek Mo ni ka, st. post. Szpu nar Do ro ta, st. post. Wa loch Ża ne ta, st. post. Wa - loch Ża ne ta, st. post. Ja guś Łu kasz; Na sto pień star sze go po ste run ko we go Po li cji mia no wa ni zo sta li: post. Sa wic ki Se ba stian, post. Świ ta ła Ma rek, post. Niedź wiec ki Ja kub, post. Tyl man Ka - ta rzy na, post. Wie za To masz, post. Mi lew czyk Da wid. Jak skorzystać z pieniędzy LGD? Łobzonka: produkt ŚRODKI UE O dzia ła niach Lo kal nej Gru py Dzia ła nia Kraj na Zło tow ska sły - chać co raz wię cej. Do zdo by cia jest 12 mi lio - nów zło tych, ale bez po mo cy miesz kań ców po wia tu ze bra nie ca łej pu li mo że oka zać się nie - moż li we. To miesz kań cy po wia tu zło tow skie go mu szą za an ga - żo wać się w stwo rze nie stra - te gii dzia ła nia tłu ma czy pre zes LGD, Prze my sław Kur dzie ko. Or ga ni za cje po za rzą do we i przed się bior - cy, pi sząc pro jek ty, bę dą sta - rać się o środ ki na roz - wój do da je. Jed no ze spo tkań sta ro sty oraz pre ze sa LGD od by ło się w Tar nów ce, gdzie z wój tem Jac kiem Mo ścic kim, uzgad nia - no wstęp nie bu do wę chod ni ków w Gmi nie Tar nów ka. Gru pa zo sta ła za ło żo - na po to, by uła twić miesz - kań com po wia tu po zy ski - wa nie środ ków unij nych. De cy zją Unii Eu ro pej skiej po przed nie roz da nia fun - du szy za in we sto wa ne by ły w in fra struk tu rę, w tym sa - le i świe tli ce wiej skie. Te jed nak, mi mo ład ne go wy - glą du, czę sto sto ją pu ste i nie użyt ko wa ne. Obec ne roz da nie fun du szy ma być w więk szo ści prze zna czo - ne na przed się bior czość, w tym sa mo za trud nie nie i two rze nie no wych per - spek tyw za trud nie nia. Ja kie bran że bę dą naj - so wi ciej fi nan so wa ne? To za le ży od stra te gii, któ rą wła dze Kraj ny Zło tow skiej chcą współ two rzyć wspól - nie z miesz kań ca mi. To wła śnie mo ment, w któ rym spo łecz ność ma oka zję wska zać na pro ble - my i bra ki, któ re od bi ja ją się na ja ko ści ży cia co - dzien ne go w ich miej sco - wo ściach tłu ma czy Sta - ro sta Zło tow ski, Ry szard Go ław ski. Sta ro sta oraz pre zes LGD za czę li się już spo ty kać z sa mo rzą dow ca mi, by ci wska za li nie do god no ści w ich gmi nach. Jed no ze spo tkań od by ło się w Tar - nów ce, gdzie z wój tem Jac - kiem Mo ścic kim, uzgad - nia no wstęp nie bu do wę chod ni ków w Gmi nie Tar - nów ka. Pra ce nad bu do wą stra - te gii ma ją ru szyć we wrze - śniu. Dzię ki gran to wi z Urzę du Mar szał kow skie - go, kosz ty przy go to wa nia do ku men tu zo sta ną po kry - te w 100 pro cen tach ze środ ków wo je wódz kich. Pierw sze kon kur sy bę dą ogła sza ne w po ło wie 2016 ro ku. Miesz kań cy ma ją za tem czas, by za sta no wić się, w ja ki spo sób sko rzy stać ze środ ków, któ re prak - tycz nie są na wy cią gnię cie rę ki. Wy star czy do bry po - mysł i wy trwa łość. TURYSTYKA W Sta ro stwie Po wia to wym w Zło to wie od by ło się spo tka nie sta - ro sty, wój tów i bur mi s- trzów z dok to rem Paw łem Owsian nym, hy dro lo giem, dy rek to rem Ośrod ka Za - miej sco we go UAM w Pi le. Te ma tem prze wod nim by - ło za go spo da ro wa nie i wy ko rzy sta nie rze ki Łob - zon ki. Te mat spo tka nia brzmiał: Łob zon ka pro dukt tu ry stycz - ny pię ciu gmin i dwóch po - wia tów pół noc nej Wiel ko - pol ski ka ja kiem, ro we rem, pie szo, kon no. W spo tka - niu uczest ni czy li: Sta ro sta Zło tow ski Ry szard Go ław ski, Wi ce sta ro sta Zło tow ski Da - niel Sztych, Bur mistrz Zło - to wa Adam Pu lit, Wójt Gmi - ny Lip ka Prze my sław Kur - dzie ko, Wójt Gmi ny Za krze - wo Hen ryk Do bro siel ski, za - stęp ca Wój ta Gmi ny Zło tów Ry szard Wiń ski oraz dr Pa - weł Owsian ny Pre zes Or ga - ni za cji Tu ry stycz nej Pół noc - nej Wlkp. Do li na No te ci, Grze gorz Dud ko czło nek Za - rzą du Or ga ni za cji Tu ry stycz - nej Pół noc nej Wlkp. Do li - na No te ci, dy rek tor biu ra LGD Kraj na Zło tow ska Ma rek Ro ma niec, nad le śni - czy Nad le śnic twa Zło tów Je - rzy Jasz czyk, przed sta wi ciel Nad le śnic twa Lip ka Piotr Wan das i wła ści ciel elek - trow ni Żar ki Alek san dra Kli mas. Dr Pa weł Owi san ny przed - sta wił pro jekt za go spo da ro - wa nia rze ki Łob zon ki. Za kła -

9 Z 9 Starosta i Wójt zapraszają na powiatowo -gminne dożynki do Lipki Brą zo wym Krzy żem Za słu gi uho no ro wa ny zo stał insp. Wal de mar Wil czew ski. Jed no cze śnie Po sta no wie niem Pre zy den ta Rze czy po spo - li tej Pol skiej uho no ro wa ni zo sta li: Me da lem Zło tym za Dłu go let nią Służ bę uho no ro wa ny zo stał pod insp. Da riusz Wi daw ski; Me da lem Srebr nym za Dłu go let nią Służ bę uho no ro - wa ny zo stał asp. Grze gorz Mu raw ski; De cy zją Mi ni stra Spraw We wnętrz nych Brą zo wą Od zna - ką Za słu żo ny Po li cjant uho no ro wa ni zo sta li funk cjo na riu - sze Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Zło to wie: asp. szt. Ja - ro sław Musz czek, asp. szt. Sła wo mir Czar now ski. Wrę cze nie od zna czeń na stą pi pod czas ob cho dów świę - ta nie pod le gło ści w KWP w Po zna niu. ŚWIĘTO PLONÓW Te go - rocz ne do żyn ki po wiato wo - gmin ne od bę dą się 29 sierp nia, w Lip ce, w no wym Ośrod ku Re kre - acji i Wy po czyn ku, któ ry za stą pił daw ny ba sen. Do żyn ko we uro czy sto ści otwo rzy po lo wa, dzięk czyn - na msza świę ta. Już o go - dzi nie 15: 30 Sta ro sta Zło - tow ski oraz Wójt Gmi ny Lip - ka otwo rzą im pre zę i za pro - szą do wspól nej za ba wy i świę to wa nia. Na ta kiej im - pre zie nie mo że za brak nąć oczy wi ście odro bi ny ad re - na li ny, dla te go gmi ny po - wia tu zło tow skie go zmie rzą się w tra dy cyj nym tur nie ju pod na zwą So łec kie prze - bie ran ki. W do żyn ko wą nie dzie lę bra ko wać nie bę dzie też mu - zy ki. Lo kal ni ar ty ści grać bę dą dla go ści aż do go dzi - ny 18., kie dy to sce nę przej - mie ze spół Le sio ki, ener ge - ty zu jąc pu blicz ność daw ką skocz ne go di sco -po lo, któ - re go nie mo że za brak nąć na żad nej za ba wie do żyn - ko wej. Na go ści cze kać bę dą też licz ne sto iska twór ców lu - do wych. Zor ga ni zo wa ny zo sta nie też kon kurs na tra dy cyj ny wie niec do - żyn ko wy. Z ko lei młod si uczest ni cy bę dą mo gli wy - sza leć się pod czas za ba wy na zam kach dmu cha nych oraz osło dzić wa tą cu kro - wą. Już po go dzi nie 20. roz - pocz nie się z ko lei za ba wa ta necz na dla wszyst kich miesz kań ców, za tem na wet gdy by mia ła zmie nić się po - go da, tem pe ra tu ra na do - żyn kach na pew no wzro - śnie do mak si mum... Wy róż nie nia oraz drob ne upo min ki z rąk Sta ro sty Zło - tow skie go Ry szar da Go ław skie go, Wi ce sta ro sty Da nie la Szty cha, Prze wod ni czą cej Ra dy Po wia tu Zło tow skie go Ja - dwi gi Har bu ziń skiej Tu rek oraz Ko men dan ta Po wia to - we go Po li cji w Zło to wie otrzy ma li za naj lep sze wy ni ki w kon kur sie na szcze blu po wia to wym: Dziel ni co wy Ro ku : sierż. Mo ni ka Siecz ka rek oraz st. sierż. Na ta lia Gó rec ka Pa trol Ro ku : sierż. Mi chał Gó rec ki oraz sierż. Bar - tło miej Ko złow ski. turystyczny Krajny da on po łą cze nie atrak cji tu - ry stycz nej, ja ką są spływy ka - ja ko we, z ota cza ją cą rze kę in - fra struk tu rą: ścież ka mi ro - we ro wy mi, kon ny mi i pie szy - mi. Na te re nach le śnych ma - ją zo stać wy bu do wa ne po - mo sty, przy któ rych bę dzie moż na za trzy mać się i po - znać atrak cje przy rod ni cze, przejść ścież ka mi edu ka cyj - ny mi, itp. Pro jek to wa na in - fra struk tu ra ma być przy sto - so wa na dla osób nie peł no - spraw nych. Jed nym z prio ry te to wych za mie rzeń ma być po łą cze - nie Zło to wa z rze ką Łob zon - ką, po przez wy bu do wa nie ścież ki ro we ro wej po to rze ko le jo wym do miej sco wo ści Do ro to wo. Pod czas spo tka nia dys ku - to wa no tak że nad uatrak cyj - nie niem pro jek tu po przez po - łą cze nie kra jo bra zu do li ny Łob zon ki z lo kal ną kul tu rą czy z in ny mi atrak cja mi np. prze jazd ko lej ką wą sko to ro - wa w Bia ło śli wiu. Pro jekt ma szan sę re ali za cji, je śli doj dzie do współ pra cy z Mar szał kiem Wo je wódz twa Wiel ko pol skie - go, Lo kal ny mi Gru pa mi Dzia - ła nia, wła ści cie la mi go spo - darstw agro tu ry stycz nych oraz wła ści cie la mi firm zaj - mu ją cy mi się tu ryst ką ka ja - ko wą, ro we ro wą i z so łec twa - mi. Pro jekt bę dzie prze zna czo - ny dla tu ry stów week en do - wych, tu ry stów ro dzin nych, dzie ci i mło dzie ży szkol nej, a na wet dla tu ry stów za gra - nicz nych czy biz ne so wych.

10 10 K OBSŁUGUJEMY CAŁY KRAJ Kontakt telefoniczny: 61/ Poznań 67/ Piła 69/ Człuchów 63/ Konin 65/ Leszno 62/ Kalisz DOSTAWA MONTAŻ GRATIS OKNOSTYL -42% SUPERPROMOCJA! OKNA PCV 6-KOMOROWE OKNA 7-KOMOROWE BRAMY GARAŻOWE, OKNA DACHOWE PCV WYCENA, POMIAR DORADZTWO GRATIS! 5 lat gwarancji P JA ROMOCJA PROMOCJA PRO RATY OKNA TYPOWE dostępne od ręki W ofercie również monta aż, pełna gama parapetów, rolety y. Piła, ul. Kossaka a 119 tel w.oknostylpila.pl C jedna Noc z alchemikiem księżnej Anny WYDARZENIE Pierw sze go dnia trzy dnio we go świę ta An na Fest miesz kań cy Kra jen ki oraz go ście mie li oka zję prze żyć emo cjo nu ją ce wi do wi sko. Na tę jed ną noc otwar te zo sta ły pod zie mia ko ścio ła Świę - tej An ny. Pod ko ścio łem ze bra ły się tłu my. W pod zie miach cze kał na nich po kaz naj praw dziw szej al che mii... GABRIELA CIŻMOWSKA cie płą, lip co wą noc, przy peł ni księ ży ca, oświe tla ją ce go ta jem - ni czo mu ry ko ścio ła, ze bra nych przy wi tał pro boszcz, ks. Grze gorz Fa bi szak, któ ry przy wo łał po stać jed ne go z naj bar dziej zna nych al che mi ków. Duch Sta ni sla vu sa uka - zy wać ma się o dru giej stra ży noc nej, czy li wła śnie o g. 22. tak, jak za czy - na ła się im pre za w Kra jen ce... Po tem by ło tyl ko co raz bar dziej go rą co. W pod zie miach zwie dza ją - cych, któ rzy ze wzglę du na du żą licz - bę chęt nych mu sie li po dzie lić się na gru py, przy wi tał To masz Gier lach, miesz ka niec Kra jen ki, pa sjo nat che - mii i... al che mii. Po ka zał, jak w cza - sach, kie dy na ukow cy nie opi sy wa li jesz cze skła du sub stan cji che micz - nych, od dzie la no na przy kład kwa sy od za sad. Póź niej za czę ła się se ria efek tow - nych wy bu chów. Dy mu i za pa chu pro chu nie bra ko wa ło. Kul mi na cją wy strza łów był po kaz pi ro tech ni ki pod ko ścio łem. Wów czas pa dła też za po wiedź tur nie ju al che mi ków, któ - rych kra jeń ska pu blicz ność po dzi - wiać bę dzie mo gła już za rok. Al che mia roz wi ja ła się głów nie w śre dnio wie czu. Al che mi cy zaj mo - wa li się po szu ki wa niem elik si ru ży cia (środ ka za pew nia ją ce go dłu go wiecz - ność), pa na ceum (le ku na wszyst kie cho ro by) oraz ka mie nia fi lo zo ficz ne - go środ ka umoż li wia ją ce go prze - mia nę (trans mu ta cję) me ta li po spo li - tych (np. oło wiu czy mie dzi) w me ta - le szla chet ne: sre bro i zło to. W XVI-XVIII w. al che mia za czę łą prze obra żać się w no wo cze sną na - ukę, by dać pod wa li ny roz wo jo wi współ cze snej che mii. Kościół św. Anny w Krajence OFERUJEMY: Przewóz klienta pod drzwi Ubezpieczenie na czas podróży Rabat dla grup zorganizowanych (od 3 osób) Klimatyzowane mikobusy /TONY TRANSPORT WYJAZDY CODZIENNIE Dzi siej szy ko ściół św. An ny jest frag men tem zam ku wa row - ne go, usta wio ne go na ru bie żach pań stwa pol skie go ro - ku za mek stał się wła sno ścią hra bie go Alek san dra Jó ze fa Suł kow skie go. Na by cie Kra jen ki mu sia ło mieć zwią zek z za - war ciem przez nie go mał żeń stwa z An ną Te re są z Prze ben - dow skich, cór ką wo je wo dy mal bor skie go. W wy ni ku I roz bio ru Pol ski, w 1772 ro ku Kra jen ka zna la zła się w pań stwie pru skim. Po tej da cie An na Suł kow ska zre zy gno wa ła z zam ku, prze zna cza jąc go do ada pta cji na ka to lic ki ko ściół pa ra - fial ny. Do na szych cza sów za cho wa ło się naj star sze, za chod nie skrzy dło zam ku. Ada pta cja do funk cji sa kral nej po le ga ła na wy bu - rze niu wszyst kich ścian dzia ło wych i stro pów, po więk sze niu nie - któ rych okien i za mu ro wa niu in nych, wy sta wie niu no wej więź by da cho wej, do bu do wa niu kruch ty i za kry stii. We wnę trzu wy mu ro - wa no pi la stry, am bo nę, em po rę or ga no wą i ża gla ste skle pie nie nad ka pli cą. Ka pli ca po wsta ła w daw nym przy zie miu i czę ści I pię - tra wie ży za chod niej, po przez usu nię cie ścia ny od dzie la ją cej ją od kor pu su głów ne go. W ko ście le spo rzą dzo no tak że póź no ba ro - ko we wy po sa że nie, w du żym stop niu za cho wa ne do dziś. Go tyc - ko -re ne san so we skrzy dło za chod nie za cho wa ło prak tycz nie w ca ło ści swo ja bry łę, aż po gzyms ko ro nu ją cy kor pus głów ny i ce bu la stą ko pu łą. Na igli cy ko ścio ła umiesz czo no cho rą giew kę z da tą 1774 rok. W tym ro ku po świę ce nia ko ścio ła do ko nał ksiądz ka no nik Fran ci szek Ciż mow ski. *** Pod czas ba dań ar che olo gicz nych, roz po czę tych w 2003 r., od - ko pa no m.in. frag men ty wschod nie go skrzy dła zam ku oraz ce - gla ną kon struk cję na rzu cie ośmio bo ku. Wów czas wstęp nie upo rząd ko wa no pod zie mia ko ścio ła. Ar che olo dzy zna leź li w nich po roz rzu ca ne frag men ty ko ści, któ re trud no by ło zi den - ty fi ko wać oraz tru mien. Wan da li zmu do ko na li żoł nie rze ra dziec - cy, któ rzy po wy zwo le niu plą dro wa li pod zie mia. Po za koń cze niu prac ar che olo gów, ko ści zo sta ły zło żo ne w jed nej z piw nic ko - ścio ła.

11 K 11 P R O M O C J A G M. K R A J E N K A Dni Krajenki czyli trzy dni zabawy na Anna Fest WYDARZENIE W tym ro ku, po raz pierw szy przez trzy dni świę to wa no Dni Kra jen ki. Im pre za, pod na zwą An na Fest, któ rej kul mi na cją był od pust w ko ście le pw. Św. An ny, w dniu pa tron ki pa ra fii, zor ga ni zo wa na zo sta ła z wiel kim roz ma chem. Pod czas dni Kra jen ki po raz pierw szy przy zna no na gro dę kul tu ral ną An na Fest. Z rąk bur mi - strza Kra jen ki Ste fa na Ki te li, ode brał ją ze spół Oleń ki, któ ry na roz wój dzia łal no ści otrzy - mał 2 tys. zło tych. Dzień Za baw Cykl im prez roz po czął się w pią tek, 24 lip ca. Pierw sze go dnia miesz kań cy ba wi li się pod czas kon cer tów ze spo łów di sco po - lo. Na sce nie za pre zen to wa li się Mejk i Ba - sta; był też T aniec Ognia oraz dys ko te ka na pły cie sta dio nu miej skie go. Z ko lei w no cy, w pod zie miach ko ścio ła św. An ny za pre zen to wa no nie zwy kłe wi - do wi sko: spo tka nie z al che mi kiem księż - nej An ny [re la cja na stro nie obok]. Dzień Spor tu W so bo tę 25 lip ca od by ło się kil ka im - prez spor to wych, ro ze gra nych na wie lu are nach. Ra no, nad brze ga mi Gło mi, zgro - ma dzi li się ama to rzy węd ko wa nia, któ rzy ry wa li zo wa li o Pu char Bur mi strza Gmi ny i Mia sta Kra jen ka. Spo śród 22 za wod ni - ków naj lep szym oka zał się Ro man Ki jek, dru gie miej sce zdo był Aloj zy Ło bo dziń ski, a trze ci był Jan Ro mań czuk. In ną are ną by ła ha la spor to wa oraz kor ty przy kra - jeń skim gim na zjum. Naj pierw od był się tur niej te ni so wy. W gru pie naj młod szych ro ze gra no spo tka nie spar rin go we oraz tor prze szkód. W gru pie czer wo nej, w fi na le Ju lia Szpot wy gra ła z Ol kiem Cie cha now - skim. W naj star szej gru pie zwy cię żył Ka - mil Goź dzi kow ski. Z ko lei po po łu dniu ro ze gra no tur niej pił ki pla żo wej, w któ rym pierw sze miej - sce zdo by ła pa ra Kac per Goź dzi kow - An na Fest to ini cja ty wa bur mi strza Ste fa na Ki te li, dy rek to ra Kra jeń skie go Ośrod ka Kul tu ry Ka ro la Ad le ra oraz pro bosz cza ks. Grze go rza Fa bi sza ka. ski Adam Trza ska. W Dniu Spor tu za - gra li też pił ka rze. W ka te go rii do lat 10 zwy cię ży ła dru ży na Ma ła Kraj na, a naj - lep szym pił ka rzem (a ra czej pił kar ką) wy - bra no Rok sa nę Ber na to wicz, a naj lep szym bram ka rzem Paw ła Wirth. Kró lem strzel - ców zo stał Ma te usz Wie dro. Z ko lei w ka - te go rii lat pierw sze miej sce zdo by ły FC Iskier ki, dru gie FC Kraj na Tor na do, a trze cie CSK Kraj na Kra jen ka. Tu taj naj lep szy strzel cem oka zał się Kac per Dyl, naj lep szym za wod ni kiem Pa tryk Mi lew - czyk, a naj lep szym bram ka rzem/bram kar - ką Ju lia Ma zur. Dzień ro dzin ny Trze ci dzień An ny Fest po świę co no ro - dzi nom. W dniu pa tron ki pa ra fii od pu - sto wą uro czy stość roz po czę ła msza św., po któ rej ko ro wo dem, któ ry pro wa dzi ła or kie stra dę ta OSP Kra jen ka, prze ma sze - ro wa no na sta dion miej ski. Tam od był się ro dzin ny fe styn, pod czas któ re go roz strzy - gnię to m.in. kon kur sy pla stycz ny i fo to - gra ficz ny. Nie za bra kło rów nież wy stę pów ar ty stycz nych, na któ re zło ży ły się po pi sy ze spo łu Oleń ki, ze spo łu ta necz ne go Se - gre to, ka pe li My som ta cy, ze spo łu An dy Band oraz ze spo łu śpie wa cze go Dzwon z Po dróż nej. Nie zwy kle emo cjo nu ją ce by - ły po ka zy ka ra te ków ze Sto wa rzy sze nia Sa to ri oraz brac twa ry cer skie go her bu Tur Stefan Kitela, burmistrz Krajenki W gmi nie waż ny jest nie tyl ko roz wój in - fra struk tu ry i in we sty cje, ale rów nież in - te gra cja miesz kań ców oraz sze ro ka ofer ta kul tu ral no -roz ryw ko wa. Pro po nu - jąc trzy dnio wą im pre zę An na Fest ma - my na dzie ję, że wpi su je my się z za po - trze bo wa nie miesz kań ców. Wie rzy my, że im pre za od by wa ła bę dzie się cy - klicz nie. W przy szło ści chce my tak że, ko rzy sta - jąc z na stęp ne go roz da nia unij nych środ ków, re mon to wać ko lej ne sa le wiej - skie, na przy kład w Głub czy nie i Skór - ce oraz re ali zo wać pro jek ty tu ry stycz ne nad rze ką Gło mią. Wszyst ko po to, by miesz kań com gmi ny ży ło się, jak naj le - piej oraz by przy cią gać do nas tu ry - stów. z Choj nic. Do ini cja ty wy przy stą pi ły też pa nie z gmin nych Kół Go spo dyń Wiej - skich, któ re przy go to wa ły pysz ne wy pie ki i in ne po tra wy. /źródł: KOK /

12 12 J PR OMOC JA. ON PZW W PIL E 40 lat Polskiego Związku Wędkarskiego nad Notecią JUBILEUSZ Okręg Nad no tec ki Pol skie go Związ ku Węd kar skie - go świę tu je 40-le cie swo je go ist nie nia. Hi sto ria ON PZW w Pi le za czy - na się już w 1975 ro ku. To wła śnie wte dy po wsta ją w kra ju okrę gi PZW, po wsta je rów nież okręg Pil ski, któ - ry sku pia węd ka rzy z ów cze sne go wo je wódz twa pil skie go. Za ło że nie by ło ta kie, by utwo - rzyć okręg w każ dym wo je wódz - twie, ale bez two rze nia okrę gów sła bych. Wo je wódz two pil skie uzna - no za okręg bar dzo moc ny. Po pierw sze ze wzglę du na du żą licz bę człon ków PZW, a po dru gie nie zwy kle atrak cyj ne wa lo ry przy - rod ni cze, mię dzy in ny mi du żą ilość je zior mó wi Cze sław Pa cho wicz, obec ny pre zes Okrę gu Nad no tec - kie go PZW w Pi le. Po cząt ko wo sie dzi ba Okrę gu mie - ści ła się w Wał czu. Nic dziw ne go jed nak, bo pierw szym pre ze sem zo stał Ma rian Ba śla dyń ski (ów cze - sny pre zes ko ła miej skie go PZW w Wał czu). W Wał czu zbu do wa no rów nież dom węd ka rza, w któ rym sie dzi bę mia ło biu ro Okrę gu. Już w 1975 ro ku po ja wi ły się po stu la ty, by sie dzi ba Okrę gu jak naj szyb ciej prze nie sio na zo sta ła jed nak do Pi - ły. Tak się też sta ło, ale do pie - ro lat póź niej. Od te go cza su ON PZW miał swo ją sie dzi bę w bu - dyn ku NOT-u, któ re go bu do wę zresz tą współ fi nan so wał. Od 2010 ro ku biu ra Okrę gu miesz czą się na - to miast przy uli cy Śnia dec kich. 24 sierp nia 1975 r. Zjazd Kon sty tu cyj ny de le ga tów kół PZW wo je wódz - twa pil skie go, pod czas któ re go zde cy do wa no o po wo ła niu Okrę gu Nad no tec kie go PZW. Na zdjęciu Prezydium Zjazdu od lewej: T. Szarejko, H. Tarnowski, J. Kandulski, J. Komar, J. Różański 26 kwiet nia 1997 r. VII Okrę go wy Zjazd De le ga tów, pod czas któ re go Okrę go wi wrę czo no sztan dar. Na zdję ciu Se nio rzy Okrę gu prze ka zu ją Sztan dar Ma rian Stęp niak (wrę cza), Adam Ni ziń ski (z pra wej), Wło dzi - mierz Ha nyż (z ty łu). Za ry bia nie za mi lio ny Okręg Nad no tec ki PZW go spo - da ru je obec nie na po nad 4 ty sią - cach hak ta rów wód. Go spo da ru je, czy li dba m.in. o za ry bia nie. Co ro - ku do wód tra fia oko ło 14 ton na - ryb ku. Licz ba ro bi wra że nie! Jesz - cze więk sze, gdy pod su mu je my za - ry bie nia prze pro wa dzo ne przez Okręg w cią gu 40 lat dzia łal no ści. W tym cza sie do wód, któ ry mi za - rzą dza ON PZW tra fi ły po nad 732 to ny na ryb ku oraz po nad 11 mi lio - nów sztuk. Ak cje za ry bia nia fi nan - so wa ne są m.in. ze skła dek, opła - ca nych przez węd ka rzy. Mi strzo wie z nad No te ci Okręg Nad no tec ki od lat utrzy - mu je swo ją moc ną po zy cję w węd - kar stwie spor to wym. Węd ka rze znad No te ci wie lo krot nie by li człon - ka mi węd kar skiej ka dry na ro do - wej. W dys cy pli nie spła wi ko wej nasz kraj re pre zen to wa li: Te re sa Ge isler, Ry szard Ge isler, Ka mil Ge isler i Mi ko łaj Ge isler (wszy scy Ko ło Cho dzież), Ot ton Gu cze i Bo - gu sław Do brzań ski z Ko ła Krzyż Ko le jarz, Cze sław Oko (Ko ło Bu - dzyń), Zyg munt Sko ta rek (Pi ła Mia - sto) i Mo ni ka Dy mek (Zło ta Kacz - ka Pi ła). W ka drze Pol ski w dys - cy pli nie spin nin go wej by li: An drzej Ko now roc ki, Mie czy sław Uła now - ski, Sła wo mir Czaj kow ski wszy - scy z Ko ła Gwda Pi ła. Wie lu węd ka rzy Okrę gu ma na kon cie tak że mi strzow skie ty - tu ły. Prezesi ON PZW w Pile Marian Baśladyński ( ) Józef Różański ( ) Alfred Kowalski ( ) Czesław Pachowicz (1993 do dziś) Okręg Nad no tec ki PZW w Pi le w licz bach * ON PZW zrze sza oko ło 12 ty się cy węd ka rzy z te re nu by łe go wo je wódz twa pil skie - go, tj. po wia tów: pil skie go, czarn kow sko -trzcia nec kie - go, cho dzie skie go, zło tow - skie go, wą gro wiec kie go, sza mo tul skie go i obor nic kie - go. * W Okrę gu dzia ła 70 kół węd kar skich oraz 10 szkó - łek węd kar skich. * ON PZW za rzą dza hek ta ra mi wód, któ re do - stęp ne są dla węd ka rzy. * Co ro ku w ra mach prze - pro wa dza nych przez Okręg za ry bień tra fia do wód oko - ło 14 ton na ryb ku. Mło dzi węd ka rze na start ON PZW sta wia na mło dzież. Przy ko łach w Okrę gu dzia ła ją szkół ki węd kar skie oraz klu by ju - nio rów. Co ro ku od by wa się rów - nież sze reg im prez, kon kur sów i za - wo dów dla dzie ci i mło dzie ży, or - ga ni zo wa nych przez dzia ła czy Związ ku. Ży czy my pil skim węd ka rzom ko lej nych, uda nych lat dzia ła nia. Najważniejsze problemy mamy już za sobą ROZMOWA Z Czesławem Pachowiczem, prezesem Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile Jak dłu go jest Pan pre ze sem Okrę gu Nad no tec kie go PZW w Pie? Peł nię tę funk cję od 1993 ro ku, czy od ja kichś mie się cy. W ja kich oko licz no ściach zo - stał Pan wy bra ny pre ze sem po raz pierw szy? Ob ją łem tę funk cję po tym, jak z zre zy gno wał z niej Al fred Ko - wal ski. Ko le dzy zde cy do wa li, że po wi nie nem prze jąć tą funk cję, sta ło się to na VI Zjeź dzie De le - ga tów. Wcze śniej przez dwie ka den cje uczy łem się od Al fre - da, peł niąc funk cję wi ce pre ze - sa. Jak przez te 40 lat zmie nił się Okręg? Na pew no du żym zmia nom ule - gły kwe stie dzier ża wy wód. Dziś jest to nie co bar dziej skom pli ko - wa ne, bo jest wie lu wła ści cie li wód: sa mo rzą dy, La sy Pań stwo - we, Agen cja Nie ru cho mo ści Rol - nych i Re gio nal ny Za rząd Go spo - dar ki Wod nej. Jesz cze ja kiś czas te mu gło - śno mó wi ło się o tym, że Pol - ski Zwią zek Węd kar ski ma kło - po ty z prze dłu ża niem umów dzier żaw nych na wo dy z RZGW, przez co zwy czaj nie tra cił je zio ra i nie by ły one do - stęp ne dla węd ka rzy. Czy sy tu - acja już ule gła zmia nie? Fak tycz nie sy tu acja by ła bar - dzo trud na, w kil ku przy pad kach spo ry w RZGW koń czy ły się w są dzie na szą prze gra ną. Nie - daw no jed nak w RZGW w Po - zna niu na stą pi ły zmia ny ka dro - we. No wi lu dzie pod ję li się dość trud ne go za da nia upo rząd ko wa - nia spra wy wła sno ści wód, przez co bar dzo po waż ny pro blem, ja ki mie li śmy, prak tycz nie znik nął. Wróć my jesz cze do zmian... Przez te la ta zmie ni ła się moc - no kwe stia pro wa dzo nych za ry - bień przez Okręg. Od 1997 ro ku ca łość te go obo wiąz ku spo czy wa na Okrę gu. Wcze śniej od po wia - da ły za to mię dzy okrę go we za - kła dy go spo dar ki ry bac kiej, przez co ca łość środ ków ze skła - dek człon kow skich od pro wa dza - na by ła do War sza wy. Dzi siaj od - pro wa dza my ze skła dek człon - kow skich dzie sięć pro cent, a z po zo sta łej czę ści fi nan su je - my mię dzy in ny mi za ry bie nia. In ną waż ną kwe stią, ja ką Okręg dość moc no od czuł, by ła trans - for ma cja ustro jo wa kra ju i jej na - stęp stwa. W związ ku z póź niej - szą li kwi da cją du żych za kła dów pra cy, tra ci li śmy za kła do we ko ła PZW. W związ ku z tym licz ba człon ków dość moc no spa dła. W naj lep szych la tach mie li śmy na wet oko ło 25 ty się cy człon - ków, dziś licz ba ta oscy lu je w oko li cach 12 ty się cy. Okręg po dej mu je ja kieś dzia - ła nia, by tę sy tu ację zmie nić? Oczy wi ście. Przede wszyst - kim pra cu je my z mło dzie żą. Tu du ży ukłon w stro nę ko le gów, któ rzy zaj mu ją się ty mi kwe stia - mi, pro wa dzą szkół ki węd kar - skie, or ga ni zu ją za wo dy i kon - kur sy dla mło dzie ży, bi wa ki i obo zy węd kar skie. Dzia ła my rów nież w in nym kie run ku, na przy kład dzier ża wiąc no we wo dy, jak choć by w gmi nie Lip - ka. Wie rzy my, że prze ło ży się to na zwięk sze nie licz by człon ków w ko łach PZW. Gdy by miał Pan wy mie nić trzy naj waż niej sze wy da rze nia w 40- let niej hi sto rii Okrę gu, to by ły - by to... Wy mie nię dwa. Pierw sze to oczy wi ście 24 sierp nia 1975 ro ku, czy li pierw szy Zjazd De le ga tów, pod czas któ re go po wstał Okręg Pil ski a od 1997 ro ku Nad no tec ki PZW. Dru gie na to miast to siód my Zjazd De le ga tów 26 kwiet nia 1997 ro ku, pod czas któ re go za pa dły bar dzo waż ne de cy zje. Po pierw - sze uchwa lo no no wy sta tut Okrę - gu, po dru gie pod ję to waż ną uchwa łę, na mo cy któ rej Okręg na był oso bo wość praw ną, po trze - cie zaś Okrę go wi wrę czo ny zo stał sztan dar. Te dwie da ty, to ta kie dwa ka mie nie mi lo we, co nie zna - czy, że po zo sta łe zjaz dy by ły mniej waż ne one by ły ty po wo ro bo cze.

13 N 13 Jak uratować Pałac Działyńskich? ZŁOTÓW Ko lej ny za by tek Zło to wa nisz cze je. Pa łac Dzia łyń ski jest w co raz gor szym sta nie, z bra ku pie nię dzy na prze kształ ce nie go w cen trum ho te lo - wo -szko le nio we lub dom wy po czyn ko - wy. Dzier żaw ca za pew nia, że chce z mia stem współ pra co wać i li czy na po - moc wło da rzy. Ci na szczę ście za in te re - so wa ni są ra to wa niem za byt ku. MICHAŁ KĘPIŃSKI a łac zwa ny jest pa - ła cem Dzia łyń skich lub Ho hen zol ler - nów, choć ani jed ni, ani dru dzy tu ni gdy nie miesz ka li. Bu dow la po wsta - ła w II po ło wie XVIII w., wie żę po dob no we dług pro - jek tu C. F. Schin kla, zbu do wa no w 1830 r. Ogród pa ła co wy ma war tość za byt - ko wą. Jest tam pięk ny dzie - dzi niec. Jest tak że miej sce, gdzie moż na by ło wjeż dżać brycz ka mi. To wszyst ko by - ło za my ka ne bra mą. Kie - dyś, od stro ny mia sta, znaj - do wa ły się dwa je le nie, je - den sto ją cy, a dru gi sie dzą - cy. Pa łac ma swo ją hi sto rię i tra dy cję prze ko nu je Je - rzy Je lo nek, pa sjo nat hi - sto rii i re gio na li sta. Dziś obiekt ten, po dob - nie jak in ne za byt ki w Zło - ZŁOTÓW Po łą cze nie uni - wer sy te tu trze cie go wie ku, klu bu se nio ra, bi blio te ki i ga bi ne tu re ha bi li ta cyj ne - go tak w skró cie moż na opi sać dzien ny dom Se nior -WIGOR. Do koń ca ro ku w Pol sce po wstać ma oko ło 100 ta - kich miejsc, w po wie cie zło tow skim w Zło to wie i Okon ku. Do Zło to wa do tar ła nie - daw no de cy zja o tym, że otrzy ma bli sko 90 tys. zło - tych na utwo rze nie dzien ne - go do mu opie ki Se nior -Wi - gor. Ma on po wstać w daw - nych sal kach ka te che tycz nych pa ra fii pw. Wnie bo wzię cia Naj święt szej Ma ryi Pan ny, a sfi nan so wa ny ma zo stać w ra mach rzą do we go Wie - lo let nie go Pro gra mu Se nior - WIGOR na la ta Pro gram jest od po wie dzią obec ne go rzą du na kształ tu - to wie, nisz cze je. Spo wo do - wa ne jest to bra kiem pie - nię dzy, z któ rym bo ry ka się dzier żaw ca obiek tu. Miał on już wie le po my słów na za go spo da ro wa nie Pa - ła cu Dzia łyń skich, ale za - wsze na prze szko dzie sta - wa ły fi nan se. Je stem w sta łym kon - tak cie z wła ści cie lem pa ła cu. Do roz mów za pro si łem tak - że rad ne go wo je wódz kie go Hen ry ka Szo piń skie go oraz sta ro stę Ry szar da Go ław skie - go, aby śmy wie dzie li, ja kie pla ny wo bec obiek tu ma dzier żaw ca. Wi dać, że bu dy - nek to obec nie dla nie go kło - pot. Pro ble mem jest tak że to, że na dal miesz ka ją tam ro dzi ny tłu ma czy Adam Pu lit, bur mistrz Zło to wa. Co w tej sy tu acji da lej z bu - dyn kiem ro bić? Po my słów jest wie le, ale naj czę ściej po - ja wia się wi zja za go spo da - ro wa nia pa ła cu na ba zę ho - te lo wą. ją ce się w ostat nich la tach ten den cje de mo gra ficz ne, wska zu ją ce na sta rze nie się spo łe czeń stwa, po wo du ją ce ko niecz ność two rze nia wła - ści wej in fra struk tu ry słu żą - cej za pew nie niu opie ki oso - bom star szym. Pro gram prze wi du je moż - li wość two rze nia dwóch no - wych ro dza jów pla có wek: Dzien nych Do mów Se nior - -WIGOR oraz Klu bów Se- nior -WIGOR. Zgod nie z za - my słem Mi ni ster stwa Pra - cy, pla ców ki po wsta wać ma - ją w ma łych gmi nach o ni - skich do cho dach na miesz - kań ca i wy so kim od set ku osób star szych, gdzie nie ma żad nych pla có wek po mo cy spo łecz nej słu żą cych re ali - za cji usług opie kuń czych dla se nio rów. Ce lem Pro gra mu jest za - pew nie nie wspar cia oso bom nie ak tyw nym za wo do wo, To na praw dę pięk ne miej sce. Wpu ścił bym tu każ - dy ka pi tał, by le by pa łac nie ule gał dal szej de wa sta - cji do da je Je rzy Je lo nek. Po my sło wi te mu przy kla - sku je bur mistrz, któ ry sta - wia na pro mo cję mia sta i roz wój tu ry sty ki. Ba za ho - te lo wa jak naj bar dziej by się w Zło to wie przy da ła. By ło by dla mnie jed - nym z naj więk szych suk ce - sów tej ka den cji, gdy by uda - ło by się przy wró cić zło tow - skie za byt ki spo łe czeń stwu i za sto po wać ich nisz cze - nie pod kre śla Adam Pu lit. 90 tysięcy na dom seniora w wie ku 60 plus. I tak, prze - wi du je się na przy kład udo - stęp nie nie se nio rom in fra - struk tu ry po zwa la ją cej na ak - tyw ne spę dza nie cza su wol - ne go, czy ich ak ty wi za cję w śro do wi sku lo kal nym. Funk cjo no wa nie pla có - wek ma od by wać się w opar ciu o prze pi sy usta - wy o po mo cy spo łecz nej, na to miast okre śle nie kry - te riów uczest nic twa, za sad dzia ła nia i od płat no ści na - le żeć ma do obo wiąz ków wło da rzy mia sta. Z in for ma cji MPiPS wy ni - ka, że w tym ro ku do fi nan - so wa nie na utwo rze nie w ra - mach pro gra mu dzien nych do mów opie ki otrzy ma 119 sa mo rzą dów, w tym 14 z wo - je wódz twa wiel ko pol skie go. Z te re nu po wia tu zło tow skie - go, po za Zło to wem, do fi nan - so wa nie otrzy ma tak że Oko - nek. /mk/ Czy fak tycz nie uda się za - po biec nisz cze niu pa ła cu Dzia łyń skich, trud no po wie - dzieć. Wia do mo jed nak, że w tym przy pad ku klu czo wy w.szkolymedyczne.eu.eu DOBRY ZAWÓD PEWNA PRACA PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH CH PLAN ZAJĘĆ DOSTOSOWANY DO OSÓB PRACUJĄCYCHCH CZESNE 0 ZŁ PRACA DLA ABSOLWENTÓW W KRAJU I ZA GRANICĄ ZAROBKI DO 5000 ZŁ/MSC Studium Pracowników Medycznyych jest czas, bo każ dy ko lej ny rok bez czyn no ści po wo du je po gor sze nie się sta nu bu - dyn ku. Waż na jest tak że współ pra ca sa mo rzą dów. Cie szy jed nak fakt, że o za - byt kach w Zło to wie mó wi się co raz wię cej. Jest za tem na dzie ja, że uda się cho ciaż ich część od no wić. KIERUNKI NAUCZANIA: Asystent osoby niepełnosprawnej Asystentka stomatologiczna Higienistka stomatologiczna Opiekun medyczny Opiekun osoby starszej Opiekunka środowiskowa Technik masażysta Technik usług kosmetycznych ul. Kilińszczaków Wałcz infolinia

14 14 S Złoto na Mistrzostwach Polski BOKS MLKS Spar ta Zło tów ze zło tym me da lem Mi strzostw Pol ski Ka de tek w bok sie. Za wo dy od by ły się w po ło wie lip ca w Gru dzią dzu. W rin gu wy stą pi li naj lep si pię ścia rze i pię ściar ski ze Zło to wa. MICHAŁ KĘPIŃSKI ż trzy la ta MLKS Spar ta Zło tów cze - ka ła na zło ty me dal Mi strzostw Pol ski Ka de tek w bok sie. Uda ło się to w koń cu osią - gnąć Mag da le nie Bo ber, któ ra na mi strzo stwach w Gru dzią dza nie za zna ła po raż ki. Re pre zen tant ka Zło to wa boks tre nu je od trzech lat. Jest uczen ni cą Ze spo łu Szkół w Tar nów ce. Na za wo dach w Gru dzią dzu Mag da sto czy ła trzy wal ki, w któ rych dwie pierw sze za - koń czy ła w pierw szej run dzie przez tech nicz ny LICENCJONOWANY PRZEWÓZ OSÓB RAD-MAX AX POLSKA - HOLANDIA HOLANDIA - POLSKA kom tel WYJAZDY CODZIENNIE! no kaut, a w fi na ło wej wal ce wy gra ła jed no gło śnie na punk ty. Suk ce sem za koń czył się rów nież start Kin gi Szo stak. Za wod nicz ka Spar ty Zło tów, któ ra ry wa li zu je w ka te go - rii 66 kg w wal ce eli mi na cyj - nej po ko na ła Ju li tę Pu chal - ską z Po mo rza ni na To ruń przez tech nicz ny no kaut w dru giej run dzie. Nie ste ty w fi na le mu sia ła uznać wyż - szość Na ta lii Bar bu siń skiej i za koń czy ła zma ga nia na dru - gim miej scu. Wywalczyła 9. czas na świecie! LEKKOATLETYKA Ostat - nie mie sią ce by ły nie zwy - kle uda ne dla re pre zen - tant ki Gwar dii Pi ła, Klau dii Ada mek. Lek ko atlet ka z Za krze wa wzię ła udział w Mi strzo stwach Świa ta Ju nio rów Młod szych w Ko lum bii oraz 13. Olim - pij skim Fe sti wa lu Młodzie ży Eu ro py w Tbi li si. 9. Mi strzo stwa Świa ta Ju - nio rów Młod szych od by ły się od 15 do 19 lip ca w Ca li w Ko - lum bii. Klau dia wy star to wa - ła w dwóch bie gach: na 100 i na 200 m. Na krót szym dy - stan sie nie uda ło się jej za - kwa li fi ko wać do pół fi na łu. W bie gu eli mi na cyj nym za - wod nicz ka osią gnę ła wy - nik 12,02s. i osta tecz nie da ło jej to 26. miej sce na świe cie. Ko lej ne go dnia Klau dia Ada mek wy star to wa ła w bie - gu na 200m. Stres wy ni ka - ją cy z ran gi za wo dów opadł i re pre zen tant ka Gwar dii Pi - ła mo gła za pre zen to wać peł - nię swo ich umie jęt no ści. W bie gu eli mi na cyj nym po - bie gła 24,21s., co po zwo li ło jej awan so wać do pół fi na łu. Nie ste ty choć w pół fi na le Klau dia osią gnę ła wy nik lep - szy niż w eli mi na cjach 24,16s., to do awan su do fi na łu za - bra kło 0,10s. Osta tecz nie Klau dia upla so wa ła się na 9. miej scu, co i tak jest bar - dzo du żym suk ce sem mło dej za krze wian ki. Pod ko niec lip ca Klau dia wy star to wa ła też w 13. Olim - pij skim Fe sti wa lu Mło dzie ży Eu ro py w Tbi li si. Za krze wian - ka w sprin cie na ostat nich me trach wy wal czy ła srebr ny me dal. Za wod nicz ka uzy ska - ła czas 12,16s. Zwy cię ży ła Ir - land ka Cia ra Ne vil le 12,01s. Kie dy do bie głam na me - tę, nie wie dzia łam na ja kiej po zy cji przy bie głam, ale po kil ku mi nu tach na ekra - nie uka za ły się wy ni ki i miej - sca. Kie dy zo ba czy łam, że D MA.RAD Bojczyk Radosław Święta Złotów Srebr ny me dal zdo by ła tak - że Ol ga Maj chrzak, któ ra w eli mi na cjach po ko na ła Na - ta lię Woj cie chow ską przez tech nicz ny no kaut w pierw - szej run dzie. Fi na ło wa wal - ka za koń czy ła się wal ko we - rem i zwy cię stwem Ka mi li Kła po uch. Osta tecz nie Ol ga mu sia ła za do wo lić się srebr - nym me da lem. Spar ta Zło tów dru ży no wo zdo by ła I Miej sce na Ogól - no pol skiej Olim pia dzie Mło - dzie ży bro niąc ty tuł z ubie - głe go ro ku. Wiel ko pol ska rów nież trium fo wa ła, otrzy - mu jąc pa miąt ko we pu cha ry i wy prze dza jąc w koń co wej kla sy fi ka cję wo je wódz two Ku - jaw ko -Po mor skie i Ślą skie. przy bie głam na dru gim miej - scu, by łam za sko czo na, ale ogrom nie szczę śli wa ko - men tu je swój start Klau dia. Za rok na sza za wod nicz ka bę dzie mo gła po now nie wal - czyć o me da le w sto li cy Gru - zji. W lip cu 2016 ro ku od bę - dą się tu taj 1. Mi strzo stwa Eu ro py Ju nio rów Młod szych. /mk/ Bokserski talent z Lipki To masz Tez tlaff, tre ner bok se rów ze Spar ty Zło - tów twier dzi, że od na lazł wiel ki bok ser ski ta lent. Cho dzi o Ka mi la Szy dłow - skie go, 13-lat ka z Lip ki. Chło pak, choć nie mo że star to wać jesz cze na wet wśród mło dzi ków, to w spa - rin gach i po ka zo wych po je - dyn kach po ko nu je za wod - ni ków, któ rzy z bok sem zwią - za ni są o kil ka lat dłu - żej. Tak uta len to wa ne go za wod ni ka jesz cze nie mia - łem pod kre śla do świad - czo ny tre ner. Ka mil Szy dłow ski to uczeń Ze spo łu Szkół w Lip ce. Od naj - młod szych lat in te re so wał się spor ta mi wal ki. Kie dy je go ró wie śni cy oglą da li po pi sy na bo isku Mes sie go czy Ro - nal do, on pa sjo no wał się bok - ser ski mi po je dyn ka mi Floy - da May we athe ra Ju nio ra czy Man ny Pa cqu iao. Za cię cie do pię ściar stwa u Ka mi la do strzegł na uczy - ciel wy cho wa nia fi zycz ne go. Do bra pra ca nóg, wy trzy ma - łość, si ła i zręcz ność to by ło to... Gdy Ka mil miał 11 lat, tra fił do Spar ty Zło tów, gdzie za jął się nim tre ner To masz Tez tlaff. Po za le d wie kil ku tre nin - gach chciał za li czyć pierw sze spa rin gi. Po ko nał chło pa ków, któ rzy z bok sem zwią za ni by li już od dwóch lat i re gu lar nie tre no wa li wspo mi na tre ner. Ka mil to za wod nik, któ ry re pre zen tu ję wiel ką ska lę ta - len tu. Wcze śniej po dob ny zmysł do bok su mie li tyl ko Prze my sław Pi ku lik czy bra - cia Piej ko wie. W od róż nie niu jed nak od nich, 13-la tek z Lip - ki bok su nie miał w ge nach, a co za tym idzie, taj ni ków pię ściar stwa mu siał uczyć się sam. Tre no wa łem wie lu za - wod ni ków, ale ze wszyst kich mło dych adep tów Ka mil prze - ja wia naj więk szy po ten - cjał pod kre śla tre - ner. Od sa me go po cząt ku ro bi bar dzo du że po stę - py do da je. Od stycz nia mło dy za wod - nik Spar ty Zło tów bę dzie mógł już to czyć ofi cjal ne po je dyn - ki. Wej dzie w wiek mło dzi ka, co po zwo li mu re pre zen to - wać klub na róż ne go ro dza ju tur nie jach. Do te go cza su mu - szą wy star czyć mu spa rin gi i po ka zo we po je dyn ki. Szan są na dal szy roz wój ta - len tu Ka mi la są pla ny utwo - rze nia szkół ki bok ser skiej Spar ty w Lip ce. O po my śle roz ma wiać chcą tre ner To - masz Tet zlaff, dy rek tor Ze - spo łu Szkół w Lip ce Ewa Po - lań ska -Cie cha now ska oraz wójt Prze my sław Kur dzie ko. /mk/ GM. TARNÓWKA W lip cu, na bo isku w Bar tosz ko wie zor ga ni zo wa no Dzień Stra ża ka. Dzie ci ba wi ły się świet nie. Bra ły m.in. udział w pre zen - ta cji przy go to wa nej przez ab - sol wen tów PWSZ w Pi le. Stra - ża cy z ko lei za de mon stro wa li wóz i strój stra żac ki. Naj cie - kaw szą atrak cją by ło jed nak strze la nie z wę ża w pa choł ki i ką piel w pia nie. Im pre zę uda ło się przy go - to wać w ra mach pro jek tu Wspól ne dzia ła nia zwięk sze - niem ak tyw no ści spo łecz no - ści lo kal nej, re ali zo wa ne go przy współ pra cy gru py nie - for mal nej ONIplusMY oraz Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Tar nów ce. /ga ba/

15 OGŁOSZENIA DROBNE SPRZEDAM BRYKIET, PELET DRZEWNY. BARLINEK, tel. 67/ , PRACA Niemieckie zasiłki rodzinne. ZWROT PODATKU Holandia (dodatki), Niemcy, Norwegia, Anglia, Austria, Irlandia, Dania. Centrum Podatkowe Mieczysława Zając Złotów, ul. Norwida 6, tel , ATERIMA MED Opiekunki osób starszych w Niemczech tel Firma OKNO-BROS Chodzież zatrudni pracownika biurowego handlowca. Kontakt w siedzibie firmy tel. (0-67) wew. 23 lub 21. ATERIMA MED Opiekunki osób starszych w Niemczech tel USŁUGI BANKOWE KREDYTY DLA FIRM! WYSOKA PRZYZNAWALNOŚĆ! NA OŚWIADCZENIE! BEZ ZDOLNOŚCI! BEZ DOCHODÓW! TAKŻE DLA RYCZAŁTOWCÓW! WYSTARCZĄ 3 MIESIĄCE DZIAŁALNOŚCI! DLA ROLNIKÓW Z OPÓŹNIENIAMI W BIK, KRUS I PODATKACH! NA DOWÓD DO 10 TYS. ZŁ DLA WSZYSTKICH!!! Tel , O RATY! BEZ KOSZTÓW NA CAŁY ASORTYMENT *Oferta kredytu 10x0% może być udzielona na jednorazowy zakup wielu produktów z całej oferty sklepu GRENE. W ramach Umowy Kredytu Ratalnego i Umowy o Kartę Kredytową RRSO dla całkowitej przykładowej kwoty kredytu ratalnego w wysokości 1350,00. zł, dla 10 rat, w kwocie 135,00 zł każda, wynosi 0,00 %. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 1350,00 zł. RRSO dla całkowitej kwoty kredytu w karcie kredytowej na Stan na dzień Sygma Banque S.A. Oddział w Polsce, ul. Suwak 3, Warszawa. Szczegóły dostępne w sklepie. NIERUCHOMOŚCI Sprzedam mieszkanie 2 pokoje w centrum Piły. Atrakcyjna lokalizacja, po remoncie, jedyne mieszkanie na piętrze. Kontakt: Sprzedam Kamienicę w Pile w centrum miasta. Tel ZAKUWANIE WĘŻY HYDRAULICZNYCH SPORT W SKRÓCIE Zapisy na Trio Basket Jeszcze do niedzieli (16 sierpnia) miłośnicy koszykówki zapisywać mogą się na turniej Turniej koszykówki ZCAS TRIO BASKET. Impreza odbędzie się w piątek, 21 sierpnia, o godz. 17. Zorganizowana zostanie przez Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej, by uczcić 6 lat działania Orlika. Liga 11 Piłkarskich 7 września wystartuje III edycja Ligi Jedenastek KRZYŻÓWKA DO KAWY Piłkarskich. W 2013 roku najlepsi okazali się Eliminatorzy, a w 2014 triumfowała Mieszalnia Pasz. Kto będzie mistrzem tego roku? Regulamin i formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie organizatora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej. Zapisywać można się do 31 sierpnia. Mecze na dużym sztucznym boisku przy al. Mickiewicza rozgrywane będą w poniedziałki, od godz Liga startuje 7 września. D ň 1DV Q 2GZLHG facebook.com/sklep.grene 15

16 16 R 107 mieszkań o powierzchni od 32 do 112 m 2 Przestronna hala garażowa Wybrane mieszkania z tarasami, balkonami lub ogródkami Apartamenty dwupoziomowe Świetna komunikacja z centrum Cicha i spokojna okolica ZAKUP TAŃSZY OD WYNAJMU! Odwiedź naszą stronę internetową: SKONTAKTUJ SIĘ Z BIUREM SPRZEDAŻY! ul. Daleka 14 Poznań tel Mieszkanie dwupokojowe rata kredytu - tylko 836 zł/miesięcznie Mieszkanie trzypokojowe rata - tylko zł ródkami o 836 zł/miesięcznie o 836 zł/miesięcznie Mieszkanie dwupok anie dwupokojo Mieszkanie tr ojowe rata kredytu - anie trzypokojow edytu - y y tylko 836 zł/miesięcznie e rata - w o zł tylk 836 zł/mies o zł Ż sięcznie ę SKONT AKTUJ SIĘ Z NTAKTUJ SIĘ Z BIUREM SPRZED spr AKTUJ SIĘ Z BIUREM SPRZED ul. Daleka 14 P tel AKTUJ SIĘ Z BIUREM SPRZEDAŻY! a 14 Poznań triumgrunwald.pl ZAKUP A TAŃSZ OD WY AKUP AŃSZY WYNAJMU JMU! Odwiedź naszą stronę in Odwiedź naszą onę internetową: iumgrunwald.pl

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia:

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia: Wiadomoœci Parazytologiczne 2010, 56(4), 355 359 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go To wa rzy stwa Pa ra zy to lo gicz ne go,

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ O K Ó L N I K KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ 2/2013 Płock dnia 21 stycznia 2013 r. 5 KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ 3-6.01. Płoc kie Ko lę do wa nie; Płock 5.01. Kon cert ko lęd New Li fe

Bardziej szczegółowo

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej 1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej MałgorzataChojak Lublin Współpraca rodziców i nauczycieli trud ne, waż ne i ko niecz ne za da nie N ie ule ga wąt pli wo ści pi sze M. Ło boc ki iż współ

Bardziej szczegółowo

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej Kształcenie na etapie edukacji wczesnoszkolnej ma charakter edukacji zintegrowanej. Jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Jędrzej Tucholski (1932 2012)

Jędrzej Tucholski (1932 2012) Jędrzej Tucholski (1932 2012) Dwu dzie ste go pierw sze go ma ja 2012 r. zmarł w War sza wie Ję drzej Tu chol ski, dłu go let ni wi ce dy rek tor ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. W In sty

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel 12 KOLEKCJA Wiosenno-letnie smaki Wittchen Od cie nie cap puc ci no, mlecz nej cze ko la dy, ciem nej espres so, lat te, wa ni lio wej śmie tan ki to urze ka ją - ce, sma ko wi te ko lo ry, któ re po ja

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie APARTAMENT NASZE ELDORADO t e k s t : J o a n n a W o y d a, s t y l i z a c j a : M a g d a l e n a O l s z e w s k a, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a, p r o j e k t : K r y s t y n a M i k o

Bardziej szczegółowo

Kandydatka do Rady Miasta TAK. BĘDZIN 2010 plus. Okręg wyborczy nr 2 Śródmieście Warpie. lista nr 27. miejsce na liście.

Kandydatka do Rady Miasta TAK. BĘDZIN 2010 plus. Okręg wyborczy nr 2 Śródmieście Warpie. lista nr 27. miejsce na liście. Kandydatka do Rady Miasta TAK BĘDZIN 2010 plus Okręg wyborczy nr 2 Śródmieście Warpie lista nr 27 1 miejsce na liście Anna Koczur Sza now ni Pań stwo Mam za szczyt ubie gać się o man dat rad nej Ra dy

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Sub kul tu ry mło dzie żo we w okre sie trans for ma cji ustro jo wej w Pol sce

Sub kul tu ry mło dzie żo we w okre sie trans for ma cji ustro jo wej w Pol sce Sub kul tu ry mło dzie żo we w okre sie trans for ma cji ustro jo wej w Pol sce na przy kła dzie fe sti wa lu w Ja ro ci nie Pro jekt edu ka cyj ny z wie dzy o spo łe czeń stwie dla uczniów szkół po nad

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI. Zwykłe i niezwykłe

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI. Zwykłe i niezwykłe DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne Za ję cia pla stycz ne to ulu bio na dzia łal ność dziec ka wna ucza niu zin te gro wa nym. Są one for mą od re ago wa nia na pięć, roz

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA Szanowni Państwo! Rada Śląskiej Izby Budownictwa wspólnie z uczestnikami Forum Budownictwa Śląskiego uprzejmie informuje, że została otwarta IV edycja Konkursu ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2014 którego celem jest

Bardziej szczegółowo

w sieci gazet bezpłatnych

w sieci gazet bezpłatnych n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych NR 34 n WTOREK 27

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Alek san dra Koź lak Uni wer sy tet Gdań ski Trans port w lo gi sty ce a lo gi sty ka w trans por cie W kla sycz nym uję ciu za leż no ści mię - dzy trans por tem a lo gi sty ką pod kre śla się ro lę trans

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy higiena pracy mgr Arleta Mrugała mgr Dorota Wodzisławska-Czapla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy Zachowanie

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk -

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk - Utrzymać dobry czas Oscarowy sukces Idy uświadomił nam, że o powodzeniu polskiego filmu za granicą decyduje wiele czynników. Oprócz niezaprzeczalnie walorów artystycznych, ważne są: odpowiednia promocja

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM Jêzyk polski Poziom rozszerzony Listopad 2010 Od po wie dzi zda j¹ ce go mo g¹ przy bie raو r n¹ for mê jê zy ko w¹, ale ich sens mu si byو sy no

Bardziej szczegółowo

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ Ś W V I L I L A A Ś W I A T STYLEM z d j ę c i a Ł u k a s z Z a n d e c k i, t e k s t?????????????????, p r o j e k t K a t a r z y n a A r s e n o w i c z, P r a c o w n i a A r s e n o w i c z D e

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Po dob nie jak w ro ku po przed nim, tak i w tym pra gnę przed sta wić ty po we błę dy ma tu rzy stów po peł nio ne pod czas roz wią zy wa nia za

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r.

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Warszawa, 5 maja 2010 r. Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Bardziej szczegółowo

DODATEK SPECJALNY. DREZDENECKA.pl Dodatek specjalny 13

DODATEK SPECJALNY. DREZDENECKA.pl Dodatek specjalny 13 DODATEK SPECJALNY DREZDENECKA.pl Dodatek specjalny 13 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Umowa o członkostwo UK01I

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Umowa o członkostwo UK01I EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (1 z 4) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo UK01I EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (2 z 4) AL01 Umowa o członkostwo w Allianz Polska Otwartym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Kandydat do Rady Miasta TAK. BĘDZIN 2010 plus. Okręg wyborczy nr 3 Zamkowe Ksawera. lista nr 27. miejsce na liście.

Kandydat do Rady Miasta TAK. BĘDZIN 2010 plus. Okręg wyborczy nr 3 Zamkowe Ksawera. lista nr 27. miejsce na liście. Kandydat do Rady Miasta TAK BĘDZIN 2010 plus Okręg wyborczy nr 3 Zamkowe Ksawera lista nr 27 1 miejsce na liście Jerzy Bełdowski Będzin to nasz dom, za trosz czy my się o je go przy szłość Je rzy Beł dow

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości

VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości WYDANIE SPECJALNE ISSN 1643-6350 PATRONAT HONOROWY MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU WOJEWODA ŚLĄSKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości Katowice, 24

Bardziej szczegółowo