Regulamin Sesji Notowania FX (Sesja N) Wspólnego Rynku Walutowego. (Regulamin WR)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Sesji Notowania FX (Sesja N) Wspólnego Rynku Walutowego. (Regulamin WR)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4c do Umowy Ramowej Regulamin Sesji Notowania FX (Sesja N) Wspólnego Rynku Walutowego (Regulamin WR) Spis treści Spis treści... 1 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Definicje Interpretacje Zakres Regulaminu Sesji N... 2 ROZDZIAŁ II Transakcje N Parametry Zlecenie N Przelew Aktywacja Zlecenia N Potwierdzenie Transakcji Walutowej N... 5 ROZDZIAŁ III Postanowienia końcowe Sprawy nieuregulowane... 5 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Definicje 1. Animator Sesji N albo Animator WR - podmiot, z którym WR zawarł umowę umożliwiającą Uczestnikom Wspólnego Rynku realizację Zleceń N do określonej kwoty, w każdym Dniu 2. Oferta N albo Oferta - wydzielona przez Uczestnika Część Zlecenia N, które ma status Aktywne, dla której Uczestnik określił kurs (Kurs Zlecenia) oraz kwotę (nie mniejszą niż minimalna Część Zlecenia N określona przez WR i nie większą niż Portfel danego Zlecenia N). 3. Portfel N albo Portfel - Kwota Zlecenia N pomniejszona o (i) kwoty Części Zlecenia N wydzielone przez Uczestnika (ii) kwoty Części Zlecenia N wydzielone poprzez akceptację przez Uczestnika przeciwstawnych Ofert innych Uczestników lub Animatorów WR oraz powiększona o niezrealizowane Części Zlecenia N wycofane przez Uczestnika z realizacji. 4. Sesja N - segment Wspólnego Rynku Walutowego, charakteryzujący się: (i) Kursem Sesji N, (ii) Algorytmem Sesji N oraz (iii) Terminem Rozliczenia Sesji N, na którym Uczestnicy i ew. Animatorzy WR zawierają przeciwstawne Transakcje Walutowe N, zgodnie z Regulaminem WSPOLNYRYNEK.PL i Regulaminem 5. Tablica Ofert N albo Tablica Ofert - lista Ofert wydzielonych ze Zleceń N oraz ofert Animatorów WR złożonych na daną Sesję N opublikowana przez WR dla wszystkich Uczestników po zalogowaniu na Platformie i prezentowana według Rodzaju Zlecenia i Kursu Zlecenia, zawierająca m.in. informację o sumie niezrealizowanych kwot Ofert złożonych z tym samym Kursem Zlecenia. 6. Transakcja Walutowa N albo Transakcja N Transakcja, o której mowa w 3 ust. 1 lit. c Regulaminu WSPOLNYRYNEK.PL. 7. Zlecenie N - Zlecenie złożone do realizacji na Sesji N zgodnie z Umową Ramową, Regulaminem WSPOLNYRYNEK.PL i Regulaminem 2 Interpretacje 1. Wyrazy i terminy pisane z dużej litery w Umowie Ramowej i nie zdefiniowane inaczej należy tłumaczyć zgodnie ze znaczeniem wskazanym w Regulaminach WR. 2. Tytuły rozdziałów i paragrafów w Umowie Ramowej, Regulaminach WR mają jedynie znaczenie pomocnicze i nie wpływają na ważność lub wykładnię ich postanowień. 3. Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, wyrażenia pisane w Umowie Ramowej, Regulaminie WSPOLNYRYNEK.PL i Regulaminach WR w liczbie pojedynczej odnoszą się również do liczby mnogiej i odwrotnie. 4. Ilekroć mowa o Umowie Ramowej rozumie się przez to zarówno Umowę Ramową, jak również Wspólny Rynek Spółka Akcyjna S.K.A. (NIP: ) Strona 1 z 5

2 WR i załączniki do nich, chyba że z kontekstu wynika inaczej. 5. Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej godzina lub pora dnia podana w Umowie Ramowej, Regulaminach WR jest określona według czasu warszawskiego. 6. Każde odwołanie w Umowie Ramowej, Regulaminach WR do przepisu prawa odnosi się do treści tego przepisu z każdorazowymi zmianami lub treści przepisu go zastępującego. 7. Każde odwołanie w Umowie Ramowej, Regulaminach WR do dokumentu oznacza dany dokument ze zmianami. 8. Zgodnie z art kodeksu cywilnego, WR obowiązują Wspólny Rynek i Klienta, gdyż WR są udostępnione Klientowi przed zawarciem Transakcji, aby mógł on przechowywać i odtwarzać je w zwykłym toku czynności. 9. W przypadku rozbieżności między postanowieniami Umowy Ramowej a postanowieniami Regulaminu WSPOLNYRYNEK.PL lub Regulaminu WR, rozstrzygające znaczenie mają zapisy Umowy Ramowej. 10. W przypadku rozbieżności między postanowieniami Regulaminu WSPOLNYRYNEK.PL i właściwego Regulaminu WR rozstrzygające znaczenie mają zapisy Regulaminu WR. 3 Zakres Regulaminu Sesji N Postanowieniami Regulaminu Sesji N Wspólnego Rynku Walutowego objęte są Transakcje Walutowe N zawierane przez Klienta i Wspólny Rynek drogą elektroniczną na Sesji N zgodnie z Umową Ramową oraz z warunkami i zasadami określonymi w w Regulaminie ROZDZIAŁ II Transakcje N 4 Parametry Sesji N 1. Kurs Sesji N Kurs Zlecenia określany przez Uczestnika dla każdej dowolnie wydzielonej Części Zlecenia N. dostępnej przeciwstawnej oferty innego Uczestnika lub Animatora Sesji E. Spośród wielu niezrealizowanych Części Zleceń N tego samego Rodzaju, złożonych przez różnych Uczestników na tą samą Sesję N, mających określony taki sam Kurs Zlecenia pierwszeństwo w realizacji, ma ta Część Zlecenia N, która została wydzielona najwcześniej. 3. Termin Rozliczenia Sesji N - standardowo dla Zleceń N w przypadku ich zamknięcia lub anulowania przed Godziną ZTR jest to dzień zamknięcia lub anulowania Zlecenia E, natomiast w przypadku ich zamknięcia lub anulowania po Godzinie ZTR jest to następny dzień roboczy. WR ma prawo określić inny niż standardowy Termin Rozliczenia 4. Numer Sesji - unikalny numer danej Sesji N w danym dniu, nadany przez WR. 5. Para Walutowa Sesji - EUR/PLN, gdzie: EUR niebazową albo USD/PLN, gdzie: USD jest walutą bazową, a PLN jest walutą niebazową albo EUR/USD, gdzie: EUR jest walutą bazową, a USD jest walutą niebazową albo GBP/PLN, gdzie: GBP jest walutą bazową, a PLN jest walutą niebazową albo CHF/PLN, gdzie: CHF niebazową albo inna Para Walutowa opublikowana przez WR na stronie internetowej albo uzgodniona przez WR indywidualnie z Uczestnikiem/ Uczestnikami. 6. Godzina Zamknięcia Sesji brak; Zlecenia N są łączone zgodnie z Algorytmem Sesji N przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę; Sesja N może być zawieszona przez WR z przyczyn technicznych np. z powodu prac konserwacyjnych; WR nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji Zleceń N w czasie zawieszenia Sesji N; Przelewy Aktywacja Zlecenia N są rejestrowane przez WR na Platformie w dniach roboczych WR od godziny 8:00 do godziny 16: Dostępność Sesji - zawsze Sesja Publiczna. 8. Banki Rozliczeniowe Sesji - banki określone przez WR dla każdej Sesji N w Kalendarzu Sesji. 9. Data Sesji dzień wskazany przez WR w Kalendarzu Sesji, w którym można zrealizować Zlecenie N o statusie Aktywne. 10. Godzina Rozpoczęcia Sesji - brak. 2. Algorytm Sesji N Każde aktywne Zlecenie N jest realizowane według kwoty i Kursu Zlecenia dowolnie wydzielonej Części Zlecenia N w dowolnym momencie. Kursem Połączenia dla zrealizowanej Części Zlecenia N danego Uczestnika jest (a) (kwotowanie własne) Kurs Zlecenia jego własnej Oferty nie gorszy od kursu dostępnej przeciwstawnej oferty innego Uczestnika lub Animatora Sesji N albo (b) (kwotowanie cudze) kurs zaakceptowanej w dowolny sposób przez danego Uczestnika 11. Termin Aktywacji Zlecenia - 7 dni. 12. Termin Anulowania Zlecenia - dowolny. 5 Zlecenie N 1. Zlecenia N mogą być składane: a) Na Platformie lub Wspólny Rynek Spółka Akcyjna S.K.A. (NIP: ) Strona 2 z 5

3 b) Na Infolinii WR lub c) Przelewem Aktywacja Zlecenia (bez wcześniejszego składania Zlecenia N Na Platformie lub Na Infolinii WR). 2. Zlecenie N składane przez Uczestnika powinno zawierać następujące warunki: a) Data Sesji - bieżący lub przyszły dzień roboczy, określony przez Uczestnika, w którym zaplanowana jest Sesja N (dla Zlecenia N złożonego Przelewem Aktywacja Zlecenia jest to data rejestracji przelewu na Platformie), b) Sesja Zlecenia - nazwa Sesji N wybranej przez Uczestnika zgodna z Kalendarzem Sesji, niż minimalna wartość określona przez WR; niewykorzystana Kwota Przelewu Aktywacja Zlecenia jest zwracana Uczestnikowi w kwocie Przelewu Rozliczającego Zwrot), g) Opłata dla połączeń wg. kwotowań własnych (albo Opłata dla kwotowań własnych) określona przez WR, wyrażona w tysięcznych częściach procenta, stawka Opłaty płatnej przez Uczestnika od jego Części Zlecenia N połączonych wg. Kursu Zlecenia własnej Oferty tj. połączonych wg. kwotowania własnego (nie większa niż aktualnie obowiązująca stawka Opłaty z Rabetem lub Opłaty dla Aktywnych, w zależności od Kwoty Zlecenia N, opublikowana dla Uczestnika na Platformie w zakładce Transakcje), c) Para Walutowa Sesji - EUR/PLN gdzie EUR jest walutą bazową, PLN walutą niebazową albo USD/PLN, gdzie: USD jest walutą bazową, a PLN jest walutą niebazową albo EUR/USD, gdzie: EUR jest walutą bazową, a USD jest walutą niebazową albo GBP/PLN, gdzie: GBP niebazową albo CHF/PLN, gdzie: CHF jest walutą bazową, a PLN jest walutą niebazową albo inna Para Walutowa opublikowana przez WR na stronie internetowej albo uzgodniona przez WR indywidualnie z Uczestnikiem/ Uczestnikami (dla Zlecenia N złożonego Przelewem Aktywacja Zlecenia, waluta przelewu i waluta podana w tytule przelewu powinny być zgodne z Parą Walutową Sesji N), d) Rodzaj Zlecenia - Chcę kupić walutę bazową lub Chcę sprzedać walutę bazową określony przez Uczestnika (dla Zlecenia N złożonego Przelewem Aktywacja Zlecenia, Rodzaj Zlecenia określa waluta tego przelewu; dla przelewu w walucie bazowej, Rodzajem Zlecenia jest "Chcę sprzedać walutę bazową"; dla przelewu w walucie niebazowej, Rodzajem Zlecenia jest "Chcę kupić walutę bazową"), e) Kwota Zlecenia Kwota w walucie bazowej określona przez Uczestnika, nie mniejsza niż minimalna Kwota Zlecenia N określona przez WR zgodnie z 5 ust. 6 poniżej (dla Zlecenia N złożonego Przelewem Aktywacja Zlecenia, Kwotę Zlecenia określa kwota tego przelewu; dla przelewu w walucie bazowej, Kwotą Zlecenia jest Kwota Przelewu Aktywacja Zlecenia; dla przelewu w walucie niebazowej, Kwotą Zlecenia jest Kwota Przelewu Aktywacja Zlecenia podzielona przez Kurs Zamknięcia ostatniej Sesji Publicznej powiększony o minimalny procentowy bufor zmiany kursu określony przez WR; niewykorzystana Kwota Przelewu Aktywacja Zlecenia jest zwracana Uczestnikowi w kwocie Przelewu Rozliczającego Zwrot), f) Kwota Przelewu Aktywacja Zlecenia - maksymalna kwota oferowana przez Uczestnika do sprzedaży w Zleceniu N (dla przelewu w walucie bazowej jest to Kwota Zlecenia; dla przelewu w niebazowej Kwotą Przelewu Aktywacja Zlecenia jest iloczyn Kwoty Zlecenia oraz Kursu Zamknięcia ostatniej Sesji Publicznej powiększonego o procentowy bufor zmiany kursu wybrany przez Uczestnika, nie mniejszy h) Opłata dla połączeń wg. kwotowań cudzych (albo Opłata dla kwotowań cudzych) - określona przez WR, wyrażona w tysięcznych częściach procenta, stawka Opłaty płatnej przez Uczestnika od jego Części Zlecenia N połączonych wg. Kursu Zlecenia przeciwstawnej Oferty innego Uczestnika tj. połączonych wg. kwotowania cudzego (nie większa niż aktualnie obowiązująca stawka Opłaty Podstawowej lub Opłaty z Rabatem w zależności od Kwoty Zlecenia N opublikowana dla Uczestnika na Platformie w zakładce Transakcje), i) Źródłowy Rachunek Rozliczeniowy Uczestnika (dokonam płatności z) numer aktywnego Rachunku Rozliczeniowego Klienta określony przez Uczestnika, prowadzony przez Bank Rozliczeniowy Sesji N lub inny Bank Rozliczeniowy WR lub Bank Satelitarny w walucie bazowej dla Rodzaju Zlecenia: Chcę sprzedać walutę bazową lub w walucie niebazowej dla Rodzaju Zlecenia: Chcę kupić walutę bazową (dla Zlecenia N złożonego Przelewem Aktywacja Zlecenia, rachunek ten określa numer rachunku zleceniodawcy Przelewu Aktywacja Zlecenia), j) Docelowy Rachunek Rozliczeniowy Uczestnika (zakupioną walutę przelej na) - numer aktywnego Rachunku Rozliczeniowego Klienta określony przez Uczestnika, prowadzony przez Bank Rozliczeniowy Sesji N lub inny Bank Rozliczeniowy WR lub Bank Satelitarny w walucie niebazowej dla Rodzaju Zlecenia: Chcę sprzedać walutę bazową lub w walucie bazowej dla Rodzaju Zlecenia: Chcę kupić walutę bazową (dla Zlecenia F złożonego Przelewem Aktywacja Zlecenia, rachunek ten określa tytuł przelewu), k) Referencje - opcjonalna ważna informacja Uczestnika lub WR dotycząca Zlecenia N, l) Cel Transakcji - cel zawarcia Transakcji określony przez Uczestnika (dla Zlecenia N złożonego Przelewem Aktywacja Zlecenia jedynym dopuszczalnym Celem Transakcji jest rozliczenie transakcji handlu zagranicznego), m) Potwierdzenie zgodności - potwierdzenie przez Uczestnika zgodności składanego Zlecenia N z Regulaminem WSPOLNYRYNEK.PL i Regulaminem Wspólny Rynek Spółka Akcyjna S.K.A. (NIP: ) Strona 3 z 5

4 3. Aktywacja Zlecenia N wymaga realizacji przez Uczestnika Przelewu Aktywacja Zlecenia umożliwiającego zarejestrowanie go na Platformie przez WR nie później niż w Terminie Aktywacji Zlecenia, zgodnie z Regulaminem 4. Aktywne Zlecenie N danego Uczestnika może być zrealizowane w następujący sposób: a) poprzez wydzielenie przez Uczestnika Oferty z Portfela Zlecenia N z Kursem Zlecenia nie gorszym niż Kurs Zlecenia przeciwstawnej Oferty innego Uczestnika lub niż kurs przeciwstawnej oferty Animatora WR dostępnej w danym momencie na Tablicy Ofert danej Sesji N (połączenie wg. kwotowania cudzego) i/lub b) poprzez akceptację przez danego Uczestnika Oferty innego Uczestnika lub oferty Animatora Sesji N (w tym jej Kursu Zlecenia) dostępnej na Tablicy Ofert danej Sesji N, przeciwstawnej w stosunku do własnego Zlecenia N danego Uczestnika, na kwotę nie większą od kwoty Portfela własnego Zlecenia N danego Uczestnika i od kwoty zaakceptowanej przeciwstawnej Oferty innego Uczestnika (połączenie wg. kwotowania cudzego) i/lub c) poprzez akceptację Oferty danego Uczestnika dostępnej na Tablicy Ofert danej Sesji N (w tym jej Kursu Zlecenia) przez innego Uczestnika lub Animatora WR posiadającego przeciwstawne Zlecenie N/ofertę o statusie Aktywne na tę samą Sesję N na kwotę nie większą od kwoty zaakceptowanej Oferty danego Uczestnika i od kwoty Portfela/oferty przeciwstawnego Zlecenia N innego Uczestnika lun Animatora WR (połączenie wg. kwotowania własnego). 5. Oferta danego Uczestnika dostępna na Tablicy Ofert danej Sesji N może być zarezerwowana na czas określony przez WR przez Uczestnika posiadającego przeciwstawne Zlecenie N o statusie Aktywne na tę samą Sesję N lub przez Animatora Sesji N w celu jej akceptacji. W czasie rezerwacji Oferty inni Uczestnicy nie mogą jej zarezerwować ani zaakceptować. W czasie rezerwacji Oferty dany Uczestnik nie może jej wycofać ani anulować Zlecenia N, z którego została wydzielona. 6 Przelew Aktywacja Zlecenia N 1. Dla Zlecenia N złożonego Na Platformie lub Na Infolinii WR dane do Przelewu Aktywacja Zlecenia są dostępne po zalogowaniu się na Platformie w zakładce Transakcje > Bieżące zlecenia > Zlecenie nr <<numer Zlecenia>> oraz są doręczane pocztą elektroniczną na adres Użytkownika, który złożył Zlecenie. 2. Dla Zlecenia N składanego Przelewem Aktywacja Zlecenia (bez wcześniejszego składania Zlecenia N Na Platformie lub Na Infolinii WR) przelew ten powinien spełniać następujące warunki: a) data uznania rachunku beneficjenta (WR): w dowolnym Dniu Sesji N, b) bank zleceniodawcy (Uczestnika): Bank Rozliczeniowy Sesji N lub inny Bank Rozliczeniowy WR lub Bank Satelitarny, c) numer rachunku zleceniodawcy (Uczestnika): aktywny Rachunek Rozliczeniowy Uczestnika w walucie sprzedawanej przez Uczestnika Pary Walutowej Sesji N, d) beneficjent: Wspólny Rynek Spółka Akcyjna S.K.A., e) adres beneficjenta (WR): ul. Racławicka 93, Warszawa, f) bank beneficjenta (WR): ten sam co ww. bank zleceniodawcy (Uczestnika) jeśli jest to Bank Rozliczeniowy Sesji lub w innym przypadku Bank Rozliczeniowy WR prowadzący Główny Rachunek Rozliczeniowy WR, g) numer rachunku rozliczeniowego beneficjenta (WR): numer oficjalnego Rachunku Rozliczeniowego WR w walucie sprzedawanej przez Uczestnika, prowadzony przez Bank Rozliczeniowy Sesji N jeśli jest prowadzony przez bank zleceniodawcy (Uczestnika) lub w innym przypadku numer oficjalnego Głównego Rachunku Rozliczeniowego WR w walucie sprzedawanej przez Uczestnika, 6. Zlecenie N jest zamykane w celu Rozliczenia Zlecenia w jednym z następujących przypadków: a) w momencie osiągnięcia realizacji 100% Kwoty Zlecenia lub b) w momencie osiągnięcia stopnia realizacji określonego przez WR w procentach części Kwoty Zlecenia (mniejszej niż 100%) jeśli Uczestnik, który złożył to dane Zlecenie wyraził na to zgodę lub c) o Godzinie ZTR jeśli Uczestnik, który złożył to dane Zlecenie wyraził na to zgodę. 7. WR może określić minimalną Kwotę Zlecenia N i/lub minimalną Kwotę Części Zlecenia N na stronie internetowej h) kwota przelewu (Kwota Przelewu Aktywacja Zlecenia): maksymalna kwota oferowana przez Uczestnika do sprzedaży w Zleceniu N (dla Zleceń "Chcę sprzedać walutę bazową" nie mniejsza niż minimalna Kwota Zlecenia N, a dla Zleceń "Chcę kupić walutę bazową" nie mniejsza niż iloczyn minimalnej Kwoty Zlecenia N oraz średniego kursu rynkowego lub Kursu Zamknięcia ostatniej Sesji Publicznej powiększonego o minimalny bufor zmiany kursu określony przez WR; niewykorzystana Kwota Przelewu Aktywacja Zlecenia jest zwracana Uczestnikowi w kwocie Przelewu Rozliczającego Zwrot), i) tytuł przelewu - tytuł zawierający kolejno bez żadnych dodatkowych znaków: EUR albo USD albo GBP albo CHF (dla Zleceń Chcę kupić walutę bazową ) lub Wspólny Rynek Spółka Akcyjna S.K.A. (NIP: ) Strona 4 z 5

5 PLN albo USD (dla Zleceń Chcę sprzedać walutę bazową ) ROZDZIAŁ III Postanowienia końcowe 8 Sprawy nieuregulowane sześć pierwszych cyfr numeru Docelowego Rachunku Rozliczeniowego Uczestnika prowadzonego w walucie kupowanej przez Uczestnika W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sesji N Wspólnego Rynku Walutowego obowiązują postanowienia Umowy Ramowej i Regulaminu WSPOLNYRYNEK.PL. Koniec cztery ostatnie cyfry numeru Docelowego Rachunku Rozliczeniowego Uczestnika prowadzonego w walucie kupowanej przez Uczestnika N (np. EUR N). 7 Potwierdzenie Transakcji Walutowej N 1. Potwierdzenie Transakcji Walutowej N zawiera następujące warunki wykonania umowy Transakcji Walutowej N (warunki zawartej Transakcji): a) Strony Transakcji - Uczestnik i Wspólny Rynek b) Numer Transakcji - numer Przelewu Aktywacja Zlecenia N nadawany przez WR, c) Data Transakcji - Dzień Sesji N, w którym zamknięto lub anulowano Zlecenie N złożone przez Uczestnika, d) kwota i waluta sprzedana przez Uczestnika - Kwota Bazowa Transakcji (dla Zleceń "Chcę sprzedać walutę bazową") lub Kwota Niebazowa Transakcji (dla Zleceń "Chcę kupić walutę bazową"), e) kwota i waluta kupiona przez Uczestnika - Kwota Bazowa Transakcji (dla Zleceń "Chcę kupić walutę bazową") lub Kwota Niebazowa Transakcji (dla Zleceń "Chcę sprzedać walutę bazową") oraz f) Kurs Transakcji Walutowej - Kwota Niebazowa Transakcji N podzielona przez Kwotę Bazową Transakcji Walutowej N. 2. Potwierdzenie Transakcji Walutowej N zawiera także następujące dodatkowe informacje dotyczące Rozliczenia Transakcji: a) dane Przelewu Aktywacja, b) dane Przelewu Zwrot oraz c) dane Przelewu Kupno. Wspólny Rynek Spółka Akcyjna S.K.A. (NIP: ) Strona 5 z 5

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH XELION BANKU PEKAO S.A. REGULAMIN

RACHUNKI WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH XELION BANKU PEKAO S.A. REGULAMIN Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/13/2014 RACHUNKI WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH XELION BANKU PEKAO S.A. REGULAMIN DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Przeznaczenie rachunku i definicje 1. 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 110/2014 z dnia 05.11.2014 Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych Kowal, styczeń 2015 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Regulamin świadczenia usług bankowości. Gospodarki Żywnościowej S.A.

Spis treści. Regulamin świadczenia usług bankowości. Gospodarki Żywnościowej S.A. Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Spis treści Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 02 Rozdział 2. DEFINICJE... 02 Rozdział 3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN DOKONYWANIA OPERACJI GOTÓWKOWYCH ZA POŚREDNICTWEM PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z BANKIEM GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN DOKONYWANIA OPERACJI GOTÓWKOWYCH ZA POŚREDNICTWEM PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z BANKIEM GOSPODARSTWA KRAJOWEGO BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN DOKONYWANIA OPERACJI GOTÓWKOWYCH ZA POŚREDNICTWEM PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z BANKIEM GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Bankowych Banku Pekao S.A. dla Osób Fizycznych Wyciąg z Taryfy Prowizji i Opłat Bankowych dla Klientów Detalicznych

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Bankowych Banku Pekao S.A. dla Osób Fizycznych Wyciąg z Taryfy Prowizji i Opłat Bankowych dla Klientów Detalicznych REGULAMIN Regulamin Rachunków Bankowych Banku Pekao S.A. dla Osób Fizycznych Wyciąg z Taryfy Prowizji i Opłat Bankowych dla Klientów Detalicznych REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH BANKU PEKAO S.A. DLA OSÓB

Bardziej szczegółowo

Centrum Telefoniczne (CT) Dyspozycje Elektroniczne. Dyspozycje Pisemne. Elektroniczne kanały dostępu (EKD) Internetowe kanały dostępu (IKD) FX Forward

Centrum Telefoniczne (CT) Dyspozycje Elektroniczne. Dyspozycje Pisemne. Elektroniczne kanały dostępu (EKD) Internetowe kanały dostępu (IKD) FX Forward REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTĘPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały Nr 180/2014 Zarządu SBL w Złotowie z dnia 24.11.2014 r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kontraktowe transakcje terminowe (KTT)

Regulamin Kontraktowe transakcje terminowe (KTT) Regulamin Kontraktowe transakcje terminowe (KTT) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki oraz zasady zawierania transakcji...3 Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego www.ictw.pl

Regulamin serwisu internetowego www.ictw.pl Regulamin serwisu internetowego www.ictw.pl Obowiązuje od dnia 16.07.2012 1 Definicje Definicje - użyte w Regulaminie sformułowania należy rozumieć zgodnie z podanymi niżej definicjami. 1. Operator kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Domwaluty.pl

Regulamin Platformy Domwaluty.pl Regulamin Platformy Domwaluty.pl Niniejszy Regulamin Platformy Domwaluty.pl (dalej jako Regulamin) określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Klientów z Platformy Domwaluty.pl od dnia 30-10-2013.

Bardziej szczegółowo

Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną.

Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną. Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną. Tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 91/17/IV/09 z dnia 13.11.2009 r. Warunki obrotu wchodzą w życie

Bardziej szczegółowo

Konto Wspólne BGŻOptima

Konto Wspólne BGŻOptima WZÓR UMOWY RAMOWEJ Konto Wspólne BGŻOptima Umowa ramowa świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima, w tym prowadzenia rachunków bankowych, zwanej dalej "Umową Ramową", zawarta pomiędzy Bankiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU MOEDA.PL 1

REGULAMIN SERWISU MOEDA.PL 1 REGULAMIN SERWISU MOEDA.PL 1 DEFINICJE 1. OPERATOR Zpay Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 81B lok. A-22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW ORAZ USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA FIRM V2 1. [DEFINICJE].

REGULAMIN DLA FIRM V2 1. [DEFINICJE]. REGULAMIN DLA FIRM V2 1. [DEFINICJE]. a. Operator Firma CashHome sp. z o.o. KRS 0000 393 107, NIP 957 10 58 144, REGON 221 486 365, b. Użytkownik osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Wprowadzony uchwałą Zarządu Nr 65/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone: uchwałą Zarządu Nr 31/2015 z dnia 30 marca 2015 r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A.

R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A. Załącznik nr 1 do Umowy o zarządzanie portfelem. R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A. I. Postanowienia ogólne. 1 "Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU

ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU Załącznik Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 2 kwietnia 2012 r.) ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Domwaluty.pl

Regulamin Platformy Domwaluty.pl Regulamin Platformy Domwaluty.pl Niniejszy Regulamin Platformy Domwaluty.pl (dalej jako Regulamin) określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Klientów z Platformy Domwaluty.pl. 1. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Konto Indywidualne BGŻOptima

UMOWA Konto Indywidualne BGŻOptima Oferta zawarcia umowy ramowej świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima, w tym prowadzenia rachunków bankowych, zwanej dalej Umową Ramową. Oferent: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2012 Zarządu BS z dn. 18.09.2012r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW ORAZ

Bardziej szczegółowo