Regulamin Sesji Notowania FX (Sesja N) Wspólnego Rynku Walutowego. (Regulamin WR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Sesji Notowania FX (Sesja N) Wspólnego Rynku Walutowego. (Regulamin WR)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4c do Umowy Ramowej Regulamin Sesji Notowania FX (Sesja N) Wspólnego Rynku Walutowego (Regulamin WR) Spis treści Spis treści... 1 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Definicje Interpretacje Zakres Regulaminu Sesji N... 2 ROZDZIAŁ II Transakcje N Parametry Zlecenie N Przelew Aktywacja Zlecenia N Potwierdzenie Transakcji Walutowej N... 5 ROZDZIAŁ III Postanowienia końcowe Sprawy nieuregulowane... 5 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Definicje 1. Animator Sesji N albo Animator WR - podmiot, z którym WR zawarł umowę umożliwiającą Uczestnikom Wspólnego Rynku realizację Zleceń N do określonej kwoty, w każdym Dniu 2. Oferta N albo Oferta - wydzielona przez Uczestnika Część Zlecenia N, które ma status Aktywne, dla której Uczestnik określił kurs (Kurs Zlecenia) oraz kwotę (nie mniejszą niż minimalna Część Zlecenia N określona przez WR i nie większą niż Portfel danego Zlecenia N). 3. Portfel N albo Portfel - Kwota Zlecenia N pomniejszona o (i) kwoty Części Zlecenia N wydzielone przez Uczestnika (ii) kwoty Części Zlecenia N wydzielone poprzez akceptację przez Uczestnika przeciwstawnych Ofert innych Uczestników lub Animatorów WR oraz powiększona o niezrealizowane Części Zlecenia N wycofane przez Uczestnika z realizacji. 4. Sesja N - segment Wspólnego Rynku Walutowego, charakteryzujący się: (i) Kursem Sesji N, (ii) Algorytmem Sesji N oraz (iii) Terminem Rozliczenia Sesji N, na którym Uczestnicy i ew. Animatorzy WR zawierają przeciwstawne Transakcje Walutowe N, zgodnie z Regulaminem WSPOLNYRYNEK.PL i Regulaminem 5. Tablica Ofert N albo Tablica Ofert - lista Ofert wydzielonych ze Zleceń N oraz ofert Animatorów WR złożonych na daną Sesję N opublikowana przez WR dla wszystkich Uczestników po zalogowaniu na Platformie i prezentowana według Rodzaju Zlecenia i Kursu Zlecenia, zawierająca m.in. informację o sumie niezrealizowanych kwot Ofert złożonych z tym samym Kursem Zlecenia. 6. Transakcja Walutowa N albo Transakcja N Transakcja, o której mowa w 3 ust. 1 lit. c Regulaminu WSPOLNYRYNEK.PL. 7. Zlecenie N - Zlecenie złożone do realizacji na Sesji N zgodnie z Umową Ramową, Regulaminem WSPOLNYRYNEK.PL i Regulaminem 2 Interpretacje 1. Wyrazy i terminy pisane z dużej litery w Umowie Ramowej i nie zdefiniowane inaczej należy tłumaczyć zgodnie ze znaczeniem wskazanym w Regulaminach WR. 2. Tytuły rozdziałów i paragrafów w Umowie Ramowej, Regulaminach WR mają jedynie znaczenie pomocnicze i nie wpływają na ważność lub wykładnię ich postanowień. 3. Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, wyrażenia pisane w Umowie Ramowej, Regulaminie WSPOLNYRYNEK.PL i Regulaminach WR w liczbie pojedynczej odnoszą się również do liczby mnogiej i odwrotnie. 4. Ilekroć mowa o Umowie Ramowej rozumie się przez to zarówno Umowę Ramową, jak również Wspólny Rynek Spółka Akcyjna S.K.A. (NIP: ) Strona 1 z 5

2 WR i załączniki do nich, chyba że z kontekstu wynika inaczej. 5. Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej godzina lub pora dnia podana w Umowie Ramowej, Regulaminach WR jest określona według czasu warszawskiego. 6. Każde odwołanie w Umowie Ramowej, Regulaminach WR do przepisu prawa odnosi się do treści tego przepisu z każdorazowymi zmianami lub treści przepisu go zastępującego. 7. Każde odwołanie w Umowie Ramowej, Regulaminach WR do dokumentu oznacza dany dokument ze zmianami. 8. Zgodnie z art kodeksu cywilnego, WR obowiązują Wspólny Rynek i Klienta, gdyż WR są udostępnione Klientowi przed zawarciem Transakcji, aby mógł on przechowywać i odtwarzać je w zwykłym toku czynności. 9. W przypadku rozbieżności między postanowieniami Umowy Ramowej a postanowieniami Regulaminu WSPOLNYRYNEK.PL lub Regulaminu WR, rozstrzygające znaczenie mają zapisy Umowy Ramowej. 10. W przypadku rozbieżności między postanowieniami Regulaminu WSPOLNYRYNEK.PL i właściwego Regulaminu WR rozstrzygające znaczenie mają zapisy Regulaminu WR. 3 Zakres Regulaminu Sesji N Postanowieniami Regulaminu Sesji N Wspólnego Rynku Walutowego objęte są Transakcje Walutowe N zawierane przez Klienta i Wspólny Rynek drogą elektroniczną na Sesji N zgodnie z Umową Ramową oraz z warunkami i zasadami określonymi w w Regulaminie ROZDZIAŁ II Transakcje N 4 Parametry Sesji N 1. Kurs Sesji N Kurs Zlecenia określany przez Uczestnika dla każdej dowolnie wydzielonej Części Zlecenia N. dostępnej przeciwstawnej oferty innego Uczestnika lub Animatora Sesji E. Spośród wielu niezrealizowanych Części Zleceń N tego samego Rodzaju, złożonych przez różnych Uczestników na tą samą Sesję N, mających określony taki sam Kurs Zlecenia pierwszeństwo w realizacji, ma ta Część Zlecenia N, która została wydzielona najwcześniej. 3. Termin Rozliczenia Sesji N - standardowo dla Zleceń N w przypadku ich zamknięcia lub anulowania przed Godziną ZTR jest to dzień zamknięcia lub anulowania Zlecenia E, natomiast w przypadku ich zamknięcia lub anulowania po Godzinie ZTR jest to następny dzień roboczy. WR ma prawo określić inny niż standardowy Termin Rozliczenia 4. Numer Sesji - unikalny numer danej Sesji N w danym dniu, nadany przez WR. 5. Para Walutowa Sesji - EUR/PLN, gdzie: EUR niebazową albo USD/PLN, gdzie: USD jest walutą bazową, a PLN jest walutą niebazową albo EUR/USD, gdzie: EUR jest walutą bazową, a USD jest walutą niebazową albo GBP/PLN, gdzie: GBP jest walutą bazową, a PLN jest walutą niebazową albo CHF/PLN, gdzie: CHF niebazową albo inna Para Walutowa opublikowana przez WR na stronie internetowej albo uzgodniona przez WR indywidualnie z Uczestnikiem/ Uczestnikami. 6. Godzina Zamknięcia Sesji brak; Zlecenia N są łączone zgodnie z Algorytmem Sesji N przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę; Sesja N może być zawieszona przez WR z przyczyn technicznych np. z powodu prac konserwacyjnych; WR nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji Zleceń N w czasie zawieszenia Sesji N; Przelewy Aktywacja Zlecenia N są rejestrowane przez WR na Platformie w dniach roboczych WR od godziny 8:00 do godziny 16: Dostępność Sesji - zawsze Sesja Publiczna. 8. Banki Rozliczeniowe Sesji - banki określone przez WR dla każdej Sesji N w Kalendarzu Sesji. 9. Data Sesji dzień wskazany przez WR w Kalendarzu Sesji, w którym można zrealizować Zlecenie N o statusie Aktywne. 10. Godzina Rozpoczęcia Sesji - brak. 2. Algorytm Sesji N Każde aktywne Zlecenie N jest realizowane według kwoty i Kursu Zlecenia dowolnie wydzielonej Części Zlecenia N w dowolnym momencie. Kursem Połączenia dla zrealizowanej Części Zlecenia N danego Uczestnika jest (a) (kwotowanie własne) Kurs Zlecenia jego własnej Oferty nie gorszy od kursu dostępnej przeciwstawnej oferty innego Uczestnika lub Animatora Sesji N albo (b) (kwotowanie cudze) kurs zaakceptowanej w dowolny sposób przez danego Uczestnika 11. Termin Aktywacji Zlecenia - 7 dni. 12. Termin Anulowania Zlecenia - dowolny. 5 Zlecenie N 1. Zlecenia N mogą być składane: a) Na Platformie lub Wspólny Rynek Spółka Akcyjna S.K.A. (NIP: ) Strona 2 z 5

3 b) Na Infolinii WR lub c) Przelewem Aktywacja Zlecenia (bez wcześniejszego składania Zlecenia N Na Platformie lub Na Infolinii WR). 2. Zlecenie N składane przez Uczestnika powinno zawierać następujące warunki: a) Data Sesji - bieżący lub przyszły dzień roboczy, określony przez Uczestnika, w którym zaplanowana jest Sesja N (dla Zlecenia N złożonego Przelewem Aktywacja Zlecenia jest to data rejestracji przelewu na Platformie), b) Sesja Zlecenia - nazwa Sesji N wybranej przez Uczestnika zgodna z Kalendarzem Sesji, niż minimalna wartość określona przez WR; niewykorzystana Kwota Przelewu Aktywacja Zlecenia jest zwracana Uczestnikowi w kwocie Przelewu Rozliczającego Zwrot), g) Opłata dla połączeń wg. kwotowań własnych (albo Opłata dla kwotowań własnych) określona przez WR, wyrażona w tysięcznych częściach procenta, stawka Opłaty płatnej przez Uczestnika od jego Części Zlecenia N połączonych wg. Kursu Zlecenia własnej Oferty tj. połączonych wg. kwotowania własnego (nie większa niż aktualnie obowiązująca stawka Opłaty z Rabetem lub Opłaty dla Aktywnych, w zależności od Kwoty Zlecenia N, opublikowana dla Uczestnika na Platformie w zakładce Transakcje), c) Para Walutowa Sesji - EUR/PLN gdzie EUR jest walutą bazową, PLN walutą niebazową albo USD/PLN, gdzie: USD jest walutą bazową, a PLN jest walutą niebazową albo EUR/USD, gdzie: EUR jest walutą bazową, a USD jest walutą niebazową albo GBP/PLN, gdzie: GBP niebazową albo CHF/PLN, gdzie: CHF jest walutą bazową, a PLN jest walutą niebazową albo inna Para Walutowa opublikowana przez WR na stronie internetowej albo uzgodniona przez WR indywidualnie z Uczestnikiem/ Uczestnikami (dla Zlecenia N złożonego Przelewem Aktywacja Zlecenia, waluta przelewu i waluta podana w tytule przelewu powinny być zgodne z Parą Walutową Sesji N), d) Rodzaj Zlecenia - Chcę kupić walutę bazową lub Chcę sprzedać walutę bazową określony przez Uczestnika (dla Zlecenia N złożonego Przelewem Aktywacja Zlecenia, Rodzaj Zlecenia określa waluta tego przelewu; dla przelewu w walucie bazowej, Rodzajem Zlecenia jest "Chcę sprzedać walutę bazową"; dla przelewu w walucie niebazowej, Rodzajem Zlecenia jest "Chcę kupić walutę bazową"), e) Kwota Zlecenia Kwota w walucie bazowej określona przez Uczestnika, nie mniejsza niż minimalna Kwota Zlecenia N określona przez WR zgodnie z 5 ust. 6 poniżej (dla Zlecenia N złożonego Przelewem Aktywacja Zlecenia, Kwotę Zlecenia określa kwota tego przelewu; dla przelewu w walucie bazowej, Kwotą Zlecenia jest Kwota Przelewu Aktywacja Zlecenia; dla przelewu w walucie niebazowej, Kwotą Zlecenia jest Kwota Przelewu Aktywacja Zlecenia podzielona przez Kurs Zamknięcia ostatniej Sesji Publicznej powiększony o minimalny procentowy bufor zmiany kursu określony przez WR; niewykorzystana Kwota Przelewu Aktywacja Zlecenia jest zwracana Uczestnikowi w kwocie Przelewu Rozliczającego Zwrot), f) Kwota Przelewu Aktywacja Zlecenia - maksymalna kwota oferowana przez Uczestnika do sprzedaży w Zleceniu N (dla przelewu w walucie bazowej jest to Kwota Zlecenia; dla przelewu w niebazowej Kwotą Przelewu Aktywacja Zlecenia jest iloczyn Kwoty Zlecenia oraz Kursu Zamknięcia ostatniej Sesji Publicznej powiększonego o procentowy bufor zmiany kursu wybrany przez Uczestnika, nie mniejszy h) Opłata dla połączeń wg. kwotowań cudzych (albo Opłata dla kwotowań cudzych) - określona przez WR, wyrażona w tysięcznych częściach procenta, stawka Opłaty płatnej przez Uczestnika od jego Części Zlecenia N połączonych wg. Kursu Zlecenia przeciwstawnej Oferty innego Uczestnika tj. połączonych wg. kwotowania cudzego (nie większa niż aktualnie obowiązująca stawka Opłaty Podstawowej lub Opłaty z Rabatem w zależności od Kwoty Zlecenia N opublikowana dla Uczestnika na Platformie w zakładce Transakcje), i) Źródłowy Rachunek Rozliczeniowy Uczestnika (dokonam płatności z) numer aktywnego Rachunku Rozliczeniowego Klienta określony przez Uczestnika, prowadzony przez Bank Rozliczeniowy Sesji N lub inny Bank Rozliczeniowy WR lub Bank Satelitarny w walucie bazowej dla Rodzaju Zlecenia: Chcę sprzedać walutę bazową lub w walucie niebazowej dla Rodzaju Zlecenia: Chcę kupić walutę bazową (dla Zlecenia N złożonego Przelewem Aktywacja Zlecenia, rachunek ten określa numer rachunku zleceniodawcy Przelewu Aktywacja Zlecenia), j) Docelowy Rachunek Rozliczeniowy Uczestnika (zakupioną walutę przelej na) - numer aktywnego Rachunku Rozliczeniowego Klienta określony przez Uczestnika, prowadzony przez Bank Rozliczeniowy Sesji N lub inny Bank Rozliczeniowy WR lub Bank Satelitarny w walucie niebazowej dla Rodzaju Zlecenia: Chcę sprzedać walutę bazową lub w walucie bazowej dla Rodzaju Zlecenia: Chcę kupić walutę bazową (dla Zlecenia F złożonego Przelewem Aktywacja Zlecenia, rachunek ten określa tytuł przelewu), k) Referencje - opcjonalna ważna informacja Uczestnika lub WR dotycząca Zlecenia N, l) Cel Transakcji - cel zawarcia Transakcji określony przez Uczestnika (dla Zlecenia N złożonego Przelewem Aktywacja Zlecenia jedynym dopuszczalnym Celem Transakcji jest rozliczenie transakcji handlu zagranicznego), m) Potwierdzenie zgodności - potwierdzenie przez Uczestnika zgodności składanego Zlecenia N z Regulaminem WSPOLNYRYNEK.PL i Regulaminem Wspólny Rynek Spółka Akcyjna S.K.A. (NIP: ) Strona 3 z 5

4 3. Aktywacja Zlecenia N wymaga realizacji przez Uczestnika Przelewu Aktywacja Zlecenia umożliwiającego zarejestrowanie go na Platformie przez WR nie później niż w Terminie Aktywacji Zlecenia, zgodnie z Regulaminem 4. Aktywne Zlecenie N danego Uczestnika może być zrealizowane w następujący sposób: a) poprzez wydzielenie przez Uczestnika Oferty z Portfela Zlecenia N z Kursem Zlecenia nie gorszym niż Kurs Zlecenia przeciwstawnej Oferty innego Uczestnika lub niż kurs przeciwstawnej oferty Animatora WR dostępnej w danym momencie na Tablicy Ofert danej Sesji N (połączenie wg. kwotowania cudzego) i/lub b) poprzez akceptację przez danego Uczestnika Oferty innego Uczestnika lub oferty Animatora Sesji N (w tym jej Kursu Zlecenia) dostępnej na Tablicy Ofert danej Sesji N, przeciwstawnej w stosunku do własnego Zlecenia N danego Uczestnika, na kwotę nie większą od kwoty Portfela własnego Zlecenia N danego Uczestnika i od kwoty zaakceptowanej przeciwstawnej Oferty innego Uczestnika (połączenie wg. kwotowania cudzego) i/lub c) poprzez akceptację Oferty danego Uczestnika dostępnej na Tablicy Ofert danej Sesji N (w tym jej Kursu Zlecenia) przez innego Uczestnika lub Animatora WR posiadającego przeciwstawne Zlecenie N/ofertę o statusie Aktywne na tę samą Sesję N na kwotę nie większą od kwoty zaakceptowanej Oferty danego Uczestnika i od kwoty Portfela/oferty przeciwstawnego Zlecenia N innego Uczestnika lun Animatora WR (połączenie wg. kwotowania własnego). 5. Oferta danego Uczestnika dostępna na Tablicy Ofert danej Sesji N może być zarezerwowana na czas określony przez WR przez Uczestnika posiadającego przeciwstawne Zlecenie N o statusie Aktywne na tę samą Sesję N lub przez Animatora Sesji N w celu jej akceptacji. W czasie rezerwacji Oferty inni Uczestnicy nie mogą jej zarezerwować ani zaakceptować. W czasie rezerwacji Oferty dany Uczestnik nie może jej wycofać ani anulować Zlecenia N, z którego została wydzielona. 6 Przelew Aktywacja Zlecenia N 1. Dla Zlecenia N złożonego Na Platformie lub Na Infolinii WR dane do Przelewu Aktywacja Zlecenia są dostępne po zalogowaniu się na Platformie w zakładce Transakcje > Bieżące zlecenia > Zlecenie nr <<numer Zlecenia>> oraz są doręczane pocztą elektroniczną na adres Użytkownika, który złożył Zlecenie. 2. Dla Zlecenia N składanego Przelewem Aktywacja Zlecenia (bez wcześniejszego składania Zlecenia N Na Platformie lub Na Infolinii WR) przelew ten powinien spełniać następujące warunki: a) data uznania rachunku beneficjenta (WR): w dowolnym Dniu Sesji N, b) bank zleceniodawcy (Uczestnika): Bank Rozliczeniowy Sesji N lub inny Bank Rozliczeniowy WR lub Bank Satelitarny, c) numer rachunku zleceniodawcy (Uczestnika): aktywny Rachunek Rozliczeniowy Uczestnika w walucie sprzedawanej przez Uczestnika Pary Walutowej Sesji N, d) beneficjent: Wspólny Rynek Spółka Akcyjna S.K.A., e) adres beneficjenta (WR): ul. Racławicka 93, Warszawa, f) bank beneficjenta (WR): ten sam co ww. bank zleceniodawcy (Uczestnika) jeśli jest to Bank Rozliczeniowy Sesji lub w innym przypadku Bank Rozliczeniowy WR prowadzący Główny Rachunek Rozliczeniowy WR, g) numer rachunku rozliczeniowego beneficjenta (WR): numer oficjalnego Rachunku Rozliczeniowego WR w walucie sprzedawanej przez Uczestnika, prowadzony przez Bank Rozliczeniowy Sesji N jeśli jest prowadzony przez bank zleceniodawcy (Uczestnika) lub w innym przypadku numer oficjalnego Głównego Rachunku Rozliczeniowego WR w walucie sprzedawanej przez Uczestnika, 6. Zlecenie N jest zamykane w celu Rozliczenia Zlecenia w jednym z następujących przypadków: a) w momencie osiągnięcia realizacji 100% Kwoty Zlecenia lub b) w momencie osiągnięcia stopnia realizacji określonego przez WR w procentach części Kwoty Zlecenia (mniejszej niż 100%) jeśli Uczestnik, który złożył to dane Zlecenie wyraził na to zgodę lub c) o Godzinie ZTR jeśli Uczestnik, który złożył to dane Zlecenie wyraził na to zgodę. 7. WR może określić minimalną Kwotę Zlecenia N i/lub minimalną Kwotę Części Zlecenia N na stronie internetowej h) kwota przelewu (Kwota Przelewu Aktywacja Zlecenia): maksymalna kwota oferowana przez Uczestnika do sprzedaży w Zleceniu N (dla Zleceń "Chcę sprzedać walutę bazową" nie mniejsza niż minimalna Kwota Zlecenia N, a dla Zleceń "Chcę kupić walutę bazową" nie mniejsza niż iloczyn minimalnej Kwoty Zlecenia N oraz średniego kursu rynkowego lub Kursu Zamknięcia ostatniej Sesji Publicznej powiększonego o minimalny bufor zmiany kursu określony przez WR; niewykorzystana Kwota Przelewu Aktywacja Zlecenia jest zwracana Uczestnikowi w kwocie Przelewu Rozliczającego Zwrot), i) tytuł przelewu - tytuł zawierający kolejno bez żadnych dodatkowych znaków: EUR albo USD albo GBP albo CHF (dla Zleceń Chcę kupić walutę bazową ) lub Wspólny Rynek Spółka Akcyjna S.K.A. (NIP: ) Strona 4 z 5

5 PLN albo USD (dla Zleceń Chcę sprzedać walutę bazową ) ROZDZIAŁ III Postanowienia końcowe 8 Sprawy nieuregulowane sześć pierwszych cyfr numeru Docelowego Rachunku Rozliczeniowego Uczestnika prowadzonego w walucie kupowanej przez Uczestnika W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sesji N Wspólnego Rynku Walutowego obowiązują postanowienia Umowy Ramowej i Regulaminu WSPOLNYRYNEK.PL. Koniec cztery ostatnie cyfry numeru Docelowego Rachunku Rozliczeniowego Uczestnika prowadzonego w walucie kupowanej przez Uczestnika N (np. EUR N). 7 Potwierdzenie Transakcji Walutowej N 1. Potwierdzenie Transakcji Walutowej N zawiera następujące warunki wykonania umowy Transakcji Walutowej N (warunki zawartej Transakcji): a) Strony Transakcji - Uczestnik i Wspólny Rynek b) Numer Transakcji - numer Przelewu Aktywacja Zlecenia N nadawany przez WR, c) Data Transakcji - Dzień Sesji N, w którym zamknięto lub anulowano Zlecenie N złożone przez Uczestnika, d) kwota i waluta sprzedana przez Uczestnika - Kwota Bazowa Transakcji (dla Zleceń "Chcę sprzedać walutę bazową") lub Kwota Niebazowa Transakcji (dla Zleceń "Chcę kupić walutę bazową"), e) kwota i waluta kupiona przez Uczestnika - Kwota Bazowa Transakcji (dla Zleceń "Chcę kupić walutę bazową") lub Kwota Niebazowa Transakcji (dla Zleceń "Chcę sprzedać walutę bazową") oraz f) Kurs Transakcji Walutowej - Kwota Niebazowa Transakcji N podzielona przez Kwotę Bazową Transakcji Walutowej N. 2. Potwierdzenie Transakcji Walutowej N zawiera także następujące dodatkowe informacje dotyczące Rozliczenia Transakcji: a) dane Przelewu Aktywacja, b) dane Przelewu Zwrot oraz c) dane Przelewu Kupno. Wspólny Rynek Spółka Akcyjna S.K.A. (NIP: ) Strona 5 z 5

Regulamin Sesji Easy FX (Sesja E) Wspólnego Rynku Walutowego. (Regulamin WR)

Regulamin Sesji Easy FX (Sesja E) Wspólnego Rynku Walutowego. (Regulamin WR) Załącznik nr 4d do Umowy Ramowej Regulamin Sesji Easy FX (Sesja E) Wspólnego Rynku Walutowego (Regulamin WR) Spis treści Spis treści... 1 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 1 1 Definicje... 1 2 Interpretacje...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Walutowych Transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r.

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r. Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa Październik 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji z Klientami,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor)

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) REGULAMIN transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji Cap/Floor zwany dalej Regulaminem Cap/Floor zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Opcji Egzotycznych FX

REGULAMIN. Opcji Egzotycznych FX REGULAMIN Opcji Egzotycznych FX Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Egzotycznych FX określa warunki Transakcji Opcji Egzotycznych FX: Opcji Barierowych, Opcji Binarnych oraz Opcji Azjatyckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. opcji Egzotycznych FX

REGULAMIN. opcji Egzotycznych FX REGULAMIN opcji Egzotycznych FX Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Egzotycznych FX określa warunki Transakcji Opcji Egzotycznych FX: Opcji Barierowych, Opcji Binarnych oraz Opcji Azjatyckich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. 1. Regulamin Transakcji Swap Procentowy zwany dalej Regulaminem SP określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki dla Klientów (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji płatności transgranicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

Informacje o Rynkach FX

Informacje o Rynkach FX Informacje o Rynkach FX 1. Warunki Ogólne Niniejszy dokument pt. Informacje o Rynkach zawiera informacje dotyczące oferowanych przez nas Rynków FX. Informacje o Rynkach stanowią część Umowy zawieranej

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje i Interpretacja

Postanowienia ogólne. Definicje i Interpretacja REGULAMIN transakcji Super Forward, Par Super Forward, Super Forward Plus, Forward Plus, Participating Forward, Forward Limited Outlook, Super Forward Limited Outlook, Par Forward, Knock-In Forward (Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PBS DEALER SŁUŻĄCEJ DO WYMIANY WALUT PO KURSACH NEGOCJOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PBS DEALER SŁUŻĄCEJ DO WYMIANY WALUT PO KURSACH NEGOCJOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Załącznik Nr 73 do Uchwały Zarządu PBS Nr 48/2017 z dnia 8 marca 2017 r. Załącznik nr 15a do Regulaminu świadczenia usług bankowości elektronicznej PBSbank24 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PBS DEALER SŁUŻĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin zawierania Transakcji Lokat Negocjowanych i Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej zawieranych z przedsiębiorcami przez FM Bank PBP S.A. w ramach linii biznesowej BIZ Banku, Obszar Mikro

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych zwany dalej Regulaminem WTX określa zasady i tryb zawierania oraz

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów 1 Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rejestracja/logowanie

Przewodnik. Rejestracja/logowanie Przewodnik Witaj w Panelu Przewodnika. Znajdziesz tu wszystkie informacje dotyczące działania i obsługi serwisu ictw.pl. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, w których krok po kroku

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie. Niezależnie od kwoty przelewu

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI IGORIA TRADE S.A.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI IGORIA TRADE S.A. TABELA OPŁAT I PROWIZJI IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: 1. ROZDZIAŁ I. OPŁATY OGÓLNE... 2 2. ROZDZIAŁ II. WPŁATY I WYPŁATY... 3 2.1. POLSKA... 3 2.1.1. WPŁATY... 3 2.1.2. WYPŁATY... 4 2.1.2.1. WYPŁATY DO

Bardziej szczegółowo

Wspólny Rynek Najlepszy kurs dla firm. Oferta współpracy. dla Partnera WR

Wspólny Rynek Najlepszy kurs dla firm. Oferta współpracy. dla Partnera WR Wspólny Rynek Najlepszy kurs dla firm Agenda Kim jesteśmy Nasze rozwiązania Korzyści dla klientów Partnera WR Korzyści Zasady współpracy Kim jesteśmy Wspólny Rynek powstał z myślą o potrzebach przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Wymiana walut w kantorze internetowym topfx

PRZEWODNIK. Wymiana walut w kantorze internetowym topfx PRZEWODNIK Wymiana walut w kantorze internetowym topfx Aby wykonać operację wymiany walut, Użytkownik kantoru internetowego topfx.pl musi posiadać minimum dwa rachunki bankowe: rachunek złotówkowy (PLN)

Bardziej szczegółowo

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej zwany dalej Regulaminem określa zasady zawierania, rozliczania oraz zrywania transakcji Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap 21 UCHWAŁA NR 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z bankami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z bankami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z bankami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki współpracy z bankami (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

Tabela Rachunków, Opłat i Prowizji

Tabela Rachunków, Opłat i Prowizji Tabela Rachunków, Opłat i Prowizji Obowiązuje od 22. marca 2014r. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ II. RACHUNKI OPERATORA... 2 ROZDZIAŁ III. OPŁATY OGÓLNE... 5 ROZDZIAŁ III.

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Walutowych

Opis Transakcji Walutowych Opis Transakcji Walutowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Natychmiastowa Transakcja Wymiany Walutowej...4 3. Walutowa Transakcja Terminowa...4 4. Opcje Walutowe...5 5. Niedostarczenie środków...6

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce () www.lacaixa.pl SPIS TREŚCI: 1. WARUNKI OGÓLNE 3 2. RACHUNKI BIEŻĄCE 5 3. PRZELEWY KRAJOWE 6 4. PRZELEWY ZAGRANICZNE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PROGRAMU PILOTAŻOWEGO dotyczące udostępnienia usługi Natychmiastowe Transakcje Wymiany Walut w mbanku

WARUNKI PROGRAMU PILOTAŻOWEGO dotyczące udostępnienia usługi Natychmiastowe Transakcje Wymiany Walut w mbanku WARUNKI PROGRAMU PILOTAŻOWEGO dotyczące udostępnienia usługi Natychmiastowe Transakcje Wymiany Walut w mbanku I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejsze Warunki programu pilotażowego dotyczące udostępnienia

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Strukturyzowanych

Opis Lokat Strukturyzowanych Opis Lokat Strukturyzowanych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4 6.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Uruchomienie Usługi...

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Lokaty dwuwalutowe

Regulamin Lokaty dwuwalutowe Regulamin Lokaty dwuwalutowe Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 96/21/16 z dnia 04 kwietnia 2016 roku wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2016 roku. Strona 1 z 11 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski SA określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji terminowej

PKO Bank Polski SA określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji terminowej REGULAMIN NEGOCJOWANEJ TERMINOWEJ TRANSAKCJI WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH ORAZ NEGOCJOWANEJ TRANSAKCJI FX SWAP W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin KANTORU WALUTOWEGO dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Regulamin KANTORU WALUTOWEGO dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Regulamin KANTORU WALUTOWEGO dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Kantor Walutowy. 2 Usługa Kantor Walutowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT)

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Warszawa, Marzec 2014 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość bez granic oferta dla firm prowadzących eksport

Przedsiębiorczość bez granic oferta dla firm prowadzących eksport Przedsiębiorczość bez granic oferta dla firm prowadzących eksport Przelewy SEPA Przelewy SEPA umożliwiają szybkie rozliczenie się z kontrahentami z terenu Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu,

Bardziej szczegółowo

KUPNO AMERYKAŃSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BINARNEJ

KUPNO AMERYKAŃSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BINARNEJ Zabezpieczenie przed zmianą kursu walutowego ograniczone do wysokości kwoty rozliczenia Kwota rozliczenia ustalana w dniu zawarcia transakcji Kupując amerykańską walutową opcję binarną Klient nabywa prawo

Bardziej szczegółowo

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA Walutowa transakcja zamiany stóp procentowych CIRS może być wykorzystywana przez Klienta do zamiany waluty finansowania, z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa Klientów, zwanych dalej Uczestnikami, w Promocji Idealny Pakiet Firmowy, zwanej dalej Promocją.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 28 grudnia 2015 roku

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 28 grudnia 2015 roku Wyciąg z zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 29 grudnia 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu zagranicznymi papierami wartościowymi) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA /SPRZEDAŻY OPCJI WALUTOWYCH W MERITUM BANKU.

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA /SPRZEDAŻY OPCJI WALUTOWYCH W MERITUM BANKU. Załącznik nr 1 do uchwały nr 455/2012 Zarządu Meritum Banku ICB S.A. z dnia 27 lipca 2012 roku Obowiązuje od dnia 31 lipca 2012 roku REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA /SPRZEDAŻY OPCJI WALUTOWYCH W

Bardziej szczegółowo

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Towarowych Transakcji Opcyjnych zwany dalej Regulaminem TTO określa zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Towarowych Transakcji Opcyjnych na podstawie Umowy Ramowej

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DLA KONT: DIRECT DLA FIRMY, DIRECT, DIRECT DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Nowe zasady korzystania z bankomatów Wypłaty ze wszystkich bankomatów IN

ZMIANY DLA KONT: DIRECT DLA FIRMY, DIRECT, DIRECT DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Nowe zasady korzystania z bankomatów Wypłaty ze wszystkich bankomatów IN od 1 lutego 2016 roku WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI ING BANK ŚLĄSKI ZMIANY DLA KONT: DIRECT DLA FIRMY, DIRECT, DIRECT DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Nowe zasady korzystania z bankomatów Wypłaty ze

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. II. Definicje

I. Postanowienia ogólne. II. Definicje Regulamin programu lojalnościowego Twoje Punkty I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w programie lojalnościowym Twoje Punkty, zwanym dalej Programem, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Logowanie do rachunku

Logowanie do rachunku Jesteś tu: Bossa.pl Logowanie do rachunku Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa korzystania z usług internetowych. Więcej informacji. Aby zalogować się do rachunku należy ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY Spis treści: 1. RACHUNEK PIENIĘŻNY... 2 2. PRZELEW NA RACHUNEK WŁASNY... 4 3. PRZELEW NA RACHUNEK ZDEFINIOWANY... 6 4. PRZELEW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX)

REGULAMIN. Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX) REGULAMIN Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin transakcji natychmiastowej wymiany walut zwany dalej Regulaminem Transakcji FX zawiera

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin mplatforma walutowa

Regulamin mplatforma walutowa Regulamin mplatforma walutowa Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Udostępnienie i bezpieczeństwo mplatformy...4 Rozdział III Dostęp do informacji

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Nr 131/31/05/2016 z dnia 10 maja 2016 roku SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT RYNEK TOWAROWY Właściciel Dokumentu Dyrektor Biura

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Załącznik nr 4 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ Z DOSTAWĄ NATYCHMIASTOWĄ PRZEZ KLIENTÓW DETALICZNYCH W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ Z DOSTAWĄ NATYCHMIASTOWĄ PRZEZ KLIENTÓW DETALICZNYCH W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ Z DOSTAWĄ NATYCHMIASTOWĄ PRZEZ KLIENTÓW DETALICZNYCH W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1.1. autoryzacja

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ELEKTRONICZNA PLATFORMA WALUTOWA FX PL@NET PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA FX PL@NET 801 321 123 WWW.BGZBNPPARIBAS.PL 1. NOWA FUNKCJONALNOŚĆ W SYSTEMIE BIZNES PL@NET W systemie BiznesPl@net została udostępniona

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 października 2015 roku.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 października 2015 roku. Wyciąg z zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 23 października 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu zagranicznymi papierami wartościowymi) Zarządzenie nr 4 Dyrektora Domu

Bardziej szczegółowo

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut Bankowość elektroniczna 2 Aktualizacja: 7 listopada 2013 r. Spis treści I. NEGOCJACJE ON-LINE OPROCENTOWANIA LOKAT ZA

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Jesteś tu: Bossafx.pl» Edukacja» Wprowadzenie» Pips, spread, lot Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Popularny wśród traderów punkt to nic innego jak przyjęty na rynku standard minimalnego kroku ceny.

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 6 1.7 Wyloguj... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego Alior Bank S.A. dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 29 sierpnia 2015 od dnia zawarcia umowy, w przypadku

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

LP Rodzaj opłaty Opłata

LP Rodzaj opłaty Opłata LP Rodzaj opłaty Opłata 1. Rejestracja w Rkantor.com 1.1. Zamknięcie konta użytkownika Rkantor.com 2. 2.1. PRZELEWY Przelewy w PLN 2.1.1. Przelew w PLN do wszystkich banków współpracujących z Rkantor.com

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji oraz czas realizacji przelewów dla klientów platformy wymiany walut Fritz Exchange

Tabela opłat i prowizji oraz czas realizacji przelewów dla klientów platformy wymiany walut Fritz Exchange Tabela opłat i prowizji oraz czas realizacji przelewów dla klientów platformy wymiany walut Fritz Exchange Obowiązuje od 05.02.2017r. Fritz Exchange 801 090 180 Spis treści: 1. Opłaty ogólne... 5 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku e-kantor

Przewodnik po rachunku e-kantor Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis treści I. Otwarcie rachunku e-kantor

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik użytkowania w zakresie realizacji operacji walutowych w aplikacji GB24

Skrócony podręcznik użytkowania w zakresie realizacji operacji walutowych w aplikacji GB24 getinbank.pl infolinia 197 97 Skrócony podręcznik użytkowania w zakresie realizacji operacji walutowych w aplikacji GB24 Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA. Spis treści

Bardziej szczegółowo

wartość zlecenia wyrażona w Walucie Bazowej innej niż waluta zagranicznego papieru wartościowego przeliczana

wartość zlecenia wyrażona w Walucie Bazowej innej niż waluta zagranicznego papieru wartościowego przeliczana Wyciąg z zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 20 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu zagranicznymi papierami wartościowymi) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu

Bardziej szczegółowo

1. Rynek Forex. a) Opis rynku

1. Rynek Forex. a) Opis rynku 1. Rynek Forex a) Opis rynku Forex (FX) jest globalnym rynkiem, na którym za pośrednictwem internetu odbywa się handel walutami. Aktualnie rynek Forex jest najpopularniejszą alternatywną formą inwestowania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r.

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rachunki lokat prowadzone przez Bank... 4 Wpłata / wypłata

Bardziej szczegółowo

SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

SANTANDER CONSUMER BANK S.A. Umowa ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego Zawarta w dniu pomiędzy: SANTANDER CONSUMER BANK S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Lokata terminowa Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych 1/3 lokat prowadzone przez Bank 1. Rodzaje rachunków lokat oferowanych i prowadzonych przez Bank jako indywidualne

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r.

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r. Rocznik Giełdowy 2012 algorytmu kalkulacji kursu rozliczeniowego oraz dni wykonania jednostek. Giełda uruchomiła serwis internetowy dedykowany rynkowi instrumentów pochodnych. Serwis dostępny jest pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zawierania Transakcji Wymiany Walutowej z Dostawą Natychmiastową w ING Banku Śląskim S.A. z Klientami Korporacyjnymi

Regulamin Zawierania Transakcji Wymiany Walutowej z Dostawą Natychmiastową w ING Banku Śląskim S.A. z Klientami Korporacyjnymi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Korp/592/2012 Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 6 grudnia 2012 Regulamin Zawierania Transakcji Wymiany Walutowej z Dostawą Natychmiastową w ING Banku Śląskim

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje:

Niniejszy dokument obejmuje: Niniejszy dokument obejmuje: Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych obowiązująca: 1) Klientów, którzy podpisali Umowę od dnia 29 czerwca 2012r. od momentu zawarcia Umowy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA DLA NO- WEGO NUMERU obowiązuje od 28 czerwca 2016 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA DLA NO- WEGO NUMERU obowiązuje od 28 czerwca 2016 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA DLA NO- WEGO NUMERU obowiązuje od 28 czerwca 2016 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel Regulamin Programu Inwestycyjnego Wybierz Swój Portfel (oferowany w ramach BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego) obowiązujący od dnia 24.11.2016 r. Art. 1. Postanowienia Ogólne. 1. Z Programu

Bardziej szczegółowo

Definicje. 1 Postanowienia ogólne. 2 Zakres usług Serwisu Kantoria.com

Definicje. 1 Postanowienia ogólne. 2 Zakres usług Serwisu Kantoria.com Definicje 1. Kantoria.com - właścicielem serwisu jest Kantoria.com Edward Dixon Małgorzata Dixon s.c. z siedzibą w Poznaniu, NIP 783-168-13-02, REGON 301920928. 2. Serwis Kantoria.com internetowy serwis

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Część I. Zasady obrotu. 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN.

Część I. Zasady obrotu. 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN. Część I. Zasady obrotu 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN. 1.1. Obrót na RDN prowadzony jest w dwóch dniach poprzedzających Dzień na - kontraktach określonych w specyfikacjach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU MOEDA.PL 1

REGULAMIN SERWISU MOEDA.PL 1 REGULAMIN SERWISU MOEDA.PL 1 DEFINICJE 1. OPERATOR Zpay Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 81B lok. A-22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty 1 1. Ilekroć w Zasadach Uczestnictwa jest mowa o: Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin KANTORU WALUTOWEGO dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Regulamin KANTORU WALUTOWEGO dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Regulamin KANTORU WALUTOWEGO dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Kantor Walutowy. 2 Usługa Kantor Walutowy

Bardziej szczegółowo

Cena Bid, Ask i spread

Cena Bid, Ask i spread Jesteś tu: Bossa.pl» Oferta» Forex» Podstawowe informacje Cena Bid, Ask i spread Po uruchuchomieniu platformy możemy zaobserwować, że instrumenty finansowe są kwotowane w dwóch cenach, po cenie Bid i cenie

Bardziej szczegółowo

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Jesteś tu: Bossa.pl Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Zasady wnoszenia depozytów zabezpieczających są takie same dla wszystkich klas kontraktów terminowych notowanych na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych)

REGULAMIN. złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych) REGULAMIN złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin złotowych i walutowych lokat terminowych zwany dalej Regulaminem Lokat Terminowych

Bardziej szczegółowo