Postanowienia ogólne. Definicje i Interpretacja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postanowienia ogólne. Definicje i Interpretacja"

Transkrypt

1 REGULAMIN transakcji Super Forward, Par Super Forward, Super Forward Plus, Forward Plus, Participating Forward, Forward Limited Outlook, Super Forward Limited Outlook, Par Forward, Knock-In Forward (Regulamin Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/ PF/FLO/SFLO/ParF/KIF)

2 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji Super Forward, Par Super Forward, Super Forward Plus, Forward Plus, Patrticipating Forward, Forward Limited Outlook, Super Forward Limited Outlook, Par Forward, Knock-In Forward zwany dalej Regulaminem Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/ SFLO/ParF/KIF zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF zawieranych pomiędzy Bankiem i Klientem na podstawie Umowy Ramowej Przy zawieraniu Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF obowiązują postanowienia Umowy Ramowej oraz Warunków Współpracy w przypadku, gdy Warunki Współpracy zostały Klientowi doręczone i są w stosunkach z Klientem wiążące na podstawie Umowy Ramowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF i Warunków Współpracy, mającymi zastosowanie do Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF, decydować będą postanowienia Regulaminu Transakcji SF/ ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF. 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF i Potwierdzenia decydować będą postanowienia Potwierdzenia. Definicje i Interpretacja 3 1. Wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane inaczej w Regulaminie Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF zachowują znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy, pod warunkiem, iż zostały one Klientowi doręczone i są w stosunkach z Klientem wiążące na podstawie Umowy Ramowej. 2. Użyte w Regulaminie Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF pojęcia należy rozumieć następująco: 1) Aktywacja Bariery zdarzenie polegające na: a) w przypadku Transakcji Kupna KIF osiągnięciu przez Kurs Referencyjny Bariery w Okresie Obserwacji Bariery wartości niższej bądź równej Kursowi Bariery, b) w przypadku Transakcji Sprzedaży KIF osiągnięciu przez Kurs Referencyjny Bariery w Okresie Obserwacji Bariery wartości wyższej bądź równej Kursowi Bariery; 2) Bieżący Kurs Rynkowy wskazany przez Bank kurs Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej dostępny w danej chwili na międzybankowym rynku walutowym, dla transakcji walutowych na kwoty pieniężne powszechnie przyjęte jako rynkowe w obrocie międzybankowym dla danej pary walutowej; 3) Dodatkowe Warunki Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF Warunki Transakcji wskazane w 4 ust. 2 punkt 2 niniejszego Regulaminu; 4) Dzień/Dni Fixingu dzień (dni w przypadku Transakcji ParSF/ParF) ustalenia wartości Kursu Referencyjnego przypadający (przypadające), o ile Strony nie ustalą inaczej, na dwa Dni Robocze przed Dniem (Dniami) Rozliczenia; 5) Dzień/Dni Rozliczenia Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF (Dzień/Dni Rozliczenia) dzień (dni w przypadku Transakcji ParSF/ParF), w którym (w których) dokonywane jest rozliczenie zobowiązań i należności Stron z tytułu zawartej Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/ PF/FLO/SFLO/ParF/KIF; 6) Dzień Rozliczenia Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF dzień ustalony przez Strony podczas uzgadniania warunków Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF, w którym zostaje uznany lub obciążony Rachunek Rozliczeniowy w związku z Wcześniejszym Zamknięciem Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF; 7) Dzień Uzgodnienia Warunków Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF dzień, w którym uzgodnione zostały co najmniej wszystkie Istotne Warunki Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF niezbędne do zawarcia przez Strony Transakcji SF/ParSF/ SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF; 8) Dzień Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF dzień, w którym zostały przez Strony uzgodnione wszystkie warunki niezbędne do dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF mogący nastąpić nie później niż na trzy Dni Robocze przed Dniem Rozliczenia (dla Transakcji ParF/ParSF przed ostatnim Dniem Rozliczenia); 9) Istotne Warunki Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF Warunki Transakcji wskazane w 4 ust. 2 punkt 1 niniejszego Regulaminu; 10) Konwencja Następnego Dnia Roboczego sposób korekty odpowiedniej daty w przypadku, gdyby miała ona przypaść w dniu nie będącym Dniem Roboczym w ten sposób, aby data ta przypadała w pierwszym kolejnym dniu będącym Dniem Roboczym; 11) Kurs Bariery ustalony w Dniu Uzgodnienia Warunków Transakcji KIF kurs Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej mający zastosowanie przy realizacji Transakcji KIF; 12) Kurs Dolny/Kurs Górny ustalone w Dniu Uzgodnienia Warunków Transakcji SF/ParSF/SFP/SFLO kursy Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej na określony Dzień Rozliczenia mające zastosowanie przy Rozliczeniu Transakcji SF/ParSF/SFP/SFLO; 13) Kurs Forward Plus ustalony w Dniu Uzgodnienia Warunków Transakcji FP kurs Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej na określony Dzień Rozliczenia mający zastosowanie przy Rozliczeniu Transakcji FP; 14) Kurs Knock-In Forward (Kurs KIF) ustalony w Dniu Uzgodnienia Warunków Transakcji KIF kurs Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej na określony Dzień Rozliczenia mający zastosowanie przy Rozliczeniu Transakcji KIF; 15) Kurs Limited Outlook ustalony w Dniu Uzgodnienia Warunków Transakcji FLO/SFLO kurs Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej na określony Dzień Rozliczenia mający zastosowanie przy Rozliczeniu Transakcji FLO/SFLO;

3 16) Kurs Par Forward ustalony w Dniu Uzgodnienia Warunków Transakcji ParF kurs Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej na określone Dni Rozliczenia mający zastosowanie przy Rozliczeniu Transakcji ParF; 17) Kurs Participating Forward ustalony w Dniu Uzgodnienia Warunków Transakcji PF kurs Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej na określony Dzień Rozliczenia mający zastosowanie przy Rozliczeniu Transakcji PF; 18) Kurs Referencyjny o ile strony nie ustalą inaczej, kurs średni ustalany przez Narodowy Bank Polski, publikowany na stronach serwisu Reuters; w przypadku, gdy PLN nie jest Walutą Bazową ani Walutą Niebazową złożenie dwóch odpowiednich kursów średnich; 19) Kurs Referencyjny Bariery rodzaj kursu walutowego, na podstawie którego określane jest zdarzenie Aktywacji Bariery; w przypadku, gdy Strony nie uzgodnią inaczej, Kursem Referencyjnym Bariery jest Bieżący Kurs Rynkowy; 20) Kurs Terminowy ustalony w Dniu Uzgodnienia Warunków Transakcji FLO kurs Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej na określony Dzień Rozliczenia mający zastosowanie przy Rozliczeniu Transakcji FLO; 21) Kwota Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF kwota, którą zostaje obciążony lub uznany Rachunek Rozliczeniowy w przypadku dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF; 22) Kwota Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF (Kwota Transakcji) ustalona przez Strony przy zawieraniu Transakcji SF/ParSF/ SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF kwota nominalna wyrażona w Walucie Bazowej; 23) Okres Obserwacji Bariery okres, w którym może nastąpić Aktywacja Bariery, trwający, o ile Strony nie ustalą inaczej, od momentu uzgodnienia Warunków Transakcji KIF do godz czasu warszawskiego w Dniu Fixingu, obejmujący wyłącznie dni tygodnia od godz czasu Sydney w poniedziałek do godz czasu Nowy Jork w piątek; 24) Potwierdzenie Aktywacji Bariery dokument stanowiący potwierdzenie osiągnięcia Bariery dla Transakcji KIF, sporządzony przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF; 25) Potwierdzenie Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF dokument stanowiący dowód uzgodnienia Warunków Transakcji SF/ ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF sporządzony przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF; 26) Potwierdzenie Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF dokument stanowiący dowód dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF sporządzony przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF; 27) Poziom Partycypacji Klienta wyrażony w procentach udział Klienta w ewentualnych korzystnych zmianach kursu rynkowego mający zastosowanie w przypadku zawarcia Transakcji PF; 28) Premia kwota należna jednej ze Stron Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF, w zamian za prawo do realizacji Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF na określonych warunkach, płatna, o ile Strony nie uzgodnią inaczej, do drugiego Dnia Roboczego po Dniu Uzgodnienia Warunków Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF; 29) Rekompensata kwota otrzymana przez Klienta, który zawarł z Bankiem Transakcję FLO/SFLO, w przypadku wystąpienia zdarzeń określonych w 6 ust 6 pkt. 2a, 3a, 6 ust. 7 pkt. 2c, 3c, 7 ust. 5 pkt. 1a, 2a, 7 ust. 7 pkt. 2c, 3c; 30) Rozliczenie Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF rozliczenie zobowiązań i należności Stron z tytułu zawartej Transakcji SF/ ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF; 31) Transakcja Forward transakcja będąca elementem składowym Transakcji ParF, której opis i podstawowe warunki zostały określone w wydawanym przez Bank Regulaminie Forward; kursy terminowe poszczególnych Transakcji Forward wchodzących w skład Transakcji ParF odpowiadają Kursowi Par Forward, a ich dni rozliczenia odpowiadają Dniom Rozliczenia Transakcji ParF; 32) Transakcja Kupna SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF każda z transakcji zawartych pomiędzy Bankiem i Klientem na podstawie Umowy Ramowej, której opis i podstawowe warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/ SFLO/ParF/KIF oraz w Potwierdzeniu Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF chroniąca Klienta przed wzrostem kursu Waluty Bazowej w relacji do Waluty Niebazowej; 33) Transakcja Sprzedaży SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF każda z transakcji zawartych pomiędzy Bankiem i Klientem na podstawie Umowy Ramowej, której opis i podstawowe warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/ SFLO/ParF/KIF oraz w Potwierdzeniu Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF chroniąca Klienta przed spadkiem kursu Waluty Bazowej w relacji do Waluty Niebazowej; 34) Transakcja SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF Transakcja Kupna SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF oraz Transakcja Sprzedaży SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF; 35) Waluta Bazowa waluta, której cena wyrażona jest w jednostkach Waluty Niebazowej; Strony Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ ParF/KIF uzgadniają, która z walut będących przedmiotem Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF jest Walutą Bazową kierując się praktyką przyjętą na rynku finansowym; 36) Waluta Niebazowa waluta, w której jednostkach wyrażona jest cena jednostkowa Waluty Bazowej; 37) Wartość Bieżąca Netto Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF łączna wartość niewymagalnych zobowiązań i należności wynikających z zawartej Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF wyliczona przez Bank w Walucie Niebazowej Transakcji SF/ ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF na Dzień Rozliczenia Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/ KIF 38) Wcześniejsze Zamknięcie Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/ SFLO/ParF/KIF sposób zamknięcia Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/ SFLO/ParF/KIF opisany w 8; 39) Współczynnik Partycypacji wyrażony w ułamku dziesiętnym współczynnik mający zastosowanie dla Transakcji SFP/FP.

4 Przedmiot i zawarcie Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF 4 1. Przedmiotem Transakcji jest w przypadku: 1) Transakcji Super Forward (Transakcji SF) kupno lub sprzedaż Kwoty Transakcji w Dniu Rozliczenia po Kursie Dolnym lub Kursie Górnym; 2) Transakcji Par Super Forward (Transakcji ParSF) kupno lub sprzedaż Kwoty Transakcji w Dniach Rozliczenia po Kursie Dolnym lub Kursie Górnym; 3) Transakcji Super Forward Plus (Transakcji SFP) kupno lub sprzedaż pojedynczej Kwoty Transakcji albo Kwoty Transakcji przemnożonej przez Współczynnik Partycypacji w Dniu Rozliczenia po Kursie Dolnym lub Kursie Górnym; 4) Transakcji Forward Plus (Transakcji FP) kupno lub sprzedaż pojedynczej Kwoty Transakcji albo Kwoty Transakcji przemnożonej przez Współczynnik Partycypacji w Dniu Rozliczenia po Kursie Forward Plus; 5) Transakcji Participating Forward (Transakcji PF) kupno lub sprzedaż Kwoty Transakcji w Dniu Rozliczenia po kursie Participating Forward albo po Kursie Participating Forward poprawionym o korzystne zmiany kursu rynkowego zgodnie z Poziomem Partycypacji Klienta w tych zmianach; 6) Transakcji Forward Limited Outlook (Transakcji FLO) kupno lub sprzedaż Kwoty Transakcji w Dniu Rozliczenia po Kursie Terminowym albo otrzymanie przez Klienta Rekompensaty; 7) Transakcji Super Forward Limited Outlook (Transakcji SFLO) kupno lub sprzedaż Kwoty Transakcji w Dniu Rozliczenia po Kursie Dolnym albo Kursie Górnym albo otrzymanie przez Klienta Rekompensaty; 8) Transakcji Par Forward (Transakcji ParF) kupno lub sprzedaż Kwoty Transakcji w Dniach Rozliczenia po Kursie Par Forward; 9) Transakcji Knock-In Forward (Transakcji KIF) kupno lub sprzedaż Kwoty Transakcji po Kursie KIF pod warunkiem zaistnienia zdarzeń określonych w 6 ust.9 oraz 7 ust Z zastrzeżeniem ust. 7, przystępując do zawarcia Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF Strony zobowiązane są do uzgodnienia: 1) w zakresie Istotnych Warunków Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ ParF/KIF: a) Dnia Uzgodnienia Warunków Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF; b) Rodzaju Transakcji Transakcji Kupna SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF lub Transakcji Sprzedaży SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/ SFLO/ParF/KIF; c) Kwoty Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF; d) Waluty Bazowej i Waluty Niebazowej; e) Premii, dnia jej płatności oraz waluty, o ile jest należna jednej ze Stron; f) Dnia/Dni Rozliczenia; g) Okresu Obserwacji Bariery dla Transakcji KIF; h) Kursu: i. Forward Plus dla Transakcji FP; ii. Dolnego oraz Górnego dla Transakcji SF/ParSF/SFP; iii. Participating Forward oraz Poziomu Partycypacji Klienta dla Transakcji PF; iv. Dolnego, Górnego oraz Kursu Limited Outlook dla Transakcji SFLO; v. Terminowego oraz Kursu Limited Outlook dla Transakcji FLO; vi. Par Forward dla Transakcji ParF; vii. Knock-In Forward oraz Kursu Bariery dla Transakcji KIF. i) Współczynnika Partycypacji dla Transakcji SFP/FP; 2) w zakresie Dodatkowych Warunków Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ ParF/ KIF: a) Rachunków Rozliczeniowych. 3. Minimalna Kwota Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/KIF wynosi EUR, USD, GBP lub CHF. W przypadku Transakcji PF minimalna Kwota Transakcji wzrasta odwrotnie proporcjonalnie do wzrostu Poziomu Partycypacji Klienta (np.: przy Poziomie Partycypacji Klienta 50% minimalna Kwota Transakcji wynosi EUR, USD, GBP lub CHF). Minimalna Kwota Transakcji ParF na każdy Dzień Rozliczenia wynosi PLN lub równowartość tej kwoty w następujących walutach: EUR, USD, CHF i GBP. 4. Okres pomiędzy Dniem Uzgodnienia Warunków Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF, a Dniem Rozliczenia (pierwszym Dniem Rozliczenia w przypadku Transakcji ParF/ParSF) wynosi co najmniej trzy Dni Robocze. 5. Dla Transakcji KIF: 1) w przypadku Transakcji Kupna KIF, Kurs KIF ustalany jest na poziomie wyższym niż Kurs Bariery; Kurs Bariery ustalony jest na poziomie niższym niż Bieżący Kurs Rynkowy w momencie Uzgodnienia Warunków Transakcji; 2) w przypadku Transakcji Sprzedaży KIF, Kurs KIF ustalany jest na poziomie niższym niż Kurs Bariery; Kurs Bariery ustalony jest na poziomie wyższym niż Bieżący Kurs Rynkowy w momencie Uzgodnienia Warunków Transakcji; 6. W przeciągu dwóch Dni Roboczych od dnia, w którym nastąpiła Aktywacja Bariery Klient otrzymuje Potwierdzenie Aktywacji Bariery. Niedoręczenie przez Bank Potwierdzenia Aktywacji Bariery lub opóźnienie w jego doręczeniu nie ma wpływu na wystąpienie zdarzenia Aktywacji Bariery, ważność tego zdarzenia lub wyznaczenie dnia, w którym Bariera została osiągnięta. 7. Strony przy uzgadnianiu warunków Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF mogą dokonać uzgodnień, których zakres będzie wykraczał poza postanowienia niniejszego Regulaminu, a których celem będzie zawarcie Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF na indywidualnych warunkach. W szczególności, jeżeli będzie to niezbędne dla potrzeb zawarcia Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF Strony będą mogły ustalić inne niż wymienione w ust. 2 Warunki Transakcji lub odstąpić od uzgodnienia Warunków Transakcji w zakresie określonym w ust. 2.

5 Rozliczenie Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF 5 1. Sposób Rozliczenia Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF uzależniony jest od wysokości Kursu Referencyjnego. 2. Klient ma prawo wyboru sposobu Rozliczenia Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF netto lub brutto. Decyzję o sposobie Rozliczenia Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF Klient przekazuje Bankowi do godz w Dniu Fixingu. W przypadku braku decyzji Klienta dokonywane jest rozliczenie brutto. 3. Rozliczenie brutto Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF polega na sprzedaży przez Klienta (obciążeniu Rachunku Rozliczeniowego Kwotą Transakcji, a następnie uznaniu Rachunku Rozliczeniowego równowartością Kwoty Transakcji przeliczoną po kursie mającym zastosowanie dla danej Transakcji) lub kupnie przez Klienta (obciążeniu Rachunku Rozliczeniowego równowartością Kwoty Transakcji przeliczoną po kursie mającym zastosowanie dla danej Transakcji, a następnie uznaniu Rachunku Rozliczeniowego Kwotą Transakcji) Kwoty Transakcji, z zastrzeżeniem ust W przypadku Transakcji FP/SFP może mieć miejsce kupno lub sprzedaż Kwoty Transakcji przemnożonej przez Współczynnik Partycypacji zgodnie z odpowiednimi zapisami Rozliczenie netto Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF polega na uznaniu bądź obciążeniu Rachunku Rozliczeniowego w Dniu Rozliczenia kwotą rozliczenia netto zgodnie z zapisami 6, która obliczana jest zgodnie z następującym wzorem: K n = N F S gdzie: K n Kwota rozliczenia netto ; N Kwota Transakcji; F Kurs Referencyjny; S odpowiednio Kurs Dolny/Kurs Górny/Kurs Participating Forward/Kurs Terminowy/ Kurs Forward Plus/Kurs Par Forward/Kurs Knock-In Forward; wartość bezwzględna Rozliczenie netto Transakcji SF dokonywane jest w następującym trybie: 1) w przypadku Transakcji Kupna SF oraz Transakcji Sprzedaży SF, gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest równy lub wyższy niż Kurs Dolny oraz jest równy lub niższy niż Kurs Górny zobowiązania Stron wynikające z zawartej Transakcji SF wygasają, 2) w przypadku Transakcji Kupna SF: a) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest niższy od Kursu Dolnego Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony kwotą rozliczenia netto, b) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest wyższy od Kursu Górnego Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany kwotą rozliczenia netto, 3) w przypadku Transakcji Sprzedaży SF: a) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest niższy od Kursu Dolnego Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany kwotą rozliczenia netto, b) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest wyższy od Kursu Górnego Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony kwotą rozliczenia netto. 2. Rozliczenie netto Transakcji ParSF dokonywane jest w następującym trybie: 1) w przypadku Transakcji Kupna ParSF oraz Transakcji Sprzedaży ParSF, gdy w Dniach Fixingu Kurs Referencyjny jest równy lub wyższy niż Kurs Dolny oraz jest równy lub niższy niż Kurs Górny zobowiązania Stron wynikające z zawartej Transakcji ParSF wygasają, 2) w przypadku Transakcji Kupna ParSF: a) gdy w Dniach Fixingu Kurs Referencyjny jest niższy od Kursu Dolnego Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążany kwotą rozliczenia netto, b) gdy w Dniach Fixingu Kurs Referencyjny jest wyższy od Kursu Górnego Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznawany kwotą rozliczenia netto, 3) w przypadku Transakcji Sprzedaży ParSF: a) gdy w Dniach Fixingu Kurs Referencyjny jest niższy od Kursu Dolnego Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznawany kwotą rozliczenia netto, b) gdy w Dniach Fixingu Kurs Referencyjny jest wyższy od Kursu Górnego Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążany kwotą rozliczenia netto. 3. Rozliczenie netto Transakcji SFP dokonywane jest w następującym trybie: 1) w przypadku Transakcji Kupna SFP oraz Transakcji Sprzedaży SFP, gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest równy lub wyższy niż Kurs Dolny oraz jest równy lub niższy niż Kurs Górny zobowiązania Stron wynikające z zawartej Transakcji SFP wygasają, 2) w przypadku Transakcji Kupna SFP: a) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest niższy od Kursu Dolnego Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony kwotą rozliczenia netto przemnożoną przez Współczynnik Partycypacji, b) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest wyższy od Kursu Górnego Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany kwotą rozliczenia netto, 3) w przypadku Transakcji Sprzedaży SFP: a) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest niższy od Kursu Dolnego Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany kwotą rozliczenia netto, b) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest wyższy od Kursu Górnego Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony kwotą rozliczenia netto przemnożoną przez Współczynnik Partycypacji. 4. Rozliczenie netto Transakcji FP dokonywane jest w następującym trybie: 1) w przypadku Transakcji Kupna FP oraz w przypadku Transakcji Sprzedaży FP, gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest równy Kursowi Forward Plus zobowiązania Stron wynikające z zawartej Transakcji FP wygasają, 2) w przypadku Transakcji Kupna FP: a) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest wyższy od Kursu Forward Plus Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany kwotą rozliczenia netto, b) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest niższy od Kursu Forward Plus Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony kwotą rozliczenia netto przemnożoną przez Współczynnik Partycypacji,

6 3) w przypadku Transakcji Sprzedaży FP: a) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest wyższy od Kursu Forward Plus Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony kwotą rozliczenia netto przemnożoną przez Współczynnik Partycypacji, b) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest niższy od Kursu Forward Plus Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany kwotą rozliczenia netto. 5. Rozliczenie netto Transakcji PF dokonywane jest w następującym trybie: 1) w przypadku Transakcji Kupna PF oraz w przypadku Transakcji Sprzedaży PF, gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest równy Kursowi Participating Forward zobowiązania Stron wynikające z zawartej Transakcji PF wygasają, 2) w przypadku Transakcji Kupna PF: a) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest wyższy od Kursu Participating Forward Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany kwotą rozliczenia netto, b) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest niższy od Kursu Participating Forward Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony kwotą rozliczenia netto, do której wyliczenia zostanie zastosowany Kurs Participating Forward poprawiony o korzystne dla Klienta zmiany kursu rynkowego zgodnie z poziomem partycypacji Klienta w tych zmianach, 3) w przypadku Transakcji Sprzedaży PF: a) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest niższy od Kursu Participating Forward Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany kwotą rozliczenia netto, b) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest wyższy od Kursu Participating Forward Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony kwotą rozliczenia netto, do której wyliczenia zostanie zastosowany Kurs Participating Forward poprawiony o korzystne zmiany kursu rynkowego zgodnie z poziomem partycypacji Klienta w tych zmianach, 4) poprawiony Kurs Participating Forward zostaje obliczony zgodnie ze wzorem: KPF p = KPF + (F KPF) P gdzie: KPF p Kurs Participating Forward poprawiony o korzystne zmiany kursu rynkowego; KPF Kurs Participating Forward; F Kurs Referencyjny; P Poziom Partycypacji Klienta. 6. Rozliczenie netto Transakcji FLO dokonywane jest w następującym trybie: 1) w przypadku Transakcji Kupna FLO oraz w przypadku Transakcji Sprzedaży FLO, gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest równy Kursowi Terminowemu zobowiązania Stron wynikające z zawartej Transakcji FLO wygasają, 2) w przypadku Transakcji Kupna FLO: a) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest wyższy od Kursu Limited Outlook, Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany Rekompensatą będącą iloczynem Kwoty Transakcji i różnicy pomiędzy Kursem Limited Outlook a Kursem Terminowym, b) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest niższy albo równy Kursowi Limited Outlook, Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany kwotą rozliczenia netto jeżeli Kurs Referencyjny jest jednocześnie powyżej Kursu Terminowego lub zostaje obciążony kwotą rozliczenia netto jeżeli Kurs Referencyjny jest jednocześnie poniżej Kursu Terminowego, 3) w przypadku Transakcji Sprzedaży FLO: a) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest niższy od Kursu Limited Outlook, Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany Rekompensatą będącą iloczynem Kwoty Transakcji i różnicy między Kursem Terminowym a Kursem Limited Outlook, b) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest wyższy lub równy Kursowi Limited Outlook, Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony kwotą rozliczenia netto jeżeli Kurs Referencyjny jest jednocześnie powyżej Kursu Terminowego lub zostaje uznany kwotą rozliczenia netto jeżeli Kurs Referencyjny jest jednocześnie poniżej Kursu Terminowego. 7. Rozliczenie netto Transakcji SFLO dokonywane jest w następującym trybie: 1) w przypadku Transakcji Kupna SFLO oraz Transakcji Sprzedaży SFLO, gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest równy lub wyższy niż Kurs Dolny oraz równy lub niższy niż Kurs Górny zobowiązania Stron wynikające z zawartej Transakcji SFLO wygasają, 2) w przypadku Transakcji Kupna SFLO: a) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest niższy od Kursu Dolnego, Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony kwotą rozliczenia netto, b) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest na poziomie wyższym niż Kurs Górny lecz niższym lub równym Kursowi Limited Outlook, Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany kwotą rozliczenia netto, c) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest na poziomie wyższym niż Kurs Limited Outlook, Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany Rekompensatą będącą iloczynem Kwoty Transakcji i różnicy pomiędzy Kursem Limited Outlook a Kursem Górnym, 3) w przypadku Transakcji Sprzedaży SFLO: a) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest niższy od Kursu Dolnego i wyższy lub równy Kursowi Limited Outlook, Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany kwotą rozliczenia netto, b) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest na poziomie wyższym niż Kurs Górny, Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony kwotą rozliczenia netto, c) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest na poziomie niższym niż kurs Limited Outlook, Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany Rekompensatą będącą iloczynem Kwoty Transakcji i różnicy pomiędzy Kursem Dolnym a Kursem Limited Outlook. 8. Rozliczenie netto Transakcji ParF dokonywane jest w następującym trybie: 1) w przypadku Transakcji Kupna ParF:

7 a) gdy w Dniach Fixingu Kurs Referencyjny jest równy Kursowi Par Forward zobowiązania Stron wynikające z zawartej Transakcji ParF wygasają, b) gdy w Dniach Fixingu Kurs Referencyjny jest wyższy od Kursu Par Forward Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznawany kwotą rozliczenia netto, c) gdy w Dniach Fixingu Kurs Referencyjny jest niższy od Kursu Par Forward Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążany kwotą rozliczenia netto, 2) w przypadku Transakcji Sprzedaży ParF: a) gdy w Dniach Fixingu Kurs Referencyjny jest równy Kursowi Par Forward zobowiązania Stron wynikające z zawartej Transakcji ParF wygasają, b) gdy w Dniach Fixingu Kurs Referencyjny jest wyższy od Kursu Par Forward Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążany kwotą rozliczenia netto, c) gdy w Dniach Fixingu Kurs Referencyjny jest niższy od Kursu Par Forward Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznawany kwotą rozliczenia netto. 9. Rozliczenie netto Transakcji KIF dokonywane jest w następującym trybie: 1) w przypadku Transakcji Kupna KIF: a) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest niższy niż Kurs KIF oraz nie nastąpiła Aktywacja Bariery zobowiązania Stron wynikające z zawartej Transakcji KIF wygasają, b) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest wyższy lub równy Kursowi KIF (niezależnie od tego czy nastąpiła/nie nastąpiła Aktywacja Bariery) Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany kwotą rozliczenia netto, c) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest niższy niż Kurs KIF oraz nastąpiła Aktywacja Bariery Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony kwotą rozliczenia netto, 2) w przypadku Transakcji Sprzedaży KIF: a) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest wyższy lub równy Kursowi KIF oraz nie nastąpiła Aktywacja Bariery zobowiązania Stron wynikające z zawartej Transakcji KIF wygasają, b) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest niższy niż Kurs KIF Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany kwotą rozliczenia netto, c) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest wyższy lub równy Kursowi KIF oraz nastąpiła Aktywacja Bariery Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążany kwotą rozliczenia netto Rozliczenie brutto Transakcji SF dokonywane jest w następującym trybie: 1) w przypadku Transakcji Kupna SF oraz Transakcji Sprzedaży SF, gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny znajduje się pomiędzy Kursem Dolnym a Kursem Górnym zobowiązania Stron wynikające z zawartej Transakcji SF wygasają, 2) w przypadku Transakcji Kupna SF: a) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest równy lub niższy od Kursu Dolnego Klient kupuje Kwotę Transakcji po Kursie Dolnym, b) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest równy lub wyższy od Kursu Górnego Klient kupuje Kwotę Transakcji po Kursie Górnym, 3) w przypadku Transakcji Sprzedaży SF: a) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest równy lub niższy od Kursu Dolnego Klient sprzedaje Kwotę Transakcji po Kursie Dolnym, b) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest równy lub wyższy od Kursu Górnego Klient sprzedaje Kwotę Transakcji po Kursie Górnym. 2. Rozliczenie brutto Transakcji ParSF dokonywane jest w następującym trybie: 1) w przypadku Transakcji Kupna ParSF oraz Transakcji Sprzedaży ParSF, gdy w Dniach Fixingu Kurs Referencyjny znajduje się pomiędzy Kursem Dolnym a Kursem Górnym zobowiązania Stron wynikające z zawartej Transakcji ParSF wygasają, 2) w przypadku Transakcji Kupna ParSF: a) gdy w Dniach Fixingu Kurs Referencyjny jest równy lub niższy od Kursu Dolnego Klient kupuje Kwotę Transakcji po Kursie Dolnym, b) gdy w Dniach Fixingu Kurs Referencyjny jest równy lub wyższy od Kursu Górnego Klient kupuje Kwotę Transakcji po Kursie Górnym, 3) w przypadku Transakcji Sprzedaży ParSF: a) gdy w Dniach Fixingu Kurs Referencyjny jest równy lub niższy od Kursu Dolnego Klient sprzedaje Kwotę Transakcji po Kursie Dolnym, b) gdy w Dniach Fixingu Kurs Referencyjny jest równy lub wyższy od Kursu Górnego Klient sprzedaje Kwotę Transakcji po Kursie Górnym. 3. Rozliczenie brutto Transakcji SFP dokonywane jest w następującym trybie: 1) w przypadku Transakcji Kupna SFP oraz Transakcji Sprzedaży SFP, gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny znajduje się pomiędzy Kursem Dolnym a Kursem Górnym zobowiązania Stron wynikające z zawartej Transakcji SFP wygasają, 2) w przypadku Transakcji Kupna SFP: a) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest równy lub niższy od Kursu Dolnego Klient kupuje Kwotę Transakcji przemnożoną przez Współczynnik Partycypacji po Kursie Dolnym, b) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest równy lub wyższy od Kursu Górnego Klient kupuje Kwotę Transakcji po Kursie Górnym, 3) w przypadku Transakcji Sprzedaży SFP: a) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest równy lub niższy od Kursu Dolnego Klient sprzedaje Kwotę Transakcji po Kursie Dolnym, b) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest równy lub wyższy od Kursu Górnego Klient sprzedaje Kwotę Transakcji przemnożoną przez Współczynnik Partycypacji po Kursie Górnym. 4. Rozliczenie brutto Transakcji FP dokonywane jest w następującym trybie: 1) w przypadku Transakcji Kupna FP: a) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest wyższy od Kursu Forward Plus Klient kupuje Kwotę Transakcji po Kursie Forward Plus, b) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest niższy lub równy Kursowi Forward Plus Klient kupuje Kwotę Transakcji przemnożoną przez Współczynnik Partycypacji po Kursie Forward Plus, 2) w przypadku Transakcji Sprzedaży FP: a) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest niższy od Kursu Forward Plus Klient sprzedaje Kwotę Transakcji po Kursie Forward Plus, b) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest wyższy lub równy Kursowi Forward Plus Klient sprzedaje Kwotę Transakcji przemnożoną przez Współczynnik Partycypacji po Kursie Forward Plus. 5. Rozliczenie brutto Transakcji FLO dokonywane jest w następującym trybie: 1) w przypadku Transakcji Kupna FLO:

8 a) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest wyższy od Kursu Limited Outlook Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany Rekompensatą będą iloczynem Kwoty Transakcji i różnicy między Kursem Limited Outlook a Kursem Terminowym, b) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest niższy lub równy Kursowi Limited Outlook Klient kupuje Kwotę Transakcji po Kursie Terminowym, 2) w przypadku Transakcji Sprzedaży FLO: a) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest niższy od Kursu Limited Outlook Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany Rekompensatą będącą iloczynem Kwoty Transakcji i różnicy między Kursem Terminowym a Kursem Limited Outlook, b) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest wyższy lub równy Kursowi Limited Outlook Klient sprzedaje Kwotę Transakcji po Kursie Terminowym. 6. Rozliczenie brutto Transakcji PF dokonywane jest w następującym trybie: 1) w przypadku Transakcji Kupna PF: a) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest wyższy lub równy Kursowi Participating Forward Klient kupuje Kwotę Transakcji po Kursie Participating Forward, b) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest niższy od Kursu Participating Forward Klient kupuje Kwotę Transakcji po Kursie Participating Forward poprawionym o korzystne zmiany kursu rynkowego zgodnie z poziomem partycypacji Klienta w tych zmianach, 2) w przypadku Transakcji Sprzedaży PF: a) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest niższy lub równy od Kursu Participating Forward Klient sprzedaje Kwotę Transakcji po Kursie Participating Forward, b) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest wyższy Kursu Participating Forward Klient sprzedaje Kwotę Transakcji po Kursie Participating Forward poprawionym o korzystne zmiany kursu rynkowego zgodnie z poziomem partycypacji Klienta w tych zmianach, 3) Poprawiony Kurs Participating Forward zostaje obliczony zgodnie ze wzorem wskazanym w 6 ust. 5 pkt Rozliczenie brutto Transakcji SFLO dokonywane jest w następującym trybie: 1) w przypadku Transakcji Kupna SFLO oraz Transakcji Sprzedaży SFLO, gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny znajduje się pomiędzy Kursem Dolnym a Kursem Górnym zobowiązania Stron wynikające z zawartej Transakcji SFLO wygasają, 2) w przypadku Transakcji Kupna SFLO: a) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest niższy lub równy Kursowi Dolnemu, Klient kupuje Kwotę Transakcji po Kursie Dolnym, b) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest na poziomie wyższym lub równym Kursowi Górnemu a niższym lub równym Kursowi Limited Outlook, Klient kupuje Kwotę Transakcji po Kursie Górnym, c) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest na poziomie wyższym niż Kurs Limited Outlook, Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany Rekompensatą będącą iloczynem Kwoty Transakcji i różnicy pomiędzy Kursem Limited Outlook a Kursem Górnym, 3) w przypadku Transakcji Sprzedaży SFLO: a) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest niższy lub równy Kursowi Dolnemu a wyższy lub równy Kursowi Limited Outlook, Klient Sprzedaje Kwotę Transakcji po Kursie Dolnym, b) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest na poziomie wyższym lub równym Kursowi Górnemu, Klient sprzedaje Kwotę Transakcji po Kursie Górnym, c) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest na poziomie niższym niż Kurs Limited Outlook Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany Rekompensatą będącą iloczynem Kwoty Transakcji i różnicy pomiędzy Kursem Dolnym a Kursem Limited Outlook. 8. Rozliczenie brutto Transakcji ParF dokonywane jest w następującym trybie: 1) w przypadku Transakcji Kupna ParF Klient kupuje Kwotę Transakcji po Kursie Par Forward, 2) w przypadku Transakcji Sprzedaży ParF Klient sprzedaje Kwotę Transakcji po Kursie Par Forward. 9. Rozliczenie brutto Transakcji KIF dokonywane jest w następującym trybie: 1) w przypadku Transakcji Kupna KIF: a) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest niższy niż Kurs KIF oraz nie nastąpiła Aktywacja Bariery zobowiązania Stron wynikające z zawartej Transakcji KIF wygasają, b) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest wyższy lub równy Kursowi KIF (niezależnie od tego czy nastąpiła/nie nastąpiła Aktywacja Bariery) Klient kupuje Kwotę Transakcji po Kursie KIF, c) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest niższy niż Kurs KIF i nastąpiła Aktywacja Bariery Klient kupuje Kwotę Transakcji po Kursie KIF, 2) w przypadku Transakcji Sprzedaży KIF: a) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest wyższy lub równy Kursowi KIF oraz nie nastąpiła Aktywacja Bariery zobowiązania Stron wynikające z zawartej Transakcji KIF wygasają, b) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest niższy niż Kurs KIF (niezależnie od tego czy nastąpiła/nie nastąpiła Aktywacja Bariery) Klient sprzedaje Kwotę Transakcji po Kursie KIF, c) gdy w Dniu Fixingu Kurs Referencyjny jest wyższy lub równy Kursowi KIF oraz nastąpiła Aktywacja Bariery Klient sprzedaje Kwotę Transakcji po Kursie KIF. Wcześniejsze Zamknięcie Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF 8 1. Klient ma prawo do Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF, które dokonywane jest w Dniu Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji SF/SFP/FP/FLO/SFLO/ParF. 2. Wcześniejsze Zamknięcie Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF odbywa się poprzez uznanie bądź obciążenie Rachunku Rozliczeniowego w Dniu Rozliczenia Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF zaakceptowaną przez Klienta Kwotą Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF równą Wartości Bieżącej Netto Transakcji SF/ParSF/ SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF.

9 3. Wartość Bieżącą Netto Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF wylicza Bank i jeżeli: 1) wysokość zobowiązań Klienta jest wyższa niż wysokość zobowiązań Banku Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony Kwotą Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF, 2) wysokość zobowiązań Klienta jest niższa niż wysokość zobowiązań Banku Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany Kwotą Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF, 4. W przypadku Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF dochodzi do wygaśnięcia zobowiązań Stron z tytułu Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF, z zastrzeżeniem, że nie wygasają zobowiązania z tytułu zapłaty Kwoty Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF. 5. Po Dniu Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF Bank sporządza i doręcza Klientowi Potwierdzenie Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF zawierające Kwotę Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF W przypadku Transakcji ParF Klient ma prawo do: a) Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji ParF dla wybranego Dnia Rozliczenia decyzja o dokonaniu Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji ParF dla danego Dnia Rozliczenia powinna zostać przekazana przez Klienta nie później niż do godz w Dniu Fixingu odnoszącym się do tego Dnia Rozliczenia; Wcześniejsze Zamknięcie Transakcji ParF polega na dokonaniu wcześniejszego zamknięcia Transakcji Forward wchodzącej w skład Transakcji ParF dla wskazanego przez Klienta Dnia Rozliczenia, b) zmiany Dnia Rozliczenia wybranej przez Klienta Transakcji Forward wchodzącej w skład Transakcji ParF decyzja o zmianie Dnia Rozliczenia powinna zostać przekazana przez Klienta nie później niż na trzy Dni Robocze przed danym Dniem Rozliczenia Transakcji ParF; w przypadku zmiany Dnia Rozliczenia Transakcji Forward wchodzącej w skład Transakcji ParF Strony ustalają zmieniony kurs terminowy, zmieniony Dzień Rozliczenia oraz kwotę Transakcji Forward, dla której dokonywana jest zmiana Dnia Rozliczenia; Zmieniony Dzień Rozliczenia wskazanej przez Klienta Transakcji Forward wchodzącej w skład Transakcji ParF może przypadać przed lub, za zgodą Banku, po pierwotnym Dniu Rozliczenia tej Transakcji Forward. 2. Po dokonaniu opisanych powyżej operacji, Klient otrzymuje odpowiednio dla: a) Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji ParF dla wybranego Dnia Rozliczenia Potwierdzenie Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward sporządzone przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do wydanego przez Bank Regulaminu Forward, b) zmiany Dnia Rozliczenia wybranej Transakcji Forward wchodzącej w skład Transakcji ParF Potwierdzenie Zmiany Dnia Rozliczenia Transakcji Forward sporządzone przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do wydanego przez Bank Regulaminu Forward. Postanowienia końcowe Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF, o których to zmianach informować będzie Klientów w sposób określony w Umowie Ramowej. Niezgłoszenie przez Klienta w formie pisemnej zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmian do Regulaminu Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF będzie uważane za zgodę na nowe brzmienie Regulaminu Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ ParF/KIF. Do Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF zawartych w okresie od dnia otrzymania przez Klienta zmian do Regulaminu SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF do dnia bezskutecznego upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, zastosowanie będą mieć postanowienia Regulaminu SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ ParF/KIF przed zmianami wprowadzonymi przez Bank. W przypadku zgłoszenia przez Klienta zastrzeżeń do zmian w Regulaminie Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF z Klientem nie będą zawierane nowe Transakcje SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF, a do już zawartych Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu Transakcji SF/ParSF/SFP/ FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF przed zmianami wprowadzonymi przez Bank. 2. Zmieniony Regulamin Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF obowiązuje w stosunku do Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/ SFLO/ParF/KIF zawartych po dniu, w którym wchodzi on w życie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. Warszawa, 24 kwietnia 2012 r.

10 Załącznik nr 1 do Regulaminu Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF Warszawa, dnia... Potwierdzenie Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF* nr zawartej w dniu Pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, zwanym dalej Bankiem, a zwanym dalej Klientem, (imię i nazwisko / nazwa Klienta) Rodzaj Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF: Waluta Bazowa/Waluta Niebazowa: Transakcja Kupna SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF/ Transakcja Sprzedaży SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF* Kwota Transakcji: Dzień/Dni* Fixingu: Dzień/Dni* Rozliczenia: Kurs Terminowy 1 : Kurs Dolny 2 : Kurs Górny 2 : Kurs Participating Forward 3 : Poziom Partycypacji Klienta (%): Kurs Limited Outlook 4 : Kurs Forward Plus 5 : Kurs Par Forward 6 : Współczynnik Partycypacji 7 : Kurs Bariery 8 : Kurs KIF 8 : Kurs Referencyjny Bariery 8 : Okres Obserwacji Bariery 8 : Rachunki Rozliczeniowe: Potwierdzenie Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF inkorporuje postanowienia Warunków Współpracy *, Umowy Ramowej oraz Regulaminu Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/ FLO/SFLO/ParF/KIF. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy lub w Regulaminie Transakcji SF/ParSF/ SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF. W przypadku korekty dat ma zastosowanie Konwencja Następnego Dnia Roboczego. Niniejsze Potwierdzenie stanowi oryginał i nie wymaga złożenia podpisów dla swojej ważności. *określić właściwe. 1 dotyczy Transakcji FLO; 2 dotyczy Transakcji SF/ParSF/SFP/SFLO; 3 dotyczy Transakcji PF; 4 dotyczy Transakcji FLO/SFLO; 5 dotyczy Transakcji FP 6 dotyczy Transakcji PF; 7 dotyczy Transakcji SF/SFP; 8 dotyczy Transakcji KIF *dotyczy Klientów, wobec których zapisy Warunków Współpracy są wiążące. Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.. złotych.

11 Załącznik nr 2 do Regulaminu Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF Warszawa, dnia... Potwierdzenie Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF* nr Niniejszym potwierdzamy dokonanie w dniu na następujących warunkach: Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji SF/ParSF/SFP/ FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF o numerze:.. Dzień Rozliczenia Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF*: Kwota Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF*: Obciążenie/Uznanie* Rachunku Rozliczeniowego numer: Potwierdzenie Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF inkorporuje postanowienia Warunków Współpracy**, Umowy Ramowej oraz Regulaminu Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy lub w Regulaminie Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF. W przypadku korekty dat ma zastosowanie Konwencja Następnego Dnia Roboczego. Niniejsze Potwierdzenie stanowi oryginał i nie wymaga złożenia podpisów dla swojej ważności. * określić właściwe **dotyczy Klientów, wobec których zapisy Warunków Współpracy są wiążące. Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.. złotych.

12 Załącznik nr 3 do Regulaminu Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF Warszawa, dnia... Potwierdzenie Aktywacji Bariery nr Niniejszym, zgodnie z zapisami Regulaminu Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF, potwierdzamy: Dzień Aktywacji Bariery: Numer Transakcji KIF, której dotyczy Aktywacja Bariery: Kurs Bariery Transakcji KIF, której dotyczy Aktywacja Bariery: Potwierdzenie Aktywacji Bariery inkorporuje postanowienia Warunków Współpracy *, Umowy Ramowej oraz Regulaminu Transakcji SF/ParSF/ SFP/FP/PF/FLO/SFLO/ParF/KIF. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy lub w Regulaminie Transakcji SF/ParSF/SFP/FP/PF/FLO/ SFLO/ParF/KIF. Niniejsze Potwierdzenie stanowi oryginał i nie wymaga złożenia podpisów dla swojej ważności. *dotyczy Klientów, wobec których zapisy Warunków Współpracy są wiążące. Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.. złotych.

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put)

REGULAMIN. opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put) REGULAMIN opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Walutowych Call/Put zwany dalej Regulaminem Opcji Call/Put zawiera szczegółowy opis oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Walutowych Transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor)

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) REGULAMIN transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji Cap/Floor zwany dalej Regulaminem Cap/Floor zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. opcji Egzotycznych FX

REGULAMIN. opcji Egzotycznych FX REGULAMIN opcji Egzotycznych FX Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Egzotycznych FX określa warunki Transakcji Opcji Egzotycznych FX: Opcji Barierowych, Opcji Binarnych oraz Opcji Azjatyckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Opcji Egzotycznych FX

REGULAMIN. Opcji Egzotycznych FX REGULAMIN Opcji Egzotycznych FX Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Egzotycznych FX określa warunki Transakcji Opcji Egzotycznych FX: Opcji Barierowych, Opcji Binarnych oraz Opcji Azjatyckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym (Regulamin Papierów Dłużnych)

REGULAMIN. obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym (Regulamin Papierów Dłużnych) REGULAMIN obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym (Regulamin Papierów Dłużnych) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym zwany dalej Regulaminem Papierów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych zwany dalej Regulaminem WTX określa zasady i tryb zawierania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. 1. Regulamin Transakcji Swap Procentowy zwany dalej Regulaminem SP określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX)

REGULAMIN. Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX) REGULAMIN Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin transakcji natychmiastowej wymiany walut zwany dalej Regulaminem Transakcji FX zawiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych)

REGULAMIN. złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych) REGULAMIN złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin złotowych i walutowych lokat terminowych zwany dalej Regulaminem Lokat Terminowych

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Strukturyzowanych

Opis Lokat Strukturyzowanych Opis Lokat Strukturyzowanych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4 6.

Bardziej szczegółowo

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Towarowych Transakcji Opcyjnych zwany dalej Regulaminem TTO określa zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Towarowych Transakcji Opcyjnych na podstawie Umowy Ramowej

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin zawierania Transakcji Lokat Negocjowanych i Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej zawieranych z przedsiębiorcami przez FM Bank PBP S.A. w ramach linii biznesowej BIZ Banku, Obszar Mikro

Bardziej szczegółowo

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Lokaty dwuwalutowe

Regulamin Lokaty dwuwalutowe Regulamin Lokaty dwuwalutowe Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r.

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r. Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa Październik 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji z Klientami,

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Walutowych

Opis Transakcji Walutowych Opis Transakcji Walutowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Natychmiastowa Transakcja Wymiany Walutowej...4 3. Walutowa Transakcja Terminowa...4 4. Opcje Walutowe...5 5. Niedostarczenie środków...6

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski SA określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji terminowej

PKO Bank Polski SA określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji terminowej REGULAMIN NEGOCJOWANEJ TERMINOWEJ TRANSAKCJI WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH ORAZ NEGOCJOWANEJ TRANSAKCJI FX SWAP W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap 21 UCHWAŁA NR 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Walutowych

Opis Transakcji Walutowych Opis Transakcji Walutowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Natychmiastowa Transakcja Wymiany Walutowej...4 3. Walutowa Transakcja Terminowa...4 4. Opcje Walutowe...5 5. Niedostarczenie środków...6

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT)

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Warszawa, Marzec 2014 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ

REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 1 Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji opcyjnej... 3 Rozdział 3. Warunki rozliczenia transakcji opcyjnej... 3 Rozdział 4. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. z dnia

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. z dnia REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. z dnia Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin Transakcji Kasowych, Terminowych i Pochodnych w Banku Millennium S.A., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sesji Notowania FX (Sesja N) Wspólnego Rynku Walutowego. (Regulamin WR)

Regulamin Sesji Notowania FX (Sesja N) Wspólnego Rynku Walutowego. (Regulamin WR) Załącznik nr 4c do Umowy Ramowej Regulamin Sesji Notowania FX (Sesja N) Wspólnego Rynku Walutowego (Regulamin WR) Spis treści Spis treści... 1 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 1 1 Definicje... 1 2 Interpretacje...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT)

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Warszawa, Styczeń 2018 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I. Postanowienia ogólne...3 Rozdział II. Warunki transakcji...3 Rozdział III. Zasady rozliczania transakcji...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS)

Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS) Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...4 Rozdział III Standardowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS)

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe. Sposób na nowoczesne inwestowanie

Inwestycje Dwuwalutowe. Sposób na nowoczesne inwestowanie Inwestycje Dwuwalutowe Sposób na nowoczesne inwestowanie Spis treści Inwestycje Dwuwalutowe Zalety Inwestycji Dwuwalutowej Schemat inwestowania Skąd wiadomo, czy Waluta Bazowa osłabiła się, czy umocniła?

Bardziej szczegółowo

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej zwany dalej Regulaminem określa zasady zawierania, rozliczania oraz zrywania transakcji Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PROGRAMU PILOTAŻOWEGO dotyczące udostępnienia usługi Natychmiastowe Transakcje Wymiany Walut w mbanku

WARUNKI PROGRAMU PILOTAŻOWEGO dotyczące udostępnienia usługi Natychmiastowe Transakcje Wymiany Walut w mbanku WARUNKI PROGRAMU PILOTAŻOWEGO dotyczące udostępnienia usługi Natychmiastowe Transakcje Wymiany Walut w mbanku I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejsze Warunki programu pilotażowego dotyczące udostępnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Opcje walutowe

Regulamin Opcje walutowe Regulamin Opcje walutowe Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji sprzedaży opcji walutowych...4 Rozdział III Zasady obsługi i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Odsetkowych i Odsetkowo-Walutowych

Opis Transakcji Odsetkowych i Odsetkowo-Walutowych Opis Transakcji Odsetkowych i Odsetkowo-Walutowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Terminowe Transakcje na Stopę Procentową (FRA)...5 3. Opcje na Stopy Procentowe...5 4. Transakcje Zamiany Stóp

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy:

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS)

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 480/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Warszawa, sierpień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA)

Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA) Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zawierania Transakcji Wymiany Walutowej z Dostawą Natychmiastową w ING Banku Śląskim S.A. z Klientami Korporacyjnymi

Regulamin Zawierania Transakcji Wymiany Walutowej z Dostawą Natychmiastową w ING Banku Śląskim S.A. z Klientami Korporacyjnymi Regulamin Zawierania Transakcji Wymiany Walutowej z Dostawą Natychmiastową w ING Banku Śląskim S.A. z Klientami Korporacyjnymi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Korp/493/2017 Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin Transakcji Kasowych, Terminowych i Pochodnych w Banku Millennium S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI SWAPA TOWAROWEGO W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN TRANSAKCJI SWAPA TOWAROWEGO W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN TRANSAKCJI SWAPA TOWAROWEGO W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin transakcji swapa towarowego w Powszechnej Kasie Oszczędności

Bardziej szczegółowo

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Internetowego: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki dla Klientów (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji płatności transgranicznych

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Jeden z najbardziej popularnych instrumentów zabezpieczających Pełne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ Z DOSTAWĄ NATYCHMIASTOWĄ PRZEZ KLIENTÓW DETALICZNYCH W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ Z DOSTAWĄ NATYCHMIASTOWĄ PRZEZ KLIENTÓW DETALICZNYCH W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ Z DOSTAWĄ NATYCHMIASTOWĄ PRZEZ KLIENTÓW DETALICZNYCH W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1.1. autoryzacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kontraktowe transakcje terminowe (KTT)

Regulamin Kontraktowe transakcje terminowe (KTT) Regulamin Kontraktowe transakcje terminowe (KTT) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki oraz zasady zawierania transakcji...3 Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Otwórz Eurokonto i otrzymaj zwrot za zakupy (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI Otwórz Eurokonto i otrzymaj zwrot za zakupy (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI Otwórz Eurokonto i otrzymaj zwrot za zakupy (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Promocji Otwórz Eurokonto i otrzymaj zwrot za zakupy zwanej dalej Promocją jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (IRS)

REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (IRS) Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 718/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (IRS) Warszawa, listopad 2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zawierania Transakcji Wymiany Walutowej z Dostawą Natychmiastową w ING Banku Śląskim S.A. z Klientami Korporacyjnymi

Regulamin Zawierania Transakcji Wymiany Walutowej z Dostawą Natychmiastową w ING Banku Śląskim S.A. z Klientami Korporacyjnymi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Korp/592/2012 Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 6 grudnia 2012 Regulamin Zawierania Transakcji Wymiany Walutowej z Dostawą Natychmiastową w ING Banku Śląskim

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

KUPNO AMERYKAŃSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BINARNEJ

KUPNO AMERYKAŃSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BINARNEJ Zabezpieczenie przed zmianą kursu walutowego ograniczone do wysokości kwoty rozliczenia Kwota rozliczenia ustalana w dniu zawarcia transakcji Kupując amerykańską walutową opcję binarną Klient nabywa prawo

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS)

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 718/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Warszawa, listopad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WALUTOWYCH Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 480/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TRANSAKCJI WALUTOWYCH Warszawa, sierpień 2013 1 Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Uruchomienie Usługi...

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego UMOWA TRANSAKCJI WYMIANY WALUT zawarta w dniu xx.xx.xxxx r. pomiędzy: Inter Exchange SP. Z O.O. z siedzibą w WARSZAWIE, przy ul. Grójeckiej 79, 00-807 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sesji Easy FX (Sesja E) Wspólnego Rynku Walutowego. (Regulamin WR)

Regulamin Sesji Easy FX (Sesja E) Wspólnego Rynku Walutowego. (Regulamin WR) Załącznik nr 4d do Umowy Ramowej Regulamin Sesji Easy FX (Sesja E) Wspólnego Rynku Walutowego (Regulamin WR) Spis treści Spis treści... 1 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 1 1 Definicje... 1 2 Interpretacje...

Bardziej szczegółowo

2)... Panem/Panią... zamieszkałym/zamieszkałą w...

2)... Panem/Panią... zamieszkałym/zamieszkałą w... NUMER KLIENTA (wypełnia Bank)... Umowa w sprawie: zawierania Transakcji za pośrednictwem Internetowej Platformy Transakcyjnej R -Dealer, zawierania Transakcji za pośrednictwem funkcjonalności R-Dealer

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Skarbowych

Regulamin Transakcji Skarbowych getinbank.pl infolinia 197 97 Regulamin Transakcji Skarbowych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin szczegółowo określa istotę Transakcji Skarbowych, wynikające z nich prawa i obowiązki Klienta

Bardziej szczegółowo

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA Walutowa transakcja zamiany stóp procentowych CIRS może być wykorzystywana przez Klienta do zamiany waluty finansowania, z

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy:

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TRANSAKCJA FX SWAP

NEGOCJOWANA TRANSAKCJA FX SWAP Jeden z najbardziej popularnych instrumentów służący przesuwaniu terminów rozliczenia przepływów walutowych Obowiązek rozliczenia transakcji po ustalonych kursach Negocjowana transakcja FX swap polega

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 października 2008 r. UCHWAŁA

Warszawa, dnia 17 października 2008 r. UCHWAŁA Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 6,40 zł Warszawa, dnia 17 października 2008 r. Nr 17 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA 21 nr 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH TRANSAKCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ (FRA)

REGULAMIN TERMINOWYCH TRANSAKCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ (FRA) Załącznik do Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 38/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TERMINOWYCH TRANSAKCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ (FRA) Warszawa, styczeń 2013

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI SSL Bezpieczna jesień z Certum przeznaczony dla Partnerów Certum

REGULAMIN PROMOCJI SSL Bezpieczna jesień z Certum przeznaczony dla Partnerów Certum REGULAMIN PROMOCJI SSL Bezpieczna jesień z Certum przeznaczony dla Partnerów Certum Organizatorem Promocji jest spółka Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokaty inwestycyjnej

Regulamin lokaty inwestycyjnej Regulamin lokaty inwestycyjnej Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Otwieranie lokaty subskrypcyjnej...4 Rozdział III Otwieranie lokaty inwestycyjnej...4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA /SPRZEDAŻY OPCJI WALUTOWYCH W MERITUM BANKU.

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA /SPRZEDAŻY OPCJI WALUTOWYCH W MERITUM BANKU. Załącznik nr 1 do uchwały nr 455/2012 Zarządu Meritum Banku ICB S.A. z dnia 27 lipca 2012 roku Obowiązuje od dnia 31 lipca 2012 roku REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA /SPRZEDAŻY OPCJI WALUTOWYCH W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczna jesień z Certum przeznaczony dla klientów indywidualnych

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczna jesień z Certum przeznaczony dla klientów indywidualnych REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczna jesień z Certum przeznaczony dla klientów indywidualnych Organizatorem Promocji jest spółka Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH IRS SPRZEDAŻ IRS PRZEZ KLIENTA

TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH IRS SPRZEDAŻ IRS PRZEZ KLIENTA Pełne zabezpieczenie przed zmianą poziomu stóp procentowych Zabezpieczenie serii płatności odsetkowych Obowiązek zapłaty kwoty rozliczenia w przypadku wzrostu stóp procentowych Transakcja zamiany stóp

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r. Duma Przedsiębiorcy 1/15 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ obowiązuje od 21 kwietnia 2017 r. LOKATY

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima Regulamin promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa Klientów, zwanych dalej Uczestnikami, w Promocji Idealny Pakiet Firmowy, zwanej dalej Promocją.

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA MIARĘ. 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 Umowa sporządzona od 14/02/2007 do 06/08/2007. Umowa sporządzona

KREDYT NA MIARĘ. 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 Umowa sporządzona od 14/02/2007 do 06/08/2007. Umowa sporządzona KREDYT NA MIARĘ Termin sporządzenia Umowy Zmiany w Umowie 10 ust. 2 traci moc. od 13/04/2006 do 14/02/2007 10 ust. 2 traci moc. od 14/02/2007 do 06/08/2007 11 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania złotowych i walutowych rachunków lokat terminowych. Warszawa, 25 marca 2015 r.

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania złotowych i walutowych rachunków lokat terminowych. Warszawa, 25 marca 2015 r. Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania złotowych i walutowych rachunków lokat terminowych Warszawa, 25 marca 2015 r. Spis treści: Rozdział I Przepisy ogólne...3 Rozdział II Ogólne zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego Regulamin 2015-08-20 Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego +48 32 438 45 00 kontakt@cashbill.pl CashBill Spółka Akcyjna ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice NIP: 629-241-08-01, REGON: 241048572, KRS:

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA obowiązuje od dnia 27.03.2017r. 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin mplatforma walutowa

Regulamin mplatforma walutowa Regulamin mplatforma walutowa Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Udostępnienie i bezpieczeństwo mplatformy...4 Rozdział III Dostęp do informacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Rynku Walutowego w Deutsche Bank Polska S.A. dla Przedsiębiorców

Regulamin Transakcji Rynku Walutowego w Deutsche Bank Polska S.A. dla Przedsiębiorców Regulamin Transakcji Rynku Walutowego w Deutsche Bank Polska S.A. dla Przedsiębiorców Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowany w

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo