<< Powrót << Powrót. Przekaêniki zwarç doziemnych z oddzielnymi toroidami. Vigirex Merlin Gerin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "<< Powrót << Powrót. Przekaêniki zwarç doziemnych z oddzielnymi toroidami. Vigirex Merlin Gerin"

Transkrypt

1 << Powrót << Powrót Przekaêniki zwarç doziemnych z oddzielnymi toroidami Vigirex Merlin Gerin

2 przekaêniki zwarç doziemnych z oddzielnymi toroidami Vigirex stra 1/ prezentacja 2 2/ funkcje 5 i charakterystyki 3/ instalowanie 13 i pod àczanie 4/ dodatkowe 17 informacje techniczne 5/ numery katalogowe 23 1

3 Vigirex: prezentacja Przekaêniki zwarç doziemnych z oddzielnymi toroidami Vigirex: zabezpieczenie od zwarç doziemnych W celu zabezpieczenia od zwarç doziemnych dokywany jest pomiar pràdu up ywowego w instalacji elektrycznej lub w jej cz Êci i w przypadku wzrostu pràdu do wartoêci groênej dla ycia lub urzàdzenia nast puje od àczenie êród a zasilania Vigirex jest gamà przekaêników zwarç doziemnych z osobnymi toroidami funkcje SelektywnoÊç i ustawienia selektywnoêç SelektywnoÊç zawarta jest w: podziale instalacji w pumerowane grupy obwodów i ochra ka dej grupy przez urzàdzenie o odpowiednim pràdzie zerowym koordynacja urzàdzeƒ pod àczych od góry i od do u jako, e tylko sekcja zak óceniowa jest zankni ta ustawienia SelektywnoÊç dla chriych urzàdzeƒ stawia dwa warunki: pràd wy àczajàcy urzàdzenia dop ywowego jest wy szy od pràdu za àczajàcego urzàdzenia odp ywowego, czas wy àczenia urzàdzenia dop ywowego jest d u szy ni czas za àczenia urzàdzenia odp ywowego Przekaêniki Vigirex mogà byç ustawie dla uzyskania oêmiu poziomów selektywnoêci, poczàwszy od koƒcowych wyjêç do wy àcznika dop ywowego alarm progowy I n/2 Przekaêniki Vigirex typu AP posiadajà progowy alarm, który ostrzega o niekrytycznym uszkodzeniu izolacji po up yni ciu czasu na wykanie przeglàdów okresowych Alarm progowy jest ustawiy automatycznie na wartoêç In /2, gdzie I /n jest zerowym pràdem za àczania Alarm jest sygnalizowany przez zaêwiecenie diody LED i uruchamia styki pomocnicze dzia anie i zastosowanie Opis dzia ania Przekaêniki Vigirex sà przeznacze do instalacji pràdu zmiennego niskich napi ç Gdy wykryty przez toroid pràd zerowy przewy szy pewien próg, wysy a zerowy pràd za àczajàcy Przekaênik Vigirex wyzwala wspó pracujàcy wy àcznik przez napi cie wyzwalania w wy àczniku WyjÊciowy sygna ktrolny przekaênika mo e byç bezzw oczny lub opóêniy Zastosowanie Przekaêniki Vigirex sà stosowane w instalacjach niskich napi ç w siecich typu TT, IT lub TNS dla napi ç zmiennych do 1000 V i cz stotliwoêci do 400 Hz Sà e szczególnie dostosowane do u ycia z wy àcznikami Compact i Masterpact wyposa ych w wyzwalanie napi ciowe Alarm zaniku zasilania pomocniczego Zanik zasilania pomocniczego przekaênika Vigirex jest sygnalizowany przez zaêwiecenie diody LED na p ycie czo owej urzàdzenia i przez uruchomienie alarmowych styków bezpieczeƒstwa Sygnalizacja i zabezpieczenie Przekaêniki Vigirex sà dost pne w dwóch wersjach : bez pami ci zwarç, tylko z sygnalizacjà: przekaênik nieblokujàcy; z pami cià zwarç, sygnalizacja i wyzwalanie wy àcznika: przekaênik blokujàcy WN/SN HV/LV RH I n = 1A t = 500 ms I n = 300 ma t = 250 ms RH I n = 100 ma t = 90 ms RH I n = 30 ma t = 0 s RH Wybór odpowiedniego modelu przekaênika Vigirex do danego zastosowania w zale noêci od wymaganego typu ochry: dodatkowa ochra przed dotykiem bezpoêrednim; ochra przed dotykiem poêrednim; ochra przeciwpo arowa; ochra êród à przed zwarciem; ochra silników Te pi ç rodzajów ochry jest standardem i wspó dzia a z ró nymi progami pràdowymi i zw okami czasowymi w urzàdzeniu PE N normy IEC 364 pkt 4 i 5; IEC 755; IEC 9472 dodatek B; UTE C ; VDE 664; NF C pkt 1; NF C toroidy 1 2 Przekaêniki Vigirex sà u ywane z jednoczeêciowymi (typ A, Êrednica 30 do 300mm) lub dwucz Êciowymi (typ OA, Êrednica 46 do 110 mm) toroidami Wszystkie toroidy sà atwe w mta u dzi ki szerokiemu zakresowi mo liwoêci instalacyjnych 3 Vigirex 2 Merlin Gerin

4 kody modelu przekaênik zwarç doziemnych 32 stopnie pràdu za àczania I n 8 zw ok czasowych alarm zaniku zasilania pomocniczego alarm I n/2 charakterystyka g ówna przekaêników typu AP d - odpornoêç na przypadkowe wyzwalanie; k - klasa A odpornoêci elementów sk adowych; ciàg a ktrola nadzorowanego obwodu; wyzwalanie przy niesymetrycznym obcià eniu fazowym; rodzaje sygnalizacji: czerwa dioda LED: zwarcie, pomaraƒczowa dioda LED: przekroczenie alarmu progowego (uwaga), ziela dioda LED: za àcze zasilanie pomocnicze; selektywnoêç na wielu poziomach, dzi ki czemu wy àczany jest tylko zwarty obwód; alarm zwarciowy z uruchamianiem lub bez uruchamiania styków bezpieczeƒstwa; alarm I n/2; modu owa obudowa, szeroka na osiem 9 mm modu ów; mta ; poziomy lub piowy z wystajàcà tylko p ytà czo owà lub na powierzchni mta owej na symetrycznych szynach automatyczne lub zdalne zerowanie RH32 328AP MERLIN GERIN RH328A RH328AP przy àcze screw terminals Êrubowe alarm I n/2 I n/2 alarm zasilanie auxiliary pomocnicze power uszkodzenie fault zerowanie nastawy I n setting I n przy àcze screw terminals Êrubowe uchwyt sealable do plombowania cover zw oki time delays czasowe przyk ady zastosowaƒ ochra ludzi np: I n = 30 ma bezzw oczny ochra przeciwpo arowa np: I n = 300 ma; czas opóênienia 90 ms ochra urzàdzeƒ (silniki, itp) np: I n = 3 A; czas opóênienia 250 ms Merlin Gerin 3

5 4 Merlin Gerin

6 Przekaêniki zwarç doziemnych z oddzielnymi toroidami Vigirex 2/ funkcje i charakterystyki stra dobór przekaênika 6 przekaêniki RH typu E 8 przekaêniki RH typu A/AP 10 toroidy 12 5

7 MERLIN GERIN RH10A MERLIN GERIN RH320A MERLIN GERIN RH328A Vigirex: funkcje i charakterystyki Dobór przekaênika przekaêniki typu E rodzaj ochry typ instalacji zerowy zw oka przekaênik pràd czasowa za àczenia ochra przed niskiego 003 lub 0 s RH10E dotykiem bezpo- napi cia 03 A Êrednim i poêrednim 7 + ppo MERLIN GERIN RH240E wspó pracujàcy toroid typ E ochra przed niskiego 003 do 0 s RH240E dotykiem bezpo- napi cia 25 A Êrednim i poêrednim + ppo MERLIN GERIN RH240E typ E ochra przed niskiego 003 do 0 do 1 s RH248E dotykiem bezpo- napi cia 25 A Êrednim i poêrednim + ppo + silniki MERLIN GERIN RH248E typ E przekaêniki typu A rodzaj ochry typ instalacji zerowy zw oka przekaênik pràd czasowa za àczajàcy ochra przed niskiego 003 lub 0 s RH10A dotykiem bezpo- napi cia 03 A Êrednim i poêrednim ppo wspó pracujàcy toroid typ A, OA ochra przed niskiego 003 do 0 s RH320A dotykiem bezpo- napi cia 250 A Êrednim i poêrednim ppo + przewód uziemiajàcy typ A, OA ochra przed niskiego 003 do 0 do 1 s RH328A dotykiem bezpo- napi cia 250 A Êrednim i poêrednim ppo + silniki + przewód uziemiajàcy typ A, OA 6 Merlin Gerin

8 MERLIN GERIN MERLIN GERIN RH320AP MERLIN GERIN RH320AP RH10AP przekaêniki typu AP rodzaj ochry typ instalacji zerowy zw oka przekaênik pràd czasowa za àczenia ochra przed niskiego 03 lub 0 s RH10AP dotykiem poêre- napi cia 1 A dnim + ppo + alarm I n/2 wspó pracujàcy toroid typ A, OA ochra przed niskiego 003 do 0 s RH320AP dotykiem bezpo- napi cia 250 A Êrednim i poêre dnim + ppo alarm I n/2 + przewód uziemiajàcy typ A, OA ochra przed niskiego 003 do 0 do 1 s RH320AP dotykiem bezpo- napi cia 250 A Êrednim i poêre dnim + ppo alarm I n/2 + silniki + przewód uziemiajàcy typ A, OA Merlin Gerin 7

9 Vigirex: funkcje i charakterystyki Przekaêniki RH typu E opis dzia ania U yty w sprz eniu ze standardowym toroidem Merlin Gerin (typ E), ten typ przekaênika za àcza wspó pracujàcy wy àcznik, je eli pràd up ywowy przekroczy ustawiy zerowy pràd za àczajàcy (I n) W zale noêci od modelu wy àczanie jest zarówno natychmiastowe, jak i zw oczne (RH248E) Charakterystyka czerwa dioda LED sygnalizuje przekroczenie progu wyzwalania; awaria w obwodzie (kable przy àczeniowe lub toroid) wyzwala wy àcznik Zalety modelu RH248E ochra mo e byç dostosowana do ka dego typu instalacji; selektywnoêç piowa mo liwa na kilku poziomach instalowanie cz Êci przewodzàce w roz àczalnej, modu owej, izolowanej obudowie szerokoêci oêmiu 9 mm modu ów, z przezroczystà os à umo liwiajàcà plombowanie; mta poziomy lub piowy na symetrycznych szynach; pod àczanie przez przy àcze tunelowe dla przewodów 25 mm 2 przekaêniki Vigirex typ instalacji charakterystyka elektryczna In zerowy pràd za àczenia zw oka czasowa (ms) y urzàdzenia zerowanie sygnalizacja lokalna styki wyjêciowe pobór mocy zasilamie pomocnicze zakres dzia ania numer nastawy wybierak lokalne automatyczne numer typ styków pràd znam 220 V AC cosφ = V DC L/R = 0 s 120 V DC L/R = 0 s 48 V DC L/R = 0 s 24 V DC L/R = 0 s V AC i V DC V AC AC DC charakterystyka mechaniczna waga (kg) termoplastyczna obudowa roz àczalna mta stopieƒ ochry p yta czo owa obudowa inne zakres temperatur (jak w IEC 755) warunki Êrodowiskowe toroidy zastosowany toroid po àczenie toroid-przekaênik robocza przechowywania przystosowanie do warunków tropikalnych (1) Typ T2 przystosowania do warunków tropikalnych: klimat goràcy, wilgotny: 55 C, wilgotnoêç wzgl dna 95 %, 28 cykli (jak w normie IEC ) ; Êrodowisko o du ym st eniu rozpylej soli: 5 % NaCl, 48 godzin, przechowywanie przez 3 miesiàce (jak w normie IEC ) (2) Maksymalna d ugoêç: patrz tablica stra 16 8 Merlin Gerin

10 RH10E RH240E RH248E pràd zmienny NN- 50/60 Hz - typ TT IT TNS 1: 30 ma (tylko z toroidem TE30 i PE50) 24: 30 ma do 25 A, nastawiany przez 2 wybieraki lub 300 ma (30 ma do 250 ma: tylko z toroidem TE30 i PE50, 300 ma do 25 A: wszyskie Êrednice) 0 wybierak 1: 30, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250 wybierak 2: x 1: 30 do 250 ma (z toroidem TE30 i PE50) wspó czynnik mno enia x 10: 300 ma do 25 A x 100: 3 A do 25 A 0 0 0, 50, 90, 140, 250, 350, 500, 1000 elektriczne + sygnalizacja Êwietlna + styk zabezpieczany obwód lokalnie i zdalnie przez od àczenie zasilania pomocniczego zwarcie w instalacji lub zablokowanie wy àcznika sygnalizuje lampka zatrzaskowe, blokowane 5 A 5 A 5 A 045 A 045 A 045 A 065 A 065 A 065 A 25 A 25 A 25 A 10 A 10 A 10 A 4 VA 4 VA 4 VA 5 VA/3 W 5 VA/3 W 5 VA/3 W 15 % / + 10 % 15 % / + 10 % 15 % / + 10 % ± 20 % ± 20 % ± 20 % 03 kg 03 kg 03 kg poziomy i piowy poziomy i piowy poziomy i piowy IP 30 IP 30 IP 30 IP 20 IP 20 IP 20 5 C do + 55 C 5 C do + 55 C 5 C do + 55 C 40 C do + 70 C 40 C do + 70 C 40 C do + 70 C typ T2 (1) typ T2 (1) typ T2 (1) typ E typ E typ E przez przewody ekranowane (2) przez przewody ekranowane (2) przez przewody ekranowane (2) Merlin Gerin 9

11 Vigirex: funkcje i charakterystyki Przekaêniki RH typu A/AP opis dzia ania Zastosowany w sprz eniu ze standardowym toroidem Merlin Gerin (typ A lub OA), ten typ przekaênika za àcza wspó pracujàcy wy àcznik po nastawiej zw oce czasowej, je eli pràd up ywowy przekroczy ustawiy zerowy pràd za àczajàcy (I n) Wersja AP alarmuje równie, gdy pràd up ywowy przekroczy po owe zerowego pràdu za àczenia (I n/2) Charakterystyka ziela dioda LED sygnalizuje obecnoêç zasilania pomocniczego; czerwa dioda LED sygnalizuje przekroczenie progu wyzwalania; pomaraƒczowa dioda LED sygnalizuje przekroczenie alarmu progowego (AP); awaria w obwodzie (kable przy àczeniowe lub toroid) wyzwala wy àcznik Zalety ochra mo e byç przystosowana do ka dego typu instalacji; selektywnoêç piowa mo liwa na wielu poziomach; alarm progowy ostrzegajàcy o niekrytycznym uszkodzeniu izolacji po up ywie czasu na przeglàdy okresowe; alarm zasilania pomocniczego poprzez styki bezpieczeƒstwa instalowanie cz Êci przewodzàce w roz àczalnej, modu owej, izolowanej obudowie szerokoêci oêmiu 9 mm modu ów, z przezroczystà os à umo liwiajàcà plombowanie; mta poziomy lub piowy wewn trzny lub na p ycie na symetrycznych szynach; pod àczanie przez przy àcze tunelowe dla przewodów o Êrednicy 15 mm 2 dla zacisków 1 do 6; 25 mm 2 dla zacisków 7 do 14 przekaêniki Vigirex typ instalacji charakterystyka elektryczna I n zerowy pràd za àczenia zw oka czasowa (ms) alarm (uwaga) y urzàdzenia zerowanie lokalna sygnalizacja numer nastawy wybierak próg zw oka czasowa lokalny automatyczny zwarcie w instalacji lub uszkodzenie wy àcznika sygnalizuje lampka alarm styki wyjêciowe styki numer zwarciowe typ styków zatrzaskowe pobór mocy zasilanie pomocnicze zakres dzia ania charakterystyka mechaniczna waga (kg) termoplastyczna obudowa roz àczalna stopieƒ ochry p yta czo owa obudowa inne zakres temperatur (jak w IEC 755) warunki Êrodowiskowe toroidy zastosowany toroid po àczenie toroid-przekaênik styki numer alarmowe typ styków zatrzaskowe pràd znam 380 V AC cosφ = V AC cosφ = V DC L/R = 0 s 120 V DC L/R = 0 s 48 V DC L/R = 0 s 24 V DC L/R = 0 s 48 do 240 V AC i 48 to 300 V DC 380 do 480 V AC AC DC robocza przechowywania przystosowanie do warunków tropikalnych mta (1) Typ T2 przystosowania do warunków tropikalnych: klimat goràcy, wilgotny: 55 C, wilgotnoêç wzgl dna 95 %, 28 cykli (jak w normie IEC ) ; Êrodowisko o du ym st eniu rozpylej soli: 5 % NaCl, 48 godzin, przechowywanie przez 3 miesiàce (jak w normie IEC ) (2) Maksymalna d ugoêç: patrz tablica stra Merlin Gerin

12 RH10A RH10AP cz stotliwoêç - 50/60 Hz - typ TT, IT, TNS RH320A RH320AP RH328A RH328AP 1: 30 ma lub 300 ma 300 ma lub 1 A 32: 30 ma do 250 A, nastawiane przez 2 wybieraki - - wybierak 1 : 30, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250 ma wybierak 2 : x 1: 30 do 250 ma wspó czynnik mno enia x 10: 300 ma do 25 A x 100: 3 A do 25 A x 1000: 30 A do 250 A 0 0 0, 50, 90, 140, 250, 350, 500, autast na po ow - autast na po ow - autast na po ow pràdu za àczenia pràdu za àczenia pràdu za àczenia ms ms ms elektriczny + sygnalizacja Êwietlna + styki zabezpieczanego obiektu lokalny i zdalny przez od àczenie pomocniczego êród a zasilania sygnalizacja Êwietlna sygnalizacja Êwietlna sygnalizacja Êwietlna sygnalizacja Êwietlna z blokowaniem z blokowaniem z blokowaniem z blokowaniem - sygnalizacja Êwietlna - sygnalizacja Êwietlna - sygnalizacja Êwietlna bez blokowania bez blokowania bez blokowania 2 : 1 standardowy + 1 standardowy 2 : 1 standardowy + 1 standardowy 2 : 1 standardowy + 1 standardowy 1 bezpieczeƒstwa 1 bezpieczeƒstwa 1 bezpieczeƒstwa blokujàce blokujàce blokujàce lub nieblokujàce 0 1 bezpieczeƒstwa 0 1 bezpieczeƒstwa 0 1 bezpieczeƒstwa - nieblokujàce - nieblokujàce - nieblokujàce 3 A 3 A 3 A 5 A 5 A 5 A 045 A 045 A 045 A 065 A 065 A 065 A 25 A 25 A 25 A 10 A 10 A 10 A 4 VA - 4 VA - 4 VA - 5 VA/3 W 5 VA/3 W 5 VA/3 W 15 %/+ 10 % 15 %/+ 10 % 15 %/+ 10 % ± 20 % - ± 20 % - ± 20 % - 04 kg 04 kg 04 kg poziomy lub piowy poziomy lub piowy poziomy lub piowy IP 30 IP 30 IP 30 IP 20 IP 20 IP 20 5 C do + 55 C 5 C do + 55 C 5 C do + 55 C 40 C do + 70 C 40 C do + 70 C 40 C do + 70 C typ T2 (1) typ T2 (1) typ T2 (1) typ A, OA typ A, OA typ A, OA przez przewody ekranowane (2) lub toroidy wk adane w przekaênik dla TA30 i PA50 Merlin Gerin 11

13 Vigirex: funkcje i charaterystyki Toroidy zastosowanie funkcje instalowanie wymiary toroidy jednocz Êciowe, toroidy dwucz Êciowe, toroidy jednocz Êciowe typu A typu OA typu E dla: dla: dla: Vigirex RH10A, RH10AP, H320A, Vigirex RH10A, RH10AP, H320A, Vigirex RH10E, RH240E, RH248E RH320AP, RH328A, RH328AP RH320AP, RH328A, RH328AP toroidy jednocz Êciowe do insta- toroidy dwucz Êciowe do instalacji toroidy jednocz Êciowe do instalacji nowych i rozbudowywanych modernizowanych i rozbudowywanych lacji nowych i rozbudowywanych wykrywa pràd up ywowy wykrywa pràd up ywowy wykrywa pràd up ywowy i przesy a proporcjalny sygna i przesy a proporcjalny sygna i przesy a proporcjalny sygna do wspó pracujàcego przekaênika do wspó pracujàcego przekaênika do wspó pracujàcego przekaênika umieszczy w izolowanej umieszczy w izolowanej umieszczy w izolowanej obudowie; obudowie; obudowie; mta, 3 mo liwoêci: mtowany na p ycie mtowany na p ycie do zatrzaskiwania na lub przewodach lub przewodach przekaênikach Vigirex, na symetr szynach; na p ycie i przewodach; przy àczanie: wk adane prosto w przekaênik Vigirex, 30 do 200 przez przy àcza dla przewodów min 022 mm 2 ; 300 przez przy àcza 635 mm typ A (mm) typ OA (mm) typ E (mm) TA 30 POA 46 TE30 30 (wszystkie nastawy) PA 50 GOA 110 PE50 50 (wszystkie nastawy) IA 80 IE80 80 (nastawa 300 ma) MA 120 ME (nastawa 300 ma) SA 200 SE (nastawa 300 ma) GA 300 charakterystyka elektryczna przek adnia 1/1000 1/1000 1/1000 maksymalny pràd dopuszczalny: 1 ka ciàg y - 25 ka/1 s - 30 ka/005 s waga waga (kg) informacje dodatkowe zakres temperatur przechowywania 40 C do + 70 C 40 C do + 70 C 40 C do + 70 C robocza 5 C do + 55 C 5 C do + 55 C 5 C do + 55 C stopieƒ ochry IP 20 IP 20 IP Merlin Gerin

14 Przekaêniki zwarç doziemnych z oddzielnymi toroidami Vigirex 3/ instalowanie i przy àczanie stra przekaêniki 14 toroidy 15 wyposa enie dodatkowe 16 13

15 MERLIN GERIN RH328A Vigirex: instalowanie i przy àczanie Przekaêniki RH10E-RH240E-RH248E MERLIN GERIN RH240E RH10A/AP-RH320A/AP-RH328A/AP E aa ut t t N L1 L2 L3 N L1 L2 L3 Legenda: aa: pomocnicze zasilanie t: toroid typu A, AO, lub E w zaleênoêci od przekaênika ut: RH10E, RH240E, RH248E ut: u ywane do ktroli roz àcznika RH10A, RH320A, RH328A ut1, ut2: zdalna sygnalizacja lub ktrola roz àcznika ut1: standarowe styki àczeniowe ut2: styki bezpieczeƒstwa RH10AP, RH320AP, RH328AP ut1: standardowe styki àczeniowe dla ktroli roz àcznika ut2: styki alarmu bezpieczeƒstwa aa ut1 ut2 RH10E-RH240E-RH248E RH10A/AP-RH320A/AP-RH328A/AP Mta na symetrycznych szynach IP 20 Mta z wystajàcà p ytà czo owà IP 30 Mta na p ycie mta owej IP 20 2 Ø4, , , ,5 73, ,5 14 Merlin Gerin

16 Vigirex: instalowanie i przy àczanie Przekaêniki toroidy typ A typy A i E typ E φ 30 i 50 φ 80 do 200 φ 30 i 50 2 Ø4,5 Ø Ø5 Ø Ø5 L 5 Ø C B 8 F D E typ B C D E F TA PA F H J E G C D L K B typ B C D E F G H J K L IA80, IE MA120, ME SA200, SE FH J E 1 2 G K C D typ B C D E F G H J K L TE PE typ A typ OA φ 300 φ 46 i 110 E24294 B Ø5 Ø L H B Ø L H typ H L GA typ H L B C POA GOA toroidy typu A, OA, E wspó pracujàce z Vigirex Vigirex Lokalizacja toroidu na wszystkich przewodach(fazowych i neutralnym) od do u wy àcznika wspó pracujàcego z przekaênikiem Vigirex; w sieciach typu TT, je eli toroid nie moêe byç zainstalowany na wyjêciu transformatora (szyny lub przewody): zamtuj toroid na uziemieniu transformatora Legenda toroidy te mogà byç tylko u ywane z przekaênikami z zerowym pràdem za àczajàcym I n pad 300 ma; nie ma ograniczeƒ na zerowy pràd za àczajàcy toroidy A, OA E E mm 30 do i do 200 przekaêniki RH10E RH240E RH248E RH10A RH320A RH328A RH10AP RH320AP RH328AP odpornoêç na przecià enia w linii Przecià enia w linii spowodowane rozruchem silnika lub za àczeniem transformatora mo e powodowaç niepotrzebne wyzwolenie przekaênika Mo na tego uniknàç stosujàc kilka Êrodków ostro noêci: mtowaç toroidy na prostym odcinku przewodu; wypoêrodkowaç przewód w toroidzie; u ywaç toroidów o Êrednicy wi kszej od obejmowanych przewodów (2 x Êrednica) - rys1 W trudnych warunkach pracy u ycie os y ze stali mi kkiej dooko a przewodu w toroidzie znacznie zwi ksza odpornoêç Zalecana charakterystyka: folia stalowa o gruboêci 01 mm zawini ta kilka razy dooko a przewodu w toroidzie (minimalna gruboêç 1 mm); wewn trzna Êrednica toroidu > 14 x zewn trzna Êrednica wiàzki przewodów - rys 2 N PE N PE rysunek 1 rysunek 2 Merlin Gerin 15

17 Vigirex: instalowanie i przy àczanie Wyposa enie dodatkowe obwód toroid-przekaênik przekrój przewodu max d ugoêç 2 (mm ) (m) 0, , , ,5 200 maksymalna rezystancja po àczenia toroid-przekaênik nie mo e przekroczyç 3 ohms; przewody ekranowane: dost pne z 1 lub 2 przewodami w b bnie po 20 lub 100 m; przekrój przewodów 022 mm 2 przyk ady mta u toroidów typu A Na przekaênikach Vigirex, 30 lub 50 Na szynie, 30 do 80 Na p ycie, typ A lub E, 30 do 200 Na przewodzie, 120 do Merlin Gerin

18 Przekaêniki zwarç doziemnych z oddzielnymi toroidami Vigirex 4/ dodatkowe informacje techniczne stra zastosowanie urzàdzeƒ do pomiaru stanu izolacji 18 systemy elektryczne 20 u yteczne definicje 21 17

19 Vigirex: dodatkowe informacje techniczne Zastosowanie urzàdzeƒ do pomiaru stanu izolacji (UPSI) wprowadzenie systemy TT U ycie urzàdzeƒ do pomiaru stanu izolacji jest opisane pi ej zgodnie z rodzajami sieci (TT, TN lub IT) Nale y uwzgl dniç tak e ochr przeciwpo arowà cz Êci wra liwych Dla tych cz Êci urzàdzenie do pomiaru stanu izolacji o pràdzie za àczenia 300 ma powinno byç zainstalowane na g ównej linii zasilajàcej cz Êci przewodzàce dost pne wzajemnie po àcze pod àcze do tego samego uziemienia 1 Warunki wystarczajàce Pojedyncze urzàdzenie na g ównej linii zasilajàcej instalacji jest wystarczajàce do zapewnienia ochry od pora eƒ Jego pràd za àczenia jest dobrany przy uwzgl dnieniu rezystancji uziemienia WN/NN HV/LV RCD UPSI RB RA 2 Warunki niewystarczajàce Przypadek ten wyst puje w szczególnoêci w instalacjach o wielu odp ywach Instalacje tego typu posiadajà: jedno UPSI na grup urzàdzeƒ o po àczych cz Êciach przewodzàcych dost pnych ; jedno UPSI na g ównym zasilaniu instalacji, chyba e wy àcznik g ówny i wy àcznik linii sà w tej samej rozdzielnicy lub w rozdzielnicy bezpoêrednio po niej (lub pod àczej po àczeniem klasy II ) WN/NN HV/LV RB UPSI RCD RCD UPSI RA1 RCD UPSI RA2 wprowadzenie warunków za àczenia - zastosowanie selektywnoêci pomi dzy urzàdzeniami ktroli izolacji SelektywnoÊç pozioma Technika ta sk ada si z przekazywania pràdu za àczenia zabezpieczenia od góry instalacji do kolejnych odbiorów: z tego powodu zasilanie jest od àczane tylko od uszkodzego obwodu Nie jest to mo liwe w przypadku gdy wy àcznik g ówny i wy àczniki odbiorów sà w tej samej rozdzielnicy lub w rozdzielnicy usytuowanej bezpoêrednio po niej (lub pod àczej po àczeniem klasy II ) WN/NN HV/LV RB RCD UPSI RA RCD UPSI SelektywnoÊç piowa Pod àcze od do u wy àcznika g ównego wy àczniki lini odbiorczych sà wyposa e w UPSI W takim przypadku zasilanie jest odcinane tylko od uszkodzego odbioru w przypadku, gdy spe nie sà pi sze warunki: I na > 2 x I nb, T no A > T brk B, I na i I nb sà pràdami za àczenia UPSI A i B, T no A = czas wy àczenia A, T brk B = ca kowity czas wy àczenia B ( àcznie z czasem potrzebnym urzàdzeniu roz àczajàcemu) A RCD UPSI B RCD UPSI 18 Merlin Gerin

20 systemy IT cz Êci przewodzàce dost pne wzajemnie po àcze i pod àcze do tego samego uziemienia, àczàce si z uziemieniem podstacji 1 Warunki niewystarczajàce uziemienie podstacji niepod àcze do cz Êci przewodzàcych dost pnych : umieêç UPSI na górze instalacji; cz Êci przewodzàce dost pne nie sà wzajemnie po àcze: umieêç UPSI w ka dej grupie cz Êci przewodzàcych dost pnych Dla uzupe nienia umieêç UPSI na górze instalacji, chyba e wy àcznik g ówny i wy àcznik linii sà w tej samej rozdzielnicy lub w rozdzielnicy bezpoêrednio po niej (lub pod àczej po àczeniem klasy II ) Uwaga: CIM jest urzàdzeniem nadzorujàcym izolacj WN/NN HV/LV cz Êç earthing uziemiajàca path WN/NN HV/LV UPSI RCD CIM RB UPSI RCD RA UPSI RCD RCD UPSI CIM RB RA 1 RA 2 2 Warunki wystarczajàce Ochra przed pora eniem w przypadku podwójnego zwarcia jest zapewniana przez zabezpieczenie przecià eniowe Urzàdzenia do pomiaru stanu izolacji muszà byç u yte w przypadkach: zasilania przewodami o nadmiernych d ugoêciach; w wyposa eniu przenoênych obwodów zasilajàcych (takich jak wtyczki); w obwodach, gdzie istnieje ryzyko przerwania przewodu ochrnego systemy TN Zabezpieczenie przed pora eniem jest zapewnie przez zabezpieczenie przecià eniowe Urzàdzenia do pomiaru stanu izolacji muszà byç u yte w nast pujàcych przypadkach : zasilania przewodami o nadmiernych d ugoêciach; w wyposa eniu przenoênych obwodów zasilajàcych (takich jak obwody wtykowe); w obwodach, gdzie istnieje ryzyko przerwania przewodu ochrnego HV/LV WN/NN RB TNC system PE TNS system L1 L2 L3 N PE RCD UPSI Merlin Gerin 19

21 Vigirex: dodatkowe informacje techniczne Systemy elektryczne ksekwencje uszkodzenia izolacji Przypomnienie Uszkodzenie izolacji nast puje w przypadku, gdy przewód - fazowy lub neutralnyzewrze si z cz Êcià przewodzàcà dost pna (npobudowa silnika) Ksekwencje Ksekwencje zale à od rodzaju systemu (TT, IT lub TN) u ytego w instalacji lub jej cz Êci Uszkodzenia powodujà zagro enie dla ycia i w aêciwoêci instalacji systemy TT WN/380 HV/380V V Rn : 10Ω Ud RA : 20Ω L1 L2 L3 N Uszkodzenie izolacji pomi dzy fazà a uziemià obudowà powoduje przep yw pràdu, który jest ograniczy praktycznie tylko przez rezystancje Rn i RA Napi cie niebezpieczne wyst puje na cz Êciach dost pnych Pràd zwarcia jest rz du kilku amperów Wyzwalanie kieczne W przyk adzie na przeciwko,przyj to nast pjàce wartoêci dla RA i Rn RA = 20 ; Rn = 10 Pràd zwarciowy jest 73 A, napi cie Ud na cz Êciach przewodzàcych dost pnych jest 147 V systemy IT WN/380 HV/380V V Zct Id Rn B A Uc L1 L2 L3 PE Pràd zak óceniowy zale y od impedancji izolacji (Zct) instalacji podczas normalnego dzia ania Jako e impedancja ta jest du a, pràd zwarciowy jest relatywnie ma y W zwiàzku z tym niskie jest tak e napi cie na cz Êciach przewodzàcych dost pnych Wyzwalanie niekieczne Zak ócenie musi byç zarejestrowane, zlokalizowane i wyeliminowane W przyk adzie, z Zct = 3500 (warunek: 1 km instalacji), pràd zwarcia jest 62 ma (220 V/3500 ) Napi cie dotyku Uc pomi dzy dwoma jednoczeênie dost pnymi cz Êciami dost pnymi zale y od rezystancji R AB àczàcej punkty AB W ekstremalnych warunkach, gdy R AB = 2, Uc = 2 x 0062 = 0124 V WN/380 HV/380V V Zct Rn systemy TN HV/380V RnA Id Ra 50 m 50 mm 2 Uc Uc 30 m 25 mm 2 L1 L2 L3 PE L1 L2 L3 PEN Je eli pojawi si drugie zwarcie nim pierwsze zostanie wy àcze, pojawia si zwarcie mi dzy fazami (lub mi dzy fazà a zerem) w nast pujàcej kolejnoêci: cz Êci przewodzàce dost pne dostajà si pod wysokie napi cie; pràd zak óceniowy jest równy pràdowi zwarcia Wyzwalanie kieczne Poczàtkowe napi cie na szynach zasilajàcych dwa odbiory musi byç przewidziane na 80 % znamiowego napi cia fazowego Jako e impedancja p tli jest 99 m (pomijajàc reaktancje), pràd zak óceniowy wynosi 3070 A (380 x 08/0099) Napi cie dotyku Uc jest równe po owie napi cia poczàtkowego, tj: 08 x 380/2 = 152 V Uszkodzenie izolacji powoduje zwarcie mi dzy fazà a przewodem neutralnym Pràd zwarciowy jest du y Cz Êci przewodzàce dost pne sà na niebezpiecznym napi ciu Wyzwalanie kieczne Napi cie poczàtkowe uszkodzego urzàdzenia musi byç przewidziane na 80% znamiowego napi cia fazowego Napi cie dotykowe Uc jest równe po owie 08 x 220 V, tj 88 V 20 Merlin Gerin

22 Vigirex: dodatkowe informacje techniczne U yteczne definicje Pi sze definicje wprowadze sà tylko w celach praktycznych Nie muszà byç wyczerpujàce ani czysto teoretyczne Dotyk bezpoêredni Ktakt ludzi z cz Êciami b dàcymi normalnie pod napi ciem SelektywnoÊç Koordynacja dzia ania zabezpieczeƒ, aby w przypadku uszkodzenia zadzia a o tylko urzàdzenie dok adnie nad zwarciem Izolacja podwójna Izolacja zawierajàca: podstawowà izolacj wymaganà do ochry przed dotykiem bezpoêrednim, izolacj dodatkowà wymaganà do ochry przed dotykiem poêrednim w przypadku, gdy nastàpi uszkodzenie izolacji podstawowej Cz Êç przewodzàca dost pna Ka da metalowa cz Êç wyposa enia elektrycznego nie b dàca pod napi ciem, na której w przypadku uszkodzenia mo e pojawiç si napi cie Uszkodzenie (elektryczne) Awaryjne po àczenie pomi dzy dwoma punktami o ró nych potencja ach, tak jak w przypadku uszkodzenia izolacji Uszkodzenie mo e byç metaliczne lub przez pewnà impedancj Uszkodzenie metaliczne przewodów pod napi ciem powoduje zwarcie Rozró nia si uszkodzenia: faza-cz Êç przew dost pna, faza-ziemia, faza-faza, faza-zero, zero-cz Êç przew dost pna, zero-ziemia Napi cie zwarcia Napi cie w przypadku uszkodzenia izolacji, pomi dzy cz Êcià przewodzàcà dost pnà w odniesieniu do uziemienia, tjpunktu którego napi cie nie zmienia si po pojawieniu si napi cia na cz Êci przewodzàcej dost pnej Dotyk poêredni Ktakt ludzi z cz Êciami przewodzàcymi dost pnymi awaryjnie znajdujàcymi si pod napi ciem po uszkodzeniu izolacji Napi cie izolacji Preferowane okreêlenie: znamiowe napi cie izolacji Znamiowe napi cie izolacji jest jej napi ciem charakterystycznym w odniesieniu do u dielektrycznego, przerwy izolacyjnej i up ywnoêci Przewód pod napi ciem Przewód u ywany do przesy ania energi elektrycznej ( àcznie z przewodem neutralnym) Przewód PEN W sieciach typu TNC wyst puje jako przewód neutralny i ochrny w jednym (przekrój 10 mm 2 ) W aparaturze àczeniowej stosowanie jest zabrie Przewód ochrny PE Przewód u ywany do ochry przed dotykiem poêrednim przez po àczenie cz Êci przewodzàcej dost pnej z: drugà cz Êcià przewodzàcà dost pnà; obcymi cz Êciami przewodzàcymi; uziomem lub cz Êciami uziemiymi W aparaturze àczeniowej stosowanie jest zabrie Pràd zerowy Âredni kwadratowy wektor sumy pràdów p ynàcych przez wszyskie przewody Jest równy zero, gdy nie ma uszkodzenia izolacji W przypadku uszkodzenia izolacji zerowy pràd jest pràdem up ywowym wracajàcym do êród a przez ziemi i przewód ochrny WartoÊci I n, patrz: zerowy pràd za àczenia Urzàdzenie pomiaru stanu izolacji (UPSI) Urzàdzenie otwierajàce wspó pracujàcy roz àcznik, gdy wykryje pràd zerowy powy ej zerowego pràdu za àczenia I n (patrz pràd zerowy) Zerowy pràd za àczenia (I n) Poziom pràdu zerowego powodujàcego zadzia anie urzàdzenia pomiaru stanu izolacji Napi cie Preferowane okreêlenie: napi cie znamiowe Napi cie pomocnicze Ue systemu jest napi ciem, które wraz z pràdem znamiowym okreêla obcià enie systemu Dla systemów trójfazowych jest to napi cie mi dzy fazami Przeciwpora eniowe urzàdzenie ochrne Urzàdzenie to musi automatycznie od àczyç od êród a ka dà cz Êç, w której uszkodzenie instalacji powoduje zagro enie dla ycia W zale noêci od systemu uziemieƒ, urzàdzenie to jest urzàdzeniem pomiaru stanu izolacji (z czarakterystycznym I n, zerowym pràdem za àczenia, ca kowitym czasem wy àczenia) lub przecià eniowym (bezpiecznik lub wy àcznik) Czas wy àczenia Ca kowity czas od wykrycia uszkodzenia do przerwania uku Czas zw oki Czas opóênienia zadzia ania urzadzenia Czas zw oki wy àcznika górnego pozwala na zachowanie selektywnoêci z dolnym wy àcznikiem Napi cie dotyku Napi cie mi dzy cz Êciami jednoczeênie dost pnymi w przypadku uszkodzenia Uc = f(t) krzywa bezpieczeƒstwa Uc = f(t) jest maksymalnym napi ciem wytrzymywanym przez cz owieka w danym czasie w okeêlych warunkach Êrodowiskowych Merlin Gerin 21

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 Panel sterujåcy TAC gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 6 720 610 572 PL (01.03) OSW (948.58.101/83894210) Wprowadzenie Cyfrowy panel sterujåcy TAC zamontowany

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe.

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Arkusz informacyjny Pompa olejowa 10/11/20/21/41 Zastosowanie Pompy sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Zró nicowanie wymagaƒ

Bardziej szczegółowo

AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM. www.schrack-seconet.pl

AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM. www.schrack-seconet.pl AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM www.schrack-seconet.pl Bezb dny w najtrudniejszym otoczeniu. Specjalista do zada specjalnych. AirSCREEN sprawia, e prewencyjna ochrona przeciwpo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. kable i przewody górnicze. strona 2

Spis treści. kable i przewody górnicze. strona 2 Spis treści Wprowadzenie... 5 ROZDZIAŁ PIERWSZY Przewody elektroenergetyczne górnicze YnDY-G /7V... 8 YnDYp-G /7V... 9 YnLY-G /V... 0 YnOGY 06/ kv, -, 5- i 7- żyłowy... 2 YnOGYek / kv, 5-żyłowy... H07RN-F

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów Dziennik Ustaw Nr 75 5903 Poz. 639 639 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb dnego wyposa

Bardziej szczegółowo

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry HiPath 3000 HiPath 4000 Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry Informacje dotyczàce instrukcji obs ugi Niniejsza Instrukcja Obs ugi opisuje u ytkowanie aparatów telefonicznych optipoint 500 entry w po

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

Samoregulujåce przewody grzejne FroStop Green FroStop Black. Prosty. Niezawodny. Uniwersalny. Dost pny

Samoregulujåce przewody grzejne FroStop Green FroStop Black. Prosty. Niezawodny. Uniwersalny. Dost pny R Samoregulujåce przewody grzejne FroStop Green FroStop Black Prosty Dobór systemu FroStop jest prosty. Przewody grzejne FroStop uk adane så na rurze prostoliniowo i przykrywane izolacjå lub wk adane wprost

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

PL_8ed-RBCoverEastEur.qxp 6/25/03 12:02 PM Page 1. Podr cznik

PL_8ed-RBCoverEastEur.qxp 6/25/03 12:02 PM Page 1. Podr cznik PL_8ed-RBCoverEastEur.qxp 6/25/03 12:02 PM Page 1 Podr cznik PL_8ed-RBCoverEastEur.qxp 6/25/03 12:02 PM Page 2 Czytajàc ten podr cznik poznasz Magic: The Gathering najlepszà gr karcianà na Êwiecie. Gdy

Bardziej szczegółowo

EDS460/490 EDS461/491

EDS460/490 EDS461/491 Wielokanałowy ewaluator systemu lokalizacji doziemień Ewaluatory EDS460-D i EDS460-L Ewaluatory EDS490-D i EDS490-L Podstawowe dane lokalizacja doziemień i pomiar prądów różnicowych, dla sieci izolowanych

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA INFORMACJE O PRODUKTACH WY WIETLONYCH PONI EJ POCHODZ Z EUROPEJSKIEGO SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI O PRODUKTACH NIEBEZPIECZNYCH RAPEX. SYSTEM RAPEX UTWORZONO DLA ZAPEWNIENIA WYSOKIEGO POZIOMU OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 ELEKTROMONTEX Zakład Elektroniki 85-401 Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 4 Tel./Fax.: (052)3213303, 3213313, 3213775 fax : (052) 3214290

Bardziej szczegółowo

EMDR-10. Sterownik elektroniczny

EMDR-10. Sterownik elektroniczny EMDR-10 Sterownik elektroniczny PolSKI Zawartość opakowania: Sterownik Czujnik temperatury otoczenia Czujnik wilgotności Uchwyty mocujące Naklejka Instrukcja 2 EMDR-10 PolSKI Spis treści Zawartość opakowania...2

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

Temat: Po podłączeniu do prądu wszystko zaczyna działać, czyli elektryczne zagrożenia zdrowia i życia.

Temat: Po podłączeniu do prądu wszystko zaczyna działać, czyli elektryczne zagrożenia zdrowia i życia. MODUŁ III LEKCJA 3 Temat: Po podłączeniu do prądu wszystko zaczyna działać, czyli elektryczne zagrożenia zdrowia i życia. Formy realizacji: Œcie ka edukacyjna lekcja techniki lub fizyki. Cele szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo