Spis treści. kable i przewody górnicze. strona 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. kable i przewody górnicze. strona 2"

Transkrypt

1

2 Spis treści Wprowadzenie... 5 ROZDZIAŁ PIERWSZY Przewody elektroenergetyczne górnicze YnDY-G /7V... 8 YnDYp-G /7V... 9 YnLY-G /V... 0 YnOGY 06/ kv, -, 5- i 7- żyłowy... 2 YnOGYek / kv, 5-żyłowy... H07RN-F /7V, -żyłowy... H07RN-F /7V, 3-żyłowy... 7 H07RN-F /7V, -żyłowy... 8 H07RN-F /7V, 5-żyłowy... 9 OnG / kv, -żyłowy OnG / kv, - i 5-żyłowy... 2 OnG / kv 2-, - i 5-żyłowy OnGc-G / kv -żyłowy... OnGc-G / kv 5-żyłowy OnGc-G / kv 7-żyłowy OnG-Szn / kv - 2-żyłowy z 2 elementami nośnymi... 3 OnGcekżi-G / kv - wielożyłowy - od 3 do 2 żył OnGcekżi-G / kv... OnGcekż-G, OnGcekż-GW - / kv, 7- i 0-żyłowy O2nGcekż-G / kv, 7- i 0-żyłowy OnGcekż-G2 / kv, 0-, 3-, i -żyłowy... O2nGcekż-G2 / kv, 0-, 3-, i -żyłowy... 3 OnZGcekż-GW (A) / kv... OnGcekż/w-GW, O2nGcekż/w-GW 3,6/6 kv, -, 7-, i 0-żyłowe OGc 3,6/6 kv, -żyłowy OnGcekgż-G 3,6/6 kv, -żyłowy OnGcekgż-G 6/0 kv, -żyłowy OnGcekgż-G 8,7/5 kv, -żyłowy... 6 OnGcekgż-G 2/20 kv, -żyłowy OnGcekgż-G 8/30 kv, -żyłowy OnGcrekgż-G (S) 3,6/6 kv OnGcrekgż-G (S) 6/0 kv OnGcerekgż-G (Z) 3,6/6 kv OnGcerekgż-G (Z) 6/0 kv... ROZDZIAŁ DRUGI Kable elektroenergetyczne górnicze YHKGYFtlyn / kv YHKGYFoyn / kv YHKGYFpyn / kv... 7 YHKGYekyn / kv YHKGYekFoyn / kv YHKGYekFpyn / kv YHKGXSFoyn, YHKGXSFpyn, YHKGXStlyn, YHKGXSekyn, YHKGXSyn YHKGYFtlyn 3,6/6 kv... 8 YHKGYFoyn 3,6/6 kv YHKGYFpyn 3,6/6 kv YHKGYekyn 3,6/6 kv YHKGYekFoyn 3,6/6 kv YHKGYekFpyn 3,6/6 kv strona 2

3 YHKGXSekyn, YHKGXSFtlyn, YHKGXSFpyn, YHKGXSFoyn,YHKGXSekFtlyn, YHKGXSekFpyn, YHKGXSekFoyn YUHKGXSekyn, YRUHKGXSekyn, YUHKGXSFpyn, YRUHKGXSFpyn, YUHKGXSFoyn, YRUHKGXSFoyn ROZDZIAŁ TRZECI Kable sygnalizacyjne Przewody sterownicze górnicze Kable sygnalizacyjno-telefoniczne górnicze Kable i przewody telekomunikacyjne górnicze YnKGSY / kv YnHwKSY / kv... 0 YKGSYekyn / kv... 2 YKGSYektyn / kv... YKGSYFoyn / kv... YHKGSYFoyn / kv... 8 YnSLY-G, YnSLYkonyn-G, YnSLYekżi-G - /V YnTKGX YTKGXFtlyn YTKGXFoyn YOTKGtsFoyn, YOTKGtsDFoyn GTL3Gekwn-G /V... 3 SY, SDY - /V, PSY - kv SY, SDY - /V, PSY - kv Zestawienie dopuszczeń WUG (Wyższego Urzędu Górniczego) oraz opinii technicznych EMAG (Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa) strona 3

4 WPROWADZENIE strona 5

5 To najm odszy zak ad produkcyjny firmy, powsta y w latach Zak ad ten nale y do najnowoczeêniejszych w Europie zak adów kablowych. Przetwarzana jest w nim walcówka miedziana i aluminiowa oraz wytwarzane pó produkty w postaci drutów, linek miedzianych, w tym równie cynowanych oraz sektorów i linek aluminiowych i na potrzeby produkcji w tym zak adzie jak i w pozosta ych zak adach firmy. Obok zak adu produkcyjnego funkcjonuje tam równie Dzia Sprzeda y oraz Centrum Logistyczne dla wszystkich wyrobów firmy. Powsta y w 923 roku specjalizuje si w produkcji kabli elektroenergetycznych niskich, Êrednich i wysokich napi ç, przewodów elektroenergetycznych samonoênych i podwieszanych jak równie osprz tu do kabli elektroenergetycznych oraz kabli Êwiat owodowych. Zak ad jest jedynym producentem kabli wysokiego napi cia w Polsce. W 995 roku uruchomiono lini do produkcji kabli na napi cie do 00kV. Zak ad posiada równie Laboratorium Badawcze do przeprowadzania badaƒ izolacji wysokonapi ciowej aparatów i urzàdzeƒ elektroenergetycznych do napi cia 20kV. Labolatorium wyposa one jest w najnowoczeêniejsze, Êwiatowej klasy urzàdzenia. Specjalizuje si w produkcji przewodów nawojowych emaliowanych, przewodów instalacyjnych do uk adania na sta e, przewodów do odbiorników ruchomych i przenoênych, przewodów wspó osiowych wielkiej cz stotliwoêci, przewodów i kabli specjalistycznych: samochodowych, okr towych. Zak ad wprowadzi m.in. na rynek kable bezhalogenowe i bezhalogenowe ognioodporne.

6 ROZDZIAŁ pierwszy Przewody elektroenergetyczne górnicze strona 7

7 Przewód YnDY-G /7V Przewody elektroenergetyczne górnicze do układania na stałe, z żyłami miedzianymi jednodrutowymi o izolacji polwinitowej i powłoce polwinitowej nierozprzestrzeniającej płomienia NORMA: ZN-K-005:998 CHARAKTERYSTYKA: y y: miedziane jednodrutowe klasy wg PN-88/E-900 Izolacja: polwinitowa Pow oka: polwinitowa nierozprzestrzeniajàca p omienia (indeks tlenowy min. 29) Barwy izolacji: 2- y owe: niebieska, czarna 3- y owe: zielono- ó ta, niebieska, czarna - y owe: zielono- ó ta, niebieska, czarna, bràzowa i ka da nast pna y a czarna lub bràzowa powy ej y : zielono- ó ta, niebieska, czarna, bràzowa i ka da nast pna y a czarna lub bràzowa Barwa pow oki: ó ta lub inna uzgodniona z zamawiajàcym Zastosowanie: do uk adania na sta e w obiektach górniczych, do zasilania urzàdzeƒ elektroenergetycznych za wyjàtkiem podziemnych wyrobisk kopalƒ w gla kamiennego ObjaÊnienie symboliki : YnDY-G - przewód o y ach miedzianych jednodrutowych (D), o izolacji z polwinitu zwyk ego (Y) i pow oce z polwinitu nierozprzestrzeniajàcego p omienia (Yn), górniczy (G) Minimalna temp. pracy: -5 C Maksymalna temp. pracy: + C Pakowanie: w krà kach lub na b bnach GruboÊç znamionowa Najwi ksza Minimalna Orientacyjna Liczba i Najmniejsza Maksymalna D ugoêç ZawartoÊç dop. rezystancja masa przekrój dop. liczba rezystancja nominalna Cu w km Êrednica izolacji km znamionowy drutów GruboÊç izolacji znamionowa pow oki y y w temp. odcinków Najwi ksza zewn trzna y y Minimalna w temp. Orientacyjna o d ugoêci Liczba y i Najmniejsza w yle Maksymalna 20 C D ugoêç ZawartoÊç dop. rezystancja C masa km przekrój dop. liczba rezystancja nominalna Cu w km Êrednica izolacji km znamionowy n x 2+ 2 drutów szt. kg izolacji pow oki y y w Ω/km temp. MΩ kg odcinków m zewn trzna y y w temp. o d ugoêci 2 y x w yle 8 20 C 9, 8, C 0,0 km x,5 n x 2+ 2 x 2 szt. 26 kg 9,6 0, 2, 7, 0,02 0,00 99 kg m 00 2 x 2 x 6 2 x 0 2 x + 2 x,5 +,5 2 x + 2 x + 2 x x x + 3 x,5 +,5 3 x + 3 x + 3 x x ,9 0,9, 0,9 0,9, 0,9 0,9,,3,3,3,3,3,3 2,9 5,6 9,6 0,2 2,6 3,9,7 0, 3,9 5,2 8,2,6 3,08 3 8, 2, 7,,6 3,08 3 8, 2, 7,,6 3,08 3 0,0093 0,0079 0,0075 0,0 0,02 0,00 0,0093 0,0079 0,0075 0,0 0,02 0,00 0,0093 0,0079 0, strona 8

8 Przewód YnDYp-G /7V Przewody elektroenergetyczne górnicze do układania na stałe, z żyłami miedzianymi jednodrutowymi o izolacji polwinitowej i powłoce polwinitowej nierozprzestrzeniającej płomienia, płaskie NORMA: ZN-K-005:998 CHARAKTERYSTYKA: y y: miedziane jednodrutowe klasy wg PN-88/E-900 Izolacja: polwinitowa Pow oka: polwinitowa nierozprzestrzeniajàca p omienia (indeks tlenowy min. 29) Barwy izolacji: 2- y owe: niebieska, czarna 3- y owe: zielono- ó ta, niebieska, czarna - y owe: zielono- ó ta, niebieska, czarna, bràzowa Barwa pow oki: ó ta lub inna uzgodniona z zamawiajàcym Zastosowanie: do uk adania na sta e w obiektach górniczych, do zasilania urzàdzeƒ elektroenergetycznych za wyjàtkiem podziemnych wyrobisk kopalƒ w gla kamiennego ObjaÊnienie symboliki : YnDYp-G - przewód o y ach miedzianych jednodrutowych (D), o izolacji z polwinitu zwyk ego (Y) i pow oce z polwinitu nierozprzestrzeniajàcego p omienia (Yn), p aski (p), górniczy (G) Minimalna temp. pracy: -5 C Maksymalna temp. pracy: + C Pakowanie: w krà kach GruboÊç znamionowa Najwi ksza Minimalna Orientacyjna Liczba i Najmniejsza Maksymalna D ugoêç ZawartoÊç dop. rezystancja masa przekrój dop. liczba rezystancja nominalna Cu w km Êrednica izolacji km znamionowy drutów GruboÊç izolacji znamionowa pow oki Najwi ksza y y w temp. Minimalna Orientacyjna odcinków Liczba i Najmniejsza zewn trzna Maksymalna y y w temp. o d ugoêci D ugoêç y w yle ZawartoÊç dop. 20 C rezystancja masa przekrój dop. liczba rezystancja C km nominalna Cu w km Êrednica izolacji km znamionowy drutów n x 2+ 2 szt. kg izolacji pow oki y y w temp. odcinków zewn trzna Ω/km y y MΩ w temp. o d ugoêci kg m y w yle 20 C 2 x 8 6, x 9,2 8, 0,0 C 65 km 00 n x 2 x,5 2 x 2 x 2 x 6 2 x 0 2 x + 2 x,5 +,5 2 x + 2 x + 2 x x x + 3 x,5 +,5 3 x + 3 x + 3 x x 0+0 szt. kg ,9 0,9, 0,9 0,9, 0,9 0,9,,3,3,3,3,3,3 6,3 x 9,6 6,7 x 0, 7, x 7,9 x 2,8 9,6 x,0 6, x 2,3 6,3 x 2,9 6,7 x, 7, x,2 7,9 x 7,9 9,6 x 22, 6, x 5, 6,3 x,2 6,7 x 7,8 7, x 2 7,9 x 22,8 9,6 x 28,8 2, 7,,6 3,08 3 8, 2, 7,,6 3,08 3 8, 2, 7,,6 3,08 3 0,02 0,00 0,0093 0,0079 0,0075 0,0 0,02 0,00 0,0093 0,0079 0,0075 0,0 0,02 0,00 0,0093 0,0079 0,0075 kg m strona 9

9 Przewód YnLY-G /V Przewody elektroenergetyczne górnicze do układania na stałe, z żyłami miedzianymi wielodrutowymi o izolacji polwinitowej i powłoce polwinitowej nierozprzestrzeniającej płomienia NORMA: ZN-K-005:998 CHARAKTERYSTYKA: y y: miedziane wielodrutowe klasy 2 wg PN-88/E-900 Izolacja: polwinitowa Pow oka: polwinitowa nierozprzestrzeniajàca p omienia (indeks tlenowy min. 29) Barwy izolacji: 2- y owe: niebieska, czarna 3- y owe: zielono- ó ta, niebieska, czarna - y owe: zielono- ó ta, niebieska, czarna, bràzowa powy ej y : zielono- ó ta, niebieska, czarna, bràzowa i ka da nast pna y a czarna lub bràzowa Barwa pow oki: ó ta lub inna uzgodniona z zamawiajàcym Zastosowanie: do uk adania na sta e w obiektach górniczych, do zasilania urzàdzeƒ elektroenergetycznych za wyjàtkiem podziemnych wyrobisk kopalƒ w gla kamiennego ObjaÊnienie symboliki : YnLY-G - przewód o y ach miedzianych wielodrutowych (L), o izolacji z polwinitu zwyk ego (Y) i pow oce z polwinitu nierozprzestrzeniajàcego p omienia (Yn), górniczy (G) Minimalna temp. pracy: -5 C Maksymalna temp. pracy: + C Pakowanie: w krà kach lub na b bnach Liczba i przekrój znamionowy y Najmniejsza dop. liczba drutów w yle ZawartoÊç Cu w km GruboÊç znamionowa izolacji pow oki Najwi ksza dop. Êrednica zewn trzna Maksymalna rezystancja y y w temp. 20 C Minimalna rezystancja izolacji km y y w temp. C Orientacyjna masa o d ugoêci km D ugoêç nominalna odcinków GruboÊç znamionowa n x Liczba Najwi ksza Minimalna Orientacyjna i Najmniejsza szt. kg Maksymalna Ω/km MΩ kg D ugoêç m ZawartoÊç dop. rezystancja masa przekrój 2 x dop. liczba 7 8 0, rezystancja 8, 0,02 9 nominalna 00 Cu w km Êrednica izolacji km znamionowy 2 x,5 drutów 7 27 izolacji pow oki y y w temp. odcinków zewn trzna 0,5 2, y y w 0,0 temp. o d ugoêci y w yle 20 C 2 x 7 5, 7, C 0, km 00 2 x ,9 3,,6 0, x ,9,2 3,08 0, x ,,3 7, 3 0, x 7 0,,3 9,8,5 0, x 7 29,3,3 23,5 27 0, x 7 30,3,3 26, 0,52 0, strona 0

10 Liczba i przekrój znamionowy y Najmniejsza dop. liczba drutów w yle ZawartoÊç Cu w km GruboÊç znamionowa izolacji pow oki Najwi ksza dop. Êrednica zewn trzna Maksymalna rezystancja y y w temp. 20 C Minimalna rezystancja izolacji km y y w temp. C Orientacyjna masa o d ugoêci km D ugoêç nominalna odcinków n x 2+ 2 szt. kg Ω/km MΩ kg m 2 x , 0, x,5 +, , 0, x , 0, x ,9 3,9,6 0, x ,9,3 5,3 3,08 0, x ,,3 8,5 3 0, x ,,3 2,,5 0, x ,3,3, 27 0, x + 7 9,3,3 27,8 0,52 0, x ,, 3 0,387 0, x ,, 36,0 0,268 0, x ,6, 0,9 0,93 0, x ,6,,6 0,53 0, x ,5 9,5 0,2 0, x ,3 8, 0, x,5 +,5 7 5,9 2, 0, x ,0 7, 0, x + 7 0,9,3 5,3,6 0, x ,9,3,7 3,08 0, x ,,3 20,2 3 0, x ,,3 23,,5 0, x ,3,3 27, 27 0, x ,3, 30,9 0,52 0, x ,,,3 0,387 0, x ,, 39,9 0,268 0, x ,6, 5,3 0,93 0, x ,6,5 9,7 0,53 0, x ,6,5 5,9 0,2 0, x ,2 8, 0, x,5 +, ,0 2, 0, x + 7 2,2 7, 0, x ,9,3,5,6 0, x ,9,3 8,0 3,08 0, x ,, , x ,3 8, 0, x,5 +,5 7 9,3 2, 0, x ,3 5,8 7, 0, x ,9,3 8,,6 0, x ,9,3 20,0 3,08 0, x ,,3 2,5 3 0, x ,6 8, 0, x,5 +,5 7,3 8,0 2, 0, x ,3 9,7 7, 0, x ,9,3 23,,6 0, x ,9,3,3 3,08 0, x ,, 3,6 3 0, strona

11 Przewód YnOGY 06/ kv, -, 5- i 7- żyłowy Przewody górnicze o izolacji i oponie polwinitowej na napięcie znamionowe / kv NORMA: WT-9/K-22 CHARAKTERYSTYKA: y y robocze, ochronna i sterownicze: miedziane wielodrutowe wg PN-88/E-900 klasy 5 Izolacja: z polwinitu S lub S3 wg PN-C :999 Barwa izolacji y : roboczych: ochronnej: bia a czarna karbowana sterownicza: czerwona 3 sterownicze: niebieska, czerwona, bràzowa Opona: z polwinitu oponowego wg PN-73/E-29. WartoÊç wskaênika tlenowego opony powinna wynosiç co najmniej 29 Barwa opony: ó ta Zastosowanie: do zasilania do owych kopalƒ ObjaÊnienie symboliki : YnOGY przewód oponowy (O), górniczy (G) z y ami miedzianymi, o izolacji polwinitowej (Y), w oponie polwinitowej o zwi kszonej odpornoêci na rozprzestrzenianie si p omienia (Yn) Przyk ad oznaczenia : przewód YnOGY - y owy na napi cie / kv o przekroju znamionowym y roboczych 2 i y y ochronnej 2 : Przewód YnOGY / kv 3x+ 2 wg WT-9/K22 Maksymalna temperatura pracy: + o C Najmniejszy dopuszczalny promieƒ gi cia: dla instalowania na sta e 6D* dla odbiorników ruchomych 0D* Napi cie probiercze: Pakowanie: Dopuszczenie do eksploatacji: *D - Êrednica zewn trzna kabla y roboczych 3,2 kv y pomocniczych 2 kv na b bnach Przewody posiadajà dopuszczenie do stosowania w odkrywkowych i otworowych zak adach górniczych poza strefami zagro enia wybuchem oraz w podziemnych niemetanowych zak adach górniczych wydane przez Wy szy Urzàd Górniczy. Ca kowita liczba y w przewodzie Rodzaje y robocze ochronne sterownicze 3 Rodzaje y Ca kowita liczba y w przewodzie 5 3 robocze ochronne sterownicze strona 2

12 Przewody górnicze o izolacji i oponie polwinitowej YnOGY / kv Ca kowita liczba y w przewodzie IloÊç i rodzaj y Przekrój znamionowy y GruboÊç znamionowa izolacji y GruboÊç znamionowa opony roboczych ochronnych sterowniczych roboczych ochronnych sterowniczych roboczych sterowniczych wewn trznej zewn trznej Najwi ksza Êrednica zewn trzna Maksymalna rezystancja y y roboczej w temp. 20ºC Maksymalna orientacyjna o d ugoêci km D ugoêç nominalna odcinków n n 2 Ω/km kg m 8,2 7,98 0 9,9, ,2 23, 3, , 2,2 26,9,9 9,5, 2,2 3 3,5 2,6 36,9 80 0,6 2,8 0, ,0 6,3 0, ,9 3,3 5 0, ,2 2, 3,8 58,6 0, * 2,2,0 6,6 0, 700 9,5 7, ,2 2,7 26,0,95 3, , 2,2 30,0,9 2, 23,3, ,9,5 2,3 2,7 27, 0,3 3, ,6 2,9,7 0,55 3 * Po uzgodnieniu pomi dzy producentem a zamawiajàcym przekrój y y ochronnej mo e wynosiç 2 Informacje dodatkowe: maksymalna rezystancja y ochronnych i sterowniczych jest taka jak y roboczych w odpowiednich przekrojach w/w tabeli oêrodek sk ada si z izolowanych y roboczych i ochronnej wraz z uk adem y sterowniczych skr conych na wk adce lub w uk adzie warstwowym w przewodach 7- y owych o przekroju y i 6 2 y a ochronna stanowi rdzeƒ w przewodach 7- y owych y y sterownicze o przekroju 2 sà skr cone w oêrodek, na który jest wyt oczona pow oka z polwinitu izolacyjnego o takiej gruboêci, aby jej Êrednica by a równa Êrednicy izolowanych y roboczych w danym przewodzie Przekrój znamionowy y y roboczej Obcià alnoêç d ugotrwa a przy pràdzie sta ym lub przemiennym o temperaturze obliczeniowej otoczenia nie przekraczajàcej +ºC IndukcyjnoÊci jednostkowe Reaktancje indukcyjne jednostkowe 2 A mh/km Ω/km 27 0, 0,0 37 0,32 0, ,32 0, ,3 0, ,30 0,09 3 0,30 0,09 0 0,29 0, ,29 0, ,28 0, ,28 0, ,27 0,085 strona 3

13 Przewód YnOGYek / kv, 5-żyłowy Przewody górnicze o izolacji i oponie polwinitowej na napięcie znamionowe / kv ekranowane NORMA: WT-9/K-22 CHARAKTERYSTYKA: y y robocze, ochronna i sterownicze: miedziane wielodrutowe wg PN-88/E-900 klasy 5 Izolacja: Barwa izolacji y : Ekran: z polwinitu S lub S3 wg PN-C :999 roboczych: bia a sterownicza: czerwona wykonany w postaci wyt aczanej z tworzywa pó przewodz àcego Opona: Barwa opony: Zastosowanie: ObjaÊnienie symboliki : Przyk ad oznaczenia : z polwinitu oponowego wg PN-73/E-29. WartoÊç wskaênika tlenowego opony powinna wynosiç co najmniej 29 ó ta do zasilania urzàdzeƒ do owych kopalƒ YnOGYek - przewód oponowy (O), górniczy (G) z y ami miedzianymi, o izolacji polwinitowej (Y), z indywidualnym ekranem y w postaci wyt aczanej z tworzywa pó przewodz àcego oplotu (ek) i oponie polwinitowej o zwi kszonej odpornoêci na rozprzestrzenianie si p omienia (Yn) przewód YnOGYek 5- y owy na napi cie / kv o przekroju znamionowym y roboczych 0 2, i y y ochronnej 0 2 i y y sterowniczej 6 2 : Przewód YnOGYek / kv 3x wg WT-9/K22 Maksymalna temperatura pracy: +ºC Najmniejszy dopuszczalny promieƒ gi cia: dla instalowania na sta e 6D* dla odbiorników ruchomych 2D* Napi cie probiercze: Pakowanie: Dopuszczenie do eksploatacji: *D - Êrednica y roboczych 3,2 kv y pomocniczych 2 kv na b bnach Przewody Kabel może posiadajà być stosowany dopuszczenie w podziemnych do stosowania zakładach w podziemnych górniczych zak adach w polach niemetanowych i metanowych górniczych w wyrobiskach niemetanowych zaliczonych i do metanowych stopnia a, b w pomieszczeniach lub c niebezpieczeństwa zaliczonych wybuchu do stopnia metanu oraz klasy A A, lub B B, zagrożenia C niebezpieczeƒstwa wybuchem pyłu wybuchu, węglowego. wydane przez Wy szy Urzàd Górniczy. Ca kowita liczba y w przewodzie IloÊç i rodzaj y Przekrój znamionowy y GruboÊç znamionowa izolacji y GruboÊç ekranu z tworzywa GruboÊç znamionowa opony roboczych ochronnych sterowniczych roboczych ochronnych sterowniczych roboczych sterowniczych wewn trznej zewn trznej Najwi ksza Êrednica zewn trzna Maksymalna rezystancja y y roboczej w temp. 20ºC Maksymalna orientacyjna o d ugoêci km D ugoêç nominalna odcinków n n 2 Ω/km kg m 0,5 23 7, ,5 23, n n ,2 29,5 3, kg m , 0 2,2 3,9 0 strona

14 Informacje dodatkowe: maksymalna rezystancja y ochronnych i sterowniczych jest taka jak y roboczych w odpowiednich przekrojach w/w tabeli oêrodek sk ada si z trzech izolowanych i ekranowanych y roboczych oraz jednej izolowanej sterowniczej, skr conych wokó go ej y y ochronnej Parametry elektryczne górniczych przewodów oponowych ekranowanych w izolacji polwinitowej na napi cie / kv YnOGYek Przekrój znamionowy y y roboczej Obcià alnoêç d ugotrwa a przy pràdzie sta ym lub przemiennym o temperaturze obliczeniowej otoczenia nie przekraczajàcej +ºC IndukcyjnoÊci jednostkowe Reaktancje indukcyjne jednostkowe Jednostkowe pojemnoêci doziemne 2 A mh/km Ω/km µf/km 27 0,0 0,26 0,2 37 0,36 0,3 0, , 0,0 0, ,33 0,0 2 Rezystancja przejścia między ekranem a żyłą ochronną obliczona jest jako wartość średnia arytmetyczna z co najmniej pięciu pomiarów dla każdej żyły roboczej nie powinna być większa od 0 Ω, przy czym wartość maksymalna poszczególnych pomiarów nie powinna być większa od Ω. strona 5

15 Przewód H07RN-F /7V, -żyłowy Przewody w izolacji gumowej Przewody oponowe o powłoce z polichloroprenu na napięcie znamionowe /7 V NORMA: VDE CHARAKTERYSTYKA: y y: miedziane wielodrutowe wg VDE 0295 klasy 5, z drutów ocynowanych Izolacja: z gumy EI- wg VDE 0207 cz. 20 Barwa izolacji: czarna Opona: z gumy EM-2 wg VDE 0207 cz. 2 Barwa opony: czarna Zastosowanie: do stosowania w zak adach górniczych ObjaÊnienie symboliki literowej : H07RN-F przewód harmonizowany (H), na napi cie znamionowe /7 V (07), o izolacji z kauczuku naturalnego lub syntetycznego (R) i oponie z kauczuku chloroprenowego (N), z y ami miedzianymi z cienkiego drutu (F) Przyk ad oznaczenia : przewód H07RN-F - y owy na napi cie /7 V o przekroju y y 2 : Przewód H07RN-F x 2 /7 V wg VDE Maksymalna temperatura pracy: +60 C Najmniejszy dopuszczalny promieƒ gi cia: dla instalowania na sta e D* dla odbiorników ruchomych 5D* Napi cie probiercze: y roboczych kv Pakowanie: na b bnach Dopuszczenie do eksploatacji: przewody posiadajà dopuszczenie do stosowania w odkrywkowych i otworowych zak adach górniczych poza strefami zagro enia wybuchem oraz w podziemnych niemetanowych zak adach górniczych wydane przez Wy szy Urzàd Górniczy. *D - Êrednica zewn trzna Przewody jedno y owe - H07RN-F /7V Ârednica zewn trzna Masa Maksymalna D ugoêç Ca kowita Przekrój GruboÊç GruboÊç orientacyjna rezystancja nominalna liczba y znamionowy znamionowa znamionowa y y odcinków w przewodzie y y izolacji opony o d ugoêci minimalna maksymalna w temp. 20 C km Ârednica zewn trzna Masa Maksymalna D ugoêç Ca kowita n Przekrój n GruboÊç 2 GruboÊç Ω/km orientacyjna kg m rezystancja nominalna liczba y znamionowy znamionowa znamionowa 0,9, 6,3 7,9 8,2 y y odcinków w przewodzie y y izolacji opony o d ugoêci,5 minimalna 7,2 maksymalna 9,0 w temp. 5,09 20 C 00 km 6,6 7,9 9,8 3,39 0 n 0 n 2 9,5,9,95 /km 220 kg m,9 3, 290, 2,7 5, do uzgodnienia, 2,2,3 7,9 0, ,6 2,,5 2 0,393 70,6 2,6 8,6 23,3 0, ,8 2 26,0 0, ,0 22,8 28,6 0, 560 strona

16 Przewód H07RN-F /7V, 3-żyłowy Przewody w izolacji gumowej Przewody oponowe o powłoce z polichloroprenu na napięcie znamionowe /7 V NORMA: VDE CHARAKTERYSTYKA: y y: miedziane wielodrutowe wg VDE 0295 klasy 5, z drutów ocynowanych Izolacja: z gumy EI- wg VDE 0207 cz. 20 Barwa izolacji y : y a ochronna: zielono- ó ta y y robocze: bràzowa, niebieska Wk ad: z gumy EI- wg VDE 0207 cz. 20 Opona: z gumy EM-2 wg VDE 0207 cz. 2 Barwa opony: czarna Zastosowanie: do stosowania w zak adach górniczych ObjaÊnienie symboliki literowej : H07RN-F przewód harmonizowany (H), na napi cie znamionowe /7 V (07), o izolacji z kauczuku naturalnego lub syntetycznego (R) i oponie z kauczuku chloroprenowego (N), z y ami miedzianymi z cienkiego drutu (F) Przyk ad oznaczenia : przewód H07RN-F 3- y owy na napi cie /7 V o przekroju y roboczych 2, y y ochronnej 2 : Przewód H07RN-F 2x+ 2 /7 V wg VDE Maksymalna temperatura pracy: +60 C Najmniejszy dopuszczalny promieƒ gi cia: dla instalowania na sta e D* dla odbiorników ruchomych 6D* lub 8D gdy D>20 Napi cie probiercze: y roboczych kv Pakowanie: na b bnach Dopuszczenie do eksploatacji: przewody posiadajà dopuszczenie do stosowania w odkrywkowych i otworowych zak adach górniczych poza strefami zagro enia wybuchem oraz w podziemnych niemetanowych zak adach górniczych wydane przez Wy szy Urzàd Górniczy. *D - Êrednica zewn trzna Przewody 3- y owe H07RN-F /7 V Ca kowita liczba y w przewodzie IloÊç i rodzaj y Przekrój znamionowy y roboczych ochronnych roboczych ochronnej GruboÊç znamionowa izolacji y GruboÊç znamionowa Ârednica zewn trzna opony minimalna maksymalna Maksymalna rezystancja y w tem.p 20ºC Masa o d ugoêci km D ugoêç nominalna odcinków n n 2 Ω/km kg m Ca kowita IloÊç Przekrój Ârednica zewn trzna GruboÊç 0,9 GruboÊç 0,9,0 Maksymalna rezys- nominalna 8,2 Masa 220 D ugoêç liczba y i rodzaj y znamionowy y znamionowa znamionowa,9 2,7,2 5,09 30 w przewodzie 6 6 2,, 8,0 tem.p 3,3920ºC km do tancja y w o d ugoêci odcinków roboczych ochronnych roboczych ochronnej izolacji y opony minimalna maksymalna 3 2 uzgodnienia n n ,3 9, 2,2,95 /km 800 kg m 3,5 2 27,6 060, 3,8 26, 33, Informacje dodatkowe: OÊrodek sk ada si z dwóch y roboczych i jednej y y ochronnej skr conych na wk adzie gumowym strona 7

17 Przewód H07RN-F /7V, -żyłowy Przewody w izolacji gumowej Przewody oponowe o powłoce z polichloroprenu na napięcie znamionowe /7 V NORMA: VDE CHARAKTERYSTYKA: y y: miedziane wielodrutowe wg VDE 0295 klasy 5, z drutów ocynowanych Izolacja: z gumy EI- wg VDE 0207 cz. 20 Barwa izolacji y : y a ochronna: zielono- ó ta y y robocze: czarna, szara, bràzowa Wk ad: z gumy EI- wg VDE 0207 cz. 20 Opona: z gumy EM-2 wg VDE 0207 cz. 2 Barwa opony: czarna Zastosowanie: do stosowania w zak adach górniczych ObjaÊnienie symboliki literowej : H07RN-F przewód harmonizowany (H), na napi cie znamionowe /7 V (07), o izolacji z kauczuku naturalnego lub syntetycznego (R) i oponie z kauczuku chloroprenowego (N), z y ami miedzianymi z cienkiego drutu (F) Przyk ad oznaczenia : przewód H07RN-F - y owy na napi cie /7 V o przekroju y roboczych 2, y y ochronnej 2 : Przewód H07RN-F 3x+ 2 /7 V wg VDE Maksymalna temperatura pracy: +60 C Najmniejszy dopuszczalny promieƒ gi cia: dla instalowania na sta e D* dla odbiorników ruchomych 6D* lub 8D gdy D>20 Napi cie probiercze: y roboczych kv Pakowanie: na b bnach Dopuszczenie do eksploatacji: Przewody posiadajà dopuszczenie do stosowania w odkrywkowych i otworowych zak adach górniczych poza strefami zagro enia wybuchem oraz w podziemnych niemetanowych zak adach górniczych wydane przez Wy szy Urzàd Górniczy. *D - Êrednica zewn trzna Przewody - y owe H07RN-F /7 V Ca kowita liczba y w przewodzie IloÊç i rodzaj y Przekrój znamionowy y roboczych ochronnych roboczych ochronnej GruboÊç znamionowa izolacji y GruboÊç znamionowa Ârednica zewn trzna opony minimalna maksymalna Maksymalna rezystancja y w temp. 20 C Masa o d ugoêci km D ugoêç nominalna odcinków n n 2 Ω/km kg m 0,9,9 2, 5,5 8,2 2 Ca kowita IloÊç Przekrój Ârednica zewn trzna Maksymalna 5,09 rezys- 0 nominalna Masa D ugoêç liczba y i rodzaj y znamionowy GruboÊç y GruboÊç,0 7,9 znamionowa znamionowa w przewodzie 3 temp. 20 C km uzgod ,3 5,7 20,0 tancja 3,39 y w o 5 d ugoêci odcinków do roboczych ochronnych roboczych ochronnej izolacji y opony minimalna maksymalna 0 0 3, 20,9 26,5, nienia n n 2 /km kg m 3,6 23,8 30,,, 28,9 36, Informacje dodatkowe: OÊrodek sk ada si z dwóch trzech y roboczych i jednej y y ochronnej skr conych na wk adzie gumowym strona 8

18 Przewód H07RN-F /7V, 5-żyłowy Przewody w izolacji gumowej Przewody oponowe o powłoce z polichloroprenu na napięcie znamionowe /7 V NORMA: VDE CHARAKTERYSTYKA: y y: miedziane wielodrutowe wg VDE 0295 klasy 5, z drutów ocynowanych Izolacja: z gumy EI- wg VDE 0207 cz. 20 Barwa izolacji y : y a ochronna: zielono- ó ta y y robocze: szara, niebieska, bràzowa y a pomocnicza: czarna Wk ad: z gumy EI- wg VDE 0207 cz. 20 Opona: z gumy EM-2 wg VDE 0207 cz. 2 Barwa opony: czarna Zastosowanie: do stosowania w zak adach górniczych maszyn ObjaÊnienie symboliki literowej : H07RN-F przewód harmonizowany (H), na napi cie znamionowe /7 V (07), o izolacji z kauczuku naturalnego lub syntetycznego (R) i oponie z kauczuku chloroprenowego (N), z y ami miedzianymi z cienkiego drutu (F) Przyk ad oznaczenia : przewód H07RN-F 5- y owy na napi cie /7 V o przekroju y roboczych 6 2, y y ochronnej 6 2 i y y pomocniczej 6 2 : Przewód H07RN-F 3x /7 V wg VDE Maksymalna temperatura pracy: +60 C Najmniejszy dopuszczalny promieƒ gi cia: dla instalowania na sta e D* dla odbiorników ruchomych 6D* lub 8D gdy D>20 Napi cie probiercze: y roboczych kv y y pomocniczej: kv Pakowanie: na b bnach Dopuszczenie do eksploatacji: Przewody posiadajà dopuszczenie do stosowania w odkrywkowych i otworowych zak adach górniczych poza strefami zagro enia wybuchem oraz w podziemnych niemetanowych zak adach górniczych wydane przez Wy szy Urzàd Górniczy. *D - Êrednica zewn trzna Przewody - y owe H07RN-F /7 V Ca kowita liczba y w przewodzie Ca kowita liczba n y w przewodzie n 5 IloÊç Przekrój GruboÊç GruboÊç Ârednica zewn trzna Max. Masa D ugoêç i rodzaj y znamionowy y znamionowa znamionowa rezystancja orientacyjna nominalna roboczych ochron pomoc- robo- ochron- pomoc- izolacji y opony mini- maksy- y w temp. o d ugoêci odcinków nych IloÊç niczych czej Przekrój nej niczej GruboÊç GruboÊç Ârednica malna zewn trzna malna 20 Max. C Masa km D ugoêç i rodzaj n y 2 y znamionowy znamionowa znamionowa rezystancja W/km nominalnam orientacyjna kg roboczych ochron pomoc- y robo- ochron- pomoc- izolacji y 0,9 opony mini- 3,3 maksy- 7,0 w 8,2 temp. o 38 d ugoêci odcinków nych niczych czej nej niczej malna malna 20 o C km n 2,2 5,6 9,9 5, W/km kg do m ,5 22,2 3,39 70 uzgodnienia ,6 22,9 29,, ,9 26,9 33,3 00,, 3 0, Informacje dodatkowe: OÊrodek sk ada si z trzech y roboczych, jednej y y ochronnej i jednej y y pomocniczej skr conych na wk adzie gumowym strona 9

19 Przewód OnG / kv, -żyłowy Przewody elektroenergetyczne jednożyłowe o izolacji i oponie gumowej do górniczych odbiorników ruchomych i przenośnych na napięcie znamionowe / kv NORMA: PN-89/E-902 oraz PN-89/E-900 CHARAKTERYSTYKA: y a: Izolacja: Barwa izolacji: Opona: Barwa opony: Zastosowanie: ObjaÊnienie symboliki literowej : miedziana wielodrutowa wg PN-88/E-900 klasy 5c (z drutów ocynowanych) z gumy IZ wg PN-89/E-2900 naturalna z gumy rodzaju ON3 wg PN-89/E-2900 czarna jako przewody zasilajàce, wzmacniajàce i powrotne w trakcji elektrycznej do owej, do zasilania górniczych lamp indukcyjnych oraz do po àczeƒ lamp oêwietlenia przekopów z przewodem Êlizgowym trakcji elektrycznej OnG przewód oponowy (O) górniczy (G) z y à miedzianà o izolacji z gumy izolacyjnej zwyk ej i oponie z gumy olejoodpornej, odpornej na starzenie w tlenie, nie rozprzestrzeniajàcej p omienia (n) Przyk ad oznaczenia : przewód OnG o przekroju znamionowym y y 95 2 : Przewód OnG / kv x95 2 wg PN-89/E-902 Maksymalna temperatura pracy: +60 C Najmniejszy dopuszczalny promieƒ gi cia: dla instalowania na sta e 6D* dla odbiorników ruchomych 0D* Napi cie probiercze: Pakowanie: 3 kv na b bnach *D - Êrednica zewn trzna Przewody jedno y owe OnG / kv Przekrój znamionowy y y Przekrój znamionowy 2 y y 6 GruboÊç znamionowa izolacji opony GruboÊç znamionowa,5 2,2 izolacji opony,5 2,2 Maksymalna Najwi ksza Masa orientacyjna D ugoêç rezystancja dopuszczalna nominalna y y Êrednica o d ugoêci odcinków w temperaturze km Maksymalna 20 o C Najwi ksza Masa orientacyjna D ugoêç rezystancja dopuszczalna W/km kg nominalna m y y Êrednica o d ugoêci odcinków temperaturze 5,09 0 km 3,39 20 C 90 02,7 2,6 5,,95 W/km 2kg m,7 2,6, 0 3,0 9,7 95 2, 3,0 3, 20,9 23, 0,565 0, do uzgodnienia 2, 3, 26,0 0, , 3,8 30,2 0, , 3,8 3,9 0, 800 2,6,0 3, 0, Informacje dodatkowe: 2,6,0 37,3 0,08 2 Pomi dzy izolacjà a oponà dopuszcza si obwój taêmà nagumowanà na zak adk strona 20

20 Przewód OnG / kv, - i 5-żyłowy Przewody elektroenergetyczne o izolacji i oponie gumowej do górniczych odbiorników ruchomych i przenośnych, wielożyłowe nieekranowane na napięcie znamionowe / kv NORMA: PN-89/E-903 oraz PN-89/E-900 CHARAKTERYSTYKA: y y: miedziane wielodrutowe wg PN-88/E-900 klasy 5c (z drutów ocynowanych) Izolacja: z gumy IZ wg PN-89/E-2900 Barwa izolacji y : - y owe: y a ochronna czarna karbowana y y robocze zielona, czerwona, naturalna 5- y owe: y a ochronna czarna karbowana lub w przek adce koloru czarnego y y robocze zielona, czerwona, naturalna y a pomocnicza bràzowa Przek adka: z gumy IZ wg PN-89/E-2900 Opona: z gumy rodzaju ON lub ON3 wg PN-89/E-2900 Barwa opony: czarna Zastosowanie: do po àczeƒ urzàdzeƒ ruchomych i przenoênych ObjaÊnienie symboliki literowej : OnG przewód oponowy (O) górniczy (G) z y ami miedzianymi, o izolacji z gumy izolacyjnej zwyk ej i oponie z gumy o podwy szonych w asnoêciach mechanicznych lub z gumy olejoodpornej, odpornej na starzenie w tlenie, nie rozprzestrzeniajàcej p omienia (n) z y ami skr conymi w oêrodek na przek adce Przyk ad oznaczenia : przewód OnG y owy na napi cie / kv o przekroju y roboczych 2, y y ochronnej 2 i y y pomocniczej 2 : Przewód OnG / kv 3x++ 2 wg PN-89/E-903 Maksymalna temperatura pracy: +60 C Najmniejszy dopuszczalny promieƒ gi cia: dla instalowania na sta e 6D* dla odbiorników ruchomych 0D* Napi cie probiercze: Pakowanie: y roboczych: 3,2 kv y pomocniczych: 2 kv na b bnach *D - Êrednica zewn trzna Parametry elektryczne górniczych przewodów oponowych nieekranowanych na napi cie znamionowe / kv OnG Przekrój Przekrój znamionowy znamionowy y y roboczej y y roboczej Obcià alnoêç Obcià alnoêç d ugotrwa a d ugotrwa a przy pràdzie przy pràdzie sta ym sta ym lub przemiennym lub przemiennym o temperaturze o temperaturze obliczeniowej obliczeniowej otoczenia otoczenia nie przekraczajàcej nie przekraczajàcej + C + C IndukcyjnoÊci IndukcyjnoÊci jednostkowe jednostkowe Reaktancje Reaktancje indukcyjne indukcyjne jednostkowe jednostkowe 2 2 A A mh/km mh/km Ω/km /km 3 0,39 0,23 2 0,37 0, 6 5 0,3 0, ,3 0,07 strona 2

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów Dziennik Ustaw Nr 75 5903 Poz. 639 639 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb dnego wyposa

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe.

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Arkusz informacyjny Pompa olejowa 10/11/20/21/41 Zastosowanie Pompy sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Zró nicowanie wymagaƒ

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Pytanie: Pytanie: dotycz ce prac na wysoko ci powy ej 1m i 3m przy u yciu drabiny. Czy pracownik mo e te prace wykonywa sam i czy jestem zobowi zany przeszkoli pracownika w jaki szczególny sposób? W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 Panel sterujåcy TAC gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 6 720 610 572 PL (01.03) OSW (948.58.101/83894210) Wprowadzenie Cyfrowy panel sterujåcy TAC zamontowany

Bardziej szczegółowo

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Zawiera również rozwiązania z przewodami BLL-T i BLX-T Czerwiec 2011 LSNi - ENSTO KATALOG LINII

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 Praca zbiorowa pod redakcjà naukowà doc. dr hab. Józefa CHMIELA Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Leszek ZIENKOWSKI Warszawa 2001 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Najwy sza jako ç. Kleje b yskawiczne. Nowe. Elastyczno ç. Maksymalna szybko ç. Najwy sza wytrzyma o ç. Najwy sza odporno ç na temperatur

Najwy sza jako ç. Kleje b yskawiczne. Nowe. Elastyczno ç. Maksymalna szybko ç. Najwy sza wytrzyma o ç. Najwy sza odporno ç na temperatur Loctite Industrial Najwy sza jako ç Elastyczno ç Maksymalna szybko ç Nowe Najwy sza odporno ç na temperatur Najwy sza wytrzyma o ç Kleje b yskawiczne PL Wprowadzenie Klejåce w ciågu sekund produkty Loctite

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

Kable elektroenergetyczne średniego napięcia z izolacją XLPE

Kable elektroenergetyczne średniego napięcia z izolacją XLPE YHKXS 6/10 kv Kable elektroenergetyczne średniego napięcia z izolacją XLPE Medium voltage cables with XLPE insulation Norma Standard PN-HD 620-10C IEC 60502-2 8 7 6 5 4 3 2 1 Konstrukcja Construction 1

Bardziej szczegółowo

THINK EASY, THINK BIOCOMP.

THINK EASY, THINK BIOCOMP. System implantów stomatologicznych BioComp THINK EASY, THINK BIOCOMP. SPIS TREŚCI Wst p.........................................................................................4 Implant........................................................................................5

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug Dziennik Ustaw Nr 97 6669 Poz. 969 i 970 prze adowywany na inny statek powietrzny, wykonuje si w pierwszym porcie, w którym nast puje za adunek baga u, je eli jest to port otwarty dla ruchu mi dzynarodowego,

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA INFORMACJE O PRODUKTACH WY WIETLONYCH PONI EJ POCHODZ Z EUROPEJSKIEGO SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI O PRODUKTACH NIEBEZPIECZNYCH RAPEX. SYSTEM RAPEX UTWORZONO DLA ZAPEWNIENIA WYSOKIEGO POZIOMU OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11.

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. Inwestor: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40-074 Katowice Wykonawca: Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. CPV: 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4, 45315700-5, 45317200-4, 45317300-5. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push www.sanha.com 2 INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push 1. Ogólne informacje techniczne

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo