Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10"

Transkrypt

1 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Polish

2 SPIS TREÂCI Spis treêci SPIS TREÂCI Spis treêci... 2 WST P Szanowny Kliencie!... 3 Jazda maszynà po drogach publicznych oraz jej transport. 3 Holowanie... 3 Zastosowanie... 3 yczymy mi ego u ytkowania... 4 Numer seryjny... 4 Obs uga techniczna Obs uga techniczna poprzedzajàca dostaw... 5 Po pierwszych 8 godz ZNACZENIE SYMBOLI Symbole... 6 ZASADY BEZPIECZE STWA Zasady bezpieczeƒstwa... 8 Jazda na zboczach... 9 Dzieci Konserwacja Transport CO JEST CO? Rozmieszczenie urzàdzeƒ sterujàcych OPIS Prezentacja Zespó koszàcy Dêwignia podnoênika zespo u koszàcego Dêwignia regulacji wysokoêci koszenia Krzese ko Tankowanie Dêwignia do od àczania nap du Dêwignia do od àczania nap du Uruchamianie silnika Przed uruchomieniem W àcz silnik Uruchamianie silnika przy s abym akumulatorze Jazda kosiarkà Porady dotyczàce koszenia Ruszanie na pagórku - manualna skrzynia biegów (Rider 11 R i Rider 11 C) Wy àcz silnik Konserwacja Plan obs ugi technicznej Czyszczenie Zdejmowanie os on kosiarki samobie nej Kontrola i regulacja ci gien uk adu sterowania Kontrola hamulców, Rider 11 R i Rider 11 C Regulacja hamulców Regulacja hamulca postojowego Regulacja hamulca postojowego Regulacja ci gna gazu Wymiana filtra powietrza Wymiana filtra paliwa Kontrola filtra powietrza pompy paliwa Kontrola ciênienia w oponach Kontrolowanie poziomu kwasu w akumulatorze sucho adowanym Uk ad zap onowy Bezpieczniki Kontrola systemu bezpieczeƒstwa Kontrola wlotu powietrza uk adu ch odzàcego silnika Kontrola i regulacja nacisku zespo u koszàcego na pod o e 29 Kontrola równoleg oêci zespo u koszàcego Ustawianie równoleg oêci zespo u koszàcego Po o enie serwisowe zespo u koszàcego Kontrola no y Zdejmowanie wk adki BioClip Smarowanie Kontrola poziomu oleju w silniku Wymiana oleju silnikowego Kontrola poziomu oleju w przek adni w kosiarkach Rider 13 C, Rider 16 AWD i Rider 16 C Smarowanie napinacza paska Smarowanie, Rider 11 R i Rider 11 C Smarowanie ogólne Rozwiàzywanie problemów Przechowywanie Przechowywanie w sezonie zimowym Os ona Obs uga techniczna DANE TECHNICZNE Zapewnienie o zgodnoêci z normami WE Polish

3 WST P Szanowny Kliencie! Dzi kujemy Ci, e wybra eê kosiark Husqvarna Rider. Jej konstrukcja oparta jest na unikalnej koncepcji technicznej, z przodu kosiarki zamontowane jest urzàdzenie koszàce i jest ona wyposa ona w opatentowany uk ad sterowania na tylne ko a. Konstrukcja Ridera umo liwia maksymalnà efektywnoêç pracy nawet na ma ych powierzchniach i w miejscach trudno dost pnych. Na osiàgi maszyny wp ywajà tak e zwarty zespó urzàdzeƒ sterowniczych oraz przek adnia hydrostatyczna sterowana za pomocà peda ów no nych. Niniejsza Instrukcja obs ugi ma charakter dokumentu wartoêciowego. Stosowanie si do zawartych w niej wskazówek (eksploatacja, obs uga, konserwacja itp.) prowadzi do wyd u enia okresu u ytkowego maszyny i wzrostu jej wartoêci w momencie odsprzeda y. W razie odsprzeda y kosiarki Rider nale y przekazaç nabywcy tak e Instrukcj obs ugi. Ostatni rozdzia Instrukcji obs ugi stanowi Karta obs ugi technicznej. Nale y dopilnowaç, aby wszystkie dokonywane czynnoêci serwisowe i naprawcze by y w niej udokumentowane. Skrupulatna dokumentacja pozwala na obni enie kosztów sezonowej obs ugi technicznej i wp ywa na wzrost wartoêci maszyny w chwili jej odsprzeda y. Niniejszà instrukcj obs ugi nale y dostarczyç do punktu obs ugi technicznej wraz z kosiarkà Rider w przypadku przeprowadzania czynnoêci naprawczych lub serwisowych. Jazda maszynà po drogach publicznych oraz jej transport Przed wyjechaniem maszynà na drog publicznà lub jej transportowaniem nale y zapoznaç si z obowiàzujàcymi przepisami drogowymi. W przypadku transportu nale y zawsze stosowaç zatwierdzone wyposa enie s u àce do zamocowania i zabezpieczenia maszyny. Nale y dopilnowaç, aby by a ona skutecznie zamocowana i zablokowana. Holowanie Je eli maszyna wyposa ona jest w przek adni hydrostatycznà, holowanie mo na wykonywaç tylko na krótkich dystansach oraz przy niskiej pr dkoêci, w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko jej uszkodzenia. Przed przystàpieniem do holowania konieczne jest od àczenie przeniesienia nap du (patrz wskazówki pod rubrykà Dêwignia do od àczania nap du. Zastosowanie Maszyna przystosowana jest do koszenia trawy na otwartych i p askich powierzchniach. Producent rekomenduje do maszyny wiele dodatkowych akcesoriów, które poszerzajà obszar jej dzia ania. Prosimy o kontakt ze sprzedawcà, aby uzyskaç informacj na temat ich dost pnoêci. Maszyna mo e byç u ywana tylko z wyposa eniem zalecanym przez producenta. Wszelkie inne sposoby u ycia sà nieprawid owe. Wykorzystywanie maszyny do celów innych ni wymienione uwa a si za sprzeczne z jej przeznaczeniem. Istotnà przes ankà u ytkowania maszyny zgodnie z jej przeznaczeniem jest równie Êcis e stosowanie si do zasad obs ugi, konserwacji i naprawy okreêlonych przez producenta. Maszyna powinna byç obs ugiwana, konserwowana i naprawiana wy àcznie przez osoby znajàce jej szczególne w aêciwoêci oraz wszystkie istotne zasady bezpieczeƒstwa. Konieczne jest tak e nieustanne stosowanie si do ogólnych przepisów i zasad bhp oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Samowolne wprowadzanie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w maszynie mo e spowodowaç uwolnienie producenta od cià àcej na nim odpowiedzialnoêci za szkody i obra enia powsta e w wyniku wad produktu. Polish 3

4 WST P yczymy mi ego u ytkowania Produkty Husqvarna sprzedawane sà na ca ym Êwiecie, wy àcznie w specjalistycznej sieci handlowej zapewniajàcej obs ug technicznà. Celem jest zagwarantowanie klientom fachowej porady i obs ugi. Przed dostawà maszyna zosta a sprawdzona i wyregulowana w punkcie sprzeda y. Patrz zaêwiadczenie w Karcie obs ugi technicznej znajdujàcej si w Instrukcji obs ugi. W celu nabycia cz Êci zamiennych i uzyskania porad w sprawach obs ugi technicznej, gwarancji itp. nale y zwróciç si do: Niniejsza instrukcja obs ugi nale y do maszyny z numerem seryjnym: Silnik Przek adnia Numer seryjny Numer seryjny maszyny znajduje si na tabliczce znamionowej umieszczonej si z przodu, po lewej stronie pod siedzeniem. Tabliczka zawiera nast pujàce dane (od góry): Oznaczenie typu maszyny. Typowy numer producenta. Numer seryjny maszyny. Oznaczenie typu i numer seryjny nale y podawaç przy zamawianiu cz Êci zamiennych. Numer silnika podany jest na tabliczce z kodem kreskowym. Jest ona umieszczona po lewej stronie skrzyni korbowej, przed rozrusznikiem. Na tabliczce znajduje si : Model Typ Kod. Dane te nale y podaç przy zamawianiu cz Êci zamiennych. Numer fabryczny skrzyni biegów w maszynach z przek adnià hydrostatycznà podany jest na naklejce z kodem kreskowym, znajdujàcej si z przodu obudowy lewego wa u nap dowego: Oznaczenie typu znajduje si nad kodem kreskowym i zaczyna si od litery K. Numer seryjny znajduje si nad kodem kreskowym i poprzedzony jest literami s/n. Numer producenta znajduje si pod kodem kreskowym i poprzedzony jest literami p/n. Oznaczenie typu i numer seryjny nale y podawaç przy zamawianiu cz Êci zamiennych. 4 Polish

5 Obs uga techniczna Obs uga techniczna poprzedzajàca dostaw 1 1a. Akumulator sucho adowany ( ) Nape nij akumulator elektrolitem i odstaw go do adowania na cztery godziny. 1b. Akumulator mokro adowany ( ) aduj akumulator przez 4 godziny pràdem o nat eniu maks. 3 ampery. 2 Zamontuj kierownic, krzese ko oraz gdy jest to aktualne pozosta e cz Êci. 3 Sprawdê i wyreguluj ciênienie w oponach (60 kpa, 0,6 bara, 9 PSI). 4 Wyreguluj urzàdzenie koszàce: Wyreguluj spr yny wzniosowe (ci ar urzàdzenia koszàcego powinien wynosiç kg / lb). Wyreguluj urzàdzenie tnàce tak, aby jego tylna kraw dê znajdowa a si o ok. 2 4 mm / 1/8 wy ej od kraw dzi przedniej. Wyreguluj wysokoêç koszenia, tak aby na najni szym poziomie ogranicznik wysokoêci koszenia znajdowa si o 5 mm / 3/16 wy ej od ramy urzàdzenia koszàcego. 5 Sprawdziç, czy w silniku znajduje si odpowiednia iloêç oleju. 6 Sprawdziç, czy w przek adni znajduje si odpowiednia iloêç oleju (nie dotyczy Ridera 11). 7 Pod àcz akumulator. 8 Nalej benzyny i uruchom silnik. 9 Sprawdê, czy maszyna nie porusza si w po o eniu neutralnym. 10 Sprawdê: Jazd do przodu. Jazd do ty u. Uruchamianie no y. Wy àcznik bezpieczeƒstwa w krzese ku. Wy àcznik bezpieczeƒstwa w dêwigni do unoszenia urzàdzenia koszàcego. Wy àcznik bezpieczeƒstwa peda ów przek adni hydrostatycznej/po o enia neutralnego. Sprawdê obroty silnika. Patrz rozdzia Dane techniczne. 11 Sprawdziç synchronizacj pomi dzy przednim i tylnim ko em. (Rider 16 AWD) Informacje znajdziesz w instrukcji warsztatowej. 12 Poinformuj klienta o: KoniecznoÊci stosowania si do Schematu obs ugi technicznej i korzyêciach z tym zwiàzanych. Znaczeniu obs ugi technicznej i Karty obs ugi technicznej, gdy chodzi o wartoêç maszyny w chwili jej odsprzeda y. Zakresie zastosowania urzàdzenia BioClip. Wype nij dowód sprzeda y itp. Obs uga techniczna poprzedzajàca dostaw wykonana przez: Dalszych zastrze eƒ brak. ZaÊwiadcza si : Data, stan licznika, piecz ç, podpis Po pierwszych 8 godz. 1 Sprawdê olej silnikowy 2 Wymieniç olej w przek adni. (tylko maszyny AWD - z nap dem na wszystkie ko a) Polish 5

6 ZNACZENIE SYMBOLI Symbole Poni sze symbole znajdujà si na kosiarce samobie nej oraz w instrukcji obs ugi. OSTRZE ENIE! Nast pstwem nieuwa nej lub nieprawid owej obs ugi mogà byç powa ne obra enia lub Êmierç u ytkownika bàdê innych osób. Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji. Zap on Hydrostatyczne od àczanie nap du Sprz g o w àczone Sprz g o wy àczone Zawsze nale y stosowaç: Zatwierdzone ochronniki s uchu Hamulec postojowy Niniejszy produkt zgodny jest z obowiàzujàcymi dyrektywami CE. Hamulec Wstecz Sprz g o Po o enie neutralne Szybko Woln Wy àcz silnik. Emisja ha asu do otoczenia zgodna z dyrektywà Wspólnoty Europejskiej. WartoÊç emisji dla maszyny podana zosta a w rozdziale Dane techniczne oraz na naklejce. No e obrotowe Nie wk adaj ràk lub nóg pod os on, gdy silnik jest uruchomiony Akumulator Ryzyko przewrócenia si maszyny Ssanie Nigdy nie jeêdê w poprzek wzniesienia Paliwo Poziom oleju Nigdy nie u ywaj maszyny je eli osoby trzecie, zw aszcza dzieci lub zwierz ta przebywajà w pobli u WysokoÊç koszenia Nigdy nie u ywaj maszyny do przewo enia pasa erów lub wyposa enia Do ty u Do przodu Bez urzàdzenia koszàcego jedê bardzo wolno 6 Polish

7 ZNACZENIE SYMBOLI Instrukcja uruchamiania Sprawdê poziom oleju w silniku Sprawdê poziom oleju w hydrostacie UnieÊ urzàdzenie koszàce W àcz i zablokuj hamulce postojowy. Je eli silnik jest zimny u yj urzàdzenia rozruchowego, tzw. ssania Zwolnij hamulec postojowy przed rozpocz ciem jazdy Przed przystàpieniem do czynnoêci obs ugowych lub naprawczych wy àcz silnik i zdejmij kabel ze Êwiecy zap onowej Polish 7

8 ZASADY BEZPIECZE STWA Zasady bezpieczeƒstwa Instrukcje dotyczàce bezpieczeƒstwa. Przeczytaj uwa nie. Ubezpiecz swojà kosiark samobie nà Sprawdê warunki ubezpieczenia swojej nowej kosiarki samobie nej Zg oê si do swojego zak adu ubezpieczeniowego PowinieneÊ posiadaç pe ne ubezpieczenie obejmujàce OC i NW, po ar, zniszczenie, kradzie Zatrzymaj silnik i zabezpiecz przed uruchomieniem do momentu oczyszczenia wylotu. Zwracaj uwag na wylot pokosu i unikaj kierowania go w stron ludzi. Przed przystàpieniem do czyszczenia zespo u koszàcego wy àcz silnik i zabezpiecz go przed uruchomieniem. Pami taj o tym, e operator maszyny ponosi odpowiedzialnoêç za spowodowanie zagro enia lub wypadku. Nie wolno przewoziç pasa erów. Maszyna jest przeznaczona do u ytkowania tylko przez jednà osob. Obs uga Uwa nie przeczytaj instrukcj obs ugi i instrukcje umieszczone na maszynie przed rozpocz ciem u ywania maszyny. Upewnij si, e sà one zrozumia e i przestrzegaj ich.! OSTRZE ENIE! Podczas pracy uk ad zap onowy maszyny wytwarza pole elektromagnetyczne. W pewnych okolicznoêciach pole to mo e mieç wp yw na prac stymulatorów serca. W celu ograniczenia ryzyka powa nych lub Êmiertelnych obra eƒ, osobom posiadajàcym stymulator serca zalecamy skonsultowanie si z lekarzem i producentem stymulatora serca przed przystàpieniem do pracy maszynà. Zawsze patrz w dó i do ty u podczas zawracania. Omijaj maszynà do y i inne nierównoêci, zachowujàc bezpiecznà odleg oêç. Zwalniaj na zakr tach. Wy àcz no e, je eli nie zamierzasz kontynuowaç koszenia. Zachowuj ostro noêç podczas omijania sta ych przedmiotów, aby nie zawadziç o nie no ami. Nigdy nie naje d aj na przedmioty, które sà Ci nieznane.! OSTRZE ENIE! Maszyna mo e powodowaç uszkodzenia koƒczyn. Zaniedbanie zasad instrukcji bezpieczeƒstwa mo e byç przyczynà powa nych uszkodzeƒ cia a. Naucz si obs ugiwaç maszyn i jej elementy sterowania i naucz si jà szybko zatrzymywaç. Naucz si rozpoznawaç oznaczenia bezpieczeƒstwa. Maszyna mo e byç u ytkowana przez osoby doros e, które zapozna y si z instrukcjà obs ugi. Nie wolno uruchamiaç kosiarki samobie nej, gdy w pobli u znajdujà si osoby postronne. OczyÊç teren z przedmiotów takich jak kamienie, zabawki, przewody itp., które mogà zostaç poci te przez no e i wyrzucone.! OSTRZE ENIE! Spaliny wydzielane przez silnik maszyny, w àcznie z niektórymi zawartymi w nich zwiàzkami, a tak e niektóre cz Êci maszyny, zawierajà lub wydzielajà zwiàzki chemiczne, które uwa ane sà za rakotwórcze, szkodliwe dla p odu lub w inny sposób szkodliwie wp ywajàce na proces reprodukcji. Silnik wydziela tlenek w gla, który jest bezbarwnym, trujàcym gazem. Nie u ytkuj maszyny w zamkni tych pomieszczeniach. U ytkuj maszyn tylko przy Êwietle dziennym lub przy dobrym oêwietleniu. Omijaj maszynà do y i inne nierównoêci terenu, zachowujàc bezpiecznà odleg oêç. Zwracaj uwag na inne mo liwe zagro enia. Nigdy nie u ywaj maszyny w stanie zm czenia, po spo yciu alkoholu lub innych Êrodków odurzajàcych, bàdê po za yciu leków, które wp ywajà na wzrok, zdolnoêç oceny sytuacji lub koordynacj ruchów. Pracujàc w pobli u drogi lub przeje d ajàc przez nià, uwa aj na odbywajàcy si po niej ruch. 8 Polish

9 ZASADY BEZPIECZE STWA Nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru maszyny z uruchomionym silnikiem. Przed oddaleniem si od maszyny wy àcz zawsze no e, zaciàgnij hamulec postojowy, wy àcz silnik i wyjmij kluczyk. Nigdy nie pozwól, aby dzieci lub osoby nie przeszkolone w obchodzeniu si z maszynà, u ytkowa y jà lub konserwowa y. Miejscowe przepisy mogà regulowaç wiek u ytkownika. Jazda na zboczach Jazda na zboczach jest jednà z tych czynnoêci, z którymi zwiàzane jest najwi ksze ryzyko utraty panowania nad pojazdem przez kierowc, a tak e ryzyko wywrócenia si maszyny, co mo e doprowadziç do powa nych obra eƒ lub Êmierci. Ka da pochy oêç wymaga zachowania szczególnej ostro noêci. W razie niemo noêci podjechania ty em pod górk lub w przypadku braku pewnoêci podczas jazdy zrezygnuj z koszenia danego terenu. WA NA INFORMACJA Nie zje d aj ze zbocza majàc uniesiony zespó koszàcy. Post puj w nast pujàcy sposób Usuƒ przeszkody, jak np. kamienie, ga zie itp. KoÊ w gór i w dó wzd u zbocza, nigdy w poprzek.! OSTRZE ENIE! Podczas u ywania maszyny nale y zawsze mieç na sobie zatwierdzone przez odpowiednie w adze Êrodki ochrony osobistej. Srodki ochrony osobistej nie eliminujà ryzyka odniesienia obra eƒ, natomiast ograniczajà ich rozmiar w razie zaistnienia wypadku. PoproÊ swojego dealera o pomoc w wyborze Êrodków ochrony osobistej. Stosuj ochronniki s uchu, aby ograniczyç do minimum ryzyko nabycia wady s uchu. Nigdy nie noê luênej garderoby, która mo e zostaç wciàgni ta przez ruchome cz Êci maszyny. Nigdy nie u ywaj maszyny, b dàc boso. Zawsze zak adaj obuwie ochronne lub wysokie obuwie ochronne, najlepiej ze stalowymi noskami. Nigdy nie jeêdê maszynà po zboczach o pochy oêci przekraczajàcej 10. Unikaj ruszania lub zatrzymywania si na zboczu. Je eli ko a zaczynajà buksowaç, wy àcz nap d no y i zjedê powoli ze zbocza. Na zboczach zachowuj zawsze p ynnoêç jazdy i ma à pr dkoêç. Nie wykonuj raptownych skr tów, ostrego hamowania ani nag ego przyspieszania. Unikaj zbytecznych skr tów na zboczach, a w razie koniecznoêci skr caj powoli i stopniowo w dó, je eli to mo liwe. Jedê wolno. Wykonuj ma e ruchy kierownicà. Rider 11: W àcz niski bieg, abyê nie musia si zatrzymywaç ani zmieniaç biegów. Na niskim biegu maszyna równie lepiej hamuje silnikiem. Uwa aj, aby nie naje d aç na bruzdy, wzniesienia i nie wje d aç w do y. Na nierównym terenie maszyna mo e atwiej si wywróciç. Wysoka trawa mo e przes oniç przeszkody. Dopilnuj, aby podczas u ytkowania maszyny mieç pod r kà apteczk pierwszej pomocy. Polish 9

10 ZASADY BEZPIECZE STWA Zachowuj szczególnà ostro noêç, majàc zamontowane wyposa enie dodatkowe, gdy mo e ono spowodowaç zmian stabilnoêci maszyny. Nie koê przy kraw nikach, rowach lub nasypach. Maszyna mo e nagle wywróciç si, je eli ko o spadnie z kraw nika lub zsunie si do rowu, bàdê w razie obsuni cia si nasypu. Nie koê mokrej trawy. Jest ona Êliska, wi c ko a mogà traciç przyczepnoêç, powodujàc poêlizg maszyny. Nie próbuj wp ywaç na stabilnoêç maszyny, podpierajàc si nogami o ziemi. Nie stawiaj maszyny na kraw niku lub przy rowie w celu czyszczenia podwozia. Podczas koszenia, trzymaj si z dala od krzewów oraz innych materia ów tak, aby uniknàç efektu przegrzania. Stosuj si do zaleceƒ producenta dotyczàcych obcià ania kó i stosowania przeciwwagi w celu zwi kszenia stabilnoêci maszyny. Konserwacja Wy àcz silnik. Przed przystàpieniem do czynnoêci regulacyjnych lub konserwacyjnych nale y uniemo liwiç uruchomienie silnika, zdejmujàc przewód zap onowy ze Êwiecy zap onowej lub wyjmujàc kluczyk wy àcznika zap onu. Nigdy nie tankuj wewnàtrz pomieszczeƒ. WA NA INFORMACJA Podczas jazdy na zboczach zaleca si stosowanie obcià ników na tylnych ko ach. U atwiajà one kierowanie maszynà i wp ywajà na popraw jej w aêciwoêci jezdnych. W razie niepewnoêci dowiedz si od sprzedawcy o sposobach stosowania obcià ników kó. W maszynach AWD nie mo na stosowaç obcià ników kó. Zastosuj przeciwci ar Dzieci Brak uwagi na znajdujàce si w pobli u maszyny dzieci mo e doprowadziç do powa nych wypadków. Maszyna i koszenie trawników wywo ujà zainteresowanie dzieci. Nie wychodê nigdy z za o enia, e dzieci pozostanà w tym samym miejscu, na którym znajdowa y si ostatnio. Dopilnuj, aby dzieci znajdowa y si z dala od miejsca koszenia i najlepiej pod troskliwà opiekà innej osoby doros ej. Je eli dzieci wejdà na teren, na którym pracujesz, zachowuj wzmo onà uwag i wy àcz maszyn. Przed rozpocz ciem cofania oraz podczas jazdy wstecz nale y patrzeç w dó oraz do ty u, aby nie najechaç na ma e dzieci. Nie wolno przewoziç dzieci. Mogà one spaêç i odnieêç obra enia lub przeszkadzaç w bezpiecznym manewrowaniu maszynà. Nigdy nie pozwalaj dzieciom na prowadzenie maszyny. Zachowuj szczególnà ostro noêç w pobli u naro ników zabudowaƒ, krzewów, drzew i innych obiektów ograniczajàcych widocznoêç. Benzyna i jej opary sà trujàce i bardzo atwo palne. Zachowuj szczególnà ostro noêç podczas obchodzenia si z benzynà, gdy brak ostro noêci mo e doprowadziç do obra eƒ lub po aru. Przechowuj paliwo wy àcznie w specjalnie przeznaczonych do tego celu, atestowanych kanistrach. Nigdy nie odkr caj korka wlewowego i nie uzupe niaj paliwa, gdy silnik jest uruchomiony. Przed przystàpieniem do tankowania paliwa odczekaj, a silnik ostygnie. Nie wolno paliç. Nie tankuj benzyny w pobli u iskier lub otwartego p omienia. Post pujàc z olejem, filtrem oleju, paliwem i akumulatorem, zachowuj ostro noêç i wzglàd na Êrodowisko. Stosuj si do lokalnych przepisów dotyczàcych recyklingu. Pora enie pràdem mo e spowodowaç obra enia. Nie dotykaj przewodów elektrycznych maszyny, gdy silnik jest uruchomiony. Nie dotykaj r kà uk adu zap onowego.! OSTRZE ENIE! W czasie u ytkowania maszyny silnik i uk adu wydechowy nagrzewajà si. Istnieje ryzyko odniesienia poparzeƒ wskutek dotkni cia rozgrzanych cz Êci silnika. Podczas koszenia, trzymaj si z dala od krzewów oraz innych materia ów tak, aby uniknàç efektu przegrzania. W razie wycieków paliwa nie wolno uruchamiaç silnika, zanim nie zostanà one zlikwidowane. Przechowuj maszyn i paliwo tak, aby nie zachodzi o ryzyko, e wycieki paliwa lub jego opary mogà spowodowaç obra enia lub szkody. Za ka dym razem przed przystàpieniem do u ytkowania sprawdzaj poziom paliwa, ze wzgl du na rozszerzalnoêç paliwa pod wzgl dem ciep a wydzielanego przez silnik i ciep a s onecznego, w zbiorniku paliwa powinno pozostawaç wolne miejsce, gdy w przeciwnym razie rozszerzalnoêç paliwa mo e prowadziç do powstawania wycieków. Unikaj przelania paliwa. W razie rozlania benzyny na maszyn nale y jà wytrzeç i odczekaç do ca kowitego wywietrzenia zapachu benzyny, zanim uruchomiony zostanie silnik. W razie rozlania benzyny na ubranie nale y je zmieniç. 10 Polish

11 ZASADY BEZPIECZE STWA Przed przystàpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynnoêci w pomieszczeniu silnika odczekaj, a maszyna ostygnie.! OSTRZE ENIE! Akumulator zawiera o ów i pochodne o owiu, substancje chemiczne uznane jako rakotwórcze, powodujàce uszkodzenia p odu lub inne zwiàzane z reprodukcjà. Nale y myç r ce po ka dym zetkni ciu z akumulatorem. Zachowuj du à ostro noêç podczas post powania z elektrolitem. Kwas mo e spowodowaç powa ne oparzenia cia a. W razie kontaktu elektrolitu z powierzchnià cia a nale y miejsce to bezzw ocznie sp ukaç wodà. Dostanie si kwasu do oka mo e spowodowaç utrat wzroku skontaktuj si bezzw ocznie z lekarzem. Zachowuj ostro noêç podczas konserwacji akumulatora. W akumulatorze tworzy si eksplozywny gaz. Nie pal podczas wykonywania czynnoêci konserwacyjnych przy akumulatorze, ani nie wykonuj ich w pobli u otwartego p omienia lub iskier. Akumulator mo e eksplodowaç, powodujàc powa ne obra enia. W razie najechania na przeszkod zatrzymaj si i skontroluj sprz t. Przed ponownym uruchomieniem dokonaj koniecznych napraw. Nigdy nie wykonuj czynnoêci regulacyjnych, gdy silnik jest uruchomiony. Maszyna zosta a przetestowana i zatwierdzona tylko z wyposa eniem dostarczonym lub zalecanym przez producenta. Ostrza no y sà ostre i mo na si o nie skaleczyç. Podczas obchodzenia si z nimi nale y u ywaç r kawic ochronnych lub owinàç ostrza dla zabezpieczenia. Sprawdzaj regularnie dzia anie hamulca postojowego. W razie potrzeby dokonaj jego regulacji i przeprowadê czynnoêci konserwacyjne. Ryzyko po aru jest mniejsze, gdy oczyêcisz maszyn z przyleg ej do niej trawy, liêci i innych zanieczyszczeƒ. Odczekaj, a maszyna ostygnie, zanim wstawisz jà do pomieszczenia na przechowanie. Upewnij si, czy Êruby i nakr tki sà nale ycie dokr cone i czy wyposa enie znajduje si w dobrym stanie. Nie wolno dokonywaç zmian i modyfikacji urzàdzeƒ zabezpieczajàcych. Nale y regularnie sprawdzaç ich dzia anie. Nie wolno jeêdziç maszynà z uszkodzonymi lub nie zamontowanymi os onami, pokrywami, wy àcznikami bezpieczeƒstwa lub innymi urzàdzeniami zabezpieczajàcymi. Zwracaj uwag na ryzyko obra eƒ cia a spowodowanych przez ruchome lub nagrzane cz Êci silnika, je eli silnik zosta uruchomiony z otwartà maskà lub zdj tymi os onami zabezpieczajàcymi. Nie zmieniaj ustawienia regulatorów i unikaj wprowadzania silnika na zbyt wysokie obroty. Jazda na zbyt wysokich obrotach wià e si z ryzykiem uszkodzenia maszyny. Nigdy nie u ytkuj maszyny w pomieszczeniach lub w miejscach, w których brak jest wentylacji. Spaliny zawierajà tlenek w gla bezwonny, trujàcy gaz zagra ajàcy yciu. Transport WA NA INFORMACJA Zaciàgni cie hamulca bezpieczeƒstwa nie stanowi wystarczajàcego zabezpieczenia maszyny podczas transportu. Dopilnuj, aby maszyna zosta a dobrze zamocowana pasami do pojazdu transportowego. Maszyna jest ci ka i mo e byç przyczynà powa nych obra eƒ wskutek zmia d enia. Zachowuj szczególnà ostro noêç, adujàc jà lub zdejmujàc z samochodu lub przyczepy. Transportuj maszyn wy àcznie na atestowanych przyczepach. Zaciàgnij hamulec postojowy i zamocuj maszyn na czas transportu za pomocà atestowanych urzàdzeƒ mocujàcych, jak np. pasy, aƒcuchy lub liny. Zanim rozpoczniesz transport maszyny lub wyjedziesz nià na drog, zapoznaj si z lokalnymi przepisami drogowymi i zastosuj si do nich. Polish 11

12 CO JEST CO? Rozmieszczenie urzàdzeƒ sterujàcych 1 Dêwignia gazu/ssania 2 Wy àcznik zap onu 3 Dêwignia zmiany biegów, 11 i 11 C 4 Dêwignia regulacji wysokoêci koszenia 5 Dêwignia podnoênika zespo u koszàcego 6 Regulacja pr dkoêci do jazdy w ty, 13 C, 13 AWD i 15 C. 7 Regulacja pr dkoêci do jazdy w przód, 13 C, 13 AWD, 15C. Hamulec postojowy, 11 i 11 C 8 Hamulec postojowy, 13 C, 13 AWD i 15 C Peda sprz g a, 11 i 11 C 9 Przycisk blokady hamulca postojowego - lewa strona w 13 C, 13 AWD i 15 C, prawa strona w 11 i 11 C. 10 Regulacja siedziska 11 Dêwignia do od àczania nap du osi przedniej, 13 AWD 12 Korek wlewu paliwa 13 Zamek maski 14 Akumulator 15 Dêwignia do od àczania nap du, 13 C i 15 C Dêwignia do od àczania nap du osi tylnej, 13 AWD 12 Polish

13 OPIS Prezentacja Gratulujemy wyboru naszego doskona ego, wysokojakoêciowego produktu, który b dzie Ci s u y i dostarcza zadowolenia przez d ugi czas. W niniejszej instrukcji obs ugi opisano pi ç modeli wyposa onych w silniki Briggs & Stratton. Rider 11R i Rider 11C majà skrzynie biegów typu inline z pi cioma biegami do jazdy w przód i jednym biegiem wstecznym. W kosiarkach Rider 13 C, Rider 16 AWD i Rider 16 C przeniesienie nap du odbywa si za poêrednictwem przek adni hydrostatycznej umo liwiajàcej bezstopniowe zmiany pr dkoêci. Hamulec postojowy Hamulec postojowy zostaje w àczony w nast pujàcy sposób: 1 WciÊnij peda hamulca postojowego. 2 WciÊnij przycisk blokady znajdujàcy si na kolumnie kierownicy. 3 Zwolnij peda hamulca postojowego trzymajàc przycisk nadal wciêni ty. Rider 11R i Rider 11 C ma peda hamulca i przycisk blokady po prawej stronie. Blokada hamulca postojowego zostaje automatycznie wy àczona z chwilà wciêni cia peda u hamulca. Peda sprz g a Rider 11R i Rider 11 C Peda sprz g a s u y do wysprz glania silnika i powoduje od àczenie nap du kó. Dêwignia gazu/dêwignia ssania Regulator przepustnicy reguluje obroty silnika, a tym samym tak e pr dkoêç obrotowà no y. Dêwignia s u y równie do w àczania ssania. Po w àczeniu ssania silnik otrzymuje bogatszà mieszank paliwowo-powietrznà, co u atwia zap on zimnego silnika. Peda sprz g a nie ma wp ywu na nap d no y. Peda hamulca / Hamulec postojowy Rider 11R i Rider 11 C Za pomocà peda u hamulca w àczony zostaje hamulec tarczowy, umieszczony na skrzyni biegów i powodujàcy hamowanie kó nap dowych. Podczas hamowania nale y wcisnàç tak e peda sprz g a, aby osiàgnàç mo liwie najlepszy efekt hamowania. Regulator pr dkoêci Rider 13 C, 16 AWD i 16 C Pr dkoêç maszyny regulowana jest bezstopniowo za pomocà dwóch peda ów. Podczas jazdy do przodu u ywa si peda u (1), a podczas jazdy do ty u - peda u (2).! OSTRZE ENIE! Upewnij si, e ga zie nie zablokujà peda ów w czasie jazdy w pobli u krzewów. Mo e to groziç utratà kontroli nad urzàdzeniem. Polish 13

14 OPIS Zespó koszàcy Rider 11 R ma zespó koszàcy z wyrzutem tylnym, tzn. Êci ta trawa wyrzucana jest z ty u, za zespo em koszàcym. Rider 11 C, 13 C, 16 AWD i 16 C ma trójno owy zespó koszàcy Combi Dêwignia regulacji wysokoêci koszenia Dêwignia pozwala na wybranie jednej spoêród 7 mo liwych wysokoêci koszenia. Zespó koszàcy Combi mm 1,18-3,15 Krzese ko Zespó koszàcy Combi z zamontowanà wk adkà BioClip rozdrabnia traw, która w tej formie s u y jako nawóz organiczny do u yêniania trawnika. Zespó koszàcy Combi bez wk adki BioClip dzia a tak samo jak zespó koszàcy z wyrzutem tylnym. Dêwignia podnoênika zespo u koszàcego Krzese ko zamocowane jest z przodu na ruchomym przegubie, dzi ki czemu mo e byç unoszone. Mo liwa jest wzd u na regulacja ustawienia krzese ka. Poluzuj pokr t a znajdujàce si pod siedziskiem i wyreguluj jego ustawienie przesuwajàc je do przodu lub do ty u, w àdane po o enie. Dêwignia do unoszenia urzàdzenia koszàcego s u y do ustawienia urzàdzenia koszàcego w po o eniu roboczym lub transportowym. Przesuni cie dêwigni w ty powoduje uniesienie zespo u koszàcego i automatyczne ustanie ruchu obrotowego no y (po o enie transportowe). Tankowanie Jako paliwo do silnika stosuje si benzyn bezo owiowà, co najmniej 85-oktanowà (nie zmieszanà z olejem). Zalecamy stosowanie przyjaznej dla Êrodowiska benzyny alkalitowej. Nie stosuj benzyny zawierajàcej metanol. Nie nalewaj paliwa do pe na, pozostaw w zbiorniku miejsce ok. 2,5 cm (1 ). WciÊni cie przycisku blokady i przesuni cie dêwigni w przód powoduje opuszczenie zespo u koszàcego i automatyczne wprawienie no y w ruch obrotowy (po o enie robocze).! OSTRZE ENIE! Benzyna jest atwopalna. Nale y tankowaç na powietrzu przy zachowaniu ostro noêci (patrz instrukcje dotyczàce bezpieczeƒstwa). Dêwigni mo na u ywaç tak e do okazjonalnych zmian wysokoêci koszenia, np. w przypadku mniejszych nierównoêci trawnika. WA NE! Nie k adê nic na powierzchni zbiornika paliwa. 14 Polish

15 OPIS Dêwignia do od àczania nap du Rider 13 C, Rider 16 C Dêwignia musi byç wyciàgni ta w celu uruchomienia maszyny, kiedy silnik jest wy àczony. Ustaw dêwignie w po o eniach kraƒcowych - nie pozostawiaj ich w po o eniach poêrednich. Dêwignia od àczania nap du osi przedniej Dêwignia znajduje si po wewn trznej stronie lewego ko a przedniego. Dêwignia wysuni ta do ty u (wyciàgni ta) - uk ad nap dowy od àczony. Wyciàgnij dêwigni, by od àczyç uk ad nap dowy. WciÊnij dêwigni, by w àczyç uk ad nap dowy. Dêwignia wsuni ta do przodu (wciêni ta) - uk ad nap dowy w àczony. Dêwignia do od àczania nap du Rider 16 AWD Rider 16 AWD ma osobnà dêwigni dla osi przedniej i osobnà dla osi tylnej. Nie jest mo liwa jazda maszynà z wysuni tymi ci gnami od àczania nap du. Gdy wysuni te jest tylko jedno ci gno, wówczas nie dzia a nap d danej osi. WA NE! W maszynie w trakcie jazdy obydwa ci gna od àczania nap du powinny byç zawsze wciêni te. Dêwignia od àczania nap du osi tylnej Dêwignia wyciàgni ta uk ad nap dowy od àczony. Dêwignia wciêni ta uk ad nap dowy przy àczony. Polish 15

16 Uruchamianie silnika Przed uruchomieniem 3 W àcz hamulec postojowy. Robi si to w nast pujàcy sposób: WA NE! Nie wolno dopuêciç, aby kratka wlotu powietrza znajdujàca si w os onie silnika, za siedziskiem, by a zatkana np. przez cz Êci odzie y, liêcie, traw lub zanieczyszczenia. Ch odzenia silnika jest wówczas gorsze. Istnieje ryzyko powa nego uszkodzenia silnika WciÊnij peda hamulca postojowego (1). - WciÊnij przycisk blokady (2) znajdujàcy si na obudowie kierownicy. - Uwolnij peda hamulca, trzymajàc nadal wciêni ty przycisk blokady. Blokada hamulca postojowego zostaje automatycznie wy àczona z chwilà wciêni cia peda u hamulca. Przed uruchomieniem kosiarki zapoznaj si z przepisami bezpieczeƒstwa, z rozmieszczeniem zespo ów sterujàcych oraz z opisem czynnoêci poprzedzajàcych uruchomienie silnika. Przed uruchomieniem kosiarki wykonaj obs ug codziennà zgodnie z Planem obs ugi technicznej. Wyreguluj ustawienie krzese ka. Rider 11R i Rider 11 C ma peda hamulca i przycisk blokady po prawej stronie. Rider 16 AWD Je eli hamulec postojowy nie jest wciêni ty, silnika nie mo na uruchomiç. 4 Rider 11R i Rider 11 C Ustaw dêwigni zmiany biegów w po o eniu "N" (po o enie neutralne). W àcz silnik 1 Dopilnuj, aby dêwignia od àczajàca by a wciêni ta. (Po o enie robocze) Rider 16 AWD ma osobnà dêwigni dla osi przedniej i osobnà dla osi tylnej. WA NA INFORMACJA 2 UnieÊ zespó koszàcy przesuwajàc dêwigni do ty u, a do zablokowania. Ustawiajàc dêwigni zmiany biegów w po o eniu neutralnym nie wciskaj przycisku blokady biegu wstecznego. W przeciwnym razie w àczona zostanie blokada uniemo liwiajàca uruchomienie. W przypadku zimnego silnika 5 Przesuƒ dêwigni gazu w po o enie 3 (ssanie). Przy tym po o eniu dêwigni silnik otrzymuje bogatszà mieszank paliwa, co u atwia jego rozruch. 16 Polish

17 Uruchamianie silnika W przypadku rozgrzanego silnika 6 Ustaw dêwigni gazu poêrodku mi dzy po o eniem 1 i 2. Uruchamianie silnika przy s abym akumulatorze! OSTRZE ENIE! Akumulatory kwasowe o owiowe wytwarzajà gazy wybuchowe. W pobli u akumulatora nie wolno paliç, ani dopuszczaç do wyst powania iskrzenia lub otwartego p omienia. NoÊ zawsze okulary ochronne, gdy znajdujesz si w pobli u akumulatora. 7 Przekr ç kluczyk startowy w po o enie start. Gdy akumulator jest zbyt s aby, by uruchomiç silnik, nale y go na adowaç. W celu uruchomienia awaryjnego z innego akumulatora, za pomocà kabli rozruchowych, nale y post powaç w nast pujàcy sposób:! WA NA INFORMACJA Twoja kosiarka posiada instalacj elektrycznà 12 V z minusem na masie. Drugi pojazd musi tak e mieç instalacj elektrycznà 12 V z minusem na masie. Nie wykorzystuj akumulatora kosiarki do uruchamiania innych pojazdów. WA NA INFORMACJA Je eli silnik nie zostanie uruchomiony w tym czasie, nale y odczekaç ok. 15 sekund przed dokonaniem ponownej próby uruchomienia silnika. Je eli silnik nie zostanie uruchomiony w tym czasie, nale y odczekaç ok. 1 minuty przed dokonaniem ponownej próby. Sposób pod àczania kabli rozruchowych 8 W chwili uruchomienia silnika nale y puêciç kluczyk startowy, aby powróci w po o enie neutralne. 9 Po uruchomieniu silnika nale y stopniowo przesuwaç regulator urzàdzenia rozruchowego, tzw. dêwigni ssania, do przodu. Zanim silnik zostanie obcià ony, pozostaw go na Êrednich obrotach (gaz do po owy) przez 3 5 min. 10 Za pomocà regulatora przepustnicy ustaw àdane obroty silnika.! OSTRZE ENIE! Nie wolno uruchamiaç silnika w pomieszczeniach zamkni tych, o z ej wentylacji. Spaliny zawierajà trujàcy tlenek w gla. Pod àcz koƒce kabla czerwonego do DODATNICH (+) zacisków ka dego z akumulatorów uwa ajàc przy tym, by nie spowodowaç spi cia przez dotkni cie koƒcówkà kabla do podwozia. Pod àcz jeden z koƒców kabla czarnego do UJEMNEGO (-) zacisku tego akumulatora, który jest na adowany. Drugi koniec kabla czarnego pod àcz w dobrym miejscu do MASY NA PODWOZIU, z dala od zbiornika paliwa i akumulatora. Od àcz kable w odwrotnej kolejnoêci. Kabel CZARNY od àcz najpierw od podwozia, a nast pnie od tego akumulatora, który jest na adowany. Na koƒcu od àcz kabel CZERWONY od obu akumulatorów. Polish 17

18 Uruchamianie silnika Jazda kosiarkà 1 Wy àcz hamulec postojowy wciskajàc, a nast pnie puszczajàc peda hamulca. WA NE! Zmiana biegów w przód nie mo e odbywaç si, gdy maszyna jest w ruchu. Przy ka dej zmianie biegów nale y wysprz gliç silnik. Przed zmianà biegu z przedniego na wsteczny lub odwrotnie nale y zatrzymaç maszyn, gdy w przeciwnym razie mo e nastàpiç uszkodzenie skrzyni biegów. Nigdy nie nale y w àczaç biegów przy u yciu si y. Je eli w àczenie biegu nie jest mo liwe, puêç peda sprz g a, a nast pnie wciênij go ponownie. Nast pnie spróbuj ponownie w àczyç dany bieg. 4 Ustaw àdanà wysokoêç koszenia (1 7) za pomocà dêwigni do regulacji wysokoêci koszenia. 2 Rider 13 C, Rider 16 AWD i Rider 16 C WciÊnij powoli jeden z peda ów w celu osiàgni cia àdanej pr dkoêci jazdy. Podczas jazdy do przodu u ywa si peda u (1), a podczas jazdy do ty u - peda u (2). W celu zapewnienia równej wysokoêci koszenia wa ne jest, aby w obu ko ach przednich by o jednakowe ciênienie (60 kpa/ 0,6 bar/8,5 PSI). 5 WciÊnij przycisk blokady znajdujàcy si na dêwigni podnoênika zespo u koszàcego i opuêç zespó koszàcy. 3 Rider 11 R i Rider 11 C Od àcz nap d wysprz glajàc silnik i w àcz àdany bieg. WA NA INFORMACJA Nale y trzymaç wciêni ty przycisk blokady znajdujàcy si na dêwigni zmiany biegów, by móc w àczyç bieg wsteczny. - Podczas koszenia u ywa si biegów Podczas przemieszczania si kosiarkà, bez koszenia, u ywa si biegów 4-5 Uruchomiç kosiark mo na bez wzgl du na to, który bieg jest w àczony. Trwa oêç pasów nap dowych zwi ksza si znacznie, je eli maszyna pracuje z ma à pr dkoêcià, kiedy no e sà opuszczone. Ustawiaj przepustnic na pe en gaz dopiero po opuszczeniu zespo u koszàcego w po o enie robocze. 18 Polish

19 Uruchamianie silnika Porady dotyczàce koszenia Ruszanie na pagórku - manualna skrzynia biegów (Rider 11 R i Rider 11 C) 1 WciÊnij peda hamulca postojowego. 2 Ustaw dêwigni gazu na pe en gaz. 3 Od àcz nap d wysprz glajàc silnik i w àcz pierwszy bieg. 4 PuÊç ostro nie peda sprz g a.! OSTRZE ENIE! Trawnik nale y oczyêciç z kamieni i innych przedmiotów, które podczas koszenia mog yby zostaç wyrzucone z si à spod kosiarki przez no e. Zlokalizuj i zaznacz kamienie i inne przeszkody nie dajàce si usunàç, aby na nie nie najechaç. Rozpocznij od du ej wysokoêci koszenia, a nast pnie zmniejszaj jà a do osiàgni cia àdanego rezultatu. Najlepszà wydajnoêç koszenia uzyskuje si przy najwy szej dozwolonej pr dkoêci silnika - patrz dane techniczne (ostrza obracajà si szybko) i niskiej pr dkoêci poruszania kosiarki (operator porusza si powoli). Je eli trawa nie jest zbyt wysoka ani zbyt g sta, mo na zwi kszyç pr dkoêç jazdy lub zmniejszyç obroty silnika nie powodujàc gorszego rezultatu koszenia. Najlepszy efekt mo na osiàgnàç przez cz ste koszenie trawnika. Trawa jest wówczas równo skoszona, a Êcinki równo rozrzucone po powierzchni trawnika. Cz ste koszenie nie pociàga za sobà wi kszej iloêci roboczogodzin poêwi conych ogólnie na piel gnacj trawnika, gdy mo na wówczas kosiç z wi kszà pr dkoêcià jazdy, nie powodujàc jednoczeênie gorszego rezultatu koszenia. Nale y unikaç koszenia mokrej trawy. Rezultat koszenia jest wówczas gorszy, gdy ko a grz znà w rozmi k ej ziemi. Po zakoƒczeniu u ytkowania nale y za ka dym razem sp ukaç kosiark samobie nà od spodu wodà. Zespó koszàcy nale y ustawiç w po o eniu serwisowym. Cz ste koszenie jest szczególnie wa ne w przypadku stosowania zespo u koszàcego BioClip. 5 Gdy silnik zaczyna nap dzaç kosiark, wy àcz hamulec postojowy. Wy àcz silnik Przed wy àczeniem dobrze jest pozostawiç silnik na minut na wolnych obrotach, aby osiàgnà normalnà temperatur pracy. Unikaj jazdy na biegu ja owym przez d u szy czas, gdy grozi to gromadzeniem si nagaru na Êwiecy zap onowej. 1 UnieÊ zespó koszàcy przesuwajàc dêwigni do ty u, a do zablokowania. 2 Rider 11 R i Rider 11 C Cofnij dêwigni gazu i ustaw dêwigni zmiany biegów w po o eniu neutralnym "N" nie wciskajàc przy tym przycisku blokady biegu wstecznego. Przekr ç kluczyk startowy w po o enie STOP.! OSTRZE ENIE! Nigdy nie jeêdê maszynà po zboczach o pochy oêci przekraczajàcej 10. Koszenie powinno odbywaç si zawsze wzd u zbocza nigdy w poprzek. Unikaj raptownych i ostrych skr tów. Rider 13 C, Rider 16 AWD i Rider 16 C Cofnij dêwigni gazu i ustaw kluczyk w po o eniu STOP. 3 Po zatrzymaniu si kosiarki wciênij hamulec postojowy, przytrzymaj go i wciênij przycisk blokady. Polish 19

20 Konserwacja Plan obs ugi technicznej Poni ej podana zosta a lista czynnoêci obs ugowych, które nale y wykonywaç przy kosiarce samobie nej. W celu przeprowadzenia obs ugi technicznej w zakresie przekraczajàcym czynnoêci opisane w niniejszej instrukcji obs ugi nale y zwróciç si do autoryzowanego warsztatu serwisowego. Konserwacja Obs uga codzienna przed uruchomieniem Co najmniej raz do roku Czyszczenie X Sprawdê poziom oleju w silniku X Sprawdziç wlot ch odzàcego powietrza do silnika X Sprawdê filtr powietrza pompy paliwowej X Sprawdê linki sterujàce X Sprawdziç hamulce X Sprawdê akumulator X Sprawdê system bezpieczeƒstwa X Sprawdê Êruby i nakr tki O Sprawdê, czy nie ma wycieków paliwa lub oleju O OczyÊç powierzchnie wokó t umika O Wymieƒ olej silnikowy 1) X X Wymieniç wk ad oczyszczania wst pnego filtra powietrza 2) X Sprawdê zespó koszàcy X Sprawdê ciênienie w oponach (60 kpa/8,5 PSI). X Nasmarowaç napinacz paska3) X Nasmarowaç przeguby i osie 3) X Wyregulowaç hamulce, Rider 11 R i Rider 11 C X Sprawdê paski klinowe O Sprawdziç eberka ch odzàce przek adni, Rider 13 C, Rider 16 AWD i Rider 16 C O Kontrola poziomu oleju w przek adni w kosiarkach Rider 13 C, Rider 16 AWD i Rider 16 C X Sprawdê/wyreguluj hamulec postojowy, Rider 13C, Rider 16C X Sprawdê/wyreguluj hamulec postojowy, Rider 16 AWD X Kontrola i regulacja ci gna przepustnicy X OczyÊciç eberka ch odzàce silnika i przek adni 2,4) O Wymieniç wk ad oczyszczania wst pnego i wk ad papierowy filtra powietrza 2) Wymieƒ filtr paliwa Wymieƒ Êwiec zap onowà. Sprawdê luzy zaworowe w silniku 4) Sprawdê, czy nie trzeba wymieniç oleju 4,5) w przek adni/uk adzie hydraulicznym O Sprawdê wà paliwowy. W razie potrzeby wymieƒ go na nowy. 4) O Sprawdziç synchronizacj pomi dzy przednim i tylnim ko em. O Cz stotliwoêç czynnoêci obs ugowych w godzinach ) Pierwsza wymiana po 5 godz. pracy. W przypadku jazdy z du ym obcià eniem lub w wysokiej temperaturze otoczenia sprawdê po ka dych 25 godz. 2) CzyÊç i wymieniaj filtr cz Êciej w warunkach wysokiego zanieczyszczenia. 3) Je eli codziennie u ywasz maszyny, powinna ona byç smarowana dwa razy w tygodniu. 4) Do wykonania w autoryzowanym punkcie obs ugi technicznej. 5) Tylko 16 AWD: pierwsza wymiana po 8 godzinach X = Opis w niniejszej instrukcji obs ugi O = Brak opisu w niniejszej instrukcji obs ugi X X X O O! OSTRZE ENIE! Nie wolno podejmowaç adnych czynnoêci naprawczych lub serwisowych przy silniku bàdê agregacie tnàcym przed: Wy àczeniem silnika. Wyj ciem kluczyka ze stacyjki. Przewód zap onowy zosta zdj ty ze Êwiecy zap onowej. Zaciàgni ciem hamulca postojowego. Od àczeniem przystawki tnàcej. 20 Polish

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów Dziennik Ustaw Nr 75 5903 Poz. 639 639 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb dnego wyposa

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe.

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Arkusz informacyjny Pompa olejowa 10/11/20/21/41 Zastosowanie Pompy sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Zró nicowanie wymagaƒ

Bardziej szczegółowo

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 Panel sterujåcy TAC gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 6 720 610 572 PL (01.03) OSW (948.58.101/83894210) Wprowadzenie Cyfrowy panel sterujåcy TAC zamontowany

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry HiPath 3000 HiPath 4000 Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry Informacje dotyczàce instrukcji obs ugi Niniejsza Instrukcja Obs ugi opisuje u ytkowanie aparatów telefonicznych optipoint 500 entry w po

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug Dziennik Ustaw Nr 97 6669 Poz. 969 i 970 prze adowywany na inny statek powietrzny, wykonuje si w pierwszym porcie, w którym nast puje za adunek baga u, je eli jest to port otwarty dla ruchu mi dzynarodowego,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Pytanie: Pytanie: dotycz ce prac na wysoko ci powy ej 1m i 3m przy u yciu drabiny. Czy pracownik mo e te prace wykonywa sam i czy jestem zobowi zany przeszkoli pracownika w jaki szczególny sposób? W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Barbara Czekaƒska Izabela Lipiƒska Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Numer dopuszczenia: DKOS-5002-49/07 Barbara Czekaƒska nauczyciel j zyka angielskiego w przedszkolu w Warszawie; d

Bardziej szczegółowo

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 Praca zbiorowa pod redakcjà naukowà doc. dr hab. Józefa CHMIELA Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Leszek ZIENKOWSKI Warszawa 2001 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo