Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401"

Transkrypt

1 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa... 4 Zastosowanie... 9 Piel gnacja, konserwacja i naprawa... 0 Instrukcja obsługi... Przed monta em... 4 Oznaczenie cz ci Pozycjonowanie ocienienia wyst powego... 5 Monta szyn prowadz cych... 7 Monta korby... Ustawienie silnika... 4 Wytyczne sterowania dla urz dze elektrycznych... 6 Przepisy dotycz ce podł czania nap dów silnikowych... 7 Rozruch / kontrola pracy... 9 Demonta Protokół przekazania (dla montera)... 4 Protokół przekazania (dla u ytkownika)... 4 Ocienienie podtynkowe VB 40 Instrukcja obsługi Instrukcja montażu (ORIGINAL) Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40 Przy zakupie tego produktu firmy HELLA zdecydowali si Pa stwo na zakup produktu wysokiej jako ci z najnowocze niejsz technik, który mimo tego jest łatwy do monta u i w obsłudze. W tej instrukcji opisujemy typowy monta, rozruch i obsług urz dzenia. Wskazówki ogólne Pytania Je li podczas monta u lub obsługi b d mieli Pa stwo dalsze pytania dotycz ce tego produktu, prosimy o skontaktowanie si ze sklepem firmowym. Dla autoryzowanych pracowników fachowych Dla klienta ko cowego (u ytkownika) Cz ci zamienne / naprawa Otrzymaj Pa stwo / mo liwa jest w sklepach firmowych firmy HELLA. Wolno stosowa tylko dopuszczone przed firm HELLA cz ci zamienne. Nast puj ce symbole wspomagaj Pa stwa przy monta u i obsłudze produktu i zwracaj uwag na bezpieczne stosowanie produktu: Uwaga! Ten symbol oznacza wskazówki, których nieprzestrzeganie prowadzi do powstania zagro e dla u ytkownika. Uwaga! Ten symbol oznacza wskazówki, których nieprzestrzeganie prowadzi do mo liwego uszkodzenia urz dzenia. Ten symbol oznacza wskazówki dotycz ce u ytkowania lub przydatne informacje. Ten symbol wymaga od Pa stwa działania. Gwarancja Nieprzestrzeganie podanych w tej instrukcji wskazówek i informacji, zastosowanie produktu w innych celach ni ten produkt jest przystosowany lub zastosowanie w innych ni podanych warunkach prowadzi do odrzucenia roszcze gwarancyjnych przed producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za uszczerbki na zdrowiu lub uszkodzenie mienia w skutek uszkodzenia urz dzenia. Wskazówki prawne Elementy graficzne i teksty zostały utworzone przy zachowaniu najwi kszej staranno ci. Za ewentualne bł dy i ich skutki nie mo emy przej odpowiedzialno ci! Zastrzegamy sobie zmiany techniczne produktu i tej instrukcji! Te instrukcja zawiera informacje chronione prawami autorskimi. Wszystkie prawa s zastrze one! Wyliczone nazwy produktów i marek s nazwami zastrze onymi. Uwaga! Ten symbol oznacza zagro enie dla zdrowia lub ycia poprzez pora enie pr dem. Ten symbol oznacza cz ci produktu, do których znajd Pa stwo w tej instrukcji wa ne informacje. Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0

2 Oznaczenie CE Ocienienie wyst powe HELLA VB 40 posiada deklaracj wła ciwo ci u ytkowych zgodnie z rozporz dzeniem w sprawie produktów budowlanych i dodatkowo w przypadku nap du silnikowego zgodne z dyrektyw maszynow lub dyrektyw o kompatybilno ci elektromagnetycznej i przy stosowaniu zgodnym z przeznaczeniem spełnia podstawowe wymagania zharmonizowanej normy EN 56. Wła ciwe deklaracje znajduj si u producenta. HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH A-99 Abfaltersbach, Nr. 5 EN 56:004 Ocienienie podtynkowe Zewnętrzna tekstylna osłona przeciwsłoneczna Odporność na wiatr: klasa Oznaczenie CE dotyczy produktu w stanie fabrycznym. W stanie zamontowanym produkt spełnia wymogi wymienionej normy tylko wtedy, gdy podczas monta u były przestrzegane wskazówki zawarte w tej instrukcji lub wskazówki producenta rub. produkt został zamontowany w zalecany sposób i przy u yciu podanej liczby mocowa / rub. W produkcie nie wolno przeprowadza adnych innych ni opisane w tej instrukcji prac, nie wolno dokonywa zmian, przebudów i dobudów. Ka da zmiana, przebudowa i dobudowa prowadz do utraty oznakowania CE. Przepisy bezpiecze stwa Instrukcja monta owa opiera si na elementach gotowych w 00% zgodnych z cz ciami zdefiniowanymi przez nas i wykonanymi zdefiniowanymi przez nas metodami produkcji. W przeciwnym przypadku nie uznamy jakichkolwiek roszcze gwarancyjnych! Przed u yciem i monta em nale y dokładnie przeczyta wskazówki bezpiecze stwa oraz odpowiednie instrukcje. Nieprzestrzeganie podanych w tej instrukcji wskazówek i informacji, zastosowanie produktu w innych celach ni ten produkt jest przystosowany lub zastosowanie w innych ni podanych warunkach prowadzi do odrzucenia roszcze gwarancyjnych przez producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za uszczerbki na zdrowiu lub uszkodzenie mienia w skutek uszkodzenia urz dzenia. - Nale y przestrzega podanych kroków monta owych i zwraca uwag na zalecenia i wskazówki. - Prosz starannie przechowywa t instrukcj. - Wszelkie czynno ci zwi zane z monta em i demonta em oraz konserwacjami i naprawami mog by wykonywane jedynie przez upowa niony lub przeszkolony do tego wykwalifikowany personel. - W przypadku stosowania urz dze steruj cych, automatycznych lub zdalnego sterowania do obsługiwania instalacji, nale y przestrzega wła ciwych, zał czonych instrukcji producentów. - Podczas pracy urz dzenia nie wolno dotyka cz ci ruchomych. - Nale y zwraca uwag, aby odzie i ko czyny nie zostały wci gni te przez urz dzenie. - Nale y przestrzega przepisów BHP stowarzyszenia zawodowego ubezpieczania od wypadków. - Przed uruchomieniem urz dzenia nale y je skontrolowa pod wzgl dem widocznych uszkodze. Je li urz dzenie jest uszkodzone, to nie wolno go dalej u ywa i nale y niezwłocznie skontaktowa si z autoryzowanym personelem fachowym. - Niebezpiecze stwo obra e ciała oraz wypadku wywołane mas produktu! - Nale y podj kroki bezpiecze stwa przed zgnieceniem, zwłaszcza przy obsłudze urz dzenia sterowaniami automatycznymi. Osłona słoneczna obsługiwana nap dem elektrycznym nie mo e zosta podniesiona przy braku napi cia. Z tego powodu zalecamy, zwłaszcza w obszarach o cz stych zakłóceniach w dostawach energii, dodatkowe zabezpieczenie dostawy pr du. Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0 4 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0 Przepisy bezpiecze stwa Przepisy bezpiecze stwa Niebezpiecze stwo uduszenia si! Folia opakowaniowa nie mo e dosta si do r k dzieci. Nale y j przechowywa w bezpiecznym miejscu. UWAGA! Opuszczona ochrona przeciwsłoneczna nie jest adnym zabezpieczeniem dla dorosłych ani dla dzieci przed wypadni ciem z okna! Uwaga! Niebezpiecze stwa dla zdrowia lub ycia poprzez pora enie pr dem! - Instalacj, pomiary, rozruch i naprawy urz dzenia wolno dokonywa tylko autoryzowanym lub przeszkolonym specjalnie pracownikom (według VDE 000). - Podczas prac przy urz dzeniu nale y odł czy główne zasilanie! Istnieje zagro enie dla ycia! Urz dzenie nale y zabezpieczy przeciwko niechcianemu ponownemu zał czeniu! - Przewody elektryczne nale y regularnie kontrolowa pod wzgl dem uszkodze. Urz dzenie nie nale y u ywa, je li zostanie stwierdzone uszkodzenie. - Nasze urz dzenia z nap dami elektrycznymi odpowiadaj wymogom urz dze siłowych według VDE 000. Je li przeprowadz Pa stwo nie uzgodnione zmiany to nie gwarantujemy za bezpiecze stwo urz dzenia. - Nale y przestrzega doł czonych informacji o dostarczonych urz dzeniach elektrycznych. Instalacja z nap dem silnikowym: Nap dy wymagaj napi cia AC 0V/50Hz. Przed podł czeniem urz dzenia nale y sprawdzi jako napi cia zasilaj cego. Inne napi cie mo e doprowadzi do uszkodzenia nap du. Instalacje z nap dem korbowym: Korb nale y zgina tylko w dopuszczalnym kierunku. Nap d nale y obsługiwa równomiernie, bez u ycia siły. Przekładnie korbowe nie s wyposa one w aden dolny ogranicznik. Je li dojdzie si do dolnego poło enia kra cowego, nie nale y kr ci dalej, aby ocienienie nie zostało nawini te w odwrotnym kierunku. Mo e to by przyczyn uszkodzenia ocienienia. Obsługa ocienienia podczas wichury: Podczas silniejszego wiatru nale y zamkn okna lub ustawi zacienienie w górnej pozycji kra cowej. Podczas Pa stwa nieobecno ci nale y si upewni, e nie mo e powsta przeci g. Je li okno jest otwarte, to zamkni te zacienie nie jest w stanie wytrzyma wiatru o ka dej sile. Zalecane warto ci graniczne wytrzymało ci na wiatr mog zosta zagwarantowane jedynie przy zamkni tych oknach. Obsługa ocienienia przy mrozie i deszczu: Podczas mrozu ocienienie mo e przymarzn. Nale y unika gwałtownej obsługi urz dzenia i zrezygnowa z obsługi zacienienia, je li w szynach prowadz cych znajduje si lód. Nie obsługiwa zacienienia, je li przymarzło. Przy zastosowaniu sterowa automatycznych nale y je wył czy, je li grozi zamarzni cie. Zwini te w mokrym stanie ocienienie wyst powe (np. po deszczu) musi zosta pó niej ponownie wysuni te w celu jego wysuszenia. Zakres przesuwu ocienienia: Nale y zwraca uwag na to, aby w obszarze pracy ocienienia nie znajdowały si adne przeszkody. Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0 5 6 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0

3 Przepisy bezpiecze stwa Przepisy bezpiecze stwa Niebezpiecze stwo zmia d enia: W czasie chowania i wysuwania ocienienia nie wkłada r k mi dzy poruszaj ce si elementy (np. profil spustowy). Dopóki produkt znajduje si w ruchu, osoby powinny si znajdowa z dala od niego. Zastosowanie wykraczaj ce poza przewidziane przeznaczenie: Ocienienia nale y u ywa wył cznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nieprawidłowe zastosowanie mo e prowadzi do zagro e dla osoby obsługuj cej i uszkodzenia urz dzenia. Nie obci a ocienienia np. dodatkowymi ci arami. Je li roleta zostanie zastosowana do innych celów ni przewidzianych, to utrac Pa stwo gwarancj na ten produkt. Post powanie w razie awarii (np. po ar, awaria pr du): Nie opuszcza ani nie chowa ocienienia. Opuszczone zacienienie w przypadku awarii pr du przesun w profilu spustowym do góry oraz odblokowa drog ewakuacyjn. Dost pno elementów obsługowych: Przeł cznik obsługi nale y umie ci w pobli u urz dzenia, jednak nie w bezpo rednim polu działania urz dzenia. Nie pozwala dzieciom na zabaw elementami obsługowymi, jak np.: nadajnikiem r cznym, przeł cznikami lub urz dzeniami instalacji automatycznej. Istnieje zagro enie zgniecenia, zwłaszcza przy obsłudze urz dzenia sterowaniami automatycznymi. Przeł cznik obsługi nale y zainstalowa tak, aby osoby niepełnosprawne mogły si nim posługiwa. Automatyczne zacienienie montowane przed balkonem i drzwiami tarasowymi: Je li przed jedynym dost pem do Pa stwa balkonu lub tarasu znajduje si ocienienie z nap dem elektrycznym i sterowaniem automatycznym, mo e doprowadzi to do tego, e nie wejd Pa stwo do mieszkania. Przed u yciem balkonu lub tarasu nale y wył czy sterowanie automatyczne. Przestrzega okresów pracy silnika: zastosowane silniki nie s przeznaczone do pracy ci głej Zintegrowane zabezpieczenie termiczne wył czy silnik po upływie 4 minut. Produkt jest ponownie gotowy do pracy po upływie 0 do 5 minut. Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0 7 8 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0 Zastosowanie Piel gnacja, konserwacja i naprawa Osłona przeciwsłoneczna Ochrona przed ciepłem Osłona przed wgl dem Ochrona przed o lepianiem Urz dzenia nie nale y u ytkowa wzgl dnie podnosi do góry, gdy panuje silny wiatr, podczas intensywnych opadów deszczu, niegu lub mo liwo ci mrozu, aby zapobiec jego uszkodzeniu. Schowane w stanie mokrym ocienienie wyst powe (np. po deszczu) musi zosta pó niej ponownie wysuni te w celu osuszenia tkaniny. Przy zastosowaniu czujnika wiatru nale y zwróci uwag na geometri budynku i nale y go ustawi na najni sz warto. Zalecane maksymalne warto ci graniczne wiatru Dla ocienie wyst powych HELLA Typ VB 40 dost pne s deklaracje CE, a produkty s zgodne z norm EN 56. Odporno na wiatr: Klasa odpowiada stopniom w skali Beauforta 5 (7,5 0,4 m/s) Instalacje nap dzane elektrycznie mog zosta uruchomione przypadkowo. W przypadku dokonywania czyszczenia i konserwacji nale y wył czy sterowanie automatyczne oraz odci dopływ pr du elektrycznego. Przy obsłudze r cznej korba obsługowa musi zosta wywieszona i by bezpiecznie przechowywana. Czyszczenie: Od zewn trz umocowana osłona przeciwsłoneczna mo e zabrudzi si z biegiem czasu. Wła ciwo ci produktu nie zostan przez to pomniejszone. Powlekane proszkowo cz ci zachowaj dłu ej ładny wygl d, je li regularnie zostan one wypolerowana szmatk wełnian. Nie wolno stosowa adnych rozpuszczalników, rodków z alkoholem (spirytusem) i rodków szoruj cych! Zabrudzenia powstałe wskutek odcisków palców, plamy z tłuszczu lub oleju nale y czy ci przy u yciu łagodnych rodków czyszcz cych oraz mi kkiej szmatki. Spłuka czyst wod i osuszy mi kk szmatk. Lekkie zanieczyszczenia materiału zmie szczotk na sucho. Twarda woda pozostawia lady wapienne, niewielki dodatek octu do wody czyszcz cej zapobiega temu efektowi. Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0 9 0 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0

4 Piel gnacja, konserwacja i naprawa Nie wolno czy ci przy u yciu wysokiego ci nienia. Istnieje niebezpiecze stwo, e powierzchnia elementów aluminiowych i materiału zostanie uszkodzona przez nacisk i wysok temperatur. Zabrudzenia i ciała obce nale y regularnie usuwa z szyn prowadz cych. Konserwacja: Nale y przeprowadza regularne konserwacje instalacji (co najmniej jeden raz w roku) Wszelki prace zwi zane z przegl dami i konserwacj mog by przeprowadzane wył cznie przez odpowiedni specjalistyczny zakład. Przewody elektryczne elektrycznie sterowanych instalacji nale y regularnie kontrolowa pod wzgl dem uszkodze. Cz ci mechaniczne ocienienia nale y kontrolowa pod wzgl dem widocznych uszkodze. Instalacji nie nale y u ywa, je li zostanie stwierdzone uszkodzenie. Naprawa: Nieprawidłowe naprawy mog by przyczyn zagro enia dla osób lub uszkodzenia instalacji. Naprawy mog by przeprowadzane wył cznie przez wyspecjalizowany zakład. Wolno stosowa tylko dopuszczone przed firm HELLA cz ci zamienne. Instrukcja obsługi.. Nap d korbowy (bez blokady ko cowej): Otwieranie / zamykanie ocienienia przez obracanie korb. Przed całkowitym otwarciem lub zamkni ciem nale y obni y pr dko obracania korb. Nale y unika wi kszego odgi cia korby. To prowadzi do podwy szenia oporu podczas obrotów i do zwi kszonego zu ycia si. Ocienienia nie wolno tak porusza, aby uderzyło gwałtownie w górn kraw d. Przy całkowicie zamkni tym ocienieniu nie obraca korby z u yciem siły. Przy całkowicie zamkni tym ocienieniu nie kr ci dalej korb do dołu. W czasie obsługi nale y pami ta, e przekładnia korbowa nie ma ogranicznika. Ocienienie jest całkowicie opuszczone, gdy tylko osi gni ta zostanie dolna pozycja kra cowa. Ocienienie jest całkowicie wsuni te, gdy profil spustowy osi gnie górn pozycj kra cow. W tych punktach nale y zatrzyma obracanie. Nale y koniecznie unika sytuacji, w której materiał ocienienia zostałby nawini ty przeciwnie do prawidłowego kierunku nawijania (patrz ilustracje). Mo e to by przyczyn uszkodzenia ocienienia. Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0 Instrukcja obsługi Przed monta em Nap d silnikowy: Poprzez przyci ni cie przeł cznika, sterowania zdalnego lub urz dzenia automatycznego ocienienie wyst powe porusza si do góry lub na dół. Poprzez puszczenie przeł cznika lub przez przyci ni cie przycisku dla ruchu w kierunku przeciwnym lub przycisku zatrzymania si, ocienienie wyst powe zostanie zatrzymane. Punkty kra cowe nap du nie s domy lnie ustawione. Dlatego poło enia kra cowe musz zosta okre lone podczas monta u na miejscu. W tym celu nale y przestrzega zał czonej instrukcji obsługi producenta silnika. Sterowniki automatycznie mog w skrajnych warunkach nie działa (np. awaria pr du lub uszkodzenia). Sterowniki automatyczne nale y podczas nieobecno ci ustawi na tryb r czny. Zewn trzne sterowanie ustawi w taki sposób, aby nie była mo liwa ci gła praca silnika! Zastosowane silniki nie s przeznaczone do pracy ci głej. Zintegrowane zabezpieczenie termiczne wył czy silnik po upływie 4 minut. Produkt jest ponownie gotowy do pracy po upływie 0 do 5 minut. Przy dostawie nale y niezwłocznie skontrowa zawarto dostawy z dokumentami i pod wzgl dem uszkodze transportowych. Je li brak jest cz ci lub cz ci s uszkodzone, to nale y niezwłocznie skontaktowa si z Pa stwa dostawc. Nale y skontrolowa powierzchni monta ow i upewni si, e materiał monta y nadaje si do powierzchni monta owe, aby w ten sposób zapewni prawidłowy monta urz dzenia. W razie potrzeby nale y skontaktowa si z wyspecjalizowanym przedsi biorstwem monta owym. Opakowanie kartonowe nale y chroni przed wpływem wilgoci. Podczas transportu to opakowanie nale y chroni przed wilgoci za pomoc folii. Wi ksze urz dzenie nale y transportowa przed dwie osoby. Opakowania nale y ostro nie transportowa i przechowywa, aby chroni je przed uszkodzeniami. Materiał opakunkowy ostro nie usun, zwłaszcza przy u yciu no a nale y zwraca uwag, aby nie uszkodzi zawarto ci opakowania. Materiały opakunkowe nale y utylizowa zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Ostrze enie! Nieprawidłowy monta mo e prowadzi do powa nych urazów na zdrowiu. Nale y koniecznie przestrzega instrukcji monta u. Nale y zabezpieczy miejsce monta u. W przypadku pracy na du ych wysoko ciach pojawia si niebezpiecze stwo spadni cia. Nale y stosowa odpowiednie pomoce do wchodzenia, rusztowania i zabezpieczenia. W przypadku pomocy do wchodzenia nale y uwa a na to, aby zapewniały one stabilno podło a i dostateczne oparcie. Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0 4 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0

5 Przed monta em Oznaczenie cz ci VB 40 z obsług korbow i szynami prowadz cymi FB Sprawdzenie danych zamówienia: 9 4 Wymiary do zamówienia: 8 FH FB FH Szeroko ko cowa (szeroko zamówienia) Wysoko ko cowa (wysoko do zamówienia) Definicja wyst pu dla nap du: Przy nap dzie korbowym: Nap d korbowy 45 Nap d korbowy poziomy W przypadku nap du silnikowego: Wyprowadzenie przewodu do góry 4 Wyprowadzenie przewodu do tyłu Strona nap dowa lewa lub prawa (patrz c od rodka): Strona nap dowa lewa 5 6 Strona nap dowa prawa Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/ Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0 5 Ło ysko przegubowe do nap du korbowego Pokrywka wałka z kluczem czworok tnym 7x7 mm Wał nawijania materiału ø 49 mm Osłona skrzynki Obudowa wału z otworem ø mm Element górny strona lewa Uszczelka dla wału na materiał Materiał Szyna prowadz ca 0 Klips mocuj cy (opcjonalnie) 4 Pokrywka ko cowa szyny prowadz cej Suwak Profil spustowy 4 Obci nik dla profilu spustowego 5 Uszczelka dla profilu spustowego 6 Pokrywka osłaniaj ca ø0mm 7 Osłona otworu konserwacyjnego 8 Nap d korbowy 9 Element górny strona prawa Oznaczenie cz ci VB 40 z nap dem silnikowym i szynami prowadz cymi Skontrolowa wymiary elementów i otworów w murach lub okiennych. Nale y przestrzega wymiarów wyst pu zgodnie z ilustracjami obok! Nap d silnikowy Adapter do wału na materiał ø49 mm Zabierak do wału na materiał ø49 mm Osłona kabla Wał na materiał ø49 mm Osłona skrzynki Obudowa wału z otworem ø mm Element górny strona lewa Uszczelka dla wału na materiał 0 Materiał Szyna prowadz ca Klips mocuj cy (opcjonalnie) Pokrywka ko cowa szyny prowadz cej 4 Suwak 5 Profil spustowy 6 Obci nik dla profilu spustowego 7 Uszczelka dla profilu spustowego 8 Pokrywka osłaniaj ca ø mm 9 Osłona otworu konserwacyjnego 0 Element górny strona prawa Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0 7 8 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0

6 Nap d korbowy z wyprowadzeniem korby 45 Nap d korbowy z poziomym wyprowadzeniem korby Przy nap dach korbowych 4-k tny dr ek korby musi znajdowa si w rodku otworu! Przestrzega minimalnych odległo ci zgodnie ze znajduj c sie obok ilustracj! 5 Przestrzega minimalnych odległo ci zgodnie ze znajduj c sie obok ilustracj! Wysoko ko cowa Szeroko ko cowa Wysoko ko cowa Szeroko ko cowa 4 4 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0 9 0 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0 Nap d silnikowy Nap d silnikowy wyprowadzenie przewodu z tyłu (strona lewa lub prawa) Wysoko ko cowa Szeroko ko cowa Nap d silnikowy wyprowadzenie przewodu na górze (strona lewa lub prawa) Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0

7 Wykona przepust cienny lub okienny Zakładanie szyn prowadz cych Nap d na korb : Przy nap dach korbowych 4-k tny dr ek korby musi znajdowa si w rodku otworu! Nale y zachowa podane odst py minimalne! Nap d silnikowy: - Przepust wywierci o rednicy ø0 mm! - Unika w przepu cie ostrych kraw dzi lub je usun! Szyny prowadz ce wsun do oporu na rozpórki głowic. Nale y tu uwa a na prawidłowe poło enie suwaka w szynie prowadz cej. Nie uszkodzi rozpórki. Zwraca uwag na jednakow długo szyn prowadz cych. - Przepust w miejscu monta u nale y wykona zgodnie z obowi zuj cymi normami! - W czasie wiercenia nale y uwzgl dni ewentualnie uło one pod tynkiem kable, rury wodne itd.! Przestrzega przepisów VDE dotycz cych uszczelnie przewodów! Okablowanie - patrz rozdział Dyrektywy dotycz ce sterowania instalacjami elektrycznymi oraz Przepisy dotycz ce podł czania nap dów silnikowych. Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0 4 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0 Pozycjonowanie ocienienia wyst powego Pozycjonowanie ocienienia wyst powego Pozycja dla suwaka Instalacj przytrzyma na podło u monta owym. Instalacj podnie za szyny prowadz ce tylko w strefie skrzynki. W przeciwnym razie istnieje niebezpiecze stwo, e wskutek obci enia dojdzie do złamania si rozpórki przy górnym elemencie. Pozycja dla rozpórki Szyny prowadz ce ustawi równolegle i po przek tnej na podło u monta owym. Ustawienie skrzynki sprawdzi przy pomocy poziomnicy. Przenie punkty mocuj ce szyn prowadz cych na podło e monta owe. W tym celu nale y post powa zgodnie z poni szymi ilustracjami. Prawidłowa pozycja kra cowa Otwory mocuj ce nale y wywierci odpowiednio do podło a monta owego! Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0 5 6 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0

8 Monta szyn prowadz cych Szyna prowadz ca 0x8 mm Monta szyn prowadz cych Szyna prowadz ca 6x8 mm 40 = = 40 Długo szyny prowadz cej [mm] Liczba punktów mocuj cych < 70 > > 80 4 Monta rubami od przodu Monta rubami z boku Monta na zatrzaski 40 = = 40 Długo szyny prowadz cej [mm] Liczba punktów mocuj cych < 70 > > 80 4 Monta rubami od przodu Monta rubami z boku Monta na zatrzaski Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0 7 8 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0 Monta szyn prowadz cych Szyna prowadz ca 0x8 mm Monta rubami od przodu Monta szyn prowadz cych Szyna prowadz ca 0x8 mm Monta na zatrzaski 5 Gdy podczas monta u na zatrzaski instalacja nie b dzie ustawiona na stałym podło u (np. parapecie), musi zosta on dodatkowo zabezpieczona w kierunku poziomym, aby nie mogła zsun si do dołu Szyna prowadz ca 0x8 mm Monta rubami z boku Szyna prowadz ca 6x8 mm Monta rubami od przodu Szeroko ko cowa Szeroko ko cowa Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0 9 0 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0

9 Monta szyn prowadz cych Szyna prowadz ca 6x8 mm Monta rubami z boku Monta szyn prowadz cych W instalacjach nap dem silnikowym kabel silnika przeprowadzi przed wykonany przepust w cianie lub oknie. Szyn prowadz c zamocowa przy pomocy odpowiedniego materiału mocuj cego na podło u monta owym. 6 0 Szyna prowadz ca 6x8 mm Monta na zatrzaski 5 Gdy podczas monta u na zatrzaski instalacja nie b dzie ustawiona na stałym podło u (np. parapecie), musi zosta on dodatkowo zabezpieczona w kierunku poziomym, aby nie mogła zsun si do dołu. Otwory monta owe w szynach prowadz cych zamkn przy pomocy pokrywek. 6 Szeroko ko cowa Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0 Monta korby Nap d na korb ruba mocuj ca Rami przegubowe Dr ek korby Klips zabezpieczaj cy korb Uchwyt korby. Dr ek czworok tny wprowadzi do przekładni korby poprzez otwór przeprowadzaj cy. W ten sposób zostanie ustalona dokładna pozycja dla monta u ramienia przegubowego. Przy tym nale y zwraca uwag, aby dr ek czworok tny znajdował si mo liwie w rodku odwiertu przeprowadzaj cego. W ten sposób mo na sprawdzi długo dr ka korby. Je li jest on za długi, to mo na go pó niej skróci. Rami przegubowe zamocowa przy pomocy odpowiedniej ruby (). Działanie sprawdzi przez obracanie ramienia przegubowego ().. Dr ek korby () wprowadzi w rami przegubowe. Zwraca uwag na wyrównanie odwiertów.. Klips zabezpieczaj cy korb (4) nasadzi na dr ek korby. 4. Uchwyt korby (5) zamocowa w odpowiednim miejscu. W celu przeprowadzenia kontroli działania nale y całe ocienienie kompletnie schowa a nast pnie wysun. Ustawienie silnika W przypadku wersji z nap dem silnikowym górne lub dolne poło enie kra cowe silnika nie jest ustawione domy lnie. Dlatego poło enia kra cowe musz zosta ustawione w miejscu monta u. Górny punkt wył czenia musi zosta ustawiony w taki sposób, aby górna kraw d profilu spustowego znajdowała si ok. 5 mm prze górnym ogranicznikiem. Dolny punkt wył czenia powinien znajdowa si ok. 0 mm przed dolnym ko cem szyny prowadz cej. Silniki z mechanicznymi wył cznikami kra cowymi: W tych nap dach ma miejsce ustawienie poło e kra cowych przy pomocy rub nastawczych znajduj cych si na głowicy silnika. W tym celu nale y usun osłon rewizyjn (patrz zał czone ilustracje). Przy pomocy klucza imbusowego (4mm) mo na nast pnie obróci ruby nastawcze do odpowiedniego poło enia kra cowego. Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0 4 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0

10 Silniki z elektronicznymi wył cznikami kra cowymi: W tych nap dach ma miejsce ustawienie poło e kra cowych przy pomocy kabla nastawczego. W takim przypadku nie ma konieczno ci demontowania osłony rewizyjnej. Silniki zdalnie sterowane: W tych nap dach ma miejsce ustawienie poło e kra cowych przy pomocy odpowiednich nadajników. W takim przypadku nie ma konieczno ci demontowania osłony rewizyjnej. Dokładny sposób post powania w zakresie ustawiania opisany jest w zał czonej instrukcji ustawiania dla silnika. Wytyczne sterowania dla urz dze elektrycznych Zamontowane nap dy zawieraj nap d w zintegrowan przekładni obiegow, hamulcem, zł cznikiem kra cowym na górze i na dole oraz bezpiecznikiem termicznym, czyli nie jest to tylko silnik elektrycznym, ale kompletny system nap dowy. Zastosowane nap dy w niektórych wzgl dach NIE odpowiadaj dost pnym w handlu, zwykłym odbiornikom energii. Z tego powodu nale y zwraca uwag na nast puj ce wskazówki i przepisy bezpiecze stwa. Instalacj, pomiary, rozruch i naprawy urz dzenia elektrycznego wolno dokonywa tylko autoryzowanym pracownikom (według VDE 00). Niepoprawne podł czenie mo e prowadzi do powa nych zagro e dla u ytkownika. - Prosz zwróci uwag na schemat podł czenia! - Za szkody powstałe na wskutek nieprawidłowej instalacji nie ponosimy adnej odpowiedzialno ci. - Silników nigdy nie wolno podł cza bezpo rednio równolegle! - Silników nigdy nie wolno jednocze nie sterowa sygnałami DO GÓRY i NA DÓŁ! - Przerwy w przeł czeniach pomi dzy DO GÓRY i NA DÓŁ ustawi na ok. 0,5 sekundy (przy magistralach Instabus EIB cz sto zapomniane). Eliminacja zakłóce Nap dy elektryczne s wolne od zakłóce zgodnie z obowi zuj cymi normami VDE oraz dyrektywami WE. Podczas pracy innych urz dze, które mog prowadzi do zakłóce, osoba instaluj ca zobowi zana jest, na podstawie obowi zku eliminacji zakłóce, do zadbania o to, aby cało instalacji odpowiadała obowi zuj cym przepisom. Praca w pomieszczeniach mokrych Nap dy posiadaj stopie ochrony "ochrona przed strumieniem wody z dowolnego kierunku", podczas pracy w pomieszczeniach mokrych musz zosta spełnione przepisy mi dzy innymi VDE 000/cz 70, 70, dostawcy energii oraz kontroli bezpiecze stwa. Oprócz udokumentowanych w tej instrukcji polece i wskazówek nale y równie przestrzega polece i wskazówek w danych zał czonych instrukcjach producentów nap dów Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0 5 6 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0 Przepisy dotycz ce podł czania nap dów silnikowych Przepisy dotycz ce podł czania nap dów silnikowych Sterowanie nap dem Sieć PRAWIDŁWO Napęd Puszka rozgałęźna Puszka Przełącznik rozgałęźna jednobiegunowy Sieć NIEPRAWIDŁOWO Napęd Puszka rozgałęźna Puszka Przełącznik rozgałęźna Stosuj c odpowiednie blokady nale y zadba o to, aby nap d mógł by sterowany zawsze wył cznie w jednym kierunku (patrz rysunek obok). W przeciwnym razie mo e doj do powstania tak du ych obci e, e dojdzie do zniszczenia wył czników kra cowych oraz awarii nap du. Przepis ten nie dotyczy nap dów zdalnie sterowanych oraz elektronicznych. Równoległe przeł czanie dwóch lub kilku nap dów Napęd Napęd Napęd Napęd PRAWIDŁWO Puszka rozgałęźna Puszka rozgałęźna NIEPRAWIDŁOWO Puszka rozgałęźna Przełącznik dwubiegunowy Puszka rozgałęźna Przełącznik Sieć Sieć Nap dy sterowanej przez jedno urz dzenie instalacji nie posiadaj jednakowych czasów reakcji! Przy wspólnym sterowaniu kilku nap dów ka dy przeł cznik dla ka dego nap du i kierunku ruchu mopsi posiada osobny kontakt (galwaniczne rozdzielenie nap dów). Patrz równie rysunek obok. Wspólne sterowanie kilku nap dów wymaga urz dze steruj cych i/lub automatycznych I innym przypadku mog wyst pi tak du e obci enia, e zł czniki kra cowe zostan uszkodzone i nap d nie mo e pracowa. Przy kilku przeł cznikach: przewidzie przeka niki impulsowe lub przeka niki sterowanie wielopunktowego. Przy zastosowaniu kilku nap dów stosowa sterowania z wzajemnych blokowaniem rozkazów. Przepis ten nie dotyczy nap dów zdalnie sterowanych oraz elektronicznych. Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0 7 8 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0

11 Rozruch / kontrola pracy Demonta Urz dzenie nale y przynajmniej jeden raz kompletnie poruszy do dołu i do góry. Podczas wyprowadzania w obszarze ruchu lub pod urz dzeniem nie wolno pozostawa osobom. Tak e podczas pó niejszej pracy nale y przekonywa si, e urz dzenie porusza si łatwo i bez zablokowa. Urz dzenia nigdy nie wolno porusza, gdy w jego obszarze pracy osłony przeciwsłonecznej znajduj si osoby lub przedmioty. Nale y zwraca uwag na przepisy bezpiecze stwa. Po pierwszym opuszczeniu materiału elementy monta owe i pozostałe elementy nale y skontrolowa pod wzgl dem ich wytrzymało ci. Przy zastosowaniu nap dów elektrycznych, podczas prób nie wolno stosowa przeł czników lub sterowa, przy których bezpo redni kontakt wzrokowy z urz dzeniem nie jest zagwarantowany. W celu tymczasowego sterowania silnika polecamy stosowanie przewodu próbnego. Prosz skontrolowa wszystkie ustawienia. Wszystkie poł czenia rubowe nale y skontrolowa pod wzgl dem ich trwało ci. Wyczy ci elementy (zob. w wskazówkach o czyszczeniu). Odł czy urz dzenie od napi cia i zabezpieczy przed ponownym zał czeniem. Demonta nast puje w odwrotnej kolejno ci wykonaniu kroków ni przy monta u. T instrukcj nale y przekaza, razem z instrukcjami silników, przeł czników i sterowa, u ytkownikowi ko cowemu. Nale y przeszkoli u ytkownika i obszernie poinformowa go o przepisach bezpiecze stwach i wskazówkach dotycz cych obsługi urz dzenia. Prosz poprosi o pisemne potwierdzenie poprawnego wykonania prac, monta u i przeszkolenia wł cznie z przepisami bezpiecze stwa (zob. protokół przekazania). Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/ Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0 Protokół przekazania (dla montera) Szanowny kliencie, cieszymy si, e zdecydowali cie si Pa stwa na produktu markowy firmy HELLA. Nasze urz dzenia zostały wyprodukowane z najwi ksz dokładno ci i na podstawie długoletniego do wiadczenia. Protokół przekazania (dla u ytkownika) Szanowny kliencie, cieszymy si, e zdecydowali cie si Pa stwa na produktu markowy firmy HELLA. Nasze urz dzenia zostały wyprodukowane z najwi ksz dokładno ci i na podstawie długoletniego do wiadczenia. Państwa produkt ocienienie występowe VB 40 wyprodukowano zgodnie z normą EN 56 i w dniu... dokonano prawidłowego montażu i przekazania. Państwa produkt ocienienie występowe VB 40 wyprodukowano zgodnie z normą EN 56 i w dniu... dokonano prawidłowego montażu i przekazania. została przekazana i przed rozpocz ciem u ytkowania produktu musi ona zosta przeczytana. Przeszkolenie zostało przeprowadzone. Klient został poinformowany o przepisach bezpiecze stwa. została przekazana i przed rozpocz ciem u ytkowania produktu musi ona zosta przeczytana. Przeszkolenie zostało przeprowadzone. Klient został poinformowany o przepisach bezpiecze stwa. Wykonawca Kupujący Wykonawca Kupujący Nazwisko Imię Nazwisko Imię Ulica Nr. domu Ulica Nr. domu Nazwisko Data Kod pocztpowy Miejscowość Nazwisko Data Kod pocztpowy Miejscowość Miejscowość Podpis Data Podpis Miejscowość Podpis Data Podpis Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0 4 4 Zmiany techniczne zastrze one Wydanie 0/0

12 aluzje wewn trzne HELLA reguluj w szczególnie przyjemny sposób wlotu wiatła i pomieszczenie ma od razu du o przyjemniejszy nastrój. Ochron przed insektami HELLA i Pa stwo decyduje, kto mo e wej do rodka i kto nie. Plissee HELLA składa si w paczk o bardzo małym wymiarze i wspaniale ochrania przed sło cem i ciekawymi wzrokami tam, gdzie jest niewiele miejsca. aluzja fasadowa HELLA słu y regulacji wiatła, jako ochrona przed wgl dem, o lepianiem i ciepłem. Rolety wyst powe HELLA w celu wi kszego bezpiecze stwa i ochrony przed deszczem, wiatrem, upałami, zimnem, hałasem, wiatłem i ciekawymi wzrokami, do pó niejszego monta u. Markiza fasadowa HELLA z mechanik wyprowadzaj c dla odpowiedniego ukształtowania fasady z perfekcyjn ochron przed upałem i o lepianiem. Dla zapyta, ycze i uwag: Infolinia HELLA +4/(0)4846/ HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH A-99 Abfaltersbach, Nr. 5 Tel.: +4/(0)4846/ Faks: +4/(0)4846/ Internet: / 0. / Zmiany techniczne zastrze one

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Pytanie: Pytanie: dotycz ce prac na wysoko ci powy ej 1m i 3m przy u yciu drabiny. Czy pracownik mo e te prace wykonywa sam i czy jestem zobowi zany przeszkoli pracownika w jaki szczególny sposób? W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY STANU POBOCZY I ODWODNIENIA DRÓG /SOPO/ WYTYCZNE STOSOWANIA

SYSTEM OCENY STANU POBOCZY I ODWODNIENIA DRÓG /SOPO/ WYTYCZNE STOSOWANIA SYSTEM OCENY STANU POBOCZY I ODWODNIENIA DRÓG /SOPO/ WYTYCZNE STOSOWANIA ZAŁ CZNIK A Katalog najcz ciej wyst puj cych uszkodze poboczy nieutwardzonych oraz elementów systemu odwodnienia dróg 1. Wst p...2

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 Panel sterujåcy TAC gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 6 720 610 572 PL (01.03) OSW (948.58.101/83894210) Wprowadzenie Cyfrowy panel sterujåcy TAC zamontowany

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA INFORMACJE O PRODUKTACH WY WIETLONYCH PONI EJ POCHODZ Z EUROPEJSKIEGO SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI O PRODUKTACH NIEBEZPIECZNYCH RAPEX. SYSTEM RAPEX UTWORZONO DLA ZAPEWNIENIA WYSOKIEGO POZIOMU OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Domowy Alarm Gazowy DAG-11

Domowy Alarm Gazowy DAG-11 Domowy Alarm Gazowy DAG-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM. www.schrack-seconet.pl

AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM. www.schrack-seconet.pl AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM www.schrack-seconet.pl Bezb dny w najtrudniejszym otoczeniu. Specjalista do zada specjalnych. AirSCREEN sprawia, e prewencyjna ochrona przeciwpo

Bardziej szczegółowo