Samoregulujåce przewody grzejne FroStop Green FroStop Black. Prosty. Niezawodny. Uniwersalny. Dost pny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Samoregulujåce przewody grzejne FroStop Green FroStop Black. Prosty. Niezawodny. Uniwersalny. Dost pny"

Transkrypt

1 R Samoregulujåce przewody grzejne FroStop Green FroStop Black Prosty Dobór systemu FroStop jest prosty. Przewody grzejne FroStop uk adane så na rurze prostoliniowo i przykrywane izolacjå lub wk adane wprost do rynny. Niezawodny Przewody grzejne FroStop så niezawodne i bezpieczne. Samoregulacja nie dopuszcza do przegrzewania nawet w przypadku krzy owania si przewodu. Uniwersalny Przewód FroStop mo e byç atwo docinany do ådanej d ugo ci. Pozosta y odcinek mo na wykorzystaç przy nast pnym monta u. Dost pny System FroStop jest dostæpny w hurtowniach elektrycznych. Osprz t, tj. termostaty, skrzynki przy åczeniowe, wsporniki, termokurczliwe zestawy przy åczeniowe i koµcowe mo na nabywaç oddzielnie. przed zamarzaniem rur z zimnå wodå, przy åczy sanitarnych i systemów tryskaczowych Odmra anie dachów, rynien i rur spustowych

2 C AT-TS C 120 Samoregulujåcy system zabezpieczenia przed zamarzaniem dla rur Przewodnik projektowy 1. Zastosowanie przed zamarzaniem systemów rurowych o maks. temperaturze medium do 65 C FroStop Green 10W/m przy 5 C (Zielony) FroStop Black 18W/m przy 5 C (Czarny) 2. D ugo ç przewodu grzejnego Przewód grzejny powinien byç instalowany na rurociågu prostoliniowo. Na krótkich odga zieniach (do 3m) zamiast rozga zieµ T mo na stosowaç p tle. niezawodne zabezpieczenie rur przed uszkodzeniami spowodowanymi mrozem bezobs ugowy energooszcz dny ró nicowoprådowe (30mA) nadmiarowe (typ C) Skrzynka przy åczeniowa koµcowy Czujnik temperatury Ca kowita d ugo ç rurociågu do ogrzewania + ok. 0.3m na ka de przy åcze + ok. 1.0m na rozga zienie T + ok. 1.2m na przy åcze z rozga zieniem T Dodatkowe d ugo ci przewodu b då potrzebne na pokrycie strat ciep a zaworów (powy ej 2") i nieizolowanych podpór (ok. 1m). = wymagana d ugo ç przewodu grzejnego (AT-TS-13) Kabel zasilajåcy 3. AT-TS-13 Zakres regulacyjny: 5 C do 15 C Czujnik temperatury powierzchni lub otoczenia Maks. pråd prze åczania: 16 A 250 V AC AT-TS-13 Skrzynka przy åczeniowa (JB16-02) Naklejka (ETL-PL) przy åczeniowy Przewód grzejny (FroStop) 4. Dobór izolacji przed zamarzaniem dla temp. otoczenia do 20 C ƒrednica rurociågu Grubo ç* mm izolacji cale 1/2" 3/4" 1" 5/4" 1 1 /2" 2" 2 1 /2" 3" 4" 5" 10 mm Green Black Black Black Black 15 mm Green Green Green Black Black Black Black 20 mm Green Green Green Green Green Black Black Black 25 mm Green Green Green Green Green Green Black Black Black 30 mm Green Green Green Green Green Green Green Black Black Black 40 mm Green Green Green Green Green Green Green Green Black Black 50 mm Green Green Green Green Green Green Green Green Green Black * Wspó czynnik przewodzenia ciep a izolacji λ =0,038 W/mk W przypadku wi kszych rednic prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Tyco Thermal Controls

3 R Samoregulujåcy system zabezpieczajåcy rynny i rury spustowe przed uszkodzeniami zimowymi Przewodnik projektowy 1. Zastosowanie przed oblodzeniem rynien i rur spustowych, idealne dla koryt odprowadzajåcych. FroStop Black 28 W/m w niegu/lodzie 16 W/m w powietrzu przy 0 C niezawodna ochrona przed zniszczeniami zimowymi brak zagro enia spowodowanego soplami i nawisami lodowymi utrzymuje dro ny odp yw dla topniejåcego niegu i lodu chroni ludzi i budynki bezobs ugowy energooszcz dny Uwaga: Przy uk adaniu przewodu na powierzchniach bitumicznych nale y u ywaç przewodu grzejnego z pow okå fluoropolimerowå (8BTV2-CT). 2. Uk adanie Przewody grzejne powinny byç instalowane w rynnie prostoliniowo. D ugo ç przewodu nale y dobraç odpowiednio do rynny i sytuacji klimatycznej. Skrzynka przy åczeniowa (JB16-02) przy åczeniowy w szerokich korytach, rynnach skrzynkowych lub na gzymsach przewód nale y uk adaç w kilku liniach nie uk adaç na powierzchniach pokrytych bituminami przewody nale y doprowadziç ok. 1 m poni ej poziomu zamarzania Kåtownik mocujåcy (GM-RAKE) Sterownik (HTS-D lub ) 3. D ugo ç przewodu grzejnego D ugo ç rynny + d ugo ç rur spustowych + 1m na przy åcze + 1m poni ej gruntu (g boko ç przemarzania) = wymagana d ugo ç przewodu grzejnego Przewód grzejny (FroStop Black) Kabel zasilajåcy ró nicowoprådowe (30mA) nadmiarowe (typ C) 4. HTS-D 2 niezale ne punkty za åczania max pråd prze åczania: 16 A 230V AC zakres wyboru temperatury: 15 C do 15 C mocowanie na zewnåtrz ekonomiczny dla obwodów grzewczych do 30m dla obwodów powy ej 30m stosowaç sterownik koµcowy Dane techniczne FroStop FroStop Green Black Moc grzewcza (W/m przy 5 C na rurociågu) Napi cie zasilania 230 Vac 230 Vac Minimalna temp. monta u 20 C 20 C Minimalny promieµ gi cia 13 mm 13 mm Maksymalna d ugo ç obwodu (16A) 100 m 80 m dla startu przy 0 C 16 A 16 A Maks. sta a temp. otoczenia +65 C +65 C Maks. chwilowa temp. otoczenia (800h) +85 C +85 C

4 C TEST C min 5. Zabezpieczenia elektryczne ca kowita d ugo ç przewodu grzejnego narzuca ilo ç i wymiar zabezpieczeµ wymagane jest zabezpieczenie ró nicowo-prådowe 30mA monta zgodny z wymogami elektrycznymi g ówne przy åcza powinny byç wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka nale y stosowaç zabezpieczenia o charakterystyce C Maks. d ugo ç obwodu grzewczego dla temperatury rozruchu 0 C, 230V AC FroStop Black FroStop Green 10 A 50 m 60 m 13 A 65 m 80 m 16 A 80 m 100 m 6. Osprz t JB16-02 AC 660 V IP66 JB16-02 Skrzynka przy åczeniowa do pod åczenia zasilania lub wykonywania rozga zieµ. JB-SB-08 Wspornik mocujåcy dla skrzynki przy åczeniowej. CE16-05 przy åczeniowy i koµcowy Technologia termokurczliwa wpust PG16 Przy åcze zasilania Po åczenie Po åczenie zasilane Rozga zienie T Rozga zienie T zasilane Rozga zienie czwórnikowe 1 JB CE JB-SB-08 1 JB CE JB-SB-08 1 JB CE JB-SB-08 1 JB CE JB-SB-08 1 JB CE JB-SB-08 1 JB CE JB-SB-08 GM-RAKE kåtownik mocujåcy i zabezpieczajåcy przewød w rynnach stosowany te jako element dystansowy przy uk adaniu wieloliniowym (mocowaç co 100 cm) stal VA z odpornymi na promieniowanie UV opaskami zaciskowymi Uwaga: Przewody FroStop nie mogå byç stosowane z szybkoz åczami RayClic. Wspornik JB-SB-08 nie jest wymagany przy monta u w rynnach. R AC 230V 50/60Hz Relais: 10(4)A, AC 230V IP 20 Alarm: 2(1)A, AC 230V Do not open while energized Nicht unter Spannung öffnen Ne pas ouvrir sous tension PE PE PE T2A IEC127 2/V Sterownik z czujnikiem temperatury i wilgoci Prosty w obs udze Oszcz dno ç do 80% energii Maks. pojemno ç prze åczania 10 A (w pozosta ych przypadkach przez stycznik) Bezpotencja owy przekaωnik alarmowy sygnalizujåcy przerw lub zwarcie w obwodzie czujnika 1998 Tyco Thermal Controls CDE-0645 Rev.2 03/02 Printed in Belgium on chlorine free bleached paper.

EMDR-10. Sterownik elektroniczny

EMDR-10. Sterownik elektroniczny EMDR-10 Sterownik elektroniczny PolSKI Zawartość opakowania: Sterownik Czujnik temperatury otoczenia Czujnik wilgotności Uchwyty mocujące Naklejka Instrukcja 2 EMDR-10 PolSKI Spis treści Zawartość opakowania...2

Bardziej szczegółowo

podstawowy styczeń 2015

podstawowy styczeń 2015 } cennik podstawowy Ważny od: Spis Treści Maty Grzejne ELEKTRA MD 5 Maty Grzejne ELEKTRA MG 6 Maty Grzejne ELEKTRA WoodTec 7 Maty Grzejne ELEKTRA SnowTec 8 Maty Grzejne ELEKTRA SnowTec Tuff 9 Przewody

Bardziej szczegółowo

cennik podstawowy Ważny od:

cennik podstawowy Ważny od: cennik podstawowy Ważny od: Spis Treści Maty Grzejne ELEKTRA MD 5 Maty Grzejne ELEKTRA MG 6 Maty Grzejne ELEKTRA WoodTec 7 Maty Grzejne ELEKTRA SnowTec 8 Maty Grzejne ELEKTRA SnowTec 9 Tuff Przewody Grzejne

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe.

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Arkusz informacyjny Pompa olejowa 10/11/20/21/41 Zastosowanie Pompy sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Zró nicowanie wymagaƒ

Bardziej szczegółowo

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 Panel sterujåcy TAC gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 6 720 610 572 PL (01.03) OSW (948.58.101/83894210) Wprowadzenie Cyfrowy panel sterujåcy TAC zamontowany

Bardziej szczegółowo

Wysokotemperaturowy przewód grzejny ograniczający moc

Wysokotemperaturowy przewód grzejny ograniczający moc Wysokotemperaturowy przewód grzejny ograniczający moc Budowa przewodu grzejnego Niklowana żyła miedziana (3,3 mm 2 ) Fluoropolimerowa powłoka ochronna odporna na działanie Niklowany oplot miedziany Wysokotemperaturowa,

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA INFORMACJE O PRODUKTACH WY WIETLONYCH PONI EJ POCHODZ Z EUROPEJSKIEGO SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI O PRODUKTACH NIEBEZPIECZNYCH RAPEX. SYSTEM RAPEX UTWORZONO DLA ZAPEWNIENIA WYSOKIEGO POZIOMU OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM. www.schrack-seconet.pl

AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM. www.schrack-seconet.pl AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM www.schrack-seconet.pl Bezb dny w najtrudniejszym otoczeniu. Specjalista do zada specjalnych. AirSCREEN sprawia, e prewencyjna ochrona przeciwpo

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Pytanie: Pytanie: dotycz ce prac na wysoko ci powy ej 1m i 3m przy u yciu drabiny. Czy pracownik mo e te prace wykonywa sam i czy jestem zobowi zany przeszkoli pracownika w jaki szczególny sposób? W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW PRĄDU PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW PRĄDU PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MAWOS Sp. z o.o. 92-614 Łódź ul. Rokicińska 299/301 tel. (+48 42) 689 24 00 fax (+48 42) 689 24 01 e-mail: info@mawos.com.pl Internet: www.mawos.com.pl MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry HiPath 3000 HiPath 4000 Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry Informacje dotyczàce instrukcji obs ugi Niniejsza Instrukcja Obs ugi opisuje u ytkowanie aparatów telefonicznych optipoint 500 entry w po

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Fire Control EN diesel 12 & 24 V

Fire Control EN diesel 12 & 24 V GRUNDFOS INSTRUKCJE Fire Control EN diesel 12 & 24 V Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility

Bardziej szczegółowo

Najwy sza jako ç. Kleje b yskawiczne. Nowe. Elastyczno ç. Maksymalna szybko ç. Najwy sza wytrzyma o ç. Najwy sza odporno ç na temperatur

Najwy sza jako ç. Kleje b yskawiczne. Nowe. Elastyczno ç. Maksymalna szybko ç. Najwy sza wytrzyma o ç. Najwy sza odporno ç na temperatur Loctite Industrial Najwy sza jako ç Elastyczno ç Maksymalna szybko ç Nowe Najwy sza odporno ç na temperatur Najwy sza wytrzyma o ç Kleje b yskawiczne PL Wprowadzenie Klejåce w ciågu sekund produkty Loctite

Bardziej szczegółowo

NADCIŚNIENIOWY DETEKTOR WYCIEKU EUROPRESS LAD-10 08.2010 KARTA KATALOGOWA

NADCIŚNIENIOWY DETEKTOR WYCIEKU EUROPRESS LAD-10 08.2010 KARTA KATALOGOWA 1 Detekcja wycieków metodą suchą w zbiornikach dwupłaszczowych Ciągła kontrola szczelności zbiorników Alarm optyczny i akustyczny Możliwość jednoczesnego nadzoru kilku zbiorników Niezawodność działania

Bardziej szczegółowo