CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi"

Transkrypt

1 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi

2 Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI OPAKOWANIA...8 ADOWANIE BATERII...10 UMIESZCZANIE BATERII...11 UMIESZCZANIE KARTY...13 W ÑCZANIE APARATU...15 WYKONYWANIE ZDJ å...19 PRZEGLÑDANIE ZDJ å...22 WY ÑCZANIE APARATU...27 Specyfikacja techniczna PL

3 Nawigacja Jak korzystaç z aparatu? Korzystanie z komputera W komputerze mo esz korzystaç z oprogramowania OLYMPUS Master, które pozwala na edycj przeniesionych do komputera zdj ç, ich przeglàdanie oraz drukowanie. Korzystanie z karty Zdj cia wykonane aparatem sà zapisywane na kartach xd-picture Card. Poprzez zapisanie danych rezerwacji wydruku odnoszàcych si do zdj ç zapisanych na karcie, mo esz wydrukowaç zdj cia w punkcie fotograficznym lub na drukarce kompatybilnej ze standardem PictBridge. Korzystanie z drukarki W przypadku drukarek kompatybilnych ze standardem PictBridge mo esz drukowaç zdj cia bezpoêrednio z komputera. Korzystanie z telewizora Mo esz korzystaç z telewizora, aby przeglàdaç zdj cia lub odtwarzaç sekwencje wideo zarejestrowane aparatem. PL 3

4 Korzystanie z przycisków bezpoêrednich operacji Przyciski bezpoêrednich operacji pozwalajà wykonywaç funkcje takie jak kasowanie, czy ochrona zdj ç lub ustawianie trybu lampy b yskowej, co znacznie upraszcza obs ug aparatu. Korzystanie z pokr t a trybów Skorzystaj z pokr t a trybów, aby wybraç tryb fotografowania lub odtwarzania. Pozycja f pozwala na wybranie optymalnych ustawieƒ fotografowania dla 7 ró nych typów sytuacji. 4 PL DRIVE DRIVE MODE BKT MENU ± WB MODE MENU ± ± 1.0 WB SELECT GO OK Korzystanie z klawiszy strza ek i przycisku Z Klawisze strza ek oraz przycisk Z pozwalajà na wybieranie i ustawianie poszczególnych opcji menu, jak równie na przeglàdanie zdj ç kadr po kadrze. Korzystanie z menu Funkcje odnoszàce si do fotografowania i odtwarzania ustawiane sà z ekranów menu wyêwietlanych na monitorze.

5 Wskazania bezpieczeƒstwa OSTRZE ENIE RYZYKO PORA ENIA PRÑDEM. NIE OTWIERAå. OSTRZE ENIE: ABY ZMNIEJSZYå RYZYKO PORA ENIA PRÑDEM, NIE ZDEJMUJ POKRYW (RÓWNIE TYLNEJ). WEWNÑTRZ NIE MA ADNYCH ELEMENTÓW SERWISOWANYCH PRZEZ U YTKOWNIKA. WSZELKIE NAPRAWY POWINNY BYå PRZEPROWADZANE PRZEZ SERWIS OLYMPUS. Symbol pioruna zakoƒczonego strza kà umieszczony w trójkàcie ostrzega o obecnoêci wewnàtrz urzàdzenia nieizolowanych punktów z wysokim napi ciem, które mogà byç przyczynà pora enia pràdem. Znak wykrzyknika umieszczony w trójkàcie informuje o wa nych operacjach i czynnoêciach zwiàzanych z utrzymaniem aparatu, opisanych w niniejszej instrukcji obs ugi. OSTRZE ENIE! ABY UNIKNÑå NIEBEZPIECZE STWA PORA ENIA PRÑDEM ORAZ PO ARU, NIGDY NIE NARA AJ PRODUKTU NA DZIA ANIE WODY ANI NIE OBS UGUJ GO W WARUNKACH PODWY SZONEJ WILGOTNOÂCI. Ostrze enia ogólne Przeczytaj wszystkie wskazówki Przed rozpocz ciem korzystania z urzàdzenia przeczytaj ca à instrukcj obs ugi. Zachowaj instrukcj obs ugi Nale y zachowaç instrukcj obs ugi, gdy mo e byç pomocna przy dalszym u ytkowaniu aparatu. Ostrze enia Przeczytaj dok adnie i post puj zgodnie z zaleceniami znajdujàcymi si na etykietach ostrzegawczych umieszczonych na produkcie oraz opisanych w instrukcji obs ugi. Post puj wed ug wskazaƒ Zawsze post puj zgodnie ze wskazaniami instrukcji do àczonej do niniejszego produktu. Czyszczenie Przed czyszczeniem zawsze od àcz produkt od Êciennego gniazda zasilania. Do czyszczenia u ywaj lekko wilgotnej szmatki. Do czyszczenia urzàdzenia nigdy nie stosuj Êrodków czyszczàcych w cieczy lub aerozolu, ani adnych organicznych rozpuszczalników. Pod àczenia Dla bezpieczeƒstwa oraz aby uniknàç uszkodzenia aparatu korzystaj wy àcznie z akcesoriów zalecanych przez firm Olympus. Woda i wilgoç Nigdy nie korzystaj z aparatu blisko wody (w pobli u wanny, zlewu, w wilgotnej piwnicy, basenu ani na deszczu). Wskazania bezpieczeƒstwa odnoênie produktów charakteryzujàcych si wodoodpornà konstrukcjà zamieszczono w poszczególnych instrukcjach obs ugi tych produktów. PL 5

6 Wskazania bezpieczeƒstwa Stawianie aparatu Aby uniknàç uszkodzenia i zapobiec ewentualnemu wypadkowi, nigdy nie stawiaj aparatu na niestabilnej podstawie, statywie, w niepewnym uchwycie, itp. Aparat nale y mocowaç na stabilnym statywie lub w odpowiednim uchwycie. Nale y post powaç wg wskazaƒ dotyczàcych prawid owego mocowania aparatu oraz u ywaç wy àcznie akcesoriów zalecanych przez producenta. Zasilanie Aparat mo na pod àczaç tylko do êród a zasilania opisanego na etykiecie informacyjnej aparatu. JeÊli nie jesteê pewien, jakie zasilanie jest w domowej sieci elektrycznej skonsultuj si z lokalnym zak adem energetycznym. W instrukcji obs ugi znajdujà si informacje o korzystaniu z aparatu, gdy jest zasilany bateriami. Uziemienie, polaryzacja JeÊli produkt b dzie u ytkowany z opcjonalnym zasilaczem, to mo e byç on wyposa ony we wtyczk zmieniajàcà polaryzacj (jeden bolec wtyczki szerszy od drugiego). Powoduje to, e wtyczka pasuje do gniazda zasilajàcego tylko w jeden sposób. JeÊli nie mo esz pod àczyç wtyczki do gniazda, wyjmij jà, obróç i spróbuj w àczyç raz jeszcze. JeÊli pod àczenie nadal si nie udaje skontaktuj si z elektrykiem, by wymieniç gniazdko. Ochrona kabla zasilajàcego Przewód zasilajàcy powinien byç tak poprowadzony, aby po nim nie chodziç. Nigdy nie k adê na przewodzie ci kich przedmiotów, ani nie owijaj go wokó nóg sto u bàdê krzes a. Kable nie powinny si te plàtaç wokó wtyków w aparacie oraz gnieêdzie zasilania. Wy adowania atmosferyczne JeÊli w czasie korzystania z zasilacza zacznie si burza, od àcz natychmiast zasilacz od gniazda zasilania. Aby uniknàç uszkodzenia spowodowanego przepi ciami, zawsze jeêli aparat jest nieu ywany, nale y od àczyç zasilacz z gniazda zasilania oraz od samego aparatu. Nadmierne obcià enie Nigdy nie nale y przecià aç jednego gniazda zasilania pod àczajàc do niego poprzez rozga ziacze liczne produkty. Obce przedmioty, ciecze Aby uniknàç zranienia spowodowanego pora eniem pràdem lub po arem nigdy nie wk adaj metalowych przedmiotów do Êrodka aparatu. Unikaj te korzystania z aparatu w miejscach, w których mo e na niego rozlaç si ciecz. Ciep o Nigdy nie nale y przechowywaç produktu w pobli u êróde ciep a takich jak grzejniki, piecyki i inne urzàdzenia grzewcze, a tak e w pobli u wzmacniaczy emitujàcych du e iloêci ciep a. Serwisowanie Wszelkie czynnoêci zwiàzane z serwisowaniem nale y powierzyç wykwalifikowanemu personelowi. Zdejmowanie pokryw i demontowanie produktu, mo e naraziç u ytkownika na zetkni cie z elementami zasilanymi wysokim napi ciem. 6 PL

7 Wskazania bezpieczeƒstwa OSTRZE ENIE Nieautoryzowane fotografowanie bàdê korzystanie z materia ów obj tych prawem autorskim mo e naruszyç obowiàzujàce prawo autorskie. Olympus nie ponosi odpowiedzialnoêci za nieautoryzowane fotografowanie oraz inne dzia ania naruszajàce prawa w aêcicieli praw autorskich. Uwagi o prawach autorskich Wszelkie prawa zastrze one. adna cz Êç instrukcji ani oprogramowania nie mo e byç powielana lub wykorzystywana ani w formie elektronicznej ani w mechanicznej àcznie z kserowaniem lub nagrywaniem ani z zastosowaniem innych noêników informacji, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Olympus. Nie ponosimy odpowiedzialnoêci odnoênie korzystania z informacji zawartych w niniejszej broszurze lub w oprogramowaniu ani za uszkodzenia powsta e na skutek wykorzystania tych informacji. Olympus zastrzega sobie prawo do zmiany treêci niniejszej broszury oraz oprogramowania bez koniecznoêci uprzedniego powiadamiania. Znaki handlowe IBM jest zarejestrowanym znakiem handlowym International Business Machines Corporation. Microsoft i Windows sà zarejestrowanymi znakami handlowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Macintosh jest zarejestrowanym znakiem handlowym Apple Computers, Inc. Inne nazwy produktów wspomniane w niniejszej instrukcji sà znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi odpowiednich w aêcicieli. Aparat wykorzystuje system plików DCF (regu a plików dla aparatów cyfrowych) b dàcy standardem utworzonym przez JEITA (Japoƒskie Stowarzyszenie Rozwoju Przemys u Elektronicznego). PL 7

8 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI OPAKOWANIA JeÊli brakuje którejkolwiek z przedstawionych poni ej pozycji lub jest ona uszkodzona, prosimy o skontaktowanie si z punktem, w którym nabyli Paƒstwo aparat. Cyfrowy aparat fotograficzny Zakrywka obiektywu / Pasek zakrywki obiektywu Pasek do noszenia aparatu Karta Bateria litowo-jonowa (BLM-1) adowarka baterii litowo-jonowej (BCM-2) Kabel USB Kabel AV CD-ROM OLYMPUS Master Karta Gwarancyjna Karta rejestracyjna Podstawowa instrukcja obs ugi Zaawansowana instrukcja obs ugi w j zyku angielskim (CD-ROM) ZawartoÊç opakowania mo e ró niç si zale nie od regionu, na rynek którego przeznaczony jest aparat. 8 PL

9 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI OPAKOWANIA Do àczanie paska 1 Do àcz pasek do zakrywki obiektywu. 2 Przeciàgnij koƒcówk paska przez sprzàczk i szlufk. Szlufka Sprzàczka 3 Prze ó pasek zakrywki obiektywu przez pasek, a nast pnie do àcz pasek do aparatu. Pasek zakrywki Uwagi Gdy nosisz aparat, uwa aj na pasek aparatu. Mo e on zaczepiç si o wystajàce przedmioty i spowodowaç powa ne uszkodzenia. Do àcz poprawnie pasek do aparatu, tak, aby aparat nie upad. W przypadku, gdy pasek by niepoprawnie za o ony i aparat upad, Olympus nie ponosi odpowiedzialnoêci za powsta e uszkodzenia. PL 9

10 ADOWANIE BATERII W momencie zakupu bateria nie jest ca kowicie na adowana. Przed u yciem baterii w apracie do aduj jà adowarkà BCM-2. 1 Pod àcz kabel zasilajàcy. adowarka baterii BCM-2 ❶ Kabel zasilajàcy ❷ Âcienne gniazdo zasilania 2 UmieÊç bateri w adowarce. Zdejmij zakrywk zabezpieczajàcà Znaczek Zakrywka zabezpieczajàca Wskaênik adowania Oznaczenie WSKAZÓWKI adowanie baterii BLM-1 zajmuje oko o 5 godzin. Znaczenia wskaêników adowarki Âwieci si na czerwono: adowanie Âwieci si na zielono: Bateria w pe ni na adowana Miga na czerwono: B àd adowania Uwaga Aparat korzysta wy àcznie z baterii litowo-jonowych Olympus BLM-1. Nie mo na stosowaç innych typów baterii. ywotnoêç baterii zmienia si w zale noêci od warunków fotografowania, itp. adowarka baterii dzia a w zakresie napi ç V pràdu zmiennego (50/60Hz). W przypadku korzystania z zasilaczy za granicà mogà byç potrzebne przejêciówki umo liwiajàce pod àczenie si do b dàcych lokalnym standardem gniazd zasilania. Szczegó owe informacje na ten temat mo na uzyskaç w biurze podró y. Nie nale y korzystaç z podró nych transformatorów napi cia, gdy mogà one staç si przyczynà uszkodzenia adowarki. 10 PL

11 UMIESZCZANIE BATERII I KARTY 1 Upewnij si, e aparat jest wy àczony. G ówny w àcznik Pokrywa komory baterii 2 Otwórz pokryw komory baterii / karty. ❶ Przesuƒ zamkniecie komory baterii z pozycji = do ). ❷ PodnieÊ 3 UmieÊç bateri. Aby wyjàç bateri NaciÊnij zamkni cie baterii w sposób pokazany na rysunku. Odwróç aparat i pozwól, by bateria wysun a si na r k. Zamkni cie blokujàce bateri Gdy bateria zostanie poprawnie umieszczona, to sama zablokuje si we w aêciwym po o eniu. Zamkni cie blokujàce bateri PL 11

12 UMIESZCZANIE BATERII I KARTY 4 Zamknij pokryw komory baterii / karty. ❷ Przesuƒ zamkni cie pokrywy komory baterii z pozycji ) do =. ❶ Zamknij Baterie Uwagi IloÊç energii zu ywanej przez aparat znaczenie zmienia si w zale noêci od warunków fotografowania, itp. W przedstawionych poni ej warunkach nast puje sta e zu ycie energii. B dzie to wp ywa o na zredukowanie liczby zdj ç, jakà mo na wykonaç bez ponownego adowania ogniw. Gdy w àczony jest monitor. Gdy monitor jest w trybie odtwarzania przez d u szy czas. Gdy w sposób powtarzalny zmieniamy ustawienie pozycji zoomu. Gdy wielokrotnie powtarzany operacje Autofocus a poprzez naciskanie do po owy przycisku migawki. Gdy w àczona jest funkcja ciàg ego ustawiania ostroêci FULLTIME AF. W przypadku komunikowania si aparatu z komputerem. JeÊli b dziesz korzysta z baterii b dàcej ju na wyczerpaniu, to aparat mo e wy àczyç si bez wyêwietlania ostrze enia o stanie baterii. 12 PL

13 UMIESZCZANIE KARTY 1 Upewnij si, czy g ówny wy àcznik aparatu jest wy àczony. 2 Otwórz pokryw karty. 3 UmieÊç kart. Obszar styków Naci cie Pokrywa karty Upewnij si, e karta jest ustawiona w aêciwà stronà oraz e przy wsuwaniu do aparatu trzymasz jà prosto. W przeciwnym wypadku mo na uszkodziç styki karty lub mo e ona utknàç w gnieêdzie. 1 2 Aby wyjàç kart Pchnij kart do koƒca, a nast pnie powoli zdejmij z niej palec. Chwyç kart i wyjmij jà z gniazda karty. PL 13

14 UMIESZCZANIE KARTY 4 Zamknij Uwaga Nieprawid owe wsuniecie karty mo e spowodowaç uszkodzenie jej styków lub karta mo e utknàç w gnieêdzie. Karta mo e nie zapisywaç poprawnie danych, jeêli nie zostanie wsuni ta do koƒca. Szybkie zdj cie palca z karty po wepchni ciu jej do koƒca powoduje, e karta wyskakuje z gniazda i mo e wypaêç. pokryw karty. Karta Aparat wykorzystuje karty xd-picture Card ( MB), karty Compact Flash oraz noêniki Microdrive. W zestawie z aparatem dostarczana jest karta xd-picture Card. Obszar indeksu Mo na skorzystaç z do àczonych do kart etykiet samoprzylepnych, by opisaç zawartoêç karty. Obszar styków Miejsce to styka si z odpowiednimi z àczami w aparacie i przekazuje sygna y. Uwaga Aparat mo e nie rozpoznawaç kart innych producentów ni OLYMPUS lub kart sformatowanych na innych urzàdzeniach (takich jak komputer, itp.). Przed u yciem nale y pami taç, by sformatowaç tego rodzaju kart w aparacie. Nie nale y naciskaç karty twardym lub zaostrzonym narz dziem, takim jak d ugopis. NIGDY nie nale y otwieraç pokrywy komory baterii/karty, wyjmowaç baterii ani od àczaç opcjonalnego zasilacza, gdy aparat jest w àczony. Dzia ania tego typu mogà doprowadziç do uszkodzenia wszystkich danych znajdujàcych si na karcie. Nie ma mo liwoêci przywrócenia uszkodzonych danych. Nie nale y naklejaç na kartach adnych etykiet ani naklejek, gdy mogà one utrudniaç prawid owe wysuwanie si karty z jej szczeliny. 14 PL

15 W ÑCZANIE APARATU 1 Zdejmij zakrywk obiektywu. 2 Wysuƒ monitor i obróç go. PL 15

16 W ÑCZANIE APARATU 3 Ustaw pokr t o trybów w pozycji P i w àcz g ówny w àcznik aparatu. Ustaw ON w pozycji (. Wskaênik stanu baterii Tryb fotografowania P 1/1000 F W àczy si monitor i wysunie si obiektyw. HQ Uwaga W celu oszcz dnego wykorzystania baterii, aparat jeêli nie jest obs ugiwany przez 3 minuty automatycznie przechodzi do trybu uêpienia i zatrzymuje si jego dzia anie. Aby ponownie uaktywniç aparat, naciênij przycisk migawki lub dêwigni zoom. JeÊli aparat nie jest obs ugiwany przez kolejne 4 godziny po przejêciu w stan uêpienia, to automatycznie wsuwa si obiektyw i aparat wy àcza si ca kowicie. W celu wznowienia dzia ania aparatu nale y ponownie w àczyç go. JeÊli jest w sposób ciàg y u ywany przez d u szy okres czasu, to wewn trzna temperatura aparatu mo e wzrosnàç. W takich przypadkach zasilanie aparatu mo e automatycznie wy àczyç si. Nale y odczekaç pewnà chwil przed ponownym u yciem aparatu. Ustawianie daty i godziny X Funkcja ta pozwala na ustawienie daty i godziny. Data i godzina jest zapisywana z ka dym zdj ciem i aparat wykorzystuje je do tworzenia nazw plików. 16 PL

17 W ÑCZANIE APARATU Pokr t o trybów G ówne menu [MODE MENU] [SETUP] [X] 1 Wybierz 2 NaciÊnij 3 Powtórz 4 NaciÊnij jeden z przedstawionych formatów daty: [Y-M-D] (Rok / miesiàc / dzieƒ), [M-D-Y] (Miesiàc, Dzieƒ / Rok), [D / M / Y] (Dzieƒ / Miesiàc / Rok), a nast pnie naciênij strza k d. Przejdê do ustawienia pozycji roku. Przejdê do ustawienia roku. Krok ten oraz kolejne pokazuje procedur u ywanà przy ustawianiu daty i godziny, gdy wybrany jest format Y-M-D. ac, aby ustawiç rok. Kiedy rok jest ustawiony, naciêni d, aby przejêç do ustawienia (M) miesiàca. Aby powróciç do poprzedniego ustawienia, naciênij b. Pierwsze dwie cyfry roku sà sta e. SELECT SELECT Y M D 00 : 00 tà procedur, a ustawisz dat i godzin. Godzina wyêwietlana jest w formacie 24-godzinnym. Dla przyk adu 2 po po udniu b dzie wyêwietlana jako 14:00. przycisk Z. Aby ustawienie godziny by o bardzo dok adne, nie naciskaj przycisku Z, a na wyêwietlaczu pojawi si wskazanie 00 sekund. Uwaga Ustawienie daty zostanie skasowane, jeêli aparat pozostanie bez baterii przez oko o 3 dni. Ustawienie zostanie skasowane szybciej, jeêli baterie umieszczono w aparacie jedynie na krótki okres przed ich wyj ciem. Przed wykonaniem istotnych dla siebie zdj ç sprawdê, czy ustawienie daty i godziny jest poprawne. JeÊli data i godzina zostanà skasowane, to po w àczeniu aparatu na monitorze pojawia si stosowne ostrze enie. PL 17 SET GO OK : 00 SET GO OK

18 W ÑCZANIE APARATU Wybór wersji j zykowej menu W Istnieje mo liwoêç wybrania wersji j zykowej informacji wyêwietlanych na ekranie. Dost pne wersje j zykowe zmieniajà si w zale noêci od regionu, w jakim zosta zakupiony aparat. Pokr t o trybów G ówne menu [MODE MENU] [SETUP] [W] 1 Wybierz wersj j zykowà i naciênij przycisk Z. ENGLISH FRANCAIS ESPAÑOL PORTUGUES SELECT GO OK Wskazówki Aby zwi kszyç liczb dost pnych j zyków Wykorzystujàc za àczone oprogramowanie OLYMPUS Master mo esz dodaç kolejnà wersj j zykowà do swojego aparatu. Szczegó y na ten temat patrz pomoc online oprogramowania OLYMPUS Master. Zasilanie bateriami W miar roz adowywania si baterii zmienia si wskaênik stanu baterii. e Âwieci si (na zielono) (Po chwili gaênie) Aparat gotowy do fotografowania. f Miga na czerwono Bateria wkrótce musi byç na adowana. WyÊwietlane jest BATTERY EMPTY Baterie wyczerpane. Na aduj bateri. 18 PL

19 WYKONYWANIE ZDJ å 1 Skomponuj uj cie. Przycisk migawki Lampka dost pu do karty Wskaênik pola AF P 1/1000 F Korzystajàc z monitora skieruj wskaênik pola AF na fotografowany obiekt. 2 Ustaw HQ ostroêç na fotografowanym obiekcie. NaciÊnij do po owy przycisk migawki i przytrzymaj go w tym po o eniu. Zielona lampka Wskazanie # 1/1000 F HQ Po ustawieniu i zablokowaniu ostroêci oraz ekspozycji zaêwieci si zielona lampka (Blokada OstroÊci) JeÊli ma byç zastosowana lampa b yskowa, to Êwieci si wskazanie #. Wskazanie pola AF przesuwa si na t parti obrazu, na którà ustawiona jest ostroêç. Na monitorze wyêwietlona zostanie ustawiona przez aparat pr dkoêç migawki oraz wartoêç przys ony. PL 19

20 WYKONYWANIE ZDJ å 3 Wykonaj zdj cie. NaciÊnij do koƒca przycisk migawki. 1/1000 F W czasie gdy zdj cie jest zapisywane na kart, miga lampka dost pu do karty. HQ Skala pami ci 20 PL Uwaga Przycisk migawki nale y naciskaç delikatnie. JeÊli b dziemy zbyt mocno naciskaç przycisk migawki, to mo emy poruszyç aparatem i w efekcie uzyskaç rozmazany obraz na zdj ciu. Nigdy, gdy miga lampka dost pu do karty, nie nale y otwieraç pokrywy komory baterii / karty, wysuwaç karty, wyjmowaç baterii bàdê od àczaç zasilacza sieciowego. Dzia ania takie mogà uszkodziç zapisane zdj cia oraz uniemo liwiç zapisanie na karcie w aênie wykonanego zdj cia. Zapisane zdj cia pozostanà zachowane na karcie, nawet po wy àczeniu aparatu lub wyj ciu z niego baterii. Wykonujàc zdj cia przy ostrym oêwietleniu z ty u, zacieniony obszar zdj cia mo e wydawaç si kolorowy. Skala pami ci Skala pami ci zapala si podczas wykonywania zdj ç. Gdy Êwieci si skala pami ci aparat zapisuje zdj cia na kart. Wskazania skali pami ci zmieniajà si zale nie od etapu fotografowania, co pokazano na rysunku poni ej. Wskazania te nie pojawiajà si podczas rejestrowania sekwencji wideo. Ekspozycja Ekspozycja Ekspozycja a b c d Przed fotografowaniem (Skala nie Êwieci si ) Wykonano jedno zdj cie (Âwieci si ) Wykonano wi cej ni dwa zdj cia (Âwieci si ) Oczekiwanie Nie mo na od razu wykonaç dalszych zdj ç (Âwieci si ca a skala) Poczekaj, a skala pami ci powróci do stanu z lewej strony, zanim wykonasz kolejne zdj cie.

21 WYKONYWANIE ZDJ å Tryby lampy b yskowej Niniejszy aparat oferuje wiele trybów dzia ania lampy b yskowej. Mo esz wybraç odpowiedni tryb dzia ania lampy, który b dzie odpowiada twojej koncepcji i warunkom fotografowania. Poni ej przedstawiono ikony, które pojawiajà si na monitorze i panelu sterowania. (Brak) B YSK AUTOMATYCZNY Aparat automatycznie okreêla, czy nale y skorzystaç z lampy b yskowej.! FUNKCJA REDUKCJI EFEKTU CZERWONYCH OCZU Znacznie zmniejsza zjawisko czerwonych oczu przez emisj przed zasadniczym b yskiem lampy krótkich przedb ysków zw ajàcych êrenice. # B YSK DOPE NIAJÑCY Lampa b yskowa uaktywnia si zawsze. Przydatne przy fotografowaniu oêwietlonych od ty u obiektów. #SLOW SYNCHRONIZACJA Z D UGIMI CZASAMI NAÂWIETLANIA Przystosowuje dzia anie lampy do d u nych czasów naêwietlania (mniejszej pr dkoêci migawki). $ WY ÑCZANIE LAMPY B YSKOWEJ W sytuacjach, kiedy korzystanie z lampy b yskowej jest zabronione lub gdy nie chcesz skorzystaç z lampy. a. Ustaw pokr t o trybów w dowolnym trybie poza n lub q. b. NaciÊnij przycisk #. c. Obróç pokr t o sterujàce, a zostanie wybrany àdany tryb dzia ania lampy b yskowej. NaciÊnij przycisk #. FLASH MODE SET OK AUTO! # #SLOW $ PL 21

22 PRZEGLÑDANIE ZDJ å 1 NaciÊnij przycisk szybkiego podglàdu QUICK VIEW. Pokr t o sterujàce Przycisk QUICK VIEW Klawisze strza ek 2 Korzystajàc HQ :30 30 Pozostajàc w dowolnym trybie fotografowania mo esz wyêwietliç ostatnio wykonane zdj cie. NaciÊnij ponownie przycisk QUICK VIEW lub lekko naciênij przycisk migawki, gdy b dziesz gotowy do wykonania kolejnego zdj cia. z klawiszy strza ek wyêwietl na monitorze aparatu àdane zdj cie. 10- zdj ç do ty u Poprzednie zdj cie 10 zdj ç do przodu Nast pne zdj cie Do wybierania zdj ç mo na równie zastosowaç pokr t o sterujàce. Obrót w lewo: WyÊwietla poprzednie zdj cie. Obrót w prawo: WyÊwietla kolejne zdj cie. 22 PL

23 PRZEGLÑDANIE ZDJ å Odtwarzanie pojedynczych zdj ç q Pokr t o trybów Monitor w àczy si i pojawi si ostatnio wykonane zdj cie. 1 WyÊwietl àdane zdj cia korzystajàc z klawiatury strza ek lub pokr t a sterujàcego. Klawiatura strza ek Pokr t o sterujàce d : WyÊwietla nast pne zdj cie. Obrót w prawo : WyÊwietla nast pne zdj cie. b : WyÊwietla poprzednie zdj cie. a : Przeskakuje o 10 kadrów do przodu. c : Przeskakuje o 10 kadrów do ty u. Obrót w lewo : WyÊwietla poprzednie zdj cie. Wskazówki Mo esz skorzystaç z tej funkcji w trybie fotografowania naciskajàc przycisk QUICK VIEW. Uwaga JeÊli aparat nie jest u ywany przez ponad 3 minuty, to przechodzi do stanu uêpienia i monitor wy àcza si. Kasowanie zdj ç SR Funkcja ta umo liwia skasowanie zapisanych na karcie zdj ç. Zdj cia mo na kasowaç po jednym kadrze, bàdê te mo na jednorazowo skasowaç wszystkie zdj cia. Uwaga Nie mo na skasowaç zdj ç, które sà chronione. Przed skasowaniem tego typu zdj c wy àcz najpierw funkcj ochrony. Po skasowaniu zdj ç nie ma ju mo liwoêci ich przywrócenia. Nale y wi c sprawdzaç zdj cia przed skasowaniem, aby uniknàç przypadkowego usuni cia tych kadrów, które chcemy zachowaç. PL 23

24 PRZEGLÑDANIE ZDJ å Kasowanie pojedynczych zdj ç S Pokr t o trybów 1 Wybierz 2 Wybierz obraz, który ma byç skasowany i naciênij przycisk S. WyÊwietlony zostanie ekran [S ERASE]. ERASE YES, a nast pnie naciênij przycisk Z. Plik obrazu jest kasowany i nast puje zamkni cie menu. Aby anulowaç kasowanie zdj cia, wybierz pozycj [NO] i naciênij przycisk Z lub naciênij ponownie przycisk S. YES NO SELECT GO OK Kasowanie wszystkich kadrów R Funkcja ta kasuje wszystkie obrazy zapisane na karcie. Pokr t o trybów G ówne menu [MODE MENU] [CARD] [ALL ERASE] 1 Wybierz YES, po czym naciênij przycisk Z. Skasowane zostanà wszystkie obrazy. SELECT ALL ERASE CAUTION ERASING ALL YES NO GO OK 24 PL

25 PRZEGLÑDANIE ZDJ å Formatowanie I Funkcja ta pozwala na sformatowanie karty. Formatowanie przygotowuje kart na przyjmowanie danych. JeÊli chcà Paƒstwo korzystaç z kart innych producentów ni Olympus lub kart, które by y wczeêniej sformatowane na komputerze, to przed u yciem nale y sformatowaç je w aparacie. Podczas formatowania kasowane sà wszystkie dane zapisane na karcie. Po skasowaniu nie ma ju mo liwoêci przywrócenia usuni tych danych obrazu, nale y wi c zawsze upewniç si przed poni szà operacjà, czy nie utracimy istotnych dla nas zdj ç. Upewnij si przed formatowaniem karty, czy zapisa eê lub przenios eê wszystkie istotne dane do komputera. Pokr t o trybów G ówne menu [MODE MENU] [CARD] [FORMAT] 1 Wybierz YES, po czym naciênij przycisk Z. Podczas procesu formatowania karty na monitorze wyêwietlana jest belka post pu [BUSY]. SELECT ALL ERASE CAUTION ERASING ALL YES NO GO OK Informacja na wyêwietlaczu: Formatowanie karty pami ci. Uwaga Podczas formatowania karty nie nale y podejmowaç poni szych dzia aƒ, gdy mo e to doprowadziç do uszkodzenia karty pami ci. Nie nale y otwieraç pokrywy karty, wyjmowaç baterii lub od àczaç bàdê pod àczaç zasilacza sieciowego (niezale nie od tego, czy w aparacie sà umieszczone baterie, czy te nie). PL 25

26 PRZEGLÑDANIE ZDJ å Odtwarzanie na ekranie telewizora Korzystajàc ze znajdujàcego si w komplecie z aparatem kabla AV mo na odtwarzaç wykonane zdj cia na ekranie telewizora. Mo na w ten sposób odtwarzaç zarówno zdj cia, jak i sekwencje wideo. Pokr t o trybów 1 Upewnij si, e telewizor i aparat fotograficzny sà wy àczone. Korzystajàc z kabla AV pod àcz cyfrowy aparat fotograficzny (z àcze A/V) do telewizora (wejêcie wideo). Pod àcz kabel do wejêcia wideo ( ó te) oraz do wejêcia dêwi ku (bia e) w telewizorze. Kabel AV 2 W àcz 3 W àcz Pod àcz kabel do wyjêcia A/V OUT (MONO). telewizor i przestaw go na tryb odbierania sygna u z wejêcia wideo. Szczegó y dotyczàce wejêcia wideo mo na znaleêç w instrukcji obs ugi telewizora. aparat i ustaw pokr t o trybów w pozycji. Ostatnio wykonane zdj cie zostanie wyêwietlone na ekranie telewizora. Korzystajàc z przycisków strza ek mo na wybieraç inne zdj cia, które chcemy pokazaç. Wskazówki Zaleca si, aby przy pod àczaniu aparatu do telewizora, aparat fotograficzny by zasilany z opcjonalnego zasilacza sieciowego. Przy wyêwietlaniu zdj ç na ekranie telewizora mogà one byç równie powi kszane, mo na wyêwietlaç indeks zdj ç oraz korzystaç z funkcji pokazu zdj ç. Uwaga Upewnij si, e sygna wyjêciowy wideo aparatu jest zgodny z sygna em wideo odbiornika telewizyjnego. Po pod àczeniu kabla AV do aparatu automatycznie zostanie wy àczony jego wbudowany monitor. Przy pod àczaniu aparatu do telewizora nale y korzystaç jedynie z kabla AV znajdujàcego si w komplecie z aparatem. Zdj cia mogà nie byç dok adnie wyêrodkowane na ekranie telewizora. 26 PL

27 WY ÑCZANIE APARATU 1 Wy àcz g ówny w àcznik aparatu. Ustaw OFF z pozycji (. Monitor wy àczy si. Wsunie si obiektyw. 2 Zamknij monitor aparatu. Obróç monitor ekranem do do u, by by zabezpieczony. Teraz, po zapoznaniu si ze sposobem fotografowania i odtwarzania mo esz zwróciç si do Zaawansowanej instrukcji obs ugi, by odkryç wi cej mo liwoêci aparatu. Dodatkowo zaê, by w pe ni wykorzystaç zalety cyfrowego fotografowania i atwiej dzieliç si swoimi zdj ciami, zainstaluj oprogramowanie do edycji obrazu OLYMPUS Master znajdujàce si na za àczonej p ycie CD-ROM. PL 27

28 Specyfikacja techniczna Camera Typ produktu : Cyfrowy aparat fotograficzny (do wykonywania i wyêwietlania zdj ç) System zapisu Zdj cia : Cyfrowy zapis, TIFF (bez kompresji), JPEG (zgodny z systemem regu dla plików aparatów cyfrowych [DCF]), dane RAW Zastosowane standardy Dêwi k dogrywany do zdj ç 28 PL : Exif 2.2, Cyfrowy format zamówienia wydruku (DPOF), PRINT Image Matching II, PictBridge : Format Wave Sekwencje wideo : QuickTime Motion JPEG Pami ç : xd-picture Card ( MB) CompactFlash / Microdrive* * Nie mo na korzystaç z noêników Microdrive 340 MB RozdzielczoÊç : 3072 x 2304 pikseli (RAW / TIFF / SHQ / HQ) 3072 x 2048 pikseli (3:2 SHQ / HQ) 2592 x 1944 pikseli (TIFF / SQ1) 2288 x 1712 pikseli (TIFF / SQ1) 2048 x 1536 pikseli (TIFF / SQ1) 1600 x 1200 pikseli (TIFF / SQ1) 1280 x 960 pikseli (TIFF / SQ2) 1024 x 768 pikseli (TIFF / SQ2) 640 x 480 pikseli (TIFF / SQ2) Liczba zdj ç, jakà mo na zapisaç (Gdy u ywana jest karta pami ci i pojemnoêci 16 MB- zapis bez dêwi ku) : Oko o 1 zdj cie (RAW: 3072 x 2304) Oko o 0 zdj ç (TIFF: 3072 x 2304) Oko o 3 zdj cia (SHQ: 3072 x 2304) Oko o 9 zdj ç (HQ: 3072 x 2304) Oko o 32 zdj cia (SQ1: 1600 x 1200 NORMAL) Oko o 165 zdj ç (SQ2: 640 x 480 NORMAL) Efektywna liczba pikseli : 7,100,000 pikseli Przetwornik obrazu : Sta y przetwornik CCD 1/1.8 cala 7,410,000 pikseli (wszystkich) Obiektyw : Obiektyw Olympus 5.7 mm do 22.9 mm, f2.8 do f4.8 (odpowiednik obiektywu 27 mm do 110 mm w aparacie ma oobrazkowym) Filtr : Specjalnie filtry Olympus System fotometryczny : Cyfrowy pomiar ESP, pomiar punktowy, pomiar centralniewa ony WartoÊci przys ony : f2.8 do f11.0 Pr dkoêci migawki : 15 do 1/4000 sek. (Tryb B maksymalnie 120 sekund) Zakres fotografowania : 0.8 m do (Normalny) 0.2 m do 0.8 m (Tryb makro) Celownik : Optyczny celownik rzeczywistego obrazu Monitor : Kolorowy 1.8 calowy TFT LCD, 130,000 pikseli

29 Specyfikacja techniczna Autofocus : Podwójny system Autofocus a, System detekcji kontrastu oraz system detekcji ró nic fazowych Z àcza zewn trzne : WejÊcie zasilacza DC-IN, z àcze USB (typu mini), wyjêcie A/V System automatycznego : Od 2000 do roku 2099 kalendarza Warunki otoczenia Temperatura : 0 C do 40 C (32 F do 104 F) (dzia anie) 20 C do 60 C ( 4 F do 140 F) (przechowywanie) WilgotnoÊç : 30% do 90% (dzia anie) / 10% do 90% (przechowywanie) Zasilanie : Specjalna bateria litowo-jonowa firmy Olympus BLM-1. Opcjonalny zasilacz sieciowy firmy Olympus Wymiary : 116 mm (szer.) x 87 mm (wys.) x 65.5 mm (g b.) (bez elementów wystajàcych) Waga : 433 g (bez baterii i karty) Karta xd-picture Card Typ pami ci : NAND Flash EEP-ROM Warunki dzia ania Temperatura : 0 C 55 C (obs uga) 20 C 65 C (przechowywanie) WilgotnoÊç : 95% lub ni sza Napi cie sterujàce : 3 V (3.3 V) Wymiary : Oko o 20 mm x 25 mm x 1.7 mm Bateria litowo-jonowa BLM-1 Typ : Bateria litowo-jonowa wielokrotnego adowania Standardowe napi cie : 7.2 V pràdu sta ego Standardowa : 1,500 mah pojemnoêç ywotnoêç baterii : Oko o 500 pe nych cykli adowania (zmienne zale nie od u ytkowania) Warunki dzia ania Temperatura : 0 C do 40 C ( adowanie) / 10 C do 60 C (dzia anie) / 20 C do 30 C (przechowywanie) Wymiary : 39 x 55 x 21.5 mm Waga : Oko o 75 g (bez zakrywki zabezpieczajàcej) PL 29

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS C-350 ZOOM http://pl.yourpdfguides.com/dref/2743657

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS C-350 ZOOM http://pl.yourpdfguides.com/dref/2743657 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla OLYMPUS C-350 ZOOM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla OLYMPUS C-350 ZOOM (informacje,

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry HiPath 3000 HiPath 4000 Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry Informacje dotyczàce instrukcji obs ugi Niniejsza Instrukcja Obs ugi opisuje u ytkowanie aparatów telefonicznych optipoint 500 entry w po

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 Instrukcja obsługi 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 WSTĘP Aparat cyfrowy Kidizoom to wytrzymały aparat pozwalający dzieciom robić własne zdjęcia, nakręcać filmy i grać w gry! Aparat Kidizoom ma

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

PL_8ed-RBCoverEastEur.qxp 6/25/03 12:02 PM Page 1. Podr cznik

PL_8ed-RBCoverEastEur.qxp 6/25/03 12:02 PM Page 1. Podr cznik PL_8ed-RBCoverEastEur.qxp 6/25/03 12:02 PM Page 1 Podr cznik PL_8ed-RBCoverEastEur.qxp 6/25/03 12:02 PM Page 2 Czytajàc ten podr cznik poznasz Magic: The Gathering najlepszà gr karcianà na Êwiecie. Gdy

Bardziej szczegółowo

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 Panel sterujåcy TAC gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 6 720 610 572 PL (01.03) OSW (948.58.101/83894210) Wprowadzenie Cyfrowy panel sterujåcy TAC zamontowany

Bardziej szczegółowo

Océ TDS600. Océ TDS600. Drukuj, kopiuj i skanuj w du ym formacie. Konfiguracja podstawowa. Certyfikaty

Océ TDS600. Océ TDS600. Drukuj, kopiuj i skanuj w du ym formacie. Konfiguracja podstawowa. Certyfikaty Specyfikacja techniczna Océ TDS600 Drukuj, kopiuj i skanuj w du ym formacie Konfiguracja podstawowa Drukarka Océ TDS600 Technologia Elektrofotograficzna (g owica LED), b ben z organicznym fotoprzewodnikiem

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE...2 STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA...2 ZASADA OBSŁUGI...2 NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA...5 DANE TECHNICZNE...5

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

12-języczny Advanced Global Translator

12-języczny Advanced Global Translator Umowa Licencyjna (Obowiązująca poza państwami należącymi do Wspólnoty Europejskiej oraz w Szwajcarii) 12-języczny Advanced Global Translator PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA NABYTEGO PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

Dakota 10 i 20 Podręcznik użytkownika

Dakota 10 i 20 Podręcznik użytkownika Dakota 10 i 20 Podręcznik użytkownika 2010 Garmin Ltd. i podmioty zależne Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 or (800) 800.1020 Fax (913) 397.8282

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Barbara Czekaƒska Izabela Lipiƒska Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Numer dopuszczenia: DKOS-5002-49/07 Barbara Czekaƒska nauczyciel j zyka angielskiego w przedszkolu w Warszawie; d

Bardziej szczegółowo