STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK

2 MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkaƒców oraz zaj cie przez Warszaw znaczàcego miejsca wêród najwa niejszych metropolii europejskich. WIZJA Warszaw 2020 roku widzimy jako atrakcyjnà, nowoczesnà, dynamicznie rozwijajàcà si metropoli z gospodarkà opartà na wiedzy, Êrodkowoeuropejskie centrum finansowe, miasto zajmujàce znaczàce miejsce wêród najwa niejszych stolic europejskich. Warszawa w naszej wizji to wspólnota otwarta i dost pna, miasto wysokiej jakoêci ycia, wa ne centrum kultury europejskiej o dobrze zorganizowanej przestrzeni publicznej - miasto z duszà. EL STRATEGIY 1. Poprawa jakoêci ycia i bezpieczeƒstwa mieszkaƒców Warszawy EL STRATEGIY 2. Wzmocnienie poczucia to samoêci mieszkaƒców poprzez piel gnowanie tradycji, rozwój kultury i pobudzanie aktywnoêci spo ecznej EL STRATEGIY 3. Rozwijanie funkcji metropolitalnych wzmacniajàcych pozycj Warszawy w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim EL STRATEGIY 4. Rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i badaniach naukowych EL STRATEGIY 5. Osiàgni cie w Warszawie trwa ego adu przestrzennego el operacyjny 1.1. Podniesienie poziomu i dost pnoêci us ug publicznych, w tym oêwiaty, kultury, rekreacji i sportu, opieki zdrowotnej i pomocy spo ecznej el operacyjny 1.2. Zwi kszenie bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego el operacyjny 1.3. Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz modernizacji istniejàcych budynków el operacyjny 1.4. Wykorzystanie walorów i zapewnienie sta ej poprawy stanu Êrodowiska przyrodniczego el operacyjny 1.5. Zapewnienie wysokiej jakoêci us ug infrastrukturalnych el operacyjny 1.6. Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przemieszczania si w mieêcie osób i towarów el operacyjny 2.1. mocnienie tradycji m.st. Warszawy oparte na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym el operacyjny 2.2. Wykreowanie nowych atrakcji i przedsi wzi ç kulturalnych na Êwiatowym poziomie, które by yby znakiem firmowym miasta el operacyjny 2.3. Zwi kszenie atrakcyjnoêci Warszawy dla mieszkaƒców i turystów el operacyjny 2.4. Aktywizacja spo ecznoêci lokalnych i organizacji pozarzàdowych el operacyjny 3.1. Zapewnienie sprawnej komunikacji wewn trznej i zewn trznej obszaru metropolitalnego Warszawy el operacyjny 3.2. Wzmocnienie roli Warszawy jako wa nego europejskiego centrum gospodarczo-finansowego i naukowego oraz oêrodka decyzji politycznych el operacyjny 3.3. Budowa instytucji potrzebnych dla sprawnego funkcjonowania ca ego obszaru metropolitalnego Warszawy el operacyjny 4.1. Wykorzystanie potencja u naukowego Warszawy do rozwoju gospodarki opartej na zaawansowanych technologiach el operacyjny 4.2. Rozbudowa i unowoczeênienie kompleksów akademickich el operacyjny 4.3. Stworzenie korzystnych warunków do prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej i inwestowania el operacyjny 5.1. porzàdkowanie struktury przestrzennej miasta z wy àczeniem spod zabudowy zwartych terenów zieleni tworzàcych uk ad przyrodniczy el operacyjny 5.2. Zorganizowanie reprezentacyjnych przestrzeni publicznych w centralnym obszarze miasta el operacyjny 5.3. Zorganizowanie lokalnych przestrzeni publicznych sprzyjajàcych integracji spo ecznej el operacyjny 5.4. Integracja przestrzenna lewobrze nej i prawobrze nej Warszawy el operacyjny 5.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 2

3

4

5 Szanowni Paƒstwo! Warszawa stolica paƒstwa po o onego w samym sercu Europy, w ostatnich kilkunastu latach by a Êwiadkiem wydarzeƒ, które znaczàco wp yn y na perspektywy jej rozwoju. Transformacja ustrojowa Polski, otwarcie granic i uwolnienie potencja u gospodarczego kraju, a póêniej wejêcie Polski w struktury nii Europejskiej, stworzy y rzeczywiste podstawy samorzàdnoêci i warunki do rozwoju wielu miast w Polsce. Równie dla samej Warszawy nastàpi prze om w 2002 roku powiat i jedenaêcie sto ecznych gmin po àczono w jeden spójny organizm miejski, dzi ki czemu mo na by o stworzyç nowà, ujednoliconà struktur zarzàdzania. OkolicznoÊci te wymagajà nakreêlenia na nowo kierunków rozwoju stolicy. Obarczona brzemieniem trudnych doêwiadczeƒ historii, zniszczona dramatem II wojny Êwiatowej i wcià jeszcze nie do koƒca odbudowana Warszawa, staje dziê przed mo liwoêcià odzyskania nale nego jej miejsca na politycznej, kulturalnej i gospodarczej mapie Europy. By jednak nasz trud przyniós wymierne rezultaty, potrzebna jest spójna wizja rozwoju miasta. Potrzebny jest dokument jasno okreêlajàcy kierunek dzia aƒ, w którym samorzàd Warszawy wraz ze wszystkimi jej mieszkaƒcami powinien podà aç, by wykorzystaç t historycznà szans. Przedstawiona Strategia Rozwoju Miasta Sto ecznego Warszawy do 2020 roku jest efektem kilkunastomiesi cznego, wspólnego wysi ku w adz miasta i niezale nych ekspertów, którzy stan li przed trudnym zadaniem okreêlenia podstawowych za o eƒ rozwoju Warszawy i jej spo ecznoêci na najbli szych pi tnaêcie lat. Naszym spojrzeniem obj liêmy wszystkie dziedziny ycia stolicy. W toku prac konfrontowaliêmy plany z opiniami ró nych warszawskich Êrodowisk, pytaliêmy warszawiaków o ich pomys y na rozwój miasta. Ich liczba przeros a nasze najêmielsze oczekiwania. Wiele z tych pomys ów zosta o uwzgl dnionych w ostatecznym tekêcie Strategii. Dzisiaj mo emy z satysfakcjà powiedzieç, e Strategia Rozwoju Miasta Sto ecznego Warszawy do 2020 roku jest wspólnym dzie em wszystkich warszawiaków. Jest te naszym zobowiàzaniem do pracy na rzecz realizacji zawartych tu planów. Zapraszam wszystkich Paƒstwa do wspó dzia ania, by za pi tnaêcie lat Warszawa sta a si równie pi kna jak nasze dzisiejsze marzenia! Lech Kaczyƒski Warszawa, sierpieƒ 2005 r. Prezydent Miasta Sto ecznego Warszawy

6 Spis treêci Wst p 5 Analiza SWOT 7 Misja 9 Wizja 11 EL STRATEGIY 1. Poprawa jakoêci ycia i bezpieczeƒstwa mieszkaƒców Warszawy 15 el operacyjny 1.1. Podniesienie poziomu i dost pnoêci us ug publicznych, w tym oêwiaty, kultury, rekreacji i sportu, opieki zdrowotnej i pomocy spo ecznej. 17 el operacyjny 1.2. Zwi kszenie bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego 20 el operacyjny 1.3. Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz modernizacji istniejàcych budynków 21 el operacyjny 1.4. Wykorzystanie walorów i zapewnienie sta ej poprawy stanu Êrodowiska przyrodniczego 22 el operacyjny 1.5. Zapewnienie wysokiej jakoêci us ug infrastrukturalnych 25 el operacyjny 1.6. Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przemieszczania si w mieêcie osób i towarów 26 EL STRATEGIY 2. Wzmocnienie poczucia to samoêci mieszkaƒców poprzez piel gnowanie tradycji, rozwój kultury i pobudzanie aktywnoêci spo ecznej 33 el operacyjny 2.1. mocnienie tradycji m.st. Warszawy oparte na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym 35 el operacyjny 2.2. Wykreowanie nowych atrakcji i przedsi wzi ç kulturalnych na Êwiatowym poziomie, które by yby znakiem firmowym miasta 37 el operacyjny 2.3. Zwi kszenie atrakcyjnoêci Warszawy dla mieszkaƒców i turystów 38 el operacyjny 2.4. Aktywizacja spo ecznoêci lokalnych i organizacji pozarzàdowych 40 EL STRATEGIY 3. Rozwijanie funkcji metropolitalnych wzmacniajàcych pozycj Warszawy w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim 41 el operacyjny 3.1. Zapewnienie sprawnej komunikacji wewn trznej i zewn trznej obszaru metropolitalnego Warszawy 43 el operacyjny 3.2. Wzmocnienie roli Warszawy jako wa nego europejskiego centrum gospodarczo-finansowego i naukowego oraz oêrodka decyzji politycznych 45 el operacyjny 3.3. Budowa instytucji potrzebnych dla sprawnego funkcjonowania ca ego obszaru metropolitalnego Warszawy 46 EL STRATEGIY 4. Rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i badaniach naukowych 47 el operacyjny 4.1. Wykorzystanie potencja u naukowego Warszawy do rozwoju gospodarki opartej na zaawansowanych technologiach 49 el operacyjny 4.2. Rozbudowa i unowoczeênienie kompleksów akademickich 50 el operacyjny 4.3. Stworzenie korzystnych warunków do prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej i inwestowania 51 EL STRATEGIY 5. Osiàgni cie w Warszawie trwa ego adu przestrzennego 53 el operacyjny 5.1. porzàdkowanie struktury przestrzennej miasta z wy àczeniem spod zabudowy zwartych terenów zieleni tworzàcych uk ad przyrodniczy 55 el operacyjny 5.2. Zorganizowanie reprezentacyjnych przestrzeni publicznych w centralnym obszarze miasta 57 el operacyjny 5.3. Zorganizowanie lokalnych przestrzeni publicznych sprzyjajàcych integracji spo ecznej 58 el operacyjny 5.4. Integracja przestrzenna lewobrze nej i prawobrze nej Warszawy 59 el operacyjny 5.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 60 Za àczniki 61 Indeks zadaƒ 62 Tematyczna analiza SWOT 69

7 Wst p 5

8 Pa ac Saski wizualizacja Prezydent miasta sto ecznego Warszawy zarzàdzeniem nr 1438/2004 z dnia 27 lutego 2004 r. (z póên. zm.) w sprawie powo ania Zespo u ds. opracowania Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku zainaugurowa prace nad nowà strategià. Poprzednia strategia przyj ta uchwa à Rady Miasta Sto ecznego Warszawy w 1998 roku zdezaktualizowa a si z kilku powodów. Najwa niejsze to: zmiana ustroju Warszawy, przystàpienie Polski do nii Europejskiej oraz wejêcie w ycie nowych uregulowaƒ prawnych nak adajàcych na samorzàd obowiàzek przygotowania kompleksowych programów w okre- Êlonych dziedzinach funkcjonowania miasta. Prace nad strategià przebiega y wielotorowo. Opracowano dwa dokumenty: raport o stanie miasta, czyli diagnoz, oraz strategi rozwoju. Równolegle prowadzone by y konsultacje spo eczne. W pracach uczestniczyli pracownicy rz du m.st. Warszawy, a tak e eksperci i konsultanci zewn trzni, g ównie pracownicy naukowi warszawskich wy szych uczelni i instytutów naukowych. Prace nad strategià prowadzone by y w siedmiu podzespo ach: 1) polityki miasta 2) gospodarki przestrzennej 6 3) bezpieczeƒstwa publicznego 4) transportu i drogownictwa 5) infrastruktury technicznej 6) infrastruktury spo ecznej 7) ochrony Êrodowiska Dodatkowy podzespó zajmowa si opracowaniem raportu o stanie miasta. W ramach konsultacji spo ecznych odby y si trzy seminaria: ze Êrodowiskiem biznesu w dniu 29 czerwca 2004 r. ze Êrodowiskiem studenckim w dniu 21 paêdziernika 2004 r. ze Êrodowiskami kultury, sportu, turystyki i wypoczynku oraz przyrodniczym w dniu 26 paêdziernika 2004 r. Ponadto OÊrodek Konsultacji i Dialogu Spo ecznego przeprowadzi m.in. badanie z wykorzystaniem ankiety internetowej i wywiadu bezpoêredniego na próbie losowej mieszkaƒców Warszawy w wieku powy ej 15 lat oraz badanie fokusowe obejmujàce cztery wywiady grupowe z osobami urodzonymi w Warszawie: dwa ze studentami i dwa z osobami w wieku lat o wykszta ceniu wy szym. Konsultacjie spo eczne odbywa y si równie podczas wystawy Warszawa Przysz oêci. Dla zwiedzajàcych wystaw przygotowano broszur zawierajàcà skróconà wersj projektu strategii. Broszura by a tak e dost pna we wszystkich urz dach dzielnicowych. Mieszkaƒcy mogli sk adaç uwagi na piêmie do specjalnie przygotowanych urn, bàdê drogà elektronicznà. W zwiàzku z niepokojàcymi dla Warszawy wynikami oficjalnej prognozy GS powa nym problemem strategicznym sta si perspektywiczny rozwój populacji stolicy. Dlatego w styczniu 2005 r. zorganizowano konferencj naukowà Perspektywy rozwoju demograficznego Warszawy, a wnioski z dyskusji wykorzystano w projekcie Strategii. Raport o stanie miasta jest odr bnym, obszernym dokumentem. Na jego podstawie przeprowadzono analiz SWOT rozpoznanie mocnych i s abych stron Warszawy oraz szans i zagro eƒ rozwoju. Wyniki tej analizy, zamieszczone w niniejszym opracowaniu, pos u y y do sformu owania misji, wizji oraz celów strategicznych i operacyjnych. Weryfikacja raportu o stanie miasta i strategii przeprowadzona zosta a podczas zaj ç warsztatowych z udzia em kadry kierowniczej rz du Miasta, które odby y si w dwóch turach w kwietniu i maju 2005 r.

9 Analiza SWOT 7

10 SILNE STRONY S ABE STRONY MO LIWOÂI ZAGRO ENIA Sto ecznoêç strój sprzyjajàcy koordynacji zrównowa onego rozwoju i wprowadzaniu rozwiàzaƒ kompleksowych w skali ca ego miasta Brak identyfikacji mieszkaƒców z miastem oraz brak marki miasta identyfikatora w oglàdzie zewn trznym Zmiana dotyczàca zarzàdzania metropoliami w ustawie o jednostkach samorzàdu terytorialnego Potencjalna ch onnoêç miasta wynoszàca 2,5-3 mln mieszkaƒców Spadek roli Warszawy jako àcznika Polski z zagranicà Brak wspó dzia ania samorzàdów w ramach metropolii warszawskiej Odp yw firm i zamo niejszych mieszkaƒców do obszarów podmiejskich Wzrost przest pczoêci i zjawisk patologicznych, zw aszcza wêród m odzie y Najsilniejszy i najwi kszy oêrodek naukowy i akademicki w Polsce Niska dynamika wzrostu nak adów na badania i rozwój Niski stopieƒ powiàzaƒ mi dzy naukà i biznesem niewielkie zaanga owanie Êrodków sektora prywatnego w badania i rozwój Najwi ksze centrum naukowo-techniczne kraju Transfer wiedzy z nauki do gospodarki Rozwój gospodarki opartej na wiedzy i wysokich technologiach Niski poziom nak adów na badania i rozwój ze strony sektora przemys owego (2/3 nak adów na badania i rozwój pokrywa bud et paƒstwa) Brak wykorzystania polskiej myêli technicznej; êród em innowacji i nowych technologii sà g ównie firmy z udzia em kapita u zagranicznego Du y potencja gospodarczy i koncentracja inwestycji Najwi kszy rynek pracy w Polsce Brak obiektów wystawienniczo-targowych Nap yw inwestycji zagranicznych Dost pnoêç Êrodków E Miasto jako najwi kszy inwestor i pracodawca w regionie Wysoka liczba osób o niezarobkowym êródle utrzymania Bogate dziedzictwo kulturowe Obszary krajobrazowo-architektoniczne o unikatowej wartoêci Brak czytelnego centrum miasta i centrów dzielnicowych Nieuregulowany stan w asnoêci gruntów Ma a liczba miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i niska ich jakoêç Du e dysproporcje w rozwoju przestrzennym dzielnic Programy rewitalizacyjne Dezintegracja przestrzenna miasta rozpraszanie zabudowy Brak programu modernizacji osiedli mieszkaniowych z wielkiej p yty Du a iloêç terenów zieleni (lasy, parki, dolina Wis y) Niedostateczne wykorzystanie zasobów przyrodniczych Wykorzystanie Doliny Wis y do podnoszenia jakoêci wn trza miejskiego Nierozwiàzany problem gospodarki odpadami Wysoki poziom ha asu komunikacyjnego G ówny w ze transportowy kraju System drogowy zorientowany na dojazdy do centrum miasta, brak po àczeƒ obwodowych Zbyt wolno rozwijajàca si infrastruktura komunikacji zbiorowej w stosunku do rozwoju urbanistycznego miasta Problemy z parkowaniem Niski poziom bezpieczeƒstwa ruchu drogowego trzymywanie si wysokiej liczby u ytkowników transportu zbiorowego Mo liwoêç bardziej efektywnego wykorzystania rezerw systemu tramwajowego oraz w àczenia kolei do obs ugi miasta i po àczeƒ podmiejskich Brak instytucji koordynujàcej transport zbiorowy na poziomie metropolitalnym Najwi ksze zasoby teleinformatycznej struktury sieciowej w Polsce Rezerwy wydajnoêci êróde i urzàdzeƒ do produkcji wody Brak oczyszczalni Êcieków dla lewobrze nej cz Êci miasta Liberalizacja rynku energetycznego w 2006 r. (konkurencja w zakresie dostaw energii odbiorcom koƒcowym) Brak bazy planistycznej do rozwoju infrastruktury technicznej KilkanaÊcie obiektów hotelowych o wysokim standardzie Brak obiektów dla du ej widowni: stadionu i hali sportowej Rozwój turystyki kulturowej Ma a liczba hoteli klasy turystycznej Realizacja programu wspó pracy z organizacjami pozarzàdowymi Niespójne przepisy zwiàzane z dzia alnoêcià organizacji pozarzàdowych Wykorzystanie potencja u organizacji pozarzàdowych Brak wieloletniego programu wspó pracy miasta z organizacjami pozarzàdowymi 8

11 Misja Port Praski wizualizacja Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkaƒców oraz zaj cie przez Warszaw znaczàcego miejsca wêród najwa niejszych metropolii europejskich. 9

12 Stolica Rzeczypospolitej Polskiej Podstawowym wyró nikiem Warszawy jest jej sto- ecznoêç. To tutaj zapadajà najwa niejsze decyzje dotyczàce przysz oêci czterdziestomilionowego europejskiego paƒstwa, to warszawiacy stanowià trzon centralnej administracji paƒstwowej. Mamy zamiar na nowo odkryç ca e bogactwo perspektyw, jakie stwarza ta uprzywilejowana pozycja naszego miasta. W pierwszym rz dzie chcemy zmieniç wizerunek Warszawy wêród mieszkaƒców innych miast Polski. B dziemy starali si pokazaç, e sto- ecznoêç niesie ze sobà odpowiedzialnoêç za dobro wspólne ca ego narodu. Miasto o bogatych tradycjach Dzia ania nasze majà swoje korzenie w bogatym i unikatowym dziedzictwie Warszawy, jej historii i tradycji, w bohaterskiej postawie mieszkaƒców uczestników Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Powstania Warszawskiego 1944 roku. Pragniemy te piel gnowaç i podtrzymywaç charakterystyczne dla Warszawy bogate tradycje kulturalne i spo ecznikowskie. Wa nym elementem naszej misji b dzie dba oêç o zachowanie materialnej i duchowej spuêcizny Warszawy. ieszàc si dorobkiem pokoleƒ pi knem warszawskich zabytków, bogactwem dziedzictwa kulturalnego i naukowego, nie zapomnimy o szczególnych walorach naturalnych stolicy, unikatowej bliskoêci du ych obszarów przyrodniczych i terenów wielkomiejskich, niepowtarzalnym pi knie wiêlanych brzegów i ró norodnoêci gatunkowej fauny. Ochrona tych zasobów jest jednym z najwa niejszych obowiàzków miasta. Zaspokojenie potrzeb mieszkaƒców W centrum uwagi chcemy zawsze stawiaç dobro mieszkaƒców naszego miasta. Nasze dzia ania nakierowane b dà przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb warszawiaków we wszystkich dziedzinach ich ycia. Podstawowym celem dzia ania Warszawy jako wspólnoty czynimy dziê osiàgni cie przez wszystkich szeroko rozumianej satysfakcji z wysokiego standardu ycia w metropolii z wszechstronnie rozbudowanymi funkcjami kulturalnymi, oêwiatowymi, sportowo-rekreacyjnymi, nowoczesnà i wygodnà infrastrukturà komunikacyjnà, socjalnà i us ugowà. Pragniemy, by mieszkaƒcy Warszawy czerpali radoêç z ycia w mieêcie przyjaznym, gwarantujàcym dobrobyt ca ej spo- ecznoêci i ka dego z mieszkaƒców. Znaczàce miejsce Warszawy wêród metropolii europejskich Rosnàca rola Polski na arenie mi dzynarodowej, b dàca efektem naszej aktywnoêci w ramach nii Europejskiej sprawia, e Êwiat patrzy na Warszaw stolic Polski jako na wa ny oêrodek decyzyjny i polityczny w Europie. B dziemy dà yç, by Warszawa znalaz a si w gronie najwa niejszych metropolii Europy. Aspiracjom politycznym towarzyszyç b dà dzia ania na polu gospodarczym, kulturalnym i naukowym odpowiednie do rangi, jakà chcemy nadaç naszemu miastu. Projekt Mostu Pó nocnego 10

13 Wizja Narodowy Stadion Pi karski wizualizacja Warszaw 2020 roku widzimy jako atrakcyjnà, nowoczesnà, dynamicznie rozwijajàcà si metropoli z gospodarkà opartà na wiedzy, Êrodkowoeuropejskie centrum finansowe, miasto zajmujàce znaczàce miejsce wêród najwa niejszych stolic europejskich. Warszawa w naszej wizji to wspólnota otwarta i dost pna, miasto wysokiej jakoêci ycia, wa ne centrum kultury europejskiej o dobrze zorganizowanej przestrzeni publicznej miasto z duszà. 11

14 Warszawa atrakcyjna i nowoczesna Warszawa roku 2020 to miasto atrakcyjne, przyciàgajàce nowych mieszkaƒców z Polski i zagranicy. Gromadzi ludzi m odych i dynamicznych, wykszta conych lub pragnàcych pog biç tu swoje wykszta cenie. Ludzi dokonujàcych nieskr powanego wyboru zaj cia czy miejsca zamieszkania, przywyk ych do samodzielnego decydowania o swoim losie i do wspó decydowania o swoim otoczeniu. Warszawa daje im mo liwoêç nauki, rozwoju intelektualnego i odpowiadajàcej ich aspiracjom pracy. Stwarza dobre warunki pracy, mieszkania i wypoczynku, zapewnia komfortowy dost p do Êrodków àcznoêci i sprawnà komunikacj. Dynamicznie rozwijajàca si metropolia iloêci zrealizowanych inwestycji prywatnych i przyjaznego klimatu dla wszelkiego rodzaju dzia alno- Êci gospodarczej. Do gospodarczego sukcesu Warszawy przyczynia si jej rola pr nego oêrodka transferu nowych technologii z nauki do przemys u, korzystajàcego z bogatego dorobku naukowego miejscowych placówek badawczych. Warszawa stanowi jeden z czo owych oêrodków akademickich w Europie, skupiajàcy wokó wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktycznej blisko pó miliona studentów. Do ich dyspozycji pozostaje nadwiêlaƒskie miasteczko akademickie z doskonale wyposa onymi laboratoriami badawczymi. zupe nieniem infrastruktury naukowo-badawczej jest nowoczesne entrum Nauki Kopernik, a tak e wysokiej klasy sieç teleinformatyczna obejmujàca swoim zasi giem ca à metropoli. Wizja przysz oêci Warszawy staje si realna dzi ki przeznaczeniu na miejskie inwestycje do 2020 roku kilkudziesi ciu miliardów z otych. Otwarta i dost pna wspólnota warszawska zapewnia trwa y i zrównowa ony rozwój miasta, obejmujàcy zarówno sfer gospodarczà, spo ecznà, jak i ekologicznà. Nast puje rozwój funkcji metropolitalnych Warszawy jako oêrodka integrujàcego ca y obszar aglomeracji warszawskiej. Miasto z gospodarkà opartà na wiedzy Warszawa wybierana na siedzib wielu korporacji mi dzynarodowych, posiada wypracowanà strategi wspó pracy z kapita em prywatnym, przynoszàcà obopólne korzyêci. Dysponuje bogatà, atrakcyjnà ofertà inwestycyjnà, prowadzi ugruntowanà polityk w stosunku do ma ych i Êrednich przedsi biorstw, wspiera nowe inicjatywy i odnosi sukcesy w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego. Warszawa skutecznie konkuruje z innymi oêrodkami w Europie i Êwiecie pod wzgl dem 12 Pasa Wiecha wizualizacja

15 Ârodkowoeuropejskie centrum finansowe Dzi ki umiej tnie prowadzonej polityce regionalnej i optymalnemu wykorzystaniu dost pnej pomocy unijnej nasze miasto siedziba najwi kszej gie dy papierów wartoêciowych w regionie, zyskuje miano Êrodkowoeuropejskiego centrum finansowo-gospodarczego. Warszawa to równie wiodàce w kraju centrum targowo-wystawiennicze i kongresowe, z dostosowanà do potrzeb goêci bazà hotelowà i gastronomicznà. Wa na stolica europejska Widzimy Warszaw przysz oêci jako atrakcyjnà metropoli europejskà, siedzib mi dzynarodowych instytucji, centrum Europy Ârodkowo-Wschodniej. Warszawa skutecznie wykorzystuje status stolicy najwi kszego paƒstwa w regionie. Staje si wa nym oêrodkiem regionalnym, centrum wymiany informacji, wartoêci, kultury, technologii i dóbr materialnych. Oddzia uje równie na kraje sàsiednie, w szczególnoêci na naszych wschodnich sàsiadów. Wspólnota otwarta i dost pna Zarówno stali mieszkaƒcy Warszawy, jak i przyjezdni, którzy uczà si, studiujà lub pracujà w stolicy, a tak e turyêci i inwestorzy kochajà Warszaw jako miasto otwarte i pe ne nieograniczonych mo liwoêci. Miasto wysokiej jakoêci ycia W mieêcie dzia ajà nowoczesne systemy bezpieczeƒstwa, a wysokà jakoêç ycia mieszkaƒców Warszawy gwarantujà dobrze prosperujàce zak ady pracy oraz wysokiej jakoêci infrastruktura miejska, rozbudowana z wykorzystaniem Êrodków unijnych. W aglomeracji funkcjonuje rozwini ty, przyjazny dla cz owieka i naturalnego Êrodowiska, zintegrowany system komunikacji publicznej. Dzia ajà trzy linie metra, rozbudowana jest sieç tramwajowa, która dociera do Tarchomina i Wilanowa. Szybka Kolej Miejska obs uguje siedem kierunków podwarszawskich, zaê dojazd do stacji kolejowych umo liwia komunikacja autobusowa. System parkingów Parkuj i Jedê oraz w z ów przesiadkowych zach ca do korzystania z komunikacji publicznej, co powoduje zmniejszenie ruchu samochodowego w Êcis ym centrum miasta. Jest to mo liwe równie dzi ki systemowi zarzàdzania ruchem oraz dzi ki systemowi obwodnic Obwodnicy entrum i Obwodnicy ÂródmieÊcia. Kierujà one transport na obrze a Warszawy i zapobiegajà zatorom komunikacyjnym na g ównych arteriach miasta. Integracj lewo- i prawobrze nej Warszawy 13

16 u atwia kilkanaêcie przepraw mostowych przez Wis. daje si te rozwiàzaç problemy gospodarki wodno-êciekowej i odpadów komunalnych. System dystrybucji wody odbywa si przez zmodernizowane magistrale, obs ugujàce równie peryferia miasta, a dostarczana woda miejska jest dobrej jakoêci. Dzia ajà dwie oczyszczalnie Êcieków: zajka i Po udnie, które obs ugujà ca y obszar miasta. Wprowadzony zostaje te jednolity program gospodarki odpadami, zapewniajàcy ich w aêciwà selekcj i utylizacj. daje si zminimalizowaç ucià liwoêci wynikajàce z nadmiernego ha asu i zanieczyszczenia Êrodowiska. Kszta towanie terenów zieleni, a tak e ochrona i w aêciwe u ytkowanie obszarów cennych ze wzgl dów przyrodniczych i krajobrazowych, daje mo liwoêç ich wykorzystania dla podniesienia atrakcyjnoêci Warszawy oraz zachowania dla przysz ych pokoleƒ. entrum kultury Warszawa przyjmuje rol Europejskiej Stolicy Kultury. Wa ne wydarzenia kulturalne o zasi gu mi dzynarodowym wpisane zostajà do kalendarza powszechnie dost pnego dla mieszkaƒców i przyjezdnych. Obok presti owych festiwali, konkursów i cyklicznie organizowanych wystaw, na które zje d a si do Warszawy elita Êwiata kultury, szczególnego kolorytu nadajà miastu dzia ania kulturalne mniejszych spo ecznoêci: dzielnic, osiedli, ulic. Liczne koncerty, imprezy artystyczne, festiwale, festyny, Êwi ta ulic i dzielnic stajà si wa nym czynnikiem integrujàcym mieszkaƒców i atrakcjà dla osób odwiedzajàcych stolic. Miasto o dobrze zorganizowanej przestrzeni publicznej Warszawa liczy blisko 2,5 miliona mieszkaƒców (oko o 4 milionów w obr bie ca ej aglomeracji). Dla spo ecznoêci tej stworzono dobrze zorganizowanà, rozwijajàcà si przestrzeƒ publicznà z nowoczesnym i atrakcyjnym centrum, z zagospodarowanym placem Defilad, placem Pi sudskiego i zmodernizowanym Krakowskim PrzedmieÊciem. Dzi ki dzia aniom rewitalizacyjnym podniesiono atrakcyjnoêç ÂródmieÊcia Warszawy pomi dzy Skarpà a ulicami: Moliera, Mazowieckà, Szpitalnà i Kruczà. Na tym terenie skupia si promocja kulturalna miasta. Na PowiÊlu funkcjonuje dzielnica uniwersytecka. Rozbudowa instytucji akademickich wraz ze s u- àcym popularyzacji wiedzy entrum Nauki Kopernik, na s abo dotàd wykorzystanym terenie w centralnym obszarze miasta, jest oczywistà konsekwencjà podj tej przed laty decyzji o umieszczeniu tam Biblioteki niwersyteckiej. Korzystajàcy z niej studenci i naukowcy nadajà ton ÂródmieÊciu Warszawy, stanowiàc naturalnà publicznoêç rozmaitych skupionych tu instytucji kulturalnych. Dzi ki zagospodarowaniu obu brzegów Wis y miasto zyskuje nowe, atrakcyjne tereny sportowo-rekreacyjne z oceanarium i Warszawskim entrum Rozrywki. Przybli enie miasta do rzeki oraz pe niejsze jej wykorzystanie jako atrakcji turystycznej i miejsca wypoczynku umo liwi a budowa nowego tunelu, w którym umieszczona zosta a Wis ostrada na wysokoêci Zamku oraz Starego i Nowego Miasta. Zagospodarowane zostajà te tereny Portu Praskiego. Dzia ania te pozwalajà zbli yç do siebie mieszkaƒców prawo- i lewobrze nej cz Êci miasta. W efekcie rewitalizacji przywrócony zostaje dawny blask architektury prze omu XIX i XX wieku. Zmienia swój wizerunek budownictwo wielkop ytowe, od ywajà zdegradowane obszary poprzemys owe. Przy okazji rewitalizacji tych terenów powstajà nowe place zabaw i Êcie ki rowerowe. Miasto z duszà Dzi ki szybkiemu rozwojowi infrastruktury kulturalnej w krajobraz miasta na sta e wpisujà si nowe muzea: Muzeum Komunizmu, Muzeum Historii ydów Polskich, Muzeum Powstania Warszawskiego. Powstajà liczne sale koncertowe. PublicznoÊç sportowà gromadzà imprezy organizowane w nowo wybudowanych obiektach, w tym na Stadionie Narodowym. Turystów przyciàgajà powtórnie odkryte miejsca, z którymi wià à si dawne warszawskie legendy: lochy Bazyliszka, piwnica Pa acu Ostrogskich z zakl tà Z otà Kaczkà, brzeg Wis y z pomnikiem Syreny i nowymi pomnikami legendarnych za o ycieli stolicy: Warsa i Sawy. 14

17 el strategiczny 1. Poprawa jakoêci ycia i bezpieczeƒstwa mieszkaƒców Warszawy Pragniemy, aby mieszkaƒcy stolicy czuli si w niej dobrze. hcemy pokonaç dystans jaki dzieli pod niektórymi wzgl dami Warszaw od innych stolic europejskich. Wymaga to poprawy w wielu dziedzinach, poczynajàc od administracji poprzez zmiany w oêwiacie, ochronie zdrowia, pomocy spo ecznej, na bezpieczeƒstwie koƒczàc. Pierwszy cel strategiczny uwzgl dnia tak e usprawnienia infrastruktury drogowej i komunikacyjnej oraz ochron Êrodowiska naturalnego. 15

18 el operacyjny 1.1. Podniesienie poziomu i dost pnoêci us ug publicznych, w tym oêwiaty, kultury, rekreacji i sportu, opieki zdrowotnej i pomocy spo ecznej el operacyjny 1.2. Zwi kszenie bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego el operacyjny 1.3. Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz modernizacji istniejàcych budynków el operacyjny 1.4. Wykorzystanie walorów i zapewnienie sta ej poprawy stanu Êrodowiska przyrodniczego el operacyjny 1.5. Zapewnienie wysokiej jakoêci us ug infrastrukturalnych el operacyjny 1.6. Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przemieszczania si w mieêcie osób i towarów Program sprawnienie administracji Program Stworzenie sprawnego systemu zarzàdzania Program Zwi kszenie zasobów mieszkaƒ komunalnych Program Poprawa jakoêci wód Program sprawnienie systemu wodociàgowo- -kanalizacyjnego Program Rozwój systemu drogowego m.st. Warszawy Program Rozwój oêwiaty Program Zwi kszenie bezpieczeƒstwa Program Zwi kszenie zasobów mieszkaƒ Towarzystw Budownictwa Spo ecznego (TBS) Program Poprawa jakoêci powietrza Program sprawnienie systemu ciep owniczego, elektroenergetycznego i gazowniczego Program Rozwój systemu transportu publicznego Program Rozwój kultury Program Zwi kszenie porzàdku publicznego Program Tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa wielo- i jednorodzinnego Program Ochrona i zagospodarowanie systemu zieleni miejskiej Program Rozwój systemów telekomunikacyjnych Program sprawnienie parkowania w Warszawie Program Budowa i modernizacja ogólnodost pnych obiektów sportowo-rekreacyjnych Program Wprowadzenie systemu ochrony ludnoêci Program Rewitalizacja zdegradowanych zasobów mieszkaniowych Program Redukcja ha asu komunikacyjnego Program Poprawa bezpieczeƒstwa i organizacji ruchu drogowego Program Poprawa opieki zdrowotnej Program Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych Program Stworzenie warunków do bezpiecznego korzystania z rowerów Program Rozszerzenie systemu pomocy spo ecznej Program Efektywna gospodarka odpadami 16

19 EL OPERAYJNY 1.1. Podniesienie poziomu i dost pnoêci us ug publicznych, w tym oêwiaty, kultury, rekreacji i sportu, opieki zdrowotnej i pomocy spo ecznej hcemy, by Warszawa by a miastem przyjaznym dla wszystkich, by dobrze si w niej czuli zarówno ci, którzy si tu urodzili, jak i przybysze. Dlatego pierwszym celem w adz miasta b dzie podniesienie dost pnoêci us ug publicznych, od których zale y komfort codziennego ycia w mieêcie. Program sprawnienie administracji Skuteczna administracja publiczna b dzie koncentrowaç si na potrzebach mieszkaƒców i elastycznie si do nich dostosowywaç. B dzie blisko ludzi. Zostanie rozwini ta sieç Wydzia ów Obs ugi Mieszkaƒców (WOM). Pojawià si one w ka dej dzielnicy. Miasto rozwijaç b dzie procedury umo liwiajàce mierzenie skutecznoêci realizowanych projektów. JawnoÊç dzia aƒ administracji osiàgniemy m.in. rozpowszechniajàc wêród mieszkaƒców informator bud etowy pt. Skàd mamy pieniàdze i na co je wydajemy. Publiczne wyjaênianie przes anek podejmowanych decyzji pozwoli na zwi kszenie kontroli spo ecznej nad dzia aniami administracji. sprawnieniu miejskiej administracji s u yç b dzie wydzielona sieç teleinformatyczna. Dzi ki nowoczesnym rozwiàzaniom technicznym b dzie ona ma o awaryjna oraz tania w eksploatacji. Sieç umo liwi stworzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów i modu owego zarzàdzania urz dem miasta (e-administracja patrz: Program ). WÊród wprowadzanych instrumentów przewidziany jest System Zarzàdzania rz dem. Przewiduje on zarzàdzanie przep ywami finansowymi, planowanie i monitorowanie wykonania bud etu miasta, sporzàdzanie sprawozdaƒ finansowych, zarzàdzanie sk adnikami majàtkowymi i zarzàdzanie zasobami ludzkimi. Oprócz tego powstanie Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD). atwieniu dost pu obywateli do us ug publicznych s u yç b dzie rozwój komputerowej bazy danych o tych us ugach. Informacje o wszystkich podmiotach prowadzàcych na terenie miasta dzia- alnoêç w zakresie oêwiaty, ochrony zdrowia i pomocy spo ecznej b dà udost pniane wszystkim zainteresowanym. Program Rozwój oêwiaty Zapewnienie warszawskiej m odzie y wykszta cenia co najmniej na poziomie Êrednim, wsparcie dzia alnoêci publicznych placówek oêwiatowych i umo liwienie swobodnego dzia ania placówkom niepublicznym nale à do najwa niejszych zadaƒ w adz miejskich. B dziemy wspierali wprowadzanie w szko ach programów autorskich oraz rozszerzenie nauczania j zyków obcych (ju od pierwszej klasy szko y podstawowej) i informatyki. Poszerzona zostanie dost pna w szko ach oferta zaj ç pozalekcyjnych oraz niezb dna do tego baza materialna. Wzbogacone zostanà zbiory szkolnych bibliotek, a zainstalowane w nich komputery z dost pem do Internetu pozwolà na korzystanie z dzie niedost pnych na miejscu. Szko a powinna nie tylko przekazywaç wiedz i kompetencje, lecz tak e pe niç rol kulturotwórczà i wychowawczà. Dlatego polityka w adz miejskich b dzie sprzyja a rozwojowi wspó pracy szkó z rodzicami. Rodzice b dà mogli oceniaç jakoêç pracy szko y i uczestniczyç w tworzeniu wychowawczego programu. Miasto b dzie tak e popieraç rozwój organizacji m odzie owych o profilu prospo ecznym. 17

20 Lepszemu powiàzaniu oferty oêwiatowej z rynkiem pracy i u atwieniu m odzie y startu zawodowego b dzie s u y system doradztwa zawodowego w gimnazjach i liceach. Zamierzamy wypracowaç nowy model szkolnictwa zawodowego. W jego ramach szko y zawodowe zostanà przekszta cone w entra Kszta cenia Praktycznego. Niezb dna jest tak e reforma szkolnictwa specjalnego i wprowadzenie do niego nowoczesnych metod pracy. Konieczne jest sta e dostosowywanie sieci szkó do zmiennej sytuacji demograficznej Warszawy. W latach liczba dzieci i m odzie y w wieku szkolnym spada a o oko o 10 tys. rocznie, a w ciàgu kolejnych 5 lat do 2010 roku przewidziany jest dalszy spadek ( àcznie o ok. 14 tys.). Z drugiej strony rozbudowa nowych osiedli mieszkaniowych powoduje w dzielnicach po o onych na obrze ach Warszawy wzrost zapotrzebowania na miejsca w szko ach podstawowych, tym bardziej, e chodzà do nich tak e dzieci z sàsiednich gmin. W dzielnicach centralnych natomiast, obserwuje si spadek liczby ludnoêci i spadek liczby dzieci w wieku szkolnym. Poprzez dostosowanie sieci szkó do tych zmian w adze miejskie zapewnià dzieciom mo liwie najkrótszà drog do szko y oraz racjonalne wykorzystanie budynków szkolnych. Miasto opracuje program zaj ç pozaszkolnych o charakterze edukacyjno-wychowawczym. B dzie on obejmowa równie m odzie zagro onà dysfunkcjà spo ecznà. Zaj cia prowadzone b dà przez placówki oêwiatowe, domy kultury i inne miejskie instytucje kultury oraz oêrodki sportu i rekreacji. Niezb dnym warunkiem wysokiej jakoêci nauczania i pracy szkó jest stworzenie spójnego systemu doradztwa i doskonalenia nauczycieli. Zorientowany on b dzie zarówno na podnoszenie kultury pedagogicznej, jak i umiej tnoêci warsztatowych nauczycieli. Program Rozwój kultury Za bardzo wa ny czynnik kszta tujàcy jakoêç ycia mieszkaƒców uwa amy ofert kulturalnà. Miasto b dzie wspieraç rozwój instytucji kultury. Podniesiony zostanie standard i wzbogacona oferta programowa domów kultury oraz lokalnych oêrodków aktywnoêci kulturalnej. Rozwijajàc sieç bibliotek publicznych zadbamy o powi kszanie ich ksi gozbiorów, a tak e o tworzenie nowych stanowisk komputerowych. Biblioteki b dà aktywniej korzystaç z multimediów oraz systematycznie gromadziç i na szerokà skal udost pniaç materia y audiowizualne. B dà pe ni y równie funkcje edukacyjne, informacyjne i rozrywkowe. W adze miasta b dà zapobiegaç komercjalizacji us ug bibliotecznych. Do wa nych zadaƒ miasta w dziedzinie kultury nale y utrzymywanie miejskich teatrów. Obecnie jednà z przyczyn wysokich kosztów ich utrzymania jest korzystanie z budynków wynajmowanych. Miasto b dzie wykupywa o i modernizowa o obiekty, w których prowadzà dzia alnoêç miejskie teatry (imprezy kulturalne patrz: Program ; muzea patrz: Program ). Program Budowa i modernizacja ogólnodost pnych obiektów sportowo-rekreacyjnych Wa nym zadaniem miasta jest popieranie sportu masowego i promowanie go wêród dzieci i m odzie y. S u yç b dzie temu przede wszystkim poprawa szkolnej infrastruktury sportowej. Doprowadzimy do poprawy jej jakoêci oraz do zwi kszenia liczby boisk, sal gimnastycznych, skateparków, Êcie ek dla rowerzystów i u ytkowników rolek (Êcie ki rowerowe patrz: Program ). Do roku 2020 planujemy zbudowanie w Warszawie kilkudziesi ciu nowych obiektów sportowych, w tym centrum sportów wodnych z torem kajakowym oraz aquaparku. B dziemy modernizowaç obiekty ju istniejàce. Jednym z pierwszych b dzie tor y wiarski na Stegnach. Konieczne jest tak e zbudowanie spójnego systemu sportu i rekreacji w Êrodowisku m odzie y, opartego na bazie wszystkich placówek miejskich. Powinien on obejmowaç uczniowskie, szkolne i mi dzyszkolne kluby sportowe, szko y mistrzostwa sportowego, szko y sportowe i szko y z klasami sportowymi. Sposobem na upowszechnienie sportu jest tak e wykreowanie stolicy na centrum wielkich imprez sportowych. Wa nà kwestià jest dobre zarzàdza- 18

21 Szpital Êw. Zofii nie obiektami sportowymi nale àcymi do samorzàdu warszawskiego. Samorzàd b dzie mia wp yw na funkcjonowanie oêrodków sportu i rekreacji oraz sposób zarzàdzania i wykorzystania ich majàtku (sport patrz: Program ). Program Poprawa opieki zdrowotnej Poprawa dost pnoêci pomocy lekarskiej b dzie mo liwa dzi ki stworzeniu miejskiego systemu ratownictwa medycznego oraz wdro eniu miejskiego systemu informacyjnego o us ugach medycznych. Przywrócenie opieki medycznej w placówkach oêwiatowych przyczyni si do poprawy stanu zdrowia m odego pokolenia. Prowadzone systematycznie badania pozwolà na wczesne wykrywanie schorzeƒ cywilizacyjnych, w tym wad postawy. Wykorzystanie szkolnych gabinetów dentystycznych pozwoli na szersze obj cie uczniów profilaktycznà opiekà stomatologicznà. W dziedzinie ochrony zdrowia miasto skupi si na dzia aniach profilaktycznych, zwalczaniu chorób cywilizacyjnych, zw aszcza nowotworów i chorób uk adu krà enia. Popraw opieki zdrowotnej nad ludêmi starszymi u atwi uruchomienie kompleksowego miejskiego systemu opieki geriatrycznej (patrz: Program ). Polepszeniu sytuacji zdrowotnej seniorów s u yç b dà równie starania o obni enie zachorowalno- Êci na gryp i ograniczenie skutków powik aƒ pogrypowych wêród osób po 65 roku ycia. Planowana jest tak e modernizacja i rozbudowa niektórych sto ecznych szpitali oraz obiektów podstawowej opieki zdrowotnej. Program Rozszerzenie systemu pomocy spo ecznej hcemy, by ka dy mieszkaniec Warszawy mia poczucie bezpieczeƒstwa, by wiedzia, e w trudnych sytuacjach yciowych nie b dzie pozostawiony bez pomocy. Polityka w adz miejskich b dzie wspiera- a aktywnoêç samopomocowà rozmaitych Êrodowisk. Instytucje pomocy spo ecznej b dà wspieraç aktywnoêç w asnà jednostek i rodzin w rozwiàzywaniu problemów yciowych. Sieç oêrodków interwencji kryzysowej oraz poradni rodzinnych b dzie bezp atnie Êwiadczyç kompleksowà pomoc psychologicznà, psychiatrycznà i prawnà. Instytucje opieki spo ecznej zwrócà szczególnà uwag na sytuacj dzieci z rodzin wychowawczo niewydolnych. Naszym celem jest zmniejszenie liczby wychowanków tradycyjnych domów dziecka. Dotychczasowe domy dziecka zostanà stopniowo przekszta cone w placówki wspierajàce naturalnà rodzin wychowanka, by przywróciç jej normalne funkcjonowanie. Dla dzieci, które nie b dà mog y funkcjonowaç w rodzinach naturalnych, pracownicy pomocy spo ecznej poszukiwaç b dà miejsc w rodzinach zast pczych i rodzinnych domach dziecka. Dzia alnoêç ta sprz ona b dzie z pracà poradni zajmujàcych si terapià i rehabilitacjà osób uzale nionych od alkoholu, narkotyków i innych Êrodków, oraz z pracà instytucji i organizacji zajmujàcych si zapobieganiem przemocy w rodzinie. Prowadzone b dà szkolenia dla opiekunów w rodzinnych domach dziecka oraz dla pracujàcych z osobami zagro onymi wykluczeniem spo ecznym. OÊrodki Pomocy Spo ecznej b dà poszukiwa y mo liwoêci zorganizowania wsparcia dla osób starszych w ich w asnym Êrodowisku. zupe nieniem tych dzia aƒ b dzie tworzenie sieci domów dziennego pobytu. W trosce o w àczenie osób niepe nosprawnych do normalnego ycia w adze miasta dbaç b dà o likwidacj barier architektonicznych i komunikacyjnych. B dà tak e wspieraç zatrudnienie osób niepe nosprawnych oraz pomagaç rodzinom wychowujàcym dzieci niepe nosprawne i sprawujàcym opiek nad osobami wielorako niepe nosprawnymi, które ukoƒczy y obowiàzek szkolny, ca kowicie uzale nionymi od pomocy innych osób. D ugotrwa e bezrobocie grozi trwa ym wykluczeniem spo ecznym. Bezrobociu b dziemy przeciw- 19

22 dzia ali poprzez aktywizacj zawodowà, poradnictwo zawodowe i poêrednictwo pracy. Planujemy dzia ania zmierzajàce do zwi kszenia mobilnoêci zawodowej mieszkaƒców. dzielimy wsparcia kobietom na rynku pracy w celu podniesienia ich statusu spo eczno-zawodowego. B dziemy promowaç równy dost p do rynku pracy i kszta cenia ustawicznego. W rozwiàzywaniu problemów spo ecznych w adze Warszawy b dà jak najcz Êciej korzystaç z aktywnoêci organizacji pozarzàdowych. Wiele zadaƒ potrafià one wykonaç lepiej i taniej ni administracja publiczna. Miasto b dzie przekazywaç im zadania, zachowujàc mo liwoêç kontroli. W szczególnoêci organizacjom pozarzàdowym mogà byç przekazywane nast pujàce zadania: tworzenie rodzinnych form opieki zast pczej i ich wspieranie dzia ania na rzecz dzieci i m odzie y ze Êrodowisk zagro onych dzia ania na rzecz osób starszych (aktywizujàce, samopomocowe i integracyjne) pomoc osobom bezdomnym (udzielanie schronienia, do ywiania oraz reintegracja spo eczna) pomoc osobom niepe nosprawnym zwi kszajàca ich szanse na pe ne uczestnictwo w yciu spo- ecznym poradnictwo, terapia, informacja spo eczna, pomoc rzeczowa tworzenie mieszkaƒ chronionych dla bezdomnych i osób opuszczajàcych placówki opiekuƒczo-wychowawcze i zak ady karne. tworzenie oêrodków aktywnoêci oraz kompleksowej opieki i rehabilitacji zapewniajàcych dzienne i ca odobowe formy pomocy Êrodowiskowej dla osób niepe nosprawnych intelektualnie z wielorakimi dysfunkcjami rozwojowymi ca kowicie uzale nionych od pomocy innych osób. Stworzymy kompleksowy miejski system opieki geriatrycznej. Skuteczniej ni do tej pory pomagaç b dziemy cierpiàcym na chorob Alzheimera. ruchomienie wyspecjalizowanej placówki Êwiadczàcej kompleksowe us ugi tylko dla osób dotkni tych tà chorobà to jedno z priorytetowych zadaƒ miasta. EL OPERAYJNY 1.2. Zwi kszenie bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego Zapewnienie bezpieczeƒstwa mieszkaƒcom stolicy to jeden z priorytetów w adz miasta. B dziemy go realizowaç korzystajàc z doêwiadczeƒ innych metropolii. W naszych dzia aniach du à uwag skupimy na mo liwie szerokiej wspó pracy z lokalnymi spo ecznoêciami i mieszkaƒcami. B dziemy dà yç do integracji miejskich s u b czuwajàcych nad bezpieczeƒstwem, policji oraz innych jednostek realizujàcych zadania z zakresu bezpieczeƒstwa publicznego. Program Stworzenie sprawnego systemu zarzàdzania Warszawa musi byç przygotowana do radzenia sobie z sytuacjami nadzwyczajnymi. W tym celu zostanie zbudowane entrum Zarzàdzania Kryzysowego oraz stanowisko kierowania dla Prezydenta m.st. Warszawy na czas wojny. S u by miejskie i paƒstwowe zostanà obj te jednolitym systemem àcznoêci. Powstanie wspólna platforma informatyczna umo liwiajàca szybkà wymian informacji pomi dzy wszystkimi s u bami odpowiedzialnymi za bezpieczeƒstwo miasta. Zostanà sformu owane procedury i przewidziane zadania dla ka dej ze s u b na wypadek powstania sytuacji kryzysowej. Skutecznym elementem wspomagajàcym zarzàdzanie b dzie budowa bezza ogowego statku powietrznego w celu monitorowania rozprzestrzeniajàcych si ska eƒ biologicznych i chemicznych, kontroli imprez masowych i zgromadzeƒ publicznych, monitorowania fali powodziowej oraz oceny nat enia ruchu drogowego, w tym korków ulicznych (równie podczas ewakuacji ludnoêci). Poprzez àcznoêç satelitarnà zapewnione zostanie pozycjonowanie wszystkich pojazdów policji, stra y miejskiej, pogotowia ratunkowego i stra y po arnej. Ponadto, z wykorzystaniem àcz satelitarnych, stworzony zostanie awaryjny system àcznoêci. Program Zwi kszenie bezpieczeƒstwa Przeniesiemy na sto eczny grunt ide community policing czyli wspó prac mieszkaƒców oraz lokalnych spo ecznoêci z policjà, stra à miejskà i w adzami miejskimi. Konieczne jest wzajemne poznanie si mieszkaƒców i likwidowanie anonimowoêci w spo ecznoêciach lokalnych, budowa zaufania i stworzenie systemu sàsiedzkiej samopomocy. Organizowanie warunków takiej wspó pracy jest zadaniem w adz miasta. Podstawowym narz dziem organizowania wspó pracy s u b porzàdkowych z mieszkaƒcami jest Warszawska Mapa Bezpieczeƒstwa, a tak e program Bezpieczne Osiedle i program Blokersi. 20

23 Pozwolà one zidentyfikowaç miejsca, gdzie dochodzi do przest pstw i wykroczeƒ oraz okreêliç ich rodzaj i skal. Na podstawie mapy i tych programów organizowane sà patrole stra y miejskiej i ponadnormatywne patrole policyjne. Dzia ania te b dà kontynuowane i rozwijane. W zapewnieniu poczucia bezpieczeƒstwa mieszkaƒców szczególnà rol odgrywaç b dà policjanci dzielnicowi. B dà z nimi wspó pracowali miejscy stra nicy rejonowi o podobnym zakresie kompetencji. Dla usprawnienia dzia ania tych s u b zostanie wprowadzony spo eczny system oceny pracy dzielnicowych i policyjnych patroli ponadnormatywnych. Zapobieganiem zjawiskom patologicznym w szko- ach, takim jak przemoc czy handel narkotykami, zajmà si wzmocnione patrole szkolne z o one z policjantów i miejskich stra ników. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych, wspieranych przez stra miejskà i policj, daje m odzie y alternatywnà ofert bezpiecznego sp dzania wolnego czasu. Program Zwi kszenie porzàdku publicznego Przestrzeƒ miejska powinna byç kszta towana w sposób utrudniajàcy dzia alnoêç przest pczà i zwi kszajàcy bezpieczeƒstwo mieszkaƒców. Tak rozumiana prewencja urbanistyczna b dzie wa nym kryterium branym pod uwag w pracach planistycznych. Projektowanie przestrzeni b dzie sprzyja o efektywnej kontroli spo ecznej. Oznacza to ograniczenie miejsc niewidocznych lub przes oni tych, a tak e zwi kszanie pola widzenia przez umieszczanie w miejscach ma o widocznych kamer lub luster. Konieczne jest tak e przeciwdzia- anie rozwojowi monofunkcyjnych obszarów, zw aszcza w centrum miasta. Obszary takie przez du à cz Êç doby pozostajà wyludnione i atwo stajà si terenem dzia alnoêci przest pczej. Warunkiem zapewnienia bezpieczeƒstwa jest tak- e w aêciwe oêwietlenie przestrzeni miejskiej. Zostanie stworzony warszawski standard oêwietlenia przestrzeni publicznych. Miejsca newralgiczne lub zagro one powinny byç oêwietlone ze szczególnà intensywnoêcià. WejÊcia do toalet, automatów telefonicznych, bankomatów itp. zostanà w sposób czytelny oznaczone i oêwietlone. Obiekty u ytecznoêci publicznej powinny byç intensywnie oêwietlone tak e po zamkni ciu. Przystanki komunikacji publicznej w mieêcie dostosowane b dà do formu y bezpiecznego przystanku, co obejmuje m.in. dobre oêwietlenie i atwoêç wezwania pomocy. Zwi kszeniu bezpieczeƒstwa s u yç b dzie tak e rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego, na który docelowo ma sk adaç si ok. 500 kamer miejskich oraz ok kamer osiedlowych. B dà one umieszczane w miejscach najbardziej niebezpiecznych, wybieranych na podstawie analiz przeprowadzanych przy u yciu Warszawskiej Mapy Bezpieczeƒstwa. Monitoring wizyjny wprowadzony b dzie tak e w Êrodkach komunikacji miejskiej. W ruchu drogowym wprowadzony zostanie system fotoradarów (oko o szt.) powiàzany z systemem wykrywania samochodów skradzionych. Program Wprowadzenie systemu ochrony ludnoêci Miasto wdro y system alarmowania oraz powiadamiania policji i stra y miejskiej o naruszeniu prawa. Wprowadzony zostanie system ochrony ludnoêci przed zagro eniami chemicznymi, w tym system zabezpieczeƒ pirotechnicznych oraz system ochrony przed zagro eniami biologicznymi. Zostanie przeprowadzona analiza zabezpieczeƒ przeciwpowodziowych i rozbudowa systemu wa ów, w szczególnoêci w okolicy K py Zawadowskiej. Ze Êrodków miejskich zakupiony zostanie specjalny sprz t ratowniczo-gaêniczy dla Komendy Miejskiej Paƒstwowej Stra y Po arnej (m.in. wozy bojowe i operacyjne, ubiory i wyposa enie osobiste stra aków, wyposa enie w urzàdzenia techniki specjalnej do ratownictwa wodnego, wysokoêciowego i medycznego, Êrodki gaênicze i sorbenty). Ponadto sfinansowany zostanie zakup specjalistycznego sprz tu pirotechnicznego i analitycznego dla Komendy Sto ecznej Policji (kombinezony pirotechniczne, robot pirotechniczny, urzàdzenie do przewozu adunków niebezpiecznych, urzàdzenia radarowe i oparte na promieniowaniu Roentgena s u àce do przeszukiwania gruzowisk). EL OPERAYJNY 1.3. Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz modernizacji istniejàcych budynków W adze miejskie b dà wspiera y rozwój budownictwa mieszkaniowego poprzez dzia ania planistyczne, inwestycje w infrastruktur oraz odpowiednià gospodark gruntami nale àcymi do miasta. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zostanie okreêlona powierzchnia 21

24 gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Zostanà te zaplanowane odpowiednie inwestycje miejskie, takie jak budowa dróg i zbrojenie terenu. Program Zwi kszenie zasobów mieszkaƒ komunalnych W poczuciu wspó odpowiedzialnoêci za ubo szych mieszkaƒców w adze miasta stworzà program budowy mieszkaƒ komunalnych. Ich lokalizacja na terenie ca ego miasta zapobiegnie powstawaniu skupisk ubo szej ludnoêci. Program Zwi kszenie zasobów mieszkaƒ Towarzystw Budownictwa Spo ecznego (TBS) B dziemy wspieraç rozwój miejskich Towarzystw Budownictwa Spo ecznego i spó dzielczego budownictwa lokatorskiego, przyznajàc im grunty na korzystnych warunkach lub wnoszàc je aportem. Z wy onionymi w drodze przetargu TBS miasto zawrze umowy, na podstawie których b dzie uczestniczy o w kosztach budowy tych lokali, które przeznaczy dla swoich najemców. Miasto rozwa y mo liwoêç udzielania gwarancji i por czeƒ do uzyskania kredytu (zw aszcza z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego). Program Tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa wielo- i jednorodzinnego Miasto stworzy informatyczny system atwego dost pu do informacji na temat planów zagospodarowania przestrzennego. OkreÊli, gdzie zaplanowany jest rozwój budownictwa mieszkaniowego, jakie inwestycje infrastrukturalne sà tam przewidziane oraz jakie sà planowane inwestycje celu publicznego. Podniesieniu atrakcyjnoêci gruntów przeznaczonych do celów mieszkalnych sprzyjaç b dzie wyposa anie ich w kompleksowà infrastruktur. Program Rewitalizacja zdegradowanych zasobów mieszkaniowych Rewitalizacja zdegradowanych zasobów mieszkaniowych jest zadaniem szczególnie z o onym i zró nicowanym. Obejmuje mi dzy innymi problemy substandardowej zabudowy osiedli mieszkaniowych z lat siedemdziesiàtych i osiemdziesiàtych, w których niezb dne sà remonty, w szczególnoêci zaê prace termomodernizacyjne. Do 2020 roku wyeliminowany zostanie z budynków azbest. Miasto b dzie wspiera o w tej dziedzinie wysi ki spó dzielni mieszkaniowych. W starych, centralnie po o onych dzielnicach konieczna jest normalizacja stosunków w asnoêciowych, wycofanie si miasta z zarzàdzania zasobami, a nast pnie stworzenie w aêcicielom warunków do przeprowadzenia remontów, przy zabezpieczeniu interesów dotychczasowych mieszkaƒców. EL OPERAYJNY 1.4. Wykorzystanie walorów i zapewnienie sta ej poprawy stanu Êrodowiska przyrodniczego Szczególnym walorem Warszawy jest rzadko spotykana w Europie bliskoêç du ych obszarów przyrodniczych i terenów wielkomiejskich. Pe ne wykorzystanie tej sytuacji i w aêciwa ochrona przyrody to jedno z wa niejszych wyzwaƒ, przed którymi stoimy. Po o ona w bezpoêrednim sàsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego i przeci ta nurtem Wis y metropolia warszawska to wyjàtkowe miejsce spotkania przyrody z nowoczesnà cywilizacjà. elem naszych dzia aƒ jest uczynienie z Warszawy metropolii zieleni, w której mieszkaƒcy i turyêci znajdà atrakcyjne miejsca do wypoczynku i rekreacji. hcemy stworzyç w Warszawie czytelny uk ad terenów przyrodniczych, spe niajàcych funkcje rekreacyjne i ochrony przyrody. Zieleƒ wykorzystamy te do podniesienia estetyki ulic, placów i skwerów. Program Poprawa jakoêci wód Troska o lepszà jakoêç cieków i zbiorników wodnych Warszawy przejawiaç si b dzie zarówno w ochronie istniejàcych zasobów, jak i w dzia aniach zapobiegajàcych obni aniu jakoêci wody. Dzia ania te wymagajà wspó pracy ponadlokalnej. Wyznaczone zostanà strefy i obszary ochronne, na których korzystanie z wody i u ytkowanie gruntów b dzie obj te zakazami, nakazami lub ograniczeniami. W ten sposób zachowany zostanie naturalny 22

25 charakter wybranych terenów np. prawego brzegu Wis y. dost pniajàc je mieszkaƒcom do spacerów i zabaw dbaç b dziemy szczególnie o zachowanie ich walorów krajobrazowych. porzàdkujemy tereny sp ywu wód do cieków i zbiorników wodnych. Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Âcieków zajka oraz dokoƒczenie budowy Oczyszczalni Âcieków Po udnie wyeliminujà odprowadzanie nieoczyszczonych Êcieków do Wis y (oczyszczalnie Êcieków patrz: Program ). Rozbudujemy i zmodernizujemy system kanalizacji sanitarnej i deszczowej w aglomeracji warszawskiej. Ograniczymy zasi g kanalizacji zbiorczej na rzecz kanalizacji rozdzielajàcej wody deszczowe od Êcieków sanitarno-bytowych i przemys owych. Program Poprawa jakoêci powietrza Niewàtpliwym atutem Warszawy jest jasny, czytelny uk ad nawietrzania i przewietrzania miasta. Wysokà jakoêç powietrza zapewnimy przede wszystkim poprzez ochron tego uk adu. W tym celu zaostrzymy kontrol wydawania pozwoleƒ na budow w obszarach znajdujàcych si w zasi gu klinów napowietrzajàcych. Drugim obszarem naszych dzia aƒ b dzie ograniczanie emisji zanieczyszczeƒ do atmosfery tak, aby nie by y przekraczane obowiàzujàce normy dopuszczalnego st enia szkodliwych substancji w powietrzu. Jednym z dwóch g ównych êróde emisji zanieczyszczeƒ atmosferycznych w aglomeracji jest ciep ownictwo. Kontynuowana b dzie modernizacja infrastruktury ciep owniczej oraz redukcja zu- ycia energii cieplnej m.in. poprzez popraw izolacji termicznej budynków (system ciep owniczy patrz: Program ). Drugim êród em zanieczyszczeƒ jest emisja spalin komunikacyjnych. Jej zmniejszeniu s u yç b dzie wyprowadzenie g ównego ruchu komunikacyjnego poza granice Êcis ego centrum Warszawy. hcemy nak oniç warszawiaków do cz stszej rezygnacji z poruszania si po mieêcie samochodami na rzecz korzystania z komunikacji zbiorowej. czestnikom ruchu drogowego zapewnimy wi kszà p ynnoêç jazdy, poprawiajàc standardy techniczne infrastruktury drogowej oraz wdra ajàc Zintegrowany System Zarzàdzania Ruchem. Wyeliminujemy z ruchu pojazdy nie spe niajàce norm emisyjnych. Tabor autobusowy zostanie poddany stopniowej modernizacji, b dzie coraz cz Êciej wykorzystywa paliwa i technologie niskoemisyjne. W latach nastàpi uruchomienie pasa- erskiej komunikacji autobusowej wykorzystujàcej paliwo alternatywne NG (spr ony gaz ziemny). B dziemy nadal rozwijaç i modernizowaç warszawskà sieç tras rowerowych, zach cajàc mieszkaƒców do jak najcz stszego korzystania z tego Êrodka transportu (transport patrz: el operacyjny 1.6.). Program Ochrona i zagospodarowanie systemu zieleni miejskiej Obszary przyrodnicze zajmujà na terenie Warszawy àcznà powierzchni ok. 13,5 tys. hektarów, co stanowi ok. jednà czwartà powierzchni miasta. Poszczególne elementy tego systemu tworzà cenne ciàgi przyrodnicze. Wzmocnimy skutecznoêç ochrony najwa niejszych elementów krajobrazu przyrodniczego Warszawy i przeciwdzia aç b dziemy zjawiskom powodujàcym niszczenie powiàzaƒ ekologicznych pomi dzy poszczególnymi obszarami ekosystemu. Na terenie Skarpy Warszawskiej przeprowadzimy zabezpieczajàce prace geotechniczne. a y jej obszar obejmiemy szczególnym nadzorem. Zadbamy o ochron przyrodniczych powiàzaƒ przestrzennych poprzez odpowiednie zapisy w Studium warunkowaƒ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. JednoczeÊnie podejmiemy prace nad likwidacjà barier przestrzennych i wyznaczaniem nowych korytarzy ekologicznych, m.in. àczàcych Wis z Puszczà Kampinoskà, Lasem Kabackim i Skarpà Warszawskà. Naszà troskà obejmiemy te sto eczne parki przeprowadzajàc rewaloryzacj wi kszoêci z nich, a tak- e realizujàc kilkanaêcie nowych jak np. Park Wy yny w rejonie ul. P askowickiej, park w dolinie Wilanówki, stworzenie Parku Bródnowskiego czy ciàg parkowy na uku Siekierkowskim. Szczególnym wyzwaniem b dzie stworzenie WiÊlanego Parku Przyrodniczego, który swoim zasi giem obejmie dolin Wis y na terenie Warszawy. mo liwi on mieszkaƒcom wypoczynek i rekreacj przy pe nym poszanowaniu wartoêci przyrod- 23

26 niczych i krajobrazowych tego obszaru (parki patrz: Program ; Wis a patrz: Program , ). Program Redukcja ha asu komunikacyjnego Wa nym elementem poprawy jakoêci Êrodowiska jest ograniczanie ha asu, zw aszcza w centrum miasta. Pierwszym krokiem b dzie wykonanie mapy akustycznej ca ej Warszawy. Pos u y ona do stworzenia w aêciwego programu ochrony przed ha asem. Podobnie jak w przypadku programu redukcji emisji spalin, tu równie kluczowà rol odgrywaç b dzie ograniczenie ruchu pojazdów w centrum miasta oraz promocja transportu publicznego i ruchu rowerowego. Istniejàcy tabor i nawierzchnia torowisk tramwajowych poddane zostanà wyciszeniu. Istotnà rol odegra te rozbudowa metra, które przejmie cz Êç ruchu generujàcego ha as. Przy okazji modernizacji sieci drogowo-ulicznej zostanà wprowadzone tzw. ciche nawierzchnie i zwi kszona zostanie liczba ekranów akustycznych. Za pomocà istniejàcych Êrodków prawnych b dziemy wy àczaç z eksploatacji pojazdy i maszyny niespe niajàce standardów akustycznych, a tak- e blokowaç realizacj inwestycji stwarzajàcych zagro enie przekroczenia norm emisji ha asu. Ha as lotniczy zostanie znacznie zredukowany po wybudowaniu ze Êrodków bud etu paƒstwa g ównego lotniska Polski poza granicami Warszawy. Program Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych Zrównowa one wykorzystanie zasobów naturalnych wià e si ze zmniejszeniem ich zu ycia zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w zak adach produkcyjnych czy us ugowych. W przypadku u ytkowników indywidualnych chodzi o oszcz dne korzystanie przede wszystkim z energii i wody. Natomiast redukcja przemys owego wykorzystania zasobów naturalnych wià e si z koniecznoêcià nak adów finansowych na inwestycje w nowoczesne, oszcz dne technologie. W Warszawie obserwujemy spadek zapotrzebowania na wod, jednak konieczne jest dalsze ograniczenie jej zu ycia. Przede wszystkim doprowadzimy do ograniczenia wykorzystywania wody z trudno odnawialnych zasobów wód g binowych. Zostanie zmniejszone, a w przysz oêci wyeliminowane u ywanie jej do celów przemys owych, z wyjàtkiem przemys u spo ywczego i farmaceutycznego. Promowaç b dziemy przemys mniej wodoch onny, wprowadzanie zamkni tych obiegów wody i wodooszcz dnych technologii. Dalsza, wspó finansowana ze Êrodków nii Europejskiej, modernizacja sieci wodociàgowych pozwoli na zmniejszenie strat wody w systemach przesy owych. W ramach racjonalnej gospodarki surowcami chcemy doprowadziç do znacznego zmniejszenia zu ycia energii. W tym celu promowaç b dziemy wykorzystanie energooszcz dnych technologii i urzàdzeƒ w przemyêle, energetyce i gospodarce komunalnej. Widzimy te potrzeb zmniejszenia strat energii, zw aszcza cieplnej, w obiektach mieszkalnych, przemys owych i us ugowych. hcemy podnosiç sprawnoêç wytwarzania energii i doprowadziç do poprawy parametrów energetycznych istniejàcych ju budynków. Oprócz obni enia wskaêników zu ycia energii, równie wa nym zadaniem jest zwi kszenie w bilansie energetycznym Warszawy zu ycia energii ze êróde odnawialnych. Mo liwe jest wykorzystanie energii s onecznej (na potrzeby domów jednorodzinnych) oraz energii pozyskiwanej z biomasy, biogazu wysypiskowego, biogazu z procesów oczyszczania Êcieków. Opracowany zostanie w najbli szym czasie Program rozwoju energii odnawialnej dla Warszawy, w którym b dziemy starali si wskazaç konkretne rozwiàzania i terminy ich wdro enia. B dziemy starali si kojarzyç ró ne êród a energii i àczyç je w jeden system energetyczny. hcemy wreszcie doprowadziç do zmniejszenia materia och onnoêci i odpadowoêci zlokalizowanej w Warszawie produkcji. W tym celu przeprowadzimy promocj oszcz dnej gospodarki materia ami i surowcami, zwi kszenia recyklingu oraz odzysku materia owego i energetycznego. Przy tej okazji b dziemy dzia aç na rzecz wycofania z produkcji i u ytkowania (bàdê ograniczenia do minimum) substancji i materia ów niebezpiecznych. Program Efektywna gospodarka odpadami Na obszarze ca ej Warszawy wprowadzimy system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z uwzgl dnieniem surowców wtórnych, odpadów ulegajàcych biodegradacji, odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, remontowo-budowlanych, elektrycznych i elektronicznych. B dziemy inwestowaç w modernizacj istniejàcej infrastruktury, zw aszcza w popraw stanu technicznego i wyposa- enia Zak adu nieszkodliwiania Sta ych Odpadów Komunalnych (ZSOK) oraz Zak adu nieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZOK) Radiowo. Planujemy te budow nowych obiektów, mi dzy innymi: Zak adu Gospodarki Odpadami, sortowni i stacji prze adunkowych, instalacji termicznego przetwarzania odpadów oraz sk adowiska odpadów balastowych. Przewidujemy zakup nowych pojemników i pojazdów obs ugujàcych selektywnà zbiórk odpadów oraz likwidacj nielegalnych wysypisk na terenie miasta. Tereny po tych wysypiskach, podobnie jak teren przeznaczonego do zamkni cia sk adowiska ubna 1, poddane zostanà rekultywacji. Efektywna gospodarka odpadami b dzie mo liwa dzi ki w aêciwej edukacji ekologicznej. Dzia ania w tym zakresie b dà wspierane przez miasto. 24

27 EL OPERAYJNY 1.5. Zapewnienie wysokiej jakoêci us ug infrastrukturalnych JakoÊç infrastruktury technicznej ma decydujàce znaczenie dla codziennego funkcjonowania miasta i dla szans rozwojowych ca ej aglomeracji. B dziemy dà yç do uzyskania równowagi pomi dzy sprawnym dzia aniem infrastruktury technicznej, niskimi kosztami jej funkcjonowania a zapewnieniem ochrony Êrodowiska i ograniczeniem ucià liwoêci dla mieszkaƒców. Priorytetem miasta b dzie zapewnienie czystej wody w WiÊle i zaspokojenie rosnàcego zapotrzebowania na energi elektrycznà. Program sprawnienie systemu wodociàgowo kanalizacyjnego Ponad po owa sto ecznych Êcieków trafia do Wis y bez oczyszczania. Ta sytuacja ulegnie zmianie do koƒca 2010 roku, kiedy wszystkie Êcieki z Warszawy b dà oczyszczane. Do uruchamianej Oczyszczalni Âcieków Po udnie trafià Êcieki z po udniowej cz Êci lewobrze nej Warszawy rsynowa, Wilanowa oraz cz Êci Mokotowa, a po roku 2009 tak e z gminy Konstancin-Jeziorna. Do Oczyszczalni Âcieków zajka b dà trafiaç Êcieki z pozosta ej cz Êci miasta. Dla zagwarantowania maksymalnej ochrony Êrodowiska miasto rozwià e problem osadów powstajàcych w trakcie oczyszczania Êcieków. Osady Êciekowe b dà suszone, a nast pnie poddawane obróbce termicznej w Oczyszczalni zajka (trafià tu równie osady z Oczyszczalni Po udnie ) i stosowane w rekultywacji nieu ytków. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej zapewni do 2020 roku dost p do kanalizacji prawie wszystkim gospodarstwom domowym. Warunkiem rozwoju miasta jest zapewnienie ciàg ych dostaw wody. Poprawimy jakoêç wody pitnej i usprawnimy jej dystrybucj. Zagwarantujemy wszystkim mieszkaƒcom Warszawy wod o wysokiej jakoêci, czystà i spe niajàcà najwy sze standardy. Przeprowadzimy rozbudow, wymian i renowacj magistral wodociàgowych oraz sieci Oczyszczalnia Êcieków zajka 25

28 rozdzielczych. Trzy sto eczne wodociàgi entralny, Praski i Pó nocny zostanà zmodernizowane m.in. poprzez instalacj urzàdzeƒ do ozonowania i filtracji wody. Na stacjach uzdatniania wody wprowadzony zostanie pe ny monitoring procesów technologicznych. Program sprawnienie systemu ciep owniczego, elektroenergetycznego i gazowniczego Miejska sieç cieplna jest jednym z najwi kszych miejskich systemów w Europie, korzysta z niej 72 proc. mieszkaƒców miasta. Dostarcza ona mieszkaƒcom i przedsi biorcom ciep o wykorzystywane do centralnego ogrzewania, podgrzewania wody oraz dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji. Poza miejskà siecià zaopatrzenie w ciep o zapewniajà lokalne kot ownie opalane w glem, gazem lub olejem opa owym. Naszym celem jest rozbudowa i modernizacja systemu ciep owniczego tak, aby by on przyjazny dla Êrodowiska, maksymalnie oszcz dny oraz niezawodny. Konieczne jest po àczone i przez to efektywniejsze wytwarzanie ciep a i energii elektrycznej. W tym celu b dziemy promowaç budow nowych jednostek kogeneracyjnych tj. wytwarzajàcych jednoczeênie ciep o i energi elektrycznà. Sieç przesy owa b dzie modernizowana u ywane dzisiaj rury nadal b dà wymieniane na rury nowszej generacji preizolowane. Miasto b dzie dà yç do likwidacji tzw. niskiej emisji w glowej powodowanej przez ma e kot ownie spalany w nich w giel zostanie zastàpiony gazem, olejem opa owym lub energià elektrycznà (alternatywnie obszary przez nie zaopatrywane mogà byç pod àczane do miejskiej sieci cieplnej). Budowane b dà nowe jednostki wytwórcze oparte na odnawialnych êród ach energii oraz nowych skojarzonych êród ach energii. Miasto b dzie promowaç: wykorzystanie biogazu uzyskiwanego w oczyszczalniach Êcieków kot ownie ma ych mocy (chcemy by dostarcza y one ciep o do obiektów u ytecznoêci publicznej, takich jak szko y, przedszkola, oêrodki zdrowia) rozwój ma ych elektrociep owni gazowych. Powy sze rozwiàzania b dà popierane przez obni ki op at z tytu u u ytkowania lub dzier awy gruntów miejskich oraz stawek podatku od nieruchomoêci dla wybranych inwestycji. W ramach takich dzia aƒ w Zak adzie nieszkodliwiania Sta ych Odpadów Komunalnych (ZSOK) zbudowana zostanie instalacja do odzysku ciep a uzyskiwanego ze spalania Êmieci, które b dzie sprzedawane do miejskiej sieci. Zapotrzebowanie na energi elektrycznà b dzie w Warszawie znaczàco wzrastaç. Do 2020 r. przy niezmienionej liczbie mieszkaƒców jej zu ycie wzroênie o ok. 50 proc. W przypadku wzrostu liczby mieszkaƒców do 2,5 mln zwi kszy si dwukrotnie. Najistotniejszym elementem jest zagwarantowanie sta ego zasilania Warszawskiego W z a Energetycznego z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Niezb dne jest równie stworzenie kompletnego pierêcienia linii najwy szych napi ç 400 kv wokó Warszawy. Na poziomie miasta i aglomeracji rozbudujemy i zmodernizujemy sieci 110 kv. Wykorzystamy liberalizacj rynku energetycznego i b dziemy promowaç inicjatywy, majàce na celu wzrost konkurencji na rynku energii elektrycznej. Program Rozwój systemów telekomunikacyjnych Sprawna telekomunikacja jest jednym z warunków rozwoju wspó czesnego miasta. B dziemy wspieraç jej rozwój. Dotyczy to zw aszcza budowy szerokopasmowej sieci internetowej dla ca ego obszaru metropolitalnego. Zostanie opracowany program rozwoju miejskich systemów informacji i komunikacji elektronicznej, powiàzanych z sieciami rzàdowymi i europejskimi. Pozwoli on usprawniç kontakt administracji miejskiej z mieszkaƒcami. Zostanie tak e wykorzystany dla potrzeb bezpieczeƒstwa miasta. EL OPERAYJNY 1.6. Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przemieszczania si w mieêcie osób i towarów System transportowy Warszawy wymaga zachowania równowagi pomi dzy ruchem samochodowym, transportem publicznym oraz ruchem pieszych i rowerzystów. Zagro eniem dla tej równowagi jest lawinowo rosnàca liczba samochodów. Ruch samochodowy w centrum miasta zostanie ograniczony, co pozwoli rozwinàç transport publiczny i wykreowaç przestrzenie dla pieszych. Ruch samochodowy poza centrum b dzie usprawniany przez rozwijanie tras obwodowych. Warszawa zostanie podzielona na trzy strefy. B dà si one ró niç stopniem uprzywilejowania transportu publicznego, stopniem ograniczeƒ ruchu samochodów oraz udogodnieniami dla ruchu pieszego i rowerowego. Strefa I Êródmiejska podzielona na trzy podstrefy: Ia istniejàca intensywna zabudowa ÊródmieÊcia lewo- i prawobrze nego Ib obszary ÊródmieÊcia do przekszta ceƒ i intensyfikacji zabudowy Ic pozosta e obszary ÊródmieÊcia lice w podstrefach Ia i Ib s u yç b dà pieszym, transportowi publicznemu, rowerom oraz dojazdowemu i wewn trznemu ruchowi samochodowemu. Parametry techniczne ulic szerokoêç, liczba pasów ruchu, organizacja ruchu b dà ograniczaç pr dkoêç jazdy. lice podstrefy I c b dà przede wszystkim obs ugiwa y ruch dojazdowy i wewn trzny, wyjàtkowo b dà 26

29 Planowany uk ad drogowy Warszawy Obwodnic ÂródmieÊcia utworzà nast pujàce ulice klasy GP: na zachodzie: Okopowa Towarowa Raszyƒska na po udniu: Trasa azienkowska al. Stanów Zjednoczonych na wschodzie: al. Stanów Zjednoczonych Wiatraczna Nowo Wiatraczna Zabraniecka i jej przed u enie wzd u torów PKP do w z a aba na pó nocy: S omiƒskiego most Gdaƒski Starzyƒskiego Obwodnic Miejskà utworzà nast pujàce trasy: od zachodu: trasa NS na odcinku Trasa Mostu Pó nocnego w ze Marynarska (S/GP) od po udnia: Marynarska Rzymowskiego Witosa oraz Trasa Siekierkowska (GP) od wschodu: Trasa Olszynki Grochowskiej (GP) od pó nocy: Trasa Mostu Pó nocnego (GP) tu zlokalizowane drogi wy szych klas ni lokalne i zbiorcze. Strefa II miejska obejmie pozosta e obszary o intensywnej zabudowie. Przy zachowanym priorytecie transportu publicznego przewidziana jest wi ksza swoboda dla u ytkowników samochodów. Strefa III przedmieêç obejmowaç b dzie pozosta- e obszary o ma ej intensywnoêci zagospodarowania. k ad drogowy i iloêç parkingów b dzie dostosowana do iloêci samochodów. Program Rozwój systemu drogowego m.st. Warszawy Sprawny transport w mieêcie wymaga w aêciwej struktury systemu drogowego. Takà struktur trzeba w Warszawie dopiero zbudowaç. Wymaga ona rozwini cia uk adu dróg wy szych klas dróg ekspresowych (S) oraz dróg g ównych ruchu przyêpieszonego (GP). mo liwi to oddzielenie ruchu lokalnego od ruchu tranzytowego i ruchu osobowego od ruchu towarowego. Kluczowe znaczenie dla efektywnoêci systemu drogowego Warszawy ma budowa systemu obwodnic, wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Zarzàdzania Ruchem oraz wybudowanie nowych tras mostowych przez Wis. Znaczna cz Êç przejazdów, tak e przejazdy tranzytowe, odbywa si obecnie przez ÊródmieÊcie a nawet Êcis e centrum miasta. Sytuacj t zmieni wybudowanie obwodnic Âródmiejskiej i Miejskiej, które wspó pracowaç bàdà z Obwodnicà Ekspresowà zapewniajàcà zewn trzne powiàzania Warszawy (patrz: Program ). Zwi kszenie liczby przepraw mostowych i tras drogowych przebiegajàcych przez Wis znacznie zmniejszy Êrednie d ugoêci podró y, a tym samym przyczyni si do ograniczenia nat enia ruchu, zmniejszenia emisji zanieczyszczeƒ i kosztów eksploatacyjnych. Zbudowane zostanà m.in. nast pujàce trasy mostowe: 27

30 Trasa Mostu Pó nocnego, o charakterze mi dzydzielnicowym i mi dzyregionalnym Trasa mostowa Budowlana Krasiƒskiego, o charakterze lokalnym i mi dzydzielnicowym Trasa Na Zaporze most w po udniowym ciàgu Obwodnicy Ekspresowej. W pierwszej kolejnoêci powstanie most Pó nocny. Jego realizacja na odcinku od ul. Pu kowej do ul. Modliƒskiej zakoƒczy si w 2009 roku. W kolejnych latach Trasa Mostu Pó nocnego po stronie zachodniej dotrze do nowego odcinka drogi S7 w rejonie Fortu Wawrzyszew, a po stronie wschodniej do nowego odcinka drogi S8 w Markach. Oprócz budowy nowych, miasto wykona kompleksowe naprawy dróg ju istniejàcych. Program Rozwój systemu transportu publicznego Podstawà systemu transportowego Warszawy b dzie transport publiczny. Jego jakoêç zadecyduje o sprawnym funkcjonowaniu ca ej metropolii. Priorytetowo traktujemy rozwój transportu szynowego metra, tramwaju oraz kolei. Autobusy b dà uzupe nieniem systemu i podstawowym Êrodkiem komunikacji w rejonach nie posiadajàcych komunikacji szynowej. Metro Najpilniejszym zadaniem jest obecnie doprowadzenie I linii metra do M ocin. Tam powstanie w ze przesiadkowy powiàzany z parkingiem systemu Parkuj i Jedê oraz linià tramwajowà do Tarchomina, biegnàcà wzd u Trasy Mostu Pó nocnego. Druga linia metra b dzie budowana etapowo. Najwi ksze nat enie ruchu pasa erskiego przewidywane jest na odcinku od ronda Daszyƒskiego do Dworca PKP Warszawa Wileƒska, dlatego te odcinek ten b dzie budowany jako pierwszy. Nast pnie dobudowane zostanà odcinki obs ugujàce wielkie osiedla mieszkaniowe: Targówek i Bródno na wschodnim kraƒcu II linii oraz Bemowo na zachodnim. Trzecia linia metra, o przebiegu Dworzec PKP Warszawa Zachodnia Goc aw, tak e b dzie realizowana etapowo, w pierwszej fazie jako odga zienie II linii w kierunku Goc awia, rozpoczynajàce si w rejonie Portu Praskiego (II i III linia metra patrz: Program ). Tramwaje Warszawa dysponuje dobrze rozwini tà siecià tras tramwajowych, jednak podró e tramwajami sà ucià liwe. Tabor jest zu yty, brakuje systemu sterowania ruchem, przystanki sà êle wyposa one. Modernizacja tras tramwajowych b dzie polega a na poprawie stanu torowisk i zasilania. Przewidziane jest wdro enie Zintegrowanego Systemu Zarzàdzania Ruchem, dzi ki któremu mo na b dzie zapewniç tramwajom pierwszeƒstwo w sygnalizacji Êwietlnej. Przeprowadzona zostanie przebudowa przystanków, w tym podwy szenie i poszerzenie platform. Do ruchu wprowadzone zostanà nowoczesne wagony niskopod ogowe. W pierwszej kolejnoêci miasto zmodernizuje cztery trasy tramwajowe: Goc awek Al. Jerozolimskie Banacha rondo Starzyƒskiego pl. Zawiszy Piaski al. Jana Paw a II Rakowiecka z odga zieniem Potocka pl. Grunwaldzki mentarz Wolski Dworzec Wileƒski Perspektywiczna sieç linii tramwajowych 28

31 Zbudowane zostanà nowe trasy tramwajowe m.in.: Bemowo M ociny Banacha pl. nii Lubelskiej Wilanów M ociny most Pó nocny Tarchomin Tarchomin eraƒ. Autobusy Najwi cej pasa erów korzysta z komunikacji autobusowej. Miasto b dzie dà yç do jej polepszenia, przede wszystkim na trasach nie obs ugiwanych przez transport szynowy. Zakupiony zostanie nowoczesny niskopod ogowy, klimatyzowany, komfortowy tabor. sprawnione zostanà w z y przesiadkowe. Na zat oczonych odcinkach ulic tworzone b dà wydzielone pasy ruchu dla autobusów, kontrapasy i inne formy organizacji ruchu zapewniajàce szybki przejazd autobusów. Ten podsystem komunikacji publicznej tak e b dzie obj ty zintegrowanym zarzàdzaniem ruchem, co pozwoli autobusom utrzymywaç ruch zgodnie z rozk adem jazdy. W razie potrzeby sygnalizacja Êwietlna na skrzy owaniach b dzie dawa a pierwszeƒstwo autobusom. W Êcis ym centrum miasta rozszerzona zostanie strefa ulic z ograniczeniami dla ruchu indywidualnego i dopuszczonym ruchem autobusowym (np. ul. Krakowskie PrzedmieÊcie). Racjonalizacja przebiegu linii tramwajowych i autobusowych Racjonalizacja uk adu linii komunikacyjnych oznacza uproszczenie uk adu linii tramwajowych, dostosowanie uk adu linii autobusowych do uk adu tras komunikacji szynowej i eliminacj konkurencji pomi dzy autobusami i transportem szynowym na tych samych trasach. Komunikacja tramwajowa b dzie organizowana na wzór metra. Ka dà z podstawowych tras tramwajowych, Wschód Zachód (most Poniatowskiego Al. Jerozolimskie, most Âlàsko-Dàbrowski al. SolidarnoÊci, most Gdaƒski S omiƒskiego) oraz Pó noc Po udnie (Targowa Grochowska, Andersa Marsza kowska Pu awska, al. Jana Paw a II al. Niepodleg oêci, Towarowa Okopowa) b dzie obs ugiwa a jedna lub dwie linie tramwajowe z uzupe nieniem o odcinki àcznikowe (np. ulice: Stawki, Nowowiejska, Filtrowa). Racjonalizacja umo liwi wprowadzenie regularnej cz stotliwoêci kursowania tramwajów, dogodniejsze korzystanie z przystanku bez koniecznoêci dochodzenia do tramwajów ró nych linii i w efekcie ograniczenie liczby wagonów oraz zmniejszenie kosztów. Integracja systemu transportu publicznego Podniesienie komfortu podró owania Êrodkami komunikacji publicznej b dzie mo liwe dzi ki integracji systemu transportu publicznego. Kolej zostanie w àczona do obs ugi transportu miejskiego. B dzie wprowadzony wspólny bilet na wszystkie Êrodki transportu publicznego w aglomeracji. Wybudujemy w z y przesiadkowe oraz system parkingów Parkuj i Jedê. Parkingi te pozwolà na pozostawienie samochodu i kontynuacj podró y wybranym Êrodkiem komunikacji publicznej. Zlokalizowane b dà przede wszystkim przy stacjach metra i Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM patrz: Program ). Planowane jest wybudowanie 27 takich parkingów. Pierwsze z nich powstanà przy w êle komunikacyjnym M ociny, stacjach metra Marymont i Wilanowska oraz przy ulicy Po czyƒskiej. Zintegrowany System Transportu Publicznego obejmie te uruchomienie dynamicznych systemów informacji pasa erskiej, monitoring bezpieczeƒstwa i synchronizacj rozk adów jazdy. Program sprawnienie parkowania w Warszawie Parkuj i jedê porzàdkowanie systemu parkowania b dzie istotnym Êrodkiem realizacji polityki transportowej, g ównie w obszarach silnie zurbanizowanych (strefy I i II). Podstawà dzia ania b dzie rezygnacja z prób dostosowania poda y miejsc parkingowych do popytu. Oznacza to zmian dotychczasowego podejêcia w adz miasta. Limitowanie liczby miejsc parkingowych (tak e na dzia kach prywat- 29

32 W ze komunikacyjny M ociny Lokalizacja parkingu przy stacji metra Marymont nych) b dzie zale eç od cech poszczególnych obszarów, sprawnoêci funkcjonujàcej komunikacji zbiorowej oraz charakteru i intensywnoêci zabudowy. Opracowane b dà szczegó owe normy parkingowe obowiàzujàce w poszczególnych strefach. W centralnym obszarze miasta planowane jest wprowadzenie górnego limitu liczby miejsc parkingowych realizowanych wraz z nowà zabudowà. JednoczeÊnie, g ównie w tej cz Êci Warszawy, zostanà wybudowane parkingi podziemne oraz zautomatyzowane parkingi wielopoziomowe. porzàdkowanie parkowania b dzie wymagaç zachowania równowagi pomi dzy dost pnoêcià i przepustowoêcià uk adu drogowego a ch onno- Êcià parkingowà. mo liwi to uzyskanie oszcz dnoêci w przestrzeni ulic, z mo liwoêcià jej wykorzystania na potrzeby transportu publicznego i rowerowego, utrzymanie koncentracji przewozów 30 transportem publicznym (zwi kszenie efektywno- Êci jego funkcjonowania) oraz przeciwdzia anie degradacji przestrzeni. Realizowany system parkingów typu Parkuj i Jedê wspomagaç b dzie dzia anie sieci komunikacji publicznej. Program Poprawa bezpieczeƒstwa i organizacji ruchu drogowego W ostatnich latach odnotowano w Warszawie pewnà popraw stanu bezpieczeƒstwa ruchu drogowego. Mimo to liczba osób poszkodowanych w wypadkach drogowych jest ciàgle wysoka, a poziom zagro enia mieszkaƒców wyraênie wy szy ni w innych miastach Europy. Zostanie utworzona Warszawska Baza Danych o stanie bezpieczeƒstwa ruchu drogowego. Do bazy trafià informacje przekazywane przez policj i s u by miejskie, a tak e towarzystwa ubezpieczeniowe i s u by medyczne. Jednolitej kontroli b dzie podlega przewóz adunków niebezpiecznych. Zostanie wprowadzony przejrzysty system zarzàdzania pr dkoêcià w mieêcie. Maksymalna dopuszczalna pr dkoêç ró niç si b dzie w zale noêci od klasy drogi i jej parametrów technicznych. Zostanie wprowadzony audyt bezpieczeƒstwa ruchu drogowego, co oznacza sformalizowanà procedur oceny nowych rozwiàzaƒ drogowych, projektów modernizacji i projektów organizacji ruchu z punktu widzenia bezpieczeƒstwa ruchu drogowego. Od 2007 roku wszystkie projekty inwestycji drogowych w Warszawie b dà podlega y takim procedurom. Zintegrowany System Zarzàdzania Ruchem, obejmujàcy obszar ca ej Warszawy, zapewni lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie uk adu drogowego. System ten b dzie obejmowa sterowanie sygnalizacjà Êwietlnà oraz monitorowanie ruchu

33 Planowany uk ad parkingów na najwa niejszych arteriach. Pozwoli on usprawniç komunikacj indywidualnà, zapewni uprzywilejowanie pojazdów transportu publicznego, umo liwi zbieranie informacji o ruchu, zdarzeniach drogowych (wypadkach, kolizjach, awariach, przecià eniach uk adu ulic), warunkach atmosferycznych. B dzie s u y przekazywaniu informacji kierowcom i s u bom miejskim, poprawie bezpieczeƒstwa ruchu drogowego, usprawnieniu ruchu tranzytowego oraz przewozu materia ów niebezpiecznych. Dla ograniczenia ucià liwoêci zwiàzanych z transportem adunków zostanà podj te m.in. nast pujàce dzia ania: ograniczenie mo liwoêci postoju samochodów dostawczych wy àcznie do miejsc specjalnie do tego celu wyznaczonych wprowadzanie wydzielonych stref z ca kowitym zakazem ruchu pojazdów ci arowych ograniczenie emisji zanieczyszczeƒ, ha asu i wibracji. Dla zapewnienia sprawnoêci transportu adunków konieczny jest rozwój systemu terminali i centrów logistycznych. Obecnie terminale i centra sà bardzo rozproszone i w wi kszoêci zwiàzane z transportem drogowym. Miasto rozwa a nast pujàce mo liwoêci ich rozwoju: rozwój du ego centrum logistycznego w Mszczonowie (transport drogowy i kolejowy) rozwój Êredniej wielkoêci centrów logistycznych np. Pruszków, ul. Ordona, Kozia Górka w Warszawie utworzenie 2-3 mniejszych centrów na terenie Warszawy lub w bezpoêredniej bliskoêci miasta. Program Stworzenie warunków do bezpiecznego korzystania z rowerów Jazda na rowerze jest zarówno formà odpoczynku, jak i dobrym sposobem poruszania si po mieêcie. Komunikacja rowerowa jest przyjazna dla Êrodowi- 31

34 ska, cicha, tania i wygodna. Rower stanowi Êwietne uzupe nienie komunikacji publicznej. W Warszawie jest ok. 200 km dróg rowerowych. Znacznà ich cz Êç stanowià odr bne, s abo powiàzane, kilkukilometrowe odcinki. Wkrótce zbudujemy spójny, liczàcy w sumie 900 km system dróg rowerowych, wygodny, bezpieczny i czytelny dla u ytkowników. B dà si na niego sk adaç: drogi g ówne, które po àczà wszystkie g ówne obszary miasta i najwa niejsze w z y tras rowerowych drogi zbiorcze i àcznikowe po àczà one trasy g ówne, w z y, osiedla i inne wa ne punkty trasy wypoczynkowe przebiegajàce w parkach i innych miejscach atrakcyjnych turystycznie. Drogi dla rowerów w obr bie pasa drogowego b dà odizolowane od jezdni i wyznaczone tak, aby ograniczyç do minimum mo liwoêci kolizji. Niektóre ulice b dà przystosowane do wspólnego ruchu pieszych, rowerzystów i pojazdów samochodowych. Obowiàzywaç tam b dzie ograniczenie pr dkoêci pojazdów silnikowych do 30 km/h. Wi kszoêç inwestycji b dà jednak stanowi y samodzielne drogi rowerowe. Dla sprawnego ruchu rowerowego konieczne jest stworzenie mo liwoêci przewozu i bezpiecznego pozostawienia roweru. Parkingi dla rowerów b dà zlokalizowane obok w z ów przesiadkowych, stacji, przystanków oraz wa nych obiektów (kulturalnych, sportowych). Konieczna b dzie tak e wspó praca w adz Warszawy z samorzàdami gmin podwarszawskich oraz Mazowieckim Zak adem Przewozów Regionalnych dla okreêlenia zasad przewozu roweru oraz tworzenia parkingów dla rowerów w pobli u stacji i przystanków kolejowych, po o onych na liniach dojazdowych do Warszawy. 32

35 el Strategiczny 2. Wzmocnienie poczucia to samoêci mieszkaƒców poprzez piel gnowanie tradycji, rozwój kultury i pobudzanie aktywnoêci spo ecznej Skwer Hoovera przy Krakowskim PrzedmieÊciu Historia Warszawy jest szczególna. Jej tragiczne dzieje odcisn y pi tno na yciu mieszkaƒców i charakterze miasta. hcemy, aby historia i tradycja Warszawy zajmowa y wa ne miejsce w ÊwiadomoÊci spo ecznej. Przywrócenie nale nego blasku miejscom pami ci jest przedmiotem sta ej troski w adz miasta. Zadbamy o atrakcyjnà ofert turystycznà, zach cajàcà do zwiedzania zabytków i poznawania historii naszego miasta. Wzbogacimy ofert imprez kulturalnych i turystycznych, ukazujàcych oblicze dzisiejszej Warszawy. Dzi ki wyeksponowaniu tego co najcenniejsze w dziedzictwie Warszawy, uczynimy jà miastem atrakcyjnym dla warszawiaków, przyciàgajàcym nowych mieszkaƒców i turystów. Zadbamy o wzmocnienie wi zi mieszkaƒców z miastem. B dziemy ich zach caç do wi kszego udzia u w yciu miasta i piel gnowania jego tradycji. 33

36 el operacyjny 2.1. mocnienie tradycji m. st. Warszawy oparte na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym el operacyjny 2.2. Wykreowanie nowych atrakcji i przedsi wzi ç kulturalnych na Êwiatowym poziomie, które by yby znakiem firmowym miasta el operacyjny 2.3. Zwi kszenie atrakcyjnoêci Warszawy dla mieszkaƒców i turystów el operacyjny 2.4. Aktywizacja spo ecznoêci lokalnych i organizacji pozarzàdowych Program Rewaloryzacja Traktu Królewskiego Program Kreowanie oraz promowanie imprez kulturalnych, muzycznych i festiwali Program Zagospodarowanie doliny Wis y i jej wykorzystanie jako atrakcji dla mieszkaƒców i turystów Program Rozwijanie wspó pracy ze spo ecznoêciami lokalnymi i organizacjami pozarzàdowymi Program Rewitalizacja wybranych zdegradowanych fragmentów dzielnic, w tym o znaczeniu historycznym Program Opracowanie tematycznych tras turystycznych Program Stworzenie warunków do organizacji w Warszawie wielkich imprez sportowych Program Stworzenie warunków do przekazywania niektórych zadaƒ miasta spo ecznoêciom lokalnym i organizacjom pozarzàdowym Program Rewaloryzacja zabytkowych parków miejskich Program atrakcyjnienie oferty muzealnej Program Poprawa infrastruktury turystycznej Program tworzenie parków kulturowych Program Budowa centrów kulturalno-edukacyjnych 34

37 el operacyjny 2.1. mocnienie tradycji m.st. Warszawy oparte na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym Pragniemy tworzyç wspólnot mieszkaƒców silnie zwiàzanych ze swoim miastem. hcemy odkryç i wyeksponowaç to, co jest najcenniejsze w wielowiekowym, kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie Warszawy. W ten sposób wyeksponujemy indywidualny charakter miasta, w którym ka dy znajdzie miejsce dla siebie. Miejsca i obiekty zwiàzane z historià majà wartoêç nie tylko ze wzgl du na pami ç Polaków o wa nych wydarzeniach. Zosta y one docenione tak e przez NESO. åwierç wieku temu organizacja ta wpisa a na List Âwiatowego Dziedzictwa Kulturowego Stare Miasto jako wyjàtkowy przyk ad niemal ca kowitej rekonstrukcji obszaru zniszczonego w czasie II wojny Êwiatowej. Sto eczny charakter i zwiàzana z nim pozycja Warszawy najpr niej rozwijajàcej si metropolii kraju, w której naj atwiej o dobrà prac, godziwy zarobek i perspektywy wszechstronnego rozwoju, przyciàgajà nowych mieszkaƒców ze wszystkich regionów Polski. Nowi mieszkaƒcy Warszawy to przede wszystkim ludzie m odzi, dobrze wykszta ceni, nastawieni na sukces i osiàgni cie wysokiego statusu materialnego. Dajà oni Warszawie szans rozwoju, dlatego te podejmiemy wysi ek, by uznali stolic za miejsce, w którym warto mieszkaç, pracowaç i wypoczywaç. Program Rewaloryzacja Traktu Królewskiego Trakt Królewski, rozciàgajàcy si od Placu Zamkowego a po kompleks pa acowy w Wilanowie, jest najcenniejszà i najbardziej oryginalnà cz Êcià miasta. W tej wyjàtkowej przestrzeni znajdujà si liczne zabytki i instytucje zwiàzane z najwa niejszymi wydarzeniami historii miasta i ca ego narodu. Trakt Królewski to miejsce o bogatym zasobie wartoêci kulturowych, przestrzeƒ ycia i twórczo- Êci wielu wybitnych Polaków. To przestrzeƒ, w której zlokalizowane sà muzea, wy sze uczelnie, biblioteki, placówki naukowe, Êwiàtynie, pomniki i miejsca pami ci. Potencja Traktu jest ogromny i po przeprowadzeniu prac rewaloryzacyjnych b dzie mo na lepiej go wykorzystaç. Opracowano Strategi rozwoju narodowego produktu turystycznego miasta sto ecznego Warszawy Trakt Królewski. Strategia jest realizowana przez Ministra Kultury, funkcjonujàce na Trakcie Królewskim instytucje kultury i edukacji o charakterze narodowym oraz Prezydenta Miasta Sto ecznego Warszawy. Najwa niejsze dzia ania zaplanowano do roku 2013, koƒczàcego II okres programowania funduszy strukturalnych nii Europejskiej. Pierwszym zadaniem jest rewitalizacja obiektów, terenów zieleni i innych przestrzeni publicznych Traktu Królewskiego. Fasady domów usytuowanych wzd u Traktu zostanà odrestaurowane, zadbamy te o bramy, podwórka i zieleƒ. Zabytkowe piwnice kamienic Starego Miasta zostanà przeznaczone na potrzeby kulturalne. Krakowskie PrzedmieÊcie ca kowicie zmieni swoje oblicze. Dla nadania mu szczególnej rangi salonu miasta, podobnie jak na Nowym Âwiecie, tu równie wprowadzone b dzie ograniczenie w ruchu pojazdów. Zachowane zostanà tylko dwa pasy ruchu. Powstanà szerokie deptaki i znajdzie si miejsce na kawiarniane ogródki. Odzyskane w ten sposób powierzchnie oddamy do dyspozycji spacerowiczom. Poprawiona zostanie jakoêç nawierzchni ulic i chodników. Zadbamy o udogodnienia dla osób niepe nosprawnych i starszych. Zmodernizujemy istniejàce parkingi i wybudujemy nowe, m.in. Krakowskie PrzedmieÊcie z Pa acem Karasia na Podzamczu, w okolicach azienek, Muzeum Narodowego i Krakowskiego PrzedmieÊcia. Pod Placem Teatralnym powstanie wielopoziomowy parking podziemny. Dzi ki temu autobusy wycieczkowe i turyêci indywidualni, a tak e mieszkaƒcy Warszawy b dà mogli zaparkowaç w pobli- u atrakcji turystycznych. hcemy odbudowaç tak e niektóre wa ne dla Warszawy obiekty, zniszczone w czasie wojny. Panorama Krakowskiego PrzedmieÊcia wzbogaci si o zrekonstruowany Pa ac Karasia, który zostanie wykorzystany dla potrzeb Polskiej Akademii Nauk. Plac Pi sudskiego miejsce zwiàzane z pami cià o Papie u Janie Pawle II z odbudowanym Pa acem Saskim i Pa acem Brühla b dzie jednym z elementów przywracajàcych dawnà ÊwietnoÊç Osi Saskiej. W jej obszarze zrewaloryzujemy te Ogród Saski i odtworzymy przestrzeƒ placu elaznej Bramy. Podobne dzia ania przeprowadzimy na obszarze Osi Stanis awowskiej, m.in. przez zagospodarowanie placu na Rozdro u, przekrycie Trasy azienkowskiej, a tak e rewitalizacj azienek Pó nocnych, Kana u Piaseczyƒskiego i Alei jazdowskich. Odnowione zostanà parki i skwery Traktu Królewskiego. Do swojej ÊwietnoÊci powrócà mi dzy innymi: Ogród Krasiƒskich, Park Na Ksià cem, 35

38 Krakowskie PrzedmieÊcie. Plac na osi niwersytetu Warszawskiego i Akademii Sztuk Pi knych Park Rydza-Âmig ego, nadwiêlaƒska Skarpa, Ogrody Zamkowe i otoczenie zespo u pa acowo-parkowego w Wilanowie. Program Rewitalizacja wybranych zdegradowanych fragmentów dzielnic, w tym o znaczeniu historycznym 36 hcemy wykorzystaç zachowane, lecz zaniedbane dotàd fragmenty starej Warszawy. W okresie powojennym wysi ek odbudowy zepchnà na drugi plan potrzeb utrzymania w dobrym stanie ocala ych ze zniszczenia resztek przedwojennej architektury. DziÊ chcemy daç tym pamiàtkom po dawnej Warszawie szans powrotu do ÊwietnoÊci, zaê ich mieszkaƒcom pi kniejszà, czystszà i bezpieczniejszà a przez to bardziej przyjaznà przestrzeƒ ycia. chwalony na poczàtku 2005 roku Lokalny proszczony Program Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata zak ada dzia ania majàce na celu m.in. o ywienie spo eczno-gospodarcze, osiàgni cie adu przestrzennego, popraw estetyki miasta oraz przywrócenie nieruchomoêciom we wskazanych cz Êciach miasta ich utraconej warto- Êci. Program obejmuje tereny Pragi Pó noc, fragmenty Pragi Po udnie, ÂródmieÊcia, Woli i Bemowa. Pilota owy projekt rewitalizacji obejmie Prag Pó noc. Ta cz Êç miasta, ma o zniszczona w czasie wojny, jest obecnie w znacznym stopniu zdegradowana. Na terenie Pragi przeprowadzona zostanie m.in. modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej, gazowej i elektrycznej. Wyremontowane zostanà drogi, parkingi, przystanki i linie tramwajowe. Remonty obejmà równie budynki mieszkalne, ich otoczenie (podwórka, chodniki) oraz drobne formy architektoniczne, àcznie z obszarami zieleni i Êcie kami rowerowymi. W àczymy w te dzia ania lokalnà spo ecznoêç, szczególnie m odzie i bezrobotnych. Efektem prac b dzie poprawa jakoêci przestrzeni publicznych, w tym likwidacja barier architektonicznych utrudniajàcych dost p do tych miejsc osobom niepe nosprawnym. hcemy nadaç warszawskiej Pradze wizerunek miejsca, w którym kwitnie ycie kulturalne. B dziemy wspieraç i inspirowaç dzia ania artystyczne: festiwale uliczne, przeglàdy filmów, koncerty. Zmodernizujemy istniejàce obiekty kultury, a zabytkowe przestrzenie poprzemys owe przeznaczymy do adaptacji na potrzeby artystów. W nast pnej kolejnoêci rewitalizacjà obejmiemy zespo y urbanistyczno-architektoniczne Starego i Nowego Miasta oraz Mariensztatu. Gazownia Warszawska Program Rewaloryzacja zabytkowych parków miejskich Zabytkowe dzisiaj parki Warszawy pe ni y niegdyê rol wa nych oêrodków ycia towarzyskiego. By y miejscami regularnie odwiedzanymi, cieszàcymi si du à popularnoêcià. DziÊ spora cz Êç tych terenów jest zaniedbana i wymaga prac rewaloryzacyjnych. Pragniemy przywróciç im dawny blask. Warto na nowo odkryç niedocenianà zalet Warszawy jakà sà rozleg e tereny zieleni. Prace rewaloryzacyjne przeprowadzane b dà kompleksowo. Odnawianym parkom przywrócony zostanie ich historyczny uk ad, wzbogacony w niektórych przypadkach o fontanny, stawy, strumienie, kaskady. Dokonamy renowacji zabytkowej architektury parkowej i naprawy zniszczonej infrastruktury. Z myêlà o bezpieczeƒstwie spacerowiczów i potrzebie wyd u- enia czasu otwarcia parków, poprawimy oêwietlenie i nadzór s u b porzàdkowych. Tam, gdzie b dzie to mo liwe, stworzymy miejsca aktywnej rekreacji. Zorganizujemy przyjazne i bezpieczne place zabaw, zbudujemy korty tenisowe i postawimy sto y szachowe. Takimi dzia aniami obejmiemy: azienki Pó nocne, Ogród Saski, Park Skaryszewski, Park Dreszera, Park Sielecki, Zieleniec Wielkopolski, Park Praski, Park Na Ksià ecem, Park Rydza-Âmig ego, Ogród Krasiƒskich, Gucin Gaj, Park M ociny oraz Park Kultury w Powsinie. Zrekonstruowane zostanà równie Ogrody Zamkowe (zieleƒ miejska patrz: Program ). Program tworzenie parków kulturowych Znakiem szczególnym Warszawy jest zauwa alne we wszystkich jej rejonach przenikanie si terenów zamieszka ych z obszarami zieleni. hcemy podkreêliç t szczególnà wi ê, wspierajàc jà poprzez tworzenie parków kulturowych, które b dà jedynymi w swoim rodzaju miejscami aktywnego

39 Park Sielecki projekt rewaloryzacji obcowania ze sztukà w otoczeniu przyrody. Oprócz realizacji istniejàcego ju projektu Wilanowskiego Parku Kulturowego, planowane jest utworzenie Parku Kulturowego Prehistoryczne Grodzisko w Dzielnicy Targówek, Parku Kulturowego Zespo u Fortyfikacji XIX-wiecznej Twierdzy Warszawa (Forty: S u ew, Ok cie, Babice, Bema, Wawrzyszew i inne). Ich zagospodarowanie wzbogaci ofert rekreacyjnà i turystycznà Warszawy. EL OPERAYJNY 2.2. Wykreowanie nowych atrakcji i przedsi wzi ç kulturalnych na Êwiatowym poziomie, które by yby znakiem firmowym miasta Oferta kulturalna, jakà majà do dyspozycji mieszkaƒcy i goêcie przybywajàcy do Warszawy, swojà ró norodnoêcià i poziomem nie odbiega od standardów europejskich. Brakuje jednak kulturalnego wizerunku naszego miasta, wyrazistych akcentów, które pozwala yby identyfikowaç Warszaw. B dziemy o tym pami taç wzbogacajàc ofert kulturalnà i muzealnà, a tak e przygotowujàc program tematycznych wycieczek po Warszawie. (kultura patrz: Program ). Program Promocja miasta Podejmiemy dzia ania w celu stworzenia marki Warszawy, która b dzie rozpoznawalna na ca ym Êwiecie. Podobnie jak Pary uwa any jest za stolic mody, Londyn centrum finansowe, Rzym miasto zabytków, Wiedeƒ miasto muzyki, tak i Warszawa b dzie kojarzona ze swoim wizerunkiem. Zapewni to skutecznà konkurencj o turystów, inwestorów i nowych mieszkaƒców. B dziemy kreowaç mod na Warszaw jako miejsce atrakcyjne do zwiedzania i inwestowania. Znajdziemy atrakcje zach cajàce do pozostania w Warszawie nie tylko na weekend, ale i na d u ej. Podobnie jak Wiedeƒ jest miastem Mozarta, tak Warszawa mo e byç miastem hopina. Tutaj koncertowa nasz wybitny kompozytor. Nieopodal Warszawy, w elazowej Woli sp dzi swoje dzieciƒstwo i m odoêç. W Warszawie odbywajà si Mi dzynarodowe Konkursy im. Fryderyka hopina. Przybli ymy wyjàtkowe i tragiczne dzieje miasta wskazujàc równoczeênie jego niepowtarzalne walory inwestycyjne i biznesowe. B dziemy szukaç nowoczesnych form promocji Warszawy i zabiegaç o organizacj du ych imprez mi dzynarodowych. Program Kreowanie oraz promowanie imprez kulturalnych, muzycznych i festiwali Podstawà naszej polityki kulturalnej b dzie kulturalna mapa Warszawy. Opracujemy kalendarz mi dzynarodowych oraz krajowych imprez kulturalnych i artystycznych odbywajàcych si w Warszawie. B dzie on podstawà do promocji naszego miasta jako europejskiego centrum kultury. Promocja ta skierowana b dzie zarówno do samych warszawiaków i mieszkaƒców innych miast Polski, jak te do obcokrajowców. Ambicjà w adz miasta jest uzyskanie dla Warszawy do 2010 roku tytu u Europejskiej Stolicy Kultury. W panoramie miasta b dziemy odkrywaç nowe przestrzenie dla sztuki i przywracaç te, które dawniej by y zwiàzane z kulturà. Poszukujàc nowych atrakcji kulturalnych, w dalszym ciàgu b dziemy wspieraç wydarzenia tej rangi, co: Mi dzynarodowy Festiwal Muzyki Wspó czesnej Warszawska Jesieƒ, Jazz Jamboree, Warsaw Summer Jazz Days, Festiwal Mozartowski czy Mi dzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka hopina. Z okazji 200. rocznicy urodzin wielkiego kompozytora uczynimy Warszaw 2010 roku miejscem wielkich imprez muzycznych i kulturalnych o randze mi dzynarodowej. Program Opracowanie tematycznych tras turystycznych Dla turystów przybywajàcych do Warszawy przygotujemy ofert wycieczek tematycznych po miejscach zwiàzanych z historià, wybitnymi postaciami i legendami dawnej stolicy. Nasi goêcie poznajà miejsca zwiàzane z powstaniami narodowymi czy dzia alnoêcià konspiracyjnà. Przemierzaç b dà stolic Êladami hopina i analetta. Poznajà legendy o Warsie i Sawie, Bazyliszku czy Z otej Kaczce. Pow drujà szlakiem wa niejszych warszawskich pomników. Zadbamy o czytelnà, wieloj zycznà informacj o tych miejscach. 37

40 Muzeum Historii ydów Polskich wizualizacja entrum hopinowskie, projekt Program atrakcyjnienie oferty muzealnej Warszawa nigdy nie przestanie byç miastem pami ci. W jej granicach rozgrywa y si najwa niejsze wydarzenia w historii kraju. Pami ç dziejów trwa w budynkach, pomnikach, muzeach. hcemy, by warszawiacy i przyjezdni odczuli potrzeb bli szego poznania historii naszego miasta. Wzbogacimy i uatrakcyjnimy ofert muzealnà stolicy. Temu celowi s u à m.in. ju organizowane cyklicznie Noce Muzeów, w których uczestniczy jednorazowo ponad 60 tys. zwiedzajàcych. Realizacja priorytetowej inwestycji muzealnej Muzeum Powstania Warszawskiego dobiega koƒca. Miasto zamierza tak e utworzyç inne obiekty muzealne, m.in. Muzeum Historii ydów Polskich, Muzeum Sztuki Wspó czesnej, Muzeum Komunizmu SocLand i budowa Alei hwa y i Muzeum Powstania Listopadowego (w Olszynce Grochowskiej). Przeprowadzimy te kompleksowà rewitalizacj obiektów ju istniejàcych, np. Muzeum Historycznego Miasta Sto- ecznego Warszawy, w tym Muzeum Woli. W dalszej perspektywie rozbudujemy Muzeum Niepodleg oêci, utworzymy Muzeum Powàzek, a tak e Muzeum Transportu Miejskiego (w jednej z historycznych zajezdni tramwajowych). Program Budowa centrów kulturalnoedukacyjnych Niebawem przystàpimy do realizacji w Warszawie obiektu o ca kowicie nowej jakoêci. Na PowiÊlu, na terenach nad tunelem Wis ostrady, powstanie entrum Nauki Kopernik budynek przeznaczony na potrzeby edukacji, w którym w sposób ciekawy i przyst pny b dzie mo na zg biaç sekrety nauki. Obiekt ten stanie si wa nà atrakcjà przyciàgajàcà nie tylko m odych warszawiaków, lecz tak e turystów z kraju i zagranicy. W pobli u na Tamce, obok Zamku Ostrogskich, powstanie wa ny oêrodek kulturalny entrum hopinowskie. Zostanà tam zlokalizowane m.in. biblioteka muzyczna z czytelnià i mo liwoêcià ods uchiwania nagraƒ, ksi garnia muzyczna, antykwariat, kawiarnia i restauracja po àczona z galerià sztuki, powierzchnie biurowe dla placówek chopinowskich. EL OPERAYJNY 2.3. Zwi kszenie atrakcyjnoêci Warszawy dla mieszkaƒców i turystów Pragniemy wykreowaç Warszaw jako miejsce, które warto odwiedzaç i poznawaç, którym mo na si zachwyciç i do którego warto wracaç. Poprawimy infrastruktur i standardy obs ugi turystów. Wykreujemy oryginalne atrakcje, które b dà magnesem przyciàgajàcym turystów. Program Zagospodarowanie doliny Wis y i jej wykorzystanie jako atrakcji dla mieszkaƒców i turystów G ównà rol w systemie przyrodniczym Warszawy odgrywa Wis a wraz z przyleg ymi do niej terenami. W wi kszoêci nieuregulowane warszawskie brzegi Wis y stanowià przestrzeƒ yciowà dla niespotykanej w innych metropoliach liczby ró nych gatunków ptactwa i drobnych zwierzàt. Tereny te obj to szczególnà opiekà, wpisujàc je do unijnego programu NATRA 2000 jako Obszar Specjalnej Ochrony Pta- 38

41 ków Dolina Ârodkowej Wis y. Wis a, choç mog aby àczyç, wcià dzieli Warszaw.Postrzegana jest przez mieszkaƒców przede wszystkim jako bariera komunikacyjna. hcemy uczyniç z niej wa ny czynnik integrujàcy warszawiaków i przyciàgajàcy turystów, którzy wype nià to miejsce yciem. Zapewnimy nale ytà ochron dziedzictwa naturalnego doliny Wis y. Planowanym nad brzegami Wis y nowym terenom rekreacyjnym nadamy charakter parku, àczàc trzy wielkie obszary zieleni miejskiej: Parku Praskiego, Ogrodu Zoologicznego i tzw. gów wi- Êlanych. a oêç znajdzie si w granicach WiÊlanego Parku Przyrodniczego. W ramach Parku powstanà kolejne zespo y przyrodniczo-krajobrazowe. Po poprawieniu stanu czystoêci rzeki utworzymy pla e i kàpieliska miejskie. Zabudowa miejska przybli y si do rzeki w rejonie Portu Praskiego, gdzie powstanà nowe, atrakcyjne budynki mieszkalne, obiekty us ugowe i biurowce. Dobre po àczenie z lewym brzegiem zapewni nowa linia metra. Na PowiÊlu wyroênie Park Nauki z jego g ównà atrakcjà interaktywnym entrum Nauki Kopernik oraz kampus uniwersytecki. Budowa nowego tunelu Wis ostrady na pó noc od mostu Âlàsko-Dàbrowskiego pozwoli odzyskaç dla celów rekreacyjnych nowe przestrzenie. Przy zjeêdzie z mostu Âlàsko- -Dàbrowskiego odtworzone b dà historyczne Ogrody Zamkowe. Stworzymy bulwary nadwiêlaƒskie ze Êcie kami rowerowymi, alejkami, Êcie kami dydaktycznymi i trasami do jazdy konnej. Brzegi rzeki po àczy lekki most dla pieszych i rowerzystów, wybudowany na przed u eniu ulicy Mostowej. Powróci dawna tradycja eglowania po WiÊle. Zbudowany b dzie próg pi trzàcy na WiÊle w pó nocnej cz Êci Warszawy z urzàdzeniami umo liwiajàcymi normalne funkcjonowanie rzeki, sprzyjajàcy rozwojowi Êrodowiska przyrodniczego na przyleg ych obszarach oraz o ywieniu korzystania przez mieszkaƒców z walorów Êrodowiska wodnego, w tym z przywróconej eglugi. Wybudowane zostanà nowoczesne przystanie rzeczne dla sezonowej eglugi pasa erskiej. dzielimy te wsparcia programom s u àcym rewitalizacji warszawskich portów, przystani i nadbrze y wiêlanych. Wspólnie z gminà Niepor t zajmiemy si zagospodarowaniem Kana u eraƒskiego. Zostanie on wykorzystany dla celów rekracyjno-turystycznych i przystosowany do eglugi. Ponadto we wspó pracy z innymi gminami po o onymi wokó Zalewu Zegrzyƒskiego b dziemy rozwijaç funkcje rekreacyjne ca ego tego obszaru. Program Stworzenie warunków do organizacji w Warszawie wielkich imprez sportowych Warszawa organizatorem Mistrzostw Europy w Pi ce No nej 2012, Warszawa Miastem Olimpiady 2020 Brak dobrze wyposa onych, du ych i funkcjonalnych obiektów sportowych sprawia, e na mapie najwi kszych mi dzynarodowych imprez Warszawa ciàgle pozostaje martwym punktem. hcàc zmieniç istniejàcy stan rzeczy planujemy na najbli sze lata kilka wa nych inwestycji, które pozwolà na przeprowadzanie w przysz oêci w Warszawie zawodów sportowych o najwy szej randze. Ju niebawem na terenach Legii przy ul. azienkowskiej ruszy budowa Narodowego Stadionu Pi karskiego dla ok. 40 tys. widzów. Obiekt, poza swoim g ównym przeznaczeniem, b dzie s u y organizacji koncertów i innych du ych imprez. W najbli szym czasie rozpoczniemy budow nowoczesnej, wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej na 15 tys. miejsc, spe niajàcej wszystkie wymagania stawiane przy organizacji mi dzynarodowych zawodów najwy szej rangi w wielu dyscyplinach od lekkiej atletyki, poprzez pi k r cznà, koszykówk, siatkówk, tenis a po wszystkie sporty walki. Hala b dzie przystosowana równie do organizacji du ych imprez i widowisk kulturalnych, targów czy wystaw. Poza tym opracujemy wraz ze stronà rzàdowà program modernizacji i wykorzystania do celów rekreacyjno-sportowych terenów Stadionu Dziesi ciolecia. Narodowy Stadion Pi karski wizualizacja 39

42 Program Poprawa infrastruktury turystycznej Niezale nie od dzia aƒ promocyjnych i kreowania nowych atrakcji Warszawy, poprawimy standardy obs ugi turystów, zapewniajàc przede wszystkim pe en dost p do informacji i potrzebnej infrastruktury. W dzia aniach tych b dziemy wspó pracowaç z organizacjami hotelarskimi i turystycznymi. tworzymy centrum obs ugi ruchu turystycznego, zlokalizowane przy Trakcie Królewskim w dobrze widocznym i atwo dost pnym miejscu. Tu ka dy b dzie móg zasi gnàç podstawowych informacji na temat miasta i jego oferty, znaleêç miejsce w hotelu czy zarezerwowaç bilet do teatru. entrum to funkcjonowaç b dzie w ramach Systemu Informacji i Promocji Internetowej WARSZAWA TRAKT KRÓLEWSKI. Krakowskie PrzedmieÊcie - widok w kierunku pl. Zamkowego (po rewaloryzacji) B dziemy dà yç do rozwoju bazy noclegowej dla m odzie y i wspieraç powstawanie sieci hoteli klasy turystycznej. Turystom zmotoryzowanym udost pnimy system podziemnych parkingów zlokalizowanych w pobli u atrakcyjnych turystycznie punktów miasta. Program Poprawa estetyki miasta Stworzymy program sukcesywnego upi kszania miasta, aby by o bardziej atrakcyjne i przyjazne. Skupimy si przede wszystkim na okreêleniu i wprowadzeniu w ycie zasad tworzenia przestrzeni miejskiej. Tam gdzie to konieczne, chodniki wzd u ulic i placów zostanà wyremontowane z uwzgl dnieniem potrzeb osób niepe nosprawnych. Wprowadzone b dà zasady planowego rozmieszczenia ma ej architektury (kiosków, awek, koszy na Êmieci, przystanków, s upów og oszeniowych itp.). Wprowadzimy zasady rozmieszczania reklam, tak aby zmniejszyç ich negatywny wp yw na estetyk przestrzeni miejskiej. pi kszeniu miasta sprzyjaç b dzie nale yta dba oêç o ulicznà zieleƒ miejskà (trawniki, klomby, krzewy i drzewa). EL OPERAYJNY 2.4. Aktywizacja spo ecznoêci lokalnych i organizacji pozarzàdowych Dobrze zorganizowany dialog ze spo ecznoêciami lokalnymi na sta e wpisze si w ycie miasta. Opracujemy wieloletnie plany wspó pracy organizacji pozarzàdowych z instytucjami miejskimi. hcemy, by dzi ki szerokim konsultacjom spo ecznym warszawiacy byli wspó twórcami planów rozwoju miasta. Program Rozwijanie wspó pracy ze spo ecznoêciami lokalnymi i organizacjami pozarzàdowymi hcemy przeprowadzaç co kilka lat pog bione badania, które obejmowaç b dà swoim zasi giem aktywnoêç obywatelskà, w tym aktywnoêç organizacji pozarzàdowych, dzia ajàcych w Warszawie i dla Warszawy. Na ich podstawie wdro ymy system monitoringu aktywnoêci spo ecznej. B dziemy wspierali dzia ania lokalnych stowarzyszeƒ. Rozwiniemy w mo liwie szerokim zakresie wspó prac z organizacjami pozarzàdowymi oraz instytucjami koêcielnymi. B dziemy wspieraç instytucje dialogu spo ecznego takie jak Forum i komisje dialogu spolecznego. Program Stworzenie warunków do przekazywania niektórych zadaƒ miasta spo eczno- Êciom lokalnym i organizacjom pozarzàdowym OkreÊlimy szczegó owo potrzeby, które mogà byç zaspokajane z udzia em spo ecznoêci lokalnych. stalony zostanie zakres zadaƒ administracji publicznej, jakie przekazane b dà do realizacji organizacjom pozarzàdowym. OkreÊlimy sposób przekazywania Êrodków finansowych na realizacj delegowanych obowiàzków oraz kontroli ich wykonania. Ju na etapie przygotowania i uchwalania bud etu miasta chcemy mieç mo liwoêç wyodr bnienia tych dzia aƒ, które mo na powierzyç spo ecznoêciom lokalnym i organizacjom pozarzàdowym. ruchomimy system informacji internetowej o programach planowanych przez miasto i mo liwych do realizacji przez spo ecznoêci lokalne i organizacje pozarzàdowe. Aktywizacja lokalnych Êrodowisk ma dla nas znaczenie tak e na etapie decyzyjnym. hcemy, by dobrze zorganizowane konsultacje spo eczne na sta e wpisa y si w kanon podejmowania przez w adze miasta najwa niejszych decyzji, budujàc klimat wspó odpowiedzialnoêci za rozwój i dobrobyt miasta i jego mieszkaƒców. ruchomimy sta y mechanizm opiniowania planowanych inwestycji miejskich. Formu a tej wspó pracy jest elastyczna i w miar odnoszenia sukcesów w pilota owych projektach b dziemy powi kszaç jej zakres. W dalszej perspektywie mo liwe b dzie zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych (skwerów, uliczek, parków) przez miejscowe organizacje i stowarzyszenia wy onione w drodze konkursów. Pe niç b dà one rol inwestora w lokalnych mikroprogramach rewitalizacji. Dla zwyci zców konkursów przewiduje si wsparcie w realizacji inwestycji i promocj zastosowanych rozwiàzaƒ. 40

43 EL STRATEGIY 3. Rozwijanie funkcji metropolitalnych wzmacniajàcych pozycj Warszawy w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim Warszawa jest najwa niejszym w regionie i kraju oêrodkiem kultury, siedzibà instytucji mi dzynarodowych, najwa niejszym w z em komunikacyjnym. Wzmocnienie funkcji metropolitalnych ma zapewniç stolicy Polski znaczàce miejsce w gronie innych metropolii europejskich i umo liwiç jej skuteczne konkurowanie z nimi. B dziemy usuwali bariery utrudniajàce nie tylko rozwój, ale przede wszystkim codzienne funkcjonowanie aglomeracji warszawskiej. Jest to podstawowy warunek osiàgni cia innych celów strategicznych. Rozwój Warszawy chcemy zharmonizowaç z rozwojem jej otoczenia (gmin sàsiednich, regionu, innych miast). Potencjalnà rywalizacj trzeba zastàpiç siecià powiàzaƒ kooperacyjnych i wspó pracà oêrodków, których specjalizacja pozwoli ka demu na proporcjonalny udzia w rozwoju warszawskiego obszaru metropolitalnego. 41

44 el operacyjny 3.1. Zapewnienie sprawnej komunikacji wewn trznej i zewn trznej obszaru metropolitalnego Warszawy Program Poprawa zewn trznych powiàzaƒ drogowych Program sprawnienie komunikacji publicznej w obszarze metropolitalnym el operacyjny 3.2. Wzmocnienie roli Warszawy jako wa nego europejskiego centrum gospodarczo- -finansowego i naukowego oraz oêrodka decyzji politycznych Program Przyciàgni cie do Warszawy europejskich instytucji gospodarczo-finansowych Program Budowa nowych centrów kongresowych i targowo- -wystawowych el operacyjny 3.3. Budowa instytucji potrzebnych dla sprawnego funkcjonowania ca ego obszaru metropolitalnego Warszawy Program Zorganizowanie instytucji zajmujàcych si rozwojem obszaru metropolitalnego Warszawy Program Instytucjonalna integracja planowania strategicznego w skali regionalnej Program czestnictwo Warszawy w mi dzynarodowych sieciach miast 42

45 EL OPERAYJNY 3.1. Zapewnienie sprawnej komunikacji wewn trznej i zewn trznej obszaru metropolitalnego Warszawy Podstawà rozwoju aglomeracji jest zapewnienie sprawnej komunikacji pomi dzy jej cz Êciami oraz sprawne powiàzania z resztà kraju i zagranicà. Poprawi to warunki codziennego ycia wszystkich, którzy mieszkajà, pracujà, uczà si i wypoczywajà w aglomeracji warszawskiej. Program Poprawa zewn trznych powiàzaƒ drogowych Realizacja przez administracj centralnà kompletnego uk adu ekspresowych tras obwodowych zapewni powiàzanie Warszawy z Transeuropejskimi Korytarzami Transportowymi i pozwoli na sprawne wprowadzanie do miasta ruchu mi dzynarodowego, krajowego i regionalnego. entrum Warszawy zostanie odcià one od ruchu tranzytowego dalszego zasi gu. Powstanà dodatkowe po àczenia mi dzy dzielnicami Warszawy, omijajàce centrum. Na uk ad ekspresowych tras obwodowych b dà sk ada y si : Obwodnica Ekspresowa Drogi ekspresowe S7, S8 i S17. Na ciàgu pó nocnym Obwodnicy Ekspresowej skoncentruje si ruch tranzytowy w stron krajów nadba tyckich (Via Baltica) i na wschód (Terespol, Lublin). B dzie on tak e wygodnym po àczeniem mi dzydzielnicowym, obs ugujàcym Bemowo, oliborz, Targówek, Prag Pó noc i Rembertów. iàg pó nocny Obwodnicy Ekspresowej przebiegaç b dzie od autostradowego w z a Konotopa, po o onego na zachód od Warszawy, w kierunku al. Prymasa Tysiàclecia. Nast pnie prowadziç b dzie Trasà Armii Krajowej, zmodernizowanà tak, aby spe nia a parametry drogi ekspresowej. Od Marek biec b dzie projektowanà Wschodnià Obwodnicà Warszawy. Po udniowy ciàg Obwodnicy Ekspresowej pozwoli wyprowadziç ruch samochodowy do uk adu dróg ekspresowych w kierunku Katowic i Wroc awia (S8), Krakowa (S7), Lublina (S17). mo liwi powiàzanie lotniska Ok cie z uk adem dróg krajowych oraz usprawni po àczenia na po udniu miasta mi dzy dzielnicami: rsus, W ochy, rsynów, Wilanów, Wawer. Po udniowy ciàg Obwodnicy Ekspresowej przebiega b dzie od w z a autostradowego Konotopa, przez w z y Opacz, Lotnisko, Pu awska a do w z a z drogà S17 na wschód od granicy miasta. Niezale nie od realizacji tras obwodowych do uk adu zostanà wprowadzone nast pujàce drogi ekspresowe: Droga ekspresowa S7 wlot do Warszawy od strony po udniowej (Kraków Kielce Radom) i od strony pó nocnej (Gdaƒsk). Od po udnia zostanie wybudowany odcinek trasy ekspresowej Wolica Salomea, który poprzez w z y Opacz i Konotopa w àczy si do Po udniowej Obwodnicy Warszawy. Od pó nocy droga S7 uzyska po àczenie z Pó nocnà Obwodnicà Warszawy w w êle z Trasà AK. Droga ekspresowa S8 wlot do Warszawy od strony wschodniej (Bia ystok) i po udniowej (Wroc aw/katowice). Nowy odcinek b dzie przebiega razem z drogà S7 od Wolicy przez w z y Opacz i Konotopa, a nast pnie zmodernizowanà trasà AK do Marek. Droga ekspresowa S17 wlot do Warszawy od strony po udniowo-wschodniej (Lublin). Modernizacja drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej zapewni sprawne powiàzanie Warszawy w kierunku po udniowo-wschodnim. Modernizacji wymagajà równie drogi ni szych klas wewnàtrz obszaru metropolitarnego. W szczególnoêci dà yç b dziemy do uspraw- 43

46 nienia powiàzaƒ drogowych z rejonem Zalewu Zagrzyƒskiego (transport patrz: el operacyjny 1.6.). Linie Szybkiej Kolei Miejskiej Program sprawnienie komunikacji publicznej w obszarze metropolitalnym Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie. Analiza mo liwoêci wykorzystania infrastruktury lotniskowej dla rozwoju transportu lotniczego w regionie Mazowsza Warunkiem usprawnienia komunikacji publicznej w obszarze metropolitalnym jest integracja systemu transportu publicznego (autobusy, tramwaje i metro patrz: Program ). Wa nà rol w sieci transportu publicznego aglomeracji warszawskiej b dzie odgrywa a kolej. W adze miasta podejmà aktywne dzia ania w celu jej modernizacji, na wzór szybkich kolei podmiejskich w innych aglomeracjach europejskich. Potencja sto- ecznego w z a kolejowego pozwala na stworzenie sieci Szybkiej Kolei Miejskiej na nast pujàcych trasach: Otwock Warszawa Zachodnia Grodzisk Mazowiecki Nowy Dwór Mazowiecki Warszawa Gdaƒska Warszawa G ówna T uszcz Warszawa Wileƒska Miƒsk Mazowiecki Warszawa Wschodnia Zalesie Górne Warszawa Zachodnia B onie Warszawa Zachodnia. Przystosowanie i modernizacja tras polegaç b dzie przede wszystkim na modernizacji torów, stacji i przystanków oraz zakupie nowych pociàgów, dzi ki czemu znacznie skróci si czas przejazdu i polepszy komfort jazdy. Poza tym wa ne jest te bezpieczeƒstwo pasa erów. W planach jest, aby SKM by a obj ta systemem monitoringu, a reakcja na sygna o zagro eniu na terenie stacji lub w pociàgu nie trwa a d u ej ni 4 minuty. Wprowadzimy wspólny bilet na wszystkie podsystemy transportu. hcemy, aby warszawska Szybka Kolej Miejska stworzy a nowà jakoêç w transporcie miejskim. Kolej b dzie tak e obs ugiwaç Port Lotniczy im. F. hopina. W realizowanym projekcie rozbudowy portu przewidziana jest budowa podziemnej stacji kolejowej po àczonej z linià radomskà w rejonie przystanku Warszawa S u ewiec. Po àczenie kolejowe zosta o zagwarantowane porozumieniem, jakie Prezydent m.st. Warszawy zawar z rzàdem. Dzi ki temu porozumieniu powstanie te sieç po- 44

47 àczeƒ drogowych z lotniskiem, co pozwoli na sprawny dojazd do niego samochodami i autobusami. Zgodnie z za o eniami w adz paƒstwowych do 2012 roku wybudowane zostanie lotnisko poza miastem (w niewielkiej odleg oêci od stolicy), które b dzie pe ni o funkcj g ównego portu lotniczego Polski. Budowa systemu parkingów Parkuj i Jedê umo liwi ograniczenie nat enia ruchu samochodowego na ulicach miasta. Parkingi b dà zlokalizowane na granicy strefy centralnej, przede wszystkim przy stacjach kolei, metra, a tak e ko o przystanków autobusowych i tramwajowych (parkingi patrz: Program ). EL OPERAYJNY 3.2. Wzmocnienie roli Warszawy jako wa nego europejskiego centrum gospodarczo-finansowego i naukowego oraz oêrodka decyzji politycznych Stawiamy sobie ambitny cel stworzenia wizerunku Warszawy jako atrakcyjnego miejsca dla siedzib zarzàdów korporacji i firm. W klasyfikacji miast najbardziej atrakcyjnych dla biznesu, sporzàdzanej przez firm ushman & Wakefield Healey & Baker, w ciàgu ostatnich 2 lat Warszawa awansowa a z 26 na 20 miejsce. Ambicjà miasta jest znalezienie si w pierwszej dziesiàtce tej klasyfikacji. hcemy, by Warszawa sta a si znaczàcym w Europie Ârodkowowschodniej centrum finansowym. Obecnie w Warszawie lokujà si najwi ksze firmy zajmujàce si obs ugà podmiotów gospodarczych czy te dzia alnoêcià finansowà. MieÊci si tutaj kilkadziesiàt najwi kszych spoêród dzia ajàcych w kraju kancelarii prawnych. Warszawa jest siedzibà gie dy papierów wartoêciowych i centrali wi kszoêci banków komercyjnych prowadzàcych dzia alnoêç w Polsce. W Warszawie znajdujà si g ówne biura najwi kszych firm transportowych i spedycyjnych. Ze stolicy zarzàdza si rynkiem telekomunikacyjnym i pocztowym. Program Przyciàgni cie do Warszawy europejskich instytucji gospodarczo-finansowych Warszawa ma du y potencja, aby pe niç wiodàcà rol wêród metropolii Europy entralnej. hcemy sprostaç wyzwaniu, jakim jest konkurencja innych stolic regionu, zw aszcza na polu gospodarczym i kulturalnym. Warszawa, ze wzgl du na swoje po o enie, pe niç b dzie w najbli szych latach tak e wyjàtkowà rol pomostu àczàcego zachód Europy z jej cz Êcià entrum handlowo-biurowo-us ugowe Rondo 1 - wizualizacja wschodnià. B dziemy kontynuowaç i rozwijaç nasze dzia ania zmierzajàce do szerzenia demokracji i kultury spo eczeƒstwa obywatelskiego u naszych wschodnich sàsiadów. Wykorzystamy te mo liwoêci gospodarczej wspó pracy z tym regionem. Sprowadzimy do Warszawy instytucje unijne oraz umocnimy naszà rol jako centrum finansowego Europy Ârodkowowschodniej. Rozwojowi funkcji metropolitalnych s u yç b dzie rozbudowa Êrodków àcznoêci i komunikacji oraz budowa centrów kongresowych. Dla osiàgni cia sukcesu w przyciàganiu do Warszawy kluczowych firm i instytucji musimy pokonaç dystans dzielàcy nas od metropolii zachodnioeuropejskich, dysponujàcych nowoczesnà infrastrukturà telekomunikacyjnà i wygodnym systemem komunikacji. Przygotujemy koncepcj lokalizacji w Warszawie instytucji sektora finansowego i bankowego, a tak e mi dzynarodowych instytucji decyzyjnych i politycznych. Zainicjujemy stworzenie centralnego dla Polski systemu informacji biznesowej i b dziemy wspieraç kszta cenie rodzimej kadry dla potrzeb nap ywajàcych firm i instytucji. B dziemy kreowaç wizerunek Warszawy jako oêrodka decyzyjnego, stymulujàcego i u atwiajàcego zrównowa ony rozwój wszystkich regionów Polski. Program Budowa nowych centrów kongresowych i targowo-wystawowych Warszawa ze swoim ogromnym potencja em ludzkim, intelektualnym i gospodarczym aspiruje do roli znaczàcego oêrodka wymiany handlowej, naukowej i gospodarczej, miejsca organizacji imprez o randze mi dzynarodowej. W tym celu niezb dna jest budowa nowych oraz rozbudowa i modernizacja istniejàcych obiektów wystawienniczo-targowych, hal widowiskowo-sportowych oraz centrów kongresowych. 45

48 wództwa mazowieckiego, prezydentami, burmistrzami i wójtami miast i gmin obszaru metropolitalnego okreêlimy zadania, których realizacja zapewni szybki rozwój ca ego obszaru. Program Zorganizowanie instytucji zajmujàcych si rozwojem obszaru metropolitalnego Warszawy Otoczenie PKiN wizualizacja entra konferencyjno-wystawiennicze mogà powstaç np. w rejonie placu Defilad, Dworca Stadion czy lotniska na Ok ciu. W jednym z tych obiektów mo e mieç siedzib entrum Wspó pracy Naukowej Europy entralnej. Opracujemy kalendarz sta ych mi dzynarodowych i krajowych imprez wystawienniczych, festiwalowych i targowych. Program czestnictwo Warszawy w mi dzynarodowych sieciach miast Warszawa aspiruje do roli lidera regionu w europejskich sieciach miast, zw aszcza w najwi kszej organizacji miast europejskich EROITIES. Sukcesywnie zwi kszany b dzie udzia Warszawy w projektach wymiany wiedzy w zakresie zarzàdzania miastami, wzmacniania demokracji lokalnej oraz pozyskiwania Êrodków E. EL OPERAYJNY 3.3. Budowa instytucji potrzebnych dla sprawnego funkcjonowania ca ego obszaru metropolitalnego Warszawy Sprawne funkcjonowanie obszaru metropolitalnego Warszawy wymaga wspó dzia ania wszystkich jednostek samorzàdu terytorialnego wchodzàcych w jego sk ad. Warszawa b dzie odgrywa a wiodàcà rol w tworzeniu podstaw do dzia ania struktur metropolitalnych. Wspólnie z marsza kiem woje- Zainicjujemy stworzenie systemu informacji biznesowej kompletnej bazy danych obejmujàcej zarówno spisy gruntów i budynków, dane o terenach inwestycyjnych, jak i wskaêniki socjoekonomiczne oraz dane na temat tendencji panujàcych na rynku pracy. Doprowadzimy te do powstania lokalnej instytucji, promujàcej rozwój gospodarczy i udzielajàcej wsparcia podmiotom prowadzàcym dzia alnoêç gospodarczà w stolicy i ca ym obszarze metropolitalnym. B dziemy tak e wspieraç dzia ania organizacji zajmujàcych si rozwojem Warszawy. Program Instytucjonalna integracja planowania strategicznego w skali regionalnej hcemy, by rozwój Warszawy stymulowa rozwój ca ego regionu. ruchomimy wspó prac ze wszystkimi gminami obszaru metropolitalnego w celu wspólnego prowadzenia studiów nad rozwojem w skali metropolitalnej i regionalnej oraz wspólnego wyst powania gmin obszaru metropolitalnego o fundusze unijne. Zadbamy o to, by nasze dzia ania, nakierowane na rozwój Warszawy, by y zgodne z za o eniami Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego i Narodowego Planu Rozwoju. 46

49 EL STRATEGIY 4. Rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i badaniach naukowych Biblioteka niwersytetu Warszawskiego Do rozwijania gospodarki opartej na wiedzy Warszawa przygotowana jest lepiej ni jakiekolwiek inne miasto w Polsce. Mieszkaƒcy Warszawy sà najlepiej wykszta conà spo ecznoêcià w kraju. Gospodarka oparta na wiedzy zapewni naszemu miastu wysokà konkurencyjnoêç i pozwoli przyciàgnàç najbardziej dynamiczne jednostki. Zadaniem w adz miejskich b dzie tworzenie wokó tych dziedzin gospodarki korzystnego klimatu, budowa niezb dnej infrastruktury i inspirowanie tworzenia odpowiednich instytucji, zw aszcza s u àcych transferowi wiedzy i kapita u mi dzy naukà a przemys em. B dziemy wspierali instytucje naukowe, przyznajàc im na korzystnych warunkach tereny pod rozbudow, uczestniczàc w kosztach budowy infrastruktury i urzàdzenia terenu. 47

50 el operacyjny 4.1. Wykorzystanie potencja u naukowego Warszawy do rozwoju gospodarki opartej na zaawansowanych technologiach el operacyjny 4.2. Rozbudowa i unowoczeênienie kompleksów akademickich el operacyjny 4.3. Stworzenie korzystnych warunków do prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej i inwestowania Program Stworzenie warunków dla rozwoju potencja u naukowo-badawczego Program Budowa miasteczka uniwersyteckiego na PowiÊlu Program atwienie prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej i inwestycyjnej Program tworzenie parków naukowych i technologicznych umo liwiajàcych transfer wiedzy z nauki do praktyki i dzia alnoêci gospodarczej Program Wspieranie rozwoju ma ej i Êredniej przedsi biorczoêci (MSP) Program Pobudzanie rozwoju sektorów gospodarki zwiàzanych z zaawansowanymi technologiami 48

51 Biblioteka niwersytetu Warszawskiego czytelnia Brama g ówna W EL OPERAYJNY 4.1. Wykorzystanie potencja u naukowego Warszawy do rozwoju gospodarki opartej na zaawansowanych technologiach Wiedza jest obecnie najwa niejszym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Warszawski przemys jest nowoczesny i nastawiony na innowacje. Nowe rozwiàzania zawdzi czamy g ównie dzia alnoêci firm z kapita em zagranicznym oraz importowi gotowych rozwiàzaƒ technicznych, maszyn i urzàdzeƒ. Nale y dà yç do tego, aby dwie trzecie Êrodków finansowych na dzia alnoêç badawczo-rozwojowà pochodzi o od podmiotów gospodarczych (obecnie ich udzia wynosi 40 proc.). Popyt na wynalazki warszawskich oêrodków naukowych mogà stworzyç ma e i Êrednie przedsi biorstwa (tzw. sektor MSP). Miasto weêmie na siebie rol inspiratora wspó pracy sektora ma ych i Êrednich przedsi biorstw ze Êrodowiskami naukowymi. B dzie te inicjowa o wspó prac uczelni warszawskich z kr gami biznesu w tworzeniu programów kszta cenia ustawicznego. Program Stworzenie warunków dla rozwoju potencja u naukowo-badawczego Za podstawowy czynnik rozwoju polskiej nauki uwa amy zdolnych, m odych ludzi. Zapewnimy im jak najlepsze warunki nauki i pracy. Programy pomocy finansowej zwi kszà szans m odzie y z obszarów zagro onych marginalizacjà na uzyskanie wy szego wykszta cenia. Stworzymy system wyszukiwania najzdolniejszych uczniów szkó Êrednich, by umo liwiç im kontakt z naukowcami skupionymi w wy szych uczelniach i w Polskiej Akademii Nauk. B dziemy przyciàgaç do warszawskich oêrodków najzdolniejszych pracowników nauki. Dla wybitnych stworzymy system nagród i zach t. Miasto odegra znaczàcà rol w rozbudowie materialnej bazy warszawskiej nauki. Widocznym wsparciem rozwoju Polskiej Akademii Nauk b dzie udzia w odbudowie Pa acu Karasia i przeznaczenie go na potrzeby Akademii (rewaloryzacja Traktu Królewskiego patrz: Program ). hcemy, by Warszawa sta a si miejscem spotkaƒ uczonych z ca ej Europy Ârodkowej. Dlatego powo- amy entrum Wspó pracy Naukowej Europy entralnej i wspomo emy budow jego obiektów. Instytucja ta zapewni stypendia i dost p do aparatury naukowej naukowcom z ca ego regionu, zorganizuje wspólne przedsi wzi cia oraz umo liwi wymian poglàdów i doêwiadczeƒ. Program tworzenie parków naukowych i technologicznych umo liwiajàcych transfer wiedzy z nauki do praktyki i dzia alnoêci gospodarczej Warszawskie oêrodki naukowe, które majà osiàgni cia w dziedzinie nowych technologii na Êwiato- 49

52 podj cie nowych tematów badawczych oraz utworzenie nowych kierunków nauczania wraz z forum wymiany informacji nt. metod zarzàdzania gospodarkà komunalnà i technologii w niej stosowanych. B dziemy og aszaç coroczny konkurs na najciekawsze prace magisterskie i doktorskie dotyczàce gospodarki komunalnej Warszawy. Zamówimy programy naukowo-badawcze, które obejmà m.in. usprawnienia w transporcie miejskim, technologicznà rewitalizacj osiedli z wielkiej p yty, utylizacj odpadów. W adze miasta stworzà te system monitoringu zmian w technologiach stosowanych w gospodarce komunalnej. Elementem systemu b dà cykliczne seminaria nt. gospodarki komunalnej. EL OPERAYJNY 4.2. Rozbudowa i unowoczeênienie kompleksów akademickich Kampus niwerystecki - wizualizacja wym poziomie, zostanà otoczone opiekà poprzez tworzenie warunków do rozwijania parków badawczo-naukowych i centrów zaawansowanych technologii. Warszawski Park Technologiczny b dzie miejscem spotkaƒ nauki z gospodarkà, w którym powstanie wiele tysi cy miejsc pracy zwiàzanych z nowymi technologiami. W adze Warszawy opracowa y prawno-organizacyjnà oraz finansowà koncepcj Parku. Zapewnià miejsce do jego budowy na uku Siekierkowskim i dogodne po àczenia komunikacyjne. Program Pobudzanie rozwoju sektorów gospodarki zwiàzanych z zaawansowanymi technologiami W adze miasta zainicjujà powo anie entrum Informacji o Nowych Technologiach we wspó pracy ze Êrodowiskami akademickimi i przedstawicielami warszawskiego biznesu. Miasto wesprze to przedsi wzi cie poprzez udost pnienie terenu. Wykorzystamy nowe technologie w gospodarce komunalnej Warszawy realizujàc zadania samorzàdowe. Zaproponujemy wy szym uczelniom Wyrazem roli, jakà odgrywaç b dzie rozwój nauki w yciu naszego miasta, stanie si przekszta cenie PowiÊla mi dzy Mariensztatem a mostem Âwi tokrzyskim w dzielnic uniwersyteckà. Program Budowa miasteczka uniwersyteckiego na PowiÊlu Rolà w adz miasta w utworzeniu miasteczka uniwersyteckiego na PowiÊlu b dzie przede wszystkim zapewnienie gruntów. W adze miasta stworzà we wspó pracy z w adzami paƒstwowymi i z wy szymi uczelniami program budowy dzielnicy uniwersyteckiej, obejmujàcy zarówno budow nowych obiektów, jak i rozwój infrastruktury technicznej. Rozbudowa instytucji akademickich w a- Ênie w tym miejscu zapewni studentom atwy dost p do zbiorów Biblioteki niwersyteckiej. Niewielka odleg oêç mi dzy PowiÊlem a Krakowskim 50

53 PrzedmieÊciem i skupionymi wokó niego instytucjami naukowymi pozwoli harmonijnie powiàzaç tradycyjne i nowe centrum ycia naukowego oraz intelektualnego Warszawy. Skupienie w centrum miasta wielu instytucji naukowych b dzie sprzyja o wymianie myêli mi dzy przedstawicielami rozmaitych dziedzin wiedzy. EL OPERAYJNY 4.3. Stworzenie korzystnych warunków do prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej i inwestowania Rozwój gospodarczy miasta jest podstawà funkcjonowania firm w nim dzia ajàcych, a tak e dobrobytu mieszkaƒców. Po 1989 roku nastàpi a gruntowna zmiana struktury gospodarki i wzrost roli ma ych i Êrednich przedsi biorstw opartych na prywatnym kapitale. Miasto wesprze ich dalszy rozwój, u atwi kontakty z oêrodkami naukowymi, pomo e w pozyskiwaniu kapita u. Program atwienie prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej i inwestycyjnej Warunkiem swobodnej dzia alnoêci gospodarczej jest jednakowe i przejrzyste traktowanie przez miasto wszystkich podmiotów gospodarczych, w tym stosowanie powszechnie znanych zasad i unikanie decyzji subiektywnych. W ca ym mieêcie b dà obowiàzywa y jednolite zasady post powania w nast pujàcych sprawach: zbywania, nabywania, obcià ania, zamiany, wynajmu i dzier awy nieruchomoêci udzielania zamówieƒ publicznych przez miasto powierzania zadaƒ publicznych do wykonania organizacjom po ytku publicznego udzielania pomocy publicznej. Warszawski Park Technologiczny na uku Siekierkowskim wizualizacja Zostanie zapewniona sprawna obs uga inwestorów, skróceniu ulegnà formalnoêci administracyjne zwiàzane z uzyskiwaniem pozwoleƒ na budow. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego znajdà si zapisy precyzujàce zakres budowy infrastruktury zwiàzanej z nowymi inwestycjami. Zostanie uruchomione biuro informacyjne, które telefonicznie lub bezpoêrednio b dzie udziela o inwestorom informacji o gruntach i lokalach, które miasto zamierza sprzedaç lub wydzier awiç, o przygotowywanych przetargach, o zamierzeniach i planach inwestycyjnych (budowa dróg i infrastruktury technicznej itp.). Ponadto b dzie mo na uzyskaç informacje o procedurach zwiàzanych z za atwianiem spraw przez inwestorów (lokalizacji inwestycji, zasadach udzielania 51

54 pozwoleƒ na budow, wymaganych dokumentach, wysokoêci op at itp.), o przeznaczeniu gruntów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i mo liwoêciach ich zabudowy. Miasto okreêli te zasady wspó pracy z inwestorami zajmujàcymi si zbrojeniem gruntów i innymi przedsi wzi ciami z zakresu infrastruktury. Okre- Êli zakres potrzebnych inwestycji drogowych i infrastrukturalnych w mieêcie oraz kràg inwestorów, którzy je mogà prowadziç, w tym inwestorów zobligowanych do ich realizacji. Opracuje, wspólnie z inwestorami instytucjonalnymi (MPWiK S.A., MSG Sp. z o.o., STOEN S.A., SPE S.A. i innymi), oraz z gminami sàsiadujàcymi, plan i harmonogram realizacji inwestycji na poszczególnych terenach. Opracuje zasady partycypacji miasta i inwestorów (prywatnych i publicznych) w realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenach nieuzbrojonych, na których inwestorzy realizujà niemieszkaniowe inwestycje budowlane. Opracuje jednakowe dla ca ego miasta zasady dokonywania i finansowania inwestycji drogowych i infrastrukturalnych z udzia em mieszkaƒców. Poszerzona zostanie oferta sprzeda y uzbrojonych gruntów, przeznaczonych pod zabudow oraz oferta innych nieruchomoêci o przeznaczeniu gospodarczym. W adze miasta, w porozumieniu z w adzami paƒstwowymi ustalà, które uzbrojone ju grunty nie mogà byç sprzedane ze wzgl du na planowane inwestycje miejskie lub paƒstwowe. Miasto ustali te, które grunty mog yby po uzbrojeniu, po àczeniu lub podziale zostaç udost pnione inwestorom pod inwestycje niemieszkaniowe, a nast pnie przygotuje harmonogram ich uzbrojenia i oferowania inwestorom. Podobne czynnoêci zostanà wykonane dla nieruchomoêci o funkcjach u ytkowych, które nie s u à wykonywaniu zadaƒ miasta i mogà zostaç udost pnione inwestorom bez dodatkowych nak adów. Planujemy uruchomienie dla warszawskich inwestorów specjalnego biura z dost pem do Systemu Informacji o Terenie (SIT), a tak e stworzenie systemu kompleksowej obs ugi przedsi biorców. Rozszerzony zostanie katalog spraw mo liwych do za atwienia drogà elektronicznà. Program Wspieranie rozwoju ma ej i Êredniej przedsi biorczoêci (MSP) Miasto zapewni wsparcie ma ym i Êrednim przedsi biorstwom tworzàc inkubatory przedsi biorczoêci i parki przemys owe na terenach poprzemys owych, np. przy ul. Marywilskiej na terenie by ej fabryki domów, czy przy ul. Bie uƒskiej. Zapewnienie poczàtkujàcym przedsi biorstwom taniego lokalu z dost pem do telefonu, faxu i Internetu, a przede wszystkim udost pnienie porady prawnej, ekonomicznej i technicznej, stanie si wa nym czynnikiem rozwoju tego dynamicznego sektora. W rejonie Dworca Wschodniego zostanie wybudowane sta e centrum wystawowe produkcji ma ych i Êrednich przedsi biorstw. Pozwoli ono na szersze udost pnienie ich oferty. W tej samej okolicy, na terenach poprzemys owych w rejonie Dworca Wschodniego i Olszynki Grochowskiej, albo nieco bli ej centrum mi dzy torami kolejowymi a ul. Kijowskà powstanà Nowe Hale Wschodnie. Przeniesione zostanie tam targowisko zajmujàce obecnie Stadion Dziesi ciolecia. 52

55 EL STRATEGIY 5. Osiàgni cie w Warszawie trwa ego adu przestrzennego Otoczenie PKiN wizualizacja Za jedno z podstawowych zadaƒ uwa amy uczynienie z Warszawy miasta pi knego i przyjaznego mieszkaƒcom. hcemy przywróciç Warszawie cechy miejskoêci, zatarte przez dramaty ostatnich kilkudziesi ciu lat. W wielu miejscach odtworzymy istniejàce niegdyê ulice i place, które s u yç b dà mieszkaƒcom nie tylko jako ciàgi komunikacyjne, lecz tak e jako miejsca spotkaƒ, zakupów czy wypoczynku. Dba oêç o wyglàd miasta, wydobycie jego cech niepowtarzalnych, uporzàdkowanie struktury przestrzennej oraz zachowanie ciàg oêci rozwojowej jest warunkiem powodzenia we wspó zawodnictwie gospodarczym i cywilizacyjnym z innymi metropoliami Europy Ârodkowej. Integracja przestrzenna lewobrze nej i prawobrze nej Warszawy oraz rewitalizacja obszarów zdegradowanych to niezb dne kroki do przywrócenia Warszawie adu przestrzennego. 53

56 el operacyjny 5.1. porzàdkowanie struktury przestrzennej miasta z wy àczeniem spod zabudowy zwartych terenów zieleni tworzàcych uk ad przyrodniczy el operacyjny 5.2. Zorganizowanie reprezentacyjnych przestrzeni publicznych w centralnym obszarze miasta el operacyjny 5.3. Zorganizowanie lokalnych przestrzeni publicznych sprzyjajàcych integracji spo ecznej el operacyjny 5.4. Integracja przestrzenna lewobrze nej i prawobrze nej Warszawy el operacyjny 5.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Program Budowa kompleksowego systemu informacji o terenie Program Nowe entrum Warszawy Program Realizacja zespo ów zabudowy o funkcjach administracyjnych, handlowych, kulturalnych i mieszkalnych Program Otwarcie miasta na Wis Program Rewitalizacja wybranych zdegradowanych fragmentów dzielnic, w tym o znaczeniu historycznym Program Wskazanie obszarów planowanego rozwoju oraz wyposa enie ich w infrastruktur miejskà Program Rewaloryzacja przestrzeni publicznych, ulic i placów, w tym zabytkowych przestrzeni publicznych oliborza i Saskiej K py Program Stworzenie korzystnych warunków do przystosowania parterów we wskazanych budynkach przyulicznych do funkcji us ugowych i handlowych Program Budowa nowych przepraw przez Wis, w tym dla ruchu pieszego i rowerowego Program Zagospodarowanie terenów poprzemys owych i powojskowych na obszarze m.st. Warszawy Program OkreÊlenie zasad ochrony obszarów o szczególnych walorach urbanistycznych, kulturowych i przyrodniczych Program Rewaloryzacja przestrzeni Traktu Królewskiego Program Budowa II i III linii metra Program Zagospodarowanie terenów Portu Praskiego jako obszaru budownictwa mieszkaniowego i biurowego Program Zagospodarowanie zachodniej pierzei placu Pi sudskiego Program Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych z wielkiej p yty 54

57 55 EL OPERAYJNY 5.1. porzàdkowanie struktury przestrzennej miasta z wy àczeniem spod zabudowy zwartych terenów zieleni tworzàcych uk ad przyrodniczy Porzàdkowanie struktury przestrzennej miasta odbywaç si b dzie z zachowaniem zgodnoêci wymagaƒ systemu przyrodniczego i funkcji stref zurbanizowanych. Ochrona terenów systemu przyrodniczego miasta oraz pasm i linii przygranicznych jest warunkiem zapewnienia dobrej jakoêci Êrodowiska przyrodniczego w ca ym mieêcie oraz zaplecza rekreacyjnego dla jego mieszkaƒców. Strefa Êródmiejska obejmuje, poza samym ÂródmieÊciem, cz Êci Woli i Pragi Pó noc oraz fragmenty Pragi Po udnie, Mokotowa, Ochoty i oliborza. Skupiajà si w niej funkcje decydujàce o sto- ecznoêci miasta, a tak e funkcje gospodarcze i kulturalne. Jest tu najwi cej obiektów architektonicznych i urbanistycznych podlegajàcych ochronie ze wzgl du na ich zabytkowy charakter, wartoêç artystycznà i historycznà. Przekszta cenia strefy Êródmiejskiej b dà polega y g ównie na rewaloryzacji historycznych kwarta ów oraz ich uzupe nianiu w celu odtworzenia historycznych linii zabudowy. W wolnych przestrzeniach b dà lokalizowane przede wszystkim obiekty u ytecznoêci publicznej, a tak e domy mieszkalne. W parterach budynków b dà wprowadzane us ugi i handel. Strefa miejska otacza stref Êródmiejskà. Sk ada si w du ym stopniu z budowanych w latach siedemdziesiàtych i osiemdziesiàtych osiedli z wielkiej p yty. Wyst pujà tu tak e liczne tereny poprzemys owe. Wa nym zadaniem jest budowa w obr bie osiedli mieszkaniowych lokalnych centrów us ugowych, handlowych i kulturalnych o zindywidualizowanym charakterze. Strefa przedmieêç obejmuje Bia o k, Rembertów, Wawer, Weso à, cz Êç rsynowa, Bemowa (M3) I Z () () P P () (M3) P () () (P) IK () () () () () P () () () () () IO (M3) P () (M3) () () () ZD () M3 () I () H () M3 ZD () () () () () (M3) (M3) (M3) (P) () P H () () () () (P) () () P (M3) ZD () P () () (M3) M3 ZD (P) () () ZD M3 () () () (P) N () (M3) () (M3) (P) (P) N () () M3 (M3) () () Z () () (P) () M3 M3 () () M3 () (P) (P) () () () () (P) () () () () () () () (P) () S (M3) () () (M3) () () () () P M3 () () () () () P (K) IO ZD () () () (IW) () () Z () P () (P) () Z () () M3 () M3 (P) () () Z M3 P M3 M3 () M3 () () () KS ZD P M3 () M3 (M3) () () ZD H Z Z () () () N () () H ZD () () (KM) M3 () M3 P Z N S () M3 S () () () (P) () () M3 () (P) (P) M3 Z () (P) () () P () () S () () (M3) () Z M3 M3 H P () M3 () () () () Z M3 Z S () ZD () () () () Z () Z M3 () Z () () () () () () M3 () N () () () S M3 () (S) () (P) () (P) (K) (M3) () (P) () Z M3 () (P) () () M3 M3 (P) Z IE () () () (P) P () IW F ZD () IW ZF () Z Z () () N () N A S F P () () () KM (S) () () Z () (P) () Z () () () H S () () (P) () Z () () () Z KM () () () H () () () N S () () () Z H S A () A A KS H N () (S) () N F F () S ZF S KM () KM (S) N KM H () () () S A (S) S F S ZF () ZF () () N (Z) A N F N N (P) N ZF N H N S () H N (A) Z () S Z () () A H A () S N () S () ZF Z IO KM N KM N ZF H IW A Z Z A K S K A Z () () (N) S () A A S Z Z K N (N) A N A () Z Z () ZF ZF () () () (N) A () (S) Z (S) N A A IH N A S S (N) (S) A () (N) () A S A () Z A () H A (IE) A A () A P A Z Z Z Z (N) Z Z () A ZF S N H N A Z Z A () Z A (KM) () (KM) Z KS P F Z A A K (S) Z Z K Z () N N (KS) (P) () ZD KL (P) (P) Z S KL () () KL () () () () () N N () () (P) () () () () () N N () () N () () P () P (P) () (P) () () () () () () (P) () () () () () (P) () () () () KM () () (P) (P) () () P () () () () () P () () (IK) () IE () () () () () P () () () F () (N) () H H () () IW Z I (P) () (P) () () (S) S (P) () (P) IO (P) () () F () () () H P (P) () () () () (F) () () S () () () F () N (P) () () () F (P) F S () KS () () () () N Z Z F () () () S () H H P (IE) N (F) Z () () S () (KM) () KM () () (H) () () N N () () N () () H H S H () () () H (P) (P) (P) (K) () (KM) (P) (F) Z (H) () KS () S Z N () N () (S) () H IO H Z N (P) () (S) Z S S () (P) ZF (P) (P) () () () (S) () (S) () () (P) () () () S Z S (KM) () (K) KS (P) (P) Z () (P) () H (KS) S () (S) Z S S () Z Z P 36.Pasmo Pyrskie 37.hrzanÛw 29.Salomea 19.rejon Huty Lucchini Struktura funkcjonalna - kierunki rozwoju

58 i Bielan. Wyst pujà tu du e powierzchnie terenów u ytkowanych rolniczo z rozproszonà zabudowà mieszkaniowà, a tak e zwarte kompleksy leêne i enklawy zabudowy jednorodzinnej. W strefie tej do najwa niejszych zadaƒ nale y ochrona terenów wartoêciowych ze wzgl dów przyrodniczych i porzàdkowanie zabudowy, zw aszcza wzd u dróg wylotowych. Program Budowa kompleksowego systemu informacji o terenie Stworzymy system informacji o terenie, skupiajàcy w jednym miejscu dane o nieruchomoêciach po o- onych na terenie ca ej Warszawy. Skomputeryzowany kataster geodezyjny b dzie gromadzi dane o wszystkich warszawskich nieruchomoêciach: prywatnych, stanowiàcych w asnoêç miasta i w asnoêç Skarbu Paƒstwa. B dzie zawiera informacje o sposobach u ytkowania i u ytkownikach, wartoêci, obcià eniach, zg oszonych roszczeniach, przeznaczeniu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a tak e o stanie technicznym i wyposa eniu w urzàdzenia infrastruktury technicznej. Powstanie sieç umo liwiajàca sprawne uzyskiwanie i udzielanie informacji o nieruchomoêciach, wydawanie interesantom wyrysów i wypisów z katastru oraz wprowadzanie informacji do bazy danych. Sporzàdzony zostanie wykaz nieruchomoêci o nieuregulowanym stanie prawnym oraz zostanà podj te dzia ania w celu nabycia w asnoêci tych nieruchomoêci przez miasto. Roszczenia by ych w aêcicieli zostanà uregulowane w sposób kompleksowy. Zidentyfikujemy grunty obcià one roszczeniami by ych w aêcicieli lub ich spadkobierców. stalona zostanie globalna skala roszczeƒ, przewidywane zmiany stanu w asnoêci miasta i Skarbu Paƒstwa oraz skutki finansowe tych zmian. Miasto opracuje wieloletni plan zbywania i nabywania nieruchomoêci, uwzgl dniajàcy potrzeby zwiàzane z realizacjà strategii rozwoju miasta. stali, które nieruchomoêci sà niezb dne do prowadzenia planowanych inwestycji i jaki ma byç zakres nabywania nieruchomoêci przez miasto pod te inwestycje. NieruchomoÊci zb dne do wykonywania zadaƒ publicznych zostanà sprzedane lub oddane w u ytkowanie wieczyste, wynaj te, wydzier awione bàdê udost pnione w innej formie. Zostanà sformu owane jednolite, obowiàzujàce w ca ym mieêcie zasady i procedury zbywania i nabywania nieruchomoêci. Dotyczy to m.in. procedur przy àczania nieruchomoêci przyleg ych lub ich cz Êci do nieruchomoêci wspólnych (wspólnot mieszkaniowych), zmiany udzia ów w nieruchomoêciach wspólnych, rozliczania i zwrotu nak adów poniesionych na nieruchomo- Êci przez nabywców. Miasto przygotuje ofert sprzeda y wybranych nieruchomoêci, przeznaczonà g ównie dla inwestorów zewn trznych. Przeprowadzi jej promocj w kraju i za granicà. Przygotuje tak e ofert nieruchomoêci i urzàdzeƒ przeznaczonych do oddania w wieloletnià dzier aw podmiotom, które po zrealizowaniu odpowiednich inwestycji b dà tam prowadzi y okreêlonà dzia alnoêç u ytecznoêci publicznej. Program Wskazanie obszarów planowanego rozwoju oraz wyposa enie ich w infrastruktur miejskà ennym atutem Warszawy sà miejsca jeszcze niezagospodarowane, po o one cz sto w centrum lub w jego pobli u, które mo na przeznaczyç na inwestycje zwiàzane z rozwojem nauki, kultury, gospodarki, handlu i us ug, wystawiennictwa, administracji, sportu oraz mieszkalnictwa. Studium warunkowaƒ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy okreêli ogólnie, a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uszczegó owià funkcje obszarów rozwojowych w ka dej ze stref. Program OkreÊlenie zasad ochrony obszarów o szczególnych walorach urbanistycznych, kulturowych i przyrodniczych trzymanie ciàg oêci rozwoju miasta i budowa jego atrakcyjnego wizerunku wymaga ochrony i uwydatnienia tego, co zosta o w nim zachowane z czasów dawniejszych. Dotyczy to nie tylko poszczególnych zabytkowych obiektów, lecz tak e historycznych za o eƒ i uk adów przestrzennych. Ochronie podlegaç musi rozplanowanie uk adów i zespo ów urbanistycznych oraz charakter zabudowy, okreêlany np. przez jej wysokoêç, kszta t dachów, materia y u yte do wykoƒczenia budynków. W obszarach podlegajàcych ochronie wyklu- 56

59 czona b dzie lokalizacja obiektów nie pasujàcych do historycznego sàsiedztwa i przes aniajàcych obiekty zabytkowe. Dotyczy to tak e ograniczania lokalizacji naziemnych obiektów infrastruktury technicznej. Szczególnie wa na jest ochrona historycznego uk adu ulic i placów oraz powiàzaƒ pomi dzy nimi. Miejscami szczególnej troski, poza odgrywajàcym tradycyjnie rol najwa niejszej wizytówki miasta Traktem Królewskim, b dà historyczne wieloprzestrzenne za o enia urbanistyczne, takie jak: OÊ Saska, OÊ Stanis awowska czy OÊ Wilanowska. Wa nym zadaniem jest tak e wyeksponowanie w strukturze przestrzennej miasta zespo u siedmiu placów Warszawy: Pi sudskiego, Teatralnego, Bankowego, Ma achowskiego, Dàbrowskiego, Grzybowskiego, elaznej Bramy. Szczegó owe zasady ochrony substancji zabytkowej miasta, wraz z podzia em na strefy i obowiàzujàce w nich standardy ochrony okreêli Studium warunkowaƒ i Kierunków Zagospodarowania m.st. Warszawy. EL OPERAYJNY 5.2. Zorganizowanie reprezentacyjnych przestrzeni publicznych w centralnym obszarze miasta Zdezintegrowane przestrzennie obszary w centrum miasta zostanà uzupe nione nowà zabudowà o harmonizujàcej z otoczeniem formie architektonicznej. Dotyczy to przede wszystkim Êcis ego centrum Warszawy, m.in. placu Defilad, placu Pi sudskiego, ronda Waszyngtona, skrzy owania Targowej z alejà SolidarnoÊci, placu Zawiszy, ronda Daszyƒskiego, ronda Jazdy Polskiej. Zadbamy o zapewnienie ulicom i placom harmonijnych zamkni ç widokowych. porzàdkujemy zabudow tymczasowà (kioski, pawilony, stoiska). Placom Warszawy zostanie przywrócona w aêciwa ranga, a niektórym ulicom nadamy bardziej miejski charakter, z obrze nà zabudowà, sklepami i us ugami w parterach. W wybranych miejscach wprowadzone b dà ograniczenia dla ruchu samochodowego, chodniki zostanà poszerzone, zwi kszy si liczba pasa y dla pieszych. Program Nowe entrum Warszawy W okolicach Pa acu Kultury i Nauki przewidziana jest zwarta zabudowa o charakterze Êródmiejskim. Od strony ul. Marsza kowskiej powstanie, niewielki w porównaniu ze stanem obecnym, plac miejski. B dzie to rejon koncentracji us ug, biur, administracji, kultury, turystyki, a tak e zabudowy mieszkaniowej. Powstanie system ciàgów pieszych àczàcych Dworzec entralny, stacj PKP Warszawa ÂródmieÊcie i stacj metra entrum. Poza najbli szym otoczeniem PKiN planowana jest tak e przebudowa Dworca entralnego i zabudowa w rejonie placu Zawiszy, w tym przekrycie torowiska kolei Êrednicowej. Program Rewaloryzacja przestrzeni publicznych, ulic i placów, w tym zabytkowych przestrzeni publicznych oliborza i Saskiej K py Niektóre dzielnice, ukszta towane w okresie mi dzywojennym, zosta y zniszczone w czasie II wojny Êwiatowej w mniejszym stopniu ni dzielnice centralne. O ich atrakcyjnoêci decyduje du a iloêç zieleni i wysokiej jakoêci architektura. Niedu ym placom i kameralnym ulicom, dziê cz sto zaniedbanym, warto przywróciç dawny kszta t. Program Rewaloryzacja Traktu Królewskiego (Trakt Królewski patrz: Program ) Otoczenie PKiN - wizualizacja Program Zagospodarowanie zachodniej pierzei placu Pi sudskiego Plac Pi sudskiego to najbardziej reprezentacyjne ze wszystkich nieodbudowanych jeszcze miejsc Warszawy. Na zachodniej pierzei placu przewidziana jest odbudowa Pa acu Saskiego i Pa acu Brühla oraz zabudowa naro nika przy ul. Królewskiej. Ze wzgl du na historyczne i reprezentacyjne znaczenie placu Pi sudskiego, w odbudowanym Pa acu Saskim siedzib znajdà instytucje u ytecznoêci publicznej, m.in. kulturalne i administracyjne. Rozpatrywane jest na przyk ad umieszczenie tam Instytutu Jana Paw a II i Muzeum Niepodleg oêci (plac Pi sudskiego patrz: Program ). 57

60 Plac Pi sudskiego wizualizacja EL OPERAYJNY 5.3. Zorganizowanie lokalnych przestrzeni publicznych sprzyjajàcych integracji spo ecznej Oprócz odnowionego centrum miasta Warszawa potrzebuje centrów lokalnych dzielnicowych i osiedlowych, w których skupiaç si b dzie handel i ycie kulturalne. Polityka w adz miejskich b dzie sprzyja a kszta towaniu w wybranych miejscach systemu obudowanych przestrzeni publicznych sprzyjajàcych spo ecznej integracji. Program Realizacja zespo ów zabudowy o funkcjach administracyjnych, handlowych, kulturalnych i mieszkalnych 58 Przywrócimy charakter lokalnych centrów miejscom, które t rol pe ni y w przesz oêci (przyk adem mo e byç rejon skrzy owania al. SolidarnoÊci z ul. Towarowà, gdzie niegdyê znajdowa si plac Kercelego). W dzielnicach, gdzie takich tradycyjnych centrów brakuje, zostanà one wykreowane poprzez w aêciwe przekszta cenia przestrzenne i funkcjonalne. W wybranych miejscach, zw aszcza przy stacjach metra i na zbiegu wa nych ciàgów komunikacyjnych zostanà zaplanowane place, otoczone zwartà zabudowà o funkcjach administracyjnych, handlowych, kulturalnych i mieszkalnych. Skala i forma zabudowy b dà podkreêla y znaczenie tych miejsc. Przedmiotem szczególnej troski planistów b dzie pogodzenie ruchu samochodowego z ruchem pieszym tak, aby funkcje komunikacyjne nie st umi y innych funkcji przestrzeni publicznej. entra dzielnicowe i centra lokalne zostanà powiàzane z centrum miasta wielofunkcyjnymi ciàgami ulicznymi. Powy sze dzia ania obejmà tereny po o one w centrum miasta, w centrach dzielnic i centrach lokalnych. W granicach centrum miasta wyodr bniono nast pujàce rejony dzia aƒ: rondo Waszyngtona skrzy owanie ul. Targowej z alejà SolidarnoÊci plac Zawiszy rondo Daszyƒskiego rondo Jazdy Polskiej rejon Dworca Gdaƒskiego Rejonami kszta towania centrów dzielnicowych b dà: rejon ul. Marymonckiej, S owackiego i Trasy AK (Bielany/ oliborz) rejon ul. Górczewskiej i Powstaƒców Âlàskich (Bemowo) rejon Dworca Po udniowego (Mokotów) rejon al. KEN przy stacji Imielin (rsynów) rejon ronda Wiatraczna (Praga Po udnie) rejon ul. Âwiatowida i Modliƒskiej (Bia o ka) rejon ul. Êw. Wincentego, Malborskiej i G bockiej (Targówek) rejon ul. egaƒskiej i Patriotów (Wawer) rejon ul. Przyczó kowej, Wilanowskiej i Vogla (Wilanów) rejon ul. Warszawskiej i Jagie y (rsus) rejon skrzy owania ul. Popularnej i Alej Jerozolimskich (W ochy) rejon ul. Praskiego Pu ku i Armii Krajowej (Weso a) rejon ul. Wieczorkiewicza i Stra ackiej (Rembertów). W eksponowanych rejonach zabudowy osiedlowej powstanà lokalne centra us ugowe. W aêciwy charakter b dà im nadawa y takie formy przestrzenne jak place i pasa e, a tak e posadzki, fontanny, podcienia, ogródki uliczne, markizy, altany. Tam te lokowane b dà us ugi, handel i gastronomia. stalenia prawa miejscowego b dà wymusza y realizacj przestrzeni publicznych w nowo realizowanych dzielnicach, osiedlach i zespo ach zabudowy mieszkalnej. Plany zagospodarowania przestrzennego b dà przewidywa y przeznaczenie odpowiedniej powierzchni nowych budynków na ogólnodost pne cele publiczne (sklepy i restauracje w parterach itp.). Miasto b dzie sprzyja- o deweloperom, spó dzielniom mieszkaniowym i innym inicjatorom zamierzajàcym budowaç w osiedlach mieszkaniowych obiekty o charakterze centrotwórczym. B dzie udost pnia o im tereny miejskie przeznaczone na przestrzenie publiczne. Program Stworzenie korzystnych warunków do przystosowania parterów we wskazanych budynkach przyulicznych do funkcji us ugowych i handlowych Sposobem na przeobra enie ciàgów komunikacyjnych w ulice miejskie jest umieszczenie w parterach otaczajàcych je domów sklepów, kawiarni, restauracji itp. Polityka miasta b dzie sprzyja a przekszta caniu obecnych lokali mieszkalnych umieszczonych w parterach budynków stojàcych wzd u g ównych ulic w obiekty us ug ogólnodost pnych. Mieszkajàcym tam lokatorom zaproponujemy dogodne lokale w innych miejscach. B dziemy tak e sprzyjali inwestycjom polegajàcym na otwieraniu parterów budynków i tworzeniu w nich ogólnodost pnych pasa y, galerii, zadaszonych placów itp. B dziemy popierali zw aszcza takie przedsi wzi cia, które spowodujà po àczenie ciàgów ulic i placów w pasma funkcjonalno-przestrzenne.

61 EL OPERAYJNY 5.4. Integracja przestrzenna lewobrze nej i prawobrze nej Warszawy Planowany uk ad II i III linii metra Miasto lepiej ni dotychczas wykorzysta walory Wis y. W pierwszym rz dzie wiele inwestycji miejskich skierowanych zostanie na lepsze po àczenie obydwu brzegów rzeki. Nowe mosty zarówno dla ruchu samochodowego, jak te pieszo-rowerowego oraz nowe linie metra u atwià komunikacj pomi dzy rozdzielonymi Wis à dzielnicami. Zostanie przywrócona egluga na WiÊle, a w wybranych miejscach nabrze e zostanie przystosowane do pla owania. Program Otwarcie miasta na Wis Przybli eniu miasta do Wis y pos u y wykorzystanie jej brzegów g ównie jako terenów wypoczynkowych. Naturalna zieleƒ nad Wis à zostanie zachowana. Ochronie b dà podlega y tereny leêne, strumienie, jeziorka i stawy. Wzd u rzeki, a tak e wzd u Skarpy Warszawskiej b dà ciàgn y si parki, zostanà tam wyznaczone alejki spacerowe i drogi rowerowe. Szczególnej ochronie b dà podlega y wartoêci krajobrazowe, w tym p aszczyzny widokowe i panoramy zwiàzane z dolinà Wis y i Skarpà Warszawskà (Wis a patrz: Program ). W niektórych miejscach zabudowa b dzie przybli aç si do Wis y. Przede wszystkim w Êcis ym centrum w rejonie dzielnicy uniwersyteckiej na PowiÊlu i w rejonie Portu Praskiego. Przybli eniu miasta do rzeki, pe niejszemu wykorzystaniu jej walorów jako atrakcji turystycznej i miejsca wypoczynku, przys u y si poprowadzenie Wis ostrady w tunelu (na wysokoêci Zamku oraz Starego i Nowego Miasta). Program Budowa nowych przepraw przez Wis, w tym dla ruchu pieszego i rowerowego Integracji obu cz Êci miasta pos u y budowa nowych przepraw przez Wis (trasy mostowe patrz: 59

62 Program ). Budowa mostu dla pieszych i rowerów w linii ulic Mostowej, BoleÊç i Ratuszowej podwy szy atrakcyjnoêç brzegów Wis y i otaczajàcych jà terenów wypoczynkowych. Powstanie w ten sposób po àczenie Starego i Nowego Miasta oraz po o onych nad Wis à ogrodów z Parkiem Praskim i Ogrodem Zoologicznym. mieszczenie mostu w tym miejscu b dzie historycznym nawiàzaniem do pierwszego warszawskiego mostu, zbudowanego w XVI w. przez Erazma z Zakroczymia. Poza tym zbudowane zostanà m.in. nast pujàce mosty: most Pó nocny, most w osi ulic Budowlana Krasiƒskiego, most Na Zaporze oraz most w ciàgu Po udniowej Obwodnicy Warszawy. Program Budowa II i III linii metra Dzi ki budowie II i III linii metra usprawnione b dà powiàzania komunikacyjne dzielnic prawobrze nej i lewobrze nej Warszawy (metro patrz: Program ). Program Wzmocnienie wartoêci miejskich Pragi i podniesienie jej presti u Pe ne wykorzystanie walorów Pragi i jej starej architektury oraz zagospodarowanie terenów Portu Praskiego, powinno podnieêç jej presti zarówno w oczach mieszkaƒców Warszawy, jak i przybyszów oraz potencjalnych inwestorów. Lokalny proszczony Program Rewitalizacji w pierwszej kolejnoêci obejmie Prag Pó noc (patrz: Program ). Miasto zadba te o upowszechnianie informacji o zabytkowych obiektach Pragi inicjujàc m. in. opracowanie serii historycznych monografii. Analogicznie do muzeum Woli, zorganizuje muzeum starej Pragi. Wzmocnieniu wartoêci miejskich Pragi s u yç b dzie jej promowanie jako lokalizacji dla presti owych obiektów publicznych. Rang Pragi podniesie te umiejscowienie tam przemys ów wysokich technologii oraz centrum wystawowego. Miejscem nowym i zupe nie wyjàtkowym stanie si Port Praski z wysokiej klasy budynkami mieszkalnymi i biurowymi. EL OPERAYJNY 5.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Ewolucja miasta powoduje, e pewne jego fragmenty z czasem tracà atrakcyjnoêç. Wp ywajà na to zmiany w komunikacji, w sposobach gospodarowania, w standardach mieszkalnictwa. Przyk adem jest obszar starej Pragi, tereny poprzemys owe oraz osiedla z wielkiej p yty. Niektóre z tych terenów sà bardzo atrakcyjne i mogà staç si miejscem najwa niejszych dla miasta inwestycji. Ich zagospodarowanie stwarza du e mo liwoêci rozwojowe. Lokalny proszczony Program Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata , uchwalony w 2005 roku, obejmuje tereny Pragi Pó noc, fragmenty Pragi Po udnie, ÂródmieÊcia i Woli. Zak ada dzia ania majàce na celu m.in. o ywienie spo eczno-gospodarcze, uzyskanie adu przestrzennego i estetyki miasta oraz przywrócenie nieruchomoêciom ich utraconej wartoêci we wskazanych cz Êciach miasta. Program Rewitalizacja wybranych zdegradowanych fragmentów dzielnic, w tym o znaczeniu historycznym (rewitalizacja patrz: Program i ) Program Zagospodarowanie terenów poprzemys owych i powojskowych na obszarze m. st. Warszawy Miasto ureguluje stosunki prawno-w asnoêciowe terenów poprzemys owych oraz powojskowych i w miar mo liwoêci b dzie przejmowa o je na w asnoêç. Pozyska inwestorów gotowych zagospodarowaç te tereny. Dawne obiekty przemys owe, po o one w strefie Êródmiejskiej i miejskiej, o zabytkowej lub warto- Êciowej architekturze, zostanà wykorzystane na cele zwiàzane z kulturà, filmem i telewizjà, wyspecjalizowanym handlem, wystawiennictwem oraz mieszkalnictwem. Dotyczy to przede wszystkim Fabryki Norblina i Gazowni Warszawskiej. Wspó czesne obiekty poprzemys owe zostanà przeznaczone na biura, a tak e na miejsca handlu lub wystaw. Niektóre wielopi trowe budynki poprodukcyjne zostanà przekszta cone w lokale mieszkalne. Program Zagospodarowanie terenów Portu Praskiego jako obszaru budownictwa mieszkaniowego i biurowego Odnowione centrum Warszawy prawobrze nej przybli y si do Wis y szczególnie w rejonie Portu Praskiego. System kana ów i Êluz w tym rejonie zostanie zmodernizowany. Powstanie w tym miejscu nowa dzielnica biur, mieszkaƒ i handlu. Kana y, bliskoêç rzeki i terenów zieleni b dà decydowa y o jej wyjàtkowej atrakcyjnoêci. Program Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych z wielkiej p yty Odziedziczone po poprzednim ustroju osiedla z wielkiej p yty, w których yje wi kszoêç mieszkaƒców Warszawy, zostanà poddane rewitalizacji, modernizacji i termomodernizacji. Konieczne b dzie zachowanie oraz uporzàdkowanie osiedlowej zieleni i stworzenie nowoczesnych, czystych i bezpiecznych miejsc zabaw dla dzieci. Planujemy te wprowadzenie nowej zabudowy mieszkalnej i us ugowej w sposób tworzàcy atwo dost pne, przyjazne mieszkaƒcom przestrzenie publiczne (przestrzenie publiczne patrz: el operacyjny 5.3.). 60

63 Za àczniki Otoczenie PKiN - wizualizacja 61

64 Indeks zadaƒ EL STRATEGIY 1. Poprawa jakoêci ycia i bezpieczeƒstwa mieszkaƒców Warszawy el operacyjny 1.1. Podniesienie poziomu i dost pnoêci us ug publicznych, w tym oêwiaty, kultury, rekreacji i sportu, opieki zdrowotnej i pomocy spo ecznej Program sprawnienie administracji Zadanie Zbudowanie urz du przyjaznego mieszkaƒcom Zadanie Mierzenie skutecznoêci projektów i programów realizowanych przez miasto Zadanie oroczne przygotowywanie i rozpowszechnianie wêród mieszkaƒców informatora bud etowego pt. Skàd mamy pieniàdze i na co je wydajemy Zadanie Zapewnienie jawnoêci dzia aƒ administracji w celu zmiany ÊwiadomoÊci spo ecznej dotyczàcej ycia publicznego oraz braku tolerancji dla zachowaƒ korupcyjnych Zadanie Budowa wielous ugowej sieci teleinformatycznej oraz elektronicznego obiegu dokumentów i modu owego systemu zarzàdzania rz dem m. st. Warszawy Zadanie ruchomienie systemu komputerowego gromadzenia i udost pniania informacji o us ugach publicznych Program Rozwój oêwiaty Zadanie Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkó i placówek oêwiatowych Zadanie Stworzenie spójnego systemu kulturotwórczej funkcji szko y Zadanie Wzmocnienie wychowawczej funkcji szkó i placówek oêwiatowych Zadanie Zwi kszenie bezpieczeƒstwa i eliminacja zjawisk patologicznych w placówkach oêwiatowych Zadanie Dostosowanie sieci szkó i placówek oêwiatowych do zmieniajàcej si sytuacji demograficznej Zadanie Wspieranie rozwoju szkolnictwa niepublicznego Zadanie Wzbogacenie oferty edukacyjnej dla dzieci i m odzie y niepe nosprawnej poprzez wzmocnienie szkolnictwa specjalnego integracyjnego Program Rozwój kultury Zadanie Zapewnienie pomieszczeƒ dla obiektów kulturalnych, w tym budowa nowych i modernizacja istniejàcych Zadanie Przystosowanie obiektów kulturalnych dla potrzeb osób niepe nosprawnych 62 Zadanie Stworzenie warunków w bibliotekach miejskich dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej i systematycznych zakupów nowoêci wydawniczych Zadanie ruchomienie jednolitego systemu komputerowego gromadzenia i udost pniania informacji o zasobach bibliotecznych i us ugach kulturalnych Zadanie Wzbogacenie oferty instytucji kultury dla mieszkaƒców stolicy, ze szczególnym uwzgl dnieniem potrzeb spo ecznoêci lokalnych Zadanie Wykupy praw w asnoêciowych do obiektów teatralnych oraz ich modernizacja Program Budowa i modernizacja ogólnodost pnych obiektów sportowo - rekreacyjnych Zadanie Modernizacja ogólnodost pnych oêrodków sportowych Zadanie Budowa toru kajakowego Zadanie Budowa Êcie ek dla rowerzystów i u ytkowników rolek ( ) Zadanie Budowa skateparków Zadanie Budowa ciàgu spacerowego pieszo-rowerowego wzd u korony Skarpy Warszawskiej Zadanie Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Ok cie Zadanie tworzenie Parku Kulturowego Zespo u Fortyfikacji XIX-wiecznej Twierdzy Warszawa o zagospodarowaniu wzbogacajàcym ofert rekreacyjnà i turystycznà (Forty S u ew, Ok cie, Babice, Bema, Wawrzyszew i inne) ( , ) Zadanie Zbudowanie spójnego systemu sportu i rekreacji w Êrodowisku m odzie y opartego na bazie wszystkich placówek miejskich Zadanie Zapewnienie dost pnoêci oêrodków sportowych Zadanie Budowa centrum sportów wodnych Program Poprawa opieki zdrowotnej Zadanie Wdro enie miejskiego systemu ratownictwa medycznego Zadanie Wdro enie miejskiego systemu informatycznego o us ugach medycznych Zadanie Obni enie zachorowalnoêci i umieralnoêci z powodu chorób cywilizacyjnych (choroby uk adu krà enia, nowotwory) oraz wypadków Zadanie Obni enie zachorowalnoêci i powik aƒ pogrypowych wêród osób od 65. roku ycia Zadanie Poprawa stanu zdrowia dzieci i m odzie y w zakresie wad postawy Zadanie Poprawa stanu zdrowia dzieci i m odzie y poprzez usprawnienie opieki stomatologicznej Zadanie Poprawa opieki nad matkà i dzieckiem Zadanie Modernizacja i rozbudowa szpitali miejskich i obiektów lecznictwa ambulatoryjnego Zadanie Poprawa wyposa enia diagnostycznego i rehabilitacyjnego w placówkach miejskich Zadanie Zwi kszenie bazy ó kowej w zak adach opiekuƒczo-leczniczych Zadanie Zwi kszenie dost pnoêci do us ug zdrowotnych dla osób niepe nosprawnych i zagro onych niepe nosprawnoêcià Program Rozszerzenie systemu pomocy spo ecznej Zadanie Stworzenie poczucia bezpieczeƒstwa socjalnego pojmowanego jako wolnoêç od zagro eƒ powodujàcych niemo noêç samodzielnego utrzymania si Zadanie Stworzenie spójnego i jednolitego systemu wieloaspektowej pomocy Êrodowiskowej dotyczàcej rodziny, opartej na indywidualnych planach pracy z rodzinà jako ca o- Êcià, k adàcego nacisk na usamodzielnianie si podopiecznych Zadanie Kreowanie inicjatyw samorzàdowych preferujàcych aktywnoêç w asnà jednostki i rodziny oraz Êrodowiska sàsiedzkiego Zadanie Stworzenie sieci oêrodków interwencji kryzysowej oraz poradni rodzinnych, bezp atnie udzielajàcych kompleksowej pomocy psychologicznej, prawnej i psychiatrycznej Zadanie Zmiana systemu opieki nad dzieckiem poza rodzinà poprzez rozwijanie rodzinnych form opieki oraz ograniczenie form instytucjonalnych Zadanie Stworzenie systemu wsparcia dziennego dla osób starszych i samotnych poprzez utworzenie sieci domów dziennego pobytu uzupe niajàcej opiek instytucjonalnà i ca- odobowà Zadanie Prowadzenie profilaktycznej dzia alnoêci informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkaƒców oraz zwi kszenie dost pnoêci terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla uzale nionych mieszkaƒców i ich rodzin ze szczególnym uwzgl dnieniem ochrony przed przemocà w rodzinie Zadanie Stworzenie systemu wsparcia dla osób niepe nosprawnych poprzez likwidacj barier architektonicznych, komunikacyjnych, spo ecznych i innych, wspieranie zatrudnienia osób niepe nosprawnych oraz zapewnienie w a- Êciwej pomocy dla rodzin sprawujàcych opiek nad niepe nosprawnymi dzieçmi i niepe nosprawnymi osobami doros ymi Zadanie Budowa systemu aktywnego poszukiwania pracy, w tym aktywizacja zawodowa i pe na dost pnoêç us ug z zakresu poradnictwa i doradztwa zawodowego dla osób bez-

65 robotnych i poszukujàcych pracy, ze szczególnym uwzgl dnieniem przeciwdzia ania wykluczeniu spo ecznemu Zadanie Wspieranie dzia aƒ zmierzajàcych do wzmocnienia opieki nad dzieçmi do 3 roku ycia Zadanie Przekazywanie zadaƒ z zakresu pomocy spo ecznej organizacjom pozarzàdowym Zadanie Budowa entrum Alzheimera Zadanie ruchomienie miejskiego systemu opieki geriatrycznej Zadanie Modernizacja domów pomocy spo ecznej z uwzgl dnieniem stanu zdrowia i specyfiki niepe nosprawnoêci osób tam przebywajàcych Zadanie Modernizacja domów dziecka Zadanie Budowa rodzinnych domów dziecka el operacyjny 1.2. Zwi kszenie bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego Program Stworzenie sprawnego systemu zarzàdzania Zadanie Budowa entrum Zarzàdzania Kryzysowego Zadanie Budowa stanowiska kierowania Prezydenta m.st. Warszawy Zadanie Budowa jednolitego systemu àcznoêci dla s u b paƒstwowych i miejskich Zadanie Stworzenie wspólnej platformy informatycznej s u àcej szybkiej wymianie informacji pomi dzy wszystkimi s u bami odpowiedzialnymi za bezpieczeƒstwo miasta Program Zwi kszenie bezpieczeƒstwa Zadanie Zwi kszenie roli stra y miejskiej dla zapewnienia bezpieczeƒstwa publicznego Zadanie Zwi kszenie bezpieczeƒstwa szkó Zadanie Dzia anie na rzecz integracji spo ecznoêci lokalnych oraz rozwijania ich wspó pracy z organami odpowiedzialnymi za bezpieczeƒstwo Zadanie Budowa systemu fotoradarów powiàzanego z systemem wykrywania samochodów skradzionych Program Zwi kszenie porzàdku publicznego Zadanie Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Zadanie Wprowadzenie monitoringu wizyjnego w Êrodkach komunikacji miejskiej Zadanie Rozwijanie dzia aƒ ograniczajàcych patologie spo eczne Zadanie Dostosowanie przystanków komunikacji publicznej w mieêcie do formu y bezpiecznego przystanku Zadanie Przebudowa tzw. ekspedycji (p tli koƒcowych komunikacji publicznej) dla potrzeb bezpieczeƒstwa i wielofunkcyjnego u ytkowania Zadanie Wymiana urzàdzeƒ wyposa enia urbanistycznego miasta (ma a architektura) na urzàdzenia odporne na wandalizm Zadanie Budowa systemów oêwietlenia dla przestrzeni publicznych wg standardu warszawskiego Program Wprowadzenie systemu ochrony ludnoêci Zadanie Budowa systemu alarmowania m.st. Warszawy Zadanie Budowa systemu powiadamiania policji i stra- y miejskiej o naruszeniu prawa Zadanie Wprowadzenie systemu ochrony ludnoêci przed zagro eniami chemicznymi i biologicznymi Zadanie Ochrona ludnoêci przed atakami terrorystycznymi, w tym przed terroryzmem spo ywczym Zadanie Rozwijanie zabezpieczeƒ ludnoêci przed powodzià i jej skutkami Zadanie Wdro enie systemu zabezpieczenia i informowania ludnoêci o zagro eniach nie majàcych znamion katastrof i kl sk ywio owych el operacyjny 1.3. Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz modernizacji istniejàcych budynków Program Zwi kszenie zasobów mieszkaƒ komunalnych Zadanie Wprowadzenie systemu doboru lokalizacji pod budownictwo komunalne zapewniajàcego dywersyfikacj lokalizacji tych inwestycji Zadanie Budowa mieszkaƒ komunalnych dla ni ej uposa onych mieszkaƒców miasta Program Zwi kszenie zasobów mieszkaƒ Towarzystw Budownictwa Spo ecznego (TBS) Zadanie Wprowadzenie systemu doboru lokalizacji pod budownictwo TBS w korelacji z budownictwem komunalnym Zadanie Wprowadzenie zró nicowanych form wspierania budownictwa TBS Program Tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa wielo- i jednorodzinnego Zadanie Budowa systemu ciàg ego dost pu do planowania przestrzennego zagospodarowania i gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe Indeks zadaƒ Zadanie Budowa systemu dost pu do informacji o planowanych inwestycjach celu publicznego Zadanie Tworzenie warunków dla podniesienia atrakcyjnoêci gruntów przeznaczonych dla celów mieszkaniowych Program Rewitalizacja zdegradowanych zasobów mieszkaniowych Zadanie Modernizacja istniejàcego zasobu mieszkaniowego w celu obni enia kosztów utrzymania obejmujàca remonty i doposa enia oraz termomodernizacj Zadanie Prywatyzacja zasobu mieszkaniowego oraz struktur zarzàdzania nim Zadanie Budowa centrów akywnoêci sàsiedzkiej w oparciu o istniejàce zasoby lokalowe el operacyjny 1.4. Wykorzystanie walorów i zapewnienie sta ej poprawy stanu Êrodowiska przyrodniczego Program Poprawa jakoêci wód Zadanie Wyznaczenie stref i obszarów ochronnych, obj tych w aêciwymi zakazami, nakazami i ograniczeniami w zakresie korzystania z wody i u ytkowania gruntów Zadanie Modernizacja i budowa oczyszczalni Êcieków ( ) Zadanie Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej ( ) Program Poprawa jakoêci powietrza Zadanie Modernizacja infrastruktury ciep owniczej ( ) Zadanie Zmniejszenie zu ycia energii cieplnej przez popraw izolacji termicznej budynków mieszkalnych Zadanie Redukcja emisji spalin komunikacyjnych Program Ochrona i zagospodarowanie systemu zieleni miejskiej Zadanie Ochrona i wykorzystanie walorów Doliny Wis y Zadanie Zabezpieczenie geotechniczne Skarpy Warszawskiej, ze szczególnym uwzgl dnieniem Traktu Królewskiego ( ) Zadanie Rewaloryzacja zabytkowych parków miejskich (Program ) Zadanie Realizacja nowych parków Program Redukcja ha asu komunikacyjnego Zadanie Wykonanie mapy akustycznej dla ca ej Warszawy 63

66 Indeks zadaƒ Zadanie Monitoring oraz prowadzenie analizy trendów klimatu akustycznego miasta Zadanie Wprowadzenie udogodnieƒ dla komunikacji zbiorowej oraz ograniczeƒ w ruchu indywidualnym (zwi kszenie udzia u komunikacji publicznej) Zadanie Wyciszenie taboru komunikacyjnego, nawierzchni dróg i torowisk Program Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych Zadanie Racjonalizacja zu ycia wody Zadanie Zmniejszenie zu ycia energii Zadanie Zwi kszenie zu ycia energii ze êróde odnawialnych Zadanie Zmniejszenie materia och onnoêci i odpadowoêci produkcji Program Efektywna gospodarka odpadami Zadanie Modernizacja Zak adu nieszkodliwiania Sta- ych Odpadów Komunalnych (ZSOK) Zadanie Budowa Zak adu Gospodarki Odpadami w Mszczonowie Zadanie Modernizacja Zak adu nieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZOK) Radiowo Zadanie Rekultywacja sk adowiska ubna 1 Zadanie Instalacje termicznego przetwarzania odpadów Zadanie Sortownie i stacje prze adunkowe przy ulicach: K obuckiej i Marsa Zadanie Pojemniki i pojazdy do selektywnej zbiórki odpadów Zadanie Sk adowisko odpadów balastowych el operacyjny 1.5. Zapewnienie wysokiej jakoêci us ug infrastrukturalnych Program sprawnienie systemu wodociàgowo-kanalizacyjnego Zadanie Modernizacja istniejàcych zak adów wodociàgowych Zadanie Budowa nowych magistrali wodociàgowych oraz sieci dystrybucji Zadanie Wymiana i renowacja istniejàcych magistrali wodociàgowych oraz sieci dystrybucji Zadanie Zakoƒczenie budowy oczyszczalni Êcieków Po- udnie wraz z systemem kolektorów ( ) Zadanie Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Êcieków zajka wraz z uk adem kolektorów dosy owych i termicznà utylizacjà osadów ( ) 64 Zadanie Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w systemie ogólnosp awnym i sanitarnym ( ) Zadanie Modernizacja i rozbudowa infrastruktury s u- àcej odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych, w tym budowa podczyszczalni ( ) Program sprawnienie systemu ciep owniczego, elektroenergetycznego i gazowniczego Zadanie Budowa i modernizacja êróde ciep a ( ) Zadanie Budowa i modernizacja sieci ciep owniczych ( ) Zadanie Budowa i modernizacja systemu elektroenergetycznego Zadanie Budowa i modernizacja systemu gazowniczego Program Rozwój systemów telekomunikacyjnych Zadanie Budowa sieci szerokopasmowych po àczeƒ internetowych na ca ym obszarze metropolitalnym z powszechnym, tanim lub bezp atnym dost pem do sieci Zadanie Opracowanie programu rozwoju miejskich sieci informacji i komunikacji elektronicznej Zadanie Integracja systemów samorzàdowych z systemami rzàdowymi oraz z sieciami europejskimi Zadanie tworzenie jednolitego kompletnego systemu monitorowania bezpieczeƒstwa miasta opartego na szerokopasmowej transmisji danych el operacyjny 1.6. Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przemieszczania si w mieêcie osób i towarów Program Rozwój systemu drogowego m.st. Warszawy Zadanie Stworzenie kompletnego uk adu tras obwodowych Zadanie Budowa tras mostowych przez Wis ( ) Zadanie Budowy i modernizacje dróg g ównych ruchu przyêpieszonego Zadanie Budowy i modernizacje pozosta ych dróg Program Rozwój systemu transportu publicznego Zadanie Rozbudowa systemu metra (Program ) Zadanie Modernizacja i rozbudowa systemu komunikacji autobusowej Zadanie Modernizacja i rozbudowa systemu komunikacji tramwajowej ( ) Zadanie W àczenie kolei do systemu miejskiego transportu publicznego ( ) Zadanie Integracja systemu transportu publicznego, w tym budowa w z ów przesiadkowych, parkingów Parkuj i Jedê ( ) oraz wspólna polityka taryfowa i przewozowa ( ) Program sprawnienie parkowania w Warszawie Zadanie Opracowanie i wprowadzenie normatywu parkingowego Zadanie Budowa parkingów Parkuj i Jedê ( ) Zadanie Budowa parkingów podziemnych Zadanie Budowa systemu zautomatyzowanych parkingów wielopoziomowych Zadanie porzàdkowanie systemu parkowania w centrum miasta (parkowanie p atne, parkowanie przykraw nikowe) Program Poprawa bezpieczeƒstwa i organizacji ruchu drogowego Zadanie Wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Zarzàdzania Ruchem Zadanie Wprowadzenie strefy ruchu uspokojonego w obszarach zurbanizowanych Warszawy Zadanie Powo anie jednostki odpowiedzialnej za stan bezpieczeƒstwa ruchu drogowego w mieêcie Zadanie Wprowadzenie jednolitego systemu kontroli przewozu adunków niebezpiecznych Zadanie Budowa centrów logistycznych ( ) Zadanie Zmniejszenie ucià liwoêci wynikajàcych z ruchu samochodów ci arowych Program Stworzenie warunków do bezpiecznego korzystania z rowerów Zadanie Rozwój infrastruktury systemu rowerowego budowa spójnej sieci dróg rowerowych ( ) Zadanie Budowa parkingów rowerowych w szczególnoêci przy w z owych przystankach komunikacji publicznej, przy uczelniach oraz innych obiektach (kulturalnych, sportowych itp.) EL STRATEGIY 2. Wzmocnienie poczucia to samoêci mieszkaƒców poprzez piel gnowanie tradycji, rozwój kultury i pobudzanie aktywnoêci spo ecznej el operacyjny 2.1. mocnienie tradycji m.st. Warszawy oparte na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym

67 Program Rewaloryzacja Traktu Królewskiego (5.2.3.) Zadanie Rewitalizacja Krakowskiego PrzedmieÊcia wraz z Al. jazdowskimi i placem Trzech Krzy y Zadanie Restauracja fasad budynków oraz bram i podwórek Nowego Âwiatu i Krakowskiego PrzedmieÊcia Zadanie Poprawa kondycji technicznej piwnic zabytkowych kamienic na Starym MieÊcie i ich adaptacja na cele kulturalne Zadanie Odbudowa Pa acu Karasia Zadanie Poprawa bezpieczeƒstwa i czystoêci na obszarze Traktu Królewskiego Zadanie Odtworzenie w przestrzeni i ÊwiadomoÊci spo- ecznej Osi Saskiej Zadanie Odtworzenie w przestrzeni i ÊwiadomoÊci spo- ecznej Osi Stanis awowskiej ( ) Program Rewitalizacja wybranych zdegradowanych fragmentów dzielnic, w tym o znaczeniu historycznym (5.5.1.) Zadanie Rewitalizacja zespo u urbanistyczno-architektonicznego Pragi Pó noc Zadanie Rewitalizacja zespo u urbanistyczno-architektonicznego Starego Miasta Zadanie Rewitalizacja zespo u urbanistyczno-architektonicznego Nowego Miasta Zadanie Rewitalizacja zespo u urbanistyczno-architektonicznego Mariensztatu Zadanie Rewitalizacja zdegradowanych zespo ów dzielnicy Wola Zadanie Realizacja Lokalnego proszczonego Programu Rewitalizacji Program Rewaloryzacja zabytkowych parków miejskich (zadanie ) Zadanie azienki Pó nocne Zadanie Park na Ksià ecem Zadanie Park Rydza-Âmig ego Zadanie Ogród Krasiƒskich Zadanie Rekonstrukcja Ogrodów Zamkowych Zadanie Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego Zadanie Park Skaryszewski Zadanie Park Dreszera Zadanie Park Sielecki Zadanie Zieleniec Wielkopolski Zadanie Gucin Gaj Zadanie Park M ociny Zadanie Park Praski Zadanie Modernizacja Parku Kultury w Powsinie Program tworzenie parków kulturowych Zadanie tworzenie Wilanowskiego Parku Kulturowego Zadanie tworzenie Parku Kulturowego Zespo u Fortyfikacji XIX-wiecznej Twierdzy Warszawa o zagospodarowaniu wzbogacajàcym ofert rekreacyjnà i turystycznà (Forty S u ew, Ok cie, Babice, Bema, Wawrzyszew i inne) ( , ) el operacyjny 2.2. Wykreowanie nowych atrakcji i przedsi wzi ç kulturalnych na Êwiatowym poziomie, które by yby znakiem firmowym miasta Program Promocja miasta Zadanie Wypracowanie marki miasta Zadanie Promocja miasta zagranicà Program Kreowanie oraz promowanie imprez kulturalnych, muzycznych i festiwali Zadanie Wspieranie i promowanie odbywajàcych si w Warszawie festiwali (Festiwal Mozartowski, Warszawska Jesieƒ, Jazz Jamboree) Zadanie Zorganizowanie Festiwalu hopinowskiego Zadanie Zorganizowanie obchodów 200. rocznicy urodzin hopina Zadanie Budowa sali widowiskowo-koncertowej na 5000 miejsc Program Opracowanie tematycznych tras turystycznych Program atrakcyjnienie oferty muzealnej Zadanie Muzeum Powstania Warszawskiego (dokoƒczenie inwestycji) Zadanie tworzenie Muzeum Historii ydów Polskich Zadanie tworzenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej Zadanie Kompleksowa rewitalizacja Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, w tym rozbudowa Muzeum Woli Zadanie tworzenie na dawnych polach elekcyjnych w dzielnicy Wola Muzeum Demokracji prezentujàcego polski wk ad do tradycji demokratycznych Europy i Êwiata oraz do- Êwiadczenia zmagaƒ z zagro eniami demokracji Zadanie Budowa Muzeum Transportu Miejskiego z wykorzystaniem historycznej zajezdni tramwajowej Zadanie Budowa Muzeum Komunizmu Socland Zadanie Rozbudowa Muzeum Niepodleg oêci Indeks zadaƒ Program Budowa centrów kulturalno-edukacyjnych Zadanie Budowa entrum hopinowskiego Zadanie Budowa entrum Nauki Kopernik el operacyjny 2.3. Zwi kszenie atrakcyjnoêci Warszawy dla mieszkaƒców i turystów Program Zagospodarowanie doliny Wis y i jej wykorzystanie jako atrakcji dla mieszkaƒców i turystów Zadanie Zabezpieczenie geotechniczne Skarpy Warszawskiej, ze szczególnym uwzgl dnieniem Traktu Królewskiego ( ) Zadanie Budowa nadwiêlaƒskiego zespo u parków (Park Nauki z entrum Nauki Kopernik, Aquapark w rejonie uku Siekierkowskiego, WiÊlany Park Przyrodniczy, Bulwary NadwiÊlaƒskie) ( ) Zadanie Budowa atrakcyjnych przepraw przez Wis dla ruchu pieszego i rowerowego (wzgl dnie kolejki linowej lub promu), w tym mostu na przed u eniu ulic Mostowej i Ratuszowej ( ) Zadanie Budowa tunelu Wis ostrady na pó noc od Mostu Âlàsko-Dàbrowskiego ( ) Zadanie Przebudowa zjazdu z mostu Âlàsko-Dàbrowskiego od strony pó nocnej w celu umo liwienia odtworzenia Ogrodów Zamkowych ( ) Zadanie Spi trzenie wód Wis y poprzez budow progu na wysokoêci mostu Pó nocnego Zadanie Reaktywacja eglugi rzecznej, w tym budowa nowoczesnych przystani dla sezonowej eglugi pasa erskiej na WiÊle ( ) Zadanie Przystosowanie nabrze a do pla owania i organizacja strze onych kàpielisk ( ) Zadanie Wspieranie programów s u àcych rewitalizacji warszawskich portów, przystani i nadbrze y wiêlanych ( ) Zadanie Zagospodarownie przy wspó pracy z gminà Niepor t kana u eraƒskiego i wykorzystanie go do celów sportowo-turystycznych ( ) Program Stworzenie warunków do organizacji w Warszawie wielkich imprez sportowych Warszawa organizatorem Mistrzostw Europy w Pi ce No nej 2012, Warszawa Miastem Olimpiady 2020 Zadanie Budowa Stadionu Narodowego Zadanie Budowa hali sportowej dostosowanej do organizacji imprez masowych 65

68 Indeks zadaƒ Zadanie Opracowanie i realizacja programu wykorzystania Stadionu Dziesi ciolecia do celów rekreacyjno- -sportowych Program Poprawa infrastruktury turystycznej Zadanie Budowa systemu parkingów podziemnych, w tym obs ugujàcych Stare Miasto i Zamek Królewski Zadanie ruchomienie pomieszczeƒ dla profesjonalnej obs ugi ruchu turystycznego Zadanie ruchomienie Systemu Informacji i Promocji Turystycznej, w tym internetowej Zadanie Stworzenie warunków dla powstania bazy noclegowej klasy turystycznej Zadanie Stworzenie warunków dla powstania bazy noclegowej dla m odzie y Program Poprawa estetyki miasta Zadanie Sukcesywna renowacja posadzek na ulicach i placach Zadanie Wprowadzenie zasad planowego rozmieszczania ma ej architektury Zadanie jednolicenie zasad rozmieszczania reklam el operacyjny 2.4. Aktywizacja spo ecznoêci lokalnych i organizacji pozarzàdowych Program Rozwijanie wspó pracy ze spo ecznoêciami lokalnymi i organizacjami pozarzàdowymi Zadanie Monitorowanie aktywnoêci spo ecznoêci lokalnych i organizacji pozarzàdowych Zadanie jednolicenie zasad wspó pracy jednostek organizacyjnych miasta z organizacjami pozarzàdowymi Zadsanie Stworzenie wieloletniego programu wspó pracy miasta z organizacjami pozarzàdowymi Zadanie Rozwijanie formu y partnerstwa spo ecznego w ramach Forum i komisji dialogu spo ecznego Program Stworzenie warunków do przekazywania niektórych zadaƒ miasta spo ecznoêciom lokalnym i organizacjom pozarzàdowym Zadanie Budowa systemu informacji internetowej o programach planowanych przez miasto i mo liwych do realizacji przez spo ecznoêci lokalne i organizacje pozarzàdowe Zadanie Stworzenie internetowej ksi gi dotacji Zadanie Analizowanie mo liwoêci przekazywania nowych zadaƒ organizacjom pozarzàdowym EL STRATEGIY 3. Rozwijanie funkcji metropolitalnych wzmacniajàcych pozycj Warszawy w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim el operacyjny 3.1. Zapewnienie sprawnej komunikacji wewn trznej i zewn trznej obszaru metropolitalnego Warszawy Program Poprawa zewn trznych powiàzaƒ drogowych Zadanie Modernizacja i budowa krajowych dróg ekspresowych S7, S8, S17 Zadanie Budowa Obwodnicy Ekspresowej Zadanie Budowa dojazdów do portów lotniczych Ok cie i Modlin Zadanie Modernizacja dróg ni szych klas wewnàtrz obszaru metropolitalnego Program sprawnienie komunikacji publicznej w obszarze metropolitalnym Zadanie Polepszenie dost pnoêci komunikacyjnej Warszawy w skali mi dzynarodowej i regionalnej Zadanie ruchomienie Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) ( ) Zadanie Integracja systemu transportu publicznego, w tym budowa w z ów przesiadkowych, parkingów Parkuj i Jedê oraz wspólna polityka taryfowa i przewozowa ( ) Zadanie Wspieranie autobusowej komunikacji podmiejskiej na kierunkach nieobs ugiwanych kolejà podmiejskà Zadanie ruchomienie Tramwajowych Linii Pozamiejskich ( ) Zadanie Zapewnienie po àczeƒ kolejowych z portami lotniczymi Ok cie i Modlin el operacyjny 3.2. Wzmocnienie roli Warszawy jako wa nego europejskiego centrum gospodarczo-finansowego i naukowego oraz oêrodka decyzji politycznych Program Przyciàgni cie do Warszawy europejskich instytucji gospodarczo-finansowych Zadanie Zapewnienie atwego dost pu do nowoczesnej infrastruktury technicznej, w tym telekomunikacyjnej Zadanie Promocja Warszawy jako lokalizacji dla instytucji europejskich Zadanie Stworzenie warunków do funkcjonowania instytucji europejskich, centrów zarzàdzania, bankowoêci i finansów Zadanie Wykreowanie Warszawy na centrum kompetencji w transformacji systemowej (kongresy, szkolenia, us ugi doradcze) Zadanie Wzmocnienie roli Warszawy jako pomostu dla Zachodu do krajów Europy Wschodniej, Transkaukazu i Azji entralnej Program Budowa nowych centrów kongresowych itargowo-wystawowych Zadanie tworzenie entrum Wspó pracy Naukowej Europy entralnej ( ) Zadanie Zapewnienie warunków do utworzenia i funkcjonowania Warszawskiego entrum Kongresowego (targowo-wystawowego i festiwalowego) Zadanie Wypracowanie sta ego kalendarza mi dzynarodowych i krajowych imprez wystawienniczych, festiwalowych i targowych o wysokim presti u Program czestnictwo Warszawy w mi dzynarodowych sieciach miast Zadanie Wykreowanie Warszawy na lokalnego lidera europejskich sieci miast ze szczególnym uwzgl dnieniem najwi kszej organizacji miast europejskich EROITIES Zadanie Wymiana wiedzy z innymi miastami w zakresie zarzàdzania i pozyskiwania Êrodków unijnych Zadanie Wp ywanie na decyzje E w zakresie polityki miejskiej el operacyjny 3.3. Budowa instytucji potrzebnych dla sprawnego funkcjonowania ca ego obszaru metropolitalnego Warszawy Program Zorganizowanie instytucji zajmujàcych si rozwojem obszaru metropolitalnego Warszawy Zadanie Powo anie lokalnej instytucji rozwoju gospodarczego udzielajàcej wsparcia podmiotom prowadzàcym dzia alnoêç gospodarczà w stolicy i ca ym obszarze metropolitalnym Zadanie Zainicjowanie utworzenia systemu informacji biznesowej, obejmujàcej spisy gruntów i budynków, dane o terenach inwestycyjnych, dane socjoekonomiczne oraz informacje o tendencjach na rynku pracy 66

69 Zadanie Wspieranie dzia aƒ organizacji zajmujàcych si rozwojem Warszawy Program Instytucjonalna integracja planowania strategicznego w skali regionalnej Zadanie ruchomienie wspó pracy z gminami obszaru metropolitalnego w celu prowadzenia studiów nad rozwojem w skali metropolitalnej i regionalnej Zadanie Wspólne wyst powanie gmin obszaru metropolitalnego o fundusze unijne na cele zwiàzane z jego rozwojem EL STRATEGIY 4. Rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i badaniach naukowych el operacyjny 4.1. Wykorzystanie potencja u naukowego Warszawy do rozwoju gospodarki opartej na zaawansowanych technologiach Program Stworzenie warunków dla rozwoju potencja u naukowo-badawczego Zadanie Odbudowa Pa acu Karasia - udzia miasta w rozbudowie siedziby PAN ( ) Zadanie Stworzenie systemu wspierania i promocji m odych naukowców Zadanie Stworzenie w systemie oêwiatowym elementu edukacji pozaszkolnej stymulujàcego rozwój m odzie y, z zaanga owaniem m.in. oêrodków akademickich i placówek naukowych Zadanie Stworzenie systemu wyszukiwania i wspierania wybitnej m odzie y Zadanie dzia w budowie obiektów dla entrum Wspó pracy Naukowej Europy entralnej ( ) Program tworzenie parków naukowych i technologicznych umo liwiajàcych transfer wiedzy z nauki do praktyki i dzia alnoêci gospodarczej Zadanie tworzenie i wspieranie rozwoju Parku Technologicznego na uku Siekierkowskim Zadanie tworzenie inkubatora technologii Program Pobudzanie rozwoju sektorów gospodarki zwiàzanych z zaawansowanymi technologiami Zadanie Stworzenie w ramach struktury miasta jednostki odpowiedzialnej za wspó prac z uczelniami, oêrodkami naukowymi i biznesem, np. utworzenie entrum Informacji o Nowych Technologiach Zadanie ruchomienie programów naukowo-badawczych, majàcych na celu wykorzystanie nowych technologii w gospodarce komunalnej el operacyjny 4.2. Rozbudowa i unowoczeênienie kompleksów akademickich Program Budowa miasteczka uniwersyteckiego na PowiÊlu Zadanie Zarezerwowanie terenu dla potrzeb miasteczka akademickiego el operacyjny 4.3. Stworzenie korzystnych warunków do prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej i inwestowania Program atwienie prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej i inwestycyjnej Zadanie ruchomienie centrum informacji gospodarczej Zadanie Zapewnienie sprawnej obs ugi inwestorów przez skupienie w jednym miejscu za atwiania procedur budowlanych i geodezyjnych oraz rozszerzenie katalogu spraw mo liwych do za atwienia drogà elektronicznà Zadanie Stworzenie (wspólnie z innymi inwestorami) programu poszerzenia oferty uzbrojonych gruntów Program Wspieranie rozwoju ma ej i Êredniej przedsi biorczoêci (MSP) Zadanie dzia w budowie inkubatorów przedsi biorczoêci, parków przemys owych oraz biur i powierzchni produkcyjnych w strefach rozwoju MSP Zadanie Budowa parków przemys owych na terenach poprzemys owych takich jak Marywilska (Annopol), Fabryka Domów (Bia o ka), ul. Bie uƒska (Targówek) ( ) Zadanie Adaptacja strefy po o onej na terenach poprzemys owych w rejonie Dworca Wschodniego i Olszynki Grochowskiej na cele targowiska przeniesionego ze Stadionu Dziesi ciolecia ( ) Zadanie dzia w budowie sta ego centrum wystawowego produkcji MSP w rejonie Dworca Wschodniego ( ) Indeks zadaƒ EL STRATEGIY 5. Osiàgni cie w Warszawie trwa ego adu przestrzennego el operacyjny 5.1. porzàdkowanie struktury przestrzennej miasta z wy àczeniem spod zabudowy zwartych terenów zieleni tworzàcych uk ad przyrodniczy Program Budowa kompleksowego systemu informacji o terenie Program Wskazanie obszarów planowanego rozwoju oraz wyposa enie ich w infrastruktur miejskà Zadanie OkreÊlenie obszarów dla rozwoju nowoczesnej gospodarki o zaawansowanych technologiach Zadanie OkreÊlenie obszarów dla rozwoju funkcji us ugowych s u àcych wspó pracy gospodarczej, naukowej i kulturalnej (centra kongresowe, hale wystawienniczo-targowe, obiekty s u àce organizowaniu imprez naukowych, kulturalnych i sportowych) Zadanie OkreÊlenie terenów rozwojowych dla budownictwa mieszkaniowego Zadanie OkreÊlenie infrastruktury niezb dnej dla rozwoju obszarów wskazanych dla nowoczesnej gospodarki o zaawansowanych technologiach, funkcji us ugowych oraz budownictwa mieszkaniowego Program OkreÊlenie zasad ochrony obszarów o szczególnych walorach urbanistycznych, kulturowych i przyrodniczych Zadanie Opracowanie i realizacja programów ochrony konserwatorskiej dla obszarów o wysokich walorach urbanistycznych, kulturowych i przyrodniczych. Zadanie Stworzenie systemu ochrony uk adu przyrodniczego Warszawy Zadanie Wskazanie wybranych obszarów o wysokich walorach urbanistycznych oraz sformu owanie i wdro- enie zasad ich ochrony jako dóbr kultury wspó czesnej Zadanie Wskazanie i zagospodarowanie terenów dla amatorskiego uprawiania sportu oraz rekreacji i wypoczynku dla mieszkaƒców miasta Zadanie tworzenie Parku Kulturowego Zespo u Fortyfikacji XIX-wiecznej Twierdzy Warszawa o zagospodarowaniu wzbogacajàcym ofert rekreacyjnà i turystycznà 67

70 Indeks zadaƒ (Forty S u ew, Ok cie, Babice, Bema, Wawrzyszew i inne) ( , ) Zadanie Odtworzenie Osi Saskiej i Stanis awowskiej ( ) el operacyjny 5.2. Zorganizowanie reprezentacyjnych przestrzeni publicznych w centralnym obszarze miasta Program Nowe entrum Warszawy Zadanie Realizacja zabudowy w otoczeniu Pa acu Kultury i Nauki Zadanie Przebudowa Dworca entralnego Zadanie Realizacja zabudowy w rejonie placu Zawiszy, w tym przekrycie torowiska kolei Êrednicowej Program Rewaloryzacja przestrzeni publicznych, ulic i placów, w tym zabytkowych przestrzeni publicznych oliborza i Saskiej K py Program Rewaloryzacja Traktu Królewskiego (2.1.1.) Program Zagospodarowanie zachodniej pierzei placu Pi sudskiego Zadanie Odbudowa Pa acu Saskiego Zadanie Odbudowa Pa acu Brühla Zadanie Odbudowa naro nej kamienicy zachodniej pierzei pl. Pi sudskiego el operacyjny 5.3. Zorganizowanie lokalnych przestrzeni publicznych sprzyjajàcych integracji spo ecznej Program Realizacja zespo ów zabudowy o funkcjach administracyjnych, handlowych, kulturalnych i mieszkalnych Zadanie Budowa lub przebudowa zespo ów zabudowy w rejonach istniejàcych i projektowanych stacji metra Zadanie Budowa lub adaptacja centrów osiedlowych w sposób kreujàcy przestrzeƒ publicznà: place, pasa e, fontanny, ogródki uliczne Zadanie Zapewnienie realizacji przestrzeni publicznych w nowo realizowanych osiedlach i zespo ach zabudowy mieszkaniowej poprzez ustalenia prawa miejscowego Program Stworzenie korzystnych warunków do przystosowania parterów we wskazanych budynkach przyulicznych do funkcji us ugowych i handlowych el operacyjny 5.4. Integracja przestrzenna lewobrze nej i prawobrze nej Warszawy Program Otwarcie miasta na Wis Zadanie Budowa nadwiêlaƒskiego zespo u parków (Park Nauki z entrum Nauki Kopernik, Aquapark w rejonie uku Siekierkowskiego, WiÊlany Park Przyrodniczy, Bulwary NadwiÊlaƒskie) ( ) Zadanie Budowa tunelu Wis ostrady na pó noc od Mostu Âlàsko-Dàbrowskiego ( ) Zadanie Przebudowa zjazdu z mostu Âlàsko-Dàbrowskiego od strony pó nocnej w celu umo liwienia odtworzenia Ogrodów Zamkowych ( ) Zadanie Budowa centrum prawobrze nej cz Êci miasta z dost pem do Wis y w rejonie portu praskiego Zadanie Reaktywacja eglugi rzecznej, w tym budowa nowoczesnych przystani dla sezonowej eglugi pasa erskiej na WiÊle ( ) Zadanie Przystosowanie nabrze a do pla owania i organizacja strze onych kàpielisk ( ) Zadanie Wspieranie programów s u àcych rewitalizacji warszawskich portów, przystani i nadbrze y wi- Êlanych ( ) Zadanie Zagospodarownie, przy wspó pracy z gminà Niepor t, kana u eraƒskiego i wykorzystanie go do celów sportowo-turystycznych ( ) Program Budowa nowych przepraw przez Wis, w tym dla ruchu pieszego i rowerowego Zadanie Budowa mostów przez Wis ( ) Zadanie Budowa atrakcyjnych przepraw przez Wis dla ruchu pieszego i rowerowego (wzgl dnie kolejki linowej lub promu), w tym na przed u eniu ulic Mostowej i Ratuszowej ( ) Program Budowa II i III linii metra (zadanie ) Program Wzmocnienie wartoêci miejskich Pragi i podniesienie jej presti u Zadanie Promocja Pragi m. in. poprzez publikacje, opracowanie tras turystycznych, zorganizowanie Muzeum Starej Pragi Zadanie Dzia ania na rzecz lokalizacji na Pradze presti owych obiektów publicznych Zadanie Promowanie lokalizacji przemys ów wysokich technologii w obszarze terenów poprzemys owych Pragi ( , ) Zadanie Zagospodarowanie terenów Portu Praskiego jako obszaru budownictwa mieszkaniowego i biurowego (Program ) el operacyjny 5.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Program Rewitalizacja wybranych zdegradowanych fragmentów dzielnic, w tym o znaczeniu historycznym (2.1.2.) Program Zagospodarowanie terenów poprzemys owych i powojskowych na obszarze m.st. Warszawy Zadanie Adaptacja strefy po o onej na terenach poprzemys owych w rejonie Dworca Wschodniego i Olszynki Grochowskiej na cele targowiska przeniesionego ze Stadionu Dziesi ciolecia ( ) Zadanie Budowa centrum logistycznego w rejonie Koziej Górki ( ) Zadanie dzia w budowie sta ego centrum wystawowego produkcji ma ych i Êrednich przedsi biorstw w rejonie Dworca Wschodniego ( ) Zadanie Budowa parków przemys owych na terenach poprzemys owych takich jak Marywilska (Annopol), Fabryka Domów (Bia o ka), ul. Bie uƒska (Targówek) ( ) Program Zagospodarowanie terenów Portu Praskiego jako obszaru budownictwa mieszkaniowego i biurowego Zadanie porzàdkowanie systemu kana ów w rejonie Portu Praskiego i Parku Skaryszewskiego Zadanie Budowa Êluzy wodnej dla basenów Portu Praskiego Program Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych z wielkiej p yty 68

SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM

SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Działania Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz seniorów Warszawa, 3 sierpnia 2007r. Liczba seniorów w Warszawie 1800000 1600000 1 700 536 Stan na 30.06.2006r. 1400000

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna w zakresie zróżnicowanych form mieszkalnictwa w regionie lubelskim

Polityka społeczna w zakresie zróżnicowanych form mieszkalnictwa w regionie lubelskim Polityka społeczna w zakresie zróżnicowanych form mieszkalnictwa w regionie lubelskim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 16 maja 2014 r. Sytuacja demograficzna Liczba ludności 2 160 513

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym

Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Wnioski z analizy dokument kumentów w strategicznych Konferencja Otwierająca Politechnika Śląska, Zabrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane Ι. WPROWADZENIE Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu

Bardziej szczegółowo

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020 Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest instrumentem służącym wdrożeniu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo, w związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025, zwracamy się

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2015-2022 Analiza SWOT

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2015-2022 Analiza SWOT Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2015-2022 Analiza SWOT Fundacja Instytut Studiów Obywatelskich Obywatele24.pl ul. Białoskórnicza 3/1 50-134 Wrocław kontakt@obywatele24.pl www.obywatele24.pl

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Priorytet I: Rynek pracy Cel strategiczny I: Wzrost zatrudnienia w powiecie ostródzkim. Nr działania. Działania Wskaźniki Uwagi

Priorytet I: Rynek pracy Cel strategiczny I: Wzrost zatrudnienia w powiecie ostródzkim. Nr działania. Działania Wskaźniki Uwagi Priorytet I: Rynek pracy Cel strategiczny I: Wzrost zatrudnienia w powiecie ostródzkim Stosowanie instrumentów rynku pracy: skorzystały z instrumentów rynku pracy staże I.1.1 roboty publiczne prace społecznie-użyteczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

MISJA LGD: Tworzenie i umacnianie partnerstwa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju i promocji obszaru objętego działaniem LGD

MISJA LGD: Tworzenie i umacnianie partnerstwa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju i promocji obszaru objętego działaniem LGD Tabela 10. Drzewo celów i przedsięwzięć LSR dla LGD Zielony Pierścień (modyfikacja) Źródło: Opracowanie własne. WIZJA: Obszar działania LGD Zielony Pierścień najatrakcyjniejszym i najbardziej rozpoznawalnym

Bardziej szczegółowo

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1.2.8. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK Załącznik Nr 8 I. DOTACJE BIEŻĄCE 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH PODMIOTOWA 29 560 452 Instytucje kultury 29 375 452

Bardziej szczegółowo

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. A. mały bon B. duży bon

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. A. mały bon B. duży bon Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa z dnia 14 maja 2015 r. Harmonogram wniosków o w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013

POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013 POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013 Diagnoza: Pomoc społeczna jest zespołem działań mających na celu wspomaganie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013 Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013 Obszary wsparcia EFS: -Rynek pracy -Integracja społeczna -Przedsiębiorczość -Edukacja -Obszary wiejskie Struktura PO Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez

wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez KLUB INTEGRACJI DLACZEGO KLUB INTEGRACJI? wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 626 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Dziennik Ustaw Nr Poz. 626 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Dziennik Ustaw Nr 61 4403 Poz. 626 626 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szko ach publicznych. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW)

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) JAK WYGLĄDA IDEALNY ŚWIAT OCHRONY WÓD W POLSCE? I DO CZEGO POTRZEBNE MU PLANOWANIE PRZESTRZENNE? dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) 14 STYCZNIA 2013 STAN PRAWNY STUDIUM

Bardziej szczegółowo

Kraków, 28 października 2008 r.

Kraków, 28 października 2008 r. Możliwości pozyskiwania środków na projekty związane z rynkiem pracy w ramach PO KL Kacper Michna Wojewódzki Urząd d Pracy w Krakowie Kraków, 28 października 2008 r. 1 Działanie anie 6.1 Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr VIII/ 92 /11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2011 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2.

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2. strategiczny 2 Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie. szkolenia kadry e instytucji, budowa regionalnych

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Realizator projektu: Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Artyku 12. Prawo do wyra ania swoich poglàdów Artyku 13. Swoboda wypowiedzi i informacji Artyku 16. PrywatnoÊç, honor, reputacja Artyku 17. Dost p do informacji i mediów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku

Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 12 grudnia 2015r. 21.06.2013

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2016

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2016 Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2016 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) Numer i nazwa działania/poddziałania

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 czerwca 2016 r. (OR. en) 10775/16 FIN 415 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 30 czerwca 2016 r. Do: Dotyczy: Kristalina GEORGIEVA, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery Usprawnienie: Wprowadzenie Procedury planowania i raportowania strategicznego i operacyjnego w resortach Usprawnienie w cyklu polityk publicznych 4. Monitorowanie i ewaluacja 1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia województwa pomorskiego w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego w RPO 2014-2020 UMWP DEFS Z-ca Dyrektora Kamila Siwak

Zamierzenia województwa pomorskiego w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego w RPO 2014-2020 UMWP DEFS Z-ca Dyrektora Kamila Siwak Zamierzenia województwa pomorskiego w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego w RPO 2014-2020 UMWP DEFS Z-ca Dyrektora Kamila Siwak Warszawa, dn. 04.04.2013 r. WARSZTATY EFS- PODSUMOWANIE I WNIOSKI W OBSZARZE

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim Badanie w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

PLANUJEMY FUNDUSZE EUROPEJSKIE

PLANUJEMY FUNDUSZE EUROPEJSKIE PLANUJEMY FUNDUSZE EUROPEJSKIE Druga połowa 2013 r. to czas intensywnej pracy instytucji zaangażowanych w przygotowanie systemu wdrażania funduszy europejskich w latach 2014 2020. Podczas wakacji opracowano

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ AKTUALNOŚCI PERSPEKTYWA FINANSOWA 2004 2006 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007 2013 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014 2020 INNE STRONY DOTYCZĄCE ŚRODKÓW UNIJNYCH PERSPEKTYWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Badanie Ruchu 2015

Warszawskie Badanie Ruchu 2015 Seminarium: Rola mobilności w rozwoju Warszawy Warszawskie Badanie Ruchu 2015 dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK Warszawa, 28 czerwca 2016 r. Czym jest mobilność? Mobilność w szerokim ujęciu (socjologicznym):

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Definicja Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego MISJĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA JEST REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków)

3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków) PLAN DZIAŁANIA 1. Adres gminy Województwo Kujawsko-Pomorskie Miejscowość Baruchowo Ulica ----------- Nr domu 54 Nr lokalu ----------- Kod pocztowy 87-821 Baruchowo 2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Oś priorytetowa 1 Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Oś priorytetowa 1 Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 130/121/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o w trybie owym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ZA ROK 2013 Kętrzyn 2014 Od 2012 roku Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 1. Informacje wstępne Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) w ramach nadzoru nad warunkami pobytu

Bardziej szczegółowo

MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO

MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO dr inż. Agata Włodarczyk Dyrektywa 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODELE KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NA ODLEGŁOŚĆ ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa, 12-13.10.2010 r. Józef Bednarek ZAŁOśENIA METODOLOGICZNE ANALIZ 1. ZłoŜoność

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK strona 1 Zjawisko narkomanii w Polsce staje się jednym z najpoważniejszych problemów społecznych i wykazuje tendencję wzrostową. Zagrożenie to dotyczy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta BYCZYNA na lata 2015-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta BYCZYNA na lata 2015-2020 Rewitalizacja zgodnie z definicją, jaką podaje słownik języka polskiego to odbudowa zniszczonych budynków lub dzielnic miasta. Samo słowo rewitalizacja z łaciny oznacza re- na powrót + vita- życie = ożywienie

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE Załącznik do Uchwały r IV-20-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE I. Podstawa prawna działania 1. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki,

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, 785 UMOWA mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, sporzàdzona w Gdyni dnia 30 czerwca 2005 r. Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2020 JESTEŚMY GOTOWI

Szczecin 2020 JESTEŚMY GOTOWI Szczecin 2020 JESTEŚMY GOTOWI Październik 2014 Blisko 4 lata konsultacji programu: 2011 start programu, pierwsza koncepcja; 2012-2013 konsultacje z Radami Osiedli; 2013 konsultacje w obszarze Metropolitalnym;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 2 marca 2015 r. Poz. 1055 UCHWAŁA NR III/19/2015 RADY GMINY RACŁAWICE. z dnia 30 stycznia 2015 roku

Kraków, dnia 2 marca 2015 r. Poz. 1055 UCHWAŁA NR III/19/2015 RADY GMINY RACŁAWICE. z dnia 30 stycznia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 2 marca 2015 r. Poz. 1055 UCHWAŁA NR III/19/2015 RADY GMINY RACŁAWICE z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia zmian do Gminnej Strategii

Bardziej szczegółowo

Program przyjęto do realizacji Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego nr 816/2002 z dnia 15 lipca 2002 r.

Program przyjęto do realizacji Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego nr 816/2002 z dnia 15 lipca 2002 r. Program strategiczny dla pomocy "Stymulowanie rozwoju pomocy w województwie kujawsko - pomorskim perspektywa środowiskowa i instytucjonalna" Program przyjęto do realizacji Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr 47/IX/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 kwietnia.2011 r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej Program szkolenia Standardy współpracy międzysektorowej przygotowany w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim współfinansowanego ze środków Unii Priorytet V Dobre Rządzenie,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z II warsztatów

Sprawozdanie z II warsztatów Sprawozdanie z II warsztatów 28 lutego 2015 roku odbyły się drugie warsztaty w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Warnija w partnerstwie z Gminą Olsztyn, Forum Rozwoju Olsztyna OLCAMP,

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Mów dziecku, że jest mądre, że umie, że potrafi... W szkole nie tylko wiedza ma być nowoczesna, ale również jej nauczanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

w odniesieniu do Celu ogólnego 1: Rozwój sektora rybactwa na Pojezierzu Gostynińskim,

w odniesieniu do Celu ogólnego 1: Rozwój sektora rybactwa na Pojezierzu Gostynińskim, 5.3. Rodzaje operacji, które mogą uzyskać wsparcie w ramach wdrażania LROR W ramach realizacji LSROR wsparcie uzyskają różnorodne operacje, spełniające wymogi określone w PO Zrównoważony rozwój sektora

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Priorytet II: Przeciwdziałanie marginalizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Priorytet II: Przeciwdziałanie marginalizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. CEL STRATEGICZNY PROGRAMU DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2014: zapewnienie warunków moŝliwie pełnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków. Priorytet I:

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/155/2013 RADY GMINY IZBICKO. z dnia 24 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/155/2013 RADY GMINY IZBICKO. z dnia 24 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/155/2013 RADY GMINY IZBICKO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Izbicko na lata 2013-2015 Na podstawie art. 176 pkt. 1 i art. 179 ust.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DO 2011 ROKU. Uchwała a Nr XVIII/604/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2007 r

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DO 2011 ROKU. Uchwała a Nr XVIII/604/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2007 r MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DO 2011 ROKU Uchwała a Nr XVIII/604/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2007 r 2 PROGRAM WIELOLETNI DO 2011 ROKU; O CHARAKTERZE INTERDYSCYPLINARNYM;

Bardziej szczegółowo