SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà"

Transkrypt

1 SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

2 2 Spis treêci

3 Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce IV Obliczenia V Wybór w aêciwego systemu a materia izolacyjny Spis treêci VI Systemy ociepleƒ Ceresit VII Wyprawy tynkarskie Ceresit VIII Pow oki malarskie Ceresit IX Ocieplanie budynków Systemami Ceresit krok po kroku X Gdzie najcz Êciej pope niane sà b dy? XI Systemy renowacji ociepleƒ XII PewnoÊç w szczegó ach XIII Systemy ociepleƒ Ceresit przewodnik po produktach

4 Henkel Polska Sp. z o.o. Henkel Polska Sp. z o.o. wchodzàca w sk ad mi dzynarodowej grupy Henkel jest drugim co do wielkoêci producentem chemii budowlanej w Polsce. Materia y chemii budowlanej produkowane sà w Polsce w trzech zak adach produkcyjnych: w Stàporkowie k. Kielc, Wrzàcej niedaleko Pi y i Dzier oniowie. W 1995 roku firma jako pierwsza spoêród producentów chemii budowlanej w Polsce wprowadziła model zarzàdzania w oparciu o norm ISO 9001 i uzyskała Certyfikat JakoÊci. W 2003 roku wdro ony został system zarzàdzania jakoêcià i higienà pracy SHE-Q (bezpieczeƒstwo, zdrowie, Êrodowisko). Jest to wewn trzny, obowiàzujàcy w całej korporacji system bardzo surowych norm dotyczàcych ochrony Êrodowiska, bezpieczeƒstwa pracy i jakoêci wytwarzania. Wymagania, które trzeba spełniç, aby otrzymaç Êwiadectwo SHE-Q, sà cz sto du o bardziej restrykcyjne ni te ustalone przez prawodawstwo w poszczególnych krajach. Rozwijajàc oba systemy, w roku 2001 Henkel uzyskał certyfikacje zintegrowanego systemu zarzàdzania jakoêcià i ochronà Êrodowiska wg norm ISO 9001: 2000 i Stale rozszerzana oferta firmy w zakresie materia ów chemii budowlanej obejmuje ponad 100 produktów sprzedawanych pod markà Ceresit i Thomsit. Podstawowe grupy produktów Ceresit to: materiały do układania i spoinowania płytek materiały do wykonywania i napraw posadzek materiały do izolowania i renowacji budowli materiały do tynkowania, malowania i ocieplania budynków zaprawy i szpachlówki dodatki do zapraw i betonu materiały uzupełniajàce Produkty Thomsit to: materiały do reperacji podło a materiały do wykonywania i napraw posadzek materiały do przyklejania ró nego rodzaju wykładzin i posadzek drewnianych 4

5 Kompetencje Badania Dzia Badaƒ i Rozwoju firmy Henkel Polska, którego siedziba znajduje si przy zak adzie produkcyjnym w Stàporkowie, pe ni zaszczytnà funkcj Centrum Kompetencyjnego Henkel w dziedzinie systemów ociepleƒ oraz zapraw klejàcych na ca à Europ Ârodkowo-Wschodnià. Oznacza to, e na testy w stàporkowskim laboratorium trafiajà tynki, farby i zaprawy z innych krajów. Tam tak e powstajà receptury wielu produktów wytwarzanych w innych europejskich fabrykach Henkla. Henkel Polska jest pierwszym w kraju producentem chemii budowlanej, który mo e si poszczyciç posiadaniem akredytowanego, czyli niezale nego laboratorium. W 2004 r. Centralne Laboratorium Badawcze przy fabryce w Stàporkowie pomyêlnie przesz o seri audytów i uzyska o Certyfikat Akredytacyjny na zgodnoêç z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC : W momencie otrzymania akredytacji laboratorium w Stàporkowie zdoby o prawo do wykonywania niezale nych badaƒ jakoêciowych wszystkich rodzajów zapraw klejàcych do p ytek ceramicznych. Polska jest tak e pierwszym na Êwiecie krajem w ramach grupy Henkel, którego laboratorium uzyska o taki certyfikat niezale noêci. Henkel Polska Sp. z o. o. 5

6 Dlaczego nale y ocieplaç budynki? Ocieplanie budynków to skomplikowane zagadnienie wymagajàce dokładnej analizy przedmiotu w kilku dziedzinach, takich jak meteorologia, fizyka budowli, ekonomika wykonania i eksploatacji oraz ekologia. Zakres temperatur i wilgotnoêç powietrza typowe dla umiarkowanej strefy klimatycznej niestety nie mogà byç uznane za warunki w pełni bezpieczne, a tym bardziej komfortowe dla organizmu ludzkiego (czyli takie, w których mo emy przebywaç stale, bez potrzeby ochrony przed np. zbyt niskà temperaturà).

7 Budynki, w których mieszkamy i pracujemy majà za zadanie zapewniç nam komfortowe i bezpieczne warunki klimatyczne, niezale nie od tego, jakie warunki atmosferyczne panujà na zewnàtrz. Od przegród budowlanych oczekujemy zapewnienia nam jak najbardziej stabilnej temperatury i wilgotnoêci powietrza oraz mo liwie najni szego poziomu ha asu w pomieszczeniach. OczywiÊcie w sposób trwa y i bez koniecznoêci ponoszenia bardzo wysokich kosztów. Rozk ad intensywnoêci przep ywu ciep a w uk adzie obiekt otoczenie obrazujà dwa za àczone schematy: Domy jednorodzinne: dach 20 % wentylacja 15 % JakoÊç energetyczna budynku wp ywa na koszt eksploatacji (koszty ogrzewania i ciep ej wody u ytkowej). Wkrótce (po wprowadzeniu certyfikacji energetycznej budynków) b dzie ona decydowa a o wysokoêci czynszu i o rynkowej wartoêci (cenie) budynku. JakoÊç energetyczna budynku wyra a si rocznym zu yciem w nim energii. Zale y ona od wielkoêci strat ciep a, wykorzystania promieniowania s onecznego, sprawnoêci systemu grzewczego i ciep ej wody u ytkowej. Przyczyny wysokiego zu ycia energii w budynkach to, po pierwsze, nadmierne straty ciep a (niewystarczajàce izolowanie budynków), niska sprawnoêç instalacji grzewczych i brak systemu rozliczania kosztów ogrzewania pomi dzy poszczególnych odbiorców (brak motywacji do oszcz dzania ciep a). Zawsze gdy Êciana budynku rozgranicza obszary o ró nych warunkach klimatycznych (np. mroêny styczniowy poranek na zewnàtrz i +21 o C w pokoju mieszkalnym wewnàtrz budynku), jej przekrój staje si polem, na którym zachodzà ró ne procesy przenikania i transportu. Ciep o przenika zawsze z obszarów o wy szej temperaturze do miejsc ch odniejszych, a zatem zimà z ogrzewanego pomieszczenia na zewnàtrz. Latem, gdy mamy do czynienia z wy szymi temperaturami na zewnàtrz nast puje przep yw ciep a do wn trza budynku. Za ucieczk ciep a z ogrzewanego budynku na zewnàtrz odpowiadajà wszystkie jego przegrody zewn trzne, to znaczy nie tylko Êciany, lecz równie dach, stolarka otworowa, czyli okna i drzwi zewn trzne, a tak e uk ad wentylacyjny. Nie wolno równie zapominaç o udziale pod ogi i fundamentów czy ewentualnego podpiwniczenia obiektu. Êciany 40 % Domy wielorodzinne (np. 10-pi trowe bloki z wielkiej p yty): Êciany 37% wentylacja 30% piwnica 10 % piwnica 3% okna 15 % dach 6% Jak widaç, udzia Êcian zewn trznych w stratach ciep a jest bardzo znaczàcy bez wzgl du na rodzaj i wielkoêç obiektu. Dlatego te zadbanie o wysokà izolacyjnoêç termicznà Êcian elewacyjnych, a zw aszcza zewn trznych cz Êci ich przekroju b dzie owocowaç zmniejszeniem intensywnoêci przep ywu ciep a przez Êciany, ograniczeniem i spowolnieniem zmian temperatury w pomieszczeniu oraz, co nie mniej wa ne, temperatury warstw konstrukcyjnych samych Êcian. okna 24% Dlaczego nale y ocieplaç budynki? II 7

8 Utrzymanie mo liwie sta ej, bezpiecznej temperatury powierzchni Êcian pomaga w uzyskaniu lepszego komfortu pomieszczenia, nie tylko ze wzgl dów cieplno-wilgotnoêciowych (brak kondensacji pary i brak mo liwoêci rozwoju pleêni), ale równie przez zmniejszenie intensywnoêci ruchów konwekcyjnych powietrza w pomieszczeniu. Nieocieplenie Êcian powoduje wyczuwalny, nieprzyjemny ruch powietrza, a iloêç energii potrzebna do utrzymania wysokiej temperatury w pomieszczeniu jest bardzo du a. W przypadku ocieplonej Êciany (drugi rysunek) zjawiska te nie wyst pujà, a ró nica temperatur powietrza i wewn trznej powierzchni Êciany jest znacznie mniejsza. W ocieplonej Êcianie gwa towny spadek temperatury wyst puje w obr bie materia u termoizolacyjnego. Szybki odp yw ciep a przez mur bez izolacji termicznej powoduje wyzi bienie powierzchni Êciany. na zewnàtrz -10 C powierzchnia Êciany +10 C wewnàtrz +20 C powierzchnia Êciany +18 C wewnàtrz +20 C Wyraênie ograniczony przep yw ciep a przez mur ocieplony od strony zewn trznej powoduje podwy szenie temperatury powierzchni Êciany. na zewnàtrz -10 C Na pierwszym z rysunków przedstawiono zakres temperatur w nieocieplonej Êcianie, gdy wewnàtrz budynku powietrze ma +20 C, a na zewnàtrz jest mróz (-10 C). Jak widaç, wewn trzna powierzchnia Êciany ma temperatur +10 C, czyli znacznie ni szà od temperatury panujàcej w pomieszczeniu. 8 Dlaczego nale y ocieplaç budynki?

9 Ogrzewanie budynków, tak samo jak ich sch adzanie (klimatyzacja), nierozerwalnie àczy si z ponoszeniem kosztów. Wynikajà one z koniecznoêci zakupu i instalacji odpowiednich urzàdzeƒ, a tak e ich eksploatacji, czyli cen paliwa i energii elektrycznej potrzebnej do zasilania pomp i uk adów sterujàcych. Zu ycie energii potrzebnej do prawid owej eksploatacji urzàdzeƒ grzewczych czy klimatyzacyjnych wià e si z ponoszeniem kosztów nie tylko ekonomicznych, ale równie ekologicznych. Przez ograniczenie energoch onnoêci obiektów, dzi ki stosowaniu systemów BSO, obni amy zu ycie noêników energii, spowalniamy tempo wyczerpywania zasobów paliw kopalnych, ograniczamy emisj gazów cieplarnianych. Ju dawno stwierdzono, e nadmierna emisja do atmosfery CO 2 powstajàcego przy spalaniu wszelkiego rodzaju paliw powoduje niebezpieczny dla nas wszystkich efekt cieplarniany. Czy ka dy z nas ma ÊwiadomoÊç, e rezultatem ogrzewania pomieszczeƒ jest a 30-35% globalnej emisji dwutlenku w gla do atmosfery? Dlaczego nale y ocieplaç budynki? II 9

10 Dlaczego nale y stosowaç systemy BSO Doskona ym, sprawdzonym rozwiàzaniem przedstawionych powy ej problemów zarówno dla starych, jak i nowych budynków jest ocieplanie Êcian BSO (bezspoinowymi systemami ociepleƒ). Polega ono na zamocowaniu specjalnà zaprawà p yt termoizolacyjnych, szpachlowaniu ich powierzchni zaprawà zbrojonà siatkà z w ókna szklanego i pokryciu ca oêci cienkowarstwowym tynkiem dekoracyjnym. Budynki ocieplone w ten sposób spe niajà oczekiwania wysokiego komfortu cieplnego w pomieszczeniach i redukcji zanieczyszczenia Êrodowiska, a elewacje uzyskujà przy tym atrakcyjny, zindywidualizowany wyglàd. W zale noêci od technologii wykonania Êcian zewn trznych budynku mo liwe jest uzyskanie ró nej izolacyjnoêci cieplnej tych przegród, wyra anej wspó czynnikiem przenikania ciep a U. Uzyskanie niskiej wartoêci wspó czynnika U nie zawsze oznacza jednak sukces. Âciany naszych budynków nie sà jednorodne, poniewa montuje si w nich okna i drzwi wraz z wieƒczàcymi je belkami nadpro owymi, wieƒce stropowe, p yty loggii, balkonów i tarasów, gzymsy. Wszystkie te elementy, jak i za amania, naro a murów, linie styku Êcian i dachu powodujà zaburzenia w jednokierunkowym przep ywie ciep a przez przegrod. IntensywnoÊç tych zaburzeƒ mo emy znacznie zmniejszaç przez instalowanie warstw ciep ochronnych na zewnàtrz budynków tak, aby mog y otulaç nie tylko p aszczyzny Êcian, ale tak e wszystkie wymienione powy ej miejsca. Uk ady BSO w aênie do takich zastosowaƒ zosta y stworzone. Pozwalajà na wykonanie ciàg ej, ciep ej ko dry wokó wszystkich naro y i kraw dzi budynku, p yt balkonowych, nad szczelinami, stykami wielkich p yt oraz innymi liniowymi i punktowymi mostkami cieplnymi. Rys. Struktura systemu ociepleƒ Êcian BSO 10 Dlaczego nale y ocieplaç budynki?

11 Efekt ocieplenia zewn trznych Êcian budynku widoczny jest na powy szych zdj ciach termograficznych. ółty i pomaraƒczowy kolor na zdj ciu po lewej stronie pokazuje obszary strat ciepła, którym mo na zapobiec. Ciepło przenika z wn trza budynku, podnoszàc temperatur Êcian zewn trznych. Zdj cie po prawej stronie ukazuje budynek, którego elewacja zostala ocieplona. Obszary sà identyczne, ale teraz sà zaznaczone na niebiesko czyli majà znacznie ni szà temperatur z uwagi na izolacj termicznà. Zapobiega ona ucieczce ciep a z wewnàtrz budynku na zewnàtrz. Zalety BSO PopularnoÊç systemów BSO wynika z wielu zalet tej technologii. Nale à do nich: skuteczne zwi kszenie izolacyjnoêci Êcian i likwidacja mostków termicznych dzi ki mo liwoêci ocieplenia elementów urozmaicajàcych fasad, jak balkony i loggie, pilastry, gzymsy itp., ca kowite odnowienie elewacji i zachowanie lub zmiana wyglàdu budynku w zale noêci od yczeƒ inwestora czy projektanta, niewielki ci ar, zazwyczaj niemajàcy wp ywu na konstrukcj budynku, umo liwiajàcy aplikacj systemu na niemal ka dym obiekcie, mo liwoêç poprawienia geometrii bry y budynku, maskowanie istniejàcych krzywizn elewacji i p kni ç Êcian, atwoêç obróbki materia u termoizolacyjnego u atwiajàca wykonanie imitacji boniowaƒ, ozdobnych obramowaƒ wokó okiennych itp. atwoêç wykonania sprawnego, estetycznie wyglàdajàcego i skutecznego ocieplenia, po àczona z przyst pnà cenà i zapewnieniem trwa oêci na dziesiàtki lat. Uk ady BSO sà okreêlane jako bezspoinowe, co znaczy, e na ich powierzchni tworzona jest ciàg a warstwa ochronna, stanowiàca pod o e dla cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej. Ten sposób wykoƒczenia pozwala na doskona e, skuteczne zabezpieczenie warstwy izolacji termicznej przed procesami korozyjnymi, powodowanymi przez wnikanie wody, Êwiat a s onecznego (zw aszcza ultrafioletu). Poza tym mamy mo liwoêç zachowania typowego dla krajobrazu wielu zakàtków Europy i Êwiata wyglàdu budynku murowanego, tynkowanego. Istniejà tak e inne sposoby wykaƒczania elewacji ocieplonych systemami BSO. WÊród innych metod zapewniania dostatecznie wysokiej izolacyjnoêci Êcian mo emy wyró niç dwie istotne grupy: mo liwe do stosowania wy àcznie na etapie wznoszenia obiektu i takie, które mogà byç zastosowane równie póêniej. W pierwszej grupie na uwag zas ugujà systemy Êcian jednowarstwowych wznoszonych z lekkich bloków betonu komórkowego lub pustaków z ceramiki poryzowanej. àczà funkcje materia u konstrukcyjnego odpowiedzialnego za przenoszenie obcià eƒ i termoizolacj. Ze wzgl du na ró nice termomechaniczne mi dzy bloczkami a zaprawà murarskà dochodzi do niejednorodnoêci w przep ywie ciep a przez takie mury lub p kni ç stanowiàcych znaczny problem natury technicznej. Zdj cia termograficzne zamieszczone w niniejszej broszurze pokazujà obraz cieplny omawianych budynków. Zgodnie ze skalà temperaturowà widocznà na ka dym z tych obrazów jaêniejsze obszary oznaczajà miejsca o wy szej temperaturze, ciemniejsze zaê o ni szej. Dlaczego nale y ocieplaç budynki? II 11

12 Âciana jednowarstwowa z bloczków betonu komórkowego z widocznym intensywnym wyp ywem ciep a przez spoiny Budynek ogrzewany oglàdany od zewnàtrz w okresie wyst powania niskich temperatur powinien wykazywaç mo liwie stabilnà, jednolità temperatur elewacji. Wszystkie wyraênie jaêniejsze punkty i linie na termogramie oznaczajà punktowe i liniowe mostki cieplne, czyli miejsca odpowiedzialne za wypromieniowywanie nadmiernych iloêci ciep a. Innym rozwiàzaniem mo liwym do wykonania tylko na etapie wznoszenia budynku sà Êciany trójwarstwowe, zawierajàce w swoim przekroju warstw noênà betonowà lub murowanà, warstw ocieplenia wykonanà z ró nych spienionych lub w óknistych materia ów termoizolacyjnych i warstw os onowà wykonanà podobnie jak warstwa noêna. Âciana trójwarstwowa budynku wielkop ytowego z widocznym intensywnym wyp ywem ciep a przez àczniki mi dzywarstwowe Obie wymienione metody majà t samà wad spora cz Êç masy Êciany nara ona jest na znaczne zmiany temperatury i wilgotnoêci ( àcznie z zamarzaniem i rozmarzaniem wody w przekroju). Powoduje to proces szybkiego starzenia si ustroju. W wypadku Êcian trójwarstwowych istnieje koniecznoêç mechanicznego àczenia warstwy os onowej i noênej. S u à do tego metalowe kotwy, b dàce niestety przyczynà wyst powania mostków termicznych. Âciana trójwarstwowa budynku wielkop ytowego z widocznym intensywnym wyp ywem ciep a przez w z y konstrukcyjne 12 Dlaczego nale y ocieplaç budynki?

13 Âciana dwuwarstwowa z ociepleniem wykonanym w technologii suchej z widocznym intensywnym wyp ywem ciep a spowodowanym przep ywem powietrza przez warstw izolatora nieskuteczna wiatroizolacja Druga grupa rozwiàzaƒ mo liwych do stosowania na obiektach nowo wznoszonych, jak i podczas termorenowacji - to ocieplenia instalowane na ju istniejàcej warstwie noênej Êciany. Je eli ocieplenie instalowane jest po w aêciwej, czyli zewn trznej stronie Êciany ca a warstwa noêna chroniona jest przed kaprysami pogody przez warstw termoizolatora. Gwarantuje to znaczne zwi kszenie trwa oêci konstrukcji, poprawia obraz cieplny uk adu w zale noêci od dobranej metody wykonania mo liwe jest zlikwidowanie wp ywu ró nych mostków termicznych. Wszelkie materia y termoizolacyjne stosowane w tej grupie rozwiàzaƒ àczy niska odpornoêç na bezpoêrednie oddzia ywania klimatyczne (Êwiat o s oneczne lub wilgoç) i stàd bierze si koniecznoêç ich zabezpieczania, czyli wykonania warstwy os onowej. Âciany szczytowe budynków wielkop ytowych z widocznym wp ywem zainstalowanego systemu ociepleƒ BSO na intensywnoêç wyp ywu ciep a Warstwy os onowe dzielimy na wykonywane na mokro i instalowane na sucho. Wyst pujà w wersji lekkiej i ci kiej. Im mniejszy ci ar jednostkowy warstwy os onowej tym lepiej i atwiej jest jà przymocowaç w sposób bezpieczny i trwa y do Êciany. Warstwy os onowe instalowane na sucho wymagajà stosowania du ej liczby àczników mechanicznych przenikajàcych warstw izolatora i stanowiàcych skuteczne mostki cieplne. Przy ich wykonawstwie wymagana jest bardzo du a precyzja, w przeciwnym razie niewielkie b dy b dà widoczne nawet z du ej odleg oêci. Dlaczego nale y ocieplaç budynki? II Wydatki poniesione na ocieplenie Êcian metodà lekkà-mokrà amortyzujà si ju po kilku latach, poniewa koszty ogrzewania budynku mogà ulec obni eniu nawet o 30%. Dlatego te wêród w aêcicieli i zarzàdców budynków zauwa alne jest du e zainteresowanie ocieplaniem Êcian. 13

14 Dlaczego systemy ociepleƒ Ceresit? Systemy BSO marki Ceresit oferowane sà od ok. 40 lat. Kilka tysi cy obiektów ocieplonych materia ami Ceresit jest najlepszà gwarancjà i reklamà naszych mo liwoêci. Bazujàc na tak bogatych doêwiadczeniach, Dzia Badaƒ i Rozwoju Henkel Polska Sp. z o. o. opracowuje i wdra a coraz szerszy asortyment produktów wchodzàcych w sk ad systemów BSO. Wprowadzane sà nowe rodzaje zapraw klejàcych, tynków i farb, poszerzana kolorystyka i paleta faktur tynków, co zwi ksza ró norodnoêç dost pnych rozwiàzaƒ. JakoÊç produktów i systemów Ceresit jest w sposób ciàg y nadzorowana zgodnie z mi dzynarodowymi standardami ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, AQUAP przez Dzia Kontroli JakoÊci oraz w asne Centralne Laboratorium Badawcze akredytowane zgodnie z normà ISO/IEC jako pierwsze w polskim przemyêle chemii budowlanej. Efektem kontroli zewn trznej jest uzyskanie Europejskiej Aprobaty Technicznej dla systemu Ceresit VWS Classic w 2006 roku. Oznacza to, e spełnia on najwy sze europejskie standardy zarówno w zakresie funkcjonalnoêci, jak i bezpieczeƒstwa. Udzielenie Europejskiej Aprobaty Technicznej mo liwe jest po udowodnieniu zgodnoêci układu z wymogami Zaleceƒ do Udzielania Europejskich Aprobat Technicznych ETAG 004: Nale y tu wykazaç spełnienie (wymienionych zgodnie z Dyrektywà Rady Europy i Komisji Europejskiej nr 89/106/EEC nazywanà Dyrektywà o wyrobach budowlanych ) szeêciu Wymagaƒ Podstawowych (Essential Requirements): noênoêç i statecznoêç (ER1), bezpieczeƒstwo po arowe (ER2), higiena, zdrowie i Êrodowisko (ER3), bezpieczeƒstwo u ytkowania (ER4), ochrona przed hałasem (ER5), oszcz dnoêç energii oraz ochrona cieplna (ER6). W ten sposób, na podstawie procedur badawczych odwzorowujàcych okres przynajmniej 25 lat pracy systemu ociepleniowego na elewacji budynku, mo na udowodniç jego wysokà jakoêç, funkcjonalnoêç i trwałoêç. Doskona a jakoêç wyrobów Ceresit uzupe niona jest kompleksowym wsparciem ze strony zespo u Doradców Technicznych. Klienci Henkel Polska Sp. z o. o. majà do dyspozycji kompetentne doradztwo na etapie projektowania i realizacji inwestycji. Firma Henkel od lat prowadzi program autoryzacji brygad wykonawczych. Klienci mogà zatem liczyç na rzetelne wykonawstwo ze strony firm, które przesz y kompleksowe szkolenia teoretyczne i praktyczne oraz wykaza y wysoki poziom profesjonalizmu na etapie wspó pracy z Doradcami Technicznymi Henkel Polska Sp. z o. o. Kolejnym argumentem przemawiajàcym za stosowaniem systemów ociepleƒ Ceresit sà programy gwarancyjne. 14 Dlaczego nale y ocieplaç budynki?

15 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki? 15

16 Relevant regulations Przepisy regulujàce System ociepleƒ to element elewacji odpowiedzialny za bezpieczeƒstwo budynku i osób przebywajàcych w jego wn trzu i w jego otoczeniu. Stàd szereg wymagaƒ natury technicznej i prawnej zwiàzanych z zasadami produkcji, projektowania, wykonawstwa i eksploatacji uk adów BSO. Jednym z najwa niejszych kryteriów jest dopuszczenie do obrotu i stosowania systemu w budownictwie. Dokumentem oêwiadczajàcym jest Deklaracja ZgodnoÊci ze specyfikacjà technicznà. Deklaracja ZgodnoÊci mo e dotyczyç ca ego systemu lub ka dego z jego sk adników. Deklaracj t wystawia zawsze kompletator systemu. Pod poj ciem specyfikacji technicznej lub dokumentu odniesienia rozumiana jest krajowa lub europejska aprobata techniczna bàdê krajowa lub europejska norma. 16 Przepisy regulujàce

17 Badanie Êciany z systemem BSO w komorze klimatycznej W Polsce Aprobaty Techniczne wystawiane sà przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB) na podstawie zasad zawartych w dokumentach ZUAT-15/V-03 (dla systemów na bazie styropianu) i ZUAT-15/V-04 (dla systemów na bazie we ny mineralnej). System ociepleƒ Ceresit VWS Popular posiada Aprobat Technicznà Instytutu Techniki Budowlanej AT /2006, Ceresit VWS Classic AT /2006, Ceresit VWS Zima Aprobat AT /2006, Ceresit VWS Premium Aprobat AT /2006, Ceresit WM Classic Aprobat AT /2007, Ceresit WM Premium Aprobat AT /2006, Ceresit VWS Ceramic Aprobat AT / 2006, a system Ceresit VWS Express Aprobat AT /2006. Aprobaty te sà pozytywnymi ocenami systemów, precyzujàcymi wymagania stawiane poszczególnym ich sk adnikom. System Ceresit VWS Classic uzyska Europejskà Aprobat Technicznà nr ETA 06/0260. Jej udzielenie jest mo liwe po udowodnieniu zgodnoêci uk adu z wymogami Zaleceƒ do Udzielania Europejskich Aprobat Technicznych ETAG 004:2002. Europejskie Aprobaty Techniczne udzielane sà przez nostryfikowane, czyli uznane przez Komisj Europejskà, insytytuty badawcze, na podstawie badaƒ zgodnych z wytycznymi ETAG 004:2002 (European Technical Approval Guidelines for External Thermal Insulation Composite Systems with Rendering). Poza tym w krajach cz onkowskich i niektórych krajach stowarzyszonych z Unià Europejskà wyst pujà europejskie normy EN i EN 13500, dotyczàce systemów na bazie odpowiednio styropianu i we ny mineralnej. Procesy badawcze przeprowadzane zgodnie z wymienionymi dokumentami ró nià si w szczegó ach, ale zawsze dotyczà tych samych w aêciwoêci: skutecznoêci, trwa oêci i bezpieczeƒstwa. Ka dy proces obejmuje procedury okreêlajàce: parametry mechaniczne badanego systemu (przyczepnoêci mi dzywarstwowe, odpornoêci na uderzenie, wgniatanie czy przebicie), w aêciwoêci transportowe (opór cieplny, paroprzepuszczalnoêç lub opór dyfuzyjny, nasiàkliwoêç wodna), trwa oêç (ró ne testy klimatyczne zakoƒczone badaniem przyczepnoêci wyprawy do izolatora) i reakcj na ogieƒ. Przepisy regulujàce III 17

18 ETAG 004:2002 wymaga, w odró nieniu od innych wymienionych powy ej dokumentów, aby nies ychanie wa ne próby trwa oêci systemu przeprowadzane by y w skali 1:1, a nie na ma ych modelikach (pow. 0,04-0,25 m 2 ), jak mówi wi kszoêç norm lokalnych. Testy te odbywajà si w tzw. komorach klimatycznych, które mo na opisaç jako odwrócony na lewà stron dom, którego jedna Êciana jest wymienna. Ta Êciana zostaje ocieplona systemem przeznaczonym do badania. W systemie ociepleniowym pozostawia si prostokàtne okienko (patrz rysunek) w celu zwi kszenia prawdopodobieƒstwa wystàpienia uszkodzeƒ (ka dy naro nik to rodzaj karbu zaburzajàcego stan napr eƒ w warstwie ochonnej). Na jednej Êcianie badawczej wolno testowaç tylko jeden system, pokryty najwy ej dwoma tynkami (przy badaniu dwóch tynków na jednej Êcianie wykonujemy dwa okienka). Âciana do badaƒ z jednym lub dwoma tynkami Na rysunkach poni ej przedstawiono schematycznie cykle badawcze s u àce do okreêlenia odpornoêci na wp ywy pogodowe nawadnianie i suszenie w wysokiej temperaturze (80 cykli), nawadnianie czas [h] zamra anie i rozmra anie - bardzo szybkie zmiany temperatury (5 cykli z ró nicami temperatur rz du 70 o C), temperatura[ºc] wilgotonoêç[%] temperatura[ºc] wilgotnoêç[%] czas [h] mrozoodpornoêç (30 cykli z ró nicami temperatur o C). temperatura[ºc] cykl 28 dni do osiàgni cia temp +20ºC 18 Przepisy regulujàce

19 Europejska Aprobata Techniczna oraz Certyfikat ZgodnoÊci dotyczà zawsze ca ego systemu, a nie jego poszczególnych cz Êci. Wszystkie sk adniki systemu muszà byç ca kowicie kompatybilne, to znaczy wzajemnie dopasowane. Z tego powodu nie jest dozwolone samodzielne pomijanie lub zamiana poszczególnych elementów systemu. Zastosowanie, wbudowanie, u ycie elementów niewchodzàcych w sk ad systemu bàdê wykonanie ocieplenia w sposób lub w warunkach niezgodnych z zalecanà technologià powoduje wy àczenie obowiàzywania aprobaty technicznej i r kojmi producenta. Zgodnie z prawem budowlanym, remont elewacji, który wp ywa na zmian wyglàdu w odniesieniu do otaczajàcej zabudowy na terenie miast, wymaga pozwolenia na budow. Wtedy równie wymagane jest opracowanie projektu budowlanego. Podstawowymi obowiàzujàcymi przepisami budowlanymi sà warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie. Wydane rozporzàdzenia okreêlajà mi dzy innymi granicznà wartoêç wskaênika sezonowego zapotrzebowania na ciep o E o do ogrzania budynków mieszkalnych. WartoÊç ta podawana w kwh/(m 3 rok) zmienia si w zale noêci od proporcji sumy powierzchni wszystkich przegród ogrzewanych pomieszczeƒ do kubatury tych pomieszczeƒ (np. w Polsce wynosi od 29 do 37 kwh/(m 3 rok)). Rozporzàdzenie podaje równie maksymalne wartoêci wspó czynnika przenikania ciep a U max poszczególnych przegród, w tym Êcian elewacyjnych budynku. WartoÊç ta dla Êcian warstwowych w budynkach jednorodzinnych np. w Polsce wynosi 0,30 W/(m 2 K). Dla Êcian budynków u ytecznoêci publicznej wartoêç U max wynosi od 0,45 do 0,65 W/(m 2 K). WartoÊç zale y od tego, czy w Êcianie wyst pujà okna, drzwi lub osadzenia p yt balkonowych. Wa ny jest równie wymóg takiego projektowania przegród, aby przy obliczeniowych temperaturach i wilgotnoêciach wzgl dnych powietrza temperatura wewn trznej powierzchni Êciany by a co najmniej o 1 o C wy sza od temperatury kondensacji pary wodnej. Rozporzàdzenie okreêla równie 25 m jako maksymalnà wysokoêç stosowania materia ów palnych w Êcianach zewn trznych budynków. JednoczeÊnie dopuszcza ocieplanie styropianem Êcian 11-kondygnacyjnych budynków mieszkalnych wzniesionych przed dn r., o ile stosowana metoda ocieplenia nie powoduje rozprzestrzeniania ognia. Po badaniach reakcji na ogieƒ systemy Ceresit VWS i Ceresit WM uzyska y wymaganà klasyfikacj NRO (Nie Rozprzestrzeniajàcy Ognia). Dodatkowo system Ceresit WM Classic uzyska klasyfikacj NP (Niepalny), umo liwiajàcà jego aplikacj na obiektach o wysokoêci powy ej 25 m oraz na budynkach u ytecznoêci publicznej, gdzie wymagane jest skuteczniejsze zabezpieczenie obiektów i ludzi przed ryzykiem po aru. Przepisy regulujàce III 19

20 Obliczenia Podstawowà funkcjà systemów ociepleniowych jest nie tyle subiektywna w ocenie poprawa wyglàdu obiektu, co mo liwe do obiektywnego wyliczenia ulepszenie procesów transportu ciep a i pary wodnej w strukturze jego Êcian fasadowych. Dlatego te przed wyborem rodzaju i szczegó ów ocieplenia budynku istniejàcego czy nowo wznoszonego warto dokonaç analizy stanu cieplno-wilgotnoêciowego jego przegród. 20 Obliczenia

21 W jaki sposób oblicza si energooszcz dnoêç budynku? Ró ne materia y budowlane w wi kszym lub mniejszym stopniu mogà ograniczaç ucieczk ciep a. Parametrem, który pod tym wzgl dem charakteryzuje materia y, jest wspó czynnik przewodzenia ciep a l podawany w W/mK. Wspó czynnik l wyra a iloêç ciep a przep ywajàcego w ciàgu jednej sekundy przez 1 m 2 materia u gruboêci 1 m, gdy ró nica temperatur na jego powierzchniach wynosi 1 o C. Przyk adowo dla betonu l, wynosi 1,7 W/(m K), dla muru z ceg y ceramicznej pe nej 0,77 W/(m K). Materia y termoizolacyjne majà zdecydowanie ni szà przewodnoêç cieplnà: dla styropianu l wynosi 0,040 W/(m K), a dla we ny mineralnej 0,042 W/(m K). Opór cieplny materia u R odnosi si do jego gruboêci d wyra onej w metrach: Opór cieplny podawany jest w m 2 K/W. JeÊli przegroda sk ada si z kilku warstw materia ów o ró nych wspó czynnikach l to poszczególne opory cieplne sà ze sobà sumowane. W ten sposób oblicza si opór cieplny przegrody: Gdy uwzgl dni si tzw. opory przejmowania ciep a R si i R se (dla Êciany zewn trznej budynku wynoszà one odpowiednio 0,13 i 0,04 m 2 K/W), to dla danej przegrody mo na wyznaczyç wspó czynnik przenikania ciep a U (dawniej oznaczany jako k). Wspó czynnik przenikania ciep a U wyra any w W/(m 2 K) miarà strat ciep a przep ywajàcego w ciàgu jednej sekundy przez 1 m 2 przegrody przy ró nicy temperatur wynoszàcej 1 o C. Im wartoêç U jest mniejsza, tym Êciana ma wi kszà izolacyjnoêç cieplnà. OkreÊlenie wielkoêci wspó czynnika U stanowi podstaw doboru odpowiedniej izolacji termicznej. Z uwagi na mo liwe nieszczelnoêci w warstwie izolacji, stosowane àczniki mechaniczne i mostki termiczne, nale y jeszcze uwzgl dniç poprawki DU. W rezultacie wspó czynnik przenikania ciep a dla ca ej przegrody wynosi: Zimà, w przypadku niedocieplonych Êcian budynku, iloêç ciep a przep ywajàcà przez 1 m 2 Êciany mo e osiàgaç wielkoêç energii zu ywanej przez 60-watowà arówk. Wyliczonà wartoêç wspó czynnika przenikania ciep a U k nale y porównaç z wartoêcià U max uwzgl dniajàcà rodzaj budynku i rodzaj przegrody. Znajàc wartoêci U k dla poszczególnych przegród budynku, ich powierzchnie, Êrednie ró nice temperatur i d ugoêç sezonu grzewczego, uwzgl dniajàc straty na wentylacj i zyski ciep a wynikajàce z nas onecznienia i u ytkowania pomieszczeƒ mo na dla danego budynku wyznaczyç zapotrzebowanie na ciep o Q w ca ym sezonie grzewczym. WielkoÊç ta przypadajàca na 1 m 3 kubatury ogrzewanej cz Êci budynku nazwana jest sezonowym wskaênikiem zapotrzebowania na ciep o E, wyra anym w kwh/(m 3 rok). Wyliczonà wartoêç wskaênika E nale y porównaç z wartoêcià granicznà E o. Sezonowy wskaênik zapotrzebowania na ciep o E to parametr istotnie wp ywajàcy na rynkowà cen budynku. OczywiÊcie, im wartoêç E jest mniejsza, tym lepiej budynek jest bardziej energooszcz dny. Obliczenia IV 21

22 Program do obliczeƒ cieplno- -wilgotnoêciowych Konstruktor 3.7 w wersji dla Henkel Firma Henkel oferuje dok adne, praktyczne i proste w obs udze narz dzie obliczeniowe w formie programu Ceresit Konstruktor 3.7. Jest to program przeznaczony do projektowania przegród budowlanych z uwzgl dnieniem fizyki budowli. Program oparty jest na teorii jednowymiarowego przep ywu strumienia ciep a i wilgoci prawa Ficka. Do wykonania potrzebnych obliczeƒ korzystano mi dzy innymi z nast pujàcych norm: PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeƒ w budynkach, PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewn trzne, PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i wspó czynnik przenikania ciep a. Metoda obliczania, PN-91/B Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia, PN-EN ISO Cieplno wilgotnoêciowe w aêciwoêci komponentów budowlanych i elementów budynku temperatura powierzchni wewn trznej dla unikni cia krytycznej wilgotnoêci powierzchni i kondensacji mi dzywarstwowej metody obliczania. Bardzo proste wprowadzanie danych w oparciu o du e zasoby materia ów i danych klimatycznych: 22 Obliczenia

23 Program mo e wykonaç nast pujàce obliczenia i wykresy: obliczenia temperatury zewn trznej oraz temperatury ogrzewanych pomieszczeƒ w budynku, obliczenia oporów cieplnych i dyfuzyjnych poszczególnych warstw jednorodnych danej przegrody budowlanej, obliczenia oporu cieplnego gruntu przylegajàcego do przegrody, obliczenia wspó czynnika przenikania ciep a dla przegrody z ewentualnym uwzgl dnieniem przylegajàcego gruntu (rys. 1), wykresy rozk adu pola temperatur na gruboêci przegrody (rys. 2), wykresy rozk adu ciênieƒ czàstkowych i nasycenia pary wodnej na gruboêci przegrody wraz z zaznaczeniem ewentualnie wyst pujàcej strefy wykraplania si pary wodnej dla najbardziej niekorzystnych warunków pogodowych (rys 3.), obliczenia cieplno-wilgotnoêciowe dla 12 miesi cy, poczynajàc od paêdziernika, dla Êrednich miesi cznych warunków klimatycznych (rys. 4), wyznaczanie stref kondensacji w poszczególnych miesiàcach oraz wyznaczenie masy odparowanej z przegrody wody. IV Obliczenia Rys. 1 Rys. 3 Rys. 2 Rys. 4 23

24 Wybór w aêciwego systemu a materia izolacyjny Styropian czy we na mineralna? Wspó czynniki przewodzenia ciep a dla obydwu materia ów sà bardzo podobne. Oszcz dnoêci w zu yciu energii b dà wi c takie same w przypadku jednakowej gruboêci p yt termoizolacyjnych. Który zatem system wybraç? Na styropianie czy na we nie mineralnej? Obydwa rozwiàzania majà swoje zalety. Systemy te mogà byç stosowane na nowo wznoszonych budynkach, jak i na poddawanych modernizacji. Pomi dzy styropianem a we nà istniejà jednak ró nice, które mogà zadecydowaç o wyborze systemu. 24 Wybór w aêciwego systemu a materia izolacyjny

25 Najwa niejsze w aêciwoêci styropianu Najwa niejsze w aêciwoêci we ny mineralnej Styropian nie jest nasiàkliwy i pod wp ywem wilgoci nie traci cech izolacyjnoêci termicznej. Okresowe zjawisko kondensacji pary wodnej, które mog oby wystàpiç w obr bie gruboêci styropianu, nie b dzie mia o wi kszych konsekwencji. Choç jest to tworzywo sztuczne, otrzymywane z przerobu ropy naftowej, nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia. Styropian jest bardzo lekki i posiada dobre parametry mechaniczne (wytrzyma oêç na rozrywanie ok. 80 kpa, a na Êciskanie ok. 130 kpa). ZdolnoÊç t umienia dêwi ków nie jest zbyt du a. Niski jest równie wspó czynnik przepuszczalnoêci pary wodnej: oko o 12 x 10-6 g/(mhpa). Temperatura powy ej +80 o C niszczy styropian, podobnie jak wi kszoêç rozpuszczalników organicznych. W systemach ociepleƒ mo na stosowaç styropian spe niajàcy wymogi normy EN 13163: 2004 dla odmiany CS(10)70 lub CS(10)80 (napr enia wywo ujàce 10% odkszta cenie styropianu wynoszà min. 70 lub 80 kpa). Odpowiada to dotychczasowym klasom EPS 15 lub EPS 20 (g stoêç styropianu w przedziale od 15 do 20 kg/m 3 ). Ponadto materia ten nie mo e rozprzestrzeniaç ognia, tzn. musi byç samogasnàcy oraz posiadaç deklarowanà przez producenta stabilnoêç wymiarów (po odpowiednio d ugim okresie sezonowania). P yty styropianowe poci te z sezonowanych bloków (przewa nie przez 6-8 tygodni) pozostajà p askie, nie zmieniajà swoich wymiarów. Dopuszczalne jest stosowanie p yt nie wi kszych ni 120 x 60 cm. We na mineralna jest odporna na wysokà temperatur. Wytwarzane z naturalnych ska w ókna we ny zaczynajà si topiç dopiero po dwóch godzinach oddzia ywania temperatury powy ej 1000 C. Nieco gorzej wyglàda odpornoêç termiczna dodawanych lepiszczy i hydrofobizatorów. We na mineralna klasyfikowana jest jako materia niepalny. Ma ona równie du à odpornoêç na oddzia ywanie wi kszoêci substancji chemicznych. Wspó czynnik przepuszczalnoêci pary wodnej jest bardzo wysoki i wynosi ok. 480x10-6 g/(mhpa). Zapewnia to swobod przenikania pary wodnej. Wspomniane ju hydrofobizatory ograniczajà zdolnoêç do kapilarnego podciàgania wody i poch aniania pary wodnej zawartej w powietrzu. P yty we ny mineralnej majà znaczny ci ar, ma à sztywnoêç i stosunkowo niewielkà wytrzyma oêç. Napr enia wywo ujàce 10-procentowe odkszta cenie wynoszà ~40 kpa. Jednak w aênie dzi ki swojej w óknistej strukturze p yty we ny stanowià dla Êcian dobrà izolacj akustycznà. W systemach BSO mo na stosowaç we n mineralnà spe niajàcà wymogi normy EN 13162:2001 dla odmiany CS(10)40 (napr enia wywo ujàce 10% odkszta cenie styropianu wynoszà min. 40 kpa). W systemach BSO mogà byç u ywane dwa rodzaje p yt we ny mineralnej. Pierwszy to we na o zaburzonym uk adzie w ókien (g stoêç kg/m 3, wytrzyma oêç na rozrywanie w kierunku prostopad ym do powierzchni p yt > 10 kpa), w p ytach o wymiarach cm x cm. Drugi to rodzaj p yty o laminarnym, równoleg ym uk adzie w ókien, ustawionych prostopadle do powierzchni Êciany (g stoêç kg/m 3 ). P yty te ze wzgl du na swój wyd u ony kszta t (wymiary to najcz Êciej 20x120 cm) cz sto okreêlane sà mianem lameli. V Wybór w aêciwego systemu a materia izolacyjny 25

26 Porównanie w aêciwoêci technologiczno wykonawczych styropianu i we ny mineralnej W aêciwoêci Styropian We na mineralna PodatnoÊç do obróbki mechanicznej (ci cie, wiercenie, docieranie) bardzo dobra dobra ZdolnoÊç do wyrównywania powierzchni metodà szlifowania bardzo dobra utrudniona OdpornoÊç na ogieƒ nie rozprzestrzenia ognia niepalna OdpornoÊç na dzia anie czynników starzenia naturalnego ograniczona dobra OdpornoÊç na dzia anie mikroorganizmów dobra bardzo dobra Dopuszczalna wysokoêç stosowania na budowach Szkodliwe oddzia ywanie na cz owieka OdpornoÊç na dzia anie rozpuszczalników organicznych do 11 kondygnacji lub 25 m wysokoêci brak brak odpornoêci bez ograniczeƒ mo liwoêç oddzia ywania py u powsta ego przy obróbce ca kowita Ci ar 1 m 2 ocieplenia przy gruboêci 10 cm materia u termoizolacyjnego (zaprawa klejàca i tynk mineralny) oko o 15 kg oko o 30 kg System wykaƒczania powierzchni tynk mineralny, tynk akrylowy, tynk silikatowy, tynk silikonowy, tynk silikatowo-silikonowy tynk mineralny, tynk silikatowy, tynk silikonowy, tynk silikatowosilikonowy 26 Wybór w aêciwego systemu a materia izolacyjny

27 Wnioski Przy wyborze systemu ocieplenia budynku decydujàcà rol odgrywa sprawa bezpieczeƒstwa po arowego. W przypadku obiektów wysokich (maks. wysokoêç obiektów, które mo na ocieplaç systemami klasyfikowanymi jako NRO, wynosi do 25 m), budynków o wy szej kategorii zagro enia ludzi (np. szpitale, szko y, hale widowiskowe i inne obiekty u ytecznoêci publicznej), jak i magazynów materia ów palnych nale y stosowaç systemy oparte na we nie mineralnej. Systemy oparte na we nie mineralnej zalecane sà te do obiektów, w których panuje wysoka wilgotnoêç (np. kuchnie zbiorowego ywienia, pralnie, stacje uzdatniania wody, myjnie samochodowe, aênie itp.) pod warunkiem wykonania od strony pomieszczenia odpowiedniej paroizolacji i hydroizolacji. Dla we ny groêne jest bowiem zjawisko kondensacji pary wodnej, które zmniejsza jej izolacyjnoêç termicznà. Wprawdzie w pomieszczeniach, w których panuje du a wilgotnoêç, Êciany najcz Êciej ob o one sà p ytkami ceramicznymi, jednak dobór materia ów wymaga analizy procesów termiczno-wilgotnoêciowych. Wybór ocieplenia z we nà mineralnà jest równie wskazany dla budynków sytuowanych w strefach o wysokim nat eniu ha asu. Por czne i dajàce si wyginaç p yty we ny lamelowej idealnie nadajà si do budynków o zakrzywionym obrysie. Systemy z u yciem styropianu najcz Êciej stosowane sà do ocieplania budynków nowo wznoszonych, jak i do termorenowacji istniejàcych zasobów mieszkaniowych i w inwestycjach indywidualnych. Wynika to m.in. z uwarunkowaƒ ekonomicznych. We na fasadowa jest dro sza od styropianu. Niemal dziesi ciokrotnie l ejszy styropian jest wygodniejszy w transporcie i magazynowaniu. Taƒsze sà równie dodatkowe àczniki mechaniczne, bo mogà byç wykonane w ca oêci z tworzywa sztucznego (w przypadku we ny àczniki powinny mieç trzpienie metalowe). P yty styropianowe sà znacznie atwiejsze w obróbce, bezproblemowo dajà si ciàç i szlifowaç. Drobiny styropianu, w odró nieniu od w ókienek we ny, nie wywo ujà podra nieƒ skóry i b on Êluzowych u wykonujàcych roboty dociepleniowe. Wszystko to sprawia, e koszt robocizny przy stosowaniu systemów na we nie jest co najmniej o 20 30% wy szy. Nale y stwierdziç, e w okresie powszechnego stosowania p yt styropianowych w systemach ociepleƒ (we n mineralnà stosuje si znacznie krócej) nie odnotowano przypadków rozprzestrzeniania si ognia poprzez systemy. W przypadku wyboru styropianu nie ma obawy, e konstrukcja Êcian budynku zostanie niebezpiecznie obcià ona. Stosujàc we n do ocieplania Êcian warstwowych, nale y braç pod uwag koniecznoêç kotwienia odpowiednio d ugimi àcznikami do warstwy konstrukcyjnej. W rezultacie, zale nie od regionu i kraju, z u yciem styropianu wykonuje si 70 90% robót ociepleniowych. W najbli szym czasie proporcje te mogà si nieco zmieniç, szczególnie przy wzrastajàcej konkurencji producentów we ny mineralnej i rozpowszechnieniu w aêciwoêci we ny lamelowej. Wybór w aêciwego systemu a materia izolacyjny V 27

28 Systemy ociepleƒ Ceresit Ceresit VWS Popular Zastosowanie WłaÊciwoÊci Warstwa wykoƒczeniowa Wykonanie Podło a Warunki aplikacji Dokumenty dopuszczajàce ekonomiczne rozwiàzanie do ocieplania budynków nowo wznoszonych i poddawanych termorenowacji dla obiektów budownictwa mieszkaniowego i ogólnego maks. wysokoêç aplikacji 25 m przyst pny cenowo odporny na pora enia mikrobiologiczne (pleêƒ i glony) odporny na uderzenia odporny na wpływy pogodowe niska nasiàkliwoêç wysoka paroprzepuszczalnoêç klasyfikacja ogniowa: B1 wg EN (NRO - Nie Rozprzestrzeniajàcy Ognia) do wyboru ró ne faktury tynków mineralnych, akrylowych, silikatowych, silikonowych i silkatowo-silikonowych dost pna szeroka standardowa paleta barw tynków i farb (ponad 160 kolorów) mo liwoêç przygotowania kolorów niestandardowych na indywidualne zamówienie łatwe do przygotowania lub gotowe do u ycia składniki systemu szeroki asortyment materiałów uzupełniàcych dost pne liczne rozwiàzania szczegółów wszelkie konstrukcje murowe i betonowe o noênej powierzchni zalecane przeprowadzenie analizy stanu cieplno-wilgotnoêciowego przegrody, np. za pomocà programu Ceresit Konstruktor 3.7 temperatury w zakresie +5 C do +25 C (aplikacja kolorowych tynków mineralnych powy ej +9 C) wilgotnoêç poni ej 80% Aprobata Techniczna ITB AT /2006 Certyfikat ZgodnoÊci ITB-0068/Z 28 Systemy Ociepleƒ Ceresit

29 Ceresit VWS Popular 1. Mocowanie 2. Materia izolacyjny 3. Warstwa zbrojona 4. Farba gruntujàca 5. Wyprawa tynkarska 6. Pow oka malarska 1. Mocowanie zaprawa klejàca Ceresit ZS lub zaprawa uniwersalna Ceresit ZU łàczniki z tworzywa Ceresit CT 330 lub CT 335 z trzpieniem stalowym stosowanie àczników jest obowiàzkowe w przypadku mocowania p yt zaprawà Ceresit ZS i w strefach brzegowych elewacji liczba łàczników i schemat rozmieszczenia powinny byç ka dorazowo ustalane przez projektanta, na podstawie analizy podło a i stanu obcià eƒ 2. Materia izolacyjny płyty styropianowe z nadrukiem Ceresit CT 315 lub inne spe niajàce norm PN-EN 13163:2004 o gruboêci do 25 cm o płaskich lub profilowanych powierzchniach czołowych 3. Warstwa zbrojona siatka z włókna szklanego Ceresit CT 325 o g stoêci min. 145 g/m 2 zaprawa uniwersalna Ceresit ZU 4. Farba gruntujàca silikatowa Ceresit CT 15 pod tynki silikatowe akrylowa Ceresit CT 16 pod tynki mineralne, akrylowe, silikatowo-silikonowe i silikonowe 5. Wyprawa tynkarska tynki mineralne barwione lub w wersji do malowania: Ceresit CT 35 kornik, Ceresit CT 137 kamyczek, Ceresit CT 36 mix tynki akrylowe: Ceresit CT 60 kamyczek, Ceresit CT 63 kornik, Ceresit CT 64 kornik tynki silikatowe:ceresit CT 72 kamyczek, Ceresit CT 73 kornik tynki silikonowe: Ceresit CT 74 kamyczek, Ceresit CT 75 kornik tynki silikatowo-silikonowe: Ceresit CT 174 kamyczek, Ceresit CT 175 kornik tynki mozaikowe: Ceresit CT 77 VI Systemy Ociepleƒ Ceresit 6. Pow oka malarska farby akrylowe Ceresit CT 42, CT 44 farba silikonowa Ceresit CT 48 farba silikatowa Ceresit CT Elementy uzupełniajàce profile Ceresit CT 340 (cokołowe, naro ne i przyokienne) 29

30 Ceresit VWS Classic Zastosowanie WłaÊciwoÊci Warstwa wykoƒczeniowa Wykonanie Podło a Warunki aplikacji sprawdzone i trwałe rozwiàzanie do ocieplania budynków nowo wznoszonych i poddawanych termorenowacji dla obiektów budownictwa mieszkaniowego, ogólnego i przemysłowego maks. wysokoêç aplikacji 25 m odporny na pora enia mikrobiologiczne (pleêƒ i glony) odporny na silniejsze uderzenia odporny na wpływy pogodowe niska nasiàkliwoêç wysoka paroprzepuszczalnoêç klasyfikacja ogniowa: B1 wg EN (NRO - Nie Rozprzestrzeniajàcy Ognia) do wyboru ró ne faktury tynków mineralnych, akrylowych, silikatowych, silikonowych i silkatowo-silikonowych dost pna szeroka standardowa paleta barw tynków i farb (ponad 160 kolorów) mo liwoêç przygotowania kolorów niestandardowych na indywidualne zamówienie łatwe do przygotowania lub gotowe do u ycia składniki systemu szeroki asortyment materiałów uzupełniajàcych dost pne liczne rozwiàzania szczegółów wszelkie konstrukcje murowe i betonowe o noênej powierzchni zalecane przeprowadzenie analizy stanu cieplno-wilgotnoêciowego przegrody, np. za pomocà programu Ceresit Konstruktor 3.7 temperatury w zakresie +5 C do +25 C (aplikacja kolorowych tynków mineralnych powy ej +9 C) wilgotnoêç poni ej 80% Dokumenty dopuszczajàce Europejska Aprobata Techniczna nr ETA 06/0260 Aprobata Techniczna ITB AT /2006 Certyfikat ZgodnoÊci ITB nr ITB-0109/Z 30 Systemy Ociepleƒ Ceresit

31 Ceresit VWS Classic 1. Mocowanie 2. Materia izolacyjny 3. Warstwa zbrojona 4. Farba gruntujàca 5. Wyprawa tynkarska 6. Pow oka malarska 1. Mocowanie zaprawa klejàca Ceresit CT 83 lub zaprawa VWS Ceresit CT 85 łàczniki z tworzywa Ceresit CT 330 lub CT 335 z trzpieniem stalowym stosowanie łàczników jest obowiàzkowe w wypadku mocowania płyt zaprawà Ceresit CT 83 i w strefach brzegowych elewacji liczba łàczników i schemat rozmieszczenia powinny byç ka dorazowo ustalane przez projektanta, na podstawie analizy podło a i stanu obcià eƒ 2. Materia izolacyjny płyty styropianowe z nadrukiem Ceresit CT 315 lub inne spe niajàce norm PN-EN 13163:2004 o gruboêci do 25 cm o płaskich lub profilowanych powierzchniach czołowych 3. Warstwa zbrojona siatka z włókna szklanego Ceresit CT 325 o g stoêci min. 145 g/m 2 zaprawa VWS Ceresit CT Farba gruntujàca silikatowa Ceresit CT 15 pod tynki silikatowe akrylowa Ceresit CT 16 pod tynki mineralne, akrylowe, silikatowo-silikonowe i silikonowe 5. Wyprawa tynkarska tynki mineralne barwione lub w wersji do malowania: Ceresit CT 35 kornik, Ceresit CT 137 kamyczek, Ceresit CT 36 mix tynki akrylowe: Ceresit CT 60 kamyczek, Ceresit CT 63 kornik, Ceresit CT 64 kornik tynki silikatowe: Ceresit CT 72 kamyczek, Ceresit CT 73 kornik tynki silikonowe: Ceresit CT 74 kamyczek, Ceresit CT 75 kornik tynki silikatowo-silikonowe: Ceresit CT 174 kamyczek, Ceresit CT 175 kornik tynki mozaikowe: Ceresit CT 77 VI Systemy Ociepleƒ Ceresit 6. Pow oka malarska farby akrylowe Ceresit CT 42, 44 farba silikonowa Ceresit CT 48 farba silikatowa Ceresit CT Elementy uzupełniajàce profile Ceresit CT 340 (cokołowe, naro ne i przyokienne) 31

32 Ceresit VWS Zima Zastosowanie WłaÊciwoÊci Warstwa wykoƒczeniowa Wykonanie Podło a Warunki aplikacji Dokumenty dopuszczajàce sprawdzone i trwałe rozwiàzanie kompletna zimowa wersja systemu ociepleƒ do ocieplania budynków nowo wznoszonych i poddawanych termorenowacji dla obiektów budownictwa mieszkaniowego, ogólnego i przemysłowego maks. wysokoêç aplikacji 25 m przeznaczony do aplikacji w warunkach obni onych temperatur odporny na pora enia mikrobiologiczne (pleêƒ i glony) odporny na silniejsze uderzenia odporny na wpływy pogodowe niska nasiàkliwoêç wysoka paroprzepuszczalnoêç klasyfikacja ogniowa: B1 wg EN (NRO - Nie Rozprzestrzeniajàcy Ognia) do wyboru ró ne faktury tynków akrylowych dost pna szeroka standardowa paleta barw tynków (ponad 160 kolorów) mo liwoêç przygotowania kolorów niestandardowych na indywidualne zamówienie łatwe do przygotowania lub gotowe do u ycia składniki systemu szeroki asortyment materiałów uzupełniajàcych dost pne liczne rozwiàzania szczegółów wszelkie konstrukcje murowe i betonowe o noênej powierzchni zalecane przeprowadzenie analizy stanu cieplno-wilgotnoêciowego przegrody np. za pomocà programu Ceresit Konstruktor 3.7 temperatury w zakresie 0 do +20 C (po upływie 8 godzin od aplikacji dopuszczalne spadki temp. do -5 C) wilgotnoêç poni ej 80% Aprobata Techniczna ITB AT /2006 Certyfikat ZgodnoÊci nr ITB-0152/Z 32 Systemy Ociepleƒ Ceresit

33 Ceresit VWS Zima 1. Mocowanie 2. Materia izolacyjny 3. Warstwa zbrojona 4. Farba gruntujàca 5. Wyprawa tynkarska 1. Mocowanie zaprawa VWS Ceresit CT 85 Zima łàczniki z tworzywa Ceresit CT 330 lub CT 335 z trzpieniem stalowym stosowanie łàczników jest obowiàzkowe liczba łàczników i schemat rozmieszczenia powinny byç ka dorazowo ustalane przez projektanta, na podstawie analizy podło a i stanu obcià eƒ 2. Materia izolacyjny płyty styropianowe z nadrukiem Ceresit CT 315 lub inne spe niajàce norm PN-EN 13163:2004 o gruboêci do 25 cm o płaskich lub profilowanych powierzchniach czołowych 3. Warstwa zbrojona siatka z włókna szklanego Ceresit CT 325 o g stoêci min. 145 g/m 2 zaprawa VWS Ceresit CT 85 Zima 4. Farba gruntujàca akrylowa Ceresit CT 16 Zima 5. Wyprawa tynkarska wersje zimowe tynków akrylowych Ceresit CT 60 Zima kamyczek Ceresit CT 64 Zima kornik Systemy Ociepleƒ Ceresit VI 6. Elementy uzupełniajàce profile Ceresit CT 340 (cokołowe, naro ne i przyokienne) 33

34 Wp yw warunków klimatycznych panujàcych podczas wykonywania systemów ociepleƒ na ich jakoêç i trwa oêç jest niepodwa alny. Rozszerzeniem oferty Henkel jest system Ceresit VWS Zima, umo liwiajàcy prowadzenie prac ociepleniowych w okresie niskich temperatur. Opisane poni ej rozwiàzanie stanowi doskona e po àczenie zalet znanych systemów Ceresit, ze zminimalizowanà wra liwoêcià na warunki pogodowe wyst pujàce w okresie póênej jesieni i przedwioênia. Jest to uk ad, którego opracowanie pozwala na wyd u enie sezonu wykonawczego o wiele tygodni, poniewa umo liwia przekroczenie minimalnej temperatury aplikacji wynoszàcej w wypadku systemów tradycyjnych +5 C do +8 C. Prowadzenie prac termoizolacyjnych w okresach niskich temperatur z zastosowaniem tradycyjnych rozwiàzaƒ materia owo-technologicznych jest wysoce ryzykowne. Istnieje bowiem znaczne niebezpieczeƒstwo uszkodzenia struktury poszczególnych materia ów aplikowanych na mokro na skutek ich zamarzni cia. W wypadku zapraw cementowych spadek temperatury poni ej +5 C powoduje zatrzymanie reakcji wiàzania cementu portlandzkiego, stanowiàcego ich g ówne spoiwo. Pojawienie si lodu, powstajàcego z zamarzajàcej w strukturze zaprawy wody, powoduje z regu y nieodwracalne uszkodzenia (cz sto kompletnà destrukcj ). Sk adniki systemu Ceresit VWS Zima wykazujà du à odpornoêç na oddzia ywania klimatyczne typowe dla omawianych wczeêniej okresów, dajàc tym samym pewnoêç uzyskania optymalnego pod wzgl dem jakoêciowym rezultatu. Farba gruntujàca Ceresit CT 16 Zima i tynki akrylowe Ceresit CT 60 Zima i CT 64 Zima produkowane sà na bazie ywic odpornych na niskie temperatury i wyposa one w dodatki przyspieszajàce proces wysychania. Okresy temperatur dodatnich, panujàcych podczas dnia, wykorzystywane sà na szybko przebiegajàce wiàzanie i wysychanie na o onej warstwy. D ugoêci przerw technologicznych zosta y skrócone do minimum, tak aby zakoƒczenie realizacji mo liwe by o w jak najkrótszym czasie. System Ceresit VWS Zima to zatem wyjàtkowe po àczenie tradycyjnych sposobów kszta towania wyglàdu fasady budynku z doskona à trwa oêcià i skutecznà ochronà cieplnà budynku. Zalecany jest jako szybkie w aplikacji, bezpieczne rozwiàzanie ocieplania nowo wznoszonych i poddawanych termorenowacji obiektów budownictwa mieszkaniowego, ogólnego i przemys owego. Pod o em mogà byç wszelkie konstrukcje murowe i betonowe. W wypadku ocieplania Êcian wielowarstwowych zw aszcza szkieletowych o konstrukcji lekkiej, nale y uprzednio dokonaç obliczeƒ stanu cieplno-wilgotnoêciowego przegrody w celu unikni cia problemów z kondensacjà pary wodnej w przekroju. Przy aplikacji ka dej warstwy na pod o u nie mo e wyst powaç szron, lód ani Ênieg. Temperatura wykonywania robót mo e wynosiç od 0 do +20ºC, przy wilgotnoêci wzgl dnej powietrza poni ej 80%. W czasie prowadzenia robót ociepleniowych trzeba bezwzgl dnie stosowaç os ony na rusztowaniach. Po up ywie 8 godzin od aplikacji wyroby wchodzàce w sk ad systemu Ceresit VWS Zima sà odporne na spadki temperatury do poziomu -5 C. JeÊli w ciàgu 3 dni zapowiadane sà dalsze spadki temperatury, nale y przerwaç aplikacj systemu. Do przyklejania p yt styropianowych i do wykonywania warstwy zbrojonej siatkà z w ókna szklanego s u y zaprawa VWS Ceresit CT 85 Zima. Przyklejone p yty, po stwardnieniu zaprawy (po oko o 6 dniach) powinny byç dodatkowo zamocowane z zastosowaniem àczników mechanicznych. Do mocowania p yt styropianowych mo liwe jest stosowanie àczników z trzpieniem z tworzywa sztucznego Ceresit CT 330 lub z trzpieniem stalowym Ceresit CT Systemy Ociepleƒ Ceresit

35 dzieƒ klejenie p yt szlifowanie p yt kotwienie p yt klejenie siatki gruntowanie tynkowanie Przyk adowy harmonogram prac ociepleniowych wykonywanych w systemie Ceresit VWS Zima (dla powierzchni elewacji 100 m 2 ) Po 4 dniach od wykonania warstwy zbrojonej nale y nanieêç warstw farby gruntujàcej Ceresit CT 16 Zima. Warstw elewacyjnà mogà tu stanowiç wersje zimowe tynków akrylowych Ceresit CT 60, CT 64. Aplikacja tynków mo liwa jest po up ywie 12 godzin od wykonania warstwy gruntujàcej. Wszystkie sk adniki systemu Ceresit VWS Zima mogà byç aplikowane w tego typu warunkach. Ich przyspieszone tempo wiàzania i wysychania sprawia, i mimo wystàpienia temperatur ujemnych nocà, aplikowana warstwa nie ulega destrukcji. Dla przyk adu woda zawarta w zaprawie klejàcej Ceresit CT 85 Zima jest bardzo szybko wiàzana podczas szeregu reakcji w procesie hydratacji spoiwa. Jej pozosta oêç jest chroniona przed zamarzaniem poprzez pakiet specjalnie dobranych modyfikatorów. Systemy Ociepleƒ Ceresit VI 35

36 Ceresit VWS Premium Zastosowanie WłaÊciwoÊci Warstwa wykoƒczeniowa Wykonanie Podło a Warunki aplikacji Dokumenty dopuszczajàce szybkie w aplikacji i trwałe rozwiàzanie najwy szej jakoêci do ocieplania budynków nowo wznoszonych i poddawanych termorenowacji dla obiektów budownictwa mieszkaniowego, ogólnego i przemysłowego maks. wysokoêç aplikacji 25 m szczególnie odporny na pora enia mikrobiologiczne (pleêƒ i glony) odporny na mocne uderzenia szczególnie odporny na wpływy pogodowe wyjàtkowo niska nasiàkliwoêç wysoka paroprzepuszczalnoêç klasyfikacja ogniowa: B1 wg EN (NRO - Nie Rozprzestrzeniajàcy Ognia) do wyboru ró ne faktury tynków mineralnych, akrylowych, silikatowych, silikonowych i silikatowo-silikonowych dost pna szeroka standardowa paleta barw tynków i farb (ponad 160 kolorów) mo liwoêç przygotowania kolorów niestandardowych na indywidualne zamówienie łatwe do przygotowania lub gotowe do u ycia składniki systemu szeroki asortyment materiałów uzupełniajàcych dost pne liczne rozwiàzania szczegółów wszelkie konstrukcje murowe i betonowe o noênej powierzchni zalecane przeprowadzenie analizy stanu cieplno-wilgotnoêciowego przegrody, np. za pomocà programu Ceresit Konstruktor 3.7 temperatury w zakresie +5 C do +25 C (aplikacja kolorowych tynków mineralnych powy ej +9 C) wilgotnoêç poni ej 80% Aprobata Techniczna ITB AT /2006 Certyfikat ZgodnoÊci ITB nr ITB-0108/Z 36 Systemy Ociepleƒ Ceresit

37 Ceresit VWS Premium 1. Mocowanie 2. Materia izolacyjny 3. Warstwa zbrojona 5. Wyprawa tynkarska 6. Pow oka malarska 1. Mocowanie zaprawa klejàca Ceresit CT 83 lub bia a zaprawa Ceresit CT 87 2 w 1 łàczniki z tworzywa Ceresit CT 330 lub CT 335 z trzpieniem stalowym stosowanie łàczników jest obowiàzkowe w wypadku mocowania płyt zaprawà Ceresit CT 83 i w strefach brzegowych elewacji liczba łàczników i schemat rozmieszczenia powinny byç ka dorazowo ustalane przez projektanta, na podstawie analizy podło a i stanu obcià eƒ 2. Materia izolacyjny płyty styropianowe z nadrukiem Ceresit CT 315 lub inne spe niajàce norm PN-EN 13163:2004 o gruboêci do 25 cm o płaskich lub profilowanych powierzchniach czołowych 3. Warstwa zbrojona siatka z włókna szklanego Ceresit CT 325 o g stoêci min. 145 g/m 2 4. Farba gruntujàca nie wyst puje bia a zaprawa Ceresit CT 87 2 w 1 5. Wyprawa tynkarska tynki mineralne barwione lub w wersji do malowania: Ceresit CT 35 kornik, Ceresit CT 137 kamyczek, Ceresit CT 36 mix tynki akrylowe: Ceresit CT 60 kamyczek, Ceresit CT 63 kornik, Ceresit CT 64 kornik tynki silikatowe: Ceresit CT 72 kamyczek, Ceresit CT 73 kornik tynki silikonowe: Ceresit CT 74 kamyczek, Ceresit CT 75 kornik tynki silikatowo-silikonowe: Ceresit CT 174 kamyczek, Ceresit CT 175 kornik tynki mozaikowe: Ceresit CT 77 VI Systemy Ociepleƒ Ceresit 6. Pow oka malarska farby akrylowe Ceresit CT 42, 44 farba silikonowa Ceresit CT 48 farba silikatowa Ceresit CT Elementy uzupełniajàce profile Ceresit CT 340 (cokołowe, naro ne i przyokienne) 37

38 Ceresit VWS Ceramic Zastosowanie WłaÊciwoÊci Warstwa wykoƒczeniowa Wykonanie Podło a Warunki aplikacji Dokumenty dopuszczajàce trwałe i estetyczne rozwiàzanie najwy szej jakoêci do ocieplania budynków nowo wznoszonych i poddawanych termorenowacji dla obiektów budownictwa mieszkaniowego, ogólnego i przemysłowego maks. wysokoêç aplikacji 25 m szczególnie odporny na pora enia mikrobiologiczne (pleêƒ i glony) odporny na mocne uderzenia szczególnie odporny na wpływy pogodowe szczególnie niska nasiàkliwoêç szczególnie łatwy w utrzymaniu w czystoêci klasyfikacja ogniowa: B1 wg EN (Nie Rozprzestrzeniajàcy Ognia) okreêlana przez rodzaj zastosowanych płytek ceramicznych i kolorystyk spoiny łatwe do przygotowania lub gotowe do u ycia składniki systemu szeroki asortyment materiałów uzupełniajàcych dost pne liczne rozwiàzania szczegółów wszelkie konstrukcje murowe i betonowe o noênej powierzchni zalecane przeprowadzenie analizy stanu cieplno-wilgotnoêciowego przegrody, np. za pomocà programu Ceresit Konstruktor 3.7 temperatury w zakresie +5 C do +25 C wilgotnoêç poni ej 80% Aprobata Techniczna AT /2006 Certyfikat ZgodnoÊci ITB-0137/Z 38 Systemy Ociepleƒ Ceresit

39 Ceresit VWS Ceramic 1. Mocowanie 2. Materia izolacyjny 3. Warstwa zbrojona (podwójna) 5. Ok adzina z p ytek 5. Spoina elastyczna 1. Mocowanie zaprawa klejàca Ceresit CT 83 lub zaprawa VWS Ceresit CT Materia izolacyjny płyty styropianowe z nadrukiem Ceresit CT 315 lub inne spe niajàce norm PN-EN 13163:2004 o gruboêci do 25 cm o płaskich lub profilowanych powierzchniach czołowych 3. Warstwa zbrojona dwie warstwy siatki z włókna szklanego Ceresit CT 325 o g stoêci min. 160 g/m 2 4. Farba gruntujàca nie wyst puje pierwsza warstwa mocowana dodatkowo łàcznikami z trzpieniem stalowym Ceresit CT 335 liczba łàczników i schemat rozmieszczenia powinny by ka dorazowo ustalane przez projektanta, na podstawie analizy podło a i stanu obcià eƒ (zalecane min. 8 szt./m 2 ) zaprawa VWS Ceresit CT Ok adzina z p ytek zaprawa klejàca do p ytek ceramicznych Ceresit CM 17 lub Ceresit CM 18 płytki: nasiàkliwoêç wodna - niska (E 3% - klasa 1 wg EN 176), wymiary cm i ci ar 40 kg/m 2 spoina Ceresit CE 43 VI Systemy Ociepleƒ Ceresit 6. Szczeliny dylatacyjne wypełnienie: szczeliwo poliuretanowe Ceresit CS 29, podparcie: okàgły profil piankowy (sznur) o Êrednicy (Ø) dobranej do szerokoêci (d) spoiny (Ø=120%d) profesjonalne profile dylatacyjne z profilem wypełniajàcym z EPDM 7. Elementy uzupełniajàce profile Ceresit CT 340 (cokołowe, naro ne i przyokienne) 39

40 Ceresit VWS Express Zastosowanie WłaÊciwoÊci Warstwa wykoƒczeniowa Wykonanie Podło a Warunki aplikacji Dokumenty dopuszczajàce superszybkie w aplikacji i trwałe rozwiàzanie najwy szej jakoêci do ocieplania budynków nowo wznoszonych i poddawanych termorenowacji dla obiektów budownictwa mieszkaniowego, ogólnego i przemysłowego maks. wysokoêç aplikacji 25 m szczególnie odporny na pora enia mikrobiologiczne (pleêƒ i glony) odporny na mocne uderzenia szczególnie odporny na wpływy pogodowe wyjàtkowo niska nasiàkliwoêç wysoka paroprzepuszczalnoêç klasyfikacja ogniowa: B1 wg EN (NRO - Nie Rozprzestrzeniajàcy Ognia) do wyboru ró ne faktury tynków mineralnych, akrylowych, silikatowych, silikonowych i silikatowo-silikonowych dost pna szeroka standardowa paleta barw tynków i farb (ponad 160 kolorów) mo liwoêç przygotowania kolorów niestandardowych na indywidualne zamówienie łatwe do przygotowania lub gotowe do u ycia składniki systemu szeroki asortyment materiałów uzupełniajàcych dost pne liczne rozwiàzania szczegółów wszelkie konstrukcje murowe i betonowe o noênej powierzchni zalecane przeprowadzenie analizy stanu cieplno-wilgotnoêciowego przegrody, np. za pomocà programu Ceresit Konstruktor 3.7 temperatury w zakresie +5 C do +25 C (aplikacja kolorowych tynków mineralnych powy ej +9 C) wilgotnoêç poni ej 80% Aprobata Techniczna ITB AT /2006 Certyfikat ZgodnoÊci ITB nr ITB-0173/Z 40 Systemy Ociepleƒ Ceresit

41 Ceresit VWS Express 1. Mocowanie 2. Materia izolacyjny 3. Warstwa zbrojona 5. Wyprawa tynkarska 6. Pow oka malarska 1. Mocowanie klej poliuretanowy Ceresit CT 84 Express łàczniki z tworzywa Ceresit CT 330 lub CT 335 z trzpieniem stalowym stosowanie łàczników jest obowiàzkowe liczba łàczników i schemat rozmieszczenia powinny byç ka dorazowo ustalane przez projektanta na podstawie analizy podło a i stanu obcià eƒ 2. Materia izolacyjny płyty styropianowe z nadrukiem Ceresit CT 315 lub inne spe niajàce norm PN-EN 13163:2004 o gruboêci do 25 cm o płaskich lub profilowanych powierzchniach czołowych 3. Warstwa zbrojona siatka z włókna szklanego Ceresit CT 325 o g stoêci min. 145 g/m 2 bia a zaprawa Ceresit CT 87 2 w 1 lub zaprawa VWS Ceresit CT Farba gruntujàca nie wyst puje gdy stosowana jest bia a zaprawa Ceresit CT 87 2 w 1 silikatowa Ceresit CT 15 pod tynki silikatowe (przy stosowaniu zaprawy VWS CT 85) akrylowa Ceresit CT 16 pod tynki mineralne, akrylowe, silikatowo-silikonowe i silikonowe (przy stosowaniu zaprawy VWS CT 85) VI Systemy Ociepleƒ Ceresit 5. Wyprawa tynkarska tynki mineralne barwione lub w wersji do malowania: Ceresit CT 35 kornik, Ceresit CT 137 kamyczek, Ceresit CT 36 mix tynki akrylowe: Ceresit CT 60 kamyczek, Ceresit CT 63 kornik, Ceresit CT 64 kornik tynki silikatowe: Ceresit CT 72 kamyczek, Ceresit CT 73 kornik tynki silikonowe: Ceresit CT 74 kamyczek, Ceresit CT 75 kornik tynki silikatowo-silikonowe: Ceresit CT 174 kamyczek, Ceresit CT 175 kornik tynki mozaikowe: Ceresit CT Pow oka malarska farby akrylowe Ceresit CT 42, 44 farba silikonowa Ceresit CT 48 farba silikatowa Ceresit CT Elementy uzupełniajàce profile Ceresit CT 340 (cokołowe, naro ne i przyokienne) 41

42 Ceresit CT 84 Express innowacyjny klej do styropianu Ceresit CT 84 Express to gotowy do aplikacji poliuretanowy klej do styropianu. Nak ada si go przy u yciu wygodnego pistoletu, dzi ki czemu mocowanie p yt przebiega szybko, sprawnie i czysto. Co wi cej, Ceresit CT 84 szybko wià e i jest odporny na wilgoç oraz niskie temperatury. Warstw zbrojonà siatkà mo na wykonywaç ju 2 h po zamocowaniu styropianu. Efekt? Szybsze przeprowadzenie prac ociepleniowych, mniejszy nak ad pracy, a tak e wyd u enie sezonu robót. Zalety kleju Ceresit CT 84 Express Łatwy w dozowaniu, wygodny w u yciu i superwydajny nie wymaga wysi ku przy transporcie i przygotowaniu do pracy, precyzyjne dozowanie pozwala na dok adnà aplikacj kleju, znikomy ci ar i plastyczna konsystencja podnoszà komfort pracy, masa kompletnego opakowania wraz z pistoletem aplikacyjnym to ok. 1 kg, superwydajny opakowanie 750 ml pozwala na przyklejenie oko o 6 m 2 styropianu (worek 25 kg typowej zaprawy klejàcej tylko 5 m 2 ). Superszybki umo liwia szybki post p prac po ok min. od aplikacji klej jest ju utwardzony, po ok. 2 godz. zamocowane p yty styropianowe mo na szlifowaç, ko kowaç, a nast pnie wykonaç warstw zbrojonà siatkà przy u yciu zaprawy Ceresit CT 87 2 w 1, w ciàgu jednego dnia mo liwe jest wykonanie klejenia, ko kowania i warstwy zbrojonej siatkà, dzi ki temu czas ocieplania zostaje skrócony nawet o 5 dni. Wysoka przyczepnoêç do podło y mineralnych i styropianu przyczepnoêç do pod o y mineralnych, drewna, metali i tworzyw sztucznych jest lepsza ni w przypadku zapraw cementowych, przyrost wytrzyma oêci po àczenia jest znacznie szybszy. Bardzo dobra izolacyjnoêç bardzo niska wartoêç wspó czynnika przewodnoêci cieplnej l = 0,035 W/mK, warstwa kleju pod p ytami styropianu dodatkowo poprawia efekt ochrony cieplnej budynku, brak jakiegokolwiek ryzyka wystàpienia mostków termicznych ze wzgl du na wp yni cie kleju mi dzy p yty styropianu. Umo liwia prowadzenie robót w obni onych temperaturach i podwy szonej wilgotnoêci zakres warunków aplikacji jest bardzo szeroki: temperatura stosowania: 0 C do +40 C, wilgotnoêç powietrza: nawet powy ej 90%, wysoka wilgotnoêç nie spowalnia, a wr cz przyspiesza proces utwardzania kleju, w temperaturze 0 C czas utwardzania kleju to jedynie ok. 3 godz. w +40 C pe ne zamocowanie uzyskujemy ju po ok. 10 min. Niskopr ny, stabilny wymiarowo ekspansja kleju przebiega bardzo szybko i ma niewielki zakres, po przymocowaniu p yt do elewacji nie nast puje dalsze p cznienie kleju (deformacje <1 mm). Wodoodporny klej ma struktur o zamkni tych porach i zawiera Êrodki hydrofobizujàce, nasiàkliwoêç poni ej 1% obj toêciowo, wystàpienie kondensacji pary wodnej w gruboêci warstwy kleju nie powoduje jakiegokolwiek os abienia po àczenia, w przeciwieƒstwie do zwyk ych zapraw cementowych. Nie zawiera freonu ekologiczna receptura zapobiega rozwojowi dziury ozonowej i efektu cieplarnianego. 42 Systemy Ociepleƒ Ceresit

43 Porównanie czasu ocieplania dwoma systemami System tradycyjny z klejem cementowym Dzieƒ klejenie p yt szlifowanie p yt kotwienie p yt klejenie siatki gruntowanie tynkowanie System Ceresit VWS Express Dzieƒ klejenie p yt CT 84 Express szlifowanie p yt kotwienie p yt klejenie siatki CT 87 2 w 1 gruntowanie brak tynkowanie Zalety systemu Ceresit VWS Express Ekspresowe ocieplanie skrócenie czasu aplikacji systemu ociepleƒ a o 5 dni. Ni szy koszt m 2 systemu dzi ki innowacyjnemu klejowi Ceresit CT 84 Express i zaprawie klejowo-szpachlowej Ceresit CT 87 2 w 1 ni sze koszty materia ów, robocizny, wynajmu rusztowaƒ i transportu. Wi ksza trwa oêç ca ego systemu ociepleƒ dzi ki wy szej odpornoêci na: uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, perforacje), powstawanie rys i mikrop kni ç poprzez wysokà zawartoêç modyfikatorów organicznych oraz w ókien w Ceresit CT 87 2 w 1, trudne warunki pogodowe (nag e spadki temperatury, wysokie amplitudy) poprzez Szybciej o 5 dni!!! zmniejszenie nasiàkliwoêci zaprawy Ceresit CT 87 2 w 1 o 50% i redukcj nasiàkliwoêci ca ego systemu w porównaniu do standardowo wymaganych wartoêci do 65%. zanieczyszczenia biologiczne (grzyby, algi) dzi ki zminimalizowanej nasiàkliwoêci Ceresit CT 87 2 w 1, optymalnym w aêciwoêciom tynków silikatowych Ceresit CT 72, CT 73, zabrudzenia dzi ki zminimalizowanej nasiàkliwoêci Ceresit CT 87 2 w 1 oraz odpowiedniemu doborowi tynku finalnego (szczególnie polecane sà tynki silikonowe Ceresit CT 74, CT 75). Pe na zgodnoêç z najwy szymi standardami Unii Europejskiej spe nia wymagania ETAG 004 (Europejskie Wytyczne Udzielania Aprobat Technicznych dla systemów ociepleƒ). VI Systemy Ociepleƒ Ceresit 43

44 Ceresit WM Classic Zastosowanie WłaÊciwoÊci Warstwa wykoƒczeniowa Wykonanie Podło a Warunki aplikacji Dokumenty dopuszczajàce do ocieplania budynków nowo wznoszonych i poddawanych termorenowacji dla obiektów budownictwa mieszkaniowego, ogólnego i przemysłowego dla obiektów o zaostrzonych wymogach przeciwpo arowych, w tym budynków wysokich (brak ograniczeƒ odnoênie wysokoêci aplikacji) i obiektów u ytecznoêci masowej (szkoły, szpitale, centra handlowe, hale widowiskowo-sportowe itp.) dla obiektów zawilgoconych dla obiektów o podwy szonej wilgotnoêci powietrza w pomieszczeniach (pływalnie, pralnie, kuchnie, łaênie) do ocieplania sufitów gara y podziemnych i wielokondygnacyjnych odporny na pora enia mikrobiologiczne (pleêƒ i glony) odporny na silniejsze uderzenia odporny na wpływy pogodowe niska nasiàkliwoêç bardzo wysoka paroprzepuszczalnoêç klasyfikacja ogniowa: A1 lub B1 wg EN (w zale noêci od zastosowanego tynku) do wyboru ró ne faktury tynków mineralnych, silikatowych, silikonowych i silikatowo-silikonowych dost pna szeroka standardowa paleta barw tynków i farb (ponad 160 kolorów) mo liwoêç przygotowania kolorów niestandardowych na indywidualne zamówienie łatwe do przygotowania lub gotowe do u ycia składniki systemu szeroki asortyment materiałów uzupełniajàcych dost pne liczne rozwiàzania szczegółów wszelkie konstrukcje murowe i betonowe o noênej powierzchni konstrukcje drewniane i z materiałów drewnopochodnych konstrukcje szkieletowe i inne o niskim oporze dyfuzyjnym zalecane przeprowadzenie analizy stanu cieplno-wilgotnoêciowego przegrody, np. za pomocà programu Ceresit Konstruktor 3.7 temperatury w zakresie +5 C do +25 C (aplikacja pastelowych tynków mineralnych powy ej +9 C) wilgotnoêç poni ej 80% Aprobata Techniczna ITB AT /2007 Certyfikat ZgodnoÊci ITB nr ITB-0110/Z 44 Systemy Ociepleƒ Ceresit

45 Ceresit WM Classic 1. Mocowanie 2. Materia izolacyjny 3. Warstwa zbrojona 4. Farba gruntujàca 5. Wyprawa tynkarska 6. Pow oka malarska 1. Mocowanie zaprawa klejàca Ceresit CT 180 lub zaprawa WM CT 190 łàczniki z trzpieniem stalowym Ceresit CT 335 stosowanie łàczników jest obowiàzkowe w wypadku mocowania płyt zaprawà Ceresit CT 180, mocowania p yt o zaburzonym układzie włókien i w strefach brzegowych elewacji liczba łàczników i schemat rozmieszczenia powinny byç ka dorazowo ustalane przez projektanta na podstawie analizy podło a i stanu obcià eƒ 2. Materia izolacyjny wełna mineralna o zaburzonym układzie włókien lub wełna mineralna o laminarnym układzie włókien (tzw. wełna lamelowa) klasyfikowana wed ug normy EN 13162: Warstwa zbrojona siatka z włókna szklanego Ceresit CT 325 o g stoêci min. 145 g/m 2 zaprawa WM Ceresit CT Farba gruntujàca silikatowa Ceresit CT 15 pod tynki silikatowe akrylowa Ceresit CT 16 pod tynki mineralne, silikonowe i silikatowo-silikonowe 5. Wyprawa tynkarska tynki mineralne barwione lub w wersji do malowania: Ceresit CT 35 kornik, Ceresit CT 137 kamyczek, Ceresit CT 36 mix tynki silikatowe: Ceresit CT 72 kamyczek, Ceresit CT 73 kornik tynki silikonowe: Ceresit CT 74 kamyczek, Ceresit CT 75 kornik tynki silikatowo-silikonowe: Ceresit CT 174 kamyczek, Ceresit CT 175 kornik VI Systemy Ociepleƒ Ceresit 6. Pow oka malarska farba silikonowa Ceresit CT 48 farba silikatowa Ceresit CT Elementy uzupełniajàce profile Ceresit CT 340 (cokołowe, naro ne i przyokienne) 45

46 Ceresit WM Premium Zastosowanie WłaÊciwoÊci Warstwa wykoƒczeniowa Wykonanie Podło a Warunki aplikacji Dokumenty dopuszczajàce szybkie w aplikacji, trwałe i bezpieczne rozwiàzanie najwy szej jakoêci do ocieplania budynków nowo wznoszonych i poddawanych termorenowacji dla obiektów budownictwa mieszkaniowego, ogólnego i przemysłowego dla obiektów o zaostrzonych wymogach przeciwpo arowych, w tym budynków wysokich (brak ograniczeƒ odnoênie wysokoêç aplikacji) i obiektów u ytecznoêci masowej (szkoły, szpitale, centra handlowe, hale widowiskowo-sportowe itp.) dla obiektów zawilgoconych dla obiektów o podwy szonej wilgotnoêci powietrza w pomieszczeniach (pływalnie, pralnie, kuchnie, łaênie) do ocieplania sufitów gara y podziemnych i wielokondygnacyjnych szczególnie odporny na pora enia mikrobiologiczne (pleêƒ i glony) odporny na mocne uderzenia szczególnie odporny na wpływy pogodowe szczególnie niska nasiàkliwoêç bardzo wysoka paroprzepuszczalnoêç klasyfikacja ogniowa: A1 lub B1 wg EN (w zale noêci od zastosowanego tynku) do wyboru ró ne faktury tynków mineralnych, silikatowych, silikonowych i silikatowo-silikonowych dost pna szeroka standardowa paleta barw tynków i farb (ponad 160 kolorów) mo liwoêç przygotowania kolorów niestandardowych na indywidualne zamówienie łatwe do przygotowania lub gotowe do u ycia składniki systemu szeroki asortyment materiałów uzupełniajàcych dost pne liczne rozwiàzania szczegółów wszelkie konstrukcje murowe i betonowe o noênej powierzchni konstrukcje drewniane i z materiałów drewnopochodnych konstrukcje szkieletowe i inne o niskim oporze dyfuzyjnym zalecane przeprowadzenie analizy stanu cieplno-wilgotnoêciowego przegrody, np. za pomocà programu Ceresit Konstruktor 3.7 temperatury w zakresie +5 C do +25 C (aplikacja pastelowych tynków mineralnych powy ej +9 C) wilgotnoêç poni ej 80% Aprobata Techniczna ITB AT /2006 Certyfikat ZgodnoÊci ITB-0159/Z 46 Systemy Ociepleƒ Ceresit

47 Ceresit WM Premium 1. Mocowanie 2. Materia izolacyjny 3. Warstwa zbrojona 5. Wyprawa tynkarska 6. Pow oka malarska 1. Mocowanie zaprawa WM Ceresit CT 190 lub bia a zaprawa Ceresit CT 87 2 w 1 łàczniki z trzpieniem stalowym Ceresit CT 335 stosowanie łàczników jest obowiàzkowe w wypadku mocowania płyt o zaburzonym układzie włókien i w strefach brzegowych elewacji liczba łàczników i schemat rozmieszczenia powinny byç ka dorazowo ustalane przez projektanta na podstawie analizy podło a i stanu obcià eƒ 2. Materia izolacyjny wełna mineralna o zaburzonym układzie włókien lub wełna mineralna o laminarnym układzie włókien (tzw. wełna lamelowa) klasyfikowana wed ug normy EN 13162: Warstwa zbrojona siatka z włókna szklanego Ceresit CT 325 o g stoêci min. 145 g/m 2 4. Farba gruntujàca nie wyst puje bia a zaprawa Ceresit CT 87 2 w 1 5. Wyprawa tynkarska tynki mineralne barwione lub w wersji do malowania: Ceresit CT 35 kornik, Ceresit CT 137 kamyczek, Ceresit CT 36 mix tynki silikatowe: Ceresit CT 72 kamyczek, Ceresit CT 73 kornik tynki silikonowe: Ceresit CT 74 kamyczek, Ceresit CT 75 kornik tynki silikatowo-silikonowe: Ceresit CT 174 kamyczek, Ceresit CT 175 kornik VI Systemy Ociepleƒ Ceresit 6. Pow oka malarska farba silikonowa Ceresit CT 48 farba silikatowa Ceresit CT Elementy uzupełniajàce profile Ceresit CT 340 (coko owe, naro ne i przyokienne) 47

48 Systemy Ceresit ELEMENTY VWS Popular VWS Classic VWS Zima VWS Premium Monta p yt ociepleniowych Materia izolacyjny ZS*, ZU CT 83*, 85 CT 85 Zima* CT 83*, CT 87 2 w 1 Styropian Styropian Styropian Styropian àczniki CT 330, 335 CT 330, 335 CT 330, 335 CT 330, 335 Elementy uzupe niajàce Warstwa zbrojona CT 340 CT 340 CT 340 CT 340 Siatka CT 325, g stoêç min. 145 g/m² ZU CT 85 CT 85 Zima CT 87 2 w 1 Farba gruntujàca CT 15, 16 CT 15, 16 CT 16 Zima brak Tynk: mineralny CT 35, 36, 137 CT 35, 36, 137 CT 35, 36, 137 akrylowy CT 60, 63, 64 CT 60, 63, 64 CT 60 Zima, CT 64 Zima CT 60, 63, 64 silikatowy CT 72, 73 CT 72, 73 CT 72, 73 silikonowy CT 74, 75 CT 74, 75 CT 74, 75 silikatowo- -silikonowy CT 174, 175 CT 174, 175 CT 174, 175 mozaikowy **** CT 77 CT 77 CT 77 Farba: akrylowa CT 42, 44 CT 42, 44 CT 42, 44 silikatowa CT 54 CT 54 CT 54 silikonowa CT 48 CT 48 CT 48 P ytki P ytki ceramiczne/ zaprawa klejàca Spoina Uszczelniacz poliuretanowy * Obowiàzkowe zastosowanie dodatkowych wzmocnieƒ mechanicznych ** Obowiàzkowe zastosowanie dodatkowych wzmocnieƒ mechanicznych w przypadku u ycia p yt o zaburzonej strukturze 48 Systemy Ociepleƒ Ceresit

49 Systemy Ceresit ELEMENTY VWS Ceramic VWS Express WM Classic WM Premium Monta p yt ociepleniowych CT 83* CT 85*** CT 84 Express* CT 180*, 190** CT 190**, CT 87 2 w 1 ** Materia izolacyjny Styropian Styropian We na mineralna We na mineralna àczniki CT 335 CT 330, 335 CT 335 CT 335 Elementy uzupe niajàce CT 340 CT 340 CT 340 CT 340 Warstwa zbrojona 2 x Siatka CT 325, g stoêç min. 160 g/m² CT 85 CT 87 2 w 1 CT 85 Siatka CT 325, g stoêç min. 145 g/m² CT 190 CT 87 2 w 1 Farba gruntujàca brak CT 15, 16 Tynk: CT 15, 16 brak mineralny CT 35, 36, 137 CT 35, 36, 137 CT 35, 36, 137 akrylowy CT 60, 63, 64 silikatowy CT 72, 73 CT 72, 73 CT 72, 73 silikonowy CT 74, 75 CT 74, 75 CT 74, 75 silikatowo- -silikonowy CT 174, 175 CT 174, 175 CT 174, 175 mozaikowy **** CT 77 Farba: akrylowa CT 42, 44 silikatowa CT 54 CT 54 CT 54 VI Systemy Ociepleƒ Ceresit silikonowa CT 48 CT 48 CT 48 P ytki Absorpcja wody niska (E 3 % klasa 1 EN 176), wymiary cm, waga 40 kg/m² P ytki ceramiczne/ zaprawa klejàca CM 17, 18 Spoina CE 43 Uszczelniacz poliuretanowy CS 29 *** Obowiàzkowe u ycie dodatkowych elementów mocujàcych do monta u warstwy siatki **** Dla wykoƒczenia coko ów oraz ma ych detali fasady 49

50 Wyprawy tynkarskie Ceresit Zadaniem ocieplenia oprócz poprawienia izolacyjnoêci jest równie zagwarantowanie prawid owej ochrony budynku przed wodà i wilgocià oraz nadanie mu estetycznego wyglàdu. Lokalizacja obiektu ma bardzo du e znaczenie dla trwa oêci elewacji. WysokoÊç i szybkoêç zmian temperatury, wilgotnoêç powietrza, iloêç i intensywnoêç opadów atmosferycznych, rozk ad kierunków i pr dkoêç wiatru, ewentualne wyst powanie w pobli u budynku lasów, rzek, jezior lub sztucznych otwartych zbiorników wody, sàsiedztwo ruchliwych dróg komunikacyjnych, zak adów przemys owych, kot owni itp. powoduje ró nice w intensywnoêci procesów zanieczyszczania i zawilgacania elewacji. Wi ksza intensywnoêç przewietrzania i odpowiednie kierunki wiatru mogà mieç tak e pozytywny wp yw na szybsze wysychanie fasady budynku. W mniej korzystnej sytuacji, gdy wiatry wiejà od strony zbiorników wodnych, obszarów leênych czy przemys owych elewacja mo e byç intensywniej obsypywana py kami roêlinnymi, zarodnikami grzybów i glonów czy py ami innego pochodzenia, które pod wp ywem wilgoci skutecznie osiadajà na jej powierzchni. 50 Wyprawy tynkarskie Ceresit

51 Europejskie normy serii EN 1062 definiujà dla systemów ociepleƒ nast pujàce wielkoêci: nasiàkliwoêç przepuszczalnoêç pary wodnej zdolnoêç do samooczyszczania Klasyfikacja materia ów elewacyjnych wed ug wspó czynnika Sd: Klasa Sd [m] Rodzaj materia u Klasyfikuje si równie systemy w zale noêci od wspó czynnika przenikania wody: Klasa Wspó czynnik przenikania wody W [ kg/m² x h 0.5 ] Klasyfikacja I poni ej 0.1 odporne na wod II odpychajàce wod III ograniczajàce wod IV powy ej 2.0 wodoprzepuszczalne I poni ej 0.14 mineralne, silikonowe i silikatowo-organiczne II akrylowe o obni onej zawartoêci spoiwa III powy ej 1.4 akrylowe o du ej zawartoêci spoiwa W normalnych warunkach eksploatacji elewacji bardzo istotna jest odpornoêç warstwy tynku na brudzenie. WielkoÊci te okreêlone sà utratà stopnia bia oêci tynku, farby. Okazuje si, e kàt zwil ania pow oki przez wod jest parametrem determinujàcym jej podatnoêç na zabrudzenia. Im jest wy szy, tym bardziej hydrofobowa jest pow oka, a woda niosàca brud trudniej wnika w struktur pod o a, a tym samym mniej si brudzi. VII Wyprawy tynkarskie Ceresit DyfuzyjnoÊç systemów elewacyjnych okreêla: µ wspó czynnik wzgl dnego oporu dyfuzyjnego, mówiàcy, ile razy opór dyfuzyjny pary wodnej w pow oce jest wi kszy ni opór dyfuzyjny pary wodnej w uspokojonej warstwie powietrza tej samej gruboêci i w tej samej temperaturze Sd opór dyfuzyjny wzgl dny, czyli gruboêç uspokojonej warstwy powietrza stanowiàcej takie samo utrudnienie dla przenikania pary wodnej jak dany materia [m] d gruboêç warstwy [m] Sd = µ x d [m] Rodzaj systemu pow okowego Silikatowo- -organiczny Utrata stopnia bia oêci [%] Silikonowy Akrylowy Kàt zwil ania [ ] 51

52 Jakie zatem podstawowe ró nice wyst pujà pomi dzy materia ami ró niàcymi si przede wszystkim bazà spoiwa tzn. tynkami mineralnymi, akrylowymi, silikatowymi i silikonowymi? Rozró nia si wyprawy tynkarskie mineralne, bazujàce na spoiwie cementowym, wyprawy akrylowe, w których spoiwem sà polimery ( ywice akrylowe), wyprawy silikatowe, w których spoiwem sà roztwory wodne krzemianu potasu i dyspersje polimerowe, oraz tynki silikonowe, w których spoiwem sà ywice silikonowe w kombinacji z ywicami akrylowymi lub akrylowo-styrenowymi. Podstawowe ró nice poszczególnych rodzajów tynków mo na okreêliç nast pujàco: tynki mineralne i silikatowe charakteryzujà si stosunkowo niskim oporem dyfuzyjnym w porównaniu do tynków akrylowych i silikonowych, tynki akrylowe i silikonowe natomiast charakteryzujà si ma à nasiàkliwoêcià w stosunku do wypraw mineralnych i silikatowych. Parametry te jednoznacznie wynikajà z zawartoêci modyfikatorów (w tym ywic syntetycznych) w masie tynków. I tak zawartoêç ywic w tynkach mineralnych jest kilkukrotnie ni sza ni w tynkach akrylowych, silikonowych i silikatowych. Stàd te biorà si wskazane powy ej ró nice w tych parametrach. Z uwagi na zwi kszonà zawartoêç polimerów tynki akrylowe i silikonowe (CT 60, CT 63, CT 64, CT 74, CT 75) wykazujà si nast pujàcymi cechami wyró niajàcymi je w stosunku do tynków mineralnych i silikatowych (CT 35, CT 36, CT 137, CT 72, CT 73): wi kszy skurcz wiàzania (wyst pujà wiàzania organiczne, a nie mineralno-organiczne jak w przypadku tynku mineralnego i silikatowego) kompensowany jest przez znacznie zwi kszonà elastycznoêç (tynki mineralne i silikatowe majà znacznie mniejsze odkszta cenia skurczowe na etapie wiàzania wst pnego), mniejsza nasiàkliwoêç (tynki akrylowe i silikonowe zawierajà znacznie wi ksze iloêci polimerów, które uszczelniajà uk ad, tynki mineralne i silikatowe sà doszczelniane przez dodatek hydrofobizatorów). Wynika stàd równie wi ksza odpornoêç na korozj mrozowà w okresie zimowym, wi ksza odpornoêç na zabrudzenia tynki akrylowe i silikonowe podlegajà naturalnemu zabrudzeniu powierzchniowemu, które wynika z zanieczyszczenia Êrodowiska i osadzania si na ich powierzchni drobnych zanieczyszczeƒ w postaci py ów i kurzu. Podczas opadów atmosferycznych, z uwagi na szczelnoêç uk adu polimerowego, nie nast puje migracja zanieczyszczeƒ w struktur tynku. Zjawisko takie ma miejsce w przypadku tynków mineralnych i silikatowych, które podlegajà zabrudzeniom strukturalnym, a nie tylko powierzchniowym, 52 Wyprawy tynkarskie Ceresit

53 atwiejsza eksploatacja w zwiàzku z powy szymi uwagami tynki akrylowe i silikonowe mo na oczyêciç z nagromadzonych na powierzchni elewacji zanieczyszczeƒ, stosujàc zmywanie hydrodynamiczne. Tynki mineralne i silikatowe podlegajà regeneracji jedynie przez powtórne pomalowanie, odpornoêç na wyst powanie przebarwieƒ w tynkach akrylowych, silikonowych i silikatowych z uwagi na brak zawartoêci cementu i wapna nie wyst pujà wykwity solne na elewacji nawet w przypadku pojawienia si niekorzystnych warunków atmosferycznych (wysoka wilgotnoêç wzgl dna powietrza). Tynki mineralne sà podatne na tego typu przebarwienia, bogactwo kolorystyki tynki akrylowe, silikatowe i silikonowe mogà byç barwione praktycznie w nieograniczonej palecie. Tynki mineralne wyst pujà jedynie w kolorystyce bia ej i jasno-pastelowej, trwa oêç barwy tynki akrylowe i silikonowe charakteryzujà si wi kszà trwa oêcià je eli chodzi o zachowanie barw, ni mineralne i silikatowe z uwagi na zdecydowanie mniejszà alkalicznoêç (ph bliskie neutralnego), wi ksza podatnoêç na rozwój mikroorganizmów i biodegradacj tynki akrylowe i silikonowe zawierajà w swym sk adzie stosunkowo du o zwiàzków organicznych, które stanowià po ywk dla grzybów rozk adu pleêniowego oraz mchów i alg, które w wysoce sprzyjajàcych warunkach mogà si rozwijaç na elewacji, pomimo stosowanych dodatków biocydowych. Wysoce alkaliczne pod o e, jakie stanowià tynki mineralne i silikatowe (ph = 12-13), stanowi barier dla rozwoju mikroorganizmów, prognozowana ni sza trwa oêç w funkcji czasu tynków akrylowych, silikonowych i silikatowych w stosunku do tynków mineralnych. Tynki ywiczne podlegajà powolnej destrukcji pod wp ywem promieniowania UV, natomiast mineralne stopniowo ulegajà powierzchniowemu dotwardzeniu i doszczelnieniu, dzi ki post pujàcemu procesowi karbonatyzacji. Efekt ten nale y jednak rozpatrywaç bardziej w kategoriach dziesi cioleci ni lat. wi ksza odpornoêç na wp ywy termiczne elewacja ka dego budynku podlega ciàgle zmieniajàcym si warunkom termicznym (nas onecznienie, okresy niskich temperatur itp.) oraz bezpoêrednio zwiàzanych z tym napr eniom, wywo ywanym odkszta ceniami liniowymi. Wspomniana ju powy ej wi ksza elastycznoêç tynków akrylowych i silikonowych (wiàzania mi dzyczàsteczkowe organiczne) umo liwia kompensacj tych e napr eƒ, co pozwala niejednokrotnie uniknàç pojawiajàcej si z czasem siateczki mikrop kni ç. Tynki silikatowo-silikonowe CT 174, CT 175 stanowià hybryd bazujàcà na spoiwach silikonowych i krzemianowych. Dzi ki swoim recepturom wykazujà ni szy opór dyfuzyjny w porównaniu z typowymi tynkami silikonowymi, w po àczeniu z nasiàkliwoêcià ni szà od tynków silikatowych. Jego podwy szona alkalicznoêç pomaga w zapewnieniu trwa ej ochrony przeciw pora eniom biologicznym. Tynki silikatowo- -silikonowe wykazujà du à odpornoêç na zanieczyszczenia i sà bardzo atwe w utrzymaniu czystoêci. Na wybór materia ów tynkarskich wp ywa tak e koƒcowy wyglàd ich powierzchni. Zadaniem dodatków modyfikujàcych jest mi dzy innymi dostosowanie w aêciwoêci materia ów do technologii stosowania, do u ywanych narz dzi. WielkoÊç zawartego ziarna nadaje wyprawie elewacyjnej bardziej wyrazistà lub bardziej delikatnà faktur oraz decyduje o jednostkowym zu yciu materia u. I. Faktury kornikowe Faktur kornikowà uzyskuje si przez zacieranie plastikowà packà. Zawarte w materiale pojedyncze ziarna kruszywa, toczàc si podczas zacierania, rysujà wypraw zgodnie z kierunkiem ruchów packi. Dzi ki ró nym technikom Wyprawy tynkarskie Ceresit VII 53

54 zacierania (pionowo, poziomo, koliêcie) mo na nadawaç wyprawie indywidualny wyglàd. W zale noêci od wielkoêci uziarnienia faktura jest stonowana lub bardziej wyraêna. II. Faktury kamyczkowe mo na uzyskaç bardziej g adkà lub rozwini tà powierzchni. Spoiwem sà tu przeêroczyste ywice, a wype niaczami kolorowe wirki. Po zwiàzaniu uzyskuje si szklistà, barwnà wypraw, atwà do utrzymania w czystoêci. Tynki mozaikowe zaleca si stosowaç na coko ach budynków, na p aszczyznach balustrad, w oêcie ach okien i drzwi. I Faktury kornikowe Materia y o du ej zawartoêci ziaren tej samej frakcji majà bardziej jednolity wyglàd. Zacierane plastikowà packà uzyskujà faktur g sto u o onego kruszywa, tzw. kamyczkowà. Wyprawa ma eleganckà powierzchni, a zró nicowanie wielkoêci uziarnienia mo e nawiàzywaç do architektury budynku. III. Faktura mix Tynk mineralny o fakturze kornikowej Ceresit CT 35, o uziarnieniu 2,5 mm, otrzymywany przez okr ne zacieranie pacà. W przypadku faktury mix w zale noêci od kierunku ruchów packi mo na uzyskaç poziome lub pionowe rysy pochodzàce od zawartego w tynku ziarna, podobnie jak w przypadku tynku o fakturze kornika. Przestrzenie mi dzy rysami uzyskujà wyglàd g sto u o onych ziaren kruszywa - podobnie jak w tynku kamyczkowym. IV. Faktury tynków mozaikowych Tynk mineralny o fakturze kornikowej Ceresit CT 35, o uziarnieniu 2,5 mm, otrzymywany przez zacieranie pacà w jednym kierunku. Tynk Ceresit CT 77 nak ada si i wyg adza metalowà pacà. Zale nie od frakcji uziarnienia 54 Wyprawy tynkarskie Ceresit

55 Tynk mineralny o fakturze kornikowej Ceresit CT 35, o uziarnieniu 3,5 mm, otrzymywany przez zacieranie pacà w jednym kierunku. Tynk akrylowy o fakturze kornikowej Ceresit CT 63, o uziarnieniu 3,0 mm, otrzymywany przez zacieranie pacà w jednym kierunku. Tynk akrylowy o fakturze kornikowej Ceresit CT 64, o uziarnieniu 2,0 mm, otrzymywany przez zacieranie pacà w jednym kierunku. Tynk mineralny o fakturze kornikowej Ceresit CT 35, o uziarnieniu 3,5 mm, otrzymywany przez okr ne zacieranie pacà. II Faktury kamyczkowe Wyprawy tynkarskie Ceresit VII Tynk akrylowy o fakturze kornikowej Ceresit CT 64, o uziarnieniu 2,0 mm, otrzymywany przez okr ne zacieranie pacà. Tynk akrylowy o fakturze kamyczkowej Ceresit CT 60, o uziarnieniu 1,5 mm, do nakładania plastikowà pacà. 55

56 III Faktura mix Tynk mineralny o fakturze kamyczkowej Ceresit CT 137, o uziarnieniu 1,5 mm, do nakładania plastikowà pacà. Tynk mineralny o fakturze mix Ceresit CT 36. W zale noêci od kierunku ruchów packi mo na uzyskaç pionowe lub poziome rysy, podobnie jak w przypadku tynku o fakturze kornikowej. Przestrzenie mi dzy rysami uzyskujà wyglàd g sto uło onych ziaren kruszywa, podobnie jak w tynku o fakturze kamyczkowej. Tynk mineralny o fakturze kamyczkowej Ceresit CT 137, o uziarnieniu 2,5 mm, do nakładanie plastikowà pacà. 56 Wyprawy tynkarskie Ceresit

57 IV Wzornik tynku mozaikowego Ceresit CT 77 10M 14 11M 15 VII Wyprawy tynkarskie Ceresit 12M 16 13M 20 57

58 Wyprawy tynkarskie Ceresit

59 Wyprawy tynkarskie Ceresit VII

60 M 54M 51 55M 60 Wyprawy tynkarskie Ceresit

61 60M M Wyprawy tynkarskie Ceresit 62M 65 VII 61

62 Wybór optymalnego rozwiàzania powinien byç uzale niony od rzetelnej analizy przedstawionych cech: materia owych, aplikacyjnych, technicznych, u ytkowych i ekonomicznych w stosunku do wymagaƒ, które narzuca obiekt, przewidywanych warunków eksploatacji oraz oczekiwaƒ inwestora. Ceresit oferuje bardzo bogatà kolorystyk tynków i farb akrylowych, silikatowych i silikonowych 27 linii kolorystycznych po 6 kolorów w ka dej, co daje pe nà swobod wyboru (razem: 163 kolory standardowe Ceresit). Ponadto firma Henkel jest w stanie zrealizowaç ka de indywidualne zamówienie na kolory tynków lub farb w oparciu o wyst pujàce na rynku wzorniki. 62 Wyprawy tynkarskie Ceresit

63 Tynki mineralne Ceresit CT 35, CT 36, CT 137 Ceresit oferuje trzy rodzaje tynków mineralnych: tynk kornik Ceresit CT 35 o uziarnieniu 2,5 mm i 3,5 mm, tynk kamyczek Ceresit CT 137 o uziarnieniu 1,5 mm, 2 mm i 2,5 mm oraz tynk strukturalny Ceresit CT 36 o ziarnie 2 mm i fakturze mieszanej ( àczàcej elementy wzoru tynków kornikowych i kamyczkowych ). Tynki mineralne sà produkowane na bazie cementów z wype niaczami mineralnymi i modyfikatorami. G ównà zaletà tynku mineralnego jest d uga ywotnoêç i bardzo dobra przepuszczalnoêç pary wodnej. Ze wzgl du na mineralny charakter i du à paroprzepuszczalnoêç zalecany jest do stosowania na obiektach o du ym zawilgoceniu, gdzie wymagany jest niski opór dyfuzyjny przegród. Ze wzgl du na niepalnoêç i bardzo dobrà paroprzepuszczalnoêç zalecane sà w przypadku systemów Ceresit WM, w których materia em izolacyjnym sà p yty we ny mineralnej. Tynki mineralne s u à do wykonywania wypraw elewacyjnych w bezspoinowych systemach ocieplania Êcian zewn trznych budynków (BSO), z zastosowaniem p yt styropianowych lub we ny mineralnej. Mogà te byç stosowane jako cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie na pod o ach betonowych, tradycyjnych tynkach, pod o ach gipsowych oraz na p ytach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp. Pod o e przed aplikacjà tynków mineralnych nale y zagruntowaç farbà gruntujàcà Ceresit CT 16, z wyjàtkiem aplikacji na warstwie zbrojonej wykonanej z zaprawy Ceresit CT 87 2 w 1, gdzie gruntowanie farbà nie jest konieczne. W trakcie eksploatacji tynku mo emy go poddaç renowacji przez pokrycie go farbà silikatowà Ceresit CT 54, farbà silikonowà Ceresit CT 48 lub farbà akrylowà Ceresit CT 42 / CT 44. Tynki mineralne Ceresit wyst pujà w 3 kolorach. Dost pne sà równie specjalne ekonomiczne wersje tynków mineralnych Ceresit CT 35, CT 36 i CT 137, które nale y obligatoryjnie malowaç farbà Ceresit, dzi ki czemu mo na uzyskaç pe nà dowolnoêç w wyborze koloru. VII Wyprawy tynkarskie Ceresit 63

64 Tynki akrylowe Ceresit CT 60, CT 63, CT 64 Ceresit oferuje trzy rodzaje tynków akrylowych: tynk kamyczek Ceresit CT 60 oraz tynki kornik Ceresit CT 63 i Ceresit CT 64. Tynki akrylowe produkowane sà na bazie ywic akrylowych z wype niaczami mineralnymi. Tynk Ceresit CT 60 ma faktur kamyczkowà, którà otrzymujemy przez zacieranie pacà plastikowà, uzyskujàc wyglàd g sto u o onych ziaren. Ceresit CT 60 dost pny jest w uziarnieniu 1,5, 2,0 i 2,5 mm. Tynk akrylowy Ceresit CT 63 i CT 64 ma faktur kornikowà, Ceresit CT 63 dost pny jest w uziarnieniu 3,0 mm, a Ceresit CT 64-2,0 mm. Tynki akrylowe s u à do wykonywania wypraw elewacyjnych w bezspoinowych systemach ocieplania Êcian zewn trznych budynków (BSO), z zastosowaniem p yt styropianowych. Mogà te byç stosowane jako cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie na pod o ach betonowych, tradycyjnych tynkach, pod o ach gipsowych oraz na p ytach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp. Pod o e przed aplikacjà tynków akrylowych nale y zagruntowaç farbà gruntujàcà Ceresit CT 16 z wyjàtkiem aplikacji na warstwie zbrojonej wykonanej z zaprawy Ceresit CT 87 2 w 1, gdzie gruntowanie farbà nie jest konieczne. Tynki akrylowe Ceresit CT 60 i CT 64 oferowane sà równie w wersji specjalnej zimowej. Ich w aêciwoêci pozwalajà na prowadzenie prac w agodnych warunkach zimowych, gdy temperatura podczas prac wynosi nie mniej ni 0 o C a po 8 godzinach od zastosowania mo liwe sà spadki temperatury do -5 o C. Charakterystycznymi cechami tynków akrylowych jest du a elastycznoêç, bardzo niska nasiàkliwoêç, dobra przyczepnoêç do pod o a i du a odpornoêç na uszkodzenia mechaniczne. Struktura tynku jest zamkni ta, co zapewnia skutecznà ochron przed dzia aniem warunków atmosferycznych, a jednoczeênie w znacznym stopniu ogranicza proces osadzania zanieczyszczeƒ na elewacji. Tynki akrylowe tworzà pow ok hydrofobowà, przepuszczalnà dla pary wodnej. Elewacje pokryte tynkami akrylowymi mo emy myç przy u yciu myjek pod niedu ym ciênieniem. Dzi ki specjalnie dobranym dodatkom biocydowym sà skutecznie i trwale zabezpieczone przed zagnie d eniem si szkodliwych mikroorganizmów (formu a BioProtect). W trakcie eksploatacji tynku mo emy poddaç go renowacji przez pokrycie farbà akrylowà Ceresit CT 42/CT 44 lub farbà silikonowà Ceresit CT 48. Tynki akrylowe sà dost pne w 163 kolorach standardowych Ceresit, mogà byç równie barwione zgodnie z indywidualnymi yczeniami klienta. 64 Wyprawy tynkarskie Ceresit

65 Tynki silikatowe Ceresit CT 72, CT 73 Ceresit oferuje dwa rodzaje tynków silikatowych: tynk kamyczek Ceresit CT 72 o uziarnieniu 1,5 mm i 2,5 mm oraz tynk kornik Ceresit CT 73 o uziarnieniu 2,0 mm i 3,0 mm. Tynki silikatowe sà produkowane na bazie wodnego szk a potasowego z wype niaczami mineralnymi w postaci pasty gotowej do u ycia. G ównà zaletà tynku silikatowego jest bardzo dobra przepuszczalnoêç pary wodnej i wysoki odczyn alkaliczny przy obni onej nasiàkliwoêci. Wysoki odczyn alkaliczny tynku w du ym stopniu zwi ksza jego odpornoêç na pora enie mikroorganizmami. Dzi ki specjalnie dobranym dodatkom biocydowym sà skutecznie i trwale zabezpieczone przed zagnie d eniem si szkodliwych mikroorganizmów (formu a BioProtect). Ze wzgl du na mineralny charakter, zwi kszonà odpornoêç na zagnie d enie mikroorganizmów i du à paroprzepuszczalnoêç szczególnie zalecany jest na obiektach o du ym zawilgoceniu, gdzie wymagany jest niski opór dyfuzyjny przegród. Tynki silikatowe s u à do wykonywania wypraw elewacyjnych w bezspoinowych systemach ocieplania Êcian zewn trznych budynków (BSO), z zastosowaniem p yt styropianowych lub we ny mineralnej. Mogà te byç stosowane jako cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie na pod o ach betonowych, tradycyjnych tynkach, pod o ach gipsowych oraz na p ytach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp. Pod o e przed aplikacjà tynków silikatowych nale y zagruntowaç silikatowà farbà gruntujàcà Ceresit CT 15 z wyjàtkiem aplikacji na warstwie zbrojonej, wykonanej z zaprawy Ceresit CT 87 2 w 1, gdzie gruntowanie farbà nie jest konieczne. W trakcie eksploatacji tynku mo emy go poddaç renowacji przez pokrycie farbà silikatowà Ceresit CT 54 lub farbà silikonowà Ceresit CT 48. Tynki silikatowe sà dost pne w 163 kolorach standardowych Ceresit, mogà byç równie barwione zgodnie z indywidualnymi yczeniami klienta. Wyprawy tynkarskie Ceresit VII 65

66 Tynki silikonowe Ceresit CT 74, CT 75 Ceresit oferuje dwa rodzaje tynków silikonowych: tynk kamyczek Ceresit CT 74 o uziarnieniu 1,5 mm i 2,5 mm oraz tynk kornik Ceresit CT 75 o uziarnieniu 2,0 mm i 3,0 mm. Tynki silikonowe sà produkowane na bazie ywic silikonowych z wype niaczami mineralnymi w postaci pasty gotowej do u ycia. G ównà zaletà tynku silikonowego jest bardzo dobra przepuszczalnoêç pary wodnej i bardzo wysoka hydrofobowoêç (bardzo niska absorpcja wody). Tynki silikonowe zapewniajà du à ywotnoêç barwy i atwoêç utrzymania elewacji w czystoêci. Po zmoczeniu tynku wyst puje efekt perlenia wody na jego powierzchni. Efekt ten zapewnia skuteczne zabezpieczenie pod o a oraz redukuje przywieranie zanieczyszczeƒ atmosferycznych do powierzchni elewacji. Dzi ki pakietowi dodatków biocydowych tynki silikonowe skutecznie i trwale zabezpieczajà elewacj budynku przed mikroorganizmami (formu a BioProtect). Tynki silikonowe s u à do wykonywania wypraw elewacyjnych w bezspoinowych systemach ocieplania Êcian zewn trznych budynków (BSO), z zastosowaniem p yt styropianowych lub we ny mineralnej. Mogà te byç stosowane jako cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie na pod o ach betonowych, tradycyjnych tynkach, pod o ach gipsowych oraz na p ytach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp. Pod o e przed aplikacjà tynków silikonowych nale y zagruntowaç farbà gruntujàcà Ceresit CT 16 z wyjàtkiem aplikacji na warstwie zbrojonej wykonanej z zaprawy Ceresit CT 87 2 w 1, gdzie gruntowanie farbà nie jest konieczne. W trakcie eksploatacji tynku mo emy go poddaç renowacji przez pokrycie farbà silikonowà Ceresit CT 48. Tynki silikonowe sà dost pne w 163 kolorach standardowych Ceresit, mogà byç równie barwione zgodnie z indywidualnymi yczeniami klienta. 66 Wyprawy tynkarskie Ceresit

67 Tynki silikatowo-silikonowe Ceresit CT 174, CT 175 Ceresit oferuje dwa rodzaje tynków silikatowo- -silikonowych: tynk kamyczek Ceresit CT 174 o uziarnieniu 1,5 mm i 2,0 mm oraz tynk kornik Ceresit CT 175 o uziarnieniu 2,0 mm. Tynki silikatowo-silikonowe produkowane sà na bazie kompozycji ywic silikonowych i krzemianu potasowego z wype niaczami mineralnymi. Wytwarzane sà w postaci pasty gotowej do u ycia. G ównymi zaletami tynków silikatowo-silikonowych sà dobra przepuszczalnoêç pary wodnej i wysoka hydrofobowoêç (bardzo niska absorpcja wody). Tynk silikatowo-silikonowy zapewnia atwoêç utrzymania elewacji w czystoêci. Wysoki odczyn alkaliczny tynku i specjalnie dobrane dodatki biocydowe w du ym stopniu zwi kszajà jego odpornoêç na pora enie mikroorganizmami (formu a BioProtect). Tynki silikatowo-silikonowe s u à do wykonywania wypraw elewacyjnych w bezspoinowych systemach ocieplania Êcian zewn trznych budynków (BSO), z zastosowaniem p yt styropianowych lub we ny mineralnej. Mogà te byç stosowane jako cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie na pod o ach betonowych, tradycyjnych tynkach, pod o ach gipsowych oraz na p ytach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp. Pod o e przed aplikacjà tynku silikonowosilikatowego nale y zagruntowaç farbà gruntujàcà Ceresit CT 16. W trakcie eksploatacji tynku mo emy go poddaç renowacji przez pokrycie farbà silikatowà Ceresit CT 54 lub silikonowà Ceresit CT 48. Tynk silikatowo-silikonowy dost pny jest w 163 kolorach standardowych Ceresit, mo e byç równie barwiony zgodnie z indywidualnymi yczeniami klienta. Wyprawy tynkarskie Ceresit VII 67

68 Tynk mozaikowy Ceresit CT 77 ziarno mm Gotowy do u ycia, produkowany w kilkudziesi ciu kompozycjach kolorystycznych. Elastyczny, ma zdolnoêç do krycia rys, atwy do utrzymania w czystoêci. Do stosowania wewnàtrz i na zewnatrz budynków, na wyeksponowanych, nara onych na wycieranie Êcianach: przy wejêciach, na korytarzach, klatkach schodowych, na coko ach, w oêcie ach okien i drzwi. Do nak adania i wyg adzania metalowà pacà. Spoiwem sà tu przezroczyste ywice, a wype niaczami kolorowe wirki lub kruszone wirki marmurowe (kombinacje oznaczone literà M). Po zwiàzaniu zyskuje si szklistà, barwnà wypraw. Ceresit CT 77 mo na stosowaç na pod o ach betonowych, gipsowych, tradycyjnych tynkach, p ytach wiórowych itp. zagruntowanych farbà Ceresit CT Wyprawy tynkarskie Ceresit

69 Zalecenia dotyczàce stosowania kolorów farby gruntujàcej Ceresit CT 16 pod tynki akrylowe Ceresit: CT 60, CT 63, CT 64, tynki silikonowe Ceresit: CT 74 i CT 75 oraz tynki silikatowo-silikonowe Ceresit CT 174 i CT 175 i farby gruntujàcej CT 15 pod tynki silikatowe Ceresit CT 72 i CT 73: Kolor farby gruntujàcej Zalecane kolory tynków CF 2 linie: DAKOTA (DK), CALIFORNIA (CF) oraz kolory: SAHARA SH 2, SH 3 FL 2 linie: FLORIDA (FL) oraz kolory: SAVANNE SV 2, SV 3 BL 2 linie: MONTANA (MT), BALI (BL), AMAZON (AM) oraz kolory: TOSKANA TK 2, TK 3, TK 4, SAHARA SH 4 PC 2 linie: LAGUNA (LG), PACIFIC (PC), BALTIC (BT), ATLANTIC (AT), ALASKA (AL) SI 2 linie: ETNA (ET), SIBERIA (SI), TUNDRA (TD) oraz kolory: SAVANNE SV 5, SV 6, SAHARA SH 5, SH 6, COLORADO CO 5, CO 6, TOSKANA TK 5, TK 6, ARIZONA AR 6 TX 2 linie: NEVADA (NV), TEXAS (TX), AFRICA (AF), MADEIRA (MD) oraz kolory: ARIZONA AR 2, AR 3, AR 4, AR 5, SAVANNE SV 4, COLORADO CO 2, CO 3, CO 4 VII Wyprawy tynkarskie Ceresit PR 2 FJ 2 bia y linie: POLAR (PL), PROVENCE (PR), KASHMIR (KS) linia FUJI (FJ) wszystkie kolory oznaczone numerem 1, we wszystkich liniach kolorystycznych 69

70 70 Wyprawy tynkarskie Ceresit

71 Porównanie w aêciwoêci poszczególnych tynków ParoprzepuszczalnoÊç NienasiàkliwoÊç OdpornoÊç na UV OdpornoÊç na zabrudzenia OdpornoÊç na pora enie mikroorganizmami Trwa oêç Tynki mineralne CT CT CT Tynki akrylowe CT CT CT Tynki silikatowe CT CT Tynki silikonowe CT Wyprawy tynkarskie Ceresit VII CT Tynki silikatowosilikonowe CT CT

72 Tynki mineralne Ceresit Tynki akrylowe Ceresit Baza Sucha mieszanka zawierajàca mineralne wypełniacze, spoiwa, barwniki i Êrodki modyfikujàce Wodna zawiesina ywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi i barwnikami Wybrane parametry techniczne i u ytkowe: CT 35 CT 35 CT 36 CT 137 CT 137 CT 137 CT 60* CT 60 CT 60* CT 63 CT 64* CT 77 WielkoÊç ziarna [mm]: Faktura: kornikowa kamyczkowa mix + mozaikowa + Konsystencja: proszek pasta gotowa do u ytku Zakres barw pastelowe + biała biała + wersja do malowania biała kompozycji barw + Temperatura aplikacji: 0 C do +20 C** C do +25 C C do +25 C + +5 C do +25 C (+9 C do +25 C)*** * Dost pne równie w wersji zimowej ** Dotyczy wersji zimowej tynków Ceresit CT 60 i CT 64 *** Dotyczy kolorów pastelowych tynku Ceresit CT 35 i CT Wyprawy tynkarskie Ceresit

73 Tynki silikatowe Ceresit Tynki silikonowe Ceresit Tynki silikatowo- -silikonowe Ceresit Baza Wodna zawiesina krzemianów potasu i akrylowych ywic syntetycznych z mineralnymi wypełniaczami i barwnikami Wodna zawiesina ywic silikonowych z mineralnymi wypełniaczami i barwnikami Wodna zawiesina krzemianów potasu i syntetycznych ywic silikonowych z mineralnymi wypełniaczami i barwnikami Wybrane parametry techniczne i u ytkowe: CT 72 CT 72 CT 73 CT 73 CT 74 CT 74 CT 75 CT 75 CT 174 CT 174 CT 175 WielkoÊç ziarna [mm]: Faktura: kornikowa kamyczkowa mix mozaikowa Konsystencja: proszek pasta gotowa do u ytku Zakres barw: pastelowe + biała Wyprawy tynkarskie Ceresit bia a wersja do malowania VII bia a kompozycji barw Temperatura aplikacji: 0 C do +20 C** +5 C do +25 C C do +25 C +5 C do +25 C (+9 C do +25 C)*** 73

74 Tynki mineralne Ceresit Tynki akrylowe Ceresit Wybrane parametry techniczne i u ytkowe: CT 35 CT 35 CT 36 CT 137 CT 137 CT 137 CT 60 CT 60 CT 60 CT 63 CT 64 CT 77 WielkoÊç ziarna [mm]: Zu ycie [kg/m²]: (4.5) [5.2] Do stosowania z systemami Ceresit VWS (na styropianie) Do stosowania z systemami Ceresit WM (na wełnie mineralnej) Mo na malowaç farbà silikatowà Ceresit CT 54 Mo na malowaç farbà akrylowà Ceresit CT 42, CT 44 Mo na malowaç farbà silikonowà Ceresit CT 48 ( ) CT 77 z wypełniaczem kwarcowym [ ] CT 77 z naturalnym wypełniaczem marmurowym 74 Wyprawy tynkarskie Ceresit

75 Tynki silikatowe Ceresit Tynki silikonowe Ceresit Tynki silikatowo- -silikonowe Ceresit Wybrane parametry techniczne i u ytkowe: CT 72 CT 72 CT 73 CT 73 CT 74 CT 74 CT 75 CT 75 CT 174 CT 174 CT 175 WielkoÊç ziarna [mm]: Zu ycie [kg/m²]: Do stosowania z systemami Ceresit VWS (na styropianie) Do stosowania z systemami Ceresit WM (na wełnie mineralnej) Mo na malowaç farbà silikatowà Ceresit CT 54 Mo na malowaç farbà akrylowà Ceresit CT 42, CT 44 VII Wyprawy tynkarskie Ceresit Mo na malowaç farbà silikonowà Ceresit CT 48 zalecane zastosowanie mo liwe zastosowanie 75

76 Pow oki malarskie Ceresit Zadaniem farby elewacyjnej jest, poza zapewnieniem estetycznego i stabilnego koloru fasady, jej ochrona przed wp ywami Êrodowiska zewn trznego. Przede wszystkim chodzi tu o zabezpieczenie elewacji przed wilgocià, pochodzàcà chocia by z opadów atmosferycznych. Z drugiej strony, dobra farba fasadowa pozwala na swobodny wyp yw pary wodnej migrujàcej z wn trza przegrody. Kolejne wymagania odnoszà si do parametrów mechanicznych, jak odpornoêç na zarysowanie i na szorowanie/ zmywanie, przyczepnoêç do pod o a, które wraz ze wspomnianà ju dobrà przyczepnoêcià, paroprzepuszczalnoêcià i niskà nasiàkliwoêcià zapewniajà du à trwa oêç wykonanej pow oki malarskiej. O trwa oêci barwy decyduje niska nasiàkliwoêç w po àczeniu ze stabilnoêcià barwnà (wynikajàcà z niskiej Êwiat oczu oêci) pigmentów, spoiwa i wype niaczy. Podobnie jak w wypadku tynków, odpornoêç biologicznà farb elewacyjnych mo na podnosiç przez zmniejszanie nasiàkliwoêci i stosowanie dobrze dobranych do indywidualnych w aêciwoêci receptury danej farby dodatków biocydowych. 76 Pow oki malarskie Ceresit

77 Charakterystycznymi parametrami pow ok malarskich sà: ParoprzepuszczalnoÊç, przewa nie okreêlana przez opór przenikania pary wodnej równowa ny gruboêci nieruchomej warstwy powietrza Sd [m]. NasiàkliwoÊç, której miarà jest wspó czynnik kapilarnego wch aniania wody w 24 [ kg/m 2 h 1 2 ]. OdpornoÊç mechaniczna, wyra ona iloêcià cykli szorowania na mokro. Niski opór dyfuzyjny farb elewacyjnych pozwala na wysychanie pod o y i swobodnà migracj pary wodnej z wn trza budynków. Migracja ta wywo ana jest ró nicami pr noêci pary wodnej mi dzy wn trzami pomieszczeƒ i zewn trznym otoczeniem budynków. Najwi ksze ró nice wyst pujà w okresie zimowym i wynikajà z du ych ró nic temperatury. Farby elewacyjne o du ym oporze dyfuzyjnym blokujà lub utrudniajà opisanà wy ej migracj, przyczyniajàc si do wzrostu wilgotnoêci materia ów, z których wykonane sà Êciany. Mogà ulegaç z uszczeniu i odspojeniu (nierzadko ju po pierwszym roku eksploatacji, najcz Êciej razem z uszkodzonà warstwà pod o a). Jest to wynik wysokiego ciênienia pary wodnej w porowatej strukturze pod o a, wywo anego szybkim wzrostem temperatury na zewn trznej powierzchni Êcian w okresie wiosenno-letnim. JednoczeÊnie pow oka elewacyjna powinna mieç jak najmniejszà nasiàkliwoêç, aby nie dopuszczaç do zawilgocenia Êcian w czasie zacinajàcych opadów atmosferycznych. Nasiàkliwe powierzchnie elewacji szybko ulegajà zabrudzeniom, sà siedliskiem mikroorganizmów (glonów, alg, mchów), a tak e nara one sà na destrukcj wskutek dzia ania substancji agresywnych (tzw. kwaênych deszczy) i zwi kszania obj toêci zamarzajàcej wody. Wskazana jest równie jak najwi ksza atwoêç czyszczenia i odpornoêç pow oki malarskiej na wycieranie. Oferta farb elewacyjnych Ceresit pozwala sprostaç wszelkim wymaganiom estetycznym i technicznym stawianym przez rynek systemów ociepleƒ. Farba akrylowa Ceresit CT 42 Ceresit CT 42 jest farbà produkowanà na bazie dyspersji akrylowych z mineralnymi wype niaczami i pigmentami. Przeznaczona jest do zabezpieczania elewacji i wn trz budynków. Mo na nià pokrywaç cienkowarstwowe tynki mineralne, mineralno polimerowe (wiek powy ej 7 dni) oraz akrylowe (wiek powy ej 3 dni), wykonane na tradycyjnych pod o ach lub wchodzàce w sk ad bezspoinowych systemów ociepleƒ Êcian zewn trznych budynków (BSO). Farb mo na nak adaç na beton (wiek powy ej 28 dni), tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne (wiek powy ej 14 dni), a tak e na stare pow oki farb odpowiednio przygotowane i o dobrej przyczepnoêci do pod o a. Tynki, szpachlówki gipsowe i p yty gipsowo-kartonowe nale y zagruntowaç gruntem Ceresit CT 17. Elewacje pokryte farbà Ceresit CT 42 mo emy myç przy u yciu myjek pod niedu ym ciênieniem. Charakterystycznymi cechami farby akrylowej Ceresit CT 42 jest niska nasiàkliwoêç, odpornoêç na Êcieranie, trwa oêç barwy i odpornoêç na alkalia. Dzi ki pakietowi dodatków biocydowych jest skutecznie i trwale zabezpieczona przed rozwojem mikroorganizmów (formu a BioProtect). Farba akrylowa Ceresit CT 42 jest atwa w stosowaniu, mo na jà nanosiç za pomocà wa ka, p dzla lub przez natryskiwanie. Aby uzyskaç zabezpieczenie elewacji przed szkodliwym wp ywem warunków atmosferycznych nale y na o yç co najmniej dwie warstwy. Farba Ceresit CT 42 jest dost pna w 163 kolorach Ceresit, mo e byç równie barwiona zgodnie z indywidualnymi yczeniami klienta. VIII Pow oki malarskie Ceresit 77

78 Farba akrylowa Ceresit CT 44 Ceresit CT 44 jest farbà produkowanà na bazie dyspersji akrylowych z mineralnymi wype niaczami i pigmentami. Przeznaczona jest do zabezpieczania elewacji wykonanych z cienkowarstwowych tynków mineralnych, mineralno-polimerowych (wiek powy ej 7 dni) oraz akrylowych (wiek powy ej 3 dni), wchodzàcych w sk ad bezspoinowych systemów ociepleƒ Êcian zewn trznych budynków (BSO) lub wykonanych na tradycyjnych pod o ach. Farbà mo na pokrywaç powierzchnie konstrukcji betonowych oraz wn trz. Mo na jà nak adaç na beton (wiek powy ej 28 dni), tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne (wiek powy ej 14 dni), a tak e na stare pow oki farb, odpowiednio przygotowane i o dobrej przyczepnoêci do pod o a. Tynki, szpachlówki gipsowe i p yty gipsowo-kartonowe nale y zagruntowaç gruntem Ceresit CT 17. Zaletà farby akrylowej Ceresit CT 44 jest wysoka elastycznoêç pow oki, bardzo niska nasiàkliwoêç, odpornoêç na Êcieranie, trwa oêç barwy i odpornoêç na alkalia. Dzi ki dodatkom biocydowym jest skutecznie i trwale zabezpieczona przed rozwojem mikroorganizmów (formu a BioProtect). Farba stanowi cz Êç systemu naprawy i ochrony konstrukcji betonu (system Ceresit PCC). G ównà ró nicà pomi dzy farbà akrylowà Ceresit CT 42 a Ceresit CT 44 jest struktura pow oki. Ceresit CT 44 tworzy pow ok bardziej szczelnà ni Ceresit CT 42. Z tego wzgl du jest zalecana do systemu naprawy i ochrony konstrukcji betonowych. Struktura pow oki zapewnia jej du à szczelnoêç wobec dyfuzji CO 2, co w znacznym stopniu ogranicza proces karbonatyzacji betonu. Farby akrylowe tworzà pow ok hydrofobowà, przepuszczalnà dla pary wodnej. Elewacje pokryte farbà Ceresit CT 44 mo emy myç przy u yciu myjek pod niedu ym ciênieniem. Ceresit CT 44 jest atwa w stosowaniu, mo na jà nanosiç za pomocà wa ka, p dzla lub przez natryskiwanie. Aby uzyskaç zabezpieczenie elewacji lub konstrukcji betonowej przed szkodliwym wp ywem warunków atmosferycznych nale y na o yç co najmniej dwie warstwy. Farba akrylowa Ceresit CT 44 skutecznie zabezpiecza pomalowane powierzchnie przed wp ywem warunków atmosferycznych i agresywnych substancji zawartych w powietrzu, a jednoczeênie nadaje im nowoczesny, dekoracyjny wyglàd. Farba Ceresit CT 44 jest dost pna w 163 kolorach Ceresit, mo e byç równie barwiona zgodnie z indywidualnymi yczeniami klienta. 78 Pow oki malarskie Ceresit

79 Farba silikonowa Ceresit CT 48 Ceresit CT 48 jest farbà nowej generacji o podwy szonych parametrach technicznych. Produkowana jest na bazie wysoko modyfikowanych ywic silikonowych i akrylowych. Zalecana do aplikacji na cienkowarstwowe tynki mineralne, mineralno- -polimerowe (wiek powy ej 7 dni), akrylowe (wiek powy ej 3 dni) oraz silikatowe, silikatowosilikonowe i silikonowe (wiek powy ej 5 dni), wykonane na tradycyjnych pod o ach i wchodzàce w sk ad bezspoinowych systemów ociepleƒ Êcian zewn trznych budynków (BSO). Farbà mo na pokrywaç beton (wiek powy ej 28 dni), tynki cementowe, cementowo-wapienne (wiek powy ej 7 dni), a tak e na stare pow oki farb, odpowiednio przygotowane i o dobrej przyczepnoêci do pod o a. Tynki, szpachlówki gipsowe i p yty gipsowo-kartonowe nale y zagruntowaç gruntem Ceresit CT 17. Farba Ceresit CT 48 àczy w sobie zalety farby silikatowej i akrylowej. G ównà zaletà farby silikonowej jest bardzo dobra przepuszczalnoêç pary wodnej i niska absorpcja wody. Struktura pow oki zapewnia szybkie odparowanie wilgoci z pod o a, a jednoczeênie stanowi skuteczne zabezpieczenie przed zawilgoceniem z zewnàtrz. Spoiwo zastosowane w farbie Ceresit CT 48 sprawia, e po zmoczeniu pow oki nast puje efekt perlenia wody. Efekt ten zapewnia skuteczne zabezpieczenie pod o a oraz skutecznie redukuje przywieranie zanieczyszczeƒ atmosferycznych do powierzchni elewacji. Szczególnie zaleca si stosowanie Ceresit CT 48 w obiektach zabytkowych, na tynkach tradycyjnych, renowacyjnych i napowietrzonych oraz na wszelkich powierzchniach, gdzie wymagana jest wysoka estetyka i trwa oêç pow oki. Dzi ki dodatkom biocydowym jest skutecznie i trwale zabezpieczona przed pora eniami biologicznymi (formu a BioProtect). Ceresit CT 48 jest atwa w stosowaniu, mo na jà nanosiç za pomocà wa ka, p dzla lub przez natryskiwanie. Aby uzyskaç zabezpieczenie elewacji przed szkodliwym dzia aniem warunków atmosferycznych nale y na o yç co najmniej dwie warstwy. Pow oka malarska wykonana z farby silikonowej Ceresit CT 48 zapobiega powstawaniu zabrudzeƒ, rozwojowi mikroorganizmów i niekorzystnemu dzia aniu substancji agresywnych, zawartych w powietrzu. Trwa oêç barwy, odpornoêç na promieniowanie UV oraz pozosta e parametry zapewniajà d ugotrwa à i estetycznà ochron pomalowanych powierzchni. Farba Ceresit CT 48 jest dost pna w 163 kolorach Ceresit, mo e byç równie barwiona zgodnie z indywidualnymi yczeniami klienta. VIII Pow oki malarskie Ceresit 79

80 Farba silikatowa Ceresit CT 54 Spoiwo farby Ceresit CT 54 stanowi potasowe szk o wodne, modyfikowane dyspersjà ywic syntetycznych. Farba Ceresit CT 54 s u y do malowania elewacji oraz wn trz. Mo na nià malowaç (i to ju po 3 dniach od na o enia) cienkowarstwowe tynki mineralne, mineralno- -polimerowe, silikatowo-silikonowe i silikatowe, wchodzàce w sk ad bezspoinowych systemów ociepleƒ Êcian zewn trznych budynków BSO lub wykonane na tradycyjnych pod o ach. Farbà Ceresit CT 54 mo na pokrywaç pod o a mineralne, np. beton (wiek powy ej 28 dni), tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powy ej 14 dni). Tynki, szpachlówki gipsowe i p yty gipsowo-kartonowe nale y zagruntowaç gruntem Ceresit CT 17. G ównà zaletà farby silikatowej jest bardzo dobra przepuszczalnoêç pary wodnej i doskona a przyczepnoêç do pod o y mineralnych dzi ki chemicznemu wiàzaniu z jego sk adnikami. W wyniku reakcji chemicznej potasowego szk a wodnego z dwutlenkiem w gla z powietrza farba trwale àczy si z pod o em, tworzàc pow ok o otwartych porach doskonale przepuszczajàcà par wodnà. Szczególnie zalecana jest do malowania nowych tynków, poniewa umo liwia szybkie przystàpienie do prac malarskich, bez obawy, e alkaliczny odczyn Êwie ego pod o a zniszczy pow ok malarskà. Silny odczyn alkaliczny farby Ceresit CT 54 nadaje jej w aêciwoêci bakteriobójcze, co w du ym stopniu zapobiega rozwojowi mikroorganizmów na pomalowanych powierzchniach (formu a BioProtect). Mineralny charakter farby, bakteriobójcze w aêciwoêci i matowy wyglàd umo liwiajà stosowanie Ceresit CT 54 w obiektach zabytkowych, na tynkach tradycyjnych, renowacyjnych i napowietrzonych. Ze wzgl du na niepalnoêç i bardzo dobrà paroprzepuszczalnoêç, Ceresit CT 54 zaleca si stosowaç w przypadku systemów Ceresit WM, w których materia em izolacyjnym sà p yty we ny mineralnej. Farba silikatowa Ceresit CT 54 jest atwa w stosowaniu, mo na jà nanosiç za pomocà wa ka, p dzla lub przez natryskiwanie. Aby uzyskaç zabezpieczenie elewacji przed szkodliwymi dzia aniami warunków atmosferycznych nale y na o yç co najmniej dwie warstwy. Farba Ceresit CT 54 jest dost pna w 163 kolorach Ceresit, mo e byç równie barwiona zgodnie z indywidualnymi yczeniami klienta. 80 Pow oki malarskie Ceresit

81 Porównanie w aêciwoêci poszczególnych farb ParoprzepuszczalnoÊç Farba akrylowa CT 42 Farba akrylowa CT 44 Farba silikatowa CT 54 Farba silikonowa CT NienasiàkliwoÊç OdpornoÊç na UV OdpornoÊç na zabrudzenia VIII Pow oki malarskie Ceresit OdpornoÊç na pora enie mikroorganizmami Trwa oêç

82 Ocieplanie budynków Systemami Ceresit krok po kroku Poszczególne warianty systemów ociepleƒ Ceresit ró nià si zastosowanym materiałem termoizolacyjnym, rodzajami zapraw klejàcych oraz wypraw elewacyjnych. Technologia robót jest jednak podobna i obejmuje: prace przygotowawcze: skompletowanie materiałów i sprz tu, monta rusztowaƒ, zdj cie istniejàcych obróbek blacharskich, przygotowanie podło a, mocowanie płyt izolacji termicznej, monta nowych obróbek blacharskich, wykonywanie warstwy zbrojonej siatkà z włókna szklanego, wykonanie wyprawy elewacyjnej rozbiórka rusztowaƒ i uporzàdkowanie terenu wokół budynku. Przed przystàpieniem do wykonania ocieplenia budynku nale y zwróciç uwag na stan techniczny podło a, czyli elewacji, która ma byç poddana ocieplaniu. WÊród najistotniejszych parametrów na szczególnà uwag zasługujà noênoêç podło a, jego wilgotnoêç i nierównoêci. WytrzymałoÊç podło a na odrywanie mierzona metodà pull-off powinna wynosiç przynajmniej 0,08 MPa. Innà miarodajnà metodà okreêlania noênoêci podło a przed przystàpieniem do prac ociepleniowych jest próba odrywania kostek styropianowych. Materiał izolacyjny powinien byç najsłabszym ogniwem w układzie warstw systemu BSO. Kostki styropianu o wymiarach 10x10x10 cm nale y przykleiç do podło a warstwà kleju nieprzekraczajàcà 1 cm. 82 Ocieplanie budynków Systemami Ceresit

83 Po upływie 3 dni odrywane kostki powinny rozrywaç si w swojej gruboêci. Rozerwanie w innym miejscu (na granicy z podło em lub w jego strukturze) Êwiadczy o koniecznoêci poprawy jego stanu technicznego. Âciany zewn trzne betonowe lub murowane (z elementów ceramicznych, silikatowych czy z betonu komórkowego), istniejàce od minimum 5 lat, wykazujà z reguły ustabilizowanà wilgotnoêç na poziomie odpowiadajàcym wilgotnoêci otaczajàcego powietrza. W takiej sytuacji wykonanie ocieplenia wpływa korzystnie na stan cieplno-wilgotnoêciowy przegrody, zmniejsza ryzyko wystàpienia procesów korozyjnych. Przy ocieplaniu obiektów nowo wznoszonych, jak i remontowanych nale y zapewniç Êcisłà koordynacj harmonogramów wszystkich procesów. Rozpocz cie robót ociepleniowych mo liwe jest, gdy: roboty dachowe, monta lub wymiana stolarki okiennej, izolacje i podło a pod posadzki na balkonach i tarasach zostały zakoƒczone i odebrane, wszelkie przylegajàce powierzchnie nie przeznaczone do monta u systemu ociepleƒ zostanà odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem, widoczne zawilgocenia podło a zniknà (roboty mokre prowadzone wewnàtrz budynku powinny byç zakoƒczone z odpowiednim wyprzedzeniem), wykonane zostanà wszelkie obróbki i zabezpieczenia poziomych powierzchni gzymsów, attyk i innych, odprowadzajàce wody opadowe poza lico elewacji z ociepleniem. W wypadku wyst powania wi kszych nierównoêci pod o a nie zawsze mo liwe jest osiàgni cie geometrii elewacji zgodnej z podanymi ni ej wymaganiami. W takich przypadkach nadrz dne staje si doprowadzenie powierzchni Êciany do p aszczyzny. Prace ociepleniowe nie sà skomplikowane, wymagajà jednak od wykonawców odpowiedniej dok adnoêci i starannoêci. Na kolejnych stronach przedstawiamy ich prowadzenie krok po kroku. IX Ocieplanie budynków Systemami Ceresit Dopuszczalne nierównoêci wykoƒczonego systemu ociepleƒ BSO sà takie same jak dla tynków zewn trznych III kategorii i wynoszà: Odchylenie powierzchni tynku od p aszczyzny i kraw dzi od linii prostej Odchylenie od pionu powierzchni i kraw dzi Odchylenie przecinajàcych si p aszczyzn od kàta przewidzianego w dokumentacji nie wi ksze ni 3 mm i nie wi cej ni 3 na acie kontrolnej 2 m nie wi ksze ni 10 mm na wysokoêci kondygnacji i ogó em nie wi cej ni 30 mm na wysokoêci ca ego budynku nie wi ksze ni 3 mm na 1 m 83

84 I Przygotowanie pod o a 1 Ocena istniejàcych pod o y 2 Oczyszczenie pod o a Przed przystàpieniem do robót ociepleniowych nale y sprawdziç jakoêç istniejàcego podło a. Musi ono byç noêne, zwarte, suche i wolne od substancji zmniejszajàcych przyczepnoêç, takich jak tłuszcze, bitumy, pyły. NoÊnoÊç podło a sprawdzamy metodà pull-off (wymagana wytrzymałoêç podło a na odrywanie 0,08 MPa) lub przez przyklejenie do podło a kostek styropianowych o wymiarach cm z warstwà kleju nieprzekraczajàcà 1 cm gruboêci. Przy odpowiedniej jakoêci podło a i przyklejenia podczas odrywania kostek po 3 dobach rozerwanie powinno wystàpiç w styropianie. 84 Ocieplanie budynków Systemami Ceresit

85 Zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymałoêci nale y usunàç, zmywajàc je strumieniem wody pod wysokim ciênieniem, lub mechanicznie (skuç, zdrapaç, zeszlifowaç). Miejsca b dàce siedliskiem mchów i glonów oczyêciç drucianà szczotkà, a nast pnie nasyciç roztworem preparatu Ceresit CT 99. PrzyczepnoÊç istniejàcego tynku nale y sprawdziç poprzez ostukiwanie młotkiem. Głuchy dêwi k Êwiadczy o odspojeniu tynku od muru i wtedy trzeba go skuç. Ich znajomoêç pozwala na dobór odpowiednio bezpiecznej i ekonomicznej metody mocowania systemu i uzyskanie poprawnej, równej powierzchni ocieplonej elewacji. 5 Wyrównanie pod o a 3 Gruntowanie nasiàkliwych pod o y Podło a o du ej nasiàkliwoêci, np. mury z bloczków gazobetonowych, nale y zagruntowaç preparatem Ceresit CT 17 i pozostawiç do wyschni cia na ok. 4 godziny. Zapobiegnie to zbyt szybkiemu przesychaniu zaprawy mocujàcej płyty termoizolacyjne i pozwoli osiàgnàç jej pełnà wytrzymałoêç. 4 Ocena geometrii pod o a NierównoÊci do 1 cm mo na zniwelowaç w gruboêci zaprawy klejàcej. Wi ksze (do 2 cm) wymagajà wyrównania skucia nadmiernie wystajàcych fragmentów (je eli majà niewielkà powierzchni ) lub wypełnienia zagł bieƒ zaprawami szpachlowymi (nakładajàc je w 2 warstwach). NierównoÊci powy ej 2 cm wymagajà zniwelowania poprzez stosowanie płyt izolacyjnych o ró nej gruboêci (nigdy nie nale y zmniejszaç gruboêci płyt poni ej wartoêci wyliczonej w projekcie ocieplenia jako minimum niezb dne do spełnienia normowych wymogów ochrony cieplnej budynku). 6 Mocowanie profili coko owych IX Ocieplanie budynków Systemami Ceresit Przed przystàpieniem do instalowania systemu nale y oceniç nierównoêci podło a. 85

86 NierównoÊci podło a mogà doprowadziç do zniekształcenia mocowanego profilu. W celu ich wyeliminowania mo na zastosowaç podkładki dystansowe. 8 Mocowanie profili coko owych na naro ach budynku Ochron dolnej kraw dzi ocieplenia budynku stanowià metalowe profile coko owe Ceresit CT 340. Ich poziome usytuowanie (ustalone za pomocà poziomicy w ykowej) jest bardzo pomocne przy instalacji płyt izolacyjnych na całej powierzchni Êciany. Przykr ca si je kołkami rozporowymi (maksymalnie co 50 cm), co najmniej 30 cm powy ej terenu. 7 Mocowanie profili coko owych na nierównym pod o u W miejscu naro y wewn trznych i zewn trznych nale y zadbaç o odpowiednie przyci cie profilu coko owego Ceresit CT 340 w celu jego dopasowania. Zaleca si wykonanie naci cia umo liwiajàcego zło enie listwy bez przerwania jej zewn trznego pionowego fragmentu pozwala to na zachowanie ciàgłoêci listwy i tym samym dolnego obrysu ocieplonej cz Êci elewacji. 86 Ocieplanie budynków Systemami Ceresit

87 II Mocowanie p yt materia u izolacyjnego 1 Przygotowanie zaprawy klejàcej Do przyklejania płyt styropianowych w systemie Ceresit VWS Popular nale y u yç zaprawy Ceresit ZS (wzgl dnie zaprawy Ceresit ZU). Zaprawa Ceresit CT 83 s u y do przyklejania p yt styropianowych w systemach: VWS Classic (ewentualnie zaprawa Ceresit CT 85), VWS Premium (ewentualnie zaprawa Ceresit CT 87 2 w 1 ) oraz VWS Ceramic (ewentualnie zaprawa Ceresit CT 85). W systemie Ceresit VWS Zima do mocowania styropianu słu y zaprawa Ceresit CT 85 Zima. Do przyklejania płyt wełny mineralnej (koniecznie pozbawionych luênych włókien z powierzchni) w systemie Ceresit WM Classic stosowana jest zaprawa Ceresit CT 180 lub Ceresit CT 190, a w przypadku WM Premium mo e to byç zaprawa Ceresit CT 190 albo zaprawa Ceresit CT 87 2 w 1. ZawartoÊç opakowania nale y wsypywaç do odmierzonej iloêci czystej wody i mieszaç przy pomocy wiertarki z mieszadłem. Gotowa do u ycia zaprawa musi byç jednorodna, bez grudek. IX Ocieplanie budynków Systemami Ceresit 87

88 2 Przygotowanie kleju poliuretanowego 3 Wst pne nak adanie zaprawy na p yty we ny mineralnej W systemie Ceresit VWS Express do przyklejania płyt styropianowych słu y klej poliuretanowy Ceresit CT 84 Express. Pojemnikiem kleju Ceresit CT 84 Express nale y wstrzàsnàç około dwudziestu razy w celu wymieszania zawartoêci, a nast pnie zdjàç pokryw zaworu i zainstalowaç pistolet aplikacyjny. Cienkà warstw gotowej zaprawy nale y wetrzeç w powierzchni płyty, bezpoêrednio przed naniesieniem kleju, w celu zwi kszenia przyczepnoêci miedzy wełnà mineralnà a klejem. Zapraw Ceresit CT 180, Ceresit CT 190 lub Ceresit CT 87 2 w 1 nale y nanosiç pacà o gładkiej kraw dzi. Zabieg ten mo na pominàç, gdy stosowane sà płyty gruntowane fabrycznie. 88 Ocieplanie budynków Systemami Ceresit

89 4 Nak adanie zaprawy na p yty izolacyjne Gotowà zapraw nale y nakładaç kielnià po obwodzie płyty pasmem szerokoêci 3 4 cm i kilkoma plackami o Êrednicy ok. 8 cm. W przypadku równych podło y do nakładania zaprawy mo na u yç pacy o z bach mm. W przypadku du ych inwestycji pomocne jest u ycie agregatów tynkarskich do aplikacji zaprawy klejàcej. 5 Nakładanie kleju poliuretanowego na płyty izolacyjne IX Ocieplanie budynków Systemami Ceresit Klej poliuretanowy do styropianu Ceresit CT 84 Express nale y nakładaç pasmem szerokoêci 3 4 cm po obwodzie płyty (z zachowaniem dystansu około 2 cm od jej kraw dzi) i jednym pasem przez Êrodek płyty, równolegle do jej dłu szych boków. 89

90 6 Przyklejanie p yt izolacyjnych Po nało eniu kleju nale y niezwłocznie przyło yç płyt do Êciany i docisnàç uderzeniami długiej pacy. Płyty trzeba przyklejaç, zaczynajàc od dołu (od listwy cokołowej), ÊciÊle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyênie, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych. W naro ach budynku nale y zachowaç przewiàzanie płyt. Przyklejone płyty trzeba dobrze docisnàç do podło a, uderzajàc ich powierzchni du à sztywnà pacà. Zapewni to dobry rozpływ kleju pozwoli uniknàç deformacji powierzchni licowej płyt izolacyjnych. Wymagane jest uzyskanie przynajmniej 40% rozpływu kleju pod płytà izolatora. W wypadku kleju Ceresit CT 84 Express si a potrzebna do dociêni cia płyt jest znacznie mniejsza. 90 Ocieplanie budynków Systemami Ceresit

91 7 Przyklejanie p yt izolacyjnych wokó okien 8 Mocowanie płyt w systemie Ceresit VWS Express z zastosowaniem dodatkowych elementów monta owych P yty izolatora nale y instalowaç tak, aby nie styka y si ze sobà w naro ach okien czy innych otworów w elewacji. Dzi ki temu zapobiegnie si powstawaniu p kni ç warstwy ochronnej i tynku. W budynkach poddawanych termomodernizacji nale y zadbaç o ocieplenie oêcie y. Cz sto zalecane jest skucie tynku z oêcie y. Daje to mo liwoêç doszczelnienia po àczenia okna i Êciany oraz zwi kszenia gruboêci izolatora, bez ograniczenia estetyki i funkcjonalnoêci okna. W zale noêci od miejsca instalowania płyt kàtowniki Ceresit CT 340 nale y przykleiç do podło a przed lub natychmiast po przyklejeniu płyty. Z pasków taêmy samoprzylepnej trzeba usunàç papier ochronny, kàtownik docisnàç do podło a tak, aby krótsza stopka przylegała do powierzchni czołowej płyty izolatora. Po ustaleniu pozycji płyty, jej wypionowaniu czy wypoziomowaniu szpilk wcisnàç w otwór stopki, w celu stabilizacji jej poło enia. Nast pnà płyt nale y nabiç na wystajàcà cz Êç szpilki tak, aby jej kraw dzie zlicowały si z kraw dziami płyt ju zainstalowanych. IX Ocieplanie budynków Systemami Ceresit 91

92 Monta na powierzchniach pionowych (np. nad oknem) Monta na powierzchniach poziomych (np. na suficie czy p ycie balkonowej) 92 Ocieplanie budynków Systemami Ceresit

93 9 Uzupełnianie szczelin mi dzy płytami izolatora IX Ocieplanie budynków Systemami Ceresit Powierzchnie czołowe płyt powinny pozostaç czyste po zamocowaniu ich do podło a. Ewentualne resztki kleju wyciêni te poza obrys płyty nale y usunàç. PozostałoÊci te powodujà bowiem powstawanie mostków termicznych i p kni ç wyprawy elewacyjnej. Problem ten nie dotyczy kleju Ceresit CT 84 Express, którego odkształcalnoêç i izolacyjnoêç cieplna jest zbli ona do styropianu. Nadmiar kleju Ceresit CT 84 Express po stwardnieniu mo na obciàç no em lub zeszlifowaç tarkà. 93

94 Szczeliny o rozwartoêci powy ej 2 mm nale y wypełniç materiałem, z którego wykonane zostało ocieplenie. Do wype nienia mniejszych szczelin zalecane jest stosowanie pianki VWS Ceresit CT Wyrównanie powierzchni p yt izolacyjnych 94 Ocieplanie budynków Systemami Ceresit

95 Po zwiàzaniu kleju mocujàcego płyty izolatora (dla zapraw przewa nie po 2 3 dniach, dla kleju poliuretanowego z reguły po 2 3 godzinach) mo na przystàpiç do obci cia wystajàcych fragmentów płyt w naro ach budynku i do szlifowania ich całej powierzchni specjalnà tarkà lub pacà obło onà grubym papierem Êciernym. Likwidowane sà wtedy ewentualne uskoki kraw dzi płyt i zwietrzałe cz Êci ich powierzchni. Nast pnie powierzchni płyt nale y oczyêciç z luênych cz Êci. 11 Nawiercanie otworów pod dodatkowe łàczniki mechaniczne Do mocowania płyt styropianowych mo na stosowaç łàczniki z tworzywa sztucznego Ceresit CT 330 lub łàczniki mechaniczne z trzpieniami metalowymi Ceresit CT 335. Do mocowania płyt wełny mineralnej nale y stosowaç wyłàcznie łàczniki z trzpieniami metalowymi Ceresit CT 335. Osadza si je w nawierconych otworach. Gł bokoêç strefy osadzenia w konstrukcyjnej warstwie Êciany powinna byç zgodna z zapisami aprobaty technicznej łàczników (najcz Êciej wynosi minimum 5-6 cm w materiałach pełnych, 8-9 cm w materiałach porowatych). Liczb, sposób rozmieszczenia i rodzaj łàczników ustala projektant. Narz dzia wiercàce nale y dobraç odpowiednio do rodzaju materiału warstwy noênej, aby pogodziç optymalnà wydajnoêç z bezpieczeƒstwem i pewnoêcià osadzenia łàcznika unikanie silnego udaru przy wierceniu w materiałach cienkoêciennych. Zabieg mocowania mechanicznego płyt izolatora w systemie Ceresit Ceramic wyst puje po zainstalowaniu pierwszej warstwy zbrojenia. IX Ocieplanie budynków Systemami Ceresit 95

96 12 Dodatkowe mocowanie płyt styropianu łàcznikami mechanicznymi 13 Dodatkowe mocowanie płyt wełny łącznikami mechanicznymi W przypadku zaprawy klejàcej do styropianu Ceresit ZS, Ceresit CT 83 lub zaprawy Ceresit CT 85 Zima czy kleju Ceresit CT 84 Express płyty styropianowe nale y dodatkowo mocowaç łàcznikami w iloêci >4 szt./m 2 (po dwa na Êrodku ka dej płyty). Dla zaprawy Ceresit CT 85 czy Ceresit ZU jest to wymagane na podło ach o ni szej wytrzymałoêci, na powłokach malarskich lub gdy Êciana ocieplana jest na wysokoêci ponad 12 m. W przypadku płyty fasadowej wełny mineralnej o zaburzonym układzie włókien nale y zawsze wykonaç dodatkowe mocowanie łàcznikami z trzpieniem stalowym w iloêci >4 szt./m 2 (po dwa na Êrodku ka dej płyty). 96 Ocieplanie budynków Systemami Ceresit

97 14 Lamella (dodatkowe mocowanie płyt wełny łącznikami mechanicznymi) Najwi ksze siły wywołane wiatrem wyst pujà na pasmach szerokoêci ok. 2 m usytuowanych wzdłu kraw dzi budynku i tam iloêç łàczników trzeba zwi kszyç do >8 szt./m 2 (łàczniki równie w naro nikach płyt). 16 Frezowanie otworów pierwsza metoda W przypadku lamelli wełny mineralnej o laminarnym układzie włókien jest to wymagane tylko na podło ach o ni szej wytrzymałoêci, na powłokach malarskich lub gdy Êciana ocieplana jest na wysokoêci ponad 12 m. W tym przypadku stosowane sà łàczniki z trzpieniem metalowym, o wi kszej Êrednicy talerzyka ( 14 cm) 15 Mocowanie izolatora łącznikami mechanicznymi w strefach brzegowych elewacji IX Ocieplanie budynków Systemami Ceresit 97

98 druga metoda 17 Przygotowanie do monta u parapetów Po przymocowaniu i wyrównaniu powierzchni i kraw dzi płyt izolatora nale y przygotowaç miejsce do monta u parapetów, rolet zaokiennych i innych elementów uzupełniajàcych stolarki otworowej. Prace przygotowawcze majà na celu umo liwienie ich trwałego zainstalowania, bez ryzyka negatywnego wpływu na jakoêç i trwałoêç systemu ociepleƒ. Stàd te bierze si potrzeba zadbania o odpowiednie ukształtowanie kraw dzi ocieplenia w miejscach styku z parapetami, ich podpórkami i zakoƒczeniami. Zaleca si aby, łàczniki mocowane były w sposób minimalizujàcy powstawanie mostków cieplnych. W tym celu otwory sà frezowane dla uzyskania 2 cm zagł bienia, w którym opiera si kołnierz łàcznika. Przestrzeƒ ponad nim wypełnia specjalny krà ek materiału izolacyjnego. 98 Ocieplanie budynków Systemami Ceresit

99 III Wykonanie warstwy zbrojonej siatkà z w ókna szklanego 1 Szlifowanie powierzchni płyt izolacyjnych Je eli warstwa izolatora została przymocowana wi cej ni 14 dni przed instalacjà warstwy zbrojonej, to płyty nale y przeszlifowaç tarkà lub pacà z grubym papierem Êciernym w celu usuni cia zwietrzałej warstwy izolatora. 2 Monta profili przyokiennych IX Ocieplanie budynków Systemami Ceresit 99

100 3 Przygotowanie zaprawy klejowo-szpachlowej Wzdłu kraw dzi styku ocieplenia z elementami stolarki otworowej nale y zamontowaç profile przyokienne. Ich zadanie polega na uszczelnieniu styku warstwy zbrojonej i tynku ze stolarkà z jednej strony, a z drugiej strony, na zapewnieniu estetycznego wykoƒczenia tego połàczenia. Profile mocowane sà do oêcie nicy za pomocà samoprzylepnego paska piankowego. Dzi ki temu połàczenie jest wiatroszczelne i elastyczne mo e kompensowaç odkształcenia powodowane przez wiatr i zmiany temperatury. Niektóre z dost pnych profili przyokiennych majà dodatkowy pasek umo liwiajàcy przyklejenie folii chroniàcej okno lub drzwi przed zabrudzeniem podczas wykonywania warstw ochronnych i wykoƒczeniowych. Do wykonywania cienkiej warstwy zbrojonej siatkà na przyklejonych płytach izolatora w systemie Ceresit VWS Popular stosuje si zapraw Ceresit ZU, w systemie Ceresit VWS Zima zapraw Ceresit CT 85 Zima, w systemach Ceresit VWS Premium, Ceresit WM Premium oraz Ceresit VWS Express zapraw Ceresit CT 87 2 w 1. W pozostałych systemach Ceresit VWS stosowana jest zaprawa Ceresit CT 85, a w systemie Ceresit WM Classic - zaprawa Ceresit CT 190. ZawartoÊç opakowania nale y wsypywaç do odmierzonej iloêci czystej wody i dokładnie wymieszaç przy pomocy wiertarki z mieszadłem. 100 Ocieplanie budynków Systemami Ceresit

101 4 Dodatkowe wzmocnienia w naro ach otworów okiennych i drzwiowych 5 Zabezpieczenie kraw dzi profilami naro nymi IX Ocieplanie budynków Systemami Ceresit Wszystkie naro a otworów na elewacji wymagajà wzmocnienia ukoênie wklejonymi kawałkami siatki z włókna szklanego o wymiarach nie mniejszych ni 35 x 20 cm. Zapobiega to powstawaniu ukoênych p kni ç rozwijajàcych si od naro y. Kraw dzie budynku i kraw dzie oêcie y nale y zabezpieczyç kàtownikami z PCW, aluminium lub ze stali nierdzewnej, wklejonymi odpowiednià zaprawà klejàcà. Najwygodniej jest stosowaç kàtowniki fabrycznie oklejone pasmem siatki, np. Ceresit CT 340. Uzyskuje si wtedy automatycznie wymagane zakładkowe połàczenie siatki na naro u. 101

102 6 Zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej dylatacyjnymi, umo liwiajàcymi zapewnienie swobody przemieszczeƒ budynku przy zachowaniu szczelnoêci układu i minimalizacji kondensacji pary wodnej. Profile dylatacyjne nale y wklejaç systemowà zaprawà klejàcà. Profile dylatacyjne powinny byç fabrycznie wyposa one w paski siatki zbrojàcej, które umo liwià uzyskanie w prosty sposób wymaganego zakładkowego połàczenia siatki na styku z profilem. 7 Dodatkowe wzmocnienie na Êcianach parteru We wszystkich systemach - z wyjàtkiem systemu Ceresit VWS Ceramic, na Êcianach parteru, minimum do wysokoêci 2 m od poziomu terenu, nale y wkleiç dodatkowà warstw siatki. Pomo e to zwi kszyç trwałoêç i odpornoêç systemu na przypadkowe uderzenia. 8 Naniesienie wst pnej warstwy kleju Kraw dzie systemu ociepleƒ przy szczelinach dylatacji konstrukcyjnych budynku nale y zabezpieczyç specjalnymi profilami Dla poprawienia przyczepnoêci mi dzy płytami wełny mineralnej a warstwà zbrojonà w systemie Ceresit WM Classic konieczne jest wtarcie cienkiej warstwy zaprawy klejàcej Ceresit CT 190 w powierzchni płyt izolacyjnych 102 Ocieplanie budynków Systemami Ceresit

103 (w systemie Ceresit WM Premium słu y do tego zaprawa Ceresit CT 87 2 w 1 ). 9 Szpachlowanie powierzchni p yt Po zwiàzaniu dodatkowych wzmocnieƒ mo na przystàpiç do wklejania g ównej warstwy siatki. Pierwszà operacjà jest równomierne nało enie zaprawy pacà z batà 10 mm lub 12 mm do góry budynku, pionowym pasmem szerokoêci ok. 1,1 m. 10 Wklejanie siatki W drugiej operacji doci ta wczeêniej siatka przykładana jest do Êwie ej zaprawy i wtapiana przy pomocy stalowej pacy. Siatka po zaszpachlowaniu powinna si znaleêç mniej wi cej w połowie gruboêci wyprawy. Nale y przy tym zachowaç zakłady sàsiednich pasów siatki, wynoszàce około 10 cm. 11 Dodatkowe mocowanie siatki łàcznikami mechanicznymi IX Ocieplanie budynków Systemami Ceresit W systemie Ceresit VWS Ceramic nale y przeprowadziç dodatkowe mechaniczne mocowanie warstwy zbrojonej. Do mocowania 103

104 siatki (pierwszej warstwy) nale y stosowaç łàczniki mechaniczne z trzpieniami metalowymi. Osadza si je w nawierconych otworach. Gł bokoêç strefy osadzenia w konstrukcyjnej warstwie Êciany powinna byç zgodna z zapisami Aprobaty Technicznej (najcz Êciej wynosi minimum 5-6 cm w materiałach pełnych, 8-9 cm w materiałach porowatych). Liczb, sposób rozmieszczenia i rodzaj łàczników ustala projektant ocieplenia. Narz dzia wiercàce nale y dobraç odpowiednio do rodzaju materiału warstwy noênej, aby pogodziç optymalnà wydajnoêç z bezpieczeƒstwem i pewnoêcià osadzenia łàcznika unikanie silnego udaru przy wierceniu w materiałach cienkoêciennych. Siatk zbrojàcà na płytach styropianowych i na fasadowych płytach wełny mineralnej nale y dodatkowo mocowaç łàcznikami w liczbie >8 szt./m 2 (po jednym w ka dym naro u płyty i po 2 w jej Êrodku). Mocowanie mechaniczne siatki na płytach lamellowych wełny mineralnej (o kierunku włókien prostopadłym do płaszczyzny płyt) odbywa si za pomocà łàczników o zwi kszonej Êrednicy kołnierzyka (min. 14 cm) w liczbie 5 szt./m 2 (po 1 łàczniku w ka dà spoin pionowà). Najwi ksze siły wywołane wiatrem wyst pujà na pasmach szerokoêci ok. 2 m usytuowanych wzdłu kraw dzi budynku i tam liczb łàczników trzeba zwi kszyç. 12 Szpachlowanie siatki 13 Wykonanie dodatkowej warstwy zbrojenia W systemie Ceresit VWS Ceramic po mechanicznym zamocowaniu i zwiàzaniu pierwszej warstwy siatki nale y wykonaç dodatkowà warstw zbrojàcà w sposób wczeêniej opisany. 14 Formatowanie kraw dzi W kolejnej operacji Êwie o wklejonà siatk z zakrywajàcà jà warstwà kleju trzeba mo liwie jak najdokładniej wygładziç pacà stalowà. Kraw dzie oêcie y i kraw dzie budynku najwygodniej jest formowaç pacà kàtowà. 104 Ocieplanie budynków Systemami Ceresit

105 15 Usuwanie drobnych nierównoêci Nast pnego dnia warstwa zbrojona siatkà nie jest jeszcze zbyt mocna. Mo na wtedy, u ywajàc papieru Êciernego lub tarki, zeszlifowaç Êlady po pacy i ewentualnie uzupełniç drobne ubytki. IV Wykonanie wyprawy elewacyjnej (nie dotyczy systemu Ceresit VWS Ceramic) 1 Gruntowanie pod tynki cienkowarstwowe Do gruntowania mo na przystàpiç po całkowitym wyschni ciu warstwy zbrojonej siatkà (przewa nie po 3 dniach). Farbà gruntujacà Ceresit CT 15 (podło a przed aplikacjà tynków silikatowych) lub Ceresit CT 16 (podło a przed aplikacj wszystkich pozostałych tynków cienkowarstwowych Ceresit) nale y nakładaç p dzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schni cia farby wynosi ok. 3 godzin. Gruntowanie ułatwia nakładanie tynków i zwi ksza ich przyczepnoêç. Dla tynków o intensywniejszych barwach zaleca si stosowanie farb Ceresit CT 15 lub CT 16 o kolorze zbli onym do koloru tynku. Proces ten nie wyst puje w systemach Ceresit VWS i WM Premium oraz Ceresit VWS Express (z powodu stosowania specjalnej białej zaprawy klejowo-szpachlowej Ceresit CT 87 2 w 1 ) oraz w systemie Ceresit VWS Ceramic. 2 Przygotowanie tynku mineralnego Tynki mineralne stosowane w systemach Ceresit produkowane sà w postaci sypkiej i nale y je przygotowaç na placu budowy. Do odmierzonej iloêci czystej, chłodnej wody wsypuje si zawartoêç opakowania i dokładnie miesza przy pomocy wiertarki z mieszadłem. IX Ocieplanie budynków Systemami Ceresit 105

106 3 Przygotowanie mas tynkarskich 5 Zacieranie tynku cienkowarstwowego Tynki akrylowe, silikatowe, silikonowe i silikatowo- -silikonowe stosowane w systemach ociepleƒ Ceresit dost pne sà w postaci gotowych do u ycia mas, wystarczy je tylko przemieszaç. 4 Nak adanie tynku cienkowarstwowego Gdy naniesiony na podło e tynk nie klei si ju do narz dzia, wtedy płasko trzymanà pack plastikowà nale y nadaç mu faktur. Przy tynkach o fakturze kornikowej, w zale noêci od kierunku ruchów packi, mo na uzyskiwaç pionowe, poziome lub koliste rysy pochodzàce od zawartego w materiale ziarna. Tynki o fakturze kamyczkowej uzyskujà wyglàd g sto uło onych ziaren kruszywa. Tynk cienkowarstwowy równomiernie nanosi si na podło e, na gruboêç ziarna, za pomocà trzymanej pod kàtem stalowej pacy. Jego powierzchni nale y wygładziç pacà, zbierajàc nadmiar materiału. 106 Ocieplanie budynków Systemami Ceresit

107 6 Fakturowanie tynku mix 8 àczenie tynku wzd u przerwy roboczej Tynk o fakturze mieszanej Ceresit CT 36 mo na fakturowaç w sposób analogiczny jak pozostałe tynki cienkowarstwowe Ceresit. Tworzy on ciekawy wzór łàczàcy elementy tynku kamyczkowego i kornikowego. 7 Łàczenie tynków o ró nych kolorach Wzdłu wyznaczonej linii nale y przykleiç samoprzylepnà taêm, nało yç tynk, nadaç mu faktur, a nast pnie zerwaç taêm z resztkami materiału. Po zwiàzaniu tynku trzeba zabezpieczyç uzyskanà kraw dê taêmà i w ten sam sposób wykonywaç tynk o innym kolorze. IX Ocieplanie budynków Systemami Ceresit 107

108 9 Zamkni cie szczeliny dylatacyjnej Przerwy robocze pociàgajà za sobà ryzyko wystàpienia widocznych ró nic wyglàdu tynku, spowodowanych zmianami w przebiegu procesu wiàzania i wysychania. Dlatego nale y je wykonywaç w miejscach mniej widocznych (wzdłu kraw dzi, załamaƒ elewacji, rur spustowych, gzymsów, linii okien itp.). Wzdłu wyznaczonej linii nale y przykleiç samoprzylepnà taêm, nało yç tynk, nadaç mu faktur, a nast pnie zerwaç taêm z resztkami materiału. Po zwiàzaniu tynku trzeba zabezpieczyç uzyskanà kraw dê taêmà i w analogiczny sposób wykonywaç tynk na nast pnym polu roboczym. 108 Ocieplanie budynków Systemami Ceresit

109 10 Malowanie tynków mineralnych Po wyschni ciu i stwardnieniu tynku mo na przystàpiç do elastycznego zamkni cia szczelin dylatacyjnych. W szczelin mo na wcisnàç systemowy profil zamykajàcy lub elastyczne szczeliwo poliuretanowe Ceresit CS 29. W tym drugim wypadku w szczelin na gł bokoêç równà 60-80% jej szerokoêci nale y wcisnàç okràgły profil piankowy (o Êrednicy wi kszej o 20% od szerokoêci szczeliny) jako element zapewniajàcy sta à wysokoêç spoiny. Kraw dzie nale y zabezpieczyç przed zanieczyszczeniem, przyklejajàc po obu stronach szczeliny taêm malarskà. Aplikacja szczeliwa poliuretanowego Ceresit CS 29 mo e byç prowadzona pistoletem r cznym lub pneumatycznym. Szczeliny trzeba wypełniaç w sposób ciàgły (bez przerw technologicznych), nie pozostawiajàc w nich pustych przestrzeni. W ciàgu 5 minut powierzchni wypełnienia nale y spryskaç wodnym roztworem mydła i wygładziç podobnie zwil anym narz dziem, usuwajàc jednoczeênie nadmiar materiału, po czym niezwłocznie usunàç taêmy ochronne. Oba wykoƒczenia mo na malowaç farbami elewacyjnymi Ceresit. Wyschni te tynki mineralne mo na malowaç farbami elewacyjnymi Ceresit. Farb nale y dwukrotnie nakładaç p dzlem lub wałkiem. 11 Wykonywanie tynku mozaikowego Cz Êci cokołowe budynku, nara one na zabrudzenia i odpryski wody, najdogodniej jest pokryç tynkiem mozaikowym. Na podło e zagruntowane farbà Ceresit CT 16 nakłada si, a nast pnie wygładza pacà metalowà tynk Ceresit CT 77. IX Ocieplanie budynków Systemami Ceresit 109

110 V Wykonanie ok adziny ceramicznej (dotyczy wy àcznie systemu Ceresit VWS Ceramic) 1 Przygotowanie zaprawy klejàcej 3 Uk adanie p ytek ceramicznych Do przyklejania płytek ceramicznych nale y u yç zaprawy Ceresit CM 17 lub Ceresit CM 18. ZawartoÊç opakowania nale y wsypywaç do odmierzonej iloêci czystej wody i mieszaç przy pomocy wiertarki z mieszadłem. Gotowa do u ycia zaprawa musi byç jednorodna, bez grudek. 2 Nanoszenie kleju Do klejenia płytek mo na przystàpiç po całkowitym wyschni ciu warstwy zbrojonej siatkà (przewa nie po 3-5 dniach). Zapraw klejàcà nale y nanieêç na podło e pacà z batà o zàbkach odpowiednich do formatu płytek. Płytki ceramiczne powinny byç mocowane metodà kombinowanà (buttering-floating), czyli po rozprowadzeniu kleju na podło u powierzchnia monta owa ka dej płytki powinna byç pokryta cienkà (ok. 1 mm) warstwà zaprawy klejàcej. Płytki elewacyjne na systemie Ceresit VWS Ceramic nale y układaç, zachowujàc spoiny o szerokoêci min. 6 mm. Po uło eniu płytek i skorygowaniu ich poło enia nale y zwróciç uwag na usuni cie ewentualnych resztek zaprawy klejàcej ze szczelin mi dzy nimi. Do spoinowania płytek ceramicznych nale y u yç zaprawy Ceresit CE Ocieplanie budynków Systemami Ceresit

111 4 Wype nianie szczelin dylatacyjnych Po zwiàzaniu i stwardnieniu zaprawy do spoinowania mo na przystàpiç do wypełniania szczelin dylatacji termicznych (ich układ powinien byç wykonany zgodnie z decyzjà projektanta) za pomocà elastycznego szczeliwa poliuretanowego Ceresit CS 29. Kraw dzie płytek nale y zabezpieczyç przed zanieczyszczeniem, przyklejajàc po obu stronach szczeliny taêm malarskà. Aplikacja szczeliwa poliuretanowego Ceresit CS 29 mo e byç prowadzona pistoletem r cznym lub pneumatycznym. Szczeliny trzeba wypełniaç w sposób ciàgły (bez przerw technologicznych), nie pozostawiajàc w nich pustych przestrzeni. W ciàgu 5 minut powierzchni wypełnienia nale y spryskaç wodnym roztworem mydła i wygładziç podobnie zwil anym narz dziem, usuwajàc jednoczeênie nadmiar materiału, po czym niezwłocznie nale y usunàç taêmy ochronne. IX Ocieplanie budynków Systemami Ceresit 111

112 Zalecenia dodatkowe Prace dociepleniowe nale y wykonywaç w suchych warunkach (bez opadów atmosferycznych, przy wzgl dnej wilgotnoêci powietrza poni ej 80%). Nie nale y pracowaç na powierzchniach silnie nasłonecznionych, a wykonane warstwy chroniç przed opadami deszczu i silnym wiatrem. Zalecane sà tu wykonane z g stej siatki osłony na rusztowaniach. Temperatura powietrza i podłogi powinna wynosiç od +5 C do + 25 C. Wyjàtek stanowi tu stosowanie kolorowych tynków mineralnych (minimalna temperatura od +9 C). OdległoÊç mi dzy powierzchnià płyt izolacyjnych a konstrukcjà rusztowania nie mo e utrudniaç wykonywania faktury tynku. Rusztowania wiszàce nie sà zalecane m.in. ze wzgl du na mo liwoêç powodowania uszkodzeƒ mechanicznych. W przypadku prowadzenia prac ociepleniowych w warunkach łagodnej zimy trzeba bezwzgl dnie stosowaç osłony na rusztowaniach. Gdy w ciàgu 3 dni zapowiadany jest spadek temperatury poni ej +9 C, nie nale y stosowaç kolorowych tynków mineralnych. W wypadku stosowania systemu Ceresit VWS Zima przy aplikacji ka dej warstwy na podło u nie mo e byç szronu, lodu ani Êniegu. Temperatura wykonywania robót w systemie Ceresit VWS Zima mo e wynosiç od 0 do +20ºC, przy wilgotnoêci wzgl dnej powietrza poni ej 80%. W czasie prowadzenia robót ociepleniowych trzeba bezwzgl dnie stosowaç osłony na rusztowaniach. Po upływie 8 godzin od aplikacji wyroby wchodzàce w skład systemu Ceresit VWS Zima sà odporne na spadki temperatury do poziomu 5 C. JeÊli w ciàgu 3 dni zapowiadane sà dalsze spadki temperatury, to nale y przerwaç aplikacj systemu. Obróbki blacharskie powinny wystawaç minimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie zabezpieczaç go przed zaciekami wody deszczowej. Przy wykonywaniu tynków na jednej płaszczyênie nale y pracowaç bez przerw i na sàsiadujàcych poziomach rusztowaƒ, zachowujàc jednakowe dozowanie wody. Z uwagi na wypełniacze naturalne, mogàce powodowaç ró nice w wyglàdzie tynku na jednej płaszczyênie nale y stosowaç materiał o tym samym numerze szar y produkcyjnej, umieszczonym na ka dym opakowaniu. Wykonane tynki powinny byç chronione przed deszczem (osłony na rusztowaniach) przez minimum 1 dzieƒ, a mineralne tynki kolorowe przez co najmniej 3 dni. Odnosi si to do temperatury +20 C oraz wilgotnoêci wzgl dnej powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkach nale y uwzgl dniç wolniejsze wiàzania tynków. 112 Ocieplanie budynków Systemami Ceresit

113 113 IX Ocieplanie budynków Systemami Ceresit

114 Gdzie najcz Êciej pope niane sà b dy? Najcz Êciej pope nianymi b dami przy pracach ociepleniowych sà: Pomijanie w dokumentacji projektowej szczegó ów ocieplania detali architektonicznych, sposobów wykonania obróbek blacharskich, okreêlenia rodzaju i liczby àczników mechanicznych przypadajàcych na 1 m 2. Daje to swobod wykonawcy, ale i zwi ksza jego odpowiedzialnoêç. Niedok adnie opracowana dokumentacja bywa przyczynà wi kszych od zaplanowanych nak adów. Niestety budynki indywidualne najcz Êciej ocieplane sà bez adnej dokumentacji! Wykonawcy zbyt ma à wag przywiàzujà do oceny geometrii Êcian: ich równoêci i odchylenia od pionu. Roboty dociepleniowe stwarzajà okazj do wyprostowania budynków wykonanych np. w technologii wielkop ytowej. Wià e si to jednak z wykonaniem tynków wyrównawczych, ze zwi kszonym zu yciem zaprawy klejàcej, a nawet ze zró nicowaniem, tj. zwi kszeniem gruboêci p yt termoizolacyjnych. 114 What are the most common errors?

115 Bywa, e w technologii ocieplania Êcian systemami BSO stosowane sà materia y ró nych producentów. Takie niesystemowe rozwiàzanie grozi powa nymi konsekwencjami. Aprobat Technicznà Instytutu Techniki Budowlanej otrzymuje system materia ów po przeprowadzeniu odpowiednich badaƒ sprawdzajàcych. Wspó dzia anie materia ów pochodzàcych z ró nych systemów nie jest badane! Ujawnienie stosowania w jednym rozwiàzaniu materia ów niewchodzàcych w sk ad systemu mo e byç powodem oddalenia ewentualnych reklamacji. Przyklejanie p yt termoizolacyjnych nie zawsze poprzedza oczyszczenie pod o a (obmiecenie z kurzu, mycie wodà, usuwanie glonów) czy gruntowanie pod o y bardzo nasiàkliwych. Stosowanie wysokociênieniowych myjek nie jest jeszcze powszechne. Przy mocowaniu p yt termoizolacyjnych b dem jest nak adanie zaprawy tylko w postaci placków. Oprócz os abienia przyczepnoêci, niepodparte kraw dzie p yt uginajà si, co utrudnia prawid owe wykonywanie kolejnych etapów prac. Przyklejanie p yt termoizolacyjnych bez przewiàzania (szczególnie na kraw dziach budynku) i brak dostatecznych zak adów siatki zbrojeniowej sà przyczynami p kni ç na elewacjach. Zaniechanie szlifowania uskoków p yt styropianowych grubym papierem Êciernym oraz wype nianie styków p yt zaprawà ujawnia si w postaci cieni przy bocznym oêwietleniu Êciany i plam na wyprawie elewacyjnej. Brak wype niania szczeliwem akrylowym szczelin przy oêcie nicach i obróbkach blacharskich umo liwia wnikanie wody deszczowej pod p yty termoizolacyjne. Nienaklejanie dodatkowych, ukoênych at z siatki w naro ach otworów jest przyczynà powstawania ukoênych p kni ç. Brak dodatkowej warstwy siatki na wysokoêci do 2 m od poziomu terenu sprzyja uszkodzeniom powodowanym przypadkowym oddzia ywaniem mechanicznym. Zbyt ma a gruboêç warstwy zbrojeniowej bàdê co gorsza rozpinanie siatki na sucho i tylko powierzchniowe szpachlowanie zaprawà os abia zabezpieczenie materia u izolacyjnego i bardzo êle wp ywa na trwa oêç wyprawy tynkarskiej. Zbyt ma a liczba tynkarzy przy wykonywaniu warstwy elewacyjnej. Praca powinna byç tak zorganizowana, aby bez przerw pracowaç jednoczeênie na minimum 2 lub 3 poziomach rusztowania. Tylko wtedy po àczenia tynku na elewacji nie b dà widoczne. Przed rozpocz ciem prac tynkarskich nale y wyznaczyç miejsca, w których po àczenia tynków nie b dà raziç, np. w liniach przebiegu rur spustowych. Brak os on na rusztowaniach niesie ryzyko rozmycia Êwie ego tynku przez deszcz albo pojawienia si odbarwieƒ. Równie przy adnej pogodzie os ony sà potrzebne, gdy zmniejszajà szybkoêç przesychania cienkowarstwowych materia ów i stanowià ochron dla Êwie ego tynku przed wiatrem niosàcym kurz. Gdzie najcz Êciej pope niane sà b dy? X Nieprawid owe osadzenie àczników mechanicznych. Nadmierne zag bienie grzybka àcznika powoduje zniszczenie struktury p yt termoizolacyjnych. Z kolei zbyt p ytkie osadzenie sprawia, e àcznik nie trzyma p yty nale ycie, a powsta a wypuk oêç pozostaje widoczna i os abia warstw zbrojonà. 115

116 Systemy renowacji ociepleƒ Bezspoinowe systemy ocieplania Êcian zewn trznych budynków BSO to technologia znana i powszechnie stosowana od oko o 40 lat. Pierwsze z ociepleƒ budynków w systemie Ceresit zrealizowane zosta y na poczàtku lat 60-tych minionego wieku. W tym czasie wiele obiektów budownictwa mieszkaniowego, ogólnego i przemys owego zosta o ocieplonych lub poddanych termorenowacji. Zdecydowana wi kszoêç wykonanych ociepleƒ funkcjonuje do dziê. Po niektórych z nich atwiej poznaç up yw czasu. Problemy dotyczàce stanu technicznego i estetyki elewacji majà szereg przyczyn. Wynikajà z b dów, które mog y zostaç pope nione na ka dym etapie ycia systemu: projektowania i produkcji materia ów, projektowania inwestycji, realizacji i eksploatacji. Usterki widoczne na powierzchni elewacji lub po wewn trznej stronie Êciany fasadowej mogà mieç swojà przyczyn w ka dej warstwie uk adu. Z punktu widzenia trwa oêci systemu ociepleƒ niesamowicie istotne sà zatem coroczne inspekcje stanu technicznego, które sà obowiàzkowe wed ug wszystkich gremiów technicznych zajmujàcych si problematykà systemów ociepleƒ. W wi kszoêci przypadków wczesne wykrycie i prawid owe usuni cie przyczyn usterek jest najtaƒszà metodà uzyskania optymalnej efektywnoêci uk adu ociepleniowego. Poni ej przedstawiamy analiz b dów i uszkodzeƒ dotyczàcych kolejnych warstw systemów ociepleƒ wraz z omówieniem przyczyn i metod ich naprawy w oparciu o rozwiàzania Ceresit. 116 Systemy renowacji ociepleƒ

117 Pod o e Wada Przyczyna Naprawa Rozwiàzanie nadmierna wilgotnoêç pod systemem przecieki pod BSO lub w profilach blacharskich uszczelniç kraw dzie, np. mi dzy futrynami okien i BSO; poprawiç połàczenie i kształt profili ochronnych szczeliwo akrylowo- -silikonowe lub silikonowo-poliuretanowe Ceresit CS 29 rozwarstwienia zbyt mała paroprzepuszczalnoêç systemu zbyt niska (lub nawet niesprawdzona) noênoêç podło a obliczyç ponownie warunki higrotermiczne istniejàcej Êciany; wymieniç (w zale noêci od wyniku obliczeƒ) tynk lub cały system na uk ad o ni szym Sd przeanalizowaç miejsce wyst powania niedoskonałoêci podło a; zamocowaç mechanicznie dodatkowà siatk i tynk albo usunàç cały BSO włàcznie z nienoênymi cz Êciami podło a; odtworzyç podło e; poło yç nowy BSO oprogramowanie obliczeniowe Ceresit Konstruktor 3.7 ; systemy Ceresit WM, VWS z tynkami silikatowymi, silikonowymi lub mineralnymi systemy Ceresit VWS, WM; mocowanie Ceresit CT 330 lub CT 335; przygotowanie podło a: Ceresit CT 17, CT 29, CC 81 (jako dodatek do zapraw naprawczych) XI Systemy renowacji ociepleƒ 117

118 Mocowanie p yt izolacyjnych Wada Przyczyna Naprawa Rozwiàzanie uszkodzenie zaprawy klejowej niewystarczajàca powierzchnia przylegania zbyt du e obcià enia podczas wiàzania zaprawy; uszkodzenie Êwie ego kleju spowodowane mrozem lub zbyt wysokà temperaturà zbyt du e nierównoêci podło a niemo liwe do wyrównania przez warstw kleju; za mała iloêç kleju je eli deformacje sà niewidoczne i wytrzymałoêç kleju na Êciskanie jest wystarczajàca, zamontowaç dodatkowe kotwy lub wymieniç cały system kotwy, klej poliuretanowy Ceresit CT 84 Express, kompletne systemy Ceresit VWS/WM brak przylegania mi dzy zaprawà klejowà i płytami nieprawidłowe dozowanie wody; przekroczony czas wiàzania zaprawy klejowej; zbyt niska jakoêç powierzchni płyt (korozja, brud); nieprawidłowo nało ony klej (tylko punktowo); zbyt mało punktów na podło u, przerwy wypełnione tylko piankà PU (ciênienie ekspansji) niefunkcjonalne, nieefektywne mocowanie mechaniczne zbyt mało kotew lub słaba jakoêç osadzenia kotew; nieefektywnoêç kotew uwidacznia si dopiero, gdy klej przestaje działaç dodatkowe kotwy; warstwa zbrojona oraz tynk kotwy Ceresit CT 330 lub CT 335, zaprawy Ceresit CT 85/CT 87/CT 190 /siatka Ceresit CT 325, wszystkie tynki Ceresit 118 Systemy renowacji ociepleƒ

119 Warstwa izolacyjna Wada Przyczyna Naprawa Rozwiàzanie nadmierna wilgotnoêç przecieki pod BSO lub w profilach blacharskich uszczelniç kraw dzie, np. mi dzy futrynami okien i BSO; poprawiç poło enie i kształt profili ochronnych szczeliwo silikonowo- -akrylowe Ceresit, szczeliwo poliuretanowe Ceresit CS 29 przerwy mi dzy płytami zbyt mała przepuszczalnoêç pary wodnej BSO skurcze p yt z niesezonowanego styropianu płyty niew aêciwie podklejone (ocieplenie wisi na ko kach) ponownie obliczyç warunki hydrotermiczne istniejàcej Êciany; wymieniç (w zale noêci od wyniku obliczeƒ) tynk lub cały system o ni szym Sd iniekcje z niskopr nej piany PU w szczelin mi dzy p ytami iniekcje z niskopr nej piany PU w szczelin pod p ytami oprogramowanie obliczeniowe Ceresit Konstruktor 3.7 ; systemy Ceresit WM, VWS z tynkami silikatowymi, silikonowymi lub mineralnymi piana pistoletowa VWS Ceresit CT 310 ew. klej Ceresit CT 84 Express XI Systemy renowacji ociepleƒ 119

120 Warstwa wzmacniajàca Wada Przyczyna Naprawa Rozwiàzanie brak przyczepnoêci mi dzy płytami i warstwà zbrojonà słaba jakoêç powierzchni płyt (korozja, brud); êle nało ona zaprawa (przez siatk ); zbyt du a wartoêç Sd tynku w przypadku małych powierzchni: wtrysnàç klej PU; w przypadku wi kszych, lokalnych uszkodzeƒ: wymieniç siatk i tynk klej poliuretanowy Ceresit CT 84 Express przerwy i p kni cia brak lub za małe zakłady siatki; brak zbrojenia krytycznych detali; zbyt cienka warstwa zaprawy; niewłaêciwa siatka dodatkowe zbrojenie i tynk kotwy Ceresit CT 330 lub CT 335, zaprawy Ceresit CT 85/CT 87/ CT 190, siatka Ceresit CT 325, wszystkie tynki i farby Ceresit rozwarstwienia niew aêciwe dozowanie wody; uszkodzenia mrozowe usunàç wszystkie uszkodzone materiały; uło yç nowe zbrojenie i tynk zaprawy Ceresit CT 85/CT 87/ CT 190, siatka Ceresit CT 325, wszystkie tynki i farby Ceresit 120 Systemy renowacji ociepleƒ

121 Tynk Wada Przyczyna Naprawa Rozwiàzanie zanieczyszczenia powierzchni zanieczyszczone powietrze lub deszcz oczyêciç; w zale noêci od wyników impregnacja lub malowanie impregnacja Ceresit CT 13 (dla tynków mineralnych), farba odpowiednia dla istniejàcego tynku zanieczyszczenia strukturalne zanieczyszczenia biologiczne wykwity, przebarwienia zanieczyszczone powietrze lub deszcz w połàczeniu z wy szà nasiàkliwoêcià tynku wilgotne Êrodowisko; brak promieniowania UV; niewłaêciwe warunki wiàzania niew aêciwy czas przerw roboczych; zabrudzone lub zbyt wilgotne podło e; nakładanie w niewłaêciwych warunkach oczyêciç i pomalowaç zdezynfekowaç; mechaniczne usunàç zanieczyszczenia; ponownie zdezynfekowaç; pomalowaç farbà silikatowà mechanicznie usunàç wykwity (twardà szczotkà); pomalowaç wszystkie farby Ceresit Ceresit CT 99, CT 54 wszystkie farby Ceresit XI Systemy renowacji ociepleƒ p cherze nakładanie na Êwie y klej lub farb gruntujàcà usunàç uszkodzony tynk; ponownie nało yç grunt i tynk Ceresit CT 15/CT 16, Ceresit tynki i farby rysy paj czynowate, p kni cia niewłaêciwe warunki wiàzania; nieodpowiednie dozowanie wody pokryç bardzo elastycznà powłokà malarskà; w przypadku tynku mineralnego bezbarwnym impregnatem Ceresit CT 13 CT 44 rysy i p kni cia zawsze na skutek wspomnianych wad w gł bszych warstwach wyglàd powierzchni nieakceptowalny widoczne połàczenia; zbyt cienka warstwa; niedostateczna liczba pracowników ekipy wykonawczej na tynkach o fakturze kamyczek : grunt i tynk (tylko Ceresit CT 60/CT 72/CT 74) na tynkach o fakturze kornik : zbrojenie, grunt i dowolny tynk Ceresit 121

122 Farba Wada Przyczyna Naprawa Rozwiàzanie zanieczyszczenia powierzchni zanieczyszczone powietrze lub deszcz oczyêciç strumieniem wody pod ciênieniem (myjka wysokociênieniowa) zanieczyszczenia strukturalne zanieczyszczone powietrze lub deszcz w połàczeniu z wy szà nasiàkliwoêcià tynku oczyêciç i pomalowaç farby Ceresit dobrane do istniejàcego pod o a zanieczyszczenia biologiczne wilgotne Êrodowisko; brak promieniowania UV; niewłaêciwe warunki wiàzania zdezynfekowaç; mechanicznie usunàç zabrudzenia; powtórnie zdezynfekowaç; pomalowaç farbà silikatowà dezynfekcja Ceresit CT 99, farba Ceresit CT 54 p cherze zbyt du a wartoêç Sd powłoki malarskiej w porównaniu z podło em usunàç uszkodzonà powłok ; nało yç farb (Si, Sc) farby Ceresit CT 54, CT 48 zakurzone podło e usunàç uszkodzonà powłok ; nało yç farb (Si, Sc, Ac) Ceresit CT 42, CT 44, CT 48, CT 54 rysy paj czynowate, p kni cia niewłaêciwe warunki wiàzania; zbyt du a iloêç wody pokryç bardzo elastycznà powłokà malarskà impregnacja Ceresit CT Systemy renowacji ociepleƒ

123 XI Systemy renowacji ociepleƒ 123

124 PewnoÊç w szczegó ach Dodatkowe mocowanie àcznikami mechanicznymi p yt styropianowych szerokoêç budynku do 8 m od 8 do 16 m powy ej 16 m pasmo kraw dziowe 1.0 m 1.5 m 2.0 m 124 PewnoÊç w szczegó ach

125 Dodatkowe mocowanie àcznikami mechanicznymi p yt we ny mineralnej szerokoêç budynku do 8 m od 8 do 16 m powy ej 16 m pasmo kraw dziowe 1.0 m 1.5 m 2.0 m Dodatkowe mocowanie àcznikami mechanicznymi p yt lamellowych szerokoêç budynku do 8 m od 8 do 16 m powy ej 16 m pasmo kraw dziowe 1.0 m 1.5 m 2.0 m Dodatkowe wzmocnienia warstwy zbrojonej w naro ach otworów okiennych (drzwiowych) XII PewnoÊç w szczegó ach 125

126 Dolna kraw dê systemów dociepleƒ mineralna izolacja pionowa Ceresit CR 65 lub CR 166 tynk cementowo-wapienny tynk mozaikowy Ceresit CT 77 farba gruntujàca Ceresit CT 16 profil coko owy dybel mocujàcy profil coko owy zaprawa klejàca Ceresit izolacja termiczna zaprawa Ceresit podwójnie zbrojona siatkà do wysokoêci min. 2 m nad poziom terenu farba gruntujàca Ceresit wyprawa elewacyjna Ceresit strop nad piwnicami Docieplenie coko u budynku grunt pod pionowà bitumicznà izolacj Ceresit bitumiczna izolacja pionowa Ceresit Ceresit CP 43 styropian ekstrudowany warstwa podwójnie zbrojona siatkà farba gruntujàca Ceresit CT 16 tynk mozaikowy Ceresit CT 77 akryl Ceresit profil coko owy dybel mocujàcy profil coko owy zaprawa klejàca Ceresit izolacja termiczna zaprawa Ceresit podwójnie zbrojona siatkà do wysokoêci min. 2 m nad poziom terenu farba gruntujàca Ceresit wyprawa elewacyjna Ceresit strop nad piwnicami Docieplenie wypuk ej kraw dzi budynku zaprawa klejàca Ceresit izolacja termiczna naro nik metalowy fabrycznie oklejony siatkà zaprawa Ceresit zbrojona siatkà z w ókna szklanego farba gruntujàca Ceresit wyprawa elewacyjna Ceresit 126 PewnoÊç w szczegó ach

127 Docieplenie wkl s ej kraw dzi budynku zaprawa klejàca Ceresit izolacja termiczna naro nik metalowy fabrycznie oklejony siatkà zaprawa Ceresit zbrojona siatkà z w ókna szklanego farba gruntujàca Ceresit wyprawa elewacyjna Ceresit Po àczenie ze stropem nad bramà lub przejazdem zaprawa klejàca Ceresit izolacja termiczna naro nik metalowy fabrycznie oklejony siatkà zaprawa Ceresit zbrojona siatkà z w ókna szklanego farba gruntujàca Ceresit wyprawa elewacyjna Ceresit Po àczenie z p ytà balkonowà XII PewnoÊç w szczegó ach zaprawa klejàca Ceresit izolacja termiczna naro nik metalowy fabrycznie oklejony siatkà zaprawa Ceresit zbrojona siatkà z w ókna szklanego farba gruntujàca Ceresit wyprawa elewacyjna Ceresit akryl Ceresit 127

128 Po àczenie z posadzkà tarasu izolacja mineralna Ceresit CR 166 zaprawa klejàca Ceresit izolacja termiczna zaprawa Ceresit zbrojona siatkà z w ókna szklanego farba gruntujàca Ceresit wyprawa elewacyjna Ceresit akryl Ceresit Docieplenie Êciany z cofni tym coko em profil coko owy profil mocujàcy profil coko owy zaprawa klejàca Ceresit izolacja termiczna àcznik mechaniczny zaprawa Ceresit podwójnie zbrojona siatkà do wysokoêci min. 2 m nad poziom terenu farba gruntujàca Ceresit wyprawa elewacyjna Ceresit strop nad piwnicami Docieplenie oêcie y okiennych zaprawa klejàca Ceresit izolacja termiczna naro nik metalowy fabrycznie oklejony siatkà zaprawa Ceresit zbrojona siatkà z w ókna szklanego farba gruntujàca Ceresit wyprawa elewacyjna Ceresit akryl Ceresit 128 PewnoÊç w szczegó ach

129 Docieplenie oêcie y okna osadzonego w licu Êciany siatka naklejona na pod o e zaprawa klejàca Ceresit izolacja termiczna naro nik metalowy fabrycznie oklejony siatkà zaprawa Ceresit zbrojona siatkà z w ókna szklanego farba gruntujàca Ceresit wyprawa elewacyjna Ceresit akryl Ceresit Docieplenie nadpro a zaprawa klejàca Ceresit izolacja termiczna naro nik metalowy fabrycznie oklejony siatkà zaprawa Ceresit zbrojona siatkà z w ókna szklanego farba gruntujàca Ceresit wyprawa elewacyjna Ceresit akryl Ceresit Docieplenie nadpro a okna osadzonego w licu Êciany XII PewnoÊç w szczegó ach siatka naklejona na pod o e zaprawa klejàca Ceresit izolacja termiczna naro nik metalowy fabrycznie oklejony siatkà zaprawa Ceresit zbrojona siatkà z w ókna szklanego farba gruntujàca Ceresit wyprawa elewacyjna Ceresit akryl Ceresit 129

130 Docieplenie muru podokiennego zaprawa klejàca Ceresit izolacja termiczna zaprawa Ceresit zbrojona siatkà z w ókna szklanego farba gruntujàca Ceresit wyprawa elewacyjna Ceresit akryl Ceresit Docieplenie muru pod oknem osadzonym w licu Êciany siatka naklejona na pod o e zaprawa klejàca Ceresit izolacja termiczna zaprawa Ceresit zbrojona siatkà z w ókna szklanego farba gruntujàca Ceresit wyprawa elewacyjna Ceresit akryl Ceresit Po àczenie z okapem dachu drewnianego zaprawa klejàca Ceresit izolacja termiczna zaprawa Ceresit zbrojona siatkà z w ókna szklanego farba gruntujàca Ceresit wyprawa elewacyjna Ceresit akryl Ceresit 130 PewnoÊç w szczegó ach

131 Po àczenie z gzymsem stropodachu wentylowanego zaprawa klejàca Ceresit izolacja termiczna zaprawa Ceresit zbrojona siatkà z w ókna szklanego farba gruntujàca Ceresit wyprawa elewacyjna Ceresit akryl Ceresit Docieplenie muru powy ej po aci dachowej zaprawa klejàca Ceresit izolacja termiczna zaprawa Ceresit zbrojona siatkà z w ókna szklanego farba gruntujàca Ceresit wyprawa elewacyjna Ceresit akryl Ceresit Po àczenie z kratkà wentylacyjnà XII PewnoÊç w szczegó ach zaprawa klejàca Ceresit izolacja termiczna naro nik metalowy fabrycznie oklejony siatkà zaprawa Ceresit zbrojona siatkà z w ókna szklanego farba gruntujàca Ceresit wyprawa elewacyjna Ceresit akryl Ceresit 131

132 Dylatacja szerokoêci powy ej 35 mm profile coko owe àcznik mechaniczny zaprawa klejàca Ceresit izolacja cieplna warstwa zbrojona siatkà z w ókna szklanego farba gruntujàca Ceresit wyprawa elewacyjna Ceresit blachy aluminiowe Uszczelnienie dylatacji za pomocà taêmy dylatacyjnej wype nienie uszczelniaczem poliuretanowym taêma dylatacyjna zaprawa klejàca Ceresit izolacja termiczna zaprawa Ceresit zbrojona siatkà z w ókna szklanego farba gruntujàca Ceresit wyprawa elewacyjna Ceresit sznur poliuretanowy uszczelniacz poliuretanowy Ceresit CS 29 Uszczelnienie dylatacji za pomocà taêmy dylatacyjnej wype nienie profilem dylatacyjnym taêma dylatacyjna zaprawa klejàca Ceresit izolacja termiczna zaprawa Ceresit zbrojona siatkà z w ókna szklanego farba gruntujàca Ceresit wyprawa elewacyjna Ceresit profil dylatacyjny 132 PewnoÊç w szczegó ach

133 Uszczelnienie dylatacji naro nej za pomocà taêmy dylatacyjnej wype nienie uszczelniaczem poliuretanowym taêma dylatacyjna zaprawa klejàca Ceresit izolacja termiczna zaprawa Ceresit zbrojona siatkà z w ókna szklanego farba gruntujàca Ceresit wyprawa elewacyjna Ceresit sznur poliuretanowy uszczelniacz poliuretanowy Ceresit CS 29 Uszczelnienie dylatacji naro nej za pomocà taêmy dylatacyjnej wype nienie profilem dylatacyjnym taêma dylatacyjna zaprawa klejàca Ceresit izolacja termiczna zaprawa Ceresit zbrojona siatkà z w ókna szklanego farba gruntujàca Ceresit wyprawa elewacyjna Ceresit profil dylatacyjny Docieplenie Êciany z cofni tym coko em (system Ceresit VWS Ceramic) XII PewnoÊç w szczegó ach profil coko owy dybel mocujàcy profil coko owy zaprawa klejàca Ceresit izolacja termiczna àcznik mechaniczny zaprawa Ceresit, podwójnie zbrojona siatka do wysokoêci 2 m nad poziom zaprawa Ceresit CT 85 elastyczna zaprawa klejàca Ceresit CM 17 p ytki ceramiczne spoina uniwersalna, elastyczna Ceresit CE 43 uszczelniacz poliuretanowy Ceresit CS 29 strop nad piwnicami 133

134 Systemy ociepleƒ Ceresit przewodnik po produktach I Preparaty gruntujàce: grunty i farby gruntujàce 1 Rozpuszczalnikowy grunt g boko penetrujàcy CT 14 Do gruntowania nasiàkliwych pod o y przed wykonywaniem ok adzin z p ytek ceramicznych, pow ok malarskich lub tynków akrylowych. Mo na go stosowaç na Êcianach i posadzkach, wewnàtrz oraz na zewnàtrz budynków. Preparat zwi ksza powierzchniowà wytrzyma oêç betonów, tynków i jastrychów, a tak e zmniejsza ich nasiàkliwoêç. W aêciwoêci: odporny na warunki atmosferyczne zapobiegajàcy zabrudzeniom wzmacniajàcy pod o e przezroczysty odporny na promieniowanie UV Opakowanie: Puszki 5 l 134 Systemy ociepleƒ Ceresit - produkty

135 2 G boko penetrujàcy grunt bezrozpuszczalnikowy CT 17 Do gruntowania pod o y wewnàtrz i na zewnàtrz budynków przed mocowaniem p ytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, szpachlowaniem, malowaniem czy mocowaniem p yt izolacji termicznej. Zagruntowane CT 17 pod o a (wszelkiego rodzaju tynki, betony, jastrychy) majà mniejszà nasiàkliwoêç, co zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu zapraw klejàcych, posadzek, szpachlówek czy farb. Grunt nie zawiera rozpuszczalnika. W aêciwoêci: wzmacnia powierzchniowo pod o e zmniejsza nasiàkliwoêç pod o a paroprzepuszczalny do wn trz i na zewnàtrz gotowy do u ycia Opakowania: Plastikowe kanistry 2, 5, 10 l 3 Farba gruntujàca CT 15 U atwia nak adanie cienkowarstwowych tynków silikatowych stosowanych na zewnàtrz i wewnàtrz budynków. Jest zalecana do gruntowania warstwy zbrojonej siatkà przy ocieplaniu budynków metodà lekkà-mokrà w systemach ociepleƒ Ceresit oraz do tradycyjnych tynków. Zagruntowanie pod o a farbà CT 15 zdecydowanie zmniejsza jego nasiàkliwoêç, co zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu nak adanych potem materia ów. Zawarte w CT 15 drobne kruszywo czyni gruntowane powierzchnie szorstkimi i odpornymi na zarysowanie. Rozwija powierzchni, przez co zwi ksza przyczepnoêç tynków, szpachlówek i farb. 4 Farba gruntujàca CT 16 U atwia nak adanie tynków cienkowarstwowych stosowanych na zewnàtrz i wewnàtrz budynków. Jest zalecana do gruntowania warstwy zbrojonej siatkà przy ocieplaniu budynków metodà lekkàmokrà w systemach ociepleƒ Ceresit oraz do tradycyjnych tynków. Zagruntowanie pod o a farbà CT 16 zdecydowanie zmniejsza jego nasiàkliwoêç, co zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu nak adanych potem materia ów. Zawarte w CT 16 drobne kruszywo czyni gruntowane powierzchnie szorstkimi i odpornymi na zarysowanie. Rozwija powierzchni, przez co zwi ksza przyczepnoêç tynków, szpachlówek i farb. W aêciwoêci: u atwia nak adanie tynków zwi ksza przyczepnoêç do pod o a wodoodporna gotowa do u ycia produkowana w kilku kolorach Opakowania: Plastikowe wiaderka 10 l W aêciwoêci: u atwia nak adanie tynków zwi ksza przyczepnoêç do pod o y wodoodporna gotowa do u ycia produkowana w kilku kolorach Opakowania: Plastikowe wiaderka 5, 10 l XIII Systemy ociepleƒ Ceresit produkty 135

136 5 Farba gruntujàca CT 16 ZIMA Zalecana jest do gruntowania warstwy zbrojonej siatkà przy ocieplaniu budynków metodà lekkàmokrà w systemach ociepleƒ Ceresit oraz tradycyjnych tynków, wszelkich betonów i mocnych powłok malarskich. WłaÊciwoÊci farby umo liwiajà prowadzenie robót w łagodnych warunkach zimowych, to znaczy, gdy w czasie wykonywania prac temperatura wynosi nie mniej ni 0 C, a po 8 godzinach od zastosowania mo liwe sà spadki temperatury do 5 C. Zagruntowanie podło a farbà CT 16 ZIMA zdecydowanie zmniejsza jego nasiàkliwoêç, co zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu nakładanych potem materiałów. Zawarte w CT 16 ZIMA drobne kruszywo czyni gruntowane powierzchnie szorstkimi i odpornymi na zarysowanie. Rozwija powierzchni, przez co zwi ksza przyczepnoêç tynków, szpachlówek i farb. W aêciwoêci: umo liwia prowadzenie robót w obni onych temperaturach u atwia nak adanie tynków zwi ksza przyczepnoêç do pod o y wodoodporna gotowa do u ycia produkowana w kilku kolorach Opakowania: Plastikowe wiaderka 5, 10 l II Zaprawy klejàce i klejowo-szpachlowe 1 Zaprawa klejàca do styropianu CT 83 Do przyklejania p yt styropianowych w ramach bezspoinowych systemów ocieplania Êcian zewn trznych budynków Ceresit VWS. Przyklejone zaprawà p yty wymagajà dodatkowego mocowania àcznikami mechanicznymi, tj. odpowiednimi ko kami rozpr nymi z tworzywa sztucznego. Ekonomiczna w u yciu, paroprzepuszczalna. Zapewnia szybki przyrost wytrzyma oêci. W aêciwoêci: dobra przyczepnoêç do pod o a ekonomiczna w u yciu szybki przyrost wytrzyma oêci paroprzepuszczalna Opakowania: Worki 25 kg 136 Systemy ociepleƒ Ceresit - produkty

137 2 Klej poliuretanowy do styropianu CT 84 Express Do mocowania płyt styropianowych przy ocieplaniu Êcian budynków systemem Ceresit VWS Express. Bardzo atwa aplikacja, niskie zu ycie, bardzo szybki przyrost wytrzyma oêci oraz mo liwoêç aplikacji w ró nych warunkach pogodowych. Przyklejone płyty wymagajà dodatkowego mocowania łàcznikami mechanicznymi. Umo liwia bardzo szybki post p prac, dzi ki czemu aplikacja systemu ociepleƒ trwa krócej nawet o 5 dni ni systemu tradycyjnego. W aêciwoêci: łatwy w dozowaniu i wygodny w u yciu superszybki, umo liwia szybki post p prac, tzn. wykonanie w ciàgu jednego dnia klejenia, kołkowania i warstwy zbrojonej siatkà superwydajny wysoka przyczepnoêç do podło y mineralnych i styropianu o bardzo dobrej izolacyjnoêci umo liwia prowadzenie robót w obni onych temperaturach i podwy szonej wilgotnoêci niskopr ny, stabilny wymiarowo, wodoodporny, nie zawiera freonu 3 Zaprawa VWS CT 85 Do ocieplania Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà z zastosowaniem p yt styropianowych. Jest sk adnikiem bezspoinowych systemów ocieplania Êcian zewn trznych budynków Ceresit VWS. Zaprawa CT 85 stosowana jest zarówno do mocowania p yt styropianowych, jak i do wykonywania zbrojonej warstwy ochronnej przy ocieplaniu budynków nowo wznoszonych, jak i poddawanych termorenowacji. Opakowanie: Puszki 750 ml W aêciwoêci: wysoka przyczepnoêç do pod o y mineralnych i styropianu paroprzepuszczalna odporna na warunki atmosferyczne uelastyczniona wzmocniona w óknami odporna na rysy i p kni cia XIII Systemy ociepleƒ Ceresit produkty Opakowania: Worki 25 kg 137

138 4 Zaprawa VWS CT 85 ZIMA Do ocieplania Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà z zastosowaniem p yt styropianowych. Jest sk adnikiem bezspoinowego systemu ocieplania Êcian zewn trznych budynków Ceresit VWS Zima. W aêciwoêci zaprawy umo liwiajà prowadzenie robót w agodnych warunkach zimowych, to znaczy, gdy w czasie wykonywania prac temperatura wynosi nie mniej ni 0 C. Po 8 godzinach od zastosowania mo liwe sà spadki temperatury do -5 C. Ekonomiczna w u yciu, paroprzepuszczalna. W aêciwoêci: umo liwia prowadzenie robót przy niskich temperaturach wysoka przyczepnoêç do pod o y mineralnych i styropianu paroprzepuszczalna odporna na warunki atmosferyczne zbrojona w óknami odporna na rysy i p kni cia Opakowania: Worki 25 kg 5 Bia a zaprawa klejowo-szpachlowa VWS/ WM CT 87 2 w 1 Do ocieplania Êcian zewn trznych budynków w systemach Ceresit VWS i WM Premium oraz VWS Express. Bia a, paroprzepuszczalna i uelastyczniona. S u y do mocowania p yt styropianowych i we ny mineralnej oraz do wykonywania na nich cienkiej warstwy zbrojonej siatkà z w ókna szklanego. Nie wymaga gruntowania farbà gruntujàcà przed nak adaniem tynku cienkowarstwowego. Po zarobieniu 25 kg zaprawy wodà otrzymujemy wi cej gotowej masy ni z tradycyjnej zaprawy szpachlowej. Dzi ki zaprawie Ceresit CT 87 2 w 1 aplikacja systemu dociepleƒ jest szybsza i atwiejsza, a koszt m 2 systemu ni szy, dzi ki ni szym kosztom materia u (nie trzeba gruntowaç), robocizny i rusztowaƒ (czas realizacji ocieplenia budynku krótszy o 2-3 dni). W aêciwoêci: nie wymaga gruntowania farbà gruntujàcà superwydajna, zu ycie tylko 3 kg/m 2 (warstwa zbrojona) szybka aplikacja systemu doskonale parametry robocze uelastyczniona zbrojona w óknami odporna na rysy i p kni cia Opakowania: Worki 25 kg 6 Zaprawa klejàca do wełny mineralnej CT 180 Do mocowania płyt wełny mineralnej przy ocieplaniu Êcian budynków systemami Ceresit WM Classic. Przyklejone płyty wymagajà dodatkowego mocowania łàcznikami mechanicznymi Ceresit CT 335. WłaÊciwoÊci: wysoka przyczepnoêç do podło y mineralnych i wełny paroprzepuszczalna odporna na warunki atmosferyczne uelastyczniona Opakowania: Worki 25 kg 138 Systemy ociepleƒ Ceresit - produkty

139 7 Zaprawa WM CT 190 Do ocieplania Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà z zastosowaniem fasadowych p yt z we ny mineralnej. Jest sk adnikiem bezspoinowych systemów ocieplania Êcian zewn trznych budynków Ceresit WM. Odpowiednia zarówno do ocieplania budynków nowo wznoszonych, jak i poddawanych termorenowacji. W aêciwoêci: wysoka przyczepnoêç do pod o y mineralnych i styropianowych paroprzepuszczalna odporna na warunki atmosferyczne uelastyczniona wzmacniana w óknami Opakowania: Worki 25 kg 8 Zaprawa klejàca do styropianu ZS Zaprawa klejàca do przyklejania p yt styropianowych w ramach systemu Ceresit VWS Popular. Przyklejone zaprawà p yty wymagajà dodatkowego mocowania àcznikami mechanicznymi. Zaprawa klejàca do styropianu i wykonywania warstwy zbrojonej siatkà z w ókna szklanego w ramach systemu Ceresit VWS Popular. Opakowania: Worki 25 kg 9 Zaprawa klejàca do styropianu i wykonywania warstwy zbrojonej ZU Opakowania: Worki 25 kg XIII Systemy ociepleƒ Ceresit produkty 139

140 III Tynki elewacyjne 1 Tynk mineralny CT 35, faktura kornikowa ziarno 2,5 mm i 3,5 mm Do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na pod o ach betonowych, tradycyjnych tynkach, pod o ach gipsowych oraz na p ytach gipsowo-kartonowych, gipsowow óknowych itp. Zalecamy stosowanie tynku CT 35 jako wyprawy elewacyjnej w bezspoinowych systemach ociepleƒ Ceresit VWS i WM. Tynk CT 35 wytwarzany jest w kilku wariantach kolorystycznych i wersji do malowania. W aêciwoêci: produkowany w kilku kolorach i w wersji do malowania paroprzepuszczalny hydrofobowy odporny na warunki atmosferyczne niepalny Opakowania: Worki 25 kg 2 Tynk mineralny CT 36 faktura mix Do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na pod o ach betonowych, tradycyjnych tynkach, pod o ach gipsowych oraz na p ytach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp. Zalecamy stosowanie tynku CT 36 jako wyprawy elewacyjnej w bezspoinowych systemach ociepleƒ Ceresit VWS i WM. Materia zawiera ziarno ok. 2 mm. W aêciwoêci: mineralny paroprzepuszczalny hydrofobowy odporny na warunki atmosferyczne do wn trz i na zewnàtrz produkowany w kolorze bia ym i w wersji do malowania niepalny Opakowania: Worki 25 kg 3 Tynk mineralny CT 137, faktura kamyczkowa ziarno 1,5 mm, 2,0 mm i 2,5 mm Do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na pod o ach betonowych, tradycyjnych tynkach, pod o ach gipsowych oraz na p ytach gipsowo-kartonowych, gipsowow óknowych itp. Zalecamy stosowanie tynku CT 137 jako wyprawy elewacyjnej w systemach ociepleƒ Ceresit VWS i WM. Tynk CT 137 wytwarzany jest w kilku wariantach kolorystycznych oraz w wersji do malowania. W aêciwoêci: produkowany w kilku kolorach i w wersji do malowania paroprzepuszczalny hydrofobowy odporny na warunki atmosferyczne niepalny Opakowania: Worki 25 kg 140 Systemy ociepleƒ Ceresit - produkty

141 4 Tynk akrylowy CT 60, faktura kamyczkowa ziarno 1,5 mm, 2,0 mm i 2,5 mm Do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na pod o ach betonowych, tradycyjnych tynkach, pod o ach gipsowych oraz na p ytach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp. Zalecamy stosowanie tynku CT 60 jako wyprawy elewacyjnej w bezspoinowych systemach ociepleƒ Ceresit VWS. Do aplikacji wewnàtrz i na zewnàtrz. Produkowany w ponad 160 kolorach. W aêciwoêci: gotowy do u ycia paroprzepuszczalny hydrofobowy odporny na warunki atmosferyczne Opakowania: Plastikowe wiaderka 25 kg 5 Tynk akrylowy CT 60 ZIMA, faktura kamyczkowa ziarno 1,5mm, 2,0 mm i 2,5 mm Do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podło ach betonowych, tradycyjnych tynkach itp. Zalecamy stosowanie tynku CT 60 ZIMA jako wyprawy elewacyjnej w bezspoinowym systemie ociepleƒ Ceresit VWS ZIMA. WłaÊciwoÊci tynku umo liwiajà prowadzenie robót w łagodnych warunkach zimowych, to znaczy, gdy w czasie wykonywania prac temperatura wynosi nie mniej ni 0 C, a po 8 godzinach od zastosowania mo liwe sà spadki temperatury do 5 C. Do aplikacji wewnàtrz i na zewnàtrz. Produkowany w ponad 160 kolorach. 6 Tynk akrylowy CT 63, faktura kornikowa ziarno 3 mm W aêciwoêci: umo liwia prowadzenie robót przy niskich temperaturach gotowy do u ycia paroprzepuszczalny hydrofobowy odporny na warunki atmosferyczne Opakowania: Plastikowe wiaderka 20 kg XIII Systemy ociepleƒ Ceresit produkty Do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na pod o ach betonowych, tradycyjnych tynkach, pod o ach gipsowych oraz na p ytach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp. Zalecamy stosowanie tynku CT 63 jako wyprawy elewacyjnej w bezspoinowych systemach ociepleƒ Ceresit VWS. Do aplikacji wewnàtrz i na zewnàtrz. Produkowany w ponad 160 kolorach. W aêciwoêci: gotowy do u ycia paroprzepuszczalny hydrofobowy odporny na warunki atmosferyczne Opakowania: Plastikowe wiaderka 25 kg 141

142 7 Tynk akrylowy CT 64, faktura kornikowa ziarno 2 mm Do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na pod o ach betonowych, tradycyjnych tynkach, pod o ach gipsowych oraz na p ytach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp. Zalecamy stosowanie tynku CT 64 jako wyprawy elewacyjnej w bezspoinowych systemach ociepleƒ Ceresit VWS. Do aplikacji wewnàtrz i na zewnàtrz. Produkowany w ponad 160 kolorach. W aêciwoêci: gotowy do u ycia paroprzepuszczalny hydrofobowy odporny na warunki atmosferyczne Opakowania: Plastikowe wiaderka 25 kg 8 Tynk akrylowy CT 64 ZIMA, faktura kornikowa ziarno 2 mm Do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podło ach betonowych, tradycyjnych tynkach itp. Zalecamy stosowanie tynku CT 64 ZIMA jako wyprawy elewacyjnej w bezspoinowym systemie ociepleƒ Ceresit VWS ZIMA. WłaÊciwoÊci tynku umo liwiajà prowadzenie robót w łagodnych warunkach zimowych, to znaczy, gdy w czasie wykonywania prac temperatura wynosi nie mniej ni 0 C, a po 8 godzinach od zastosowania mo liwe sà spadki temperatury do 5 C. Do aplikacji wewnàtrz i na zewnàtrz. Produkowany w ponad 160 kolorach. W aêciwoêci: umo liwia prowadzenie robót przy niskich temperaturach gotowy do u ycia paroprzepuszczalny hydrofobowy odporny na warunki atmosferyczne Opakowania: Plastikowe wiaderka 20 kg 9 Tynk mozaikowy CT 77 ziarno 1,4 2,0 mm Do wykonywania ozdobnych barwnych wypraw tynkarskich na tradycyjnych tynkach, na pod o ach betonowych, gipsowych oraz na p ytach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp. Spoiwem sà tu transparentne ywice, a wype niaczami kolorowe wirki kwarcowe lub naturalne amane kruszywo marmurowe (kolory oznaczone literà M). Materia przeznaczony jest do nak adania i wyg adzania metalowà pacà. Po zwiàzaniu uzyskuje si barwnà wypraw. W aêciwoêci: produkowany w kilkudziesi ciu kompozycjach kolorystycznych gotowy do u ycia odporny na warunki atmosferyczne odporny na szorowanie atwy do utrzymania w czystoêci Opakowania: Plastikowe wiaderka 20 kg 142 Systemy ociepleƒ Ceresit - produkty

143 10 Tynk silikatowy CT 72, faktura kamyczkowa ziarno 1,5 i 2,5 mm Do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na pod o ach betonowych, tradycyjnych tynkach, pod o ach gipsowych oraz na p ytach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp. Do aplikacji wewnàtrz i na zewnàtrz. Zalecamy stosowanie tynku CT 72 jako wyprawy elewacyjnej w bezspoinowych systemach ociepleƒ Ceresit VWS i WM. Produkowany w ponad 160 kolorach. W aêciwoêci: gotowy do u ycia wysoce paroprzepuszczalny hydrofobowy odporny na warunki atmosferyczne odporny na zabrudzenia Opakowania: Plastikowe wiaderka 20 kg 11 Tynk silikatowy CT 73, faktura kornikowa ziarno 2,0 i 3,0 mm Do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na pod o ach betonowych, tradycyjnych tynkach, pod o ach gipsowych oraz na p ytach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp. Do aplikacji wewnàtrz i na zewnàtrz. Zalecamy stosowanie tynku CT 73 jako wyprawy elewacyjnej w bezspoinowych systemach ociepleƒ Ceresit VWS i WM. Produkowany w ponad 160 kolorach. 12 Tynk silikonowy CT 74, faktura kamyczkowa ziarno 1,5 i 2,5 mm Do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na pod o ach betonowych, tradycyjnych tynkach, pod o ach gipsowych oraz na p ytach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp. Do aplikacji wewnàtrz i na zewnàtrz. Zalecamy stosowanie tynku CT 74 jako wyprawy elewacyjnej w bezspoinowych systemach ociepleƒ Ceresit VWS i WM. Produkowany w ponad 160 kolorach. W aêciwoêci: gotowy do u ycia wysoce paroprzepuszczalny hydrofobowy odporny na warunki atmosferyczne odporny na zabrudzenia Opakowania: Plastikowe wiaderka 20 kg W aêciwoêci: gotowy do u ycia paroprzepuszczalny wysoce hydrofobowy wysoka odpornoêç na warunki atmosferyczne wysoka odpornoêç na zabrudzenia XIII Systemy ociepleƒ Ceresit produkty Opakowania: Plastikowe wiaderka 20 kg 143

144 13 Tynk silikonowy CT 75, faktura kornikowa ziarno 2,0 i 3,0 mm Do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na pod o ach betonowych, tradycyjnych tynkach, pod o ach gipsowych oraz na p ytach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp. Do aplikacji wewnàtrz i na zewnàtrz. Zalecamy stosowanie tynku CT 75 jako wyprawy elewacyjnej w bezspoinowych systemach ociepleƒ Ceresit VWS i WM. Produkowany w ponad 160 kolorach. W aêciwoêci: gotowy do u ycia paroprzepuszczalny wysoce hydrofobowy wysoka odpornoêç na warunki atmosferyczne wysoka odpornoêç na zabrudzenia Opakowania: Plastikowe wiaderka 20 kg 14 Tynk silikatowo-silikonowy CT 174, faktura kamyczkowa ziarno 1,5 i 2,0 mm Do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na pod o ach betonowych, tradycyjnych tynkach, pod o ach gipsowych oraz na p ytach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp. Do aplikacji wewnàtrz i na zewnàtrz. Zalecamy stosowanie tynku CT 174 jako wyprawy elewacyjnej w bezspoinowych systemach ociepleƒ Ceresit VWS i WM. Produkowany w ponad 160 kolorach. W aêciwoêci: gotowy do u ycia paroprzepuszczalny hydrofobowy odporny na warunki atmosferyczne odporny na zabrudzenia odporny na UV Opakowania: Plastikowe wiaderka 25 kg 15 Tynk silikatowo-silikonowy CT 175, faktura kornikowa ziarno 2,0 mm Do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na pod o ach betonowych, tradycyjnych tynkach, pod o ach gipsowych oraz na p ytach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp. Do aplikacji wewnàtrz i na zewnàtrz. Zalecamy stosowanie tynku CT 175 jako wyprawy elewacyjnej w bezspoinowych systemach ociepleƒ Ceresit VWS i WM. Produkowany w ponad 160 kolorach. W aêciwoêci: gotowy do u ycia paroprzepuszczalny hydrofobowy odporny na warunki atmosferyczne odporny na zabrudzenia odporny na UV Opakowania: Plastikowe wiaderka 25 kg 144 Systemy ociepleƒ Ceresit - produkty

145 IV Farby elewacyjne 1 Farba akrylowa CT 42 Do zabezpieczania elewacji, konstrukcji betonowych i wn trz budynków. Mo na nià pokrywaç pod o a mineralne (beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne). Farbà mo na malowaç mineralne tynki Ceresit: CT 35, CT 36 i CT 137 oraz akrylowe Ceresit CT 60, CT 63, CT 64 wykonane na tradycyjnych pod o ach i wchodzàce w sk ad bezspoinowych systemów ociepleƒ Ceresit VWS. Produkowana w ponad 160 kolorach. W aêciwoêci: odporna na alkalia odporna na warunki atmosferyczne atwa w stosowaniu Opakowania: Plastikowe wiaderka 15 l 2 Farba akrylowa CT 44 Do zabezpieczania elewacji, konstrukcji betonowych, i wn trz budynków. Mo na nià pokrywaç pod o a mineralne (beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne). Farbà mo na malowaç mineralne tynki Ceresit: CT 35, CT 36 i CT 137, oraz akrylowe Ceresit CT 60, CT 63, CT 64 wykonane na tradycyjnych pod o ach i wchodzàce w sk ad bezspoinowych systemów ociepleƒ Ceresit VWS. Farba stanowi cz Êç systemu naprawy i ochrony konstrukcji betonu Ceresit PCC. Struktura pow oki zapewnia jej du à szczelnoêç na dyfuzj CO 2, co w znacznym stopniu ogranicza proces karbonatyzacji betonu. Produkowana w ponad 160 kolorach. W aêciwoêci: odporna na alkalia o niskiej nasiàkliwoêci odporna na Êcieranie ogranicza proces karbonyzacji betonu odporna na warunki atmosferyczne atwa w stosowaniu Opakowania: Plastikowe wiaderka 15 l XIII Systemy ociepleƒ Ceresit produkty 145

146 3 Farba silikonowa CT 48 Do zabezpieczania elewacji, konstrukcji betonowych, wn trz budynków. Mo na nià pokrywaç pod o a mineralne (beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), które nie by y wczeêniej malowane. Struktura pow oki zapewnia szybkie odparowanie wilgoci z pod o a, a jednoczeênie stanowi skuteczne zabezpieczenie przed zawilgoceniem z zewnàtrz. Szczególnie zaleca si stosowanie CT 48 w obiektach zabytkowych, na tynkach renowacyjnych i napowietrzonych oraz na wszelkich powierzchniach, gdzie wymagana jest wysoka estetyka i trwa oêç pow oki. Farbà mo na malowaç tynki mineralne Ceresit: CT 35, CT 36 i CT 137, akrylowe Ceresit: CT 60, CT 63, CT 64, silikatowe Ceresit: CT 72, CT 73, silikonowe Ceresit: CT 74, CT 75 oraz silikatowosilikonowe Ceresit: CT 174. CT 175 wykonane na tradycyjnych pod o ach i wchodzàce w sk ad bezspoinowych systemów ociepleƒ Ceresit VWS i WM. W aêciwoêci: bardzo dobra paroprzepuszczalnoêç szczególnie odporna na zabrudzenia odporna na UV odporna na warunki atmosferyczne atwa w stosowaniu Opakowania: plastikowe wiaderka 15 l 4 Farba silikatowa CT 54 Do malowania elewacji oraz wn trz (Êcian i sufitów). Mo na nià pokrywaç pod o a mineralne (beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), które nie by y wczeêniej malowane. Farbà mo na malowaç tynki mineralne Ceresit: CT 35, CT 36 i CT 137, silikatowe Ceresit: CT 72, CT 73 oraz silikatowo-silikonowe Ceresit CT 174, CT 175 wykonane na tradycyjnych pod o ach i wchodzàce w sk ad bezspoinowych systemów ociepleƒ Ceresit VWS i WM. Mineralny charakter farby, bakteriobójcze w aêciwoêci i szlachetny matowy wyglàd umo liwiajà stosowanie CT 54 w obiektach zabytkowych, na tynkach tradycyjnych, renowacyjnych i napowietrzonych z dodatkiem Ceresit CO 84. Produkowana w ponad 160 kolorach. W aêciwoêci: bardzo dobra paroprzepuszczalnoêç odporna na warunki atmosferyczne matowa alkaliczna atwa w stosowaniu Opakowania: plastikowe wiaderka 15 l 146 Systemy ociepleƒ Ceresit - produkty

147 V Impregnaty, Êrodki grzybobójcze i inne materia y 1 Silikonowy impregnat fasadowy CT 13 Do impregnowania zewn trznych tynków mineralnych, murów z klinkieru, z ceg y licowej, ok adzin z piaskowca, mineralnych pow ok malarskich oraz dachówek. CT 13 nadaje si do zabezpieczania fasad budynków przed wnikaniem wody deszczowej i substancji agresywnych zawartych w powietrzu. Mo e byç u ywany do zapobiegania: wykwitom, uszkodzeniom powodowanym przez mróz, rozwojowi glonów i mchów na elewacjach. W aêciwoêci: redukujàcy nasiàkliwoêç odporny na alkalia paroprzepuszczalny zapobiegajàcy zabrudzeniom bezbarwny nie wyb yszcza powierzchni Opakowania: Plastikowe kanistry 10 l 2 Ârodek grzybobójczy CT 99 Do zwalczania pleêni, porostów, glonów i mchów. Niszczy mikroorganizmy, bakterie itp. Mo e byç u ywany wewnàtrz i na zewnàtrz budynków. W aêciwoêci: nie zawiera metali ci kich wodorozcieƒczalny nie powoduje zabrudzeƒ mo e byç pokrywany farbami paroprzepuszczalny dost pny jako koncentrat i w wersji gotowej do u ycia Opakowania: Plastikowe pojemniki 1 l Plastikowe pojemniki z dozownikiem 0,5 l XIII Systemy ociepleƒ Ceresit produkty 3 Szpachlówka do tynków CT 29 Do naprawy tradycyjnych tynków cementowo- -wapiennych wewnàtrz i na zewnàtrz budynków. Mo e byç u yta zarówno do wype niania g bokich ubytków, jak i do wyg adzania powierzchni tynków. W aêciwoêci CT 29 umo liwiajà wykonywanie na Êcianach i sufitach cienkowarstwowych przecierek, ca kowicie pokrywajàcych nierówne i chropowate powierzchnie tynków cementowych i cementowo-wapiennych. W aêciwoêci: paroprzepuszczalna odporna na warunki atmosferyczne o dobrej przyczepnoêci zbrojona mikrow óknami atwa w stosowaniu Opakowania: Worki 5 kg i 25 kg 147

148 4 Uszczelniacz poliuretanowy CS 29 Tworzy wype nienie odporne na ró ne warunki atmosferyczne. Produkt ten jest elementem systemowych rozwiàzaƒ Ceresit. Zapewnia wodoszczelnoêç wype nienia i doskona à przyczepnoêç do wielu materia ów. Odporny na UV. Trwale elastyczny. W aêciwoêci: doskona a przyczepnoêç do wielu materia ów (równie wilgotnych) wodoodporny odporny na UV trwale elastyczny nawet w niskich temperaturach odporny na dzia anie wody morskiej, s abych kwasów i wapna odporny na dzia anie ró nych produktów ropy naftowej mo e byç malowany atwy w stosowaniu Opakowania: Kartusze plastikowe 300 ml 5 Ceresit Akryl Do wype niania spoin, p kni ç i ubytków we wszelkiego rodzaju murach, tynkach i drewnie. Zaleca si go do wype niania szczelin pomi dzy oêcie nicami a p ytami izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków metodà lekkà-mokrà. Znakomicie nadaje si do uszczelnienia po àczeƒ mi dzy elementami drewnianymi, z tworzywa sztucznego i aluminium (oêcie nice, parapety, listwy przypod ogowe), a murem lub tynkiem. W aêciwoêci: elastyczny mo e byç malowany o wysokiej przyczepnoêci do stosowania wewnàtrz i na zewnàtrz wodoodporny przyjazny Êrodowisku naturalnemu Opakowania: Kartusze plastikowe 280 ml 6 Ceresit CT 310 Piana VWS Do szybkiego wype niania szczelin izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków w technologii Ceresit VWS. W aêciwoêci: zapewnia zachowanie parametrów izolacyjnych ocieplenia 100% wype nienia szczelin niskopr na o bardzo dobrej izolacji Opakowania: puszki 750 ml 148 Systemy ociepleƒ Ceresit - produkty

149 VI Elementy uzupe niajàce 1 P yty izolacyjne styropianowe CT 315 P yty izolacyjne styropianowe do zastosowaƒ w systemach ociepleƒ Ceresit VWS. Dost pne p yty typu EPS FASADA bez frezu o nast pujàcych gruboêciach: CT 315 / 100 mm CT 315 / 120 mm CT 315 / 150 mm 2 P yty izolacyjne z we ny mineralnej CT 320 P yty izolacyjne z we ny mineralnej do zastosowaƒ w systemach ociepleƒ Ceresit WM. Dost pne w ró nych gruboêciach. 3 Siatka z w ókna szklanego do dociepleƒ CT 325 Siatka z w ókna szklanego o wymiarach 50 m d ugoêci i 1 m szerokoêci. Odporna na alkalia, zsuwanie i rozrywanie. Waga: 145 i 160 g/m 2 Oczka siatki: 4,5 x 4,0 mm XIII Systemy ociepleƒ Ceresit produkty 4 àczniki do mocowania styropianu CT 330 àczniki z plastikowym trzpieniem rozporowym z izolowanym plastikiem bem do mocowania styropianu do pod o y pe nych (beton, ceg a pe na); g bokoêç zakotwienia min 50 mm; Êrednica àcznika 8 mm, ko nierza 60 mm; o wymiarze od 110 do 190 mm. G bokoêç strefy osadzenia w konstrukcyjnej warstwie Êciany powinna byç zgodna z zapisami Aprobaty Technicznej (najcz Êciej wynosi minimum 5-6 cm w materia ach pe nych, 8-9 cm w materia ach porowatych). Liczb, sposób rozmieszczenia i rodzaj àczników ustala projektant. 149

150 5 àczniki do mocowania styropianu i p yt z we ny mineralnej CT 335 àczniki ze stalowym trzpieniem rozporowym z izolowanym plastikiem bem do mocowania styropianu i p yt z we ny mineralnej do pod o y pe nych (beton, ceg a pe na); g bokoêç zakotwienia min 50 mm; Êrednica àcznika 8 mm, ko nierza 60 mm; o wymiarze od 110 do 190 mm. G bokoêç strefy osadzenia w konstrukcyjnej warstwie Êciany powinna byç zgodna z zapisami Aprobaty Technicznej (najcz Êciej wynosi minimum 5-6 cm w materia ach pe nych, 8-9 cm w materia ach porowatych). Liczb, sposób rozmieszczenia i rodzaj àczników ustala projektant. 6 Listwy coko owe CT 340 Listwy coko owe z blachy stalowej ocynkowanej o d ugoêci 200 cm i szerokoêci 10, 15 i 20 cm. 7 Naro niki PCV z wklejonà siatkà CT 340 Naro niki z tworzywa sztucznego z siatkà 250 g/m 2 o wymiarach 10x10x250 cm. 150 Systemy ociepleƒ Ceresit - produkty

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 Praca zbiorowa pod redakcjà naukowà doc. dr hab. Józefa CHMIELA Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Leszek ZIENKOWSKI Warszawa 2001 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Barbara Czekaƒska Izabela Lipiƒska Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Numer dopuszczenia: DKOS-5002-49/07 Barbara Czekaƒska nauczyciel j zyka angielskiego w przedszkolu w Warszawie; d

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

nr 12 (144), grudzieƒ 2002 PORADNIK INWESTORA Systemy transakcyjne oparte na zmiennoêci

nr 12 (144), grudzieƒ 2002 PORADNIK INWESTORA Systemy transakcyjne oparte na zmiennoêci nr 12 (144), grudzieƒ 2002 PORADNIK INWESTORA Systemy transakcyjne oparte na zmiennoêci Rafa Rudzki Systemy transakcyjne W 1978 r. Welles Wilder Jr. opublikowa ksià k pt. New Concepts in Technical Trading

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie osób fizycznych w Unii Europejskiej*

Opodatkowanie osób fizycznych w Unii Europejskiej* Opodatkowanie osób fizycznych w Unii Europejskiej* Ile wynagrodzenia trafia do naszych kieszeni? Edycja 2009 Spis treêci Wst p 1 W skrócie 2 Metodologia 3 Przeglàd krajowych systemów podatkowych 5 Ogólne

Bardziej szczegółowo

KURIER. Magazyn Bayer CropScience dla nowoczesnego rolnika 1/06. Od substancji czynnej do wytworzenia produktu o wszystkim decyduje formulacja

KURIER. Magazyn Bayer CropScience dla nowoczesnego rolnika 1/06. Od substancji czynnej do wytworzenia produktu o wszystkim decyduje formulacja KURIER Magazyn Bayer CropScience dla nowoczesnego rolnika 1/06 Od substancji czynnej do wytworzenia produktu o wszystkim decyduje formulacja W numerze 3 AktualnoÊci 4 Od substancji czynnej do wytworzenia

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec. magazyn informacyjny WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1

20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec. magazyn informacyjny WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1 NR 1 - STYCZEŃ 2013 magazyn informacyjny www.kreisel.pl 20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1 www.kreisel.pl KATEGORIE KONKURSU

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 542 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 Panel sterujåcy TAC gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 6 720 610 572 PL (01.03) OSW (948.58.101/83894210) Wprowadzenie Cyfrowy panel sterujåcy TAC zamontowany

Bardziej szczegółowo

Systemy ociepleń Caparol. Izolacyjność cieplna i długotrwała ochrona elewacji

Systemy ociepleń Caparol. Izolacyjność cieplna i długotrwała ochrona elewacji Systemy ociepleń Caparol Izolacyjność cieplna i długotrwała ochrona elewacji Izolacja cieplna na każdą porę roku Do wychłodzenia budynków dochodzi z różnych przyczyn, jednak aż do 75% strat ciepła może

Bardziej szczegółowo

Prace OSW / CES Studies P R A C E. Konflikty zbrojne na obszarze postradzieckim. Stan obecny, perspektywy uregulowania. Ko n s e k w e n c j e OSW

Prace OSW / CES Studies P R A C E. Konflikty zbrojne na obszarze postradzieckim. Stan obecny, perspektywy uregulowania. Ko n s e k w e n c j e OSW OÂ R O D E K ST U D I Ó W WS C H O D N I C H C e n t r e f o r E a s t e r n S t u d i e s Prace OSW / CES Studies P R A C E OSW C E S Konflikty zbrojne na obszarze postradzieckim. Stan obecny, perspektywy

Bardziej szczegółowo