Łódź dnia 11 lutego 2014r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łódź dnia 11 lutego 2014r."

Transkrypt

1 Organizator: ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY ZJAZDOWA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI UL. REWOLUCJI 1905R. NR 9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu, o którym mowa w rozdziale II Zasad udzielania zamówień dla wnioskodawców/beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata z dnia 28 marca 2012r.; na nabycie (zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie, uruchomienie i wdrożenie infrastruktury informatycznej obejmującej sprzęt i oprogramowanie oraz przeszkolenie administratorów, użytkowników i wytworzenie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji dla użytkowników) dedykowanego systemu informatycznego zawierającego wielomodułowe rozwiązania w zakresie działalności klastra obejmującego wykonanie zadania: Nabycie dedykowanego systemu informatycznego zawierającego wielomodułowe rozwiązania w zakresie działalności klastra- 1 szt. oraz nabycie: serwera, projektora, ekranu do rzutnika wraz z mocowaniem, komputera typu laptop wraz z myszką - 3 szt., zestawu komputerowego, router WiFi, zestawu komputerowego do działu badawczego, UPS do działu badawczego, urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka kolorowa, skaner, ksero), stanowisko projektowe i oprogramowania do projektowania obejmującego wykonanie zadań: Nabycie serwera 1 szt. Nabycie projektora - 1 szt., Nabycie ekranu do rzutnika wraz z mocowaniem 1szt., Nabycie komputera typu laptop wraz z myszką - 3 szt., Nabycie zestawu komputerowego 1 szt., Nabycie router WiFi - 1 szt., Nabycie zestawu komputerowego do działu badawczego 1szt., Nabycie UPS do działu badawczego 1 szt., Nabycie urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka kolorowa, skaner, ksero) - 1 szt., Nabycie stanowiska projektowego - 1 szt., Nabycie oprogramowania do projektowania - 1 szt. w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata pod nazwą: Inicjowanie i animacja powiązań kooperacyjnych w województwie łódzkim poprzez Klaster Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. ZATWIERDZAM : 1. Cezary Marian Kołota /prezes zarządu/ 2. Karol Adam Karolak /wiceprezes zarządu/ Łódź dnia 11 lutego 2014r. SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 1 z 86

2 Spis treści Rozdział I Nazwa i adres Organizatora... 4 Rozdział II Tryb udzielania zamówienia wraz ze wskazaniem miejsc, w których zostało umieszczone ogłoszenie o zamówieniu Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia... 4 Rozdział IV Termin wykonania zamówienia Rozdział V Oferty częściowe Rozdział VI Zamówienia uzupełniające Rozdział VII Oferty wariantowe Rozdział VIII Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Rozdział IX Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Rozdział X Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Rozdział XI Wadium Rozdział XII Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Rozdział XIII Wskazanie waluty właściwej dla rozliczeń związanych z realizacją zamówienia Rozdział XIV Opis sposobu przygotowania ofert Rozdział XV Wycofanie oferty Rozdział XVI Termin związania ofertą Rozdział XVII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Rozdział XVIII Zwrot oferty bez otwierania Rozdział XIX Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania Rozdział XX Sposób porozumiewania się Organizatora z Wykonawcami Rozdział XXI Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Rozdział XXII Opis sposobu obliczenia ceny Rozdział XXIII Kryterium oceny ofert Rozdział XXIV Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia Rozdział XXV Wyjaśnienia/Zmiana SIWZ Rozdział XXVI Odrzucenie oferty, wykluczenie z postępowania, unieważnienie postępowania Rozdział XXVII Wykaz Załączników SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 2 z 86

3 DEFINICJE SIWZ należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ, złożyła ofertę lub zawarła umowę w niniejszym postępowaniu. Organizator należy przez to rozumieć Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa Spółka Akcyjna zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją , prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi., XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,. Zamówienie należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot został opisany w Rozdziale III niniejszej SIWZ; Postępowanie należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu o którym mowa w rozdziale II: Zasad udzielania zamówień dla wnioskodawców /beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata według na podstawie niniejszej SIWZ. Utwór - wykonane w ramach Umowy przez Wykonawcę na potrzeby Zamawiającego wszelkie projekty, koncepcje, opracowania, program komputerowy (Aplikacja) oraz wszelkie inne utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w tym także projekt szaty graficznej, do których Wykonawca przekaże Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie; SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 3 z 86

4 Rozdział I Nazwa i adres Organizatora Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa Spółka Akcyjna zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją , prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi., XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Adres : Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 9 Numer Regon: Numer NIP: Tel.: Fax: Strona internetowa: Adres poczty elektronicznej: Rozdział II Tryb udzielania zamówienia wraz ze wskazaniem miejsc, w których zostało umieszczone ogłoszenie o zamówieniu. 1. Postępowanie o udzielanie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu o którym mowa w rozdziale II: Zasad udzielania zamówień dla wnioskodawców /beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata z dnia 28 marca 2012r. stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie znajdzie art Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: strona internetowa Organizatora (www.zjazdowa.com.pl) tablica ogłoszeń w siedzibie Organizatora Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia - funkcjonalności Przedmiotem zamówienia jest nabycie (zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie, uruchomienie i wdrożenie infrastruktury informatycznej obejmującej sprzęt i oprogramowanie oraz przeszkolenie administratorów, użytkowników i wytworzenie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji dla użytkowników) dedykowanego systemu informatycznego zawierającego wielomodułowe rozwiązania w zakresie działalności klastra (nazywanego dalej DSI, Platformą lub Systemem ) obejmującego wykonanie zadania: Nabycie dedykowanego systemu informatycznego zawierającego wielomodułowe rozwiązania w zakresie działalności klastra oraz nabycie: serwera, projektora, ekranu do rzutnika wraz z mocowaniem, komputera typu laptop wraz z myszką - 3 szt., zestawu komputerowego, router WiFi, zestawu komputerowego do działu badawczego, UPS do działu badawczego, urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka kolorowa, skaner, ksero), SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 4 z 86

5 oprogramowania do projektowania obejmującego wykonanie zadań: Nabycie serwera, Nabycie projektora, Nabycie ekranu do rzutnika wraz z mocowaniem, Nabycie komputera typu laptop wraz z myszką - 3 szt, Nabycie zestawu komputerowego, Nabycie router WiFi, Nabycie zestawu komputerowego do działu badawczego, Nabycie UPS do działu badawczego, Nabycie urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka kolorowa, skaner, ksero) - 1 szt., Nabycie oprogramowania do projektowania - 1 szt. w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata pod nazwą: Inicjowanie i animacja powiązań kooperacyjnych w województwie łódzkim poprzez Klaster Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. I. Dedykowany system informatyczney zawierający wielomodułowe rozwiązanie w zakresie działalności klastra nazywany dalej DSI, Platforma lub System - opis przedmiotu zamówienia i funkcjonalności DSI ma być oparty o architekturę systemów CRM (Customer Relationship Management) z uwzględnieniem specyfiki relacji w ramach powiązania klastrowego wymagającego wielomodułowości systemu polegającego na uwzględnieniu trzech najistotniejszych elementów takiego rozwiązania: 1. Operacyjny (front-office) odpowiadający za automatyzację podstawowych procesów biznesowych (marketing, sprzedaż, serwis); 2. Analityczny (back-office) odpowiadający za analizę zachowań uczestników klastra w aspekcie relacji z klientami na podstawie danych zgromadzonych w elemencie operacyjnym; 3. Komunikacyjny (interakcyjny) odpowiadający za komunikację z uczestnikami klastra oraz z ich klientami. Wdrożenie Systemu ma umożliwić wprowadzenie usługi zdalnego i samoobsługowego zamawiania towarów umożliwiającej standaryzację procesu obsługi klientów w przedsiębiorstwach będących członkami klastra, która pozwoli na elektroniczne zamawianie oferowanych towarów wraz ze wskazaniem ilości, tak aby klient mógł wysłać kierowcę po przygotowane zamówienie, bez konieczności poszukiwania towarów w dotychczasowy tradycyjny sposób. Koncepcja zakłada również dostarczenie towaru bezpośrednio do klienta. Zakładane jest również umożliwienie elektronicznego dokonywania płatności przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych w tym zakresie. DSI ma ponadto pozwolić m.in. na: A. Zapewnienie dobrego przepływu informacji pomiędzy uczestnikami w klastrze, sferą badawczo - naukową, co będzie możliwe m.in. poprzez: 1. Stronę internetową, 2. Newsletter, 3. związany z bieżącymi zagadnieniami dla uczestników klastra, oraz do potencjalnych uczestników, którzy wyrażą chęć współpracy w ramach klastra, 4. Bazę danych podmiotów, 5. Możliwość inicjowania i zgłaszania potrzeb przez uczestników klastra, SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 5 z 86

6 6. Generowanie nowych tematów i pomysłów, 7. Cykliczne monitorowanie pozycji przedsiębiorstw, klastra na rynku (analiza danych). B. Neutralizowanie wąskiego gardła w zakresie: 1. Sprzedaży, jak również kreowania polityki sprzedaży, 2. Dystrybucji oraz optymalizacja kosztów transportu, 3. Optymalizacji kosztów w procesie magazynowania, 4. Uzgodnienia wspólnych standardów technicznych. C. Wzmocnienie pozycji przetargowej poprzez: 1. Wsparcie przy tworzeniu i prowadzeniu sieci współpracy z podwykonawcami, dostawcami, dystrybutorami, 2. Możliwość dokonywania wspólnych zakupów, 3. Wspólny marketing pod wspólną marką. D. Wzmocnienie pozycji sprzedażowej uczestników klastra: 1. Budowa zdalnego systemu zamawiania/sprzedaży towarów uczestników klastra, 2. Kreowanie polityki sprzedaży. Architektura DSI powinna zakładać wykorzystanie środowiska portalowego wraz z funkcjami agregacji treści, personalizacji, wieloorganizacyjności oraz funkcji o charakterze społecznościowym, takich jak dyskusje, Wiki, blogi, znaczniki (tagi) etc. Platforma w wymiarze technologicznym będzie systemem integrującym dane i poszczególne moduły, zaoferuje bogate możliwości integracji danych i aplikacji, udostępniania danych, modułów czy też zestawów modułów dla potrzeb zewnętrznych aplikacji. Infrastruktura programowa Platformy powinna być zbudowana w sposób otwarty, elastyczny i pozwalający łatwo wprowadzać zmiany dzięki efektywnym i kontrolowanym procesom zarządzania treścią. Zostanie wyposażona w funkcje komunikacji, pracy grupowej, wsparcia dla prac zespołów i grup projektowych, zarządzania wiedzą, czego efektem będzie powstanie sieci powiązań, wymiany doświadczeń oraz wsparcia klientów klastra. Zapewni obieg dokumentów dla podmiotów związanych z klastrem. Wykorzystane w Platformie elementy powinny pozwolić osobom nietechnicznym obsługiwać poszczególne witryny (portale) agregujące treść oraz funkcje aplikacji, utworzone w ramach DSI. Rozwiązanie portalowe umożliwi klientom na bardziej efektywną współpracę poprzez łatwiejsze udostępnienie dla nich istniejących systemów. Platforma zapewni infrastrukturę, która ułatwi budowę aplikacji internetowych i zarządzanie nimi. Obsługa wieloorganizacyjności umożliwi zarządzanie własną witryną www przez poszczególne podmioty związane z klastrem. SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 6 z 86

7 Pierwszym dostrzegalnym przez użytkowników elementem Platformy powinno być środowisko portalowe agregujące funkcjonalność aplikacji i usług dostępnych dla użytkowników, realizujące również mechanizmy bezpieczeństwa w dostępie do poszczególnych usług i aplikacji. Poszczególne moduły, reprezentujące wdrożone systemy i aplikacje, powinny być dostępne tylko dla uprawnionych użytkowników. Jednocześnie środowisko portalowe powinno dostarczyć funkcji związanych z personalizacją tak, aby umożliwić użytkownikom dostosowanie środowiska pracy do swoich indywidualnych preferencji i potrzeb. Platforma dopasuje się do kontekstu działania użytkownika -jeśli użytkownik będzie miał podjąć decyzję w ramach danego procesu, to prezentowane treści i usługi będą związane z tym działaniem, pomogą użytkownikowi w podjęciu decyzji. Treści i usługi niezwiązane z kontekstem pracy użytkownika nie zostaną mu udostępniane. Uwzględnione w architekturze logicznej gotowe elementy powinny mieć swoje odzwierciedlenie w środowisku portalowym w szczególności repozytorium dokumentów. Platforma powinna zostanić utworzona w minimum 2 wersjach językowych polskiej i angielskiej. Rozwiązanie powinno dostarczać narzędzia do tworzenia wersji językowych webserwisów, oraz reprezentacji językowej modułów. Architektura Systemu powinna zapewnić możliwość skalowania pionowego i poziomego. Oferowane rozwiązanie powinno posiadać budowę modułową, gdzie wybrane moduły uruchamiane są za pomocą klucza licencyjnego, bez konieczności przeładowywania aplikacji lub środowiska w tym zakresie wystarczy potwierdzenie oferenta, że zaoferowane rozwiązanie będzie spełniać powyższy wymóg. Oprogramowanie, za pomocą którego będzie realizowana funkcjonalność portali, musi spełniać conajmniej wymagania zgodności ze standardem Web Content Accessibility Guidelines 1.0 na poziomie minimum AA, z zastrzeżeniem iż powinno spełniać wymagania zgodności ze standardem Web Content Accessibility Guidelines 2.0 na poziomie minimum AA. (Web Content Accessibility Guidelines WCAG autoryzowane tłumaczenie na język polski MINIMALNA LISTA FUNKCJONALNOŚCI 1.1 Minimalna lista funkcjonalności DSI: Dostęp dla użytkowników niezarejestrowanych (anonimowych): Prezentowanie treści poprzez witrynę www; Instrukcja użytkownika (FAQ); Możliwość rejestracji; Dostęp do stron informacyjnych portalu; Możliwość wyszukania artykułu w bazie wiedzy i prezentacji streszczenia Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych: Rejestracja użytkowników jest niezbędna do użytkowania wszelkich niepublicznych udziałów Platformy; SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 7 z 86

8 Prezentowanie treści poprzez witrynę www; Dostęp do elementów portalu dostępnych dla użytkowników niezarejestrowanych; Dostęp do aplikacji za pomocą przeglądarki WWW, możliwy dla użytkowników zarejestrowanych identyfikujących się za pomocą nazwy użytkownika i hasła lub Open ID; Użytkownik powinien być identyfikowany wg unikalnego klucza np. NIP, e mail; Możliwość rejestracji uproszczonej (imię i nazwisko / nazwa, e -mail, np. w opcji Open ID) dla określonych produktów. Powinna być ustawiana jako parametr produktu. Po zalogowaniu możliwość dokonania pełnej rejestracji; Rozszerzenie rejestracji dla użytkowników uproszczonych, powiązanie produktu z użytkownikiem rejestrowanym w sposób uproszczony; Zintegrowany kalendarz do zdefiniowania na etapie analizy wewnętrznej; Obsługa profili użytkowników; Prezentacja produktów oferowanych za pomocą DSI; Personalizowany wygląd/treść zależny od profili użytkowników; Po zalogowaniu dostęp do informacji zgodnych z ich udziałami/grupami bezpieczeństwa; Obsługa korespondencji seryjnej i mailing Baza wiedzy: Dostęp po zalogowaniu; Możliwość czasowego limitu dostępu; Możliwość ilościowego limitu dostępu (np. ilość pobrać, odsłon); Ograniczona możliwość kopiowania i drukowania; Tytuły artykułów i wyszukiwarka ich streszczeń dostępna również dla niezalogowanych; Umieszczanie artykułów zgodnych z ustalonym szablonem; Definiowanie szablonów dla artykułów; Tworzenie nowych artykułów; Tworzenie artykułów wg ustalonych szablonów z uwzględnieniem metadanych (np. słowa kluczowe, autor, tematyka); Recenzja artykułów; SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 8 z 86

9 Zatwierdzanie artykułów do publikacji; Doradztwo ekspertów (czat, forum); Bibliografa; Baza danych podmiotów - Katalogi tematyczne (np. katalog usługodawców, instytucji, kooperantów, itp.). Opcja odpłatnego umieszczania w powyższym katalogu Forum i komentarze: Możliwość komentowania dowolnych treści; Komentarze umieszczane na zasadzie forum; Opcja włączenia/wyłączenia komentarzy w dowolnym miejscu witryny; Wszystkie komentarze dostępne po zalogowaniu, bez anonimowych; Możliwość moderowania komentarzy; Edytowalny filtr dla niecenzuralnych zwrotów; Różnicowanie jakości komentarzy na forum punktowanie; Możliwość oznaczenia komentarza (np. wpisu eksperta) na forum jako wartościowy i możliwość uwzględniania takich oznaczeń przy wyświetlaniu bądź wyszukiwaniu komentarzy; Możliwość publikacji elementów forum na stronie jako moduł - wstawienie wątku z forum np. "szukam klienta na (towar)"; Możliwość ograniczania dostępu do części forum według określonych grup dostępu oraz indywidualnie; Możliwość założenia forum wewnętrznego; Możliwość definiowania grup odbiorców dla forów; Możliwość zakładania wielu forów Konta użytkowników Rejestracja i logowanie; Możliwość korekty danych teleadresowych; Tworzenia użytkownika; Usuwanie użytkownika; Dodawanie i usuwanie użytkownika z grup użytkowników; SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 9 z 86

10 Zintegrowanie danych o użytkownikach z systemem LDAP (http://pl.wikipedia.org/wiki/lightweight_directory_access_protocol); Tworzenie obszaru roboczego użytkownika; Tworzenie obszaru roboczego grupy użytkowników; Określanie ról użytkowników; Określanie kalendarzy pracy dla poszczególnych użytkowników; Migracja użytkowników pomiędzy poszczególnymi kategoriami uprawnień jest prostą czynnością administracyjną; Możliwość tworzenia i przydzielania użytkownikom grup dostępu (np. public, baza wiedzy, kadry); Czytelne zestawienie uprawnień użytkowników i grup dostępu; Dostęp do załączników (umów/aneksów itp.); Historia rozliczeń dla danego konta; Założone w systemie konta użytkowników powinny mieć charakter trwały z możliwością usuwania przez Administratora po określonym czasie nieaktywności użytkownika; Możliwość tworzenia upustów ilościowych/cenowych (przy produktach) dla grup i użytkowników; Możliwość ustawienia złożoności hasła i częstotliwości jego zmiany; Możliwość automatycznego wygenerowania powiadomienia o konieczności zmiany hasła; Możliwość ustawienia autoryzacji za pomocą Open ID -opcja domyślna Użytkownicy klastra (przedsiębiorstwa zaangażowane w powiązania kooperacyjne - minimum 22 szt.): Przydział czasowych lub ilościowych udziałów. (np. ilości magazynowe lub dostęp do usług przez określony czas czy też kwotę do wydania na usługi dostępne w ramach funkcjonowania klastra); Możliwość przydziału przestrzeni dyskowej, subdomeny, konta ftp; Dostępne szablony do budowy strony www min 8 szt. różniące się kolorystyką i układem lub w pełni edytowalny szablon w 4 kolorystykach; Możliwość podmiany banera, logotypu, treści tak aby mechanizm ten nie stwarzał trudności użytkownikom nietechnicznym; Możliwość zmian nazw zakładek, ich ilości (rozwijane submenu bądź menu boczne do zagłębiania się w treści strony); SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 10 z 86

11 Moduł newsy; Moduł download (docx, pdf, jpg, odt.); Moduł galeria; Moduł artykuł; Możliwość ustawiania powyższych modułów w kilku miejscach na stronie np.: po lewej/po prawej, na dole; Ustawiania powyższych elementów w dowolnym miejscu szablonu; Klient powinien mieć wgląd w swoje konto (np.: terminy realizacji, środki niezbędne do realizacji umowy, zamówienia, magazyn); Możliwość wypełniania sprawozdań z działalności; Możliwość generowania ewidencjonowania sprzedaży i generowania rozliczeń okresowych (wykorzystanie powierzchni magazynowej, użytkowania środków transportu, zamówień, telefonów np. voip) Zarządzanie dokumentami i ich obiegiem: Możliwość utworzenia dróg obiegu dokumentów (procesów) zgodnie ze standardem BPMN 2.0 (http://pl.wikipedia.org/wiki/business_process_modeling_notation); Możliwość modyfikacji utworzonych dróg obiegu; Możliwość wykorzystania już istniejących dróg obiegu do tworzenia nowych; Zarządzanie procesami opartymi o dokumenty; Mechanizmy monitorowania i raportowania zdarzeń; Składowanie i odzyskiwanie dokumentów; Skanowanie na żądanie z wykorzystaniem dowolnego typu sprzętu zapewniającego funkcję skanowania; Zarządzanie wersjami dokumentów wersjonowanie; Obsługa reedycji dokumentów; Obsługa dokumentów wchodzących i wychodzących z uwzględnieniem automatycznej numeracji wewnętrznej; Zarządzanie bezpieczeństwem i prawami dostępu; Dostęp przez przeglądarkę WWW; Dla edytora procesów dopuszcza się architekturę grubego klienta. SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 11 z 86

12 1.1.8 Wyszukiwarka: Wyszukiwanie pełno tekstowe dowolnego rekordu bazy danych meta dane; Wyszukiwanie w treści artykułów i dokumentów; Wyszukiwarka zaawansowana np. możliwość zaznaczenia wyszukiwania w forum (ograniczenie do działu czy tematyki) Kalendarze: Musi być ściśle powiązany z oferowanymi produktami i oferować możliwości takie jak: Wgląd w terminy rezerwacji produktów; Musi być dostępny dla każdego produktu, który został wystawiony do kupienia i wystawiający połączył go z kalendarzem; Dopuszczamy możliwość sprzedaży produktu bez konieczności rezerwacji w kalendarzu; Kalendarz powinien uwzględniać (pokazywać) zajętość wybranych produktów Organizatora Produkt: Wszelkie usługi oferowane za pomocą DSI występują jako produkt, dotyczy to zarówno np. modułu operacyjnego, dostępu do części Platformy takich jak np. Baza wiedzy, Forum; Podstawową czynnością przy zakupie produktu jest rezerwacja miejsca i czasu; Możliwość łączenia kilku produktów i wystawienia jako pakiet; Każdemu produktowi należy przydzielić grupę zabezpieczeń, a dostęp powinien być regulowany czasowo i przydzielany dla konkretnego użytkownika lub grupy; Możliwość rezerwacji cyklicznych np. każdy wtorek; Do wystawiania produktów potrzebny będzie wielopolowy formularz, z możliwością dodawania i zmiany pól. Formularz pozwoli określić produkt wystawiany do sprzedaży czyli: ilość, czas w którym możliwy jest zakup, a także grupy bezpieczeństwa, dla których jest przewidziany; Możliwość automatycznego stworzenia formularza po zakupie produktu i podpięcia go pod określony obieg dokumentów (parametr przy wystawianiu produktów); Możliwość rezerwacji produktu w szczególnych przypadkach np. rezerwacja poza dozwolonym okresem (czas lub dni), przez administratora lub uprawnionego pracownika klastra; Termin płatności ustalany jako parametr; SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 12 z 86

13 Możliwość integracji z systemem płatności bezgotówkowej online (minimum 3 funkcjonujące na rynku polskim); Możliwość ustawienia daty, do której pozwalamy złożenie zamówienia Raportowanie i rozliczanie: Użytkownik po zalogowaniu może wielokrotnie używać zasobów, administrator powinien mieć wgląd (raport historii użytkowania); Możliwość dodawania załączników i uwag do raportów Wewnętrzny system informacyjny: Umieszczanie informacji wewnętrznych dla pracowników klastra; Dostęp do aplikacji za pomocą przeglądarki WWW, możliwy dla użytkowników zarejestrowanych identyfikujących się za pomocą nazwy użytkownika i hasła (grupa pracownicy) lub Open ID; Możliwość publikacji informacji z określeniem przedziałów czasowych, w których informacje mają się wyświetlać; Ustawiania przypomnień dla użytkowników lub grup użytkowników; Możliwość pobierania formularzy, dokumentów; Newsletter pole zaznaczenia gdzie news ma się pojawiać na witrynie klastra lub wybranej części Platformy. Powinna być możliwość ustawiania ram czasowych wyświetlania newsa; Informacje o działaniach w klastrze; Informacje o działaniach podmiotów funkcjonujących w klastrze; Informacje o partnerach i innych podmiotach klastra; Informacje o tematyce związanej z obszarem wsparcia dedykowanym przez klaster; Podgląd zdarzeń odbywających się w klastrze; Kalendarze; Regulaminy, wzory dokumentów wewnętrznych Wystawianie danych: Możliwość przygotowania eksportu danych dla programów księgowych Możliwość tworzenia odrębnych podportali (odrębnie administrowanych) z wykorzystaniem modułów Platformy. SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 13 z 86

14 2. WYMAGANIA DLA PROJEKTU TECHNICZNEGO DSI W ramach realizacji projektu technicznego zostaną wykonane co najmniej poniższe czynności, które będą podstawą ich implementacji w Platformie przez Wykonawcę: 2.1 Analiza uwarunkowań projektu: Analiza stanu aktualnego w tym: stanu organizacyjno-kadrowego oraz zasobów technicznych Organizatora; Akwizycję wymagań wobec projektowanego systemu, obejmującą: Wymagania prawne; Wymagania organizacyjne; Wymagania funkcjonalne; Wymagania wydajnościowe; Wymagania wolumetryczne; Wymagania niezawodnościowe; Wymagania bezpieczeństwa, w szczególności dotyczące ochrony przed: Niepowołanym dostępem; Atakiem; Przeciw oprogramowaniu spyware i wirusom; Ochrona cyfrowych kanałów wymiany informacji; Ochrona bazy danych; Ochrona danych osobowych; Wymagania zarządzania tożsamością Założenia projektowe -Opis przyjętych założeń projektowych (dotyczące np. ilość użytkowników, ilość wykonywanych operacji) Ograniczenia projektowe -Lista wykrytych ograniczeń (np.: przepływność łączy, ograniczenia co do mocy lub ciężaru instalowanych urządzeń, ograniczenia dotyczące jakości lub przepustowości łączy telekomunikacyjnych itp.). 2.2 Analiza procesów biznesowych: Opracowanie kluczowych przypadków użycia wynikających z przeprowadzonej analizy wymagań za pomocą diagramów przypadków użycia i opisu scenariuszy; SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 14 z 86

15 2.2.2 Wykonanie szczegółowych diagramów procesów biznesowych z użyciem notacji BPMN 2.0. (http://pl.wikipedia.org/wiki/business_process_modeling_notation) 2.3 Architektura systemu: Dekompozycja systemu na elementy składowe: Podział systemu na jednostki funkcjonalne; Identyfikacja interfejsów wewnątrzsystemowych; Wskazanie interfejsów zewnętrznych Model klas systemu; Projekt interfejsu użytkownika zgodny z wynikami prac dotyczącymi modelowania: wymagań, procesów biznesowych, architektury systemu i struktur danych (model klas): Model nawigacji (obejmujący okna aplikacji oraz przejścia pomiędzy nimi) Opis sposobu integracji elementów systemu (szyna usług) Opis zasad budowy reguł interoperacyjności w systemie: Metadane dokumentów elektronicznych; Zaprojektowanie schematów dla formularzy elektronicznych; Projekty formularzy elektronicznych w tym formularza dla bazy wiedzy (schemat formularza, interfejs użytkownika) zgodnie zobowiązującymi przepisami w zakresie struktury dokumentów elektronicznych Rozlokowanie elementów systemu: Lista lokalizacji, w których zostaną zainstalowane elementy systemu; Rozlokowanie elementów systemu w środowiskach uruchomieniowych, węzłach systemowych i urządzeniach; Rozlokowanie elementów systemu w poszczególnych lokalizacjach; Opis sposobu połączenia ze sobą poszczególnych lokalizacji Zestawienie materiałów, dostaw i usług niezbędnych do realizacji projektu Zakładane parametry elementów systemu: Parametry sprzętu telekomunikacyjnego: Ilość interfejsów; SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 15 z 86

16 Obsługiwane protokoły; Wydajność; Usługi; Zarządzanie Parametry sprzętu komputerowego: Moc obliczeniowa; Ilość pamięci operacyjnej; Pojemności pamięci masowych; Interfejsy; Rozwiązania podnoszące niezawodność Parametry oprogramowania systemowego: Ilość obsługiwanych jednostek (serwerów, użytkowników); Funkcjonalność Parametry oprogramowania narzędziowego: Ilość obsługiwanych jednostek (serwerów, użytkowników); Funkcjonalność; Interfejsy programowe (API) Parametry oprogramowania aplikacyjnego: Ilość obsługiwanych jednostek (serwerów, użytkowników); Funkcjonalność; Projekt interfejsu użytkownika Parametry pozostałych elementów systemu. 3. PROJEKT TECHNICZNY 3.1 Założenia co do realizacji projektu technicznego: Analiza zostanie wykonana na podstawie materiałów i informacji dostarczonych lub wskazanych przez Organizatora; SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 16 z 86

17 3.1.2 Organizator wyznaczy do współpracy z Wykonawcą osobę odpowiedzialną, której zadaniem będzie autoryzowanie i koordynowanie procesu zbierania danych. 3.2 Wymagania co do realizacji projektu technicznego: Wszystkie wymagania, założenia, ograniczenia i ryzyka powinny otrzymać swój unikalny identyfikator, na który Wykonawca będzie się powoływał w trakcie dalszych prac projektowych; Dla każdego wymagania, założenia, ograniczenia i ryzyka powinno zostać zidentyfikowane źródło pochodzenia; Wykonawca wykona analizę techniczną Platformy danych zgodnie z następującymi standardami: OMG UML (http://www.uml.org); OMG BPMN (http://www.bpmn.org); Extensible Markup Language (XML) (http://www.w3.org/xml) Wszystkie niezbędne prace zostaną wykonane z wykorzystaniem notacji UML 2.0 lub nowszej; Wykonawca przekaże Organizatorowi wyniki prac w postaci: Wydruku raportu zgodnego co do zawartości i układu pkt I Wymagania dotyczące zawartości i układu projektu technicznego; Wykonawca przekaże Organizatorowi Projekt techniczny w postaci elektronicznej i papierowej, repozytorium powinno zawierać wszystkie dokumenty źródłowe oraz wynikowe wykorzystane/powstałe w trakcie realizacji Zamówienia Wydruki dokumentacji zostaną przygotowane w języku polskim; Baza danych procesów przygotowana w ramach niniejszego Zamówienia będzie umożliwiać: zobrazowanie relacji zachodzących pomiędzy zadaniami w ramach różnych procesów; określanie przepływów pracy; uzyskanie informacji na temat czasu realizacji zadań w procesie i kosztów towarzyszących tym zadaniom; tworzenie wariantów modeli procesów i określanie możliwości usprawnienia wybranych procesów; zbudowanie optymalnych scenariuszy przebiegu procesów; symulowanie przebiegów procesów; przyporządkowanie -struktury organizacyjnej klastra oraz zasobów do poszczególnych procesów; analizowanie (tworzenie raportów) i zarządzanie zebraną informacją. SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 17 z 86

18 4. GŁÓWNE WYMAGANIA ARCHITEKTONICZNO -FUNKCJONALNE DLA PLATFORMY 4.1 Platforma musi być spójna wewnętrznie (poszczególne elementy Platformy muszą poprawnie współpracować, posiadać wspólny interfejs użytkownika i administratora, wspólną bazę danych itp.); 4.2 Platforma musi spełniać wymogi bezpieczeństwa w zakresie dostępu użytkowników do zasobów, dzięki rozbudowanym mechanizmom uwierzytelniania użytkownika i definiowania uprawnień do informacji i funkcji; 4.3 Użytkownicy Platformy: Platforma zapewni możliwość zdefiniowania co najmniej następujących kategorii użytkowników: a) użytkowników niezarejestrowanych (anonimowych); b) użytkowników zarejestrowanych: klientów otoczonych opieką; klientów współpracujących; pracowników klastra; administratorów; Dla każdej z kategorii będzie możliwe definiowanie polityk (reguł) związanych z wartościowaniem klientów, np. przydzielanie preferencyjnych stawek; Z każdą kategorią związany będzie odpowiedni, definiowalny poziom dostępu do zasobów Platformy. 4.4 Architektura Platformy -trójwarstwowa, dostęp do funkcjonalności rozwiązania za pomocą przeglądarki. Rozwiązanie musi wspierać co najmniej trzy pierwsze silniki przeglądarek (Gecko, Webkit/KHTML, Trident) z zestawienia ranking.pl na dzień 10 stycznia 2014r oraz Blink; 4.5 Możliwość dostępu dla platform mobilnych w obszarach zdefiniowanych przez Organizatora np. (forum, aktualności, konta); 4.6 Dopuszcza się dostęp do niektórych funkcjonalności administracyjnych za pomocą grubego klienta (np. edytor procesów); 4.7 Architektura Platformy musi zapewnić następujące strefy funkcjonalne: Portal zewnętrzny -zapewniający dostęp użytkownikom anonimowym do wybranych (wskazanych przez właściciela witryny) zasobów witryny; Portal wewnętrzny -zapewniający dostęp wybranym użytkownikom Platformy do wybranych (wskazanych przez właściciela witryny) zasobów witryny; SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 18 z 86

19 4.7.3 Portal prywatny portal prywatny klienta Platformy, zapewniający możliwość zarządzania własnymi zasobami. 4.8 Zarządzanie tożsamością oparte o usługi katalogowe; 4.9 System musi być tak zaprojektowany, żeby w przypadku wymagania przyszłych zmian w sposobie funkcjonowania aplikacji, możliwe było dokonanie tego przy pomocy środowiska zarządzania procesami biznesowymi. Proponowanym założeniem jest rozproszenie funkcji wykonawczych (składowych aplikacji) w taką ilość webserwisów, oraz takie ich zaprojektowanie, że sposób działania aplikacji będzie można projektować w środowisku zarządzania procesami (programowanie BPEL); 4.10 W przypadku rozbudowy lub upgrade niezmienny w ciągu 4 lat model licencjonowania niezależny od ilości użytkowników produktów i narzędzi. 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZATY GRAFICZNEJ 5.1 Wykonawca przygotuje projekt koncepcji graficznej Platformy i jej elementów w konsultacji i z uwzględnieniem uwag Organizatora; 5.2 Wykonawca przedstawi 3 wersje projektu (po konsultacji z Organizatorem), a Organizator dokona wyboru jednego z nich w terminie 14 dni od dnia przedstawienia. Organizator przewiduje możliwość wprowadzenia w terminie 14 dni od dnia wyboru projektu uwag do wybranej koncepcji, nie zmieniających stylistyki graficznej (zmiany mogą dotyczyć takich elementów jak np. wielkość czcionki, modyfikacja kolorystyki, wielkość modułów itp.); 5.3 Szata graficzna web-serwisów powinna być spójna graficznie z layoutem Platformy. Poszczególne web - serwisy utrzymane będą w tej samej stylistyce, lecz będą się różniły takimi elementami jak m.in. kolorystyka, zdjęcia, moduły web serwisów; 5.4 Organizator będzie miał wpływ na wygląd graficzny (z uwzględnieniem spójności graficznej Platformy) elementów nawigacyjnych (np. wygląd przycisków), formularzy, pól wyboru, kalendarzy i innych; 5.5 Organizator dostarczy, wytyczne dla identyfikacji wizualnej klastra. Projekt musi być zgodny z identyfikacją graficzną projektu klastra. 6. WYMAGANIA DLA SPRZĘTU 6.1 Rozwiązanie przewidziano dla serwera fizycznego do zagospodarowania przez Wykonawcę, w taki sposób aby osiągnięta została wydajność określona w punkcie 10; 6.2. Minimalne parametry serwera określone w dziale II. 7. WYMAGANIA DLA INFRASTRUKTURY 7.1 Repozytorium dokumentów: Zaproponowane rozwiązanie, implementujące mechanizm repozytorium dokumentów MUSI: SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 19 z 86

20 7.1.1 Być oparte o przyjęte międzynarodowe standardy dla repozytoriów dokumentów np.: JSR-170; Zapewniać mechanizmy wersjonowania dokumentów, w szczególności zawierać mechanizm tworzenia wersji dokumentów; Umożliwiać dostęp zarówno do aktualnej, jak i historycznych wersji dokumentu oraz możliwość ustanowienia wcześniejszej wersji jako aktualnej; Umożliwiać wyszukiwanie poprzez pełno-tekstowe przeszukiwanie treści dokumentów, według określonych parametrów (metadanych) dokumentu, oraz przez kombinację obu metod; Umożliwiać wyszukiwanie dokumentu w wielu fizycznych repozytoriach; Umożliwiać pozycjonowanie wyników wyszukiwania w zależności od popularności dokumentów; Zawierać mechanizm opisywania dokumentów za pomocą meta danych; Umożliwiać definiowanie zestawów metadanych dla poszczególnych typów dokumentów; Umożliwiać definiowanie i dodawanie własnych meta danych; Umożliwiać automatyczne nadawanie zestawu metadanych w zależności od miejsca przechowywania dokumentu; Umożliwiać tworzenie dyskusji (komentarzy) powiązanych z danym dokumentem; Posiadać mechanizm subskrypcji-powiadamiania e -mail o zmianach danego dokumentu; Umożliwiać automatyczną konwersję dokumentów elektronicznych (dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, prezentacje) co najmniej dla pakietów Microsoft Office, Open Office, RTF, ASCII,do postaci umożliwiającej wyświetlenie w przeglądarce internetowej (HTML/XML i PDF); Umożliwiać automatyczne konwersje formatów graficznych oraz przechowywanie różnych wersji jednego dokumentu graficznego np. system przechowuje oryginalne zdjęcie w wysokiej jakości, oraz jego automatycznie skonwertowane wersje do umieszczania w publikacjach drukowanych, stronach internetowych, wyświetlania w urządzeniach przenośnych, etc.; Umożliwiać przechowywanie zarówno rejestrowanych dokumentów, jak i innych, nierejestrowanych treści; Umożliwiać dołączanie załączników do dokumentów; Pozwalać na tworzenie teczek tematycznych (abstrakcyjne obiekty w repozytorium zawierające fizyczne obiekty w repozytorium)z dokumentami. Jeden dokument może być przypisany do wielu teczek; Zapewniać to, aby teczki tematyczne mogły być opisane własnym zestawem meta danych; Zapewniać to, aby teczki tematyczne mogły zawierać dowolną liczbę dokumentów dowolnego typu opisanych dowolnymi meta danymi; SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 20 z 86

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ta strona została celowo pozostawiona pusta. Strona 2 z 51 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia...

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu implementacji oraz przeprowadzenie migracji

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia): Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL na wykonanie lub rozbudowę, dostawę i wdrożenie dedykowanych modułów systemów informatycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/24B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 47/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 852 689, fax 261 852 715 NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 28/ZP/15 Warszawa 12.08.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.41.2015 Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych w Urzędzie Miasta Rzeszowa UMOWA - WZÓR

ZP.271.1.41.2015 Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych w Urzędzie Miasta Rzeszowa UMOWA - WZÓR UMOWA - WZÓR Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta dnia. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasta Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP: 813-00-08-61 reprezentowaną przez zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo