Łódź dnia 11 lutego 2014r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łódź dnia 11 lutego 2014r."

Transkrypt

1 Organizator: ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY ZJAZDOWA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI UL. REWOLUCJI 1905R. NR 9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu, o którym mowa w rozdziale II Zasad udzielania zamówień dla wnioskodawców/beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata z dnia 28 marca 2012r.; na nabycie (zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie, uruchomienie i wdrożenie infrastruktury informatycznej obejmującej sprzęt i oprogramowanie oraz przeszkolenie administratorów, użytkowników i wytworzenie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji dla użytkowników) dedykowanego systemu informatycznego zawierającego wielomodułowe rozwiązania w zakresie działalności klastra obejmującego wykonanie zadania: Nabycie dedykowanego systemu informatycznego zawierającego wielomodułowe rozwiązania w zakresie działalności klastra- 1 szt. oraz nabycie: serwera, projektora, ekranu do rzutnika wraz z mocowaniem, komputera typu laptop wraz z myszką - 3 szt., zestawu komputerowego, router WiFi, zestawu komputerowego do działu badawczego, UPS do działu badawczego, urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka kolorowa, skaner, ksero), stanowisko projektowe i oprogramowania do projektowania obejmującego wykonanie zadań: Nabycie serwera 1 szt. Nabycie projektora - 1 szt., Nabycie ekranu do rzutnika wraz z mocowaniem 1szt., Nabycie komputera typu laptop wraz z myszką - 3 szt., Nabycie zestawu komputerowego 1 szt., Nabycie router WiFi - 1 szt., Nabycie zestawu komputerowego do działu badawczego 1szt., Nabycie UPS do działu badawczego 1 szt., Nabycie urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka kolorowa, skaner, ksero) - 1 szt., Nabycie stanowiska projektowego - 1 szt., Nabycie oprogramowania do projektowania - 1 szt. w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata pod nazwą: Inicjowanie i animacja powiązań kooperacyjnych w województwie łódzkim poprzez Klaster Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. ZATWIERDZAM : 1. Cezary Marian Kołota /prezes zarządu/ 2. Karol Adam Karolak /wiceprezes zarządu/ Łódź dnia 11 lutego 2014r. SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 1 z 86

2 Spis treści Rozdział I Nazwa i adres Organizatora... 4 Rozdział II Tryb udzielania zamówienia wraz ze wskazaniem miejsc, w których zostało umieszczone ogłoszenie o zamówieniu Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia... 4 Rozdział IV Termin wykonania zamówienia Rozdział V Oferty częściowe Rozdział VI Zamówienia uzupełniające Rozdział VII Oferty wariantowe Rozdział VIII Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Rozdział IX Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Rozdział X Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Rozdział XI Wadium Rozdział XII Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Rozdział XIII Wskazanie waluty właściwej dla rozliczeń związanych z realizacją zamówienia Rozdział XIV Opis sposobu przygotowania ofert Rozdział XV Wycofanie oferty Rozdział XVI Termin związania ofertą Rozdział XVII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Rozdział XVIII Zwrot oferty bez otwierania Rozdział XIX Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania Rozdział XX Sposób porozumiewania się Organizatora z Wykonawcami Rozdział XXI Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Rozdział XXII Opis sposobu obliczenia ceny Rozdział XXIII Kryterium oceny ofert Rozdział XXIV Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia Rozdział XXV Wyjaśnienia/Zmiana SIWZ Rozdział XXVI Odrzucenie oferty, wykluczenie z postępowania, unieważnienie postępowania Rozdział XXVII Wykaz Załączników SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 2 z 86

3 DEFINICJE SIWZ należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ, złożyła ofertę lub zawarła umowę w niniejszym postępowaniu. Organizator należy przez to rozumieć Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa Spółka Akcyjna zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją , prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi., XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,. Zamówienie należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot został opisany w Rozdziale III niniejszej SIWZ; Postępowanie należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu o którym mowa w rozdziale II: Zasad udzielania zamówień dla wnioskodawców /beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata według na podstawie niniejszej SIWZ. Utwór - wykonane w ramach Umowy przez Wykonawcę na potrzeby Zamawiającego wszelkie projekty, koncepcje, opracowania, program komputerowy (Aplikacja) oraz wszelkie inne utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w tym także projekt szaty graficznej, do których Wykonawca przekaże Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie; SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 3 z 86

4 Rozdział I Nazwa i adres Organizatora Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa Spółka Akcyjna zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją , prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi., XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Adres : Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 9 Numer Regon: Numer NIP: Tel.: Fax: Strona internetowa: Adres poczty elektronicznej: Rozdział II Tryb udzielania zamówienia wraz ze wskazaniem miejsc, w których zostało umieszczone ogłoszenie o zamówieniu. 1. Postępowanie o udzielanie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu o którym mowa w rozdziale II: Zasad udzielania zamówień dla wnioskodawców /beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata z dnia 28 marca 2012r. stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie znajdzie art Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: strona internetowa Organizatora (www.zjazdowa.com.pl) tablica ogłoszeń w siedzibie Organizatora Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia - funkcjonalności Przedmiotem zamówienia jest nabycie (zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie, uruchomienie i wdrożenie infrastruktury informatycznej obejmującej sprzęt i oprogramowanie oraz przeszkolenie administratorów, użytkowników i wytworzenie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji dla użytkowników) dedykowanego systemu informatycznego zawierającego wielomodułowe rozwiązania w zakresie działalności klastra (nazywanego dalej DSI, Platformą lub Systemem ) obejmującego wykonanie zadania: Nabycie dedykowanego systemu informatycznego zawierającego wielomodułowe rozwiązania w zakresie działalności klastra oraz nabycie: serwera, projektora, ekranu do rzutnika wraz z mocowaniem, komputera typu laptop wraz z myszką - 3 szt., zestawu komputerowego, router WiFi, zestawu komputerowego do działu badawczego, UPS do działu badawczego, urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka kolorowa, skaner, ksero), SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 4 z 86

5 oprogramowania do projektowania obejmującego wykonanie zadań: Nabycie serwera, Nabycie projektora, Nabycie ekranu do rzutnika wraz z mocowaniem, Nabycie komputera typu laptop wraz z myszką - 3 szt, Nabycie zestawu komputerowego, Nabycie router WiFi, Nabycie zestawu komputerowego do działu badawczego, Nabycie UPS do działu badawczego, Nabycie urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka kolorowa, skaner, ksero) - 1 szt., Nabycie oprogramowania do projektowania - 1 szt. w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata pod nazwą: Inicjowanie i animacja powiązań kooperacyjnych w województwie łódzkim poprzez Klaster Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. I. Dedykowany system informatyczney zawierający wielomodułowe rozwiązanie w zakresie działalności klastra nazywany dalej DSI, Platforma lub System - opis przedmiotu zamówienia i funkcjonalności DSI ma być oparty o architekturę systemów CRM (Customer Relationship Management) z uwzględnieniem specyfiki relacji w ramach powiązania klastrowego wymagającego wielomodułowości systemu polegającego na uwzględnieniu trzech najistotniejszych elementów takiego rozwiązania: 1. Operacyjny (front-office) odpowiadający za automatyzację podstawowych procesów biznesowych (marketing, sprzedaż, serwis); 2. Analityczny (back-office) odpowiadający za analizę zachowań uczestników klastra w aspekcie relacji z klientami na podstawie danych zgromadzonych w elemencie operacyjnym; 3. Komunikacyjny (interakcyjny) odpowiadający za komunikację z uczestnikami klastra oraz z ich klientami. Wdrożenie Systemu ma umożliwić wprowadzenie usługi zdalnego i samoobsługowego zamawiania towarów umożliwiającej standaryzację procesu obsługi klientów w przedsiębiorstwach będących członkami klastra, która pozwoli na elektroniczne zamawianie oferowanych towarów wraz ze wskazaniem ilości, tak aby klient mógł wysłać kierowcę po przygotowane zamówienie, bez konieczności poszukiwania towarów w dotychczasowy tradycyjny sposób. Koncepcja zakłada również dostarczenie towaru bezpośrednio do klienta. Zakładane jest również umożliwienie elektronicznego dokonywania płatności przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych w tym zakresie. DSI ma ponadto pozwolić m.in. na: A. Zapewnienie dobrego przepływu informacji pomiędzy uczestnikami w klastrze, sferą badawczo - naukową, co będzie możliwe m.in. poprzez: 1. Stronę internetową, 2. Newsletter, 3. związany z bieżącymi zagadnieniami dla uczestników klastra, oraz do potencjalnych uczestników, którzy wyrażą chęć współpracy w ramach klastra, 4. Bazę danych podmiotów, 5. Możliwość inicjowania i zgłaszania potrzeb przez uczestników klastra, SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 5 z 86

6 6. Generowanie nowych tematów i pomysłów, 7. Cykliczne monitorowanie pozycji przedsiębiorstw, klastra na rynku (analiza danych). B. Neutralizowanie wąskiego gardła w zakresie: 1. Sprzedaży, jak również kreowania polityki sprzedaży, 2. Dystrybucji oraz optymalizacja kosztów transportu, 3. Optymalizacji kosztów w procesie magazynowania, 4. Uzgodnienia wspólnych standardów technicznych. C. Wzmocnienie pozycji przetargowej poprzez: 1. Wsparcie przy tworzeniu i prowadzeniu sieci współpracy z podwykonawcami, dostawcami, dystrybutorami, 2. Możliwość dokonywania wspólnych zakupów, 3. Wspólny marketing pod wspólną marką. D. Wzmocnienie pozycji sprzedażowej uczestników klastra: 1. Budowa zdalnego systemu zamawiania/sprzedaży towarów uczestników klastra, 2. Kreowanie polityki sprzedaży. Architektura DSI powinna zakładać wykorzystanie środowiska portalowego wraz z funkcjami agregacji treści, personalizacji, wieloorganizacyjności oraz funkcji o charakterze społecznościowym, takich jak dyskusje, Wiki, blogi, znaczniki (tagi) etc. Platforma w wymiarze technologicznym będzie systemem integrującym dane i poszczególne moduły, zaoferuje bogate możliwości integracji danych i aplikacji, udostępniania danych, modułów czy też zestawów modułów dla potrzeb zewnętrznych aplikacji. Infrastruktura programowa Platformy powinna być zbudowana w sposób otwarty, elastyczny i pozwalający łatwo wprowadzać zmiany dzięki efektywnym i kontrolowanym procesom zarządzania treścią. Zostanie wyposażona w funkcje komunikacji, pracy grupowej, wsparcia dla prac zespołów i grup projektowych, zarządzania wiedzą, czego efektem będzie powstanie sieci powiązań, wymiany doświadczeń oraz wsparcia klientów klastra. Zapewni obieg dokumentów dla podmiotów związanych z klastrem. Wykorzystane w Platformie elementy powinny pozwolić osobom nietechnicznym obsługiwać poszczególne witryny (portale) agregujące treść oraz funkcje aplikacji, utworzone w ramach DSI. Rozwiązanie portalowe umożliwi klientom na bardziej efektywną współpracę poprzez łatwiejsze udostępnienie dla nich istniejących systemów. Platforma zapewni infrastrukturę, która ułatwi budowę aplikacji internetowych i zarządzanie nimi. Obsługa wieloorganizacyjności umożliwi zarządzanie własną witryną www przez poszczególne podmioty związane z klastrem. SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 6 z 86

7 Pierwszym dostrzegalnym przez użytkowników elementem Platformy powinno być środowisko portalowe agregujące funkcjonalność aplikacji i usług dostępnych dla użytkowników, realizujące również mechanizmy bezpieczeństwa w dostępie do poszczególnych usług i aplikacji. Poszczególne moduły, reprezentujące wdrożone systemy i aplikacje, powinny być dostępne tylko dla uprawnionych użytkowników. Jednocześnie środowisko portalowe powinno dostarczyć funkcji związanych z personalizacją tak, aby umożliwić użytkownikom dostosowanie środowiska pracy do swoich indywidualnych preferencji i potrzeb. Platforma dopasuje się do kontekstu działania użytkownika -jeśli użytkownik będzie miał podjąć decyzję w ramach danego procesu, to prezentowane treści i usługi będą związane z tym działaniem, pomogą użytkownikowi w podjęciu decyzji. Treści i usługi niezwiązane z kontekstem pracy użytkownika nie zostaną mu udostępniane. Uwzględnione w architekturze logicznej gotowe elementy powinny mieć swoje odzwierciedlenie w środowisku portalowym w szczególności repozytorium dokumentów. Platforma powinna zostanić utworzona w minimum 2 wersjach językowych polskiej i angielskiej. Rozwiązanie powinno dostarczać narzędzia do tworzenia wersji językowych webserwisów, oraz reprezentacji językowej modułów. Architektura Systemu powinna zapewnić możliwość skalowania pionowego i poziomego. Oferowane rozwiązanie powinno posiadać budowę modułową, gdzie wybrane moduły uruchamiane są za pomocą klucza licencyjnego, bez konieczności przeładowywania aplikacji lub środowiska w tym zakresie wystarczy potwierdzenie oferenta, że zaoferowane rozwiązanie będzie spełniać powyższy wymóg. Oprogramowanie, za pomocą którego będzie realizowana funkcjonalność portali, musi spełniać conajmniej wymagania zgodności ze standardem Web Content Accessibility Guidelines 1.0 na poziomie minimum AA, z zastrzeżeniem iż powinno spełniać wymagania zgodności ze standardem Web Content Accessibility Guidelines 2.0 na poziomie minimum AA. (Web Content Accessibility Guidelines WCAG autoryzowane tłumaczenie na język polski MINIMALNA LISTA FUNKCJONALNOŚCI 1.1 Minimalna lista funkcjonalności DSI: Dostęp dla użytkowników niezarejestrowanych (anonimowych): Prezentowanie treści poprzez witrynę www; Instrukcja użytkownika (FAQ); Możliwość rejestracji; Dostęp do stron informacyjnych portalu; Możliwość wyszukania artykułu w bazie wiedzy i prezentacji streszczenia Dostęp dla użytkowników zarejestrowanych: Rejestracja użytkowników jest niezbędna do użytkowania wszelkich niepublicznych udziałów Platformy; SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 7 z 86

8 Prezentowanie treści poprzez witrynę www; Dostęp do elementów portalu dostępnych dla użytkowników niezarejestrowanych; Dostęp do aplikacji za pomocą przeglądarki WWW, możliwy dla użytkowników zarejestrowanych identyfikujących się za pomocą nazwy użytkownika i hasła lub Open ID; Użytkownik powinien być identyfikowany wg unikalnego klucza np. NIP, e mail; Możliwość rejestracji uproszczonej (imię i nazwisko / nazwa, e -mail, np. w opcji Open ID) dla określonych produktów. Powinna być ustawiana jako parametr produktu. Po zalogowaniu możliwość dokonania pełnej rejestracji; Rozszerzenie rejestracji dla użytkowników uproszczonych, powiązanie produktu z użytkownikiem rejestrowanym w sposób uproszczony; Zintegrowany kalendarz do zdefiniowania na etapie analizy wewnętrznej; Obsługa profili użytkowników; Prezentacja produktów oferowanych za pomocą DSI; Personalizowany wygląd/treść zależny od profili użytkowników; Po zalogowaniu dostęp do informacji zgodnych z ich udziałami/grupami bezpieczeństwa; Obsługa korespondencji seryjnej i mailing Baza wiedzy: Dostęp po zalogowaniu; Możliwość czasowego limitu dostępu; Możliwość ilościowego limitu dostępu (np. ilość pobrać, odsłon); Ograniczona możliwość kopiowania i drukowania; Tytuły artykułów i wyszukiwarka ich streszczeń dostępna również dla niezalogowanych; Umieszczanie artykułów zgodnych z ustalonym szablonem; Definiowanie szablonów dla artykułów; Tworzenie nowych artykułów; Tworzenie artykułów wg ustalonych szablonów z uwzględnieniem metadanych (np. słowa kluczowe, autor, tematyka); Recenzja artykułów; SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 8 z 86

9 Zatwierdzanie artykułów do publikacji; Doradztwo ekspertów (czat, forum); Bibliografa; Baza danych podmiotów - Katalogi tematyczne (np. katalog usługodawców, instytucji, kooperantów, itp.). Opcja odpłatnego umieszczania w powyższym katalogu Forum i komentarze: Możliwość komentowania dowolnych treści; Komentarze umieszczane na zasadzie forum; Opcja włączenia/wyłączenia komentarzy w dowolnym miejscu witryny; Wszystkie komentarze dostępne po zalogowaniu, bez anonimowych; Możliwość moderowania komentarzy; Edytowalny filtr dla niecenzuralnych zwrotów; Różnicowanie jakości komentarzy na forum punktowanie; Możliwość oznaczenia komentarza (np. wpisu eksperta) na forum jako wartościowy i możliwość uwzględniania takich oznaczeń przy wyświetlaniu bądź wyszukiwaniu komentarzy; Możliwość publikacji elementów forum na stronie jako moduł - wstawienie wątku z forum np. "szukam klienta na (towar)"; Możliwość ograniczania dostępu do części forum według określonych grup dostępu oraz indywidualnie; Możliwość założenia forum wewnętrznego; Możliwość definiowania grup odbiorców dla forów; Możliwość zakładania wielu forów Konta użytkowników Rejestracja i logowanie; Możliwość korekty danych teleadresowych; Tworzenia użytkownika; Usuwanie użytkownika; Dodawanie i usuwanie użytkownika z grup użytkowników; SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 9 z 86

10 Zintegrowanie danych o użytkownikach z systemem LDAP (http://pl.wikipedia.org/wiki/lightweight_directory_access_protocol); Tworzenie obszaru roboczego użytkownika; Tworzenie obszaru roboczego grupy użytkowników; Określanie ról użytkowników; Określanie kalendarzy pracy dla poszczególnych użytkowników; Migracja użytkowników pomiędzy poszczególnymi kategoriami uprawnień jest prostą czynnością administracyjną; Możliwość tworzenia i przydzielania użytkownikom grup dostępu (np. public, baza wiedzy, kadry); Czytelne zestawienie uprawnień użytkowników i grup dostępu; Dostęp do załączników (umów/aneksów itp.); Historia rozliczeń dla danego konta; Założone w systemie konta użytkowników powinny mieć charakter trwały z możliwością usuwania przez Administratora po określonym czasie nieaktywności użytkownika; Możliwość tworzenia upustów ilościowych/cenowych (przy produktach) dla grup i użytkowników; Możliwość ustawienia złożoności hasła i częstotliwości jego zmiany; Możliwość automatycznego wygenerowania powiadomienia o konieczności zmiany hasła; Możliwość ustawienia autoryzacji za pomocą Open ID -opcja domyślna Użytkownicy klastra (przedsiębiorstwa zaangażowane w powiązania kooperacyjne - minimum 22 szt.): Przydział czasowych lub ilościowych udziałów. (np. ilości magazynowe lub dostęp do usług przez określony czas czy też kwotę do wydania na usługi dostępne w ramach funkcjonowania klastra); Możliwość przydziału przestrzeni dyskowej, subdomeny, konta ftp; Dostępne szablony do budowy strony www min 8 szt. różniące się kolorystyką i układem lub w pełni edytowalny szablon w 4 kolorystykach; Możliwość podmiany banera, logotypu, treści tak aby mechanizm ten nie stwarzał trudności użytkownikom nietechnicznym; Możliwość zmian nazw zakładek, ich ilości (rozwijane submenu bądź menu boczne do zagłębiania się w treści strony); SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 10 z 86

11 Moduł newsy; Moduł download (docx, pdf, jpg, odt.); Moduł galeria; Moduł artykuł; Możliwość ustawiania powyższych modułów w kilku miejscach na stronie np.: po lewej/po prawej, na dole; Ustawiania powyższych elementów w dowolnym miejscu szablonu; Klient powinien mieć wgląd w swoje konto (np.: terminy realizacji, środki niezbędne do realizacji umowy, zamówienia, magazyn); Możliwość wypełniania sprawozdań z działalności; Możliwość generowania ewidencjonowania sprzedaży i generowania rozliczeń okresowych (wykorzystanie powierzchni magazynowej, użytkowania środków transportu, zamówień, telefonów np. voip) Zarządzanie dokumentami i ich obiegiem: Możliwość utworzenia dróg obiegu dokumentów (procesów) zgodnie ze standardem BPMN 2.0 (http://pl.wikipedia.org/wiki/business_process_modeling_notation); Możliwość modyfikacji utworzonych dróg obiegu; Możliwość wykorzystania już istniejących dróg obiegu do tworzenia nowych; Zarządzanie procesami opartymi o dokumenty; Mechanizmy monitorowania i raportowania zdarzeń; Składowanie i odzyskiwanie dokumentów; Skanowanie na żądanie z wykorzystaniem dowolnego typu sprzętu zapewniającego funkcję skanowania; Zarządzanie wersjami dokumentów wersjonowanie; Obsługa reedycji dokumentów; Obsługa dokumentów wchodzących i wychodzących z uwzględnieniem automatycznej numeracji wewnętrznej; Zarządzanie bezpieczeństwem i prawami dostępu; Dostęp przez przeglądarkę WWW; Dla edytora procesów dopuszcza się architekturę grubego klienta. SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 11 z 86

12 1.1.8 Wyszukiwarka: Wyszukiwanie pełno tekstowe dowolnego rekordu bazy danych meta dane; Wyszukiwanie w treści artykułów i dokumentów; Wyszukiwarka zaawansowana np. możliwość zaznaczenia wyszukiwania w forum (ograniczenie do działu czy tematyki) Kalendarze: Musi być ściśle powiązany z oferowanymi produktami i oferować możliwości takie jak: Wgląd w terminy rezerwacji produktów; Musi być dostępny dla każdego produktu, który został wystawiony do kupienia i wystawiający połączył go z kalendarzem; Dopuszczamy możliwość sprzedaży produktu bez konieczności rezerwacji w kalendarzu; Kalendarz powinien uwzględniać (pokazywać) zajętość wybranych produktów Organizatora Produkt: Wszelkie usługi oferowane za pomocą DSI występują jako produkt, dotyczy to zarówno np. modułu operacyjnego, dostępu do części Platformy takich jak np. Baza wiedzy, Forum; Podstawową czynnością przy zakupie produktu jest rezerwacja miejsca i czasu; Możliwość łączenia kilku produktów i wystawienia jako pakiet; Każdemu produktowi należy przydzielić grupę zabezpieczeń, a dostęp powinien być regulowany czasowo i przydzielany dla konkretnego użytkownika lub grupy; Możliwość rezerwacji cyklicznych np. każdy wtorek; Do wystawiania produktów potrzebny będzie wielopolowy formularz, z możliwością dodawania i zmiany pól. Formularz pozwoli określić produkt wystawiany do sprzedaży czyli: ilość, czas w którym możliwy jest zakup, a także grupy bezpieczeństwa, dla których jest przewidziany; Możliwość automatycznego stworzenia formularza po zakupie produktu i podpięcia go pod określony obieg dokumentów (parametr przy wystawianiu produktów); Możliwość rezerwacji produktu w szczególnych przypadkach np. rezerwacja poza dozwolonym okresem (czas lub dni), przez administratora lub uprawnionego pracownika klastra; Termin płatności ustalany jako parametr; SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 12 z 86

13 Możliwość integracji z systemem płatności bezgotówkowej online (minimum 3 funkcjonujące na rynku polskim); Możliwość ustawienia daty, do której pozwalamy złożenie zamówienia Raportowanie i rozliczanie: Użytkownik po zalogowaniu może wielokrotnie używać zasobów, administrator powinien mieć wgląd (raport historii użytkowania); Możliwość dodawania załączników i uwag do raportów Wewnętrzny system informacyjny: Umieszczanie informacji wewnętrznych dla pracowników klastra; Dostęp do aplikacji za pomocą przeglądarki WWW, możliwy dla użytkowników zarejestrowanych identyfikujących się za pomocą nazwy użytkownika i hasła (grupa pracownicy) lub Open ID; Możliwość publikacji informacji z określeniem przedziałów czasowych, w których informacje mają się wyświetlać; Ustawiania przypomnień dla użytkowników lub grup użytkowników; Możliwość pobierania formularzy, dokumentów; Newsletter pole zaznaczenia gdzie news ma się pojawiać na witrynie klastra lub wybranej części Platformy. Powinna być możliwość ustawiania ram czasowych wyświetlania newsa; Informacje o działaniach w klastrze; Informacje o działaniach podmiotów funkcjonujących w klastrze; Informacje o partnerach i innych podmiotach klastra; Informacje o tematyce związanej z obszarem wsparcia dedykowanym przez klaster; Podgląd zdarzeń odbywających się w klastrze; Kalendarze; Regulaminy, wzory dokumentów wewnętrznych Wystawianie danych: Możliwość przygotowania eksportu danych dla programów księgowych Możliwość tworzenia odrębnych podportali (odrębnie administrowanych) z wykorzystaniem modułów Platformy. SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 13 z 86

14 2. WYMAGANIA DLA PROJEKTU TECHNICZNEGO DSI W ramach realizacji projektu technicznego zostaną wykonane co najmniej poniższe czynności, które będą podstawą ich implementacji w Platformie przez Wykonawcę: 2.1 Analiza uwarunkowań projektu: Analiza stanu aktualnego w tym: stanu organizacyjno-kadrowego oraz zasobów technicznych Organizatora; Akwizycję wymagań wobec projektowanego systemu, obejmującą: Wymagania prawne; Wymagania organizacyjne; Wymagania funkcjonalne; Wymagania wydajnościowe; Wymagania wolumetryczne; Wymagania niezawodnościowe; Wymagania bezpieczeństwa, w szczególności dotyczące ochrony przed: Niepowołanym dostępem; Atakiem; Przeciw oprogramowaniu spyware i wirusom; Ochrona cyfrowych kanałów wymiany informacji; Ochrona bazy danych; Ochrona danych osobowych; Wymagania zarządzania tożsamością Założenia projektowe -Opis przyjętych założeń projektowych (dotyczące np. ilość użytkowników, ilość wykonywanych operacji) Ograniczenia projektowe -Lista wykrytych ograniczeń (np.: przepływność łączy, ograniczenia co do mocy lub ciężaru instalowanych urządzeń, ograniczenia dotyczące jakości lub przepustowości łączy telekomunikacyjnych itp.). 2.2 Analiza procesów biznesowych: Opracowanie kluczowych przypadków użycia wynikających z przeprowadzonej analizy wymagań za pomocą diagramów przypadków użycia i opisu scenariuszy; SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 14 z 86

15 2.2.2 Wykonanie szczegółowych diagramów procesów biznesowych z użyciem notacji BPMN 2.0. (http://pl.wikipedia.org/wiki/business_process_modeling_notation) 2.3 Architektura systemu: Dekompozycja systemu na elementy składowe: Podział systemu na jednostki funkcjonalne; Identyfikacja interfejsów wewnątrzsystemowych; Wskazanie interfejsów zewnętrznych Model klas systemu; Projekt interfejsu użytkownika zgodny z wynikami prac dotyczącymi modelowania: wymagań, procesów biznesowych, architektury systemu i struktur danych (model klas): Model nawigacji (obejmujący okna aplikacji oraz przejścia pomiędzy nimi) Opis sposobu integracji elementów systemu (szyna usług) Opis zasad budowy reguł interoperacyjności w systemie: Metadane dokumentów elektronicznych; Zaprojektowanie schematów dla formularzy elektronicznych; Projekty formularzy elektronicznych w tym formularza dla bazy wiedzy (schemat formularza, interfejs użytkownika) zgodnie zobowiązującymi przepisami w zakresie struktury dokumentów elektronicznych Rozlokowanie elementów systemu: Lista lokalizacji, w których zostaną zainstalowane elementy systemu; Rozlokowanie elementów systemu w środowiskach uruchomieniowych, węzłach systemowych i urządzeniach; Rozlokowanie elementów systemu w poszczególnych lokalizacjach; Opis sposobu połączenia ze sobą poszczególnych lokalizacji Zestawienie materiałów, dostaw i usług niezbędnych do realizacji projektu Zakładane parametry elementów systemu: Parametry sprzętu telekomunikacyjnego: Ilość interfejsów; SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 15 z 86

16 Obsługiwane protokoły; Wydajność; Usługi; Zarządzanie Parametry sprzętu komputerowego: Moc obliczeniowa; Ilość pamięci operacyjnej; Pojemności pamięci masowych; Interfejsy; Rozwiązania podnoszące niezawodność Parametry oprogramowania systemowego: Ilość obsługiwanych jednostek (serwerów, użytkowników); Funkcjonalność Parametry oprogramowania narzędziowego: Ilość obsługiwanych jednostek (serwerów, użytkowników); Funkcjonalność; Interfejsy programowe (API) Parametry oprogramowania aplikacyjnego: Ilość obsługiwanych jednostek (serwerów, użytkowników); Funkcjonalność; Projekt interfejsu użytkownika Parametry pozostałych elementów systemu. 3. PROJEKT TECHNICZNY 3.1 Założenia co do realizacji projektu technicznego: Analiza zostanie wykonana na podstawie materiałów i informacji dostarczonych lub wskazanych przez Organizatora; SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 16 z 86

17 3.1.2 Organizator wyznaczy do współpracy z Wykonawcą osobę odpowiedzialną, której zadaniem będzie autoryzowanie i koordynowanie procesu zbierania danych. 3.2 Wymagania co do realizacji projektu technicznego: Wszystkie wymagania, założenia, ograniczenia i ryzyka powinny otrzymać swój unikalny identyfikator, na który Wykonawca będzie się powoływał w trakcie dalszych prac projektowych; Dla każdego wymagania, założenia, ograniczenia i ryzyka powinno zostać zidentyfikowane źródło pochodzenia; Wykonawca wykona analizę techniczną Platformy danych zgodnie z następującymi standardami: OMG UML (http://www.uml.org); OMG BPMN (http://www.bpmn.org); Extensible Markup Language (XML) (http://www.w3.org/xml) Wszystkie niezbędne prace zostaną wykonane z wykorzystaniem notacji UML 2.0 lub nowszej; Wykonawca przekaże Organizatorowi wyniki prac w postaci: Wydruku raportu zgodnego co do zawartości i układu pkt I Wymagania dotyczące zawartości i układu projektu technicznego; Wykonawca przekaże Organizatorowi Projekt techniczny w postaci elektronicznej i papierowej, repozytorium powinno zawierać wszystkie dokumenty źródłowe oraz wynikowe wykorzystane/powstałe w trakcie realizacji Zamówienia Wydruki dokumentacji zostaną przygotowane w języku polskim; Baza danych procesów przygotowana w ramach niniejszego Zamówienia będzie umożliwiać: zobrazowanie relacji zachodzących pomiędzy zadaniami w ramach różnych procesów; określanie przepływów pracy; uzyskanie informacji na temat czasu realizacji zadań w procesie i kosztów towarzyszących tym zadaniom; tworzenie wariantów modeli procesów i określanie możliwości usprawnienia wybranych procesów; zbudowanie optymalnych scenariuszy przebiegu procesów; symulowanie przebiegów procesów; przyporządkowanie -struktury organizacyjnej klastra oraz zasobów do poszczególnych procesów; analizowanie (tworzenie raportów) i zarządzanie zebraną informacją. SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 17 z 86

18 4. GŁÓWNE WYMAGANIA ARCHITEKTONICZNO -FUNKCJONALNE DLA PLATFORMY 4.1 Platforma musi być spójna wewnętrznie (poszczególne elementy Platformy muszą poprawnie współpracować, posiadać wspólny interfejs użytkownika i administratora, wspólną bazę danych itp.); 4.2 Platforma musi spełniać wymogi bezpieczeństwa w zakresie dostępu użytkowników do zasobów, dzięki rozbudowanym mechanizmom uwierzytelniania użytkownika i definiowania uprawnień do informacji i funkcji; 4.3 Użytkownicy Platformy: Platforma zapewni możliwość zdefiniowania co najmniej następujących kategorii użytkowników: a) użytkowników niezarejestrowanych (anonimowych); b) użytkowników zarejestrowanych: klientów otoczonych opieką; klientów współpracujących; pracowników klastra; administratorów; Dla każdej z kategorii będzie możliwe definiowanie polityk (reguł) związanych z wartościowaniem klientów, np. przydzielanie preferencyjnych stawek; Z każdą kategorią związany będzie odpowiedni, definiowalny poziom dostępu do zasobów Platformy. 4.4 Architektura Platformy -trójwarstwowa, dostęp do funkcjonalności rozwiązania za pomocą przeglądarki. Rozwiązanie musi wspierać co najmniej trzy pierwsze silniki przeglądarek (Gecko, Webkit/KHTML, Trident) z zestawienia ranking.pl na dzień 10 stycznia 2014r oraz Blink; 4.5 Możliwość dostępu dla platform mobilnych w obszarach zdefiniowanych przez Organizatora np. (forum, aktualności, konta); 4.6 Dopuszcza się dostęp do niektórych funkcjonalności administracyjnych za pomocą grubego klienta (np. edytor procesów); 4.7 Architektura Platformy musi zapewnić następujące strefy funkcjonalne: Portal zewnętrzny -zapewniający dostęp użytkownikom anonimowym do wybranych (wskazanych przez właściciela witryny) zasobów witryny; Portal wewnętrzny -zapewniający dostęp wybranym użytkownikom Platformy do wybranych (wskazanych przez właściciela witryny) zasobów witryny; SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 18 z 86

19 4.7.3 Portal prywatny portal prywatny klienta Platformy, zapewniający możliwość zarządzania własnymi zasobami. 4.8 Zarządzanie tożsamością oparte o usługi katalogowe; 4.9 System musi być tak zaprojektowany, żeby w przypadku wymagania przyszłych zmian w sposobie funkcjonowania aplikacji, możliwe było dokonanie tego przy pomocy środowiska zarządzania procesami biznesowymi. Proponowanym założeniem jest rozproszenie funkcji wykonawczych (składowych aplikacji) w taką ilość webserwisów, oraz takie ich zaprojektowanie, że sposób działania aplikacji będzie można projektować w środowisku zarządzania procesami (programowanie BPEL); 4.10 W przypadku rozbudowy lub upgrade niezmienny w ciągu 4 lat model licencjonowania niezależny od ilości użytkowników produktów i narzędzi. 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZATY GRAFICZNEJ 5.1 Wykonawca przygotuje projekt koncepcji graficznej Platformy i jej elementów w konsultacji i z uwzględnieniem uwag Organizatora; 5.2 Wykonawca przedstawi 3 wersje projektu (po konsultacji z Organizatorem), a Organizator dokona wyboru jednego z nich w terminie 14 dni od dnia przedstawienia. Organizator przewiduje możliwość wprowadzenia w terminie 14 dni od dnia wyboru projektu uwag do wybranej koncepcji, nie zmieniających stylistyki graficznej (zmiany mogą dotyczyć takich elementów jak np. wielkość czcionki, modyfikacja kolorystyki, wielkość modułów itp.); 5.3 Szata graficzna web-serwisów powinna być spójna graficznie z layoutem Platformy. Poszczególne web - serwisy utrzymane będą w tej samej stylistyce, lecz będą się różniły takimi elementami jak m.in. kolorystyka, zdjęcia, moduły web serwisów; 5.4 Organizator będzie miał wpływ na wygląd graficzny (z uwzględnieniem spójności graficznej Platformy) elementów nawigacyjnych (np. wygląd przycisków), formularzy, pól wyboru, kalendarzy i innych; 5.5 Organizator dostarczy, wytyczne dla identyfikacji wizualnej klastra. Projekt musi być zgodny z identyfikacją graficzną projektu klastra. 6. WYMAGANIA DLA SPRZĘTU 6.1 Rozwiązanie przewidziano dla serwera fizycznego do zagospodarowania przez Wykonawcę, w taki sposób aby osiągnięta została wydajność określona w punkcie 10; 6.2. Minimalne parametry serwera określone w dziale II. 7. WYMAGANIA DLA INFRASTRUKTURY 7.1 Repozytorium dokumentów: Zaproponowane rozwiązanie, implementujące mechanizm repozytorium dokumentów MUSI: SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 19 z 86

20 7.1.1 Być oparte o przyjęte międzynarodowe standardy dla repozytoriów dokumentów np.: JSR-170; Zapewniać mechanizmy wersjonowania dokumentów, w szczególności zawierać mechanizm tworzenia wersji dokumentów; Umożliwiać dostęp zarówno do aktualnej, jak i historycznych wersji dokumentu oraz możliwość ustanowienia wcześniejszej wersji jako aktualnej; Umożliwiać wyszukiwanie poprzez pełno-tekstowe przeszukiwanie treści dokumentów, według określonych parametrów (metadanych) dokumentu, oraz przez kombinację obu metod; Umożliwiać wyszukiwanie dokumentu w wielu fizycznych repozytoriach; Umożliwiać pozycjonowanie wyników wyszukiwania w zależności od popularności dokumentów; Zawierać mechanizm opisywania dokumentów za pomocą meta danych; Umożliwiać definiowanie zestawów metadanych dla poszczególnych typów dokumentów; Umożliwiać definiowanie i dodawanie własnych meta danych; Umożliwiać automatyczne nadawanie zestawu metadanych w zależności od miejsca przechowywania dokumentu; Umożliwiać tworzenie dyskusji (komentarzy) powiązanych z danym dokumentem; Posiadać mechanizm subskrypcji-powiadamiania e -mail o zmianach danego dokumentu; Umożliwiać automatyczną konwersję dokumentów elektronicznych (dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne, prezentacje) co najmniej dla pakietów Microsoft Office, Open Office, RTF, ASCII,do postaci umożliwiającej wyświetlenie w przeglądarce internetowej (HTML/XML i PDF); Umożliwiać automatyczne konwersje formatów graficznych oraz przechowywanie różnych wersji jednego dokumentu graficznego np. system przechowuje oryginalne zdjęcie w wysokiej jakości, oraz jego automatycznie skonwertowane wersje do umieszczania w publikacjach drukowanych, stronach internetowych, wyświetlania w urządzeniach przenośnych, etc.; Umożliwiać przechowywanie zarówno rejestrowanych dokumentów, jak i innych, nierejestrowanych treści; Umożliwiać dołączanie załączników do dokumentów; Pozwalać na tworzenie teczek tematycznych (abstrakcyjne obiekty w repozytorium zawierające fizyczne obiekty w repozytorium)z dokumentami. Jeden dokument może być przypisany do wielu teczek; Zapewniać to, aby teczki tematyczne mogły być opisane własnym zestawem meta danych; Zapewniać to, aby teczki tematyczne mogły zawierać dowolną liczbę dokumentów dowolnego typu opisanych dowolnymi meta danymi; SIWZ dedykowany system informatyczny. - Strona 20 z 86

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania wersji serwera aplikacyjnego pod aplikację wektorową i obsługi wymiany treści multimedialnych w tymże serwerze

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych Warszawa, dnia 03.03.2014 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. System klasy B2B wraz z wdrożeniem W ramach realizacji projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Stworzenie platformy internetowej na potrzeby projektu. 1 Wykonanie portalu internetowego na potrzeby e-usługi, obejmującego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dla postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu, o którym mowa w rozdziale II Zasad udzielania zamówień dla wnioskodawców/beneficjentów realizujących projekty współfinansowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje usługę polegającą na dostawie

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 0.0.0 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Tech-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć wykonawcy... OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH Dot.: Dostawa biuletynu informacji publicznej, portalu miejskiego oraz hostingu w ramach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie opracowania koncepcji prezentacji video tras turystycznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW Przed rejestracją w module ibok należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Rejestrując się klient potwierdza, że zapoznał się z treścią

Bardziej szczegółowo

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych.

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych. Załącznik Nr 1 do OPZ SPECYFIKACJA WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH 1. obieg przychodzącej zewnętrznej i obieg wewnętrznej, w tym: 1) Zapotrzebowania i Zakupy (ZZ); 2) (ZP); 3) Akty Wewnętrzne (AW); Lp. Obszar Opis

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych Achtel Sp. z o.o Al. Tysiąclecia 1 06-400 Ciechanów Ciechanów dnia 25.01.2012 Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI PROCESU TWORZENIA ZAMÓWIEŃ. Wersja demonstracyjna aplikacji w Internecie : http://www.datacube.com.pl/edeal.php

SYSTEM OBSŁUGI PROCESU TWORZENIA ZAMÓWIEŃ. Wersja demonstracyjna aplikacji w Internecie : http://www.datacube.com.pl/edeal.php SYSTEM OBSŁUGI PROCESU SKŁADANIA ZAPOTRZEBOWAŃ I TWORZENIA ZAMÓWIEŃ Wersja demonstracyjna aplikacji w Internecie : http://www.datacube.com.pl/edeal.php Manualna praca i sterta dokumentów w wersji papierowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL www.ecdl.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013 nr 01/12/2013 Zakup i wdrożenie systemu B2B a także integracja wszystkich elementów systemu B2B oraz szkolenie specjalistyczne Warszawa, 20.11.2013 Działanie POIG 8.2 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446

Bardziej szczegółowo

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data)

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 Wzrost

Bardziej szczegółowo

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r.

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r. Oświęcim, dnia 16.07. 2015 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez Białystok, dn. 13.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 I. Zamawiający ILLUMINATIO Łukasz Kierus Żelazna 9/5 15-297 Białystok II. Opis przedmiotu zamówienia W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROTEKT Ul. Starorudzka 9 93-403 Łódź tel. (042) 680 20 83 fax. (042) 680 20 93 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie komputerowego systemu do: INTERNETOWEGO SKŁADANIA

Bardziej szczegółowo

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe oraz umowa licencyjna (Wzór dotyczy utworów wytworzonych w ramach projektów standardowych, innowacyjnych i ponadnarodowych)* 1 Nr umowy: zawarta w [miejsce zawarcia

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

System POMOST Std. możliwość weryfikacji sprawozdań już w POMOST Std, przy pomocy z Centralnej Aplikacji Statystycznej;

System POMOST Std. możliwość weryfikacji sprawozdań już w POMOST Std, przy pomocy z Centralnej Aplikacji Statystycznej; System POMOST Std POMOST Std (Standard) firmy Sygnity S.A. jest systemem informatycznym przeznaczonym dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej i wspomagającym je w realizacji ustawowych zadań. System

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9 Definicje Instrukcja dla Oferenta System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanowe, etc.) obejmujący całą funkcjonalność wskazaną we wszystkich

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD PLATFORMA ACTIVE FORMS Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD ACTIVE FORMS 2 Spis treści WPROWADZENIE 3 Dowolnie złożone formularze 3 Niski czas i koszt zbudowania formularza 4 TOP 10 WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta

Instrukcja dla Oferenta Instrukcja dla Oferenta Definicje System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanow Instrukcja. Należy wypełnić WSZYSTKIE POLA oznaczone

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PWPW S.A. Strona 1 z 5 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wdrożenie centralnego systemu Call Center w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania 1. Zamawiający FC MANAGEMENT Spółka z o.o. ul. Łętowskiego 20, 40-648 Katowice NIP: 243261956, REGON: 9542743110, KRS: 0000462256

Bardziej szczegółowo

Firma Prino-Plast Sp. z o.o. JV pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Prino-Plast Sp. z o.o. JV pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Prino-Plast Spółka z ograniczoną 20.12.2011 odpowiedzialnością Joint Venture Produkcja Artykułów Higienicznych Al. Wojska Polskiego 48, 82-200 Malbork NIP 7880009496 REGON - 632025730 Malbork, Firma Prino-Plast

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym ze sklepem internetowym Rozwiązanie umożliwia pełną dwukierunkową integrację Symfonia ERP Handel ze sklepem internetowym shopgold i zostało przygotowane w sposób umożliwiający dostęp i zarządzanie sklepem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO

SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO Spis treści SPECYFIKACJA WDROŻENIA SKLEPU MAGENTO... 1 1. Instalacja i konfiguracja Magento 05.08.2016 16.08.2016... 1 2. Instalacja i konfiguracja szablonu Magento

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2 Załącznik nr 7 do SIWZ nr TA/ZP-4/2007 Formularz cenowy oferowanego sprzętu GRUPA 1 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 8.1) Stacje robocze przetwarzania graficznego wysokiej wydajności z monitorem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo