MATERIAŁY SZKOLENIOWE Źródła danych przestrzennych. Leszek Litwin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIAŁY SZKOLENIOWE Źródła danych przestrzennych. Leszek Litwin"

Transkrypt

1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE Źródła danych przestrzennych Leszek Litwin Źródła danych przestrzennych 1

2 ŹRÓDŁA DANYCH PRZESTRZENNYCH Dane przestrzenne (geograficzne). Dane przestrzenne są określane jako dane dotyczące obiektów przestrzennych powiązanych z powierzchnią Ziemi i połączonych ze sobą róŝnorodnymi związkami; obiekty te mają charakter naturalny lub antropogeniczny. Współcześnie istnieje wiele cząstkowych pojęć opisujących przestrzeń geograficzną: dane geoprzestrzenne, dane przestrzenne, dane o terenie, dane katastralne, itd. W celu pewnego uproszczenia i wyodrębnienia spośród wielu definicji istoty rzeczy, będziemy mówić o danych przestrzennych, rozumiejąc je jako ogół danych opisujących przestrzeń geograficzną i pamiętając o istnieniu wspomnianych (i niewspomnianych) pojęć cząstkowych. Dane przestrzenne pochodzą z wielu róŝnorodnych źródeł, występują w róŝnej postaci i są zróŝnicowane według wielu kryteriów. Ponadto, z występowaniem danych przestrzennych w kontekście ich wykorzystania w Systemach Informacji Geograficznej związanych jest wiele dodatkowych zagadnień (na przykład źródła danych, jakość i dokładność danych, struktury danych, modele danych, bazy danych) oraz kryteriów, według których klasyfikujemy dane (między innymi: typy danych, formaty danych i wiele innych). Najistotniejsze z nich (z punktu widzenia wiedzy o Systemach Informacji Geograficznej) zostaną omówione w opracowaniu. Źródła danych przestrzennych. Dane przestrzenne, na których bazują Systemy Informacji Geograficznej, pozyskiwane są współcześnie z wielu róŝnych źródeł. Szczególne znaczenie ma tu określenie: współcześnie, jako Ŝe dopiero od niedawna dostępne są te najbardziej zaawansowane źródła danych, za których powstaniem stoją ultranowoczesne technologie. MoŜemy zatem pozyskiwać dane wprost z przestrzeni kosmicznej za pośrednictwem satelitów, a nawet systemów satelitów (jak w przypadku systemów pozycjonowania, (GPS, GLONASS). Ponadto, dostępne są zdjęcia lotnicze oraz multispektralne (hiperspektralne) zdjęcia lotnicze wykonywane z samolotów za pomocą specjalnych skanerów. Wpływ nowoczesnych technologii dobrze widoczny jest równieŝ we współczesnych technikach pomiarów geodezyjnych oraz na przykładzie zautomatyzowanych stacji pomiarowych. Wśród nowoczesnych technologii pozyskiwania danych przestrzennych ciągle duŝe znaczenie (o czym stale naleŝy pamiętać!) mają tradycyjne źródła danych, a wśród nich przede wszystkim: róŝne rodzaje map, plany, proste pomiary prowadzone wprost w terenie oraz wiele innych prostych metod. Współcześnie znaczącym źródłem danych przestrzennych stał się równieŝ Internet. Dokonajmy zatem krótkiego przeglądu najpopularniejszych i zarazem najistotniejszych źródeł pozyskiwania danych przestrzennych, do których naleŝą: o obrazy satelitarne, o zdjęcia lotnicze, o zdjęcia naziemne (stereoskopowe), o odbiorniki GPS (i innych systemów) o serwisy Internetowe o serwery WMS (WFS) o automatyczne stacje pomiarowe, loggery, o pomiary geodezyjne, 2

3 L. LITWIN- ŹRÓDŁA DANYCH PRZESTRZENNYCH o prace i pomiary terenowe, o mapy i plany (zagospodarowania, ochrony, itd.) o materiały publikowane, o państwowe zasoby danych (dla róŝnych poziomów administracji) o zasoby danych róŝnych instytucji, o. Wybrane źródła danych przestrzennych zostaną omówione szczegółowiej w dalszej części opracowania. Obrazy satelitarne Wykorzystanie satelitów do obrazowania powierzchni Ziemi wprowadziło zupełnie nową jakość do dostępnych wcześniej technologii pozyskiwania danych przestrzennych, oraz, co równie istotne, znacznie rozszerzyło moŝliwości analityczne wykraczające daleko poza wcześniejsze zastosowania, dzięki zastosowaniu technologii obrazowania multispektralnego, z wykorzystaniem kanałów widzialnych (panchromatycznych i barwnych), podczerwonych oraz obrazowania radarowego. Obrazy satelitarne stanowią źródło dwóch rodzajów informacji: radiometrycznej i geometrycznej (rys. 1). Rys. 1. Rodzaj informacji pozyskiwanych z obrazów satelitarnych (zdjęć lotniczych) Prawdziwym zatem będzie stwierdzenie, Ŝe nigdy wcześniej nie było tak uniwersalnego, kompleksowego i zarazem ekonomicznie opłacalnego źródła danych. Współcześnie, choć od niedawna, wysokorozdzielcze obrazy satelitarne stanowią jedno z podstawowych i szeroko wykorzystywanych źródeł danych o wysokiej rozdzielczości i wszechstronnym zastosowaniu dla Systemów Informacji Geograficznej (rys. 2) 3

4 ŹRÓDŁA DANYCH PRZESTRZENNYCH Rys. 2. Obraz satelitarny z satelity IKONOS o rozdzielczości ok. 1 m (Triglavski Park Narodowy, Słowenia). Rys. 3. Obraz satelitarny z satelity LANDSAT o rozdzielczości ok. 30 m (Tatry). Cywilne wykorzystanie wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych jest ściśle związane z dwoma nieodległymi historycznie faktami. Po pierwsze, na początku lat 90 Rosja komercyjnie udostępniła obrazy satelitarne o terenowej rozdzielczości (wielkości piksela) 5 10 metrów, zaś w roku 1992 o rozdzielczości terenowej 2 3 metry. Po drugie, w marcu 1994 roku prezydent Stanów Zjednoczonych wydał specjalną dyrektywę nr 23, która umoŝliwiła rozwój satelitów (a faktycznie systemów satelitarnych) obrazujących 4

5 L. LITWIN- ŹRÓDŁA DANYCH PRZESTRZENNYCH powierzchnię Ziemi z 1-metrową dokładnością. Wspomnianym faktom towarzyszyły zapowiedzi rozwoju zupełnie nowych obszarów wykorzystania obrazów satelitarnych oraz dynamiczny rozwój w dziedzinie technologii Systemów Informacji Geograficznej. Owe zapowiedzi urzeczywistniły się dopiero we wrześniu roku 1999, kiedy to na orbicie umieszczony został z powodzeniem satelita IKONOS-2. Podejmowane wcześniej próby z satelitami EarlyBird-1 (1997), IKONOS-1 (1999) oraz podjęta po umieszczeniu na orbicie IKONOSA-2 próba z satelitą QuickBird-1 (2000) zakończyły się niepowodzeniem. W rezultacie IKONOS-2 stał się pierwszym i przed kolejne dwa lata jedynym satelitą obrazującym powierzchnię Ziemi z 1-metrową rozdzielczością. Wkrótce po wydaniu przez władze USA pozwolenia na obrazowanie Ziemi z dokładnością do 0,5 metra (pod koniec roku 2000), na orbicie został umieszczony satelita QuickBird-2 z moŝliwościami obrazowania z dokładnością 0,61 metra. Ponadto, równieŝ pod koniec roku 2000, na orbicie umieszczono system satelitarny EROS-A1 z moŝliwościami obrazowania w zakresie panchromatycznym z rozdzielczością 1,8 metra i zapowiedziane zostały następne (EROS-B oraz OrbView-3 i OrbView-4), wszystkie obrazujące powierzchnię Ziemi z 1-metrowym pikselem terenowym. Jak zatem widać, wykorzystanie obrazów satelitarnych jako źródła danych przestrzennych nabiera dopiero rozpędu, startując jednak z bardzo wysokiego pułapu 1-metrowej (i mniejszej!) rozdzielczości piksela terenowego. Optymistyczne wydają się równieŝ doniesienia operatorów wymienionych satelitów, (systemów satelitarnych) mówiące o prognozach umieszczenia na orbicie kolejnych satelitów. Wykorzystanie satelitów umoŝliwiło pozyskiwanie danych w obszarach trudno i bardzo trudno dostępnych oraz w sytuacjach ekstremalnych (powodzie, poŝary, tornada), gdzie wcześniej praktycznie nie istniały moŝliwości bezpiecznego i opłacalnego ekonomicznie pozyskiwania danych bezpośrednio w czasie występowania zjawiska. MoŜliwym stał się równieŝ natychmiastowy i stosunkowo krótkoterminowy monitoring zjawisk i zdarzeń nagłych zachodzących w bardzo szeroko rozumianej przestrzeni geograficznej, z uwzględnieniem tych najniebezpieczniejszych dla ludzi. Obrazy satelitarne jako źródło danych przestrzennych cechuje szeroka przydatności i moŝliwość niezwykle wszechstronnego zastosowania. Decydujący wpływ na taki stan rzeczy mają parametry obrazów satelitarnych: zasięg pojedynczego obrazu, wielkość piksela (rozdzielczość), multispektralność obrazu satelitarnego wykorzystanie przy obrazowaniu kanałów: panchromatycznego (PAN), barwnych (RGB) widzialnych i (bliskiej) podczerwieni (NIR) oraz innych. Obrazy satelitarne stanowiące bezpośrednie źródło danych dla Systemu Informacji Geograficznej występują w następujących opcjach: o czarno-białej jako wynik wykonania zobrazowania w trybie panchromatycznym (PAN), o barwnej jako wynik wykonania zobrazowania w trybie multispektralnym (MS). W opcji barwnej obraz satelitarny moŝe występować w postaci barwnej w barwach rzeczywistych, widzialnych (poprzez złoŝenie kanałów: czerwonego, zielonego i niebieskiego RGB) lub postaci barwnej w barwach w podczerwieni (poprzez złoŝenie kanałów: czerwonego, zielonego i podczerwonego). Obrazy pochodzące z satelity LANDSAT posiadają 7 kanałów spektralnych oraz znacznie mniejszą rozdzielczość terenową. 5

6 ŹRÓDŁA DANYCH PRZESTRZENNYCH Tab. 1. Porównanie głównych parametrów wybranych cywilnych satelitów (systemów satelitarnych) obrazujących Ziemię z dokładnością 1-metrową satelita wysokość orbity szerokość pasa tryb pracy wymiar piksela obrazowania PAN MS IKONOS km (?) 11 km 0,82 m 3,28 m QuickBird km 16,5 km 0,61 m 2,44 m EROS-A1 480 km 12,7 km 1,8 m - EROS-B 600 km 13 km 0,8 m - OrbView km 8 km 1,0 m 4,0 m PAN panchromatyczny; MS multispektralny Przy wszystkich niewątpliwych zaletach, obrazy satelitarne posiadają równieŝ pewne ograniczenia, związane na przykład z moŝliwościami obrazowania powierzchni Ziemi w obszarach zalesionych (w przypadku, kiedy potrzebne są dane bezpośrednio z powierzchni Ziemi, a nie z poziomu wierzchołków drzew) lub z występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (zachmurzenie) na obrazowanym obszarze (co jest szczególnie uciąŝliwe na przykład w czasie monitoringu zjawisk ekstremalnych opadom atmosferycznym powodującym powódź często towarzyszy zwiększone zachmurzenie). Problemy te zazwyczaj moŝna częściowo wyeliminować metodami pośrednimi, związanymi z moŝliwością opracowania obrazu satelitarnego albo z obserwacjami uzupełniającymi wprost w terenie (których prowadzenie równieŝ moŝe być obarczone pewnymi utrudnieniami lub innymi uwarunkowaniami). Warto pamiętać, Ŝe zanim powszechnie zaczęto wykorzystywać obrazy satelitarne o rozdzielczości 1-metrowej (i poniŝej), w tych samych celach stosowano obrazy satelitarne o wielkości piksela terenowego około 30 metrów (satelita Landsat TM, rys. 3) i 10 metrów (satelita SPOT, rys. 4). 6

7 L. LITWIN- ŹRÓDŁA DANYCH PRZESTRZENNYCH Rys. 3. Obraz satelitarny o rozdzielczości terenowej piksela 30 metrów wykonany przez satelitę Landsat Rys. 4. Panchromatyczny obraz satelitarny o rozdzielczości terenowej piksela 10 metrów wykonany przez satelitę SPOT. Rozdzielczość wielospektralnego obrazu Landsat TM (30 30 m) pozwala na sporządzenie wydruku w skali ok. 1: bez widocznej siatki pikseli. Rozdzielczość ta, moŝe być jednak często niewystarczająca do szczegółowej charakterystyki pewnych typów obszarów. Podstawową zaletą obrazu jest jego wielospektralny charakter, umoŝliwiający analizę zjawisk i obiektów słabo widocznych na obrazie monochromatycznym. Wielkości odbicia spektralnego róŝnią się w zaleŝności od kanału. RóŜny jest teŝ zasób informacji w nich zawarty (tab. 2). Tab. 2. Przydatność kanałów obrazu Landsat TM do wizualnej charakterystyki pokrycia terenu kanały oraz zakres promieniowania w µm zjawiska i elementy pokrycia terenu moŝliwe do scharakteryzowania 1 0,45 0,52 zróŝnicowanie wód powierzchniowych 2 0,52 0,60 gęstość szaty roślinnej, powierzchnie ze zdartą pokrywą glebową 3 0,63 0,69 zróŝnicowanie szaty roślinnej, powierzchnie ze zdartą pokrywą glebową 4 0,76 0,90 lokalizacja powierzchni wodnych, przebieg dolin, zabudowa i jej typy, sieć komunikacyjna, zróŝnicowanie szaty roślinnej 5 1,55 1,75 wilgotność w roślinach, sieć komunikacyjna, zróŝnicowanie lasów, przebieg dolin 6 10,40 12,5 zjawiska termiczne, wilgotność gleb 7 2, badania geologiczne i hydrogeologiczne, gęstość pokrywy roślinnej Panchromatyczny obraz z satelity SPOT o rozdzielczości piksela terenowego 10 m pozwala na pracę i sporządzenie wydruku w skali ok. 1: bez widocznej siatki pikseli.. Ponadto cechuje go znacznie większa dokładność w porównaniu z obrazem Landsata TM (tab. 3). 7

8 ŹRÓDŁA DANYCH PRZESTRZENNYCH Tab. 3. Porównanie podstawowych parametrów satelitów Landsat TM i SPOT. LANDSAT TM wysokość orbity SPOT HVR km 832 km okres obiegu Ziemi 98,9 min 101,4 min okres pokrycia globu 16 dni 26 dni zakresy promieniowania w poszczególnych kanałach w [µm] 1 0,45 0,52 5 1,55 1,75 2 0,52 0, ,40 12,5 3 0,63 0,69 7 2, ,51 0,73 4 0,76 0,90 wielkość piksela terenowego m m obszar pokryty przez jeden obraz km km Zdjęcia lotnicze Zdjęcie lotnicze, fotograficzny obraz terenu (powierzchni Ziemi) wykonany ze swobodnego stanowiska nad ziemią z samolotu za pomocą specjalnej kamery lub skanera zamontowanego w samolocie. Początki wykorzystania zdjęć lotniczych do obrazowania powierzchni Ziemi sięgają początku lat pięćdziesiątych XIX wieku, z przełomem w roku 1903, kiedy to bracia Wright dokonali pierwszego lotu samolotem napędzanym silnikiem. Zdjęcia lotnicze mają zatem znacznie dłuŝszą historię niŝ obrazy satelitarne. Zdjęcia lotnicze, podobnie jak obrazy satelitarne, zawierają informację radiometryczną i geometryczną. Zdjęcia lotnicze klasyfikowane są między innymi według rodzaju zastosowanego filmu (jego światłoczułości spektralnej). Według tego podziału wyróŝniamy: Czarno-białe materiały światłoczułe materiały nieuczulone reagujące jedynie na promieniowanie niebieskie i ultrafioletowe; o materiały czarno-białe pozwalające na wykonywanie zdjęć czarno-białych; występują w odmianach: ortochromatycznej, kiedy mogą reagować na barwy niebieskie i Ŝółte, oraz panchromatycznej, kiedy ich barwoczułość rozszerzona jest do czerwieni włącznie (tu równieŝ następuje podział na: ortopanchromatyczne do zdjęć przy świetle dziennym i barwoczułości zbliŝonej do oka ludzkiego, oraz superpanchromatyczne, czyli bardziej uczulone na światło czerwone, przeznaczone do zdjęć przy świetle sztucznym); o materiały podczerwone rejestrują niewidoczne dla ludzkiego oka promieniowanie, szczególnie dobrze nadające się do rozpoznawania (interpretowania) roślinności zielonej. Barwne materiały światłoczułe wśród których rozróŝniamy: o materiały barwne a wśród nich negatywy do wykonywania odbitek oraz diapozytywy, czyli popularne slajdy; pozwalają wykonywać fotografie w świetle widzialnym w barwach naturalnych; 8

9 L. LITWIN- ŹRÓDŁA DANYCH PRZESTRZENNYCH o materiały do fotografii spektrostrefowej (fotografii barwnej w fałszywych kolorach) reagujące na róŝne strefy widma, w rezultacie wykonywania barwnych fotografii spektrostrefowych powstają barwne obrazy szczegółów i zjawisk niewidocznych dla oka ludzkiego ani teŝ niemoŝliwych do sfotografowania przy uŝyciu innych materiałów światłoczułych, Ponadto wykonuje się fotografie wielospektralne, które scharakteryzować moŝna poprzez cechy energetyczne promieniowania elektromagnetycznego. Dzięki tej technice wykonywania zdjęć, informacja zostaje zarejestrowana na całej długości widma uŝywanej do zapisu promieniowania widzialnego za pomocą kamer wieloobiektywowych lub specjalnych skanerów. W ten sposób następuje uszczegółowienie sfotografowanego obrazu. Podczas wykonywania fotografii wielospektralnej za pomocą kamer wieloobiektywowych wykorzystuje się właściwości róŝnego rodzaju filtrów (np. selektywnych lub interferencyjnych, itd.). Oprócz fotografii wielospektralnej, wykonywane są hiperspektralne zobrazowania lotnicze (rys. 5) za pomocą urządzeń rejestrujących nazywanych hiperspektrometrami. Hiperspektrometry potrafią rejestrować barwny obraz powierzchni Ziemi na przykład w 115 kanałach z rozdzielczością terenową 1 metra (dorównując tym samym rozdzielczości terenowej moŝliwej do uzyskania w przypadku obrazów satelitarnych). 9

10 ŹRÓDŁA DANYCH PRZESTRZENNYCH Rys. 5. Zobrazowania wykonane hiperspektrometrem o 3-metrowej rozdzielczości terenowej i 79-kanałowej rozdzielczości radiometrycznej. Klasyfikacja zdjęć lotniczych obejmuje równieŝ ich zróŝnicowanie pod kątem ich orientacji, czyli kąta nachylenia, według której wyróŝnia się zdjęcia: o pionowe, o prawie pionowe, o nachylone, o perspektywiczne. Dla celów pomiarowych wykonuje się zdjęcia lotnicze prawie pionowe, pokrywające pasy terenu (szeregi) wzdłuŝ prostych i równoległych linii, według których wcześniej planuje się nalot. Ponadto kaŝde następne zdjęcie obejmuje część terenu (zazwyczaj 55 i 65%) odfotografowanego na poprzednim, a pokrycie poprzeczne pomiędzy szeregami wynosi pomiędzy 20 a 30%. Dzięki temu moŝliwe jest uzyskanie stereoskopowego pokrycia terenu, 10

11 L. LITWIN- ŹRÓDŁA DANYCH PRZESTRZENNYCH niezbędnego do pełnego wykorzystania moŝliwości interpretacyjno-pomiarowych zdjęć lotniczych. Zdjęcia naziemne (stereoskopowe) Zdjęcia naziemne (stereoskopowe) są bardzo dobrym źródłem danych przestrzennych dla małych powierzchni. Zdjęcia naziemne wykonuje się najczęściej przy uŝyciu róŝnych typów fototeodolitów (rys. 6) i aparatów cyfrowych (rys. 7; rys. 8). Odpowiednie opracowanie zdjęć naziemnych pozwala na pozyskanie dla niewielkiej (zwłaszcza w porównaniu ze zdjęciami lotniczymi) powierzchni terenu bardzo dokładnych danych. Przy wykonywaniu zdjęć naziemnych aparatem cyfrowym, naleŝy najpierw wykonać kalibrację aparatu, bez której nie jest moŝliwe wykonywanie dokładnych opracowań wykonanych zdjęć. Rys. 6. Naziemne zdjęcia stereoskopowe (stereopara) wykonane fototeodolitem. Role punktów orientacji pełnią znaczki tłowe (fot. L. Kolondra) Rys. 7. Naziemne zdjęcia stereoskopowe (stereopara) wykonane skalibrowanym aparatem cyfrowym. Role punktów orientacji tłowej pełnią ustalone szczegóły terenowe (np. szczyty, inne punkty charakterystyczne) o pomierzonych współrzędnych (fot. L. Kolondra) 11

12 ŹRÓDŁA DANYCH PRZESTRZENNYCH Rys. 8. Naziemne zdjęcia stereoskopowe (stereopara) wykonane niekalibrowanym aparatem cyfrowym (kolorem czerwonym zaznaczono sygnalizowane na kaŝdym zdjęciu punkty orientacji tłowej konieczne do poprawnego opracowania zdjęć). Tak wykonane zdjęcia nadają się do prostego opracowania numerycznego. Odbiorniki GPS Global Positioning System (GPS) czyli Globalny System Określania Pozycji. System oparty na 24 satelitach umieszczonych na 6 płaszczyznach na wysokości ok km nad powierzchnią Ziemi. Satelity emitują sygnały umoŝliwiające określanie pozycji naziemnego odbiornika GPS oraz dokładnego czasu i prędkości, jeŝeli odbiornik jest w ruchu. W niedalekiej (?) przyszłości zdolność operacyjną osiągnie system GALILEO będący europejskiim odpowiednikiem amerykańskiego GPS nad którym trwają aktualnie prace. Rejestracja danych przez odbiorniki GPS odbywa się wprost w terenie. Z korzystaniem z GPS związanych jest wiele uwarunkowań technicznych, wpływających na dokładność i jakość, z jakimi moŝliwe jest pozyskiwanie danych przestrzennych. Umiejętnie uŝywany GPS stanowi dobre i bardzo dokładne źródło danych przestrzennych (rys. 9). Aby uzyskać maksymalną dokładność pomiarów, stosuje się dodatkowe opracowanie (korekcję) danych zebranych za pośrednictwem ruchomego odbiornika GPS i uzyskanych w tym samym czasie danych ze stacji referencyjnej (np. drugiego odbiornika GPS pracującego w tym samym czasie i stojącego nieruchomo, stacji z sieci ASG-PL itd.) w tzw. postprocesingu (rys. 10). 12

13 L. LITWIN- ŹRÓDŁA DANYCH PRZESTRZENNYCH Rys. 9. Dane przestrzenne zebrane za pomocą odbiornika GPS. Przykład wizualizacji wykonanej za pomocą programu przeznaczonego do obsługi formatu danych GPS oraz informacje na temat wybranego obiektu i dokładności wykonanego pomiaru. Rys. 10. Korekcja danych zebranych za pomocą odbiornika GPS (postprocesing). 13

14 ŹRÓDŁA DANYCH PRZESTRZENNYCH Automatyczne stacje pomiarowe Źródłem danych dla Systemów Informacji Geograficznej są równieŝ automatyczne stacje pomiarowe. Za pomocą takiego urządzenia i podłączonych do niego odpowiednich czujników moŝliwe jest ciągłe i bezobsługowe rejestrowanie danych przez całą dobę na przestrzeni wielu tygodni, co jest bezpośrednio uzaleŝnione od parametrów stacji, na przykład pojemności danych, źródła zasilania itd. Dane pozyskiwane za pomocą współczesnych automatycznych stacji pomiarowych zapamiętywane są w postaci numerycznej i nadają się do bezpośredniego lub po niewielkiej transformacji umieszczenia w bazach danych GIS. Prace i obserwacje terenowe, proste pomiary terenowe oraz wywiad terenowy Prace terenowe i wywiad terenowy prowadzone są zazwyczaj w celu bezpośredniego i dokładnego zapoznania się z terenem, w którym prowadzone są obserwacje w określonym celu, np. badania naukowe i inne. Podczas prac terenowych często wykonuje się proste pomiary terenowe, uŝywając do tego celu równie prostego sprzętu pomiarowego w rodzaju taśmy mierniczej czy linijki. Dane zebrane podczas prostych pomiarów terenowych często wykorzystywane są jako uzupełniające źródło danych o charakterze poglądowym, poniewaŝ mała dokładność danych zazwyczaj uniemoŝliwia ich wykorzystanie w innym charakterze. Tradycyjnie ustalona forma danych z tego źródła, czyli notatki na papierze (rys. 11) lub mapie, (współcześnie coraz częściej jest zastępowana przez formę zapisu numerycznego, dzięki przenośnym komputerom typu laptop czy palmtop (PDA/MDA). Urządzenia te umoŝliwiają bezpośredni zapis danych na przykład do arkusza kalkulacyjnego lub wprost do bazy danych GIS oraz prawie natychmiastowe przeglądanie, pobieŝne sprawdzanie ich dokładności itd. Ponadto, dzięki technologiom łączności bezprzewodowej moŝliwe jest równieŝ przesyłanie danych do bazy danych bezpośrednio z terenu. Rys. 11. Szkic wykonany w terenie wraz z fotografią pomierzonego fragmentu terenu. 14

15 L. LITWIN- ŹRÓDŁA DANYCH PRZESTRZENNYCH Mapy i plany Mapy (rys. 12; rys. 13) i plany przez całe wieki stanowią podstawowe źródło informacji o terenie oraz podstawę lokalizacji róŝnych obiektów i orientacji terenowej. Współcześnie stanowią istotne i wszechstronne źródło danych przestrzennych dla Systemów Informacji Geograficznej, chociaŝ są juŝ w róŝnym tempie wypierane przez mapy numeryczne i technologie GIS. Mapy i plany stanowią nieocenione i często jedyne źródło danych przestrzennych o znaczeniu historycznym, nawet w odniesieniu do kilku lat wstecz. Dane takie są często niezbędne we współczesnych GIS dane w postaci numerycznej i mapy cyfrowe funkcjonują dopiero od niedawna w porównaniu z mapami w rozumieniu tradycyjnym. Istotną wadą map papierowych jest ich szybka (zazwyczaj) dezaktualizacja proces aktualizacji jest czaso- i pracochłonny oraz drogi. Wyjątek stanowią tzw. mapy zasadnicze oraz mapy ewidencyjne (katastralne) (rys. 14) o duŝej dokładności, zawierające określone informacje, np. podział administracyjny państwa, jednostki ewidencyjne itd. Mapy te są często aktualizowane na przykład poprzez pomiary geodezyjne, dzięki czemu stanowią aktualne na dany moment źródło danych. W kilkuletnich interwałach są opracowywane i później aktualizowane Plany Zagospodarowania Przestrzennego (PZP), które przedstawiają aktualny stan zagospodarowania terenu w granicach jednostki administracyjnej na czas wykonania planu oraz planowane inwestycje. Rys. 12. Mapa topograficzna. 15

16 ŹRÓDŁA DANYCH PRZESTRZENNYCH Rys. 13. Mapa geologiczna. Rys. 14. Fragment mapy ewidencji gruntów. 16

17 L. LITWIN- ŹRÓDŁA DANYCH PRZESTRZENNYCH Materiały publikowane (roczniki statystyczne, inwentarze, dzienniki pomiarowe, itd.) Materiały określone jako publikowane (rys. 15) stanowią bardzo istotne źródło danych (rys. 16) dla Systemów Informacji Geograficznej (rys. 17), szczególnie cenne w przypadku, jeśli dane te pochodzą z okresu, kiedy nie archiwizowano jeszcze danych z wykorzystaniem komputerów (czyli wcale nie tak dawno!). Ponadto, i współcześnie często zdarza się, Ŝe dane przestrzenne dostępne są tylko w postaci drukowanej. NiezaleŜnie jednak od zaistniałego przypadku, ogólnie określone materiały publikowane stanowią, i jeszcze długo stanowić będą, bardzo cenne źródło danych dla Systemów Informacji Geograficznej. Wśród materiałów publikowanych wzorcowo przedstawione zostały niektóre tylko materiały, poniewaŝ wyszczególnienie wszystkich nie jest moŝliwe z uwagi na ich wielką obfitość. Ponadto, materiały publikowane stanowią źródło danych szczególnie godne uwagi dla twórców i uŝytkowników Systemów Informacji Geograficznej, jako Ŝe w kategorii tej mieszczą się niezwykle cenne dane, które stają się nieocenione przy wykonywaniu analiz porównawczych oraz na przykład przy wnioskowaniu o dynamice zjawisk, zachodzących zmianach, itd. Rys. 15. Inwentarz Jaskiń z obszaru Tatrzańskiego Parku Narodowego jest doskonałym przykładem źródła kompleksowych (choć rozproszonych) danych, porównań, analiz itd. 17

18 ŹRÓDŁA DANYCH PRZESTRZENNYCH Rys. 16. Kompleksowe dane o jaskiniach zlokalizowanych na obszarze TPN pozyskane z wykorzystaniem publikowanego źródła danych w tym przypadku Inwentarza Jaskiń Tatrzańskiego Parku Narodowego Rys. 17. Przykład wykorzystania danych pochodzących z materiałów publikowanych (Inwentarz jaskiń tatrzańskich) w Systemie Informacji Geograficznej. Państwowe zasoby danych Dane przestrzenne w postaci zasobu geodezyjnego i kartograficznego moŝna pozyskać (zakupić) z państwowych źródeł danych, zgromadzonych w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej CODGiK lub z ośrodków wojewódzkich 18

19 L. LITWIN- ŹRÓDŁA DANYCH PRZESTRZENNYCH WODGiK (rys. 18) Dane pochodzące z tego zasobu nadają się do wszechstronnego wykorzystania w Systemach Informacji Geograficznej, równieŝ jako dane referencyjne (bazowe, podkładowe). We wspomnianych zasobach zgromadzone są równieŝ zdjęcia lotnicze (rys. 19) (moŝliwe do zakupu w postaci ortofotomapy) oraz Numeryczny Model Terenu (NMT). Rys. 18. Serwis internetowy CODGiK Rys. 19. Dostępna w serwisie internetowym CODGiK mapka prezentująca zasięg pokrycia obszaru Polski kolorowymi zdjęciami lotniczymi. Internetowe źródła danych Internet stanowi bardzo bogate źródło danych przestrzennych udostępnianych odpłatnie i nieodpłatnie. Przykładem mogą być zasoby danych przynajmniej w części udostępnianych nieodpłatnie przez firmy z branŝy GIS, w tym równieŝ te największe jak np. ESRI (rys. 20), oraz przez firmy posiadające zasoby danych przestrzennych, np. NASA i inne. 19

20 ŹRÓDŁA DANYCH PRZESTRZENNYCH Rys. 20. Serwis internetowy Geography Network utrzymywana przez ESRI Inc. W ostatnim czasie coraz popularniejszym źródłem udostępniania danych, zazwyczaj odpłatnie są tzw. geoportale narodowe. Aktualnie w Polsce w fazie budowy jest Geportal.gov.pl (rys. 21), który pozwalał będzie na wyszukiwanie danych (za pośrednictwem katalogu metadanych) oraz ich pozyskanie na określonych warunkach (rys. 22). Rys. 21. Geoportal.gov.pl. 20

21 L. LITWIN- ŹRÓDŁA DANYCH PRZESTRZENNYCH Rys. 22. Geoportal.gov.pl wyszukiwanie danych. Kolejnym Internetowym źródłem danych przestrzennych są serwery WMS (Web Map Server), z których moŝna pobrać dane w formacie WMS, stanowiącym jeden ze standardów OGC (Open GeoSpatial Consortium) (rys. 23). Rys. 23. Lista serwerów WMS. 21

22 ŹRÓDŁA DANYCH PRZESTRZENNYCH Dane przestrzenne w Internecie często udostępniane są nieodpłatnie i w postaci bezpośrednio nadającej się do uŝytku dzięki czemu są szczególnie cenne na etapie edukacji i praktycznego poznawania technologii i oprogramowania GIS. Inne źródła i zasoby danych przestrzennych Zasoby danych geograficznych znajdują się równieŝ w posiadaniu róŝnych instytucji, których działalność w mniejszej lub większej części związana jest właśnie z opracowaniami, których podstawę stanowią róŝnorakie analizy tych danych. Jako owe instytucje naleŝy rozumieć na przykład: o instytucje centralne (np. Główny Urząd Statystyczny), o wyŝsze uczelnie o róŝnych profilach, o instytuty naukowo-badawcze (badawczo-rozwojowe) związane z róŝnymi branŝami, o parki narodowe, krajobrazowe itp., o firmy prywatne (na przykład z branŝy projektowej, GIS, GPS, geodezyjnej itp.). o Metody pozyskiwania danych przestrzennych Systemy Informacji Geograficznej to systemy geoinformatyczne funkcjonujące dzięki komputerom. Zatem dane przestrzenne (stanowiące podstawę i sens istnienia Systemów Informacji Geograficznej) muszą być dostępne w postaci numerycznej (wektorowej lub rastrowej, które zostaną omówione w dalszej części ksiąŝki). Niektóre z wymienionych źródeł danych funkcjonują od razu w postaci numerycznej, inne zaś naleŝy do tej postaci przetworzyć a następnie pozyskać z nich dane (tab. 4). Tab. 4. Ogólny podział źródeł danych według postaci, w której najczęściej występują. źródło danych postać występowania danych analogowa numeryczna obrazy satelitarne - + zdjęcia lotnicze + + zdjęcia naziemne (stereoskopowe) + + odbiorniki GPS - + automatyczne stacje pomiarowe, loggery - + pomiary geodezyjne + + prace i pomiary terenowe + - mapy i plany + - materiały publikowane + - państwowe zasoby danych - + zasoby danych róŝnych instytucji + + bazy danych geograficznych - + prywatne zasoby danych + + inne

23 L. LITWIN- ŹRÓDŁA DANYCH PRZESTRZENNYCH Materiały źródłowe Ciołkosz A., Kęsik A., 1989: Teledetekcja satelitarna; PWN, Warszawa. Content Standard for Digital Geospatial Metadata National Spatial Data Infrastructure 1997 Federal Geographic Data Committee; documents/metadata/metadata.pdf Cracknell A., Hayes L., 1991: Introduction to Remote Sensing; London, New York, Philadephia. Demis WMS 4.0 Documentation; ESRI White Paper Series; 1996; System Design Strategies Executive Order Prezydenta Clintona z 1994 r. nt. budowy Krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych (NSDI) Gaździcki J.; 2001; Leksykon geomatyczny; Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa Gaździcki J.; 2003; Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Geography Home Page; geography.about.com GIS Development: The Geospatial Resource Portal; Global Positioning System Primer; Kurczyński Z., Wolniewicz W.; 2002: Piksel schodzi poniŝej metra. Geodeta, nr 7 (86), Warszawa Kurczyński Z., Wolniewicz W.; 2002: Co oznacza piksel poniŝej metra. Geodeta, nr 8 (87), Warszawa Lamparski J.; Układy współrzędnych stosowane w Polsce i ich relacje względem globalnego układu WGS-84, Instytut Geodezji ART Olsztyn Litwin L., 2002: Mapy górnych partii masywu Czerwonych Wierchów opracowane z zastosowaniem oprogramowania GIS [w:] Współczesne Przemiany Środowiska Przyrodniczego Tatr, Kraków-Zakopane. Litwin L., 2002: Application of GIS Tools in Production of Numerical Maps of High- Mountain Karst Area (Tatra National Park, Poland); GIS Odyssey 2002, Zagrzeb. Litwin L., 2003: Type of data used in geographical information for protected areas (using case study of Czerwone Wierchy massif, Tatra National Park) short report; GIS-Interdisciplinary Aspects, Sosnowiec-Zagreb. Litwin L., 2003: Application of ISDS as part of the geographical information system for protected high mountains area using case study of Czerwone Wierchy massif (Tatra National Park, Poland; The 3 rd Interational Symposium on Digital Earth Proceedings, Brno. Litwin L., Guzik M., 2004: Database model of National Park GIS as an element of Spatial Data Infrastructure MAP LoveToKnow Article on MAP; encyclopedia.org/M/MA/MAP.htm Michalak J.; 2000; GML język zapisu geoinformacji; Mat. X Konferencji nauk.-techn. SIP, Zegrze czerwca 2000 Michalak J.; 2001; Problemy standaryzacji w GIS, GIS w praktyce, CPI, Warszawa Mather P., Wiley J., 1987: Computer Processing of Remotely Sensed Images. Milestones in the history of thematic cartography, statistical graphics, and data visualization; OGC Technical Committee of the Open GIS Consortium Inc.; 1998; The OpenGIS Guide Introduction to Interoperable Geoprocessing and the OpenGIS Specification; Open GIS Consortium, Inc.; 2004; Web Map Service Implementation Specification; Open GIS Consortium, Inc.; 1999; OpenGIS Simple Features Specification For SQL; 23

Charakterystyka danych teledetekcyjnych jako źródeł danych przestrzennych. Sławomir Królewicz

Charakterystyka danych teledetekcyjnych jako źródeł danych przestrzennych. Sławomir Królewicz Charakterystyka danych teledetekcyjnych jako źródeł danych przestrzennych Sławomir Królewicz Teledetekcja jako nauka Teledetekcja to dziedzina wiedzy, nauki zajmująca się badaniem właściwości fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Dane teledetekcyjne. Sławomir Królewicz

Dane teledetekcyjne. Sławomir Królewicz Dane teledetekcyjne Sławomir Królewicz Teledetekcja jako nauka Teledetekcja to dziedzina wiedzy, nauki zajmująca się badaniem właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych przedmiotów bez bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Zamiana reprezentacji wektorowej na rastrową - rasteryzacja

Zamiana reprezentacji wektorowej na rastrową - rasteryzacja MODEL RASTROWY Siatka kwadratów lub prostokątów stanowi elementy rastra. Piksel - pojedynczy element jest najmniejszą rozróŝnialną jednostką powierzchniową, której własności są opisane atrybutami. Model

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 9,1999, s ISBN

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 9,1999, s ISBN Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji oraz Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Archiwum Fotogrametrii,

Bardziej szczegółowo

Geoinformacja - Interpretacja danych teledetekcyjnych. Ćwiczenie I

Geoinformacja - Interpretacja danych teledetekcyjnych. Ćwiczenie I Geoinformacja - Interpretacja danych teledetekcyjnych Ćwiczenie I Landsat TM i ETM 7 kanałów spektralnych (rozdzielczość przestrzenna 30m) Kanał 1 niebieski Kanał 2 zielony Kanał 3 czerwony Kanał 4 bliska

Bardziej szczegółowo

Zobrazowania satelitarne jako źródło danych obrazowych do zarządzania obszarami chronionymi

Zobrazowania satelitarne jako źródło danych obrazowych do zarządzania obszarami chronionymi Zobrazowania satelitarne jako źródło danych obrazowych do zarządzania obszarami chronionymi Łukasz Sławik II WARSZTATY SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ W PARKACH NARODOWYCH I OBSZARACH CHRONIONYCH ZAKOPANE

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA

FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA 2014-2015 program podstawowy dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Format Liczba kolorów Rozdzielczość Wielkość pliku *.tiff CMYK 300

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych

Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych Instytut Badawczy Leśnictwa www.ibles.pl Dane pozyskane w projekcie Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych Aneta Modzelewska, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA Miernictwo Podstawy Fotogrametrii FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA METODY POZYSKIWANIA DANYCH DO BUDOWY NMT I ORTOFOTOMAPY CYFROWEJ Józef Woźniak gis@pwr.wroc.pl Podstawowe pojęcia definicja fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

TELEDETEKCJA W MIEŚCIE CHARAKTERYSTYKA SPEKTRALNA RÓŻNYCH POKRYĆ DACHÓW, CZYLI ZMIANA FACHU SKRZYPKA NA DACHU

TELEDETEKCJA W MIEŚCIE CHARAKTERYSTYKA SPEKTRALNA RÓŻNYCH POKRYĆ DACHÓW, CZYLI ZMIANA FACHU SKRZYPKA NA DACHU TELEDETEKCJA W MIEŚCIE CHARAKTERYSTYKA SPEKTRALNA RÓŻNYCH POKRYĆ DACHÓW, CZYLI ZMIANA FACHU SKRZYPKA NA DACHU Materiały zebrał dr S. Królewicz TELEDETEKCJA JAKO NAUKA Teledetekcja to dziedzina wiedzy,

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS Marcin Paź Esri Polska

Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS Marcin Paź Esri Polska Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS 10.1 Marcin Paź Esri Polska Zagadnienia Koncepcja rastra Typy danych rastrowych Właściwości rastrów Modele danych rastrowych w ArcGIS Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Michta Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Agnieszka Michta Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Agnieszka Michta Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji DEFINICJA GEOPORTALU DYREKTYWA 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. Rozdział I Art. 3 pkt. 8 Geoportal INSPIRE

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH O BUDYNKACH W OPARCIU O WYSOKOROZDZIELCZĄ ORTOFOTOMAPĘ SATELITARNĄ

AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH O BUDYNKACH W OPARCIU O WYSOKOROZDZIELCZĄ ORTOFOTOMAPĘ SATELITARNĄ AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH O BUDYNKACH W OPARCIU O WYSOKOROZDZIELCZĄ ORTOFOTOMAPĘ SATELITARNĄ Ireneusz WYCZAŁEK Zakład Geodezji Politechnika Poznańska CEL Aktualizacja baz danych przestrzennych,

Bardziej szczegółowo

Oferta produktowa Zakładu Teledetekcji

Oferta produktowa Zakładu Teledetekcji ZAKŁAD TELEDETEKCJI ZAKŁAD TELEDETEKCJI Rozwój w pięciu niezależnych kierunkach Analiza danych Algorytmika wielospektralna, analiza zdjęć lotniczych, walidacja zdjęć lotniczych. Teledetekcja Zdalne wykrywanie

Bardziej szczegółowo

7. Metody pozyskiwania danych

7. Metody pozyskiwania danych 7. Metody pozyskiwania danych Jedną z podstawowych funkcji systemu informacji przestrzennej jest pozyskiwanie danych. Od jakości pozyskanych danych i ich kompletności będą zależały przyszłe możliwości

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37 Spis treści Przedmowa... 11 1. Przedmiot fotogrametrii i rys historyczny jej rozwoju... 15 1.1. Definicja i przedmiot fotogrametrii... 15 1.2. Rozwój fotogrametrii na świecie... 23 1.3. Rozwój fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania obrazów teledetekcyjnych. Format rastrowy

Podstawy przetwarzania obrazów teledetekcyjnych. Format rastrowy Podstawy przetwarzania obrazów teledetekcyjnych Format rastrowy Definicja rastrowego modelu danych - podstawowy element obrazu cyfrowego to piksel, uważany w danym momencie za wewnętrznie jednorodny -

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Konferencja Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Uniwersytet Śląski w Katowicach 12 lutego 2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 1 OGC (Open Geospatial Consortium, Inc) OGC jest międzynarodowym konsorcjum 382 firm prywatnych, agencji rządowych oraz uniwersytetów, które nawiązały współpracę w celu rozwijania

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie zdjęć satelitarnych Landsat 8

Przeglądanie zdjęć satelitarnych Landsat 8 Przeglądanie zdjęć satelitarnych Landsat 8 Celem poniższej instrukcji jest przedstawienie struktury folderu z zobrazowaniem Landsat 8 oraz pokazanie w jaki sposób można wyświetlać i przeglądać znajdujące

Bardziej szczegółowo

Wykład 13. Systemy Informacji Przestrzennej. Systemy Informacji Przestrzennej 1

Wykład 13. Systemy Informacji Przestrzennej. Systemy Informacji Przestrzennej 1 Wykład 13 Systemy Informacji Przestrzennej Systemy Informacji Przestrzennej 1 Mapa jako element Systemu Informacji Geograficznej Systemy Informacyjne Systemy Informacji przestrzennej Systemy Informacji

Bardziej szczegółowo

DNI technik SATELITARNYCH 21-24 CZERWCA 2007. INFRASTRUKTURA zastosowania rozwiązań GIS

DNI technik SATELITARNYCH 21-24 CZERWCA 2007. INFRASTRUKTURA zastosowania rozwiązań GIS DNI technik SATELITARNYCH 21-24 CZERWCA 2007 INFRASTRUKTURA zastosowania rozwiązań GIS Infrastruktura Rozwój systemów GIS cechuje się dużą dynamiką. Jeszcze kilka lat temu w biurach projektowych, firmach

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Krzysztof Karsznia Leica Geosystems Polska XX Jesienna Szkoła Geodezji im Jacka Rejmana, Polanica

Bardziej szczegółowo

Trendy nauki światowej (1)

Trendy nauki światowej (1) Trendy nauki światowej (1) LOTNICZE PLATFORMY BEZZAŁOGOWE Badanie przydatności (LPB) do zadań fotogrametrycznych w roli: nośnika kamery cyfrowej, nośnika skanera laserowego, nośnika kamery wideo, zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

System informacyjny całokształt składników tworzących system do przechowywania i operowania informacją. KP, SIT definicje, rodzaje, modelowanie 2

System informacyjny całokształt składników tworzących system do przechowywania i operowania informacją. KP, SIT definicje, rodzaje, modelowanie 2 System informacyjny całokształt składników tworzących system do przechowywania i operowania informacją KP, SIT definicje, rodzaje, modelowanie 2 Definicja SIP/GIS SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SPATIAL

Bardziej szczegółowo

Metadane w zakresie geoinformacji

Metadane w zakresie geoinformacji Metadane w zakresie geoinformacji Informacja o zasobie danych przestrzennych Plan prezentacji 1. Co to są metadane i o czym nas informują? 2. Rola metadanych 3. Dla jakich zbiorów tworzone są metadane?

Bardziej szczegółowo

SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION

SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION MOŻLIWOŚCI WYDOBYCIA INFORMACJI 3D Z POJEDYNCZYCH WYSOKOROZDZIELCZYCH OBRAZÓW SATELITARNYCH J. Willneff, J. Poon, C. Fraser Przygotował:

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 Fotogrametria to technika pomiarowa oparta na obrazach fotograficznych. Wykorzystywana jest ona do opracowywani map oraz do różnego rodzaju zadań pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

EURO MAPS. opracowanie: GAF AG, GEOSYSTEMS Polska dystrybcja: GEOSYSTEMS Polska

EURO MAPS. opracowanie: GAF AG, GEOSYSTEMS Polska dystrybcja: GEOSYSTEMS Polska Wysokorozdzielcza ortomozaika zobrazowań satelitarnych dla Polski 150 scen satelitarnych IRS-P6 Resourcesat rozdzielczość 5 metrów opracowanie: GAF AG, GEOSYSTEMS Polska dystrybcja: GEOSYSTEMS Polska Charakterystyka:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie nalotu fotogrametrycznego

Projektowanie nalotu fotogrametrycznego Projektowanie nalotu fotogrametrycznego Akty prawne normujące pomiary fotogrametryczne w Polsce: 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia materiałów źródłowych: zdjęcia:..., NMT:... Rodzaj zdjęć: analogowe/cyfrowe

Data sporządzenia materiałów źródłowych: zdjęcia:..., NMT:... Rodzaj zdjęć: analogowe/cyfrowe Ortofotomapa Identyfikator modułu:n-34-121-a-a-1-1 Identyfikator zbioru: ORTO_2015 METRYKĘ ORTOFOTOMAPY Układ współrzędnych: 1992 Zasięg obszarowy modułu: X[m] Y[m] 534158.84 432080.83 534158.84 436870.32

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04. TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.2015 Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie geodanymi w Bawarii

Zarządzanie geodanymi w Bawarii Zarządzanie geodanymi w Bawarii Dr inż. Bogusława Kwoczyńska Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii Wstęp Uchwalona przez Parlament Europejski w maju 2007 roku dyrektywa INSPIRE reguluje zasady

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

2. Dane optyczne: LANDSAT, Sentinel- 2.

2. Dane optyczne: LANDSAT, Sentinel- 2. 2. Dane optyczne: LANDSAT, Sentinel- 2. 2.1. Wybór i pobieranie danych multispektralnych z satelity Landsat a) rejestracja na stronie: http://earthexplorer.usgs.gov/ b) uzupełnij dane do logowania: Na

Bardziej szczegółowo

Przykładowe opracowania fotogrametryczne uzyskane niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego. Warszawa, wrzesień 2010 r.

Przykładowe opracowania fotogrametryczne uzyskane niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego. Warszawa, wrzesień 2010 r. Przykładowe opracowania fotogrametryczne uzyskane niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego Warszawa, wrzesień 2010 r. Firma Taxus SI Sp. z o.o. otrzymała wsparcie na prace badawcze i

Bardziej szczegółowo

Co, kto, kiedy, jak, gdzie? Metadane. Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce

Co, kto, kiedy, jak, gdzie? Metadane. Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Metadane Metadane sumaryczny opis lub charakterystyka zbioru danych. Odpowiedź na pytania:

Bardziej szczegółowo

ug geoinformacyjnychnych na przykładzie

ug geoinformacyjnychnych na przykładzie Małgorzata Gajos Rozwój j usług ug geoinformacyjnychnych na przykładzie geoportalu Zakopane 25-28.09.2007 Geoinformacja Informacja uzyskiwana w drodze interpretacji danych geoprzestrzennych (dotyczących

Bardziej szczegółowo

Trwają prace nad skanowaniem analogowym map wydanych pod nadzorem Głównego Geodety Kraju (10, 25, 50,100, 200 topo, hydro, sozo); Włączane są do

Trwają prace nad skanowaniem analogowym map wydanych pod nadzorem Głównego Geodety Kraju (10, 25, 50,100, 200 topo, hydro, sozo); Włączane są do Sławomir Królewicz Trwają prace nad skanowaniem analogowym map wydanych pod nadzorem Głównego Geodety Kraju (10, 25, 50,100, 200 topo, hydro, sozo); Włączane są do zasobu dane wektorowe (vmapl2, hydro

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacji Przestrzennej GIS jako narzędzie wsparcia w zakresie polityki regionalnej i zagospodarowania przestrzennego

Systemy Informacji Przestrzennej GIS jako narzędzie wsparcia w zakresie polityki regionalnej i zagospodarowania przestrzennego Agenda Systemy Informacji Przestrzennej GIS jako narzędzie wsparcia w zakresie polityki regionalnej i zagospodarowania przestrzennego Agenda 1. Zagadnienia wstępne w zakresie budowy systemów geoinformacyjnych

Bardziej szczegółowo

Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r.

Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r. Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP lub aplikacji GML Infrastruktura informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE KARTOGRAFÓW NA STUDIACH UNIWERSYTECKICH A ZAWODOWE UPRAWNIENIA KARTOGRAFICZNE

KSZTAŁCENIE KARTOGRAFÓW NA STUDIACH UNIWERSYTECKICH A ZAWODOWE UPRAWNIENIA KARTOGRAFICZNE Krzysztof Kałamucki UMCS w Lublinie, Zakład Kartografii i Geomatyki Jolanta Korycka-Skorupa Uniwersytet Warszawski, Katedra Kartografii Waldemar Spallek Uniwersytet Wrocławski, Zakład Geoinformatyki i

Bardziej szczegółowo

Zobrazowania hiperspektralne do badań środowiska podstawowe zagadnienia teoretyczne

Zobrazowania hiperspektralne do badań środowiska podstawowe zagadnienia teoretyczne Zobrazowania hiperspektralne do badań środowiska podstawowe zagadnienia teoretyczne Anna Jarocińska Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zakład Geoinformatyki, Kartografii i

Bardziej szczegółowo

ProGea Consulting. Biuro: WGS84 N 50 05 39.9 E 19 55 29.1 ul. Pachońskiego 9, 31-223 Krakow, POLSKA tel. +48-(0)12-415-06-41 faks. +48-(0)12-415-73-27

ProGea Consulting. Biuro: WGS84 N 50 05 39.9 E 19 55 29.1 ul. Pachońskiego 9, 31-223 Krakow, POLSKA tel. +48-(0)12-415-06-41 faks. +48-(0)12-415-73-27 Biuro: WGS84 N 50 05 39.9 E 19 55 29.1 ul. Pachońskiego 9, 31-223 Krakow, POLSKA tel. +48-(0)12-415-06-41 faks. +48-(0)12-415-73-27 e-mail: office@progea.pl Profil działalności: Szeroko pojęta GEOINFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja naukowo-techniczna WYKORZYSTANIE WSPÓŁCZESNYCH ZOBRAZOWAŃ SATELITARNYCH, LOTNICZYCH I NAZIEMNYCH DLA POTRZEB OBRONNOŚCI KRAJU I

IV Konferencja naukowo-techniczna WYKORZYSTANIE WSPÓŁCZESNYCH ZOBRAZOWAŃ SATELITARNYCH, LOTNICZYCH I NAZIEMNYCH DLA POTRZEB OBRONNOŚCI KRAJU I Potencjał informacyjny obrazu SPOT 5 na przykładzie ortofotomapy dla obszaru Polski Zbigniew Zdunek IV Konferencja naukowo-techniczna WYKORZYSTANIE WSPÓŁCZESNYCH ZOBRAZOWAŃ SATELITARNYCH, LOTNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Analizy morfometryczne i wizualizacja rzeźby

Analizy morfometryczne i wizualizacja rzeźby PRACA LICENCJACKA GEOINFORMACJA Proponowana problematyka w roku akademickim 2015/2016 Dr Jolanta Czerniawska Analizy morfometryczne i wizualizacja rzeźby na przykładzie di Pomorza lub bkujaw. Prace oparte

Bardziej szczegółowo

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego W ramach konkursu Internetowa Mapa Roku 2013 organizowanego przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zgłasza dwa opracowania

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ w statystyce publicznej. Janusz Dygaszewicz Główny Urząd Statystyczny

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ w statystyce publicznej. Janusz Dygaszewicz Główny Urząd Statystyczny ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ w statystyce publicznej Janusz Dygaszewicz Główny Urząd Statystyczny INSPIRE w GUS Portal Geostatystyczny Połączenie danych statystycznych i informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Geodezja Inżynierska

Geodezja Inżynierska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Kierunek Górnictwo i Geologia Inżynierska Józef Woźniak Zakład Geodezji i Geoinformatyki Politechniki Wrocławskiej jozef.wozniak@pwr.wroc.pl gis@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Fotogrametria - Z. Kurczyński kod produktu: 3679 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > FOTOGRAMETRIA

Fotogrametria - Z. Kurczyński kod produktu: 3679 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > FOTOGRAMETRIA Zapraszamy do sklepu www.sklep.geoezja.pl I-NET.PL Sp.J. o. GeoSklep Olsztyn, ul. Cementowa 3/301 tel. +48 609 571 271, 89 670 11 00, 58 7 421 571 faks 89 670 11 11, 58 7421 871 e-mail sklep@geodezja.pl

Bardziej szczegółowo

Teledetekcja w kartografii geologicznej. wykład I

Teledetekcja w kartografii geologicznej. wykład I Teledetekcja w kartografii geologicznej wykład I Teledetekcja teledetekcja «badanie obiektów oraz zjawisk i procesów zachodzących na powierzchni Ziemi oraz innych planet i ich księżyców za pomocą specjalnej

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program podstawowy

GEOMATYKA program podstawowy GEOMATYKA program podstawowy 2014-2015 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Katedra Urządzania Lasu Kolegium Cieszkowskich, parter, p. 3 (p. 2 - sekretariat) Tel.

Bardziej szczegółowo

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (STDS i SNDS) ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji * PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych Opracowanie zasad tworzenia programów ochrony przed hałasem mieszkańców terenów przygranicznych związanych z funkcjonowaniem duŝych przejść granicznych Opracowanie metody szacowania liczebności populacji

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski

dr hab. inż. prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski Tematy prac dyplomowych INŻYNIERSKICH dla studentów studiów STACJONARNYCH prowadzone przez nauczycieli akademickich KATEDRY GEOINFORMATYKI na rok akademicki 2011/2012 kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA Lp.

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

Geoinformacja Interpretacja danych teledetekcyjnych. A. Pozyskanie i przygotowanie danych

Geoinformacja Interpretacja danych teledetekcyjnych. A. Pozyskanie i przygotowanie danych Geoinformacja Interpretacja danych teledetekcyjnych A. Pozyskanie i przygotowanie danych 1 I. Wybór obszaru zainteresowania II. Pozyskanie danych obrazowych (sceny Landsat) 2 Wprowadzenie Każdy student

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacji Geograficznej ich rola i zastosowanie

Systemy Informacji Geograficznej ich rola i zastosowanie Systemy Informacji Geograficznej ich rola i zastosowanie Iwona Nakonieczna Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Geodezji i Kartografii Wrocław, ul. Dobrzyńska 21/23 Wydział Geodezji i

Bardziej szczegółowo

1 : m z = c k : W. c k. r A. r B. R B B 0 B p. Rys.1. Skala zdjęcia lotniczego.

1 : m z = c k : W. c k. r A. r B. R B B 0 B p. Rys.1. Skala zdjęcia lotniczego. adanie kartometryczności zdjęcia lotniczego stęp by skorzystać z pomiarów na zdjęciach naleŝy, zdawać sobie sprawę z ich kartometryczności. Jak wiadomo, zdjęcie wykonane kamerą fotogrametryczną jest rzutem

Bardziej szczegółowo

dla edukacji sprzęt oraz pakiety aplikacji.

dla edukacji sprzęt oraz pakiety aplikacji. dla edukacji Firma SmallGIS przygotowała specjalną ofertę cenową i licencyjną dla Uczelni Wyższych, wykorzystujących oprogramowanie GIS oraz technologię GPS/GNSS w procesie dydaktycznym i naukowo-badawczym.

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia

Geodezja i Kartografia Wydział Architektury I rok GP i Kartografia Józef Woźniak Zakład Geodezji i Geoinformatyki Politechniki Wrocławskiej jozef.wozniak@pwr.wroc.pl gis@pwr.wroc.pl Podstawowe informacje Literatura podstawowa:

Bardziej szczegółowo

DNI technik SATELITARNYCH 21-24 CZERWCA 2007. ROLNICTWO zastosowania rozwiązań GIS

DNI technik SATELITARNYCH 21-24 CZERWCA 2007. ROLNICTWO zastosowania rozwiązań GIS DNI technik SATELITARNYCH 21-24 CZERWCA 2007 ROLNICTWO zastosowania rozwiązań GIS Rolnictwo Współczesne rolnictwo w równym stopniu jak rozwiązań technicznych potrzebuje fachowej wiedzy i nowości technologicznych.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK

Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK Szkolenia z wykorzystania Produktów LiDAR Podstawowe informacje o projekcie ISOK Rola GUGiK w projekcie ISOK mgr Mateusz Maślanka Kierownik Działu Szkoleń i Marketingu ProGea Consulting mateusz.maslanka@progea.pl

Bardziej szczegółowo

Program GruntView Instrukcja uŝytkownika

Program GruntView Instrukcja uŝytkownika Numerus Program GruntView Instrukcja uŝytkownika www.numerus.net.pl email: numerus@op.pl Informacje ogólne Program jest aplikacją uzupełniającą dla programu GRUNT. Jego funkcją jest wizualizacja na komputerze

Bardziej szczegółowo

Metryki i metadane ortofotomapa, numeryczny model terenu

Metryki i metadane ortofotomapa, numeryczny model terenu Obiekt NAZWA OBIEKTU układ 1992 Opis Obiektu Obiekt Nr_arkusza Data rr-mm-dd Skala 1:5000 Rozmiar piksela 0.5 m Ocena zbiorcza Obiektu Zał. nr 6 1/5 Ortofotomapa Identyfikator modułu:n-34-121-a-a-1-1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Mój 1. Wykład. z Geodezji i Kartografii. na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej

Mój 1. Wykład. z Geodezji i Kartografii. na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej Wydział Architektury I rok GP i Kartografia Mój 1. Wykład z Geodezji i Kartografii na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej 08.10.2014 Wydział Architektury I rok GP i Kartografia... nie będzie

Bardziej szczegółowo

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS Dr inż. Jan Blachowski Politechnika Wrocławska Instytut Górnictwa Zakład Geodezji i GIS Pl. Teatralny 2 tel (71) 320 68 73 SYLLABUS Podstawy pozycjonowania satelitarnego GPS

Bardziej szczegółowo

Potencjalne możliwości zastosowania nowych produktów GMES w Polsce

Potencjalne możliwości zastosowania nowych produktów GMES w Polsce Spotkanie informacyjne ws. implementacji Programu GMES w Polsce Potencjalne możliwości zastosowania nowych produktów GMES w Polsce Prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska Warszawa, 4.10.2010 Instytut

Bardziej szczegółowo

CE KARTOGRAFII DO USTAWY IIP

CE KARTOGRAFII DO USTAWY IIP ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE CE KARTOGRAFII DO USTAWY IIP Jerzy Zieliński GUGiK ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH ZANYCH Z DOSTOSOWANIEM PRZEPISÓW W PRAWA POLSKIEGO DO DYREKTYWY INSPIRE W dniu 15 maja 2007 r. weszła

Bardziej szczegółowo

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie kompetencje i zastosowania Zadania gmin zostały wyodrębnione na podstawie zapisów wybranych ustaw: Ustawa Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca

Bardziej szczegółowo

Podstawy cyfrowego przetwarzania obrazów teledetekcyjnych. Dr S. Królewicz, Dr inż. J. Piekarczyk

Podstawy cyfrowego przetwarzania obrazów teledetekcyjnych. Dr S. Królewicz, Dr inż. J. Piekarczyk Podstawy cyfrowego przetwarzania obrazów teledetekcyjnych Dr S. Królewicz, Dr inż. J. Piekarczyk Teledetekcja jako nauka Teledetekcja to dziedzina wiedzy, nauki zajmująca się badaniem właściwości fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis dla mieszkańców einwestycje http://inwestmapa.um.warszawa.pl

Internetowy serwis dla mieszkańców einwestycje http://inwestmapa.um.warszawa.pl Internetowy serwis dla mieszkańców einwestycje http://inwestmapa.um.warszawa.pl Warszawa jest miastem bardzo intensywnie rozwijającym się. Coraz więcej jest inwestycji i remontów, które powodują utrudnienia

Bardziej szczegółowo

Geoinformacja Interpretacja danych teledetekcyjnych. TNTmips ver 7.3/7.4 lub 2009,2011

Geoinformacja Interpretacja danych teledetekcyjnych. TNTmips ver 7.3/7.4 lub 2009,2011 Przedmiot Tytuł projektu Kierunek i rok studiów Autorzy Wykorzystywane oprogramowanie Uwagi wstępne Cel projektu: Sposób zaliczenia: Geoinformacja Interpretacja danych teledetekcyjnych laboratoria Interpretacja

Bardziej szczegółowo

Corine Land Cover (CLC)

Corine Land Cover (CLC) Corine Land Cover (CLC) Corine Land Cover jest jednym z działów tematycznych programu CORINE (Coordination of Information on the Environment) nadzorowanego przez Europejską Agencję Środowiska (EEA). Istotą

Bardziej szczegółowo

Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów

Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów Potrzeby Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wiedzy oraz umiejętności geodetów i kartografów "Zawód kartografa" d kartografa" - III Zawodowa Konferencja Stowarzyszenia Kartografów

Bardziej szczegółowo

Temat 4. 1. Schemat ogólny projektowania zdjęć lotniczych 2. Uwarunkowania prac fotolotniczych 3. Plan nalotu

Temat 4. 1. Schemat ogólny projektowania zdjęć lotniczych 2. Uwarunkowania prac fotolotniczych 3. Plan nalotu Temat 4 1. Schemat ogólny projektowania zdjęć lotniczych 2. Uwarunkowania prac fotolotniczych 3. Plan nalotu Zdjęcia lotnicze projektuje się dla określonego zadania: Mapy sytuacyjno wysokościowe Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop SESJA SZKOLENIOWA 8-9 X (2-dniowe) Szkolenie dla nowych użytkowników oprogramowania ArcGIS oraz osób rozpoczynających pracę z GIS dostarcza podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Zakład Hydrologii i Geoinformacji Instytut Geografii UJK CYFROWE BAZY DANYCH PRZESTRZENNYCH. Laboratorium

Zakład Hydrologii i Geoinformacji Instytut Geografii UJK CYFROWE BAZY DANYCH PRZESTRZENNYCH. Laboratorium CYFROWE BAZY DANYCH PRZESTRZENNYCH Laboratorium Ćwiczenie 2: Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 10k) 1. Zakres informacji, sposoby tworzenia i aktualizacji oraz sposoby udostępniania BDOT szczegółowo

Bardziej szczegółowo

Firma. SmallGIS to gwarancja profesjonalizmu, rzetelności oraz indywidualnego podejścia do każdego klienta.

Firma. SmallGIS to gwarancja profesjonalizmu, rzetelności oraz indywidualnego podejścia do każdego klienta. www.smallgis.pl Firma Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą ekspercką z branży GeoInformatycznej. Nasz Zespół tworzą wysoko wykwalifikowani specjaliści z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA wypełniania ankiety badania Land use w gminach

INSTRUKCJA wypełniania ankiety badania Land use w gminach INSTRUKCJA wypełniania ankiety badania Land use w gminach 1. Dane podstawowe i numer TERYT W pierwszym pytaniu podają Państwo nazwę gminy oraz jej numer TERYT. Numer TERYT dla gminy mogą Państwo sprawdzić

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Standardu Danych GIS dla ochrony przyrody (w tym dla obszarów w Natura 2000)

Koncepcja Standardu Danych GIS dla ochrony przyrody (w tym dla obszarów w Natura 2000) Sieć Natura 2000 wdraŝanie anie i zarządzanie w rejonach przygranicznych Polski i SłowacjiS Niedzica, 11-12 12 grudnia 2008 r. Koncepcja Standardu Danych GIS dla ochrony przyrody (w tym dla obszarów w

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Mateusz Maślanka QCoherent Product Manager mateusz.maslanka@progea.pl Przebieg prezentacji

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie zobrazowań SAR w ochronie środowiska. Wykład 2

Zastosowanie zobrazowań SAR w ochronie środowiska. Wykład 2 Zastosowanie zobrazowań SAR w ochronie środowiska Wykład 2 SAR Geometria zobrazowania (azimuth direction) https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/s/seasat Geometria zobrazowania

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

Geomatyka. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Geomatyka. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geomatyka Nazwa modułu w języku angielskim Geomatics Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: DGK s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: DGK s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Teledetekcja i fotogrametria Rok akademicki: 2030/2031 Kod: DGK-1-503-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

Generowanie ortofotomapy w aplikacji internetowej Orthophoto Generation in the Web Application

Generowanie ortofotomapy w aplikacji internetowej Orthophoto Generation in the Web Application Zygmunt Paszotta Zakład Fotogrametrii i Teledetekcji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Generowanie ortofotomapy w aplikacji internetowej Orthophoto Generation in the Web Application Tworzenie ortofotmapy

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Dąbrowska, Marcin Bukowski

Katarzyna Dąbrowska, Marcin Bukowski Katarzyna Dąbrowska, Marcin Bukowski Co to jest GIS? Źródła danych GIS System Informacji Geograficznej Pod pojęciem GIS rozumie się zestaw narzędzi sprzętowych, oprogramowania, bazę danych oraz ludzi obsługujących

Bardziej szczegółowo

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent

Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Podstawy przetwarzania danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego w oprogramowaniu LP360 firmy QCoherent Mateusz Maślanka Specjalista ds. oprogramowania LiDAR mateusz.maslanka@progea.pl Mateusz

Bardziej szczegółowo

Nowe metody badań jakości wód wykorzystujące technikę teledetekcji lotniczej - przykłady zastosowań

Nowe metody badań jakości wód wykorzystujące technikę teledetekcji lotniczej - przykłady zastosowań Nowe metody badań jakości wód wykorzystujące technikę teledetekcji lotniczej - przykłady zastosowań Małgorzata Słapińska, Tomasz Berezowski, Jarosław Chormański Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział

Bardziej szczegółowo

MAPY SATELITARNE W OJEW ÓDZTW A O POLSK IEGO I DOLNOŚLĄSKIEGO

MAPY SATELITARNE W OJEW ÓDZTW A O POLSK IEGO I DOLNOŚLĄSKIEGO Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji Sekcja Fotogrametrii i Teledetekcji Komitetu Geodezji PAN Komisja Geoinformatyki PAU Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGH Archiwum Fotogrametrii,

Bardziej szczegółowo

PRACA LICENCJACKA SPECJALNOŚĆ: GEOINFORMACJA PROPONOWANA PROBLEMATYKA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

PRACA LICENCJACKA SPECJALNOŚĆ: GEOINFORMACJA PROPONOWANA PROBLEMATYKA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 PRACA LICENCJACKA SPECJALNOŚĆ: GEOINFORMACJA PROPONOWANA PROBLEMATYKA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Dr Jolanta Czerniawska (jolczer@amu.edu.pl) 1. Analizy morfometryczne i wizualizacja rzeźby wybranego

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego DOŚWIADCZENIA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ DLA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA ANALIZA PRZYDATNOŚCI WIELOSPEKTRALNYCH ZDJĘĆ LOTNICZYCH DO FOTOGRAMETRYCZNEJ INWENTARYZACJI STRUKTUR PRZESTRZENNYCH W DRZEWOSTANACH 3

WSTĘPNA ANALIZA PRZYDATNOŚCI WIELOSPEKTRALNYCH ZDJĘĆ LOTNICZYCH DO FOTOGRAMETRYCZNEJ INWENTARYZACJI STRUKTUR PRZESTRZENNYCH W DRZEWOSTANACH 3 Krzysztof Będkowski 1 Sławomir Mikrut 2 WSTĘPNA ANALIZA PRZYDATNOŚCI WIELOSPEKTRALNYCH ZDJĘĆ LOTNICZYCH DO FOTOGRAMETRYCZNEJ INWENTARYZACJI STRUKTUR PRZESTRZENNYCH W DRZEWOSTANACH 3 Streszczenie. W referacie

Bardziej szczegółowo

GEODEZJA MAPY WYKŁAD. Katedra Geodezji im. K. Weigla ul. Poznańska 2/34

GEODEZJA MAPY WYKŁAD. Katedra Geodezji im. K. Weigla ul. Poznańska 2/34 GEODEZJA WYKŁAD MAPY Katedra Geodezji im. K. Weigla ul. Poznańska 2/34 Mapy Mapa jest to obraz fizycznej powierzchni ziemi na płaszczyźnie w przyjętym odwzorowaniu kartograficznym i założonej skali z symbolicznym

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacji Geograficznej

Systemy Informacji Geograficznej 2-letnie studia magisterskie na kierunku Geografia Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie zobrazowań SAR w ochronie środowiska. ćwiczenia II

Zastosowanie zobrazowań SAR w ochronie środowiska. ćwiczenia II Zastosowanie zobrazowań SAR w ochronie środowiska ćwiczenia II Satelitarna interferometria radarowa Sentinel-1 Toolbox owprowadzenie do programu Sentinel-1 Toolbox. Podczas zajęć wykorzystywane będę obrazy

Bardziej szczegółowo

Współdziałanie SłuŜby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie weryfikacji danych na potrzeby PRG

Współdziałanie SłuŜby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie weryfikacji danych na potrzeby PRG Współdziałanie SłuŜby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie weryfikacji danych na potrzeby PRG Warszawa, 13 luty 2013 r. PRG rys historyczny Warszawa, 13 luty 2013 r. Art. 7 Ustawy z dnia 17 maja 1989

Bardziej szczegółowo