Projekt instalacji klimatyzacji suszarni form ceramicznych w hali odlewni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt instalacji klimatyzacji suszarni form ceramicznych w hali odlewni"

Transkrypt

1 Prodlew Sp. z o. o. ul. Senatorska Warszawa Zakład Produkcyjny Warszawa, ul. Bliska 17 tel.: , fax: Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa SPECODLEW Sp. z o. o Kraków, ul. Zakopiańska 73 Budowa zakładu odlewnictwa w Skawinie PT SOG Skawina Zachód w Skawinie działka nr 2040/8 Projekt instalacji klimatyzacji suszarni form Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Projektował Kamil Lenkiewicz mgr inż. Andrzej Olaszek upr. bud. AB.O.Upr.-106/119/ r r. Sprawdzał mgr inż. Jerzy Zieliński upr. bud. St-486/ r. Główny Projektant mgr inż. Janusz Sawicki r. Dyrektor ds. Technicznych mgr inż. Sławomir Pataj r. Prezes Zarządu mgr Dariusz Fajkowski r. Faza: Nr Z : Nr projektu: Nr egzemplarza: Projekt wykonawczy 9161 e

2 2 z 12 Zawartość projektu 1 PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA UWAGI OGÓLNE OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ Założenia projektowe Projektowane rozwiązania Założenia obliczeniowe Opis projektowanych rozwiązań Wytyczne wykonania instalacji Wytyczne międzybranżowe Wytyczne budowlane Wytyczne elektryczne Wytyczne do projektu sterowania i AKPiA końcowe Zestawienie urządzeń i materiałów... 7 Spis rysunków 1 INSTALACJA KLIMATYZACJI SUSZARNI FORM CERAMICZNYCH. RZUTY INSTALACJA KLIMATYZACJI SUSZARNI FORM CERAMICZNYCH. PRZEKROJE...2

3 3 z 12 Opis techniczny 1 Podstawa opracowania Umowa z Inwestorem nr 04/TTP/9161/10 z dnia 12 czerwca 2010 roku. Projekt budowlany (nr arch. PB-131) z 2012 roku, wykonany przez Prodlew Sp. z o. o. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Normy i normatywy techniczne projektowania. Uzgodnienia branżowe. Wytyczne Inwestora. 2 Zakres opracowania Opracowanie niniejsze jest projektem wykonawczym rozwiązań w zakresie instalacji klimatyzacji pomieszczenia suszarni form ceramicznych zlokalizowanego w hali projektowanej odlewni. 3 ogólne Wszelkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody jego autora. Dokonywanie na etapie wykonawczym samowolnych odstępstw od rozwiązań opisanych w niniejszym opracowaniu może spowodować zdjęcie z Projektanta odpowiedzialności za prawidłową pracę instalacji. W przypadku zmiany urządzeń może zaistnieć konieczność wykonania dokumentacji zamiennej. 4 Opis projektowanych rozwiązań 4.1 Założenia projektowe Obiekt objęty zakresem niniejszego opracowania jest jednokondygnacyjnym budynkiem w konstrukcji stalowej ramowej, z wypełnieniem ścian i stropu płytami warstwowymi. W skład obiektu wchodzić będzie jedno pomieszczenie o powierzchni podłogi równej 100 m 2 i wysokości 3,75 m. W pomieszczeniu zapewniane będą optymalne warunki (parametry powietrza), wymagane w procesach suszenia form ceramicznych. 4.2 Projektowane rozwiązania Żądane parametry w pomieszczeniu suszarni zapewniane będą przy pomocy centrali klimatyzacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła NK1/WK1. Centrala współpracować będzie z agregatem wody lodowej CHA/CLK 71.

4 4 z 12 Doboru centrali klimatyzacyjnej dokonała firma JUWENT Szymański, Nowakowski, Spółka Jawna z siedzibą w Rykach przy ulicy Lubelskiej 31, zarejestrowaną w KRS pod numerem Doboru agregatu wody lodowej dokonała firma Klima-Therm S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Tarnowieckiej 54, zarejestrowaną w KRS pod numerem Założenia obliczeniowe Wymagane parametry powietrza w suszarni: wymagana temperatura: 25 (min. 22 ) wymagana wilgotność: 35 60% (max. 65%) Suszarnia zlokalizowana będzie w hali produkcyjnej wentylowanej naturalnie. Zakładana temperatura w hali wynosi 16. Szczytowe zyski wilgoci w suszarni od technologii: 2,5 kg/h. Średnie zyski ciepła w suszarni od technologii: 3 kw. Parametry powietrza zewnętrznego: obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego latem: +30 C obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego zimą: -20 C obliczeniowa wilgotność powietrza zewnętrznego dla lata: 45% (11,9 g/kg)c obliczeniowa wilgotność powietrza zewnętrznego dla zimy: 100% (0,8 g/kg) Opis projektowanych rozwiązań Centrala klimatyzacyjna zlokalizowana będzie na dachu hali produkcyjnej w pobliżu słupa E-8. Centrala dostarczać będzie 100% świeżego powietrza do pomieszczenia suszarni. Powietrze świeże doprowadzane będzie czerpnią o poziomym wpływie powietrza zamontowaną na centrali. Powietrze zużyte usuwane będzie wyrzutnią o pionowym wypływie powietrza zlokalizowaną w pobliżu centrali w odległości przynajmniej 1 m ponad czerpnią. W centrali klimatyzacyjnej zachodzić będą procesy ogrzewania, chłodzenia, nawilżania lub osuszania powietrza nawiewanego celem zapewnienia w pomieszczeniu wymaganych warunków. Centrala realizować będzie odzysk ciepła za pomocą glikolowego wymiennika ciepła. Zaprojektowano centralę klimatyzacyjną z płynną regulacją wydajności umożliwiającą dostosowanie wydatku powietrza wentylującego pomieszczenie do aktualnie panujących warunków w suszarni. Instalację zaprojektowano tak by w klimatyzowanym pomieszczeniu zachowane było nadciśnienie poprzez zastosowanie nadwyżki ilości powietrza nawiewanego do wyciąganego rzędu około 15% celem uniknięcia migracji powietrza z hali produkcyjnej. Projektowana ilość powietrza nawiewanego 1860 m 3 /h. Projektowana ilość powietrza wywiewanego 1600 m 3 /h. Przewód zbiorczy instalacji nawiewnej do pomieszczenia wchodzić będzie przez ścianę. Kanały rozprowadzające powietrze do nawiewników zlokalizowane będą pod stropem pomieszczenia. Kanały instalacji wyciągowej rozprowadzone będą po zewnętrznej stronie ściany suszarni a do pomieszczenia wchodzić będą pod stropem. Nawiew i wyciąg realizowany będzie za pomocą anemostatów.

5 5 z Wytyczne wykonania instalacji Kanały i kształtki wykonać z blachy stalowej ocynkowanej odpowiednio według BN 70/ i BN 70/ , chyba że w specyfikacji podano inaczej. Poszczególne elementy instalacji łączyć należy między sobą na kołnierze, zatrzaski lub według technologii wybranej przez wykonawcę stosując uszczelki. Przewody proste instalacji winny być wykonane w sposób umożliwiający korektę ich długości na montażu. Kanały wentylacyjne wywiewne do odzysku ciepła należy izolować wełną mineralną o grubości 30 mm na folii aluminiowej. Kanały wentylacyjne prowadzone po dachu oraz w hali odlewni należy izolować wełną mineralną grubości 50 mm w płaszczu z blachy aluminiowej. Połączenia centrali klimatyzacyjnej z instalacją należy wykonać przy pomocy króćców elastycznych. Montażu centrali klimatyzacyjnej należy dokonać z wykorzystaniem podkładek amortyzujących przeciwdrganiowych. Kanały wentylacyjne należy mocować do elementów konstrukcyjnych stosując typowe zawiesia z odpowiednimi podkładkami amortyzującymi drgania bądź obejmy z taśmy stalowej z wkładką gumową dla kanałów okrągłych. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez dach należy zabezpieczyć przy pomocy podstaw dachowych z blachy stalowej ocynkowanej. Rurociągi instalacji glikolowej wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu R35 według PN-80/H łączonych ze sobą przez spawanie, a z armaturą na gwint w izolacji gr. 5 cm. Rurociągi wody lodowej wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu R35 według PN-80/H łączonych ze sobą przez spawanie, a z armaturą na gwint. Podłączenia centrali wykonać za pomocą łączników elastycznych. Podłączenia agregatu wykonać za pomocą łączników elastycznych. Rurociągi prowadzone po dachu zaizolować materiałem o zamkniętej strukturze komórkowej na bazie syntetycznego kauczuku o grubości 25 mm typu AC/Armaflex w płaszczu z blachy aluminiowej. Rurociągi mocować do elementów konstrukcyjnych stosując typowe uchwyty, podpory i podwieszenia. Montaż agregatu chłodniczego wykonać na wibroizolatorach sprężynowych. Wszystkie elementy i urządzenia użyte w instalacji muszą mieć atest lub certyfikat zgodności Wytyczne międzybranżowe Wytyczne budowlane Należy przygotować otwory w ścianach na prowadzenie kanałów wentylacyjnych o wymiarach o 100 mm większych od wymiarów kanałów.

6 6 z 12 Należy przygotować cokoły pod przejścia kanałów przez dach. Należy przygotować konstrukcje wsporcze do ustawienia nań centrali i agregatu chłodniczego Wytyczne elektryczne Należy doprowadzić zasilanie elektryczne do następujących urządzeń: centrala klimatyzacyjna, agregat wody lodowej Wytyczne do projektu sterowania i AKPiA System automatyki instalacji wentylacji i klimatyzacji powinien spełniać następujące funkcje: Regulacyjne: utrzymywanie temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu na żądanym poziomie, dopasowanie wydajności wentylatorów do oporów instalacji oraz do zapotrzebowanej ilości powietrza, sterowanie odzyskiem ciepłac Zabezpieczające: sygnalizacja zabrudzenia filtrówc Alarmowe: sygnalizacja zadziałania zabezpieczenia lub niedotrzymania żądanych warunków pracyc Informacyjne: informowanie o stanie pracy poszczególnych urządzeń. Należy przewidzieć możliwość włączania, wyłączania oraz sterowania pracą centrali z pomieszczenia suszarni. 4.3 końcowe 1. Całość instalacji powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z 2002 roku poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami. 2. Instalacje wykonać należy zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 3. Podłączenia instalacji elektrycznej do urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcjami producenta. 4. Przy wykonywaniu robót budowlano instalacyjnych bezwzględnie należy zachować przepisy BHP. 5. Zastosowane materiały i urządzenia techniczne winny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie BHP, określonym w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U Nr 166 poz z późn. zm.). 6. Nadzór nad wykonaniem oraz rozruch instalacji wody lodowej powinien być przeprowadzony przez odpowiednio przeszkolony personel wyznaczony przez producenta urządzeń.

7 7 z Zestawienie urządzeń i materiałów Zestawienie urządzeń Centrala klimatyzacyjna nawiewno/wywiewna zlokalizowana na dachu hali Typ CSK-10-S-W-P/1-6/1-6/G/V Standard wykonania: standard Wykonanie: zewnętrzne obsługowa: lewa Masa ogólna centrali 1206 kg NK1/WK1 Część nawiewna Poziom mocy akustycznej 58,4 db(a) Przepływ powietrza: 1860 m3/h Spręż dyspozycyjny: 400 Pa Filtr wstępny: Typ filtra: kasetowy Klasa: G4 Odzysk glikolowy - nagrzewnica: Moc obliczeniowa: 15,6 kw Moc maksymalna: 15,6 kw Stan przed wymiennikiem: -20,0 o C/100,0% Stan za wymiennikiem: 5,2 o C/12,0% Temperatura czynnika: 7,0/3,0 o C Zawartość glikolu: 35% Rodzaj glikolu: etylowy Tłumik akustyczny Wentylator z falownikiem: Obroty wentylatora: 3574 obr/min Zasilanie: V Prąd znamionowy: 2,7 A Moc nominalna silnika: 1,10 kw Tłumik akustyczny Chłodnica: Moc obliczeniowa: 14,9 kw Moc max: 15,0 kw Stan przed wymiennikiem: 30,0 o C/45,0% Stan za wymiennikiem: 12,8 o C/99,3% Temperatura czynnika: 6,0/12,0 o C Zawartość glikolu: 30% Rodzaj glikolu: etylowy Odkraplacz Nagrzewnica: Wymagana moc: 4,7 kw Stan przed wymiennikiem: 12,3 o C/96,0% Stan za wymiennikiem: 20,0 o C/59,0% Wymiennik gazowy: Stan przed wymiennikiem: 5,2 o C/12,0% Stan za wymiennikiem: 42,0 o C/1,0% Moc wymiennika: 22,7 kw Zakres pracy palnika: kw Typ gazu: LPG Zużycie gazu: 2,0 kg/h 1 Juwent ciąg dalszy na następnej stronie

8 8 z 12 Nawilżacz: Stan przed wymiennikiem: 42,0 o C/1,0% Stan za wymiennikiem: 20,0 o C/60,0% Wydajność: 18,0 kg/h Część wywiewna Poziom mocy akustycznej 55,7 db(a) Przepływ powietrza: 1600 m3/h Spręż dyspozycyjny: 400 Pa Filtr kasetowy Typ filtra: kasetowy Klasa: G4 NK1/WK1 (c. d.) Tłumik akustyczny Wentylator z falownikiem Obroty wentylatora: 3218 obr/min Zasilanie: V Prąd znamionowy: 1,9 A Moc nominalna silnika: 0,75 kw Tłumik akustyczny Odzysk glikolowy - chłodnica: Moc obliczeniowa: 15,2 kw Stan przed wymiennikiem: 25,0 o C/50,0% Stan za wymiennikiem: 8,2 o C/99,6% Temperatura czynnika: 3,0/7.0 o C Zawartość glikolu: 35% Rodzaj glikolu: etylowy Odkraplacz Automatyka centrali Presostat filtra 2 szt. Siłownik 2 szt. Zawór z siłownikiem 1 szt. Kanałowy czujnik temperatury 1 szt Pomieszczeniowy czujnik temperatury 1szt. Skrzynka zasilająca 1 szt. Wyłącznik 2 szt. Sterownik 1 szt. Falownik N 1,50 kw Falownik W 0,75 kw Termostat NE 1 szt. Termostat 1 szt. CHA/CLK 71 Agregat wody lodowej Moc chłodnicza: 16,7 kw Zasilanie: V Pobór prądu: 14,8 A Prąd rozruchowy: 62 A Moc elektryczna: 5,9 kw Natężenie dźwięku: 52 db(a) Wymiary: 1160x500x1270 mm Masa: 246 kg 1 Clint NK1.E1 NK1.E2 Czerpnia powietrza: Typ A/IC 630x630C Przepustnica jednopłaszczyznowac 315/185 sterowana ręcznie 1 Klimat Pro 1 Klimat Pro

9 9 z 12 NK1.D1 Anemostat nawiewny Typu RDF-R-D-A-M 315/0/0 Przepływ powietrza: 310 m 3 /h Kolor według architektury 6 TROX WK1.D1 Anemostat wywiewny Typu RDF-R-D-A-M 315/0/0 Przepływ powietrza: 400 m 3 /h Kolor według architektury 4 TROX WK1.E2 Przepustnica jednopłaszczyznowac 315/185 sterowana ręcznie 1 Klimat Pro WK1.E3 Kolano wentylacyjne z prowadnicamic Typ A/I 630x630/160 WK1.E4 Typ A/IC 630x630/800 WK1.E5 Wyrzutnia wentylacyjna dachowac wyrzut pionowyc Typ: kwpe 630x630 OC 1 Klimat Pro Wodę opadową odprowadzić wężem elastycznym na połać dachu Zestawienie pozostałych elementów części nawiewnej NK1.1 Kołnierz elastycznyc Typ A/I 630x630/150C 1 Klimat Pro NK1.2 Kolano wentylacyjne z prowadnicamic Typ A/I 630x630/160C NK1.3 Zwężka wentylacyjna symetrycznac Typ C/I 630x630/ 315/1000C NK /800C do dopasowania podczas montażu Długość przewodu dopasować podczas montażu NK1.5 Podstawa dachowa okrągłac Typ: B-IIC 315C L=1000C 1 RDJ Klima NK /3225C do dopasowania podczas montażu Długość przewodu dopasować podczas montażu NK /500/90 0 C 2 BN-64/

10 10 z 12 NK /1500C NK /315C NK /1925C NK1.11 Trójnik wentylacyjny prostyc 315/500/ 160/315/45 0 /93C NK /800C NK1.13 Trójnik wentylacyjny prostyc 315/500/ 160/315/60 0 /129C NK /3000C NK1.15 Trójnik wentylacyjny zbieżnyc Typ B/I 315/ 250/400/ 160/250/60 0 /118C NK /750C NK1.17 Trójnik wentylacyjny prostyc 250/400/ 160/250/45 0 /75C NK /3000C NK1.19 Trójnik wentylacyjny zbieżnyc Typ B/I 250/ 160/315/ 160/200/45 0 /55C NK /630C 3 BN-64/ NK /250/45 0 C 5 BN-64/ NK1.22 Zwężka wentylacyjna symetrycznac 250/ 160/250C 6 BN-64/ NK /800C 2 BN-64/

11 11 z 12 NK /250/30 0 C BN-64/ NK /250C 6 BN-64/ NK /250/60 0 C NK /125C NK /315C NK /900C Zestawienie pozostałych elementów części wywiewnej WK1.1 Zwężka wentylacyjna symetrycznac 250/ 160/250C 4 BN-64/ WK /400C WK /250/90 0 C 2 BN-64/ WK /2000C WK1.5 Trójnik wentylacyjny zbieżnyc 250/ 160/315/ 160/200/45 0 /55C WK /400/90 0 C 2 BN-64/ WK /180500C WK /315C

12 12 z 12 WK1.9 Trójnik wentylacyjny zbieżnyc 315/ 250/500/ 160/250/45 0 /160C WK /965C WK1.11 Trójnik wentylacyjny prostyc 315/500/ 160/250/45 0 /93C WK /830 WK /500/90 0 C 2 BN-64/ WK /3065C Długość przewodu dopasować podczas montażu WK1.15 Podstawa dachowa okrągłac Typ: B-IIC 315C L=1000C 1 RDJ Klima WK /2800C do dopasowania podczas montażu Długość przewodu dopasować podczas montażu WK /315/90 0 C WK /4340C do dopasowania podczas montażu Długość przewodu dopasować podczas montażu WK1.19 Zwężka wentylacyjna symetrycznac Typ C/I 630x630/ 315/1000C WK1.20 Kołnierz elastycznyc Typ A/I 630x630/150C 2 Klimat Pro WK /250C WK /250/45 0 C 3 BN-64/ WK /800C WK /1130C

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe IGS Usługi Projektowe MGR INŻ. PIOTR BOROŃ STARA WIEŚ 548, 36-200 BRZOZÓW TEL KOM: 608 52 82 09,E-MAIL: igsup@tlen.pl 1 PROJEKT BUDOWLANY Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE...

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.2. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA... 3 1.3. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 4 1.4. ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO I POWIETRZNEGO OBIEKTU.... 5 2. OPIS PROJEKTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2 SPIS TREŚCI A. Oświadczenia... 3 B. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego... 4 C. Zaświadczenia Izby Inżynierów... 8 D. Opis techniczny... 9 1. Podstawa opracowania... 9 2. Założenia.... 9 3. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s SPIS TREŚCI 1. CZEŚĆ OGÓL A...3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:...3 1.2. NAZWY I KODY (CPV)....3 1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...3 1.4. ORGANIZACJA BUDOWY....3 1.5. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ i SPA oraz studium rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna - 1 - SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna II. CZĘŚĆ GRAFICZNA - rzut piwnic instalacje grzewcze rys. 1 - rzut parteru instalacje grzewcze rys. 2 - rzut piętra instalacje grzewcze

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa: Załączniki:

Część rysunkowa: Załączniki: Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 1. 2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 5 1.3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 5 2. WENTYLACJA... 5 2.1 ZAKRES OPRACOWANIA... 5 2.2 BILANS POWIETRZA HIGIENICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13

ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13 FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garaŝami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH Z DIGESTORIÓW I SZAF CHEMICZNYCH

INSTALACJA WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH Z DIGESTORIÓW I SZAF CHEMICZNYCH Biuro Projektowo-Usługowe PROJTERM Beata Sromek 44-100 Gliwice ul. Złota 74 ZADANIE INWESTYCYJNE: INSTALACJA WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH Z DIGESTORIÓW I SZAF CHEMICZNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje

Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje ST-453.4.10 Wentylacja miejscu mocowania. Winny być one wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych. Elementy zamocowania

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI Umowa Nr Obiekt: Branża: Sanitarna 09 402 PŁOCK ul. 3go Maja 12/ 68 TEL. (024) 366 40 48 FAX (024) 366 40 48 e-mail: biuro@bptelecom.pl Egz. nr Ministerstwo Skarbu

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

BRANŻA: SANITARNA KOTŁOWNIA GAZOWA. LOKALIZACJA INWESTYCJI: 62-064 Plewiska, ul. Kolejowa 2

BRANŻA: SANITARNA KOTŁOWNIA GAZOWA. LOKALIZACJA INWESTYCJI: 62-064 Plewiska, ul. Kolejowa 2 wp.pl TOM IV BRANŻA: SANITARNA KOTŁOWNIA GAZOWA TEMAT: PRZEBUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNO- KONFERENCYJNEGO NA POTRZEBY CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO ROŚLINNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ ODDZIAŁ RZESZÓW BRANŻA SANITARNA ADRES INWESTORA: INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA rok załoŝenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Nazwa inwestycji : INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKI Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo