Matura z sześciu przedmiotów od roku 2014/2015 Idee zmiany i ich realizacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Matura z sześciu przedmiotów od roku 2014/2015 Idee zmiany i ich realizacja"

Transkrypt

1 Kilka słów o maturze 2013 Matura 2015 w przygotowaniu Konferencja dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych Matura z sześciu przedmiotów od roku 2014/2015 Idee zmiany i ich realizacja Wrocław 22 X, Jelenia Góra, 23 X, Opole 24 X 2013

2 Projekt IV Pilotaż nowych egzaminów maturalnych IV.3 Modernizacja egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż obowiązkowe na poziomie rozszerzonym Konferencja Matura 2015 z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wos Nowe reguły, zmienione wymagania, nowa jakość Warszawa, 4 września 2013 r. Matura z sześciu przedmiotów od roku 2014/2015 Idee zmiany i ich realizacja

3 Matura z przedmiotów dodatkowych od roku 2014/15 (dla absolwentów techników od roku 2015/16) Przedmioty dodatkowe mogą być zdawane wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Wszyscy absolwenci przystępują obowiązkowo do egzaminu pisemnego z jednego przedmiotu dodatkowego. Do egzaminu z każdego przedmiotu dodatkowego może przystąpić absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym.

4 Matura z przedmiotów dodatkowych od roku 2014/15 (dla absolwentów techników od roku 2015/16) Forma pisemna, czas 180 minut. Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego są wyrażane w procentach i na skali centylowej. Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego.

5 Matura z sześciu przedmiotów od roku 2014/2015 Idee zmiany i ich realizacja Idee zmian matury z sześciu przedmiotów o Metodologia się liczy o Kompetencje kluczowe i integracja o Zadania z wyposażeniem o Umiejętności złożone o Ocenianie holistyczne

6 Matura z sześciu przedmiotów od roku 2014/2015 Idee zmiany i ich realizacja Idee zmian matury z sześciu przedmiotów Metodologia się liczy Podstawa programowa bogata w zagadnienia metodologiczne Uczenie metod poznawania Opis (i interpretacja) Wyjaśnianie Przewidywanie (rekonstruowanie)

7 Matura z sześciu przedmiotów od roku 2014/2015 Idee zmiany i ich realizacja Idee zmian matury z sześciu przedmiotów Kompetencje kluczowe i integracja W podstawie programowej znajdują się umiejętności wspólne dla wielu dyscyplin naukowych Przykładowe tworzy i przetwarza informacje dostrzega (przedstawia) zależności związki przyczynowo- -skutkowe projektuje rozwiązania krytycznie ocenia (źródła, rozumowania, wnioski)

8 Matura z sześciu przedmiotów od roku 2014/2015 Idee zmiany i ich realizacja Idee zmian matury z sześciu przedmiotów Zadania z wyposażeniem Odejście od prostych pytań Zadania nawiązują do rzeczywistości przyrodniczej lub społecznej W trzonie zadań znajdują się - różnego rodzaju źródła - teksty popularnonaukowe - opisy zjawisk (eksperymentów) - zestawienia danych, wykresy i diagramy, mapy, zdjęcia

9 Matura z sześciu przedmiotów od roku 2014/2015 Idee zmiany i ich realizacja Idee zmian matury z sześciu przedmiotów Umiejętności złożone charakterystyczne dla wyższych poziomów poznawania wymagają wiązania i integrowania umiejętności prostych konieczne korzystanie z wiedzy podanej w zadaniu jak i szerokiej wiedzy kontekstowej konieczne kompetencje ponadprzedmiotowe

10 Matura z sześciu przedmiotów od roku 2014/2015 Idee zmiany i ich realizacja Idee zmian matury z sześciu przedmiotów Ocenianie holistyczne Ocenianie holistyczne zastępuje tak zwane ocenianie analityczne. Tak jedno jak i drugie podejście do oceniania wymaga opracowania kryteriów. Przy podejściu holistycznym budujemy kryteria bardziej uniwersalne, staramy się by spełnienie kolejnych kryteriów oznaczało zbliżenie się do rozwiązania problemu. Oznacza to, że przyznanie kolejnych punktów będzie informowało o zbliżeniu się do pełnego rozwiązania. Schemat oceniania w podejściu holistycznym powinien być starannie opisany i zawierać przykłady wielu metod rozwiązania, ze wskazaniem punktów krytycznych (pełne rozwianie, pokonanie zasadniczej trudności, brak sukcesu).

11 5. Co już mamy? - Informatory maturalne CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE

12 Matura z sześciu przedmiotów od roku 2014/2015 Idee zmiany i ich realizacja 5. Co już mamy? - Informatory maturalne CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE

13 Egzamin maturalny z biologii od roku 2014 / 2015

14 ISTOTA ZMIANY rozszerzonej matury z biologii od Egzamin ma sprawdzać i oceniać umiejętności złożone, w tym związane z prowadzeniem eksperymentów. 2. Egzamin ma w kolejnych latach sprawdzać wiadomości i umiejętności możliwie rzetelnie i porównywalnie. 3. Egzamin musi być możliwie przyjazny dla zdających i ułatwiać zobiektywizowane ocenianie egzaminatorom.

15 1. Egzamin ma sprawdzać i oceniać umiejętności złożone Zadania arkusza, w kilku poleceniach do jednego materiału źródłowego, będą poruszały rozmaite aspekty danego zagadnienia, odnosząc się do różnych zakresów treści szczeg. Przynajmniej połowa poleceń będzie sprawdzała w pierwszej kolejności cel ogólny Rozumowanie i argumentacja, wiele poleceń będzie sprawdzało więcej niż jeden cel ogólny. Rozwiązanie wielu zadań będzie wymagało wnikliwej analizy i przetwarzania informacji zawartych w materiale źródłowym.

16 Zadanie 15 (0 5) z Informatora Immunolodzy opracowali nową szczepionkę przeciwko malarii i postanowili sprawdzić jej skuteczność na my-szach. Do grupy badawczej zostało wybranych losowo 30 myszy rasy BALB/c. W dniu rozpoczęcia doświad-czenia myszom z grupy badawczej podano dawkę szcze-pionki w postaci zastrzyku domięśniowego. Po trzech tygodniach myszy ponownie zaszczepiono (podając tak zwaną dawkę przypominającą), a po upływie kolejnego miesiąca zarażono je zarodźcem malarii. Następnie ob-serwowano stan zdrowia myszy. Do rozwiązania tego zadania zdający potrzebuje wyłącznie ogólnej wiedzy z zakresu metodyki prowadzenia doświadczeń biologicznych oraz o efekcie placebo immunologii nie musi dokładnie znać.

17 a) Wybierz spośród podanych propozycji dwa prawidłowe sformułowania problemu badawczego i dwie prawi-dłowo sformułowane hipotezy. Wpisz odpowiednie numery w wyznaczone miejsca. 1. Nowa szczepionka skutecznie chroni myszy przed rozwojem malarii. 2. Badania nad nową szczepionką przeciwko malarii u myszy. 3. Wpływ nowej szczepionki na wykształcenie odporności przeciwko malarii u myszy. 4. Czy nowa szczepionka przeciwko malarii u myszy jest skuteczna? 5. Nowa szczepionka nie chroni myszy przed rozwojem malarii. Prawidłowe sformułowania problemu badawczego: Prawidłowo sformułowane hipotezy :

18 b) Zaznacz dokończenie zdania prawidłowo określające próbę kontrolną tego doświadczenia. Grupa kontrolna powinna liczyć A. 5 myszy rasy BALB/c. B. 30 myszy rasy BALB/c. B. C. 5 myszy rasy C3H/N. D. 30 myszy rasy C3H/N. Tu założono, że odpowiedź jest dość oczywista próba badana i kon-trolna powinny różnić się tylko jednym czynnikiem, w tym przypadku podaniem (lub niepodaniem) szczepionki. Dlaczego o takie uzasadnienie tu nie poproszono? Bo podobne musi się znaleźć w odpowiedzi na kolejne polecenie.

19 c) Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. Odpowiedź uzasadnij. W czasie, gdy grupa badawcza dwukrotnie otrzymywała szczepionkę, myszom z grupy kontrolnej należało A. również podać takie same dawki szczepionki. B. za pierwszym razem nic nie podać, a za drugim podać domięśniowy zastrzyk soli fizjologicznej w objętości równej objętości szczepionki. C. za pierwszym razem podać domięśniowy zastrzyk soli fizjologicznej w objętości równej objętości szczepionki, a za drugim nic nie podać. D. za pierwszym i za drugim razem podać domięśniowy zastrzyk soli fizjologicznej w objętości równej objętości szczepionki. Uzasadnienie: Dla dokończenia D.

20 d) Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. Odpowiedź uzasadnij. W dniu, w którym myszy z grupy badawczej zarażone zostały zarodźcem malarii, myszy z grupy kontrolnej należało A. poddać zastrzykowi soli fizjologicznej. B. również zarazić zarodźcami malarii. C. zarazić świdrowcami śpiączki. D. ponownie zaszczepić. Uzasadnienie: Dla dokończenia B.

21 Egzamin maturalny z chemii od roku 2014/2015

22 Egzamin maturalny z chemii sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania z zakresu tego przedmiotu określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym mogą również odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych, tj. do etapu III (gimnazjum).

23 Zadania w arkuszu maturalnym z chemii na poziomie rozszerzonym mają na celu sprawdzenie: umiejętności rozumowania, argumentowania i wnioskowania umiejętności wykorzystywania informacji z różnorodnych źródeł umiejętności projektowania doświadczeń chemicznych i interpretowania wyników umiejętności wykorzystania narzędzi matematycznych do opisu i analizy zjawisk i procesów.

24 Przykład zadania: Oceń, czy do jednoznacznego ustalenia wzoru strukturalnego związku organicznego wystarczająca jest informacja o jego składzie wyrażonym w procentach masowych i masie molowej. Uzasadnij swoje stanowisko. Odpowiedź wraz z uzasadnieniem:...

25 Przykład rozwiązania: W przypadku niektórych związków organicznych, takich jak np. acetylen, benzen czy etan, informacja o składzie wyrażonym w procentach masowych i masie molowej pozwala na jednoznaczne ustalenie wzoru strukturalnego. Aby jednak narysować wzór strukturalny np. alkenu o czterech atomach węgla w cząsteczce nie wystarczy znajomość składu związku w procentach masowych oraz znajomość jego masy molowej, ponieważ istnieje więcej niż jeden alken o wzorze sumarycznym C 4 H 8, są to izomery o tym samym wzorze sumarycznym (rzeczywistym), lecz odmiennej budowie cząsteczki.

26 Egzamin maturalny z fizyki od roku 2014/2015

27 Zadania w arkuszu maturalnym z fizyki na poziomie rozszerzonym mają na celu sprawdzenie: 1. znajomości i umiejętności definiowania pojęć, zrozumienie własności wielkości fizycznych oraz znajomości praw opisujących procesy i zjawiska fizyczne, 2. umiejętności przedstawiania własnymi słowami głównych tez podanego tekstu popularnonaukowego z dziedziny fizyki lub astronomii, ewentualne sformułowanie w sposób merytorycznie poprawny informacji podanej językiem potocznym, 3. umiejętności rozwiązywania postawionego problemu na podstawie informacji przedstawionych w różnej formie oraz umiejętności ich przetwarzania i analizowania, 4. umiejętności tworzenia opisowego modelu przedstawionego procesu w oparciu o wymagane, znane zjawiska fizyczne, tworzenie formuł matematycznych łączących kilka zjawisk, 5. umiejętności planowania i opisu wykonania prostych doświadczeń wymienionych w podstawie programowej oraz bezpośrednio związanych z wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej, 6. umiejętności analizy wyników wraz z uwzględnieniem niepewności pomiarowych.

28 ; Koncepcja i struktura arkusza egzaminacyjnego proponowanego na egzamin maturalny z fizyki w 2015 r. 1. różnorodność zadań zamkniętych; 2. odejście od rozbudowanych, wielopunktowych zadań otwartych; 3. krótkie wiązki zadań, złożonych z zadań otwartych i zamkniętych odejście od zblokowania zadań zamkniętych, mają być elementem wiązek zadań otwartych; 4. zadania otwarte max do 5 punktów; 5. zadania sprawdzające umiejętność stosowania prostych zależności, interpretacji zjawisk, algebraicznej analizy wyrażeń wiążących wielkości fizyczne oraz wyciągania i formułowania wniosków; 6. zadania mogą odwoływać się do kilku wymagań szczegółowych w ramach jednego wymagania ogólnego

29 Projekt IV Pilotaż nowych egzaminów maturalnych IV.3 Modernizacja egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż obowiązkowe na poziomie rozszerzonym

30 Koncepcja i struktura arkusza egzaminacyjnego proponowanego na egzamin maturalny z fizyki w 2015 r. 1. różnorodność zadań zamkniętych; 2. odejście od rozbudowanych, wielopunktowych zadań otwartych; 3. krótkie wiązki zadań, złożonych z zadań otwartych i zamkniętych odejście od zblokowania zadań zamkniętych, mają być elementem wiązek zadań otwartych 4. zadania otwarte max do 5 punktów; 5. zadania sprawdzające umiejętność stosowania prostych zależności, interpretacji zjawisk, algebraicznej analizy wyrażeń wiążących wielkości fizyczne oraz wyciągania i formułowania wniosków; 6. zadania mogą odwoływać się do kilku wymagań szczegółowych w ramach jednego wymagania ogólnego; 7. zadania sprawdzające, pomijaną dotychczas, umiejętność posługiwania się informacjami pochodzącymi z analizy przedstawionych tekstów popularnonaukowych;

31 Projekt IV Pilotaż nowych egzaminów maturalnych IV.3 Modernizacja egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż obowiązkowe na poziomie rozszerzonym

32

33 Egzamin maturalny z geografii od roku szkolnego 2014/2015

34 Zadania w arkuszu maturalnym z geografii od roku szkolnego 2014/2015 r. będą reprezentatywne, cele kształcenia realizowane w szkole i wymagania egzaminacyjne będą bazowały na tej samej wspólnej dla wszystkich podstawie programowej miały formę zamkniętą lub otwartą występowały w wiązkach lub pojedynczo niezależne wymagały wykorzystania i integrowania wiedzy z różnych dziedzin nauk odnosić się do różnorodnych materiałów źródłowych Część materiałów źródłowych zostanie przedstawiona w postaci barwnej jako załącznik do wybranych zadań. Modernizacja egzaminu maturalnego z geografii od roku

35 Przykład odniesienia treści zadań do wymagań zapisanych w podstawie programowej 35 Modernizacja egzaminu maturalnego z geografii od roku 2015 IV ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA OGÓLNE II. Analiza i wyjaśnianie problemów demograficznych. Zdający charakteryzuje dynamikę i zróżnicowanie procesów ludnościowych [..] IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz prezentowanie informacji na podstawie różnych źródeł informacji geograficznej [ ] Zdający potrafi selekcjonować i przetwarzać informacje [ ] WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 11.1) Zdający charakteryzuje rozwój demograficzny Polski w wybranych okresach i wyjaśnia zmiany kształtu piramidy wieku i płci ludności Polski [ ]

36 36 Modernizacja egzaminu maturalnego z geografii od roku 2015

37 Zastosowanie barwnych materiałów źródłowych na przykładzie informatora o egzaminie maturalnym z geografii Modernizacja egzaminu maturalnego 37

38 cd. Zadania w arkuszu maturalnym z geografii od 2015 r. będą uwzględniać aktualne wydarzenia, zjawiska i procesy w środowisku geograficznym. Dotyczy to zwłaszcza wydarzeń: politycznych społecznych ekonomicznych środowiskowych Ważne, aby nauczyciele i uczniowie nie poprzestawali tylko na wiedzy podręcznikowej, ale ją aktualizowali

39 Przykłady zadań. Wiązka zadań Informacja Odcinek doliny rzecznej (numer fotografii) Dno rzeki znajduje się na poziomie podstawy erozyjnej. Działalność rzeki często przejawia się występowaniem erozji wstecznej. Dominuje proces erozji bocznej. Brak wyraźnych zboczy dolinnych, dominuje proces akumulacji rzecznej. Modernizacja egzaminu maturalnego z geografii od roku

40 Zadanie 14. (0 2) Wyjaśnij, dlaczego koryto rzeki na odcinku doliny przedstawionym na fotografii 2. ma jeden brzeg stromy a przeciwległy łagodnie nachylony. IV etap edukacyjny WYMAGANIA OGÓLNE I. Dostrzeganie prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego [ ] IV. Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz prezentowanie informacji na podstawie różnych źródeł informacji geograficznej [ ] WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 5.9) Zdający opisuje cechy ukształtowania powierzchni Ziemi jako efekt oddziaływania procesów zewnętrznych [ ] Modernizacja egzaminu maturalnego z geografii od 40

41 PODSUMOWANIE Dominanty zmian w egzaminie maturalnym z geografii od roku szkolnego 2014/2015 Umiejętności złożone wymagamy rozumowania geograficznego i ponadprzedmiotowego Operowanie wiedzą miarą opanowania geografii nie jest suma faktograficznych wiadomości Ocenianie analityczne i holistyczne uwzględniamy stopniowanie osiągnięć Barwny materiał źródłowy pozwala na trafniejsze, wnikliwe pytania Ciągłość z egzaminem doskonalimy jakość egzaminu korzystając obowiązującym z wcześniejszych doświadczeń 41

42 Egzamin maturalny z historii od roku 2014/2015 Ciągłość i zmiana

43 Zgodność z podstawą programową Uwzględnienie najważniejszych rozwiązań widocznych w podstawie programowej, w tym: sprawdzanie umiejętności złożonych ocenianie holistyczne akcent na historię XX w.

44 Ciągłość egzaminu Przyjęcie dobrych rozwiązań, które już dotychczas były stosowane Budowanie zadań w oparciu o różnorodny materiał źródłowy Zróżnicowanie historii według obszarów (historia polityczna, historia gospodarki i społeczeństwa, historia kultury) Ukazanie historii Polski na tle historii powszechnej

45 Najważniejsze zmiany uwzględnienie zasady kumulatywności wiedzy i umiejętności, co oznacza odwołanie się do wiedzy i umiejętności zdobytych na niższych etapach edukacji uwzględnienie różnych typów zadań zmniejszenie wagi punktacji wypracowania z 20 do 12 punktów zmiany w modelu oceniania i schemacie punktowania wypracowania

46 Najważniejsze zmiany Zwiększenie liczby tematów do wyboru (z dwóch do pięciu). Każdy temat będzie odnosił się do jednej z epok historycznych: starożytność średniowiecze dzieje nowożytne (XVI-XVIII w.) XIX wiek XX wiek Część tematów będzie wyposażona w materiał źródłowy

47 Przykładowe zadanie egzaminacyjne Rysunek 1. został zamieszczony w amerykańskiej prasie w 1939 roku, a w czasie II wojny światowej publikowano go w Stanach Zjednoczonych [ jeszcze wielokrotnie. W 1941 roku dokonano modyfikacji rysunku. Rysunek Wyjaśnij 1. przyczynę wprowadzenia modyfikacji widocznej na rysunku 2. Rysunek 2.

48 Przykładowe zadanie egzaminacyjne wypracowanie Temat: Wyjaśnij wpływ uwarunkowań międzynarodowych i lokalnych na gospodarkę II Rzeczypospolitej. W pracy odwołaj się do materiałów źródłowych. Źródło A. Wskaźniki produkcji przemysłowej w Polsce ( )

49 Źródło B. Tabela. Podział społeczny mieszkańców Polski w odsetkach w latach 1921, 1931 i 1938 (według szacunków Janusza Żarnowskiego) Źródło C. Mapa II Rzeczypospolitej

50 PODSUMOWANIE Zadaniem egzaminu maturalnego historii będzie: dostosowanie egzaminu do nowej podstawy programowej wzmocnienie pozycji historii wśród przedmiotów egzaminacyjnych z

51 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie od roku 2014/2015

52 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania z zakresu wiedzy o społeczeństwie określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego: dla IV etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym dla III etapu edukacyjnego (gimnazjum) dla II etapu edukacyjnego (klasy 4 6 szkoły podstawowej)

53 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie Zadania egzaminacyjne Arkusz egzaminacyjny będzie zawierał około 30 zadań. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym: będą dobrane w taki sposób, aby reprezentowały różnorodne wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej, będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, w tym np. umiejętność myślenia naukowego, uzyskiwania i interpretowania informacji, dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych.

54 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie Zadania w arkuszu egzaminacyjnym (cd.): będą zróżnicowane pod względem poziomu trudności oraz sposobu udzielania odpowiedzi, będą występowały pojedynczo lub w wiązkach tematycznych, będą odnosić się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu, np. teksty (prawne, naukowe, publicystyczne), materiały statystyczne, mapy, rysunki itp., będą miały formę zamkniętą lub otwartą. W arkuszu będą przeważały zadania otwarte.

55 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie Zadanie RO (wypracowanie) Wśród zadań otwartych z wiedzy o społeczeństwie w każdym arkuszu egzaminacyjnym wystąpi również zadanie rozszerzonej odpowiedzi. Zadaniem zdającego będzie stworzenie własnej wypowiedzi pisemnej na jeden spośród trzech tematów podanych w arkuszu. Tematy mogą być sformułowane w postaci: samodzielnego pytania / zagadnienia do rozważenia, scharakteryzowania lub omówienia, pytania / zagadnienia do rozważenia, scharakteryzowania lub omówienia, któremu towarzyszy dodatkowo materiał źródłowy, np. mapa, dane statystyczne, tekst.

56 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie Tematy wypracowań będą zróżnicowane pod względem treściowym (po jednym z różnych działów tematycznych A, B, C, D) i formalnym (ujęcie problemowe lub przekrojowe) oraz przestrzennym (jeden temat związany z Polską i jeden temat związany z Europą lub światem). Tematy mogą pochodzić z następujących obszarów: A społeczeństwo, B polityka, C prawo, D stosunki międzynarodowe.

57 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie Zmiany w zadaniu RO Maksymalna liczba punktów 12 Jeden temat do wyboru spośród trzech propozycji Co najmniej jeden temat obudowany oddzielnym materiałem źródłowym Co najmniej jeden temat bez wyposażenia w źródła Przejście z oceniania analitycznego na ocenianie holistyczne

58 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie Informator maturalny

59 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY Sprawdzanie wiadomości i umiejętności zapisanych w podstawie programowej k. o. na II, III i IV etapie kształcenia. Egzamin zdawany wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Zadania testowe (część I) z wyposażeniem źródłowym. Zadania testowe (część I) sprawdzające głównie umiejętności złożone. Zadanie RO (część II, wypracowanie) 12 pkt. Zadanie RO (część II, wypracowanie) do wyboru z trzech propozycji. Zadanie RO (część II, wypracowanie) oceniane holistycznie.

60 7. Problemy do rozwiązania Metodologia budowania arkuszy egzaminacyjnych Szkolenie nauczycieli Opracowania metodyczne Konieczna współpraca

61 IX Konferencja Regionalna "Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach" , godz. 10:00, bud. D-20 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Tematyka wiodąca Konferencji: Matura 2015 Organizatorzy: Dział Promocji Politechniki Wrocławskiej i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE Po zajęciach uczestnik: zna stosowane podczas budowy arkuszy egzaminacyjnych taksonomie celów kształcenia, operacjonalizuje cele kształcenia, zna treść zapisów

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE RAPORT WOJEWÓDZTWA

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE RAPORT WOJEWÓDZTWA OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 2010 1 SPIS TREŚCI I. Opis zestawów egzaminacyjnych

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Centralna Komisja Egzaminacyjna MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW część wspólna dla wszystkich niezależnie od rodzaju egzaminu Materiały przygotowały: Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska

Bardziej szczegółowo

Fizyka i astronomia. Biuletyn maturalny. Bolesława Kasprowicz-Kielich. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Fizyka i astronomia. Biuletyn maturalny. Bolesława Kasprowicz-Kielich. Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn maturalny Bolesława Kasprowicz-Kielich Fizyka i astronomia Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Bolesława Kasprowicz-Kielich

Bardziej szczegółowo

HISTORIA PORADNIK MATURALNY

HISTORIA PORADNIK MATURALNY HISTORIA PORADNIK MATURALNY Książka dostępna w sprzedaży w przystępnych cenach: w wersji elektronicznej na stronach portalu Histmag.org http://histmag.org. w wersji drukowanej na stronach Instytutu Wydawniczego

Bardziej szczegółowo

TRENDY NR 2/2012. internetowe czasopismo edukacyjne ISSN 2299-1786

TRENDY NR 2/2012. internetowe czasopismo edukacyjne ISSN 2299-1786 Rozmowa z Arturem Gałęskim, dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Ścieżki rozwoju egzaminu gimnazjalnego O ewaluacji po dwóch latach różne perspektywy TRENDY internetowe czasopismo edukacyjne NR

Bardziej szczegółowo

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce.

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce. 7 dualnej relacji z drugim człowiekiem. Mentoring, tutoring oraz coaching są metodami indywidualnej pracy z uczniem, która przekładają się na jego intensywny rozwój. Pozwalają doskonalić kompetencje personalne

Bardziej szczegółowo

Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w om y 18-400 om a. www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl

Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w om y 18-400 om a. www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w om y 18-400 om a www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl AUTOR: Dorota Mościcka WSPÓŁAUTORZY: Marzena Skibicka Jolanta Szczepańska PROJEKT OKŁADKI: Ivayla Świtajewska

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce. Przykład powinien być tylko przykładem, czyli jakie zadania naprawdę sprawdzają umiejętności

Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce. Przykład powinien być tylko przykładem, czyli jakie zadania naprawdę sprawdzają umiejętności Edukacja 2012, 3 (119), 31-45 ISSN 0239-6858 Przykład powinien być tylko przykładem, czyli jakie zadania naprawdę sprawdzają umiejętności WOJCIECH GRAJKOWSKI*, BARBARA OSTROWSKA* Nowa podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Ocenianie zewnętrzne i wewnętrzne a przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z geografii w programie matury międzynarodowej IB

Ocenianie zewnętrzne i wewnętrzne a przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z geografii w programie matury międzynarodowej IB XVI Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Toruń 2010 Ewa Jaworska Uniwersytet Gdański, Pracownia Dydaktyki Geografii Ocenianie zewnętrzne i wewnętrzne a przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z geografii

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

przeprowadzonego w kwietniu 2012 roku

przeprowadzonego w kwietniu 2012 roku Analiza wyników części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2012 roku zestawienie dla województwa kujawsko-pomorskiego W kwietniu 2012 roku egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego Informator maturalny od 2005 roku z języka francuskiego Warszawa 2003 Informator opracowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie. ISBN

Bardziej szczegółowo

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik Poradnik dla dyrektora gimnazjum Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia & Dorota Kulesza & Jacek Rudnik PORADNIK DLA DYREKTORA GIMNAZJUM Ramowe plany nauczania Wydawca:

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Halina Sobocka - Szczapa Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów Łódź 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW:

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: 1 OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU WAŁBRZYSKIEGO OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: Sprzedawca Kucharz Elektryk Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Raport końcowy Tom I 2 Publikacja współfi nansowana

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania matematyki ze wspomaganiem e-learningowym

Metodyka nauczania matematyki ze wspomaganiem e-learningowym Metodyka nauczania matematyki ze wspomaganiem e-learningowym Zdzisław Porosiński Wstęp 2 Matematyka Re@ktywacja 6 Uczestnicy projektu 6 Wymagania techniczne 7 Funkcjonalność materiałów e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. dla osób niesłyszących

Informator maturalny od 2005 roku. dla osób niesłyszących Informator maturalny od 2005 roku dla osób niesłyszących Warszawa 2003 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. ISBN 83 88564 37 4 SPIS TREŚCI Część I I. Wstęp... 5 II. Informator

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1 15. 1 Justyna Jasiewicz 1. Analiza podstaw programowych Wprowadzenie obowiązującej od 1 września 2009 r. nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego było krytykowane przez środowisko osób przykładających

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach

RAPORT. Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach RAPORT Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach Konsultacje merytoryczne: prof. dr hab. Jolanta Choińska-Mika dr Michał Sitek Autorzy: Wojciech Grajkowski, Pracownia

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny od roku szkolnego 2011/2012. Nowa formuła egzaminu

Egzamin gimnazjalny od roku szkolnego 2011/2012. Nowa formuła egzaminu Egzamin gimnazjalny od roku szkolnego 2011/2012 Nowa formuła egzaminu Akty prawne określające kształt egzaminu Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity DzU z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

JERZY APANOWICZ METODOLOGIA OGÓLNA

JERZY APANOWICZ METODOLOGIA OGÓLNA JERZY APANOWICZ METODOLOGIA OGÓLNA GDYNIA 2002 APANOWICZ J. Metodologia ogólna. Gdynia 2002, s. 154, rys. 16, tab. 2, literatura 35 poz., zał.8. Opracowanie zawiera elementarną wiedzę z zakresu metodologii.

Bardziej szczegółowo

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 I. Ogólne założenia programu... 4 II. Cele nauczania... 5 III. Treści

Bardziej szczegółowo