O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII"

Transkrypt

1 O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII od roku szkolnego 2014/2015 OKE JAWORZNO

2 ZAGADNIENIA 1) Formuła egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2014/2015 2) Zmiany w egzaminie maturalnym z historii 3) Przykładowe zadania z historii OKE JAWORZNO

3 Formuła egzaminu maturalnego Egzamin maturalny 2015 Przedmioty obowiązkowe Bez określenia poziomu-ustne Poziom podstawowy pisemne Przedmioty dodatkowe (minimum jeden) Poziom rozszerzony- 180 min., języki obce -150 min.. Język polski Pisemny-170 min. Ustny -15 min.+15 min. Matematyka Pisemny -150 min. Język obcy Pisemny-120 min. Ustny-15 min. OKE JAWORZNO 3

4 Matura z przedmiotów dodatkowych od roku 2014/15 Zmiany ogólne Przedmioty dodatkowe mogą być zdawane wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Wszyscy absolwenci przystępują obowiązkowo do egzaminu pisemnego z jednego przedmiotu dodatkowego. Do egzaminu z każdego przedmiotu dodatkowego może przystąpić absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym. OKE JAWORZNO 4

5 Idee zmian Zadania z wyposażeniem Kompetencje kluczowe, wspólne dla przedmiotów Badanie umiejętności złożonych Zasada kumulatywności wiedzy i umiejetności (język efektów kształcenia) Egzamin maturalny w 2015 roku Ocenianie holistyczne OKE JAWORZNO

6 Kompetencje kluczowe Kompetencje zdefiniowane jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Ustanowiono osiem kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowotechniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość świadomość i ekspresja kulturalna. OKE JAWORZNO

7 Matura z przedmiotów dodatkowych od roku 2014/15 Zmiany ogólne Forma pisemna, czas 180 minut. Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego są wyrażane w procentach i na skali centylowej. Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego. OKE JAWORZNO 7

8 Zmiany w egzaminie maturalnym z historii do 2014 roku W przypadku egzaminu maturalnego w formule obowiązującej do 2014 r. zadania odnoszą się do standardów określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów; Dz.U. nr 92, poz. 1020, z późn. zm.); Standardy wymagań, będące podstawą przeprowadzenia egzaminu maturalnego z historii obejmują trzy obszary: I. Wiadomości i rozumienie II. Korzystanie z informacji III. Tworzenie informacji. Obszar I. standardów wymagań zakres treści nauczania wynikający z Podstawy programowej historii. Treści nauczania obejmują pięć epok i okresów historycznych: Starożytność Średniowiecze Epoka nowożytna XIX wiek XX wiek od 2015 roku W przypadku egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. zadania będą sprawdzać wiadomości i umiejętności opisane w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego zamieszczonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 30 sierpnia 2012 r., poz. 977). Zadania w arkuszu maturalnym z historii na poziomie rozszerzonym mają na celu sprawdzenie umiejętności z zakresu: chronologii historycznej, analizy i interpretacji historycznej, tworzenia narracji historycznej. Zadania zakresem treści będą obejmować pięć epok i okresów historycznych: Starożytność Średniowiecze Epoka nowożytna XIX wiek XX wiek Propozycje poszczególnych zadań muszą odnosić się do wymagań dla właściwego etapu edukacyjnego, mogą również w myśl zasady kumulatywności przyjętej w podstawie odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych. OKE JAWORZNO 8

9 Zmiany w egzaminie maturalnym z historii Podstawa programowa dzieli wymagania na ogólne i szczegółowe. Wymagania ogólne jako syntetyczne ujęcie nadrzędnych celów kształcenia informują, jak rozumieć podporządkowane im wymagania szczegółowe, które odwołują się do ściśle określonych wiadomości i umiejętności. OKE JAWORZNO 9

10 Zmiany w egzaminie maturalnym z historii Zadania w arkuszu egzaminacyjnym z historii będą: sprawdzały umiejętności z zakresu: - chronologii historycznej, - analizy i interpretacji historycznej, - tworzenia narracji historycznej; dobrane w taki sposób, aby reprezentowały różnorodne wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej, przy założeniu, że w zadaniach części testowej dominować powinien drugi obszar wymagań ogólnych; odnosić się do wymagań dla właściwego etapu edukacyjnego, oraz w myśl zasady kumulatywności przyjętej w podstawie powinny uwzględniać niższe etapy kształcenia (gimnazjum, zakres podstawowy liceum); sprawdzały umiejętności złożone, takie jak: analiza, porównywanie, klasyfikacja, wnioskowanie, syntetyzowanie, uogólnianie; OKE JAWORZNO 10

11 Zadania w arkuszu egzaminacyjnym z historii będą: występowały pojedynczo lub w wiązkach tematycznych; miały formę otwartą lub zamkniętą, w arkuszu będą przeważały zadania otwarte; zróżnicowane pod względem poziomu trudności oraz sposobu udzielania odpowiedzi; odnosić się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu np.: tekstu, mapy, diagramu, wykresu, tabeli, ilustracji, rysunku, tablicy genealogicznej; obejmować swym zakresem treści pięć epok i okresów historycznych (starożytność, średniowiecze, dzieje nowożytne, XIX w., XX w.), problematykę historii Polski i historii powszechnej, a także zagadnienia z zakresu historii politycznej, społecznogospodarczej oraz historii kultury [z akcentem na historię XX w.] - historia Polski > historia powszechna [ukazanie historii Polski na tle historii powszechnej] - historia polityczna > historia społeczno-gospodarcza i historia kultury OKE JAWORZNO 11

12 Zmiany w egzaminie maturalnym z historii Arkusz egzaminacyjny z historii (część testowa, zestaw zadań z wyposażeniem + zadanie rozszerzonej odpowiedzi). Przy numerze każdego zadania podana będzie maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne jego rozwiązanie. Arkusz egzaminacyjny z historii zawierać będzie zadanie rozszerzonej odpowiedzi. Realizując to zadanie zdający powinien przygotować wypowiedź pisemną na jeden z pięciu podanych tematów. OKE JAWORZNO 12

13 Zmiany w egzaminie maturalnym z historii Zadanie rozszerzonej odpowiedzi Zwiększenie liczby tematów do wyboru (z dwóch do pięciu). Tematy wypracowań będą zróżnicowane pod względem chronologicznym, według epok: Starożytność Średniowiecze Dzieje nowożytne XIX w. (od epoki napoleońskiej) XX w. (od 1914) Tematy wypracowań będą zróżnicowane pod względem treściowym (historia polityczna, historia społeczno gospodarcza, historia kultury). Część tematów będzie wyposażona w materiały źródłowe. Nastąpi zmniejszenie wagi punktacji wypracowania z 20 do 12 punktów OKE JAWORZNO 13

14 Zmiany w egzaminie maturalnym z historii Czasowniki operacyjne Polecenia zawierają czasowniki określające czynność, którą należy wykonać, rozwiązując zadanie. Zdający powinien dokładnie zrozumieć ten czasownik, aby poprawnie wykonać polecenie. Takich czasowników w różnych zadaniach występuje wiele, ich zrozumienie często sprawia trudność zdającym. OKE JAWORZNO 14

15 OKE JAWORZNO 15

16 Zmiany w egzaminie maturalnym z historii Ocenianie holistyczne Dokonując oceny wypowiedzi pisemnej, egzaminator patrzy na pracę jako całość i w zależności od stopnia realizacji tematu kwalifikuje wypowiedź na jeden z czterech poziomów (I-IV), a następnie przyznaje punkty z zakresu określonego dla każdego poziomu. Egzaminator może również przyznać za wypowiedź 0 punktów. Maksymalnie za wypowiedź pisemną można uzyskać 12 punktów. OKE JAWORZNO 16

17 Kryteria oceniania Poziom IV 9 12 pkt Na poziomie czwartym zdający: wykazał się znajomością i rozumieniem różnych aspektów danego problemu do jego opisu w szerszym kontekście interpretacyjnym. Przeprowadził selekcję i hierarchizację informacji do narracji budowanej w ujęciu statycznym lub dynamicznym, zawartej w poprawnie określonych ramach chronologicznych. Zaprezentował tok rozumowania prowadzący do sformułowania konkluzji, wykazując się umiejętnością analizowania przyczyn i skutków, oraz wyjaśniania różnych interpretacji historycznych. Uzasadnił postawione tezy, popierając je argumentami. Wykazał się umiejętnością wyrażania opinii i formułowania ocen oraz wiązania ich z treściami opisowo-wyjaśniającymi w narracji. Wykorzystał źródła informacji i przywołał je w narracji do uzasadnienia wniosków. OKE JAWORZNO

18 Kryteria oceniania Poziom III 6 8 pkt Na poziomie trzecim zdający: wykazał się znajomością i rozumieniem wybranych aspektów danego problemu, bez uwzględniania w wystarczającym stopniu kontekstu interpretacyjnego. Przeprowadził niekonsekwentną selekcję i hierarchizację informacji do narracji budowanej w ujęciu statycznym lub dynamicznym, zawartej w poprawnie określonych ramach chronologicznych. Zaprezentował niepełny tok rozumowania, podejmując próbę analizowania przyczyn i skutków oraz rozpoznawania różnych interpretacji historycznych. Podjął także próbę formułowania opinii i ocen dotyczących zarówno faktów historycznych, jak i ich interpretacji. Wykorzystał źródła informacji i przywołał je w narracji, podejmując próbę wyciągnięcia wniosków. OKE JAWORZNO

19 Kryteria oceniania Poziom II 3 5 pkt Na poziomie drugim zdający: w niewystarczającym stopniu wykazał się znajomością i rozumieniem wybranych aspektów danego problemu do jego opisu, bez ukazywania związków z kontekstem interpretacyjnym. W niewystarczającym stopniu przeprowadził selekcję i hierarchizację informacji do narracji budowanej w ujęciu statycznym lub dynamicznym, zawartej w poprawnie określonych ramach chronologicznych. W niewystarczającym stopniu zaprezentował tok rozumowania, podejmując próbę wyjaśnienia przyczyn i skutków. Wykorzystał niektóre źródła informacji i przywołał je w narracji. OKE JAWORZNO

20 Kryteria oceniania Poziom I 1 2 pkt Na poziomie pierwszym zdający: w niezadowalającym stopniu wykazał się znajomością i rozumieniem wybranych aspektów danego problemu do jego opisu, bez ukazywania związków z kontekstem interpretacyjnym. Przeprowadził w niezadowalającym stopniu selekcję i hierarchizację informacji do narracji budowanej w ujęciu statycznym lub dynamicznym, zawartej w poprawnie określonych ramach chronologicznych. Zaprezentował w niezadowalającym stopniu tok rozumowania, podejmując próbę zbudowania zdań wyjaśniających i wartościujących. Wykorzystał źródła informacji w niezadowalającym stopniu. OKE JAWORZNO

21 Kryteria oceniania 0 pkt Jeśli zdający podał informacje słabo związane lub niezwiązane z tematem oraz jeśli podane informacje lub sposób narracji wskazują, że zdający nie rozumie tematu. Opisy w powyższej tabeli będą doprecyzowywane w odniesieniu do poszczególnych tematów w każdej sesji egzaminu maturalnego. Doprecyzowanie może dotyczyć np. treści lub załączonego materiału źródłowego. OKE JAWORZNO

22 Zmiany w egzaminie maturalnym z historii Ocenianie zadania rozszerzonej odpowiedzi Poziom IV 9-12 Poziom III 6-8 Poziom II 3-5 Poziom I 1-2 OKE JAWORZNO 22

23 Zmiany w egzaminie maturalnym z historii OKE JAWORZNO 23

24 Zmiany w egzaminie maturalnym z historii OKE JAWORZNO 24

25 PRZYKŁADOWE ZADANIA Z HISTORII OKE JAWORZNO

26 Przykładowe zadanie z historii OKE JAWORZNO 26

27 Przykładowe zadanie z historii OKE JAWORZNO 27

28 Przykładowe zadanie z historii Fragmenty eseju Henryka Samsonowicza o Kazimierzu Wielkim Zakończenie II wojny światowej stworzyło nowe warunki dla legendy kazimierzowskiej. Tradycje piastowskie stały się ważnym elementem propagandy na rzecz programu rewindykacji ziem po Odrę i Nysę [...]. Zdecydowanie obniżyło [to] lokatę [króla Kazimierza Wielkiego] w stosunku do Mieszka, Chrobrego, Henryków śląskich czy własnego ojca. Podobnie jak i jego polityka wschodnia. A więc bilans tej oceny po pierwszym dziesięcioleciu odrodzonej Polski był zdecydowanie ujemny [...]. [W latach 70. XX wieku] polityka sukcesów, w tym sukcesów gospodarczych, polityka wielkich przemian społecznych poszukiwała bohaterów [...]. Stąd też, wśród uznanych budowniczych Polski, Kazimierz zajmował poczesne miejsce [...]. Źródło: Życiorysy historyczne, literackie i legendarne, pod red. Z. Stefanowskiej i J. Tazbira, Warszawa 1980, str. 61, 63. OKE JAWORZNO

29 Przykładowe zadanie z historii OKE JAWORZNO 29

30 Przykładowe zadanie z historii OKE JAWORZNO 30

31 Przykładowe zadanie z historii OKE JAWORZNO 31

32 Przykładowe zadanie z historii OKE JAWORZNO 32

33 Przykładowe zadanie z historii OKE JAWORZNO 33

34 Przykładowe zadanie z historii OKE JAWORZNO 34

35 Przykładowe zadanie z historii OKE JAWORZNO 35

36 Wymagania ogólne II. Analiza i interpretacja historyczna. Zdający analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontekście epok i dostrzega zależności pomiędzy różnymi dziedzinami życia społecznego; rozpoznaje rodzaje źródeł; ocenia przydatność źródła do wyjaśnienia problemu historycznego; dostrzega wielość perspektyw badawczych oraz wielorakie interpretacje historii i ich przyczyny. Przykładowe zadania z rozwiązaniami 21 Wymagania szczegółowe II.3.1. Europa w okresie krucjat. Zdający charakteryzuje polityczne, społeczno-gospodarcze i religijne uwarunkowania oraz ocenia skutki wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej Rozwiązanie Zdający powinien zauważyć, że krzyżowcy zamierzali dotrzeć do Jerozolimy, a wyprawa została skierowana do Konstantynopola. Schemat punktowania 1 pkt za zajęcie stanowiska wraz z uzasadnieniem. 0 pkt za błędne odpowiedzi lub brak odpowiedzi. OKE JAWORZNO

37 3.1. Rozwiązanie Zdający powinien zauważyć, że krzyżowcy zamierzali dotrzeć do Jerozolimy, a wyprawa została skierowana do Konstantynopola Rozwiązanie Konstantynopol 3.3. Rozwiązanie Zdający powinien wyjaśnić, że wydarzenia, o których mowa w źródle 3., mogły zaprzepaścić szansę na zażegnanie rozłamu w Kościele (konfliktu między Kościołem wschodnim i zachodnim). OKE JAWORZNO

38 Przykładowe zadanie z historii OKE JAWORZNO 38

39 Przykładowe zadanie z historii OKE JAWORZNO 39

40 Przykładowe zadanie z historii OKE JAWORZNO 40

41 Przykładowe zadanie z historii OKE JAWORZNO 41

42 Przykładowe zadanie z historii OKE JAWORZNO 42

43 Przykładowe zadanie z historii OKE JAWORZNO 43

44 Przykładowe zadanie z historii OKE JAWORZNO 44

45 Przykładowe zadanie z historii OKE JAWORZNO 45

46 Przykładowe zadanie z historii Źródła Źródła OKE JAWORZNO 46

47 Przykładowe zadanie z historii OKE JAWORZNO 47

48 Przykładowe zadanie z historii OKE JAWORZNO 48

49 Dziękuję za uwagę Barbara Andrzejewska koordynator egzaminu maturalnego z historii w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie Tel. (32)

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

HISTORIA PORADNIK MATURALNY

HISTORIA PORADNIK MATURALNY HISTORIA PORADNIK MATURALNY Książka dostępna w sprzedaży w przystępnych cenach: w wersji elektronicznej na stronach portalu Histmag.org http://histmag.org. w wersji drukowanej na stronach Instytutu Wydawniczego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Centralna Komisja Egzaminacyjna MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW część wspólna dla wszystkich niezależnie od rodzaju egzaminu Materiały przygotowały: Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny od roku szkolnego 2011/2012. Nowa formuła egzaminu

Egzamin gimnazjalny od roku szkolnego 2011/2012. Nowa formuła egzaminu Egzamin gimnazjalny od roku szkolnego 2011/2012 Nowa formuła egzaminu Akty prawne określające kształt egzaminu Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity DzU z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE RAPORT WOJEWÓDZTWA

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE RAPORT WOJEWÓDZTWA OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 2010 1 SPIS TREŚCI I. Opis zestawów egzaminacyjnych

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego Informator maturalny od 2005 roku z języka francuskiego Warszawa 2003 Informator opracowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie. ISBN

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA POLSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA POLSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. dla osób niesłyszących

Informator maturalny od 2005 roku. dla osób niesłyszących Informator maturalny od 2005 roku dla osób niesłyszących Warszawa 2003 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. ISBN 83 88564 37 4 SPIS TREŚCI Część I I. Wstęp... 5 II. Informator

Bardziej szczegółowo

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE Po zajęciach uczestnik: zna stosowane podczas budowy arkuszy egzaminacyjnych taksonomie celów kształcenia, operacjonalizuje cele kształcenia, zna treść zapisów

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

Ocenianie zewnętrzne i wewnętrzne a przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z geografii w programie matury międzynarodowej IB

Ocenianie zewnętrzne i wewnętrzne a przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z geografii w programie matury międzynarodowej IB XVI Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Toruń 2010 Ewa Jaworska Uniwersytet Gdański, Pracownia Dydaktyki Geografii Ocenianie zewnętrzne i wewnętrzne a przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z geografii

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Z INFORMATYKI RAPORT

Z INFORMATYKI RAPORT OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 1 Egzamin maturalny z informatyki w roku został przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w om y 18-400 om a. www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl

Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w om y 18-400 om a. www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w om y 18-400 om a www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl AUTOR: Dorota Mościcka WSPÓŁAUTORZY: Marzena Skibicka Jolanta Szczepańska PROJEKT OKŁADKI: Ivayla Świtajewska

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach Marzec 2012 roku Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu gimnazjum WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII SZTUKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII SZTUKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII SZTUKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII SZTUKI OD ROKU

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce.

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce. 7 dualnej relacji z drugim człowiekiem. Mentoring, tutoring oraz coaching są metodami indywidualnej pracy z uczniem, która przekładają się na jego intensywny rozwój. Pozwalają doskonalić kompetencje personalne

Bardziej szczegółowo

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik Poradnik dla dyrektora gimnazjum Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia & Dorota Kulesza & Jacek Rudnik PORADNIK DLA DYREKTORA GIMNAZJUM Ramowe plany nauczania Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Informator o egzaminie eksternistycznym HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Szkoła podstawowa Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

TRENDY NR 2/2012. internetowe czasopismo edukacyjne ISSN 2299-1786

TRENDY NR 2/2012. internetowe czasopismo edukacyjne ISSN 2299-1786 Rozmowa z Arturem Gałęskim, dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Ścieżki rozwoju egzaminu gimnazjalnego O ewaluacji po dwóch latach różne perspektywy TRENDY internetowe czasopismo edukacyjne NR

Bardziej szczegółowo

Fizyka i astronomia. Biuletyn maturalny. Bolesława Kasprowicz-Kielich. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Fizyka i astronomia. Biuletyn maturalny. Bolesława Kasprowicz-Kielich. Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn maturalny Bolesława Kasprowicz-Kielich Fizyka i astronomia Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Bolesława Kasprowicz-Kielich

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE TEHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego,

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach

RAPORT. Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach RAPORT Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach Konsultacje merytoryczne: prof. dr hab. Jolanta Choińska-Mika dr Michał Sitek Autorzy: Wojciech Grajkowski, Pracownia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 dla uczniów liceów ogólnokształcących, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2014/2015 oraz dla absolwentów liceów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do STATUTU

Załącznik nr 1 do STATUTU Strona 1 z 8 POLICEALNA SZKOŁA DETEKTYWÓW I PRACOWNIKÓW OCHRONY O'CHIKARA W GLIWICACH Załącznik nr 1 do STATUTU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Gliwice 2014 Strona

Bardziej szczegółowo