Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu rejestratora. Szczegółowe dane techniczne dostępne są u dostawcy sprzętu.

2 Spis treści 1. Menu rejestratora Menu kontekstowe rejestratora Rozpoczęcie pracy Funkcja Start (Wyłączanie, Restart, Wylogowanie) Podgląd wideo Dodawanie kamer IP Wyszukiwanie kamer IP Automatyczne dodawanie kamer IP Manualne dodawanie kamer Modyfikacja parametrów Modyfikacja ustawień sieciowych kamery Usuwanie kamer z listy Ustawienia rejestratora Informacje o urządzeniu Ustawienia parametrów kanału wideo Ustawienia wyświetlania Parametry wideo Harmonogram zapisu wideo Detekcja ruchu Utrata sygnału Ustawienia sieciowe Połączenie sieciowe Ustawienia DDNS Ustawienia NTP Ustawienia alarmowe Wejścia alarmowe Wyjścia alarmowe Wyjątki krytyczne Konta użytkowników Dodawanie i usuwanie użytkowników Lista użytkowników online Zarządzanie rejestratorem Informacje systemowe (logi systemowe) Informacja o strumieniu sieciowym Dyski twarde Sterowanie PTZ Manualna konfiguracja zapisu Zrzut ekranu Odtwarzanie Ustawienia ekranu i języka menu Archiwizacja Informacje alarmowe...40

3 1. Menu rejestratora 1.1 Menu kontekstowe rejestratora Kliknij prawy przyciskiem, aby wyświetlić menu. W pierwszej kolejności użyj przycisku Start, aby zalogować się do systemu.

4 2. Rozpoczęcie pracy 2.1 Funkcja Start (Wyłączanie, Restart, Wylogowanie) Power off Kliknij aby włączyć urządzenie, Reboot Kliknij aby ponownie uruchomić urządzenie, Logout: Kliknij aby wylogować się z systemu 3. Podgląd wideo Po poprawnym uruchomieniu rejestratora zostanie wyświetlony obraz, tak jak poniżej:

5 4. Dodawanie kamer IP Z menu kontekstowego wybierz tryb wyszukiwania manualny lub automatyczny: IP Channel Setting Manually lub IP Channel Setting Automatically

6 4.1 Wyszukiwanie kamer IP W otwartym oknie konfiguracji kliknij w pole wyszukiwania search aby wyświetlić listę kamer:

7 4.2 Automatyczne dodawanie kamer IP Zaznacz kanały które mają zostać dodane, a następnie kliknij save aby zapisać. Kliknij All aby dodać wszystkie wyszukane kanały 4.3 Manualne dodawanie kamer Zaznacz opcję " " przy danym numerze kanału Wybierz odpowiedni protokół

8 Wprowadź adres IP Wprowadź numer portu Wpisz nazwę użytkownika oraz hasło Zapisz ustawienia przyciskiem SAVE 4.4 Modyfikacja parametrów Z listy dodanych kamer (lewa kolumna) wybierz i kliknij dwukrotnie na danym kanale. Następnie wprowadź zmiany i kliknij przycisk SAVE. 1 Enable: Zaznacz aby włączyc kanał 2 Protocol: Wybierz odpowiedni protokół 3 IP Adres IP kamery 4 Port Nr portu kamery 5 Stream Type: Numer strumienia 6 Network type Typ transmisji sieciowej TCP lub UDP 7 User nazwa użytkownika 8 Password Hasło

9 4.5 Modyfikacja ustawień sieciowych kamery Kliknij dwukrotnie na wybranej kamerze a następnie wprowadź dane. Abyzatwierdzić użyj przycisk Modify. UWAGA: Funkcja zmienia zdalnie ustawienia kamery. Opcja dostępna jest tylko dla wybranych kamer.

10 4.6 Usuwanie kamer z listy Zaznacz wybraną kamerę, a następnie kliknij w przycisk DELETE

11 5. Ustawienia rejestratora 5.1 Informacje o urządzeniu Kliknij przycisk "Device" aby wyświetlić informacje o rejestratorze: Device Info. Podstawowe informacje Device Name nazwa rejestratora, Devide ID numer ID rejestratora Record Replace - nadpisywanie RS485 Typ portu RS485: Klawiatura / PTZ Device Serial No. - numer seryjny rejestratora Channel Number ilość kanałów wideo Alarm Input Number ilość wejść alarmowych Alarm Output Number ilość wyjść alarmowych HDD ilość podłączonych dysków, Video Format standard wideo, Stream Type konfiguracja strumieni wideo Device Time Aktualne data i czas Time Format format wyświetlania czasu Date Format format wyświetlania daty System Version Wersja systemu PTZ Setting Ustawienia PTZ DST Setting: Ustawienia czasu letniego

12 5.2 Ustawienia parametrów kanału wideo Ustawienia wyświetlania Wybierz odpowiedni kanał wideo aby modyfikować jego parametry: 1 Channel Numer kanału wideo 2 Show name: Włączanie wyświetlanie nazwy 3 Local camera name Lokalna nazwa kamery 4 Time format Format wyświetlanego czasu 5 Date format Format daty 6 OSD Position Położenie wyświetlanego tekstu 7 Image Setting Korekcja wyświetlania (jasność, kontrast)

13 5.2.2 Parametry wideo Wybierz odpowiedni kanał wideo aby modyfikować jego parametry: 1 Channel Wybierz żądany kanał 2 Encoding Type: Typ strumienia wideo: główny/pomocniczy 3 Stream type Rodzaj strumienia: wideo /audio oraz wideo 4 Resolution Rozdzielczość obsługiwanej kamery 5 Bit rate Type: Sterowanie transmisją: CBR/VBR 6 Bit rate: Szybkość transmisji 7 Frame Rate: Tryb pracy odświeżania obrazu 8 Video quality: Jakość kompresji

14 5.2.3 Harmonogram zapisu wideo Channel - wybierz odpowiedni kanał wideo aby modyfikować jego parametry' Enable recording załącz możliwość zapisu, All Day Recording zapis dla całego dnia, Archiwizacja Kliknij dwukrotnie na pasek zapisu aby wykonać kopię zapisu. W wyświetlonym oknie wprowadź dokładne dane zapisu.

15 Szczegółowa lista harmonogramu Ustawienia zaawansowane zapisu Wprowadź czas zapisu przed i po zdarzeniu.

16 5.2.4 Detekcja ruchu UWAGA: Do poprawnej pracy wymagana jest kamera z detekcją ruchu i obsługującą komunikację dla detekcji ruchu. Tabela zawierająca kompatybilne urządzenia dostępna jest na stronie produktu dostawcy sprzętu. 1. Włącz w kamerze tryb detekcji ruchu z funkcją wysyłania powiadomienia do rejestratora.

17 2. W menu rejestratora Channel Motion (Kanał ruch) zaznacz kanał wideo, który ma być nagrywany z detekcji ruchu.

18 3. W menu rejestratora Channel Schedule Record ( Kanał Harmonogram) zaznacz dla danego kanału czas, w którym ma być zapis z detekcji. 4. W rejestratorze włącz zapis według harmonogramu:

19 5. Przy poprawnie skonfigurowanej detekcji ruchu na ekranie zostaną wyświetlone odpowiednie ikony: Motion Recording zapis z detekcji ruchu Motion wykrycie ruchu

20 5.2.5 Utrata sygnału Funkcja powiadamiania o utracie sygnału 1 Zaznacz " " aby załączyć detekcję 2 Ustaw harmonogram 3 Zaznacz odpowiednie powiadomienie:

21 5.3 Ustawienia sieciowe Wprowadź poprawne parametry sieciowe Połączenie sieciowe 1 NTC Type: tryb pracy karty sieciowej, 2 IP Adres IP rejestratora (domyślnie DHCP: Zaznacz jeśli rejestrator ma korzystać z serwera DHCP, 4 Remote Port: Port połączenia zdalnego, 5 Subnet Mask: Maska podsieci, 6 Default Gateway: Brama domyślna, 7 MAC Wyświetlanie numeru MAC karty 8 HTTP Port: Port interfejsu www. (Domyślnie 80 9 Multicast: Adres sieci (multicast) 10 WIFI: Załączanie zewnętrznego modułu WiFi:

22 11 3G: Załączanie zewnętrznego modemu 3G:

23 Zaawansowane ustawienia sieciowe

24 5.3.2 Ustawienia DDNS W przypadku braku stałego adresu IP, rejestrator umożliwia korzystanie z serwisów DDNS. Konfiguracja DDNS musi być przeprowadzona na ostatnim urządzeniu sieciowym, łączącym się z siecią Internet.

25 5.3.3 Ustawienia NTP Ustawienia protokołu automatycznej aktualizacji daty i czasu.

26 5.4 Ustawienia alarmowe Wejścia alarmowe 1 Alarm Input numer wejścia, 2 Alarm Name nazwa alarmu, 3 Alarm Status typ wejścia alarmowego: NC lub NO, 4 Alarm Handle załączanie wejścia, 5 Arm schedule harmonogram pracy wejścia alarmowego, 6 Linkage Konfiguracja powiązań dla wejścia alarmowego:

27 5.4.2 Wyjścia alarmowe Alarm Output numer wyjścia alarmowego Delay Czas trwania alarmu Arm Schedule harmonogram pracy wyjścia

28 5.4.3 Wyjątki krytyczne Ustawienia alarmów systemowych:

29 5.5 Konta użytkowników Menu zarządzania użytkownikami systemu Dodawanie i usuwanie użytkowników User Privilege uprawnienia użytkowników, Delete User usuwanie użytkowników, Add User dodawanie użytkowników, Modify User zmiana ustawień konta. Lista uprawnień: Local lokalne, Remote przez sieć: PTZ dostęp do funkcji PTZ, Manual Record ręcczne załączanie nagrywania, Playback odtwarzanie, Parameter Setting zmiana ustawień, Log Query dostęp do logów systemowych, Upgrade and Format aktualizacja i formatowanie dysków,

30 IP Device dostęp do urządzeń IP, Backup - archiwiazcja Reboot and Shutdown restart i zamykanie systemu.

31 5.5.2 Lista użytkowników online Funkcja wyświetla aktualnie zalogowanych użytkowników:

32 5.6 Zarządzanie rejestratorem Informacje systemowe (logi systemowe) Kliknij w podmenu "Device Log" aby wyświetlić informacje systemowe: 1 Main Type of Log: Typ informacji systemowych, 2 From: Zaznacz początek wyszukiwania zdarzeń, 3 To: Zaznacz koniec wyszukiwania zdarzeń, 4 Export: Zapis do pliku.

33 5.6.2 Informacja o strumieniu sieciowym Funkcja umożliwia kontrolę transmisji strumieni sieciowych

34 5.6.3 Dyski twarde Funkcja wyświetlania informacji o podłączonych dyskach

35 6. Sterowanie PTZ Speed regulacja szybkości ruchu kamery, Zoom zwiększanie lub zmniejszanie przybliżenia kamery, Iris regulacja przysłony, Focus regulacja ostrości, - konfiguracja funkcji PTZ, - włączanie funkcji PTZ - usuwanie trasy

36 7. Manualna konfiguracja zapisu Wywołanie z menu funkcji nagrywania Record powoduje wyświetlenie okna przedstawionego poniżej. Wybierz odpowiedni tryb zapisu dla danego kanału. Channel numer kanału, Close wyłączony zapis, Manual załączony zapis (opcja ma najwyższy priorytet w systemie), Schedule Record zapis z harmonogramu. 8. Zrzut ekranu Podczas podglądu obrazu na żywo, kliknij z menu ikonę pliku. aby wykonać zrzut ekranu do

37 9. Odtwarzanie Aby odtworzyć zapisane nagrania, wybierz opcję "Playback" z menu głównego. 1 Pause: Chwilowe zatrzymanie odtwarzania (Stopklatka) 2 Stop: Zatrzymanie odtwarzania 3 Wolne odtwarzanie (1/2 1/4 1/8 1/16 szybkości 4 Szybkie odtwarzanie ( szybkości 5 Snapshot: zrzuty klatek

38 10. Ustawienia ekranu i języka menu Uruchom z menu funkcję ustawienia ekranu: Display Setting : 1 Resolution Rozdzlelczość wyświetlania monitora, 2 Display: Ustawienia jasności, kontrastu i nasycenia kolorów, 3 Language: Zmiana języka OSD 4 Screen Mode: Ustawienia domyślnego wyświetlania podziału obrazu: 1/4 /9 /16, 5 Auto Logout: Czas automatycznego wylogowania się. 6 Rotation Interval: Czas wyświetlania kanału wideo dla funkcji sekwencyjnego wyświetlania. Aby włączyć sekwencer, zaznacz Enable SEQ.

39 11. Archiwizacja Aby zapisać dany fragment wideo na zewnętrzny nośnik danych, użyj funkcji z menu "Backup". Channel wybierz kanał do zapisu (All wszystkie), From / To Początek i koniec nagrania, Backup to wybierz urządzenie USB do zapisu, Refresh wykrywanie podłączonego napędu USB, File Type format zapisanego pliku wideo Process Pasek postęu zapisywania Unmount USB odmontowanie dysku USB. Przed odłączeniem dysku użyj tej funkcji.

40 12. Informacje alarmowe Wybierz z menu funkcję Alarm aby wyświetlić listę zdarzeń alarmowych:

Kamera IP z serii GEMINI-61x oraz GEMINI-62x

Kamera IP z serii GEMINI-61x oraz GEMINI-62x Instrukcja obsługi Kamera IP z serii GEMINI-61x oraz GEMINI-62x UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 PL H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 Przed podłączeniem i uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie...4 1.1 informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP GEMINI-520B-3 GEMINI-522-43 GEMINI-522D-12

Instrukcja obsługi. Kamera IP GEMINI-520B-3 GEMINI-522-43 GEMINI-522D-12 Instrukcja obsługi Kamera IP GEMINI-520B-3 GEMINI-522-43 GEMINI-522D-12 Instrukcja zawiera opis dla wersji oprogramowania kamery w języku angielskim. W przypadku menu w języku polskim, układ menu oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY DVR-M104V

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY DVR-M104V INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY DVR-M104V Przed instalacją oraz użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższej instrukcji. Prosimy o zachowanie instrukcji w bezpiecznym miejscu.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video SLIM - 0842H SLIM - 0411H O instrukcji Przed instalacją oraz użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższej instrukcji. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej obsługi rejestratora

Instrukcja szybkiej obsługi rejestratora Instrukcja szybkiej obsługi rejestratora mini NVR Opis produktu Mini NVR został specjalnie zaprojektowany dla systemu monitoringu w sieci. Posiada wbudowany system operacyjny Linux, który sprawia, że obsługa

Bardziej szczegółowo

v.2.2 Instrukcja obsługi i instalacji

v.2.2 Instrukcja obsługi i instalacji v.2.2 Instrukcja obsługi i instalacji rejestratorów cyfrowych renomowanej firmy: Model: HB7104X3-LC HB7104X3-LH HB7108X3-LC HB7116X3-LH HB7016X3-LH Str.1 Funkcjonalność: algorytm kompresji wideo H.264,

Bardziej szczegółowo

RC-4300D RC-4300WD 1

RC-4300D RC-4300WD 1 RC-4300D RC-4300WD 1 WSTĘP. UWAGI BEZPIECZEŃSTWA. WYJAŚNIENIA SYMBOLI Symbol ten oznacza ważną informację dla użytkownika dotyczącą działania lub serwisowania urządzenia zawartą w literaturze dotyczącą

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA (M_Ver. 1.2_HD(20100914)) Kompresja Video H.264 Rejestrator Cyfrowy HD-SDI O instrukcji Przed zainstalowaniem i użyciem produktu, prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

RC-9000H RC-9200H/DVD RC-16100H RC-16200H/DVD

RC-9000H RC-9200H/DVD RC-16100H RC-16200H/DVD 1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (S_Ver. 1.0_090530_N ) Kompresja Video H.264 Cyfrowy Rejestrator Video RC-9000H RC-9200H/DVD RC-16100H RC-16200H/DVD O instrukcji Przed instalacją oraz użyciem produktu prosimy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: PODSTAWOWE FUNKCJE

CZĘŚĆ PIERWSZA: PODSTAWOWE FUNKCJE Urządzenia serii DVR należą do grupy urządzeń monitorujących i są przeznaczone do zapewnienia bezpieczeństwa. Rejesetratory cyfrowe serii PDR są znakomitymi systemami wykorzystywanymi do monitoringu. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika RC-9000 / RC-16000 9/16 channel MPEG-4 Triplex DVR V. 1.0 1 Spis treści 1. Zawartość zestawu...4 2. Obsługa pilota zdalnego sterowania...5 3. Specyfikacja...6 4. Możliwości...8 5.

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Spis treści... 2 2. Informacje ogólne i ostrzeżenia...5 3. Zawartość opakowań rejestratorów...7 3.1. Podstawowa

Bardziej szczegółowo

DS72xx seria HFI-SH / HVI-SV / HWI-SH DS73xx seria HWI-SH DS72xx seria HFHI-ST

DS72xx seria HFI-SH / HVI-SV / HWI-SH DS73xx seria HWI-SH DS72xx seria HFHI-ST Instrukcja Obsługi DS72xx seria HFI-SH / HVI-SV / HWI-SH DS73xx seria HWI-SH DS72xx seria HFHI-ST Pentapleks H.264 Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.1 tel. 22 572 90 20, fax. 22

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Oprogramowanie układowe 5.0X P/N 1072665A-PL REV 1.0 ISS 27FEB14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe Pomoc techniczna 2014 United

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA UMS Multi Klient (Centralny System Monitoringu ) Wersja: 1.0 Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. SPIS TREŚCI UMS MULTI KLIENT (MONITORING

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do rejestratorów serii EVR UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestratora DE-MDVR-X3-II 4CH. Mobilny cyfrowy rejestrator video. Copyright 2014, INFOCAM Wszelkie prawa zastrzeżone

Instrukcja obsługi Rejestratora DE-MDVR-X3-II 4CH. Mobilny cyfrowy rejestrator video. Copyright 2014, INFOCAM Wszelkie prawa zastrzeżone Instrukcja obsługi Rejestratora DE-MDVR-X3-II 4CH Mobilny cyfrowy rejestrator video Copyright 2014, INFOCAM Spis treści 1.1 INFORMACJE OGÓLNE 4 1.2 PILOT ZDALNGO STEROWANIA 5 1.3 GUI- GRAFICZNY SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator - FDS401L

Cyfrowy rejestrator - FDS401L Cyfrowy rejestrator - FDS401L Instrukcja Serwisowa ul.gen.j.sowińskiego 68, 70-236 Szczecin tel. +48 091 452 40 51 fax +48 091 452 40 52 wersja firmware: 1.1.1 ostatnia edycja: Maj 2009 tłumaczenie Polska

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

KAMERA MAGAPIKSELOWA VACC-1612H IP W OBUDOWIE KOMPAKTOWEJ. Kolorowa kamera kopułowa COLOR CUT i DNR

KAMERA MAGAPIKSELOWA VACC-1612H IP W OBUDOWIE KOMPAKTOWEJ. Kolorowa kamera kopułowa COLOR CUT i DNR INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ INSTRUKCJA OBSŁUGI model DS-2CD8153F-E DS-2CD8133F-E KAMERA MAGAPIKSELOWA VACC-1612H IP W OBUDOWIE KOMPAKTOWEJ Kolorowa kamera kopułowa COLOR CUT i DNR Wersja 1.02

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy AVC 777W. NSS Sp. z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Rejestrator cyfrowy AVC 777W. NSS Sp. z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Rejestrator cyfrowy AVC 777W INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA UWAGA! Niniejsze tłumaczenie instrukcji jest własnością firmy Powielanie jej w całości oraz fragmentów bez zgody właściciela jest zabronione. Data tłumaczenia:

Bardziej szczegółowo

Kamery IP. Instrukcja obsługi

Kamery IP. Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji dotyczących parametrów urządzeń. Instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy 4-kanałowy

Rejestrator cyfrowy 4-kanałowy Rejestrator cyfrowy 4-kanałowy AVC 773W INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA UWAGA! Niniejsze tłumaczenie instrukcji jest własnością firmy Powielanie jej w całości oraz fragmentów bez zgody właściciela jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh Rejestratory sieciowe NVR i7-n0504vh, i7-n0508vh i7-n15104vh, i7-n15108vh i7-n26104vh, i7-n26208vh, i7-n26216vh, i7-n26232vh i7-n0604vh, i7-n0608vh, i7-n0616vh i7-n0708vh, i7-n0716vh i7-n07716vh, i7-n07732vh

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA 1/75 Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi oprogramowania sieciowego DVR-Viewer 2/75 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i funkcjonowania Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116

Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116 Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116 Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 2 1.1. Elementy składowe...3 1.2. Przewodnik instalacji...4 1.3. Nazwy elementów...6 1.4. Dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F)

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Wprowadzenie Niniejsza kamera internetowa jest produktem nowej generacji, łączącym zalety kamery analogowej z internetową technologią wizyjną. Oprócz wszystkich

Bardziej szczegółowo